Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 účinný od 01.02.2020

Platnosť od: 22.08.1993
Účinnosť od: 01.02.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST23JUD485103DS13EUPPČL4

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 účinný od 01.02.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 182/1993 s účinnosťou od 01.02.2020 na základe 476/2019

Legislatívny proces k zákonu 476/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Predmet a rozsah úpravy

§ 1
(1)

Tento zákon upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na byty osobitného určenia1) okrem bytov stavebne určených na bývanie ťažko ...

(3)

Ustanovenia osobitných predpisov o podmienkach nadobúdania nehnuteľného majetku devízovými cudzozemcami ...

§ 2
(1)

Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného ...

(2)

Bytovým domom (ďalej len „dom”) sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica ...

(3)

Nebytovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím ...

(4)

Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, ...

(5)

Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné ...

(6)

Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne ...

(7)

Podlahovou plochou bytu sa na účely tohto zákona rozumie podlahová plocha všetkých miestností bytu a ...

(8)

Prevádzkou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie ...

(9)

Údržbou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti, ktoré sú potrebné na zachovanie pôvodného štandardu ...

(10)

Opravou sa na účely tohto zákona rozumie odstránenie čiastočného fyzického opotrebovania alebo poškodenia ...

(11)

Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozumejú zásahy do spoločných častí domu, spoločných zariadení ...

(12)

Modernizáciou sa na účely tohto zákona rozumie obnova, zlepšenie alebo rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti ...

(13)

Garážou v dome sa na účely tohto zákona rozumie nebytový priestor v dome, ktorý je podľa rozhodnutia ...

(14)

Garážovým stojiskom sa na účely tohto zákona rozumie plošne vymedzená časť garáže v dome; garážové stojisko ...

(15)

Skladovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie časť nebytového priestoru v dome určeného podľa ...

(16)

Domovým poriadkom sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel ...

§ 3
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na práva a povinnosti vlastníkov domov, bytov a nebytových ...

(2)

Právne vzťahy k bytom a nebytovým priestorom v domoch sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka ...

(3)

Ustanovenia osobitných predpisov7) nie sú týmto zákonom dotknuté.

§ 4 - Nadobúdanie vlastníctva
(1)

Vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v dome sa nadobúda

a)
na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome s vlastníkom domu alebo ...
b)
na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu,
c)
dedením,
d)
rozhodnutím štátneho orgánu.8)
(2)

Byt alebo nebytový priestor v dome môže byť vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, v ...

DRUHÁ ČASŤ

PREVOD VLASTNÍCTVA BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V DOME

§ 5 - Zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome
(1)

Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome musí byť ...

a)
popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstva bytu,5) vymedzenie polohy bytu alebo nebytového ...
b)
vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných ...
c)
určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku ...
d)
úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku,
e)
vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku dohodou nadobúdateľa bytu alebo nebytového ...
f)
vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve ...
g)
úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany, ak sú také objekty v dome, po predchádzajúcom súhlase príslušných ...
(2)

Prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je ...

(3)

Zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome okrem ...

(4)

Vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v dome, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, ...

(5)

K prvej zmluve o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome sa pripoja situačné plány ...

(6)

Práva a povinnosti zo zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome prechádzajú ...

(7)

Ak nedôjde k prevodu vlastníctva všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, je pôvodný vlastník ...

(8)

Náklady spojené s prevodom vlastníctva bytu a nebytového priestoru znáša predávajúci; predávajúci môže ...

Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome

§ 6
(1)

Správu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „spoločenstvo“) ...

(2)

Správa domu je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov ...

a)
prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu spoločných častí domu, spoločných zariadení ...
b)
služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,
c)
vedenie účtu domu v banke,
d)
vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných pohľadávok a nárokov,
e)
iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a ...
(3)

Na správu domu nesmú byť dohodnuté súčasne viaceré formy správy domu. Na správu v jednom dome môže byť ...

(4)

Ak boli v dome uzavreté zmluvy v rozpore s odsekom 3, je platná len zmluva o výkone správy alebo zmluva ...

Spoločenstvo

§ 7
(1)

Spoločenstvo je právnická osoba11) založená podľa tohto zákona, ktorá spravuje spoločné časti domu a ...

(2)

Návrh na zápis do registra je povinný podať zvolený predseda alebo poverený vlastník bytu alebo nebytového ...

a)
zmluva o spoločenstve v dvoch vyhotoveniach alebo jej dodatok v dvoch vyhotoveniach, ak sa týka zmeny ...
b)
zápisnica a prezenčná listina zo zhromaždenia alebo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov ...
c)
údaje zvoleného predsedu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,12aaaa) ak ide o návrh na ...
d)
údaje podľa osobitného predpisu12aaab) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k domu, ak ide o ...
e)
výpoveď zmluvy o výkone správy, ak ide o zmenu formy správy,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku.
(3)

Konanie o registrácii sa začne dňom, keď je správnemu orgánu doručený návrh na zápis do registra, ktorý ...

(4)

Ak návrh na zápis do registra neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, správny orgán upozorní zvoleného ...

(5)

Správny orgán vykoná zápis do registra do 15 dní od začatia konania, alebo ak ide o zmenu formy správy, ...

(6)

Vznik spoločenstva, jeho názov a sídlo oznámi správny orgán príslušnej krajskej správe Štatistického ...

(7)

Do registra sa zapisuje

a)
názov a sídlo spoločenstva,
b)
identifikačné číslo,
c)
orgány spoločenstva,
d)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu.
(8)

Spoločenstvo môžu založiť aj vlastníci bytov a nebytových priestorov viacerých domov.

(9)

V registri sa ďalej vyznačí

a)
vstup spoločenstva do likvidácie vrátane mena, priezviska a adresy trvalého pobytu likvidátora,
b)
vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska a adresy trvalého pobytu správcu konkurznej podstaty,
c)
právny dôvod výmazu spoločenstva.
(10)

Náležitosti zapísané v registri sú účinné voči každému odo dňa vykonania zápisu do registra.

(11)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

§ 7a
(1)

Zmluva o spoločenstve sa uzatvára v písomnej forme na neurčitú dobu. Zmluva o spoločenstve sa schvaľuje ...

(2)

S prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome prechádzajú na nového ...

(3)

Zmluva o spoločenstve musí obsahovať

a)
názov a sídlo spoločenstva,
b)
orgány spoločenstva a ich právomoc,
c)
spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva ...
d)
úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
e)
úpravu majetkových pomerov spoločenstva,
f)
spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv.
(4)

V zmluve o spoločenstve sa môže určiť, že spoločenstvo vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu ...

§ 7b
(1)

Spoločenstvo môže vykonávať len činnosti vymedzené týmto zákonom. Hospodári s úhradami vlastníkov bytov ...

(2)

Spoločenstvo uzatvára v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zmluvy v rozsahu ...

(3)

Spoločenstvo je povinné najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových ...

(4)

Spoločenstvo sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve. ...

(5)

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní uhrádzať finančné prostriedky do fondu prevádzky, ...

(6)

Spoločenstvo môže uzavrieť zmluvu o úvere na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných častí, ...

§ 7c
(1)

Orgánmi spoločenstva sú

a)
predseda,
b)
rada,
c)
zhromaždenie,
d)
iný orgán, ak tak ustanoví zmluva o spoločenstve.
(2)

Predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene. Predsedu volí zhromaždenie ...

a)
rozpočet spoločenstva na príslušný kalendárny rok,
b)
ročnú účtovnú závierku spoločenstva,
c)
výšku mesačných úhrad za plnenia,
d)
výšku mesačných platieb za správu,
e)
použitie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv,
f)
výšku príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv,
g)
vyúčtovanie úhrad za plnenia,
h)
podanie návrhu na exekučné konanie,12ab)
i)
vykonanie dobrovoľnej dražby12ac) bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa ...
(3)

Predsedu odvoláva zhromaždenie. Funkčné obdobie predsedu sa skončí dňom, keď zanikne vlastnícke právo ...

(4)

Predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome ...

(5)

Rada je dozorný orgán spoločenstva. Rada

a)
zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok,
b)
kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
c)
navrhuje odvolanie predsedu,
d)
kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov.
(6)

Rada má najmenej troch členov. Členom rady môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. ...

(7)

Predseda a člen rady nesmie

a)
vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločenstva,
b)
sprostredkúvať pre iné osoby obchody, ktoré sú predmetom činnosti spoločenstva alebo s ním súvisia.
(8)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin ...

(9)

Zhromaždenie tvoria všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Zhromaždenie rozhoduje o ...

§ 7d
(1)

Spoločenstvo sa zrušuje

a)
dňom uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie ...
b)
rozhodnutím zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva,
c)
vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(2)

Spoločenstvo nemožno zrušiť podľa odseku 1 písm. a), ak nie je ku dňu zrušenia uzavretá zmluva o výkone ...

(3)

Zhromaždenie môže rozhodnúť o zlúčení alebo splynutí spoločenstva s iným spoločenstvom. Pri zlúčení ...

(4)

Spoločenstvo zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez ...

(5)

Fond prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia môže likvidátor použiť len na účely podľa tohto zákona. ...

(6)

Likvidačný zostatok sa prevedie do fondu prevádzky, údržby a opráv príslušného domu. Odmenu likvidátora ...

Správca

§ 8
(1)

Správcom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo ...

(2)

Akákoľvek zmena, zrušenie, splynutie alebo zlúčenie správcov nemôže byť na ujmu vlastníkov bytov a nebytových ...

(3)

Správca je povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý dom, ktorý spravuje. Prostriedky ...

(4)

Majetok vlastníkov nemôže byť súčasťou konkurznej podstaty správcu ani predmetom výkonu rozhodnutia ...

(5)

Správca zodpovedá vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome za všetky škody vzniknuté v dôsledku ...

§ 8a
(1)

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o výkone správy. ...

a)
vzájomné práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri zabezpečovaní ...
b)
spôsob výkonu správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, ...
c)
zásady hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv vrátane rozsahu oprávnenia disponovať ...
d)
zásady platenia úhrad za plnenia a hospodárenie s nimi,
e)
zásady určenia výšky platieb za správu,
f)
rozsah a obsah správy o činnosti správcu podľa odseku 2.
(2)

Správca je povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových ...

(3)

Dňom skončenia správy domu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré súvisia ...

(4)

Ak správca nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci ...

(5)

Komunikáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov ...

(6)

Zmluva o výkone správy sa uzatvára so správcom písomne na neurčitý čas. Vlastníci bytov a nebytových ...

(7)

S prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome prechádzajú na nového ...

(8)

Ak správca vypovedal zmluvu o výkone správy, nemôže ukončiť výkon správy, ak vlastníci bytov a nebytových ...

(9)

Ak bol správca vyčiarknutý zo zoznamu správcov,12ca) zmluva o výkone správy bytového domu zaniká dňom ...

(10)

Po vyčiarknutí zo zoznamu správcov je doterajší správca povinný

a)
o tejto skutočnosti informovať vlastníkov do siedmich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...
b)
vykonať nevyhnutné činnosti smerujúce k ukončeniu výkonu správy a jej odovzdaniu novému správcovi bez ...
c)
do uzavretia zmluvy o výkone správy s novým správcom alebo vzniku spoločenstva zabezpečovať prevádzku ...
(11)

Ustanovenia odsekov 9 a 10 sa nevzťahujú na zmluvy o výkone správy budov, ktoré nemajú charakter bytového ...

§ 8b
(1)

Pri správe domu je správca povinný

a)
hospodáriť s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s odbornou starostlivosťou v súlade ...
b)
dbať na ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a uprednostňovať ich záujmy pred ...
c)
zastupovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou ...
d)
vykonávať práva k majetku vlastníkov len v záujme vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
e)
sledovať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov ...
f)
zvolať schôdzu vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiadajú vlastníci bytov ...
g)
vypracovať a každoročne do 30. novembra vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome predložiť plán ...
h)
podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby12ac) bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie ...
i)
podať návrh na exekučné konanie,12ab)
j)
zabezpečovať všetky ďalšie činnosti potrebné na riadny výkon správy domu v súlade so zmluvou o výkone ...
k)
priebežne zverejňovať na mieste v dome obvyklom v spoločných častiach domu alebo na webovom sídle správcu, ...
(2)

Pri obstarávaní služieb a tovaru je správca povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky, aké sa dali ...

Spoločné ustanovenia k správe domu

§ 9
(1)

Práva a povinnosti zo zodpovednosti za vady a za škody voči zhotoviteľovi domu prechádzajú z pôvodného ...

(2)

Právne úkony týkajúce sa domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku ...

(3)

Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov ...

(4)

Správca alebo predseda je povinný zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ...

(5)

Spoločenstvo a správca sú povinní

a)
evidovať a uchovávať všetky prijaté rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome vrátane ...
b)
viesť zoznam a dokumentáciu súdnych sporov týkajúcich sa domu,
c)
priebežne aktualizovať evidenciu rozhodnutí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome; predseda ...
d)
umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich ...
e)
uplatňovať práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome vyplývajúce zo zodpovednosti za vady ...
(6)

Ak zaniká zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy alebo ak správca alebo spoločenstvo končia ...

(7)

Spoločenstvo a správca sú povinní vykonávať správu domu samostatne v mene a na účet vlastníkov bytov ...

(8)

Spoločenstvo a správca zastupujú v konaní pred súdom a iným orgánom verejnej moci aj vlastníkov bytov ...

a)
proti ktorým smeruje návrh na začatie konania podaný prehlasovaným vlastníkom bytu alebo nebytového ...
b)
ktorí sa domáhajú úhrady dlhu alebo plnenia inej povinnosti vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru ...
§ 10
(1)

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so ...

(2)

Príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv domu sú

a)
mesačné preddavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
b)
príjem za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, ...
c)
výnosy z účtu domu vedeného v banke,
d)
príjmy z výťažku exekúcie bytu alebo nebytového priestoru alebo z dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového ...
e)
zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv domu. ...
(3)

Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy ...

(4)

Spoločenstvo a správca vedie prostriedky vo fonde prevádzky, údržby a opráv oddelene od prostriedkov ...

(5)

Prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru nemá doterajší vlastník bytu alebo ...

(6)

Úhrady za plnenia sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní mesačne vopred uhrádzať ...

(7)

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenia od povinnosti ...

Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

§ 11
(1)

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor ...

(2)

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré na iných ...

(3)

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a ...

(4)

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže vykonávať úpravy bytu alebo nebytového priestoru ...

(5)

Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ...

(6)

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy ...

(7)

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní umožniť odstránenie nedostatkov zistených ...

(8)

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý stavebne upravuje byt alebo nebytový priestor, ...

(9)

Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ...

(10)

Vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomcovia, osoby, ktoré žijú s uvedenými osobami v domácnosti ...

§ 12
(1)

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome a osoby, ktoré s ním žijú v domácnosti,14) majú právo ...

(2)

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je oprávnený prenajať ho inej osobe. Nájom a podnájom ...

§ 13
(1)

S vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných ...

(2)

Spoluvlastníci spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku sa nemôžu dožadovať ...

§ 14
(1)

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a ...

(2)

Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa prijímajú na schôdzi vlastníkov alebo ...

(3)

Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas ...

(4)

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom, ...

a)
správcu,
b)
kandidáta na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich ...
c)
predsedu, člena rady alebo zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich odvolaní.
§ 14a
(1)

Schôdzu vlastníkov zvoláva správca alebo rada podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok, alebo keď ...

(2)

Termín, miesto a program schôdze vlastníkov alebo termín, miesto a otázky písomného hlasovania musia ...

(3)

Schôdzu vlastníkov vedie predseda alebo správca, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nerozhodli ...

(4)

Písomné hlasovanie sa uskutočňuje na hlasovacej listine alebo na viacerých listinách, ktoré obsahujú ...

(5)

Zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú spíše správca, ...

a)
termín a miesto konania schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,
b)
odsúhlasený program schôdze vlastníkov a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu,
c)
znenie prijatých rozhodnutí schôdze vlastníkov,
d)
iné skutočnosti, o ktorých rozhodli vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov, ...
e)
otázky písomného hlasovania a jeho výsledky,
f)
meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov.
(6)

Zápisnicu a výsledok hlasovania schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania musí zverejniť ten, kto ...

(7)

Platné rozhodnutia sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvy a ...

(8)

Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 dní od oznámenia ...

§ 14b
(1)

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých ...

a)
zmluve o spoločenstve, jej zmene alebo o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva a o ...
b)
voľbe alebo odvolaní predsedu,
c)
stanovách spoločenstva a zásadách hospodárenia spoločenstva,
d)
výške odmeny predsedovi a členom rady a výške mesačných platieb za správu spoločenstva,
e)
zmluve o výkone správy, jej zmene, zániku alebo výpovedi a o poverení osoby oprávnenej podpísať tieto ...
f)
výške platby za správu,
g)
zmene formy správy,
h)
výške odmeny zástupcu vlastníkov,
i)
preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv a účele použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby ...
j)
zásadách určenia výšky mesačných úhrad za plnenia,
k)
zohľadnení miery využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových ...
l)
súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorou môžu byť ohrozovaní alebo rušení ostatní ...
m)
súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu a nebytového priestoru v dome ...
n)
inštalácii alebo úprave spoločnej antény alebo umiestnení elektronických komunikačných sietí v dome ...
o)
podaní návrhu na exekučné konanie12ab) alebo návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby12ac) bytu alebo ...
p)
nájme a výpožičke spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu ...
r)
práve výlučne užívať nové spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu alebo príslušenstvo len niektorými ...
s)
prijatí, zmene alebo zrušení domového poriadku.
(2)

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou hlasov ...

a)
zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu,
b)
zmluve o úvere alebo jej zmene,
c)
zmluve o zabezpečení úveru alebo jej zmene,
d)
zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s právom jej ...
e)
zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytu alebo nebytového priestoru v dome, vstavbe alebo nadstavbe novej ...
f)
zriadení vecného bremena k spoločným častiam domu, spoločným zariadeniam domu, príslušenstvu a k priľahlému ...
(3)

Súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vyžaduje pri rozhodovaní o zmluve ...

a)
prevode vlastníctva nebytového priestoru, priľahlého pozemku, príslušenstva alebo ich častí, ktoré sú ...
b)
výstavbe výlučne novej spoločnej časti domu, výlučne nového spoločného zariadenia domu alebo výlučne ...
(4)

O veciach, ktoré nie sú upravené v odsekoch 1 až 3, je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná ...

(5)

Súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia ...

(6)

Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodli o veci, nové rozhodnutie o tej istej veci ...

(7)

Ak spoločenstvo tvorí viac domov, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe, zmluve o úvere alebo jej zmene, ...

§ 15
(1)

Na zabezpečenie pohľadávok, ktoré vznikli alebo vzniknú v budúcnosti z právnych úkonov týkajúcich sa ...

(2)

Záložné právo k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome možno zriadiť aj v prospech tretej osoby.

(3)

Záložné právo podľa odseku 1 trvá počas celej existencie predmetu záložného práva.

§ 16 - Osobitné ustanovenia o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome
(1)

Byt, ktorého nájomcom je fyzická osoba, môže vlastník domu previesť do vlastníctva len tomuto nájomcovi, ...

(2)

Ak nájomcovi nájom bytu skončil podľa osobitného predpisu,18) môže vlastník bytu previesť byt do vlastníctva ...

(3)

Súčasťou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome z vlastníctva bytového ...

(4)

Ak je v dome vo vlastníctve bytového družstva nebytový priestor, ktorý vznikol na základe rozhodnutia ...

Cena bytu a nebytového priestoru v dome a cena pozemku

§ 17
(1)

Cena bytu, nebytového priestoru alebo ateliéru v dome, cena príslušenstva, cena pozemku zastavaného ...

(2)

Dohodnutá cena ateliéru, ak sa prevádza do vlastníctva nájomcovi, nesmie prevýšiť sumu určenú podľa ...

(3)

Dohodnutá cena bytu a pozemkov podľa odseku 1 nesmie prevýšiť cenu určenú podľa § 18, 18a a 18b, ak ...

a)
štátu vrátane štátnych podnikov v likvidácii a Slovenského pozemkového fondu,
b)
obce, alebo vyššieho územného celku, ktorý nadobudol byty do vlastníctva podľa osobitného predpisu.21a) ...
c)
obchodnej spoločnosti s účasťou štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky, alebo obce, ...
d)
poľnohospodárskeho družstva, výrobného družstva alebo spotrebného družstva,
e)
obchodnej spoločnosti založenej obchodnou spoločnosťou uvedenou v písmene c) alebo družstvom uvedeným ...
f)
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá nadobudla byty do vlastníctva podľa osobitného predpisu,22) ...
g)
záujmového združenia právnických osôb a do roku 1989 spoločenskej organizácie Revolučné odborové hnutie ...
h)
obchodnej spoločnosti založenej štátom podľa osobitného predpisu.22b)
(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na prevod vlastníctva bytov v rodinných domoch, alebo ak je nájomcom ...

(5)

Byty, ktoré sú predmetom prevodu do vlastníctva doterajšiemu nájomcovi, nemožno vydražiť podľa osobitného ...

(6)

Dom vo vlastníctve obce alebo jeho časť nemožno previesť podľa osobitného predpisu23a) do vlastníctva ...

(7)

Ak sa prevádza byt alebo ateliér z vlastníctva bytového družstva do vlastníctva člena bytového družstva, ...

(8)

Ustanovenia osobitných predpisov24) o povinnosti bytového družstva vrátiť štátny príspevok sa nepoužijú, ...

§ 18 - Cena bytu a ateliéru
(1)

Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu alebo ateliéru, ktorý sa prevádza do vlastníctva doterajšieho nájomcu ...

a)
pri byte základný štátny príspevok poskytnutý na porovnateľný družstevný byt podľa roku začatia výstavby ...
b)
pri byte 2 % a pri ateliéri 0,5 % opotrebenia za každý začatý rok veku domu,

a vydelí sa súčtom podlahovej plochy bytov a ateliérov v dome. Ak nemožno zistiť obstarávaciu cenu domu, ...

(2)

Opotrebenie podľa odseku 1 písm. b) sa vypočíta z obstarávacej ceny domu a celková výška zníženia obstarávacej ...

(3)

Obstarávacou cenou domu na účely tohto zákona sa rozumie cena vedená v účtovníctve24a) zohľadňujúca ...

(4)

Ak sa prevádza byt alebo ateliér z vlastníctva štátu alebo obce do vlastníctva nájomcu, vlastník domu ...

(5)

Odseky 1 až 4 sa nepoužijú na zistenie ceny bytu, ak vlastník uvedený v odseku 1 nadobudol byt do vlastníctva ...

(6)

Ak vlastník uvedený v odseku 1 nadobudol do vlastníctva spoluvlastnícky podiel na dome alebo na bytoch ...

(7)

Ak sa predávajú byty v bytovom dome, ktorý je v spoluvlastníctve vlastníka uvedeného v odseku 1 a iného ...

(8)

Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na služobné byty, byty1) v správe rozpočtových organizácií a príspevkových ...

§ 18a - Cena pozemku
(1)

Vyššiu cenu pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku ako cenu zistenú podľa osobitného predpisu24b) ...

(2)

Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel na pozemku zastavanom domom a priľahlom pozemku do vlastníctva ...

(3)

Obec je povinná previesť vlastníctvo zastavaného a priľahlého pozemku nadobudnuté podľa osobitného predpisu24e) ...

§ 18b
(1)

Ak sa prevádza byt alebo ateliér z vlastníctva štátu do vlastníctva nájomcu a nadobúdateľ uhradí po ...

a)
15 % z ceny bytu alebo ateliéru, musí zostatok uhradiť v pravidelných bezúročných splátkach do desiatich ...
b)
70 % z ceny bytu alebo ateliéru, poskytne mu predávajúci zľavu 10 % z ceny a zostatok uhradí v pravidelných ...
(2)

Ak sa prevádza byt z vlastníctva štátu v správe štátneho podniku v likvidácii do vlastníctva nájomcu, ...

(3)

Ak sa prevádza byt alebo ateliér z vlastníctva obce do vlastníctva nájomcu, obec ustanoví všeobecne ...

(4)

Ak sa prevádza byt z vlastníctva právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá nadobudla byt do vlastníctva ...

(5)

Kupujúci uhradí nesplatenú časť ceny bytu alebo ateliéru zistenú podľa § 18 ods. 1 v celej výške, ak ...

§ 19
(1)

Spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu a príslušenstvo sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov ...

(2)

Práva a povinnosti pôvodného vlastníka domu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktoré ...

(3)

K spoločným častiam domu, spoločným zariadeniam domu, príslušenstvu a k priľahlému pozemku je možné ...

(4)

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo výlučne užívať spoločné časti domu, spoločné ...

a)
z ich stavebnotechnického alebo účelového určenia vyplýva, že majú byť užívané len s určitým bytom alebo ...
b)
sú určené na výlučné užívanie v prvej zmluve o prevode vlastníctva bytu, v prvej zmluve o prevode vlastníctva ...
c)
tak rozhodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome podľa odseku 8.
(5)

Právo výlučne užívať spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu alebo príslušenstvo môže patriť viacerým ...

(6)

Právo výlučne užívať spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, príslušenstvo alebo priľahlý pozemok ...

(7)

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nemajú právo požadovať od vlastníka bytu alebo nebytového ...

(8)

Na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 14b ods. 2 písm. e) alebo ...

§ 20 - Prevod a prechod vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome

Vlastník bytu a nebytového priestoru v dome má právo previesť svoje vlastníctvo na inú osobu. Na prechod ...

§ 20a - Právo výlučného užívania garážového stojiska
(1)

Právo výlučne užívať určité garážové stojisko je právo spojené so spoluvlastníckym podielom na garáži ...

(2)

Právo výlučne užívať určité garážové stojisko môže patriť viacerým spoluvlastníkom garáže v dome spoločne. ...

(3)

Právo výlučne užívať určité garážové stojisko prechádza spolu s prevodom alebo prechodom spoluvlastníckeho ...

(4)

Spoluvlastník garáže v dome, ktorý má právo výlučne užívať určité garážové stojisko, je oprávnený ho ...

(5)

Za právo výlučne užívať určité garážové stojisko nepatrí ostatným spoluvlastníkom garáže v dome právo ...

(6)

Právo spoluvlastníka garáže v dome na výlučné užívanie určitého garážového stojiska sa zapíše do katastra ...

(7)

Spoluvlastníci garáže v dome nemajú predkupné právo,17b) ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel na garáži ...

a)
spolu s prevodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v tom istom dome, v dome, ktorý je stavebnotechnicky ...
b)
na vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v tom istom dome, v dome, ktorý je stavebnotechnicky prepojený ...
§ 20b - Právo výlučného užívania skladového priestoru

Ustanovenia § 20a sa použijú primerane aj na výlučné užívanie skladového priestoru.

TRETIA ČASŤ

VÝSTAVBA DOMU

§ 21
(1)

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov v dome môže vzniknúť na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe ...

(2)

Zmluvou sa vymedzia vzájomné práva a povinnosti pri výstavbe medzi stavebníkmi alebo pri vstavbe alebo ...

(3)

Zmluva a jej zmeny sa zapisujú do katastra nehnuteľností.24f)

(4)

Zmluvou môže vzniknúť aj výlučne nová spoločná časť domu, výlučne nové spoločné zariadenie domu alebo ...

§ 22
(1)

Zmluva obsahuje najmä

a)
určenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s vymedzením polohy a uvedením rozsahu podlahovej ...
b)
vymedzenie a výpočet spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov ...
c)
vymedzenie spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných ...
d)
úpravu práv k pozemku určenému na stavbu domu, identifikáciu pozemku a jeho výmeru,
e)
určenie osoby oprávnenej zastupovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
f)
spôsob financovania stavebných nákladov, podiely a splatnosť príspevkov, prípadne rozsah ocenenia vlastnej ...
(2)

Ak vstavbou alebo nadstavbou vzniknú v dome nové byty alebo nebytové priestory, zmluvu so stavebníkom ...

(3)

Ak nie sú v dome prevedené byty do vlastníctva a vstavbou alebo nadstavbou vzniknú nové byty alebo nebytové ...

(4)

Ak stavebník domu, ktorého výstavba bola začatá na základe stavebného povolenia, odpredá počas výstavby ...

(5)

Stavebník je povinný v zmluve vymedziť vzájomné práva a povinnosti aj pri stavebných úpravách, ktorými ...

(6)

K zmluve sa musí na účely zápisu do katastra nehnuteľností predložiť dokumentácia, z ktorej je zrejmá ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 23 - Práva k pozemku
(1)

S vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené aj spoluvlastníctvo alebo ...

(2)

Právo trvalého užívania25) pozemku zastavaného domom vo vlastníctve bytového družstva a pozemku priľahlého ...

(3)

Bytové družstvo je povinné previesť vlastníctvo zastavaného a priľahlého pozemku bezodplatne na vlastníka ...

(4)

Ak vlastník domu nie je vlastníkom pozemku a sú splnené podmienky na vydržanie podľa Občianskeho zákonníka, ...

(5)

Ak vlastník domu nie je vlastníkom pozemku, vzniká k pozemku právo zodpovedajúce vecnému bremenu,26) ...

§ 24
(1)

Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa bytového domu sa vzťahujú aj na budovy, ktoré nemajú charakter ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na budovy a nebytové priestory v budovách, na ktorých prevod vlastníctva ...

§ 24a
(1)

Ak bytové družstvo neodvedie banke finančné prostriedky splatené členmi bytového družstva za prevedené ...

(2)

Na účely podľa odseku 1 sú bytové družstvá povinné každoročne do 31. januára oznámiť Ministerstvu financií ...

§ 25
(1)

K spoluvlastníctvu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a k spoluvlastníctvu ...

(2)

Ak je byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve, majú spoluvlastníci bytu alebo nebytového priestoru ...

§ 25a
(1)

Ak zmluva o výkone správy alebo zmluva o spoločenstve upravuje právne vzťahy inak ako to ustanovuje ...

(2)

Ak osobitný predpis priznáva práva alebo ustanovuje povinnosti vlastníkovi budovy,27b) za vlastníka ...

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 26

Ak bol nájomcovi bytu zrušený nájom súdnym rozhodnutím z dôvodu skončenia pracovného pomeru, obnovuje ...

§ 27
(1)

Rozostavané domy s bytmi vo vlastníctve podľa doterajších predpisov28) sa považujú za domy vo výstavbe ...

(2)

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorým vlastnícke právo k bytu a nebytovému priestoru ...

(3)

Vlastníci domov, ktorí previedli celé obytné domy, všetky byty alebo časť bytov a nebytových priestorov ...

(4)

Ak bytové družstvo prevedie vlastníctvo nebytového priestoru v dome, na ktorého výstavbu bola poskytnutá ...

§ 28

Nájomca družstevného bytu, ktorý je členom bytového družstva, má nárok na prevod vlastníctva bytu podľa ...

§ 29
(1)

Ak nájomca družstevného bytu, garáže alebo ateliéru požiadal bytové družstvo o prevod vlastníctva bytu, ...

(2)

Štátne podniky, štátne podniky v likvidácii, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na

a)
služobné byty,31) byty v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií Ministerstva financií ...
b)
štátne podniky, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, ak nadobudli byty do ...
c)
byty v rodinných domoch.
(4)

Ak štátny podnik neuzavrel s nájomcom bytu, garáže alebo ateliéru zmluvu o prevode vlastníctva v lehote ...

(5)

Vlastníci domov uvedení v § 17 ods. 3 môžu previesť vlastníctvo domu alebo jeho časti podľa osobitného ...

(6)

Ak štátne podniky, štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie prevedú domy alebo ...

(7)

Vlastník domu, ktorý nadobudol dom do vlastníctva podľa osobitného predpisu34) z vlastníctva štátu, ...

(8)

Vlastníci domov uvedení v odseku 7 a v § 17 ods. 3 písm. c) až f) sú povinní s nájomcom bytu uzatvoriť ...

(9)

Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na služobné byty31) a na byty nadobudnuté do vlastníctva podľa § ...

§ 29a
(1)

Obec je povinná s nájomcom bytu uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov odo dňa, keď ...

(2)

Obec je povinná previesť ateliér do vlastníctva nájomcu do dvoch rokov odo dňa, keď nájomca požiada ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na byty a ateliéry v domoch postavených po 1. júni 1998 z rozpočtu ...

§ 29b
(1)

Ak štátny podnik, štátny podnik v likvidácii, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia ...

(2)

Ak bytové družstvo neuzavrelo s nájomcom, ktorý požiadal o prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona ...

(3)

Nájomcovi bytu, ktorý požiadal o prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu7) ...

(4)

Bytové družstvo, ktoré neodviedlo banke všetky finančné prostriedky splatené členmi družstva za prevedené ...

(5)

Bytové družstvá sú povinné oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky do šiestich mesiacov od ...

§ 30

Finančné prostriedky, ktoré obec získa z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, ...

§ 31
(1)

Spoločenstvá, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sa považujú za spoločenstvá podľa tohto zákona. ...

(2)

Zmluvy o výkone správy, ktoré boli uzavreté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa považujú za ...

§ 31a

Na výpočet ceny pozemku podľa § 18a sa použijú aj po 31. decembri 2003 ustanovenia cenového predpisu, ...

§ 32

Byty a nebytové priestory v obytných domoch, ktoré boli vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností, ...

§ 32a
(1)

Na prevod vlastníctva bytu v rodinnom dome vo vlastníctve štátu v správe štátnych podnikov a štátnych ...

(2)

Bytové družstvá alebo obce, ktoré previedli všetky byty alebo časť bytov v bytovom dome do vlastníctva ...

(3)

Na prevod vlastníctva bytov v domoch v správe štátnych podnikov na nájomcov, ktorými sú fyzické osoby, ...

(4)

V prípadoch, keď došlo medzi predávajúcim a kupujúcim k dohode o kúpnej cene bytu do 1. augusta 1995, ...

§ 32b - Prechodné ustanovenia

Zmluvy o spoločenstve alebo zmluvy o výkone správy, ktoré určujú úhradu vlastníkov bytov a nebytových ...

§ 32c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2007
(1)

Spoločenstvá, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov v budovách, ktoré nie sú bytovými domami, sa ...

(2)

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, správcovia a predsedovia sú povinní zmluvy o výkone ...

§ 32d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, správcovia a predsedovia sú povinní zmluvy o výkone ...

§ 32e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Funkčné obdobie predsedu zvoleného do 31. decembra 2015, ktorý nespĺňa podmienky na výkon funkcie podľa ...

(2)

Zmluvy o výkone správy bytového domu účinné pred 1. januárom 2018 uzatvorené s fyzickou osobou alebo ...

(3)

Povinnosť ustanovená v § 29 ods. 2 a 8 a v § 29a sa vzťahuje na vlastníkov domov alebo bytov len vtedy, ...

(4)

Vlastník domu alebo bytu uvedený v § 17 ods. 3 a § 29 ods. 7 je povinný uzavrieť s nájomcom bytu, ktorý ...

(5)

Ak nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu po 31. decembri 2016, na výpočet ceny bytu sa vzťahuje ...

§ 32f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018

Od 1. septembra 2018 do 31. decembra 2018 je súčasťou návrhu na zápis do registra podľa § 7 ods. 2 písm. ...

§ 32g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2018
(1)

Ak je k 1. novembru 2018 zapísané v katastri nehnuteľností garážové stojisko spolu so spoluvlastníctvom ...

(2)

Ak nie je k 1. novembru 2018 zapísané v katastri nehnuteľností garážové stojisko spolu so spoluvlastníctvom ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na zápis skladového priestoru do katastra nehnuteľností. ...

(4)

Správcovia a spoločenstvá do 30. júna 2019 zaevidujú rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov ...

(5)

Ak zástupca vlastníkov nie je vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, vlastníci bytov a nebytových ...

(6)

Práva a povinnosti zo zodpovednosti za vady a za škody voči dodávateľovi domu, ktoré prešli podľa doterajších ...

§ 32h - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2019

Záložné právo podľa § 15 ods. 1 v znení účinnom do 31. marca 2019 zapísané v katastri nehnuteľností ...

§ 32i - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020

Správca a spoločenstvo sú povinné upraviť zverejnené zoznamy vlastníkov podľa § 9 ods. 3 do 29. februára ...

ŠIESTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 33 - Zrušujú sa
1.

zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., ...

2.

vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva ...

3.

vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a ...

4.

vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a ...

Čl. II

Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení ...

V § 27 sa vypúšťajú slová „a nebytových“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom ...
 • 1a)  § 2 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich ...
 • 2)  § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb.
 • 3)  § 43b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...
 • 4)  § 25 devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona ...
 • 5)  § 121 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 5a)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 6)  Napr. zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. ...
 • 7)  § 22 a nasl. zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v ...
 • 8)  § 132 Občianskeho zákonníka.
 • 9)  § 43 a nasl. a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 9a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších ...
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...
 • 10a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 11)  § 18 ods. 2 písm. d) Občianskeho zákonníka.
 • 12)  § 4 ods. 3 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12a)  § 92 a 93 Trestného zákona v znení zákona č. 1/2014 Z. z.
 • 12aa)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 12aaa)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12aaaa)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12aaab)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 12ab)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 12ac)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...
 • 12b)  § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12c)  § 68 až 75 Obchodného zákonníka.
 • 12ca)  Zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 12d)  Napríklad zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, ...
 • 12e)  § 106, 112 a 113 Civilného sporového poriadku.
 • 12f)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 13)  Napr. § 54 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v ...
 • 14)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 15)  § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zákon č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 15a)  § 324 až 340 Civilného sporového poriadku.
 • 15b)  § 139b ods. 5 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 15c)  § 33 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 16)  § 151b a 151c Občianskeho zákonníka.
 • 17)  § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17b)  § 140 Občianskeho zákonníka.
 • 18)  § 711 ods. 1 písm. c) a d) Občianskeho zákonníka.
 • 19)  § 712 a 712a ods. 2, 3, 4 a 5 Občianskeho zákonníka.
 • 20)  § 5 ods. 2 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb.
 • 20a)  § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
 • 21)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
 • 21a)  Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z.
 • 22)  Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, ...
 • 22a)  Napríklad zákon č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva ...
 • 22ac)  § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 22b)  Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Obchodný zákonník.
 • 23)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 23a)  Napríklad § 588 Občianskeho zákonníka, § 56 až 220 Obchodného zákonníka.
 • 24)  Napr. § 6 ods. 6 vyhlášky č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej ...
 • 24a)  Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
 • 24aa)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 24b)  § 15 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, ...
 • 24c)  Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení neskorších predpisov.
 • 24d)  § 17 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 24e)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 • 24f)  § 34 a § 46 ods. 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 25)  § 876 Občianskeho zákonníka.
 • 26)  § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 26a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej ...
 • 26b)  Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 27a)  § 136 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 27b)  Napríklad § 8e zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v ...
 • 28)  § 12 zákona č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Zákon č. 52/1966 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 42/1992 Zb.
 • 30)  Napr. výnos FMF, MF ČSR a MF SSR o financovaní komunálnej bytovej výstavby a výstavby technického a ...
 • 30a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky ...
 • 31)  § 1 ods. 2 písm. a) až f) zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov ...
 • 32)  § 63 ods. 2 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.§ ...
 • 33)  § 50a Občianskeho zákonníka.
 • 34)  Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 35)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore