Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.07.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 28.02.2013
Účinnosť od: 01.07.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17JUDDS19EUPP1ČL0

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.07.2023 do 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 39/2013 s účinnosťou od 01.07.2023 na základe 146/2023


§ 3
Konanie o vydanie integrovaného povolenia

(1)
Integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a určujú podmienky vykonávania činností v existujúcich prevádzkach a v nových prevádzkach s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu zložiek životného prostredia a udržať mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality životného prostredia.
(2)
Výsledkom integrovaného povoľovania je integrované povolenie (ďalej len „povolenie“). Povolenie je rozhodnutie, ktoré oprávňuje prevádzkovateľa vykonávať činnosť v prevádzke alebo jej časti a ktorým sa určujú podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke a ktoré sa vydáva namiesto rozhodnutí a súhlasov vydávaných podľa osobitných predpisov10) v oblasti životného prostredia, ochrany verejného zdravia, v oblasti poľnohospodárstva a stavebného povoľovania.
(3)
Súčasťou integrovaného povoľovania je
a)
v oblasti ochrany ovzdušia11)
1.
povolenie stacionárneho zdroja12) a jeho zmeny,
2.
súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a jeho zmeny,13)
3.
súhlas na inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií a automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách,13a)
4.
súhlas na schválenie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a jeho zmeny,13b)
5.
súhlas na určenie osobitných podmienok výkonu oprávnenej technickej činnosti alebo kontinuálneho merania, zmenu lehoty alebo upustenie od oprávnenej technickej činnosti,13c)
6.
súhlas na schválenie plánu riadenia zápachu a plánu riadenia prašnosti a jeho zmeny,13d)
7.
rozhodnutie o povolení dočasnej výnimky z emisných limitov pri prerušení dodávky riadneho paliva pre spaľovacie zariadenie podľa osobitného predpisu,13e)
b)
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd14)
1.
povolenie, zmena alebo zrušenie povolenia na
1.1.
odber povrchových vôd a podzemných vôd,
1.2.
vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
1.3.
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
1.4.
vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie,
1.5.
iné osobitné užívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd,
2.
povolenie použiť znečisťujúcu látku na odstránenie znečistenia z pôdy a podzemných vôd v nevyhnutnej miere a na obmedzený čas,
3.
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby,
4.
súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
5.
určenie alebo zmenu ochranného pásma vodárenského zdroja,
6.
určenie alebo zrušenie pásma ochrany vodnej stavby,
7.
schválenie manipulačného poriadku vodnej stavby,
8.
vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo vydané v územnom konaní,14a)
c)
v oblasti odpadov15)
1.
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,15a)
2.
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,15a)
3.
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní,
4.
súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
5.
súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,
6.
prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti; ustanovenie bodu 1 sa nepoužije pre tento typ úložiska,
7.
uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie,
8.
súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
d)
v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy uloženie opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred poškodením rizikovými látkami alebo na odstránenie takéhoto poškodenia,16)
e)
v oblasti ochrany zdravia ľudí18) posudzovanie návrhov na
1.
využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou,
2.
zavedenie nových technologických postupov alebo pracovných postupov pri výrobe potravín,
f)
v oblasti geológie rozhodnutie o povolení na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia,21)
g)
v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie21a) k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce.
(4)
Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.
(5)
Súčasťou integrovaného povoľovania nie je územné konanie,24) rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy,25) posudzovanie vplyvu prevádzky na životné prostredie8) ani ustanovovanie podmienok na prevenciu závažných priemyselných havárií.26)
(6)
Ak uvedenie stacionárneho zdroja, ktorý je súčasťou prevádzky podľa § 2 písm. d), do užívania alebo do užívania po vykonaných zmenách
a)
vyžaduje kolaudáciu podľa osobitného predpisu,12) je súčasťou užívacieho povolenia aj súhlas na
1.
dočasné užívanie stacionárneho zdroja alebo jeho časti na skúšobnú prevádzku; požiadavky na skúšobnú prevádzku sú ustanovené osobitným predpisom,27)
2.
trvalé užívanie stacionárneho zdroja vrátane užívania po vykonaných zmenách, ktoré majú vplyv na znečisťovanie ovzdušia,
b)
nevyžaduje kolaudáciu podľa osobitného predpisu,12) súhlas na dočasné užívanie stacionárneho zdroja alebo jeho časti na skúšobnú prevádzku a súhlas na trvalé užívanie stacionárneho zdroja inšpekcia ako povoľujúci orgán vydá osobitne rozhodnutím.
(7)
Ak sa na tom istom mieste nachádzajú dve alebo viacero prevádzok riadených tým istým prevádzkovateľom, konanie o nich inšpekcia môže spojiť na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa.
(8)
Ak inšpekcia vedie voči tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko konaní týkajúcich sa integrovaného povoľovania prevádzky alebo jeho zmien a určovania podmienok na jeho prevádzku, môže ich ukončiť jedným povolením.
(9)
Ak sa v jednej prevádzke vykonáva viac činností vykonávaných viacerými prevádzkovateľmi, vydá sa povolenie, ktoré sa vzťahuje na viac častí prevádzky prevádzkovaných rôznymi prevádzkovateľmi, pričom sa v povolení spresnia povinnosti jednotlivých prevádzkovateľov.
zobraziť paragraf
§ 21
Náležitosti povolenia

(1)
Povolenie okrem náležitostí rozhodnutia podľa všeobecného predpisu o správnom konaní48) obsahuje
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby a adresu trvalého bydliska, obchodné meno fyzickej osoby podnikateľa, identifikačné číslo a miesto podnikania alebo názov alebo obchodné meno právnickej osoby, jej sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa,
b)
popis a umiestnenie prevádzky a jej zariadení,
c)
podmienky prevádzkovania prevádzky a jej zariadení, postupy a opatrenia zabezpečujúce plnenie týchto podmienok (ďalej len „záväzné podmienky prevádzkovania“).
(2)
V záväzných podmienkach prevádzkovania inšpekcia
a)
určí podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,
b)
určí emisné limity pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 a pre iné znečisťujúce látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve pri zohľadnení možnosti prenosu emisií medzi zložkami životného prostredia,
c)
určí opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitie najlepších dostupných techník tak, aby činnosť prevádzky nespôsobovala žiadne významné znečistenie,
d)
uvedie názov referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách, ktoré sú relevantné pre prevádzku alebo činnosť v nej, alebo rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách,
e)
určí opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia na zhodnotenie odpadov,15) a ak ani to nie je technicky alebo ekonomicky možné, aby sa zneškodnil tak, že sa zníži alebo zamedzí jeho vplyv na životné prostredie,
f)
určí opatrenia na monitorovanie a nakladanie s odpadmi produkovanými v prevádzke a podmienky zhromažďovania nebezpečného odpadu produkovanom v prevádzke,
g)
určí podmienky efektívneho hospodárenia s energiami,
h)
určí opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia, najmä pri začatí činnosti prevádzky, pri poruchách technických zariadení prevádzky, pri krátkodobom prerušení činnosti v prevádzke,
i)
určí opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania,
j)
určí opatrenia na obmedzenie prekračovania úrovne znečisťovania v mieste prevádzky,
k)
určí požiadavky na monitorovanie emisií, ktoré určujú metodiku merania, jeho frekvenciu a postup vyhodnocovania emisií, a požiadavky na monitorovanie emisií podľa § 24 tak, aby výsledky monitorovania emisií boli dostupné za rovnaký časový úsek a referenčných podmienok ako úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami,
l)
určí požiadavky na periodické monitorovanie pôdy a podzemných vôd v súvislosti s nebezpečnými látkami, ktoré sa môžu nachádzať v mieste prevádzky, a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky,
m)
určí požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke,
n)
určí opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po definitívnom ukončení činností v prevádzke na predchádzanie vzniku rizík znečisťovania a na uvedenie miesta prevádzkovania do stavu uvedeného vo východiskovej správe,
o)
určí opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po definitívnom ukončení činností v prevádzke na predchádzanie vzniku rizík znečisťovania a na uvedenie miesta prevádzkovania do uspokojivého stavu, bez trvalého znečistenia životného prostredia s možnosťou vplyvu na zdravie človeka alebo zvierat,
p)
určí postupy a opatrenia pre prevádzku týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, akými sú najmä prevádzková porucha, úniky znečisťujúcich látok, krátkodobé prerušenia, nábeh, odstavovania alebo dočasné prerušenie prevádzky,
q)
určí opatrenia na vyčlenenie vhodného priestoru na umiestnenie zariadenia na zachytávanie a vtláčanie oxidu uhličitého na základe posúdenia splnených podmienok podľa § 7 ods. 1 písm. j) a iných dostupných informácií, ktoré sa týkajú najmä ochrany životného prostredia a zdravia ľudí,
r)
určí požiadavky na prevádzku stacionárneho zdroja z hľadiska ochrany ovzdušia podľa osobitného predpisu,48a) pričom môže určiť
1.
výnimky z emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a čas ich trvania, len ak je tak ustanovené osobitným predpisom,48b) udelené výnimky môže prehodnotiť a zrušiť; určené výnimky oznamuje ministerstvu,
2.
spôsob zisťovania hodnoty emisnej veličiny podľa osobitného predpisu48c) vrátane určenia osobitných podmienok výkonu oprávnenej technickej činnosti alebo kontinuálneho merania a času ich trvania, nahradenia kontinuálneho merania diskontinuálnym meraním alebo technickým výpočtom, nahradenia diskontinuálneho merania technickým výpočtom, skrátenia alebo predĺženia intervalu periodického diskontinuálneho merania a upustenia od merania, len ak to ustanovuje osobitný predpis,48d)
3.
vykonanie overovacieho diskontinuálneho merania a lehotu jeho vykonania podľa ustanovených požiadaviek v prípade pochybnosti o výskyte znečisťujúcej látky v nečistenom odpadovom plyne, ak to ustanovuje osobitný predpis,48d)
4.
vykonanie mimoriadneho diskontinuálneho merania a lehotu jeho vykonania podľa požiadaviek ustanovených osobitným predpisom,48d) v prípade pochybnosti o dodržaní emisného limitu, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,
5.
podmienku vykonania oprávnenej technickej činnosti pri záložných systémoch alebo na iných miestach merania ako je ustanovené,
6.
rozsah a požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárneho zdroja,
7.
povinnosť monitorovať kvalitu ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja v súlade s požiadavkami osobitných predpisov48e) a určiť podmienky monitorovania.
(3)
Ak je povolenie zároveň stavebným povolením, obsahuje aj náležitosti podľa osobitného predpisu.49)
(4)
Záväzné podmienky povolenia musia vždy obsahovať podmienky, postupy a opatrenia, ktoré by inak boli určené na základe osobitných predpisov,10) podľa ktorých by boli vydané rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy, ktoré sa nahradzujú povolením.
(5)
Inšpekcia je povinná zahrnúť do povolenia požiadavky na ochranu životného prostredia uvedeného v stanovisku k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie alebo v závere zisťovacieho konania podľa osobitného predpisu,8) alebo v povolení uviesť dôvody, pre ktoré tak nekonala. Inšpekcia v odôvodnení tiež uvedie, na základe akých záverov o najlepších dostupných technikách a referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách boli uložené záväzné podmienky prevádzkovania.
(6)
Inšpekcia v povolení prevádzkovateľovi, ktorý nemôže dosiahnuť s použitím najlepších dostupných techník normu kvality životného prostredia, určí povinnosť vykonať dodatočné podmienky na jeho splnenie.
(7)
Ak je norma kvality životného prostredia miernejšia, než sú požiadavky, ktoré sa zvyčajne dosahujú s použitím najlepšie dostupnej techniky, záväzné podmienky prevádzkovania inšpekcia určí v povolení tak, aby zodpovedali možnosti použitia najlepších dostupných techník.
zobraziť paragraf
§ 32
Inšpekcia

(1)
Inšpekcia
a)
je správnym orgánom v integrovanom povoľovaní,
b)
vydáva záväzné stanovisko o výsledku konzultácií,
c)
vydáva potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov a záväzné stanovisko k potvrdeniam na čerpanie účelovej finančnej rezervy podľa osobitného predpisu,60a)
d)
je orgánom štátneho dozoru,
e)
ukladá opatrenia na nápravu,
f)
ukladá pokuty za správne delikty,
g)
vypracúva plány kontrol,
h)
vedie evidenciu povolení,
i)
rozhoduje o obmedzení činnosti prevádzky alebo o zastavení činnosti v prevádzke alebo v jej časti,
j)
na žiadosť správneho orgánu, rozhodujúceho podľa osobitných predpisov,61) vydáva vyjadrenie, či sa na činnosti v posudzovanej prevádzke vzťahuje konanie o vydanie povolenia podľa tohto zákona,
k)
ukladá opatrenie na nápravu podľa § 35a ods. 1 a zabezpečuje vykonanie opatrenia na nápravu podľa § 35a ods. 1 a 2,
l)
koná a rozhoduje podľa osobitného predpisu,55b)
m)
je správnym orgánom v konaní o vydanie súhlasu podľa osobitného predpisu,61a) ak ide o zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú súčasťou prevádzky, na
1.
dočasné užívanie stacionárneho zdroja alebo jeho časti na skúšobnú prevádzku; požiadavky na skúšobnú prevádzku sú ustanovené osobitným predpisom,61b)
2.
trvalé užívanie veľkého zdroja, stredného zdroja a malého zdroja, vrátane užívania po vykonaných zmenách.
(2)
Inšpekcia ako dotknutý orgán pri povoľovaní prevádzok na území iného členského štátu s cezhraničným vplyvom alebo s možným cezhraničným vplyvom na životné prostredie Slovenskej republiky zabezpečuje
a)
zasielanie stanoviska za Slovenskú republiku príslušnému orgánu iného členského štátu v lehote určenej orgánom iného členského štátu,
b)
informovanie verejnosti o konaní a o možnosti zasielať inšpekcii písomné vyjadrenia k povoľovaniu v lehote určenej s prihliadnutím k lehote podľa písmena a) a postúpenie vyjadrení verejnosti príslušnému orgánu iného členského štátu,
c)
zverejňovanie rozhodnutia príslušného orgánu iného členského štátu.
(3)
Ak inšpekcia zistí, že prevádzka na území iného členského štátu, ktorá je predmetom integrovaného povoľovania, môže mať významne nepriaznivý cezhraničný vplyv na životné prostredie Slovenskej republiky, požiada príslušný členský štát o zaslanie informácií, ktoré je potrebné poskytnúť a sprístupniť podľa odseku 2 písm. b) a ktoré slúžia ako podklad pre vydanie stanoviska podľa odseku 2 písm. a).
(4)
Inšpekcia poskytuje organizácii poverenej ministerstvom prevádzkovať informačný systém informácie, údaje, dokumenty a iné podklady na aktualizovanie informačného systému.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 2 ods. 2 písm. b) a q) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 15 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 2, 4 a 6 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 4 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z.
8)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z., zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 258/2011 Z. z.
11)
§ 17 ods. 1, 18 ods. 1 a 9, 26 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 27 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
§ 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 146/2023 Z. z.
13a)
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 146/2023 Z. z.
13b)
§ 26 ods. 1 písm. g) zákona č. 146/2023 Z. z.
13c)
§ 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 146/2023 Z. z.
13d)
§ 26 ods. 1 písm. i) zákona č. 146/2023 Z. z.
13e)
§ 31 ods. 7 zákona č. 146/2023 Z. z.
14)
Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14a)
§ 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 79/ 2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15a)
§ 36 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15b)
§ 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 8 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení zákona č. 359/2007 Z. z.
18)
§ 13 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 258/2011 Z. z.
21a)
§ 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
27)
§ 30 zákona č. 146/2023 Z. z.
28)
§ 7 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 19 ods. 2 Správneho poriadku.
30)
§ 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.
30a)
§ 8 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z.
31)
§ 7 zákona č. 258/2011 Z. z.
32)
Zákon č. 258/2011 Z. z.
33)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z., zákon č. 258/2011 Z. z.
34)
§ 8 ods. 6 zákona č. 128/2015 Z. z.
35)
§ 32 až 42 a § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
36)
§ 58 ods. 1 a § 143 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
37)
Položka 171a časti X Životné prostredie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37a)
§ 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38)
§ 3 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
40)
§ 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
41)
§ 14 Správneho poriadku.
42)
Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 137/2010 Z. z. Zákon č. 258/2011 Z. z.
43)
Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43a)
§ 69 ods. 4 písm. e) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44)
§ 140a a 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
45)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
Čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky.
46a)
§ 3 až 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.
46b)
§ 24 až 26 Správneho poriadku.
46c)
§ 37 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46d)
§ 29 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47)
§ 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
47a)
§ 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.§ 38 zákona č. 24/2006 Z. z.
47b)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 258/2011 Z. z.
48)
§ 47 Správneho poriadku.
48a)
§ 27 zákona č. 146/2023 Z. z.
48b)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. ..../2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
48c)
§ 22 ods. 2 zákona č. 146/2023 Z. z.
48d)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. ..../2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
48e)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. ..../2023 Z. z. o kvalite ovzdušia. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. ..../2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
49)
§ 66 až 70 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
50)
Napríklad zákon č. 137/2010 Z. z.
51)
Príloha č. 1 k zákonu č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
52)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z.
53)
§ 5 ods. 2 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2010 Z. z.
54)
§ 8 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
55)
§ 5 ods. 3 zákona č. 205/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
55a)
§ 114c ods. 13 písm. b), ods. 14 a 15 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
55b)
§ 114c zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
56)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
57)
§ 2 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
58)
§ 3 až 10 zákona č. 359/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59)
§ 66 ods. 2 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
60)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
60a)
§ 24 ods. 5 a 9 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
61)
Napríklad § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61a)
§ 60 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z.
61b)
§ 30 zákona č. 146/2023 Z. z.
62)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009).
63)
STN EN ISO 14001 (83 9001) Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie.
63a)
Napríklad § 66 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
63b)
§ 24 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
67a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
68)
Zákon č. 205/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
69)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
70)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
70a)
§ 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z.
71)
§ 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z.
72)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z., zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
73)
§ 2 ods. 18 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74)
§ 21 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z.
75)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.
75a)
§ 36 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
76)
Príloha č. 1, zoznam III k zákonu č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore