Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 180/1995 účinný od 01.09.2022

Platnosť od: 24.08.1995
Účinnosť od: 01.09.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST25JUD53914DS14EUPP5ČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 180/1995 s účinnosťou od 01.09.2022 na základe 257/2022


§ 4

(1)
Správny orgán zriaďuje pre každú obec komisiu na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej len „komisia“).6)
(2)
Komisia
a)
spolupracuje so štátnymi orgánmi a s účastníkmi konania7) pri príprave a pri organizačnom zabezpečení zostavenia registra,
b)
zabezpečuje a zhromažďuje podklady potrebné na zostavenie registra a na rozhodnutie správneho orgánu podľa § 11 a 12,
c)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(3)
Členmi komisie sú zástupca okresného úradu v sídle kraja z úseku správy majetku štátu, zástupca okresného úradu z úseku pozemkových úprav, z úseku katastra nehnuteľností, zástupca Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „fond“) a zástupca obce; ak ide o lesný pozemok alebo pozemok podľa osobitného predpisu,7aa) aj správca, ktorým je správca lesného majetku vo vlastníctve štátu,7ab) a organizácia ochrany prírody a krajiny7ac) (ďalej len „správca“). Ďalších členov komisie určí s ich súhlasom správny orgán (§ 3 ods. 2) na návrh obce z vlastníkov pozemkov, nájomcov alebo užívateľov pozemkov. Predsedom komisie je zástupca obce. Členom komisie pre zjednodušený register podľa § 1 ods. 2 je aj zástupca Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), zástupca povinnej osoby7a) a zástupca oprávnených osôb;7b) predsedom komisie pre zjednodušený register je zástupca okresného úradu na úseku pozemkovom.
(4)
Prvé zasadnutie komisie zvoláva správny orgán. Komisia na prvom zasadnutí schváli svoj rokovací poriadok.
(5)
Činnosť komisie organizačne a materiálne zabezpečuje obec.
(6)
Komisia zaniká uplynutím piatich rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností.
zobraziť paragraf
§ 7

(1)
Správny orgán uverejní návrh registra počas 30 dní na verejné nahliadnutie na obvyklom mieste v obci (jej časti) spolu s poučením o možnosti podať námietky. Komisia súčasne doručí do vlastných rúk každému účastníkovi, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo je známe, výpis z návrhu registra týkajúci sa pozemkov, ktoré sú podľa zistených údajov v jeho vlastníctve alebo v správe13) spolu s poučením o možnosti podať námietky. Komisia spolu s výpisom z návrhu registra doručí účastníkovi výzvu na zaplatenie príspevku na finančné zabezpečenie konania podľa § 10 ods. 2 a 4. Neznámych vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, zastupuje fond alebo správca, ak ide o lesné pozemky; komisia doručí fondu alebo správcovi výpis z návrhu registra. Ak komisia nezačne doručovať výpisy z návrhu registra do siedmich dní odo dňa uverejnenia návrhu registra, výpisy z návrhu registra doručí správny orgán.
(2)
Námietky spolu s ich odôvodnením možno podať správnemu orgánu do 30 dní odo dňa
a)
doručenia výpisu z návrhu registra, ak ide o účastníkov konania, ktorým sa výpis doručuje,
b)
uverejnenia návrhu registra, ak ide o neznámych vlastníkov alebo účastníkov konania, ktorým výpis z návrhu registra nebolo možné doručiť alebo ich pobyt, alebo sídlo nie sú známe.
(3)
Správny orgán zašle námietky komisii do 15 dní od uplynutia lehoty uvedenej v § 7 ods. 2. Námietky posúdi komisia do 30 dní od doručenia správnym orgánom, ktorá si na tento účel vyžiada vyjadrenie toho, koho práva boli námietkou dotknuté, a svedecké výpovede osôb oboznámených s miestnymi pomermi, a svoje stanovisko zašle správnemu orgánu do 15 dní odo dňa ich prerokovania na zasadnutí komisie; ak komisia v tejto lehote stanovisko nezašle, správny orgán rozhodne aj bez stanoviska komisie. Proti rozhodnutiu o schválení registra nie je možné podať odvolanie. Obdobne sa postupuje v prípade návrhov podľa § 11 až 12. Rozhodnutie o schválení registra sa doručuje verejnou vyhláškou.
(4)
Na námietky podané po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2 a na námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, správny orgán neprihliada. Správny orgán o tejto skutočnosti písomne informuje toho, kto námietku podal.
(5)
Schválený register je verejná listina, na základe ktorej okresný úrad zapíše údaje registra do katastra nehnuteľností.14) Na základe oznámenia okresný úrad najviac 90 dní pred schválením registra nevykonáva zápisy vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom konania. Uvedené sa nevzťahuje na zápis záložného práva a vecného bremena k týmto pozemkom. Okresný úrad po uplynutí tejto lehoty zapíše zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny do katastra nehnuteľností až po identifikácii podľa zapísaného registra. Identifikáciu vykoná okresný úrad z úradnej povinnosti. Identifikácia sa stáva súčasťou zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny a spolu s oznámením o vykonaní zápisu sa zašle účastníkom konania o zápise práv k nehnuteľnostiam14a) a tým osobám, ktorých právo k pozemkom bolo zápisom dotknuté.
(6)
Ak schválený register obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú v rozpore s údajmi podľa § 6 ods. 1, správny orgán po prerokovaní v komisii rozhodne o zmene údajov schváleného registra. Po právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu sa nové údaje zapíšu do katastra nehnuteľností. O zmene možno rozhodnúť do piatich rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností.
(7)
Konanie o zmene údajov registra podľa odseku 6 nemožno začať, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku alebo dotknutého spoluvlastníckeho podielu na inú osobu. Tým nie je dotknuté právo na začatie konania podľa osobitného predpisu.14b)
zobraziť paragraf
§ 14

(1)
Fond nakladá podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov30) aj s pozemkami, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) a ktoré sú vo vlastníctve štátu, okrem pozemkov, ktoré prešli do správy právnickej osoby podľa § 28c, a pozemkov, ktoré spravujú iné organizácie podľa osobitných predpisov.30a)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na pozemky v zastavanom území obce. Tieto pozemky prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona do vlastníctva obce, na ktorej území sa nachádzajú. Do vlastníctva obce neprechádzajú pozemky, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona sú v správe miestneho orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu.31)
(3)
Vlastnícke právo k neknihovaným pozemkom podľa odseku 1, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, nemožno scudziť a tieto pozemky sa použijú na účely podľa osobitného predpisu.31a)
zobraziť paragraf
§ 19

(1)
Fond môže pozemky vo vlastníctve štátu predávať alebo zamieňať za pozemky iných vlastníkov na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom a utvárania vhodných pozemkovoprávnych pomerov na hospodárenie na pôde, ako aj na účely uvedené v § 18 ods. 2 podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky vydaného podľa osobitného predpisu;46a) na tieto účely môže na pozemkoch zriadiť zmluvou vecné bremeno a môže pozemky nadobúdať aj do vlastníctva štátu, s výnimkou pozemkov podľa osobitných predpisov.46b)
(2)
Fond prihliada pri výkone oprávnení podľa odseku 1 na potreby prevodu pozemkov ako náhrad podľa osobitného predpisu.47)
(3)
Fond alebo správca môže previesť vlastníctvo k pozemkom podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c), ak dôvodom prevodu je
a)
účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitného predpisu,39)
b)
rozhodnutie o zriadení priemyselného parku podľa osobitného predpisu,39b)
c)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami do 24. júna 1991 na účely poľnohospodárskej výroby,
d)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve štátu slúžiacim ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
e)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vybudovanými vo verejnom záujme,
f)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami, ako sú stavby uvedené v písmenách c) až e), a zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nim vrátane priľahlého pozemku, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí s inou stavbou funkčný celok a je dlhodobo užívaný vlastníkom inej stavby,
g)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa osobitných predpisov,39c) kúpnou zmluvou alebo zámennou zmluvou,
h)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom na zabezpečenie nevyhnutného prístupu k pozemkom iných vlastníkov.
(4)
Pri prevode vlastníctva k pozemkom podľa § 16 ods. 1 sa nepoužije ustanovenie § 140 Občianskeho zákonníka.
(5)
Fond alebo správca môže na pozemkoch podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c) zriadiť zmluvou vecné bremeno.
(6)
Ak pozemok podľa § 16 ods. 1 je spoluvlastníckym podielom, môže sa fond alebo správca dohodnúť na zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní; to neplatí, ak ide o spoločnú nehnuteľnosť.47a)
(7)
Príjmy z nakladania s pozemkami podľa odsekov 3, 5 a 6 spravuje fond alebo správca.
(8)
Ak fond alebo správca prevedie vlastníctvo k pozemkom podľa odseku 3 alebo zriadi vecné bremeno podľa odseku 5, alebo vyporiada spoluvlastníctvo podľa odseku 6 a vlastník si uplatní svoje právo, patrí mu náhrada vo výške, ktorú fond alebo správca prijal podľa cenových predpisov platných v čase uskutočnenia týchto právnych úkonov, ktorá je splatná najneskôr do dvoch rokov odo dňa uplatnenia práva. Náhradu podľa prvej vety nie je možné previesť na tretiu osobu.
zobraziť paragraf
§ 22

(1)
Ak má na základe právneho úkonu48) alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva49) alebo rozhodnutia o dedičstve50) vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok vo výmere menšej ako 20 000 m2 a väčšej ako sú výmery uvedené v § 23 ods. 1, je nadobúdateľ povinný zaplatiť odvod vo výške
a)
60 % hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu,51) ak má vzniknúť poľnohospodársky pozemok vo výmere od 3 001 m2 do 5 000 m2 alebo lesný pozemok vo výmere od 5 001 m2 do 10 000 m2,
b)
30 % hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu,51) ak má vzniknúť poľnohospodársky pozemok vo výmere od 5 001 m2 do 20 000 m2 alebo lesný pozemok vo výmere od 10 001 m2 do 20 000 m2.
(2)
Ak ide o druh poľnohospodárskej pôdy – vinicu, vzťahuje sa odsek 1 aj na vinice v zastavanom území obce.
(3)
Odvod podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Vláda nariadením ustanoví podrobnosti o podmienkach platenia odvodov podľa odsekov 1 a 2.
(5)
Ak jestvujúci pozemok podľa odseku 1 sa nachádza v obvode projektu pozemkových úprav zapísaného do katastra nehnuteľností, výška odvodu podľa odseku 1 sa zdvojnásobuje.
zobraziť paragraf
§ 23

(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu48) alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva49) alebo rozhodnutia o dedičstve50) vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 3 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.
(2)
Ak sa dedičia nevyporiadajú o dedičstve pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 v súlade s podmienkami uvedenými v odseku 1, alebo ak v dôsledku týchto podmienok súd nemôže potvrdiť nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, súd rozhodne, že pozemky nadobúdajú dedičia, u ktorých sú najlepšie predpoklady na ich obhospodarovanie. Súd rozhodne aj o povinnosti nadobúdateľa pozemku vyporiadať sa s ostatnými dedičmi.
(4)
Vyjadrenie dedičov podľa odseku 3 musí mať písomnú formu a nemožno ho odvolať.
(6)
Pohľadávky dedičov, ktoré vzniknú z vyporiadania dedičstva podľa odsekov 2 a 3, sa premlčujú v lehote desiatich rokov a
a)
na ich zabezpečenie vzniká veriteľovi záznamom vlastníckeho práva dlžníka záložné právo k tomuto pozemku; prípadná zákonná prednosť skoršieho záložného práva sa nepoužije. Záložnému veriteľovi patrí predkupné právo k pozemku, ku ktorému sa viaže záložné právo,
(7)
Podmienky uvedené v odsekoch 2 až 5 platia aj na vyporiadanie spoluvlastníkov, ak o ich vyporiadaní rozhodol súd.49)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 28c

(1)
Správa pozemkov vo vlastníctve štátu na území bývalého Vojenského obvodu Javorina okrem podielov na spoločných nehnuteľnostiach podľa osobitného predpisu59) prechádza 1. januára 2023 z fondu na právnickú osobu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany.
(2)
Fond a právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany vyhotovia do 30. novembra 2022 protokol o prechode správy pozemkov vo vlastníctve štátu podľa odseku 1. Protokol podľa prvej vety obsahuje najmä podrobnosti o prechode správy pozemkov, prechode práv a povinností a právnych vzťahoch vyplývajúcich z odseku 3.
(3)
Právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany vstupuje dňom prechodu správy podľa odseku 1 do práv a povinností fondu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a záväzkových vzťahov, najmä do práv a povinností
a)
správcu majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov60) vrátane zastupovania štátu pred súdmi a orgánmi verejnej moci,60a) a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odseku 1,
b)
povinnej osoby a správcu majetku vo vlastníctve štátu a doterajšieho užívateľa podľa osobitných predpisov,60b)
c)
zástupcu štátu ako vlastníka nehnuteľností v konaniach o obnovenej evidencii pozemkov podľa prvej časti tohto zákona a v konaniach o pozemkových úpravách,60c)
d)
fondu ako správcu spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo jej podielov podľa osobitného predpisu60d) vrátane konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy, a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odseku 1 a účasti na valných zhromaždeniach a vo volených orgánoch pozemkových spoločenstiev,
e)
vyplývajúcich z nájomných vzťahov a obdobných právnych vzťahov60e) k pozemkom a inému majetku, ktorého správa je predmetom prechodu podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 29e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2022


Ustanovenie § 14 ods. 3 sa nevzťahuje na zmluvy o prevode vlastníctva k neknihovaným pozemkom, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, a ktoré sa predložili v konaní o povolení vkladu do 31. augusta 2022.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]31a)  § 11 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]59)  § 10 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení zákona č. 6/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]60)  Napríklad § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore