Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.10.2019

Platnosť od: 04.08.1995
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17JUD927165DS11EUPP8ČL6

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 162/1995 s účinnosťou od 01.10.2019 na základe 212/2018

Legislatívny proces k zákonu 212/2018§ 35

(1)
Okresný úrad vykoná záznam bez návrhu, prípadne na návrh vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Návrh na vykonanie záznamu možno podať aj prostredníctvom elektronického formulára, ktorý úrad zverejní na svojom webovom sídle.
(2)
Prílohou návrhu na vykonanie záznamu je
a)
verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti; ak ide o zápis záložného práva, ktoré vzniká zo zákona, listinu preukazujúcu existenciu pohľadávky nie je potrebné prikladať,
b)
identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané v liste vlastníctva,
c)
iné listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie.
zobraziť paragraf
§ 43
Lehoty na vykonanie zápisu

(1)
Okresný úrad vykoná zápis podľa § 41
a)
v deň, ktorým rozhodnutie o povolení vkladu nadobudlo právoplatnosť, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň,
b)
do 60 dní odo dňa začatia konania o zázname, ak odsek 3 neustanovuje inak,
c)
do piatich pracovných dní odo dňa začatia konania o výmaze záložného práva,
d)
v deň doručenia verejnej listiny alebo inej listiny na zápis poznámky, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň.
(2)
Ak ide o dražbu podľa osobitného zákona,10ab) ktorej predmetom je byt, dom alebo iná nehnuteľnosť, okresný úrad vyznačí údaj o dražbe najmenej počas troch mesiacov odo dňa doručenia zápisnice o dražbe, a ak bolo začaté súdne konanie o určenie neplatnosti dražby,10ac) tak až do skončenia tohto konania. Na zrušenie poznámky platí ustanovenie § 39 ods. 3.
(3)
Ak bol návrh na vykonanie záznamu podaný prostredníctvom elektronického formulára, okresný úrad vykoná záznam do 30 dní od doručenia návrhu na vykonanie záznamu.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore