Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 220/2004 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 28.04.2004
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD254DS13EUPP5ČL1

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 220/2004 účinný od 01.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 220/2004 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 310/2021

Legislatívny proces k zákonu 310/2021
Legislatívny proces k zákonu 220/2004

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje

a)

ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného obhospodarovania ...

b)

ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú: produkcia biomasy, filtrácia, neutralizácia ...

c)

ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie,

d)

postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel, ...

e)

sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

§ 2 - Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

pôdou prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt vzájomného pôsobenia ...

b)

poľnohospodárskou pôdou produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností1) (ďalej len „kataster“) ...

c)

bonitovanou pôdno-ekologickou jednotkou klasifikačný a identifikačný údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu ...

d)

monitorovaním poľnohospodárskej pôdy sledovanie a dokumentovanie priebehu zmien vlastností poľnohospodárskej ...

e)

trvalo udržateľným využívaním poľnohospodárskej pôdy a obhospodarovaním poľnohospodárskej pôdy využívanie ...

f)

degradáciou fyzikálne, chemické a biologické poškodenie a znehodnotenie poľnohospodárskej pôdy, ako ...

g)

rizikovými látkami v pôde prvky a zlúčeniny, ktorých prítomnosť z prírodných alebo antropických zdrojov ...

h)

limitnou hodnotou rizikových látok hodnoty určujúce hranice najvyšších prípustných obsahov rizikových ...

i)

hranicou zastavaného územia obce hranica územia vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré ...

j)

odnímanou plochou pozemok alebo tá jeho časť, na ktorej dochádza k zmene druhu pozemku z poľnohospodárskej ...

DRUHÁ ČASŤ

ZÁSADY TRVALO UDRŽATEĽNÉHO VYUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A OBHOSPODAROVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY ...

§ 3 - Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu
(1)

Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej ...

a)
vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií ...
b)
predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...
c)
zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a ...
d)
usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.
(2)

Na účel uvedený v odseku 1 písm. d) je vlastník, prípadne užívateľ povinný požiadať orgán štátnej správy ...

(3)

Užívateľ zabezpečí starostlivosť o poľnohospodársku pôdu vo vlastníctve štátu na území vojenského obvodu ...

§ 4 - Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred degradáciou
(1)

Územie Slovenskej republiky ohrozené degradáciou poľnohospodárskej pôdy eviduje Výskumný ústav pôdoznalectva ...

(2)

Ak pôdna služba zistí hrozbu poškodenia poľnohospodárskej pôdy alebo poškodenie poľnohospodárskej pôdy, ...

(3)

Návrh pôdnej služby podľa odseku 2 obsahuje najmä

a)
základné identifikačné údaje o poľnohospodárskom druhu pozemku podľa údajov katastra,
b)
analýzu stavu ohrozenia poľnohospodárskej pôdy,
c)
návrh opatrení na odstránenie hrozby poškodenia a degradácie poľnohospodárskej pôdy s prepočtom finančných ...
§ 5 - Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred eróziou
(1)

Erózia poľnohospodárskej pôdy predstavuje úbytok povrchovej najúrodnejšej vrstvy poľnohospodárskej pôdy, ...

(2)

Vlastník alebo užívateľ je povinný vykonávať trvalú a účinnú protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy ...

a)
výsadba účelovej poľnohospodárskej a ochrannej zelene vrátane výsadby rýchlorastúcich drevín,
b)
vrstevnicová agrotechnika,
c)
striedanie plodín s ochranným účinkom,
d)
mulčovacia medziplodina kombinovaná s bezorbovou agrotechnikou,
e)
bezorbová agrotechnika,
f)
osevné postupy so striedaním plodín s ochranným účinkom,
g)
usporiadanie honov v smere prevládajúcich vetrov,
h)
iné opatrenia, ktoré určí pôdna služba podľa stupňa erózie poľnohospodárskej pôdy.
(3)

Ak pôdna služba zistí eróziu poľnohospodárskej pôdy a nečinnosť vlastníka alebo užívateľa, orgán ochrany ...

§ 6 - Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred zhutnením
(1)

Zhutnenie poľnohospodárskej pôdy je nepriaznivý stav poľnohospodárskej pôdy zapríčinený zvýšením objemovej ...

(2)

Vlastník alebo užívateľ je povinný pri využívaní poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku výrobu vykonávať ...

(3)

Ak pôdna služba zistí zhutnenie poľnohospodárskej pôdy spôsobené nečinnosťou vlastníka alebo užívateľa, ...

§ 7 - Zásada bilancie pôdnej organickej hmoty
(1)

Obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty v poľnohospodárskej pôde sú podmienkou udržania jej optimálnych ...

(2)

Vlastník alebo užívateľ je povinný vykonávať kontrolu bilancie pôdnej organickej hmoty a používať také ...

(3)

Ak pôdna služba zistí prekročenie limitnej hodnoty podľa odseku 4 spôsobené nečinnosťou vlastníka alebo ...

§ 8 - Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred rizikovými látkami
(1)

Každý, kto má podozrenie, že môže dôjsť k poškodeniu poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami, alebo ...

(2)

Za poľnohospodársku pôdu poškodenú rizikovými látkami sa považuje poľnohospodárska pôda, v ktorej sa ...

(3)

Na určenie obsahu rizikových látok v poľnohospodárskej pôde podľa odseku 2 je oprávnená len akreditovaná ...

(4)

Každý, kto svojou činnosťou rizikovými látkami poškodí poľnohospodársku pôdu, je povinný bezodkladne ...

(5)

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) na návrh pôdnej služby rozhodne o tom, že pozemok je kontaminovaný ...

(6)

Opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred poškodením rizikovými látkami alebo na odstránenie ...

TRETIA ČASŤ

ZMENY DRUHOV POZEMKOV

§ 9
(1)

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) na základe žiadosti vlastníka alebo užívateľa poľnohospodárskej ...

(2)

Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 sú potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré ...

(3)

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy na základe žiadosti vlastníka alebo užívateľa vydá záväzné stanovisko ...

a)
jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku; pri návrhu zmeny vinice ...
b)
nepoľnohospodárskeho druhu pozemku, okrem lesného pozemku, na poľnohospodársky druh pozemku; v prípade ...
(4)

Prílohou žiadosti podľa odseku 3 sú:

a)
údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku alebo identifikácia ...
b)
geometrický plán, ak dochádza k deleniu parcely.
(5)

Pri zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na ovocný sad žiadateľ predkladá aj projekt na zriadenie ...

§ 10
(1)

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z vlastného podnetu alebo na žiadosť vlastníka alebo užívateľa ...

(2)

Predmetom rozhodovania podľa odseku 1 sú pozemky, ktoré

a)
vplyvom prírodných procesov zmenili vlastnosti a charakter pôdneho profilu tak, že zodpovedajú charakteru ...
b)
vplyvom prírodných procesov zmenili vlastnosti a charakter pôdneho profilu tak, že zodpovedajú charakteru ...
c)
sú dlhodobo zalesnené a sú vhodné na preradenie do lesných pozemkov; pri rozhodovaní orgán ochrany poľnohospodárskej ...
1.
záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva9b) a
2.
vyjadrenie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny,9a) ak sa pozemok nachádza v treťom až piatom stupni ...
(3)

Prílohy žiadosti podľa odseku 1 sú zhodné s prílohami podľa § 9 ods. 4 písm. a).

(4)

Ak je v konaní podľa odseku 1 viac ako 20 účastníkov, všetky oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti ...

(5)

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy rozhodne o zmene druhu pozemku podľa odseku 1 na základe zistenia ...

§ 11
(1)

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti vlastníka, užívateľa ...

a)
pred 25. júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a nezodpovedá poľnohospodárskej pôde, ...
b)
bol administratívne odňatý z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zanikol dôvod a účel odňatia, pričom ...
(2)

Prílohy žiadosti podľa odseku 1 sú kópia z katastrálnej mapy, údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné ...

(3)

Ak je v konaní podľa odseku 1 viac ako 20 účastníkov, všetky oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti ...

(4)

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy rozhodne o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku podľa odseku ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY PRI NEPOĽNOHOSPODÁRSKOM POUŽITÍ

§ 12 - Zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití
(1)

Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných ...

a)
najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických ...
b)
viníc.
(2)

Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, je povinný

a)
chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu a vinice podľa odseku 1,
b)
riešiť alternatívne umiestnenie stavby na poľnohospodárskej pôde za hranicou zastavaného územia obce ...
c)
nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním ...
d)
zabezpečiť prístup na neprístupné hony v prípade rozdelenia honov vybudovaním účelových poľných ciest, ...
e)
vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne ...
f)
vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných dočasne a zabezpečiť starostlivosť ...
g)
vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na čas ...
h)
vykonať rekultiváciu dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy na základe schváleného projektu rekultivácie, ...
i)
zabezpečiť vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden ...
j)
zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú podľa § 17 až do realizácie stavby, ...
k)
zabezpečiť skladovanú skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z dočasne odňatých plôch pred ...
l)
zaplatiť odvod za trvalé odňatie alebo dočasné odňatie najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom ...
(3)

Povinnosť zaplatiť odvod sa vzťahuje aj na toho, kto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia orgánu ...

(4)

Ak odvod nebol zaplatený včas, vzniká povinnosť zaplatiť penále za každý, aj začatý deň omeškania vo ...

Ochrana poľnohospodárskej pôdy pri územnoplánovacej činnosti

§ 13
(1)

Pri každom obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie, projektov pozemkových úprav a iných ...

(2)

Návrh podľa odseku 1 musí byť pred schválením podľa osobitného predpisu11) odsúhlasený orgánom ochrany ...

§ 14
(1)

Návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy, ktoré menia alebo dopĺňajú schválenú územnoplánovaciu ...

(2)

Návrhy podľa odseku 1 a § 13 ods. 1 predkladá na posúdenie orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ ...

§ 15
(1)

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22) môže udeliť súhlas aj k individuálnemu návrhu nepoľnohospodárskeho ...

(2)

Podkladom na posúdenie individuálneho návrhu podľa odseku 1 je okrem údajov o pozemku podľa katastra, ...

(3)

Pri príprave výstavby diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a železničných dráh sa stanovisko vlastníka ...

§ 16
(1)

Ak predložený návrh podľa § 13 až 15 nespĺňa zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12, orgán ...

(2)

Súhlas podľa § 13 až 15 sa nevyžaduje, ak ide o celkovú a konečnú výmeru odňatia poľnohospodárskej pôdy ...

§ 17 - Odňatie poľnohospodárskej pôdy
(1)

Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej ...

(2)

Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať,

a)
ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné ...
b)
ak ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku s výmerou do 5 000 m2 v hraniciach zastavaného územia ...
c)
ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, v území určenom územným plánom obce na záhradkárske ...
(3)

V prípadoch podľa odseku 2 vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) stanovisko k pripravovanému ...

(4)

Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne, pričom

a)
odňatím natrvalo sa rozumie trvalá zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy s trvalou zmenou druhu ...
b)
dočasným odňatím sa rozumie dočasná zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy na čas najviac desať ...
(5)

Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré žiadajú o trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej ...

a)
súhlas podľa § 13 až 15,
b)
projektovú dokumentáciu,
c)
bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, osobitne ...
d)
projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým harmonogramom a ekonomickým ...
e)
základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú
1.
údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku alebo výpis ...
2.
kópiu katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na odňatie,
3.
dve vyhotovenia geometrického plánu1) plôch navrhovaných na odňatie,
4.
potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke,
f)
vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy; ak sa navrhuje odňatie ...
g)
právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania10) ...
h)
iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na poľnohospodárskej pôde; ak sa navrhuje ...
i)
výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia.
(6)

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) žiadosť s náležitosťami podľa odseku 5 posúdi, a ak zistí, ...

a)
uvedie, na aký účel je súhlas s trvalým odňatím alebo dočasným odňatím poľnohospodárskej pôdy vydaný, ...
b)
uvedie dokumenty, na základe ktorých rozhodnutie vydal,
c)
schváli projekt spätnej rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy,
d)
schváli bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
e)
uloží podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12.
(7)

Rozhodnutie o odňatí je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu. Orgán ...

(8)

Rozhodnutie o trvalom odňatí a rozhodnutie o dočasnom odňatí sú platné len na odsúhlasený zámer.

(9)

Rozhodnutie o dočasnom odňatí stratí platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané. Strata platnosti ...

(10)

Rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola ...

(11)

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) oznámi účastníkom konania stratu platnosti rozhodnutia o ...

(12)

Ak žiadosť na odňatie poľnohospodárskej pôdy nespĺňa zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12, ...

(13)

Ak ide o odňatie poľnohospodárskej pôdy na území vojenského obvodu, orgán ochrany poľnohospodárskej ...

(14)

Právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí je podkladom na vydanie stavebného povolenia podľa osobitných ...

§ 17b - Záväzné stanovisko
(1)

Poľnohospodársku pôdu možno použiť pre výstavbu diaľnice a cesty pre motorové vozidlá12b) iba na základe ...

(2)

Žiadateľ o vydanie záväzného stanoviska je povinný predložiť

a)
návrh na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy v členení na trvalé odňatie a na dočasné ...
b)
podklady uvedené v § 17 ods. 5 písm. a) a c),
c)
kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na trvalé odňatie a dočasné odňatie,
d)
súpis parciel navrhovaných na trvalé odňatie a dočasné odňatie s uvedením údajov o katastrálnom území, ...
(3)

Ak je žiadosť podľa odseku 2 úplná, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy vydá záväzné stanovisko bezodkladne. ...

(4)

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v záväznom stanovisku

a)
uvedie rozsah trvalého odňatia a dočasného odňatia,
b)
schváli bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a uloží povinnosť jej vykonania ...
c)
uloží povinnosť vykonania spätnej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy odnímanej dočasne.
(5)

Vydaním záväzného stanoviska nie je dotknuté ustanovenie § 17 a začína ním rozhodovanie o odňatí. Orgán ...

§ 18 - Použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel
(1)

Ustanovenia podľa § 13 až 15 a § 17 sa neuplatnia v prípadoch použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky ...

(2)

V prípadoch podľa odseku 1 je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti ...

a)
údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k poľnohospodárskej ...
b)
bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
c)
návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
§ 18a - Rýchlorastúce dreviny na poľnohospodárskej pôde
(1)

Na účely tohto zákona sa rýchlorastúcou drevinou na poľnohospodárskej pôde rozumie porast rýchlorastúcej ...

(2)

Osoba, ktorá navrhuje založenie porastu rýchlorastúcej dreviny na poľnohospodárskej pôde je povinná ...

a)
údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku; ak vlastnícke ...
b)
doklad preukazujúci nájomný vzťah k pozemku alebo doklad preukazujúci nájomný vzťah a súhlas vlastníka ...
c)
základné identifikačné údaje o ploche navrhovanej na výsadbu rýchlorastúcich drevín, ktoré sú zhodné ...
(3)

Zápis do registra plôch rýchlorastúcich drevín oznámi orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy obci a dotknutým ...

(4)

Zakladateľ porastu rýchlorastúcich drevín alebo jeho právny nástupca je povinný vykonať spätnú rekultiváciu ...

(5)

Obvodný pozemkový úrad na základe žiadosti o registráciu plochy rýchlorastúcej dreviny vydá zakladateľovi ...

(6)

Centrálny register plôch porastov rýchlorastúcich drevín vedie a aktualizuje pôdna služba.

§ 19 - Neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer
(1)

Ak orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) zistí, že niekto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia ...

a)
nariadi rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy na základe odborného stanoviska pôdnej služby, alebo
b)
ak nie je možné poľnohospodársku pôdu rekultivačnými opatreniami vrátiť do pôvodného stavu, rozhodne ...
(2)

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) zašle vyhotovenie právoplatného rozhodnutia a vyhotovenie ...

PIATA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

§ 20 - Orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy

Orgánmi ochrany poľnohospodárskej pôdy sú:

a)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky13) (ďalej len „ministerstvo“),

b)

obvodný pozemkový úrad v sídle kraja,

c)

obvodný pozemkový úrad.13)

§ 21 - Ministerstvo

Ministerstvo

a)

je ústredným orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy,

b)

vydáva všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy.

§ 22 - Obvodný pozemkový úrad v sídle kraja

Obvodný pozemkový úrad v sídle kraja

a)

koordinuje spoluprácu s pôdnou službou pri uplatňovaní tohto zákona,

b)

spracúva a ministerstvu predkladá informáciu o úbytkoch poľnohospodárskej pôdy v rámci územného obvodu ...

§ 23 - Obvodný pozemkový úrad

Obvodný pozemkový úrad

a)

nariaďuje opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy podľa § 3 až 8,

b)

rozhoduje o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku podľa § 9 až 11,

c)

rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17,

d)

rozhoduje o usporiadaní druhu pozemku podľa § 19,

e)

je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy v konaniach týkajúcich ...

f)

prejednáva priestupky podľa § 25,

g)

ukladá pokuty podľa § 26,

h)

kontroluje plnenie podmienok uložených v rozhodnutiach,

i)

spolupracuje s pôdnou službou,

j)

sleduje a vyhodnocuje úbytky poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu v ročných intervaloch, ...

k)

vydáva záväzné stanovisko podľa § 17b,

l)

vydáva osvedčenie o registrácii plochy porastu rýchlorastúcej dreviny a vedie register plôch porastov ...

§ 24 - Odborný dohľad
(1)

Odborný dohľad nad ochranou poľnohospodárskej pôdy, dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním ustanovení ...

(2)

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) je pri výkone odborného dohľadu oprávnený vstupovať na poľnohospodárske ...

(3)

V rámci odborného dohľadu podľa odseku 1 pôdna služba

a)
vykonáva prieskum a monitorovanie poľnohospodárskej pôdy,
b)
vedie databázu informácií o poľnohospodárskej pôde,
c)
spracúva návrhy opatrení podľa § 3 až 8 a odborné stanoviská podľa § 10 a 19,
d)
spravuje a spresňuje mapu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek systémovo v rámci komplexnej revízie ...

ŠIESTA ČASŤ

PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY

§ 25 - Priestupky
(1)

Priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustí ten, kto

a)
nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej poškodenie (§ 3 až 7), ...
b)
spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku ...
c)
neusporiadal druh pozemku v teréne s jeho evidenciou v katastri (§ 19, § 29 ods. 4),
d)
nesplnil povinnosť v prípade nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka (§ ...
e)
v rozpore s týmto zákonom zabral a použil poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel (§ 17 a 19), ...
f)
nesplnil povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 3 až 8 a § 13 až 19),
g)
spôsobil poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami (§ 8),
h)
vykoná zmenu poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho druhu pozemku podľa § 9 bez rozhodnutia alebo ...
i)
v rozpore s § 18a založí porast rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde a nevykoná spätnú rekultiváciu ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 330 eur.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) možno uložiť pokutu do 660 eur.

(4)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. e) až i) možno uložiť pokutu do 995 eur.

(5)

Pri prejednávaní priestupkov sa postupuje podľa osobitného predpisu.14)

§ 26 - Iné správne delikty
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ sa dopustí správneho deliktu, ak

a)
nezabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobí jej poškodenie (§ 3 až 7),
b)
spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy (§ 3),
c)
neusporiada druh pozemku s jeho evidenciou v katastri (§ 19, § 29 ods. 4),
d)
nesplní povinnosť v prípade nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka (§ ...
e)
nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 3 až 7 a § 13 až 19,
f)
vykoná zmenu poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho druhu pozemku podľa § 9 bez rozhodnutia alebo ...
g)
v rozpore s § 18a založí porast rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde a nevykoná spätnú rekultiváciu ...
(2)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu ...

(3)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu ...

a)
neoprávnene a v rozpore s týmto zákonom bez rozhodnutia o odňatí zaberie poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky ...
b)
spôsobí poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami (§ 8).
(4)

Výška pokuty pri výmere poľnohospodárskej pôdy nižšej alebo vyššej ako jeden hektár sa vypočíta v zodpovedajúcej ...

(5)

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob a čas trvania protiprávneho konania ...

(6)

Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy dozvedel o porušení ...

(7)

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne nariadi, aby v určenej lehote ...

(8)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ opakovane poruší povinnosť počas piatich rokov od ...

(9)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto ...

(10)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 27 - Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a)
spracovaní bilancie a vykonaní skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
b)
spracovaní projektu rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy,
c)
vyhodnotení dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodársku pôdu.
(2)

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a)
limitné hodnoty poškodenia vlastností poľnohospodárskej pôdy pre eróziu, zhutnenie a úbytok pôdnej organickej ...
b)
limitné hodnoty rizikových látok v poľnohospodárskej pôde a metódy ich určenia podľa vybraných ukazovateľov, ...
c)
charakteristiku spôsobu využívania jednotlivých druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy,
d)
zaradenie poľnohospodárskej pôdy do deviatich skupín kvality podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických ...
§ 27a

Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením vlády základnú sadzbu odvodu za odňatie poľnohospodárskej ...

§ 28 - Spoločné ustanovenie

Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,16) ak ...

§ 29 - Prechodné ustanovenia
(1)

Konania upravené týmto zákonom začaté pred 1. májom 2004 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2)

Rozhodnutia o odňatí vydané pred 1. májom 2004 a udelené súhlasy s návrhom nepoľnohospodárskeho použitia ...

(3)

Povinnosť platiť odvody za odňatie v splátkach splatných podľa rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskeho ...

(4)

Vlastníci nehnuteľností, objektov a zariadení, ktoré boli k 1. máju 2004 vybudované na poľnohospodárskej ...

(5)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem poľnohospodársky pôdny fond, rozumie sa tým poľnohospodárska ...

§ 29a

Konania začaté do účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 29b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2013

Konania začaté pred 1. aprílom 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2013.

§ 29c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 27. februára 2014

Konania začaté pred 27. februárom 2014 sa dokončia podľa úpravy účinnej od 27. februára 2014.

§ 30 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení ...
 • 2a)  § 9 zákona č. 162/1995 Z. z.
 • 2b)  § 12 až 16 a § 26 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 5 ods. 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady ...
 • 5)  § 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o ...
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. ...
 • 7)  § 2 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...
 • 7a)  § 28 zákona č. 245/2003 Z. z. v znení zákona č. 532/2005 Z. z.
 • 8)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve ...
 • 9)  § 8 ods. 2 zákona č. 281/1997 Z. z.
 • 9a)  § 9 ods. 1 a 2 a § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9aa)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 9b)  § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 9c)  § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z. ...
 • 9d)  Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený ...
 • 10)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v ...
 • 11)  § 22 až 26 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 11a)  Napríklad zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 11aa)  § 32 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 254/2015 Z. z.
 • 11ab)  Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby ...
 • 11b)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 12a)  Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení ...
 • 12b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy ...
 • 12c)  § 14 až 16 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon č. 518/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových ...
 • 13a)  Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 1)  ISO-DIS 10381-5
 • 2)  ISO-11464
 • 3)  ISO 10390
 • 4)  STN ISO 11465
 • 5)  STN ISO 10 693
 • 6)  STN ISO 11 466
 • 7)  DIN 19730:06.97
 • 8)  ISO 11 047
 • 9)  ISO N 373
 • 10)  STN 465735
 • 11)  ISO DIN 13877:06.95
 • 12)  ISO DIN 10382:02.98
 • 13)  E DIN 11277
 • 14)  ISO 11046
Načítavam znenie...
MENU
Hore