Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2015 účinný od 01.07.2016

Platnosť od: 11.06.2015
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS3EUPPČL0

Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2015 účinný od 01.07.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 128/2015 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 91/2016


§ 21
Autorizácia

(1)
Autorizácia je rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktorým sa podnikateľovi udeľuje oprávnenie vykonávať pre iného prevádzkovateľa tieto činnosti
a)
vypracúvanie a aktualizovanie oznámenia,
b)
posúdenie rizika,
c)
vypracúvanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného riadiaceho systému,
d)
vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy,
e)
vypracúvanie a aktualizovanie vnútorného havarijného plánu a podkladov do plánu ochrany obyvateľstva,
f)
konzultačnú a poradenskú činnosť podľa písmen a) až e).
(2)
Ak je žiadateľom o udelenie autorizácie fyzická osoba, podmienkou na udelenie autorizácie je
a)
bezúhonnosť,
b)
odborná spôsobilosť špecialistu alebo zodpovedného zástupcu, ak ním nie je sám žiadateľ o udelenie autorizácie,
c)
skutočnosť, že nie je v konkurznom konaní alebo nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
potrebné technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej činnosti.
(3)
Ak je žiadateľom o udelenie autorizácie právnická osoba, podmienkou na udelenie autorizácie je
a)
bezúhonnosť právnickej osoby a osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
odborná spôsobilosť zodpovedného zástupcu,
c)
skutočnosť, že nie je v konkurznom konaní, ani nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
potrebné technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej činnosti.
(4)
Vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. b) možno len u jedného zamestnávateľa.
(5)
Žiadosť o udelenie autorizácie obsahuje
a)
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, ako aj meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu, ak ním nie je sám žiadateľ o vydanie autorizácie,
b)
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie, ako aj meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu,
c)
činnosť, na ktorú sa žiada vydanie autorizácie,
d)
doklady na preukázanie splnenia podmienok na udelenie autorizácie podľa odsekov 2 a 3,
e)
opis technického, materiálneho a personálneho zabezpečenia,
f)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.40)
(6)
Autorizácia obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia42)
a)
údaje podľa odseku 5 písm. a) a b),
b)
číslo autorizácie,
c)
platnosť autorizácie.
(7)
Autorizácia má platnosť päť rokov. Platnosť autorizácie môže ministerstvo životného prostredia na žiadosť podnikateľa, ktorému ministerstvo životného prostredia udelilo oprávnenie vykonávať činnosti uvedené v odseku 1 (ďalej len „autorizovaná osoba“), predĺžiť najviac o päť rokov, ak bola žiadosť o jej predĺženie podaná najneskôr 30 dní pred uplynutím jej platnosti a za splnenia podmienok podľa odseku 5 a odseku 12 písm. b).
(8)
Ministerstvo životného prostredia vedie register autorizovaných osôb, ktorý obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, titul, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, titul, meno a priezvisko zodpovednej osoby, číslo, dátum vydania a platnosť autorizácie.
(9)
Ministerstvo životného prostredia môže s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu a na ich závažnosť platnosť autorizácie pozastaviť alebo autorizáciu zrušiť, ak
a)
autorizovaná osoba neplní podmienky autorizácie podľa odsekov 2, 3 a 6,
b)
autorizovaná osoba pri výkone činnosti podľa odseku 1 nedodržiava podmienky podľa odsekov 2, 3 a 6,
c)
o to požiada autorizovaná osoba.
(10)
Autorizácia zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu, ak autorizovanou osobou je fyzická osoba podnikateľ,
b)
zánikom právnickej osoby,
c)
smrťou alebo skončením pracovnoprávneho vzťahu zodpovedného zástupcu,
d)
zrušením podľa odseku 9,
e)
uplynutím platnosti autorizácie.
(11)
Autorizácia podľa odseku 10 písm. c) nezaniká, ak autorizovaná osoba najneskôr do 30 dní ustanoví nového zodpovedného zástupcu a oznámi to ministerstvu životného prostredia.
(12)
Autorizovaná osoba je povinná
a)
vykonávať činnosť v rozsahu udelenej autorizácie,
b)
uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby a oznámiť to ministerstvu životného prostredia do 30 dní od vydania autorizácie,
c)
zamestnávať v pracovnoprávnom vzťahu zodpovedného zástupcu podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. b), ak nie je sama zodpovedným zástupcom,
d)
oznámiť bezodkladne ministerstvu životného prostredia zmenu podmienok, na ktorých základe bola autorizácia vydaná, ako aj zmenu podmienok podľa písmen b) a c),
e)
uvádzať pri činnosti podľa odseku 1 v ňou vyhotovenej písomnej a grafickej dokumentácii svoje obchodné meno, číslo autorizácie, pripojiť svoj podpis alebo podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky so svojím obchodným menom a pripojiť osvedčenie podľa § 19 ods. 8.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 28a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016


V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore