Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 20.04.1988
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Štátna správa, Ochrana životného prostredia, Ťažba, baníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19 JUD19 DS14 EU PP30 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 51/1988 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 241/2019

Legislatívny proces k zákonu 241/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej národnej rady

o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

§ 1
Účel zákona
(1)

Účelom tohto zákona je ustanoviť podmienky vykonávania banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským ...

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na strelivo.1a)

DRUHÁ ČASŤ

BANSKÁ ČINNOSŤ A ČINNOSŤ VYKONÁVANÁ BANSKÝM SPÔSOBOM

PRVÝ ODDIEL

Základné pojmy

§ 2
Banská činnosť

Banskou činnosťou sa podľa tohto zákona rozumie

a)

ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov (ďalej len „výhradné ložisko"),1)

b)

otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk,

c)

zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov,

d)

úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,

e)

zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d),

f)

osobitné zásahy do zemskej kôry,2)

g)

likvidácia starých banských diel,3)

h)

sprístupňovanie banských diel a starých banských diel3) pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní ...

§ 3
Činnosť vykonávaná banským spôsobom

Činnosťou vykonávanou banským spôsobom sa podľa tohto zákona rozumie

a)

dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti ...

b)

inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum okrem geologických prác vykonávaných za účelom získania ...

c)

ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania ...

d)

podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako ...

e)

práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce),

f)

práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave,

g)

zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako ...

h)

strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce uvedené ...

i)

čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach.

§ 3a
Organizácia

Organizáciou sa podľa tohto zákona rozumejú právnické a fyzické osoby, ktoré v rámci podnikateľskej ...

§ 4
Odstránenie pochybností

Pri pochybnostiach, či ide o banskú činnosť alebo či ide o činnosť vykonávanú banským spôsobom, rozhodne ...

DRUHÝ ODDIEL

Oprávnenie na vykonávanie niektorých banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom

§ 4a
Banské oprávnenie
(1)

Banskú činnosť uvedenú v § 2 písm. b) až h) a činnosť vykonávanú banským spôsobom, uvedenú v § 3 písm. ...

(2)

Banské oprávnenie možno vydať fyzickej osobe, ak je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a preukáže ...

(3)

Banské oprávnenie možno vydať slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe, ktorá je zapísaná v registri ...

(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ...

(5)

Fyzická osoba v žiadosti o vydanie alebo zmenu banského oprávnenia uvedie

a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko (ďalej len „osobné údaje"); ak ustanoví zodpovedného ...
b)
obchodné meno a miesto podnikania,
c)
činnosť, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia,
d)
identifikačné číslo, ak ho už má pridelené.
(6)

Právnická osoba v žiadosti o vydanie alebo zmenu banského oprávnenia uvedie

a)
obchodné meno,
b)
sídlo,
c)
činnosť, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia,
d)
meno, priezvisko, bydlisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a spôsob, ...
e)
osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca,
f)
identifikačné číslo, ak ho už má pridelené,
g)
zahraničná právnická osoba uvedie aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území štátu, ktorý ...
(7)

K žiadosti podľa odsekov 5 a 6 sa pripojí

a)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca,
b)
súhlas zodpovedného vedúceho zamestnanca s ustanovením do funkcie, ak ním nie je sama fyzická osoba, ...
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov3ea) osoby, ktorá žiada o vydanie banského oprávnenia, ...
d)
za osoby, ktoré majú bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, sa namiesto výpisu z registra trestov ...
(8)

Ak žiadosť a pripojené doklady obsahujú náležitosti potrebné na vydanie banského oprávnenia upravené ...

(9)

V banskom oprávnení vydanom fyzickej osobe sa uvedú

a)
osobné údaje vrátane údajov o odbornej spôsobilosti, ak je zároveň zodpovedným vedúcim zamestnancom,
b)
obchodné meno a miesto podnikania,
c)
činnosť, pre ktorú sa vydáva banské oprávnenie,
d)
osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca, ak ním nie je sám podnikateľ, vrátane údajov o osvedčení ...
e)
dátum vydania banského oprávnenia,
f)
identifikačné číslo.
(10)

V banskom oprávnení vydanom právnickej osobe sa uvedie

a)
obchodné meno,
b)
sídlo,
c)
činnosť, pre ktorú sa vydáva banské oprávnenie,
d)
meno, priezvisko a bydlisko štatutárneho orgánu,
e)
osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca vrátane údajov o osvedčení o odbornej spôsobilosti,
f)
dátum vydania banského oprávnenia,
g)
identifikačné číslo,
h)
u zahraničnej právnickej osoby aj adresa podniku alebo jeho organizačnej zložky v štáte, ktorý je zmluvnou ...
(11)

Odpis banského oprávnenia zašle obvodný banský úrad príslušnému daňovému úradu a príslušnému štatistickému ...

(12)

Odpis banského oprávnenia vydaného fyzickej osobe zašle obvodný banský úrad aj príslušnému orgánu Sociálnej ...

(13)

Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe obvodný banský úrad, ktorý vydal banské oprávnenie. Potrebné ...

(14)

Držiteľ banského oprávnenia je povinný oznámiť obvodnému banskému úradu všetky zmeny týkajúce sa údajov ...

(15)

Žiadosť o vydanie banského oprávnenia sa podáva obvodnému banskému úradu miestne príslušnému podľa bydliska ...

(16)

Žiadosť podľa odseku 15 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného ...

(17)

Ak sa žiadosť podľa odseku 15 podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, konanie o vydanie ...

(18)

Vydanie banského oprávnenia oznámi obvodný banský úrad jednotnému kontaktnému miestu bezodkladne po ...

§ 4b
Zánik banského oprávnenia
(1)

Banské oprávnenie zaniká

a)
smrťou fyzickej osoby, ktorej bolo vydané, ak vo výkone banského oprávnenia nepokračujú dedičia alebo ...
b)
zrušením právnickej osoby, ktorej bolo vydané,
c)
právoplatným rozhodnutím obvodného banského úradu podľa odseku 4.
(2)

Ak do siedmich dní od smrti držiteľa banského oprávnenia, ktorý bol súčasne zodpovedným vedúcim zamestnancom, ...

(3)

Do 30 dní od právoplatného skončenia konania o dedičstve dedič banského oprávnenia alebo ustanovený ...

(4)

Obvodný banský úrad začne konanie o zrušenie banského oprávnenia, ak držiteľ

a)
o to požiada,
b)
závažným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona a zo všeobecne záväzných právnych predpisov ...
c)
nespĺňa niektorú z požiadaviek uvedených v § 4a ods. 2 dlhšie ako tri mesiace,
d)
nevykonával banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, na ktorú mu bolo vydané banské ...
e)
nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora;3ba) to neplatí pre banskú činnosť podľa § 2 ...
(5)

Rovnopis rozhodnutia o zmene alebo o zrušení banského oprávnenia zašle obvodný banský úrad orgánom uvedeným ...

(6)

Osoba, ktorej obvodný banský úrad zrušil banské oprávnenie podľa odseku 4 písm. b) až d), môže požiadať ...

(7)

Zánikom banského oprávnenia alebo zrušením banského oprávnenia zaniká organizácii právo na dobývanie ...

(8)

Ak zanikne právo na dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore podľa odseku 7, obvodný banský ...

§ 4c
Banský register
(1)

Obvodný banský úrad vedie banský register (ďalej len „register“), do ktorého zapisuje fyzické osoby ...

(2)

Do registra sa zapisujú

a)
u fyzickej osoby osobné údaje podnikateľa a obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania, ...
b)
u právnickej osoby obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, identifikačné číslo a meno, priezvisko a ...
c)
činnosť, pre ktorú je banské oprávnenie vydané,
d)
zmeny uvedených údajov,
e)
dátum vydania a zániku banského oprávnenia.
(3)

Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria osobné údaje fyzickej ...

(4)

Súčasťou registra je aj zbierka listín obsahujúcich odpisy vydaných banských oprávnení. Obvodné banské ...

TRETÍ ODDIEL

Základné podmienky banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

Povinnosti organizácií pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

§ 5
(1)

Pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom sa musia dodržiavať zásady ochrany a využitia ...

(2)

Banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom a inú činnosť upravenú týmto zákonom, možno vykonávať ...

(3)

Odbornú spôsobilosť, ktorá sa potvrdzuje vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo preukazu o ...

a)
vykonávajú funkciu vedúceho bane,
b)
vykonávajú funkciu vedúceho lomu,
c)
vykonávajú funkciu vedúceho inej banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom,
d)
projektujú a navrhujú objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti ...
e)
vykonávajú funkciu odborne spôsobilého zamestnanca na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia ...
f)
vykonávajú funkciu zamestnanca určeného na riadenie likvidácie havárií (ďalej len „vedúci likvidácie ...
g)
vykonávajú funkciu hlavného banského merača a banského merača.
(4)

Závažné udalosti, nebezpečné stavy, prevádzkové nehody a mimoriadne udalosti a havárie, ktoré vedú bezprostredne ...

(5)

Organizácia je povinná informovať obvodný banský úrad o svojich zásadných opatreniach na zabezpečenie ...

(6)

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať poradenstvo, výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany ...

(7)

Fyzické osoby uvedené v odseku 3 písm. d) až g) majú právo používať okrúhlu pečiatku so štátnym znakom ...

§ 5a
Ohlasovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a oznamovanie ich výsledkov
(1)

Organizácia je povinná písomne ohlásiť banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom obvodnému ...

(2)

Ohlasovacia povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a)
vrty v banských dielach, podzemné vrty,
b)
geologické laboratórne práce, sledovanie a riadenie geologických prác, geologické mapovanie, zostavovanie ...
(3)

Ak ide o banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom povoľovanú obvodným banským úradom, ohlasuje ...

(4)

Organizácia je povinná ohlásiť obvodnému banskému úradu začatie a prerušenie vykonávania banskej činnosti ...

(5)

Zmeny v obsahu ohlásenia je organizácia povinná bezodkladne písomne oznámiť príslušnému obvodnému banskému ...

(7)

V správe podľa odseku 6 organizácia uvedie výsledky

a)
banskej činnosti podľa dokumentácie, ktorá bola podkladom na povolenie banskej činnosti,
b)
dobývania ložísk nevyhradených nerastov podľa plánu využívania ložiska,
c)
inej činnosti upravenej týmto zákonom podľa požiadaviek príslušného obvodného banského úradu.
(8)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví ...

§ 6
(1)

Organizácia je povinná zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie tohto zákona, banského zákona a predpisov ...

(2)

Organizácia je povinná včas vykonať potrebné preventívne a zabezpečovacie opatrenia a bezodkladne odstraňovať ...

(3)

Organizácia je povinná zisťovať príčiny prevádzkových nehôd a pracovných úrazov, evidovať a registrovať ...

(4)

Na zaistenie plnenia úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky sa ...

(5)

Banský bezpečnostný technik pri činnostiach upravených týmto zákonom a osobitným predpisom 5d)

a)
poskytuje organizácii poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, ...
b)
je oprávnený uložiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi vykonať nevyhnutné opatrenie na ochranu bezpečnosti ...
c)
zúčastňuje sa zisťovania príčin závažného pracovného úrazu.
(6)

Organizácia vykonávajúca banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom v podzemí je povinná určiť ...

(7)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom upraví podrobnosti ...

a)
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti ...
b)
vyšetrovanie príčin havárií a závažných pracovných úrazov.
(8)

Organizácia, ktorá má oprávnenie na vykonávanie banskej činnosti na území Slovenskej republiky a vykonáva ...

(9)

Za závažnú nehodu podľa odseku 8 sa považuje

a)
udalosť, ktorá zahŕňa výbuch, požiar, stratu kontroly nad vrtom alebo únik ropy, zemného plynu a nebezpečných ...
b)
udalosť vedúca k vážnemu poškodeniu dobývacieho zariadenia, kde došlo k úmrtiu alebo závažnému zraneniu ...
c)
všetky udalosti vedúce k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu piatich alebo viac ako piatich osôb počas prevádzky ...
d)
všetky závažné environmentálne udalosti, ku ktorým došlo v dôsledku udalostí uvedených v písmenách a), ...
(10)

Správa o závažnej nehode podľa odseku 8 obsahuje

a)
názov a sídlo organizácie, ktorá vykonáva banskú činnosť na území Slovenskej republiky a súčasne vykonáva ...
b)
opis dobývacieho zariadenia a jeho prepojenia s inými zariadeniami alebo súvisiacou infraštruktúrou ...
c)
doklady preukazujúce preskúmanie všetkých závažných rizík, posúdenie pravdepodobnosti rizikových situácií ...
d)
opis pracovných úkonov, ktoré je potrebné vykonávať a predstavujú závažné riziko, ako aj maximálny počet ...
e)
zoznam opatrení na zabezpečenie kontroly vrtu, bezpečnosti procesu, zachytenia nebezpečných látok, zamedzenia ...
f)
opis vykonaných bezpečnostných opatrení na zamedzenie závažnej nehody a na ochranu osôb prítomných na ...
g)
príslušné zákony, vykonávacie predpisy, technické normy a odborné usmernenia, ktoré normatívne upravujú ...
h)
informácie o systéme riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na dobývacie ...
i)
havarijný plán reakcie na jednotlivé núdzové situácie,
j)
popis systému nezávislého auditu bezpečnej prevádzky dobývacieho zariadenia,
k)
údaje o prevádzke v prípadoch, ak dve alebo viaceré dobývacie zariadenia pracujú spoločne spôsobom, ...
l)
všetky vykonané opatrenia na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov zamerané na predchádzanie ...
m)
všetky vykonané opatrenia na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov zamerané na predchádzanie ...
n)
všetky potrebné informácie o preventívnych opatreniach vykonaných s cieľom, aby závažné nehody pri prevádzke ...
o)
analýzu potenciálnych negatívnych účinkov na životné prostredie, ktoré mohli vzniknúť narušením izolácie ...
p)
opis environmentálnych a meteorologických obmedzení, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť prevádzky dobývacieho ...
q)
opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany životného prostredia pri používaní prevádzkovej ...
r)
havarijný plán pri používaní prevádzkovej jednotky,
s)
popis systému nezávislého auditu bezpečnej prevádzky prevádzkovej jednotky,
t)
údaje o prevádzke v prípadoch, ak dve alebo viaceré prevádzkové jednotky pracujú spoločne spôsobom, ...
u)
všetky potrebné opatrenia vykonané s cieľom, aby závažné nehody pri činnosti prevádzkovej jednotky nevyústili ...
§ 6a
Plán likvidácie závažných prevádzkových nehôd
(1)

Plán likvidácie závažných prevádzkových nehôd (ďalej len „havarijný plán") vypracovaný organizáciami ...

a)
pre každú hlbinnú baňu na vykonávanie banskej činnosti v prieskume, výstavbe, prevádzke, rekonštrukcii ...
b)
pre každý kameňolom, štrkovisko, ílovisko a hlinisko (ďalej len „lom") na dobývanie výhradných ložísk ...
c)
pre každú prevádzkovú jednotku organizácie vykonávajúcej vrtné alebo geofyzikálne práce, ťažbu, úpravu ...
d)
pre každú prevádzkovú jednotku organizácie, ak tak rozhodol Hlavný banský úrad podľa § 6 ods. 5 tohto ...
(2)

Havarijný plán vydáva vedúci organizácie. Je záväzný pre všetky osoby, ktoré sa zdržujú v priestoroch ...

(3)

Havarijný plán obsahuje pohotovostnú, operatívnu a mapovú časť.

(4)

Pohotovostná časť havarijného plánu musí obsahovať zoznam zamestnancov, organizácií a orgánov, ktorých ...

(5)

Pre každú hlbinnú baňu, lom a prevádzkovú jednotku podľa odseku 1 písm. c) a d) (ďalej len „baňa") musí ...

(6)

Na bani musí byť zriadená inšpekčná služba, ktorá sa vykonáva podľa osobitných predpisov.5e) Inšpekčná ...

(7)

V havarijnom pláne musia byť uvedené práva a povinnosti zamestnancov, vedúceho likvidácie havárie a ...

(8)

Operatívna časť havarijného plánu obsahuje riešenie predvídateľných druhov havárií, ktoré sa môžu vyskytnúť ...

(9)

Operatívna časť havarijného plánu musí určiť najmä

a)
spôsoby rýchleho a spoľahlivého vyrozumenia zamestnancov ohrozených haváriou,
b)
spôsoby záchrany zamestnancov, určenie záchranných ciest, komorových úkrytov a pod.,
c)
prostriedky na rýchlu a účinnú likvidáciu havárie,
d)
nutné zmeny vo vetraní zaisťujúce bezpečný odchod zamestnancov z ohrozenej oblasti alebo bane,
e)
čas, po ktorého uplynutí musia byť odvolaní zamestnanci pri poruche alebo zastavení hlavného ventilátora ...
(10)

V havarijnom pláne musia byť určené spôsoby odvolávania zamestnancov ohrozených haváriou. V hlbinných ...

(11)

Mapovú časť havarijného plánu tvorí základná banská mapa, mapa povrchu, mapa vetrania, mapa likvidácie ...

(12)

Na overenie pripravenosti na likvidáciu havárií, s ktorými sa uvažuje v havarijnom pláne, musia sa v ...

(13)

Zmeny a doplnky havarijného plánu musia byť vykonané neodkladne a zrozumiteľne, s uvedením dátumu, mena ...

(14)

Havarijný plán musí skontrolovať komisia vymenovaná vedúcim organizácie najmenej raz za rok. Pri kontrole ...

(15)

Na riešenie postupov spojených s likvidáciou havárie môže vedúci organizácie vymenovať havarijnú komisiu, ...

§ 7
Banská záchranná služba
(1)

Organizácia vykonávajúca banskú činnosť je povinná zabezpečiť banskú záchrannú službu, ak vykonáva práce ...

(2)

Úlohou banskej záchrannej služby je vykonávať práce na záchranu ľudských životov a majetku pri závažných ...

(3)

Banskú záchrannú službu vykonávajú banské záchranné stanice. Organizácie podľa odsekov 1 a 4 sú povinné ...

(4)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky môže vzhľadom na povahu prác, ich rizikovosť a s prihliadnutím ...

(5)

Zabezpečovanie banskej záchrannej služby, jej organizáciu a úlohy a požiadavky na odbornú spôsobilosť ...

§ 7a
Vzájomná pomoc pri haváriách
(1)

Organizácia je povinná na žiadosť postihnutej organizácie poskytnúť jej potrebnú pomoc pri likvidácii ...

(2)

Organizácia má právo na náhradu nákladov spojených s poskytnutím pomoci podľa odseku 1. Právo na náhradu ...

§ 8
Technické zariadenia
(1)

Pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a iných činnostiach upravených týmto zákonom ...

(2)

Bezpečnosť technických zariadení sa overuje úradnými skúškami, odbornými prehliadkami, odbornými skúškami ...

(3)

Vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje (ďalej len „vybrané banské zariadenia“) a pomôcky, ktoré ...

§ 8a
Vyhradené technické zariadenia
(1)

Na vyhradené technické zariadenia, na ich rozdelenie do tried a skupín a na všeobecné požiadavky na ...

(2)

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení zahŕňa

a)
overovanie odbornej spôsobilosti organizácie na odborné prehliadky, odborné skúšky (revízie) a opravy ...
b)
vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie úradnej skúšky a inej prehliadky, ...
c)
overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok, odborných ...
d)
posudzovanie, či vyhradené technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s vyhradeným ...
(3)

Plnenie požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení podľa odseku 2 je oprávnená overovať ...

(4)

Žiadosť podľa odseku 3 musí obsahovať

a)
názov, sídlo, identifikačné číslo žiadateľa,
b)
druh a rozsah vyhradených technických zariadení,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku a doklady, ktorými právnická osoba preukáže, že má
1.
uzatvorený pracovný pomer s odborne spôsobilými fyzickými osobami na výkon činnosti podľa odseku 2 písm. ...
2.
technické a prístrojové vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti podľa odseku 2,
3.
výkon činnosti podľa odseku 2 odborne a organizačne zabezpečený vrátane pracovných postupov na jeho ...
(5)

Hlavný banský úrad v oprávnení na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických ...

(6)

Oprávnená právnická osoba je po celý čas vykonávania činnosti podľa odseku 2 povinná dodržiavať podmienky ...

(7)

Organizácia môže vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky (revízie) a opravy vyhradeného technického ...

(8)

Oprávnenie podľa odseku 7 vydáva oprávnená právnická osoba na základe písomnej žiadosti. Podmienky na ...

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
názov, sídlo, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, a názov a sídlo organizačnej zložky, pre ktorú ...
c)
druh a rozsah činnosti, na ktorú sa žiada oprávnenie.
(9)

Oprávnená právnická osoba vydá oprávnenie podľa odseku 7 po preverení splnenia podmienok ustanovených ...

a)
názov a sídlo oprávnenej právnickej osoby, ktorá oprávnenie vydala,
b)
evidenčné číslo oprávnenia,
c)
názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá ...
d)
druh a rozsah činnosti, na ktorú je oprávnenie vydané, a podľa potreby aj osobitné podmienky na jej ...
e)
dátum vydania, odtlačok pečiatky a meno, funkcia a podpis zástupcu oprávnenej právnickej osoby.
(10)

Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené činnosti upravené právnymi ...

a)
vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...
b)
vzdelanie a prax podľa osobitného predpisu,
c)
zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu,6ba)
d)
absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu určenom osobitným predpisom,
e)
overenie odborných vedomostí.
(11)

Osvedčenie alebo preukaz podľa odseku 10 sa vydáva na neurčitý čas. V osvedčení a preukaze sa uvedie ...

a)
názov a sídlo fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vydáva osvedčenie alebo preukaz, spolu s ...
b)
evidenčné číslo osvedčenia alebo preukazu,
c)
ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva osvedčenie alebo preukaz,
d)
činnosť, na ktorú sa osvedčenie alebo preukaz vydáva, a podľa potreby aj rozsah činnosti,
e)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa osvedčenie alebo ...
f)
dátum vykonania záverečnej skúšky,
g)
dátum a miesto vydania osvedčenia alebo preukazu,
h)
odtlačok pečiatky a podpis fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby, ktorá vydáva osvedčenie alebo ...
(12)

Fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú ...

(13)

Príslušný obvodný banský úrad odoberie oprávnenie a osvedčenie alebo preukaz

a)
za závažné porušenie alebo opakované porušenie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie ...
b)
za nedodržanie podmienok, za ktorých bolo oprávnenie a osvedčenie alebo preukaz vydané.
(14)

Platnosť oprávnenia zaniká

a)
výmazom organizácie z obchodného registra,
b)
zánikom živnostenského oprávnenia u fyzických osôb,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia príslušného obvodného banského úradu o jeho odobratí.
(15)

Osvedčenie alebo preukaz stráca platnosť odobratím podľa odseku 13, alebo ak fyzická osoba, ktorá má ...

§ 8b
Dopravníkové pásy a plastické hmoty v podzemí
(1)

Dopravníkové pásy a plastické hmoty určené na použitie v podzemí nesmú zvyšovať nebezpečenstvo vzniku ...

(2)

K žiadosti organizácia priloží výsledky skúšok dopravníkových pásov a plastických hmôt z požiarno-technického ...

§ 8c
Vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje a pomôcky, ktoré nie sú určenými výrobkami
(1)

Za vybrané banské stroje, zariadenia a prístroje, ktoré nie sú určenými výrobkami, sa podľa tohto zákona ...

a)
banské bezkoľajové stroje so spaľovacím motorom alebo elektrickým pohonom používané v podzemí,
b)
analyzátory, indikátory a detektory na zisťovanie zložiek banského ovzdušia vrátane ich príslušenstva ...
c)
dýchacie a oživovacie prístroje pre banskú záchrannú službu vrátane ich príslušenstva,
d)
sebazáchranné prístroje,
e)
hasiace prístroje, stabilné hasiace zariadenia alebo hasiace systémy iné ako stabilné hasiace zariadenia ...
f)
osobné svietidlá určené do podzemia,
g)
prístroje a prostriedky zabezpečujúce kontrolu bezporuchového stavu elektrických zariadení v podzemí ...
(2)

Ak vybrané banské zariadenie podľa odseku 1 nie je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu,6ab) môže ...

(3)

Ak ide o pochybnosti, či ide o vybrané banské zariadenie, na ktoré je potrebné povolenie podľa odseku ...

(4)

Povolenie používať vybrané banské zariadenia, ktoré nie sú určenými výrobkami, vydáva Hlavný banský ...

(5)

Žiadosť o povolenie používať vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom, predkladá organizácia ...

(6)

K žiadosti o povolenie používať vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom, je organizácia ...

a)
vyhlásenie, že zariadenie zodpovedá požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť ...
b)
doklad, ktorý vydá akreditačný orgán, alebo odborný posudok znaleckého ústavu6d) alebo znalca, ktorého ...
c)
základnú technickú dokumentáciu, ktorá obsahuje
1.
zostavný výkres,
2.
kinematickú schému,
3.
schému obvodov,
4.
prehľadovú schému elektrických zariadení,
5.
schému ovládacích obvodov na zaistenie bezpečnosti práce,
6.
zoznam použitých elektrických prístrojov s uvedením technických parametrov,
7.
technické podmienky,
8.
návod na obsluhu a údržbu,
d)
posudok orgánu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva.6c)
(7)

Hlavný banský úrad rozhodne o žiadosti organizácie najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti, ...

(8)

Hlavný banský úrad môže pred rozhodnutím o žiadosti nariadiť overovaciu prevádzku vybraného banského ...

(9)

Zmeny na vybranom banskom zariadení, ktoré nie je určeným výrobkom, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť ...

ŠTVRTÝ ODDIEL

Povoľovanie banskej činnosti

§ 9
Ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami
(1)

Ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto ...

(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví ...

§ 10
Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov
(1)

Otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk7) povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie ...

(2)

Plány otvárky, prípravy a dobývania sa vypracúvajú pre celé výhradné ložisko alebo pre jeho ucelenú ...

(3)

Pri dobývaní výhradných ložísk sa môžu používať len dobývacie metódy, ktoré zaisťujú bezpečnosť a ochranu ...

(4)

Pri dočasnom zastavení prevádzky v banských dielach a lomoch je organizácia povinná vykonať ich zabezpečenie ...

(5)

Po ukončení alebo pri trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch je organizácia ...

(6)

Zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov povoľuje obvodný banský ...

(7)

Hlavnými banskými dielami sa podľa tohto zákona rozumejú všetky banské diela, ktoré vyúsťujú na povrch, ...

(8)

Podrobnosti o postupe pri povoľovaní otvárky, prípravy a dobývania výhradných ložísk, pri zabezpečení ...

§ 11
Osobitné zásahy do zemskej kôry
(1)

Osobitné zásahy do zemskej kôry2) povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia ...

(2)

Ak by sa osobitným zásahom do zemskej kôry mohlo znemožniť alebo sťažiť dobývanie výhradného ložiska ...

(3)

Podrobnosti o postupe pri povoľovaní osobitných zásahov do zemskej kôry, náležitosti žiadosti a predpísanú ...

§ 12
Sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní ...
(1)

Sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní ...

(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví ...

§ 13
Likvidácia starých banských diel
(1)

Likvidáciu starých banských diel3) povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá ...

(2)

Podrobnosti o pláne likvidácie a o postupe pri povoľovaní likvidácie starých banských diel, ako aj náležitosti ...

§ 14
Banskomeračská a geologická dokumentácia
(1)

Banskomeračská a geologická dokumentácia10) musia zahŕňať najmä údaje o ložisku, všetky banské diela, ...

(2)

Ak banskomeračská alebo geologická dokumentácia chýbajú, prípadne sú neúplné alebo sú v nich závady, ...

Vstup na cudzie nehnuteľnosti

§ 15
(1)

Pri otvárke, príprave a dobývaní výhradných ložísk, ako aj pri úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávaných ...

(2)

Orgány a organizácie za účelom výkonu oprávnení podľa odseku 1 môžu tiež v nevyhnutnom rozsahu, ak tak ...

(3)

Pri výkone oprávnení podľa odsekov 1 a 2 sú orgány a organizácie povinné dbať na to, aby čo najmenej ...

(4)

Vlastníci (užívatelia) nehnuteľností sú povinní strpieť umiestnenie meračských a hraničných značiek ...

(5)

Nedotknuté zostávajú osobitné predpisy,11) podľa ktorých je vykonávanie činností uvedených v odsekoch ...

§ 16
(1)

Na náhradu škody spôsobenej činnosťou podľa § 15 ods. 1 a 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o náhrade ...

(2)

Orgány a organizácie sú po ukončení činností podľa § 15 ods. 1 a 2 povinné bezodkladne uviesť použité ...

(3)

Ak nie je možné alebo hospodársky účelné nahradiť spôsobenú škodu uvedením do predošlého stavu, vlastník ...

(4)

Ak vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti je činnosťami podľa § 15 ods. 1 a 2 podstatne obmedzený v obvyklom ...

Konanie o povolenie banskej činnosti

§ 17
(1)

Žiadosť o povolenie banskej činnosti podľa § 9 až 13 s predpísanou dokumentáciou a dokladmi predkladá ...

(2)

Ak banskou činnosťou sú ohrozené právom chránené objekty a záujmy, musia sa so žiadosťou predložiť doklady ...

(3)

Ak predložená žiadosť a dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej banskej ...

(4)

Obvodný banský úrad rozhodne o žiadosti najneskôr do 2 mesiacov od jej podania, prípadne od jej doplnenia ...

(5)

Obvodný banský úrad zastaví konanie o povolenie banskej činnosti, ak žiadosť nebola doplnená v lehote ...

(6)

Bez povolenia obvodného banského úradu sa banská činnosť nesmie vykonávať.

(7)

Obvodný banský úrad rozhodnutím zastaví vykonávanie banskej činnosti, ak sa vykonáva bez platného povolenia. ...

§ 18
(1)

Účastníkmi konania o povolenie banskej činnosti sú žiadateľ, fyzické a právnické osoby, ktorých práva ...

(2)

Povolenie banskej činnosti podľa odseku 1 vydáva obvodný banský úrad v konaní spojenom s miestnou ohliadkou; ...

(3)

Obvodný banský úrad oznámi začatie konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania a nariadi ...

(4)

Oznámenie o začatí konania a nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou nezasiela ...

(5)

Kópiu žiadosti o povolenie banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti týkajúceho sa priestoru, ...

§ 18a
Druhy povolení banskej činnosti

Povolenie obvodného banského úradu sa vyžaduje na

a)

ložiskový geologický prieskum výhradného ložiska banskými dielami, a to zvislými banskými dielami hlbšími ...

b)

otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska, ako aj na zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu ...

c)

osobitné zásahy do zemskej kôry vrátane banských diel geologického prieskumu na tieto účely, ak svojím ...

d)

zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel vrátane ich zisťovania, ak sa toto zisťovanie vykonáva ...

e)

sprístupňovanie banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní ...

§ 18b
Povolenie banskej činnosti
(1)

Obvodný banský úrad v konaní o povolenie banskej činnosti podľa § 17 preskúma najmä

a)
úplnosť plánu a dokumentácie,
b)
vyriešenie stretov záujmov,
c)
dodržanie zásad banskej technológie pri zabezpečení racionálneho využívania výhradného ložiska,
d)
banské oprávnenie a osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca.
(2)

Ak je predložená dokumentácia úplná a správna a došlo k vyriešeniu stretov záujmov, obvodný banský úrad ...

a)
fyzická osoba podnikateľ,
1.
meno, priezvisko, titul a adresu fyzickej osoby vrátane údajov o odbornej spôsobilosti, ak je zároveň ...
2.
obchodné meno a miesto podnikania,
3.
názov dobývacieho priestoru, v ktorom sa má banská činnosť vykonávať,
4.
meno, priezvisko, titul a adresu zodpovedného vedúceho zamestnanca, ak ním nie je sám žiadateľ, vrátane ...
5.
dátum vydania povolenia,
6.
identifikačné číslo,
7.
ak je zahraničnou osobou fyzická osoba, uvedie sa jej pobyt na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou ...
8.
iné náležitosti podľa druhu povoľovanej banskej činnosti,
b)
právnická osoba,
1.
obchodné meno a identifikačné číslo,
2.
sídlo,
3.
názov dobývacieho priestoru, v ktorom sa má banská činnosť vykonávať,
4.
meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu zodpovedného vedúceho zamestnanca vrátane údajov o ...
5.
dátum vydania povolenia,
6.
ak je zahraničnou osobou, sídlo alebo organizačnú zložku na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody ...
7.
iné náležitosti podľa druhu povoľovanej banskej činnosti.
(3)

V povolení banskej činnosti obvodný banský úrad podľa potreby určí aj osobitné technické podmienky banskej ...

(4)

Obvodný banský úrad doručí organizácii spolu s povolením banskej činnosti jedno overené vyhotovenie ...

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa skončilo konanie podľa § 18 ods. 5 zverejní obvodný banský úrad bezodkladne po ...

a)
informáciu o mieste, kde je rozhodnutie k nahliadnutiu verejnosti,
b)
stručnú informáciu o účasti verejnosti v konaní.
(6)

Zverejnenie rozhodnutia a informácií podľa odseku 5 je obvodný banský úrad povinný zabezpečiť až do ...

§ 18c
Konanie o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti
(1)

Organizácia môže požiadať o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, ktoré ...

(2)

Organizácia k žiadosti o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, ktoré bolo ...

(3)

Obvodný banský úrad v konaní o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, ktoré ...

a)
vyriešenie stretov záujmov,
b)
prípadnú zmenu účastníkov konania.
(4)

Obvodný banský úrad zašle organizácii spolu s rozhodnutím o predĺžení doby platnosti rozhodnutia o povolení ...

(5)

Na konanie o predĺžení doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti sa primerane vzťahujú ...

§ 18d
Zmena povolenej banskej činnosti
(1)

Organizácia môže vykonať zmenu technickej dokumentácie, podľa ktorej je banská činnosť povolená bez ...

(2)

Na vykonanie iných zmien povolenej banskej činnosti ako v odseku 1 organizácia musí mať povolenie obvodného ...

a)
použitie inej dobývacej metódy, inej technológie razenia, ak táto technológia bola určená z dôvodov ...
b)
zmena vo vetraní týkajúca sa samostatného vetracieho oddelenia ako celku alebo niekoľkých samostatných ...
c)
zmena v konštrukcii a parametroch bezpečnostných a ochranných pilierov,
d)
zmena generálnych svahov skrývky, lomu, výsypky a zmena v parametroch skrývkových a ťažobných rezov ...
(3)

Na zmeny vo výstavbe alebo rekonštrukcii banských stavieb, ktoré povoľuje obvodný banský úrad,12c) a ...

(4)

Na konanie o zmene banskej činnosti podľa odseku 2 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17, 18 a 18b.

§ 18e
Osobitné ustanovenia o odvolaní proti rozhodnutiu podľa § 18b
(1)

Proti rozhodnutiu o povolení banskej činnosti podľa § 18b alebo rozhodnutiu o zmene banskej činnosti, ...

(2)

Podaním odvolania podľa odseku 1 sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

(3)

Obvodný banský úrad, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, po doručení odvolania podľa odseku 2 upovedomí ...

(4)

Ustanovenia o odvolacom konaní sa primerane vzťahujú aj na konanie o rozklade.

§ 18f
Osobitosti konania
(1)

Ak sa pre začatie konania o povolení banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti vyžaduje ...

(2)

Ak ide o konanie o povolení banskej činnosti alebo o konanie o zmene banskej činnosti, ku ktorej vydal ...

(3)

Ak obvodný banský úrad dostane na základe zaslania návrhu na začatie konania príslušnému orgánu podľa ...

(4)

Ak navrhovateľ podá návrh na začatie konania o povolení banskej činnosti alebo konania o zmene banskej ...

(5)

Ak sa rozhodnutie vydané podľa osobitného predpisu12f) vzťahuje k predmetu konania o povolení banskej ...

(6)

Ak sa obvodný banský úrad odôvodnene domnieva, že vo vzťahu ku konaniu o povolení banskej činnosti alebo ...

(7)

Ak v priebehu konania o povolení banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti vznikne potreba ...

(8)

Obvodný banský úrad nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia ...

(9)

Rozhodnutie o povolení banskej činnosti a rozhodnutie o zmene banskej činnosti, vo vzťahu ku ktorým ...

PIATY ODDIEL

Činnosť vykonávaná banským spôsobom

§ 19
Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu
(1)

Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ako aj zabezpečenie a likvidáciu banských diel a lomov možno ...

(2)

Prednosť na povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu má vlastník pozemku.

(3)

So žiadosťou o povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu organizácia predkladá územné rozhodnutie13) ...

(4)

Na konanie o povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu, zabezpečenia alebo likvidácie banských ...

(5)

Ak majiteľ pozemku nesúhlasí ani za primeranú náhradu s používaním pozemku na čas potrebný na dobývanie ...

(6)

Pri vyvlastnení podľa odseku 5 patrí vlastníkovi pozemku tiež primeraná náhrada za ložisko nevyhradeného ...

(7)

Organizácia, ktorá dobýva ložisko nevyhradeného nerastu, prípadne v súvislosti s dobývaním nerasty upravuje ...

(8)

Na spresnenie znalosti o množstve a kvalite zásob, o geologických a banskotechnických podmienkach dobývania ...

(9)

Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví podrobnejšie podmienky využívania ložísk nevyhradených ...

§ 20
Ostatné činnosti vykonávané banským spôsobom
(1)

Činnosti vykonávané banským spôsobom uvedené v § 3 písm. b) až i) vykonávajú organizácie podľa osobitných ...

(2)

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky sú organizácie vykonávajúce ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTÁTNA BANSKÁ SPRÁVA

§ 38
Orgány štátnej banskej správy
(1)

Orgánmi štátnej banskej správy sú

a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej banskej správy,
b)
Hlavný banský úrad, s postavením národného orgánu štátnej banskej správy Slovenskej republiky,
c)
obvodné banské úrady, a to
1.
Obvodný banský úrad v Bratislave,
2.
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici,
3.
Obvodný banský úrad v Košiciach,
4.
Obvodný banský úrad v Prievidzi,
5.
Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi.
(2)

Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo ...

(3)

Hlavný banský úrad je rozpočtová organizácia so sídlom v Banskej Štiavnici. Na čele Hlavného banského ...

(4)

Hlavnému banskému úradu sú podriadené obvodné banské úrady.

(5)

Hlavný banský úrad zabezpečuje osobné a vecné potreby obvodných banských úradov.

(6)

Na čele obvodného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Hlavného banského ...

§ 38a
Zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracovania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb ...
(1)

Do zoznamu osobných údajov o fyzických osobách zhromažďovaných a spracúvaných Hlavným banským úradom ...

a)
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
miesto trvalého pobytu,
e)
miesto prechodného pobytu,
f)
štátna príslušnosť,
g)
číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu.
(2)

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie úloh hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa ...

(3)

Osobné údaje získavajú obvodné banské úrady a Hlavný banský úrad pri plnení úloh hlavného dozoru orgánov ...

(4)

Dotknuté osoby na účely spracovania osobných údajov v informačných systémoch štátnej banskej správy ...

§ 39
Pôsobnosť orgánov štátnej banskej správy
(1)

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady vykonávajú hlavný dozor

a)
nad dodržiavaním banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu ...
b)
nad dodržiavaním banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe a iných všeobecne ...
(2)

Hlavný dozor podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, keď činnosti a technické zariadenia uvedené v ...

(3)

Pri pochybnostiach, či hlavný dozor podľa odseku 1 patrí do pôsobnosti orgánov štátnej banskej správy, ...

(4)

Organizácie sú povinné orgánom štátnej banskej správy na účely ich hlavného dozoru kedykoľvek umožniť ...

(5)

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady pri výkone hlavného dozoru obmedzia sprístupnenie informácií ...

§ 39a
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

a)
riadi výkon štátnej banskej správy,
b)
zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ústrednými orgánmi úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti ...
c)
rozhoduje o odvolaniach vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol Hlavný banský úrad,
d)
vydáva osvedčenie o vhodnosti osobitného zásahu do zemskej kôry na účely konverzie podľa osobitného ...
e)
vydáva záväzné stanovisko o tom, či pri riešení stretov záujmov prevažuje všeobecný hospodársky záujem ...
(2)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v ...

(3)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode so Slovenskou banskou komorou všeobecne záväzným ...

§ 40
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky plní úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy. ...

(2)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky riadi činnosť obvodných banských úradov a rozhoduje o ...

(3)

Pri výkone hlavného dozoru Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

a)
ukladá opatrenia na zabezpečenie racionálneho využívania ložísk nerastov a na zaistenie bezpečnosti ...
b)
vykonáva previerky pracovísk, činností a technických zariadení a pritom zisťuje, ako obvodné banské ...
c)
dáva súhlas na zriadenie, prípadne nariaďuje zriadenie hlavných banských záchranných staníc a obvodných ...
(4)

Pri plnení úloh podľa odseku 3 má Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky práva a povinnosti ...

(5)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

a)
vedie súhrnnú evidenciu dobývacích priestorov a ich zmien,
b)
určuje podmienky používania vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok, ktoré sú určenými ...
c)
posudzuje odbornú spôsobilosť pracovníkov v rozsahu ustanovenom banským zákonom, týmto zákonom a predpismi ...
d)
vydáva a odníma poverenie na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, ...
e)
vedie evidenciu organizácií podľa § 33 ods. 6,
f)
zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými orgánmi štátnej banskej správy členských štátov ...
g)
vypracúva každoročne súhrnnú záverečnú správu o činnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských ...
h)
oznamuje Európskej komisii diskriminačné konanie tretích krajín pri udeľovaní a používaní povolenia ...
i)
povoľuje používanie výbušniny alebo pomôcky, ak sa majú používať v podzemí,
j)
koná o sťažnosti proti postupu obvodného banského úradu v konaní o prevod dobývacieho priestoru na inú ...
k)
rozhoduje v prípade pochybností, či ide o vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom,
l)
povoľuje používať vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom,
m)
určuje organizáciu alebo znalca na vyhotovovanie odborného posudku podľa § 8c ods. 6 písm. a) a b),
n)
nariaďuje overovaciu prevádzku vybraného banského zariadenia, ktoré nie je určeným výrobkom,
o)
dáva predchádzajúci súhlas na zmenu na vybranom banskom zariadení, ktoré nie je určeným výrobkom, ktorá ...
p)
je odvolacím správnym orgánom vo veciach vyvlastňovania podľa § 41a tohto zákona,
q)
plní úlohy podľa osobitného predpisu,18la)
r)
vydáva oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a rozhoduje o ...
§ 41
Obvodné banské úrady
(1)

Pri výkone hlavného dozoru obvodné banské úrady

a)
vykonávajú prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontrolujú, ako sa plnia povinnosti vyplývajúce ...
b)
vyšetrujú príčiny vzniku závažného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smrť alebo pri ktorom ...
c)
nariaďujú odstrániť zistené závady a nedostatky. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ...
d)
sú povinné bez zbytočného odkladu preskúmať odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie ...
e)
dozerajú na stav, vybavenie a činnosť banskej záchrannej služby a preverujú odbornú spôsobilosť jej ...
f)
dozerajú, či organizácie riadne vedú evidenciu a registráciu pracovných úrazov a vyhodnocujú zdroje ...
g)
preverujú, či organizácia vykonávajúca banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom je spôsobilá ...
h)
kontrolujú vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení,
i)
preverujú skúškami u pracovníkov znalosť predpisov uvedených v písmene a), ktorú títo pracovníci potrebujú ...
j)
plnia úlohy orgánu zodpovedného za posudzovanie odpadov z ťažobného priemyslu umiestnených na odvaloch, ...
(2)

Obvodné banské úrady ďalej

a)
určujú, menia alebo zrušujú chránené ložiskové územia a dobývacie priestory a vedú ich evidenciu, vydávajú ...
b)
povoľujú otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk a v určených prípadoch vyhľadávanie a ložiskový ...
c)
určujú nevyhnutné opatrenia, najmä poradie a spôsob vydobytia výhradných ložísk, ak by otvárkou, prípravou ...
d)
nariaďujú, ak je to z hľadiska bezpečnosti prevádzky nevyhnutné, aby časť výhradného ložiska v dobývacom ...
e)
povoľujú dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, ako aj zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu ...
f)
vydávajú záväzné stanovisko na povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území a chránenom ...
g)
nariaďujú vyhotovenie alebo doplnenie banskomeračskej a geologickej dokumentácie, ak chýbajú, sú neúplné ...
h)
povoľujú sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre muzeálne a iné účely a práce na ich ...
i)
vydávajú, menia a zrušujú banské oprávnenia a vedú banský register,
j)
v rámci inšpekčnej činnosti preverujú podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré upozorňujú na ...
k)
vykonávajú správu úhrad za dobývacie priestory, úhrad za nerasty vydobyté z výhradných ložísk a úhrad ...
l)
plnia ďalšie úlohy vyplývajúce pre ne z banského zákona, tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych ...
§ 41a
Vyvlastňovanie
(1)

Vyvlastniť nehnuteľnosti možno iba vo verejnom záujme a na účel

a)
otvárky, prípravy, dobývania výhradného ložiska alebo rozšírenia dobývania výhradného ložiska, vrátane ...
b)
konverzie ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu a soli na podzemné ...
c)
uskladňovania horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu alebo kvapalín v prírodných ...
(2)

Obvodné banské úrady postupujú vo vyvlastňovacom konaní podľa osobitného predpisu.18o)

(3)

Vo veciach vyvlastnenia, v ktorom v správnom konaní na prvom stupni koná obvodný banský úrad ako stavebný ...

Banskí inšpektori

§ 42
(1)

Úlohy štátnej banskej správy na úseku hlavného dozoru inšpekčnou činnosťou vykonáva Ministerstvo hospodárstva ...

(2)

Banský inšpektor je oprávnený

a)
vstupovať kedykoľvek do objektov, zariadení a priestorov, vykonávať v nich prehliadky a vyšetrenia, ...
b)
dávať záväzné príkazy na odstránenie zistených závad a nedostatkov a pri zrejmom a bezprostrednom ohrození ...
c)
zakázať prácu nadčas, prácu v noci a prácu žien a mladistvých, ak zistí, že sa vykonáva v rozpore s ...
d)
zadržať osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo preukaz o odbornej spôsobilosti vydaný orgánom štátnej ...
(3)

Banský inšpektor je povinný

a)
zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo môže narušiť dôveru v jeho odbornosť a nestrannosť,
b)
pred začatím prehliadky oznámiť svoju prítomnosť kontrolovanej organizácii, ak tým negatívne neovplyvní ...
c)
o výsledku prehliadky napísať zápisnicu a tú prerokovať so štatutárnym orgánom alebo zodpovedným vedúcim ...
d)
o výsledku prehliadky informovať príslušný odborový orgán a príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť ...
(4)

Banský inšpektor sa pri výkone svojej činnosti preukazuje preukazom Ministerstva hospodárstva Slovenskej ...

§ 43
(1)

Proti záväznému príkazu banského inšpektora možno podať v lehote 15 dní od jeho vydania námietky na ...

(2)

Zadržaný preukaz o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti postúpi na ďalšie ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Sankcie

§ 44
(1)

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady sú oprávnené uložiť pokutu až do 1 000 000 Sk organizácii, ...

(2)

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady sú oprávnené uložiť pokutu od 50 000 Sk až do 1 000 000 Sk ...

(3)

Ak sa nevykonala v určenej lehote náprava nedostatkov, za ktoré bola uložená pokuta podľa odsekov 1 ...

(4)

Konanie podľa odsekov 1 až 3 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán dozvedel o ...

(5)

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady sú oprávnené uložiť pokutu až do 10 000 Sk zamestnancovi organizácie, ...

(6)

Pokutu pracovníkovi možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.

(7)

Banský inšpektor je oprávnený uložiť pokutu v blokovom konaní až do 1 000 Sk pracovníkovi organizácie, ...

(8)

Pokutu v blokovom konaní možno uložiť bez ďalšieho prerokovania, ak zavinené porušenie povinností bolo ...

(9)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia ...

(10)

Uložením pokuty organizácii zostáva nedotknutá trestná zodpovednosť jej pracovníkov, ako aj zodpovednosť ...

(11)

Pokuta sa neuloží, ak bola organizácii alebo pracovníkovi za to isté porušenie povinností uložená pokuta ...

(12)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 45

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady môžu odňať pracovníkom organizácií nimi vydané oprávnenia ...

§ 45a
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
vnikne neoprávnene do banského diela alebo na územie, v ktorom sa vykonáva banská činnosť alebo činnosť ...
b)
poškodí zariadenie slúžiace na využívanie nerastného bohatstva alebo na činnosť vykonávanú banským spôsobom ...
c)
odvedie neoprávnene povrchovú, podzemnú alebo inú vodu do banských vôd alebo do banských diel alebo ...
d)
nedbá alebo zneužije výstražné znamenie, výstražnú alebo informačnú tabuľu alebo výstražný signál pri ...
e)
získa alebo prechováva neoprávnene výbušninu,
f)
vykonáva činnosť bez platného oprávnenia, povolenia alebo súhlasu, ktorú možno vykonávať len na základe ...
g)
ako člen komisie na vyhodnotenie návrhov na určenie dobývacieho priestoru podaných vo výberovom konaní ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 obvodný banský úrad uloží pokutu do 50 000 Sk.

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú osobitné predpisy,20a) ak tento zákon neustanovuje inak. ...

§ 46
Vzťah k správnemu poriadku

Všeobecné predpisy o správnom konaní21) sa nevzťahujú na konanie podľa § 4, 8, § 24, 25, 26 ods. 5 a ...

§ 46a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činností podľa tohto zákona, postup podávania žiadostí o povolenie, na vydávanie povolení a ...

§ 46b
Vzťah k osobitnému predpisu o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia

Na výkon činností podľa tohto zákona, na postup podávania žiadostí o povolenie, na vydávanie povolení ...

§ 47
Prechodné ustanovenia

Povolenie podľa tohto zákona sa nevyžaduje na

a)

otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk, ako aj zabezpečenie alebo likvidáciu hlavných banských ...

b)

vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov banskými dielami, ako aj zabezpečenie a likvidáciu týchto diel ...

c)

osobitné zásahy do zemskej kôry a práce na zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel začaté ...

§ 47a
Záverečné ustanovenie
(1)

V § 6 ods. 5, § 7 ods. 1 a 4, § 8 ods. 3 a 5, § 21 ods. 5, § 23 ods. 1, 2 a 3 písm. b), § 24 ods. 1 ...

(2)

Slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch sa nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.

(3)

Slová „Slovenský banský úrad“ a „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch ...

(4)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkoprávnych vzťahov a iných vzťahov týkajúce sa Hlavného ...

(5)

Slová „vyhľadávanie a prieskum" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „geologický ...

(6)

Slová „celospoločenský záujem" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „verejný ...

Spoločné a prechodné ustanovenia

§ 47b
(1)

Hlavný banský úrad je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,3g) ktorý vydáva rozhodnutie o uznávaní ...

(2)

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady sú orgánmi dohľadu podľa osobitného predpisu.21c)

§ 47c
(1)

Výbušniny uvedené do obehu pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za výbušniny uvedené na trh podľa ...

(2)

Povolenie Hlavného banského úradu na zhotovovanie jednoduchých druhov trhavín na trhacie práce vydané ...

(3)

Jednoduché druhy trhavín na trhacie práce zhotovované na základe povolenia Hlavného banského úradu sa ...

(4)

Konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Spoločné a prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008

§ 47d
(1)

Oprávnenia a osvedčenia na činnosti na vyhradených technických zariadeniach vydané Hlavným banským úradom ...

(2)

Doteraz vydané oprávnenia o odbornej spôsobilosti, ktorých platnosť sa neskončila do 31. decembra 2007, ...

§ 47e
(1)

Konania začaté pred 1. januárom 2008 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2)

Výbušniny na použitie v podzemí uvedené na trh podľa doterajších predpisov sa považujú za povolené výbušniny ...

(3)

Povolenia na prepravu výbušnín vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť dňom 31. decembra ...

(4)

Potvrdenia o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov vydané do 31. decembra 2007 strácajú platnosť ...

(5)

Organizácia vykonávajúca podzemné práce vykonávané banským spôsobom – razenie iných podzemných priestorov ...

§ 47f
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2014
(1)

Oprávnenia organizácií na činnosti na vyhradených technických zariadeniach vydané Hlavným banským úradom ...

(2)

Doklady o odbornej spôsobilosti fyzických osôb na činnosti na vyhradených technických zariadeniach vydané ...

(3)

Oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa ...

(4)

Podmienky podľa § 8a ods. 3 sa u oprávnenej právnickej osoby podľa odseku 3 považujú za splnené, len ...

(5)

Ak nebude možné zabezpečiť overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení oprávnenou ...

(6)

Lehoty skúšok, ktoré vykonáva oprávnená právnická osoba podľa osobitného predpisu,6b) plynú od 1. júna ...

(7)

Pri vyhradených technických zariadeniach, ktoré podľa doterajších predpisov neboli vyhradenými technickými ...

§ 47g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015

Proti rozhodnutiu o povolení banskej činnosti podľa § 18b alebo rozhodnutiu o zmene banskej činnosti ...

§ 47h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 47i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017

Držiteľ banského oprávnenia je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr ...

§ 48
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy, ...

2.

vyhláška predsedu Ústredného banského úradu č. 259/1957 Ú. v., ktorou sa vyhlasuje štatút štátnej banskej ...

3.

vyhláška Ústredného banského úradu, Ministerstva chemického priemyslu a Ministerstva všeobecného strojárstva ...

4.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1983 Zb., ktorou sa ...

§ 48a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2008

Zrušuje sa:

1.

vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení nariadenia vlády ...

2.

vyhláška Slovenského banského úradu č. 70/1988 Zb. o vybraných banských zariadeniach,

3.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu ...

4.

§ 2 ods. 1, § 3 až 5, § 8 a 9 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní ...

§ 48b

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 49
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.

Čl. II - Prechodné ustanovenie

(1)

Povolenie ťažobných prác podľa doterajších predpisov22) sa považuje za povolenie dobývania ložiska nevyhradeného ...

(2)

Povolenia na odber výbušnín vydané príslušnými orgánmi podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia ...

(3)

Oprávnenia odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov vydané príslušnými orgánmi podľa doterajších predpisov ...

Čl. II - Prechodné ustanovenia

(1)

Oprávnenia alebo povolenia na podnikanie v činnostiach uvedených v čl. I § 4a ods. 1 vydané podľa doterajších ...

(2)

Organizácie, ktoré vykonávajú činnosti uvedené v čl. I § 4a ods. 1 na základe oprávnenia alebo povolenia ...

V. Šalgovič v. r.P. Colotka v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/30/EÚ z 12. júna 2013 o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých ...

Poznámky

 • 1)  § 5 ods. 1 a § 11 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení ...
 • 1a)  Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon ...
 • 2)  § 34 banského zákona.
 • 3)  § 35 banského zákona.
 • 3a)  Napríklad Obchodný zákonník
 • 3b)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu ...
 • 3ba)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3c)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 3d)  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3e)  § 69 a 70 Trestného zákona.
 • 3ea)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3f)  § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej ...
 • 3g)  § 71a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní ...
 • 3ga)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3gb)  § 66ba zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 136/2010 ...
 • 3gc)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 3h)  § 27 ods. 13 banského zákona.
 • 3i)  § 24 ods. 1 banského zákona.
 • 3ia)  § 27a banského zákona.
 • 3j)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
 • 4)  Napríklad zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom ...
 • 4a)  § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a ...
 • 5)  Napríklad zákon SNR č. 52/1988 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj ...
 • 5a)  § 15 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia ...
 • 5b)  Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
 • 5c)  Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky ...
 • 5d)  Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5e)  § 10 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ...
 • 6)  Zákon č. 20/1966 Zb.
 • 6a)  § 14 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 6aa)  § 5 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z.
 • 6ab)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...
 • 6b)  Zákon č. 124/2006 Z. z.
 • 6ba)  § 30 zákona č. 355/2007 Zb. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6c)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6d)  § 19 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 32 banského zákona.
 • 8)  § 10 ods. 1 písm. d) a § 33 zákona č. 44/1988 Zb.
 • 8a)  § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 8b)  Napríklad zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon), zákon č. 364/2004 Z. z. ...
 • 8c)  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 8d)  § 6 ods. 1 písm. c) bod 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 9)  § 9 zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej ...
 • 10)  § 39 banského zákona.
 • 11)  Napr. zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch, zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej ...
 • 12)  Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. ...
 • 12a)  § 23 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 12b)  Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, zákon č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 479/2005 Z. z., ...
 • 12c)  § 23 ods. 3 a 4 zákona č. 44/1988 Zb.
 • 12c)  § 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 12d)  § 24 a 25 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12e)  § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 12f)  § 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 12g)  § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 12h)  § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 12i)  § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 13)  § 32 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb.
 • 13a)  § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb.§ 56 a 57 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný ...
 • 18h)  Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18i)  § 11 ods. 1 písm. g) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení ...
 • 18j)  § 5 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších prepisov.
 • 18k)  § 33 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona č. 498/1991 Zb.
 • 18l)  § 27a ods. 10 banského zákona.
 • 18la)  Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a ...
 • 18lb)  § 3 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18m)  § 149 Zákonníka práce.
 • 18n)  § 34a zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 18o)  § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým ...
 • 20)  Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 150/1969 Zb. o prečinoch v znení ...
 • 20a)  Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
 • 21)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 21a)  § 10 zákona č. 477/2002 Z. z.
 • 21b)  § 11 zákona č. 477/2002 Z. z.
 • 21c)  § 30 ods. 1 zákona č 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21d)  § 14 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 22)  § 71 až 74 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 25b)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25c)  Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore