Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 42/2024 účinný od 01.04.2024

Platnosť od: 12.03.2024
Účinnosť od: 01.04.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 42/2024 účinný od 01.04.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 42/2024 s účinnosťou od 01.04.2024

Legislatívny proces k zákonu 42/2024

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z., zákona č. 146/2021 Z. z., zákona č. 148/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 406/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 508/2021 Z. z., zákona č. 98/2022 Z. z., zákona č. 179/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 366/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z. a zákona č. 48/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 40 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v druhej vete nie je ustanovené inak.“.
2.
V § 40 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Vozidlo s právom prednostnej jazdy skupiny C1 smie viesť aj vodič starší ako 21 rokov, ktorý ma vo vedení motorového vozidla skupiny C1 najmenej ročnú prax, ak má vo vedení vozidla s právom prednostnej jazdy skupiny B najmenej dvojročnú prax.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2024.

Zuzana Čaputová v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore