Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.02.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 04.08.1995
Účinnosť od: 01.02.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20JUD927186DS14EUPP8ČL11

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.02.2023 do 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 162/1995 s účinnosťou od 01.02.2023 na základe 2/2023

Legislatívny proces k zákonu 2/2023§ 9
Druhy pozemkov

Pozemky sa v katastri členia na
a)
ornú pôdu,
b)
chmeľnice,
c)
vinice,
d)
záhrady,
e)
ovocné sady,
f)
trvalé trávne porasty,
g)
lesné pozemky,
h)
vodné plochy,
i)
zastavané plochy a nádvoria,
j)
ostatné plochy,
k)
ostatné poľnohospodárske plochy.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore