Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72000
Dôvodové správy: 2580
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o tepelnej energetike 657/2004 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 11.12.2004
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolné orgány, Územná samospráva, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18 JUD649 DS12 EU PP12 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o tepelnej energetike 657/2004 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 657/2004 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 419/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o tepelnej energetike

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
podmienky podnikania v tepelnej energetike,
b)
práva a povinnosti účastníkov trhu s teplom,
c)
hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení,
d)
obmedzujúce opatrenia súvisiace so stavom núdze v tepelnej energetike,
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí a výkon štátneho dozoru v tepelnej energetike,
f)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti ...
g)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe tepla v centrálnom zdroji tepla v budove. ...
(2)

Predmetom podnikania podľa tohto zákona je výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla.

(3)

Predmetom podnikania podľa tohto zákona nie je

a)
výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre vlastné využitie,
b)
výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla vykonávané právnickými osobami, ktoré vznikli ...
c)
výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove, v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových ...
d)
výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre iné osoby za nákupné ceny paliva na ...
§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie:

a)

výrobou tepla fyzikálne a chemické procesy v zariadeniach na výrobu tepla, ktorých výsledkom je získanie ...

b)

výrobcom tepla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába teplo na účel jeho predaja a ktorá ...

c)

zariadením na výrobu tepla zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych foriem energie na teplo; zahŕňa ...

d)

dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na výrobu tepla, výrobu ...

e)

odberateľom koncový odberateľ alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva ...

f)

konečným spotrebiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá teplo rozpočítané koncovým odberateľom ...

g)

povolením oprávnenie na podnikanie na výrobu tepla alebo na výrobu a rozvod tepla, alebo na rozvod tepla, ...

h)

pomerovým rozdeľovačom tepla prístroj na registráciu časovej integrácie priebehu teploty a indikovanie ...

i)

dodávkou tepla predaj tepla na vykurovanie, predaj tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, predaj tepla ...

j)

distribúciou tepla preprava tepla verejným rozvodom k odberateľovi,

k)

rozvodom tepla distribúcia tepla a dodávka tepla odberateľovi,

l)

sústavou tepelných zariadení zariadenia na výrobu, rozvod alebo spotrebu tepla,

m)

verejným rozvodom tepla časť sústavy tepelných zariadení držiteľa povolenia na rozvod tepla určená na ...

n)

tepelnou prípojkou časť sústavy tepelných zariadení od verejného rozvodu tepla po odberné miesto na ...

o)

odberným miestom zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené určené meradlo2) na meranie množstva ...

p)

objektom spotreby tepla jedna budova, prípadne viac budov alebo iná stavba so zariadením na spotrebu ...

q)

vymedzeným územím územie, na ktorom sa dodávateľovi ukladá povinnosť distribúcie a dodávky tepla,

r)

teplom v teplej úžitkovej vode spotrebované teplo na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy, ...

s)

koncovým odberateľom odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava ...

t)

inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu tepla súčet menovitých výkonov technologických zariadení na ...

u)

budovou bytová budova a nebytová budova podľa osobitného predpisu,2a) okrem rodinného domu,

v)

centrálnym zdrojom tepla v budove zariadenie na výrobu tepla určené na ústredné vykurovanie, spoločnú ...

w)

centrálnym okrskovým zdrojom tepla zariadenie na výrobu tepla s maximálnym tepelným príkonom do 20 MW ...

x)

zdrojom tepla v centralizovanom zásobovaní teplom zariadenie na výrobu tepla, ktoré slúži pre centralizované ...

y)

centralizovaným zásobovaním teplom dodávka tepla prostredníctvom verejného rozvodu tepla z jedného alebo ...

z)

účinným centralizovaným zásobovaním teplom systém centralizovaného zásobovania teplom, ktorým sa dodáva ...

aa)

teplom z priemyselných procesov teplo, ktoré vzniká ako vedľajší produkt výrobných alebo technologických ...

ab)

celkovou podlahovou plochou podlahová plocha budovy určená z vonkajších rozmerov budovy podľa technickej ...

§ 3
Zodpovedný zástupca
(1)

Zodpovedným zástupcom podľa tohto zákona je fyzická osoba ustanovená žiadateľom o povolenie alebo držiteľom ...

(2)

Zodpovedný zástupca musí spĺňať predpoklad odbornej spôsobilosti a predpoklad bezúhonnosti.

(3)

Funkciu zodpovedného zástupcu možno vykonávať len pre jedného držiteľa povolenia.

(4)

Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu ...

(5)

Ak zodpovedný zástupca skončil výkon svojej funkcie alebo prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 2 až ...

(6)

Práva a povinnosti fyzických osôb konajúcich v mene právnickej osoby podľa všeobecných predpisov o podnikaní4) ...

§ 4
Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie skúšky. ...

(2)

Vzdelanie a prax sa preukazujú kópiou dokladov

a)
o ukončení stredného odborného vzdelania technického zamerania a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe ...
b)
o ukončení úplného stredného odborného vzdelania technického alebo ekonomického zamerania alebo úplného ...
c)
o ukončení úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického alebo ekonomického ...
d)
o ukončení vysokoškolského vzdelania5) prvého stupňa technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní ...
e)
o ukončení vysokoškolského vzdelania5) druhého stupňa technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní ...
(3)

Skúška podľa odseku 1 sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej ...

(4)

Odbornú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o povolenie osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva ...

(5)

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný zúčastňovať sa každých päť rokov aktualizačnej ...

(6)

Rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o aktualizačnej ...

DRUHÁ ČASŤ

PODMIENKY PODNIKANIA V TEPELNEJ ENERGETIKE

Povolenie

§ 5
(1)

Podnikať v tepelnej energetike možno len na základe povolenia a v súlade s povolením.

(2)

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe vydá rozhodnutie o povolení úrad na základe písomnej žiadosti ...

(3)

Fyzická osoba v žiadosti podľa odseku 2 uvedie

a)
meno a priezvisko, obchodné meno a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, miesto trvalého pobytu6) ...
b)
rozsah a miesto predmetu podnikania v tepelnej energetike,
c)
technický popis zariadenia na výrobu alebo rozvod tepla, na ktorom bude vykonávať predmet podnikania, ...
d)
dobu, na ktorú sa požaduje vydanie povolenia,
e)
údaje o zodpovednom zástupcovi v rozsahu podľa písmena a), ak sám žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom, ...
f)
návrh na vymedzené územie.
(4)

K žiadosti o vydanie povolenia fyzická osoba dokladá

a)
doklad o trvalom pobyte alebo o pobyte na území Slovenskej republiky, ak je podnikateľom v oblasti tepelnej ...
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov7a) žiadateľa a zodpovedného zástupcu, ak sám ...
c)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby alebo jej zodpovedného zástupcu.
(5)

Právnická osoba v žiadosti podľa odseku 2 uvedie

a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo právnickej osoby, a ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, ...
b)
rozsah a miesto predmetu podnikania v tepelnej energetike,
c)
technický popis zariadenia na výrobu a rozvod tepla, na ktorom bude vykonávať predmet podnikania, a ...
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnickej osoby, ...
e)
dobu, na ktorú sa požaduje vydanie povolenia,
f)
údaje o zodpovednom zástupcovi v rozsahu podľa odseku 3 písm. a),
g)
návrh na vymedzené územie.
(6)

K žiadosti o vydanie povolenia právnická osoba dokladá

a)
údaje tejto právnickej osoby, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu ...
b)
doklad podľa osobitného predpisu,9) ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo ...
c)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu.
(7)

Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba doloží k žiadosti podľa odseku 2 okrem dokladov uvedených ...

a)
u existujúcich tepelných zariadení doklad o vlastníckom vzťahu alebo inom obdobnom právnom vzťahu k ...
b)
u pripravovaných tepelných zariadení osvedčenie o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení ...
(8)

Vzor žiadosti o vydanie povolenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

(9)

Žiadosť podľa odseku 2 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného ...

§ 6
(1)

Úrad vydá povolenie do 30 dní od doručenia žiadosti o povolenie, ak žiadosť obsahuje všetky náležitosti ...

a)
majú plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
sú bezúhonní.
(2)

Na účely tohto zákona sa za bezúhonnú osobu považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný ...

§ 7
(1)

V povolení vydanom fyzickej osobe sa uvedie

a)
meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo pobyt a miesto trvalej prevádzky sústavy tepelných zariadení alebo ...
b)
obchodné meno a miesto podnikania,
c)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
d)
rozsah a miesto predmetu podnikania, na ktorý sa vydáva povolenie,
e)
doba začatia výkonu predmetu podnikania a doba platnosti povolenia,
f)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, jeho trvalý pobyt alebo pobyt a číslo osvedčenia o odbornej ...
g)
stručný technický popis sústavy tepelných zariadení, na ktorých môže podnikať, a ich výkonové hodnoty, ...
h)
vymedzené územie na podnikanie.
(2)

V povolení vydanom právnickej osobe sa uvedie

a)
obchodné meno,
b)
identifikačné číslo,
c)
sídlo,
d)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, jeho trvalý pobyt alebo pobyt a číslo osvedčenia o odbornej ...
e)
sídlo organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby na území Slovenskej republiky, ak sa povolenie ...
f)
rozsah predmetu podnikania, na ktoré sa vydáva povolenie,
g)
doba začatia výkonu predmetu podnikania a doba platnosti povolenia,
h)
miesto výkonu predmetu podnikania,
i)
stručný technický popis sústavy tepelných zariadení, na ktorých môže podnikať, a ich výkonové hodnoty, ...
j)
vymedzené územie.
(3)

Žiadateľ, ktorému bolo vydané povolenie (ďalej len „držiteľ povolenia“), je povinný podať návrh na zápis ...

§ 8
Zmeny v povolení
(1)

Držiteľ povolenia pri zmene údajov uvedených v povolení je povinný písomne požiadať úrad o vykonanie ...

(2)

Držiteľ povolenia k písomnej žiadosti podľa odseku 1 je povinný priložiť doklady, ktoré zmenu odôvodňujú. ...

(3)

Úrad vykoná zmeny v povolení do 30 dní od doručenia žiadosti.

§ 9
Zánik a zrušenie povolenia
(1)

Povolenie zanikne

a)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
b)
ak držiteľ povolenia nepodá návrh na zápis predmetu podnikania uvedeného v povolení do obchodného registra ...
c)
smrťou fyzickej osoby, ktorá bola držiteľom povolenia alebo vyhlásením tejto osoby za mŕtvu,11)
d)
výmazom z obchodného registra alebo výmazom z iného príslušného registra.
(2)

Úrad rozhodne o zrušení povolenia, ak držiteľ povolenia

a)
prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia podľa § 6,
b)
porušil povinnosti ustanovené v § 10 ods. 2 písm. a), b) a d),
c)
písomne požiada o zrušenie povolenia najmenej dvanásť mesiacov pred požadovaným termínom zrušenia,
d)
nedodržal dobu začatia predmetu podnikania podľa § 7 ods. 1 písm. e) alebo § 7 ods. 2 písm. g),
e)
nevykonáva počas troch rokov žiadnu z činností, na ktoré má povolenie,
f)
porušil povinnosť ustanovenú v § 3 ods. 5,
g)
nemá vlastnícky vzťah alebo iný právny vzťah k sústave tepelných zariadení, na ktorých podniká,
h)
nevykonal opatrenia uložené úradom na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou.
(3)

Ak povolenie zanikne alebo ak úrad rozhodol o zrušení povolenia, držiteľ povolenia alebo jeho právny ...

(4)

Pri zániku povolenia alebo zrušení povolenia úrad navrhne súdu, aby rozhodol o tom, že vlastník sústavy ...

§ 10
Práva a povinnosti držiteľa povolenia
(1)

Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme

a)
vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon ...
b)
pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať na cudzích pozemkoch stromy ...
c)
pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia upravovať na cudzích pozemkoch trávnaté porasty,
d)
zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce12a) verejný rozvod tepla a zariadenia určené ...
e)
vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na sústave tepelných zariadení alebo na jej časti, ...
(2)

Činnosti podľa odseku 1 písm. a) až c) je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinná vopred ...

a)
bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
b)
stav núdze v tepelnej energetike alebo predchádzanie jeho vzniku,
c)
poruchy, údržbu alebo havárie na sústave tepelných zariadení a počas ich odstraňovania.
(3)

Výzvu podľa odseku 1 písm. b) alebo oznámenie podľa odseku 2 doručí držiteľ povolenia alebo ním poverená ...

(4)

Vlastníkovi nehnuteľnosti patrí po vykonaní činností na základe výzvy podľa odseku 1 písm. b) náhrada ...

(5)

Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby ...

(6)

Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov ...

(7)

Na účely odsekov 1 až 6 sa vlastníkom rozumie vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti.

(8)

Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami12aa) spojenými s vlastníctvom ...

(9)

Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú náhradu; náhrada sa poskytne ...

(10)

Nárok na primeranú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia ...

(11)

Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria držiteľovi povolenia. Ak dôjde k zmene osoby držiteľa povolenia, ...

(12)

Za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 36 zriadenom po 1. ...

(13)

Vlastník nehnuteľnosti je oprávnený požiadať úrad o vydanie rozhodnutia o zániku oprávnení podľa odseku ...

(14)

Úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 13, ak príslušný držiteľ povolenia na rozvod tepla v stanovisku nepreukáže ...

(15)

Oprávnenia podľa odseku 1 a podľa doterajších predpisov a povinnosti zodpovedajúce týmto oprávneniam ...

(16)

Držiteľ povolenia je povinný

a)
poskytovať orgánom vykonávajúcim štátnu správu alebo štátny dozor podľa § 29 až 32 na ich požiadanie ...
b)
umožniť úradu pri výkone kontroly alebo štátneho dozoru vstup do objektov, v ktorých sa vykonáva povolená ...
c)
plniť opatrenia a povinnosti súvisiace s vyhlásením stavu núdze v tepelnej energetike.
§ 11
Oznamovacia povinnosť
(1)

Právnická osoba, ktorá vyrába teplo alebo vykonáva rozvod tepla podľa § 1 ods. 3 písm. b) a fyzická ...

(2)

Právnická osoba v oznámení uvedie

a)
obchodné meno, sídlo a právnu formu,
b)
meno, priezvisko a pobyt štatutárneho zástupcu,
c)
identifikačné číslo,
d)
miesto výkonu činnosti podľa odseku 1 a jej rozsah,
e)
druh a výkon sústavy tepelných zariadení, na ktorej vykonáva alebo bude vykonávať činnosti podľa odseku ...
(3)

Právnická osoba podľa odseku 1 oznámi úradu skončenie činnosti podľa odseku 1 najmenej šesť mesiacov ...

(4)

Fyzická osoba v oznámení uvedie

a)
meno a priezvisko, obchodné meno a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, miesto trvalého pobytu ...
b)
miesto výkonu činnosti podľa § 1 ods. 3 písm. c),
c)
druh a výkon centrálneho zdroja tepla v budove, v ktorej vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c).
(5)

Fyzická osoba podľa odseku 1 oznámi úradu skončenie činnosti podľa odseku 1 najmenej šesť mesiacov pred ...

Výstavba sústavy tepelných zariadení

§ 12
(1)

Výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10 MW ...

(2)

O vydaní osvedčenia rozhodne ministerstvo na základe písomnej žiadosti podľa odseku 1 do 30 dní od jej ...

a)
potreby nových zdrojov tepla a rozvodov tepla na území, ktoré má byť zásobované teplom z výstavby sústavy ...
b)
využitia domácich obnoviteľných zdrojov energie,
c)
možnosti získavania tepelnej energie na území, na ktorom má byť výstavba uskutočnená, z kombinovanej ...
d)
plnenia požiadaviek na ochranu životného prostredia,
e)
hospodárnosti a energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení, na ktorej výstavbu sa osvedčenie ...
f)
využitia vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla12d) alebo obnoviteľných zdrojov energie ...
g)
vplyvov na hospodárnosť a energetickú efektívnosť iných dotknutých sústav tepelných zariadení na vymedzenom ...
(3)

Ministerstvo osvedčenie podľa odseku 1 nevydá, ak sa výstavbou sústavy tepelných zariadení zníži odber ...

a)

zhorší vplyv na životné prostredie najmä zvýšením emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia alebo zvýšením ...

b)

zhorší hospodárnosť účinného centralizovaného zásobovania teplom najmä zvýšením strát pri výrobe a rozvode ...

c)

zvýšia náklady za teplo koncovým odberateľom alebo konečným spotrebiteľom, ktorým sa dodáva teplo z ...

(4)

Pri žiadosti o vydanie osvedčenia na vymedzenom území dodávateľa zo zdroja tepla v centralizovanom zásobovaní ...

(5)

Žiadateľ priloží k žiadosti podľa odseku 1 písomnú správu o energetickom audite.12f)

(6)

Osvedčenie sa vydáva na dobu uvedenú v žiadosti, najdlhšie však na tri roky odo dňa jej vydania. Platnosť ...

(7)

Vydaním osvedčenia nie sú dotknuté osobitné predpisy o stavebnom konaní.13)

(8)

Výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom od 100 kW vrátane do 10 ...

(9)

Na vydanie záväzného stanoviska obce podľa odseku 8 sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 7.

(10)

Pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území je dodávateľ v konaní podľa osobitného ...

(11)

Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa primerane vzťahujú aj na zmeny a úpravy v existujúcich sústavách tepelných ...

§ 13
(1)

V písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia podľa § 12 ods. 1 fyzická osoba alebo právnická osoba uvedie: ...

a)
fyzická osoba
1.
meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo pobyt,
2.
umiestnenie sústavy tepelných zariadení, jej technický popis a celkový inštalovaný výkon sústavy tepelných ...
3.
dobu, na ktorú požaduje vydať osvedčenie,
4.
podnikateľský zámer, predpoklady hospodárnosti a energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení, ...
b)
právnická osoba
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, právnu formu, meno a priezvisko, trvalý ...
2.
umiestnenie sústavy tepelných zariadení, jej technický popis a celkový inštalovaný výkon sústavy tepelných ...
3.
dobu, na ktorú sa požaduje vydať osvedčenie,
4.
podnikateľský zámer, predpoklady hospodárnosti a energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení, ...
(2)

K žiadosti podľa odseku 1 fyzická osoba alebo právnická osoba dokladá záväzné stanovisko obce o súlade ...

(3)

Ak žiadosť o vydanie osvedčenia podľa odsekov 1 a 2 nie je úplná, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby ...

(4)

Ministerstvo v rozhodnutí o vydaní osvedčenia uvedie

a)
údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva podľa odseku 1 písm. a) prvého ...
b)
technický popis sústavy tepelných zariadení, na ktoré sa osvedčenie vydáva, jej celkový inštalovaný ...
c)
vymedzené územie,
d)
dobu platnosti osvedčenia.
(5)

V písomnej žiadosti o vydanie záväzného stanoviska podľa § 12 ods. 8 fyzická osoba alebo právnická osoba ...

(6)

Obec v záväznom stanovisku podľa § 12 ods. 8 uvedie

a)
pre fyzickú osobu
1.
meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo pobyt a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
2.
sústavu tepelných zariadení, na ktoré sa osvedčenie vydáva, jej celkový inštalovaný výkon, ako aj podmienky ...
3.
miesto prevádzkovania sústavy tepelných zariadení a jej vymedzené územie na zásobovanie teplom,
4.
dobu platnosti záväzného stanoviska,
b)
pre právnickú osobu
1.
obchodné meno, sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, právnu formu, meno ...
2.
sústavu tepelných zariadení, na ktoré sa osvedčenie vydáva, jej celkový inštalovaný výkon, ako aj podmienky ...
3.
miesto prevádzkovania sústavy tepelných zariadení a jej vymedzené územie na zásobovanie teplom,
4.
dobu platnosti záväzného stanoviska.

TRETIA ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV TRHU S TEPLOM

§ 14
Účastníci trhu s teplom

Účastníci trhu s teplom sú:

a)

výrobca,

b)

dodávateľ,

c)

odberateľ,

d)

konečný spotrebiteľ.

Práva a povinnosti účastníkov trhu s teplom

§ 15
(1)

Výrobca a dodávateľ sú povinní

a)
vyrábať a dodávať teplo v určenom čase, v určenej kvalite a prevádzkovať sústavu tepelných zariadení, ...
b)
predložiť na požiadanie úradu alebo obce informácie o stave a možnosti rozvoja ním prevádzkovanej sústavy ...
c)
dodržiavať určený spôsob cenovej regulácie a uskutočňovať dodávky tovaru a služieb v súlade so schválenými ...
(2)

Držiteľ povolenia na výrobu tepla a rozvod tepla, ktorý vyrába kombinovanou výrobou elektrinu a teplo,12c) ...

(3)

Pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 16
(1)

Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi je povinný zabezpečiť ...

(2)

Určený čas a určenú kvalitu tepla pre konečného spotrebiteľa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 17
(1)

Dodávateľ, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode, je povinný

a)
merať množstvo spotrebovaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody určeným meradlom2) v mieste jej ...
b)
merať množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste určeným meradlom2) ak o to požiadajú ...
c)
dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste,
d)
na vstupe do ohrievača teplej úžitkovej vody merať určeným meradlom2) množstvo dodanej studenej vody, ...
e)
umožniť odberateľovi alebo zástupcovi konečného spotrebiteľa vykonať kontrolu množstva dodanej studenej ...
f)
rozpočítavať množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel rozpočítavania.
(2)

Ak nie je pri dodávke teplej úžitkovej vody dodržaná hospodárnosť podľa § 25 ods. 1 ustanovená normatívnymi ...

(3)

Ak nie je pri dodávke teplej úžitkovej vody dodržaná hospodárnosť podľa § 25 ods. 1 ustanovená normatívnymi ...

(4)

Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi ...

a)
dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody u konečného spotrebiteľa,
b)
zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel na meranie množstva teplej ...
c)
oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom meradle ...
d)
využívať na rozpočítavanie množstva tepla v teplej úžitkovej vode určené meradlá na meranie množstva ...
e)
rozpočítavať množstvo tepla v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel rozpočítavania.
(5)

Konečný spotrebiteľ je povinný umožniť koncovému odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo tepla v teplej ...

a)
vykonávanie jeho povinností uvedených v odseku 4 písm. a) a b) a § 25 ods. 3,
b)
odčítanie údajov z určených meradiel množstva teplej úžitkovej vody v čase oznámeného termínu,
c)
chrániť určené meradlo množstva teplej úžitkovej vody pred neoprávneným zásahom,
d)
prístup k určenému meradlu množstva teplej úžitkovej vody s cieľom jeho kontroly na nevyhnutnú dobu ...
(6)

Teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v ...

(7)

Dodávateľ, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode poskytne odberateľovi určené meradlo2) podľa odseku ...

a)
budovy, pre ktorú je potrebné nahradiť existujúce určené meradlo2), ak je to technicky možné, nákladovo ...
b)
novej budovy,
(8)

Ak odberateľ písomne oznámi dodávateľovi, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode, že existujúca ...

§ 18
(1)

Dodávateľ je povinný

a)
merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom spotreby tepla na každom dohodnutom odbernom mieste; ...
b)
zabezpečiť overovanie určeného meradla podľa osobitného predpisu2) a zabezpečiť určené meradlo proti ...
c)
oznámiť písomne odberateľovi termín výmeny určeného meradla a zaznamenať údaje o vymieňanom meradle ...
d)
vykonávať mesačné odpočty určeného meradla,
e)
vykonávať mesačné bilancie výroby tepla a dodávky tepla.
(2)

Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle ...

(3)

Dodávateľ tepla, ktorý dodáva teplo vyrobené kombinovanou výrobou elektriny a tepla,12c) je povinný ...

(4)

Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba ...

a)
zabezpečiť u konečného spotrebiteľa na náklady vlastníka budovy
1.
obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel,14c)
2.
obstaranie zapojenie a udržiavanie pomerových rozdeľovačov tepla,14d) ak obstaranie, zapojenie, udržiavanie ...
3.
alternatívny nákladovo efektívny spôsob merania spotreby tepla, ak obstaranie určených meradiel podľa ...
b)
oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom meradle ...
c)
využívať na rozpočítavanie množstva dodaného tepla určené meradlá tepla alebo pomerové rozdeľovače tepla ...
d)
rozpočítavať množstvo dodaného tepla podľa pravidiel rozpočítavania.
(5)

Povinnosť podľa odseku 4 písm. a) až c) nevzniká, ak celková podlahová plocha budovy je menšia ako 500 ...

(6)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c), je povinná každoročne ...

a)
druh a množstvo energie na výrobu tepla,
b)
množstvo tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody,
c)
skutočné náklady na výrobu tepla,
d)
celkovú podlahovú plochu budovy.
(7)

Odberateľ je povinný

a)
umožniť dodávateľovi zapojenie, údržbu a odpojenie určeného meradla v objekte odberateľa,
b)
umožniť dodávateľovi odčítať údaje na určenom meradle,
c)
umožniť dodávateľovi zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu,
d)
oznámiť bezodkladne dodávateľovi neoprávnené zásahy do určeného meradla,
e)
oznámiť najmenej 15 dní pred termínom odčítania údajov na určenom meradle alebo na pomerových rozdeľovačoch ...
(8)

Konečný spotrebiteľ je povinný

a)
umožniť plnenie povinností dodávateľa alebo odberateľa, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému ...
b)
umožniť dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla, a odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo ...
c)
chrániť určené meradlo alebo pomerový rozdeľovač tepla pred neoprávneným zásahom,
d)
oznámiť bezodkladne poruchu alebo znehodnotenie určeného meradla alebo pomerového rozdeľovača tepla ...
(9)

Dodávateľ poskytne odberateľovi určené meradlo2) podľa odseku 1, ktoré okrem skutočnej spotreby tepla ...

a)
budovy, pre ktorú je potrebné nahradiť existujúce určené meradlo,2) ak je to technicky možné, nákladovo ...
b)
novej budovy,
(10)

Ak odberateľ písomne oznámi dodávateľovi, že existujúca budova bola významne obnovená,14b) poskytne ...

(11)

Pravidlá rozpočítavania množstva tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

§ 19
Zmluva o dodávke a odbere tepla
(1)

Dodávka tepla sa uskutočňuje na základe písomnej zmluvy o dodávke a odbere tepla medzi dodávateľom a ...

(2)

Zmluva o dodávke a odbere tepla okrem všeobecných náležitostí zmluvy15) musí obsahovať

a)
dohodnuté odberné miesto alebo odberné miesta,
b)
požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste,
c)
objednané množstvo tepla na príslušný kalendárny rok s vyčlenením podielu tepla pre domácnosti,
d)
technické parametre teplonosnej látky,
e)
vykurovaciu krivku,
f)
odberový diagram, ak sa neurčuje vykurovacia krivka,
g)
podmienky dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody alebo podmienky dodávky tepla v teplej úžitkovej ...
h)
schválenú alebo určenú cenu tepla14) a spôsob platby za dodané teplo vrátane výšky a termínu zálohových ...
i)
náhradný spôsob určenia množstva dodaného tepla, ak dôjde k poruche určeného meradla,
j)
termín, lehoty a dôvody na zmeny a doplnenie zmluvy o dodávke a odbere tepla,
k)
podmienky vypovedania zmluvy a podmienky pre odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa i odberateľa,
l)
podmienky skončenia odberu tepla podľa § 20,
m)
povinnosť odberateľa oznámiť dodávateľovi najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka, množstvo objednaného ...
(3)

Dodávateľ je povinný

a)
dodávať teplo z verejného rozvodu tepla na vymedzenom území každému, kto o dodávku tepla písomne požiada, ...
b)
dodávať teplo na vymedzenom území odberateľovi podľa písmena a), s ktorým sa rokuje o zmene alebo doplnení ...
(4)

Odberateľ môže vypovedať zmluvu o dodávke a odbere tepla, ak výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej ...

§ 20
Podmienky skončenia odberu tepla
(1)

Odberateľ môže skončiť odber tepla na základe zákona alebo dohodou.

(2)

Skončiť odber tepla na základe zákona možno, ak

a)
dodávateľ tepla bez predchádzajúcej dohody s odberateľom a konečným spotrebiteľom zmení teplonosnú látku, ...
b)
dodávateľ tepla ani po predchádzajúcej písomnej výzve odberateľa alebo konečného spotrebiteľa neodstráni ...
(3)

Skončiť odber tepla môže odberateľ aj dohodou s dodávateľom, ak odberateľ uhradí dodávateľovi ekonomicky ...

(4)

Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa ...

§ 21
Povinný odber tepla
(1)

Držiteľ povolenia na rozvod tepla je povinný na zabezpečenie zmluvne dohodnutých dodávok tepla na vymedzenom ...

a)
držiteľ povolenia na výrobu tepla splní technické podmienky pripojenia15a) určené v prevádzkovom predpise ...
b)
sa dodávkou tepla od držiteľa povolenia na výrobu tepla do sústavy tepelných zariadení držiteľa povolenia ...
c)
sa tým nezvýši cena tepla pre odberateľov,
d)
je dodávka tepla od držiteľa povolenia na výrobu tepla, ktorý teplo vyrába z obnoviteľných zdrojov energie ...
(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na držiteľa povolenia na rozvod tepla, ktorý je držiteľom povolenia ...

(3)

Ak sa na vymedzenom území plánuje vybudovať nový objekt spotreby tepla s projektovanou ročnou potrebou ...

§ 22
Neoprávnený odber tepla a zásah do sústavy tepelných zariadení
(1)

Neoprávneným odberom tepla je odber tepla bez uzavretej písomnej zmluvy o dodávke a odbere tepla s výnimkou ...

(2)

Za škodu16) spôsobenú dodávateľovi neoprávneným odberom tepla zodpovedá osoba, ktorá neoprávnene teplo ...

(3)

Zásah do sústavy tepelných zariadení je možné vykonať len so súhlasom jej prevádzkovateľa alebo dodávateľa ...

§ 23
Zmena teplonosnej látky alebo spôsobu distribúcie tepla
(1)

Dodávateľ môže zmeniť teplonosnú látku alebo spôsob distribúcie tepla len v súlade s koncepciou obce ...

(2)

Ak sa uskutoční zmena podľa odseku 1, dodávateľ je povinný na svoje náklady upraviť sústavu tepelných ...

§ 24
Preložka verejného rozvodu tepla a zriadenie, opravy a údržba tepelnej prípojky
(1)

Preložkou verejného rozvodu tepla je zmena jeho trasy alebo premiestnenie niektorého súboru alebo časti ...

(2)

Preložku verejného rozvodu tepla zabezpečuje jeho vlastník alebo prevádzkovateľ na náklady toho, kto ...

(3)

Zriadenie tepelnej prípojky, jej opravu a údržbu zabezpečuje alebo vykonáva za úhradu dodávateľ, ak ...

§ 25
Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení
(1)

Výrobca tepla, dodávateľ a odberateľ sú povinní dodržiavať zásady hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných ...

(2)

Dodávateľ je povinný

a)
zabezpečiť automatickú reguláciu teploty teplonosnej látky na vykurovanie v závislosti od klimatických ...
b)
trvale dodržiavať technické parametre teplonosnej látky na dohodnutom odbernom mieste dohodnutom v zmluve ...
c)
zabezpečiť jedenkrát za tri roky overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné ...
d)
zabezpečiť pri overovaní hospodárnosti podľa písmena c) preukázanie splnenia podmienky účinného centralizovaného ...
(3)

Dodávateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, a odberateľ, ktorý rozpočítava ...

(4)

Overovanie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení podľa odseku 2 písm. c) a preukázanie ...

(5)

Výrobca tepla a dodávateľ sú povinní na vyžiadanie osoby odborne spôsobilej na vypracovanie energetického ...

(6)

Spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, postup pri výpočte preukazujúcom ...

(7)

Postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom ustanoví všeobecne ...

(8)

Povinnosti podľa odseku 2 písm. c) a d) sa nevzťahujú na dodávateľa, ktorý je povinný zabezpečiť vykonanie ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OBMEDZUJÚCE OPATRENIA V TEPELNEJ ENERGETIKE

§ 26
Obmedzenie a prerušenie dodávky tepla
(1)

Dodávateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku tepelnej energie v nevyhnutnom rozsahu, ak

a)
vykonáva plánovanú rekonštrukciu, opravu, údržbu a revíziu sústavy tepelných zariadení,
b)
vznikla havária alebo sa odstraňuje jej následok na sústave tepelných zariadení,
c)
sa teplo odoberá sústavou tepelných zariadení, ktoré ohrozujú život a zdravie osôb alebo ich majetok, ...
d)
výrobu tepla nemôže zabezpečiť z dôvodu obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu podľa osobitného ...
e)
odberateľ je v omeškaní s platbou za dodané teplo, so zaplatením zmluvne dohodnutej zálohovej platby ...
f)
odber tepla je neoprávnený.
(2)

Pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a e) je dodávateľ ...

(3)

Po odstránení príčin obmedzenia alebo prerušenia dodávok tepla uvedených v odseku 1 je dodávateľ povinný ...

(4)

Ak vznikla odberateľovi škoda pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov uvedených v odseku ...

(5)

Ak vznikla odberateľovi škoda pri obmedzení dodávok tepla z dôvodu zneužitia podmienok uvedených v odseku ...

Stav núdze v tepelnej energetike

§ 27
Stav núdze v tepelnej energetike je zníženie alebo prerušenie dodávok tepla alebo vyradenie sústavy ...
a)

mimoriadnej udalosti19) alebo

b)

havárie alebo poruchy tepelných zariadení,

c)

dlhodobého nedostatku zdrojov tepelnej energie, ktorými sú palivá, elektrina a voda,

d)

smogovej situácie podľa osobitných predpisov,

e)

teroristického činu,

f)

opatrení štátnych orgánov za stavu ohrozenia štátu alebo vyhlásenia vojnového stavu.

§ 28
(1)

Stav núdze v tepelnej energetike vyhlasuje a odvoláva pre územie kraja alebo jeho časti okresný úrad ...

(2)

Súčasťou vyhlásenia stavu núdze v tepelnej energetike je aj vyhlásenie rozsahu obmedzujúcich opatrení ...

(3)

Koordináciu obmedzujúcich opatrení a povinností podľa odseku 2 zabezpečuje

a)
okresný úrad v sídle kraja, ak stav núdze v tepelnej energetike bol vyhlásený na území kraja alebo jeho ...
b)
obec, ak stav núdze v tepelnej energetike bol vyhlásený na území obce.
(4)

Orgán, ktorý stav núdze vyhlásil, je povinný informovať ministerstvo vnútra, príslušné hasičské záchranné ...

(5)

Držiteľ povolenia na rozvod tepla pri tepelných sieťach zásobovaných viac ako 50 % z jedného zdroja ...

(6)

Postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze ustanovuje všeobecne záväzný právny ...

PIATA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCE A VÝKON ŠTÁTNEHO DOZORU

§ 29
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
zabezpečuje plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a záväzkov vyplývajúcich z členstva ...
b)
vypracúva Energetickú politiku Slovenskej republiky, ktorej súčasťou je aj rozvoj tepelnej energetiky; ...
c)
uplatňuje opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti nových tepelných zariadení a na zvýšenie hospodárnosti ...
d)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie ustanovení § 4 ods. 6, § 15 ods. 3, § 16 ods. ...
e)
zabezpečuje aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 4 ods. 5.
(2)

Ministerstvo rozhoduje

a)
o vydaní osvedčenia na výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom ...
b)
o vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 4 ods. 4.
(3)

Na konanie podľa odseku 2 písm. b) sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

§ 30
Úrad

Úrad

a)

vydáva, mení a zrušuje povolenia na podnikanie v tepelnej energetike podľa § 5 až 9,

b)

vykonáva cenovú reguláciu vo výrobe, distribúcii a dodávke tepla podľa osobitného predpisu,14)

c)

poskytuje ministerstvu a Štátnej energetickej inšpekcií20) (ďalej len „inšpekcia“) jedenkrát za štvrť ...

d)

rieši prevádzkovanie a zabezpečenie zásobovania teplom, ak dôjde k zániku povolenia alebo zrušeniu povolenia ...

§ 31
Obec

Obec s počtom obyvateľov nad 2 500 obyvateľov

a)

zabezpečí do 31. decembra 2007 vypracovanie koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky v súlade ...

b)

aktualizuje aspoň raz za päť rokov koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky a po prerokovaní ...

c)

rozhoduje20a) o vydaní záväzného stanoviska obce o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení ...

d)

je oprávnená od držiteľa povolenia požadovať informácie o stave a možnosti rozvoja sústavy tepelných ...

e)

vydáva príkaz na vecné plnenie fyzickým osobám alebo právnickým osobám a na osobné úkony fyzickým osobám ...

f)

uspokojuje právo na náhradu škody, ušlej mzdy alebo ušlého zisku, ako aj právo na náhradu preukázateľných ...

§ 32
Štátny dozor

Štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva inšpekcia20) podľa osobitného predpisu.22) ...

ŠIESTA ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝCH PRÁVA, PRÁVOM CHRÁNENÉ ZÁUJMY ALEBO POVINNOSTI ...

§ 33
Práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
(1)

Fyzická osoba a právnická osoba majú právo

a)
na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, za zriadenie zákonného ...
b)
v prípade vyhlásenia stavu núdze v tepelnej energetike na náhradu skutočnej škody, ktorá im vznikla ...
(2)

Fyzická osoba má právo aj na náhradu ušlej mzdy alebo ušlého zisku a podľa osobitného predpisu23) na ...

(3)

Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná

a)
umožniť vstup na nehnuteľnosti, ktorých je vlastníkom alebo správcom, na účel vykonania rekonštrukcie, ...
b)
zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a prevádzkyschopnosť sústavy tepelných ...
c)
umožniť kontrolu štátnemu dozoru v priestoroch, o ktorých sa štátny dozor domnieva, že sa v nich vykonáva ...
d)
v súvislosti s vykonávaným dozorom poskytnúť štátnemu dozoru príslušné doklady a údaje súvisiace s preverovanou ...
(4)

Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná poskytnúť vecné plnenie po vyhlásení stavu núdze v tepelnej ...

(5)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom časti sústavy tepelných zariadení, ktorá nie ...

a)
umožniť distribúciu tepla a teplej úžitkovej vody odberateľom alebo konečným spotrebiteľom prostredníctvom ...
b)
udržiavať sústavu tepelných zariadení v prevádzkyschopnom stave,
c)
umožniť držiteľovi povolenia na rozvod tepla dočasné pripojenie k sústave tepelných zariadení, ktorých ...
(6)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom sústavy tepelných zariadení alebo jej časti, ...

§ 34
Vecné plnenie
(1)

Vecným plnením sa na účely tohto zákona rozumejú vecné prostriedky poskytnuté v súvislosti s vyhlásením ...

(2)

Pri ukladaní vecného plnenia treba prihliadať na to, aby sa ich uložením neohrozili a nepoškodili životné ...

(3)

Vecné prostriedky, ktoré sa poskytli ako vecné plnenia podľa odseku 1, sa po odstránení stavu núdze ...

(4)

Ak nemožno vecný prostriedok podľa odseku 3 vrátiť, poskytne sa fyzickej osobe alebo právnickej osobe ...

SIEDMA ČASŤ

SPRÁVNE DELIKTY

Pokuty

§ 35
(1)

Inšpekcia uloží pokutu

a)
od 16 500 eur do 33 000 eur fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá podniká v tepelnej energetike ...
b)
od 1 650 eur do 16 500 eur za porušenie niektorej z povinností podľa § 10 ods. 16, § 11 ods. 1, § 12 ...
c)
od 16,50 eur do 3 300 eur za porušenie niektorej z povinností podľa § 17 ods. 3 a 4, § 18 ods. 4, 6 ...
(2)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania, mieru zavinenia a možné ...

(3)

Inšpekcia uloží pokutu do dvoch rokov odo dňa, keď zistila porušenie zákonom ustanovených povinností ...

(4)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu; ich správu vykonáva inšpekcia.

ÔSMA ČASŤ

OCHRANNÉ PÁSMA

§ 36
(1)

Na ochranu sústavy tepelných zariadení sa zriaďujú ochranné pásma.

(2)

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie ...

(3)

Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je vymedzené zvislými ...

a)
v zastavanom území na každú stranu 1 m,
b)
mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m, podľa určenia držiteľa povolenia ...
(4)

Ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti ...

(5)

Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou stanicou je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho ...

a)
v zastavanom území na každú stranu 1m,
b)
mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m, podľa určenia držiteľa povolenia ...
(6)

Ak sú zariadenia rozvodu tepla vedené v technickom suteréne budov alebo v kolektore inžinierskych sietí ...

(7)

V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa povolenia na rozvod tepla zakázané ...

a)
činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a ...
b)
stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.
(8)

Predchádzajúci súhlas podľa odseku 7 musí obsahovať podmienky, za akých bol udelený, a prikladá sa k ...

(9)

V priestore bezprostredne nadväzujúcom na ochranné pásma je zakázané umiestňovať stavby, technické zariadenia ...

(10)

Povinnosti a obmedzenia v ochranných pásmach a v priestore bezprostredne nadväzujúcom na ochranné pásma ...

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 37
Vzťah zákona k všeobecnému predpisu o správnom konaní

Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,21) ak tento zákon ...

§ 37a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na podnikanie v tepelnej energetike, postup podávania žiadostí o povolenie, rozhodovanie o vydaní povolenia ...

§ 38
Prechodné ustanovenia
(1)

Licencie alebo osvedčenia o registrácii vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia ...

(2)

Držitelia povolenia podľa odseku 1, na ktorých sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 11, sú povinní ...

(3)

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra ...

(4)

Oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto ...

(5)

Ochranné pásma vytýčené podľa doterajších predpisov a výnimky z nich zostávajú zachované aj po nadobudnutí ...

(6)

V konaniach o uložení pokuty za porušenie povinností pri podnikaní v tepelnej energetike začatých pred ...

(7)

Zmluvy o dodávke tepla uzatvorené pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti jeden rok od nadobudnutia ...

§ 38a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2014
(1)

Povolenia na podnikanie v tepelnej energetike vydané pred 1. májom 2014 ostávajú v platnosti v súlade ...

(2)

Oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred 1. májom 2014, ...

(3)

Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti nemožno priznať, ...

(4)

Právnické osoby, ktoré začali vykonávať činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. b) a osoby, ktoré začali vykonávať ...

(5)

Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba ...

(6)

Ak v zmluve o dodávke a odbere tepla uzatvorenej do 1. mája 2014 nie je dohodnutý termín podľa § 19 ...

§ 38aa
Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2014
(1)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) je povinná zabezpečiť ...

(2)

Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na základe zákona účinného ...

§ 38ac
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

Záverečné ustanovenia

§ 38b

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 39
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem ustanovenia § 17 ods. 1 písm. b), ktoré nadobudne ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 657/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ ...

Poznámky

 • 1)  § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1a)  § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 2)  § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
 • 2a)  § 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 2b)  STN EN ISO 13790/NA Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. ...
 • 3)  Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 4)  Napríklad § 13 a 16 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 5a)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 7)  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 7a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8)  § 10 zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 9)  § 11 zákona č. 477/2002 Z. z.
 • 9a)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 69 a 70 Trestného zákona.
 • 11)  § 220 až 230 Civilného mimosporového poriadku.
 • 12)  § 128 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 12a)  § 6 ods. 1 písm. b) siedmy bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri ...
 • 12aa)  § 151n až 151p Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 12ab)  § 34 a 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 12c)  § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej ...
 • 12d)  § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 12e)  § 8 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) ...
 • 12f)  § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 476/2008 Z. z.
 • 13)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 13a)  § 140a zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13b)  § 59 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13c)  § 55 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 12 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 14a)  § 4 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 14b)  § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14c)  § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
 • 14d)  Napríklad STN EN 834 Rozdeľovače vykurovacích nákladov na určenie pomernej spotreby tepla vykurovacími ...
 • 14e)  § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 476/2008 Z. z. v znení zákona č. 17/2007 Z. z.
 • 15)  § 269 až 275 Obchodného zákonníka. § 43 až 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. ...
 • 15a)  § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene ...
 • 16)  § 415 až 459 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 16a)  § 6 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
 • 16b)  § 3 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
 • 16c)  § 14 ods.1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 17)  § 43 ods. 2 písm. a) až d) a h) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. ...
 • 18)  § 415 až 459 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 469 až 470 Obchodného zákonníka. ...
 • 19)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...
 • 19a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 19b)  § 7a ods. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Zákon č. 656/2004 Z. z.
 • 20a)  § 27 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 21)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 21a)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 22)  § 65 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 23)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore