Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 01.11.2021

Platnosť od: 23.05.1998
Účinnosť od: 01.11.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Živnostenské podnikanie, Priestupkové konanie, Civilná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST23JUD73DS17EUPP2ČL4

Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 01.11.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 143/1998 s účinnosťou od 01.11.2021 na základe 354/2021


§ 21
Výcvik leteckého personálu

(1)
Právnická osoba, ktorá zabezpečuje výcvik leteckého personálu okrem leteckého personálu podľa odsekov 2 a 3, musí byť držiteľom osvedčenia vydaného Dopravným úradom, ak osobitný predpis4) neustanovuje inak.
(2)
Letecký prevádzkovateľ môže pre vlastnú potrebu vykonávať výcvik leteckého personálu na základe povolenia Dopravného úradu. Fyzická osoba môže vykonávať výcvik leteckého personálu na základe ohlásenia Dopravnému úradu do úrovne stanovenej osobitným predpisom.
(3)
Výcvik leteckého personálu lietajúcich športových zariadení vykonáva na základe povolenia Dopravného úradu osoba poverená overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení podľa § 48 ods. 3 a vydávaním preukazov odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení podľa § 19 ods. 4. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky vykonávania výcviku.
(4)
Podrobnosti o vydaní osvedčenia podľa odseku 1, o podmienkach vykonávania výcviku leteckého personálu podľa odsekov 1 a 2 a povoľovaní výcviku leteckého personálu pre vlastnú potrebu leteckého prevádzkovateľa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 48
Dopravný úrad

(1)
Dopravný úrad
a)
vykonáva
1.
štátny odborný dozor (§ 49),
2.
funkciu špeciálneho stavebného úradu pre civilné letectvo (§ 28),
3.
kontrolu dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 7),
4.
funkciu národného dozorného orgánu v oblasti leteckých navigačných služieb podľa osobitného predpisu,11bd)
5.
funkciu príslušného orgánu podľa osobitných predpisov,11be)
b)
určuje podmienky stavby a prevádzky lietajúcich športových zariadení [§ 2 písm. c)],
c)
vyhlasuje so súhlasom ministerstva obrany zákaz alebo obmedzenie letov v určenej časti vzdušného priestoru, ktorých trvanie nepresiahne tri mesiace (§ 6 ods. 2), a zákaz alebo obmedzenie letov lietajúcich športových zariadení alebo určených kategórií lietadiel (§ 7 ods. 1),
d)
určuje po dohode s ministerstvom obrany podmienky na vykonávanie letov lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (§ 7 ods. 2),
e)
povoľuje
1.
usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia (§ 7 ods. 3),
2.
prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení a vedie ich evidenciu (§ 32 ods. 1 a 10),
3.
letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve ( § 44 ods. 2 a § 45 ods. 3),
f)
kontroluje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (§ 13 ods. 1),
g)
vydáva osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (§ 12 ods. 1),
h)
dáva súhlas
1.
na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky presahujúcu 21 dní (§ 15 ods. 1) a na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemskými prevádzkovateľmi (§ 15 ods. 2),
2.
na zmenu konštrukcie a výstroja lietadla v prevádzke (§ 22 ods. 5),
3.
na vykonanie letu bez osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 1), overuje letovú spôsobilosť lietadiel a vydáva alebo uznáva za platné osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 1),
4.
na zriadenie leteckých pozemných zariadení, na ich podstatnú zmenu alebo zrušenie (§ 27 ods. 2),
5.
na zriadenie určených stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásem (§ 30 ods. 1),
6.
na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky (§ 40 ods. 1),
i)
prideľuje
1.
frekvencie z frekvenčného pásma leteckých telekomunikačných služieb v rámci vymedzených frekvencií v národnej tabuľke frekvenčného spektra,
2.
individuálny kód módu S odpovedača sekundárneho prehľadového radaru,
3.
kód núdzového vysielača polohy,
j)
vydáva a uznáva za platné preukazy odbornej spôsobilosti členov leteckého personálu (§ 19 ods. 3 a 10),
k)
vydáva osvedčenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti členov leteckého personálu (§ 19 ods. 6),
l)
vydáva záväzné stanovisko na vykonanie ohňostrojných prác, ak sa tieto majú vykonať vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou (§ 7 ods. 5),
m)
vydáva osvedčenia podľa § 21 ods. 1, povoľuje výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu leteckého prevádzkovateľa a vykonávanie výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení (§ 21 ods. 1 až 3),
n)
overuje typovú spôsobilosť lietadiel a ich súčastí a použiteľnosť výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve, vydáva alebo uznáva za platné osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla (§ 22 ods. 2), vydáva typové osvedčenie lietadla a dáva súhlas na použitie výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve (§ 24 ods. 1),
o)
vedie register lietadiel (§ 25 ods. 2),
p)
vydáva súhlas na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve, vykonáva overovanie spôsobilosti leteckého pozemného zariadenia a letové merania určených kategórií leteckých pozemných zariadení (§ 24 ods. 6),
r)
určuje ochranné pásma letísk a leteckých pozemných zariadení (§ 29 ods. 2) a osobitného letiska (§ 33 ods. 4),
s)
rozhoduje o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky letísk alebo leteckých pozemných zariadení (§ 32 ods. 2),
t)
určuje a mení podmienky prevádzkovania osobitného letiska (§ 33 ods. 2),
u)
schvaľuje
1.
bezpečnostné programy na ochranu civilného letectva a ich zmeny (§ 34 ods. 3),
2.
hodnotí plnenie požiadaviek a dostatočnosť zaistenia bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku (§ 34 ods. 2 a § 35 ods. 5),
3.
letiskovú prevádzkovú príručku11bf) a jej zmenu a prevádzkovú príručku osobitného letiska a jej zmenu,
v)
ukladá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám (§ 51 ods. 2, 3 a 4 a § 53 ods. 2) a prejednáva priestupky na úseku civilného letectva (§ 53 ods. 4),
w)
pripravuje návrhy predpisov podľa § 56,
x)
vykonáva ďalšiu pôsobnosť v rozsahu určenom ministerstvom alebo podľa osobitného predpisu.11c)
y)
udeľuje výnimky alebo povolenia podľa osobitného predpisu.11ca)
(2)
Dopravný úrad sleduje a vyhodnocuje úroveň kvality a bezpečnosť poskytovania leteckých navigačných služieb, určuje požiadavky na ich výkon, schvaľuje súvisiacu dokumentáciu a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(3)
Dopravný úrad môže poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení podľa určených technických podmienok a postupov a ich evidenciou, overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely a dohľadom nad používaním osobitných letísk; v poverení určí rozsah a spôsob výkonu týchto činností.
zobraziť paragraf
§ 49
Štátny odborný dozor

(1)
Štátny odborný dozor v civilnom letectve vykonáva ministerstvo a Dopravný úrad v rozsahu svojich pôsobností.
(2)
Pri vykonávaní štátneho odborného dozoru zamestnanci ministerstva a Dopravného úradu (ďalej len „zamestnanci“) overujú a kontrolujú spôsobilosť civilných lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky, letísk, osobitných letísk a leteckých pozemných zariadení, leteckého prekážkového značenia, činnosť členov leteckého personálu, činnosť osôb vykonávajúcich výcvik leteckého personálu, činnosť prevádzkovateľov lietadiel, činnosť leteckých dopravcov, činnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na prevádzkovanie letísk, osobitných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, oprávnených na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, poverených dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení a ich evidenciou, overovaním odbornej spôsobilosti a vydávaním preukazov odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely a dohľadom nad používaním osobitných letísk, poverených vykonávaním letových prevádzkových služieb, činnosť právnických osôb poverených poskytovaním leteckej informačnej služby, oprávnených na poskytovanie leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb pre leteckú meteorológiu, oprávnených na vykonávanie leteckej meteorologickej služby a poverených koordináciou pátrania a záchrany z hľadiska plnenia ich povinností súvisiacich s bezpečnosťou leteckej prevádzky, ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe alebo štandardami alebo odporúčaniami medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala a z hľadiska plnenia požiadaviek a dodržiavania podmienok ustanovených rozhodnutiami vydanými správnym orgánom v civilnom letectve.
(3)
Zamestnanci Dopravného úradu poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú oprávnení vykonávať počas letu kontrolu činnosti posádky a technického vybavenia civilných lietadiel zapísaných v registri lietadiel alebo kontrolu činnosti posádky a technického vybavenia lietajúcich športových zariadení evidovaných podľa § 26 ods. 7, ako aj celkového zabezpečenia leteckej prevádzky. Ak existujú odôvodnené pochybnosti o bezpečnosti letu, zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru môžu let zakázať.
(4)
Prevádzkovatelia lietadiel, leteckí dopravcovia, prevádzkovatelia letísk a leteckých pozemných zariadení, držitelia rozhodnutia podľa § 33 ods. 2, osoby poverené podľa § 19 ods. 4, osoby poverené podľa § 48 ods. 3, držitelia osvedčenia podľa § 21 ods. 1, držitelia povolenia na vykonávanie výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení, držitelia povolenia na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, členovia leteckého personálu, ako aj ostatné osoby činné v civilnom letectve sú povinní poskytnúť zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru požadovanú dokumentáciu, podklady, informácie a vysvetlenia a umožniť im vstup na palubu lietadla a do priestorov súvisiacich s predmetom ich činnosti.
(5)
Tuzemskí leteckí dopravcovia musia zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru poskytnúť bezplatnú prepravu na výkon štátneho odborného dozoru nad ich prevádzkou.
(6)
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na vývoj, výrobu, vykonávanie modifikácií, opravy, údržbu, skúšanie a prevádzkovanie lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky sú povinné na vlastné náklady zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru
a)
umožniť v priebehu vývoja, výroby, vykonávania modifikácií, opráv, údržby alebo prevádzky výrobkov leteckej techniky účasť na pracovných úkonoch a skúškach, ktoré vyžaduje výkon štátneho odborného dozoru,
b)
vytvoriť na výkon ich činnosti potrebné podmienky vrátane poskytovania dokumentácie a informácií, umožniť vstup do prevádzkových priestorov, zabezpečiť súčinnosť a prítomnosť potrebných pracovníkov, poskytovať primerané priestory, meracie a skúšobné zariadenia,
c)
preukázať, že výrobok leteckej techniky má vlastnosti a parametre podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe alebo na základe predpisov cudzieho štátu, ktoré sú v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo ktoré vydal príslušný orgán medzinárodnej organizácie.
(7)
Pri výkone štátneho odborného dozoru spolupracujú aj iné poverené osoby podľa osobitného predpisu11d) alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(8)
Podrobnosti o odbornej spôsobilosti a vystrojení a označení zamestnancov Dopravného úradu pri výkone štátneho odborného dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 51
Ukladanie pokút

(1)
Ministerstvo uloží pokutu do 166 000 eur osobe, ktorá
a)
vykonáva leteckú dopravu za odplatu1) bez licencie alebo povolenia,
b)
poruší podmienky určené v licencii alebo v povolení na vykonávanie leteckej dopravy,
c)
vykonáva letecké navigačné služby bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení,
d)
zriadi letisko alebo letecké pozemné zariadenie, vykoná jeho podstatnú zmenu alebo ho zruší bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami určenými v rozhodnutí o udelení súhlasu podľa § 27,
e)
poskytuje odbornú prípravu v oblasti bezpečnostnej ochrany bez akreditácie alebo v rozpore so schváleným obsahom kurzov.
(2)
Dopravný úrad uloží pokutu do 33 190 eur osobe, ktorá
a)
vykonáva ako prevádzkovateľ cudzieho civilného lietadla vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky iný ako dopravný let za odplatu bez povolenia Dopravného úradu,
b)
vykonáva letecké práce alebo iné podnikanie v civilnom letectve s výnimkou činností podľa odseku 3 písm. c) bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení,
c)
prevádzkuje lietadlo alebo vykonáva leteckú činnosť, ktorá vyžaduje osvedčenie leteckého prevádzkovateľa, bez tohto osvedčenia,
d)
prevádzkuje letisko alebo letecké pozemné zariadenie bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení alebo v rozpore s letiskovou prevádzkovou príručkou,
e)
vykonáva činnosť bez poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou lietadla alebo škody z prepravnej zmluvy,
f)
vykonáva bez povolenia let lietadlom, ktoré nemá osvedčenie letovej spôsobilosti alebo ho používa v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení,
g)
vykonáva činnosť v rozpore so schváleným bezpečnostným programom alebo porušuje predpísané opatrenia na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania,
h)
posúdi zdravotnú spôsobilosť člena leteckého personálu alebo vydá členovi leteckého personálu doklad o zdravotnej spôsobilosti bez toho, aby bol na takú činnosť osvedčený Dopravným úradom, alebo v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena leteckého personálu alebo nesplní povinnosť podľa osobitných predpisov.11h)
i)
poruší ustanovenie medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, alebo osobitných predpisov v oblasti civilného letectva,11i)
j)
vykonáva z osobitného letiska obchodnú leteckú dopravu.
(3)
Dopravný úrad uloží pokutu do 16 600 eur osobe, ktorá
a)
vykonáva ako držiteľ osvedčenia leteckého prevádzkovateľa činnosť v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení,
b)
používa v civilnom letectve výrobky leteckej techniky bez overenia ich spôsobilosti,
c)
vyvíja, vyrába, vykonáva modifikácie alebo skúša výrobky leteckej techniky alebo vykonáva práce na zachovanie ich spôsobilosti bez povolenia vydaného Dopravným úradom,
d)
mení konštrukciu alebo výstroj lietadla v prevádzke bez súhlasu Dopravného úradu,
e)
nedodrží zákaz alebo obmedzenie vzťahujúce sa na ochranné pásmo alebo umiestni stavbu alebo zariadenie nestavebnej povahy, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, mimo ochranného pásma bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami určenými v rozhodnutí podľa § 29 alebo v súhlase podľa § 30,
f)
neumiestni alebo neudržiava na stavbe alebo na zariadení nestavebnej povahy letecké prekážkové značenie vo funkčnom stave alebo toto značenie umiestni alebo udržiava v rozpore s podmienkami určenými Dopravným úradom,
g)
vykonáva výcvik leteckého personálu bez osvedčenia podľa § 21 ods. 1 alebo bez povolenia vydaného Dopravným úradom alebo bez vyhlásenia4) alebo v rozpore s nimi,
h)
prevádzkuje osobitné letisko bez rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2 alebo v rozpore s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí alebo v rozpore s prevádzkovou príručkou osobitného letiska,
i)
vykoná z osobitného letiska let do tretej krajiny.
(4)
Dopravný úrad uloží pokutu do 3 300 eur osobe, ktorá
a)
nemá na palube lietadla predpísané doklady alebo dokumentáciu alebo neposkytne z paluby lietadla informácie, ktoré možno vyžadovať,
b)
nepredkladá ako prevádzkovateľ lietadla, držiteľ licencie alebo povolenia na vykonávanie leteckej dopravy, prevádzkovateľ civilného letiska, osoba oprávnená na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve alebo poskytujúca letové prevádzkové služby štatistické a iné údaje (§ 50).
(5)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]4)  Čl. 10a ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore