Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 01.08.2019 do 31.07.2020


Platnosť od: 23.05.1998
Účinnosť od: 01.08.2019
Účinnosť do: 31.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Živnostenské podnikanie, Priestupkové konanie, Civilná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20 JUD122 DS14 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 01.08.2019 do 31.07.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 143/1998 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 213/2019


§ 2
Základné pojmy

Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
vzdušným priestorom Slovenskej republiky vzdušný priestor nad územím Slovenskej republiky do výšky, v ktorej možno vykonávať leteckú prevádzku,
b)
lietadlom zariadenie schopné pohybu v atmosfére v dôsledku iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie vzduchu voči zemskému povrchu,
c)
lietajúcim športovým zariadením lietadlo osobitnej kategórie určené na letecký šport a rekreačné lietanie, na ktorého stavbu a prevádzku sa vzťahujú osobitné podmienky určené Dopravným úradom1aa) v súlade s týmto zákonom,
d)
výrobkami leteckej techniky lietadlá a ich súčasti, ako aj iné technické zariadenia a programové prostriedky lietadiel, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky,
e)
prevádzkovateľom lietadla právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa lietadlo ako vlastník alebo na inom právnom základe a ktorá zodpovedá za zaistenie bezpečnosti jeho prevádzky,
f)
leteckým prevádzkovateľom prevádzkovateľ lietadla, ktorý je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa alebo povolenia na vykonávanie leteckej činnosti za odplatu,
g)
leteckým dopravcom právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca za odplatu1) leteckú prepravu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu a je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a licencie na vykonávanie leteckej dopravy,
h)
letiskom územne vymedzená plocha trvalo alebo dočasne určená na vzlety a pristátia lietadiel a s tým súvisiace činnosti, na ktorej sú umiestnené letecké pozemné zariadenia a ďalšie objekty slúžiace leteckej prevádzke a ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,1ab)
i)
leteckým pozemným zariadením komponenty a systémy a pozemné technické zariadenia a ich programové prostriedky, svetlá a svetelné návestidlá, ktoré majú vplyv na bezpečnosť letovej prevádzky a sú určené na poskytovanie leteckých navigačných služieb a na riadenie vzdušného priestoru a riadenie toku letovej prevádzky,
j)
verejným letiskom letisko, ktoré je v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti prístupné všetkým lietadlám podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo oprávneným vykonávať lety vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky,
k)
malým letiskom verejné letisko s prevádzkou s ročným priemerom menej ako dva dopravné lety za deň alebo s prevádzkou obmedzenou na lietadlá do desať ton maximálnej vzletovej hmotnosti alebo s kapacitou do 20 miest na sedenie, alebo na lety všeobecného letectva.
l)
športovým lietaním činnosť vykonávaná na účely športu, rekreácie a vzdelávania, ktorá sa nevykonáva za odplatu,1)
m)
leteckými navigačnými službami letové prevádzkové služby, letecká informačná služba, letecké telekomunikačné služby a letecká meteorologická služba,
n)
činom protiprávneho zasahovania
1.
všeobecné ohrozenie1a) na letisku, na leteckom pozemnom zariadení alebo voči lietadlu vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky,
2.
ohrozenie bezpečnosti lietadla,1b)
3.
zavlečenie lietadla do cudziny,1c)
4.
teror,1d) terorizmus,1e) branie rukojemníka1f) alebo vydieranie1g) na palube lietadla alebo na letisku,
5.
úmyselné konanie,1h) ktoré má priamy negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, verejný poriadok na letisku alebo na plynulosť vykonávania leteckej prevádzky,
6.
neoprávnené vniknutie na palubu lietadla, do letovej časti alebo vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska alebo leteckého pozemného zariadenia,
7.
vzatie alebo umiestnenie zbrane alebo zakázaných predmetov1i) na palubu lietadla alebo do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska, alebo leteckého pozemného zariadenia,
8.
oznámenie nepravdivej informácie1j) alebo prerušenie informačných tokov potrebných na vykonávanie leteckej prevádzky,
9.
oznámenie nepravdivej informácie, ktorá môže ohroziť bezpečnosť cestujúcich, posádok lietadiel alebo pozemného leteckého personálu na letisku, verejný poriadok na letisku alebo plynulosť vykonávania leteckej prevádzky, alebo
10.
porušenie povinností podľa § 20 ods. 2, § 35 ods. 2 a § 41 ods. 6,
o)
osobitným letiskom územne vymedzená plocha s trávnatým povrchom alebo so spevneným povrchom trvalo alebo dočasne určená na vzlety a pristátia lietadiel a s tým súvisiace činnosti, na ktorej môžu byť umiestnené letecké pozemné zariadenia a ďalšie objekty slúžiace leteckej prevádzke a ktorá nie je letiskom podľa písmena h).
zobraziť paragraf
§ 4
Spoločné využívanie vzdušného priestoru civilnými lietadlami a štátnymi lietadlami

(1)
Za vytvorenie systému spolupráce civilných a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru, organizovaní a zabezpečovaní letových prevádzkových služieb, ako aj za ich súlad s medzinárodnými zmluvami zodpovedá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Na tieto účely ministerstvo po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany") zriaďuje stálu medzirezortnú komisiu. Komisia koordinuje postupy a činnosti všetkých zúčastnených zložiek. Ministerstvo je povinné spolupracovať s ministerstvom obrany pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti vzdušného priestoru.
(2)
Vo vzdušnom priestore prístupnom pre civilné lietadlá platia pravidlá lietania platné pre civilné letectvo. Vyčleňovanie vzdušného priestoru výhradne pre lety štátnych lietadiel (ďalej len „vyhradený priestor") v riadenom vzdušnom priestore s poskytovanými letovými prevádzkovými službami podľa § 8 ods. 3 vykonáva poskytovateľ riadenia letovej prevádzky [§ 8 ods. 2 písm. a)] podľa požiadaviek ministerstva obrany alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra").
(3)
Ministerstvo obrany vykonáva zabezpečenie letových prevádzkových služieb a riadenie letov
a)
štátnych lietadiel vo vyhradenom priestore alebo v časti vzdušného priestoru so zákazom letov alebo s obmedzením letov civilných lietadiel,
b)
pohotovostných lietadiel na úlohy zakročovania,
c)
pohotovostných lietadiel na účel prípravy alebo preverenia systému protivzdušnej obrany.
zobraziť paragraf
§ 10
Letecké telekomunikačné služby

(1)
Letecké telekomunikačné služby zabezpečujú najmä
a)
telekomunikačné spojenie,
b)
leteckú rádionavigáciu,
c)
leteckú rádiolokáciu.
(2)
Dopravný úrad na základe žiadosti
a)
prideľuje frekvencie z frekvenčného pásma leteckých telekomunikačných služieb v rámci vymedzených frekvencií v národnej tabuľke frekvenčného spektra,3)
b)
prideľuje individuálny kód módu S3aaa) odpovedača sekundárneho prehľadového radaru,3aab)
c)
prideľuje kód núdzového vysielača polohy.3aac)
(3)
Vymedzenie frekvencií pre letecké telekomunikačné služby zabezpečuje ministerstvo.3)
(4)
Letecké telekomunikačné služby, ako aj spojové služby pre leteckú meteorologickú službu môžu vykonávať právnické osoby alebo fyzické osoby na základe povolenia ministerstva; v povolení určí podmienky na ich vykonávanie.
(5)
Podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonávania leteckých telekomunikačných služieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 28
Špeciálny stavebný úrad

(1)
Špeciálnym stavebným úradom6) pre stavby v územných obvodoch letísk a stavby leteckých pozemných zariadení je Dopravný úrad.
(2)
Dopravný úrad je dotknutým orgánom štátnej správy v územnom konaní pri stavbách v územných obvodoch letísk, stavbách leteckých pozemných zariadení a pri osobitných letiskách.
(3)
Pri stavbách v ochranných pásmach letísk a v ochranných pásmach leteckých pozemných zariadení, ako aj pri ďalších stavbách podľa § 30, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, je Dopravný úrad dotknutým orgánom6a) štátnej správy pri prerokúvaní územných plánov a ich zmien a doplnkov a v územnom konaní.6b)
zobraziť paragraf
§ 32
Prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení

(1)
Letiská a letecké pozemné zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom. Dopravný úrad v povolení určí užívateľov letiska, jeho určenie pre vnútroštátne alebo medzinárodné lety a kategóriu podľa prevádzkovo-technických parametrov. Dopravný úrad určí aj podmienky a obmedzenia na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky a ochrany životného prostredia najmä pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel. Dopravný úrad v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie letiska skúma súlad letiska a letiskovej infraštruktúry, letiskového vybavenia a prevádzky letiska s požiadavkami na zaistenie bezpečnej leteckej prevádzky.
(2)
Ak stav letiska alebo leteckého pozemného zariadenia alebo ich časti nevyhovujú podmienkam bezpečnej prevádzky, Dopravný úrad môže rozhodnúť o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky letiska alebo leteckého pozemného zariadenia.
(3)
Prevádzkovateľom letiska alebo leteckého pozemného zariadenia môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 37 ods. 2 písm. a) a b), ods. 3 a 4. Ak žiadateľ o prevádzkovanie letiska alebo leteckého zariadenia nepredloží výpis z registra trestov podľa § 37 ods. 3, poskytne Dopravnému úradu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.8aaa) Údaje podľa druhej vety Dopravný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Prevádzkovateľ letiska je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou letiska a plniť ju.
(5)
Prevádzkovateľ letiska zodpovedá za bezpečnosť leteckej prevádzky na letisku. Na tento účel koordinuje činnosť všetkých právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na prevádzkovaní a používaní letiska; pre porušenie bezpečnostného programu letiska ich môže vylúčiť z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného alebo prepravného a vypovedať im dohodu upravujúcu ich činnosť v územnom obvode letiska.
(6)
V krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu8a) sa prevádzkovateľ letiska alebo leteckého pozemného zariadenia pri jeho prevádzkovaní riadi rozhodnutiami ministerstva.
(7)
V záujme plynulosti leteckej prevádzky alebo na základe iného verejného záujmu môže ministerstvo rozhodnúť o zavedení koordinácie prideľovania časových intervalov na použitie letiska podľa osobitného predpisu8c) a ako koordinátora na výkon koordinačnej činnosti prípadne určiť aj inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ako je prevádzkovateľ letiska podľa osobitného predpisu8c).
(8)
Držiteľ povolenia na prevádzkovanie letiska je oprávnený poskytovať služby na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnú obsluhu lietadiel.
(9)
Za prevádzkovanie civilného letiska sa považuje aj civilná letecká prevádzka na vojenskom letisku. Na vydanie povolenia na civilnú leteckú prevádzku na vojenskom letisku je potrebný súhlas ministerstva obrany.
(10)
Dopravný úrad vedie evidenciu vydaných povolení. Evidencia je prístupná osobám, ktoré preukážu právny záujem.
(11)
Podrobnosti o prevádzkovaní letísk a leteckých pozemných zariadení vrátane pravidiel na koordináciu prideľovania časových intervalov na použitie letiska, o vydávaní povolení, minimálnej výške poistného na krytie škôd spôsobených pri prevádzke letiska, o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 33
Osobitné letisko

(1)
Z osobitného letiska nie je možné vykonávať lety do tretej krajiny a nie je možné vykonávať obchodnú leteckú dopravu.
(2)
Dopravný úrad určuje alebo mení rozhodnutím podmienky prevádzkovania osobitného letiska najmä so zohľadnením bezpečnosti leteckej prevádzky. Dopravný úrad v konaní o vydanie rozhodnutia podľa prvej vety skúma súlad osobitného letiska, infraštruktúry, vybavenia a prevádzky osobitného letiska s požiadavkami na zaistenie bezpečnej leteckej prevádzky. Dopravný úrad vedie evidenciu vydaných rozhodnutí.
(3)
Držiteľ rozhodnutia podľa odseku 2
1.
je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou osobitného letiska a plniť ju,
2.
zodpovedá za bezpečnosť leteckej prevádzky na osobitnom letisku; na tento účel koordinuje činnosť všetkých osôb zúčastnených na používaní osobitného letiska,
3.
sa riadi v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu rozhodnutiami ministerstva,
4.
je povinný požiadať Dopravný úrad o zmenu podmienok na prevádzkovanie osobitného letiska pred zmenou prevádzkových alebo technických parametrov osobitného letiska, ktoré sú uvedené v rozhodnutí podľa odseku 2.
(4)
Bezpečnosť leteckej prevádzky na osobitnom letisku zabezpečujú ochranné pásma. Ochranné pásma osobitného letiska určuje na návrh žiadateľa o vydanie rozhodnutia podľa odseku 2 Dopravný úrad. Na ochranné pásma a na postup pri ich určovaní sa vzťahujú ustanovenia § 29.
(5)
Podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 34a
Spôsobilosť personálu bezpečnostnej ochrany

(1)
Personálom bezpečnostnej ochrany leteckého prevádzkovateľa, prevádzkovateľa letiska, prevádzkovateľa leteckých pozemných zariadení, poskytovateľa letových prevádzkových služieb, poskytovateľa služieb podľa § 45 ods. 1 písm. c) až e), oprávneného špeditéra alebo oprávneného poštového podniku sú jeho zodpovedný zástupca za bezpečnostnú ochranu a osoby, ktoré plnia v oblasti bezpečnostnej ochrany osobitné pracovné úlohy.
(2)
Člen personálu bezpečnostnej ochrany musí byť na výkon svojej činnosti
a)
spôsobilý na právne úkony,
b)
bezúhonný,
c)
spoľahlivý,
d)
odborne spôsobilý a
e)
zdravotne spôsobilý.
(3)
Za bezúhonnú osobu sa nepovažuje ten,
a)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný úmyselne,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti, marenia úlohy verejného činiteľa, všeobecného ohrozenia, ublíženia na zdraví formou ťažkej ujmy na zdraví s následkom smrti, podielnictva, neuposlúchnutia rozkazu, vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby spáchanej z nedbanlivosti,
c)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, opilstva, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, porušovania povinností strážnej služby, porušovania povinností dozornej služby a porušovania povinností pri obrane vzdušného priestoru spáchaný čo aj z nedbanlivosti.
(4)
Za spoľahlivú nemožno považovať osobu, ktorá
a)
je alebo bola spoločníkom špiónov, teroristov, sabotérov alebo iných osôb v minulosti odôvodnene podozrievaných z týchto aktivít,
b)
je alebo bola členom alebo podporovateľom akejkoľvek organizácie, ktorá sa násilnými, podvratnými alebo inými nezákonnými prostriedkami usiluje odstrániť demokratický spoločenský poriadok,
c)
je pod preukázateľným nátlakom príbuzných alebo blízkych priateľov, ktorí sú zneužiteľní teroristickou skupinou, nelegálnou organizáciou, rizikovou skupinou alebo obdobným jedincom,
d)
preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné omamné alebo psychotropné látky,
e)
je pod preukázateľným nátlakom v dôsledku finančnej situácie,
f)
je alebo bola zainteresovaná na akejkoľvek forme sexuálneho konania, ktoré vedie k vydieraniu a nátlaku,
g)
vážne alebo opakovane porušila bezpečnostné predpisy tým, že sa snažila neoprávnene prenikať do zabezpečených komunikačných alebo informačných systémov,
h)
bola v posledných piatich rokoch uznaná za vinnú zo spáchania niektorého z priestupkov12) vyskytujúcich sa na viacerých úsekoch správy, na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, na úseku používania výbušnín, na úseku všeobecnej vnútornej správy, proti verejnému poriadku, proti občianskemu spolunažívaniu zo spáchania ublíženia na zdraví z nedbanlivosti inému alebo z úmyselného uvedenia nesprávneho alebo neúplného údaja pred štátnym orgánom, orgánom obce s cieľom získať neoprávnenú výhodu, úmyselného narušenia občianskeho spolunažívania, drobného ublíženia na zdraví, priestupku proti majetku alebo priestupku na úseku zbraní a streliva,
i)
prijíma neoprávnené platby, dary alebo iné výhody alebo zneužíva postavenie alebo funkciu na získanie neoprávnených požitkov,
j)
disponuje s majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná priznaným príjmom a ktorého legálnosť pôvodu nie je schopná alebo ochotná preukázať, alebo
k)
z iných dôvodov neposkytuje záruku, že bude pri výkone bezpečnostnej ochrany dodržiavať právne predpisy a plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a iných opatrení vydaných podľa tohto zákona.
(5)
Spoľahlivosť posudzuje Dopravný úrad na základe žiadosti zamestnávateľa člena personálu bezpečnostnej ochrany. Dopravný úrad si na posúdenie spoľahlivosti vyžiada vyjadrenie Policajného zboru. Okrem údajov zo svojich evidencií Policajný zbor v prípade potreby vykonáva aj previerky v mieste bydliska o spoľahlivosti člena personálu bezpečnostnej ochrany a previerky prostredia, v ktorom žije. O vyjadrenie môže Dopravný úrad požiadať aj iný štátny orgán alebo obec, v ktorej sa žiadateľ zdržiava alebo sa v posledných piatich rokoch zdržiaval. Policajný zbor, štátny orgán a obec sú povinné žiadosti Dopravného úradu o vyjadrenie vyhovieť v lehote 30 dní od jej doručenia.
(6)
Bezúhonnosť a spoľahlivosť sa overuje raz za päť rokov.
(7)
Odborne spôsobilou je osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany. Ministerstvo určí požiadavky na jednotlivé odbornosti člena personálu bezpečnostnej ochrany vrátane povinnosti preukázať teoretické znalosti a praktické schopnosti na výkon tejto činnosti skúškou odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu vymenúva ministerstvo.
(8)
Odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany vykonáva fyzická osoba akreditovaná ministerstvom v rozsahu obsahu kurzov schválených ministerstvom.
(9)
Ustanovenia odsekov 3, 4 a 7 sa primerane vzťahujú aj na členov posádok lietadiel a na osoby, u ktorých si plnenie osobitných pracovných úloh vyžaduje vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov na letisku.
(10)
Podrobnosti o kategorizácii a rozdelení personálu bezpečnostnej ochrany podľa jednotlivých odborností, o rozsahu odbornej prípravy pre jednotlivé odbornosti a o rozsahu odbornej prípravy členov posádok lietadiel a iných osôb, o pravidelnom opakovaní odbornej prípravy a o udeľovaní akreditácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 37
Letecká doprava vykonávaná tuzemskými leteckými dopravcami

(1)
Leteckú dopravu za odplatu1) môže tuzemský letecký dopravca vykonávať len na základe licencie udelenej ministerstvom. Udelená licencia je neprenosná.
(2)
Žiadateľ o udelenie licencie musí preukázať
a)
bezúhonnosť (odsek 3),
b)
odbornú spôsobilosť (odsek 4),
c)
finančnú spôsobilosť na vykonávanie predpokladaného rozsahu leteckej dopravy (odsek 5),
d)
ak ide o fyzickú osobu, že má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a trvalý pobyt v Slovenskej republike; ak ide o právnickú osobu, že
1.
má sídlo alebo organizačnú zložku v Slovenskej republike a miesto zápisu do obchodného registra v Slovenskej republike,
2.
prevažná časť majetkových práv je vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktorých prevažná časť majetkových práv je vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu,
3.
týmito fyzickými osobami alebo právnickými osobami je vykonávaná aj efektívna kontrola,
e)
že hlavným predmetom podnikania je letecká doprava, prípadne spolu s iným obchodným využívaním lietadiel alebo ich údržbou a opravami,
f)
čestným vyhlásením, že jeho majetok nebol predmetom konkurzného konania v období posledných piatich rokov.
(3)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo iného obdobného registra nie starším ako tri mesiace, z ktorého je zrejmé, že žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s civilným letectvom, alebo za iný trestný čin spáchaný úmyselne. Ak ide o právnickú osobu, túto požiadavku musí okrem právnickej osoby spĺňať každý člen štatutárneho orgánu. Ak žiadateľ nepredloží výpis z registra trestov, poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.8aaa) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov potrebných na výkon činností v leteckej doprave. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o ukončenom stredoškolskom alebo vysokoškolskom vzdelaní dopravného, ekonomického, technického alebo právneho zamerania a najmenej trojročnou odbornou praxou v civilnom letectve. Ak ide o právnickú osobu, túto požiadavku musí spĺňať štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu.
(5)
Podmienky na finančnú spôsobilosť leteckého dopravcu a ekonomické a finančné kritériá na udelenie licencie upravuje osobitný predpis.9a)
(6)
Podmienkou na udelenie licencie je aj osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (§ 12), poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa lietadla za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (§ 13) a poistenie zodpovednosti zo zmluvy o preprave (§ 42).
(7)
Ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv, licenciu možno udeliť aj osobám, ktoré nespĺňajú podmienky podľa odseku 2 písm. d).
(8)
Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje najmä
a)
obchodné meno a trvalé bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
b)
druh leteckej dopravnej činnosti,
c)
kategóriu prevádzkovaných lietadiel,
d)
obdobie, na ktoré sa licencia udeľuje,
e)
ďalšie podmienky na vykonávanie leteckej dopravy a udržanie platnosti licencie.
(9)
Držiteľ licencie je oprávnený predávať letecké prepravné služby a poskytovať služby na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnú obsluhu lietadiel.
(10)
Držiteľ licencie je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu skutočnosti, ktoré majú vplyv na plnenie podmienok podľa odsekov 2 a 6 vrátane obchodnej alebo prevádzkovej spolupráce s inými dopravcami pri vykonávaní činností, na ktoré bola licencia vydaná. Ministerstvo je aj po vydaní licencie oprávnené kontrolovať plnenie podmienok, na ktorých základe bola licencia vydaná.
(11)
Ministerstvo môže v jednotlivých prípadoch odôvodnených naliehavosťou veci a pre určité kategórie nepravidelných letov povoliť vykonanie dopravného letu za odplatu1) aj bez udelenia licencie.
(12)
Podrobnosti o druhoch leteckej dopravnej činnosti, kategorizácii lietadiel, udeľovaní licencií, náležitostiach žiadosti o ich vydanie, spôsobe preukazovania spôsobilosti a zásady používania počítačových rezervačných systémov pri predaji leteckých prepravných služieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 47
Ministerstvo

Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach civilného letectva, a vykonáva štátny odborný dozor (§ 49),
b)
pripravuje v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí medzinárodné zmluvy vo veciach civilného letectva a zodpovedá za ich vykonávanie,
c)
zastupuje Slovenskú republiku vo veciach civilného letectva pri styku s inými štátmi a medzinárodnými organizáciami civilného letectva,
d)
zodpovedá
1.
v spolupráci s ministerstvom obrany za vytvorenie systému spolupráce civilných a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru a za organizovanie a zabezpečovanie letových prevádzkových služieb (§ 4 a 8),
2.
za vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov (§ 17),
3.
za zabezpečenie leteckej informačnej služby (§ 9 ods. 2),
4.
za vytvorenie systému opatrení na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania (§ 34 ods. 1),
5.
za vytvorenie systému odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov (§ 18 ods. 3),
e)
vyhlasuje po dohode s ministerstvom obrany zákaz alebo obmedzenie letov v určenej časti vzdušného priestoru, ktorých trvanie presahuje tri mesiace (§ 6 ods. 1),
f)
zabezpečuje požiadavky na vymedzenie frekvencií pre letecké telekomunikačné služby v národnej tabuľke frekvenčného spektra (§ 10 ods. 3),
g)
poveruje
právnické osoby a fyzické osoby vykonávaním letových prevádzkových služieb (§ 8 ods. 3) a leteckej informačnej služby (§ 9 ods. 2),
h)
povoľuje
1.
vykonávanie leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb pre leteckú meteorológiu (§ 10 ods. 4) a vykonávanie leteckej meteorologickej služby (§ 11 ods. 2),
2.
výnimočný zápis do registra lietadiel (§ 25 ods. 4),
i)
dáva súhlas na zriadenie letísk, ich podstatnú zmenu alebo zrušenie (§ 27 ods. 1) a súhlas na zriadenie stavieb na prenajatých pozemkoch verejného letiska ( § 27 ods. 3),
j)
rozhoduje o zavedení koordinácie prideľovania časových intervalov na použitie letísk a určuje koordinátora na výkon koordinačnej činnosti (§ 32 ods. 7),
k)
udeľuje akreditáciu na vykonávanie odbornej prípravy a opakovanej odbornej prípravy v oblasti bezpečnostnej ochrany a schvaľuje obsahy kurzov odbornej prípravy v oblasti bezpečnostnej ochrany,
l)
udeľuje licencie a vydáva povolenia na vykonávanie leteckej dopravy (§ 37 ods. 1 a 11, § 39 ods. 1, 2 a 3),
m)
schvaľuje prepravné podmienky, tarify pre pravidelnú medzinárodnú leteckú dopravu a letové poriadky pre pravidelnú leteckú dopravu [§ 41 ods. 1 písm. e)],
n)
zabezpečuje po dohode s ministerstvom vnútra, ministerstvom financií, ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky postupy a prostriedky koordinácie pri uplatňovaní pasových, colných, zdravotných a iných predpisov na uľahčovanie medzinárodnej leteckej dopravy (§ 43),
o)
zhromažďuje a vyhodnocuje štatistické a iné údaje predkladané na základe tohto zákona ustanovenými osobami (§ 50),
p)
ukladá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie (§ 51 ods. 1),
r)
sa vyjadruje v prerokúvaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska,11ba)
s)
zabezpečuje činnosť odbornej vyšetrovacej komisie (§ 18 ods. 6).
t)
udeľuje výnimky podľa osobitných predpisov.11bca)
zobraziť paragraf
§ 48
Dopravný úrad

(1)
Dopravný úrad
a)
vykonáva
1.
štátny odborný dozor (§ 49),
2.
funkciu špeciálneho stavebného úradu pre civilné letectvo (§ 28),
3.
kontrolu dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 7),
4.
funkciu národného dozorného orgánu v oblasti leteckých navigačných služieb podľa osobitného predpisu,11bd)
5.
funkciu príslušného orgánu podľa osobitných predpisov,11be)
b)
určuje podmienky stavby a prevádzky lietajúcich športových zariadení [§ 2 písm. c)],
c)
vyhlasuje so súhlasom ministerstva obrany zákaz alebo obmedzenie letov v určenej časti vzdušného priestoru, ktorých trvanie nepresiahne tri mesiace (§ 6 ods. 2), a zákaz alebo obmedzenie letov lietajúcich športových zariadení alebo určených kategórií lietadiel (§ 7 ods. 1),
d)
určuje po dohode s ministerstvom obrany podmienky na vykonávanie letov lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (§ 7 ods. 2),
e)
povoľuje
1.
usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia (§ 7 ods. 3),
2.
prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení a vedie ich evidenciu (§ 32 ods. 1 a 10),
3.
letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve ( § 44 ods. 2 a § 45 ods. 3),
f)
kontroluje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (§ 13 ods. 1),
g)
vydáva osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (§ 12 ods. 1),
h)
dáva súhlas
1.
na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky presahujúcu 21 dní (§ 15 ods. 1) a na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemskými prevádzkovateľmi (§ 15 ods. 2),
2.
na zmenu konštrukcie a výstroja lietadla v prevádzke (§ 22 ods. 5),
3.
na vykonanie letu bez osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 1), overuje letovú spôsobilosť lietadiel a vydáva alebo uznáva za platné osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 1),
4.
na zriadenie leteckých pozemných zariadení, na ich podstatnú zmenu alebo zrušenie (§ 27 ods. 2),
5.
na zriadenie určených stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásem (§ 30 ods. 1),
6.
na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky (§ 40 ods. 1),
i)
prideľuje
1.
frekvencie z frekvenčného pásma leteckých telekomunikačných služieb v rámci vymedzených frekvencií v národnej tabuľke frekvenčného spektra,
2.
individuálny kód módu S odpovedača sekundárneho prehľadového radaru,
3.
kód núdzového vysielača polohy,
j)
vydáva a uznáva za platné preukazy odbornej spôsobilosti členov leteckého personálu (§ 19 ods. 3 a 10),
k)
vydáva osvedčenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti členov leteckého personálu (§ 19 ods. 6),
l)
vydáva záväzné stanovisko na vykonanie ohňostrojných prác, ak sa tieto majú vykonať vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou (§ 7 ods. 5),
m)
vydáva osvedčenia leteckej školy a povoľuje výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu prevádzkovateľa lietadla (§ 21 ods. 1 a 2),
n)
overuje typovú spôsobilosť lietadiel a ich súčastí a použiteľnosť výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve, vydáva alebo uznáva za platné osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla (§ 22 ods. 2), vydáva typové osvedčenie lietadla a dáva súhlas na použitie výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve (§ 24 ods. 1),
o)
vedie register lietadiel (§ 25 ods. 2),
p)
vydáva súhlas na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve, vykonáva overovanie spôsobilosti leteckého pozemného zariadenia a letové merania určených kategórií leteckých pozemných zariadení (§ 24 ods. 6),
r)
určuje ochranné pásma letísk a leteckých pozemných zariadení (§ 29 ods. 2) a osobitného letiska (§ 33 ods. 4),
s)
rozhoduje o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky letísk alebo leteckých pozemných zariadení (§ 32 ods. 2),
t)
určuje a mení podmienky prevádzkovania osobitného letiska (§ 33 ods. 2),
u)
schvaľuje
1.
bezpečnostné programy na ochranu civilného letectva a ich zmeny (§ 34 ods. 3),
2.
hodnotí plnenie požiadaviek a dostatočnosť zaistenia bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku (§ 34 ods. 2 a § 35 ods. 5),
3.
letiskovú prevádzkovú príručku11bf) a jej zmenu a prevádzkovú príručku osobitného letiska a jej zmenu,
v)
ukladá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám (§ 51 ods. 2, 3 a 4 a § 53 ods. 2) a prejednáva priestupky na úseku civilného letectva (§ 53 ods. 4),
w)
pripravuje návrhy predpisov podľa § 56,
x)
vykonáva ďalšiu pôsobnosť v rozsahu určenom ministerstvom alebo podľa osobitného predpisu.11c)
y)
udeľuje výnimky alebo povolenia podľa osobitného predpisu.11ca)
(2)
Dopravný úrad sleduje a vyhodnocuje úroveň kvality a bezpečnosť poskytovania leteckých navigačných služieb, určuje požiadavky na ich výkon, schvaľuje súvisiacu dokumentáciu a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(3)
Dopravný úrad môže poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení podľa určených technických podmienok a postupov a ich evidenciou, overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely a dohľadom nad používaním osobitných letísk; v poverení určí rozsah a spôsob výkonu týchto činností.
zobraziť paragraf
§ 49
Štátny odborný dozor

(1)
Štátny odborný dozor v civilnom letectve vykonáva ministerstvo a Dopravný úrad v rozsahu svojich pôsobností.
(2)
Pri vykonávaní štátneho odborného dozoru zamestnanci ministerstva a Dopravného úradu (ďalej len „zamestnanci“) overujú a kontrolujú spôsobilosť civilných lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky, letísk, osobitných letísk a leteckých pozemných zariadení, leteckého prekážkového značenia, činnosť členov leteckého personálu, činnosť prevádzkovateľov lietadiel, činnosť leteckých dopravcov, činnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na prevádzkovanie letísk, osobitných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, oprávnených na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, poverených vykonávaním letových prevádzkových služieb, činnosť právnických osôb poverených poskytovaním leteckej informačnej služby, oprávnených na poskytovanie leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb pre leteckú meteorológiu, oprávnených na vykonávanie leteckej meteorologickej služby a poverených koordináciou pátrania a záchrany z hľadiska plnenia ich povinností súvisiacich s bezpečnosťou leteckej prevádzky, ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe alebo štandardami alebo odporúčaniami medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala a z hľadiska plnenia požiadaviek a dodržiavania podmienok ustanovených rozhodnutiami vydanými správnym orgánom v civilnom letectve.
(3)
Zamestnanci Dopravného úradu poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú oprávnení vykonávať počas letu kontrolu činnosti posádky a technického vybavenia civilných lietadiel zapísaných v registri lietadiel, ako aj celkového zabezpečenia leteckej prevádzky. Ak existujú odôvodnené pochybnosti o bezpečnosti letu, zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru môžu let zakázať.
(4)
Prevádzkovatelia lietadiel, leteckí dopravcovia, prevádzkovatelia letísk a leteckých pozemných zariadení, držitelia rozhodnutia podľa § 33 ods. 2, držitelia povolenia na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, členovia leteckého personálu, ako aj ostatné osoby činné v civilnom letectve sú povinní poskytnúť zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru požadovanú dokumentáciu, podklady, informácie a vysvetlenia a umožniť im vstup na palubu lietadla a do priestorov súvisiacich s predmetom ich činnosti.
(5)
Tuzemskí leteckí dopravcovia musia zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru poskytnúť bezplatnú prepravu na výkon štátneho odborného dozoru nad ich prevádzkou.
(6)
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na vývoj, výrobu, vykonávanie modifikácií, opravy, údržbu, skúšanie a prevádzkovanie lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky sú povinné na vlastné náklady zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru
a)
umožniť v priebehu vývoja, výroby, vykonávania modifikácií, opráv, údržby alebo prevádzky výrobkov leteckej techniky účasť na pracovných úkonoch a skúškach, ktoré vyžaduje výkon štátneho odborného dozoru,
b)
vytvoriť na výkon ich činnosti potrebné podmienky vrátane poskytovania dokumentácie a informácií, umožniť vstup do prevádzkových priestorov, zabezpečiť súčinnosť a prítomnosť potrebných pracovníkov, poskytovať primerané priestory, meracie a skúšobné zariadenia,
c)
preukázať, že výrobok leteckej techniky má vlastnosti a parametre podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe alebo na základe predpisov cudzieho štátu, ktoré sú v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo ktoré vydal príslušný orgán medzinárodnej organizácie.
(7)
Pri výkone štátneho odborného dozoru spolupracujú aj iné poverené osoby podľa osobitného predpisu11d) alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(8)
Podrobnosti o odbornej spôsobilosti a vystrojení a označení zamestnancov Dopravného úradu pri výkone štátneho odborného dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 51
Ukladanie pokút

(1)
Ministerstvo uloží pokutu do 166 000 eur osobe, ktorá
a)
vykonáva leteckú dopravu za odplatu1) bez licencie alebo povolenia,
b)
poruší podmienky určené v licencii alebo v povolení na vykonávanie leteckej dopravy,
c)
vykonáva letecké navigačné služby bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení,
d)
zriadi letisko alebo letecké pozemné zariadenie, vykoná jeho podstatnú zmenu alebo ho zruší bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami určenými v rozhodnutí o udelení súhlasu podľa § 27,
e)
poskytuje odbornú prípravu v oblasti bezpečnostnej ochrany bez akreditácie alebo v rozpore so schváleným obsahom kurzov.
(2)
Dopravný úrad uloží pokutu do 33 190 eur osobe, ktorá
a)
vykonáva ako prevádzkovateľ cudzieho civilného lietadla vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky iný ako dopravný let za odplatu bez povolenia Dopravného úradu,
b)
vykonáva letecké práce alebo iné podnikanie v civilnom letectve s výnimkou činností podľa odseku 3 písm. c) bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení,
c)
prevádzkuje lietadlo alebo vykonáva leteckú činnosť, ktorá vyžaduje osvedčenie leteckého prevádzkovateľa, bez tohto osvedčenia,
d)
prevádzkuje letisko alebo letecké pozemné zariadenie bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení alebo v rozpore s letiskovou prevádzkovou príručkou,
e)
vykonáva činnosť bez poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou lietadla alebo škody z prepravnej zmluvy,
f)
vykonáva bez povolenia let lietadlom, ktoré nemá osvedčenie letovej spôsobilosti alebo ho používa v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení,
g)
vykonáva činnosť v rozpore so schváleným bezpečnostným programom alebo porušuje predpísané opatrenia na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania,
h)
posúdi zdravotnú spôsobilosť člena leteckého personálu alebo vydá členovi leteckého personálu doklad o zdravotnej spôsobilosti bez toho, aby bol na takú činnosť osvedčený Dopravným úradom, alebo v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena leteckého personálu alebo nesplní povinnosť podľa osobitných predpisov.11h)
i)
poruší ustanovenie medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, alebo osobitných predpisov v oblasti civilného letectva,11i)
j)
vykonáva z osobitného letiska obchodnú leteckú dopravu.
(3)
Dopravný úrad uloží pokutu do 16 600 eur osobe, ktorá
a)
vykonáva ako držiteľ osvedčenia leteckého prevádzkovateľa činnosť v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení,
b)
používa v civilnom letectve výrobky leteckej techniky bez overenia ich spôsobilosti,
c)
vyvíja, vyrába, vykonáva modifikácie alebo skúša výrobky leteckej techniky alebo vykonáva práce na zachovanie ich spôsobilosti bez povolenia vydaného Dopravným úradom,
d)
mení konštrukciu alebo výstroj lietadla v prevádzke bez súhlasu Dopravného úradu,
e)
nedodrží zákaz alebo obmedzenie vzťahujúce sa na ochranné pásmo alebo umiestni stavbu alebo zariadenie nestavebnej povahy, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, mimo ochranného pásma bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami určenými v rozhodnutí podľa § 29 alebo v súhlase podľa § 30,
f)
neumiestni alebo neudržiava na stavbe alebo na zariadení nestavebnej povahy letecké prekážkové značenie vo funkčnom stave alebo toto značenie umiestni alebo udržiava v rozpore s podmienkami určenými Dopravným úradom,
g)
vykonáva výcvik leteckého personálu bez osvedčenia leteckej školy alebo bez povolenia vydaného Dopravným úradom alebo v rozpore s nimi,
h)
prevádzkuje osobitné letisko bez rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2 alebo v rozpore s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí alebo v rozpore s prevádzkovou príručkou osobitného letiska,
i)
vykoná z osobitného letiska let do tretej krajiny.
(4)
Dopravný úrad uloží pokutu do 3 300 eur osobe, ktorá
a)
nemá na palube lietadla predpísané doklady alebo dokumentáciu alebo neposkytne z paluby lietadla informácie, ktoré možno vyžadovať,
b)
nepredkladá ako prevádzkovateľ lietadla, držiteľ licencie alebo povolenia na vykonávanie leteckej dopravy, prevádzkovateľ civilného letiska, osoba oprávnená na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve alebo poskytujúca letové prevádzkové služby štatistické a iné údaje (§ 50).
(5)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 53

(1)
Priestupku na úseku civilného letectva sa dopustí ten, kto
a)
vykoná let v časti vzdušného priestoru, v ktorej bolo vykonanie letu zakázané,
b)
vykoná let v časti vzdušného priestoru, v ktorej bolo vykonanie letu obmedzené,
c)
zapríčiní ako držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu leteckú nehodu alebo incident,
d)
vykonáva oprávnenia vyplývajúce z preukazu o odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu po požití prostriedkov, ktoré znižujú zdravotnú spôsobilosť,
e)
sa odmietne podrobiť skúške na zistenie užitia prostriedkov, ktoré znižujú zdravotnú spôsobilosť,
f)
nevie sa preukázať preukazom odbornej spôsobilosti pri výkone činnosti člena leteckého personálu,
g)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez príslušnej odbornej spôsobilosti alebo po zrušení, obmedzení alebo odňatí dokladov podľa § 54,
h)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez platného dokladu o zdravotnej spôsobilosti,
i)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez príslušnej zdravotnej spôsobilosti,
j)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu v rozpore s podmienkami určenými v doklade o zdravotnej spôsobilosti,
k)
poruší ako člen leteckého personálu v leteckej prevádzke iným spôsobom ustanovenie tohto zákona alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho základe alebo na základe medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, alebo osobitných predpisov v oblasti civilného letectva,11i)
l)
sa dopustí činu protiprávneho zasahovania v civilnom letectve, ktorý nie je trestným činom,
m)
poruší podmienky určené rozhodnutím podľa § 7 ods. 2,
n)
vykoná vzlet z iného miesta ako z letiska alebo z osobitného letiska, ak osobitný predpis neustanovuje inak;11j) to neplatí, ak ide o vzlet lietadla, ktoré vlečie iné lietadlo po vynútenom alebo bezpečnostnom pristátí.
(2)
Dopravný úrad uloží za priestupok
a)
podľa odseku 1 písm. a) spáchaný úmyselne pokutu 3 500 eur alebo spáchaný z nedbanlivosti pokutu 500 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. b) spáchaný úmyselne 2 000 eur alebo spáchaný z nedbanlivosti pokutu 100 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. c) pokutu 2 000 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. d) a e) pokutu 1 500 eur,
e)
podľa odseku 1 písm. f) a h) pokutu 300 eur,
f)
podľa odseku 1 písm. g) a i) pokutu 2 000 eur,
g)
podľa odseku 1 písm. j) pokutu 1 000 eur,
h)
podľa odseku 1 písm. k) a l) pokutu od 100 do 3 300 eur,
i)
podľa odseku 1 písm. m) spáchaný úmyselne pokutu 2 000 eur alebo spáchaný z nedbanlivosti pokutu 100 eur,
j)
podľa odseku 1 písm. n) pokutu od 100 eur do 2 000 eur.
(3)
Dopravný úrad je pri určení výšky pokuty povinný zohľadniť okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo, najmä na závažnosť následkov, trvanie protiprávneho stavu, ako aj to, či ide o opakované konanie alebo opomenutie.
(4)
Priestupky prejednáva Dopravný úrad.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.12)
zobraziť paragraf
§ 55

(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak.
(2)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní vo veciach zákazu a obmedzenia letov (§ 6), určovania podmienok vykonávania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (§ 7 ods. 2), vyšetrovania leteckých nehôd (§ 18), vydávania a uznávania preukazov spôsobilosti leteckého personálu (§ 19), overovania spôsobilosti lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky (§ 22 až 24), schvaľovania kurzov odbornej prípravy (§ 34a ods. 8), povoľovania nepravidelných dopravných letov (§ 39) iných ako dopravných letov zahraničných prevádzkovateľov lietadiel za odplatu (§ 40), pri výkone pôsobnosti podľa § 41 ods. 1 písm. e) a ods. 11, udeľovania výnimiek podľa § 47 písm. t) a udeľovania výnimiek alebo povolení podľa § 48 ods. 1 písm. y).
(3)
Proti rozhodnutiu Dopravného úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.
(4)
Opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov štátnej správy, ktorými sa v záujme bezpečnosti zrušuje, odníma alebo obmedzuje platnosť dokladov (§ 54), nemajú odkladný účinok.
zobraziť paragraf
§ 56
Medzinárodné štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva

(1)
Osoby činné v civilnom letectve sú povinné dodržiavať štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala.14) O prijatí štandardov a odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva Slovenskou republikou rozhoduje ministerstvo.
(2)
Štandardy a odporúčania podľa odseku 1 sa uverejňujú na webovom sídle ministerstva v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku.
(3)
Ministerstvo vydá ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy potrebné na vykonanie medzinárodných zmlúv, štandardov a odporúčaní uvedených v odseku 1.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 57f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019

(1)
Iná plocha, ako je letisko, ktorá sa používa na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení podľa predpisov účinných do 31. júla 2019 sa od 1. januára 2020 považuje za osobitné letisko podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2019. Osoba, ktorej boli určené podmienky na používanie inej plochy, ako je letisko, ktorá sa používa na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení podľa predpisov účinných do 31. júla 2019, je oprávnená pokračovať v tejto činnosti podľa predpisu účinného do 31. júla 2019 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2 v znení účinnom od 1. augusta 2019. Konanie o určenie podmienok podľa § 33 ods. 2 v znení účinnom od 1. augusta 2019 musí začať do 31. júla 2020, inak doterajšie oprávnenie na používanie inej plochy, ako je letisko, ktorá sa používa na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení zaniká.
(2)
Letisko bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 do 31. decembra 2020 sa od 1. januára 2021 považuje za osobitné letisko podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2019, ak nebolo začaté konanie o udelenie povolenia podľa § 32 ods. 1.
(3)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2 v znení účinnom od 1. augusta 2019 sa predkladá od 1. januára 2020.
(4)
Právoplatné rozhodnutie podľa § 34a ods. 8 udelené právnickej osobe, ktoré bolo vydané podľa doterajších predpisov, zostáva v platnosti do uplynutia doby, na ktorú bolo vydané.
(5)
Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 56a ods. 1 až 4 v znení účinnom do 31. júla 2019, ktoré boli predložené do 31. júla 2019, vybaví ministerstvo podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2019.
(6)
Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na účel podľa § 56a ods. 1 až 4 v znení účinnom do 31. júla 2019, vykoná ministerstvo podľa predpisu účinného do 31. júla 2019.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore