Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72008
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2015 účinný od 01.07.2016


Platnosť od: 11.06.2015
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2015 účinný od 01.07.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 128/2015 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 91/2016


§ 21
Autorizácia

(1)
Autorizácia je rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktorým sa podnikateľovi udeľuje oprávnenie vykonávať pre iného prevádzkovateľa tieto činnosti
a)
vypracúvanie a aktualizovanie oznámenia,
b)
posúdenie rizika,
c)
vypracúvanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného riadiaceho systému,
d)
vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy,
e)
vypracúvanie a aktualizovanie vnútorného havarijného plánu a podkladov do plánu ochrany obyvateľstva,
f)
konzultačnú a poradenskú činnosť podľa písmen a) až e).
(2)
Ak je žiadateľom o udelenie autorizácie fyzická osoba, podmienkou na udelenie autorizácie je
a)
bezúhonnosť,
b)
odborná spôsobilosť špecialistu alebo zodpovedného zástupcu, ak ním nie je sám žiadateľ o udelenie autorizácie,
c)
skutočnosť, že nie je v konkurznom konaní alebo nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
potrebné technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej činnosti.
(3)
Ak je žiadateľom o udelenie autorizácie právnická osoba, podmienkou na udelenie autorizácie je
a)
bezúhonnosť právnickej osoby a osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
odborná spôsobilosť zodpovedného zástupcu,
c)
skutočnosť, že nie je v konkurznom konaní, ani nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
potrebné technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej činnosti.
(4)
Vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. b) možno len u jedného zamestnávateľa.
(5)
Žiadosť o udelenie autorizácie obsahuje
a)
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, ako aj meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu, ak ním nie je sám žiadateľ o vydanie autorizácie,
b)
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie, ako aj meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu,
c)
činnosť, na ktorú sa žiada vydanie autorizácie,
d)
doklady na preukázanie splnenia podmienok na udelenie autorizácie podľa odsekov 2 a 3,
e)
opis technického, materiálneho a personálneho zabezpečenia,
f)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.40)
(6)
Autorizácia obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia42)
a)
údaje podľa odseku 5 písm. a) a b),
b)
číslo autorizácie,
c)
platnosť autorizácie.
(7)
Autorizácia má platnosť päť rokov. Platnosť autorizácie môže ministerstvo životného prostredia na žiadosť podnikateľa, ktorému ministerstvo životného prostredia udelilo oprávnenie vykonávať činnosti uvedené v odseku 1 (ďalej len „autorizovaná osoba“), predĺžiť najviac o päť rokov, ak bola žiadosť o jej predĺženie podaná najneskôr 30 dní pred uplynutím jej platnosti a za splnenia podmienok podľa odseku 5 a odseku 12 písm. b).
(8)
Ministerstvo životného prostredia vedie register autorizovaných osôb, ktorý obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, titul, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, titul, meno a priezvisko zodpovednej osoby, číslo, dátum vydania a platnosť autorizácie.
(9)
Ministerstvo životného prostredia môže s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu a na ich závažnosť platnosť autorizácie pozastaviť alebo autorizáciu zrušiť, ak
a)
autorizovaná osoba neplní podmienky autorizácie podľa odsekov 2, 3 a 6,
b)
autorizovaná osoba pri výkone činnosti podľa odseku 1 nedodržiava podmienky podľa odsekov 2, 3 a 6,
c)
o to požiada autorizovaná osoba.
(10)
Autorizácia zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu, ak autorizovanou osobou je fyzická osoba podnikateľ,
b)
zánikom právnickej osoby,
c)
smrťou alebo skončením pracovnoprávneho vzťahu zodpovedného zástupcu,
d)
zrušením podľa odseku 9,
e)
uplynutím platnosti autorizácie.
(11)
Autorizácia podľa odseku 10 písm. c) nezaniká, ak autorizovaná osoba najneskôr do 30 dní ustanoví nového zodpovedného zástupcu a oznámi to ministerstvu životného prostredia.
(12)
Autorizovaná osoba je povinná
a)
vykonávať činnosť v rozsahu udelenej autorizácie,
b)
uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby a oznámiť to ministerstvu životného prostredia do 30 dní od vydania autorizácie,
c)
zamestnávať v pracovnoprávnom vzťahu zodpovedného zástupcu podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. b), ak nie je sama zodpovedným zástupcom,
d)
oznámiť bezodkladne ministerstvu životného prostredia zmenu podmienok, na ktorých základe bola autorizácia vydaná, ako aj zmenu podmienok podľa písmen b) a c),
e)
uvádzať pri činnosti podľa odseku 1 v ňou vyhotovenej písomnej a grafickej dokumentácii svoje obchodné meno, číslo autorizácie, pripojiť svoj podpis alebo podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky so svojím obchodným menom a pripojiť osvedčenie podľa § 19 ods. 8.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 28a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016


V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore