Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.11.2021 do 31.03.2023

Platnosť od: 28.02.2013
Účinnosť od: 01.11.2021
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15JUDDS19EUPP1ČL0

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.11.2021 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 39/2013 s účinnosťou od 01.11.2021 na základe 372/2021

Legislatívny proces k zákonu 372/2021§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona
a)
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia,
b)
látka je chemický prvok a jeho zlúčeniny okrem
1.
rádioaktívnych látok,4)
2.
geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov,5)
c)
znečisťovanie je priame alebo nepriame zavádzanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môže byť škodlivé pre ľudské zdravie, môže negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo majetok, môže znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môže narušiť iné oprávnené využívanie životného prostredia,
d)
prevádzka, okrem prevádzky podľa § 1 ods. 2 písm. c), je
1.
stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1, ako aj všetky ostatné s tým priamo spojené činnosti na tom istom mieste, ktoré majú na činnosti uvedené v prílohe č. 1 technickú nadväznosť a ktoré môžu mať vplyv na emisie a znečisťovanie, alebo
2.
stacionárna technická jednotka iná ako v prvom bode, ktorej prevádzkovateľ dobrovoľne požiadal o vydanie integrovaného povolenia,
e)
zariadenie je samostatný technologický celok časti prevádzky,
f)
prevádzkovanie je využívanie integrovaného povolenia na výkon činnosti alebo činností v prevádzke určených v integrovanom povolení,
g)
prevádzkovateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov,
h)
stavebník je osoba, ktorá zodpovedá za stavebnú činnosť s cieľom vybudovať prevádzku na činnosť podľa prílohy č. 1 alebo s cieľom zmeniť stavbu; stavebník môže byť súčasne prevádzkovateľom,
i)
emisia je priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo z plošných zdrojov prevádzky do ovzdušia, vody alebo pôdy,
j)
emisný limit je množstvo emisií vyjadrené v špecifických ukazovateľoch, koncentráciách alebo úrovniach znečisťovania, ktoré nesmie byť prekročené za časovú jednotku,
k)
norma kvality životného prostredia je súbor požiadaviek podľa osobitných predpisov o ochrane životného prostredia,7) ktoré musia byť splnené na určenom mieste a v určenom čase,
l)
podstatná zmena je akákoľvek zmena charakteru alebo činnosti alebo rozšírenie prevádzky, ak zmena alebo rozšírenie samotné presahujú kapacitné prahové hodnoty ustanovené v prílohe č. 1,
m)
nová technika je technika pre priemyselnú činnosť, ktorá by pri ďalšom komerčnom rozšírení mohla poskytnúť vyššiu všeobecnú úroveň ochrany životného prostredia alebo aspoň rovnakú úroveň ochrany životného prostredia a vyššiu úsporu nákladov ako existujúce najlepšie dostupné techniky,
n)
najlepšia dostupná technika je najúčinnejší a najpokrokovejší stav rozvoja činností, technológií a spôsob ich prevádzkovania, ktorý preukazuje praktickú vhodnosť určitej techniky, najmä z hľadiska určovania emisných limitov sledujúcich predchádzanie vzniku emisií v prevádzke a iných podmienok integrovaného povolenia určených s cieľom prevencie, a ak to nie je možné, aspoň zníženie emisií a vplyvu na životné prostredie, pričom
1.
technika je použitá technológia v prevádzke, spôsob, akým je prevádzka navrhnutá, postavená, udržiavaná, prevádzkovaná a akým je ukončená činnosť v nej,
2.
dostupná technika je technika vyvinutá do takej miery, ktorá dovoľuje jej použitie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok, pričom sa berú do úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na to, kde sa uvedená technika používa alebo vyrába, pokiaľ je za primeraných podmienok dostupná prevádzkovateľovi,
3.
najlepšia technika je najúčinnejšia technika na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného prostredia ako celku,
o)
referenčný dokument o najlepších dostupných technikách je dokument, ktorý je výsledkom výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a Európskou komisiou, je vypracovaný pre vymedzené činnosti a opisuje uplatňované techniky, súčasné emisie a úrovne spotreby, techniky, ktoré je potrebné brať do úvahy pri určovaní najlepších dostupných techník, ako aj závery o najlepších dostupných technikách a akékoľvek nové techniky, s osobitným prihliadnutím na kritériá uvedené v prílohe č. 2,
p)
závery o najlepších dostupných technikách sú dokumentom, ktorý obsahuje časti referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách, ich opis, informácie na hodnotenie ich uplatniteľnosti, úrovne znečisťovania zodpovedajúcimi najlepším dostupným technikám, súvisiace s monitorovaním, súvisiace úrovne spotreby a prípadné relevantné opatrenia na sanáciu lokality, ktorými sa ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách,
q)
úrovne znečisťovania zodpovedajúce najlepším dostupným technikám sú škálou úrovní znečisťovania dosiahnutých za obvyklých prevádzkových podmienok pri použití najlepšej dostupnej techniky alebo kombinácie najlepších dostupných techník, ako sú opísané v záveroch o najlepších dostupných technikách, vyjadrenou ako priemer za dané časové obdobie za špecifikovaných referenčných podmienok,
r)
pôda je vrchná vrstva zemskej kôry, ktorá sa nachádza medzi podložím a povrchom, skladá sa z minerálnych častíc, organickej hmoty, vody, vzduchu a živých organizmov.
zobraziť paragraf
§ 3
Konanie o vydanie integrovaného povolenia

(1)
Integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a určujú podmienky vykonávania činností v existujúcich prevádzkach a v nových prevádzkach s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu zložiek životného prostredia a udržať mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality životného prostredia.
(2)
Výsledkom integrovaného povoľovania je integrované povolenie (ďalej len „povolenie“). Povolenie je rozhodnutie, ktoré oprávňuje prevádzkovateľa vykonávať činnosť v prevádzke alebo jej časti a ktorým sa určujú podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke a ktoré sa vydáva namiesto rozhodnutí a súhlasov vydávaných podľa osobitných predpisov10) v oblasti životného prostredia, ochrany verejného zdravia, v oblasti poľnohospodárstva a stavebného povoľovania.
(3)
Súčasťou integrovaného povoľovania je
a)
v oblasti ochrany ovzdušia11)
1.
súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
2.
súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny; ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu,12) je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na prevádzku meracích systémov a ich zmien,
3.
súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu,12) je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách,
4.
súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
5.
súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak inštalácia týchto technologických celkov nepodlieha stavebnému konaniu,
6.
súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov alebo stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov vrátane ich zmien,
7.
rozhodnutie o povolení ďalšej prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
8.
súhlas alebo schválenie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov alebo technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,
9.
určenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia,
10.
určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,
11.
určenie výnimiek z emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a z monitorovania údajov o ich dodržaní a čas ich trvania,
12.
určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
13.
určenie vykonania overovacieho oprávneného merania alebo mimoriadneho oprávneného merania a lehoty ich vykonania,
14.
určenie podmienky vykonávania oprávnených meraní13) pri záložných systémoch a v miestach merania technologických zdrojov znečisťovania ovzdušia, v ktorých to nie je ustanovené,
15.
predĺženie lehôt alebo skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní alebo upustenie od oprávneného merania v osobitných prípadoch,
16.
konkretizácia podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký stacionárny zdroj alebo stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia,
b)
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd14)
1.
povolenie, zmena alebo zrušenie povolenia na
1.1.
odber povrchových vôd a podzemných vôd,
1.2.
vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
1.3.
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
1.4.
vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie,
1.5.
iné osobitné užívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd,
2.
povolenie použiť znečisťujúcu látku na odstránenie znečistenia z pôdy a podzemných vôd v nevyhnutnej miere a na obmedzený čas,
3.
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby,
4.
súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
5.
určenie alebo zmenu ochranného pásma vodárenského zdroja,
6.
určenie alebo zrušenie pásma ochrany vodnej stavby,
7.
schválenie manipulačného poriadku vodnej stavby,
8.
vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo vydané v územnom konaní,14a)
c)
v oblasti odpadov15)
1.
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,15a)
2.
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,15a)
3.
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní,
4.
súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
5.
súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,
6.
prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti; ustanovenie bodu 1 sa nepoužije pre tento typ úložiska,
7.
uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie,
8.
súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
d)
v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy uloženie opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred poškodením rizikovými látkami alebo na odstránenie takéhoto poškodenia,16)
e)
v oblasti ochrany zdravia ľudí18) posudzovanie návrhov na
1.
využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou,
2.
zavedenie nových technologických postupov alebo pracovných postupov pri výrobe potravín,
f)
v oblasti geológie rozhodnutie o povolení na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia,21)
g)
v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie21a) k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce.
(4)
Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.
(5)
Súčasťou integrovaného povoľovania nie je územné konanie,24) rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy,25) posudzovanie vplyvu prevádzky na životné prostredie8) ani ustanovovanie podmienok na prevenciu závažných priemyselných havárií.26)
(6)
Ak sa na tom istom mieste nachádzajú dve alebo viacero prevádzok riadených tým istým prevádzkovateľom, konanie o nich inšpekcia môže spojiť na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa.
(7)
Ak inšpekcia vedie voči tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko konaní týkajúcich sa integrovaného povoľovania prevádzky alebo jeho zmien a určovania podmienok na jeho prevádzku, môže ich ukončiť jedným povolením.
(8)
Ak sa v jednej prevádzke vykonáva viac činností vykonávaných viacerými prevádzkovateľmi, vydá sa povolenie, ktoré sa vzťahuje na viac častí prevádzky prevádzkovaných rôznymi prevádzkovateľmi, pričom sa v povolení spresnia povinnosti jednotlivých prevádzkovateľov.
zobraziť paragraf
§ 7
Obsah žiadosti

(1)
Žiadosť okrem náležitostí podania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní29) obsahuje
a)
zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenie hlavnej činnosti a kategóriu priemyselných činností, pokiaľ je uvedená v prílohe č. 1,
b)
zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 spolu s opisom významných účinkov emisií na životné prostredie a na zdravie ľudí,
c)
opis miesta prevádzky a charakteristiku stavu životného prostredia v tomto mieste,
d)
opis a charakteristiku používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií,
e)
opis a charakteristiku používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov,30) ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave odpadov s cieľom ich opätovného použitia, recyklácie a zhodnotenia odpadov vznikajúcich v prevádzke a podmienok zhromažďovania nebezpečného odpadu,30a)
f)
opis a charakteristiku používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia vrátane monitorovania pôdy a podzemných vôd,
g)
porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou,
h)
opis a charakteristiku ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov podľa § 21 ods. 2,
i)
opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na uvedenie miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu,
j)
posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého a jeho vtláčanie do geologického prostredia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,31) ak ide o prevádzku spaľovacieho zariadenia s menovitým elektrickým výkonom 300 MW a vyšším, a to najmä, či
1.
sú v širšom okolí prevádzky k dispozícii vhodné úložiská podľa osobitného predpisu,32)
2.
je montáž zariadení na zachytávanie oxidu uhličitého technicky a ekonomicky uskutočniteľná,
3.
sú zariadenia na prepravu oxidu uhličitého do úložiska technicky a ekonomicky realizovateľné,
k)
opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal,
l)
stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až m) a odseku 2 písm. a) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia,
m)
zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách,
n)
zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných podľa osobitných predpisov33) vzťahujúcich sa k prevádzke,
o)
písomné záväzné stanovisko podľa § 4 ods. 3, ak bolo vydané,
p)
prevádzkovú dokumentáciu, ktorá okrem určených náležitostí obsahuje aj údaje o prevádzkovateľovi podľa písmena a),
q)
označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu cudzieho štátu (ďalej len „cudzí dotknutý orgán“), ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má alebo môže mať negatívny vplyv na životné prostredie tohto štátu,
r)
označenie stavebníka, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ.
(2)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
východisková správa alebo záznam o preukázaní existencie skutočností uvedených v § 8 ods. 6 (ďalej len „záznam“) podľa § 8,
b)
doklady, ktorými účastník konania preukazuje, že má k pozemku alebo k stavbe právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť alebo prevádzkovať na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať jej zmenu alebo udržiavacie práce na nej, ak nie je vlastníkom pozemku a stavieb,
c)
záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti podľa osobitného predpisu, ak sa na prevádzku vyžaduje,8)
d)
bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje34) a ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie,
e)
výpis zásad a regulatívov z územného plánu obce alebo výpis zásad a regulatívov zóny, ak je prevádzka v časti obce, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny,
f)
územné rozhodnutie a záväzné stanovisko, ak tak ustanovuje osobitný predpis,35)
g)
dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné povoľovanie36) okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní,
h)
doklad o zaplatení správneho poplatku,37)
i)
doklad o registrácii prepravy.37a)
(3)
Prevádzkovateľ môže priložiť k žiadosti ďalšie informácie, najmä vedecké práce a výskumné práce, odborné články, súbory údajov a informácií o používaných technikách, znalecké posudky slúžiace na podporu prevádzkovania činnosti.
zobraziť paragraf
§ 21
Náležitosti povolenia

(1)
Povolenie okrem náležitostí rozhodnutia podľa všeobecného predpisu o správnom konaní48) obsahuje
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby a adresu trvalého bydliska, obchodné meno fyzickej osoby podnikateľa, identifikačné číslo a miesto podnikania alebo názov alebo obchodné meno právnickej osoby, jej sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa,
b)
popis a umiestnenie prevádzky a jej zariadení,
c)
podmienky prevádzkovania prevádzky a jej zariadení, postupy a opatrenia zabezpečujúce plnenie týchto podmienok (ďalej len „záväzné podmienky prevádzkovania“).
(2)
V záväzných podmienkach prevádzkovania inšpekcia
a)
určí podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,
b)
určí emisné limity pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 a pre iné znečisťujúce látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve pri zohľadnení možnosti prenosu emisií medzi zložkami životného prostredia,
c)
určí opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitie najlepších dostupných techník tak, aby činnosť prevádzky nespôsobovala žiadne významné znečistenie,
d)
uvedie názov referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách, ktoré sú relevantné pre prevádzku alebo činnosť v nej, alebo rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách,
e)
určí opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia na zhodnotenie odpadov,15) a ak ani to nie je technicky alebo ekonomicky možné, aby sa zneškodnil tak, že sa zníži alebo zamedzí jeho vplyv na životné prostredie,
f)
určí opatrenia na monitorovanie a nakladanie s odpadmi produkovanými v prevádzke a podmienky zhromažďovania nebezpečného odpadu produkovanom v prevádzke,
g)
určí podmienky efektívneho hospodárenia s energiami,
h)
určí opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia, najmä pri začatí činnosti prevádzky, pri poruchách technických zariadení prevádzky, pri krátkodobom prerušení činnosti v prevádzke,
i)
určí opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania,
j)
určí opatrenia na obmedzenie prekračovania úrovne znečisťovania v mieste prevádzky,
k)
určí požiadavky na monitorovanie emisií, ktoré určujú metodiku merania, jeho frekvenciu a postup vyhodnocovania emisií, a požiadavky na monitorovanie emisií podľa § 24 tak, aby výsledky monitorovania emisií boli dostupné za rovnaký časový úsek a referenčných podmienok ako úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami,
l)
určí požiadavky na periodické monitorovanie pôdy a podzemných vôd v súvislosti s nebezpečnými látkami, ktoré sa môžu nachádzať v mieste prevádzky, a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky,
m)
určí požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke,
n)
určí opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po definitívnom ukončení činností v prevádzke na predchádzanie vzniku rizík znečisťovania a na uvedenie miesta prevádzkovania do stavu uvedeného vo východiskovej správe,
o)
určí opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po definitívnom ukončení činností v prevádzke na predchádzanie vzniku rizík znečisťovania a na uvedenie miesta prevádzkovania do uspokojivého stavu, bez trvalého znečistenia životného prostredia s možnosťou vplyvu na zdravie človeka alebo zvierat,
p)
určí postupy a opatrenia pre prevádzku týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, akými sú najmä prevádzková porucha, úniky znečisťujúcich látok, krátkodobé prerušenia, nábeh, odstavovania alebo dočasné prerušenie prevádzky,
q)
určí opatrenia na vyčlenenie vhodného priestoru na umiestnenie zariadenia na zachytávanie a vtláčanie oxidu uhličitého na základe posúdenia splnených podmienok podľa § 7 ods. 1 písm. j) a iných dostupných informácií, ktoré sa týkajú najmä ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.
(3)
Ak je povolenie zároveň stavebným povolením, obsahuje aj náležitosti podľa osobitného predpisu.49)
(4)
Záväzné podmienky povolenia musia vždy obsahovať podmienky, postupy a opatrenia, ktoré by inak boli určené na základe osobitných predpisov,10) podľa ktorých by boli vydané rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy, ktoré sa nahradzujú povolením.
(5)
Inšpekcia je povinná zahrnúť do povolenia požiadavky na ochranu životného prostredia uvedeného v stanovisku k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie alebo v závere zisťovacieho konania podľa osobitného predpisu,8) alebo v povolení uviesť dôvody, pre ktoré tak nekonala. Inšpekcia v odôvodnení tiež uvedie, na základe akých záverov o najlepších dostupných technikách a referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách boli uložené záväzné podmienky prevádzkovania.
(6)
Inšpekcia v povolení prevádzkovateľovi, ktorý nemôže dosiahnuť s použitím najlepších dostupných techník normu kvality životného prostredia, určí povinnosť vykonať dodatočné podmienky na jeho splnenie.
(7)
Ak je norma kvality životného prostredia miernejšia, než sú požiadavky, ktoré sa zvyčajne dosahujú s použitím najlepšie dostupnej techniky, záväzné podmienky prevádzkovania inšpekcia určí v povolení tak, aby zodpovedali možnosti použitia najlepších dostupných techník.
zobraziť paragraf
§ 35a
Osobitné opatrenie na nápravu na účel uzavretia skládky odpadov

(1)
Inšpekcia môže nariadiť prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý nesplnil povinnosť podať žiadosť podľa § 6 na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie a nesplnil všetky požiadavky a podmienky na vydanie súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod, aby vykonal úkony potrebné na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie v ním určenej lehote. Ak prevádzkovateľ skládky odpadov nevykonal všetky potrebné úkony podľa prvej vety v určenej lehote, inšpekcia môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie na stavebné práce, vykonanie týchto úkonov a vykonanie prác na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie aj na náklady prevádzkovateľa skládky odpadov.
(2)
Inšpekcia môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie na stavebné práce, vykonanie prác na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie aj na náklady prevádzkovateľa skládky odpadov, ak prevádzkovateľ nevykonal všetky potrebné práce v lehote určenej v povolení.
(3)
Ak inšpekcia zabezpečuje vykonanie úkonov a vykonanie prác podľa odsekov 1 a 2, je oprávnená použiť prostriedky účelovej finančnej rezervy; na použitie týchto prostriedkov sa primerane vzťahuje osobitný predpis.63b)
(4)
Do nákladov prevádzkovateľa skládky odpadov podľa odsekov 1 a 2 sa nezapočítavajú prostriedky účelovej finančnej rezervy použité podľa odseku 3.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 40h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021

(1)
Súhlasy podľa § 3 ods. 3 písm. c) šiesty bod vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2021 strácajú platnosť 1. novembra 2021; prevádzkovateľ je povinný do 30 dní od účinnosti tohto zákona predložiť doklad o registrácii podľa § 7 ods. 2 písm. i). Inšpekcia začne konanie o vydanie zmeny povolenia v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) a určí podmienky zhromažďovania nebezpečných odpadov produkovaných v prevádzke30a)podľa § 21 ods. 2 písm. f) najneskôr do 12 mesiacov od účinnosti tohto zákona. V konaniach podľa § 11, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. októbra 2021, inšpekcia určí aj požiadavky podľa § 21 ods. 2 písm. f).
(2)
Podmienky povolenia, ktorých súčasťou sú aj súhlasy podľa § 3 ods. 3 písm. c) vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2021, ktoré sa od 1. januára 2021 nemôžu predĺžiť podľa osobitného predpisu,15) ostávajú v platnosti do vydania zmeny povolenia nového súhlasu, ak prevádzkovateľ splnil podmienky podľa § 11 ods. 8. V konaniach o vydanie predĺženia platnosti takéhoto súhlasu, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. októbra 2021, inšpekcia vydá nový súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. c).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)
§ 2 ods. 2 písm. b) a q) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]2)
§ 15 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
[]2a)
§ 2, 4 a 6 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
[]3)
§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
[]4)
§ 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]5)
§ 4 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]7)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z.
[]8)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]9)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z., zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]10)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 258/2011 Z. z.
[]11)
§ 17 ods. 1, 18 ods. 1 a 9, 26 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]12)
§ 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]13)
§ 20 zákona č. 137/2010 Z. z.
[]14)
Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]14a)
§ 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]15)
Zákon č. 79/ 2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]15a)
§ 36 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]15b)
§ 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]16)
§ 8 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení zákona č. 359/2007 Z. z.
[]18)
§ 13 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]21)
Zákon č. 258/2011 Z. z.
[]21a)
§ 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]24)
§ 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]25)
§ 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]26)
Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
[]28)
§ 7 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]29)
§ 19 ods. 2 Správneho poriadku.
[]30)
§ 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.
[]30a)
§ 8 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z.
[]31)
§ 7 zákona č. 258/2011 Z. z.
[]32)
Zákon č. 258/2011 Z. z.
[]33)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z., zákon č. 258/2011 Z. z.
[]34)
§ 8 ods. 6 zákona č. 128/2015 Z. z.
[]35)
§ 32 až 42 a § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]36)
§ 58 ods. 1 a § 143 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]37)
Položka 171a časti X Životné prostredie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]37a)
§ 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]38)
§ 3 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]39)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
[]40)
§ 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
[]41)
§ 14 Správneho poriadku.
[]42)
Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 137/2010 Z. z. Zákon č. 258/2011 Z. z.
[]43)
Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]43a)
§ 69 ods. 4 písm. e) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]44)
§ 140a a 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]45)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]46)
Čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky.
[]46a)
§ 3 až 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.
[]46b)
§ 24 až 26 Správneho poriadku.
[]47)
§ 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
[]47a)
§ 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.§ 38 zákona č. 24/2006 Z. z.
[]47b)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 258/2011 Z. z.
[]48)
§ 47 Správneho poriadku.
[]49)
§ 66 až 70 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]50)
Napríklad zákon č. 137/2010 Z. z.
[]51)
Príloha č. 1 k zákonu č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]52)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z.
[]53)
§ 5 ods. 2 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2010 Z. z.
[]54)
§ 8 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
[]55)
§ 5 ods. 3 zákona č. 205/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]55a)
§ 114c ods. 13 písm. b), ods. 14 a 15 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
[]55b)
§ 114c zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
[]56)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
[]57)
§ 2 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]58)
§ 3 až 10 zákona č. 359/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]59)
§ 66 ods. 2 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]60)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]60a)
§ 24 ods. 5 a 9 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
[]61)
Napríklad § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]62)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009).
[]63)
STN EN ISO 14001 (83 9001) Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie.
[]63a)
Napríklad § 66 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]63b)
§ 24 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
[]67a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
[]68)
Zákon č. 205/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]69)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
[]70)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
[]70a)
§ 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z.
[]71)
§ 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z.
[]72)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z., zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
[]73)
§ 2 ods. 18 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]74)
§ 21 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z.
[]75)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.
[]75a)
§ 36 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]76)
Príloha č. 1, zoznam III k zákonu č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore