Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.09.2021

Platnosť od: 26.09.2002
Účinnosť od: 01.09.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Kontrolné orgány, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Územná samospráva, Priestupkové konanie, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33JUD25536DS34EUPP58ČL7

Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.09.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 543/2002 s účinnosťou od 01.09.2021 na základe 356/2019

Legislatívny proces k zákonu 356/2019§ 28
Európska sústava chránených území Natura 2000

(1)
Európska sústava chránených území Natura 2000 (ďalej len „európska sústava chránených území“) je koherentná európska ekologická sústava pozostávajúca z lokalít s výskytom biotopov európskeho významu, biotopov druhov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov, ktorej cieľom je umožniť zachovať, a ak je to potrebné, obnoviť priaznivý stav týchto biotopov a druhov v ich prirodzenom areáli. Na území Slovenskej republiky európsku sústavu chránených území tvoria chránené vtáčie územia a územia európskeho významu (ďalej len „územie európskej sústavy chránených území“).
(2)
Pre územia európskej sústavy chránených území sa v dokumentácii ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 4 písm. a), b) a d) určia opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám druhov a biotopov, na ochranu ktorých boli tieto územia zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územia, v súlade so zabezpečením cieľa podľa odseku 1. Tieto opatrenia sa v príslušnom rozsahu uplatnia aj v plánovacích dokumentoch podľa osobitných predpisov,64a) ktoré určujú podmienky alebo spôsob využívania týchto území.
(3)
Využívanie území európskej sústavy chránených území je podriadené zachovaniu alebo zlepšeniu stavu druhov a biotopov, na ochranu ktorých boli tieto územia zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územia.
(4)
Na vykonanie činnosti, ktorou môže v území európskej sústavy chránených území dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopov európskeho významu alebo biotopov druhov európskeho významu, na ochranu ktorých bolo toto územie zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územie, alebo k významnému vyrušovaniu týchto druhov v ich prirodzenom vývine, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody; orgán ochrany prírody je povinný vlastníka, užívateľa alebo správcu pozemku alebo osobu, ktorá plánuje takúto činnosť vykonať, vopred písomne upozorniť na to, že na jej vykonanie sa takýto súhlas vyžaduje, a to na základe vlastného podnetu alebo podnetu organizácie ochrany prírody.
(5)
Akýkoľvek plán, program64b) alebo projekt64c) (ďalej len „plán alebo projekt“), ktorý môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených území významný vplyv, nemožno podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť (ďalej len „schváliť alebo povoliť“), ak nebol predmetom primeraného hodnotenia vplyvov na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany (ďalej len „primerané hodnotenie vplyvov“) a nebolo preukázané, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu tohto územia z hľadiska cieľov jeho ochrany (ďalej len „nepriaznivý vplyv na integritu územia“); ustanovenie odseku 11 týmto nie je dotknuté.
(6)
Každý, kto obstaráva alebo zamýšľa uskutočniť plán alebo projekt podľa odseku 5, je povinný predložiť návrh plánu alebo projektu na posúdenie orgánu ochrany prírody; návrh plánu alebo projektu možno predložiť spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska, ak sa ich vydanie k návrhu plánu alebo projektu podľa tohto zákona vyžaduje.
(7)
Orgán ochrany prírody posudzuje návrh plánu alebo projektu z hľadiska možnosti jeho významného vplyvu na územie európskej sústavy chránených území a vydáva k nemu odborné stanovisko. Orgán ochrany prírody vydáva odborné stanovisko k návrhu plánu alebo projektu z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti navrhovateľa. Ak orgán ochrany prírody vydáva záväzné stanovisko k návrhu programu starostlivosti o lesy podľa § 9 ods. 1 písm. m), ktorý sa vzťahuje na územie európskej sústavy chránených území, odborné stanovisko je jeho súčasťou.
(8)
Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh plánu alebo projektu podlieha primeranému hodnoteniu vplyvov v konaní podľa osobitného predpisu.64)
(9)
Na účely primeraného hodnoteniu vplyvov je navrhovateľ povinný vypracovať alternatívne riešenia návrhu plánu alebo projektu a opatrenia s cieľom vylúčiť nepriaznivý vplyv návrhu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území alebo v čo možno najväčšej miere takýto vplyv zmierniť, ak jeho vylúčenie nemožno dosiahnuť.
(10)
Primerané hodnotenie vplyvov návrhu plánu alebo projektu sa vypracúva ako súčasť dokumentácie podľa osobitného predpisu.64d) Dokumentáciu k primeranému hodnoteniu vplyvov je oprávnená vyhotovovať autorizovaná osoba (§ 28a) alebo organizácia ochrany prírody prostredníctvom autorizovanej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s organizáciou ochrany prírody.
(11)
Ak sa na základe primeraného hodnotenia vplyvov v konaní podľa osobitného predpisu64) nepreukáže, že plán alebo projekt nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu územia, a neexistujú iné alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu na integritu územia, alebo ak také nie sú, s menším nepriaznivým vplyvom, takýto plán alebo projekt možno podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť alebo povoliť, len ak sa musí realizovať z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení. Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené druhy a biotopy a musia zabezpečiť funkcie porovnateľné s funkciami, ktoré plnilo územie ovplyvnené plánom alebo projektom tak, aby bola zabezpečená ochrana celkovej koherencie európskej sústavy chránených území.
(12)
Ak sa na území európskej sústavy chránených území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, plán alebo projekt podľa odseku 11 možno schváliť alebo povoliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia a verejnej bezpečnosti ľudí alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie. Z iných naliehavých dôvodoch vyššieho verejného záujmu možno takýto plán alebo takýto projekt schváliť alebo povoliť len v súlade so stanoviskom Európskej komisie.
(13)
O tom, či schválenie alebo povolenie plánu alebo projektu s nepriaznivým vplyvom na integritu územia predstavuje naliehavý vyšší verejný záujem, rozhoduje vláda na základe návrhu, ktorý predkladá ministerstvo na základe žiadosti ústredného orgánu štátnej správy, do pôsobnosti ktorého plán alebo projekt patrí. Súčasťou žiadosti je aj informácia o rozsahu a lokalizácii navrhovaných kompenzačných opatrení a výške finančných prostriedkov potrebných na ich realizáciu a stanovisko ministerstva k rozsahu a lokalizácii navrhovaných opatrení uvedených v informácii; informáciu vyhotovuje navrhovateľ a stanovisko vydáva ministerstvo na základe žiadosti navrhovateľa.
(14)
Návrh kompenzačných opatrení vypracúva na náklady navrhovateľa organizácia ochrany prírody alebo autorizovaná osoba (§ 28a) v spolupráci s organizáciou ochrany prírody. K návrhu kompenzačných opatrení je navrhovateľ povinný si vyžiadať súhlas ministerstva, a to ešte pred schválením alebo povolením plánu alebo projektu.
(15)
Vykonanie kompenzačných opatrení je navrhovateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady spravidla pred uskutočnením činnosti. Ak navrhovateľ nezabezpečí vykonanie kompenzačných opatrení, môže ich vykonanie zabezpečiť ministerstvo alebo ním poverená organizácia ochrany prírody na jeho náklady.
(16)
Podrobnosti o primeranom hodnotení vplyvov a kompenzačných opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 28a
Autorizovaná osoba

(1)
Dokumentáciu k primeranému hodnoteniu vplyvov návrhov plánov alebo projektov (§ 28 ods. 10) a k návrhu kompenzačných opatrení (§ 28 ods. 14) vyhotovujú fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia vydaného ministerstvom (ďalej len „autorizovaná osoba“). Právnická osoba sa môže zaviazať k vyhotoveniu tejto dokumentácie, ak pre ňu túto činnosť zabezpečujú autorizované osoby.
(2)
Osvedčenie môže na základe písomnej žiadosti získať fyzická osoba, ktorá má na uvedenú činnosť odbornú spôsobilosť a je bezúhonná.
(3)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje
a)
dokladom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní príslušného odborného zamerania,
b)
dokladom o najmenej päťročnej odbornej praxi v oblasti ochrany prírody a krajiny,
c)
dokladom o absolvovaní odbornej prípravy zabezpečovanej ministerstvom poverenou organizáciou a úspešnom vykonaní skúšky pred odbornou komisiou zriadenou ministerstvom.
(4)
Za bezúhonnú sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z nedbanlivosti;72) táto skutočnosť sa preukazuje dokladmi uvedenými v § 44 ods. 7.
(5)
Osvedčenie sa vydáva s platnosťou najviac na päť rokov. Platnosť osvedčenia možno predĺžiť najviac o ďalších päť rokov, pokiaľ sa nezmenili podmienky na vydanie osvedčenia a držiteľ osvedčenia požiada o predĺženie jeho platnosti najmenej šesť mesiacov pred uplynutím platnosti osvedčenia.
(6)
Osvedčenie zaniká
a)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
b)
smrťou oprávnenej osoby, alebo
c)
jeho odňatím.
(7)
Ministerstvo môže odňať osvedčenie, ak
a)
autorizovaná osoba prestala byť spôsobilá na právne úkony,
b)
autorizovaná osoba bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z nedbanlivosti,72)
c)
bolo osvedčenie vydané na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti alebo pripojených dokladoch,
d)
autorizovaná osoba závažným spôsobom alebo opakovane porušila právne predpisy súvisiace s výkonom jej činnosti, alebo
e)
autorizovaná osoba požiadala o odňatie osvedčenia,
f)
autorizovaná osoba nesplní povinnosť podľa odseku 8 písm. b).
(8)
Autorizovaná osoba je povinná
a)
oznámiť ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na základe ktorých jej bolo vydané osvedčenie,
b)
zúčastniť sa na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo úspešne absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti, ak dôjde k zásadným zmenám v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo v prípade zistenia závažných nedostatkov v jej činnosti.
(9)
Podrobnosti o vydaní osvedčenia, odbornej spôsobilosti, odbornej príprave a skúške odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 51
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny

(1)
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „štátny zoznam“) je informačný systém verejnej správy, v ktorom sa evidujú údaje o chránených územiach a ich ochranných pásmach, územiach európskeho významu, územiach medzinárodného významu, súkromných chránených územiach a ich ochranných pásmach a chránených stromoch a ich ochranných pásmach.
(2)
Štátny zoznam obsahuje súpis, popis a geometrické a polohové určenie osobitne chránených častí prírody a krajiny podľa odseku 1, ako aj dokumentáciu týkajúcu sa týchto území. Údaje o geometrickom a polohovom určení osobitne chránených častí prírody a krajiny zapísaných v štátnom zozname sú v rozsahu ich vyhlásenej ochrany záväzné.
(3)
Správcom štátneho zoznamu je ministerstvo. Štátny zoznam prevádzkuje ministerstvom poverená organizácia ochrany prírody.
(4)
Orgán ochrany prírody zašle do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlásila ochrana osobitne chránenej časti prírody a krajiny, podklady organizácii ochrany prírody na vykonanie jej zápisu do štátneho zoznamu; ak sa osobitne chránená časť prírody a krajiny vyhlásila nariadením vlády, príslušným orgánom je ministerstvo.
(5)
Organizácia ochrany prírody zapíše osobitne chránenú časť prírody a krajiny do štátneho zoznamu do 30 dní odo dňa doručenia podkladov podľa odseku 4. Ak osobitne chránená časť prírody a krajiny bola vyhlásená na základe podkladov vypracovaných organizáciou ochrany prírody, osobitne chránenú časť prírody a krajiny organizácia ochrany prírody zapíše do štátneho zoznamu do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlásila ochrana osobitne chránenej časti prírody a krajiny; ustanovenie odseku 4 sa v tomto prípade nepoužije.
(6)
Po vykonaní zápisu osobitne chránenej časti prírody a krajiny do štátneho zoznamu okresný úrad na základe podkladov predložených organizáciou ochrany prírody do 30 dní vyznačí osobitne chránenú časť prírody a krajiny v katastri nehnuteľností;80) ak ide o obecné chránené územie, podklady predkladá obec. Prílohou žiadosti o zápis osobitne chránenej časti prírody a krajiny do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu.
(7)
Postup podľa odsekov 4 až 6 sa rovnako uplatní aj na zmenu osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
(8)
V prípade zrušenia ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny organizácia ochrany prírody zápis zo štátneho zoznamu vyškrtne. Po vyškrtnutí zápisu osobitne chránenej časti prírody a krajiny sa primerane uplatní postup podľa odseku 6 prvej vety.
(9)
Údaje zo štátneho zoznamu sú prístupné verejnosti cez sieťové služby.81)
(10)
Podrobnosti o vedení štátneho zoznamu ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]81)  § 6 zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona č. 362/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore