Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.12.2021 do 30.03.2022

Platnosť od: 17.03.1992
Účinnosť od: 01.12.2021
Účinnosť do: 30.03.2022
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST52JUD>999161DS44EUPPČL1

Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.12.2021 do 30.03.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 71/1992 s účinnosťou od 01.12.2021 na základe 403/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Predmet súdnych poplatkov
(1)

Súdne poplatky (ďalej len „poplatky“) sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú ...

(2)

Poplatky sa vyberajú aj za konanie a úkony vykonávané bez návrhu v prospech poplatníka, ak je to v sadzobníku ...

§ 2 - Poplatníci
(1)

Poplatníkom je:

a)
navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu,
b)
obe strany sporu (ďalej len „strana“) v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov ...
c)
dlžník v konkurznom konaní,
d)
dedič v konaní o dedičstve,
e)
oprávnený v exekučnom konaní,1a)
f)
ten, kto je povinný doručovať podania do elektronickej schránky súdu.1aa)
(2)

Ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho žalobe alebo návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku ...

(3)

Ak vznikne viacerým poplatníkom podľa odseku 1 povinnosť zaplatiť poplatok spoločne, platia ho spoločne ...

(4)

V odvolacom konaní je poplatníkom odvolateľ, v konaní o žalobe na obnovu konania je poplatníkom ten, ...

§ 3 - Príslušnosť

Poplatky vyberajú:

a)

súdy,1b)

b)

orgány štátnej správy súdov,1c)

c)

orgány prokuratúry.

§ 4 - Oslobodenie od poplatku
(1)

Od poplatku je oslobodené súdne konanie

a)
o ustanovení opatrovníka, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, o návrat maloletého do cudziny ...
b)
o spôsobilosti na právne úkony,
c)
vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, ...
d)
vo veciach výkonu rozhodnutí a exekúcie na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z ...
e)
vo veciach plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv,
f)
vo volebných veciach,
g)
vo veciach vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí,
h)
o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení,
i)
o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
j)
o kompetenčnej žalobe,3caa)
k)
o vydaní súhlasu s inšpekciou.3cab)
(2)

Od poplatku sú oslobodení:

a)
Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy,3aa) právnická osoba vykonávajúca ...
b)
obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu,
c)
nadácie a charitatívne organizácie, humanitárne organizácie, ekologické organizácie a združenia pôsobiace ...
d)
žalobca v
1.
konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti skončenia ...
2.
individuálnom pracovnoprávnom spore3cad) neuvedenom v bode 1, ak žalobca v tomto spore nie je zamestnávateľom, ...
e)
navrhovateľ v konaní o určenie výživného, v konaní o jeho zvýšenie, ako aj v konaní o uplatnenie práva ...
f)
nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom ...
g)
prokurátor v konaní začatom na základe jeho žaloby alebo na jeho návrh a v konaní, do ktorého vstúpil, ...
h)
maloleté dieťa v konaniach vo veciach určenia rodičovstva,
i)
žalobca v konaní o náhradu škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na ...
j)
žalobca v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom,
k)
žalobca v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti ...
l)
žalobca v konaní o poddlžníckej žalobe,
m)
profesionálni vojaci, príslušníci Policajného zboru, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže ...
n)
žalobca v konaní o správnej žalobe vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
o)
navrhovateľ pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie reštrukturalizácie a návrhu ...
p)
správca podľa osobitného predpisu,3f) ak nejde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu ...
q)
žalobca v konaní o vylúčení majetku zo súpisu majetku podstát podľa osobitného predpisu,3f)
r)
žalobca v konaní o vylúčení majetku zo súpisu podstaty podľa osobitného predpisu,3g)
s)
žalobca v konaní o vylúčení veci z exekúcie podľa osobitného predpisu,3h)
t)
žalobca v konaní o určení popretej pohľadávky podľa osobitného predpisu,3f)
u)
diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré ...
v)
spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu.4aa)
(3)

Od poplatku je oslobodený aj ten, komu bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného ...

(4)

Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, žalobe na obnovu konania, ...

(5)

Oslobodenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje na poplatok podľa položky 20a.

§ 5 - Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
(1)

Poplatková povinnosť vzniká:

a)
podaním žaloby, návrhu, odvolania, žaloby na obnovu konania, dovolania, kasačnej sťažnosti alebo žiadosti ...
b)
spísaním podania do zápisnice pred súdom,
c)
vydaním rozhodnutia o dedičstve,
d)
speňažením majetku podliehajúceho konkurzu, ak ide o poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného ...
e)
podaním námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu;3f) ...
f)
podaním námietky zaujatosti podľa osobitného predpisu,4b)
g)
v ostatných prípadoch nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa povinnosť zaplatiť poplatok ...
(2)

Právoplatným uznesením súdu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku poplatková povinnosť ...

(3)

Poplatková povinnosť za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom ...

§ 6 - Sadzba poplatku
(1)

Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len „percentná sadzba“) ...

(2)

Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednej inštancii. Poplatok podľa ...

(3)

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe podania podaného elektronickými prostriedkami do elektronickej ...

(4)

Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej ...

(5)

Ustanovenie odseku 3 o znížení poplatku sa nepoužije pri poplatkoch vyberaných v exekučnom konaní a ...

§ 7 - Základ poplatku pri percentnej sadzbe
(1)

Pri percentnej sadzbe je základom poplatku cena predmetu poplatkového úkonu. Ak nie je možné základ ...

(2)

Cena príslušenstva sa zahrnie do základu poplatku len vtedy, ak je príslušenstvo samostatným predmetom ...

(3)

Poplatník je povinný uviesť cenu predmetu poplatkového úkonu. Ak tak neurobí, alebo ak uvedie cenu zjavne ...

(4)

Ak je predmetom poplatkového úkonu opakujúce sa plnenie, základom poplatku je súčet cien všetkých opakujúcich ...

(5)

Ak ide o opakujúce sa plnenie na neurčitý čas, na dobu života alebo na čas dlhší ako tri roky, za cenu ...

(6)

Ak ide o zmluvnú pokutu, ktorá je opakujúcim sa plnením na neurčitý čas, za cenu plnenia sa považuje ...

(7)

Ak sa po podaní návrhu rozšíri predmet poplatkového úkonu, poplatok sa doplatí. V odvolacom konaní sa ...

(8)

V konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je základom poplatku cena všetkých vecí ...

(9)

V konaní o zrušení a o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu žiadaného ...

(10)

V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní. To platí i pre dovolanie. ...

(11)

Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé euro nadol.

(12)

Ak je základ poplatku vyjadrený v cudzej mene, prepočíta sa na eurá referenčným výmenným kurzom eura ...

§ 7a - Zaokrúhľovanie poplatku

Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je

a)
menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b)
rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c)
väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.
§ 8 - Splatnosť poplatku
(1)

Poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní ...

(2)

Poplatok za spísanie podania do zápisnice, odvolania alebo dovolania proti rozhodnutiu, je splatný jeho ...

(3)

Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého ...

(4)

Ostatné poplatky sú splatné do troch dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa uložila ...

§ 9 - Platenie poplatku
(1)

Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry sa platia v hotovosti, platobnou ...

(2)

Poplatky možno platiť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta,3a) platobnej brány Štátnej pokladnice,5ab) ...

a)
umožnia poplatníkovi zaplatiť poplatok prostredníctvom prevádzkovateľa systému a
b)
na účely identifikácie poplatku používajú číselník poplatkov orgánom verejnej moci.
(3)

Orgány uvedené v § 3 sú povinné na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom systému a orgánmi ...

(4)

Poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na prvej inštancii alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá. ...

(5)

V odvolacom konaní sa poplatok platí súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.

(6)

V konaní o dovolaní sa poplatok platí súdu, ktorý rozhodoval v prvej inštancii.

(7)

V konaní pred správnym súdom sa poplatok platí správnemu súdu, ktorý vo veci koná. V konaní o kasačnej ...

(8)

V konaní o žalobe na obnovu konania sa poplatok platí súdu, ktorý má o žalobe rozhodovať v prvej inštancii. ...

(9)

Poplatky sa vyberajú v eurách. Platbu poplatku je poplatník povinný označiť identifikačnými údajmi, ...

(10)

Poplatky vyberané v konaniach vo veciach obchodného registra a poplatky za úkony súdov týkajúce sa obchodného ...

§ 10 - Následky nezaplatenia poplatku
(1)

Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, dovolania alebo kasačnej ...

(2)

Pre nezaplatenie poplatku súd podľa § 9 konanie nezastaví, ak

a)
už začal konať vo veci samej,
b)
došlo k rozšíreniu žaloby, rozšíreniu návrhu, k podaniu vzájomnej žaloby alebo vzájomného návrhu v tej ...
c)
žiada zaplatenie poplatku vo výške odporujúcej úprave podľa tohto zákona,
d)
vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia,
e)
do uplynutia lehoty na zaplatenie súdneho poplatku bol podaný návrh na priznanie oslobodenia od súdnych ...
(3)

Prvoinštančný súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak bol súdny ...

(4)

Ak ide o návrh na vykonanie poplatkového úkonu orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry alebo ...

(5)

Pokiaľ poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní ...

(6)

Pokiaľ poplatok z návrhu na predĺženie lehoty na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie o zrušení ...

§ 11 - Vrátenie poplatku
(1)

Poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný platiť alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho ...

(2)

Ak sa zaplatil vyšší poplatok, ako sa mal zaplatiť, preplatok sa vráti, ak prevyšuje sumu 1,70 eura.

(3)

Poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, odvolania, žaloby na obnovu konania alebo ...

(4)

Okrem poplatku v konaní o rozvod manželstva a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok ...

(5)

Poplatok sa vráti v plnej výške, ak žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti podľa osobitných predpisov7) ...

(6)

Orgány uvedené v § 3, ktoré

a)
nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, zašlú bez zbytočného odkladu odpis právoplatného ...
b)
sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, zašlú bez zbytočného odkladu odpis právoplatného ...
(7)

Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, vráti sa ...

(8)

Ak bolo konanie zastavené po tom, ako bol na majetok žalovaného alebo odporcu vyhlásený konkurz podľa ...

(9)

Poplatok podľa položky 18a písm. c) sa vráti, ak odvolanie bolo aspoň čiastočne dôvodné.

(10)

V rozhodnutí o vrátení poplatku alebo preplatku sa uvedie aj označenie poplatníka a v akej výške má ...

(11)

Poplatok, ktorý sa má vrátiť podľa odsekov 4, 7 až 9 sa zaokrúhli na eurocenty nahor.

(12)

Ak daňový úrad alebo prevádzkovateľ systému nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej v odseku ...

(13)

Nárok na vyplatenie poplatku alebo preplatku na základe odpisu právoplatného rozhodnutia alebo písomného ...

(14)

Na účely vrátenia poplatku možno namiesto odpisu právoplatného rozhodnutia použiť aj elektronické rozhodnutie, ...

§ 11a - Osobitné ustanovenia k plateniu poplatku a splatnosti poplatku pri podaní návrhu na zápis prostredníctvom ...
(1)

Poplatky prostredníctvom jednotného kontaktného miesta sa platia

a)
platobnou kartou,
b)
v hotovosti alebo
c)
elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.
(2)

Pri podaní návrhu na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného zákona je ...

(3)

Ak je zaplatenie poplatku podľa osobitného zákona7b) podmienkou preverovanou pred vykonaním zápisu príslušným ...

§ 11b - Osobitné ustanovenia o lehotách pri platení poplatku prostredníctvom integrovaného obslužného miesta
(1)

Ak je poplatok platený prostredníctvom integrovaného obslužného miesta,5ac) považuje sa za uhradený ...

(2)

Pri platbe vykonanej prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5ac) je lehota na zaplatenie poplatku ...

§ 11c - Osobitné ustanovenia o poplatkovej povinnosti v upomínacom konaní
(1)

Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní je 50 % z percentnej ...

(2)

Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní možno platiť ...

(3)

Na účely platenia súdneho poplatku splatného podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom ...

(4)

Ak poplatková povinnosť z návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní nie je splnená celkom ...

§ 11d - Osobitné ustanovenia k plateniu súdnych poplatkov v exekučnom konaní
(1)

Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vykonanie exekúcie možno platiť len poštovým poukazom, platobnou ...

(2)

Na účely platenia súdneho poplatku splatného podaním návrhu na vykonanie exekúcie sa zúčtovacie údaje ...

(3)

Ak poplatková povinnosť z návrhu na vykonanie exekúcie nie je splnená celkom do 15 dní od podania návrhu, ...

Konanie
§ 12
(1)

Vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený vykonať poplatkový úkon. Vo veciach poplatkov ...

(2)

Vo veciach poplatkov za dovolanie rozhoduje súd, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Vo veciach poplatkov ...

(3)

Ak vydá súd nesprávne rozhodnutie o poplatkovej povinnosti, takéto rozhodnutie zruší alebo zmení aj ...

§ 13
(1)

Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vyrubiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, ...

(2)

Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vymáhať, ak od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatkový ...

(3)

O vrátení poplatku podľa § 11 nemôže súd rozhodnúť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, ...

§ 14
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie vo veciach poplatkov sa primerane použijú ustanovenia Civilného ...

(2)

V konaní podľa tohto zákona možno výnimočne vykonať dôkazy, ktoré strany alebo účastníci nenavrhli, ...

(3)

V sťažnosti proti rozhodnutiu o zastavení súdneho konania pre nezaplatenie súdneho poplatku nemožno ...

(4)

V konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje vyšší súdny úradník vrátane rozhodovania o zastavení konania. ...

§ 14a - Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len ak medzinárodná zmluva, ktorá je pre Slovenskú republiku záväzná ...

§ 15
(1)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a krajské súdy vykonávajú na súdoch a orgánoch štátnej ...

(2)

Úrad vládneho auditu7f) vykonáva

a)
na súdoch a orgánoch štátnej správy súdov a prokuratúry vládny audit správnosti a včasnosti vyberania, ...
b)
u prevádzkovateľa systému vládny audit evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov.
§ 15a - Evidencia poplatkov
(1)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho ...

(2)

Orgány uvedené v § 3, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, nearchivujú potvrdenia ...

(3)

Orgány uvedené v § 3, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné viesť ...

(4)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie číselník poplatkov orgánom verejnej moci ako štruktúrovanú ...

§ 16 - Rozpočtové určenie
(1)

Poplatky vyberané na území Slovenskej republiky sú príjmom štátneho rozpočtu.

(2)

Orgány uvedené v § 3, ktoré

a)
nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné vybrané poplatky odviesť do 15 ...
b)
sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné vybrané poplatky odviesť do 15 pracovných ...
(3)

Jednotné kontaktné miesto, je povinné vybrané poplatky odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia ...

(4)

Prevádzkovateľ systému odvádza na príjmový účet štátneho rozpočtu sumy poplatkov vždy do konca nasledujúceho ...

§ 16a - Prevádzkovateľ systému
(1)

Prevádzkovateľ systému je povinný

a)
zabezpečiť technické vybavenie a podmienky na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov,
b)
zabezpečiť evidenciu platieb poplatkov a na účel identifikácie úkonu alebo konania používať hodnoty ...
c)
zabezpečiť zúčtovanie a prevod peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu,
d)
umožniť poplatníkovi kontrolu vykonanej platby a použitie danej platby na požadovaný úkon alebo konanie, ...
e)
zabezpečiť sprístupnenie technického vybavenia a podmienok na vykonanie platby poplatkov podľa osobitného ...
f)
zabezpečiť sprístupnenie informácie o uskutočnení platby súdneho poplatku orgánu podľa § 3 bezodkladne, ...
g)
plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej podľa odseku 2.
(2)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a prevádzkovateľ systému uzatvoria zmluvu, v ktorej dohodnú ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17
(1)

Z poplatkových úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú poplatky ...

(2)

Poplatok za odvolanie a dovolanie podané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona sa vyrubuje vo výške ...

(3)

Zaplatený arbitrážny poplatok sa započíta do poplatku, ak bol zaplatený pred nadobudnutím účinnosti ...

(4)

Zaplatené súdne poplatky v konaniach podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení ...

§ 17a

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších ...

§ 17b

Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších ...

§ 18 - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2006
(1)

Poplatok za podanie návrhu v konaní o vylúčení majetku zo súpisu sa poplatníkovi vráti, ak bol v konaní ...

(2)

Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred 1. januárom 2006 sa vyberajú poplatky podľa doterajších ...

§ 18a - Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007
(1)

Z poplatkových úkonov navrhnutých do 30. júna 2007 alebo za konania začaté do 30. júna 2007 sa vyberajú ...

(2)

Od 1. júla 2007 sa odvolacie konanie pre nezaplatenie poplatku za odvolanie nezastaví ani v konaniach ...

(3)

O námietkach zaujatosti podaných do 30. júna 2007 sa rozhodne, aj keď poplatok za námietku nebol zaplatený. ...

(4)

Poplatok, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 ods. 2 písm. z), sa od 1. júla 2007 v konaniach ...

§ 18b - Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2008

Poplatok zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho ...

§ 18c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)

Ak je základ poplatku podľa § 7 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta konverzným ...

(2)

Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári 2009 ...

(3)

Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho ...

(4)

Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho ...

(5)

Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. januári ...

(6)

Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vyberajú poplatky ...

(7)

Ustanovenie § 10 ods. 6 sa použije aj na konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

(8)

Poplatky, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa tohto zákona a ktoré neboli vybraté do nadobudnutia ...

(9)

Za odvolanie proti predbežným opatreniam nariadeným po nadobudnutí účinnosti tohto zákona v konaniach ...

§ 18ca - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 30. septembra 2012 sa vyberajú poplatky podľa predpisov ...

§ 18cb - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1)

Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013, vyberajú sa ...

(2)

Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj, výmenu a odkupovanie ...

(3)

Na kontrolu poplatkov vykonávanú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013 sa od 1. decembra 2013 ...

§ 18cc - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 31. decembra 2013 sa vyberajú poplatky podľa predpisov ...

§ 18d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014

Poplatník môže do 31. decembra 2014 poplatok platiť aj kolkovou známkou vydanou do 30. júna 2014 podľa ...

§ 18e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015 sa vyberajú ...

§ 18f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 30. júna 2016 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných ...

§ 18g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. januára 2017 sa vyberajú ...

(2)

Pri rozhodnutiach o vrátení poplatku alebo preplatku, ktoré nadobudli právoplatnosť pred 1. februárom ...

§ 18h - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2017

Z úkonov navrhnutých do 31. marca 2017 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. marca 2017, ...

§ 18i - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. októbra 2017 sa vyberajú ...

(2)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sprístupní funkcionality číselníka poplatkov orgánom verejnej ...

§ 18j - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019

Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. augusta 2019 sa ...

§ 18k - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020

Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2019 ...

§ 19 - Zrušujú sa:
a)

zákon Slovenskej národnej rady č. 140/1984 Zb. o súdnych poplatkoch,

b)

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 142/1984 Zb., ktorou sa vykonáva ...

c)

s platnosťou pre územie Slovenskej republiky nariadenie ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým sa ...

d)

opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. júla 1991 o úľavách pri súdnych poplatkoch ...

§ 20

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.J. Čarnogurský v. r.

Prílohy

  Príloha zákona SNR č. 71/1992 Zb.

  SADZOBNÍK SÚDNYCH POPLATKOV

  I. POPLATKY VYBERANÉ V CIVILNOM PROCESE A SPRÁVNOM SÚDNOM PROCESE Položka 1 Zo žaloby alebo z ...

Poznámky

 • 1a)  § 34, 37 a 53 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 1aa)  § 82l ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 1b)  § 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 1c)  § 34 zákona č. 757/2004 Z. z.
 • 2)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 2)  § 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 3)  § 181 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 3a)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 3aa)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3b)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene ...
 • 3c)  § 32 až 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 3caa)  § 412 až 419 Správneho súdneho poriadku.
 • 3cab)  § 430 až 437 Správneho súdneho poriadku.
 • 3cac)  § 14 ods. 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 3cad)  § 316 Civilného sporového poriadku.
 • 3cb)  Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí ...
 • 3cc)  § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 3d)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...
 • 3e)  § 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení ...
 • 3f)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 3g)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 3h)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 3i)  Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...
 • 4aa)  Napríklad § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej ...
 • 4ab)  Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...
 • 4b)  Civilný sporový poriadok. Správny súdny poriadok. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...
 • 4ba)  § 3 písm. l) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...
 • 4c)  Napríklad § 5 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o Obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 5)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 5aaa)  § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. ...
 • 5ab)  § § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 5ac)  § 7 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 5ad)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 5ae)  § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5af)  § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 6a)  § 47 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7)  § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7b)  § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 7c)  § 8 ods. 3 až 5 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 7e)  § 43 a 44 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 7f)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7g)  Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 ...
 • 7h)  § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7i)  § 2 ods. 1 písm. r) a f) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7j)  § 26 až 28 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270/2008 Z. z.
 • 9a)  Zákon č. 54/2017 Z. z. o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske ...
 • 10a)  § 15g ods. 10 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
 • 10b)  § 15h ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 403/2021 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore