Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70728
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 226/2011 účinný od 01.12.2019


Platnosť od: 22.07.2011
Účinnosť od: 01.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Územná samospráva, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD23 DS1 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 226/2011 s účinnosťou od 01.12.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie ...

§ 2
Účel poskytovania dotácie

Ministerstvo môže poskytnúť obci dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je

a)

koncept riešenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny,1)

b)

návrh územného plánu obce alebo územného plánu zóny,2)

c)

návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny.3)

§ 3
Rozsah poskytovania dotácií
(1)

Žiadateľom o poskytnutie dotácie je obec, ktorá je obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie4) podľa ...

(2)

Dotáciu možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku do výšky 80 % oprávnených nákladov na spracovanie ...

(3)

Oprávnenými nákladmi podľa odseku 2 sú náklady preukázateľne vynaložené na spracovanie územnoplánovacej ...

(4)

Oprávnenými nákladmi podľa odseku 2 nie sú náklady vynaložené na dohľad nad spracovaním územnoplánovacej ...

(5)

Žiadateľ preukazuje oprávnené náklady

a)
písomnou zmluvou uzavretou medzi žiadateľom a spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie,5) ktorej ...
b)
účtovnými dokladmi preukazujúcimi vynaloženie oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2.
§ 4
Podmienky poskytovania dotácie
(1)

Dotáciu možno poskytnúť, ak žiadateľ

a)
má schválené zadanie6) na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,
b)
má uzatvorenú zmluvu o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,
c)
preukáže, že má zabezpečené vlastné zdroje na spolufinancovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov ...
d)
nemá zavedený ozdravný režim alebo nie je v nútenej správe,7)
e)
spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.8)
(2)

Podmienkou poskytnutia dotácie je uznesenie obecného zastupiteľstva obsahujúce záväzok žiadateľa o tom, ...

(3)

Ak ministerstvo odstúpi od zmluvy o poskytnutí dotácie z dôvodu porušenia ktorejkoľvek z podmienok podľa ...

(4)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§ 5
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1)

Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorú ...

(2)

Žiadateľ priloží k žiadosti okrem dokladov podľa osobitného predpisu9) aj

a)
schválené zadanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vrátane uznesenia obecného zastupiteľstva ...
b)
stanovisko k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje,10)
c)
zmluvu o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,
d)
výpis z účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení ...
e)
uznesenie obecného zastupiteľstva, nie staršie ako tri mesiace, obsahujúce záväzok žiadateľa o tom, ...
f)
vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ...
§ 6
Poskytovanie dotácie
(1)

Dotáciu možno poskytnúť v tom rozpočtovom roku, v ktorom žiadateľ predloží žiadosť.

(2)

Žiadateľ môže predložiť žiadosť ministerstvu každoročne od 15. januára do 28. februára.

(3)

Žiadosť, ktorá splnila podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2, sa vyhodnocuje podľa hodnotiacich ...

(4)

Hodnotiacimi kritériami podľa odseku 3 sú:

a)
počet obyvateľov obce,
b)
druh územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2,
c)
aktivity obce v regionálnom rozvoji,
d)
výskyt územia alebo stavby v katastri obce, chránených podľa osobitných predpisov,11)
e)
umiestnenie vybraných nových líniových stavieb v katastri obce,
f)
dátum doručenia žiadosti ministerstvu,
g)
predloženie opakovanej žiadosti, ktorá v predchádzajúcom roku splnila podmienky poskytnutia dotácie,
h)
rozsah čerpania dotácií poskytnutých žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch.
(5)

Posúdenie žiadostí z hľadiska splnenia podmienok na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 a vyhodnotenie ...

(6)

Komisia má najmenej troch členov. Člen komisie alebo jemu blízka osoba12) nesmie byť

a)
starostom obce, ktorá je žiadateľom,
b)
poslancom obecného zastupiteľstva obce, ktorá je žiadateľom,
c)
členom štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, ktorá ...
d)
zamestnancom obce, ktorá je žiadateľom.
(7)

Ministerstvo na základe predloženej žiadosti a písomného odporúčania komisie rozhodne o poskytnutí dotácie ...

(8)

Ministerstvo poukáže dotáciu na účet žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na základe

a)
zmluvy o poskytnutí dotácie,
b)
zmluvy o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,
c)
účtovných dokladov preukazujúcich vynaloženie oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 a
d)
stanoviska krajského stavebného úradu potvrdzujúceho vykonanie prác na spracovaní územnoplánovacej dokumentácii ...
(9)

Podklady podľa odseku 8 písm. c) a d) je žiadateľ povinný predložiť najneskôr do 15. novembra.

§ 7
Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä

a)

identifikačné údaje zmluvných strán,

b)

účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,

c)

sumu poskytnutej dotácie,

d)

číslo účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, kód a názov banky alebo pobočky zahraničnej ...

e)

podmienky použitia dotácie,

f)

spôsob poukázania dotácie,

g)

záväzok žiadateľa, že poskytnutú dotáciu vráti, ak proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej ...

h)

lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu,

i)

vymedzenie doby, na ktorú sa zmluva o poskytnutí dotácie uzatvára,

j)

povinnosť predložiť účtovné doklady preukazujúce použitie finančných prostriedkov na účel dotácie podľa ...

k)

povinnosť oznámiť zmenu identifikačných údajov príjemcu dotácie,

l)

záväzok žiadateľa, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu na ten istý účel bola v príslušnom rozpočtovom ...

m)

lehotu vrátenia finančných prostriedkov a číslo účtu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky pri vrátení ...

n)

podmienky odstúpenia od zmluvy o poskytnutí dotácie.

§ 8
Zverejňovanie žiadostí a evidencia zmlúv o poskytnutí dotácie
(1)

Ministerstvo vedie evidenciu žiadostí a zmlúv o poskytnutých dotáciách.

(2)

Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje

a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti, ...
b)
schválený rozpočet na poskytnutie dotácií podľa ich účelu na príslušný rozpočtový rok a predpoklad na ...
c)
informáciu o možnosti predložiť žiadosť najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí,
d)
zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia, a to do 30 dní od rozhodnutia podľa § 6 ods. 7, vrátane ...
e)
informáciu o odstúpení od zmluvy o poskytnutí dotácie ministerstvom podľa § 4 ods. 3,
f)
zmluvy o poskytnutí dotácie.
(3)

Ustanovenia osobitného predpisu14) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

§ 9
Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a)

podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí podľa § 6 ods. 3 a 4 najneskôr tri ...

b)

podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí podľa ...

§ 10
Prechodné ustanovenie

V rozpočtovom roku 2011

a)

žiadateľ môže predložiť žiadosť od 1. októbra do 15. októbra,

b)

ministerstvo rozhodne o poskytnutí dotácie do 31. októbra,

c)

ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe ...

d)

žiadateľ je povinný predložiť podklady podľa § 6 ods. 8 písm. c) a d) najneskôr do 30. novembra.

§ 11
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 8. augusta 2005 ...

§ 12
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 226/2011 Z. z.

  Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

  Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí podľa § 5 ...

  1.

  Kópia schváleného zadania územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú sa žiadosť o poskytnutie dotácie vzťahuje, ...

  2.

  Kópia stanoviska podľa § 20 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...

  3.

  Kópia zmluvy medzi obcou a spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú sa žiadosť o poskytnutie ...

  4.

  Výpis z účtu obce v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a vyhlásenie obce o zabezpečení vlastných ...

  5.

  Uznesenie obecného zastupiteľstva o súhlase, nie staršie ako tri mesiace, že proces obstarávania a schvaľovania ...

  6.

  Vyhlásenie obce, nie staršie ako tri mesiace, že spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. ...

  7.

  Vyhlásenie obce, nie staršie ako tri mesiace, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom. ...

  8.

  Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce podľa § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii ...

Poznámky

 • 1)  § 19a ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 2)  § 19a ods. 1 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 3)  § 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 19a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 6)  § 20 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  § 8a ods. 4 písm. a), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o ...
 • 9)  § 8a ods. 5 písm. a), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 10)  § 20 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 12)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 13)  § 19 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore