Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70203
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 28.02.2013
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD DS13 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 39/2013 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 312/2018


§ 26
Povinnosti prevádzkovateľa

(1)
Prevádzkovateľ je povinný
a)
vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom,
b)
udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení,
c)
ohlásiť inšpekcii akúkoľvek plánovanú zmenu v charaktere prevádzky alebo v činnosti prevádzky alebo rozšírenie prevádzky, ktorá môže mať vplyv na životné prostredie; samotná zmena prevádzky alebo samotné rozšírenie prevádzky, ak presahuje kapacitné prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 1, je vždy podstatnou zmenou,
d)
oznamovať údaje do národného registra znečisťovania,53)
e)
ohlásiť inšpekcii vopred každú zmenu činnosti v prevádzke, ktorá sa nevzťahuje na podstatnú zmenu,
f)
plniť opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a).
(2)
Ak porušením podmienok v povolení hrozí závažné poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia54) alebo vznik značnej škody, je prevádzkovateľ povinný obmedziť alebo zastaviť činnosť v prevádzke alebo v jej časti z vlastného podnetu alebo na základe vykonanej kontroly dovtedy, kým nesplní povinnosti určené v § 33 ods. 4 písm. e) a f).
(3)
Po definitívnom ukončení činností prevádzkovateľ posúdi stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd nebezpečnými látkami, ktoré prevádzka v procese výroby na základe povolenia používala, produkovala alebo vypúšťala. Ak prevádzka spôsobila významné znečisťovanie pôdy alebo podzemných vôd nebezpečnými látkami v porovnaní so stavom uvedeným vo východiskovej správe, prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia a vrátenie miesta do pôvodného stavu uvedeného vo východiskovej správe. Ak prevádzkovateľ nie je povinný vypracovať východiskovú správu, po definitívnom ukončení činnosti prijme opatrenia zamerané na odstránenie, kontrolu, izoláciu alebo zníženie množstva nebezpečných látok tak, aby miesto prevádzky po zohľadnení jeho súčasného využívania alebo schváleného budúceho využívania nepredstavovalo žiadne významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v dôsledku kontaminácie pôdy a podzemnej vody vykonávaním povolených činností, pričom je povinný zohľadniť aj opis miesta prevádzky podľa § 7 ods. 1 písm. c).
(4)
Po definitívnom ukončení činností v prevádzke, a ak kontaminácia pôdy a podzemnej vody v mieste prevádzky predstavuje významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v dôsledku povolených činností, ktoré prevádzkovateľ vykonával pred aktualizáciou povolenia pre prevádzku a po zohľadnení charakteristiky stavu životného prostredia územia, v ktorom je prevádzka umiestnená podľa § 7 ods. 1 písm. c), prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia zamerané na odstránenie, kontrolu, izoláciu alebo zníženie množstva relevantných nebezpečných látok, aby miesto prevádzky po zohľadnení jej súčasného alebo schváleného budúceho využívania už nepredstavovalo takéto riziko.
(5)
Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností; súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv.
(6)
Pri zániku prevádzkovateľa alebo viacerých prevádzkovateľov jednej prevádzky je za dodržanie povinností vyplývajúcich z povolenia zodpovedný vlastník prevádzky.
(7)
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť ministerstvu na požiadanie informácie týkajúce sa podprahových hodnôt.55)
(8)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) prvého bodu požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) piateho bodu a ak zanikla platnosť rozhodnutia na jej prevádzkovanie podľa osobitného predpisu,55a) je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný požiadať o udelenie tohto súhlasu do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti rozhodnutia.
(9)
Prevádzkovateľ je povinný uzavrieť skládku odpadov alebo jej časť alebo vykonať jej rekultiváciu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v povolení vydanom na základe žiadosti o udelenie súhlasu podľa odseku 8; túto lehotu nemožno predĺžiť.
(10)
Prevádzkovateľ je povinný v lehote troch mesiacov odo dňa uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonania jej rekultivácie podať inšpekcii návrh na kolaudáciu stavby.
(11)
Na prevádzkovateľa skládky odpadov alebo jej časti uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015, sa vzťahujú povinnosti podľa osobitného predpisu.55b)
zobraziť paragraf
§ 32
Inšpekcia

(1)
Inšpekcia
a)
je správnym orgánom v integrovanom povoľovaní,
b)
vydáva záväzné stanovisko o výsledku konzultácií,
c)
vydáva potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov a záväzné stanovisko k potvrdeniam na čerpanie účelovej finančnej rezervy podľa osobitného predpisu,60a)
d)
je orgánom štátneho dozoru,
e)
ukladá opatrenia na nápravu,
f)
ukladá pokuty za správne delikty,
g)
vypracúva plány kontrol,
h)
vedie evidenciu povolení,
i)
rozhoduje o obmedzení činnosti prevádzky alebo o zastavení činnosti v prevádzke alebo v jej časti,
j)
na žiadosť správneho orgánu, rozhodujúceho podľa osobitných predpisov,61) vydáva vyjadrenie, či sa na činnosti v posudzovanej prevádzke vzťahuje konanie o vydanie povolenia podľa tohto zákona,
k)
ukladá opatrenie na nápravu podľa § 35a ods. 1 a zabezpečuje vykonanie opatrenia na nápravu podľa § 35a ods. 1 a 2,
l)
koná a rozhoduje podľa osobitného predpisu.55b)
(2)
Inšpekcia ako dotknutý orgán pri povoľovaní prevádzok na území iného členského štátu s cezhraničným vplyvom alebo s možným cezhraničným vplyvom na životné prostredie Slovenskej republiky zabezpečuje
a)
zasielanie stanoviska za Slovenskú republiku príslušnému orgánu iného členského štátu v lehote určenej orgánom iného členského štátu,
b)
informovanie verejnosti o konaní a o možnosti zasielať inšpekcii písomné vyjadrenia k povoľovaniu v lehote určenej s prihliadnutím k lehote podľa písmena a) a postúpenie vyjadrení verejnosti príslušnému orgánu iného členského štátu,
c)
zverejňovanie rozhodnutia príslušného orgánu iného členského štátu.
(3)
Ak inšpekcia zistí, že prevádzka na území iného členského štátu, ktorá je predmetom integrovaného povoľovania, môže mať významne nepriaznivý cezhraničný vplyv na životné prostredie Slovenskej republiky, požiada príslušný členský štát o zaslanie informácií, ktoré je potrebné poskytnúť a sprístupniť podľa odseku 2 písm. b) a ktoré slúžia ako podklad pre vydanie stanoviska podľa odseku 2 písm. a).
(4)
Inšpekcia
a)
sleduje výskum a vývoj v oblasti najlepších dostupných techník a uverejňovanie nových a aktualizovaných záverov o najlepších dostupných technikách,
b)
spolupracuje so združeniami prevádzkovateľov a prevádzkovateľmi v jednotlivých priemyselných odvetviach vo veciach zavádzania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách prevádzok,
c)
monitoruje a vyhodnocuje získané údaje z používania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách prevádzok a vyhodnotenia poskytuje ministerstvu a združeniam podnikateľov v jednotlivých priemyselných odvetviach.
(5)
Inšpekcia poskytuje organizácii poverenej ministerstvom prevádzkovať informačný systém informácie, údaje, dokumenty a iné podklady na aktualizovanie informačného systému.
zobraziť paragraf
§ 35a
Osobitné opatrenie na nápravu na účel uzavretia skládky odpadov

(1)
Inšpekcia môže nariadiť prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý nesplnil povinnosť podať žiadosť podľa § 6 na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie, aby vykonal úkony potrebné na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie v ním určenej lehote. Ak prevádzkovateľ skládky odpadov nevykonal všetky potrebné úkony podľa prvej vety v určenej lehote, inšpekcia môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie na stavebné práce, vykonanie týchto úkonov a vykonanie prác na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie aj na náklady prevádzkovateľa skládky odpadov.
(2)
Inšpekcia môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie na stavebné práce, vykonanie prác na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie aj na náklady prevádzkovateľa skládky odpadov, ak prevádzkovateľ nevykonal všetky potrebné práce v lehote určenej v povolení.
(3)
Ak inšpekcia zabezpečuje vykonanie úkonov a vykonanie prác podľa odsekov 1 a 2, je oprávnená použiť prostriedky účelovej finančnej rezervy; na použitie týchto prostriedkov sa primerane vzťahuje osobitný predpis.63b)
(4)
Do nákladov prevádzkovateľa skládky odpadov podľa odsekov 1 a 2 sa nezapočítavajú prostriedky účelovej finančnej rezervy použité podľa odseku 3.
zobraziť paragraf
§ 36
Oprávnenia a povinnosti osôb vykonávajúcich štátny dozor

(1)
Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená v sprievode povereného zamestnanca prevádzkovateľa vstupovať na pozemky a do prevádzkových priestorov kontrolovaného, nahliadať do jeho prevádzkovej evidencie a dokladov používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie potrebnej na zdokumentovanie stavu veci na mieste, vykonávať potrebné zisťovania a požadovať potrebné údaje, informácie a vysvetlenia, pričom môže samostatne vykonať skúšky a odobratie vzoriek, meranie emisií, prietokov a iných prevádzkových parametrov. Ak prevádzkovateľ bezodkladne nezabezpečí povereného zamestnanca, ktorý má poskytnúť súčinnosť osobe vykonávajúcej štátny dozor podľa prvej vety, je osoba vykonávajúca štátny dozor oprávnená voľne a kedykoľvek vstupovať na pozemky a do prevádzkových priestorov kontrolovaného v spolupráci s orgánom Policajného zboru.
(2)
Ak porušením podmienok v povolení hrozí závažné poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia alebo vznik značnej materiálnej škody, inšpekcia je oprávnená obmedziť alebo zastaviť činnosť v prevádzke alebo v jej časti dovtedy, kým prevádzkovateľ nesplní povinnosti určené v § 33 ods. 4 písm. e) a f).
(3)
Inšpekcia je oprávnená vykonať kontrolu v rozsahu odseku 1 aj v prevádzke vykonávajúcej niektorú z činností uvedených v prílohe č. 1, ktorá nemá vydané povolenie podľa zákona, ak sa vyskytnú pochybnosti o porušení povinností podľa zákona.
(4)
Osoba vykonávajúca štátny dozor je povinná
a)
preukázať sa preukazom, ktorý je súčasne dokladom o jej poverení na výkon kontroly,
b)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri výkone štátneho dozoru,
c)
dodržiavať bezpečnostné predpisy upravujúce činnosť v prevádzke.
(5)
Na výkon štátneho dozoru sa primerane vzťahuje osobitný predpis.67a)
zobraziť paragraf
§ 40f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019


K skládke odpadov alebo jej časti, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ skládky odpadov, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 26 ods. 11, nemožno od 1. januára 2019 povoliť rozšírenie skládky odpadov o nové časti, rozšírenie časti skládky odpadov alebo navýšenie kapacity skládky odpadov alebo jej časti.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore