Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.11.2022

Platnosť od: 17.03.1992
Účinnosť od: 01.11.2022
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST54JUD>999161DS48EUPPČL1

Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.11.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 71/1992 s účinnosťou od 01.11.2022 na základe 325/2022

Legislatívny proces k zákonu 325/2022§ 6
Sadzba poplatku

(1)
Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len „percentná sadzba“) alebo pevnou sumou.
(2)
Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednej inštancii. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá aj v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie a kasačnú sťažnosť sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku.
(3)
Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe podania podaného elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky4ba) orgánu podľa § 3, elektronickými prostriedkami prostredníctvom jednotného kontaktného miesta3a) alebo poštového podniku vykonávajúceho činnosť osvedčujúcej osoby5ac) (ďalej len „osvedčujúca osoba“) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % zo sadzby poplatku ustanovenej v sadzobníku, znížená najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou podania prílohy, ktoré sa podľa osobitného predpisu k podaniu prikladajú, uplatní sa prvá veta len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.
(4)
Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej podobe, spoplatňuje sa celý úkon sadzbou poplatku určenou v sadzobníku, inak sadzbou poplatku v najnižšej sume ustanovenej v sadzobníku, ak je táto v sadzobníku ustanovená; na počet strán sa v tomto prípade neprihliada. Ustanovenie odseku 3 o znížení poplatku sa nepoužije.
(5)
Ustanovenie odseku 3 o znížení poplatku sa nepoužije pri poplatkoch vyberaných v exekučnom konaní a vo veciach obchodného registra.
zobraziť paragraf
§ 9
Platenie poplatku

(1)
Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému (ďalej len „prevádzkovateľ systému“) sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak má na to príslušný orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak súdy, orgány štátnej správy súdov a orgány prokuratúry majú pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur, okrem poplatku podľa položky 17, ktorý je možné platiť v hotovosti, aj keď prevyšuje 300 eur. Ak je súd, orgán štátnej správy súdov a orgán prokuratúry zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené poštovým poukazom, platobnou kartou, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet prevádzkovateľa systému; ak sa poplatok platí prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice,5ab) platí sa na príjmový účet vedený v Štátnej pokladnici.
(2)
Poplatky možno platiť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta,3a) platobnej brány Štátnej pokladnice,5ab) osvedčujúcej osoby5ac) alebo prevádzkovateľa systému. Ak sa vo veci spoplatneného úkonu alebo konania komunikuje elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,5ae) špecializovaného portálu5af) alebo osvedčujúcej osoby,5ac) súdy, orgány štátnej správy súdov a orgány prokuratúry, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, okrem § 9 ods. 10
a)
umožnia poplatníkovi zaplatiť poplatok prostredníctvom prevádzkovateľa systému a
b)
na účely identifikácie poplatku používajú číselník poplatkov orgánom verejnej moci.
(3)
Orgány uvedené v § 3 sú povinné na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom systému a orgánmi uvedenými v § 3 umožniť umiestnenie a prevádzkovanie technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov; v tomto prípade sa všeobecný predpis o správe majetku štátu5ad) nepoužije. Podmienky umiestnenia a prevádzkovania technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov upraví zmluva medzi prevádzkovateľom systému a orgánmi uvedenými v § 3; prevádzkovateľ systému a orgány uvedené v § 3 sú povinní uzavrieť takúto zmluvu podľa vzoru schváleného Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Vzor zmluvy podľa druhej vety sa zverejní na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky.
(4)
Poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na prvej inštancii alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá.
(5)
V odvolacom konaní sa poplatok platí súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.
(6)
V konaní o dovolaní sa poplatok platí súdu, ktorý rozhodoval v prvej inštancii.
(7)
V konaní pred správnym súdom sa poplatok platí správnemu súdu, ktorý vo veci koná. V konaní o kasačnej sťažnosti sa poplatok platí súdu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
(8)
V konaní o žalobe na obnovu konania sa poplatok platí súdu, ktorý má o žalobe rozhodovať v prvej inštancii. V konaní o žalobe na obnovu konania pred správnym súdom sa poplatok platí správnemu súdu, ktorý má o žalobe rozhodovať.
(9)
Poplatky sa vyberajú v eurách. Platbu poplatku je poplatník povinný označiť identifikačnými údajmi, ktorými sú najmä číslo účtu, variabilný symbol, ak mu orgány uvedené v § 3 tieto údaje oznámia.
(10)
Poplatky vyberané v konaniach vo veciach obchodného registra a poplatky za úkony súdov týkajúce sa obchodného registra uvedené v prílohe, ktoré boli vykonané na základe podania elektronickými prostriedkami, sa platia prostredníctvom elektronického platobného portálu verejnej správy.
zobraziť paragraf
§ 11b
Osobitné ustanovenia o lehotách pri platení poplatku prostredníctvom osvedčujúcej osoby

(1)
Ak je poplatok platený prostredníctvom osvedčujúcej osoby,5ac) považuje sa za uhradený dňom doručenia zaručenej informácie o úhrade podľa osobitného predpisu.7e)
(2)
Pri platbe vykonanej prostredníctvom osvedčujúcej osoby5ac) je lehota na zaplatenie poplatku zachovaná, ak je zaručená informácia o úhrade podľa osobitného predpisu7e) doručená najneskôr v posledný deň lehoty.
zobraziť paragraf
§ 15a
Evidencia poplatkov

(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, prostredníctvom prevádzkovateľa systému.
(2)
Orgány uvedené v § 3, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, nearchivujú potvrdenia o úhrade poplatku vydané technickým zariadením prevádzkovateľa systému, ak informačný systém, ktorý orgán uvedený v § 3 používa, umožní kontrolu poplatkov podľa § 15.
(3)
Orgány uvedené v § 3, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné viesť priebežnú evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, ich počte, o príslušných sadzbách poplatkov a sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.
(4)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie číselník poplatkov orgánom verejnej moci ako štruktúrovanú verziu sadzobníka. Položkami číselníka poplatkov orgánom verejnej moci sú položky sadzobníka alebo ich nižšia úroveň členenia v písmenách, bodoch alebo s prihliadnutím na iné podmienky ich uplatňovania ustanovené v oslobodení, splnomocnení alebo poznámke položky tak, aby vzniklo toľko položiek číselníka poplatkov orgánom verejnej moci, koľko variácií sadzieb poplatku je prípustných vo všetkých položkách sadzobníka poplatkov. Položky číselníka poplatkov orgánom verejnej moci môžu mať prepojenie na úroveň životnej situácie alebo služby verejnej správy,7i) ak ich poskytovanie nemožno oddeliť, alebo ak je ich poskytovanie na združenom základe vhodné vzhľadom na nastavenie životných situácií alebo služby verejnej správy na ústrednom portáli verejnej správy,5ae) špecializovanom portáli5af) alebo u osvedčujúcej osoby.5ac) Súdy, orgány štátnej správy súdov a orgány prokuratúry sú povinné napĺňať do číselníka poplatkov orgánom verejnej moci údaje a udržiavať ho aktuálny, a to v rozsahu údajov, ktoré sa týkajú ich vlastnej pôsobnosti vo vzťahu ku konaniu alebo úkonu, za ktoré sa poplatky vyberajú.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]5ac)  § 26 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 325/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore