Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71314
Dôvodové správy: 2435
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.10.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.10.2020


Platnosť od: 17.03.1992
Účinnosť od: 01.10.2020
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST49 JUD>999157 DS42 EU PP ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.10.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 71/1992 s účinnosťou od 01.10.2020 na základe 390/2019

Legislatívny proces k zákonu 390/2019§ 6
Sadzba poplatku

(1)
Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len „percentná sadzba“) alebo pevnou sumou.
(2)
Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednej inštancii. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá aj v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie a kasačnú sťažnosť sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku.
(3)
Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe podania podaného elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky4ba) orgánu podľa § 3, elektronickými prostriedkami prostredníctvom jednotného kontaktného miesta3a) alebo integrovaného obslužného miesta5ac) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % zo sadzby poplatku ustanovenej v sadzobníku, znížená najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou podania prílohy, ktoré sa podľa osobitného predpisu k podaniu prikladajú, uplatní sa prvá veta len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.
(4)
Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej podobe, spoplatňuje sa celý úkon sadzbou poplatku určenou v sadzobníku, inak sadzbou poplatku v najnižšej sume ustanovenej v sadzobníku, ak je táto v sadzobníku ustanovená; na počet strán sa v tomto prípade neprihliada. Ustanovenie odseku 3 o znížení poplatku sa nepoužije.
(5)
Ustanovenie odseku 3 o znížení poplatku sa nepoužije pri poplatkoch vyberaných v exekučnom konaní a vo veciach obchodného registra.
zobraziť paragraf
§ 10
Následky nezaplatenia poplatku

(1)
Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, dovolania alebo kasačnej sťažnosti, súd podľa § 9 vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí, spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.
(2)
Pre nezaplatenie poplatku súd podľa § 9 konanie nezastaví, ak
a)
už začal konať vo veci samej,
b)
došlo k rozšíreniu žaloby, rozšíreniu návrhu, k podaniu vzájomnej žaloby alebo vzájomného návrhu v tej istej veci po tom, ako začal konať vo veci samej,
c)
žiada zaplatenie poplatku vo výške odporujúcej úprave podľa tohto zákona,
d)
vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia,
e)
do uplynutia lehoty na zaplatenie súdneho poplatku bol podaný návrh na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, ktorému súd vyhovel; ak súd návrhu vyhovie len sčasti, vyzve poplatníka na zaplatenie súdneho poplatku v takom rozsahu, ktorého sa oslobodenie netýka.
(3)
Prvoinštančný súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak bol súdny poplatok zaplatený v lehote určenej súdom podľa odseku 1 alebo ak sú na to dôvody podľa odseku 2. Prvoinštančný súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku aj vtedy, ak bolo konanie prerušené podľa osobitného predpisu3f) a správca v ňom pokračuje namiesto poplatníka.
(4)
Ak ide o návrh na vykonanie poplatkového úkonu orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry alebo o návrh na vykonanie úkonu súdom uvedeného v II. časti Sadzobníka súdnych poplatkov, úkon sa nevykoná a návrh sa stane neúčinným, aj keď poplatník neskôr poplatok zaplatí; to neplatí, ak ide o poplatok podľa položky 20a. O tomto následku musí byť poplatník poučený vo výzve na zaplatenie poplatku. Povinnosť zaplatiť poplatok zaniká dňom, keď sa návrh na vykonanie úkonu stal neúčinným.
(5)
Pokiaľ poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu3f) nie je zaplatený, prvoinštančný súd na ňu neprihliada a vec sa nadriadenému súdu nepredkladá na rozhodnutie. O tom prvoinštančný súd poplatníka poučí vo výzve na zaplatenie poplatku.
(6)
Pokiaľ poplatok z návrhu na predĺženie lehoty na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva, nie je zaplatený, na návrh sa neprihliada.
zobraziť paragraf
§ 11c
Osobitné ustanovenia o poplatkovej povinnosti v upomínacom konaní

(1)
Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní je 50 % z percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku; ustanovenie § 6 ods. 3 sa nepoužije.
(2)
Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní možno platiť len poštovým poukazom, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(3)
Na účely platenia súdneho poplatku splatného podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní sa poplatníkovi zúčtovacie údaje oznamujú automatizovaným spôsobom. Súd na zaplatenie súdneho poplatku v upomínacom konaní poplatníka nevyzýva.
(4)
Ak poplatková povinnosť z návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní nie je splnená celkom do 15 dní od podania návrhu, na návrh sa neprihliada, o čom súd poplatníka upovedomí; ustanovenie § 10 sa nepoužije.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha zákona SNR č. 71/1992 Zb.


SADZOBNÍK SÚDNYCH POPLATKOV

I. POPLATKY VYBERANÉ V CIVILNOM PROCESE A SPRÁVNOM SÚDNOM PROCESE Položka 1 Zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba a) z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6 %, najmenej 16,50 eura, najviac 16 596,50 eura v obchodných veciach najviac 33 193,50 eura b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 99,50 eura c) z návrhu na nariadenie alebo zrušenie neodkladného opatrenia 33 eur. d) z návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu,9a) ktoré sa má vykonať 1. čo i len sčasti v Slovenskej republike 49,50 eura 2. v inom členskom štáte Európskej únie 33 eur e) z návrhu na zrušenie alebo zmenu neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu9a) 33 eur f) zo žiadosti o získanie informácie, ktorá je súčasťou návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu9a) 3 eurá za každý členský štát Európskej únie, v ktorom sa má informácia získať g) z návrhu na vykonanie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu9a) nariadeného v inom členskom štáte Európskej únie 16,50 eura. Poznámky k položke 1 1. Zo žaloby na určenie, či tu právo je, alebo nie je, a zo žaloby na vypratanie nehnuteľnosti, bytu a nebytových priestorov alebo na vydanie veci sa poplatok vyberie podľa písmena b) tejto položky. Ak je predmetom konania viac hnuteľných vecí alebo nehnuteľných vecí, poplatok sa vyberie iba za jednu z nich. 2. Ak žalovaný alebo odporca v konaní uplatňuje svoje práva vzájomnou žalobou alebo vzájomným návrhom, platí poplatok z ceny predmetu poplatkového úkonu. Ak žalovaný alebo odporca uplatňuje vzájomnou žalobou alebo vzájomným návrhom svoju pohľadávku na započítanie, platí súdny poplatok len zo sumy, ktorá prevyšuje to, čo uplatnil žalobca alebo navrhovateľ. Z prejavu žalovaného alebo odporcu, ktorý súd posudzuje ako prostriedok procesnej obrany proti žalobe alebo návrhu, sa súdny poplatok neplatí. 3. Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní vo veci samej. Súdny poplatok sa platí aj za odvolanie proti rozhodnutiu súdu o návrhu na vydanie neodkladného opatrenia. Ak odvolanie podá žalobca alebo navrhovateľ aj žalovaný alebo odporca, platí každý z nich poplatok podľa ceny predmetu svojho odvolania. Ak je odvolateľov na strane žalobcu, navrhovateľa, žalovaného alebo odporcu viac, platia súdny poplatok v závislosti od povahy ich procesného spoločenstva tak, že v prípade samostatného procesného spoločenstva (§ 72 Civilného sporového poriadku) platia súdny poplatok samostatne podľa predmetu svojho odvolania a v prípade nerozlučného procesného spoločenstva (§ 72 Civilného sporového poriadku) spoločne a nerozdielne. 4. Z odvolania proti rozsudku, ktorým súd rozhodol len o základe predmetu konania, sa poplatok neplatí. 5. Podľa položky 1 písmena a) sa platí poplatok aj vtedy, ak má súd o žalobe rozhodnúť vydaním platobného rozkazu alebo európskeho platobného rozkazu.10)6. Podľa položky 1 písm. b) sa platí aj poplatok za návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti alebo družstva, ktoré sa môže začať iba na návrh. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí aj v odvolacom konaní proti rozhodnutiu o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva, ako aj za vymenovanie likvidátora, za jeho odvolanie a nahradenie inou osobou. 7. Ak je predmetom konania viac nárokov, každý nárok sa spoplatňuje samostatne; to neplatí, ak ide o viac nárokov na peňažné plnenie a sú vyjadrené jednou sumou. Ak je predmetom poplatkového úkonu neodkladné opatrenie s viacerými výrokmi, poplatok podľa položky 1 písm. c) sa platí iba raz. 8. Ak žalobca alebo navrhovateľ uplatní alternatívne viac nárokov, poplatok sa platí iba z toho nároku, z ktorého sa podľa tohto zákona vyberá vyšší poplatok. Položka 3 Zo žaloby a) o nároku z právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane hospodárskej súťaže 331,50 eura b) o nároku z práv k obchodnému menu, ochranným známkam a označeniam pôvodu 331,50 eura c) o neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a o zrušení rozhodcovského rozhodnutia vydaného rozhodcom 331,50 eura Položka 5 a) Za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3g) 1,2 % zo speňaženej sumy z podstaty, najviac 1 991,50 eura b) Za vyrovnacie konanie 0,3 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 497,50 eura c) Za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3f) 0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu d) Za podanie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu,3f) ktorá bola uplatnená na príslušnom súde do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok 331,50 eura e) Za podanie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu,3f) ktorá bola uplatnená na príslušnom súde po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok 1 % zo sumy prihlásených pohľadávok Položka 6 a) Zo žaloby na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 66 eur b) Za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania, ak sa konanie skončilo rozsudkom, 3 % a ak sa konanie skončilo súdnym zmierom, 1 %, najmenej 66 eur, najviac 16 596,50 eura c) Žaloba na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 165,50 eura Poznámka: Poznámka č. 4 k položke 1 platí aj pre písmeno b) tejto položky. Položka 7 Z návrhu na začatie konania a) o rozvod manželstva 66 eur b) o určenie neplatnosti alebo o určenie neexistencie manželstva 66 eur Položka 7a Zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom 20 eur Položka 7b Zo žaloby a) na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy 66 eur b) na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy 66 eur a 3 % z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy, najviac 16 596, 50 eura Položka 7c Z návrhu na začatie konania vo veciach opravy nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich údajov podľa osobitných predpisov 66 eur Poznámka: Osobitným predpisom sa rozumie napríklad zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. Položka 7d a) Zo žaloby vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona,2) bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch 66 eur, b) Zo žaloby vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona2) s náhradou nemajetkovej ujmy 66 eur a 3 % z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy, najviac 16 596, 50 eura Položka 8 a) z návrhu na určenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela, vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými a z návrhu o ich zvýšenie 2 % z ceny predmetu najmenej 16,50 eura. b) z návrhu na zníženie alebo na zrušenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela a vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 16,50 eura Položka 9 Z návrhu na začatie konania vo veciach určenia rodičovstva 66 eur Položka 9a Za konanie vo veciach určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu3) 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a najviac 50 000 eur. Ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie nie je ustanovená alebo ak ide o zmenu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, výška poplatku je 5 000 eur. Položka 10 a) Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy 70 eur b) Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy o priestupku 35 eur c) Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb3i) 500 eur d) Zo žaloby proti inému zásahu orgánu verejnej správy 50 eur e) Zo žaloby vo veciach územnej samosprávy 50 eur f) Zo žaloby vo veciach politických práv 50 eur g) Zo žaloby na určenie, že návrh na registráciu politickej strany alebo registráciu politického hnutia nemá nedostatky, ktoré by bránili registráci 165,50 eura h) Zo žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy o odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia 350 eur i) Z návrhu na vydanie rozhodnutia o vykonateľnosti cudzích orgánov verejnej správy 66 eur Položka 13 a) Z návrhu na vykonanie exekúcie 16,50 eura b) Za rozhodnutie v exekučnom konaní o zmene oprávneného alebo za vydanie dodatku k povereniu na vykonanie exekúcie, ak je dôvodom zmeny oprávneného postúpenie vymáhaného nároku alebo predaj podniku alebo jeho časti 16,50 eura c) Za rozhodnutie o návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora 16,50 eura Poznámky: Poplatok podľa písmena b) platia spoločne a nerozdielne pôvodný oprávnený a nový oprávnený v exekučnom konaní. Poplatok podľa písmena c) sa platí v exekučnom konaní, v ktorom môže oprávnený zmeniť exekútora bez udania dôvodu. Položka 13a Z návrhu na predĺženie lehoty na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva 100 eur Položka 14 Z likvidácie majetku, z výťažku likvidácie 6 %, najmenej 33 eur, najviac 16 596,50 eura Položka 15 V medzinárodnom obchodnom styku o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého návrhu na neodkladné opatrenie v tomto konaní a) z hodnoty predmetu konania 2 %, najmenej 16,50 eura, najviac 1 659,50 eura b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 33 eur Položka 15a Za podanie odvolania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba 5 eur Za podanie dovolania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba 10 eur Položka 16 Zo žaloby na obnovu konania 99,50 eura Poznámky: 1. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí aj v odvolacom konaní. 2. Za konanie vo veci samej sa poplatok znovu neplatí. 3. Ak sa v pôvodnom konaní nekonalo odvolacie konanie a v obnovenom konaní sa podá odvolanie vo veci samej, z takého odvolania sa platí poplatok podľa príslušnej položky. Spoločná poznámka k položkám 1, 3, 6, 7 až 7d, 9, 9a, 10, 14 a 16: Ak bol rozsudok zrušený v dôsledku odvolania, obnovy konania, dovolania alebo kasačnej sťažnosti, poplatok z odvolania proti novému rozhodnutiu súdu prvej inštancie, obnovy konania, dovolania alebo kasačnej sťažnosti neplatí poplatník, ktorý už raz poplatok zaplatil. Položka 17 Vo veciach obchodného registra a) z návrhu na prvý zápis 1. akciovej spoločnosti 375 eur 2. iných právnických osôb 150 eur 3. organizačnej zložky podniku právnickej osoby 150 eur 4. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby 150 eur b) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 165 eur c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska 33 eur d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 99 eur e) z návrhu na predĺženie lehoty, po uplynutí ktorej súd v konaní o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva rozhodne o výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra aj bez návrhu podľa Civilného mimosporového poriadku 100 eur Poznámky: 1. V jednom poplatku podľa písmena c) tejto položky je zahrnutý akýkoľvek počet návrhov na zápis zmeny alebo doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, ktoré sú obsiahnuté v jednom návrhu na zápis. 2. V poplatkoch podľa písmen a), b) a c) tejto položky je zahrnutý aj poplatok za zverejnenie zapísaných údajov v Obchodnom vestníku. 3. Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodného údaja a zápis nového údaja. 4. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo o návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod. 5. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zmenu priezviska zapísanej osoby po uzavretí manželstva. 6. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri podľa osobitného zákona, ktorý bol podaný fyzickou osobou oprávnenou konať v mene zapísanej právnickej osoby do 30. júna 2021 na tlačive podľa osobitného predpisu. 7. Ak sa má vykonať zápis do obchodného registra na registrovom súde príslušnom pre organizačnú zložku podniku, ktorého adresa umiestnenia je mimo obvodu registrového súdu príslušného pre právnickú osobu, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, poplatok sa vyberie len raz na súde príslušnom pre právnickú osobu. 8. Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu, odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd rozhodol o zamietnutí námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, a odvolanie v konaniach vo veciach obchodného registra podľa § 278 až 303 Civilného mimosporového poriadku poplatku nepodliehajú. Položka 17a Za vznesenie námietky zaujatosti stranou alebo účastníkom 66 eur Položka 18a a) Za konanie o dedičstve do 3 319 eur čistej hodnoty dedičstva 6,50 eura do 9 958 eur čistej hodnoty dedičstva 16,50 eura nad 9 958 eur z čistej hodnoty dedičstva 0, 2 %, najviac 165,50 eura b) Za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 6,50 eura, najviac 165,50 eura c) Za podanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu súdu vo veci samej 16,50 eura Poznámka: Ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992, súdny poplatok sa podľa tejto položky neplatí. Položka 18d Z návrhu na uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzích rozhodnutí alebo z návrhu na premenu cudzieho vecného práva, opatrenia alebo príkazu 66 eur Položka 18e Za zápis závetu a listiny o vydedení do zoznamu závetov (listín) 6,50 eura Spoločná poznámka k položkám 1 až 18e: Poznámky č. 2, 3, 4, 6, 7 k položke 1 platia podľa povahy veci aj pre položky 1 až 18e sadzobníka. II. Poplatky za úkony súdov Položka 20a Za spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe, ak zákon ustanovuje povinnosť doručovať podanie do elektronickej schránky súdu1aa) a za spracovanie podania a jeho príloh v elektronickej podobe doručeného súdu inak ako do elektronickej schránky súdu, ak zákon ustanovuje povinnosť doručovať podanie do elektronickej schránky súdu1aa) 20 eur za podanie vrátane jeho príloh Poznámka: Poplatku nepodlieha podanie urobené ústne na pojednávaní. Položka 20b Za spracovanie hromadného podania za každé podanie, ktoré tvorí hromadné podanie 1 euro Poznámka: V upomínacom konaní a v exekučnom konaní sa poplatok podľa tejto položky neplatí. Položka 21 Za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, na predloženie ktorých bola strana alebo účastník márne vyzvaný, za každú stranu prvopisu 0,50 eura Poznámka: Poplatku nepodlieha odpis zápisnice o pojednávaní súdu, vyhotovený prieklepom bez záhlavia a bez overenia. Položka 22 a) Za spísanie zmenkového alebo šekového protestu 16,50 eura b) Za vyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo vyhotovenie výpisu z knihy protestov 3 eurá Poznámka: Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí za vyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo za vyhotovenie výpisu z knihy protestov. Položka 23 Za overenie podpisu jednej osoby na tej istej listine 0,50 eura Položka 24 Za overenie odpisu alebo kópie listiny, za každú začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo kópia sa overuje a) v slovenskom alebo českom jazyku 0,50 eura b) v inom jazyku 1,50 eura Poznámky: 1. Poplatok sa neplatí za overenie odpisov listín, ktoré sú potrebné na vyrubenie dane alebo na účely evidencie nehnuteľností. Na týchto odpisoch musí byť vyznačený účel, na ktorý boli vydané. 2. Občania Slovenskej republiky platia za overenie listiny spísanej v jazyku maďarskom, nemeckom, poľskom, ukrajinskom a rusínskom poplatok podľa položky 24 písm. a) Položka 24a Za vyhotovenie úradného osvedčenia o skutočnostiach známych zo súdnych spisov a spisov bývalých štátnych notárstiev a za vydanie osvedčenia o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je za každú aj začatú stranu 2,50 eura Poznámka: Vyhotovenie a vydanie úradného osvedčenia o skutočnosti, či je proti žiadateľovi vedená exekúcia, v elektronickej podobe poplatku nepodlieha. Položka 24aa Za vydanie, zmenu a zrušenie osvedčení podľa osobitného predpisu súvisiaceho s verejnou listinou s výnimkou verejnej listiny vo veci vyživovacej povinnosti 3 eurá Poznámka: Osobitným predpisom sa rozumie napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399, 30. 12. 2006) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2007) v platnom znení, oddiel 1 kapitola IV nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7, 10. 1. 2009), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 351, 20.12. 2012) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (Ú. v. EÚ L 181, 29. 6. 2013). Položka 24ab Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu ........................................... 5 eur Poznámka: Osobitným predpisom sa rozumie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (U. v. EÚ L 200, 26. 7. 2016). Položka 24b a) Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vykonaní zápisu podľa 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku v listinnej podobe 6,50 eura, b) za vyhotovenie fotokópie listiny uloženej v zbierke listín, za každú, aj začatú stranu 0,33 eura, najmenej 1,50 eura, c) za vyhotovenie a vydanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín 3 eurá, Poznámka: Vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku, poplatku nepodliehajú. Vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra, potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, kópie uloženej listiny alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín v elektronickej podobe poplatku nepodlieha. Položka 24c Za nahliadnutie do obchodného registra 3 eurá Položka 25 Za zaslanie súdnych spisov inému súdu, aby do nich žiadateľ nahliadol 6,50 eura Poznámka: Poplatok podľa tejto položky sa vyberie aj vtedy, keď žiadateľom je žalobca alebo navrhovateľ, ktorý zaplatil poplatok zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania. Položka 26 Z návrhu na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti 16,50 eura Poznámka: Poznámka k položke 25 platí aj pre túto položku. III. Poplatky za úkony orgánov štátnej správy súdov Položka 27 Za žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti na postup súdu 6,50 eura Poznámka: Ide o prešetrenie vybavenia sťažnosti na postup súdu, ktorý spočíva v porušovaní práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušovaní zásad dôstojnosti súdneho konania sudcami, súdnymi úradníkmi alebo zamestnancami súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva. Položka 28 Za vyhotovenie ďalšieho rovnopisu rozhodnutia vydaného súdom alebo za vyhotovenie odpisu alebo výpisu zo záznamov, zápisníc a spisov vedených súdom 10 eur za každý rovnopis, odpis alebo výpis Položka 29 Zrušená od 1. 1. 2006. IV. Poplatky za úkony prokuratúry Položka 30: Za výpis z registra trestov, odpis registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie a za poskytnutie odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie (aj negatívne) 4 eurá V. Poplatky v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky Položka 33 Za jedenástu a každú ďalšiu sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky podanú tým istým navrhovateľom a doručenú Ústavnému súdu Slovenskej republiky v jednom kalendárnom roku 30 eur. Zníženie poplatku podľa § 6 ods. 4 sa nepoužije.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore