Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.06.2021

Platnosť od: 07.12.1961
Účinnosť od: 01.06.2021
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST44JUD15940DS30EUPP27ČL1

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 135/1961 s účinnosťou od 01.06.2021 na základe 149/2021

Legislatívny proces k zákonu 149/2021§ 1
Úvodné ustanovenia

(1)
Tento zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy (§ 3) a orgánov štátneho odborného dozoru (§ 3c) vo veciach pozemných komunikácií.
(2)
Pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na
a)
diaľnice,
b)
cesty,
c)
miestne cesty,
d)
účelové cesty.
(3)
Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych cestách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.
(4)
Súčasťou diaľnic, ciest a miestnych ciest sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich. Súčasťami diaľnic, ciest a miestnych ciest nie sú zariadenia na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, najmä stavby, portály, brány, stožiare, technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta.
(5)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
zobraziť paragraf
§ 2
Plánovanie, príprava a výstavba pozemných komunikácií

(1)
Pozemné komunikácie sa budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia.
(2)
Plány rozvoja diaľnic, ciest a miestnych ciest sú podkladmi na prípravu investičnej výstavby a na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie.
(3)
Plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu zabezpečuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest a miestnych ciest pre cestnú nemotorovú dopravu vo vlastníctve samosprávneho kraja zabezpečuje samosprávny kraj podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva. Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest a miestnych ciest vo vlastníctve obcí zabezpečujú obce; pri účelových cestách ich zabezpečujú vlastníci a iné oprávnené osoby. Prípravu a výstavbu prejazdných úsekov diaľnic a ciest v colnom priestore pohraničnej colnice (ďalej len „colný priestor“) zabezpečujú colné orgány v rámci svojej pôsobnosti v súčinnosti s ministerstvom. Na schvaľovanie podľa tohto odseku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)
(4)
Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov, objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru alebo obdobných technických špecifikácií.
(5)
Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v prílohe č. 2.
zobraziť paragraf
§ 3
Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie

(1)
Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie (ďalej len „cestný správny orgán") sú:
a)
ministerstvo,
b)
okresné úrady v sídlach krajov,
c)
okresné úrady.
(2)
Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych cestách a na účelových cestách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku miestnych ciest a účelových ciest.
(3)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie
a)
určuje hlavné smery cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva vrátane jeho organizačnej štruktúry a riadenia,
b)
schvaľuje plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu,
c)
zabezpečuje stavebno-technické vybavenie diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
d)
rozhoduje o usporiadaní cestnej siete (§ 4c),
e)
určuje triedy a dopravný charakter jednotlivých cestných ťahov,
f)
zabezpečuje centrálnu technickú evidenciu pozemných komunikácií (ďalej len „centrálna evidencia“),
g)
vykonáva štátnu správu vo veciach diaľnic,
h)
spracúva a koordinuje štátnu koncepciu diaľnic a ciest,
i)
koordinuje celoštátne sčítanie cestnej dopravy na diaľniciach a cestách,
j)
zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a distribúciu jednotnej referenčnej siete pozemných komunikácií z údajov centrálnej evidencie,
k)
zabezpečuje jednotný informačný systém zimnej spravodajskej služby,
l)
zabezpečuje zriadenie a prevádzku váh na meranie hmotnosti vozidla a jeho nápravových tlakov na hraničných priechodoch a vo vnútrozemí a činnosti s tým súvisiace,
m)
vo výnimočných prípadoch udeľuje súhlas na technické riešenie odlišné od slovenských technických noriem a technických predpisov pre pozemné komunikácie,
n)
posudzuje a schvaľuje operačné plány zimnej údržby diaľnic a ciest,
o)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja,
p)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi v sídle kraja, okresnými úradmi a obcami ako prenesený výkon štátnej správy,
q)
určuje použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk na diaľniciach, a ak ide o súvisle zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
r)
sa vyjadruje pri prerokovaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska a k územnoplánovacej dokumentácii1d) v prípadoch, keď sú riešením dotknuté diaľnice,
s)
zabezpečuje finančné transfery obciam na prenesený výkon štátnej správy vo veciach miestnych ciest a účelových ciest.
(4)
Okresné úrady v sídle kraja
a)
vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy,
b)
povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest vozidlami alebo jazdnými súpravami, ak svojimi rozmermi alebo hmotnosťami prekračujú najväčšie povolené rozmery (ďalej len „nadrozmerná doprava“) alebo najväčšie povolené hmotnosti (ďalej len „nadmerná doprava“), ak prepravná trasa presahuje územný obvod jedného okresného úradu; ak prepravná trasa presahuje územný obvod kraja, povoľuje ju okresný úrad v sídle kraja, na ktorého území sa preprava začína,
c)
dodatočne vyberajú rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu,1c) ak sa nadrozmerná doprava alebo nadmerná doprava vykonala na diaľnici alebo na ceste bez povolenia; rozhodnutie vydá ten okresný úrad v sídle kraja, na ktorého území sa nepovolená doprava zistila,
d)
určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách I. triedy a na cestách I. triedy povoľujú zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o súvisle zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
e)
sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov regiónov.1e)
(5)
Okresné úrady
a)
vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,
b)
povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadrozmernú dopravu alebo nadmernú dopravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu,
c)
vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,
d)
riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,
e)
prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych ciest a účelových ciest,
f)
určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách II. a III. triedy povoľujú zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o súvisle zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
g)
sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov obcí a zón.1d)
(6)
Na činnosti podľa odseku 2 druhej vety, odseku 3 písm. a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), m), n), p), q), r) a s), odseku 4 písm. d) a e) a odseku 5 písm. d), f) a g) sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)
(7)
Cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská podľa odseku 2, odseku 4 písm. d) a odseku 5 písm. f) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f)
(8)
Cestný správny orgán určuje používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská podľa odseku 3 písm. q) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f)
(9)
Cestný správny orgán môže povoliť zvláštne užívanie diaľnic a ciest podľa odseku 4 písm. b) a odseku 5 písm. b) na základe záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,1f) v ktorého miestnej pôsobnosti sa zvláštne užívanie pozemných komunikácií začína.
zobraziť paragraf
§ 3a
Špeciálne stavebné úrady

(1)
Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre diaľnice vykonáva ministerstvo.
(2)
Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre cesty I. triedy vykonávajú okresné úrady v sídle kraja.
(3)
Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre cesty II. a III. triedy vykonávajú okresné úrady.
(4)
Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre miestne cesty a účelové cesty vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.
(5)
Ak ide o stavbu pozemnej komunikácie rovnakej triedy okrem diaľnice, ktorá sa má uskutočniť v pôsobnosti dvoch alebo viacerých špeciálnych stavebných úradov, tieto sa dohodnú, ktorý z nich uskutoční stavebné konanie a vydá stavebné povolenie. Ak sa nedohodnú, ministerstvo určí rozhodnutím špeciálny stavebný úrad, ktorý toto konanie uskutoční a vydá stavebné povolenie. Na konanie o určenie príslušnosti špeciálneho stavebného úradu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)
zobraziť paragraf
§ 3b
Pripájanie pozemných komunikácií

(1)
O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej cesty na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej cesty na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán.
(2)
Je zakázané zriaďovať vjazdy a výjazdy z diaľnic na susedné nehnuteľnosti alebo pripájať na diaľnice účelové cesty s výnimkou účelových ciest, ktorými sú na diaľnice pripojené objekty a zariadenia pre správu a údržbu diaľnic alebo objekty a zariadenia umiestnené na odpočívadlách.
(3)
Ak konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa odseku 1 súčasťou územného konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu,2aa) ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie záväzným stanoviskom.2ab) Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)
(4)
Cestný správny orgán pri povolení podľa odseku 1 rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f) Ak ide o diaľnice, rozhoduje cestný správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f)
zobraziť paragraf
§ 3c
Štátny odborný dozor

(1)
Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú:
a)
nad diaľnicami ministerstvo,
b)
nad cestami I. triedy okresné úrady v sídle kraja,
c)
nad cestami II. a III. triedy okresné úrady,
d)
nad miestnymi cestami a účelovými cestami obce.
(2)
Orgány štátneho odborného dozoru dbajú na zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií a dozerajú, či sa dodržiavajú povinnosti a podmienky užívania pozemných komunikácií ustanovené týmto zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonanie, ako aj opatrenia cestných správnych orgánov.
(3)
Ak zistí orgán štátneho odborného dozoru závadu, vyzve právnickú osobu alebo fyzickú osobu zodpovednú za dodržiavanie ustanovených povinností, aby sa postarali o nápravu; pri výkone dozoru môže dávať príkazy a zákazy, ako aj robiť vhodné dočasné opatrenia na odstránenie závad.
(4)
Ak nebude postarané o nápravu, vydá orgán štátneho odborného dozoru rozhodnutie, v ktorom nariadi postarať sa o nápravu, prípadne aj o zastavenie nezákonne vykonávaných činností.
(5)
Zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú povinní viesť užívateľov k ochrane pozemných komunikácií a k zachovávaniu poriadku na nich. Sú oprávnení zisťovať totožnosť osôb, ktorých konanie ohrozuje pozemnú komunikáciu alebo prevádzku na nej. Pri výkone štátneho odborného dozoru sú povinní preukázať sa preukazom.
(6)
Dohľad na výkon štátneho odborného dozoru nad cestami, miestnymi cestami a účelovými cestami patrí ministerstvu (hlavný štátny odborný dozor).
zobraziť paragraf
§ 3d
Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií

(1)
Diaľnice a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú vo vlastníctve štátu, ak osobitný predpis2a) neustanovuje inak. Diaľnice a cesty I. triedy, ktorých verejným obstarávateľom je Slovenská republika na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2cba) (ďalej len „koncesné cesty"), sú vo vlastníctve štátu.
(2)
Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho kraja, ak osobitný predpis2a) neustanovuje inak. Prejazdné úseky ciest II. a III. triedy cez colné priestory sú vo vlastníctve štátu.
(3)
Miestne cesty sú vo vlastníctve obcí. Miestne cesty pre cestnú nemotorovú dopravu sú vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb.
(4)
Účelové cesty sú vo vlastníctve štátu2b) alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb.
(5)
Správu pozemných komunikácií vykonávajú,
a)
ak ide o diaľnice a cesty podľa schváleného plánu rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem ich prejazdných úsekov cez colné priestory a koncesných ciest – Národná diaľničná spoločnosť,2ba)
b)
ak ide o cesty vo vlastníctve štátu okrem ich prejazdných úsekov cez colné priestory – právnické osoby na tento účel zriadené ministerstvom,2c)
c)
ak ide o cesty a miestne cesty pre cestnú nemotorovú dopravu vo vlastníctve samosprávneho kraja, samosprávny kraj, prípadne právnické osoby ním na tento účel založené alebo zriadené,
d)
ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve obce, o miestne cesty a účelové cesty vo vlastníctve obce – obce, prípadne právnické osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené, ak osobitný predpis2caa) neustanovuje inak,
e)
ak ide o účelové cesty vo vlastníctve štátu2b) – právnické osoby, ktorým celkom alebo prevažne slúžia,
f)
ak ide o prejazdné úseky cez colné priestory – príslušné colné orgány po dohode s cestným správnym orgánom a správcom diaľnice alebo cesty vedúcej k hraničnému priechodu,
g)
ak ide o koncesné cesty – koncesionár počas koncesnej lehoty.
(6)
Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.
(7)
Súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu sa môžu prenechať v nájme, po odsúhlasení ministerstvom, na základe nájomnej zmluvy. Na prenajatých súčastiach diaľnic a ciest možno zriadiť a prevádzkovať stavby slúžiace užívateľom diaľnic a ciest, najmä motoresty, motely, čerpacie stanice pohonných látok, reklamné stavby, iné zariadenia, a tiež stavby súvisiace s prevádzkou týchto stavieb.
(8)
Správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu.
(9)
Samosprávny kraj
a)
poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne ministerstvu,
b)
vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady. Výsledky tohto sčítania poskytuje bezplatne ministerstvu v určenom čase,
c)
schvaľuje po kladnom prerokovaní s ministerstvom operačné plány zimnej údržby ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja.
(10)
Samosprávny kraj a obec zabezpečujú
a)
informačný systém zimnej spravodajskej služby ako súčasť jednotného informačného systému zimnej spravodajskej služby a údaje o stave zjazdnosti pozemných komunikácií vo svojom vlastníctve poskytujú bezplatne ministerstvu,
b)
technickú evidenciu ciest a miestnych ciest v ich vlastníctve v súlade s centrálnou evidenciou,
c)
stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych ciest v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu.
(11)
Samosprávny kraj je povinný zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva podľa tohto zákona, počas jeho upotrebiteľnosti.
(12)
Na majetok samosprávneho kraja, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva podľa tohto zákona, nemožno zriadiť záložné právo,2ca) uskutočniť výkon rozhodnutia, exekúciu, konkurzné konanie a vyrovnávacie konanie podľa osobitných predpisov.2cb)
zobraziť paragraf
§ 3h
Centrálna evidencia

(1)
Centrálna evidencia je evidencia technických informácií a údajov o diaľniciach, cestách I. triedy, cestách II. triedy, cestách III. triedy a miestnych cestách, ktorú tvoria najmä metaúdaje, súbory priestorových údajov, služby priestorových údajov, sieťové služby a sieťové technológie, dopravno-inžinierske údaje, sprístupňovanie a využívanie údajov pre akúkoľvek činnosť, pre ktorú sú tieto údaje využiteľné a nevyhnutné na plnenie úloh podľa § 3 ods. 3, činnosti a procesy súvisiace so zberom, spracovaním, využívaním a archiváciou údajov, súvisiace koordinačné a monitorovacie mechanizmy.
(2)
Vlastníci pozemných komunikácií vykonávajú technickú evidenciu pozemných komunikácií vo svojom vlastníctve a údaje podľa odseku 1 bezodplatne poskytujú do centrálnej evidencie a poskytujú ďalšiu súčinnosť v súvislosti s centrálnou evidenciou.
(3)
Cestný správny orgán bezodkladne poskytuje do centrálnej evidencie vydané rozhodnutia o usporiadaní cestnej siete, určenia použitia dopravných značiek a dopravných zariadení a projekty dopravného značenia v elektronickej forme.
(4)
Orgány verejnej správy, vlastníci, správcovia pozemných komunikácií a prevádzkovatelia služieb inteligentných dopravných systémov sú povinní pri výkone svojej činnosti používať údaje z centrálnej evidencie.
(5)
Údaje z centrálnej evidencie sa sprístupňujú najmä prostredníctvom sieťových služieb2cbc) na webovom sídle ministerstva alebo právnickej osoby zriadenej ministerstvom.
(6)
Údaje z centrálnej evidencie sprístupňuje ministerstvo vlastníkom a správcom pozemných komunikácií, prípadne iným fyzickým osobám a právnickým osobám bezodplatne a na základe zmluvy, ak osobitný predpis2cbd) neustanovuje inak.
(7)
Fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú sprístupnené údaje z centrálnej evidencie poskytnúť tretím osobám alebo umožniť prístup k nim.
(8)
Ministerstvo môže odoprieť sprístupnenie údajov z centrálnej evidencie, ak fyzická osoba alebo právnická osoba neoprávnene rozširuje poskytnuté údaje.
zobraziť paragraf
§ 4a
Cesty

(1)
Cesty I. triedy sú štátne cesty, ktoré majú nadregionálny dopravný význam a vzájomne prepájajú dopravné centrá vyššej úrovne a pripájajú ich k diaľniciam.
(2)
Cesty II. triedy sú krajské cesty, ktoré majú regionálny dopravný význam a vzájomne prepájajú dopravné centrá nižšej úrovne a pripájajú ich k diaľniciam a cestám I. triedy.
(3)
Cesty III. triedy sú lokálne cesty, ktoré vzájomne prepájajú ostatné sídelné útvary a pripájajú ich k cestám I. a II. triedy, výnimočne k diaľniciam.
zobraziť paragraf
§ 4b
Miestne cesty

(1)
Miestnymi cestami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych ciest.
(2)
Siete miestnych ciest sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou tak, aby uľahčovali osídlenie a vyhovovali potrebám miestnej dopravy, prípadne poľnohospodárskej dopravy, a ak to vyžadujú všeobecné záujmy, aj potrebám diaľkovej dopravy a potrebám obrany štátu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 4c
Cestná sieť a jej usporiadanie

(1)
Cestnú sieť tvoria diaľnice a cesty.
(2)
Účelné usporiadanie cestnej siete zabezpečuje ministerstvo
a)
zaradením novovybudovaných diaľnic, ciest, jestvujúcich miestnych ciest alebo účelových ciest do cestnej siete, a to po zmene ich dopravného charakteru,
b)
pretriedením diaľnic a ciest v závislosti od ich dopravného významu, určenia a technického vybavenia,
c)
prečíslovaním diaľnic a ciest,
d)
prestaničením diaľnic a ciest vrátane zmeny ich orientácie alebo
e)
vyradením diaľnic a ciest z cestnej siete.
(3)
Cesty, ktoré nie sú potrebné na účelné usporiadanie cestnej siete, môžu sa z tejto siete vyradiť a zaradiť do siete miestnych ciest alebo preradiť medzi účelové cesty alebo zrušiť.
(4)
Ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii vrátane dotknutého pozemku vo vlastníctve terajšieho vlastníka pozemnej komunikácie (ďalej len „dotknutý pozemok“), ministerstvo vydá rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete podľa § 3 ods. 3 písm. d) len na základe zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej pozemnej komunikácii vrátane dotknutého pozemku uzatvorenej medzi terajším vlastníkom a budúcim vlastníkom. Bez rozhodnutia o usporiadaní cestnej siete podľa § 3 ods. 3 písm. d) nie je možné uzavrieť zmluvu o prevode vlastníckeho práva k dotknutej pozemnej komunikácii vrátane dotknutého pozemku na základe zmluvy o budúcej zmluve. Do ukončenia prevodu vlastníckeho práva k dotknutej pozemnej komunikácii vrátane dotknutého pozemku vykonáva všetky práva a povinnosti k tejto pozemnej komunikácii jej terajší správca alebo vlastník; v tomto prípade sa § 3d nepoužije.
(5)
Ak ministerstvo vydá rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete podľa § 3 ods. 3 písm. d), prevod vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a dotknutému pozemku vo vlastníctve štátu na obce alebo na samosprávne kraje sa môže vykonať bezodplatne; na prevod vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a dotknutému pozemku vo vlastníctve štátu je potrebný súhlas ministerstva. Na základe rozhodnutia ministerstva o usporiadaní cestnej siete podľa § 3 ods. 3 písm. d) môže obec alebo samosprávny kraj ako terajší vlastník previesť bezodplatne pozemnú komunikáciu a dotknutý pozemok so súhlasom zastupiteľstva obce alebo samosprávneho kraja na budúceho vlastníka.
(6)
Správca dotknutého pozemku vo vlastníctve štátu môže so súhlasom ministerstva uzavrieť zámennú zmluvu,2cbe) ktorou vymení dotknutý pozemok s obcou alebo samosprávnym krajom za pozemok pod pozemnou komunikáciou vo vlastníctve štátu, ktorý je majetkom obce alebo samosprávneho kraja, bez nároku na vydanie rozdielu medzi hodnotami zamieňaných nehnuteľností. Ak takýto pozemok obec alebo samosprávny kraj nemá, so súhlasom ministerstva môže byť dotknutý pozemok vo vlastníctve štátu prevedený bezodplatne na obec alebo samosprávny kraj.
(7)
Na platnosť zámennej zmluvy alebo zmluvy o prevode majetku štátu podľa odsekov 5 a 6 sa nevyžaduje súhlas podľa osobitného predpisu.2cbf)
(8)
Dotknutý pozemok vo vlastníctve obce alebo samosprávneho kraja môže terajší vlastník so súhlasom zastupiteľstva obce alebo samosprávneho kraja previesť na budúceho vlastníka bezodplatne alebo výmenou pozemku2cbe) bez nároku na vydanie rozdielu medzi hodnotami zamieňaných nehnuteľností.
zobraziť paragraf
§ 6a

(1)
Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“) a na stanovištia vozidiel taxislužby, ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Parkovacie miesta a stanovištia vozidiel taxislužby musia byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu,2r) spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.
(2)
Prevádzkou parkovacích miest podľa odseku 1 môže obec poveriť aj inú právnickú osobu ako v § 3d ods. 5 písm. d). Na úpravu vzťahov medzi obcou a poverenou právnickou osobou sa vzťahuje osobitný predpis.2s) Ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba poverená obcou, tak všeobecne záväzné nariadenie obce podľa odseku 1 ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest.
(3)
Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce; to neplatí, ak je prevádzka parkovacích miest zabezpečovaná podľa odseku 2, keď predmetný výnos úhrad za dočasné parkovanie je príjmom na prevádzku parkovacích miest poverenej právnickej osoby.
zobraziť paragraf
§ 7
Uzávierky, obchádzky a odklony

(1)
Premávka na diaľniciach, cestách, miestnych cestách a verejných účelových cestách sa môže na určitý čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť, alebo sa môže nariadiť obchádzka alebo odklon, ak to vyžaduje nevyhnutný verejný záujem, najmä bezpečnosť dopravy, stavba, údržba alebo ochrana diaľnice, cesty, miestnej cesty alebo verejnej účelovej cesty. O uzávierke, obchádzke alebo odklone rozhoduje cestný správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f) Užívatelia diaľnice, cesty, miestnej cesty alebo verejnej účelovej cesty nemajú nárok na náhradu prípadných vyšších nákladov, ktoré im vzniknú v dôsledku uzávierky, obchádzky alebo odklonu. Cestný správny orgán je povinný zabezpečiť, aby uzávierka, obchádzka alebo odklon boli obmedzené na najkratší možný čas, a aby boli riadne technicky zabezpečené a čo najvýhodnejšie.
(2)
Povolenie nie je potrebné na uzávierku a obchádzku regulovanú priamo na mieste osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.2o)
(3)
Obchádzku a s tým spojenú zvýšenú cestnú premávku na obchádzkových trasách sú obce povinné strpieť.
(4)
Náklady na potrebnú úpravu obchádzkovej trasy, na jej údržbu počas obchádzky, ako aj na jej prípadné uvedenie do pôvodného stavu po skončení obchádzky uhrádza ten, kto požiadal o uzávierku alebo o obchádzku.
(5)
Odklon je obchádzková trasa určená na diaľkovú tranzitnú dopravu s cieľom znížiť dopravnú intenzitu na území, kde sú miestnou uzávierkou zhoršené podmienky na priepustnosť cestnej premávky. Určenie trasy odklonu je súčasťou povolenia uzávierky a obchádzky.
(6)
Obchádzku možno výnimočne a v odôvodnených prípadoch povoliť aj na neverejnej účelovej ceste, a to len so súhlasom jej vlastníka.
(7)
Na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)
zobraziť paragraf
§ 8
Zvláštne užívanie

(1)
Na užívanie diaľnic, ciest, miestnych ciest a verejných účelových ciest iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (ďalej len „zvláštne užívanie“), je potrebné povolenie cestného správneho orgánu okrem prípadov uvedených v § 8b ods. 8 a 9 vydané na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f) Cestný správny orgán môže v povolení určiť podmienky na zvláštne užívanie a pre ich nesplnenie môže udelené povolenie zrušiť. Zvláštne užívanie sa povoľuje na dobu určitú, ak u užívateľa trvajú dôvody, pre ktoré bolo povolenie udelené. Pri zmene užívateľa, podmienok užívania alebo pri inej zmene je potrebné požiadať o nové povolenie alebo o zmenu povolenia. Povolenie cestného správneho orgánu na účely konania automobilových pretekov je možné vydať len po predložení kladného stanoviska od príslušného národného orgánu Medzinárodnej organizácie automobilov (FIA) alebo príslušného národného orgánu Medzinárodnej organizácie motocyklov (FIM).
(2)
Zvláštnym užívaním nie je vlastná činnosť správcov týchto pozemných komunikácií pri ich správe.
(3)
Na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní1) s týmito odchýlkami:
a)
§ 1, 7, 8, 14 a 18 ods. 3správneho poriadku sa nepoužijú,
b)
odvolanie proti rozhodnutiu vo veciach nadmernej dopravy a nadrozmernej dopravy nemá odkladný účinok.
(4)
Povolenie na zvláštne užívanie nezbavuje užívateľa povinnosti úhrady podľa § 9 ods. 4 až 6.
(5)
Ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných a iných vedeniach (ďalej len „vedenie“) uložených v pozemných komunikáciách nastane porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník alebo správca tohto vedenia neodkladne vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnej premávky na komunikácii. Odstránenie takej poruchy na vedeniach je zvláštnym užívaním, na ktoré sa vopred nevyžaduje povolenie cestného správneho orgánu. Vlastník alebo správca vedenia je povinný do 12 hodín od zistenia oznámiť vznik poruchy vlastníkovi alebo správcovi pozemnej komunikácie. Cestný správny orgán na základe žiadosti predloženej vlastníkom alebo správcom vedenia dodatočne vydaným rozhodnutím určí podmienky uvedenia diaľnice, cesty alebo miestnej cesty do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia. Správny poplatok sa za toto dodatočne vydané povolenie nevyberá.
(6)
Skládky materiálov alebo reklamné stavby,3) ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu pozemných komunikácií ani na riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať v rozhľadových poliach, v križovatkách, v blízkosti železničných priecestí a pri pozemných komunikáciách tak, aby zasahovali do zorného poľa vodičov vozidiel.
(7)
Športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod okresu alebo územný obvod kraja povoľuje okresný úrad v sídle kraja, na ktorého území sa podujatie začína. Športové a iné podujatia konané na miestnych cestách povoľuje obec. Na vydanie povolenia cestného správneho orgánu je potrebný predchádzajúci súhlas dotknutého okresného úradu v sídle kraja, stanovisko správcu pozemnej komunikácie a záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu vydané v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f)
zobraziť paragraf
§ 8b
Kontrola rozmerov a hmotností

(1)
Na území Slovenskej republiky okrem hraničných priechodov meranie rozmerov a hmotností vozidla alebo jazdnej súpravy zabezpečujú
a)
správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru,
b)
orgány Policajného zboru.3a)
(2)
Meranie rozmerov vozidla alebo jazdnej súpravy sa vykonáva určeným meradlom3b) alebo povinne kalibrovaným meradlom3ba) a meranie hmotností vozidla alebo jazdnej súpravy sa vykonáva určeným meradlom v rámci
a)
náhodných kontrol pri meraní hmotností,
b)
kontrol rozmerov pri podozrení, že sú prekročené rozmery,
c)
kontrol dokladov a vyhlásení o rozmeroch a hmotnostiach.3c)
(3)
Správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest a orgány Policajného zboru
a)
sú povinní vykonať každý kalendárny rok náležitý počet kontrol hmotností vozidiel alebo jazdných súprav, a to pomerne k celkovému počtu vozidiel kontrolovaných každý rok na jeho území,
b)
sú povinní nahlásiť počet vykonaných kontrol podľa písmena a) a počet zistených preťažených vozidiel alebo jazdných súprav vrátane druhu vozidla alebo druhu jazdnej súpravy a identifikácie prekročených hmotností ministerstvu; ministerstvo tieto informácie zasiela Európskej komisii každé dva roky, najneskôr do 30. septembra roku nasledujúceho po skončení príslušného dvojročného obdobia.
(4)
Orgány Policajného zboru sú povinné zapisovať do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy3d) zistené porušenia a sankcie v súvislosti s prekročením najväčších povolených rozmerov a s prekročením najväčších povolených hmotností.
(5)
Vodič je povinný podrobiť sa pokynom osoby obsluhujúcej zariadenie na meranie vozidiel a jazdných súprav a uviesť východiskové miesto a miesto určenia uskutočňovanej dopravy.
(6)
Správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest a orgány Policajného zboru oznámia zistenú nadmernú dopravu alebo nadrozmernú dopravu vykonanú bez povolenia príslušnému cestnému správnemu orgánu. Cestný správny orgán za nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu vykonanú bez povolenia dodatočne vyberie rozhodnutím správny poplatok podľa osobitného predpisu.1c)
(7)
Ak sa pri kontrole vozidla alebo jazdnej súpravy zistilo, že sa prekročila najväčšia povolená celková hmotnosť alebo najväčšia povolená šírka nad 3,0 m alebo najväčšia povolená výška nad 4,5 m, vozidlo alebo jazdná súprava nesmie pokračovať v jazde bez povolenia na zvláštne užívanie.
(8)
Na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie pred vstupom na územie Slovenskej republiky správca priľahlého úseku diaľnice, cesty alebo miestnej cesty vedúcej k hraničnému priechodu vyberá správny poplatok,1c) ak je pri vozidle alebo jazdnej súprave prekročená najväčšia povolená hmotnosť pripadajúca na jednu nápravu (ďalej len „nápravový tlak“) a vozidlo alebo jazdná súprava s nákladom neprekročí najväčšiu povolenú hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy, šírku nad 3,0 m a výšku nad 4,5 m. Doklad o zaplatení správneho poplatku oprávňuje vykonať nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu na území Slovenskej republiky. V ostatných prípadoch nadmernej a nadrozmernej dopravy sa vodič musí pred vstupom na územie Slovenskej republiky preukázať povolením na zvláštne užívanie vydaným cestným správnym orgánom.
(9)
Na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie pri výstupe z územia Slovenskej republiky správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu vyberá za nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu vykonanú bez povolenia správny poplatok podľa osobitného predpisu.1c) Vozidlo alebo jazdná súprava môže opustiť územie Slovenskej republiky až po uhradení správneho poplatku.
(10)
Ak vodič vozidla nepreukáže, že správny poplatok1c) za vykonávanú nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu bol uhradený, colný orgán nepovolí prejazd vozidla alebo jazdnej súpravy cez hraničný priechod.
(11)
Na vykonávanie kontrol rozmerov a hmotností sa vzťahujú obmedzenia ustanovené osobitným predpisom.3e)
zobraziť paragraf
§ 9
Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti

(1)
Závady v zjazdnosti diaľníc, ciest a miestnych ciest sú bez prieťahov povinní odstraňovať ich správcovia. Správcovia sú povinní vykonávať pravidelné kontroly bezpečnosti pozemných komunikácií, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete2i) a prieskumy možného vplyvu prác na týchto pozemných komunikáciách na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
(2)
Závady v schodnosti miestnych ciest určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych ciest.
(3)
Na odstraňovanie závad v zjazdnosti, prípadne schodnosti možno používať chemické posypové materiály v súlade s osobitnými predpismi a len tam, kde je to nevyhnutne potrebné. Spôsob a rozsah ich použitia ustanovuje vykonávací predpis.
(4)
Pri znečistení diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu; ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.
(5)
Pri poškodení diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu, pokiaľ sa nedohodne so správcom komunikácie, že poškodenie odstráni sám.
(6)
Ustanovenie odsekov 4 a 5 platí aj pri poškodení alebo znečistení, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v schodnosti miestnych ciest určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov.
(7)
O úhrade nákladov spojených s odstránením poškodenia alebo znečistenia pozemných komunikácií spôsobených vozidlami ozbrojených síl a ozbrojených zborov platí osobitná úprava.
zobraziť paragraf
§ 9a
Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom diaľníc, ciest a miestnych ciest

(1)
Užívatelia diaľníc, ciest alebo miestnych ciest nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla zo stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu diaľníc, ciest alebo miestnych ciest.
(2)
Správcovia diaľníc, ciest a miestnych ciest však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívateľom týchto komunikácií a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.
(3)
Správcovia miestnych ciest zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych ciest určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.
zobraziť paragraf
§ 10
Ochrana diaľníc, ciest a miestnych ciest

(1)
Nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať diaľnicu, cestu alebo miestnu cestu a premávku na nich, ani sťažovať ich údržbu. Na odvrátenie takého ohrozenia uloží príslušný cestný správny orgán po dohode so zúčastnenými orgánmi nevyhnutné opatrenia; pritom môže byť tiež rozhodnuté po predchádzajúcom upozornení toho, kto ohrozenie vyvolal, o tom, že potrebné opatrenia sa vykonajú na jeho náklad.
(2)
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností v susedstve diaľnice, cesty alebo miestnej cesty musia dovoliť, aby príslušný cestný správny orgán urobil na ich pozemkoch potrebné opatrenia na zabránenie zosuvu skál a pôdy, pádu kamenia a stromov a na umožnenie odtoku vody, ak toto nebezpečenstvo vznikne výstavbou alebo prevádzkou diaľnice, cesty alebo miestnej cesty alebo prírodnými vplyvmi; ak však toto nebezpečenstvo vznikne z konania vlastníkov, správcov alebo užívateľov susedných nehnuteľností, sú povinní urobiť na dotknutých pozemkoch potrebné opatrenia vlastným nákladom.
(3)
Na diaľniciach a cestách je zakázané umiestňovať reklamné stavby.3)
(4)
Mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce je v území 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty, okrem odpočívadiel, zakázané umiestňovať reklamné stavby; to sa nevzťahuje na označenia stavby a označenia súvisiace s výstavbou alebo prevádzkou diaľnice alebo cesty.
(5)
Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych ciest a na stĺpoch trolejového vedenia sa môžu umiestňovať iba dopravné značky a reklamné stavby, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej komunikácie.
zobraziť paragraf
§ 11
Cestné ochranné pásma

(1)
Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce slúžia cestné ochranné pásma; ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,3f) cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce. Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto komunikácií určí šírku ochranných pásem vykonávací predpis, a to pri diaľniciach a cestách vyšších tried v rozsahu 50 až 100 metrov od osi priľahlého jazdného pásu, pri cestách nižších tried a miestnych cestách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. Cestné ochranné pásmo pre novobudované alebo rekonštruované diaľnice, cesty a miestne cesty vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia.
(2)
V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne cesty alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom.2ab)
(3)
Príslušný cestný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi nehnuteľností alebo zariadenia, aby v cestnom ochrannom pásme odstránil alebo upravil stavbu alebo zariadenie, stromy, kry alebo iné porasty, prípadne aby upravil povrch pôdy. Náhrada za odstránené stavby a zariadenia sa poskytuje, ak sa vykonali pred určením cestného ochranného pásma; za stavby a zariadenia postavené po určení cestného ochranného pásma sa poskytuje náhrada len vtedy, ak boli postavené podľa podmienok určených pri povolení stavby alebo zariadenia, ak z týchto podmienok nevyplýva, že náhrada sa neposkytne. Výšku náhrady určí príslušný cestný správny orgán. Ostatné stavby a zariadenia je povinný ich vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľností odstrániť bez náhrady.
(4)
Obmedzenia v ochranných pásmach podľa odseku 2 sa nevzťahujú na súčasti diaľnic, ciest a miestnych ciest, označníky zastávok, zastávky a čakárne hromadnej dopravy, meračské značky, signály a ich zariadenia na mapovanie, ak sú umiestnené tak, aby nezhoršovali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nesťažovali údržbu komunikácie.
(5)
Žiadosť o povolenie výnimky podľa odseku 2 sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie. Výnimky možno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú dotknuté verejné záujmy, najmä dopravné záujmy a záujmy správy dotknutej komunikácie. Povolenie výnimky možno viazať na podmienky. Na povolenie výnimky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)
(6)
Cestný správny orgán povoľuje výnimku podľa odseku 5 na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,1f) v ktorého miestnej pôsobnosti je časť cestného ochranného pásma, v ktorej sa má povoliť výnimka podľa odseku 2. Ak ide o povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme diaľnice, cestný správny orgán povoľuje výnimku na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f)
zobraziť paragraf
§ 12
Ochrana výstavby diaľníc, ciest a miestnych ciest


Ochranu plánovanej výstavby diaľnice, cesty a miestnej cesty zabezpečuje orgán životného prostredia5) územným rozhodnutím. Na takto určených územiach sa nesmú stavať a vykonávať stavebné práce vyžadujúce stavebné povolenie podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vykonávacích predpisov k nemu vydaných ani terénne úpravy, ktoré podstatne menia vzhľad prostredia alebo odtokové pomery; orgán životného prostredia5) povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu.
zobraziť paragraf
§ 13
Pomocné cestné pozemky


Účelom správy diaľníc, ciest a miestnych ciest slúžia pruhy priľahlých pozemkov, ktoré sú v správe správcu komunikácie (pomocné cestné pozemky). Pruhy priľahlých pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve (užívaní) iných právnických osôb alebo fyzických osôb, môžu sa získavať na ten istý účel dohodou s vlastníkmi (užívateľmi) týchto pozemkov, prípadne vyvlastnením. Šírku týchto pruhov určí v medziach vykonávacích predpisov príslušný cestný správny orgán.
zobraziť paragraf
§ 14
Cestná zeleň

(1)
Cestné správne orgány dbajú o to, aby bola na cestných pomocných pozemkoch, prípadne na iných vhodných pozemkoch tvoriacich súčasť diaľníc, ciest a miestnych ciest (svahy násypov, odpočívadlá a podobne), primerane podľa miestnych podmienok pestovaná vhodná cestná zeleň; pritom je potrebné, aby nebola ohrozovaná bezpečnosť cestnej premávky alebo aby nebolo neúmerne sťažované použitie týchto pozemkov na účely správy diaľníc, ciest alebo miestnych ciest alebo na obhospodarovanie susedných pozemkov.
(2)
Pri riešení cestnej zelene sa rešpektuje hľadisko bezpečnosti cestnej premávky pri jeho prerokúvaní s orgánmi ochrany prírody a životného prostredia.
(3)
O umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín rozhoduje cestný správny orgán po dohode s orgánom životného prostredia.5)
zobraziť paragraf
§ 15
Vstup na susedné pozemky


Zamestnanci cestných správnych orgánov a správcov komunikácií môžu vstupovať na nezastavané pozemky v okolí diaľnice, cesty a miestnej cesty a vykonávať nevyhnutné opatrenia na účely výstavby, dozoru, postavenia zásnežiek a na iné účely súvisiace so správou diaľnic, ciest a miestnych ciest, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov.6) Sú povinní dbať, aby škoda pri týchto prácach, ak jej nemožno predísť, bola čo najmenšia.
zobraziť paragraf
§ 16
Povoľovanie stavieb

(1)
Na začatie stavby diaľnice, cesty alebo miestnej cesty a na ich zmeny je potrebné stavebné povolenie, ktoré vydáva špeciálny stavebný úrad (§ 3a), ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu postačuje na
a)
stavebné úpravy cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, ktorými sa nemení vzhľad stavby, ani spôsob užívania,
b)
udržiavacie práce na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie v okolí pozemnej komunikácie,
c)
udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.
(3)
Stavebné povolenie, ani ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu sa nevyžaduje na udržiavacie práce,
a)
ktorých vykonávanie nemôže ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad ani životné prostredie v okolí pozemnej komunikácie,
b)
ktorými nedochádza k zmene šírkového usporiadania pozemnej komunikácie ani k zmene jej smerového alebo výškového priebehu trasy,
c)
ktoré nevyžadujú uzávierku pozemnej komunikácie,
d)
ktorými sa nezasahuje do práv vyplývajúcich
1.
zo styku pozemnej komunikácie s dráhou alebo inou komunikáciou, s vedeniami každého druhu alebo s vodnou stavbou, alebo
2.
z pripojení na cesty, miestne cesty a účelové cesty a z vjazdov na susedné nehnuteľnosti a z výjazdov z nich.
(4)
Na stavebné konanie podľa odseku 1 a na ohlasovanie podľa odseku 2 sa vzťahuje všeobecný predpis o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,6a) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Súčasťou povoľovania stavby pozemnej komunikácie podľa odseku 1 sú aj jej súčasti a vyvolané úpravy podľa § 18 ods. 13.
(6)
Súčasťou konania podľa odseku 1 sú všetky konania, ktoré sú podľa osobitných predpisov potrebné na povolenie stavby podľa odseku 5. Správne orgány príslušné na tieto konania majú v konaní podľa odseku 1 postavenie dotknutého orgánu a svoju pôsobnosť uplatňujú záväznými stanoviskami.6b)
zobraziť paragraf
§ 17a
Vyvlastnenie


Z dôvodu výstavby a správy diaľnic, ciest a miestnych ciest vrátane zriadenia ich ochranných pásiem a na vybudovanie súvisiacich vyvolaných úprav možno vlastnícke právo k nehnuteľnostiam vo verejnom záujme za náhradu obmedziť alebo nehnuteľnosti za odplatu vyvlastniť. Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na vyvlastnenie všeobecný predpis o vyvlastňovaní.
zobraziť paragraf
§ 18
Styk s inými komunikáciami, vedeniami každého druhu, vodami, vodohospodárskymi a inými dielami a s územím, v ktorom sa dobývajú nerasty

(1)
Ak je to z technických dôvodov potrebné alebo ak to vyžaduje verejný záujem, môže diaľnica, cesta a miestna cesta križovať iné komunikácie, vody, vodohospodárske a iné diela, ako aj územie, v ktorom sa dobývajú nerasty, alebo sa ich inak dotknúť alebo môžu byť nimi krížené či inak dotknuté, a to spôsobom primeraným hospodárskym potrebám a miestnym pomerom tak, aby boli čo najmenej dotknuté záujmy zúčastnených organizácií (orgánov).
(2)
Nové kríženia pozemných komunikácií so železnicami sa zriaďujú zásadne mimo úrovne koľají; výnimky povoľuje príslušný cestný správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie, záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov1f) a so súhlasom ministerstva. Doterajšie kríženia na úrovni koľají sa musia postupne podľa plánu nahrádzať mimoúrovňovými kríženiami.
(3)
Elektrické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné a iné vedenia, zariadenia na rozvod tepla a vykurovacích plynov (ďalej len „vedenia"), pokiaľ nie sú zriaďované pre potreby diaľníc, ciest alebo miestnych ciest, nesmú sa umiestňovať v ich telese a na cestných pomocných pozemkoch okrem prípadov uvedených ďalej.
(4)
Pri výstavbe nových sídlisk a pri ucelenej prestavbe jestvujúcej zástavby je dovolené umiestňovať vedenie v chodníkoch a v priľahlých zelených pásoch v káblových kanáloch, kolektoroch a štôlňach; kanalizačné vedenie môže sa umiestňovať aj v celom telese cesty alebo miestnej cesty. V súvisle zastavanom území je takisto dovolené zriaďovať vodovodné vedenie aj v telese ciest a miestnych ciest v prípadoch, keď je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov, a ostatné vedenie je dovolené umiestňovať v chodníkoch a priľahlých zelených pásoch; v telese cesty I. triedy je dovolené zriaďovať hlavný vodovodný rozvádzací rad. Pri obnove alebo rekonštrukcii vodovodného vedenia, s výnimkou hlavného vodovodného rozvádzacieho radu uloženého v ceste I. triedy alebo pri jej rekonštrukcii, ako aj obnove, je investor povinný uložiť vedenie do chráničiek alebo kolektorov.
(5)
Na základe povolenia príslušného cestného správneho orgánu možno v súvisle zastavanom území zriaďovať v telese ciest a miestnych ciest telekomunikačné podzemné vedenie bez povinnosti ukladať ho do káblového kanála alebo kolektora a zariadenie na rozvod tepla a vykurovacích plynov v prípadoch, keď je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov.
(6)
Na spôsob umiestnenia vedenia na diaľniciach, cestách a miestnych cestách alebo v ich telese, na vykonanie plánovaných opráv a údržby týchto vedení, ako aj na ich odstránenie, je potrebný súhlas príslušného cestného správneho orgánu. Na udelenie súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(7)
Mimo súvisle zastavaného územia môže príslušný cestný správny orgán v prípadoch, keď je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov, povoliť uskutočniť kríženie podzemného vedenia s diaľnicami, cestami alebo miestnymi cestami; tieto kríženia sa zriaďujú v chráničkách alebo kolektoroch, prípadne tak, aby pri ich údržbe a opravách nedošlo k narušeniu diaľnice, cesty alebo miestnej cesty. Prípadné umiestnenie telekomunikačných podzemných vedení v cestnom telese alebo na cestnom pomocnom pozemku z dôvodov uvedených v prvej vete tohto odseku povoľuje príslušný cestný správny orgán.
(8)
Vedenia, ktoré svojím umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona, musia sa postupne v rámci plánovaných rekonštrukcií pozemných komunikácií alebo vedení preložiť alebo odstrániť na náklady vlastníka alebo správcu vedení. Príslušný správca komunikácie prerokuje s vlastníkmi a správcami týchto vedení umiestnených v telese diaľnice, cesty alebo miestnej cesty spôsob a lehoty ich preloženia alebo odstránenia. Ak nedôjde k dohode, rozhodne príslušný cestný správny orgán.
(9)
Ak sa má pozemná komunikácia zrušiť v dôsledku inej investičnej výstavby, je investor tejto výstavby povinný na svoje náklady a v mene budúceho vlastníka alebo správcu tejto komunikácie zabezpečiť výstavbu náhradnej alebo úpravu jestvujúcej pozemnej komunikácie v rozsahu zodpovedajúcom dopravným potrebám.
(10)
Inak o styku diaľníc, ciest a miestnych ciest s vedeniami každého druhu, s vodami, vodohospodárskymi a inými dielami a s územím, v ktorom sa dobývajú nerasty, ako aj o krížení ciest a miestnych ciest so železnicami, o zabezpečení týchto krížení a o používaní ciest a miestnych ciest na vedenie koľají železníc platia osobitné predpisy.
(11)
Je zakázané umiestňovať nové potrubné vedenie s horľavými alebo výbušnými látkami na moste, ktorý je súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, a v jeho konštrukcii. Na moste sa môže umiestniť vodovodné a kanalizačné potrubie, ak sa vykoná technické opatrenie, aby sa pri poruche potrubia zabránilo zaplaveniu dutín mosta a ohrozeniu premávky pod mostom. Na umiestnenie potrubného vedenia na moste je potrebné povolenie cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie (§ 8 ods. 1). Za umiestňovanie nového potrubného vedenia s horľavými alebo výbušnými látkami na moste, ktorý je súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, sa nepovažuje opätovné umiestnenie tohto vedenia na moste po jeho predošlom odstránení z dôvodu rekonštrukcie alebo iných stavebných úprav mosta alebo tohto vedenia. Ak rekonštrukcia mosta vyvolá potrebu rekonštrukcie potrubného vedenia s horľavými alebo výbušnými látkami umiestneného na moste, ktorý je súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, alebo pri opätovnom umiestnení potrubného vedenia na moste, náklady na rekonštrukciu potrubného vedenia alebo náklady na opätovné umiestnenie potrubného vedenia na moste znáša vlastník alebo prevádzkovateľ potrubného vedenia, ak vedenie na moste po rekonštrukcii alebo po opätovnom umiestnení zostane zachované.
(12)
V tuneli a v jeho konštrukcii, ktoré sú súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, je zakázané umiestňovať elektrické vedenia, produktovody a potrubné vedenia s horľavými látkami, ktoré neslúžia na jeho prevádzku. Na umiestnenie iného vedenia je potrebné povolenie cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie podľa § 8 ods. 1.
(13)
Pri výstavbe pozemnej komunikácie alebo pri jej zmene je investor stavby povinný vybudovať na vlastné náklady pre vlastníka alebo prevádzkovateľa vedenia, vlastníka alebo správcu pozemnej komunikácie alebo iného diela len vyvolané úpravy priamo dotknutého úseku vedenia, pozemnej komunikácie alebo iného diela, a to na úrovni technického riešenia v čase, keď bola úprava vyvolaná. Investor stavby je zároveň povinný na vlastné náklady majetkovoprávne usporiadať pozemky dotknuté vyvolanými úpravami, ktoré sú priamo dotknuté výstavbou pozemnej komunikácie alebo jej zmenou v prospech vlastníka alebo prevádzkovateľa vedenia, vlastníka alebo správcu pozemnej komunikácie alebo iného diela na základe kúpnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena alebo iného právneho úkonu, ktorého predmetom je prevod alebo úprava užívania dotknutých pozemkov; vlastník alebo prevádzkovateľ vedenia, vlastník alebo správca pozemnej komunikácie alebo iného diela je povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia prevziať upravený úsek vedenia, pozemnej komunikácie alebo iné dielo vrátane pozemku, okrem prípadu uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena, nájomnej zmluvy alebo inej zmluvy, na základe ktorej sa vlastnícke právo v prospech vlastníka alebo prevádzkovateľa vedenia, vlastníka alebo správcu pozemnej komunikácie alebo iného diela neprevádza. Ostatné úpravy, ktorými sa zvýši výkonnosť alebo zmodernizuje vedenie alebo pozemná komunikácia, je investor stavby oprávnený vykonať len na základe predchádzajúcej písomnej dohody investora stavby s vlastníkom alebo prevádzkovateľom vedenia alebo s vlastníkom alebo správcom pozemnej komunikácie vždy na náklady vlastníka alebo prevádzkovateľa tohto vedenia alebo vlastníka alebo správcu tejto pozemnej komunikácie.
(14)
Pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej ceste, pri ktorých by mohlo dôjsť k poškodeniu vedenia, je vlastník alebo správca vedenia povinný na výzvu vlastníka alebo správcu dotknutej pozemnej komunikácie zabezpečiť potrebné doklady vrátane vytýčenia polohy vedenia a odborný dozor bezplatne.
zobraziť paragraf
§ 20
Pevné prekážky na diaľniciach, cestách a miestnych cestách

(1)
Na vozovke a krajniciach diaľníc, ciest a miestnych ciest nesmú sa, s výnimkou dopravných značiek a dopravných zariadení, umiestňovať predmety tvoriace pevnú prekážku. Jestvujúce pevné prekážky musia sa v lehotách určených vykonávacím predpisom odstrániť. V odôvodnených prípadoch povoľuje výnimky z tohto zákazu cestný správny orgán, ktorý môže tiež určiť odchylné lehoty na odstránenie stĺpov nadzemných vedení.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na zariadenia umiestnené na diaľniciach a cestách na účely platenia úhrady (§ 6) a na zariadenia umiestnené na pozemných komunikáciách na účely násilného zastavenia dopravného prostriedku.8)
zobraziť paragraf
§ 22
Účelové cesty

(1)
Účelové cesty slúžia spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých objektov a nehnuteľnosti s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo komunikačným účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch.
(2)
Pre povolenie stavby účelovej cesty platí ustanovenie § 16.
(3)
Účelové cesty sa členia na verejné a neverejné. Účelové cesty v uzavretých priestoroch alebo objektoch sú neverejné. Verejnú účelovú cestu môže príslušná obec vyhlásiť za neverejnú len so súhlasom jej vlastníka.
zobraziť paragraf
§ 22a
Pokuty

Cestný správny orgán a obec v rozsahu svojej pôsobnosti uložia pokutu do 33 190 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov,9) ak
a)
bez povolenia cestného správneho orgánu alebo v rozpore s vydaným povolením
1.
užíva diaľnicu, cestu alebo miestnu cestu iným spôsobom než zvyčajným alebo na iné účely, než na ktoré sú určené, s výnimkou nadrozmerných dopráv a nadmerných dopráv (zvláštne užívanie),
2.
vykoná uzávierku diaľnice, cesty alebo miestnej cesty alebo nedodrží povolený termín uzávierky a obchádzky,
3.
v ochrannom pásme diaľnice, cesty alebo miestnej cesty vykoná práce (činnosti), ktoré by mohli ohroziť pozemnú komunikáciu alebo premávku na nej,
4.
používa pri veľkých stavbách, ťažobných prácach alebo pri terénnych úpravách vyžadujúcich stavebné povolenie alebo iné povolenie podľa osobitných predpisov7) pozemnú komunikáciu, ktorej stavebno-technické vybavenie nezodpovedá požadovanej premávke,
5.
vykoná pripojenie komunikácie na diaľnicu, cestu alebo na miestnu cestu alebo zriadi vjazd z týchto komunikácií na priľahlé nehnuteľnosti alebo zruší napojenie komunikácií a vjazdov,
6.
zamení, pozmení, premiestni, odstráni, umiestni alebo zakryje dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie,
b)
zničí, poškodí alebo znečistí dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie, alebo cestnú zeleň,
c)
znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu cestu tak, že spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo v schodnosti pozemnej komunikácie,
d)
v prípade opravy porúch na podzemných vedeniach uložených v diaľnici, ceste alebo v miestnej ceste nesplní ohlasovaciu povinnosť alebo nesplní podmienky určené cestným správnym orgánom na vykonanie prác súvisiacich s uvedením komunikácie do pôvodného stavu,
e)
neplní opatrenia uložené orgánom štátneho odborného dozoru na zabránenie ohrozenia alebo sťaženia premávky na pozemných komunikáciách,
f)
neodstráni v termíne určenom cestným správnym orgánom pevnú prekážku na diaľnici, ceste alebo na miestnej ceste alebo nesplní podmienky udelenej výnimky,
g)
neplní úlohy správy a údržby diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, ktoré pre ňu vyplývajú z tohto zákona,
h)
nedodrží podmienky uvedené v povolení na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych ciest pre nadrozmernú dopravu a nadmernú dopravu,
ch)
umiestni skládky materiálov alebo reklamné stavby,3) ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu pozemných komunikácií ani na riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy v rozhľadových poliach, v križovatkách, v blízkosti železničných priecestí a pri pozemných komunikáciách tak, aby zasahovali do zorného poľa vodičov vozidiel,
i)
umiestni reklamnú stavbu v rozpore s § 10 ods. 3 až 5.
zobraziť paragraf
§ 22b

(1)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, čas trvania a na rozsah spôsobenej škody.
(2)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa cestný správny orgán dozvedel o tom, že právnická osoba alebo fyzická osoba porušila svoju povinnosť, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(3)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.
(4)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce podľa toho, ktorý cestný správny orgán uložil pokutu.
zobraziť paragraf
§ 22c
Priestupky

(1)
Priestupku na úseku pozemných komunikácií sa dopustí ten, kto
a)
bez povolenia cestného správneho orgánu alebo v rozpore s vydaným povolením
1.
užíva diaľnicu, cestu alebo miestnu cestu iným spôsobom než zvyčajným alebo na iné účely, než na ktoré sú určené, s výnimkou nadrozmerných dopráv a nadmerných dopráv (zvláštne užívanie),
2.
vykoná uzávierku cesty alebo miestnej cesty alebo nedodrží povolený termín uzávierky a obchádzky,
3.
v ochrannom pásme diaľnice, cesty alebo miestnej cesty vykoná práce (činnosti), ktoré by mohli ohroziť pozemnú komunikáciu alebo premávku na nej,
4.
vykoná pripojenie komunikácie na diaľnicu, cestu alebo na miestnu cestu alebo zriadi vjazd z týchto komunikácií na priľahlé nehnuteľnosti alebo zruší napojenie komunikácií a vjazdov,
5.
zamení, pozmení, premiestni, odstráni, umiestni alebo zakryje dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie,
b)
zničí, poškodí alebo znečistí dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie, alebo cestnú zeleň, ak škoda neprevyšuje 170 eur,
c)
znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu cestu tak, že spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo v schodnosti pozemnej komunikácie,
d)
v prípade opravy porúch na podzemných vedeniach uložených v diaľnici, ceste alebo v miestnej ceste nesplní ohlasovaciu povinnosť alebo nesplní podmienky určené cestným správnym orgánom na vykonanie prác súvisiacich s uvedením komunikácie do pôvodného stavu,
e)
neplní opatrenia uložené orgánom štátneho odborného dozoru na zabránenie ohrozenia alebo sťaženia premávky na pozemných komunikáciách,
f)
neodstráni v termíne určenom cestným správnym orgánom pevnú prekážku na diaľnici, ceste alebo na miestnej ceste alebo nesplní podmienky udelenej výnimky,
g)
umiestni skládky materiálov alebo reklamné stavby,3) ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu pozemných komunikácií ani na riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy v rozhľadových poliach, v križovatkách, v blízkosti železničných priecestí a pri pozemných komunikáciách tak, aby zasahovali do zorného poľa vodičov vozidiel,
h)
ako vodič sa odmietne podrobiť pokynom fyzickej osoby obsluhujúcej zariadenie na meranie hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidla alebo odmietne uviesť východiskové miesto a miesto určenia uskutočňovanej prepravy,
i)
umiestni reklamnú stavbu v rozpore s § 10 ods. 3 až 5.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) a písm. g) a i) možno uložiť pokutu do 660 eur.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. h) možno uložiť pokutu do 1 320 eur.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.10)
zobraziť paragraf
§ 24
Splnomocňovacie ustanovenie


Ministerstvo vydá na vykonanie tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré
a)
ustanovia rozdelenie ciest a miestnych ciest podľa dopravného významu,
b)
podrobnejšie upravia pripájanie pozemných komunikácií, zriaďovanie vjazdov z ciest alebo miestnych ciest na susedné nehnuteľnosti, zaraďovanie pozemných komunikácií do cestnej siete alebo do siete miestnych ciest a vyraďovanie komunikácií z týchto sietí,
c)
bližšie vymedzia práva a povinnosti užívateľov a správcov diaľníc, ciest a miestnych ciest,
d)
bližšie vymedzia pojmy prejazdný úsek diaľnice a cesty, stavebný stav, dopravno-technický stav, zjazdnosť a schodnosť diaľníc, ciest a miestnych ciest,
e)
ustanovia podmienky na povoľovanie uzávierok a obchádzok diaľníc, ciest a miestnych ciest, zvláštneho užívania týchto komunikácií a ich ochrany,
f)
bližšie ustanovia podrobnosti o súčastiach pozemných komunikácií, určia šírku ochranných pásiem diaľníc, ciest a miestnych ciest a zásady využitia cestných pomocných pozemkov,
g)
upravia podrobnosti styku pozemných komunikácií s vedeniami každého druhu,
h)
vymedzia pojem pevnej prekážky na diaľniciach, cestách alebo miestnych cestách, určia postup pri jej odstraňovaní a rozsah výnimiek zo zákazu § 20,
i)
ustanovia zásady pre výkon štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami,
j)
určia režim účelových ciest,
k)
ustanovia zásady pestovania cestnej zelene,
l)
určia technické požiadavky na evidenciu diaľnic, ciest a miestnych ciest,
m)
ustanovia podrobnosti o centrálnej evidencii.
zobraziť paragraf
§ 24d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2012

(1)
Do 31. decembra 2016 ministerstvo zabezpečuje podľa § 3 ods. 3 písm. f) centrálnu evidenciu v rozsahu diaľnic, rýchlostných ciest, ciest. I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy.
(2)
Od 1. januára 2017 ministerstvo zabezpečuje podľa § 3 ods. 3 písm. f) centrálnu evidenciu v rozsahu diaľnic, rýchlostných ciest, ciest. I. triedy, ciest II. triedy, ciest III. triedy a miestnych ciest.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 24h

Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich majetkovoprávnemu usporiadaniu a nachádzajú sa pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi cestami v užívaní, možno vo verejnom záujme vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného vlastníka diaľnice, cesty alebo miestnej cesty podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať do 31. decembra 2030.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 24i

(1)
Reklamnú stavbu umiestnenú do 31. mája 2021, ktorá nie je v súlade s § 10 ods. 3 a 4 v znení účinnom od 1. júna 2021, je vlastník tejto stavby povinný odstrániť do 30. apríla 2024.
(2)
Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 možno podať ohlásenie odstránenia reklamnej stavby podľa osobitného predpisu.11)
(3)
Konania súvisiace s umiestnením reklamnej stavby začaté a právoplatne neskončené do 31. mája 2021 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. mája 2021 pričom musia byť splnené podmienky podľa § 10 ods. 3 a 4 v znení účinnom od 1. júna 2021.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 24j

Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené do 31. mája 2021 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. mája 2021.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 24k
Záverečné ustanovenia

(1)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „miestna komunikácia“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „miestna cesta“ v príslušnom gramatickom tvare.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „účelová komunikácia“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „účelová cesta“ v príslušnom gramatickom tvare.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]3b)  § 16 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore