Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 180/1995 účinný od 01.07.2018 do 31.03.2022

Platnosť od: 24.08.1995
Účinnosť od: 01.07.2018
Účinnosť do: 31.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST24JUD53914DS13EUPP5ČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 180/1995 s účinnosťou od 01.07.2018 na základe 110/2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

KONANIE O OBNOVE EVIDENCIE NIEKTORÝCH POZEMKOV A PRÁVNYCH VZŤAHOV K NIM

§ 1
(1)

V konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej len „konanie“) sa zisťujú ...

(2)

Na území bývalého Vojenského obvodu Javorina sa pre katastrálne územie alebo jeho časť zostaví zjednodušený ...

(3)

Zjednodušený register sa zostaví aj pri usporiadaní vlastníckeho práva k pozemku, ktorý podľa medzinárodnej ...

(4)

Pri zostavovaní zjednodušeného registra sa postupy podľa § 7, § 10 až 12 nepoužijú.

(5)

Predmetom konania sú pozemky vymedzené plošne vlastníckymi vzťahmi alebo držbou,1) ktoré nie sú evidované ...

(6)

Okresný úrad v sídle kraja [§ 3 ods. 2 písm. a)] vyberie na konanie určený operát.3)

§ 2
(1)

Katastrálne územia, v ktorých sa v príslušnom kalendárnom roku uskutoční konanie, uvedú sa v harmonograme ...

(2)

Harmonogram (odsek 1) schvaľuje na návrh Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ...

§ 3
(1)

Na účely konania sa katastrálne územia členia na katastrálne územia, v ktorých

a)
operát pozemkového katastra sa zjednotil s operátom pozemkovej knihy,
b)
operát pozemkového katastra sa nezjednotil s operátom pozemkovej knihy, ale údaje v nich uvedené možno ...
c)
operát pozemkového katastra sa nezjednotil s operátom pozemkovej knihy a údaje v nich uvedené nemožno ...
d)
operát vyhotovený na základe komasácie nepotvrdil súd, ale účastníci komasačného konania vstúpili do ...
e)
operát pozemkovej knihy nie je k dispozícii,
f)
operát katastra nehnuteľností a operát pozemkovej knihy boli platné ku dňu nadobudnutia vlastníctva ...
(2)

Vecne príslušným na konanie (ďalej len „správny orgán“) v katastrálnych územiach uvedených v

a)
odseku 1 písm. a) a b) je okresný úrad na úseku katastra nehnuteľností,
b)
odseku 1 písm. c) až f) je okresný úrad na úseku pozemkovom.
§ 4
(1)

Správny orgán zriaďuje pre každú obec komisiu na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim ...

(2)

Komisia

a)
spolupracuje so štátnymi orgánmi a s účastníkmi konania7) pri príprave a pri organizačnom zabezpečení ...
b)
zabezpečuje a zhromažďuje podklady potrebné na zostavenie registra a na rozhodnutie správneho orgánu ...
c)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(3)

Členmi komisie sú zástupca okresného úradu v sídle kraja z úseku správy majetku štátu, zástupca okresného ...

(4)

Prvé zasadnutie komisie zvoláva správny orgán. Komisia na prvom zasadnutí schváli svoj rokovací poriadok. ...

(5)

Činnosť komisie organizačne a materiálne zabezpečuje obec.

(6)

Komisia zaniká uplynutím piatich rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností.

§ 5
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,8) ak nie je v tomto ...

(2)

Konanie sa uskutočňuje pre každú obec. Ak obec tvorí viac katastrálnych území, register sa zostavuje ...

(3)

Konanie sa začína na podnet správneho orgánu.

(4)

Konanie sa začína dňom vyvesenia oznámenia správneho orgánu o jeho začatí10) na vhodnom mieste v obci ...

(5)

V oznámení podľa odseku 4 správny orgán vyzve nájomcov pozemkov alebo iné oprávnené osoby,11) aby v ...

(6)

V oznámení podľa odseku 4 sa uverejní aj určený operát, uvedie sa časový postup konania a určí sa lehota ...

(7)

Správny orgán uvedie v oznámení podľa odseku 4 aj poučenie o možnosti podať návrh na konanie podľa § ...

§ 6
(1)

Podklady potrebné na zostavenie registra sa zisťujú z údajov poskytnutých nájomcami pozemkov, pozemkovými ...

(2)

Správny orgán zabezpečí zostavenie návrhu registra na základe údajov zistených podľa odseku 1 a ďalších ...

§ 7
(1)

Správny orgán uverejní návrh registra počas 30 dní na verejné nahliadnutie na obvyklom mieste v obci ...

(2)

Námietky spolu s ich odôvodnením možno podať správnemu orgánu do 30 dní odo dňa

a)
doručenia výpisu z návrhu registra, ak ide o účastníkov konania, ktorým sa výpis doručuje,
b)
uverejnenia návrhu registra, ak ide o neznámych vlastníkov alebo účastníkov konania, ktorým výpis z ...
(3)

Správny orgán zašle námietky komisii do 15 dní od uplynutia lehoty uvedenej v § 7 ods. 2. Námietky posúdi ...

(4)

Na námietky podané po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2 a na námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, ...

(5)

Schválený register je verejná listina, na základe ktorej okresný úrad zapíše údaje registra do katastra ...

(6)

Ak schválený register obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú v rozpore s údajmi ...

(7)

Konanie o zmene údajov registra podľa odseku 6 nemožno začať, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva ...

§ 7a

Potvrdený zjednodušený register je podkladom, ktorý sa použije na účely vydania rozhodnutia a na posúdenie ...

§ 8
(1)

Register sa skladá z určeného operátu, zo súboru ďalších geodetických informácií a zo súboru ďalších ...

a)
súpisu pozemkov, ktoré boli predmetom konania,
b)
súpisu pozemkov, ktorých vlastník a jeho miesto trvalého pobytu alebo sídlo sú známe,
c)
súpisu pozemkov, ktorých vlastník je známy, ale ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, ...
d)
súpisu pozemkov, ktorých vlastník nie je známy.
(2)

Súčasťou registra je aj rozhodnutie o jeho schválení; zjednodušený register sa neschvaľuje, jeho konečný ...

(3)

Podrobnejšie vymedzenie náležitostí registra a jeho technického zostavenia, ako aj podmienky na výber ...

§ 9

Trovy konania, ktoré vznikli správnemu orgánu alebo inému štátnemu orgánu, znášajú tieto orgány. Trovy, ...

§ 10
(1)

Finančné zabezpečenie nákladov konania je súčasťou harmonogramu (§ 2 ods. 1).

(2)

Na finančné zabezpečenie nákladov konania je každý účastník konania povinný zaplatiť príspevok 3,50 ...

(3)

Okrem sumy uvedenej v odseku 2 je vlastník pozemku (§ 1 ods. 5) povinný zaplatiť

a)
3,50 eur za každých začatých 5 000 m2, ak ide o pozemky, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond alebo ...
b)
3,50 eur za každých začatých 400 m2, ak ide o stavebné pozemky18) alebo pozemky, ktoré sa nachádzajú ...
(4)

Ak vlastník poľnohospodárskeho pozemku nie je známy alebo nie je známe miesto jeho pobytu alebo sídlo, ...

(5)

Správny orgán doručí účastníkom konania výzvy na zaplatenie príspevku podľa odsekov 2 až 4 najneskôr ...

(6)

Správny orgán použije príspevky podľa odsekov 2 a 3 na účely konania v súlade s harmonogramom, pričom ...

(7)

Na finančné zabezpečenie nákladov konania môže prispieť aj fond vo výške určenej jeho rozpočtom na príslušný ...

§ 11
(1)

Správny orgán na návrh účastníka konania (ďalej len „navrhovateľ“) rozhodnutím potvrdí, že navrhovateľ ...

(2)

Správny orgán v rozhodnutí podľa odseku 1 uvedie deň, ktorým navrhovateľ nadobudol vlastníctvo k pozemku ...

(3)

Návrh na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 možno podať len na účely konania a najneskôr s podaním námietok ...

(4)

Návrh musí obsahovať skutočnosti o splnení podmienok vydržania ustanovených osobitným predpisom,19) ...

a)
navrhovateľ si môže započítať aj čas pred účinnosťou osobitného predpisu,20)
b)
prekážkou vydržania podľa tohto zákona nie je, ak pozemok bol v užívaní poľnohospodárskej organizácie ...
(5)

Navrhovateľ pripojí k návrhu dôkazy, ktoré má k dispozícii, alebo označí iné dôkazy, ktoré sú mu známe. ...

(6)

Pri podávaní návrhov a prejednaní v komisii sa použije postup podľa § 7 ods. 3.

(7)

Pri rozhodovaní podľa odseku 1 sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.22)

(8)

Správny orgán zamietne návrh na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1, ak

a)
nie sú splnené podmienky na nadobudnutie vlastníctva vydržaním podľa tohto zákona,
b)
si vlastnícke právo k pozemku uplatnila v tomto konaní aj iná osoba alebo ak vlastnícke právo k pozemku ...
(9)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok; to neplatí, ak bolo rozhodnutie ...

(10)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 8 nemožno podať opravný prostriedok a nemožno ho ani preskúmať správnym ...

(11)

Ak správny orgán o návrhu podľa odseku 1 nerozhodne do schválenia registra, zaradí pozemok, ktorý je ...

(12)

S pozemkom, ktorý je predmetom návrhu podľa odseku 1 a o ktorom bude rozhodnuté po schválení registra, ...

(13)

Ak pôvodný vlastník neuplatnil námietky v konaní podľa odseku 1, výsledky doterajšieho konania sú pre ...

(14)

Nadobudnutie vlastníctva vydržaním na základe rozhodnutia vydaného podľa odseku 1 sa zapíše do registra ...

§ 11a
(1)

Ak došlo medzi spoluvlastníkmi k reálnemu rozdeleniu pozemku podľa právnych predpisov platných do 31. ...

(2)

Tým nie je dotknuté právo domáhať sa určenia vlastníctva na súde podľa osobitného predpisu.25)

(3)

Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 sa primerane použije ustanovenie § 11.

§ 12
(1)

Ak sa v konaní zistia údaje odporujúce skutočnostiam, z ktorých vychádzalo notárske osvedčenie vyhlásenia ...

a)
potvrdiť nadobudnutie vlastníctva vydržaním inou osobou,
b)
potvrdiť, že pozemky sú vo vlastníctve štátu alebo inej osoby,

a to aj vtedy, ak sú dotknuté pozemky a právne vzťahy k nim evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností ...

(2)

Pri podávaní návrhov a prejednaní v komisii sa použije postup podľa § 7 ods. 3.

(3)

Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 sa primerane použije ustanovenie § 11.

DRUHÁ ČASŤ

NAKLADANIE S NIEKTORÝMI POZEMKAMI A OPRÁVNENIA FONDU A SPRÁVCU

§ 13

Fond nakladá s pozemkami uvedenými v § 8 ods. 1 písm. c) a d), ktoré sa na základe registra zapíšu do ...

§ 14
(1)

Fond nakladá podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov30) aj s pozemkami, ktoré tvorili verejný ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na pozemky v zastavanom území obce. Tieto pozemky prechádzajú dňom ...

§ 16
(1)

Fond nakladá podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov30) s pozemkami

a)
vo vlastníctve štátu uvedenými v osobitnom predpise32) a v § 14 ods. 1 a v § 15 (ďalej len „pozemok ...
b)
s nezisteným vlastníkom (§ 13),33)
c)
ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností v súbore geodetických ...
(2)

Ak je potrebné, fond v konaní pred súdom alebo pred orgánmi verejnej správy zastupuje vlastníkov pozemkov ...

(3)

Fond nakladá s pozemkami uvedenými v odseku 1 písm. a) a b) na základe údajov katastra nehnuteľností. ...

(4)

Fond zapisuje do registra katastra nehnuteľností pozemky uvedené v odseku 1 písm. a) aj na základe inak ...

(5)

Fond nakladá s poľnohospodárskymi pozemkami alebo s lesnými pozemkami uvedenými v odseku 1 písm. c) ...

(6)

Nájomcovia pozemkov sú povinní na účely uvedené v odseku 5 viesť vlastnú evidenciu poľnohospodárskych ...

§ 16a

Na nájom pôdy, ktorá prešla do vlastníctva obce podľa § 15 ods. 3 a 4, sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

§ 17
(1)

Fond pri nakladaní s pozemkami uvedenými v § 16 ods. 1 vystupuje vo vlastnom mene, a to aj pred súdmi ...

(2)

Fond prijíma aj náhrady za vyvlastnenie pozemkov uvedených v § 16 ods. 1 písm. b) a c). Prijatú náhradu ...

§ 18
(1)

Fond nemôže pozemky uvedené v § 16 ods. 1 sám užívať, ale ich prenajíma na účely poľnohospodárstva alebo ...

(2)

Ak pozemky uvedené v § 16 ods. 1 nemožno využívať na účely uvedené v odseku 1, fond ich môže prenajímať ...

(3)

Fond môže previesť vlastníctvo k pozemkom uvedeným v § 16 ods. 1 len v prípadoch ustanovených zákonom. ...

(4)

Fond môže previesť vlastníctvo k pozemku najmenej za cenu zistenú podľa cenového predpisu46) alebo na ...

(5)

Príjmy z nakladania s pozemkami podľa odsekov 1 až 5 patria fondu, ak zákon neustanovuje inak.

§ 19
(1)

Fond môže pozemky vo vlastníctve štátu predávať alebo zamieňať za pozemky iných vlastníkov na účely ...

(2)

Fond prihliada pri výkone oprávnení podľa odseku 1 na potreby prevodu pozemkov ako náhrad podľa osobitného ...

(3)

Fond alebo správca30aa) môže previesť vlastníctvo k pozemkom podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c), ak dôvodom ...

a)
účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitného predpisu,39)
b)
rozhodnutie o zriadení priemyselného parku podľa osobitného predpisu,39b)
c)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami do 24. júna 1991 na účely poľnohospodárskej ...
d)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve štátu slúžiacim ozbrojeným silám ...
e)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vybudovanými vo verejnom záujme,
f)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami, ako sú uvedené v písmenách c) až e), ...
g)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov, ...
h)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom na zabezpečenie nevyhnutného prístupu k pozemkom iných vlastníkov. ...
(4)

Pri prevode vlastníctva k pozemkom podľa § 16 ods. 1 sa nepoužije ustanovenie § 140 Občianskeho zákonníka. ...

(5)

Fond alebo správca môže na pozemkoch podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c) zriadiť zmluvou vecné bremeno.

(6)

Ak pozemok podľa § 16 ods. 1 je spoluvlastníckym podielom, môže sa fond alebo správca dohodnúť na zrušení ...

(7)

Príjmy z nakladania s pozemkami podľa odsekov 3, 5 a 6 spravuje fond alebo správca.

(8)

Ak fond alebo správca prevedie vlastníctvo k pozemkom podľa odseku 3 alebo zriadi vecné bremeno podľa ...

§ 20
(1)

Oprávnenia fondu k pozemkom uvedeným v § 16 ods. 1 písm. b) a c) ustanovené v § 17 a 18 zanikajú doručením ...

(2)

Doručením výpisu z katastra nehnuteľností (odsek 1) vstupuje vlastník do práv prenajímateľa pozemkov. ...

TRETIA ČASŤ

OPATRENIA PROTI DROBENIU POZEMKOV

§ 21
(1)

V záujme zamedzenia drobenia poľnohospodárskych pozemkov, lesných pozemkov a v záujme ochrany viníc ...

(2)

Podmienky drobenia poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov vo vlastníctve členov pozemkových ...

§ 22
(1)

Ak má na základe právneho úkonu48) alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva49) alebo rozhodnutia ...

a)
20 % hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu,51) ak má vzniknúť poľnohospodársky ...
b)
10 % hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu,51) ak má vzniknúť poľnohospodársky ...
(2)

Ak ide o druh poľnohospodárskej pôdy – vinicu, vzťahuje sa odsek 1 aj na vinice v zastavanom území obce. ...

(3)

Odvod podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.

(4)

Vláda nariadením ustanoví podrobnosti o podmienkach platenia odvodov podľa odsekov 1 a 2.

(5)

Ak jestvujúci pozemok podľa odseku 1 sa nachádza v obvode projektu pozemkových úprav zapísaného do katastra ...

§ 23
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu48) alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní ...

(2)

Ak sa dedičia nevyporiadajú o dedičstve pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 v súlade s podmienkami uvedenými ...

(4)

Vyjadrenie dedičov podľa odseku 3 musí mať písomnú formu a nemožno ho odvolať.

(6)

Pohľadávky dedičov, ktoré vzniknú z vyporiadania dedičstva podľa odsekov 2 a 3, sa premlčujú v lehote ...

a)
na ich zabezpečenie vzniká veriteľovi záznamom vlastníckeho práva dlžníka záložné právo k tomuto pozemku; ...
(7)

Podmienky uvedené v odsekoch 2 až 5 platia aj na vyporiadanie spoluvlastníkov, ak o ich vyporiadaní ...

§ 24
(1)

Ak majú na základe právneho úkonu48) alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva49) alebo ...

(2)

Ak na základe právneho úkonu vznikol spoluvlastnícky podiel, ktorý je v rozpore s podmienkami ustanovenými ...

(3)

Podľa § 22 a 23 sa nepostupuje, ak

a)
sa pozemok uvedený v § 21 ods. 1 rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo ...
b)
ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu,14c)
c)
sa odčleňuje časť pozemku od pozemku, ktorý je uvedený v § 1 ods. 1, a táto časť sa pričleňuje k susednému ...
d)
ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady v území určenom územným plánom obce na záhradkárske ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 25

Register sa po zápise v katastri nehnuteľností zakladá do zbierky listín súboru popisných informácií ...

§ 26

Obec je povinná zabezpečiť účastníkom konania, ktorí by pre svoj vek, zdravotný stav alebo z iného dôvodu ...

§ 27

Konanie podľa tohto zákona je oslobodené od správnych poplatkov.

§ 28
(1)

Ustanovenia tretej časti sa nepoužijú v konaní o vyporiadaní dedičských podielov podľa osobitného predpisu.58) ...

(2)

Právne vzťahy k pozemkom, ktoré vznikli na základe rozhodnutia štátneho notára, notára alebo súdu do ...

§ 28a
(1)

Po podpise zmluvy alebo dodatku k zmluve so zhotoviteľom zjednodušeného registra okresný úrad na úseku ...

(2)

Ak osoba predloží okresnému úradu na úseku pozemkovom právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu ...

(3)

Ak okresný úrad na úseku pozemkovom zistí, že právny predchodca osoby alebo osoba nadobudla vlastnícke ...

(4)

Ak zhotoviteľ zjednodušeného registra zistí skutočnosti podľa odseku 2, oznámi ich okresnému úradu na ...

(5)

Zhotoviteľ predloží návrh zjednodušeného registra okresnému úradu na úseku pozemkovom, ktorý tento návrh ...

§ 28b

Ak sa zjednodušený register zhotovuje v časti katastrálneho územia alebo v jednom katastrálnom území ...

§ 29
(1)

Registre pôvodného stavu zostavené, schválené a zapísané do katastra nehnuteľností podľa osobitného ...

(2)

Register obnovenej evidencie pozemkov sa zostavuje aj v tom v katastrálnom území, v ktorom bol vyhotovený ...

(3)

Zmeny údajov registra podľa § 7 ods. 6 schváleného do 1. septembra 2002 sa po 1. septembri 2002 posudzujú ...

(4)

Správny orgán na účely posúdenia zmeny chybných údajov o pozemkoch a právnych vzťahov k nim v schválených ...

§ 29a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2009

V obci, kde do účinnosti tohto zákona nebol register schválený (§ 7), rozšíri správny orgán komisiu ...

§ 29b - Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2014
(1)

Konanie, v ktorom nebol návrh registra podľa § 7 ods. 1 uverejnený do 30. apríla 2014, sa dokončí podľa ...

(2)

V konaní, v ktorom bol návrh registra podľa § 7 ods. 1 uverejnený do 30. apríla 2014 a komisia podľa ...

§ 29c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
(1)

Okresný úrad na úseku pozemkovom na základe údajov zjednodušeného registra posúdi, či rozhodnutia vydané ...

(2)

Ak sa posúdením podľa odseku 1 zistí nesúlad, okresný úrad na úseku pozemkovom takéto rozhodnutie, po ...

(3)

Ak sa posúdením podľa odseku 1 nezistí nesúlad alebo rozdiel vo výmere vydávaného pozemku a pôvodného ...

(4)

Ak oprávnený nárok nie je možné podľa odsekov 1 až 3 uspokojiť vydaním pôvodného pozemku z dôvodu, že ...

(5)

Okresný úrad na úseku katastra nehnuteľností zapíše do katastra nehnuteľností poznámku o zákaze prevodu ...

(6)

Okresný úrad na úseku pozemkovom rozhodne o vlastníctve pozemku, ak dohoda uzavretá medzi povinnou osobou7a) ...

(7)

Okresný úrad na úseku pozemkovom zabezpečí do 31. mája 2015 doplnenie komisií pre zjednodušený register ...

§ 29d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017
(1)

Konanie, v ktorom nebolo do 31. augusta 2017 právoplatne rozhodnuté o schválení registra, sa dokončí ...

(2)

Na plnenie finančných náhrad podľa § 17 ods. 2 a § 19 ods. 8 prijatých fondom do 31. augusta 2017 sa ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, ...

V § 34 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a pozemky nedoložené vlastníckym právom“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1995.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o ...
 • 2)  § 8 ods. 1 písm. a) a b) a § 78 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v ...
 • 3)  Napríklad § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 ...
 • 6)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 7a)  § 5 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v ...
 • 7b)  § 4 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb.
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 ...
 • 10)  § 18 ods. 2 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 11)  § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 12)  Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...
 • 12a)  § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej ...
 • 13)  Napríklad § 34 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb., § 11 zákona č. 61/1977 Zb. o ...
 • 14)  § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z. ...
 • 14a)  § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 14b)  § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.
 • 14c)  Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva ...
 • 15)  § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu. ...
 • 16)  § 2 zákona č. 61/1977 Zb.
 • 17)  § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za ...
 • 18)  § 6 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej ...
 • 19)  § 134 Občianskeho zákonníka.
 • 20)  Zákon č. 509/1991 Zb., ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník.
 • 21)  § 22 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 22)  § 16 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Napríklad § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku, § 9 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 25)  § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.
 • 25a)  § 134 Občianskeho zákonníka.
 • 25aa)  § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 26)  § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). ...
 • 27)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam. ...
 • 28)  § 14 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej ...
 • 30)  Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v ...
 • 30a)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. ...
 • 30aa)  § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 31)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
 • 31a)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. ...
 • 31b)  § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 31c)  Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady ...
 • 32)  § 17 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 18 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Napríklad zákon č. 42/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Napríklad § 3 zákona č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky ...
 • 39)  § 108 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 39a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb., zákon č. 50/1976 Zb.
 • 39b)  Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady ...
 • 39c)  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej ...
 • 42)  Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. ...
 • 46)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých ...
 • 46a)  § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona č. 139/2010 Z. z.
 • 46b)  Napríklad § 62 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. ...
 • 47)  § 34 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 47a)  § 8 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
 • 48)  Napríklad § 588 a 628 Občianskeho zákonníka.
 • 49)  § 142 a 149 Občianskeho zákonníka.
 • 50)  § 203 Civilného mimosporového poriadku.
 • 51)  § 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona č. 549/2004 Z. z.
 • 53)  § 3 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb. o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej ...
 • 54)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/1993 Z. z., ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní ...
 • 55)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva ...
 • 56)  § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 58)  § 13 až 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb.
 • 59)  § 142, 149, 481 a 484 Občianskeho zákonníka.
 • 60)  § 2 zákona č. 265/1992 Zb.
 • 61)  § 9 ods. 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 62)  § 11 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 6 zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore