Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.01.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 13.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Národné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD13 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.01.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 539/2008 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 313/2018


§ 4
Zdroje financovania regionálneho rozvoja

(1)
Regionálny rozvoj sa financuje
a)
zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad podpredsedu vlády“) a z rozpočtových kapitol ministerstiev,
b)
zo štátnych účelových fondov,
c)
z rozpočtov vyšších územných celkov,
d)
z rozpočtov obcí,
e)
z prostriedkov fyzických osôb,
f)
z prostriedkov právnických osôb,
g)
z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií,
h)
z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi,
i)
z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.
(2)
Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné prostriedky z fondov Európskej únie poskytované podľa osobitných predpisov.1)
zobraziť paragraf
§ 6
Národná stratégia

(1)
Národná stratégia je východiskový strategický dokument, ktorý komplexne určuje strategický prístup štátu k podpore regionálneho rozvoja v dlhodobom období pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja.
(2)
Úrad podpredsedu vlády zabezpečuje vypracovanie a aktualizáciu národnej stratégie pri uplatnení partnerstva, pričom využíva najmä štatistické údaje,7) strategické dokumenty a programové dokumenty schválené vládou Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"), Koncepciu územného rozvoja Slovenska, kvalitatívne prieskumy, aktuálne programy rozvoja vyšších územných celkov, aktuálne programy rozvoja obcí a aktuálne spoločné programy rozvoja obcí.
(3)
Národná stratégia obsahuje najmä
a)
analýzu hospodárskej a sociálnej situácie v regiónoch,
b)
odhad vývoja rozvoja regiónov,
c)
hlavné faktory rozvoja regiónov,
d)
stratégiu regionálneho rozvoja,
e)
strategické ciele a prioritné oblasti rozvoja podľa jednotlivých vyšších územných celkov,
f)
priority a ciele regionálneho rozvoja,
g)
inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie národnej stratégie,
h)
systém monitorovania a hodnotenia vývoja regionálneho rozvoja s určením merateľných ukazovateľov a spôsob kontroly ich plnenia,
i)
nástroje podpory regionálneho rozvoja,
j)
vecný a časový harmonogram realizácie národnej stratégie.
(4)
Národnú stratégiu a jej aktualizáciu schvaľuje na návrh podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vláda.
zobraziť paragraf
§ 9
Úrad podpredsedu vlády

Úrad podpredsedu vlády v oblasti regionálneho rozvoja
a)
zabezpečuje vypracovanie národnej stratégie a jej aktualizáciu, inštitucionálne a organizačne zabezpečuje realizáciu národnej stratégie, koordinuje činnosť sociálno-ekonomických partnerov pri uskutočňovaní národnej stratégie,
b)
pravidelne monitoruje a každoročne vyhodnocuje plnenie národnej stratégie, raz ročne predkladá vláde správu o jej realizácii,
c)
analyzuje a monitoruje hospodársku situáciu a sociálnu situáciu v jednotlivých regiónoch,
d)
spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi, metodicky usmerňuje činnosti sociálno-ekonomických partnerov a zabezpečuje potrebné informácie od sociálno-ekonomických partnerov,
e)
zabezpečuje spoluprácu s orgánmi Európskej únie,
f)
zabezpečuje efektívnosť, účinnosť a správnosť riadenia a realizácie pomoci na podporu regionálneho rozvoja podľa národnej stratégie,
g)
poskytuje dotáciu.8a)
zobraziť paragraf
§ 10
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti
a)
spolupracujú pri napĺňaní hlavných cieľov podpory regionálneho rozvoja podľa § 3,
b)
spolupracujú s úradom podpredsedu vlády pri vypracúvaní, realizácii a vyhodnocovaní národnej stratégie a každoročne do 30. júna zasielajú úradu podpredsedu vlády informáciu o napĺňaní jej priorít a cieľov,
c)
spolupracujú podľa národnej stratégie pri vypracúvaní programu rozvoja vyššieho územného celku a rozvojových programov verejných prác na území vyššieho územného celku,
d)
zohľadňujú pri tvorbe vlastných strategických dokumentov špecifiká regiónov a vyšších územných celkov.
zobraziť paragraf
§ 11
Vyšší územný celok

Vyšší územný celok vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja
a)
vypracúva a vyhodnocuje analýzy rozvoja kraja a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,
b)
zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja vyššieho územného celku, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad programu rozvoja vyššieho územného celku s prioritami a cieľmi ustanovenými v národnej stratégii a s územnoplánovacou dokumentáciou,
c)
podieľa sa na príprave národnej stratégie, na vyhodnocovaní jej realizácie a každoročne do 30. júna zasiela úradu podpredsedu vlády správu o napĺňaní priorít a cieľov národnej stratégie,
d)
spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy pri zosúlaďovaní programu rozvoja vyššieho územného celku a rozvojových programov verejných prác dotýkajúcich sa územia vyššieho územného celku,
e)
vypracúva návrhy regionálnej inovačnej stratégie a regionálnej inovačnej politiky a ďalších odvetvových stratégií a politík,
f)
podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa § 3 v spolupráci s úradom podpredsedu vlády a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi na území vyššieho územného celku,
g)
vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,
h)
spolupracuje s regiónmi, územnými celkami a inými subjektmi verejnej správy alebo s orgánmi iných štátov, ktoré plnia funkcie územnej samosprávy,
i)
vedie elektronickú evidenciu programov rozvoja obcí a spoločných programov rozvoja obcí, ktoré sa nachádzajú na jeho území,
j)
na podporu regionálneho rozvoja územia vyššieho územného celku môže zriaďovať regionálne rozvojové agentúry,
k)
podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj regiónu.
zobraziť paragraf
§ 12
Obec

Obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja
a)
analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,
b)
zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí, pravidelne ho monitoruje a každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení a zabezpečuje súlad programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis,8)
c)
spolupracuje s vyšším územným celkom, na území ktorého sa obec nachádza, na príprave a realizácii programu rozvoja vyššieho územného celku a na účely evidencie poskytuje vyššiemu územnému celku program rozvoja obce,
d)
podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa § 3, v spolupráci s úradom podpredsedu vlády a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí sa nachádzajú na území obce,
e)
vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,
f)
spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré plnia funkcie územnej samosprávy,
g)
podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj obce.
zobraziť paragraf
§ 13
Subjekty územnej spolupráce

(1)
Subjektmi územnej spolupráce sú:
a)
regionálna rozvojová agentúra,
b)
slovenská časť euroregiónu,
c)
európske zoskupenie územnej spolupráce,8b)
d)
občianske združenie,
e)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
f)
obec,
g)
vyšší územný celok.
(2)
Subjekt územnej spolupráce vykonáva v oblasti podpory regionálneho rozvoja tieto činnosti:
a)
zabezpečenie základných informačných služieb v oblasti regionálneho rozvoja, poskytovania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja,
b)
zhromažďovanie informácií o území realizácie projektu na účel prípravy, tvorby a realizácie strategických, programových a rozvojových dokumentov,
c)
podpora rozvojových aktivít na území realizácie projektu súvisiacich s podporou regionálneho rozvoja podľa § 3,
d)
organizácia prezentačných podujatí, odborných seminárov a vzdelávacích aktivít zameraných na problematiku rozvoja regiónov,
e)
vytváranie partnerstiev a spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja,
f)
uľahčenie a podpora najmä územnej spolupráce vrátane jednej alebo viacerých foriem regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce,
g)
príprava a realizácia projektov a rozvojových aktivít na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónu,
h)
plnenie iných úloh, ak to vyplýva zo zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt podľa odseku 10.
(3)
Úrad podpredsedu vlády môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť zo štátneho rozpočtu subjektu územnej spolupráce, okrem prvého roku jeho činnosti, dotáciu na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu aktivít podľa odseku 2 a podľa § 3 ods. 2.
(4)
Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt (ďalej len "žiadosť"), ktorú spolu s prílohami doručí subjekt územnej spolupráce úradu podpredsedu vlády v lehote určenej vo výzve na podanie žiadosti zverejnenej úradom podpredsedu vlády na jeho webovom sídle.
(5)
Vzor žiadosti, prílohy k žiadosti a náležitosti projektu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad podpredsedu vlády.
(6)
Výzva na podanie žiadosti obsahuje najmä
a)
okruh oprávnených subjektov územnej spolupráce,
b)
účel poskytnutia dotácie,
c)
podmienky poskytnutia dotácie,
d)
výšku požadovaného spolufinancovania projektu z vlastných alebo iných zdrojov,
e)
lehotu a spôsob predkladania žiadostí,
f)
kritériá hodnotenia žiadostí,
g)
vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt,
h)
ďalšie podrobnosti o poskytnutí dotácie.
(7)
O výške poskytnutej dotácie rozhoduje vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „vedúci úradu podpredsedu vlády“) na základe hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie, ktorá je poradným orgánom vedúceho úradu podpredsedu vlády.
(8)
Odborná hodnotiaca komisia vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií hodnotenia uvedených vo výzve na podanie žiadosti, pričom hodnotí územný alebo cezhraničný vplyv, uskutočniteľnosť a udržateľnosť projektov zameraných na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja.
(9)
Zloženie, spôsob rokovania a spôsob hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie upravuje štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje vedúci úradu podpredsedu vlády.
(10)
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
d)
výšku a spôsob poskytnutia dotácie,
e)
číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,
f)
podmienky použitia dotácie,
g)
podmienky zúčtovania dotácie,
h)
spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie,
i)
lehotu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov,
j)
lehotu odvedenia výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,
k)
číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu,
l)
sankcie za porušenie finančnej disciplíny,
m)
práva a povinnosti zmluvných strán,
n)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
o)
dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy.
(11)
Úrad podpredsedu vlády na svojom webovom sídle zverejní za príslušný rozpočtový rok zoznam subjektov územnej spolupráce, ktorým bola poskytnutá dotácia, jej výšku a účel poskytnutia.
zobraziť paragraf
§ 14
Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr

(1)
Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr je tvorená regionálnymi rozvojovými agentúrami,9) ktorým je podľa zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt uzatvorenej medzi úradom podpredsedu vlády a regionálnou rozvojovou agentúrou poskytnutá z rozpočtovej kapitoly úradu podpredsedu vlády dotácia na príslušný rozpočtový rok.
(2)
Regionálna rozvojová agentúra zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr a jej zakladatelia a členovia musia mať sídlo na území realizácie projektu; to neplatí, ak je zakladateľom alebo členom regionálnej rozvojovej agentúry verejnoprávna inštitúcia.
(3)
Členom regionálnej rozvojovej agentúry zaradenej do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr je najmenej jedna obec alebo jeden vyšší územný celok, jedno mikroregionálne združenie alebo regionálne združenie miest a obcí, najmenej jedna právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť alebo právnická osoba, ktorej členmi sú právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť, a najmenej jedna mimovládna organizácia.
(4)
Ustanovenia o poskytnutí dotácie podľa § 13 ods. 2 až 11 sa použijú rovnako.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore