Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 50/2024 účinný od 01.04.2024

Platnosť od: 18.03.2024
Účinnosť od: 01.04.2024
Autor: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Geológia, geodézia, kartografia, Vlastnícke práva, Kataster nehnuteľností
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 50/2024 účinný od 01.04.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 50/2024 s účinnosťou od 01.04.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 písm. a), b), f) a i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 75/2011 Z. z., vyhlášky č. 26/2014 Z. z. a vyhlášky č. 276/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89, kódom EPSG::4937 pre 3D – φ, λ, h, kódom EPSG::4936 pre 3D – X, Y, Z a kódom EPSG::4258 pre 2D – φ, λ,“.

2.
V § 2 ods. 2 písm. d) treťom bode sa znak „ÄWP“ nahrádza znakom „ΔWp“.
3.
V § 2 ods. 4 sa slová „SKTRFyy“ nahrádzajú slovami „SKTRFyyyy“ a slovo „SKTRF09“ sa nahrádza slovom „SKTRF2022“.
4.
V § 2 ods. 7 sa slová „SKVRFyy“ nahrádzajú slovami „SKVRFyyyy“ a posledná veta znie: „Realizáciou EVRS je SKVRF2024, ktorý zodpovedá EVRF2019 s kódom EPSG::9390.“.
5.
V § 2 ods. 11 sa slovo „alfabetickým“ nahrádza slovom „alfanumerickým“ a slovo „DVRM“ sa nahrádza slovom „DVRM05“.
6.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Na prevod normálnych výšok určených v národnej realizácii EVRF2019 a elipsoidických výšok určených v realizácii Európskeho terestrického referenčného systému 1989, definovaných nad elipsoidom Geodetického referenčného systému 1980 sa používa fitovaný digitálny model kvázigeoidu Slovenska s alfanumerickým kódom DMQSK2024-E.“.

7.
V § 3 odsek 2 znie:

„(2)
Aktívne geodetické základy tvoria služby, ktoré umožňujú získavať výsledky v záväzných geodetických systémoch alebo údaje medzi nimi transformovať, medzi ktoré patria
a)
permanentná lokalizačná služba označená ako Slovenská priestorová observačná služba s alfabetickým kódom SKPOS; stanice SKPOS sú prevádzkované na vybraných bodoch Štátnej priestorovej siete a

b)
rezortná transformačná služba s alfabetickým kódom RTS.“.

8.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Súčasťou geodetických základov sú aj referenčné modely, ktoré vyjadrujú vzťah medzi realizáciami geodetických systémov.“.

9.
V § 4 odsek 2 znie:

„(2)
Správou geodetických základov je
a)
výkon geodetických činností pri budovaní, obnove a údržbe geodetických bodov geodetických základov, geodetických bodov štátnych hraníc a hraničných znakov,

b)
zabezpečenie geodetického určenia a kontroly geodetických bodov geodetických základov, realizácií záväzných geodetických systémov,

c)
zabezpečenie a prevádzkovanie SKPOS,

d)
rozhodovanie o zriadení, odstránení a premiestnení geodetického bodu geodetických základov,

e)
evidencia hlásení a žiadostí týkajúcich sa geodetických bodov geodetických základov,

f)
predkladanie zoznamov geodetických bodov geodetických základov okresným úradom na zápis formy ochrany do katastra nehnuteľností,

g)
navrhovanie lokality chránených území geodetického bodu geodetických základov úradu,

h)
zabezpečenie a prevádzkovanie informačného systému geodetických základov,

i)
poskytovanie údajov a informácií o bodoch geodetických základov a službách SKPOS,

j)
tvorba a poskytovanie referenčných modelov,

k)
zabezpečenie a prevádzka rezortnej transformačnej služby.“.

10.
V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa slová „papierovej forme“ nahrádzajú slovami „listinnej podobe alebo elektronickej podobe“.
11.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou informačného systému geodetických základov je aj SKPOS.“.
12.
V § 8 ods. 3 písm. a) sa slová „geodetických referenčných bodov“ nahrádzajú slovami „bodov geodetických základov“.
13.
V § 9 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa čiarka a slová „ak tieto neboli aktualizované webovou službou (transakčnou službou)“.
14.
§ 9a vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Evidovanie údajov o stavbe, byte a nebytovom priestore
§ 9a
(1)
O stavbe, byte a nebytovom priestore sa na základe dokladu o kolaudácii a jeho príloh zapisujú údaje o
a)
výmere zastavanej plochy stavby, podlahovej ploche stavby, podlahovej ploche bytu alebo nebytového priestoru;1) uvádza sa v m2 na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania,

b)
počte nadzemných podlaží a podzemných podlaží vrátane prízemia;1a) uvádza sa celým číslom od 1, ak odsek 5 neustanovuje inak,

c)
počte obytných miestností a neobytných miestností; uvádza sa celým číslom od 1,

d)
tom, či je v bytovom dome alebo ostatnej budove výťah,

e)
stave nehnuteľnosti,

f)
materiálnej konštrukcii stavby; uvádza sa numerickým kódom podľa prílohy č. 2,

g)
dátume právoplatnosti dokladu o kolaudácii; uvádza sa v tvare „dd.mm.rrrr“, kde „dd“ je deň, „mm“ je mesiac a „rrrr“ je rok.

(2)
Zastavaná plocha stavby je pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

(3)
Podlahová plocha stavby je tvorená vnútorným priestorom stavby okrem zvislých konštrukcií, ktorého svetlá výška medzi úrovňou podlahy a stropom alebo strešnou konštrukciou dosahuje najmenej 1,3 m. Do výmery podlahovej plochy stavby sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1,2 m široké, 0,3 m hlboké a 2 m vysoké od podlahy. Do výmery podlahovej plochy stavby sa započítava plocha zabratá vykurovacími telesami, inštalačnými predmetmi, technickým zariadením, strojovým vybavením alebo kuchynskou linkou. Za podlahovú plochu stavby sa po splnení parametrov uvedených v prvej až tretej vete považuje aj podlahová plocha podkrovia ako vnútorný priestor stavby prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený podlahou a konštrukciou krovu alebo ďalšími stavebnými konštrukciami. Do výmery podlahovej plochy stavby sa nezapočítava podlahová plocha výťahovej šachty, schodiska vrátane plochy medziposchodia, balkónu, lodžie, terasy bez presklenia a šachty s rozvodmi.

(4)
Obytná miestnosť je miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie.

(5)
Viacpodlažný byt v bytovom dome sa označí slovom mezonet. Ak ide o podlažie, ktoré má aspoň jednu tretinu podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujú na šikmú strešnú konštrukciu alebo stropnú konštrukciu, označí sa slovom podkrovie. Byt na medziposchodí sa označí slovom mezanín.

(6)
Novostavbou je stavba, od kolaudácie ktorej neuplynulo viac ako 10 rokov.

(7)
Informácia o tom, či ide o kompletnú rekonštrukciu, čiastočnú rekonštrukciu alebo pôvodný stav stavby, bytu alebo nebytového priestoru vychádza z dokladu o kolaudácii a jeho príloh.

(8)
Údaje o stavbách, bytoch a nebytových priestoroch pre bezpečnosť štátu, údaje o stavbách, bytoch a nebytových priestoroch pre obranu štátu a údaje o inžinierskych stavbách sa nezapisujú.

(9)
Údaje podľa odseku 1 sa aktualizujú na základe ďalšieho dokladu o kolaudácii. Údaje a ich zmena sa zapíšu v deň ich vzniku alebo v deň, kedy zmena nastala.“.


Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
1) § 2 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 205/2023 Z. z.

1a) § 12 ods. 4 a 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa sa vypúšťa.“.

15.
V § 10 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
vo forme parametrov bodov geodetických základov napríklad súradníc, výšok a tiažového zrýchlenia.“.

16.
V § 10 odsek 2 znie:

„(2)
Správca poskytuje údajové súbory z SKPOS elektronickou formou prostredníctvom internetového portálu a štandardizované korekcie z SKPOS v reálnom čase prostredníctvom internetu.“.

17.
V § 14 odsek 1 znie:

„(1)
Názvy nesídelných geografických objektov a špecifických sídelných geografických objektov z územia Slovenskej republiky, ktoré štandardizuje úrad podľa § 18 ods. 1 zákona a ktoré nemajú charakter územnej správnej jednotky, sú názvy skupín kategórií objektov v rozsahu katalógu tried objektov
a)
vôd a vodných stavieb,

b)
chránených území,

c)
útvarov vertikálneho členenia zemského povrchu,

d)
špecifických sídelných objektov,

e)
historických, kultúrnych, účelových objektov,

f)
geomorfologických jednotiek,

g)
jednotlivých typov vegetácie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

18.
§ 23 vrátane nadpisu znie:

㤠23
Zriaďovanie a aktualizácia bodov geodetických základov
(1)
Geodetické body tvoriace geodetické základy zriaďuje správca podľa § 15 zákona a aktualizuje správca podľa § 4 až 6.

(2)
Výsledný operát zo zriaďovania bodov geodetických základov obsahuje
a)
technickú správu,

b)
výpočtový protokol,

c)
zoznam parametrov bodov geodetických základov.

(3)
Referenčné modely ako súčasť geodetických základov vyjadrujú vzťah medzi realizáciami geodetických referenčných systémov a sú určené konvenčne alebo prostredníctvom identických bodov geodetických základov v dvoch geodetických referenčných systémoch.

(4)
Výsledný operát k tvorbe referenčných modelov obsahuje
a)
technickú správu,

b)
výpočtový protokol,

c)
popis a parametre referenčných modelov.

(5)
Výsledky geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. d) zákona pri zriaďovaní a aktualizácii geodetických bodov geodetických základov sa preberajú do informačného systému geodetických základov.“.

19.
V § 24 ods. 5 sa znaky „óxy“ a „δxy“ nahrádzajú znakom „σxy“ a slovo „priestorovej“ sa nahrádza slovom „trigonometrickej“.
20.
V § 24 ods. 6 sa znak „óH“ nahrádza znakom „σH“.
21.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24a
Zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov štátnych hraníc a hraničných znakov
(1)
Zriaďovanie a aktualizáciu geodetických bodov štátnych hraníc a hraničných znakov vykonáva právnická osoba zriadená úradom so súhlasom správcu štátnych hraníc.4b)

(2)
Výsledky geodetických a kartografických činností uvedených v odseku 1 sa preberajú do hraničného dokumentárneho diela, ktoré spravuje správca štátnych hraníc.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„4b) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc v znení neskorších predpisov.“.

22.
V § 25 ods. 1 sa za slovo „noriem5)“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami alebo prísnejšími požiadavkami“.
23.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Napríklad STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Účelové mapy. Kreslenie a značky (01 3410).“.

24.
V § 26 ods. 5 sa slovo „km2“ nahrádza slovom „km2“.
25.
§ 29 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území
§ 29
(1)
Geodetickými činnosťami pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území sa rozumie meranie, digitalizácia, modelovanie a zobrazovanie objektov, transformovanie priestorových údajov medzi rôznymi geodetickými referenčnými systémami a hodnotenie kvality priestorových údajov.

(2)
Výsledný operát geodetických činností pri tvorbe a aktualizácii informačných systémov o území obsahuje
a)
technickú správu,

b)
protokol o kontrole kvality údajov,

c)
súbory priestorových údajov,

d)
metaúdaje.

(3)
Výsledný operát geodetických činností pri tvorbe a aktualizácii informačných systémov o území sa odovzdá objednávateľovi.“.

26.
V § 34 ods. 4 sa za slovo „normy7)“ vkladajú slová „alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými požiadavkami alebo prísnejšími požiadavkami“.
27.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Napríklad STN 73 2030 Zaťažovacie skúšky stavebných konštrukcií. Spoločné ustanovenia (73 20 30), STN 73 6209 Zaťažovacie skúšky mostov (73 6209), STN 73 0405 Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov (73 0405).“.

28.
V § 40 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je výsledný operát vyhotovený v elektronickej podobe, je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu autorizovaného geodeta a kartografa.“.
29.
V § 40 odsek 4 znie:

„(4)
Zamestnanec rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť, autorizačne overí výsledný operát na všetkých prvopisoch doložkou. Doložka obsahuje údaj o tom, že náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom, meno, priezvisko a podpis zamestnanca, číslo osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti vydaného úradom, rozsah oprávnenia podľa § 6 zákona, na ktoré je osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané úradom, dátum a odtlačok riadkovej pečiatky. Riadková pečiatka obsahuje názov rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie a poradové číslo vydanej riadkovej pečiatky. Ak je výsledný operát vyhotovený v elektronickej podobe, je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu zamestnanca s osobitnou odbornou spôsobilosťou.“.

30.
V § 40 odsek 5 znie:

„(5)
Pri výkone znaleckej činnosti9) sa vykoná autorizačné overenie na všetkých prvopisoch výsledného operátu vybraných geodetických a kartografických činností uvedených v § 6 písm. b) až j) zákona doložkou. Doložka obsahuje údaj o tom, že náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom, meno, priezvisko, číslo osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti vydaného úradom, podpis, dátum a odtlačok pečiatky znalca. Ak je výsledný operát vyhotovený v elektronickej podobe, je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu znalca.“.

31.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 14 a 15 zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.“.
32.
V § 46 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak je výsledný operát vyhotovený v elektronickej podobe, je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu osoby oprávnenej na úradné overovanie.“.
33.
Nadpis prílohy č. 2 znie: „Materiálna konštrukcia stavby“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2024.

Juraj Celler v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore