Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025

Platnosť od: 28.02.2013
Účinnosť od: 01.04.2024
Účinnosť do: 31.03.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Živnostenské podnikanie, Správne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18JUD1DS19EUPP3ČL0

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 39/2013 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 272/2023


§ 31
Ministerstvo

(1)
Ministerstvo
a)
je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,
b)
je zriaďovateľom a správcom informačného systému a zverejňuje jeho obsah na svojom webovom sídle,
c)
overuje odbornú spôsobilosť a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,
d)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti cezhraničného posudzovania, cezhraničných vplyvov znečisťovania a sledovania a rozširovania najlepších dostupných techník,
e)
spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vo veciach podpory rozširovania najlepších dostupných techník,
f)
podnecuje vývoj a uplatňovanie nových techník, najmä pokiaľ ide o nové techniky uvedené v referenčných dokumentoch o najlepších dostupných technikách,
g)
spolupracuje v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky,
h)
je vo vzťahu k Európskej únii notifikačným orgánom vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a oznamuje údaje o
1.
emisiách, ostatných formách znečisťovania a emisných limitoch,
2.
uplatňovaní najlepších dostupných techník,
3.
udeľovaní výnimiek podľa § 22 a 23,
4.
pokroku pri vývoji a uplatňovaní nových techník,
i)
zastupuje Slovenskú republiku vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,
j)
je dotknutým orgánom vo veci určenia odchylných hodnôt z emisných limitov podľa § 22 ods. 6,
k)
udelí poverenie podľa § 40g ods. 2.
(2)
Ministerstvo môže zabezpečiť vykonávanie činností uvedených v odseku 1 písm. b), h) a i) prostredníctvom poverenej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.60)
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
náležitostiach žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, spôsobe overovania odbornej spôsobilosti, o vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti a o čase jeho platnosti,
b)
obsahu východiskovej správy a obsahu záznamu,
c)
obsahu informačného systému,
d)
spôsobe určenia podmienok kritérií na určenie odchylných hodnôt emisných limitov z dôvodu geografickej polohy alebo miestnych podmienok životného prostredia príslušnej prevádzky alebo technických charakteristík príslušnej prevádzky a ich vyhodnotenia s prihliadnutím na neúmerné zvýšenie nákladov v porovnaní s environmentálnym prínosom.
(4)
Ministerstvo
a)
sleduje výskum a vývoj v oblasti najlepších dostupných techník a uverejňovanie nových a aktualizovaných záverov o najlepších dostupných technikách,
b)
spolupracuje so združeniami prevádzkovateľov a prevádzkovateľmi v jednotlivých priemyselných odvetviach vo veciach zavádzania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách prevádzok,
c)
monitoruje a vyhodnocuje získané údaje z používania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách prevádzok a vyhodnotenia poskytuje inšpekcii a združeniam podnikateľov v jednotlivých priemyselných odvetviach.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore