Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.04.2024

Platnosť od: 17.07.1995
Účinnosť od: 01.04.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST189JUD24DS257EUPP1ČL1

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.04.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 145/1995 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 530/2023

Legislatívny proces k zákonu 530/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o správnych poplatkoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Úvodné ustanovenie

Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky“), ktoré sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov,1) uznaných vzdelávacích inštitúcií,1aa) DataCentra a správcu informačného systému dátového centra obcí1ab) (ďalej len „správny orgán“).

§ 2 - Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.

§ 3 - Poplatník
(1)

Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

§ 4
(1)

Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a)

štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,

b)

Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,

c)

diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,

d)

správca majetku štátu pri prevode správy majetku štátu.

(2)

Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu,1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu,1b) správca v konaní podľa osobitných predpisov,1ba) likvidátor,1bb) Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

(3)

Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

a)

o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia, nemocenského zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,

b)

o priestupkoch,3)

c)

o slobodnom prístupe k informáciám.

(4)

Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

(5)

Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(6)

Od poplatkov sú oslobodené konania a úkony, ktorých predmetom je zmena priezviska po uzavretí manželstva; to neplatí, ak sa vydáva doklad urýchlene na žiadosť poplatníka.

§ 5 - Základ poplatku pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom
(1)

Pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom je základom poplatku cena predmetu spoplatneného úkonu uvedená v príslušnej položke sadzobníka.

(2)

Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.

(3)

Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé euro nadol.

§ 6 - Sadzba poplatku
(1)

Sadzba poplatku je určená v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku s výnimkou položky 240 sadzobníka.

(2)

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom poštového podniku vykonávajúceho činnosť osvedčujúcej osoby5) (ďalej len „osvedčujúca osoba“) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

(3)

Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej podobe, spoplatňuje sa celý úkon sadzbou poplatku určenou v sadzobníku, inak sadzbou poplatku v najnižšej sume ustanovenej v sadzobníku, ak je táto v sadzobníku ustanovená; na počet strán sa v tomto prípade neprihliada. Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije.

(4)

Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.

§ 6a - Zaokrúhľovanie poplatku

Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli, ak § 7 ods. 9 neustanovuje inak, s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je

a)

menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,

b)

rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,

c)

väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.

§ 7 - Platenie poplatkov
(1)

Poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému (ďalej len „prevádzkovateľ systému“) sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak má na to správny orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. Ak je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené poštovým poukazom, platobnou kartou, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet prevádzkovateľa systému; ak sa poplatok platí prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice,6) platí sa na príjmový účet vedený v Štátnej pokladnici.

(2)

Poplatky možno platiť aj prostredníctvom osvedčujúcej osoby6ab) alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.6)

(3)

Správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov je povinný na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom systému a správnym orgánom umožniť umiestnenie a prevádzkovanie technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov; v tomto prípade sa všeobecný predpis o správe majetku štátu6ac) nepoužije. Podmienky umiestnenia a prevádzkovania technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov upraví zmluva medzi prevádzkovateľom systému a správnym orgánom; prevádzkovateľ systému a správny orgán sú povinní uzavrieť takúto zmluvu podľa vzoru schváleného Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Vzor zmluvy podľa druhej vety sa zverejní na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky.

(4)

Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, v hotovosti, prostredníctvom osvedčujúcej osoby6ab) alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.6) Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu7ad) alebo osvedčujúcej osoby,5) môžu sa platiť platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účet prevádzkovateľa systému.

(5)

Poplatky za úkony a konania vykonávané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, prostredníctvom osvedčujúcej osoby6ab) alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.6)

(6)

Poplatky sa platia v eurách, ak tento zákon neustanovuje inak. Platbu poplatku je poplatník povinný označiť identifikačnými údajmi, ktorými sú najmä číslo účtu, variabilný symbol, ak mu správny orgán tieto údaje oznámi.

(7)

Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo poštovým poukazom. Poplatky sa vyberajú v eurách alebo v príslušnej mene štátu, v ktorom má zastupiteľský úrad svoje sídlo, prepočítané z meny euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska6a) v deň predchádzajúci prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje jeho suma. Zastupiteľský úrad môže prijať platbu aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo.

(8)

Poplatník, ktorý je cudzozemcom7), môže platiť poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene.

(9)

Prepočet meny euro na cudziu menu a naopak sa vykoná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,6a) ktorý je platný v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje poplatníkovi jeho suma. Poplatky sa po prepočte zaokrúhľujú na celú základnú jednotku cudzej meny nahor.

(10)

Ak sa vo veci spoplatneného úkonu alebo konania komunikuje elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu7ad) alebo osvedčujúcej osoby,5) správne orgány, okrem správnych orgánov podľa odsekov 4, 5, 7 a 8, umožnia poplatníkovi zaplatiť poplatok prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účely identifikácie poplatku používajú číselník poplatkov orgánom verejnej moci. Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy, správny orgán môže postupovať podľa prvej vety.

(11)

Platba vykonaná prostredníctvom osvedčujúcej osoby podľa osobitného predpisu6ab) sa považuje za uhradenú dňom doručenia zaručenej informácie o úhrade podľa osobitného predpisu.7aa)

§ 8 - Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
(1)

Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

(2)

Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

§ 9 - Následky nezaplatenia poplatku

Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

§ 10 - Vrátenie poplatku
(1)

Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu alebo na základe žiadosti poplatníka, ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak. Na účely tohto zákona sa lehota ustanovená osobitným predpisom považuje za zachovanú, ak v posledný deň lehoty správny orgán

a)

odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu,

b)

odošle spoplatnené vybavenie elektronicky podľa osobitného predpisu7ab) alebo

c)

odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie.

(2)

Správny orgán na základe žiadosti poplatníka rozhodne o vrátení sumy, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len „preplatok“).

(3)

Poplatok alebo preplatok vráti

a)

správny orgán nezapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, ktorý poplatok vybral, najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku,

b)

prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku alebo doručenia rovnopisu záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku podľa odseku 8; odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku alebo rovnopis záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku podľa odseku 8 je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov povinný odoslať prevádzkovateľovi systému bez zbytočného odkladu.

(4)

Ak správny orgán alebo prevádzkovateľ systému nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej v odseku 3, je povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania z poplatku alebo preplatku, ktorý sa mal vrátiť, vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vrátenia poplatku alebo preplatku. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 5 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 5 %. Úrok z omeškania sa priznáva za každý deň omeškania vrátenia poplatku alebo preplatku až do dňa ich vrátenia.

(5)

Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku; ustanovenia odsekov 3 a 4 sa použijú primerane. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

(6)

Rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku musí obsahovať

a)

označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku alebo preplatku rozhodol,

b)

dátum vydania rozhodnutia,

c)

presné označenie poplatníka,

d)

trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,

e)

výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok alebo preplatok vracia,

f)

spôsob úhrady poplatku,

g)

evidenčné číslo platby poplatku, ak je pridelené centrálnym systémom evidencie poplatkov,

h)

poplatok alebo preplatok, ktorý sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má poplatok alebo preplatok vrátiť,

i)

podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie,

j)

odtlačok úradnej pečiatky.

(7)

Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku a preplatku sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

(8)

Vo veciach Obchodného vestníka podľa osobitného zákona7af) doručí správny orgán rovnopis záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku, ktorý sa má vrátiť podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 5; záznam o vrátení poplatku alebo preplatku obsahuje označenie správneho orgánu, presné označenie poplatníka, trvalý pobyt (sídlo) poplatníka, evidenčné číslo platby poplatku pridelené centrálnym systémom evidencie poplatkov, výšku poplatku alebo preplatku, ktorý sa má vrátiť, dátum záznamu správneho orgánu a prípadne číslo účtu poplatníka v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má poplatok alebo preplatok vrátiť. Záznam o vrátení poplatku alebo preplatku obsahuje podpis povereného zamestnanca s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky, ak sa rozhodnutie nevyhotovuje v elektronickej podobe.

(9)

Správny orgán rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku nevydá, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 2,50 eura. To neplatí, ak sa má vrátiť poplatok podľa odseku 1.

(10)

Poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie; ustanovenie odseku 4 sa použije primerane.

(11)

Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.

(12)

Nárok na vyplatenie poplatku alebo preplatku na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku zaniká po uplynutí desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stalo právoplatným rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku. Nárok na vyplatenie poplatku alebo preplatku na základe rovnopisu záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku zaniká po uplynutí desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol záznam vyhotovený.

(13)

Na účely vrátenia poplatku možno namiesto odpisu právoplatného rozhodnutia použiť aj elektronické rozhodnutie, vyhotovené v súlade s osobitným predpisom,7ag) s vyznačenou právoplatnosťou.

(14)

Poplatok alebo preplatok, ktorý neprevyšuje 2,50 eura a ktorý nemožno podľa odseku 9 prvej vety vrátiť, je príjmom podľa § 17 ods. 1.

(15)

Ak zanikol nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku podľa odseku 11, tento poplatok alebo preplatok je príjmom podľa § 17 ods. 1.

§ 12 - Lehoty
(1)

Lehota je zachovaná, ak v posledný deň lehoty

a)

sa poplatok zaplatí na pošte,

b)

sa poplatok zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou na správnom orgáne,

c)

poplatník predloží platné potvrdenie o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,

d)

sa poplatok odpíše z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

(2)

Ak sa poplatok platí prostredníctvom osvedčujúcej osoby podľa osobitného predpisu,6ab) lehota je zachovaná, ak je zaručená informácia o úhrade podľa osobitného predpisu7aa) doručená najneskôr v posledný deň lehoty.

(3)

Ak v odseku 1 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.7a)

§ 13 - Zánik práva správneho orgánu a povinnosti poplatníka
(1)

Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť poplatníka zaplatiť poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie a na zaplatenie poplatku.

(2)

Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť poplatníka uhradiť rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej len „doplatok“) zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.

(3)

Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný (§ 8).

(4)

Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku, doplatku alebo na ich vymáhanie a ak o tom upovedomí poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal.

(5)

Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.

§ 14 - Vymáhanie poplatkov

Splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha podľa všeobecného predpisu o správnom konaní7b) ten správny orgán, ktorý vykonal úkon alebo uskutočnil konanie; ak správnym orgánom je okresný úrad, splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

§ 15 - Kontrola poplatkov
(1)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonáva v daňových úradoch a colných úradoch kontrolu7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov a v daňových úradoch a colných úradoch, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, kontrolu7c) správnosti a včasnosti platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidencie poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.

(2)

Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti, okrem odseku 1, kontrolu7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov a v správnych orgánoch, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, kontrolu7c) správnosti a včasnosti platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidencie poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.

(3)

Orgány územnej samosprávy vykonávajú kontrolu7d) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú ich príjmom.

(4)

Úrad vládneho auditu7e) vykonáva u prevádzkovateľa systému vládny audit evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov.

§ 15a - Evidencia poplatkov
(1)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu a poplatkov za prenesený výkon štátnej správy vyžiadaný elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu7ad) alebo osvedčujúcej osoby,5) ktoré sú príjmom rozpočtu obcí alebo vyšších územných celkov, prostredníctvom prevádzkovateľa systému.

(2)

Správne orgány, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov nearchivujú potvrdenia o úhrade poplatku vydané technickým zariadením prevádzkovateľa systému, ak informačný systém, ktorý správny orgán používa, umožní kontrolu poplatkov podľa § 15.

(3)

Správne orgány, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné viesť priebežnú evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, ich počte, o príslušných sadzbách poplatkov a sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.

(4)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie číselník poplatkov orgánom verejnej moci ako štruktúrovanú verziu sadzobníka. Položkami číselníka poplatkov orgánom verejnej moci sú položky sadzobníka alebo ich nižšia úroveň členenia v písmenách, bodoch alebo s prihliadnutím na iné podmienky ich uplatňovania ustanovené v oslobodení, splnomocnení alebo poznámke položky tak, aby vzniklo toľko položiek číselníka poplatkov orgánom verejnej moci, koľko variácií sadzieb poplatku je prípustných vo všetkých položkách sadzobníka. Položky číselníka poplatkov orgánom verejnej moci môžu mať prepojenie na úroveň životnej situácie alebo služby verejnej správy,7f) ak ich poskytovanie nemožno oddeliť alebo ak je ich poskytovanie na združenom základe vhodné vzhľadom na nastavenie životných situácií alebo služby verejnej správy na ústrednom portáli verejnej správy,7ac) špecializovanom portáli7ad) alebo u osvedčujúcej osoby.5) Správne orgány sú povinné napĺňať do číselníka poplatkov orgánom verejnej moci údaje a udržiavať ho aktuálny, a to v rozsahu údajov, ktoré sa týkajú ich vlastnej pôsobnosti vo vzťahu ku konaniu alebo úkonu, za ktoré sa poplatky platia.

§ 16 - Pokuty
(1)

Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový úrad pokutu až do sumy 166 eur podľa závažnosti a prípadných následkov takéhoto konania správneho orgánu. Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo k náprave.

(2)

Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)

(3)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 17 - Rozpočtové určenie výnosu poplatkov
(1)

Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán vykonal úkon alebo uskutočnil konanie.

(2)

Správny orgán, ktorý nie je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet miestne príslušného daňového úradu. Správny orgán, ktorý je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, je povinný vybrané poplatky odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet prevádzkovateľa systému. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky vybrané sumy poplatkov v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 9 zúčtujú prostredníctvom preddavkového účtu Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré do konca nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu vybraných poplatkov na účet miestne príslušného daňového úradu.

(3)

Prevádzkovateľ systému odvádza na príjmový účet štátneho rozpočtu sumy poplatkov vždy do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto sumy prijal ak odsek 4 neustanovuje inak.

(4)

Ak sa poplatky platia podľa § 7 ods. 4 druhej vety, prevádzkovateľ systému ich odvedie do rozpočtu príslušnej obce alebo vyššieho územného celku vždy do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto sumy poplatkov prijal. Na účel podľa prvej vety obec alebo vyšší územný celok oznámi prevádzkovateľovi systému číslo účtu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára zverejneného na ústrednom portáli verejnej správy; prevádzkovateľ systému nemá povinnosť zaplatené poplatky obci alebo vyššiemu územnému celku odviesť v lehote podľa prvej vety, ak mu nebolo číslo účtu oznámené.

§ 18 - Konanie
(1)

V konaní vo veci poplatkov sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,8) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Ak sú v sadzobníku ustanovené ďalšie oslobodenia, ako sú uvedené v § 4, správny orgán rozhodnutie o oslobodení nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu.

(3)

Správny orgán rozhodnutie nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu, ak podľa sadzobníka je splnomocnený

a)

upustiť od vybratia poplatku,

b)

znížiť poplatok alebo

c)

zvýšiť poplatok.

§ 18a - Prevádzkovateľ systému
(1)

Prevádzkovateľ systému je povinný

a)

zabezpečiť technické vybavenie a podmienky na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov,

b)

zabezpečiť evidenciu platieb poplatkov a na účel identifikácie úkonu alebo konania používať hodnoty z číselníka poplatkov orgánom verejnej moci,

c)

zabezpečiť zúčtovanie a prevod peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu, do rozpočtov obcí a vyšších územných celkov,

d)

umožniť poplatníkovi kontrolu vykonanej platby a použitie danej platby na požadovaný úkon alebo konanie,

e)

zabezpečiť sprístupnenie technického vybavenia a podmienok na vykonanie platby poplatkov podľa osobitného predpisu,8ae)

f)

plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej podľa odseku 2.

(2)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a prevádzkovateľ systému uzatvoria zmluvu, v ktorej dohodnú podrobnosti o povinnostiach podľa odseku 1, ktorých plnenie je službou vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.8ac) Zmluva podľa prvej vety musí obsahovať podmienky a náležitosti ustanovené osobitným predpisom,8ac) a to najmä obsah a trvanie záväzkov služby vo verejnom záujme, spôsob výpočtu výšky náhrady za službu vo verejnom záujme, kontrolu a prehodnocovanie výšky poskytnutej náhrady za službu vo verejnom záujme a opatrenia na predchádzanie vzniku nadmernej náhrady za službu vo verejnom záujme a na jej vrátenie. Zmluvu podľa prvej vety zverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v Centrálnom registri zmlúv.8ad)

§ 19 - Prechodné ustanovenie

Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú podľa doterajších predpisov, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

§ 19a

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 19b - Prechodné ustanovenie

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 19c - Prechodné ustanovenie

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2001.

§ 19d - Prechodné ustanovenie

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2004.

§ 19e - Prechodné ustanovenie

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31. decembra 2004, vyberie sa poplatok podľa položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov podľa doterajších predpisov.

§ 19f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)

Ak je základ poplatku podľa § 5 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa na celé eurá nadol.

(2)

Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári 2009 sa sumy v slovenských korunách prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na najbližší eurocent nadol. Celková suma základu poplatku sa vypočíta sčítaním všetkých súm a zaokrúhli na celé eurá nadol.

(3)

Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8aa) sa poplatok platí, s výnimkou uvedenou v odseku 4, v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu8ab) alebo v slovenských korunách. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok platí v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu.8ab)

(4)

Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8aa) sa poplatok, ktorý sa má platiť kolkovými známkami, platí kolkovými známkami v slovenských korunách alebo kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok uhradí kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009.

(5)

Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. januári 2009 vráti, prípadne sa vráti jeho pomerná časť v sume, ktorá zodpovedá poplatku alebo jeho pomernej časti zaplatenej v slovenských korunách, prepočítanej konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlenej na eurocenty nahor.

§ 19g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

Ak sa začali konania vo veciach poplatkov a neboli právoplatne ukončené do 31. decembra 2011 podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, dokončia sa podľa toho predpisu.

§ 19ga - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012.

§ 19gb - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1)

Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neukončené do 30. novembra 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013.

(2)

Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj, výmenu a odkupovanie kolkových známok podľa zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľom systému podľa tohto zákona od 1. decembra 2013.

(3)

Na kontrolu poplatkov vykonávanú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013 sa od 1. decembra 2013 uplatnia ustanovenia § 15 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 30. novembra 2013.

§ 19h - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014

Poplatník môže do 31. decembra 2014 poplatok platiť aj kolkovou známkou vydanou do 30. júna 2014 podľa predpisu účinného do 30. júna 2014.

§ 19i - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. januára 2015

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 1. januára 2015, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 1. januára 2015.

§ 19j - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ak podnet na úkon alebo na konanie bol podaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, poplatky sa platia a vyberajú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, ak odsek 2 neustanovuje inak.

(2)

Na zaokrúhľovanie poplatku, označenie platby poplatku a vrátenie poplatku alebo preplatku sa vzťahujú § 6a, § 7 ods. 6 a § 10 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2016, i keď konania vo veciach poplatkov začali do 31. decembra 2015.

§ 19k - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný podľa predpisov účinných do 31. januára 2017, poplatky sa platia a vyberajú podľa predpisov účinných do 31. januára 2017. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neukončené do 31. januára 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. januára 2017.

(2)

Pri rozhodnutiach o vrátení poplatku alebo preplatku, ktoré nadobudli právoplatnosť pred 1. februárom 2017, lehota na uplatnenie nároku na vyplatenie poplatku alebo preplatku podľa § 10 ods. 12 v znení účinnom od 1. februára 2017 začína plynúť od 1. februára 2017.

§ 19l - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Z úkonov a konaní začatých do 31. októbra 2017 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017, i keď sa stanú splatnými po 31. októbri 2017.

(2)

Poplatky zaplatené do 31. októbra 2017 sa prevádzajú do príslušných rozpočtov podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017.

(3)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sprístupní funkcionality číselníka poplatkov orgánom verejnej moci podľa § 15a ods. 4 na účely jeho používania podľa tohto zákona najneskôr od 1. apríla 2018.

§ 19m - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019
(1)

Ustanovenie § 10 ods. 14 v znení účinnom od 1. augusta 2019 sa použije aj na poplatok a preplatok, ktorý nemožno vrátiť podľa § 10 ods. 9 prvej vety v znení účinnom do 31. júla 2019.

(2)

Ustanovenie § 10 ods. 15 v znení účinnom od 1. augusta 2019 sa použije aj na poplatok a preplatok, pri ktorom zanikol nárok na vrátenie podľa § 10 ods. 11 v znení účinnom do 31. júla 2019.

§ 19n - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019

Z úkonov a konaní, ktorých predmetom je zmena priezviska po uzavretí manželstva, začatých do 31. augusta 2019 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019, i keď sa stanú splatnými po 31. auguste 2019.

§ 19o - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2020

Ak podnet na úkon vo veciach Obchodného vestníka bol podaný do 30. septembra 2020, postupuje sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020.

§ 19p - Prechodné ustanovenia v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)

Ustanovenia v Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 152 písmeno n) a al) až aq) sa do 25. mája 2021 neuplatňujú.

(2)

Do 25. mája 2021 je poplatok za vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky 165,50 eur.

§ 19r - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 17. júla 2022
(1)

Pomerná časť ročného poplatku správcu podľa predpisov účinných do 16. júla 2022 za obdobie do 16. júla 2022 je splatná do 31. decembra 2022.

(2)

Ročný poplatok správcu podľa predpisov účinných od 17. júla 2022 za obdobie trvania zápisu správcu v zozname správcov v období od 17. júla 2022 do 30. júna 2023 je splatný 31. júla 2023.

§ 19s - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2022

Z úkonov a konaní začatých do 31. augusta 2022 sa platia poplatky podľa predpisov účinných do 31. augusta 2022, i keď sa stanú splatnými po 30. auguste 2022.

§ 19t - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023

Z úkonov a konaní začatých do 31. decembra 2022 sa platia poplatky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022, i keď sa stanú splatnými po 31. decembri 2022.

§ 19u - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2024

Z úkonov a konaní začatých a neukončených do 31. marca 2024, pri ktorých neboli zaplatené poplatky pri podaní a neboli zaplatené ani v lehote určenej vo výzve podľa § 8, sa platia poplatky podľa predpisov účinných od 1. apríla 2024.

§ 20 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.,

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z. z., ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov.

§ 21 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.

  PREHĽAD

  Časť Položka
  I. Všeobecná správa 1 až 15
  II. Vnútorná správa 16 až 36
  III. Pôdohospodárstvo 37 až 52
  IV. Veterinárna správa 53 až 58
  V. Stavebná správa 59 až 62
  VI. Doprava 63 až 98
  VII. Telekomunikácie 99 až 123
  VIII. Finančná správa a obchodná činnosť 124 až 154
  IX. Colníctvo 155 až 159
  X. Životné prostredie 160 až 171
  XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia 172 až 194
  XII. Jadrová bezpečnosť 195 až 201
  XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia 202 až 209
  XIV. Hospodárska súťaž 210 až 212
  XV. Puncovníctvo 213
  XVI. Priemyselné práva 214 až 235
  XVII. Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia 236 až 239
  XVIII. Konzulárne poplatky 240 až 265
  XIX. Štatistika 266 až 267
  XX. Dôveryhodné služby 268
  XXI. Poštová činnosť 269 až 270
  XXII. Ochrana utajovaných skutočností 271 a 272
  XXIII. Ochrana osobných údajov 273
  XXIV. Výkon verejnej moci elektronicky 274
  XXV. Kybernetická bezpečnosť 276

  sadzobníka správnych poplatkov

  SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

  I. ČASŤ

  Položka 1

  Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
  1. fyzická osoba ..... 25 eur
  2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ..... 250 eur
  Poznámky
  Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

  Položka 2

  a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu ..... 2 eurá
  b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou
  s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí .....
  7 eur
  c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
  v slovenskom jazyku ..... 2 eurá
  v cudzom jazyku ..... 4 eurá
  d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím
  zastupiteľským úradom v Slovenskej republike .....
  15 eur
  e) Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý
  7 eur
  f) Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý
  40 eur
  g) Uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike
  70 eur
  h) Uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike
  70 eur
  i) Uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán jedným rozhodnutím
  140 eur
  j) Vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike 15 eur
  k) Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach8b) lekár
  a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky .....
  350 eur
  l) Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach8b) na účel výkonu zdravotníckeho
  povolania mimo územia Slovenskej republiky .....
  350 eur
  m) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka
  v slovenskom jazyku ..... 7 eur
  v cudzom jazyku ..... 12 eur
  n) vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom ..... 6 eur
  o) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne
  podľa osobitných predpisov8c) za každé aj začaté dve strany
  1 euro
  p) Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu 7 eur.
  Oslobodenie
  Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena i) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.
  Poznámky
  1. Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
  2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
  3. Poplatok podľa písmena p) tejto položky sa vyberá podľa čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú.v. EÚ L 200, 26. 7. 2016).

  Položka 3

  Položka 4

  Položka 5

  Položka 5a

  Položka 6

  Položka 6a

  Položka 8

  Položka 9

  Položka 10

  Položka 11

  Položka 12

  Žiadosť o

  a)

  zápis do zoznamu periodických publikácií13) 8 eur

  b)

  zmenu zápisu v zozname periodických publikácií13) 8 eur

  a)

  Autorizácia vysielania14)

  1.

  žiadosť o autorizáciu vysielania 150 až 660 eur

  2.

  žiadosť o zmenu autorizácie vysielania 30 až 160 eur

  b)

  Autorizácia poskytovania14a)

  1.

  žiadosť o autorizáciu poskytovania 260 eur

  2.

  žiadosť o zmenu autorizácie poskytovania 30 až 160 eur

  c)

  Registrácia retransmisie14b)

  1.

  žiadosť o registráciu retransmisie 150 až 660 eur

  2.

  žiadosť o zmenu registrácie retransmisie 30 až 160 eur

  d)

  Licencia14c)

  1.

  žiadosť o udelenie alebo rozšírenie licencie 260 eur

  2.

  žiadosť o predĺženie licencie 30 až 160 eur

  3.

  žiadosť o zmenu licencie 30 až 160 eur

  4.

  žiadosť o krátkodobú licenciu 30 eur

  Oslobodenie

  Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená žiadosť o zmenu, ktorou sa vykonáva zmena v identifikačných údajoch žiadateľa, v údajoch o osobách, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod alebo ktoré majú podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach žiadateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánoch alebo osobách s hlasovacím právom v riadiacom orgáne žiadateľa.

  Splnomocnenie

  Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa tejto položky určí príslušný správny orgán.

  Položka 15

  II. ČASŤ

  Položka 16

  Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.......................................................................................... 3 eurá

  Položka 17

  Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ........15 eur

  Položka 18

  a) Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom,
  v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt
  30 eur
  b) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 30 eur
  c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15) 100 eur
  d) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 100 eur
  e) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 280 eur
  f) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 280 eur
  Oslobodenie
  1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby
  s ťažkým zdravotným postihnutím.
  2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným
  úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
  Poznámky
  1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
  2. Poplatok podľa tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky; to platí
  aj v prípade, ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
  3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena f) tejto položky, poplatok podľa písmena d) alebo e) tejto položky sa nevyberie.

  Položka 19

  Položka 20

  Položka 21

  Položka 22

  Položka 22a

  a)

  Vydanie občianskeho preukazu .............................................................................. 7 eur

  b)

  Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov .............................................................. 14 eur

  c)

  Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov ...................................................................... 25 eur

  d)

  Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel .............................................................................................. 4 eurá

  Oslobodenie

  1.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 395/2019 Z. z.“), ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občan, ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.

  2.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan, ktorému sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.

  3.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu.

  4.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.

  5.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedie nový údaj alebo sa zmení alebo zruší v ňom uvedený údaj.

  6.

  Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z. starší ako 60 rokov a občan, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

  7.

  Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

  Splnomocnenie

  1.

  Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho preukazu podľa § 2 ods. 3 druhej vety zákona č. 395/2019 Z. z. z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

  2.

  Správny orgán vyberie okrem poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky poplatok vo výške 20 eur za urýchlené vydanie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní na žiadosť občana.

  Položka 23

  Položka 24

  Položka 26

  Položka 27

  Položka 28

  Položka 30

  a)

  Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu.................................................................. 45 eur

  b)

  Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo

  1.

  prvá skúška.......................................................................................................70 eur

  2.

  opakovaná skúška.............................................................................................45 eur

  c)

  Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu................................................................30 eur

  d)

  Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu........................................................45 eur

  e)

  Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu........................................................30 eur

  f)

  Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu.......................................6 eur

  g)

  Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie.........................................................................560 eur

  h)

  Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice........................................560 eur.

  Oslobodenie

  1.

  Od poplatkov podľa písmen a) až f) tejto položky je oslobodený profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušník ozbrojeného zboru Slovenskej republiky, ozbrojený príslušník finančnej správy a príslušník Slovenskej informačnej služby.

  2.

  Od poplatkov podľa písmen d), e), g) a h) tejto položky je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva nový zbrojný preukaz, európsky zbrojný pas, zbrojná licencia alebo povolenie na prevádzkovanie strelnice ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak v ňom bola zistená chyba zapríčinená výrobcom alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý ho vydal.

  3.

  Od poplatkov podľa písmen a) až f) tejto položky je oslobodený športový reprezentant podľa § 29 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene doplnení niektorých zákonov v športovej streľbe, ak ide o zbraň používanú len na športové účely.

  4.

  Od poplatkov podľa písmen a) až f) tejto položky je oslobodená osoba uvedená v bode 1 tohto oslobodenia, ak bola v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

  5.

  Od poplatku podľa písmena g) tejto položky je oslobodené múzeum alebo galéria zriadená podľa § 3 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  Poznámka

  Poplatky podľa písmen a) až f) tejto položky znížené o 50 % sa vyberajú od osoby, ktorá vykonáva funkciu

  a)

  člena stráže prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

  b)

  člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov,

  c)

  člena vodnej stráže podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

  d)

  člena lesnej stráže podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,

  e)

  člena poľovníckej stráže podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Položka 31

  a)

  Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť..............30 eur

  b)

  Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo.....................................................................................................................30 eur

  c)

  Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane a streliva podľa § 58 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiadosť o vykonanie kriminalisticko-expertízneho skúmania zbrane pred vykonaním úpravy zbrane podľa § 28 ods. 1 písm. h) a § 35 ods. 1 písm. p) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov....................................................................................................................45 eur

  d)

  Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom.....................60 eur

  e)

  Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A

  1.

  za každú zakázanú zbraň, každý zakázaný doplnok zbrane alebo za každú žiadosť o zakázané strelivo okrem žiadosti podľa druhého bodu.....................................30 eur

  2.

  držiteľa zbrojnej licencie skupiny A....................................................................140 eur

  f)

  Žiadosť o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou.............................................................................30 eur

  g)

  Žiadosť o zaevidovanie každej zbrane alebo hlavnej časti zbrane...................................9 eur

  h)

  Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 14 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.....................................................................................................................9 eur

  i)

  Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti a bezúhonnosti podľa § 19 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely nadobúdania zbraní a streliva v cudzine ......................................................................................................... 30 eur.

  Oslobodenie

  1.

  Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodený profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušník ozbrojeného zboru Slovenskej republiky, ozbrojený príslušník finančnej správy a príslušník Slovenskej informačnej služby.

  2.

  Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva povolenie, zbrojný sprievodný list, výnimka na zbraň kategórie A, preukaz zbrane alebo posúdenie spoľahlivosti a bezúhonnosti ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak v ňom bola zistená chyba zapríčinená výrobcom alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý ho vydal.

  3.

  Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodená osoba uvedená v bode 1 tohto oslobodenia, ak bola v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

  4.

  Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodená osoba, ktorá sa zúčastní na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene doplnení niektorých zákonov v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.

  5.

  Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodené múzeum alebo galéria zriadená podľa § 3 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  Poznámky

  1.

  Poplatky podľa písmen a) až c) a g) tejto položky znížené o 50 % sa vyberajú od osoby, ktorá vykonáva funkciu

  a)

  člena stráže prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

  b)

  člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov,

  c)

  člena vodnej stráže podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

  d)

  člena lesnej stráže podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,

  e)

  člena poľovníckej stráže podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  2.

  Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.

  Položka 32

  a)

  Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej za každý aj začatý rok....................................................................................................................30 eur

  b)

  Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva..........................................280 eur

  Oslobodenie

  1.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušník ozbrojeného zboru Slovenskej republiky, ozbrojený príslušník finančnej správy a príslušník Slovenskej informačnej služby.

  2.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená osoba uvedená v bode 1 tohto oslobodenia, ak bola v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

  3.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená úschova po úmrtí držiteľa do siedmich dní od ukončenia dedičského konania a úschova odňatej, zaistenej, nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane, jej hlavnej časti alebo streliva.

  Poznámka

  Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojeným zborom Slovenskej republiky, múzeom, ktoré zbrane vystavuje v rámci predmetu svojej činnosti, a vystavovanie zbraní Slovenskej informačnej služby.

  Položka 34

  Položka 34a

  Položka 35

  a) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území Slovenskej republiky ..... 30 eur
  b) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu ..... 10 eur
  c) predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok ..... 15 eur

  Zápis

  III. ČASŤ

  Položka 38

  Vydanie rybárskeho lístka
  a) týždenný ..... 3 eurá
  b) mesačný ..... 5 eur
  c) ročný ..... 10 eur
  d) trojročný ..... 25 eur
  Oslobodenie
  1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov
  s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve
  aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej
  pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby
  ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
  2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo
  so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
  3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

  Položka 39

  a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ..... 300 eur
  b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru ..... 140 eur
  c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu
  1. fyzická osoba ..... 140 eur
  2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ..... 350 eur
  Oslobodenie
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri
  a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom
  stanovisku príslušného krajského lesného úradu alebo obvodného lesného úradu.

  Položka 40

  Položka 41

  Položka 41a

  Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov podľa § 4f ods. 1 a 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z. na základe žiadosti

  1.

  obhospodarovateľa lesa alebo odborného lesného hospodára za každých, aj začatých päť strán .................................................................................................15 eur

  2.

  vlastníka pozemku v rozsahu jeho vlastníctva za každých, aj začatých päť strán ...........................................................................................................................15 eur

  3.

  fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby neuvedenej v prvom bode a druhom bode za každých, aj začatých päť strán .....................30 eur.

  Položka 42

  Položka 42a

  Položka 43

  Položka 44

  Položka 45

  Položka 46

  Položka 47

  Položka 48

  Položka 49a

  Položka 52

  IV. ČASŤ

  Položka 56

  Vydanie záväzného posudku17a) pre

  1.

  fyzickú osobu .......................................................................................................... 50 eur

  2.

  fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu .................................................... 100 eur

  Položka 57

  a)

  Registrácia prevádzkarní potravinárskych podnikov pre potraviny živočíšneho pôvodu alebo potraviny rastlinného pôvodu .................................................................................... 50 eur

  b)

  Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu bez časového obmedzenia ............................................................................................... 100 eur

  c)

  Vydanie rozhodnutia o podmienečnom schválení prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu .................................................................................................................... 100 eur

  d)

  Vydanie rozhodnutia o predĺžení podmienečného schválenia prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu ...................................................................................................100 eur

  e)

  Vydanie certifikátu o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste a na jej vyšetrenie po usmrtení17b) ............................................................................................15 eur

  f)

  Vydanie rozhodnutia o povolení výnimky z frekvencie bakteriologického odberu malým bitúnkom a prevádzkarňam vyrábajúcim mleté mäso a mäsové prípravky v malých množstvách17c) ............................................................................................................ 25 eur

  g)

  Vydanie rozhodnutia o povolení výnimky z povinnosti označovať vajcia17d) ....................50 eur


  V. ČASŤ

  Položka 59

  a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia
  o zmene územného rozhodnutia
  1. pre fyzickú osobu ..... 40 eur
  2. pre právnickú osobu ..... 100 eur
  b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ..... 20 eur
  Oslobodenie
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby
  s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
  knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie,
  ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
  Poznámky
  1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
  2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok
  za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

  Položka 60

  Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením
  (za každú samostatnú stavbu)
  a) na stavby na bývanie
  1. na stavbu rodinného domu ..... 50 eur
  2. na stavbu bytového domu ..... 200 eur
  b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2..... 25 eur
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 50 eur
  c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
  1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..... 35 eur
  2. bytových domov ..... 100 eur
  d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 30 eur
  4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 30 eur
  5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ..... 30 eur
  e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 50 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 50 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 50 eur
  4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 50 eur
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..... 50 eur
  f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) ..... 20 eur
  g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
  do 50 000 eur vrátane ..... 100 eur
  nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 200 eur
  nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 400 eur
  nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 600 eur
  nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 800 eur
  nad 10 000 000 eur ..... 1 000 eur
  h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ..... 50 eur
  i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .......... 60 eur
  j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ........... 150 eur
  Oslobodenie
  1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej
  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
  2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
  3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
  Poznámky
  1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty
  uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
  2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
  3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
  4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

  Položka 60a

  Položka 61

  Položka 62

  Položka 62a

  Položka 62b

  VI. ČASŤ

  Položka 63

  Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu ..... 10 eur
  Splnomocnenie
  Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby,
  ak vydáva vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.
  Oslobodenie
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva
  s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz
  ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom
  vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského
  preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal.

  Položka 63a

  a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla19a)......... 5 eur
  b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla19a) ako náhrady za zničený, stratený,
  odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla19a)
  1 euro

  Položka 64

  Oslobodenie:
  1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na používanie ciest I. triedy pre traktory a pracovné stroje
  samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom.
  2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky pre vozidlá, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo
  obsahujúce písmeno C.

  Položka 65

  a)

  Výkon motora v kW Sadzba poplatku v EUR
  nad do
  80 vrátane 33
  80 90 vrátane 60
  90 100 vrátane 90
  100 110 vrátane 120
  110 125 vrátane 200
  125 140 vrátane 300
  140 155 vrátane 500
  155 170 vrátane 700
  170 210 vrátane 900
  210 a viac 1 000

  RP = Pkw x EKV
  kde:
  RP – výška poplatku,
  Pkw – sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla), ktorej hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1,
  EKV – ekologický koeficient vozidla

  Tabuľka č. 1

  Tabuľka č. 2

  b)

  Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.......................................................... 33 eur

  c)

  Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.........................................................33 eur

  d)

  Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako držiteľ zapisuje výrobca vozidla,20aa) zástupca výrobcu vozidla,20ab) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla........................................................... 33 eur

  Oslobodenie

  1.

  Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

  2.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  3.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 43 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 % pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  2.

  Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu20ac) uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku.

  3.

  Ak predmetom podnikania osoby uvedenej v písmene d) je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vozidiel je povinná tento vzťah preukázať správnemu orgánu. Ak držiteľ motorového vozidla podľa písmena d) do jedného roka odo dňa zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel nevykoná prevod držby motorového vozidla na inú osobu, je povinný najneskôr pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel zaplatiť poplatok podľa písmena a) v sume zodpovedajúcej sume poplatku pri prvej evidencii vozidla.

  4.

  Poplatok podľa tejto položky pri zápise mladšieho historického vozidla podľa § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 33 eur.

  Položka 66

  Položka 67

  Podanie návrhu o

  a)

  udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur

  2.

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 300 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 200 eur

  b)

  udelenie viacstupňového typového schválenia EÚ celého vozidla

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 200 eur

  2.

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................... 150 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 100 eur

  c)

  udelenie predbežného typového schválenia EÚ celého vozidla

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 600 eur

  2.

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 500 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 400 eur

  d)

  udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla vyrábaného
  v malej sérií

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur

  2.

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ......................................................... 300 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................... 200 eur

  e)

  rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti
  v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa
  písmen a), c) a d)

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............. 200 eur

  2.

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ....................................................... 150 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................. 100 eur

  f)

  rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti
  v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa
  písmena b)

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............ 100 eur

  2.

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................ 75 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................. 50 eur

  g)

  udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

  1.

  pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 150 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 200 eur

  h)

  udelenie viacstupňového vnútroštátneho typového schválenia
  celého vozidla

  1.

  pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 100 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 150 eur

  i)

  udelenie predbežného vnútroštátneho typového schválenia
  celého vozidla

  1.

  pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 300 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 400 eur

  j)

  udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla
  vyrábaného v malej sérií

  1.

  pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS ..................................................... 150 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................. 200 eur

  k)

  rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti
  v udelenom vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla
  podľa písmen g) až j) ............................................................................... 50 eur

  l)

  udelenie typového schválenia EÚ vozidla podľa regulačného aktu ......... 200 eur

  m)

  udelenie typového schválenia EÚ systému, komponentu
  alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačného aktu .............. 150 eur

  n)

  rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom
  typovom schválení EÚ podľa regulačného aktu

  1.

  podľa písmena l) ............................................................................... 100 eur

  2.

  podľa písmena m) ............................................................................... 75 eur

  o)

  vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu
  alebo samostatnej technickej jednotky ................................................... 100 eur

  p)

  rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti
  v udelenom vnútroštátnom typovom schválení systému,
  komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
  podľa písmena o) ...................................................................................... 50 eur

  q)

  udelenie typového schválenia EÚ spaľovacieho motora
  necestných pojazdných strojov ................................................................ 300 eur

  r)

  rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom
  typovom schválení EÚ spaľovacieho motora necestných
  pojazdných strojov podľa písmena q) ...................................................... 200 eur

  s)

  uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla ...................... .......... 100 eur

  t)

  uznanie rozšíreného typového schválenia EÚ celého vozidla ............... 50 eur

  u)

  zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť
  typové schválenie EÚ pri použití nových technológií
  alebo koncepcií nezlučiteľných s jedným alebo
  viacerými regulačnými aktmi .................................................................... 200 eur

  v)

  povolenie hromadnej prestavby typu vozidla ......................................... 50 eur

  w)

  schválenie hromadnej prestavby typu vozidla

  1.

  montážou plynového zariadenia ....................................................... 20 eur

  2.

  pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ........... 10 eur

  3.

  inou prestavbou ako v prvom a druhom bode ................................. 200 eur

  x)

  rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej prestavby
  typu vozidla

  1.

  montážou plynového zariadenia ........................................................ 20 eur

  2.

  pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ............ 10 eur

  3.

  inou prestavbou ako v prvom a druhom bode .................................... 50 eur

  y)

  povolenie skúšobnej prevádzky vozidla inej ako v písmene z) .............. 100 eur

  z)

  povolenie skúšobnej prevádzky vozidla, ak sa skúšobná prevádzka vozidla vykonáva v rámci výskumu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a typový schvaľovací orgán má záujem o výsledky tohto výskumu z dôvodu zmeny technických požiadaviek ...................... 10 eur

  aa)

  povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla ................... 100 eur

  ab)

  osvedčovanie dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku používaného na prepravu skaziteľných potravín ........................................... 200 eur

  Splnomocnenie

  Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena v) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

  2.

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

  Položka 68

  Podanie návrhu o

  a)

  vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla

  1.

  pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN .................................. 100 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ............................... 200 eur

  b)

  jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla

  1.

  pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN .................................. 200 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ............................... 400 eur

  c)

  vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla
  s obmedzenou prevádzkou ................................................................. 20 eur

  d)

  vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla

  1.

  pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 20 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel M2, M3 ...................................................... 100 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ............... 50 eur

  e)

  vnútroštátne jednotlivé schválenie systému, komponentu
  alebo samostatnej technickej jednotky ..................................................... 50 eur

  f)

  uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla
  alebo uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla .................... 100 eur

  g)

  jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla

  1.

  pre kategórie vozidiel M1 a N1 ...................................................... 500 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode .................................. 300 eur

  h)

  vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

  1.

  pre kategórie vozidiel M1 a N1 ...................................................... 300 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode .................................. 150 eur

  i)

  opätovné schválenie jednotlivého vozidla ............................................. 20 eur

  j)

  dodatočné schválenie jednotlivého vozidla .......................................... 100 eur

  k)

  povolenie prestavby jednotlivého vozidla .............................................. 20 eur

  l)

  schválenie prestavby jednotlivého vozidla

  1.

  montážou plynového zariadenia alebo
  demontážou plynového zariadenia .................................................... 20 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 100 eur

  3.

  pre iné prestavby ako v prvom a druhom bode ............................. 300 eur

  m)

  zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom
  osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu ..................... 20 eur

  n)

  zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom
  osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora ........................................... 10 eur

  o)

  zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom
  osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle ................. 10 eur

  p)

  vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo
  nového technického osvedčenia vozidla z dôvodu zápisu
  vykonanej hromadnej prestavby na vozidle .............................................. 10 eur

  q)

  vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo
  technického osvedčenia vozidla na schvaľovací orgán ............................ 10 eur

  r)

  vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického
  osvedčenia vozidla alebo vydanie technického osvedčenia
  vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla ................................ 10 eur

  s)

  dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého
  vozidla .................................................................................................... 10 eur

  t)

  povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až l)
  pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa
  poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
  alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
  podľa osobitného zákona20a) ..................................................................... 2 eurá

  u)

  povolenie alebo schválenie podľa písmen d), j) a l) pre vozidlo
  na prepravu osôb na invalidnom vozíku ................................................... 10 eur

  Oslobodenie

  1.

  Od poplatku podľa písmen f) až h) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré mali jednotlivo dovezené vozidlo v zahraničí evidované na svoje meno v rámci zastupiteľských úradov, diplomati, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity počas svojho pôsobenia.

  2.

  Od poplatku podľa písmena o) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla, v ktorom je zapísaná iná technická zmena na vozidle, ak ide o opravu nesprávnych technických údajov a táto chyba bola zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.

  3.

  Od poplatku podľa písmena r) tejto položky je oslobodená výmena technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II pre vozidlo kategórie L1e.

  Splnomocnenie

  1.

  Poplatok podľa tejto položky sa znižuje podľa § 6 ods. 2, aj ak osobitný predpis ustanovuje niektoré prílohy návrhu výlučne v listinnej podobe, napríklad predloženia osvedčenia o zhode COC alebo dokladov vozidla.

  2.

  Za podanie návrhu o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena k) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.

  3.

  Správny orgán vyberie trojnásobok poplatku podľa písmen d), f) až h), ak poplatník (účastník konania) pri doručení návrhu žiada rozhodnúť urýchlene do piatich pracovných dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Trojnásobok poplatku podľa písmen d), f) až h) za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň podania návrhu. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o návrhu nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie a poplatkom určeným podľa príslušného písmena tejto položky.

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov a v prípade písmena s) aj vydanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom.

  2.

  Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a), b), d) a e) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.

  Položka 68a

  a)

  Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru
  vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia
  osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu ........................................ 9 eur

  b)

  Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru
  vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch ............................................ 9 eur

  c)

  Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru
  urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka
  vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu .......... 45 eur

  Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o evidencii časti I alebo v osvedčení o evidencii časti II zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časti I alebo osvedčenia o evidencii časti II alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časti II vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.

  Položka 69a

  Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie už stratilo platnosť (vozidlá ukončenej série), a to za každé povolené vozidlo

  a)

  kategórie L1e, L2e, L6e, O1, O2, Ra a Sa ............................................. 25 eur

  b)

  ostatných kategórií iných, ako sú uvedené v písmene a) ...................... 50 eur

  Položka 69b

  Položka 70

  Položka 71

  Položka 72

  Podanie návrhu o

  a)

  udelenie osvedčenia výrobcu .............................................................. 20 eur

  b)

  udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu ............................................... 30 eur

  c)

  zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie
  ich platnosti ............................................................................................... 20 eur

  d)

  zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o predĺženie
  ich platnosti ................................................................................................ 30 eur

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

  2.

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

  Položka 72a

  Podanie návrhu o

  a)

  udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania ................... 200 eur

  b)

  zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby overovania ..................... 100 eur

  c)

  oznámenie technickej služby overovania
  v orgánoch Európskej únie .............................................................................. 300 eur

  d)

  doplnenie oznámenia technickej služby overovania
  v orgánoch Európskej únie .............................................................................. 150 eur

  e)

  oznámenie technickej služby overovania vozidiel
  v orgánoch Európskej hospodárskej komisie .................................................. 200 eur

  f)

  doplnenie oznámenia technickej služby overovania
  v orgánoch Európskej hospodárskej komisie .................................................. 100 eur

  g)

  udelenie poverenia na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR ... 200 eur

  h)

  zmenu v poverení na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR .... 100 eur

  i)

  udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania dopravných prostriedkov alebo prepravných prostriedkov používaných na prepravu skaziteľných potravín podľa dohody ATP ........................................................................ 100 eur

  j)

  zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby overovania dopravných prostriedkov alebo prepravných prostriedkov používaných na prepravu skaziteľných potravín podľa dohody ATP ....................................................................... 100 eur

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa písmen a), b), g) až j) tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

  2.

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

  Položka 73

  Podanie návrhu o

  a)

  dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu
  do evidencie vozidiel, z cestnej premávky

  1.

  v lehote do päť rokov ........................................................................ 5 eur

  2.

  v lehote nad päť rokov ..................................................................... 50 eur

  b)

  opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím
  skončenia dočasného vyradenia vozidla ................................................ 5 eur

  c)

  pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN ..................... 20 eur

  d)

  povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá ................... 20 eur

  e)

  vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých
  nebezpečných vecí .............................................................................. 10 eur

  f)

  vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II
  alebo technického osvedčenia vozidla, a to za každý duplikát
  osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla,
  o ktorý sa žiada ................................................................................... 10 eur

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

  2.

  Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla sa poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum začiatku predchádzajúceho dočasného vyradenia vozidla.

  Položka 73a

  Položka 74

  Položka 75

  Položka 76

  Položka 77

  Položka 77a

  Položka 77b

  Položka 78

  Podanie návrhu o

  a)

  povolenie na zriadenie

  1.

  stanice technickej kontroly

  1a.

  na základe povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly
  nad rámec existujúcej siete ........................................................ 600 eur

  1b.

  v iných prípadoch ako v bode 1a. ........................................ 9 600 eur

  2.

  pracoviska emisnej kontroly ......................................................... 600 eur

  3.

  pracoviska kontroly originality ..................................................... 600 eur

  b)

  udelenie oprávnenia

  1.

  na vykonávanie technickej kontroly ............................................. 600 eur

  2.

  na vykonávanie emisnej kontroly ................................................. 600 eur

  3.

  na vykonávanie kontroly originality ............................................. 600 eur

  4.

  na montáž plynových zariadení ...................................................... 20 eur

  c)

  zmenu rozsahu udeleného oprávnenia

  1.

  na vykonávanie technickej kontroly ............................................. 300 eur

  2.

  na vykonávanie emisnej kontroly ................................................. 300 eur

  3.

  na vykonávanie kontroly originality ............................................. 300 eur

  4.

  na montáž plynových zariadení ...................................................... 20 eur

  d)

  zmenu udeleného oprávnenia inú ako podľa písmena c) ................. 20 eur

  e)

  povolenie na zriadenie

  1.

  stanice technickej kontroly nad rámec
  existujúcej siete ...................................................................... 9 000 eur

  2.

  pracoviska emisnej kontroly nad rámec
  existujúcej siete ....................................................................... 1 000 eur

  3.

  pracoviska kontroly originality nad rámec
  existujúcej siete ...................................................................... 1 000 eur

  Poznámky

  1.

  Ak sa jedným návrhom podľa tejto položky požaduje viac povolení, oprávnení alebo zmien, poplatky sa sčítavajú.

  2.

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

  3.

  Ak sa povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete podľa písmena e) prvého bodu tejto položky vydáva na vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí alebo na vydanie prepravného povolenia pre existujúcu stanicu technickej kontroly, poplatok podľa tejto položky sa nevyberie.

  Položka 78a

  Podanie

  a)

  prihlášky o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia

  1.

  technika technickej kontroly ......................................................... 100 eur

  2.

  technika emisnej kontroly ............................................................. 100 eur

  3.

  technika kontroly originality ......................................................... 100 eur

  4.

  technika montáže plynových zariadení ........................................... 50 eur

  b)

  návrhu o vydanie osvedčenia

  1.

  technika technickej kontroly .......................................................... 50 eur

  2.

  technika emisnej kontroly .............................................................. 50 eur

  3.

  technika kontroly originality .......................................................... 50 eur

  4.

  technika montáže plynových zariadení .......................................... 10 eur

  c)

  návrhu na zmenu rozsahu osvedčenia

  1.

  technika technickej kontroly .......................................................... 50 eur

  2.

  technika emisnej kontroly .............................................................. 50 eur

  3.

  technika kontroly originality .......................................................... 50 eur

  4.

  technika montáže plynových zariadení .......................................... 10 eur

  d)

  návrhu na inú zmenu ako podľa písmena c) vydaného osvedčenia

  1.

  technika technickej kontroly ......................................................... 25 eur

  2.

  technika emisnej kontroly ............................................................. 25 eur

  3.

  technika kontroly originality ......................................................... 25 eur

  4.

  technika montáže plynových zariadení ..........................................10 eur

  Splnomocnenie

  Pri podaní návrhu na opakovanú skúšku podľa písmen a) sa vyberie poplatok

  a)

  v sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v plnom rozsahu alebo

  b)

  v 50 % sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v čiastočnom rozsahu.

  Poznámka

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

  Položka 78b

  Podanie návrhu o

  a)

  schválenie vhodnosti zariadenia používaného pri technickej
  kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality .......................... 100 eur

  b)

  zmenu alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení
  zariadenia používaného pri technickej kontrole,
  emisnej kontrole alebo kontrole originality ......................................... 100 eur

  c)

  udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu
  zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium ........................... 100 eur

  d)

  zmenu osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu
  zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium ........................... 100 eur

  Splnomocnenie

  Správny orgán môže v prípade ukončenia výroby zariadenia upustiť od vybratia poplatku podľa písmena a) alebo b).

  Poznámka

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

  Položka 79

  Položka 80

  Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych ciest pri nadrozmernej doprave alebo nadmernej doprave

  a)

  za každú jednotlivú dopravu

  1.

  nadrozmerná doprava pri prekročení najväčšej povolenej šírky,
  najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej povolenej dĺžky
  vrátane nákladu .............................................................................. 60 eur

  2.

  nadmerná doprava

  2a.

  pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti,
  ak hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v tonách) je
  do 40 vrátane............................................................................. 150 eur
  nad 40 do 60 vrátane................................................................. 250 eur
  nad 60 do 120 vrátane................................................................ 350 eur
  nad 120 ..................................................................................... 700 eur

  2b.

  pri prekročení najväčšej povolenej hmotnosti
  pripadajúcej na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu,
  o akú nápravu ide, ak zaťaženie nápravy (vyjadrené v %) je
  do 10 vrátane ............................................................................ 100 eur
  nad 10 do 11,50 vrátane ........................................................... 150 eur
  nad 11,50 do 12,50 vrátane....................................................... 200 eur
  nad 12,50 .................................................................................. 500 eur

  b)

  za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok

  c)

  za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol násobok

  d)

  za dopravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

  1.

  za každú jednotlivú trasu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť
  stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

  1a.

  neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m
  a nie sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti
  pripadajúce na nápravu ........................................................... 100 eur

  1b.

  prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m
  alebo sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti
  pripadajúce na nápravu ........................................................... 200 eur

  2.

  za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých
  trasách na dobu najviac troch mesiacov

  2a.

  pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 500 eur

  2b.

  pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................ 1 000 eur

  3.

  za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých
  trasách na dobu najviac šiestich mesiacov

  3a.

  pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 1 000 eur

  3b.

  pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................... 2 000 eur

  Splnomocnenie

  1.

  Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

  2.

  Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo nadrozmerných dopravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu.

  2.

  Poplatníkom podľa tejto položky je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla vykonávajúci dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti. Prevádzkovateľom vozidla je prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine.

  3.

  Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.

  4.

  Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych náročných úsekov trasy.

  5.

  Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatku určí ako dvojnásobok sadzby uvedenej v písmene a) bode 1.

  6.

  Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje pri motorovom vozidle, pri jazdnej súprave, ako aj pri jednotlivom vozidle v súprave okrem návesovej súpravy. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

  7.

  Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

  8.

  Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav a trojnáprav a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

  9.

  Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony. Dvojnápravy a trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.

  10.

  Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia povolená celková hmotnosť a najväčšie povolené nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2a. a 2b.

  11.

  Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie povolené rozmery aj najväčšia povolená hmotnosť, poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.

  12.

  Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o dopravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.

  13.

  Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena b) alebo c) a meraním celkovej hmotnosti, hmotnosti pripadajúcej na nápravu a rozmerov sa zistí, že boli porušené podmienky povolenia na zvláštne užívanie, taká doprava sa posudzuje ako doprava bez povolenia na zvláštne užívanie.

  Položka 80a

  Položka 81

  Položka 82

  Položka 83

  Položka 84

  Položka 85

  Položka 85a

  Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta25aaa) ........... 10 000 eur.

  Položka 86

  Položka 87

  Položka 88

  Položka 89

  Položka 89a

  a)

  Vydanie povolenia na prevádzkovanie linky mestskej dráhovej dopravy..................... 110 eur

  b)

  Vykonanie zmeny v povolení na prevádzkovanie linky mestskej dráhovej dopravy podľa písmena a) ...................................................... 50 % príslušnej sadzby podľa písmena a)

  Položka 90

  Položka 91

  Položka 91a

  Položka 91b

  Položka 91c

  Položka 91d

  Položka 92

  a)

  Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu ...........150 eur

  b)

  Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu .............................................. 20 eur

  c)

  Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu ............................... 10 eur

  d)

  Zmena údajov v osvedčení o odbornej spôsobilosti dopravcu ................................... 10 eur

  e)

  Vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka ................................. 166 eur

  f)

  Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného
  poradcu alebo odborníka ................................................................................................ 16 eur

  g)

  Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena f) .................. 10 eur

  h)

  Vykonanie teoretickej skúšky na získanie odbornej spôsobilosti ............................. 166 eur

  i)

  Vykonanie teoretickej skúšky na získanie osobitného povolenia
  na plavbu pomocou radaru alebo na získanie osobitného povolenia
  na vodných cestách námorného charakteru .................................................................. 60 eur

  j)

  Vykonanie praktickej skúšky alebo opravnej praktickej skúšky na získanie

  1.

  odbornej spôsobilosti lodný kapitán EÚ alebo odborník
  na skvapalnený zemný plyn ..................................................................................... 500 eur

  2.

  odbornej spôsobilosti odborník na prepravu cestujúcich ..................................... 500 eur

  3.

  osobitného povolenia na plavbu pomocou radaru ............................................... 500 eur

  k)

  Vykonanie opravnej teoretickej skúšky podľa

  1.

  písmena h) ........................................................................................................... 83 eur

  2.

  písmena i) ............................................................................................................ 30 eur

  l)

  Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla ............................... 32 eur

  m)

  Vykonanie opravnej skúšky podľa písmena l) .......................................................... 16 eur

  n)

  Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla .............................. 10 eur

  o)

  Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie,
  preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený
  zemný plyn, preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník
  na prepravu cestujúcich, preukazu odbornej spôsobilosti – lodný strojník,
  preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán, preukazu
  odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodník, preukazu odbornej
  spôsobilosti – vnútroštátny pomocný lodník, preukazu vedúceho plavby
  na plavebných komorách Slovenskej republiky, preukazu odbornej
  spôsobilosti – vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu alebo
  preukazu odbornej spôsobilosti – vodca plávajúceho stroja .......................................... 10 eur

  p)

  Vydanie služobnej lodníckej knižky Európskej únie
  alebo služobnej lodníckej knižky ako jediného dokladu ................................................. 30 eur

  q)

  Vydanie vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky ...................................................... 30 eur

  r)

  Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti ..................................... 10 eur

  s)

  Vydanie lodného denníka ........................................................................................... 50 eur

  t)

  Schválenie simulátora ................................................................................................100 eur

  u)

  Vydanie poverenia na vykonávanie výcvikového kurzu alebo vydanie
  poverenia na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku ..................................150 eur

  Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmen l) až n) tejto položky sú oslobodení plavební inšpektori. Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodené vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie, preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn a preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich v elektronickej podobe.

  Poznámka

  Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

  Položka 94

  Položka 95

  Položka 96

  Položka 97

  Položka 98

  a) Vydanie dočasného registračného listu ............................................................ 140 eur
  b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list ............................................. 250 eur
  c) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list pre rozostavanú námornú loď ......... 140 eur
  d) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny .................................................................. 140 eur
  Poznámky
  Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.

  VII. ČASŤ

  Položka 99

  Podanie návrhu na rozhodnutie sporu26)
  a) o prístupe alebo prepojení, o prístupe k existujúcej fyzickej infraštruktúre
  a o koordinácii výstavby
  2 500 eur
  b) o spoločnom umiestnení a používaní zariadení, o poskytovaní informácií
  o dostupnosti fyzickej infraštruktúry, o poskytovaní informácií o plánovaných stavbách
  a o prístupe k fyzickej infraštruktúre v budove
  1 200 eur
  c) okrem sporov podľa písm. a) a b) 500 eur

  Položka 100

  a) vydanie rozhodnutia o pridelení čísla27)..... 70 eur
  b) žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla27a)..... 25 eur
  Poznámka
  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch,
  hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie
  telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel.

  Položka 101

  Položka 102

  Položka 103

  Položka 104

  VIII. ČASŤ

  Položka 133

  Žiadosť
  a) o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne32) ..... 250 eur
  b) o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 50 eur
  c) o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 50 eur
  d) o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 25 eur
  e) o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie doplnkových dôchodkových poisťovní ..... 100 eur

  Položka 134

  Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí
  a) fyzická osoba ..... 25 eur
  b) právnická osoba ..... 50 eur

  Položka 138

  Položka 140

  a)

  Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

  1.

  štátnej lotérie ............................................................................................... 1 000 eur,

  2.

  okamžitých lotérií ............................................................................................. 500 eur,

  3.

  charitatívnych lotérií .................................................................................... 1 000 eur,

  4.

  žrebových peňažných lotérií alebo žrebových peňažno-vecných lotérií .......... 700 eur,

  5.

  stávkových hier okrem kurzových stávok ....................................................... 1 000 eur,

  6.

  binga vrátane špeciálneho binga .................................................................... 4 000 eur,

  7.

  hazardných hier na výherných prístrojoch v herni ........................................ 50 000 eur,

  8.

  hazardných hier na termináloch videohier v herni ........................................ 50 000 eur,

  9.

  hazardných hier na technických zariadeniach
  obsluhovaných priamo hráčmi v herni ........................................................ 50 000 eur,

  10.

  hazardných hier na iných technických zariadeniach
  v herni ....................................................................................................... 50 000 eur,

  11.

  kurzových stávok v herni a prevádzkach .................................................... 100 000 eur,

  12.

  hazardných hier v kasíne ................................................................. ......... 250 000 eur,

  13.

  hazardných hier na výherných prístrojoch, termináloch videohier,
  na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
  iných technických zariadeniach v herni a internetových hier
  v internetovom kasíne ............................................................................. 2 000 000 eur,

  14.

  hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne ...... 3 000 000 eur,

  15.

  internetových hier v internetovom kasíne ................................................ 3 000 000 eur,

  16.

  kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni ............... 3 000 000 eur,

  17.

  kurzových stávok v internetovej herni ...................................................... 3 000 000 eur,

  18.

  hazardných hier neuvedených v prvom bode až sedemnástom bode ............. 50 000 eur,

  19.

  hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom
  kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v
  prevádzkach a v internetovej herni .......................................................... 5 000 000 eur;
  správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti
  o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie
  žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

  20.

  internetových hier v internetovom kasíne a kurzových stávok
  v internetovej herni ................................................................................. 5 000 000 eur;
  správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti
  o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie
  žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

  21.

  hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom
  kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok
  v internetovej herni ................................................................................ 5 000 000 eur;
  správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti
  o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie
  žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená

  22.

  internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie
  kurzových stávok v herni, v prevádzkach
  a v internetovej herni ............................................................................... 5 000 000 eur;
  správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti
  o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie
  žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

  b)

  oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere
  prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru
  mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní ........................................ 500 eur,

  c)

  zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania
  prevádzkovateľa hazardnej hry pri

  1.

  hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až štvrtom bode ................... 500 eur,

  2.

  hazardných hrách uvedených v písmene a) piatom až dvadsiatom druhom bode ......... 1 000 eur,

  d)

  oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly
  alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách v údajoch alebo dokladoch,
  na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov
  hazardných hier na základe všeobecnej licencie ........................................................ 50 eur,

  e)

  vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie ......... 100 eur.

  Položka 141

  Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 30/2019 Z. z.
  o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov .............................. 2 000 eur.

  Položka 142

  Položka 143

  Položka 144

  Položka 146

  Položka 147a

  Položka 148

  Poznámky

  1.

  Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.

  2.

  Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.

  3.

  Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.4)

  Položka 149

  Položka 149a

  Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o
  a) údaje podľa Obchodného zákonníka, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
  a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
  v znení neskorších predpisov, § 15c ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení
  neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov .....
  30 eur,
  b) účtovné závierky, výročné správy a správy o hospodárení
  1. súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej
  účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor
  zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
  o účtovníctve v znení neskorších predpisov, súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej konsolidovanej
  účtovnej závierky a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor
  správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie
  jeho názoru podľa § 21 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .....
  140 eur,
  2. výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 2 zákona č. 80/1997 Z. z.
  o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 567/2008 Z. z. .....
  25 eur,
  3. účtovnú závierku podľa § 19 ods. 12 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 5 ods. 10 zákona č. 385/2008 Z. z.
  o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa
  § 23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  účtovnú závierku podľa § 30 ods. 4 zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce
  a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a výsledok
  hospodárenia podľa § 36 ods. 5 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov .....
  14 eur,
  4. účtovnú závierku neinvestičných fondov podľa § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
  a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. a účtovnú závierku neziskových
  organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z.
  o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby .....
  14 eur,
  5. webové sídlo, na ktorom je zverejnená účtovná závierka podľa § 21 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z.
  o účtovníctve v znení neskorších predpisov .....
  14 eur,
  c) špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
  podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov .....
  5 eur,
  d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom
  konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z.
  o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  1. údaje o zriadení stáleho rozhodcovského súdu alebo mediačného centra a ich pobočiek ..... 30 eur,
  2. prílohy k údajom týkajúcim sa rozhodcovského súdu, mediačného centra alebo ich pobočiek ..... 250 eur,
  3. zmeny v údajoch podľa prvého bodu ..... 14 eur,
  4. zmeny v údajoch podľa druhého bodu ..... 25 eur,
  e) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách
  a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov .....
  5 eur,
  f) rozhodnutia orgánov verejnej moci, ak ich zasiela osoba iná ako tá, ktorá rozhodnutie vydala
  a ak táto osoba nie je oslobodená od poplatkovej povinnosti .....
  100 eur,
  g) iné údaje ..... 30 eur,
  h) oprava zverejnených údajov podľa § 8 ods. 2 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov .....
  5 eur.
  Oslobodenie
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené údaje zverejňované v Obchodnom vestníku registrovými úradmi,36)
  správcami, súdnymi exekútormi, dražobníkmi, Národnou bankou Slovenska a údaje zverejňované
  podľa § 220gb Obchodného zákonníka a § 10 a § 83 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných
  spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Poznámka
  Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.

  Položka 150

  Položka 150a

  Položka 151

  Oslobodenie

  Od poplatkov podľa písmen s) až v) je účastník konania oslobodený, ak predmetom žiadosti je

  1.

  zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva,

  2.

  zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú
  v podskupine zdravotníckych pomôcok,

  3.

  zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú
  v podskupine špeciálnych zdravotníckych materiálov,

  4.

  zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny,

  5.

  zúženie preskripčného obmedzenia,

  6.

  zúženie indikačného obmedzenia,

  7.

  zníženie množstvového limitu alebo

  8.

  zníženie finančného limitu.

  Poznámky

  1.

  Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej komisie sa nespoplatňuje.

  2.

  Poplatok podľa písmena f) až y) musí byť uhradený najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví.

  3.

  Ak konanie podľa písmen f) až y) bolo zastavené, uhradené poplatky sa nevracajú.

  4.

  Poplatok podľa písmena h) sa zníži o

  a)

  40 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky do 400 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov,

  b)

  25 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 400 000 eur, ale menej ako 1 000 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov.

  6.

  Poplatok podľa písmen k) až m) sa zníži o

  a)

  75 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu najviac 2 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín,

  b)

  50 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac ako 2 000 eur, ale menej ako 100 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín.

  7.

  Poplatok podľa písmena v) sa zníži o

  a)

  100 %, ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky najviac 10 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti,

  b)

  50 %, ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 10 000 eur, ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti.

  8.

  Poplatok podľa písmen w) až y) sa zníži o

  a)

  100 %, ak je reálna celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu najviac 1 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti,

  b)

  50 %, ak je reálna celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac ako 1 000 eur, ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti.

  9.

  Poplatok podľa písmena ad) sa znižuje na 5 eur, ak ide o nekomerčné klinické skúšanie.

  Položka 153

  Položka 153a

  Poznámka

  Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak ide o dovoz vzoriek výbušnín
  a výbušných predmetov určených na vykonanie ich certifikácie a klasifikácie notifikovanou osobou.

  X. ČASŤ

  Položka 160

  Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p)
  1. fyzická osoba ..... 10 eur
  2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
  ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou .....
  100 eur
  Oslobodenie
  1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
  2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody
  a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení
  žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl so sídlom na území Slovenskej republiky po predložení oznámenia
  obsahujúceho ich meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne
  chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
  3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov
  a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)

  Položka 161

  Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom36p)
  1. fyzická osoba ..... 10 eur
  2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
  ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou .....
  100 eur
  Oslobodenie
  1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl so sídlom na území
  Slovenskej republiky po predložení oznámenia, ktoré obsahuje ich meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum
  narodenia, ak vykonávajú výskumno-vývojovú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.
  2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov
  a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
  3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky
  na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka,
  ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

  Položka 161a

  Položka 161b

  Položka 161c

  Položka 161d

  Položka 161e

  Položka 161f

  Položka 162

  Položka 163

  Položka 164

  Položka 165

  Položka 167

  Položka 168

  Položka 169

  Položka 170

  Položka 171

  Položka 171a

  Položka 171b

  Položka 171c

  Položka 171d

  Položka 171e

  Položka 171f

  Položka 171l

  Položka 171 m

  Položka 171n

  Položka 171o

  Položka 171p

  XI. ČASŤ

  Položka 172

  Vydanie rozhodnutia o
  a) určení alebo zmene chráneného ložiskového územia ..... 25 eur
  b) zrušení chráneného ložiskového územia ..... 25 eur
  c) vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov,
  ktoré vznikli dobývaním na uskladňovanie plynov a kvapalín .....
  1 400 eur
  Oslobodenie
  Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia, ak výhradné ložisko je výsledkom
  geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu a vzťahuje sa na neho § 10 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb.
  o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Položka 172a

  Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska do zodpovedajúcej kategórie39n) .......................... 22 eur

  Položka 172b

  Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odkaliska39n) .......................... 50 eur

  Položka 172c

  Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska39n).......................... 22 eur

  Položka 172d

  Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ......................... 50 eur

  Položka 172e

  Vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov,
  ktoré vznikli dobývaním, na uskladňovanie plynov a kvapalín ....................................................................
  3 000 eur

  Položka 173

  Položka 174

  Položka 175

  Položka 176

  Položka 177

  Položka 178

  Položka 180

  Položka 181

  Položka 182

  Položka 183

  Položka 184

  Položka 185

  Položka 186

  Položka 187

  Položka 188

  Položka 189

  Položka 190

  Položka 191

  Položka 192

  Položka 193

  Položka 194

  Položka 194a

  Položka 194b

  Položka 194c

  Položka 194d

  Položka 194e

  Položka 194f

  Položka 194g

  Položka 194h

  Položka 194i

  Položka 194j

  Položka 194k

  Položka 194l

  Položka 194m

  XIII. ČASŤ

  Položka 202

  a) Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení42) 1 400 eur
  b) Vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby42) 120 eur
  c) Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce42) 120 eur
  d) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika42) 50 eur
  e) Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu42a) 7 eur
  f) Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa osobitného predpisu42a) 30 eur
  g) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského
  štátu Európskej únie42b) .....
  25 eur
  h) Rozšírenie oprávnenia podľa písmena c) ..... 50 eur
  i) Vydanie duplikátu oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu podľa písmen a) až e) ..... 7 eur
  j) Vydanie nového oprávnenia podľa písmen a) až c) s aktualizovanými údajmi42c) ..... 14 eur
  Poznámka
  Pri zmene adresy trvalého pobytu alebo sídla v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc sa poplatok podľa písmena j) nevyberie.

  Položka 203

  a) Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov
  na výkon určených činností v oblasti určených technických zariadení na dráhach, za každú aj začatú
  hodinu pracovného času
  20 eur,
  najviac 1 400 eur
  b) Schválenie určeného technického zariadenia na prevádzku pred prvým uvedením určeného technického
  zariadenia do prevádzky vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času
  20 eur,
  ak ide o
  1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 1 400 eur
  2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 380 eur
  3. osobné lanové dráhy najviac 25 000 eur
  4. tlakové zariadenia najviac 380 eur
  5. plynové zariadenia najviac 380 eur
  c) Schválenie určeného technického zariadenia v prevádzke na ďalšiu prevádzku
  vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času
  20 eur,
  ak ide o
  1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 1 000 eur
  2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 120 eur
  3. osobné lanové dráhy najviac 500 eur
  4. tlakové zariadenia najviac 320 eur
  5. plynové zariadenia najviac 250 eur
  d) Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb po ich oprave
  alebo rekonštrukcii, za každý kus
  60 eur
  e) Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
  1. revízie, prehliadky a skúšky určeného technického zariadenia 50 eur
  2. obsluhy určeného technického zariadenia a na prácu s určeným technickým zariadením 25 eur
  Poznámky
  1. Poplatok podľa tejto položky vyberá Štátny dráhový úrad.
  2. Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

  Položka 204

  Položka 205

  Položka 206

  Položka 207

  Položka 208

  Položka 209

  XIV. ČASŤ

  Položka 212

  Oznámenie koncentrácie.................................................................................................................. 5 000 eur.
  Poznámka
  Poplatok podľa tejto položky sa vráti vo výške 50 % poplatku, ak sa správne konanie zastavilo z dôvodu,
  že dôvod na konanie nebol daný.

  XV. ČASŤ

  Položka 213

  a) Vydanie rozhodnutia o pridelení alebo uznaní zodpovednostnej značky
  na tovar z drahých kovov.....
  12 eur
  b) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky a zodpovednostnej značky
  na tovar z drahých kovov .........
  2 eurá
  c) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin ................. 30 eur
  Poznámka
  Podľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad Slovenskej republiky.

  XVI. ČASŤ

  Položka 214

  a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov zo spisov alebo úradných listín uvedených v tejto časti
  sadzobníka, za každú aj začatú stranu......................................................................................
  4 eurá
  b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti
  na výkon povolania patentového zástupcu................................................................................
  50 eur

  Položka 215

  Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
  a) pokračovanie v konaní....................................................................................................... 66 eur
  b) uvedenie do predošlého stavu........................................................................................... 166 eur
  c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty............................................................................. 20 eur
  d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie........................................... 20 eur

  PATENTY

  Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

  Poznámky

  1.

  Úrad vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak v konaní o patentovej prihláške bola predložená správa o rešerši medzinárodného typu, ktorú vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu podľa medzinárodnej zmluvy,48) alebo bola vykonaná rešerš v prioritnej lehote.

  2.

  Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.

  Položka 216a

  Položka 220

  ÚŽITKOVÉ VZORY

  Položka 221

  Oslobodenie
  Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.
  v znení neskorších predpisov.

  Poznámka

  Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.

  DIZAJNY

  Položka 224

  Položka 226

  TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV

  Položka 227

  Položka 228

  OCHRANNÉ ZNÁMKY

  Položka 229

  Oslobodenie
  Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.
  v znení neskorších predpisov.

  Položka 231

  Položka 232

  OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV
  XVII. ČASŤ

  Položka 236

  Prihláška na registráciu opravára alebo montážnika určených meradiel alebo prevádzkovateľa
  baliarne alebo dovozcu spotrebiteľských balení označených značkou „e“ podľa osobitného predpisu47aa) .......
  50 eur

  Položka 237

  a)

  Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria dokumenty podľa osobitného predpisu47ac) ............................................. 1 400 eur,

  b)

  Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria aspoň pre jeden technický predpis z oblasti posudzovania zhody,
  pre určený výrobok47ad) alebo pre postup posudzovania zhody47ae) výlučne dokumenty podľa osobitného predpisu47af) .............................................................. 7 000 eur,

  c)

  Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa predlžuje autorizácia podľa osobitného predpisu47ag) .............................................................................................................. 500 eur,

  d)

  Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu47ah) ..................................................................................................................... 50 eur,

  e)

  Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu47ai) .................................................................................................................... 500 eur,

  f)

  Potvrdenie o autorizácii podľa osobitného predpisu47aj) .......................................................................................................................................................................... 7 eur.

  Poznámka
  Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.

  Položka 238

  a)

  Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa).......................................................................500 eur

  b)

  Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa).........................................................50 eur

  c)

  Žiadosť o predĺženie autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa)....................................................250 eur.

  Položka 239

  Žiadosť o vydanie rozhodnutia o
  a) tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ meradla
  podľa osobitného predpisu47aa) ......................
  50 eur,
  b) schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu meradla
  podľa osobitného predpisu47aa) ..................
  25 eur.
  Poznámka
  Poplatok podľa tejto položky vyberá Slovenský metrologický ústav.

  XVIII. ČASŤ

  SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI

  1.

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môžu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného, politického alebo humanitného záujmu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia.

  2.

  Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu; v odôvodnených prípadoch paušálnou sumou podľa určenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

  3.

  Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

  Položka 240

  a) Žiadosť o udelenie schengenského víza16b) – sadzbu poplatku ustanovuje osobitný predpis,16b)

  b) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv 50 eur,
  c) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to v záujme Slovenskej republiky 50 eur,
  d) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike okrem prípadu podľa písmena e) 90 eur,
  e) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike
  14 eur,
  f) Podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané
  120 eur.
  Oslobodenie:
  1. Od poplatku podľa písmena a) sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu.16b)
  2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.16c)
  3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru podľa druhého bodu.
  4. Od poplatku podľa písmena f) sú oslobodené osoby, ktoré podávajú odvolanie proti rozhodnutiu útvaru Policajného zboru, a rodinní príslušníci azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana.
  Splnomocnenie:
  1. Správny orgán môže oslobodiť od poplatku aj ďalšie osoby podľa osobitného predpisu.16b)
  2. Správny orgán môže v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo od neho upustiť z dôvodu podpory kultúrnych alebo športových záujmov, ako aj záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a ostatných oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych dôvodov.
  3. Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.16b)
  4. Správny orgán vráti poplatok podľa písmena f), ak sa odvolaniu vyhovie.
  5. Poplatok podľa písmena a) tejto položky je možno platiť aj prostredníctvom externého poskytovateľa služieb určeného podľa osobitného predpisu.16b)

  Položka 241

  Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte každej osoby v ňom uvádzanej ............... 14 eur

  Položka 242

  a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel
  1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. 350 eur
  2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 250 eur
  3. sezónneho zamestnania 50 eur
  4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z.
  alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z.
  140 eur
  5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 200 eur
  6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 100 eur
  b) Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie 250 eur
  c) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov 250 eur

  Oslobodenie
  1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.
  2. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov.
  3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
  4. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré požiadali o udelenie trvalého pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.

  Položka 243

  Položka 244

  Položka 245

  Položka 246

  Položka 247

  Položka 248

  Položka 249

  Položka 250

  Položka 251

  Položka 254

  Položka 255

  Položka 256

  Položka 259

  a)

  Vydanie občianskeho preukazu .................................................................................. 22 eur

  b)

  Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov ............................................ 45 eur

  c)

  Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov ............................................................. 70 eur

  Oslobodenie

  1.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.

  2.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan, ktorému sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.

  3.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu.

  4.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.

  5.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedie nový údaj alebo sa zmení alebo zruší v ňom uvedený údaj.

  6.

  Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z. starší ako 60 rokov a občan, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

  7.

  Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej vety zákona č. 395/2019 Z. z., ktorému sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

  Splnomocnenie

  Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho preukazu podľa § 2 ods. 3 druhej vety zákona č. 395/2019 Z. z. z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

  Položka 259a

  Položka 260

  Položka 261

  Položka 262

  Položka 263

  Položka 264

  Položka 264a

  Položka 265

  XX. ČASŤ

  Položka 268

  a) Udelenie kvalifikovaného štatútu 1 000 eur
  b) Certifikácia 500 eur

  XXI. ČASŤ

  Položka 269

  a) Registrácia poštového podniku...... 140 eur
  b) Zmena registrovaných údajov poštového podniku...... 50 eur

  Položka 270

  a) Udelenie poštovej licencie........... 50 000 eur
  b) Zmena poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej služby......... 250 eur

  XXII. ČASŤ

  Položka 271

  Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia

  a) Vyhradené ..... 300 eur
  b) Dôverné ..... 700 eur
  c) Tajné ..... 1 400 eur
  d) Prísne tajné ..... 2 200 eur

  Položka 272

  Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku ..... 70 eur

  XXIII. ČASŤ

  Položka 273

  a)

  Konanie o schválení kódexu správania ..............................................................1 000 eur

  b)

  Konanie o zmene kódexu správania ..................................................................1 000 eur

  c)

  Konanie o rozšírení kódexu správania ...............................................................1 000 eur

  d)

  Konanie o vydaní certifikátu ................................................................................5 000 eur

  e)

  Konanie o obnove certifikátu ............................................................................... 5 000 eur

  Konanie o udelení akreditácie ................................................................................. 7 000 eur

  g)

  Konanie o povolení pre certifikačný subjekt ........................................................... 250 eur.

  XXIV. ČASŤ

  Položka 274

  a) Zrušenie deaktivácie elektronickej schránky ................... 10 eur
  b) Druhé a ďalšie vydanie alternatívneho autentifikátora ............. 20 eur

  XXV. ČASŤ

  Položka 276

  Podanie žiadosti o akreditáciu jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (jednotky CSIRT) ............................................................................1 000 eur

  Podanie žiadosti o certifikáciu produktu .......................................................1 000 eur

  Podanie žiadosti o certifikáciu služby ...........................................................1 000 eur

  Podanie žiadosti o certifikáciu procesu ........................................................1 000 eur.

Poznámky

 • 1)

  § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

 • 1a)

  § 16 Civilného mimosporového poriadku.

 • 1aa)

  § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 1ab)

  § 9a ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.

 • 1b)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 1ba)

  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 1bb)

  § 72 Obchodného zákonníka.

 • 1c)

  § 5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2)

  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.

 • 3)

  § 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.

 • 4)

  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 26 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 325/2022 Z. z.

 • 6)

  § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2019 Z. z.

 • 6a)

  § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z. Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006). Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).

 • 6ab)

  § 41 zákona č. 305/2013 Z. z.

 • 6ac)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 • 7a)

  § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

 • 7aa)

  § 43 a 44 zákona č. 305/2013 Z. z.

 • 7ab)

  Napríklad § 2 a 8 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 7ac)

  § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 7ad)

  § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.

 • 7af)

  Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 264/2017 Z. z.

 • 7ag)

  § 26 až 28 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 7b)

  § 78 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

 • 7c)

  § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z.

 • 7d)

  § 18d zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.§ 19c zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

 • 7e)

  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 7f)

  § 2 ods. 1 písm. r) a f) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 8aa)

  § 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 8ab)

  § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270 /2008 Z. z.

 • 8ac)

  Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. (Ú. v. EÚ L 7, 11. 1. 2012).

 • 8ad)

  § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 • 8ae)

  § 5 ods. 6 písm. b) a ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.

 • 8b)

  Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 8c)

  Napríklad zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov. Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.

 • 10)

  Napríklad zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 10a)

  § 184f ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 395/2021 Z. z.

 • 10b)

  Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 10c)

  § 11 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 129/2015 Z. z.§ 11a ods. 3 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.

 • 10d)

  § 11 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.§ 11a ods. 9 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.§ 40 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.§ 77b ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.

 • 10e)

  § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.

 • 10f)

  § 11c ods. 12 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.

 • 10g)

  § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 2 ods. 3 písm. a) a § 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

 • 12a)

  Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

 • 12b)

  § 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  § 3 zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).

 • 14)

  § 157 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách).

 • 14a)

  § 174 zákona č. 264/2022 Z. z.

 • 14b)

  § 179 zákona č. 264/2022 Z. z.

 • 14c)

  § 190 zákona č. 264/2022 Z. z.

 • 15)

  § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 16a)

  § 25 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 16aa)

  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení, zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov.

 • 16b)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009) v platnom znení.

 • 16c)

  § 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z.

 • 17)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

 • 17a)

  § 44 ods. 1 až 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 • 17aa)

  § 42 ods. 3 a § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.§ 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.

 • 17ab)

  § 42 ods. 3 a 4 a § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.§ 17 ods. 1 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.

 • 17b)

  § 6 ods. 2 písm. an) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17c)

  § 6 ods. 2 písm. ay) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17d)

  § 8 ods. 3 písm. aj) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17e)

  § 6 ods. 2 písm. as) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17f)

  § 8 ods. 3 písm. an) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17g)

  § 39a ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17h)

  § 39a ods. 4 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17i)

  § 6 ods. 2 písm. aa) a al), § 8 ods. 3 písm. j), q), x), ac) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17j)

  § 6 ods. 2 písm. i) body 8 až 10, § 6 ods. 2 písm. av), § 8 ods. 3 písm. h), i) bod 2, § 8 ods. 3 písm. z) body 2, 3, 6, 7, 8, 9, § 39 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17k)

  Napríklad zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.

 • 18a)

  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

 • 19a)

  § 44 ods. 4 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z.

 • 19b)

  § 140 zákona č. 8/2009 Z. z.

 • 20)

  § 15 ods. 4 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 20a)

  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 20aa)

  § 2 ods. 21 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 20ab)

  § 2 ods. 21 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 20ac)

  § 2 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 • 20ad)

  Napríklad § 16 až 18 a § 33 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2015 Z. z., vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  § 83 zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov.

 • 21b)

  Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 22)

  § 116 ods. 17 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22a)

  § 41 ods. 1 písm. p) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

 • 22b)

  § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.

 • 22ba)

  § 42 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z.

 • 22bb)

  § 42 písm. e) zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 9/2019 Z. z.

 • 22bc)

  § 42 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z.

 • 22bd)

  § 5 ods. 1 a § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.

 • 22c)

  § 42 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z.

 • 22d)

  § 42 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.

 • 22e)

  § 41 písm. m) zákona č. 56/2012 Z. z.

 • 23)

  § 41 ods. 1 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.

 • 25aa)

  § 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 25ab)

  § 23 a 24 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 243, 27. 9. 2003) v platnom znení.

 • 25ac)

  § 22 zákona č. 143/1998 Z. z. Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 315, 28. 11. 2003) v platnom znení.

 • 25ad)

  Príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 3. 2008) v platnom znení.

 • 25ae)

  § 34 až 35 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 25af)

  § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 25aaa)

  § 14 a 15 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 26)

  § 22, § 30 a 128 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 287/2023 Z. z.

 • 27)

  § 55 zákona č. 452/2021 Z. z. v znení zákona č. 287/2023 Z. z.

 • 27a)

  § 55 ods.10 písm. e) zákona č. 452/2021 Z. z.

 • 27b)

  § 35 zákona č. 452/2021 Z. z.

 • 27c)

  § 42 a 48 zákona č. 452/2021 Z. z. v znení zákona č. 287/2023 Z. z.

 • 27d)

  § 43 a § 46 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z.

 • 27e)

  § 52 zákona č. 452/2021 Z. z. v znení zákona č. 287/2023 Z. z.

 • 27f)

  § 10 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z.

 • 27g)

  § 37 ods. 14 zákona č. 195/2000 Z. z.

 • 27h)

  § 38 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z.

 • 27i)

  § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 195/2000 Z. z.

 • 27j)

  § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 195/2000 Z. z.

 • 27k)

  § 11 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z. z.

 • 28)

  Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.

 • 28a)

  § 6 ods. 1, § 8 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.

 • 28b)

  § 8 ods. 4, § 9 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28c)

  § 14 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28d)

  § 9 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28e)

  § 52 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28f)

  § 36 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28g)

  § 25 ods. 2 a 4, § 41 ods. 2, § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28h)

  § 14 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28i)

  § 27 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28j)

  § 38 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28k)

  § 39 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28l)

  § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28m)

  § 47 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28n)

  § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28o)

  § 16 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28p)

  § 17 ods. 1, § 18 zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28r)

  § 66 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28s)

  § 65 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 28t)

  § 65 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.

 • 29)

  Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

 • 30)

  Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

 • 31)

  § 12c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

 • 31a)

  § 20f ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.

 • 31b)

  § 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.

 • 31c)

  § 9 ods. 2 písm. a) bod 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 177/1999 Z. z.

 • 32)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 32a)

  Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 32aa)

  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 33)

  § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 33a)

  § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 33b)

  § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.

 • 34)

  § 32 ods. 3 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).

 • 34a)

  § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.

 • 35)

  § 78 ods. 1 zákona č. 379/1997 Z. z.

 • 36)

  Napríklad § 10 ods. 6 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 11 ods. 6 zákona č. 213/1997 Z. z.

 • 36a)

  § 3 ods. 1, § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 36aa)

  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

 • 36b)

  § 15 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 132/2010 Z. z.

 • 36ba)

  § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 172/2011 Z. z.

 • 36bb)

  § 5 ods. 4 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 36bc)

  § 9 písm. c) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 36bd)

  § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 36be)

   § 5 až 9 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 36bf)

  § 30 zákona č. 538/2005 Z. z.

 • 36bg)

  § 9 ods. 3 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z.

 • 36bh)

  § 30 ods. 10 zákona č. 538/2005 Z. z.

 • 36bi)

  § 11 až 13 zákona č. 538/2005 Z. z.

 • 36bj)

  § 15 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.

 • 36bk)

  § 11 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z.

 • 36bl)

  § 17 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z.

 • 36bm)

  § 17 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z.

 • 36bn)

  § 17 ods. 7 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z.

 • 36bo)

  § 23 a 24 zákona č. 538/2005 Z. z. v znení zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 36bp)

  § 33 a 34 zákona č. 538/2005 Z. z.

 • 36bq)

  § 34 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.

 • 36br)

  § 22 zákona č. 538/2005 Z. z.

 • 36c)

  § 53 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 36ca)

  § 48 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 36cb)

  § 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 36cc)

  § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 36cd)

  § 49 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 36ce)

  § 49 ods. 14 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 36cf)

  § 49 ods. 9 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 36cg)

  § 50 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 36ch)

  § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 36ci)

  § 64 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 36cj)

  § 55 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 36ck)

  § 57 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 36cl)

  § 53 ods. 8 a 9 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 36cm)

  Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008 z 24. novembra 2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (Ú. v. EÚ L 334, 12. 12. 2008).

 • 36cn)

  § 59 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 36ma)

  Kapitola II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014) v platnom znení.

 • 36mb)

  Čl. 2 ods. 2 bod 3 nariadenia (EÚ) č. 536/2014.

 • 36mc)

  Čl. 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 536/2014.

 • 36md)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o liekoch na inovatívnu liečbu, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2007) v platnom znení.

 • 36me)

  Kapitola III nariadenia (EÚ) č. 536/2014.

 • 36mf)

  Článok 14 nariadenia (EÚ) č. 536/2014.

 • 36mg)

  Kapitola VIII nariadenia (EÚ) č. 536/2014.

 • 36mh)

  § 110a ods. 3 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 36mi)

  Čl. 70, čl. 78, čl. 82, príloha XV kapitola II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice č. 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady č. 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5. 5. 2017) v platnom znení.

 • 36mj)

  Čl. 75, príloha XV kapitola II nariadenia (EÚ) 2017/745.

 • 36mk)

  Čl. 74, príloha XV kapitola II nariadenia (EÚ) 2017/745.

 • 36ml)

  § 91 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36mm)

  Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES (Ú. v. EÚ L 4, 7. 1. 2019).

 • 36mn)

  Čl. 22 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 36mo)

  Čl. 18 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 36mp)

  Čl. 21 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 36mq)

  Čl. 19 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 36mr)

  Čl. 20 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 36ms)

  Čl. 87 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 36mt)

  § 87 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36mu)

  § 88 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36mv)

  Čl. 23 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 36mw)

  Čl. 25 a 26 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 36mx)

  § 92 a 143u zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36my)

  Čl. 24 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 36mz)

  Čl. 27 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 36maa)

  Čl. 48 a 49 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 36mab)

  Čl. 51 a 52 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 36mac)

  § 94 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36mad)

  Čl. 62 a čl. 66 až 68 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 36mae)

  § 97 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36maf)

  § 95 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36mag)

  § 78 a 79 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36mah)

  § 80 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36mai)

  § 84 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36maj)

  § 84 ods. 2 písm. d) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36mak)

  § 84 ods. 2 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36mal)

  § 84 ods. 2 písm. h) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36mam)

  § 84 ods. 2 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36man)

  § 19b zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36mao)

  § 18 ods. 21 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36map)

  § 18 ods. 24 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.

 • 36maq)

  Čl. 98 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 36mar)

  § 7 zákona č. 17/2018 Z. z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 36mas)

  § 8 zákona č. 17/2018 Z. z

 • 36mat)

  § 16 zákona č. 17/2018 Z. z.

 • 36mau)

  § 20 zákona č. 17/2018 Z. z.

 • 36mav)

  § 11 a 13 zákona č. 17/2018 Z. z.

 • 36maw)

  § 12 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 36max)

  § 13 zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 36may)

  § 14 zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 36n)

  Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 36na)

  Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 36p)

  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 • 36r)

  § 26 ods. 10 zákona č. 163/2001 Z. z.

 • 36s)

  § 7 a 8 zákona č. 163/2001 Z. z.

 • 36t)

  § 29 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 308/2005 Z. z.

 • 36ta)

  Zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 37)

  Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 37a)

  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení. Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení. Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 37aa)

  Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 v platnom znení.

 • 37b)

  § 13 zákona č. 151/2002 Z. z.

 • 37c)

  § 17 zákona č. 151/2002 Z. z.

 • 37d)

  § 21 zákona č. 151/2002 Z. z.

 • 37e)

  § 36 zákona č. 151/2002 Z. z.

 • 37f)

  § 37 zákona č. 151/2002 Z. z.

 • 37g)

  § 8a zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2007 Z. z.

 • 37h)

  § 13a zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 Z. z.

 • 37i)

  § 2 ods. 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 37j)

  Čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4. 11. 2014).

 • 37k)

  § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 38)

  Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

 • 39)

  Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).

 • 39a)

  § 26 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).

 • 39b)

  § 26 ods. 5 zákona č. 313/1999 Z. z.

 • 39ba)

  § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 39baa)

  § 2 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 39bb)

  § 27 ods. 1 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 39bc)

  § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 39bd)

  § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 39be)

  § 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 39bf)

  § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 39bg)

  § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 39bh)

  § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 39bi)

  § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 39bj)

  § 56 ods. 1 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 39bk)

  § 6 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 39bl)

  § 59 zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 39bm)

  § 57 ods. 4 a 5 zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 39bn)

  § 8 ods. 5 zákona č. 321/2012 Z. z.

 • 39bo)

  § 11 zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 39c)

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2002 Z. z.

 • 39cb)

  § 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.

 • 39cc)

  § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.

 • 39cd)

  § 5 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z.

 • 39d)

  § 20 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 39e)

  § 21 zákona č. 128/2015 Z. z.

 • 39f)

  § 27 zákona č. 128/2015 Z. z.

 • 39h)

  § 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 39i)

  Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 010, 13. 1. 2001). Odporúčanie Európskej komisie o definícii mikro a malých a stredných podnikov č. 361/2003/EC (Ú. v. ES L 124, 20. 5. 2003).

 • 39j)

  § 3 ods. 2 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 39k)

  § 3 ods. 4 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 39l)

  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 39m)

  § 3 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 39n)

  § 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 39o)

  § 29 ods. 1 zákona č. 359/2007 Z. z.

 • 39oa)

  § 8 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 39ob)

  § 9 ods. 1 zákona č. 409/2011 Z. z.

 • 39p)

  § 7 zákona č. 258/2011 Z. z.

 • 39q)

  § 10 ods. 2 zákona č. 258/2011 Z. z.

 • 39r)

  § 10 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.

 • 39s)

  § 13 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.

 • 39t)

  § 8 ods. 8 zákona č. 258/2011 Z. z.

 • 39u)

  § 14 ods. 5 zákona č. 258/2011 Z. z.

 • 39v)

  § 18 ods. 3 zákona č. 258/2011 Z. z.

 • 40)

  § 10 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

 • 41)

  § 20 ods. 9 zákona č. 130/1998 Z. z.

 • 42)

  § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 42a)

  § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 42b)

  § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z.

 • 42c)

  § 14 ods. 9, § 21 ods. 14 a § 27 ods. 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 46)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 8/1987 Zb. o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení.

 • 46a)

  § 52 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.

 • 46b)

  § 53 zákona č. 656/2004 Z. z.

 • 46c)

  § 5 zákona č. 656/2004 Z. z.

 • 46d)

  § 9 zákona č. 656/2004 Z. z.

 • 46e)

  § 8 zákona č. 656/2004 Z. z.

 • 46f)

  § 12 zákona č. 657/2004 Z. z o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

 • 46g)

  § 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 47)

  Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/ zv. 11; Ú. v. ES L 182, 2. 7. 1992).

 • 47a)

  § 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 47aa)

  Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 47ab)

  § 14 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

 • 47ac)

  § 11 ods. 3 písm. e) prvý a druhý bod zákona č. 56/2018 Z. z.

 • 47ad)

  § 11 ods. 2 písm. f) zákona č. 56/2018 Z. z.

 • 47ae)

  § 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 56/2018 Z. z.

 • 47af)

  § 11 ods. 3 písm. e) tretí bod zákona č. 56/2018 Z. z.

 • 47ag)

  § 16 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

 • 47ah)

  § 15 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

 • 47ai)

  § 15 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

 • 47aj)

  § 14 ods. 6 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

 • 47b)

  § 15 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.

 • 48)

  Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 369/2015 Z. z.).

Načítavam znenie...
MENU
Hore