Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025

Platnosť od: 20.04.1988
Účinnosť od: 01.04.2024
Účinnosť do: 31.03.2025
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Ťažba, baníctvo, Štátna správa, Ochrana životného prostredia, Chyba údajov
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21JUD142DS15EUPP58ČL0

Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 51/1988 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 205/2023

Legislatívny proces k zákonu 205/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

§ 1 - Účel zákona
(1)

Účelom tohto zákona je ustanoviť podmienky vykonávania banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom najmä z hľadiska racionálneho využívania ložísk nerastov, bezpečnosti práce a prevádzky, ochrany pracovného prostredia, ako aj podmienky používania výbušnín a upraviť organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej banskej správy.

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na strelivo.1a)

DRUHÁ ČASŤ

BANSKÁ ČINNOSŤ A ČINNOSŤ VYKONÁVANÁ BANSKÝM SPÔSOBOM

PRVÝ ODDIEL

Základné pojmy

§ 2 - Banská činnosť

Banskou činnosťou sa podľa tohto zákona rozumie

a)

ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov (ďalej len „výhradné ložisko"),1)

b)

otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk,

c)

zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov,

d)

úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,

e)

zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d),

f)

osobitné zásahy do zemskej kôry,2)

g)

likvidácia starých banských diel,3)

h)

sprístupňovanie banských diel a starých banských diel3) pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.

§ 3 - Činnosť vykonávaná banským spôsobom

Činnosťou vykonávanou banským spôsobom sa podľa tohto zákona rozumie

a)

dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov,

b)

inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum okrem geologických prác vykonávaných za účelom získania dopĺňajúcich údajov pre dokumentáciu stavieb,

c)

ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov,

d)

podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3,

e)

práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce),

f)

práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave,

g)

zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny,

h)

strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v § 2 a v § 3 písm. a) až g),

i)

čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach.

§ 3a - Organizácia

Organizáciou sa podľa tohto zákona rozumejú právnické a fyzické osoby, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti3a) vykonávajú banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, prípadne inú činnosť upravenú týmto zákonom.

§ 4 - Odstránenie pochybností

Pri pochybnostiach, či ide o banskú činnosť alebo či ide o činnosť vykonávanú banským spôsobom, rozhodne Slovenský banský úrad po prerokovaní s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Ak sa rozhodnutie dotýka aj výkonu hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy, postupuje sa podľa § 39 ods. 3.

DRUHÝ ODDIEL

Oprávnenie na vykonávanie niektorých banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom

§ 4a - Banské oprávnenie
(1)

Banskú činnosť uvedenú v § 2 písm. b) až h) a činnosť vykonávanú banským spôsobom, uvedenú v § 3 písm. a) s výnimkou ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného rozhodnutím obvodného banského úradu (ďalej len „banské oprávnenie").

(2)

Banské oprávnenie možno vydať fyzickej osobe, ak je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a preukáže odbornú spôsobilosť zodpovedného vedúceho zamestnanca podľa § 6 ods. 1 na požadovanú činnosť.3b) Ak sa banské oprávnenie vydáva právnickej osobe, musí požiadavky bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňať ten, kto je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu; požiadavku bezúhonnosti musí spĺňať aj právnická osoba, ktorej sa vydáva banské oprávnenie. Banské oprávnenie možno vydať aj vtedy, ak požiadavku odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňa zodpovedný zástupca fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorý s vykonávaním tejto funkcie vyjadril písomný súhlas, má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný a má bydlisko na území Slovenskej republiky. Zodpovedný vedúci zamestnanec musí byť pri vykonávaní funkcie v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu s držiteľom banského oprávnenia a musí byť zrejmé, akým spôsobom podľa vnútorných predpisov právnickej osoby alebo podľa zmluvy koná za právnickú osobu.

(3)

Banské oprávnenie možno vydať slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe, ktorá je zapísaná v registri partnerov verejného sektora;3ba) to neplatí pre banskú činnosť podľa § 2 písm. h). Na účely tohto zákona slovenskou osobou je fyzická osoba s bydliskom3c) na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, musí mať pobyt na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a ak ide o zahraničnú právnickú osobu, musí mať na území takého štátu sídlo alebo organizačnú zložku. Zahraničným fyzickým osobám a zahraničným právnickým osobám možno banské oprávnenie vydať, ak spĺňajú podmienky uvedené v predchádzajúcej vete. Zahraničnej právnickej osobe, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v druhej vete, možno banské oprávnenie vydať ak má podnik alebo organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky.

(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.3e) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3ea) Údaje podľa tretej vety obvodný banský úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(5)

Fyzická osoba v žiadosti o vydanie alebo zmenu banského oprávnenia uvedie

a)

meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko (ďalej len „osobné údaje"); ak ustanoví zodpovedného vedúceho zamestnanca ako svojho zástupcu, uvedie aj jeho osobné údaje,

b)

obchodné meno a miesto podnikania,

c)

činnosť, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia,

d)

identifikačné číslo, ak ho už má pridelené.

(6)

Právnická osoba v žiadosti o vydanie alebo zmenu banského oprávnenia uvedie

a)

obchodné meno,

b)

sídlo,

c)

činnosť, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia,

d)

meno, priezvisko, bydlisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a spôsob, akým bude za právnickú osobu konať,

e)

osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca,

f)

identifikačné číslo, ak ho už má pridelené,

g)

zahraničná právnická osoba uvedie aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a osobné údaje vedúceho podniku alebo jeho organizačnej zložky; zahraničná právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v druhej vete odseku 3 aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a osobné údaje vedúceho podniku alebo jeho organizačnej zložky.

(7)

K žiadosti podľa odsekov 5 a 6 sa pripojí

a)

osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca,

b)

súhlas zodpovedného vedúceho zamestnanca s ustanovením do funkcie, ak ním nie je sama fyzická osoba, osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,

c)

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov3ea) osoby, ktorá žiada o vydanie banského oprávnenia, a zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený; u právnickej osoby aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,

d)

za osoby, ktoré majú bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, sa namiesto výpisu z registra trestov pripojí doklad vydaný príslušným orgánom v členskom štáte podľa osobitného predpisu.3f)

(8)

Ak žiadosť a pripojené doklady obsahujú náležitosti potrebné na vydanie banského oprávnenia upravené týmto zákonom, obvodný banský úrad vydá banské oprávnenie.

(9)

V banskom oprávnení vydanom fyzickej osobe sa uvedú

a)

osobné údaje vrátane údajov o odbornej spôsobilosti, ak je zároveň zodpovedným vedúcim zamestnancom,

b)

obchodné meno a miesto podnikania,

c)

činnosť, pre ktorú sa vydáva banské oprávnenie,

d)

osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca, ak ním nie je sám podnikateľ, vrátane údajov o osvedčení o odbornej spôsobilosti,

e)

dátum vydania banského oprávnenia,

f)

identifikačné číslo.

(10)

V banskom oprávnení vydanom právnickej osobe sa uvedie

a)

obchodné meno,

b)

sídlo,

c)

činnosť, pre ktorú sa vydáva banské oprávnenie,

d)

meno, priezvisko a bydlisko štatutárneho orgánu,

e)

osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca vrátane údajov o osvedčení o odbornej spôsobilosti,

f)

dátum vydania banského oprávnenia,

g)

identifikačné číslo,

h)

u zahraničnej právnickej osoby aj adresa podniku alebo jeho organizačnej zložky v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a u zahraničnej právnickej osoby, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v druhej vete odseku 3 aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.

(11)

Odpis banského oprávnenia zašle obvodný banský úrad príslušnému daňovému úradu a príslušnému štatistickému orgánu.

(12)

Odpis banského oprávnenia vydaného fyzickej osobe zašle obvodný banský úrad aj príslušnému orgánu Sociálnej poisťovne, orgánu, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia,3g) a príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

(13)

Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe obvodný banský úrad, ktorý vydal banské oprávnenie. Potrebné identifikačné čísla oznámi na požiadanie obvodnému banskému úradu príslušný štatistický orgán.

(14)

Držiteľ banského oprávnenia je povinný oznámiť obvodnému banskému úradu všetky zmeny týkajúce sa údajov a dokladov, na ktorých základe bolo banské oprávnenie vydané, do 15 dní od vzniku týchto zmien. Obvodný banský úrad podľa závažnosti nových skutočností rozhodne o zmene alebo zrušení banského oprávnenia; odpis rozhodnutia o zmene alebo zrušení banského oprávnenia zašle orgánom uvedeným v odsekoch 11 a 12.

(15)

Žiadosť o vydanie banského oprávnenia sa podáva obvodnému banskému úradu miestne príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby, alebo sídla právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o jeho vydanie. Ak žiadosť o vydanie banského oprávnenia podáva zahraničná osoba, miestne príslušným je Obvodný banský úrad v Bratislave.

(16)

Žiadosť podľa odseku 15 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta3ga) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto predloží žiadosť spolu s priloženými dokladmi miestne príslušnému obvodnému banskému úradu v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.3gb)

(17)

Ak sa žiadosť podľa odseku 15 podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, konanie o vydanie banského oprávnenia začína dňom doručenia žiadosti miestne príslušnému obvodnému banskému úradu, ktorý o tom vydá potvrdenie.3gc)

(18)

Vydanie banského oprávnenia oznámi obvodný banský úrad jednotnému kontaktnému miestu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo vydané.

§ 4b - Zánik banského oprávnenia
(1)

Banské oprávnenie zaniká

a)

smrťou fyzickej osoby, ktorej bolo vydané, ak vo výkone banského oprávnenia nepokračujú dedičia alebo ustanovený opatrovník,

b)

zrušením právnickej osoby, ktorej bolo vydané,

c)

právoplatným rozhodnutím obvodného banského úradu podľa odseku 4.

(2)

Ak do siedmich dní od smrti držiteľa banského oprávnenia, ktorý bol súčasne zodpovedným vedúcim zamestnancom, nebude určený nový zodpovedný vedúci zamestnanec pre vykonávanú činnosť, obvodný banský úrad túto činnosť pozastaví až do jeho určenia, najviac na dobu 30 dní.

(3)

Do 30 dní od právoplatného skončenia konania o dedičstve dedič banského oprávnenia alebo ustanovený opatrovník, ak chce pokračovať vo výkone činnosti uvedenej v banskom oprávnení, oznámi obvodnému banskému úradu, ktorý vydal banské oprávnenie poručiteľovi, údaje podľa § 4a ods. 5 písm. a). K oznámeniu pripojí právoplatné rozhodnutie o tom, že banské oprávnenie zdedil, a doklady podľa § 4a ods. 7.

(4)

Obvodný banský úrad začne konanie o zrušenie banského oprávnenia, ak držiteľ

a)

o to požiada,

b)

závažným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona a zo všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v § 39 ods. 1,

c)

nespĺňa niektorú z požiadaviek uvedených v § 4a ods. 2 dlhšie ako tri mesiace,

d)

nevykonával banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, na ktorú mu bolo vydané banské oprávnenie, dlhšie ako tri roky; uvedené neplatí pre dobývanie výhradného ložiska v určenom dobývacom priestore, ak oprávnenie zanikne podľa osobitného predpisu,3h)

e)

nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora;3ba) to neplatí pre banskú činnosť podľa § 2 písm. h).

(5)

Rovnopis rozhodnutia o zmene alebo o zrušení banského oprávnenia zašle obvodný banský úrad orgánom uvedeným v § 4a ods. 11 a 12.

(6)

Osoba, ktorej obvodný banský úrad zrušil banské oprávnenie podľa odseku 4 písm. b) až d), môže požiadať o vydanie nového banského oprávnenia po uplynutí najskôr troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení banského oprávnenia.

(7)

Zánikom banského oprávnenia alebo zrušením banského oprávnenia zaniká organizácii právo na dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore podľa osobitného predpisu.3i) Zánik práva na dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore obvodný banský úrad písomne oznámi organizácii; zánik práva na dobývanie výhradného ložiska sa neoznamuje v prípade zániku oprávnenia podľa odseku 1 písm. a) a b).

(8)

Ak zanikne právo na dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore podľa odseku 7, obvodný banský úrad začne konanie o prevode dobývacieho priestoru na inú organizáciu na základe výberového konania. Obvodný banský úrad v konaní postupuje podľa osobitného predpisu.3ia)

§ 4c - Banský register
(1)

Obvodný banský úrad vedie banský register (ďalej len „register“), do ktorého zapisuje fyzické osoby a právnické osoby, ktorým vydal banské oprávnenie.

(2)

Do registra sa zapisujú

a)

u fyzickej osoby osobné údaje podnikateľa a obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania, ako aj osobné údaje týkajúce sa vedúceho pracovníka (§ 4a ods. 2), ak ním nie je sám podnikateľ,

b)

u právnickej osoby obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, identifikačné číslo a meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu štatutárneho orgánu a spôsob, akým osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, za právnickú osobu konajú, ako aj osobné údaje zodpovedného vedúceho pracovníka,

c)

činnosť, pre ktorú je banské oprávnenie vydané,

d)

zmeny uvedených údajov,

e)

dátum vydania a zániku banského oprávnenia.

(3)

Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárnych orgánov právnickej osoby, a zodpovedného vedúceho zamestnanca s výnimkou ich mena, priezviska a bydliska.3j)

(4)

Súčasťou registra je aj zbierka listín obsahujúcich odpisy vydaných banských oprávnení. Obvodné banské úrady sa vzájomne informujú o vydaných banských oprávneniach vždy ku koncu kalendárneho roka.

TRETÍ ODDIEL

Základné podmienky banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

Povinnosti organizácií pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

§ 5
(1)

Pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom sa musia dodržiavať zásady ochrany a využitia nerastného bohatstva, požiadavky racionálneho využívania ložísk nerastov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, zásady banskej technológie, ako aj požiadavky ochrany pracovného a životného prostredia.

(2)

Banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom a inú činnosť upravenú týmto zákonom, možno vykonávať na základe oprávnenia, súhlasu, opatrenia alebo povolenia vydaného alebo uloženého rozhodnutím podľa tohto zákona, banského zákona alebo podľa osobitných predpisov;4) činnosť musí byť vykonávaná v súlade s rozhodnutím a dokumentáciou overenou Hlavným banským úradom alebo obvodným banským úradom v konaní o vydanie oprávnenia, súhlasu, opatrenia alebo povolenia.

(3)

Odbornú spôsobilosť, ktorá sa potvrdzuje vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo preukazu o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva Hlavný banský úrad alebo obvodný banský úrad, musia mať fyzické osoby, ktoré

a)

vykonávajú funkciu vedúceho bane,

b)

vykonávajú funkciu vedúceho lomu,

c)

vykonávajú funkciu vedúceho inej banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom,

d)

projektujú a navrhujú objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom (ďalej len „banský projektant“); požiadavky na banského projektanta upravené osobitnými predpismi5) nie sú tým dotknuté,

e)

vykonávajú funkciu odborne spôsobilého zamestnanca na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky (ďalej len „banský bezpečnostný technik“),

f)

vykonávajú funkciu zamestnanca určeného na riadenie likvidácie havárií (ďalej len „vedúci likvidácie havárií“),

g)

vykonávajú funkciu hlavného banského merača a banského merača.

(4)

Závažné udalosti, nebezpečné stavy, prevádzkové nehody a mimoriadne udalosti a havárie, ktoré vedú bezprostredne alebo následne k vážnemu poškodeniu alebo ohrozeniu života alebo zdravia ľudí, životného prostredia alebo prevádzky a majetku v rámci organizácie alebo mimo nej (ďalej len „havárie“) a závažné pracovné úrazy4a) je organizácia povinná bezodkladne ohlásiť obvodnému banskému úradu.

(5)

Organizácia je povinná informovať obvodný banský úrad o svojich zásadných opatreniach na zabezpečenie racionálneho využívania ložísk nerastov, ich ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, dodržiavanie určených pracovných podmienok, ako aj na riešenie stretov záujmov s inými celospoločenskými záujmami pri banskej činnosti.

(6)

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať poradenstvo, výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených týmto zákonom ako podnikateľskú činnosť len na základe oprávnenia, ktoré vydáva a odníma Hlavný banský úrad.5a)

(7)

Fyzické osoby uvedené v odseku 3 písm. d) až g) majú právo používať okrúhlu pečiatku so štátnym znakom s vlastným menom, uvedením odbornej spôsobilosti a poradového čísla osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo preukazu o odbornej spôsobilosti.

§ 5a - Ohlasovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a oznamovanie ich výsledkov
(1)

Organizácia je povinná písomne ohlásiť banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu činnosti.

(2)

Ohlasovacia povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a)

vrty v banských dielach, podzemné vrty,

b)

geologické laboratórne práce, sledovanie a riadenie geologických prác, geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, geologickú dokumentáciu a práce podľa ďalších metodík, spracúvanie geologických projektov, štúdií, správ, výpočtov, posudkov a rešerší. 5b)

(3)

Ak ide o banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom povoľovanú obvodným banským úradom, ohlasuje sa začatie, prerušenie a ukončenie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

(4)

Organizácia je povinná ohlásiť obvodnému banskému úradu začatie a prerušenie vykonávania banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na dobu dlhšiu ako 30 dní a ukončenie vykonávania banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom najneskôr osem pracovných dní vopred.

(5)

Zmeny v obsahu ohlásenia je organizácia povinná bezodkladne písomne oznámiť príslušnému obvodnému banskému úradu najneskôr v lehote troch pracovných dní. (6) Organizácia písomne oznámi obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu činnosti každoročne výsledky vykonanej banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom za uplynulý rok. Výsledky oznámi v správe, ktorá sa predkladá najneskôr do konca januára nasledujúceho roka.

(7)

V správe podľa odseku 6 organizácia uvedie výsledky

a)

banskej činnosti podľa dokumentácie, ktorá bola podkladom na povolenie banskej činnosti,

b)

dobývania ložísk nevyhradených nerastov podľa plánu využívania ložiska,

c)

inej činnosti upravenej týmto zákonom podľa požiadaviek príslušného obvodného banského úradu.

(8)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví podrobnosti o obsahu a spôsobe ohlásenia banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom.

§ 6
(1)

Organizácia je povinná zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie tohto zákona, banského zákona a predpisov vydaných na ich základe, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky a pracovné podmienky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Na zaistenie odborného a bezpečného riadenia banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom je organizácia povinná určiť zodpovedného vedúceho pracovníka.

(2)

Organizácia je povinná včas vykonať potrebné preventívne a zabezpečovacie opatrenia a bezodkladne odstraňovať nebezpečné stavy, ktoré by mohli ohroziť prevádzku organizácie alebo celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť života a zdravie ľudí. V rámci havarijnej prevencie je organizácia povinná urobiť opatrenia, najmä na predchádzanie vzniku požiarov a výbuchov, prievalov vôd a bahnín, prietrží hornín, uhlia a plynov, ako aj vzniku banských otrasov a erupcií.

(3)

Organizácia je povinná zisťovať príčiny prevádzkových nehôd a pracovných úrazov, evidovať a registrovať ich a výsledky predkladať obvodnému banskému úradu spolu s uvedením opatrení vykonaných na odstránenie závad.

(4)

Na zaistenie plnenia úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky sa vzťahuje osobitný predpis,5c) ak tento zákon neustanovuje inak.

(5)

Banský bezpečnostný technik pri činnostiach upravených týmto zákonom a osobitným predpisom 5d)

a)

poskytuje organizácii poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia,

b)

je oprávnený uložiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi vykonať nevyhnutné opatrenie na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov, ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca; uložené opatrenie, o ktorom bezodkladne informuje štatutárny orgán organizácie, platí až do jeho zrušenia alebo zmeny štatutárnym orgánom organizácie,

c)

zúčastňuje sa zisťovania príčin závažného pracovného úrazu.

(6)

Organizácia vykonávajúca banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom v podzemí je povinná určiť odborne spôsobilého zamestnanca na riadenie likvidácie havárií a vypracúvať plány ich zdolávania. Hlavný banský úrad môže vzhľadom na povahu prác, ich rizikovosť a s prihliadnutím na miestne podmienky rozhodnutím určiť, aby organizácia pri činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu, prípadne pri inej činnosti upravenej týmto zákonom určila vo svojej organizačnej jednotke odborne spôsobilého zamestnanca na riadenie likvidácie havárií a vypracovala plány ich zdolávania.

(7)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom upraví podrobnosti o požiadavkách na

a)

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom vrátane bezpečnosti používaných technických zariadení a požiarnej ochrany v podzemí,

b)

vyšetrovanie príčin havárií a závažných pracovných úrazov.

(8)

Organizácia, ktorá má oprávnenie na vykonávanie banskej činnosti na území Slovenskej republiky a vykonáva geologický prieskum ložísk alebo dobývanie ropy a zemného plynu mimo pobrežných morských vôd štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, jeho výhradnej hospodárskej zóny alebo jeho kontinentálnych šelfov, predloží v prípade závažnej nehody bezodkladne správu o závažnej nehode Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky a Európskej komisii.

(9)

Za závažnú nehodu podľa odseku 8 sa považuje

a)

udalosť, ktorá zahŕňa výbuch, požiar, stratu kontroly nad vrtom alebo únik ropy, zemného plynu a nebezpečných látok ohrozujúcich zdravie a životné prostredie, pri ktorých došlo k úmrtiu alebo vážnym zraneniam osôb, alebo hrozilo riziko, že k nim príde,

b)

udalosť vedúca k vážnemu poškodeniu dobývacieho zariadenia, kde došlo k úmrtiu alebo závažnému zraneniu osôb, alebo hrozilo riziko, že k nim príde,

c)

všetky udalosti vedúce k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu piatich alebo viac ako piatich osôb počas prevádzky dobývacieho zariadenia v pobrežných morských vodách štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v jeho výhradnej hospodárskej zóne alebo v jeho kontinentálnych šelfoch, ku ktorým došlo pri geologickom prieskume ložísk a dobývaní ropy a zemného plynu,

d)

všetky závažné environmentálne udalosti, ku ktorým došlo v dôsledku udalostí uvedených v písmenách a), b) a c).

(10)

Správa o závažnej nehode podľa odseku 8 obsahuje

a)

názov a sídlo organizácie, ktorá vykonáva banskú činnosť na území Slovenskej republiky a súčasne vykonáva geologický prieskum ložísk alebo dobývanie ropy a zemného plynu mimo pobrežných morských vôd štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, jeho výhradnej hospodárskej zóny alebo jeho kontinentálnych šelfov,

b)

opis dobývacieho zariadenia a jeho prepojenia s inými zariadeniami alebo súvisiacou infraštruktúrou vrátane vrtov,

c)

doklady preukazujúce preskúmanie všetkých závažných rizík, posúdenie pravdepodobnosti rizikových situácií a ich následkov, posúdenie environmentálnych a meteorologických vplyvov, riziká vyplývajúceho zo stavu morského dna pre bezpečnú prevádzku, vykonanie kontrolných opatrení na základe havarijných bezpečnostných a environmentálnych kritérií a posúdenie, či sú tieto opatrenia vhodné na zníženie rizika závažnej nehody na prijateľnú úroveň, ako aj posúdenie účinnosti opatrení týkajúcich sa ropných škvŕn,

d)

opis pracovných úkonov, ktoré je potrebné vykonávať a predstavujú závažné riziko, ako aj maximálny počet osôb, ktoré môžu byť prítomné pri prevádzke dobývacieho zariadenia,

e)

zoznam opatrení na zabezpečenie kontroly vrtu, bezpečnosti procesu, zachytenia nebezpečných látok, zamedzenia požiaru a výbuchu, ochrany pracovníkov pred nebezpečnými látkami a ochrany životného prostredia pred vznikajúcou závažnou nehodou,

f)

opis vykonaných bezpečnostných opatrení na zamedzenie závažnej nehody a na ochranu osôb prítomných na dobývacom zariadení a opatrení na zabezpečenie bezpečnej evakuácie osôb v prípade ich ohrozenia z dobývacieho zariadenia, ako aj opatrení zameraných na údržbu kontrolných systémov fungujúcich s cieľom zabrániť eventuálnemu poškodeniu dobývacieho zariadenia alebo ohroziť životné prostredie v prípade evakuácie celého personálu,

g)

príslušné zákony, vykonávacie predpisy, technické normy a odborné usmernenia, ktoré normatívne upravujú problematiku výstavby a kolaudácie dobývacieho zariadenia,

h)

informácie o systéme riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na dobývacie zariadenie,

i)

havarijný plán reakcie na jednotlivé núdzové situácie,

j)

popis systému nezávislého auditu bezpečnej prevádzky dobývacieho zariadenia,

k)

údaje o prevádzke v prípadoch, ak dve alebo viaceré dobývacie zariadenia pracujú spoločne spôsobom, ktorý spôsobuje riziko ohrozenia jedného alebo viacerých dobývacích zariadení,

l)

všetky vykonané opatrenia na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov zamerané na predchádzanie závažným nehodám pri dobývaní,

m)

všetky vykonané opatrenia na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov zamerané na predchádzanie vzniku poškodenia životného prostredia pri dobývaní,

n)

všetky potrebné informácie o preventívnych opatreniach vykonaných s cieľom, aby závažné nehody pri prevádzke dobývacieho zariadenia nevyústili do poškodenia životného prostredia,

o)

analýzu potenciálnych negatívnych účinkov na životné prostredie, ktoré mohli vzniknúť narušením izolácie fungujúcej ako ochrana proti pôsobeniu znečisťujúcich látok alebo následkami závažnej nehody, a opis technických a iných opatrení, ktoré sú zamerané na zabránenie negatívnym účinkom na životné prostredie, ako aj spôsob monitorovania týchto opatrení,

p)

opis environmentálnych a meteorologických obmedzení, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť prevádzky dobývacieho zariadenia, a iných obmedzení, ktoré pre bezpečnosť prevádzky dobývacieho zariadenia predstavuje morské dno, ako aj opatrení zameraných na identifikáciu rizík, ktoré predstavuje morské dno a iné potenciálne ohrozenia prevádzky dobývacieho zariadenia na mori, bezpečnosť potrubia a miesta na ukotvenie dobývacieho zariadenia,

q)

opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany životného prostredia pri používaní prevádzkovej jednotky,

r)

havarijný plán pri používaní prevádzkovej jednotky,

s)

popis systému nezávislého auditu bezpečnej prevádzky prevádzkovej jednotky,

t)

údaje o prevádzke v prípadoch, ak dve alebo viaceré prevádzkové jednotky pracujú spoločne spôsobom, ktorý spôsobuje riziko ohrozenia jednej alebo viacerých prevádzkových jednotiek,

u)

všetky potrebné opatrenia vykonané s cieľom, aby závažné nehody pri činnosti prevádzkovej jednotky nevyústili do ohrozenia životného prostredia.

§ 6a - Plán likvidácie závažných prevádzkových nehôd
(1)

Plán likvidácie závažných prevádzkových nehôd (ďalej len „havarijný plán") vypracovaný organizáciami podľa § 6 ods. 4 a 5 sa musí vypracovať

a)

pre každú hlbinnú baňu na vykonávanie banskej činnosti v prieskume, výstavbe, prevádzke, rekonštrukcii a počas zabezpečenia alebo likvidácie hlavných banských diel; vypracúva sa pre celú baňu bez ohľadu na to, či niektoré jej časti boli odovzdané cudzej organizácii; za baňu sa považuje prevádzkový celok, ktorý tvorí z hľadiska banského vetrania a ťažby samostatnú technickú jednotku bez ohľadu na to, ako sa po organizačnej stránke nazýva,

b)

pre každý kameňolom, štrkovisko, ílovisko a hlinisko (ďalej len „lom") na dobývanie výhradných ložísk nerastov v prieskume, výstavbe, prevádzke, rekonštrukcii a počas zabezpečenia alebo likvidácie lomov,

c)

pre každú prevádzkovú jednotku organizácie vykonávajúcej vrtné alebo geofyzikálne práce, ťažbu, úpravu alebo podzemné uskladňovanie kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach; pre skupinu prevádzkových jednotiek možno vydať jeden havarijný plán, ak ich pohotovostné časti a operatívne časti sú rovnaké,

d)

pre každú prevádzkovú jednotku organizácie, ak tak rozhodol Hlavný banský úrad podľa § 6 ods. 5 tohto zákona.

(2)

Havarijný plán vydáva vedúci organizácie. Je záväzný pre všetky osoby, ktoré sa zdržujú v priestoroch a objektoch, pre ktoré je havarijný plán vypracovaný a musí byť uložený na takom mieste, aby bol k dispozícii tomu, kto má likvidáciu havárie riadiť. Miesto uloženia havarijného plánu určí vedúci organizácie.

(3)

Havarijný plán obsahuje pohotovostnú, operatívnu a mapovú časť.

(4)

Pohotovostná časť havarijného plánu musí obsahovať zoznam zamestnancov, organizácií a orgánov, ktorých treba v prípade určitého druhu havárie povolať na miesto likvidácie, ktorých treba informovať o určitom druhu havárie a povinnosti jednotlivých zamestnancov.

(5)

Pre každú hlbinnú baňu, lom a prevádzkovú jednotku podľa odseku 1 písm. c) a d) (ďalej len „baňa") musí byť určený vedúci likvidácie havárie a jeho zástupca (ďalej len „vedúci likvidácie havárie"). Vedúci likvidácie havárie môže byť určený len pre jednu baňu, ak obvodný banský úrad nerozhodne inak. Vedúcim likvidácie havárie môže byť len zamestnanec organizácie, ktorý je oboznámený s miestnymi podmienkami bane a ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané podľa osobitného predpisu.5d) V čase havárie a jej likvidácie sú všetky osoby podriadené vedúcemu likvidácie havárie.

(6)

Na bani musí byť zriadená inšpekčná služba, ktorá sa vykonáva podľa osobitných predpisov.5e) Inšpekčná služba má až do príchodu vedúceho likvidácie havárie všetky práva a povinnosti vedúceho likvidácie havárie.

(7)

V havarijnom pláne musia byť uvedené práva a povinnosti zamestnancov, vedúceho likvidácie havárie a jeho zástupcu, vedúceho banských záchranných zborov, vedúceho vetrania a práva a povinnosti inšpekčnej služby počas havárie.

(8)

Operatívna časť havarijného plánu obsahuje riešenie predvídateľných druhov havárií, ktoré sa môžu vyskytnúť a tých havárií na povrchu, ktoré svojimi dôsledkami môžu ohroziť podzemné banské diela. Operatívna časť havarijného plánu musí byť vypracovaná na záchranu všetkých ohrozených zamestnancov v určitom úseku, oblasti, prípadne samostatnom vetracom oddelení a pre záchranu zamestnancov v iných častiach bane alebo lomu, ak by mohli byť haváriou ohrození. V havarijnom pláne musia byť určené záchranné cesty, ktoré pre hlbinnú baňu musia byť uvedené podrobne a v presnom poradí banských diel, ktorými zamestnanci budú prechádzať pri úniku z ohrozeného miesta.

(9)

Operatívna časť havarijného plánu musí určiť najmä

a)

spôsoby rýchleho a spoľahlivého vyrozumenia zamestnancov ohrozených haváriou,

b)

spôsoby záchrany zamestnancov, určenie záchranných ciest, komorových úkrytov a pod.,

c)

prostriedky na rýchlu a účinnú likvidáciu havárie,

d)

nutné zmeny vo vetraní zaisťujúce bezpečný odchod zamestnancov z ohrozenej oblasti alebo bane,

e)

čas, po ktorého uplynutí musia byť odvolaní zamestnanci pri poruche alebo zastavení hlavného ventilátora alebo separátneho vetrania.

(10)

V havarijnom pláne musia byť určené spôsoby odvolávania zamestnancov ohrozených haváriou. V hlbinných baniach musia byť určené najmenej dva, na rôznom princípe založené signalizačné systémy na odvolanie zamestnancov z bane, s ktorými musia byť oboznámení všetci zamestnanci bane.

(11)

Mapovú časť havarijného plánu tvorí základná banská mapa, mapa povrchu, mapa vetrania, mapa likvidácie havárie a účelové banské mapy potrebné pri likvidácii havárie.

(12)

Na overenie pripravenosti na likvidáciu havárií, s ktorými sa uvažuje v havarijnom pláne, musia sa v hlbinnej bani raz za polrok, v lomoch a prevádzkach uvedených v odseku 1 písm. c) a d) raz za rok a vo všetkých zmenách, vykonať cvičné poplachy za účasti banských záchranných zborov. Na cvičnom poplachu sa musia zúčastniť všetci zamestnanci, ktorých sa havarijný plán týka. O konaní cvičného poplachu musí organizácia vopred upovedomiť obvodný banský úrad a hlavnú banskú záchrannú stanicu. Cvičný poplach môže vyhlásiť aj Hlavný banský úrad alebo obvodný banský úrad.

(13)

Zmeny a doplnky havarijného plánu musia byť vykonané neodkladne a zrozumiteľne, s uvedením dátumu, mena a podpisu zamestnanca, ktorý ich vykonal. Zmeny a doplnky musia byť vykonané vo všetkých vyhotoveniach havarijného plánu. Za včasné vykonanie zmien a doplňovanie havarijného plánu zodpovedá vedúci organizácie.

(14)

Havarijný plán musí skontrolovať komisia vymenovaná vedúcim organizácie najmenej raz za rok. Pri kontrole musí komisia overiť, či havarijný plán je v súlade so skutočnosťou. O výsledku kontroly sa vyhotoví záznam. Havarijný plán kontroluje raz za rok aj hlavná banská záchranná stanica.

(15)

Na riešenie postupov spojených s likvidáciou havárie môže vedúci organizácie vymenovať havarijnú komisiu, ktorá je poradným orgánom vedúceho likvidácie havárie. Stanovisko komisie k postupu pri likvidácii havárie je pre vedúceho likvidácie odporučením a nezbavuje ho zodpovednosti za riadenie likvidácie havárie.

§ 7 - Banská záchranná služba
(1)

Organizácia vykonávajúca banskú činnosť je povinná zabezpečiť banskú záchrannú službu, ak vykonáva práce v podzemí, a v prípadoch určených Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

(2)

Úlohou banskej záchrannej služby je vykonávať práce na záchranu ľudských životov a majetku pri závažných prevádzkových nehodách (haváriách) vrátane poskytnutia prvej pomoci v podzemí. Banská záchranná služba plní aj určené úlohy na úseku havarijnej prevencie a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky. Poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci v podzemí upravujú osobitné predpisy.6)

(3)

Banskú záchrannú službu vykonávajú banské záchranné stanice. Organizácie podľa odsekov 1 a 4 sú povinné v rámci svojich spoločných úloh v oblasti banskej záchrannej služby zriadiť a udržiavať hlavnú banskú záchrannú stanicu a podieľať sa na úhrade nákladov na jej zriadenie, vybavenie a činnosť.

(4)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky môže vzhľadom na povahu prác, ich rizikovosť a s prihliadnutím na miestne podmienky nariadiť, aby organizácia pri činnosti vykonávanej banským spôsobom zabezpečila banskú záchrannú službu.

(5)

Zabezpečovanie banskej záchrannej služby, jej organizáciu a úlohy a požiadavky na odbornú spôsobilosť jej pracovníkov ustanoví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 7a - Vzájomná pomoc pri haváriách
(1)

Organizácia je povinná na žiadosť postihnutej organizácie poskytnúť jej potrebnú pomoc pri likvidácii havárie, najmä pri záchrane ľudských životov a majetku, a to materiálom, technickými zariadeniami a pracovníkmi, najmä banskými záchranármi. Žiadosť o pomoc môže organizácia odmietnuť v prípade, že by tým ohrozila bezpečnosť vlastnej prevádzky, najmä bezpečnosť života a zdravia ľudí.

(2)

Organizácia má právo na náhradu nákladov spojených s poskytnutím pomoci podľa odseku 1. Právo na náhradu nákladov môže oprávnená organizácia uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď ich zistila, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku, inak právo zaniká. Právo na náhradu prípadnej škody nie je tým dotknuté.

§ 8 - Technické zariadenia
(1)

Pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a iných činnostiach upravených týmto zákonom sa môžu používať len technické zariadenia a pomôcky, ktoré zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.

(2)

Bezpečnosť technických zariadení sa overuje úradnými skúškami, odbornými prehliadkami, odbornými skúškami (revíziami) a inými pravidelnými prehliadkami, kontrolami a skúškami. Na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení sa vzťahuje osobitný predpis,6a) ak tento zákon neurčuje inak. Na technické zariadenie, pri ktorom vykonávanie prehliadok a skúšok neurčujú technické predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sa vzťahuje osobitný predpis.6aa)

(3)

Vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje (ďalej len „vybrané banské zariadenia“) a pomôcky, ktoré nie sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,6ab) sa môžu používať len na základe povolenia podľa § 8c.

§ 8a - Vyhradené technické zariadenia
(1)

Na vyhradené technické zariadenia, na ich rozdelenie do tried a skupín a na všeobecné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami sa vzťahuje osobitný predpis,6b) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení zahŕňa

a)

overovanie odbornej spôsobilosti organizácie na odborné prehliadky, odborné skúšky (revízie) a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie oprávnení na tieto činnosti,

b)

vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie úradnej skúšky a inej prehliadky, kontroly a skúšky podľa osobitného predpisu6b) vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov, ak tento zákon alebo predpisy vydané na jeho základe neustanovujú inak,

c)

overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok, odborných skúšok (revízií), opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie osvedčenia alebo preukazu na tieto činnosti a

d)

posudzovanie, či vyhradené technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s vyhradeným technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia vyhradených technických zariadení spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska.

(3)

Plnenie požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení podľa odseku 2 je oprávnená overovať právnická osoba, ktorá má oprávnenie vydané Hlavným banským úradom (ďalej len „oprávnená právnická osoba“). Hlavný banský úrad na základe písomnej žiadosti právnickej osoby a po preverení splnenia podmienok určených týmto zákonom vydá oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení tejto právnickej osobe.

(4)

Žiadosť podľa odseku 3 musí obsahovať

a)

názov, sídlo, identifikačné číslo žiadateľa,

b)

druh a rozsah vyhradených technických zariadení,

c)

doklad o zaplatení správneho poplatku a doklady, ktorými právnická osoba preukáže, že má

1.

uzatvorený pracovný pomer s odborne spôsobilými fyzickými osobami na výkon činnosti podľa odseku 2 písm. c),

2.

technické a prístrojové vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti podľa odseku 2,

3.

výkon činnosti podľa odseku 2 odborne a organizačne zabezpečený vrátane pracovných postupov na jeho vykonávanie a má systém zabezpečovania kvality, ktorý zaručuje odbornosť, nezávislosť a nestrannosť vykonávania tejto činnosti.

(5)

Hlavný banský úrad v oprávnení na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení uvedie názov, sídlo a identifikačné číslo oprávnenej právnickej osoby, druh a rozsah vyhradených technických zariadení, prípadne ďalšie údaje. Oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení sa vydáva na neurčitý čas. Činnosť podľa odseku 2 sa vykonáva za úhradu; na túto činnosť sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

(6)

Oprávnená právnická osoba je po celý čas vykonávania činnosti podľa odseku 2 povinná dodržiavať podmienky uvedené v odseku 3; ak oprávnená osoba nedodrží tieto povinnosti alebo poruší právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vykonávaní činnosti podľa odseku 2, Hlavný banský úrad jej odoberie oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení. Hlavný banský úrad zverejňuje zoznam oprávnených právnických osôb, v ktorom uvedie ich názov, sídlo a zoznam odobratých oprávnení.

(7)

Organizácia môže vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky (revízie) a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom pre inú organizáciu len na základe oprávnenia na činnosť (ďalej len „oprávnenie“). Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, môže vykonávať tieto činnosti bez oprávnenia, ak je odborne spôsobilá na ich vykonávanie; odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom podľa odseku 10.

(8)

Oprávnenie podľa odseku 7 vydáva oprávnená právnická osoba na základe písomnej žiadosti. Podmienky na vydanie oprávnenia sú: pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý má príslušný doklad o odbornej spôsobilosti podľa odseku 10 na vykonávanie požadovaných činností a primeraný spôsob a rozsah zabezpečenia vykonávania činnosti z technického, technologického, personálneho a organizačného hľadiska. Žiadosť, ktorej prílohou sú doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok, obsahuje

a)

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,

b)

názov, sídlo, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, a názov a sídlo organizačnej zložky, pre ktorú sa žiada oprávnenie, ak ide o právnickú osobu,

c)

druh a rozsah činnosti, na ktorú sa žiada oprávnenie.

(9)

Oprávnená právnická osoba vydá oprávnenie podľa odseku 7 po preverení splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom, právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Oprávnenie sa vydáva na neurčitý čas. V oprávnení sa uvedie

a)

názov a sídlo oprávnenej právnickej osoby, ktorá oprávnenie vydala,

b)

evidenčné číslo oprávnenia,

c)

názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je zamestnávateľom, ktorej bolo vydané oprávnenie,

d)

druh a rozsah činnosti, na ktorú je oprávnenie vydané, a podľa potreby aj osobitné podmienky na jej vykonávanie,

e)

dátum vydania, odtlačok pečiatky a meno, funkcia a podpis zástupcu oprávnenej právnickej osoby.

(10)

Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené činnosti upravené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie alebo preukaz“) vydaného oprávnenou právnickou osobou, fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má oprávnenie podľa § 5 ods. 6 (ďalej len „osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie“). Osvedčenie alebo preukaz sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie údaje podľa osobitného predpisu. Podmienkou na vydanie osvedčenia alebo preukazu pre fyzickú osobu je

a)

vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neurčujú inak,

b)

vzdelanie a prax podľa osobitného predpisu,

c)

zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu,6ba)

d)

absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu určenom osobitným predpisom,

e)

overenie odborných vedomostí.

(11)

Osvedčenie alebo preukaz podľa odseku 10 sa vydáva na neurčitý čas. V osvedčení a preukaze sa uvedie najmä

a)

názov a sídlo fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vydáva osvedčenie alebo preukaz, spolu s číslom oprávnenia,

b)

evidenčné číslo osvedčenia alebo preukazu,

c)

ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva osvedčenie alebo preukaz,

d)

činnosť, na ktorú sa osvedčenie alebo preukaz vydáva, a podľa potreby aj rozsah činnosti,

e)

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa osvedčenie alebo preukaz vydáva,

f)

dátum vykonania záverečnej skúšky,

g)

dátum a miesto vydania osvedčenia alebo preukazu,

h)

odtlačok pečiatky a podpis fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby, ktorá vydáva osvedčenie alebo preukaz.

(12)

Fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v osvedčení alebo v preukaze obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.

(13)

Príslušný obvodný banský úrad odoberie oprávnenie a osvedčenie alebo preukaz

a)

za závažné porušenie alebo opakované porušenie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

b)

za nedodržanie podmienok, za ktorých bolo oprávnenie a osvedčenie alebo preukaz vydané.

(14)

Platnosť oprávnenia zaniká

a)

výmazom organizácie z obchodného registra,

b)

zánikom živnostenského oprávnenia u fyzických osôb,

c)

nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia príslušného obvodného banského úradu o jeho odobratí.

(15)

Osvedčenie alebo preukaz stráca platnosť odobratím podľa odseku 13, alebo ak fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu podľa odseku 12.

§ 8b - Dopravníkové pásy a plastické hmoty v podzemí
(1)

Dopravníkové pásy a plastické hmoty určené na použitie v podzemí nesmú zvyšovať nebezpečenstvo vzniku požiaru a podporovať jeho šírenie. Organizácia je povinná požiadať Hlavný banský úrad o schválenie typov dopravníkových pásov a plastických hmôt pred ich použitím v podzemí.

(2)

K žiadosti organizácia priloží výsledky skúšok dopravníkových pásov a plastických hmôt z požiarno-technického hľadiska, ktoré vykoná akreditovaný certifikačný orgán.

§ 8c - Vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje a pomôcky, ktoré nie sú určenými výrobkami
(1)

Za vybrané banské stroje, zariadenia a prístroje, ktoré nie sú určenými výrobkami, sa podľa tohto zákona považujú

a)

banské bezkoľajové stroje so spaľovacím motorom alebo elektrickým pohonom používané v podzemí,

b)

analyzátory, indikátory a detektory na zisťovanie zložiek banského ovzdušia vrátane ich príslušenstva určené do podzemia,

c)

dýchacie a oživovacie prístroje pre banskú záchrannú službu vrátane ich príslušenstva,

d)

sebazáchranné prístroje,

e)

hasiace prístroje, stabilné hasiace zariadenia alebo hasiace systémy iné ako stabilné hasiace zariadenia v strojoch, mechanizmoch, technických zariadeniach, elektrická požiarna signalizácia alebo iná signalizácia ohlasujúca požiar, ako elektrická signalizácia v strojoch, mechanizmoch, technických zariadeniach, ak sú určené do podzemia,

f)

osobné svietidlá určené do podzemia,

g)

prístroje a prostriedky zabezpečujúce kontrolu bezporuchového stavu elektrických zariadení v podzemí okrem nadprúdových ochrán.

(2)

Ak vybrané banské zariadenie podľa odseku 1 nie je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu,6ab) môže sa používať len na základe povolenia Hlavného banského úradu. Povolenie Hlavného banského úradu sa vyžaduje aj na vybrané banské zariadenie, ktoré je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu,6ab) ale ktoré nebolo výrobcom určené na používanie v podzemí.

(3)

Ak ide o pochybnosti, či ide o vybrané banské zariadenie, na ktoré je potrebné povolenie podľa odseku 2, rozhodne Hlavný banský úrad.

(4)

Povolenie používať vybrané banské zariadenia, ktoré nie sú určenými výrobkami, vydáva Hlavný banský úrad na základe žiadosti organizácie pred ich uvedením do prevádzky. Vykonanie skúšok a predloženie odborných posudkov potrebných na vydanie povolenia určí Hlavný banský úrad a zabezpečí ten, kto o toto povolenie žiada.

(5)

Žiadosť o povolenie používať vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom, predkladá organizácia Hlavnému banskému úradu najneskôr jeden mesiac pred predpokladaným uvedením vybraného banského zariadenia, ktoré nie je určeným výrobkom, do prevádzky.

(6)

K žiadosti o povolenie používať vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom, je organizácia povinná priložiť

a)

vyhlásenie, že zariadenie zodpovedá požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky a zodpovedá požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem; ak sú z nich povolené výnimky vzťahujúce sa na zariadenie, aj odpisy príslušných rozhodnutí; ak vo výnimočných prípadoch vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom, nezodpovedá požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, prikladá sa k žiadosti odborný posudok znaleckého ústavu6d) alebo znalca, ktorých určí Hlavný banský úrad; tento posudok musí obsahovať tiež posúdenie náhradných opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky,

b)

doklad, ktorý vydá akreditačný orgán, alebo odborný posudok znaleckého ústavu6d) alebo znalca, ktorého určí Hlavný banský úrad,

c)

základnú technickú dokumentáciu, ktorá obsahuje

1.

zostavný výkres,

2.

kinematickú schému,

3.

schému obvodov,

4.

prehľadovú schému elektrických zariadení,

5.

schému ovládacích obvodov na zaistenie bezpečnosti práce,

6.

zoznam použitých elektrických prístrojov s uvedením technických parametrov,

7.

technické podmienky,

8.

návod na obsluhu a údržbu,

d)

posudok orgánu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva.6c)

(7)

Hlavný banský úrad rozhodne o žiadosti organizácie najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti, ak nerozhodne o overovacej prevádzke podľa odseku 8.

(8)

Hlavný banský úrad môže pred rozhodnutím o žiadosti nariadiť overovaciu prevádzku vybraného banského zariadenia, ktoré nie je určeným výrobkom. Overovacou prevádzkou sa overujú bezpečnostné, hygienické, technické a technologické parametre vybraného banského zariadenia v podmienkach zodpovedajúcich predpokladanej prevádzke.

(9)

Zmeny na vybranom banskom zariadení, ktoré nie je určeným výrobkom, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, sa môžu vykonať len po predchádzajúcom súhlase Hlavného banského úradu; ustanovenia odsekov 4 až 7 platia primerane.

ŠTVRTÝ ODDIEL

Povoľovanie banskej činnosti

§ 9 - Ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami
(1)

Ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto banských diel povoľuje v prípadoch ustanovených v § 18a písm. a) obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia predpísanú dokumentáciu.

(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví podrobnosti o náležitostiach žiadosti o povolenie ložiskového geologického prieskumu výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto banských diel a predpísanú dokumentáciu.

§ 10 - Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov
(1)

Otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk7) povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia plán otvárky, prípravy a dobývania a predpísanú dokumentáciu.

(2)

Plány otvárky, prípravy a dobývania sa vypracúvajú pre celé výhradné ložisko alebo pre jeho ucelenú časť; ak ide o novobudované alebo rekonštruované bane alebo lomy, môžu sa tieto plány vypracovať postupne podľa jednotlivých etáp prác na otvárke, príprave alebo dobývaní. Plány otvárky, prípravy a dobývania možno vypracovať aj na určité časové obdobie v závislosti od stupňa vyriešenia stretov záujmov.8)

(3)

Pri dobývaní výhradných ložísk sa môžu používať len dobývacie metódy, ktoré zaisťujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, racionálne dobývanie, požadovanú výrubnosť, prípustný stupeň znečistenia a strát. Druhy dobývacích metód a rozsah ich použitia musia byť uvedené v plánoch otvárky, prípravy a dobývania. Nové dobývacie metódy musí organizácia vyskúšať a vyhodnotiť; do technológie dobývania ich smie zaviesť len so súhlasom obvodného banského úradu.

(4)

Pri dočasnom zastavení prevádzky v banských dielach a lomoch je organizácia povinná vykonať ich zabezpečenie tak, aby bolo možné obnoviť dobývanie výhradného ložiska.

(5)

Po ukončení alebo pri trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch je organizácia povinná vykonať ich likvidáciu a rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, ak príslušné orgány štátnej správy po dohode s obvodným banským úradom nerozhodli inak a ak nedôjde k ohrozeniu alebo poškodeniu záujmov chránených osobitným predpisom.8a) Ak je možné iné využitie hlavných banských diel a lomov podľa tohto zákona, banského zákona alebo osobitných predpisov8b) tak aby nebol ohrozený život a zdravie ľudí alebo majetok, alebo nemôže dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu záujmov chránených osobitným predpisom, alebo ak príslušné orgány štátnej správy, po dohode s obvodným banským úradom, rozhodli o využití hlavných banských diel a lomov na iné účely, alebo orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu8c) po dohode s obvodným banským úradom rozhodol, že banské stavby, banské diela, prípadne lomy majú pamiatkovú hodnotu, organizácia je povinná po skončení, alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch zaradiť do plánu likvidácie len také objekty a práce, ktoré nebudú prekážkou iného využitia banských diel a lomov.

(6)

Zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia plán ich zabezpečenia alebo likvidácie.

(7)

Hlavnými banskými dielami sa podľa tohto zákona rozumejú všetky banské diela, ktoré vyúsťujú na povrch, a banské diela otvárajúce výhradné ložisko alebo jeho ucelenú časť. Na účely tohto zákona hlavné banské diela sú podzemnými stavbami v miestach ich prienikov so zemským povrchom; evidujú sa v katastri nehnuteľností podľa osobitného predpisu.8d)

(8)

Podrobnosti o postupe pri povoľovaní otvárky, prípravy a dobývania výhradných ložísk, pri zabezpečení banských diel a lomov a likvidácii hlavných banských diel a lomov, ako aj náležitosti žiadosti a predpísanú dokumentáciu ustanoví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 11 - Osobitné zásahy do zemskej kôry
(1)

Osobitné zásahy do zemskej kôry2) povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia predpísanú dokumentáciu.

(2)

Ak by sa osobitným zásahom do zemskej kôry mohlo znemožniť alebo sťažiť dobývanie výhradného ložiska inej organizácie, k žiadosti treba pripojiť vyjadrenie tejto organizácie.

(3)

Podrobnosti o postupe pri povoľovaní osobitných zásahov do zemskej kôry, náležitosti žiadosti a predpísanú dokumentáciu ustanoví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 12 - Sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave
(1)

Sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia plán sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave, zriaďovaciu listinu alebo štatút múzea9) a predpísanú dokumentáciu.

(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví podrobnosti o postupe pri povoľovaní sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave vrátane náležitostí žiadosti a dokumentácie.

§ 13 - Likvidácia starých banských diel
(1)

Likvidáciu starých banských diel3) povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia plán zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel a predpísanú dokumentáciu.

(2)

Podrobnosti o pláne likvidácie a o postupe pri povoľovaní likvidácie starých banských diel, ako aj náležitosti žiadosti a predpísanú dokumentáciu ustanoví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 14 - Banskomeračská a geologická dokumentácia
(1)

Banskomeračská a geologická dokumentácia10) musia zahŕňať najmä údaje o ložisku, všetky banské diela, odvaly, výsypky a odkaliská, ako aj povrchovú situáciu v rozsahu celého dobývacieho priestoru; ak vzhľadom na úložné pomery ložiska možno očakávať účinky dobývania aj mimo hraníc dobývacieho priestoru, banskomeračská a geologická dokumentácia musia obsahovať povrchovú situáciu aj v dosahu týchto účinkov. Ak sú banské diela alebo zariadenia umiestnené mimo dobývacieho priestoru, musí dokumentácia zahŕňať aj tieto diela alebo zariadenia. Banskomeračskú dokumentáciu možno viesť v elektronickej forme.

(2)

Ak banskomeračská alebo geologická dokumentácia chýbajú, prípadne sú neúplné alebo sú v nich závady, obvodný banský úrad nariadi vyhotovenie alebo doplnenie týchto dokumentácií na náklad organizácie.

Vstup na cudzie nehnuteľnosti

§ 15
(1)

Pri otvárke, príprave a dobývaní výhradných ložísk, ako aj pri úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, pri zriaďovaní, zabezpečení banských diel a lomov alebo likvidácii hlavných banských diel a lomov vrátane ich zariadení, pri zriaďovaní a prevádzke odvalov, výsypiek a odkalísk, pri zabezpečení alebo likvidácii starých banských diel, pri sprístupňovaní banských diel pre múzejné účely a prácach na ich udržiavaní v bezpečnom stave a pri osobitných zásahoch do zemskej kôry sú pracovníci orgánov a organizácií oprávnení v nevyhnutnom rozsahu, po predchádzajúcom oznámení vlastníkovi (užívateľovi), vstupovať na cudzie nehnuteľnosti, vykonávať ohliadku, prípadne zamerania a používať ich na zriaďovanie a udržiavanie meračských a hraničných značiek a ochranných znakov, signálov a iných meračských zariadení.

(2)

Orgány a organizácie za účelom výkonu oprávnení podľa odseku 1 môžu tiež v nevyhnutnom rozsahu, ak tak neurobí na ich žiadosť a ich náklad v primeranej lehote vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti, vykonať na vlastný náklad nevyhnutné úpravy pôdy, okliesňovať a odstraňovať porasty prekážajúce ohliadke a používaniu meračských a hraničných značiek a ochranných znakov, signálov a iných meračských zariadení.

(3)

Pri výkone oprávnení podľa odsekov 1 a 2 sú orgány a organizácie povinné dbať na to, aby čo najmenej zasahovali do práv a právom chránených záujmov vlastníkov (užívateľov) nehnuteľností.

(4)

Vlastníci (užívatelia) nehnuteľností sú povinní strpieť umiestnenie meračských a hraničných značiek a ochranných znakov, signálov a iných meračských zariadení na nehnuteľnostiach a zdržať sa všetkého, čo by ich mohlo zničiť, poškodiť alebo urobiť nepoužívateľnými.

(5)

Nedotknuté zostávajú osobitné predpisy,11) podľa ktorých je vykonávanie činností uvedených v odsekoch 1 a 2 vylúčené, obmedzené alebo viazané na osobitný súhlas alebo povolenie.

§ 16
(1)

Na náhradu škody spôsobenej činnosťou podľa § 15 ods. 1 a 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o náhrade škody,12) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Orgány a organizácie sú po ukončení činností podľa § 15 ods. 1 a 2 povinné bezodkladne uviesť použité nehnuteľnosti do predošlého stavu a upovedomiť o tom vlastníka (užívateľa) nehnuteľnosti.

(3)

Ak nie je možné alebo hospodársky účelné nahradiť spôsobenú škodu uvedením do predošlého stavu, vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti má právo na náhradu škody v peniazoch.

(4)

Ak vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti je činnosťami podľa § 15 ods. 1 a 2 podstatne obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má tiež právo, aby mu orgán alebo organizácia, pre ktoré sa činnosť vykonáva alebo zariadenia zriaďujú, poskytli za toto obmedzenie primeranú jednorazovú náhradu. Toto právo treba uplatniť na orgáne alebo v organizácii do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia o ukončení činnosti, inak právo zaniká.

Konanie o povolenie banskej činnosti

§ 17
(1)

Žiadosť o povolenie banskej činnosti podľa § 9 až 13 s predpísanou dokumentáciou a dokladmi predkladá organizácia najneskôr 3 mesiace pred plánovaným začatím prác obvodnému banskému úradu.

(2)

Ak banskou činnosťou sú ohrozené právom chránené objekty a záujmy, musia sa so žiadosťou predložiť doklady o vyriešení stretov záujmov.

(3)

Ak predložená žiadosť a dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej banskej činnosti alebo ak nie je žiadosť o povolenie banskej činnosti podľa § 10 v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o určení chráneného ložiskového územia a dobývacieho priestoru, obvodný banský úrad vyzve organizáciu, aby žiadosť v určenej lehote doplnila, prípadne uviedla do súladu s týmito rozhodnutiami; obdobne postupuje vtedy, keď žiadosť neobsahuje všetky doklady o vyriešení stretov záujmov. Počas lehoty určenej organizácii na doplnenie žiadosti lehoty neplynú.

(4)

Obvodný banský úrad rozhodne o žiadosti najneskôr do 2 mesiacov od jej podania, prípadne od jej doplnenia podľa odseku 3.

(5)

Obvodný banský úrad zastaví konanie o povolenie banskej činnosti, ak žiadosť nebola doplnená v lehote určenej podľa odseku 3.

(6)

Bez povolenia obvodného banského úradu sa banská činnosť nesmie vykonávať.

(7)

Obvodný banský úrad rozhodnutím zastaví vykonávanie banskej činnosti, ak sa vykonáva bez platného povolenia. Odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým obvodný banský úrad zastavil vykonávanie banskej činnosti podľa prvej vety, nemá odkladný účinok.

§ 18
(1)

Účastníkmi konania o povolenie banskej činnosti sú žiadateľ, fyzické a právnické osoby, ktorých práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť povolením dotknuté, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,12d) a obec, v územnom obvode ktorej sa má banská činnosť vykonávať.

(2)

Povolenie banskej činnosti podľa odseku 1 vydáva obvodný banský úrad v konaní spojenom s miestnou ohliadkou; náklady na znalecké posudky, ktoré sú v konaní potrebné, uhradí žiadateľ.

(3)

Obvodný banský úrad oznámi začatie konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou najneskôr 10 dní pred ústnym pojednávaním. Súčasne ich upozorní na to, že svoje stanoviská alebo námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, prípadne pri miestnej ohliadke a že sa na neskôr podané stanoviská alebo námietky nemusí prihliadnuť. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje v odôvodnených prípadoch na riadne posúdenie veci dlhší čas, obvodný banský úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

(4)

Oznámenie o začatí konania a nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou nezasiela obvodný banský úrad tým účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy boli už vyriešené pri určení chráneného ložiskového územia alebo dobývacieho priestoru, v štádiu projektovania, výstavby alebo rekonštrukcie baní a lomov alebo ak je súčasťou dokumentácie k žiadosti o povolenie banskej činnosti doklad o vyriešení stretov záujmov.

(5)

Kópiu žiadosti o povolenie banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti týkajúceho sa priestoru, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,12c) obvodný banský úrad zverejní bezodkladne na svojej úradnej tabuli a zároveň na svojom webovom sídle. Zverejnenie musí obvodný banský úrad zabezpečiť počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia a musí obsahovať okrem údajov o žiadosti o začatie konania aj právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko, ak bolo vydané.

§ 18a - Druhy povolení banskej činnosti

Povolenie obvodného banského úradu sa vyžaduje na

a)

ložiskový geologický prieskum výhradného ložiska banskými dielami, a to zvislými banskými dielami hlbšími ako 40 m, vodorovnými alebo úklonnými banskými dielami s dĺžkou väčšou ako 100 m, alebo aj uvedenými banskými dielami kratšími, ako sú z nich razené ďalšie banské diela, ktorých dĺžka spolu s uvedenými dielami presiahne 100 m; povolenie sa vyžaduje aj na zabezpečenie a likvidáciu týchto banských diel,

b)

otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska, ako aj na zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov,

c)

osobitné zásahy do zemskej kôry vrátane banských diel geologického prieskumu na tieto účely, ak svojím rozsahom zodpovedajú rozmerom a podmienkam uvedeným v písmene a),

d)

zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel vrátane ich zisťovania, ak sa toto zisťovanie vykonáva banskými dielami v rozsahu uvedenom v písmene a),

e)

sprístupňovanie banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.

§ 18b - Povolenie banskej činnosti
(1)

Obvodný banský úrad v konaní o povolenie banskej činnosti podľa § 17 preskúma najmä

a)

úplnosť plánu a dokumentácie,

b)

vyriešenie stretov záujmov,

c)

dodržanie zásad banskej technológie pri zabezpečení racionálneho využívania výhradného ložiska,

d)

banské oprávnenie a osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca.

(2)

Ak je predložená dokumentácia úplná a správna a došlo k vyriešeniu stretov záujmov, obvodný banský úrad povolí banskú činnosť. V povolení uvedie, ak je žiadateľom

a)

fyzická osoba podnikateľ,

1.

meno, priezvisko, titul a adresu fyzickej osoby vrátane údajov o odbornej spôsobilosti, ak je zároveň zodpovedným vedúcim zamestnancom,

2.

obchodné meno a miesto podnikania,

3.

názov dobývacieho priestoru, v ktorom sa má banská činnosť vykonávať,

4.

meno, priezvisko, titul a adresu zodpovedného vedúceho zamestnanca, ak ním nie je sám žiadateľ, vrátane údajov o odbornej spôsobilosti,

5.

dátum vydania povolenia,

6.

identifikačné číslo,

7.

ak je zahraničnou osobou fyzická osoba, uvedie sa jej pobyt na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

8.

iné náležitosti podľa druhu povoľovanej banskej činnosti,

b)

právnická osoba,

1.

obchodné meno a identifikačné číslo,

2.

sídlo,

3.

názov dobývacieho priestoru, v ktorom sa má banská činnosť vykonávať,

4.

meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu zodpovedného vedúceho zamestnanca vrátane údajov o odbornej spôsobilosti,

5.

dátum vydania povolenia,

6.

ak je zahraničnou osobou, sídlo alebo organizačnú zložku na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore; ak je zahraničnou osobou právnická osoba, ktorá nemá sídlo alebo organizačnú zložku na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, sídlo alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky,

7.

iné náležitosti podľa druhu povoľovanej banskej činnosti.

(3)

V povolení banskej činnosti obvodný banský úrad podľa potreby určí aj osobitné technické podmienky banskej činnosti a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

(4)

Obvodný banský úrad doručí organizácii spolu s povolením banskej činnosti jedno overené vyhotovenie plánov podľa odseku 1 písm. a) a inej technickej dokumentácie.12a) Ostatným účastníkom konania sa zasiela len rozhodnutie o povolení banskej činnosti.

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa skončilo konanie podľa § 18 ods. 5 zverejní obvodný banský úrad bezodkladne po jeho vydaní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho obvodný banský úrad len na svojej úradnej tabuli. Rovnakým spôsobom súčasne zverejní

a)

informáciu o mieste, kde je rozhodnutie k nahliadnutiu verejnosti,

b)

stručnú informáciu o účasti verejnosti v konaní.

(6)

Zverejnenie rozhodnutia a informácií podľa odseku 5 je obvodný banský úrad povinný zabezpečiť až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 18c - Konanie o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti
(1)

Organizácia môže požiadať o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, ktoré bolo vydané na dobu určitú, ak počas platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti nemožno vykonať plánované práce. Žiadosť podľa prvej vety sa podáva obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu činnosti najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti.

(2)

Organizácia k žiadosti o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, ktoré bolo vydané na dobu určitú, priloží dokumentáciu, ktorá bola podkladom na povolenie banskej činnosti, a vyhodnotenie vykonanej banskej činnosti podľa jednotlivých častí dokumentácie, ktorá bola podkladom na povolenie banskej činnosti.

(3)

Obvodný banský úrad v konaní o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, ktoré bolo vydané na dobu určitú, preskúma splnenie podmienok na predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, najmä

a)

vyriešenie stretov záujmov,

b)

prípadnú zmenu účastníkov konania.

(4)

Obvodný banský úrad zašle organizácii spolu s rozhodnutím o predĺžení doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti aj plán, prípadne dokumentáciu s vyznačenou dobou predĺženia platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti.

(5)

Na konanie o predĺžení doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17, 18 a 18b.

§ 18d - Zmena povolenej banskej činnosti
(1)

Organizácia môže vykonať zmenu technickej dokumentácie, podľa ktorej je banská činnosť povolená bez povolenia obvodného banského úradu, ak nedôjde k zhoršeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, nebudú dotknuté objekty a záujmy chránené podľa osobitných predpisov12b) nad rozsah prípustný podľa podmienok určených v rozhodnutí o povolení banskej činnosti a nedôjde k sťaženiu alebo zhoršeniu vo využití zásob výhradného ložiska alebo jeho častí.

(2)

Na vykonanie iných zmien povolenej banskej činnosti ako v odseku 1 organizácia musí mať povolenie obvodného banského úradu. Za takúto zmenu sa považuje najmä

a)

použitie inej dobývacej metódy, inej technológie razenia, ak táto technológia bola určená z dôvodov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, inej technológie úpravy a zušľachťovania nerastov a pri povrchovom dobývaní tiež použitie iného spôsobu dopravy,

b)

zmena vo vetraní týkajúca sa samostatného vetracieho oddelenia ako celku alebo niekoľkých samostatných vetracích oddelení,

c)

zmena v konštrukcii a parametroch bezpečnostných a ochranných pilierov,

d)

zmena generálnych svahov skrývky, lomu, výsypky a zmena v parametroch skrývkových a ťažobných rezov a výsypkových etáží.

(3)

Na zmeny vo výstavbe alebo rekonštrukcii banských stavieb, ktoré povoľuje obvodný banský úrad,12c) a v zberných strediskách na ložiskách ropy a zemného plynu alebo usporiadaní lúhovacieho poľa sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2.

(4)

Na konanie o zmene banskej činnosti podľa odseku 2 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17, 18 a 18b.

§ 18e - Osobitné ustanovenia o odvolaní proti rozhodnutiu podľa § 18b
(1)

Proti rozhodnutiu o povolení banskej činnosti podľa § 18b alebo rozhodnutiu o zmene banskej činnosti, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu,12c) má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ak sa odvolanie podáva výlučne v rozsahu, v akom je namietaný nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu,12e) alebo ak sa odvolanie podáva z dôvodu možnej nezákonnosti rozhodnutia.

(2)

Podaním odvolania podľa odseku 1 sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

(3)

Obvodný banský úrad, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, po doručení odvolania podľa odseku 2 upovedomí o jeho obsahu príslušný orgán podľa osobitného predpisu,12e) ktorý je v uvedenom odvolacom konaní dotknutým orgánom.

(4)

Ustanovenia o odvolacom konaní sa primerane vzťahujú aj na konanie o rozklade.

§ 18f - Osobitosti konania
(1)

Ak sa pre začatie konania o povolení banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti vyžaduje ako jeden z podkladov rozhodnutie podľa osobitného predpisu,12c) je také rozhodnutie použiteľné ako podklad v každom z týchto konaní týkajúcom sa toho istého predmetu konania za predpokladu, že v niektorom návrhu na začatie konania nedôjde k zmene v predmete konania v porovnaní s predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu.12e)

(2)

Ak ide o konanie o povolení banskej činnosti alebo o konanie o zmene banskej činnosti, ku ktorej vydal príslušný orgán záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu,12c) obvodný banský úrad zašle príslušnému orgánu elektronicky alebo písomne návrh na začatie konania, ktorý obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku podľa osobitného predpisu,12e) dokumentáciu, ak je súčasťou návrhu na začatie konania, spoločne s oznámením o začatí konania.

(3)

Ak obvodný banský úrad dostane na základe zaslania návrhu na začatie konania príslušnému orgánu podľa odseku 2 záväzné stanovisko príslušného orgánu, v ktorom je zistený nesúlad návrhu na začatie konania o povolení banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti s osobitným predpisom alebo s rozhodnutiami vydanými podľa osobitného predpisu,12c) obvodný banský úrad konanie preruší a určí lehotu na zosúladenie návrhu na začatie konania s osobitným predpisom alebo s rozhodnutiami vydanými na jeho základe. Ak navrhovateľ v určenej lehote podanie nezosúladí, povoľovací orgán konanie zastaví.

(4)

Ak navrhovateľ podá návrh na začatie konania o povolení banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti, pričom banská činnosť alebo zmena banskej činnosti boli predmetom konania podľa osobitného predpisu12e) a v záverečnom stanovisku nebol vyslovený súhlas s navrhovaným predmetom konania, obvodný banský úrad konanie zastaví.

(5)

Ak sa rozhodnutie vydané podľa osobitného predpisu12f) vzťahuje k predmetu konania o povolení banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti a nenadobudlo v čase začatia konania právoplatnosť alebo ak nebolo vôbec vydané, obvodný banský úrad po tomto zistení konanie bezodkladne preruší a určí lehotu na doplnenie návrhu na začatie konania o toto právoplatné rozhodnutie. Ak navrhovateľ v určenej lehote podanie nedoplní, obvodný banský úrad konanie zastaví.

(6)

Ak sa obvodný banský úrad odôvodnene domnieva, že vo vzťahu ku konaniu o povolení banskej činnosti alebo konaniu o zmene banskej činnosti malo byť uskutočnené konanie podľa osobitného predpisu,12f) ktoré sa však do dňa začatia uvedeného konania nezačalo, obvodný banský úrad zašle návrh na začatie uvedeného konania postupom podľa odseku 2 príslušnému orgánu. Príslušný orgán k tomuto návrhu vypracuje záväzné stanovisko, ak zistí jeho nesúlad s osobitným predpisom,12f) v ktorom uvedie uvedenú skutočnosť.

(7)

Ak v priebehu konania o povolení banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti vznikne potreba vykonania zmeny navrhovanej činnosti,12g) ktorá je predmetom povoľovania, je navrhovateľ povinný oznámiť obvodnému banskému úradu skutočnosť, že v súvislosti s uvedenou zmenou predkladá príslušnému orgánu oznámenie o zmene podľa osobitného predpisu12h) alebo zámer podľa osobitného predpisu.12i) Obvodný banský úrad preruší konanie až do ukončenia konania príslušného orgánu k tejto zmene navrhovanej činnosti.

(8)

Obvodný banský úrad nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o predmet konania, ktorý podlieha rozhodovaniu podľa osobitného predpisu.12f)

(9)

Rozhodnutie o povolení banskej činnosti a rozhodnutie o zmene banskej činnosti, vo vzťahu ku ktorým sa vykonalo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,12f) musí obsahovať informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a záverečnom stanovisku, ak boli vydané.

PIATY ODDIEL

Činnosť vykonávaná banským spôsobom

§ 19 - Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu
(1)

Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ako aj zabezpečenie a likvidáciu banských diel a lomov možno vykonávať iba na základe povolenia obvodného banského úradu. Na účely tohto zákona sa dobývaním rozumie akákoľvek činnosť fyzických osôb a právnických osôb zameraná na získanie nerastu z ložiska. Obvodný banský úrad povoľuje aj banské stavby slúžiace dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním vrátane umiestnenia stavby, ako aj ich užívanie, zmeny a odstránenie; obvodný banský úrad uvedené stavby povoľuje v lomoch (kameňolomy, štrkovne, pieskovne a pod.), v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku.

(2)

Prednosť na povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu má vlastník pozemku.

(3)

So žiadosťou o povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu organizácia predkladá územné rozhodnutie13) a plán využívania ložiska. So žiadosťou o povolenie zabezpečenia alebo likvidácie banských diel a lomov organizácia predkladá plán ich zabezpečenia alebo likvidácie.

(4)

Na konanie o povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu, zabezpečenia alebo likvidácie banských diel a lomov, konanie o zmenu povoleného dobývania ložiska nevyhradeného nerastu a konanie o predĺženie doby platnosti povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ako aj zabezpečenie a likvidáciu banských diel a lomov sa vzťahujú obdobne § 17, 18, § 18b až 18d a 18f.

(5)

Ak majiteľ pozemku nesúhlasí ani za primeranú náhradu s používaním pozemku na čas potrebný na dobývanie ložiska a ak verejný záujem na dobývaní ložiska nevyhradeného nerastu prevažuje nad oprávneným záujmom vlastníka pozemku, môže organizácia nadobudnúť právo užívania pozemku aj vyvlastnením.13a) Obdobne sa postupuje pri stavbách alebo iných právach, ktoré majú byť dotknuté dobývaním.

(6)

Pri vyvlastnení podľa odseku 5 patrí vlastníkovi pozemku tiež primeraná náhrada za ložisko nevyhradeného nerastu, ktoré je súčasťou tohto pozemku.

(7)

Organizácia, ktorá dobýva ložisko nevyhradeného nerastu, prípadne v súvislosti s dobývaním nerasty upravuje alebo zušľachťuje, je povinná dodržiavať podmienky hospodárneho a bezpečného dobývania ložiska a ochrany životného prostredia.

(8)

Na spresnenie znalosti o množstve a kvalite zásob, o geologických a banskotechnických podmienkach dobývania je organizácia oprávnená počas dobývania vykonávať ďalší prieskum ložiska v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu.13)

(9)

Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví podrobnejšie podmienky využívania ložísk nevyhradených nerastov.

§ 20 - Ostatné činnosti vykonávané banským spôsobom
(1)

Činnosti vykonávané banským spôsobom uvedené v § 3 písm. b) až i) vykonávajú organizácie podľa osobitných predpisov.4)

(2)

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky sú organizácie vykonávajúce činnosť vykonávanú banským spôsobom uvedenú v § 3 písm. a), d) a f) povinné viesť banskomeračskú a geologickú dokumentáciu. Banskomeračskú dokumentáciu možno viesť v elektronickej forme.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTÁTNA BANSKÁ SPRÁVA

§ 38 - Orgány štátnej banskej správy
(1)

Orgánmi štátnej banskej správy sú

a)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej banskej správy,

b)

Hlavný banský úrad, s postavením národného orgánu štátnej banskej správy Slovenskej republiky,

c)

obvodné banské úrady, a to

1.

Obvodný banský úrad v Bratislave,

2.

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici,

3.

Obvodný banský úrad v Košiciach,

4.

Obvodný banský úrad v Prievidzi,

5.

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi.

(2)

Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

(3)

Hlavný banský úrad je rozpočtová organizácia so sídlom v Banskej Štiavnici. Na čele Hlavného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky.

(4)

Hlavnému banskému úradu sú podriadené obvodné banské úrady.

(5)

Hlavný banský úrad zabezpečuje osobné a vecné potreby obvodných banských úradov.

(6)

Na čele obvodného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Hlavného banského úradu.

§ 38a - Zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracovania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb
(1)

Do zoznamu osobných údajov o fyzických osobách zhromažďovaných a spracúvaných Hlavným banským úradom a obvodnými banskými úradmi pri plnení úloh štátnej banskej správy sa zaraďujú tieto osobné údaje:

a)

titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,

b)

dátum a miesto narodenia,

c)

rodné číslo,

d)

miesto trvalého pobytu,

e)

miesto prechodného pobytu,

f)

štátna príslušnosť,

g)

číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu.

(2)

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie úloh hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa § 39 tohto zákona.

(3)

Osobné údaje získavajú obvodné banské úrady a Hlavný banský úrad pri plnení úloh hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa § 39 tohto zákona.

(4)

Dotknuté osoby na účely spracovania osobných údajov v informačných systémoch štátnej banskej správy podľa tohto zákona sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie úloh hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy.

(5)

Hlavný banský úrad poskytuje údaje z informačných systémov štátnej banskej správy Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky do informačného systému územného plánovania a výstavby vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel podľa osobitných predpisov.14)

§ 39 - Pôsobnosť orgánov štátnej banskej správy
(1)

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady vykonávajú hlavný dozor

a)

nad dodržiavaním banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti,

b)

nad dodržiavaním banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak upravujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení, požiarnu ochranu v podzemí a pracovné podmienky, v organizáciách pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom.

(2)

Hlavný dozor podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, keď činnosti a technické zariadenia uvedené v odseku 1 podliehajú obdobnému dozoru orgánov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

(3)

Pri pochybnostiach, či hlavný dozor podľa odseku 1 patrí do pôsobnosti orgánov štátnej banskej správy, rozhodne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s iným dotknutým orgánom štátneho odborného alebo obdobného dozoru.

(4)

Organizácie sú povinné orgánom štátnej banskej správy na účely ich hlavného dozoru kedykoľvek umožniť vstup do objektov, zariadení a na pracoviská, predložiť potrebné materiály, dokumentáciu, odborné posudky a podať požadované informácie a vysvetlenia. Organizácie sú povinné poskytovať potrebnú súčinnosť orgánom štátnej banskej správy, vytvárať im podmienky na nerušený a rýchly výkon hlavného dozoru a využívať výsledky ich zistení vo svojej práci.

(5)

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady pri výkone hlavného dozoru obmedzia sprístupnenie informácií alebo informácie nesprístupnia, ak sa týkajú vyšetrovania príčin vzniku závažného pracovného úrazu, bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie, závažnej priemyselnej havárie,18h) alebo výbušnín a výkonu inšpekčnej činnosti okrem informácie o výsledku vyšetrovania alebo inšpekčnej činnosti, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy.18i)

§ 39a - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

a)

riadi výkon štátnej banskej správy,

b)

zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ústrednými orgánmi úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti štátnej banskej správy,

c)

rozhoduje o odvolaniach vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol Hlavný banský úrad,

d)

vydáva osvedčenie o vhodnosti osobitného zásahu do zemskej kôry na účely konverzie podľa osobitného predpisu,18j)

e)

vydáva záväzné stanovisko o tom, či pri riešení stretov záujmov prevažuje všeobecný hospodársky záujem alebo verejný záujem na využití výhradného ložiska nad oprávneným záujmom vlastníka alebo iných oprávnených osôb podľa osobitného predpisu.18k)

(2)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví ťažby a úpravy tuhých palív, ťažby ropy a zemného plynu, ťažby rudných a nerudných surovín a v oblasti vyhľadávania a prieskumu rádioaktívnych surovín a ich ťažby spolupracuje so Slovenskou banskou komorou a s inými profesijnými združeniami a spolkami v oblasti ťažobného priemyslu.

(3)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode so Slovenskou banskou komorou všeobecne záväzným právnym predpisom upraví vzhľad a formu, funkčné a stavovské označovanie, nosenie a nadobúdanie slávnostných baníckych uniforiem.

§ 40 - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky plní úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy.

(2)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky riadi činnosť obvodných banských úradov a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam. Hlavný banský úrad môže preniesť výkon hlavného dozoru u niektorých organizácií v obvode pôsobnosti jedného obvodného banského úradu na iný odvodný banský úrad alebo poveriť obvodného banského inšpektora jedného úradu plnením úloh hlavného dozoru na inom obvodnom banskom úrade.

(3)

Pri výkone hlavného dozoru Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

a)

ukladá opatrenia na zabezpečenie racionálneho využívania ložísk nerastov a na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a za tým účelom organizuje, riadi a vykonáva osobitné previerky,

b)

vykonáva previerky pracovísk, činností a technických zariadení a pritom zisťuje, ako obvodné banské úrady plnia povinnosti vyplývajúce pre ne z banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe,

c)

dáva súhlas na zriadenie, prípadne nariaďuje zriadenie hlavných banských záchranných staníc a obvodných banských záchranných staníc, určuje ich sídla a vymedzuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich služobné poriadky, určuje podmienky na ustanovenie do funkcií a preveruje odbornú spôsobilosť ich vedúcich pracovníkov a dozerá na stav, organizáciu a vybavenie hlavných a obvodných banských záchranných staníc; môže tiež vzhľadom na povahu prác, ich rizikovosť a s prihliadnutím na miestne podmienky nariadiť, aby organizácia pri činnosti vykonávanej banským spôsobom zabezpečila banskú záchrannú službu.

(4)

Pri plnení úloh podľa odseku 3 má Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky práva a povinnosti uvedené v § 41 ods. 1 písm. a) a c).

(5)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

a)

vedie súhrnnú evidenciu dobývacích priestorov a ich zmien,

b)

určuje podmienky používania vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,3c) a povoľuje používanie vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok, ktoré nie sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,3c) pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a iných činnostiach upravených týmto zákonom, schvaľuje typy dopravníkových pásov a plastické hmoty na ich použitie v podzemí,

c)

posudzuje odbornú spôsobilosť pracovníkov v rozsahu ustanovenom banským zákonom, týmto zákonom a predpismi vydanými na ich základe a vydáva týmto pracovníkom príslušné osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií alebo im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odníma,

d)

vydáva a odníma poverenie na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, schvaľuje učebné texty na ich výučbu a vydáva skúšobné poriadky,

e)

vedie evidenciu organizácií podľa § 33 ods. 6,

f)

zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými orgánmi štátnej banskej správy členských štátov a Európskou komisiou,

g)

vypracúva každoročne súhrnnú záverečnú správu o činnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov najneskôr k 30. aprílu nasledujúceho roka a túto verejne sprístupní a oznámi zverejnenie záverečnej správy Európskej komisii,

h)

oznamuje Európskej komisii diskriminačné konanie tretích krajín pri udeľovaní a používaní povolenia na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov, ak ho o to organizácia požiada, alebo ak sa o diskriminácii dozvie,

i)

povoľuje používanie výbušniny alebo pomôcky, ak sa majú používať v podzemí,

j)

koná o sťažnosti proti postupu obvodného banského úradu v konaní o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu podľa osobitného predpisu,18l)

k)

rozhoduje v prípade pochybností, či ide o vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom,

l)

povoľuje používať vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom,

m)

určuje organizáciu alebo znalca na vyhotovovanie odborného posudku podľa § 8c ods. 6 písm. a) a b),

n)

nariaďuje overovaciu prevádzku vybraného banského zariadenia, ktoré nie je určeným výrobkom,

o)

dáva predchádzajúci súhlas na zmenu na vybranom banskom zariadení, ktoré nie je určeným výrobkom, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky,

p)

je odvolacím správnym orgánom vo veciach vyvlastňovania podľa § 41a tohto zákona,

q)

plní úlohy podľa osobitného predpisu,18la)

r)

vydáva oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a rozhoduje o ich odobratí.

§ 41 - Obvodné banské úrady
(1)

Pri výkone hlavného dozoru obvodné banské úrady

a)

vykonávajú prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontrolujú, ako sa plnia povinnosti vyplývajúce z banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, ako aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane predpisov o požiarnej ochrane v podzemí,

b)

vyšetrujú príčiny vzniku závažného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smrť alebo pri ktorom došlo k ťažkej ujme na zdraví,18lb) a vyšetrujú príčiny vzniku havárie,

c)

nariaďujú odstrániť zistené závady a nedostatky. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky sú oprávnené nariaďovať nevyhnutné opatrenia. Ak zistia závady, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku a ktoré nemožno ihneď odstrániť, nariaďujú zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti, prípadne ich technických zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad,

d)

sú povinné bez zbytočného odkladu preskúmať odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce podľa osobitného predpisu,18m)

e)

dozerajú na stav, vybavenie a činnosť banskej záchrannej služby a preverujú odbornú spôsobilosť jej vedúcich pracovníkov s výnimkou pracovníkov hlavných banských záchranných staníc a obvodných banských záchranných staníc,

f)

dozerajú, či organizácie riadne vedú evidenciu a registráciu pracovných úrazov a vyhodnocujú zdroje a príčiny úrazovosti,

g)

preverujú, či organizácia vykonávajúca banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom je spôsobilá vykonávať skúšky a revízie, montovať, opravovať vyhradené technické zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, vydávajú jej príslušné povolenie, prípadne jej toto povolenie odnímajú,

h)

kontrolujú vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení,

i)

preverujú skúškami u pracovníkov znalosť predpisov uvedených v písmene a), ktorú títo pracovníci potrebujú na výkon riadiacich a kontrolných funkcií. Posudzujú odbornú spôsobilosť pracovníkov na výkon vybraných funkcií a vydávajú im osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií, prípadne im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odnímajú,

j)

plnia úlohy orgánu zodpovedného za posudzovanie odpadov z ťažobného priemyslu umiestnených na odvaloch, odkaliskách alebo iných úložiskách hmôt.

(2)

Obvodné banské úrady ďalej

a)

určujú, menia alebo zrušujú chránené ložiskové územia a dobývacie priestory a vedú ich evidenciu, vydávajú predchádzajúce rozhodnutie na zmluvný prevod dobývacieho priestoru,

b)

povoľujú otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk a v určených prípadoch vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami; pred zastavením prevádzky v banských dielach a lomoch povoľujú ich zabezpečenie alebo likvidáciu hlavných banských diel a lomov, predlžujú platnosť povolení banskej činnosti, povoľujú banské diela a banské stavby pod povrchom vrátane stavieb na povrchu bezprostredne slúžiacich ich prevádzke, a to ťažné veže, jamové budovy, strojovne ťažných strojov, ventilátorovne a banské stavby slúžiace otvárke, príprave a dobývaniu výhradného ložiska a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním v lomoch a skrývkach v hraniciach vymedzených čiarou skutočne vykonanej skrývky alebo vykonávanej ťažby, pokiaľ sa nevykonala rekultivácia pozemku a ich užívanie, zmeny a odstránenie,

c)

určujú nevyhnutné opatrenia, najmä poradie a spôsob vydobytia výhradných ložísk, ak by otvárkou, prípravou a dobývaním bola ohrozená prevádzka alebo využitie výhradného ložiska v dobývacom priestore inej organizácie,

d)

nariaďujú, ak je to z hľadiska bezpečnosti prevádzky nevyhnutné, aby časť výhradného ložiska v dobývacom priestore jednej organizácie vydobyla iná organizácia, alebo ak je potrebné, aby si organizácia zriadila banské dielo v dobývacom priestore inej organizácie; rovnako postupujú, ak je nevyhnutné spoločné užívanie banských diel a zariadení,

e)

povoľujú dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, ako aj zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov, banské stavby slúžiace dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním vrátane umiestnenia stavby, ich užívanie, zmeny a odstránenie, v lomoch v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku,

f)

vydávajú záväzné stanovisko na povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území a chránenom území pre osobitné zásahy do zemskej kôry a k rozhodnutiu o využití banských diel, banských stavieb a lomov na iné účely po trvalom zastavení prevádzky v banských dielach a lomoch,

g)

nariaďujú vyhotovenie alebo doplnenie banskomeračskej a geologickej dokumentácie, ak chýbajú, sú neúplné alebo ak sú v nich závady,

h)

povoľujú sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre muzeálne a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave, osobitné zásahy do zemskej kôry a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel,

i)

vydávajú, menia a zrušujú banské oprávnenia a vedú banský register,

j)

v rámci inšpekčnej činnosti preverujú podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré upozorňujú na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v § 39 ods. 1 organizáciami, pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom,

k)

vykonávajú správu úhrad za dobývacie priestory, úhrad za nerasty vydobyté z výhradných ložísk a úhrad za uskladňovanie plynov, alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch,

l)

plnia ďalšie úlohy vyplývajúce pre ne z banského zákona, tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

§ 41a - Vyvlastňovanie
(1)

Vyvlastniť nehnuteľnosti možno iba vo verejnom záujme a na účel

a)

otvárky, prípravy, dobývania výhradného ložiska alebo rozšírenia dobývania výhradného ložiska, vrátane činností vykonávaných v súvislosti s dobývaním, a to zriaďovania a prevádzky odvalov, výsypiek a odkalísk a výstavby, zariadení na úpravu a zušľachťovanie nerastov,

b)

konverzie ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu a soli na podzemné zásobníky plynov alebo kvapalín podľa osobitného predpisu,18n)

c)

uskladňovania horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v priestoroch a ukladania rádioaktívnych odpadov.

(2)

Obvodné banské úrady postupujú vo vyvlastňovacom konaní podľa osobitného predpisu.13a)

(3)

Vo veciach vyvlastnenia, v ktorom v správnom konaní na prvom stupni koná obvodný banský úrad ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Hlavný banský úrad.

Banskí inšpektori

§ 42
(1)

Úlohy štátnej banskej správy na úseku hlavného dozoru inšpekčnou činnosťou vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ústrednými banskými inšpektormi a obvodné banské úrady obvodnými banskými inšpektormi (ďalej len „banský inšpektor“). Banských inšpektorov ustanovuje predseda Hlavného banského úradu.

(2)

Banský inšpektor je oprávnený

a)

vstupovať kedykoľvek do objektov, zariadení a priestorov, vykonávať v nich prehliadky a vyšetrenia, požadovať predloženie príslušných dokladov, informácií a vysvetlení, presvedčovať sa u technických pracovníkov o ich znalosti predpisov uvedených v § 41 ods. 1 písm. a), ako aj zhotovovať fotografické snímky a kópie prevádzkových máp a ďalšej dokumentácie potrebné na zistenie závad a vyšetrovanie príčin vzniku závažného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smrť alebo pri ktorom došlo k ťažkej ujme na zdraví,18m) a príčiny vzniku havárie,

b)

dávať záväzné príkazy na odstránenie zistených závad a nedostatkov a pri zrejmom a bezprostrednom ohrození celospoločenských záujmov, najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku, dávať záväzné príkazy na zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti, prípadne ich technických zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad vrátane príkazov na vyvedenie pracovníkov do bezpečia; ďalej je oprávnený nariaďovať nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky. Záväzný príkaz možno dať ústne alebo písomne; ak sa dal ústne, je inšpektor povinný po ukončení inšpekcie alebo kontroly ho písomne zaznamenať,

c)

zakázať prácu nadčas, prácu v noci a prácu žien a mladistvých, ak zistí, že sa vykonáva v rozpore s právnymi predpismi,19)

d)

zadržať osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo preukaz o odbornej spôsobilosti vydaný orgánom štátnej banskej správy v prípadoch hrubého alebo opakovaného porušenia predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.

(3)

Banský inšpektor je povinný

a)

zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo môže narušiť dôveru v jeho odbornosť a nestrannosť,

b)

pred začatím prehliadky oznámiť svoju prítomnosť kontrolovanej organizácii, ak tým negatívne neovplyvní výkon prehliadky,

c)

o výsledku prehliadky napísať zápisnicu a tú prerokovať so štatutárnym orgánom alebo zodpovedným vedúcim zamestnancom podľa § 6 ods. 1,

d)

o výsledku prehliadky informovať príslušný odborový orgán a príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri práci.

(4)

Banský inšpektor sa pri výkone svojej činnosti preukazuje preukazom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

§ 43
(1)

Proti záväznému príkazu banského inšpektora možno podať v lehote 15 dní od jeho vydania námietky na príslušný obvodný banský úrad alebo na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ak záväzný príkaz vydal ústredný banský inšpektor. Tieto orgány svojím rozhodnutím záväzný príkaz potvrdia, zmenia alebo ho zrušia. Podanie námietok má odkladný účinok, ak ho v záväznom príkaze banský inšpektor nevylúčil. Odkladný účinok možno vylúčiť len v prípade, keď sú ohrozené životy a zdravie ľudí alebo majetok a hrozí nebezpečenstvo z omeškania. Proti rozhodnutiu obvodného banského úradu, prípadne Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o námietkach možno podať odvolanie.

(2)

Zadržaný preukaz o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti postúpi na ďalšie konanie obvodný banský inšpektor obvodnému banskému úradu a ústredný banský inšpektor Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Sankcie

§ 44
(1)

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady sú oprávnené uložiť pokutu až do 1 000 000 Sk organizácii, ktorá porušila predpisy uvedené v § 39 ods. 1 alebo ktorá nesplnila opatrenia uložené jej rozhodnutím orgánu štátnej banskej správy (ďalej len „porušenie povinnosti“).

(2)

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady sú oprávnené uložiť pokutu od 50 000 Sk až do 1 000 000 Sk fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, alebo právnickej osobe, ktorá bez platného oprávnenia, povolenia alebo súhlasu vykonávala alebo vykonáva činnosť podľa tohto zákona.

(3)

Ak sa nevykonala v určenej lehote náprava nedostatkov, za ktoré bola uložená pokuta podľa odsekov 1 a 2, možno uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty, a to aj opakovane.

(4)

Konanie podľa odsekov 1 až 3 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán dozvedel o porušení povinnosti, a najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

(5)

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady sú oprávnené uložiť pokutu až do 10 000 Sk zamestnancovi organizácie, ktorý zavinene porušil závažné povinnosti vyplývajúce z predpisov uvedených v § 39 ods. 1 alebo ktorý zatajil skutočnosti dôležité pre výkon hlavného dozoru.

(6)

Pokutu pracovníkovi možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.

(7)

Banský inšpektor je oprávnený uložiť pokutu v blokovom konaní až do 1 000 Sk pracovníkovi organizácie, ktorý zavinene porušil povinnosti vyplývajúce z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, alebo pracovníkovi, ktorý svojím konaním sťažil výkon hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy; túto pokutu môže uložiť aj cudzím osobám, ktoré sa so súhlasom organizácie zdržujú na jej pracoviskách.

(8)

Pokutu v blokovom konaní možno uložiť bez ďalšieho prerokovania, ak zavinené porušenie povinností bolo spoľahlivo zistené a pracovník je ochotný pokutu zaplatiť. Proti uloženiu takejto pokuty sa nemožno odvolať; o tom musí byť pracovník vopred poučený. Banský inšpektor je oprávnený uloženú pokutu vybrať; na jej uloženie a vybratie použije bloky, ktoré sa používajú na ukladanie a vyberanie pokút v blokovom konaní o priestupkoch.

(9)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia povinností, a ak ide o pracovníka, aj na mieru zavinenia.

(10)

Uložením pokuty organizácii zostáva nedotknutá trestná zodpovednosť jej pracovníkov, ako aj zodpovednosť organizácie a pracovníkov organizácie podľa predpisov o náhrade škody.

(11)

Pokuta sa neuloží, ak bola organizácii alebo pracovníkovi za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa iných právnych predpisov alebo ak bol pracovník postihnutý podľa iných právnych predpisov.20)

(12)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 45

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady môžu odňať pracovníkom organizácií nimi vydané oprávnenia alebo osvedčenia na vykonávanie činností za hrubé alebo opakované porušenie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky až na dobu troch rokov.

§ 45a - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)

vnikne neoprávnene do banského diela alebo na územie, v ktorom sa vykonáva banská činnosť alebo činnosť vykonávaná banským spôsobom, alebo na poddolované územie, kam je vstup zakázaný, alebo neoprávnene vnikne do uzatvoreného starého banského diela, kam je vstup zakázaný,

b)

poškodí zariadenie slúžiace na využívanie nerastného bohatstva alebo na činnosť vykonávanú banským spôsobom vrátane bansko-meračských signálov, značiek a ochrany znakov a iných meračských zariadení,

c)

odvedie neoprávnene povrchovú, podzemnú alebo inú vodu do banských vôd alebo do banských diel alebo úmyselne poškodí zariadenie na odvádzanie banských vôd,

d)

nedbá alebo zneužije výstražné znamenie, výstražnú alebo informačnú tabuľu alebo výstražný signál pri vykonávaní trhacích prác alebo ohňostrojných prác alebo ich zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni,

e)

získa alebo prechováva neoprávnene výbušninu,

f)

vykonáva činnosť bez platného oprávnenia, povolenia alebo súhlasu, ktorú možno vykonávať len na základe oprávnenia povolenia alebo súhlasu vydaného podľa tohto zákona,

g)

ako člen komisie na vyhodnotenie návrhov na určenie dobývacieho priestoru podaných vo výberovom konaní poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou.

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 obvodný banský úrad uloží pokutu do 50 000 Sk.

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú osobitné predpisy,20a) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 46 - Vzťah k správnemu poriadku

Všeobecné predpisy o správnom konaní21) sa nevzťahujú na konanie podľa § 4, 8, § 24, 25, 26 ods. 5 a § 40 ods. 5 písm. b).

§ 46a - Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činností podľa tohto zákona, postup podávania žiadostí o povolenie, na vydávanie povolení a výkon dozoru podľa tohto zákona platia ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,25b) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 46b - Vzťah k osobitnému predpisu o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia

Na výkon činností podľa tohto zákona, na postup podávania žiadostí o povolenie, na vydávanie povolení a na výkon štátneho dozoru sa vzťahuje osobitný predpis,25c) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 47 - Prechodné ustanovenia

Povolenie podľa tohto zákona sa nevyžaduje na

a)

otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk, ako aj zabezpečenie alebo likvidáciu hlavných banských diel a lomov vykonávané na základe plánov schválených obvodnými banskými úradmi pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona,

b)

vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov banskými dielami, ako aj zabezpečenie a likvidáciu týchto diel vykonávané na základe projektov prerokovaných s obvodnými banskými úradmi pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona,

c)

osobitné zásahy do zemskej kôry a práce na zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

§ 47a - Záverečné ustanovenie
(1)

V § 6 ods. 5, § 7 ods. 1 a 4, § 8 ods. 3 a 5, § 21 ods. 5, § 23 ods. 1, 2 a 3 písm. b), § 24 ods. 1 a 2, § 25 ods. 5 a 6, 36 ods. 1, 2 a 4, § 40, § 42 ods. 1 a 3 a v § 43 sa slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad“ v príslušnom tvare.

(2)

Slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch sa nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.

(3)

Slová „Slovenský banský úrad“ a „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných na základe zákona nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad“ v príslušnom tvare.

(4)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkoprávnych vzťahov a iných vzťahov týkajúce sa Hlavného banského úradu v doterajšej zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky prechádzajú na Hlavný banský úrad zriadený týmto zákonom.

(5)

Slová „vyhľadávanie a prieskum" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „geologický prieskum".

(6)

Slová „celospoločenský záujem" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „verejný záujem".

Spoločné a prechodné ustanovenia

§ 47b
(1)

Hlavný banský úrad je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,3g) ktorý vydáva rozhodnutie o uznávaní odbornej spôsobilosti21a) a iných dokladov a osvedčení21b) vydaných ich držiteľom v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore na vykonávanie funkcií a povolaní, pre ktoré tento zákon, banský zákon alebo všeobecne záväzné právne predpisy vydané na ich vykonanie požadujú odbornú spôsobilosť alebo iné doklady a osvedčenia.

(2)

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady sú orgánmi dohľadu podľa osobitného predpisu.21c)

§ 47c
(1)

Výbušniny uvedené do obehu pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za výbušniny uvedené na trh podľa tohto zákona.

(2)

Povolenie Hlavného banského úradu na zhotovovanie jednoduchých druhov trhavín na trhacie práce vydané pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za súhlas vydaný podľa § 23 ods. 1.

(3)

Jednoduché druhy trhavín na trhacie práce zhotovované na základe povolenia Hlavného banského úradu sa musia uviesť na trh do 31. júla 2005.

(4)

Konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Spoločné a prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008

§ 47d
(1)

Oprávnenia a osvedčenia na činnosti na vyhradených technických zariadeniach vydané Hlavným banským úradom alebo obvodným banským úradom podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2012.

(2)

Doteraz vydané oprávnenia o odbornej spôsobilosti, ktorých platnosť sa neskončila do 31. decembra 2007, sa považujú za oprávnenia vydané podľa tohto zákona a ich platnosť sa končí dňom, mesiacom a rokom uvedenom v oprávnení. Ak v oprávnení nie je uvedený dátum skončenia platnosti oprávnenia, oprávnenie stráca platnosť 31. decembra 2010.

§ 47e
(1)

Konania začaté pred 1. januárom 2008 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2)

Výbušniny na použitie v podzemí uvedené na trh podľa doterajších predpisov sa považujú za povolené výbušniny podľa tohto zákona.

(3)

Povolenia na prepravu výbušnín vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť dňom 31. decembra 2008.

(4)

Potvrdenia o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov vydané do 31. decembra 2007 strácajú platnosť po uplynutí piatich rokov odo dňa ich vydania.

(5)

Organizácia vykonávajúca podzemné práce vykonávané banským spôsobom – razenie iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3, uvedené v § 3 písm. d) do 31. júna 2008 ustanoví zodpovedného vedúceho zamestnanca podľa § 6 ods. 1.

§ 47f - Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2014
(1)

Oprávnenia organizácií na činnosti na vyhradených technických zariadeniach vydané Hlavným banským úradom a obvodným banským úradom podľa doterajších predpisov sa považujú za oprávnenia vydané podľa tohto zákona.

(2)

Doklady o odbornej spôsobilosti fyzických osôb na činnosti na vyhradených technických zariadeniach vydané Hlavným banským úradom, obvodným banským úradom a organizáciami podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia alebo preukazy vydané podľa tohto zákona, ak fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie podľa § 5 ods. 6; inak osvedčenie alebo preukaz stráca platnosť najneskôr 31. decembra 2014.

(3)

Oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 8a ods. 3 je do 31. decembra 2014 oprávnená právnická osoba, ktorá má oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení vydané do 1. mája 2014 podľa osobitného predpisu.21d)

(4)

Podmienky podľa § 8a ods. 3 sa u oprávnenej právnickej osoby podľa odseku 3 považujú za splnené, len ak preukáže, že je v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu s fyzickou osobou, ktorá má príslušný doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činností na technických zariadeniach vydaný orgánom hlavného dozoru do 1. mája 2014.

(5)

Ak nebude možné zabezpečiť overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení oprávnenou právnickou osobou podľa § 8a ods. 3, ani oprávnenou právnickou osobou podľa odsekov 3 a 4, overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení sa v podmienkach hlavného dozoru vykonáva v rozsahu podľa § 8a ods. 2 písm. a) a c) a na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení je príslušný obvodný banský úrad.

(6)

Lehoty skúšok, ktoré vykonáva oprávnená právnická osoba podľa osobitného predpisu,6b) plynú od 1. júna 2014. Lehoty iných prehliadok a skúšok plynú od vykonania poslednej prehliadky, odbornej prehliadky, odbornej skúšky, revízie alebo inej obdobnej predpísanej fyzickej kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia.

(7)

Pri vyhradených technických zariadeniach, ktoré podľa doterajších predpisov neboli vyhradenými technickými zariadeniami, sa stanovuje prechodné obdobie na zabezpečenie sprievodnej technickej dokumentácie podľa osobitného predpisu do 31. decembra 2016.

§ 47g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015

Proti rozhodnutiu o povolení banskej činnosti podľa § 18b alebo rozhodnutiu o zmene banskej činnosti vydanom v konaní o povolení banskej činnosti, ktoré sa začalo pred 1. januárom 2015 a ktoré bolo ukončené vydaním rozhodnutia avšak toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2015, je možné podať odvolanie podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2015.

§ 47h - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.

§ 47i - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017

Držiteľ banského oprávnenia je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017.

§ 48 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy,

2.

vyhláška predsedu Ústredného banského úradu č. 259/1957 Ú. v., ktorou sa vyhlasuje štatút štátnej banskej správy,

3.

vyhláška Ústredného banského úradu, Ministerstva chemického priemyslu a Ministerstva všeobecného strojárstva č. 62/1965 Zb. o výbušninách,

4.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1983 Zb., ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach.

§ 48a - Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2008

Zrušuje sa:

1.

vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z.,

2.

vyhláška Slovenského banského úradu č. 70/1988 Zb. o vybraných banských zariadeniach,

3.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení vyhlášky č. 8/1998 Z. z., vyhlášky č. 287/1999 Z. z., vyhlášky č. 347/1999 Z. z. a vyhlášky č. 475/2001 Z. z.,

4.

§ 2 ods. 1, § 3 až 5, § 8 a 9 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom v znení vyhlášky Slovenského banského úradu č. 16/1992 Zb.

§ 48b

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 49 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.

Čl. II

Prechodné ustanovenie

(1)

Povolenie ťažobných prác podľa doterajších predpisov22) sa považuje za povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu podľa tohto zákona.

(2)

Povolenia na odber výbušnín vydané príslušnými orgánmi podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia vydané podľa tohto zákona.

(3)

Oprávnenia odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov vydané príslušnými orgánmi podľa doterajších predpisov sa považujú za oprávnenia vydané podľa tohto zákona.

Čl. II

Prechodné ustanovenia

(1)

Oprávnenia alebo povolenia na podnikanie v činnostiach uvedených v čl. I § 4a ods. 1 vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za banské oprávnenia vydané podľa tohto zákona.

(2)

Organizácie, ktoré vykonávajú činnosti uvedené v čl. I § 4a ods. 1 na základe oprávnenia alebo povolenia vydaného podľa doterajších predpisov, požiadajú obvodný banský úrad o zápis do banského registra do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. V žiadosti sa uvedú údaje podľa čl. I § 4c ods. 2 písm. a) až c) a e).

V. Šalgovič v. r.P. Colotka v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povoľovaní na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Mimoriadne vydanie, Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1994).

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/30/EÚ z 12. júna 2013 o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori a o zmene smernice 2004/35/ES (Ú. v. EÚ L 178, 28. 6. 2013).

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 28. 1. 2012).

Poznámky

 • 1)

  § 5 ods. 1 a § 11 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 1a)

  Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 34 banského zákona.

 • 3)

  § 35 banského zákona.

 • 3a)

  Napríklad Obchodný zákonník

 • 3b)

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

 • 3ba)

  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3c)

  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 3d)

  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 3e)

  § 69 a 70 Trestného zákona.

 • 3ea)

  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 3f)

  § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 3g)

  § 71a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

 • 3ga)

  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3gb)

  § 66ba zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 136/2010 Z. z.

 • 3gc)

  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.

 • 3h)

  § 27 ods. 13 banského zákona.

 • 3i)

  § 24 ods. 1 banského zákona.

 • 3ia)

  § 27a banského zákona.

 • 3j)

  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.

 • 4)

  Napríklad zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 52/1988 Zb.

 • 4a)

  § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Napríklad zákon SNR č. 52/1988 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe v znení vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 73/1987 Zb., vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 186/1990 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.

 • 5a)

  § 15 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

 • 5b)

  Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).

 • 5c)

  Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

 • 5d)

  Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 5e)

  § 10 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí.§ 9 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu.

 • 6)

  Zákon č. 20/1966 Zb.

 • 6a)

  § 14 zákona č. 124/2006 Z. z.

 • 6aa)

  § 5 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z.

 • 6ab)

  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 6b)

  Zákon č. 124/2006 Z. z.

 • 6ba)

  § 30 zákona č. 355/2007 Zb. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 6c)

  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 6d)

  § 19 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 7)

  § 32 banského zákona.

 • 8)

  § 10 ods. 1 písm. d) a § 33 zákona č. 44/1988 Zb.

 • 8a)

  § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 • 8b)

  Napríklad zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon), zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 8c)

  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

 • 8d)

  § 6 ods. 1 písm. c) bod 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  § 9 zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  § 39 banského zákona.

 • 11)

  Napr. zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch, zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov(úplné znenie č. 70/1983 Zb.). Vládne nariadenie č. 46/1967 Zb. o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe.

 • 12a)

  § 23 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 12b)

  Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, zákon č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 12c)

  § 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z.

 • 12d)

  § 24 a 25 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 12e)

  § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z.

 • 12f)

  § 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.

 • 12g)

  § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z.

 • 12h)

  § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z.

 • 12i)

  § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.

 • 13)

  § 32 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb.

 • 13a)

  Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov. Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení zákona č. 205/2023 Z. z.

 • 18h)

  Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 18i)

  § 11 ods. 1 písm. g) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých predpisov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.§ 9 ods. 2 a § 10 ods. 3 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 387/1990 Zb. o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy.

 • 18j)

  § 5 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších prepisov.

 • 18k)

  § 33 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona č. 498/1991 Zb.

 • 18l)

  § 27a ods. 10 banského zákona.

 • 18la)

  Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

 • 18lb)

  § 3 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 18m)

  § 149 Zákonníka práce.

 • 18n)

  § 34a zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 19)

  Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 150/1969 Zb. o prečinoch v znení neskorších predpisov.

 • 20a)

  Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.

 • 21)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 • 21a)

  § 10 zákona č. 477/2002 Z. z.

 • 21b)

  § 11 zákona č. 477/2002 Z. z.

 • 21c)

  § 30 ods. 1 zákona č 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 21d)

  § 14 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.

 • 22)

  § 71 až 74 zákona č. 50/1976 Zb.

 • 25b)

  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 25c)

  Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore