Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 256/2022 účinný od 01.04.2024 do 30.12.2028

Platnosť od: 21.07.2022
Účinnosť od: 01.04.2024
Účinnosť do: 30.12.2028
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 256/2022 účinný od 01.04.2024 do 30.12.2028
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 256/2022 s účinnosťou od 01.04.2024

Legislatívny proces k zákonu 256/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 162/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z. a zákona č. 85/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písm. a) body 12.1. a 12.2. znejú:

„12.1.
prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, pričom prístupom do prenosovej sústavy sa rozumie právo účastníka trhu s elektrinou využívať prenosovú sústavu v rozsahu zmluvne dohodnutej prenosovej kapacity, a ak ide o účastníka trhu dodávajúceho elektrinu v mieste pripojenia, prístupom do prenosovej sústavy sa rozumie právo dodávať elektrinu do prenosovej sústavy,

12.2.
prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, pričom prístupom do distribučnej sústavy sa rozumie právo účastníka trhu s elektrinou využívať distribučnú sústavu v rozsahu zmluvne dohodnutej distribučnej kapacity, a ak ide o účastníka trhu dodávajúceho elektrinu v mieste pripojenia, prístupom do distribučnej sústavy sa rozumie právo dodávať elektrinu do distribučnej sústavy,“.

2.
V § 2 písm. a) štrnásty bod znie:

„14.
univerzálnou službou služba pre odberateľov elektriny v domácnosti alebo odberateľov plynu v domácnosti, ktorú poskytuje dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v ustanovenej kvalite3) za primerané, konkurencieschopné, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny,“.

3.
V § 2 písm. b) prvom bode sa za slovo „rôznych“ vkladajú slová „primárnych alebo sekundárnych“.
4.
V § 2 písm. b) piatom bode sa za slová „komunikačné siete“ vkladá čiarka a slová „potrebné na prevádzkovanie“ sa nahrádzajú slovami „ktorých základným účelom je zabezpečenie prevádzkovania“.
5.
V § 2 písm. b) deviaty bod a desiaty bod znejú:

„9.
elektroenergetickým zariadením zariadenie, ktoré slúži na výrobu, uskladňovanie, pripojenie, prenos, distribúciu alebo dodávku elektriny alebo poskytovanie flexibility,

10.
podpornou službou služba, ktorú nakupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na prevádzku prenosovej sústavy vrátane regulačných služieb a nefrekvenčných podporných služieb, alebo nefrekvenčná podporná služba, ktorú nakupuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na prevádzku distribučnej sústavy; podporná služba nezahŕňa riadenie preťaženia,“.

6.
V § 2 písm. b) sa za desiaty bod vkladajú nový jedenásty bod a dvanásty bod, ktoré znejú:

„11.
nefrekvenčnou podpornou službou služba, ktorú využíva prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy na zabezpečenie regulácie napätia v ustálenom stave, tokov jalového elektrického výkonu, stability sústavy v ustálenom a poruchovom stave, schopnosti štartu z tmy alebo schopnosti ostrovnej prevádzky,

12.
regulačnou službou poskytnutie disponibility,4aa) dodávka regulačnej elektriny alebo poskytnutie oboch týchto služieb prevádzkovateľovi prenosovej sústavy,“.

Doterajší jedenásty bod až tridsiaty šiesty bod sa označujú ako trinásty bod až tridsiaty ôsmy bod.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:

„4aa) Čl. 2 ods. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).“.

7.
V § 2 písm. b) štrnástom bode sa slová „meracieho bodu“ nahrádzajú slovami „alebo viacerých meracích bodov“.
8.
V § 2 písm. b) sa za štrnásty bod vkladá nový pätnásty bod, ktorý znie:

„15.
odovzdávacím miestom miesto odovzdania elektriny pozostávajúce z jedného alebo viacerých meracích bodov,“.

Doterajší pätnásty bod až tridsiaty ôsmy bod sa označujú ako šestnásty bod až tridsiaty deviaty bod.

9.
V § 2 písm. b) sa za osemnásty bod vkladá nový devätnásty bod, ktorý znie:

„19.
zdieľaním elektriny poskytovanie elektriny aktívnym odberateľom alebo energetickým spoločenstvom z iného dôvodu, ako je predaj elektriny,“.

Doterajší devätnásty bod až tridsiaty deviaty bod sa označujú ako dvadsiaty bod až štyridsiaty bod.

10.
V § 2 písm. b) dvadsiaty prvý bod znie:

„21.
regulačnou elektrinou regulačná energia podľa osobitného predpisu,4ab)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ab znie:

„4ab) Čl. 2 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2019/943.“.

11.
V § 2 písm. b) sa za dvadsiaty prvý bod vkladá nový dvadsiaty druhý bod, ktorý znie:

„22.
zabezpečovaním rovnováhy zabezpečovanie rovnováhy podľa osobitného predpisu,4ac)“.

Doterajší dvadsiaty druhý bod až štyridsiaty bod sa označujú ako dvadsiaty tretí bod až štyridsiaty prvý bod.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ac znie:

„4ac) Čl. 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2019/943.“.

12.
V § 2 písm. b) sa vypúšťa tridsiaty tretí bod.

Doterajší tridsiaty štvrtý bod až štyridsiaty prvý bod sa označujú ako tridsiaty tretí bod až štyridsiaty bod.

13.
V § 2 písm. b) tridsiatom deviatom bode sa slovo „vydané“ nahrádza slovom „uplatnené“.
14.
V § 2 písm. b) štyridsiatom bode sa vypúšťajú slová „výrobcom elektriny“ a za slová „výrobcu elektriny“ sa vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, aktívneho odberateľa alebo energetického spoločenstva“.
15.
V § 2 sa písmeno b) dopĺňa štyridsiatym prvým bodom až päťdesiatym tretím bodom, ktoré znejú:

„41.
dynamickou cenou elektriny cena elektriny, ktorej výška odráža zmeny cien na denných a vnútrodenných trhoch s elektrinou v časových intervaloch, ktoré zodpovedajú najmenej frekvencii vysporiadania obchodov na týchto trhoch,

42.
agregáciou činnosť, pri ktorej agregátor zlučuje flexibilitu z viacerých odberných miest a odovzdávacích miest na účel ponuky a predaja agregovanej flexibility na organizovaných trhoch s elektrinou4b) alebo na trhu s podpornými službami alebo na účel minimalizácie odchýlky v rámci bilančnej skupiny agregátora,

43.
flexibilitou schopnosť riadenej zmeny odberu elektriny zo sústavy alebo schopnosť riadenej zmeny dodávky elektriny do sústavy v reakcii na trhové signály vrátane zmien trhových cien elektriny v čase alebo platieb hradených ako odmena za riadenú zmenu odberu alebo dodávky elektriny,

44.
aktiváciou flexibility riadená zmena odberu elektriny zo sústavy alebo riadená zmena dodávky elektriny do sústavy vyvolaná reakciou na trhové signály vrátane zmien trhových cien elektriny v čase alebo platieb hradených ako odmena za zmenu odberu alebo dodávky elektriny,

45.
uskladňovaním elektriny odloženie spotreby elektriny na neskorší čas, ako bola vyrobená, alebo premena elektriny na takú formu energie, ktorú možno uskladňovať, uskladňovanie takej energie a následná spätná premena takejto energie na elektrinu v rámci jedného odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,

46.
zariadením na uskladňovanie elektriny zariadenie, v ktorom prebieha uskladňovanie elektriny,

47.
plne integrovaným prvkom sústavy funkčne alebo s ostatnými zariadeniami prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy prevádzkovo trvalo prepojené zariadenie na uskladňovanie elektriny, kondenzátor, zotrvačník alebo iné funkčne obdobné zariadenie vo vlastníctve prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré je určené výlučne na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky sústavy; plne integrovaným prvkom sústavy nie je zariadenie, ktoré slúži alebo je určené na zabezpečovanie rovnováhy alebo riadenia preťaženia,

48.
preťažením preťaženie podľa osobitného predpisu,4c)

49.
riadením preťaženia činnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri riešení preťaženia,

50.
takmer v reálnom čase časové obdobie najdlhšie v trvaní časového intervalu, za ktorý organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zisťuje odchýlku sústavy a odchýlku subjektu zúčtovania,

51.
interoperabilitou schopnosť inteligentného meracieho systému fungovať vo vzájomnej súčinnosti, vymieňať si a využívať údaje s ďalšími energetickými alebo komunikačnými systémami, zariadeniami, aplikáciami alebo prvkami na účel výkonu požadovaných funkcií inteligentného meracieho systému,

52.
informáciami o vyúčtovaní za dodávku elektriny informácie uvádzané dodávateľom elektriny na vyúčtovaní za dodávku elektriny koncovému odberateľovi elektriny okrem informácie o preplatku alebo nedoplatku a jeho splatnosti,

53.
jalovým elektrickým výkonom zložka zdanlivého elektrického výkonu, potrebná na vytvorenie magnetických alebo elektrických polí, ktorá môže mať induktívny alebo kapacitný charakter; jeho meranie sa vykonáva podľa osobitného predpisu,4d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b až 4d znejú:

„4b) Čl. 2 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1348/2014 zo 17. decembra 2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 363, 18. 12. 2014).

4c) Čl. 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/943.

4d) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.“.

16.
V § 2 písm. c) sa za dvanásty bod vkladá nový trinásty bod, ktorý znie:

„13.
zdieľaním plynu poskytovanie plynu komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov z iného dôvodu, ako je predaj plynu,“.

Doterajší trinásty bod až dvadsiaty štvrtý bod sa označujú ako štrnásty bod až dvadsiaty piaty bod.

17.
V § 2 sa písmeno c) dopĺňa dvadsiatym šiestym bodom a dvadsiatym siedmym bodom, ktoré znejú:

„26.
informáciami o vyúčtovaní za dodávku plynu informácie uvádzané dodávateľom plynu na vyúčtovaní za dodávku plynu koncovému odberateľovi plynu okrem informácie o preplatku alebo nedoplatku a jeho splatnosti,

27.
solidaritou v dodávke plynu prijímanie alebo poskytovanie dodávok plynu podľa osobitného predpisu.6aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:

„6aa) Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1938 z 25. októbra 2017 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 (Ú. v. EÚ L 280, 28. 10. 2017).“.

18.
V § 3 písm. a) jedenásty bod znie:

„11.
dodávateľom poskytujúcim univerzálnu službu dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu, ktorý dodáva elektrinu alebo plyn odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti,“.

19.
V § 3 písm. b) piatom bode sa za slová „distribúcia elektriny“ vkladá čiarka a slová „agregácia, poskytovanie flexibility, uskladňovanie elektriny“.
20.
V § 3 písm. b) šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a súčasne nepreberá v odbernom mieste alebo mieste poskytovateľa flexibility zodpovednosť za odchýlky spôsobené aktiváciou flexibility v čase, v ktorom je flexibilita aktivovaná, okrem prípadov, keď je dodávateľ elektriny súčasne agregátorom, alebo aktívny odberateľ alebo energetické spoločenstvo, ak dodáva elektrinu inej osobe,“.
21.
V § 3 písm. b) sa vypúšťa jedenásty bod.

Doterajší dvanásty bod až sedemnásty bod sa označujú ako jedenásty bod až šestnásty bod.

22.
V § 3 písm. b) jedenásty bod znie:

„11.
subjektom zúčtovania samostatný subjekt zúčtovania podľa osobitného predpisu,7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) Čl. 2 ods. 14 nariadenia (EÚ) 2019/943.“.

23.
V § 3 písm. b) pätnásty bod znie:

„15.
poskytovateľom podporných služieb účastník trhu s elektrinou, ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o poskytovaní podporných služieb,“.

24.
V § 3 sa písmeno b) dopĺňa sedemnástym bodom až dvadsiatym bodom, ktoré znejú:

„17.
agregátorom osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny a ktorá vykonáva činnosť agregácie,

18.
nezávislým agregátorom agregátor, ktorý v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste poskytovateľa flexibility využíva flexibilitu odberu, dodávky alebo výroby elektriny a súčasne nepreberá v tomto odbernom alebo odovzdávacom mieste zodpovednosť za odchýlky spôsobené dodávkou alebo odberom elektriny v čase, v ktorom nie je aktivovaná flexibilita,

19.
poskytovateľom flexibility osoba, ktorá prevádzkuje elektroenergetické zariadenie alebo odberné elektrické zariadenie so schopnosťou flexibility,

20.
prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny osoba, ktorá uskladňuje elektrinu v zariadení na uskladňovanie elektriny,“.

25.
V § 3 písm. c) šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov, ak dodáva plyn inej osobe,“.
26.
V § 3 písm. c) sa vypúšťa štrnásty bod.

Doterajší pätnásty bod až sedemnásty bod sa označujú ako štrnásty bod až šestnásty bod.

27.
V § 3 písm. c) pätnásty bod znie:

„15.
chráneným odberateľom odberateľ plynu, ktorý je pripojený k distribučnej sieti a ktorý je

15.1.
odberateľom plynu v domácnosti,

15.2.
koncovým odberateľom plynu s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok,

15.3.
odberateľom plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť7) alebo pre osoby podľa bodov 15.4. až 15.7. a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo,

15.4.
prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia,9)

15.5.
zariadením sociálnych služieb,10)

15.6.
zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,11)

15.7.
školou12) alebo školským zariadením,12a)

15.8.
koncovým odberateľom plynu okrem odberateľa plynu podľa bodov 15.1. až 15.7. v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom13) a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. a),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 415/2021 Z. z.“.

28.
V § 3 sa písmeno c) dopĺňa sedemnástym bodom, ktorý znie:

„17.
odberateľom chráneným solidaritou odberateľ plynu, ktorý je pripojený k distribučnej sieti a ktorý je
17.1.
odberateľom plynu v domácnosti,

17.2.
odberateľom plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť alebo pre osoby podľa bodov 17.3. až 17.5. a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo; odberateľom chráneným solidaritou podľa tohto bodu je len odberateľ, ktorý o tom informuje svojho dodávateľa plynu, len v rozsahu, v akom o tom informuje dodávateľa plynu,

17.3.
prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia,

17.4.
zariadením sociálnych služieb,

17.5.
zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; odberateľom chráneným solidaritou podľa tohto bodu je len odberateľ, ktorý o tom informuje svojho dodávateľa plynu, len v rozsahu, v akom o tom informuje dodávateľa plynu.“.

29.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa za slovo „výroba“ vkladá čiarka a slovo „uskladňovanie“ a za slovo „distribúcia“ sa vkladá čiarka a slovo „agregácia“.
30.
V § 4 odsek 4 znie:

„(4)
Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW výrobcom elektriny, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu,14) a uskladňovanie elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny.“.

31.
V § 4 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5)
Ak ide o aktívneho odberateľa, podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v zariadení s inštalovaným výkonom do 1 MW, uskladňovanie elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 1 MW alebo dodávka elektriny. Ak ide o energetické spoločenstvo alebo komunitu vyrábajúcu energiu z obnoviteľných zdrojov, podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v zariadení s inštalovaným výkonom do 1 MW, uskladňovanie elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 1 MW, agregácia alebo dodávka elektriny a výroba alebo dodávka biometánu pre svojich členov.

(6)
Za aktívneho odberateľa sa považuje koncový odberateľ elektriny alebo skupina spoločne konajúcich koncových odberateľov elektriny, ktorí spotrebúvajú alebo uskladňujú elektrinu vyrobenú v ich zariadeniach na výrobu elektriny, dodávajú vlastnú vyrobenú elektrinu alebo poskytujú flexibilitu, ak tieto činnosti nie sú ich hlavnou podnikateľskou činnosťou. Odberateľ elektriny v domácnosti alebo právnická osoba založená na iný ako podnikateľský účel, ktorá vykonáva aspoň jednu z činností podľa prvej vety, sa na účely tohto zákona považuje vždy za aktívneho odberateľa. Iný koncový odberateľ elektriny, ktorý vykonáva aspoň jednu z činností podľa prvej vety, sa na účely tohto zákona považuje za aktívneho odberateľa, ak príjmy z výkonu činností podľa prvej vety v súčte za posledné účtovné obdobie nepresahujú príjmy z ktorejkoľvek jeho podnikateľskej činnosti.“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 9.

32.
V § 4 ods. 7 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a výroba elektriny pri prevádzke dopravných prostriedkov elektrickej trakcie“.
33.
V § 4 ods. 9 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „alebo odseku 5“ a na konci sa pripája táto veta: „Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW a na uskladňovanie elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW.“.
34.
V § 5 ods. 5 prvá veta a druhá veta znejú:

„Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný zúčastniť sa aktualizačnej odbornej prípravy, ktorú vykonáva ministerstvo alebo právnická osoba určená ministerstvom, najneskôr v piatom kalendárnom roku odo dňa absolvovania predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa prvýkrát zúčastní aktualizačnej odbornej prípravy najneskôr v piatom kalendárnom roku odo dňa vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.“.

35.
V § 6 ods. 2 úvodnej vete a ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
36.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „výrobu“ vkladá čiarka a slovo „uskladňovanie“ a za slovo „distribúciu“ sa vkladá čiarka a slovo „agregáciu“.
37.
V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Na výkon činnosti agregácie sa vyžaduje povolenie na dodávku elektriny.“.

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 13.

38.
V § 6 ods. 5 písm. a) sa za slovo „výroba“ vkladajú slová „alebo uskladňovanie“ a za slová „výrobu elektriny“ sa vkladajú slová „alebo zariadeniami na uskladňovanie elektriny“.
39.
V § 6 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)
Povolenie na uskladňovanie elektriny ani oznámenie podľa odseku 6 sa nevyžaduje na činnosť uskladňovania elektriny, ak ide o zariadenie na uskladňovanie elektriny prevádzkované v odovzdávacom mieste zariadenia na výrobu elektriny výrobcu elektriny a inštalovaný výkon zariadenia na uskladňovanie elektriny je nižší ako inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny. Na osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa prvej vety, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 4 ods. 9.“.

Doterajšie odseky 7 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 14.

40.
V § 6 ods. 9 sa za slová „dodávku plynu“, slová „elektrinu alebo plyn“ a za slová „dodávať plyn“ vkladajú slová „alebo vykonávať činnosť agregácie“.
41.
V § 6 ods. 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 9“ a za slovo „plyn“ sa vkladajú slová „alebo vykonávať činnosť agregácie“.
42.
V § 6 ods. 11 až 13 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
43.
V § 6 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13)
Na osobu podľa odseku 9, ktorá vykonáva činnosť agregácie na vymedzenom území, sa vzťahujú povinnosti agregátora podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.2)“.

Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 14 a 15.

44.
V § 7 ods. 1 sa slová „odsek 7“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
45.
V § 7 ods. 2 a § 8 ods. 1 sa slová „§ 6 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 9“.
46.
V § 7 odsek 4 znie:

„(4)
Žiadateľ o vydanie povolenia alebo žiadateľ o zmenu povolenia je povinný preukázať technické predpoklady na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie alebo jeho zmenu; to neplatí, ak ide o žiadateľa, ktorý žiada o vydanie povolenia na dodávku elektriny, dodávku plynu alebo na činnosť výkupcu elektriny. Technické predpoklady podľa prvej vety žiadateľ o vydanie povolenia alebo žiadateľ o zmenu povolenia preukazuje kópiou dokladu o vlastníckom vzťahu alebo nájomnom vzťahu k elektroenergetickému zariadeniu, zariadeniu na výrobu, prepravu, distribúciu a uskladňovanie plynu, zariadeniu na prepravu pohonných látok alebo ropy, zariadeniu na plnenie tlakových nádob alebo zariadeniu na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka a kópiou osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12, ak na jeho výstavbu bolo potrebné vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12; žiadateľ o vydanie povolenia alebo žiadateľ o zmenu povolenia zároveň predloží úradu v dvoch vyhotoveniach vyznačenie technologickej časti takéhoto zariadenia na mape územia výkonu požadovanej činnosti.“.

47.
V § 7 ods. 8 sa za slovo „elektriny“ vkladá čiarka a slová „agregácie, výkupcu elektriny“.
48.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Ak je predmetom žiadosti o vydanie povolenia alebo jeho zmenu zariadenie na distribúciu elektriny, ktoré bolo vybudované alebo pripojené do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav ako odberné elektrické zariadenie alebo elektrická prípojka, na ktorého výstavbu a pripojenie by bolo inak potrebné osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12, úrad žiadosť o vydanie povolenia alebo jeho zmenu zamietne; to neplatí, ak je žiadateľom o vydanie povolenia alebo jeho zmenu prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy.“.

49.
V § 8 sa vypúšťa odsek 5.
50.
V § 9 ods. 3 sa slová „jedného držiteľa povolenia“ nahrádzajú slovami „jednu osobu, ktorej bolo vydané povolenie na podnikanie v energetike podľa § 6 ods. 2 (ďalej len „držiteľ povolenia“)“.
51.
V § 11 ods. 1 písm. a), d) a e) sa za slovo „vstupovať“ vkladajú slová „a vchádzať“.
52.
V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d)
kontrolu odberného elektrického zariadenia alebo kontrolu zariadenia na výrobu elektriny pri zisťovaní neoprávneného odberu elektriny alebo neoprávneného dodávania elektriny do sústavy a vykonávaní činností podľa § 46 ods. 4 a 5 a § 46a ods. 3,

e)
kontrolu odberného plynového zariadenia pri zisťovaní neoprávneného odberu plynu.“.

53.
V § 11 ods. 4 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť držiteľovi povolenia alebo ním poverenej osobe výkon činnosti podľa odseku 1.“.
54.
V § 11 ods. 5 štvrtej vete sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“, slová „jedného roka“ sa nahrádzajú slovami „troch rokov“ a v piatej vete sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.
55.
V § 11 ods. 8 druhej vete sa slovo „oprávnený“ nahrádza slovom „povinný“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „do troch mesiacov od oznámenia podľa odseku 2 alebo odo dňa vykonania oprávnenia podľa odseku 1 po prvýkrát; prílohou k návrhu na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je aj geometrický plán stanovujúci rozsah vecného bremena“.
56.
V § 11 ods. 10 prvej vete sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“, slová „jedného roka“ sa nahrádzajú slovami „troch rokov“, vypúšťa sa druhá veta a v poslednej vete sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.
57.
V § 11 odsek 12 znie:

„(12)
Za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Pri preložke elektroenergetického zariadenia a preložke plynárenského zariadenia je primeranú jednorazovú náhradu podľa tohto odseku povinný vlastníkovi pozemku vyplatiť ten, kto potrebu preložky vyvolal; držiteľ povolenia je povinný do 30 dní na žiadosť poskytnúť vlastníkovi pozemku identifikačné údaje toho, kto potrebu preložky vyvolal, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu. Nárok na vyplatenie primeranej jednorazovej náhrady si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia alebo u toho, kto potrebu preložky vyvolal, do dvoch rokov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Ak sa držiteľ povolenia alebo ten, kto potrebu preložky vyvolal, a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do dvoch rokov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia alebo u toho, kto potrebu preložky vyvolal.“.

58.
V § 11 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Návrh na výmaz vecného bremena predkladá držiteľ osvedčenia do troch mesiacov od ukončenia činností podľa odseku 1.“.
59.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009) v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) 2019/943.“.

60.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17)
Oprávnenie podľa odseku 1 písm. f) vzniká právoplatnosťou stavebného povolenia, ktorým stavebný úrad povolí uskutočnenie stavby. Ak na uskutočnenie stavby podľa odseku 1 písm. f) postačuje ohlásenie stavebnému úradu, oprávnenie podľa odseku 1 písm. f) vzniká dňom ohlásenia stavby podľa odseku 1 písm. f). Ak sa na uskutočnenie stavby podľa odseku 1 písm. f) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, oprávnenie podľa odseku 1 písm. f) vzniká dňom začatia uskutočňovania stavby podľa odseku 1 písm. f). Oprávnenie podľa odseku 1 písm. f) držiteľovi povolenia vzniká podľa tohto odseku aj vtedy, ak je stavebníkom stavby podľa odseku 1 písm. f) iná osoba ako držiteľ povolenia a
a)
vlastníkom stavby je podľa tohto zákona alebo na základe zmluvy uzavretej medzi stavebníkom takejto stavby a držiteľom povolenia držiteľ povolenia alebo

b)
takáto stavba sa podľa zmluvy uzavretej medzi stavebníkom takejto stavby a držiteľom povolenia zriaďuje pre držiteľa povolenia, ktorý sa stane jej vlastníkom.“.

61.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a
Energetické spoločenstvo a komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov
(1)
Energetickým spoločenstvom je právnická osoba,
a)
ktorá je založená na účel výroby elektriny, dodávky elektriny, zdieľania elektriny, uskladňovania elektriny, činnosti agregácie, distribúcie elektriny, prevádzky nabíjacej stanice alebo výkonu iných činností alebo poskytovania iných služieb súvisiacich so zabezpečovaním energetických potrieb jej členov alebo spoločníkov (ďalej len „člen“) s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov,

b)
ktorá nevykonáva činnosti podľa písmena a) za účelom dosiahnutia zisku,

c)
do ktorej je možno vstúpiť, nadobúdať podiel alebo inak sa stať členom, a z ktorej je možné vystúpiť, ukončiť účasť alebo členstvo na základe rozhodnutia člena a

d)
ktorej členmi, ktorí samostatne alebo spoločne s inými členmi môžu vykonávať kontrolu v energetickom spoločenstve, sú len fyzické osoby, malé podniky,28a) vyššie územné celky alebo obce v územnom obvode vyššieho územného celku, v ktorom má sídlo energetické spoločenstvo.

(2)
Komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov je právnická osoba,
a)
ktorá je založená na účel výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo biometánu a ktorá súčasne môže byť založená na účel dodávky elektriny alebo plynu, zdieľania elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo biometánu, uskladňovania elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, činnosti agregácie, distribúcie elektriny, prevádzky nabíjacej stanice alebo výkonu iných činností alebo poskytovania iných služieb súvisiacich so zabezpečovaním energetických potrieb jej členov s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov,

b)
ktorá nevykonáva činnosti podľa písmena a) za účelom dosiahnutia zisku,

c)
do ktorej je možno vstúpiť, nadobúdať podiel alebo inak sa stať členom, a z ktorej je možné vystúpiť, ukončiť účasť alebo členstvo na základe rozhodnutia člena,

d)
ktorej členmi sú len fyzické osoby, malé a stredné podniky,28b) vyššie územné celky alebo obce v územnom obvode vyššieho územného celku, v ktorom má sídlo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov, a

e)
ktorej členovia oprávnení samostatne alebo spoločne s inými členmi vykonávať kontrolu v komunite vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov majú trvalý pobyt alebo sídlo na území vyššieho územného celku, v ktorom je umiestnené zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo zariadenie na výrobu biometánu vlastnené komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov alebo väčšina takých zariadení, ak komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov vyrába elektrinu alebo plyn vo viacerých takých zariadeniach; ak nemožno určiť vyšší územný celok podľa predchádzajúcej vety, určí sa podľa sídla komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov.

(3)
Za energetické spoločenstvo sa považuje aj komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)
Ak podľa osobitného predpisu,28c) zakladateľského dokumentu alebo stanov energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov môže medzi členov rozdeliť najviac 50 % vytvoreného zisku, na účely tohto zákona sa činnosti podľa odseku 1 písm. a) alebo odseku 2 písm. a) nepovažujú za vykonávané za účelom dosiahnutia zisku.

(5)
Splnenie podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2 preukazuje energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov v právnych vzťahoch s inými účastníkmi trhu s elektrinou alebo účastníkmi trhu s plynom osvedčením. Osvedčenie vydáva a ruší úrad. Na vydanie osvedčenia sa primerane použijú ustanovenia § 6 ods. 9 až 14.

(6)
Úrad vydá osvedčenie do 30 dní na základe písomnej žiadosti osoby, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2. Ak žiadateľ nesplní podmienky na vydanie osvedčenia, úrad rozhodnutím žiadosť o vydanie osvedčenia zamietne.

(7)
Osvedčenie podľa odseku 5 obsahuje tieto náležitosti:
a)
označenie úradu,

b)
názov alebo obchodné meno energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov,

c)
adresu sídla a identifikačné číslo organizácie energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov,

d)
vyhlásenie o tom, že žiadateľ je energetickým spoločenstvom alebo komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov podľa tohto zákona,

e)
dátum vydania osvedčenia,

f)
podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky.

(8)
Ak energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov prestali spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2, oznámi to bezodkladne úradu.

(9)
Ak úrad zistí, že energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov prestali spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2, alebo vykonávajú činnosť v rozpore s účelom, na ktorý sú založené, vyzve energetické spoločenstvo alebo komunitu vyrábajúcu energiu z obnoviteľných zdrojov k vykonaniu nápravy a určí im na to primeranú lehotu.

(10)
Úrad zruší osvedčenie, ak zistí, že
a)
energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov po vydaní osvedčenia prestali spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2, alebo vykonávajú činnosť v rozpore s účelom, na ktorý boli založené, a v lehote určenej úradom nevykonali nápravu alebo

b)
osvedčenie je vydané na základe nepravdivých údajov.

(11)
Úrad eviduje vydané osvedčenia energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov. Úrad uverejňuje zoznam energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov na svojom webovom sídle.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 28a až 28c znejú:

„28a) Čl. 2 ods. 2 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.

28b) Čl. 2 ods. 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.

28c) Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.“.

62.
§ 12 vrátane nadpisu znie:

㤠12
Výstavba energetického zariadenia
(1)
Energetickým zariadením sa na účely tohto ustanovenia rozumie elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

(2)
Stavať energetické zariadenie možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. To neplatí, ak ide o výstavbu energetického zariadenia na
a)
výrobu elektriny zo slnečnej energie alebo veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW vrátane; zvýšiť celkový inštalovaný výkon takéhoto energetického zariadenia nad 5 MW v prípade výroby elektriny zo slnečnej energie alebo veternej energie možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,

b)
výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj, ako je slnečná energia alebo veterná energia; zvýšiť inštalovaný výkon takého energetického zariadenia nad 1 MW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,

c)
výrobu plynu,

d)
distribúciu elektriny, ktoré predstavuje rozšírenie existujúcej distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy v časti vymedzeného územia alebo v území bezprostredne nadväzujúcom na časť vymedzeného územia a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej sústavy do napäťovej úrovne 22 kV vrátane okrem prípadu, že ide o elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny medzi časťou územia Európskej únie alebo územia tretích štátov a vymedzeným územím alebo časťou vymedzeného územia,

e)
distribúciu plynu, ktoré predstavuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete v časti vymedzeného územia alebo v území bezprostredne nadväzujúcom na časť vymedzeného územia a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej siete v rámci časti vymedzeného územia,

f)
prepravu plynu, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej prepravnej siete prevádzkovateľa prepravnej siete a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ prepravnej siete,

g)
prevádzkovanie zásobníka, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúceho zásobníka prevádzkovateľa zásobníka a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ zásobníka,

h)
prenos alebo distribúciu elektriny, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy,

i)
výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúceho zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak sa nezvýši inštalovaný výkon existujúceho zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,

j)
uskladňovanie elektriny, ak ide o zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 MW vrátane, alebo

k)
priame prepojenie zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu s odberateľom plynu.

(3)
Ministerstvo posudzuje súlad žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s energetickou politikou schválenou vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).

(4)
Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia vydáva ministerstvo rozhodnutím na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia a pobyt na vymedzenom území, ak ide o fyzickú osobu,

2.
obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, právnu formu, sídlo, meno a priezvisko a dátum narodenia členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,

b)
investičný zámer, ktorý obsahuje
1.
charakteristiku energetického zariadenia,

2.
údaje o umiestnení energetického zariadenia,

3.
predpokladaný vplyv
3.1.
elektroenergetického zariadenia na prenosovú sústavu a distribučnú sústavu na vymedzenom území, do ktorej má byť elektroenergetické zariadenie pripojené priamo alebo prostredníctvom miestnej distribučnej sústavy, a to z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,

3.2.
plynárenského zariadenia na prepravnú sieť alebo distribučnú sieť na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,

3.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubia z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,

3.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na distribučnú sieť na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,

4.
údaje o primárnych zdrojoch energie vrátane údajov o druhu a množstve primárnych zdrojov energie na jeden rok bežnej prevádzky,

5.
energetickú účinnosť energetického zariadenia, ak nejde o zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie, slnečnej energie alebo veternej energie alebo zariadenie na distribúciu a prenos elektriny,

6.
predpokladaný vplyv energetického zariadenia na ochranu verejného zdravia a na životné prostredie,

7.
finančné zabezpečenie investičného zámeru,

8.
vplyv
8.1.
elektroenergetického zariadenia na bezpečnosť dodávok elektriny na vymedzenom území, ak ide o zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW,

8.2.
plynárenského zariadenia na bezpečnosť dodávok plynu na vymedzenom území,

8.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na bezpečnosť dodávok pohonných látok alebo bezpečnosť dodávok ropy,

8.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na bezpečnosť rozvodu skvapalneného plynného uhľovodíka na vymedzenom území,

9.
súlad investičného zámeru s územným plánom obce preukázaný záväzným stanoviskom obce; pri výstavbe elektroenergetického zariadenia, ktoré slúži na prenos alebo distribúciu elektriny, môže byť súlad investičného zámeru s územným plánom obce nahradený súladom s územným plánom regiónu preukázaný záväzným stanoviskom samosprávneho kraja,

10.
spôsob pripojenia
10.1.
elektroenergetického zariadenia do sústavy,

10.2.
plynárenského zariadenia do siete,

10.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubie,

10.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na distribučnú sieť,

11.
predpokladaný prínos výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia k
11.1.
dosiahnutiu určeného podielu obnoviteľných zdrojov energie5) na hrubej konečnej energetickej spotrebe podľa osobitného predpisu,29)

11.2.
úspore emisií,30)

11.3.
zlepšeniu kvality životného prostredia, ak nie je predpokladaný prínos podľa bodov 11.1. a 11.2.,

12.
význam plynárenského zariadenia pre vnútorný trh so zemným plynom,

13.
ekonomicko-technické hodnotenie využitia vyrobeného tepla alebo odpadového tepla,

14.
súlad investičného zámeru s komplexným posúdením národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej kombinovanej výroby,30a) ak ide o elektroenergetické zariadenie spaľujúce palivá alebo využívajúce geotermálnu energiu,

15.
súlad investičného zámeru s komplexným posúdením potenciálu využitia systémov centralizovaného zásobovania teplom,30b) ak ide o zariadenie, ktoré môže mať vplyv na centralizované zásobovanie teplom,

16.
alternatívy k výstavbe energetického zariadenia.


(5)
Súčasťou písomnej žiadosti podľa odseku 4 je stanovisko prevádzkovateľa
a)
distribučnej sústavy, ku ktorej bude elektroenergetické zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 2., 3.1., 10.1. a 14.,

b)
prenosovej sústavy k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 2., 3.1., 8.1. a 10.1.,

c)
distribučnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.2. a 10.2.,

d)
prepravnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 2., 3.2., 8.2. a 10.2.,

e)
potrubia na prepravu pohonných látok alebo prevádzkovateľa potrubia na prepravu ropy, ku ktorému bude potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.3. a 10.3.,

f)
distribučnej siete, ku ktorej bude zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.4. a 10.4.

(6)
Súčasťou písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na distribúciu elektriny alebo distribúciu plynu je stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej má byť takéto zariadenie pripojené, či
a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť, ktorej kapacita nie je úplne využitá a ktorá pokrýva potreby predpokladané v investičnom zámere,

b)
podľa plánu rozvoja distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2 písm. q) alebo plánu rozvoja distribučnej siete podľa § 64 ods. 7 písm. f) plánuje v záujmovej oblasti vybudovať distribučnú sústavu alebo distribučnú sieť, ktorá pokryje potreby predpokladané v investičnom zámere.

(7)
Súčasťou písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 30 MW je preukázanie odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 5 ods. 4 alebo § 9 ods. 2.

(8)
Ak investičný zámer žiadateľa je v súlade s energetickou politikou, ministerstvo osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia vydá v lehote do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti; táto lehota môže byť predĺžená o 30 dní. Ak žiadosť o vydanie osvedčenia nie je úplná, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej ministerstvom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Ak investičný zámer žiadateľa o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia nie je v súlade s energetickou politikou, ministerstvo žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia zamietne. Dôvody na zamietnutie žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia musia byť objektívne, nediskriminačné, riadne podložené a náležite odôvodnené.

(9)
Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete nedoručí žiadateľovi stanovisko podľa odseku 5 alebo odseku 6 do 20 pracovných dní od doručenia žiadosti a žiadateľ túto skutočnosť oznámi ministerstvu, má sa za to, že investičný zámer nemá negatívne vplyvy podľa odseku 5 a na účel posúdenia podľa odseku 6 sa má za to, že v oblasti, na ktorú sa žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia vzťahuje, nie je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť, alebo že jej existujúca alebo plánovaná kapacita je využitá a prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete neplánuje vybudovať svoju distribučnú sústavu alebo svoju distribučnú sieť. Pri vydávaní stanoviska podľa odseku 5 alebo odseku 6, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete postupuje podľa svojho prevádzkového poriadku.

(10)
Ministerstvo žiadosť zamietne, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete vo vyjadrení podľa odseku 6 uvedie, že
a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť, ktorej kapacita nie je úplne využitá a pokrýva potreby predpokladané v investičnom zámere, alebo

b)
podľa plánu rozvoja distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2 písm. q) alebo plánu rozvoja distribučnej siete podľa § 64 ods. 7 písm. f) sa plánuje v záujmovej oblasti vybudovať distribučná sústava alebo distribučná sieť, ktorá pokryje potreby predpokladané v investičnom zámere.

(11)
Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete nedoloží ministerstvu právoplatné územné rozhodnutie na výstavbu plánovanej distribučnej sústavy alebo distribučnej siete v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti podľa odseku 10, ministerstvo môže vydať osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia inému žiadateľovi.

(12)
Platnosť stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa odseku 5 písm. a) a podľa odseku 6 a stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa odseku 5 písm. b) končí uplynutím šiestich mesiacov odo dňa jeho vydania, ak počas tejto doby nie je podaná žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. Platnosť stanoviska podľa prvej vety končí aj nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o vydanie osvedčenia, alebo zamietnutím žiadosti o vydanie osvedčenia.

(13)
Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie, dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy a dokladom na pripojenie distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 koncových odberateľov plynu, do distribučnej siete, ku ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu. Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu distribučnej sústavy alebo distribučnej siete je dokladom pre vydanie povolenia na podnikanie v energetike podľa § 6 a 7. Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia pre zariadenie pre kombinovanú výrobu sa posudzuje aj podľa osobitného predpisu.31)

(14)
Kritériá pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia určené na zabezpečenie súladu s energetickou politikou, ktorých dodržanie je podmienkou pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, je ministerstvo povinné zverejniť na svojom webovom sídle.

(15)
Ministerstvo vedie evidenciu žiadateľov o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia a zverejňuje zoznam vydaných osvedčení na výstavbu energetického zariadenia podľa odseku 8, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 4 písm. a) a písm. b) prvého bodu a druhého bodu okrem dátumu narodenia fyzickej osoby a dátumu narodenia členov štatutárneho orgánu na webovom sídle ministerstva.

(16)
Platnosť rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia je tri roky odo dňa jeho právoplatnosti. Platnosť rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny z jadrového paliva je sedem rokov odo dňa jeho právoplatnosti. Žiadateľ, ktorému ministerstvo vydalo osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia, je povinný od právoplatnosti rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia raz ročne písomne informovať ministerstvo o stave prípravy a postupe výstavby energetického zariadenia.“.

63.
V § 13 ods. 1 sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovami „odberného miesta“.
64.
§ 15 znie:

㤠15
(1)
Predmetom trhu s elektrinou a trhu s plynom je dodávka elektriny a plynu, pripojenie do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, prepravnej siete a distribučnej siete, prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny a prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na vymedzenom území, prístup do prepravnej siete a preprava plynu a prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu na vymedzenom území, prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu, poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve, poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike, poskytovanie flexibility, uskladňovanie elektriny, agregácia, pripojenie a prístup nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete.

(2)
Účastníkom trhu s elektrinou je
a)
výrobca elektriny,

b)
prevádzkovateľ prenosovej sústavy,

c)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy,

d)
dodávateľ elektriny,

e)
koncový odberateľ elektriny,

f)
organizátor krátkodobého trhu s elektrinou,

g)
výkupca elektriny,

h)
agregátor,

i)
prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny,

j)
energetické spoločenstvo,

k)
prevádzkovateľ priameho vedenia,

l)
iná osoba vykonávajúca činnosť podľa osobitného predpisu.31a)

(3)
Účastníkom trhu s plynom je
a)
výrobca plynu,

b)
prevádzkovateľ prepravnej siete,

c)
prevádzkovateľ distribučnej siete,

d)
prevádzkovateľ zásobníka,

e)
dodávateľ plynu,

f)
koncový odberateľ plynu,

g)
komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov.

(4)
Účastník trhu s elektrinou a trhu s plynom má právo prístupu na trh s elektrinou a trh s plynom na základe
a)
regulovaného prístupu,

b)
dohodnutého prístupu.

(5)
Reguláciu prístupu na trh s elektrinou a trh s plynom vykonáva úrad podľa osobitného predpisu.2)

(6)
Regulovaný prístup na trh s elektrinou má účastník trhu do prenosovej sústavy a distribučnej sústavy.

(7)
Účastník trhu s elektrinou je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok alebo zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania alebo ktorý preniesol zodpovednosť za odchýlku na subjekt zúčtovania, alebo zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku s výkupcom elektriny; výkupca elektriny je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok.

(8)
Ak účastník trhu s elektrinou neuzatvorí zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok, je povinný preniesť zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta alebo odovzdávacie miesta na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania alebo ktorý preniesol zodpovednosť za odchýlku na subjekt zúčtovania, uzatvorením zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku.

(9)
Účastník trhu s plynom s právom regulovaného prístupu na trh je zodpovedný za odchýlku účastníka trhu s plynom a ak nepreniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iný subjekt, je subjektom zúčtovania odchýlky siete. Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s plynom môže byť na základe zmluvy prenesená aj na iný subjekt. Ak zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s plynom bola prenesená na základe zmluvy na iný subjekt, tento subjekt sa stáva subjektom zúčtovania odchýlky siete.

(10)
Účastník trhu s elektrinou je povinný poskytnúť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na výkon činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa § 37 v rozsahu, spôsobom a v termínoch podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Za poskytnutie údajov v určenom termíne a za správnosť a úplnosť údajov zodpovedá poskytovateľ údajov.

(11)
Subjekt zúčtovania je povinný voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou včas uhradiť záväzky súvisiace so zúčtovaním a s vysporiadaním organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a zúčtovaním a vysporiadaním odchýlok.

(12)
Regulovaný prístup na trh s plynom má účastník trhu s plynom do prepravnej siete a do distribučnej siete.

(13)
Dohodnutý prístup na trh s plynom sa uplatňuje pre prístup do ťažobnej siete, do zásobníka a k akumulácii plynu v distribučnej sieti. Prevádzkovateľ ťažobnej siete, prevádzkovateľ zásobníka a prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný každoročne zverejniť obchodné podmienky na prístup a využívanie ťažobnej siete, zásobníka a akumulácie plynu v distribučnej sieti. Prevádzkovateľ ťažobnej siete, prevádzkovateľ zásobníka a prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný umožniť užívateľom siete vyjadriť sa k návrhu obchodných podmienok na prístup a využívanie ťažobnej siete, zásobníka alebo akumulácie plynu v distribučnej sieti a k návrhu zmien týchto podmienok.

(14)
Dohodnutý prístup účastníkov trhu s plynom do zásobníka podľa odseku 13 môže úrad zmeniť na regulovaný prístup v súlade s osobitným predpisom.32) Regulovaný prístup účastníkov trhu s plynom do zásobníka môže úrad zmeniť na dohodnutý prístup do zásobníka v súlade s osobitným predpisom.32)

(15)
Účastník trhu s elektrinou a účastník trhu s plynom je povinný dodržiavať pravidlá trhu a poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na plnenie jeho povinností súvisiacich so zverejňovaním v rozsahu podľa pravidiel trhu.

(16)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, osobitným predpisom32a) alebo prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou oprávnený komunikovať v elektronickej podobe, poskytovať elektronické dokumenty a robiť právne úkony v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického systému podľa § 37 ods. 10.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31a a 32a znejú:

„31a) Čl. 2 ods. 25 nariadenia (EÚ) 2019/943.

32a) Napríklad zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov.“.

65.
§ 17 vrátane nadpisu znie:

㤠17
Ochrana odberateľa elektriny, odberateľa plynu a univerzálna služba
(1)
Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti okrem práv na ochranu spotrebiteľa podľa osobitných predpisov34) a ostatní koncoví odberatelia elektriny a koncoví odberatelia plynu majú právo pri dodávke elektriny a dodávke plynu
a)
uzatvoriť s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu v súlade s odsekom 8, ktorá musí obsahovať najmä
1.
identifikáciu
1.1.
dodávateľa a odberateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresu pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a štatutárny orgán právnickej osoby,

1.2.
odberného miesta,

2.
rozsah a kvalitu34aa) dodávky elektriny alebo dodávky plynu a služieb súvisiacich s týmito dodávkami a služby údržby odberných elektrických zariadení, odberných plynových zariadení a elektrickej prípojky, ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu ponúka poskytovanie takých služieb údržby spoločne s dodávkou elektriny alebo dodávkou plynu,

3.
podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu a služieb súvisiacich s dodávkou; ak je podľa zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu alebo inej zmluvy, ktorej uzatvorenie je podmienené uzatvorením zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu okrem dodávky elektriny alebo plynu poskytované iné plnenie, podmienky poskytovania tohto ďalšieho plnenia,

4.
zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu alebo iné plnenie poskytované spoločne s dodávkou elektriny alebo plynu vrátane štruktúry ceny,

5.
deň začatia dodávky elektriny alebo dodávky plynu, dobu trvania zmluvy a informáciu, či je možné zmluvu vypovedať alebo obnoviť a za akých podmienok, vrátane informácie o zmluvnej pokute pre prípad porušenia povinnosti koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu počas dohodnutej doby alebo počas trvania zmluvného vzťahu odoberať elektrinu alebo plyn a informácie, či zmluvu je možné vypovedať bez poplatku; to platí aj pre iné plnenie poskytované spoločne s dodávkou elektriny alebo plynu,

6.
informáciu o kompenzáciách za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny alebo dodaného plynu a služieb súvisiacich s dodávkou vrátane kompenzácií za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby za dodávku elektriny alebo plynu a postupoch pre ich uplatnenie podľa osobitného predpisu,34ab)

7.
miesto, spôsob a lehoty na uplatnenie reklamácie a miesto, spôsob a lehoty na uplatnenie dostupných prostriedkov na urovnanie sporu,

8.
spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch výmeny určeného meradla,

9.
informácie o právach a povinnostiach koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu aspoň formou odkazu na také informácie zverejnené na webovom sídle dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu,

10.
náhradný spôsob určenia množstva dodanej elektriny alebo dodaného plynu pri poruche určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu,

b)
na poskytnutie informácie o každej zmene ceny za dodávku elektriny alebo ceny za dodávku plynu vrátane dôvodov a predpokladov takej zmeny a informácie o zmene obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu a s tým súvisiacich služieb a poučenie o práve vypovedať zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu podľa odseku 5 transparentným a zrozumiteľným spôsobom dohodnutým v zmluve alebo určeným v obchodných podmienkach najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny,

c)
na výber nediskriminačnej formy a spôsobu platenia za dodávku elektriny alebo dodávku plynu a s tým spojených služieb; ak má koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu na základe zmluvy uzatvorenej s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu povinnosť uhrádzať dodatočné platby spojené s vybraným spôsobom úhrady platieb za dodávku elektriny alebo dodávku plynu alebo preddavkových platieb, musia byť takéto dodatočné náklady nediskriminačné a ich dohodnutá výška nesmie prekročiť priamo vyvolané náklady na strane dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vybraným spôsobom úhrady platieb za dodávku elektriny alebo dodávku plynu alebo preddavkových platieb koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu,

d)
na poskytnutie
1.
písomnej informácie o obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v rozsahu podľa písmena a) v primeranom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy; primeraným časovým predstihom sa rozumie čas, ktorý potrebuje koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu na posúdenie informácií o obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu podľa písmena a),

2.
ak ide o zmluvu s dynamickou cenou elektriny, písomného vysvetlenia mechanizmu tvorby dynamickej ceny elektriny, upozornenia na výhody a riziká spojené s uzatvorením zmluvy o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny a poučenia o nevyhnutnosti inštalácie inteligentného meracieho systému a nákladoch na jeho inštaláciu, ak koncový odberateľ elektriny nemá podľa tohto zákona právo na jeho bezplatnú inštaláciu,

3.
stručného a ľahko čitateľného súhrnu obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu zahŕňajúceho aspoň identifikáciu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, hlavné podmienky ponúkanej dodávky elektriny alebo dodávky plynu, informáciu o cene alebo spôsobe získavania informácií o cene, dobu trvania zmluvného vzťahu a podmienky ukončenia zmluvy,

e)
na poskytnutie informácie o
1.
práve odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti písomne odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu do 14 dní odo dňa uzavretia takej zmluvy; takú informáciu je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinný poskytnúť odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti formou samostatného písomného poučenia spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1 najneskôr pri uzavretí zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu,

2.
prípadnej povinnosti odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti uhradiť dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odstúpi od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu po tom, čo udelil výslovný súhlas podľa odseku 15.


(2)
Ustanovenia odseku 1 platia aj vtedy, ak koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu uzatvoria zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu a s tým súvisiacich služieb s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu prostredníctvom tretej osoby.

(3)
Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v lehote podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu alebo v lehote podľa odseku 16. Lehota na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu je zachovaná, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odošle odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v posledný deň lehoty podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu alebo podľa odseku 16. Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči34a) alebo použitím formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1.

(4)
Koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu má počas trvania zmluvného vzťahu s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu právo na poskytnutie obsahu uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny, zmluvy o združenej dodávke plynu alebo inej zmluvy, ktorej uzatvorenie je podmienené uzatvorením zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu. Ak o to koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu požiada, má dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinnosť do 15 dní od doručenia žiadosti poskytnúť obsah uzatvorenej zmluvy podľa prvej vety v podobe určenej koncovým odberateľom elektriny alebo koncovým odberateľom plynu podľa § 17f ods. 3. Pri poskytnutí obsahu uzatvorenej zmluvy v inej ako elektronickej podobe je koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením obsahu uzatvorenej zmluvy a jeho doručením prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb.

(5)
Ak je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu podľa zmluvy uzatvorenej s koncovým odberateľom elektriny alebo koncovým odberateľom plynu oprávnený zmeniť dohodnutú cenu za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu alebo obchodné podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu a koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu so zmenou ceny za dodávku elektriny, ceny za dodávku plynu alebo so zmenou obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ktorú mu oznámil dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu podľa odseku 1 písm. b), nesúhlasí, má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu bezodplatne a s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti zmeny vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti zmeny; toto právo sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté na dobu určitú.

(6)
Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neoznámi koncovému odberateľovi elektriny alebo koncovému odberateľovi plynu zmenu ceny za dodávku elektriny, ceny za dodávku plynu alebo zmenu obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu v lehote podľa odseku 1 písm. b), koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu bezodplatne vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávateľovi najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti zmeny s účinnosťou k pätnástemu dňu odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi zmluvy dodávateľovi, ak koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu neurčí v oznámení o výpovedi zmluvy iný okamih účinnosti výpovedi zmluvy, najneskôr však ku dňu uplynutia troch mesiacov odo dňa účinnosti zmeny.

(7)
Zmluva o združenej dodávke elektriny a zmluva o združenej dodávke plynu zaniká dňom účinnosti výpovede určeným v oznámení o výpovedi takej zmluvy podľa odseku 5 alebo odseku 6. Koncový odberateľ elektriny a koncový odberateľ plynu je povinný zabezpečiť, že ku dňu účinnosti výpovede zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu je ukončený proces zmeny dodávateľa.

(8)
Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti majú právo na vymedzenom území na dodávku elektriny a dodávku plynu v rámci univerzálnej služby v ustanovenej kvalite3) a za jednoducho a zrozumiteľne porovnateľné, transparentné, konkurencieschopné a nediskriminačné ceny, ktoré zohľadňujú náklady a primeraný zisk, ak splnia obchodné podmienky dodávateľa poskytujúceho univerzálnu službu.

(9)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete na časti vymedzeného územia pripojí za podmienok určených úradom a pri dodržaní ceny alebo metodiky jej tvorby určenej úradom odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti do sústavy a siete, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky. Zmluva o pripojení musí obsahovať aj lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť pripojenie odberného elektrického zariadenia alebo odberného plynového zariadenia.

(10)
Koncový odberateľ elektriny a koncový odberateľ plynu majú právo zmeniť dodávateľa elektriny, agregátora alebo dodávateľa plynu. Dodávateľ elektriny, agregátor alebo dodávateľ plynu nesmie požadovať od koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu finančnú úhradu za vykonanie zmeny ani žiadne iné obdobné alebo súvisiace platby.

(11)
Dodávateľ poskytujúci univerzálnu službu zverejní cenník elektriny alebo plynu dodávaných v rámci poskytovania univerzálnej služby na svojom webovom sídle pred jeho účinnosťou; zároveň informuje úrad o mieste zverejnenia cenníka na svojom webovom sídle. Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla.

(12)
Pri vybavovaní reklamácií postupuje dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, agregátor, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete podľa osobitného predpisu.37)

(13)
Koncový odberateľ elektriny a koncový odberateľ plynu je oprávnený predložiť úradu na mimosúdne riešenie spor s dodávateľom elektriny, dodávateľom plynu, agregátorom, prevádzkovateľom distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej siete za podmienok a postupom ustanoveným osobitným predpisom.38)

(14)
Ustanovenia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu sa môžu odchýliť od informácií poskytnutých odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti pred uzavretím zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu podľa odseku 1 písm. a) alebo § 17a ods. 4 len na základe výslovného súhlasu oboch zmluvných strán.

(15)
Ak sa má dodávka elektriny alebo dodávka plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu začať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu alebo ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti požiada o začatie dodávky elektriny alebo o začatie dodávky plynu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu, dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný vyžiadať od odberateľa elektriny v domácnosti alebo od odberateľa plynu v domácnosti výslovný súhlas so začatím dodávky elektriny alebo dodávky plynu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak je zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke plynu zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, musí byť tento súhlas zaznamenaný na trvanlivom nosiči.

(16)
Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neinformoval odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti o práve na odstúpenie od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu, odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti môže odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu do
a)
14 dní odo dňa dodatočného splnenia informačnej povinnosti o práve odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu dodatočne splnil svoju informačnú povinnosť, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu,

b)
12 mesiacov a 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neposkytol informáciu o práve odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu ani dodatočne.

(17)
Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odstúpi od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, nie je povinný platiť za dodanú elektrinu alebo dodaný plyn počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak
a)
mu dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neposkytol informácie podľa odseku 1 písm. e) alebo

b)
odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti neudelil súhlas podľa odseku 15.

(18)
Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu telefonicky kontaktuje odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti s ponukou na uzavretie alebo zmenu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, je povinný odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti na začiatku každého rozhovoru oznámiť svoje identifikačné údaje, ako aj obchodný zámer telefonickej komunikácie.

(19)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov získaných počas telefonického rozhovoru podľa odseku 18 podľa osobitného predpisu.38a)

(20)
Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti má právo na poskytnutie informácií o alternatívnych opatreniach k predchádzaniu odpojenia z dôvodu neplnenia zmluvných povinností odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti, a to v dostatočnom predstihu pred plánovaným odpojením. Alternatívne opatrenia zahŕňajú aspoň informácie o tom, či dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu umožňuje odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti pred odpojením dohodnúť plnenie dlžných platieb v splátkach, informácie o podmienkach takého plnenia v splátkach a odkaz na webové sídlo úradu s informáciami o súvisiacich právach odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti.

(21)
Ustanovenia o zmluve o združenej dodávke elektriny a zmluve o združenej dodávke plynu podľa tohto paragrafu platia aj pre zmluvu o dodávke elektriny a zmluvu o dodávke plynu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34aa, 34ab, 38 a 38a znejú:

„34aa) § 4 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

34ab) Vyhláška č. 236/2016 Z. z.

38) § 37 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

38a) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

66.
V § 17a ods. 4 písm. d) sa za slovom „reklamácií“ vypúšťa čiarka a slovo „sťažností“.
67.
V § 17b ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom je možné vypovedať len podľa odseku 3. Na zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom a zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom sa nevzťahuje § 17 ods. 4 až 6, ak dochádza k zmene ceny za dodávku elektriny, ceny za dodávku plynu alebo obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu v dôsledku rozhodnutia úradu.“.
68.
V § 17b ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak zraniteľný odberateľ urobí do 31. marca prejav vôle ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom doručením oznámenia o výpovedi, zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom zaniká k 31. decembru.“.
69.
V § 17b sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8)
Dodávateľ elektriny, ktorý je povinný uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) so zraniteľným odberateľom alebo ktorý také zmluvy uzatvára, je ďalej povinný informovať zraniteľného odberateľa, s ktorým uzavrel zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu,2) najneskôr do jedného mesiaca po začatí dodávky elektriny za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) o jeho práve na inštaláciu inteligentného meracieho systému na žiadosť podľa § 42 ods. 4 a o typoch inteligentných meracích systémov ponúkaných prevádzkovateľom distribučnej sústavy na inštaláciu a poučiť ho o postupe uplatnenia práva na inštaláciu inteligentného meracieho systému na žiadosť podľa § 42 ods. 4.“.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

70.
V § 17b ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
71.
Za § 17b sa vkladajú § 17c až 17g, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠17c
Ďalšie požiadavky na obsah zmluvy uzatvorenej s odberateľom elektriny alebo odberateľom plynu
(1)
Pri zmluve o dodávke elektriny, zmluve o združenej dodávke elektriny, zmluve o dodávke plynu a zmluve o združenej dodávke plynu uzatvorenej na neurčitý čas je výpovedná doba jeden mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 5 až 7.

(2)
Zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou môže odberateľ elektriny v domácnosti vypovedať, aj keď je zmluva uzatvorená na dobu určitú. Ak je zmluva o dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou uzatvorená na dobu určitú a ak nie je dohodnutá kratšia výpovedná doba, je výpovedná doba jeden mesiac od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca. Na zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny uzatvorenú s odberateľom elektriny v domácnosti, v ktorej je dohodnutý iný spôsob určenia alebo výpočtu ceny elektriny odvodený od zmien ceny elektriny na organizovaných trhoch s elektrinou, sa použijú prvá veta a druhá veta rovnako.

(3)
Dojednanie, ktoré umožňuje dodávateľovi elektriny zmeniť dohodnutú cenu elektriny na dynamickú cenu elektriny bez výslovného súhlasu koncového odberateľa elektriny, je neplatné.

(4)
Ak je s odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti uzatvorená zmluva o dodávke elektriny, zmluva o združenej dodávke elektriny, zmluva o dodávke plynu alebo zmluva o združenej dodávke plynu na dobu určitú dlhšiu ako 3 roky, mení sa po uplynutí 3 rokov od uzatvorenia zmluvy doba trvania zmluvného vzťahu na 12 mesiacov, ak zostávajúca doba trvania pôvodného zmluvného vzťahu presiahne 12 mesiacov. To isté platí, ak zmluva uzatvorená s odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti na dobu určitú obsahuje dojednanie, ktoré umožňuje obnoviť zmluvu alebo predĺžiť trvanie zmluvného vzťahu bez výslovného prejavu vôle odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti tak, že celková doba trvania zmluvného vzťahu presiahne 3 roky od uzatvorenia zmluvy. Obnoviť zmluvu alebo predĺžiť trvanie zmluvného vzťahu po uplynutí doby podľa prvej vety je možné najviac na ďalších 12 mesiacov, a to aj opakovane.

(5)
Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti uzatvorí zmluvu o dodávke elektriny, zmluvu o združenej dodávke elektriny, zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu určitú a zmluva obsahuje dojednanie, ktoré umožňuje obnoviť zmluvu alebo predĺžiť trvanie zmluvného vzťahu bez výslovného prejavu vôle odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti, je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinný najskôr tri mesiace a najneskôr jeden mesiac pred uplynutím doby trvania zmluvného vzťahu informovať odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti o blížiacom sa zániku zmluvného vzťahu a podmienkach, za ktorých dôjde k obnoveniu zmluvy alebo predĺženiu trvania zmluvného vzťahu. Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti má právo ukončiť zmluvný vzťah prejavom vôle urobeným najneskôr do 15. dňa po doručení informácie od dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu podľa predchádzajúcej vety. Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neinformuje odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti podľa prvej vety, mení sa zmluva po uplynutí doby trvania zmluvného vzťahu na zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú.

(6)
V zmluve uzatvorenej s odberateľom elektriny v domácnosti alebo s odberateľom plynu v domácnosti je možné dohodnúť poskytnutie finančnej zábezpeky na splnenie alebo zabezpečenie záväzkov odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti len do výšky, ktorá nepresahuje dve predpokladané pomerné mesačné platby za dodávku elektriny alebo dodávku plynu podľa ceny za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu platnej v čase dohodnutia finančnej zábezpeky. Pri skončení zmluvného vzťahu je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinný vrátiť finančnú zábezpeku odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti najneskôr v deň poskytnutia vyúčtovania za dodávku elektriny alebo vyúčtovania za dodávku plynu; pritom je oprávnený započítať to, čo mu odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti z dodávky elektriny alebo plynu dlží.

(7)
Zmluvnú pokutu pre prípad porušenia povinnosti odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti počas dohodnutej doby alebo počas trvania zmluvného vzťahu odoberať elektrinu alebo plyn možno dohodnúť len v zmluve o dodávke elektriny, zmluve o združenej dodávke elektriny, zmluve o dodávke plynu alebo zmluve o združenej dodávke plynu uzatvorenej na dobu určitú a s cenou za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu dohodnutou v presnej výške na celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Dohodnutá zmluvná pokuta nesmie v súčte prevýšiť trojnásobok predpokladanej pomernej mesačnej platby za dodávku elektriny alebo dodávku plynu bez platby za distribúciu elektriny alebo distribúciu plynu a súvisiacich služieb podľa ceny za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu platnej v čase dohodnutia zmluvnej pokuty alebo súčet takýchto zostávajúcich platieb, ak do konca doby, na ktorú je zmluva uzatvorená, v čase porušenia povinnosti ostávalo menej ako tri kalendárne mesiace. Dojednanie, podľa ktorého má dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu právo požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, je neplatné. Uhradením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku zaniká zmluvný vzťah medzi dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu a odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti. Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neposkytne odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti pred uzatvorením zmluvy informáciu podľa § 17 ods. 1 písm. a) piateho bodu, je dohodnutie zmluvnej pokuty podľa prvej vety neplatné.

(8)
Dojednanie o zmluvnej pokute pre prípad porušenia povinnosti poskytovateľa flexibility, ktorý je odberateľom elektriny v domácnosti, počas dohodnutej doby alebo počas trvania zmluvného vzťahu poskytovať flexibilitu podľa zmluvy o dodávke elektriny, zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o agregácii je neplatné.

(9)
Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa použijú rovnako pri odstupnom dohodnutom pre prípad odstúpenia od zmluvy pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená. Na zmluvy uzatvorené s malými podnikmi28a) sa ustanovenia odsekov 7 a 8 použijú rovnako.

(10)
Ak zmluva o dodávke elektriny, zmluva o združenej dodávke elektriny, zmluva o dodávke plynu alebo zmluva o združenej dodávke plynu obsahuje dojednanie o úhrade platieb za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu formou preddavkových platieb s právom dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu určiť výšku preddavkových platieb, dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu zohľadní pri určení výšky preddavkových platieb výšku preddavkových platieb za rovnaké obdobie predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia. Určená výška preddavkových platieb musí zohľadňovať skutočný odber elektriny alebo skutočný odber plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie alebo plánovaný odber elektriny alebo plánovaný odber plynu na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie a môže byť upravená len o rozdiel medzi cenou elektriny alebo plynu uplatňovanou v predchádzajúcom zúčtovacom období a cenou elektriny alebo plynu, ktorá sa uplatní v nadchádzajúcom zúčtovacom období.

§ 17d
Zmena dodávateľa elektriny, agregátora a dodávateľa plynu
(1)
Koncový odberateľ elektriny má právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny do svojho odberného miesta pripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy a na výber alebo zmenu agregátora. Koncový odberateľ plynu má právo na výber alebo zmenu dodávateľa plynu do svojho odberného miesta pripojeného do prepravnej siete alebo distribučnej siete.

(2)
Podmienkou na uplatnenie práva na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu je uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny alebo zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu do odberného miesta koncového odberateľa plynu. Právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu sa vykoná registráciou odberného miesta koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu na dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu.

(3)
Registráciu odberného miesta koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu na dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu bezodplatne vykoná prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto koncového odberateľa elektriny pripojené, alebo prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je odberné miesto koncového odberateľa plynu pripojené, na žiadosť koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu. Koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu môže požiadať o registráciu odberného miesta na dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu priamo alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu. Žiadosť o registráciu odberného miesta na dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu sa podáva prevádzkovateľovi sústavy alebo prevádzkovateľovi siete podľa prvej vety. Registrácie odberných miest na dodávateľov elektriny eviduje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Registrácie odberných miest na dodávateľov plynu eviduje prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete podľa prvej vety.

(4)
Registráciu odberného miesta koncového odberateľa elektriny na agregátora bezodplatne vykoná organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na žiadosť koncového odberateľa elektriny. Koncový odberateľ elektriny môže požiadať o registráciu odberného miesta na agregátora priamo alebo prostredníctvom svojho nového agregátora. Žiadosť o registráciu odberného miesta na agregátora sa podáva v elektronickej podobe organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Registrácie odberných miest na agregátorov eviduje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.

(5)
Uplatnením práva na zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu nezaniká právo pôvodného dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu na náhradu škody, ak koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu uplatnil právo na zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu napriek tomu, že najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu neukončil zmluvný vzťah zo zmluvy uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu alebo tento zmluvný vzťah nezanikol z iného dôvodu.

(6)
Ak k zmene dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu podľa zmluvy uzatvorenej s odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti nedôjde najneskôr do šiestich mesiacov od uzatvorenia zmluvy, má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo odstúpiť od zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa prvej vety zaniká účinnosťou zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu.

(7)
Na výber alebo zmenu agregátora koncovým odberateľom elektriny sa odseky 2 a 5 použijú primerane. Na výber alebo zmenu agregátora iným poskytovateľom flexibility ako koncovým odberateľom elektriny sa odseky 1, 2, 4 a 5 použijú primerane.

(8)
Na zmenu koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu bez zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu v danom odbernom mieste sa odsek 3 použije primerane.

(9)
Podmienky a postup pri zmene dodávateľa elektriny, agregátora a dodávateľa plynu vrátane ukončenia zmluvného vzťahu s pôvodným dodávateľom elektriny, agregátorom a dodávateľom plynu upravujú pravidlá trhu. Úrad určí podmienky a postup pri zmene dodávateľa elektriny, agregátora a dodávateľa plynu tak, aby od 1. januára 2026 bolo možné vykonať technický proces zmeny dodávateľa elektriny, agregátora a dodávateľa plynu v ktorýkoľvek pracovný deň najneskôr do 24 hodín od podania žiadosti.

§ 17e
Kolektívna zmena dodávateľa
(1)
Usporiadanie aukcie alebo inej formy organizovaného výberu alebo sprostredkovania ponuky dodávky elektriny alebo dodávky plynu pre odberateľov elektriny v domácnosti alebo odberateľov plynu v domácnosti (ďalej len „kolektívna zmena dodávateľa“) je možné len po predchádzajúcom oznámení úradu. Osoba, ktorá má v úmysle usporiadať kolektívnu zmenu dodávateľa (ďalej len „usporiadateľ kolektívnej zmeny dodávateľa“), je povinná usporiadanie kolektívnej zmeny dodávateľa oznámiť úradu najneskôr 14 dní pred prvým zverejnením podmienok kolektívnej zmeny dodávateľa s možnosťou účasti alebo inou formou ponuky účasti na kolektívnej zmene dodávateľa.

(2)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
identifikáciu usporiadateľa kolektívnej zmeny dodávateľa,

b)
dátum alebo obdobie konania kolektívnej zmeny dodávateľa vrátane jej časového harmonogramu,

c)
podmienky účasti odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti na kolektívnej zmene dodávateľa,

d)
podmienky organizácie kolektívnej zmeny dodávateľa vrátane kritérií výberu ponúk dodávok elektriny alebo dodávok plynu.

(3)
Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti má právo kedykoľvek jednostranne zrušiť svoju účasť na kolektívnej zmene dodávateľa. Jednostranným zrušením účasti na kolektívnej zmene dodávateľa zanikajú všetky záväzky odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti voči usporiadateľovi kolektívnej zmeny dodávateľa, ktoré vznikli v súvislosti s účasťou na kolektívnej zmene dodávateľa vrátane udeleného splnomocnenia.

(4)
Dojednanie o zmluvnej pokute pre prípad zrušenia účasti na kolektívnej zmene dodávateľa, neprijatia vybranej ponuky dodávky elektriny alebo dodávky plynu alebo porušenia podmienok účasti na kolektívnej zmene dodávateľa, je neplatné. Zmluvné dojednanie obmedzujúce právo odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti podľa odseku 3 je rovnako neplatné.

§ 17f
Vyúčtovanie za dodávku elektriny a dodávku plynu
(1)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný vyúčtovávať dodávku elektriny a dodávku plynu za zúčtovacie obdobie alebo ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu a poskytovať koncovému odberateľovi elektriny alebo koncovému odberateľovi plynu písomné vyúčtovanie za dodávku elektriny alebo vyúčtovanie za dodávku plynu a informácie o vyúčtovaní za dodávku elektriny alebo informácie o vyúčtovaní za dodávku plynu v podobe určenej koncovým odberateľom elektriny alebo koncovým odberateľom plynu.

(2)
Ak o to koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu požiada, je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinný poskytnúť koncovému odberateľovi elektriny alebo koncovému odberateľovi plynu informácie o údajoch, ktoré sú podkladom pre vyhotovenie vyúčtovania za dodávku elektriny alebo vyúčtovania za dodávku plynu, a ak nie je vyúčtovanie založené na skutočnej spotrebe, aj vysvetlenie spôsobu, akým je vyúčtovanie vyhotovené.

(3)
Koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu má právo na výber listinnej podoby alebo elektronickej podoby bezodplatného poskytovania vyúčtovania za dodávku elektriny alebo vyúčtovania za dodávku plynu, informácií o vyúčtovaní za dodávku elektriny alebo informácií o vyúčtovaní za dodávku plynu, informácií o údajoch, ktoré sú podkladom pre vyhotovenie vyúčtovania, a ak nie je vyúčtovanie založené na skutočnej spotrebe, aj vysvetlenia spôsobu, akým je vyúčtovanie vyhotovené.

(4)
Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti neuhradí preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovania do určeného dňa splatnosti, dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti na tento stav upozorniť a určiť nový termín splatnosti záväzku, ktorý nesmie byť kratší ako desať dní od upozornenia o neuhradení záväzku odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti. Písomné upozornenie dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu obsahuje aj poučenie o prerušení dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote.

(5)
Agregátor je povinný vyúčtovávať poskytnutie flexibility za zúčtovacie obdobie a poskytovať koncovému odberateľovi elektriny, ktorý je poskytovateľom flexibility, písomné vyúčtovanie za poskytnutie flexibility v podobe určenej poskytovateľom flexibility. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa použijú primerane.

(6)
Zúčtovacie obdobie, termíny poskytovania vyúčtovania za dodávku elektriny, dodávku plynu a poskytnutie flexibility a informácií o vyúčtovaní za dodávku elektriny alebo dodávku plynu a náležitosti a členenie písomného vyhotovenia vyúčtovania za dodávku elektriny, vyúčtovania za dodávku plynu a poskytnutie flexibility, informácií o vyúčtovaní za dodávku elektriny a informácií o vyúčtovaní za dodávku plynu upravujú pravidlá trhu.

§ 17g
Portál na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu
(1)
Portál na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu je elektronický systém, ktorý umožňuje porovnávať cenové a iné podmienky dodávok elektriny a plynu vrátane ponúk zmlúv o dodávke elektriny alebo zmlúv o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny, určených pre odberateľov elektriny v domácnosti, odberateľov plynu v domácnosti a iných koncových odberateľov, ktorých predpokladaná ročná spotreba elektriny alebo plynu je nižšia ako 100 000 kWh (ďalej len „porovnávací portál“).

(2)
Porovnávací portál prevádzkuje úrad alebo organizácia poverená úradom podľa osobitného predpisu.38d) Úrad alebo organizácia poverená úradom podľa osobitného predpisu38d) bezodplatne sprístupní porovnávací portál na svojom webovom sídle.

(3)
Úrad alebo organizácia poverená úradom podľa osobitného predpisu38d) zabezpečuje, aby
a)
cenové a iné podmienky dodávok elektriny a dodávok plynu dodávateľov elektriny alebo dodávateľov plynu boli zverejnené spôsobom a v štruktúre, ktorá umožňuje koncovým odberateľom ponuky jednoduchým spôsobom vzájomne porovnať,

b)
bolo umožnené vyhľadávanie ponúk dodávateľov elektriny alebo plynu na nediskriminačnom princípe,

c)
informácie uvedené na tomto porovnávacom portáli boli presné, určité, zrozumiteľné, prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím, aktuálne a bol uvedený čas ich poslednej aktualizácie,

d)
porovnávanie ponúk bolo založené na jasných a objektívnych kritériách,

e)
ak porovnanie ponúk vyžaduje poskytnutie osobných údajov, boli vyžadované osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu a v súlade so zásadou minimalizácie podľa osobitného predpisu,38e)

f)
bol vytvorený vhodný postup na prijímanie podnetov týkajúcich sa nesprávnosti výsledkov porovnania.

(4)
Ponuky zverejnené na porovnávacom portáli zahŕňajú cenové a iné podmienky dodávok elektriny alebo plynu určené pre nových koncových odberateľov elektriny alebo koncových odberateľov plynu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu bez zliav alebo iných individuálnych podmienok ponúkaných alebo dohodnutých s koncovým odberateľom elektriny alebo koncovým odberateľom plynu.

(5)
Podmienky prevádzkovania porovnávacieho portálu vrátane informácie o prevádzkovateľovi porovnávacieho portálu a spôsobe jeho financovania, pravidlá pre porovnávanie ponúk na porovnávacom portáli a postup prijímania podnetov týkajúcich sa nesprávnosti výsledkov porovnania podľa tohto paragrafu zverejňuje úrad alebo organizácia poverená úradom podľa osobitného predpisu38d) na svojom webovom sídle.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 38d a 38e znejú:

„38d) § 10 písm. m) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z.

38e) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.“.

72.
V § 18 ods. 1 sa slová „odberateľom elektriny a“ nahrádzajú slovami „koncovým odberateľom elektriny a koncovým“.
73.
V § 18 ods. 3 sa slová „odberateľ elektriny alebo odberateľ plynu“ nahrádzajú slovami „koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu“.
74.
V § 18 ods. 5 sa slová „odberateľa elektriny alebo“ nahrádzajú slovami „koncového odberateľa elektriny alebo koncového“.
75.
V § 18 ods. 6 písm. c) sa slová „§ 6 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 12“.
76.
V § 18 odsek 8 znie:

„(8)
Odberateľ, ktorému dodáva elektrinu alebo plyn dodávateľ poslednej inštancie, je povinný dodávateľovi poslednej inštancie uhradiť cenu za dodávku poslednej inštancie vrátane platieb podľa osobitného predpisu40) a dodržiavať ostatné podmienky dodávky poslednej inštancie. Podrobnosti upravujú pravidlá trhu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

„40) § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2018 Z. z.“.

77.
V § 18 ods. 11 sa slová „§ 6 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 9“.
78.
§ 19 vrátane nadpisu znie:

㤠19
Technické podmienky sústavy a siete a prevádzkové poriadky sústavy a siete
(1)
Prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete je povinný v záujme zabezpečenia nediskriminačného, transparentného, bezpečného prístupu, pripojenia a prevádzkovania sústavy a siete určiť technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy a siete, pravidlá prevádzkovania sústavy a siete a určiť a dodržať kritériá technickej bezpečnosti sústavy a siete.

(2)
Technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete vrátane priameho vedenia a priameho plynovodu obsahujú najmä podmienky
a)
prístupu do sústavy a siete,

b)
pripojenia do sústavy a siete,

c)
technickej súčinnosti sústavy a siete vrátane vzájomnej prevádzkyschopnosti sústavy a siete,

d)
prevádzkovania sústavy a siete,

e)
prevádzkovania priameho vedenia alebo priameho plynovodu,

f)
zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy a siete,

g)
prerušenia dodávok elektriny a plynu,

h)
odpojenia zo sústavy alebo siete,

i)
riadenia sústavy alebo siete.

(3)
Technické podmienky obsahujú aj kritériá technickej bezpečnosti sústavy a siete, spôsob vypracovania a zverejnenia minimálnych technicko-konštrukčných a prevádzkových požiadaviek na prístup, pripojenie a prevádzkovanie sústavy a siete. V technických podmienkach prevádzkovateľa sústavy sú vymedzené postupy na zachovanie prevádzkovej bezpečnosti sústavy. V technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy sú vymedzené aj postupy na zber údajov pre vypracovanie posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni a posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni. Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy obsahujú ďalej podmienky poskytovania podporných služieb prevádzkovateľovi prenosovej sústavy výrobcami elektriny, prevádzkovateľmi zariadení na uskladňovanie elektriny, aktívnymi odberateľmi a energetickými spoločenstvami, ktorých elektroenergetické zariadenia sú pripojené do distribučnej sústavy, dohodnuté s prevádzkovateľom prenosovej sústavy podľa osobitného predpisu.40b)

(4)
Technické podmienky podľa odsekov 2 a 3 vypracované prevádzkovateľom sústavy alebo prevádzkovateľom siete musia byť nediskriminačné. Technické podmienky podľa odsekov 2 a 3 sú záväzné pre účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom.

(5)
Návrh technických podmienok podľa odsekov 2 a 3 uverejní prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete na svojom webovom sídle tak, aby bol prístupný všetkým účastníkom trhu, a súčasne ho predloží úradu. Úrad návrh technických podmienok podľa odsekov 2 a 3 zverejní na svojom webovom sídle a prijíma podnety účastníkov trhu. Ak návrh technických podmienok podľa odsekov 2 a 3 nie je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,41) úrad prevádzkovateľovi sústavy alebo prevádzkovateľovi siete z vlastného podnetu rozhodnutím uloží povinnosť zmeny návrhu a určí mu na to primeranú lehotu. Ak úrad nezačne konanie o zmene návrhu do jedného mesiaca od predloženia návrhu technických podmienok podľa odsekov 2 a 3, platí, že je návrh úplný a bez vád. Uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety, vykonaním uloženej povinnosti zmeny návrhu alebo zastavením konania nadobúdajú technické podmienky podľa odsekov 2 a 3 účinnosť.

(6)
Návrh technických podmienok prevádzkovateľa sústavy v časti, ktorá upravuje podmienky na pripojenie zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny do sústavy, predkladá prevádzkovateľ sústavy úradu na schválenie. Úrad návrh technických podmienok podľa prvej vety schváli, ak sú v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.41) Ustanovenie odseku 5 sa nepoužije.

(7)
Prevádzkovateľ sústavy a prevádzkovateľ siete je povinný určiť obchodné podmienky na prístup, pripojenie a prevádzkovanie sústavy a siete. Rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy alebo prevádzkovateľa siete, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 95 ods. 2 písm. k). Prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý predkladá návrh prevádzkového poriadku úradu na schválenie podľa osobitného predpisu,41a) je povinný vypracovať prevádzkový poriadok v súlade s všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. k). Ak prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete, ku ktorej je pripojených najviac 100 000 koncových odberateľov plynu, nepredkladá návrh prevádzkového poriadku úradu na schválenie podľa osobitného predpisu,41a) alebo ak úrad návrh prevádzkového poriadku neschváli, je povinný prevziať vzorový prevádzkový poriadok.

(8)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete, ku ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu, alebo prevádzkovateľ zásobníka je povinný vypracovať transparentným a nediskriminačným spôsobom návrh prevádzkového poriadku alebo návrh jeho zmien a pred ich predložením úradu na schválenie ich verejne konzultovať.

(9)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zašle žiadateľovi o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny návrh zmluvy o pripojenie, vrátane technických a obchodných podmienok, v lehote do 30 kalendárnych dní od podania kompletnej žiadosti o pripojenie. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykoná potrebné úpravy v sústave na umožnenie pripojenia žiadateľa o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny do šiestich kalendárnych mesiacov od právoplatného uzatvorenia zmluvy o pripojenie v prípade, ak nie je potrebné stavebné povolenie na úpravu sústavy v dôsledku pripojenia žiadateľa. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nesmie odmietnuť pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny z dôvodu možného budúceho obmedzenia prenosu alebo distribúcie elektriny pre užívateľov sústavy alebo vzniku dodatočných nákladov na potrebné zvýšenie kapacity sústavy v mieste pripojenia v dôsledku pripojenia žiadateľa. Týmto nie je dotknutá možnosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy postupovať podľa odseku 11.

(10)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má právo obmedziť ponúkanú kapacitu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny do prenosovej sústavy alebo ponúknuť kapacitu pripojenia do prenosovej sústavy s možnosťou obmedzenia jej využitia, ak také podmienky obmedzenia schválil úrad. Úrad návrh podmienok obmedzenia podľa prvej vety schváli, ak sú navrhované podmienky obmedzenia transparentné, nediskriminačné a ak ich používanie nespôsobí neprimerané alebo neodôvodnené prekážky pre vstup na trh. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nesmie obmedziť kapacitu pripojenia do prenosovej sústavy, ak výrobca elektriny alebo prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa zmluvy o pripojení do prenosovej sústavy uhradil určený podiel nákladov vyvolaných pripojením jeho zariadenia do prenosovej sústavy a ak možnosť obmedzenia kapacity pripojenia do prenosovej sústavy nie je dohodnutá.

(11)
Prevádzkovateľ sústavy a prevádzkovateľ siete môže odmietnuť prístup do sústavy a siete z dôvodu nedostatočnej kapacity sústavy a siete alebo z dôvodu hrozby vážnej ekonomickej ujmy a vážnych ekonomických ťažkostí v súvislosti so zmluvami o dodávke plynu s pevne dohodnutým objemom dodávky a s povinnosťou zaplatiť bez ohľadu na odobraté množstvo plynu. Pri odmietnutí prístupu do sústavy a siete je prevádzkovateľ sústavy a prevádzkovateľ siete povinný prihliadať na plnenie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme a na ochranu práv odberateľov. Každé odmietnutie prístupu do sústavy a siete musí byť odôvodnené.

(12)
Každé odmietnutie uzatvorenia zmluvy o pripojení do sústavy podľa § 28 ods. 2 písm. l), § 31 ods. 2 písm. h) alebo § 31 ods. 15 je prevádzkovateľ sústavy povinný odôvodniť. Prevádzkovateľ sústavy musí informovať žiadateľa o pripojenie do sústavy o technických podmienkach alebo obchodných podmienkach pripojenia do sústavy, ktoré nie sú splnené a o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať v ním prevádzkovanej sústave alebo u žiadateľa o pripojenie, aby mohlo byť žiadosti o pripojenie do sústavy vyhovené.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 40b a 41a znejú:

„40b) Čl. 57 nariadenia (EÚ) 2019/943.

41a) § 15 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z.“.

79.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19a
Verejné konzultácie
(1)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis41b) ukladá prevádzkovateľovi sústavy, organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľovi siete alebo prevádzkovateľovi zásobníka povinnosť verejne konzultovať návrh prevádzkového poriadku, obchodných podmienok alebo iných obdobných podmienok alebo postupov alebo ich zmien (ďalej len „návrh podmienok“), je prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka povinný návrh podmienok zverejniť na svojom webovom sídle a umožniť dotknutým účastníkom trhu sa k nemu v primeranej lehote vyjadriť a uplatniť pripomienky.

(2)
Prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka zverejní na svojom webovom sídle postup a lehotu na uplatnenie pripomienok a zároveň zašle úradu oznámenie o verejnej konzultácii návrhu pripomienok. Ak nie je taká lehota ustanovená osobitným predpisom,41b) určí prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka takú lehotu aspoň v trvaní desiatich pracovných dní. Úrad na svojom webovom sídle bezodkladne po prijatí oznámenia o verejnej konzultácii návrhu podmienok zverejní informáciu o začatí verejnej konzultácie a o postupe a lehote pre uplatnenie pripomienok.

(3)
Prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka zverejní uplatnené pripomienky a spôsob ich vyhodnotenia spolu s odôvodnením na svojom webovom sídle. Ak na základe vykonanej verejnej konzultácie upraví návrh podmienok, je povinný bezodkladne zverejniť upravený návrh podmienok.

(4)
O vykonanej verejnej konzultácii spracuje prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka záznam. Ak po verejnej konzultácii schvaľuje návrh podmienok úrad, prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka predloží návrh podmienok úradu na schválenie spoločne so záznamom o vykonanej verejnej konzultácii.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41b znie:

„41b) Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (Ú. v. EÚ L 112, 27. 4. 2016).“.

81.
V § 20 ods. 4 písmeno c) znie:

„c)
zmena hodnoty výkonu dodávaného do sústavy alebo odoberaného zo sústavy výrobcom elektriny alebo odberateľom elektriny,“.

82.
V § 20 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
pozastavenie trhových činností.“.

83.
V § 20 ods. 9 prvej vete sa za slovo „pre“ vkladá slovo „koncového“.
84.
V § 21 odsek 3 znie:

„(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, je povinný na žiadosť ministerstva bezodkladne vyhlásiť alebo odvolať krízovú situáciu.“.

85.
V § 21 ods. 5 písm. d) až g) a § 22 ods. 3 sa číslo „16“ nahrádza číslom „15“.
86.
§ 21 sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:

„(12)
Ak členský štát požiadal Slovenskú republiku o solidaritu v dodávke plynu, prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, môže vyhlásiť z dôvodu poskytovania solidarity v dodávke plynu obmedzujúce opatrenia v plynárenstve podľa odseku 5.

(13)
V čase od vyhlásenia krízovej situácie v plynárenstve do odvolania krízovej situácie v plynárenstve z dôvodu poskytovania solidarity v dodávke plynu sa neuplatňujú ustanovenia o
a)
predchádzajúcom súhlase úradu podľa § 55 ods. 5,

b)
povinnosti predložiť úradu na schválenie návrhy obchodných a finančných dohôd podľa § 57 ods. 2 písm. c),

c)
povinnosti regulovaného subjektu podľa osobitného predpisu45a) predložiť úradu na schválenie zmluvu o poskytovaní služieb.

(14)
Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný informovať úrad o uzatvorení obchodných a finančných dohôd podľa odseku 13 písm. b) alebo zmluvy o poskytovaní služieb podľa odseku 13 písm. c).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:

„45a) § 29 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z.“.

87.
V § 22 odsek 1 znie:

„(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, dodávateľ plynu a chránený odberateľ, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia členských štátov alebo z územia tretích štátov, sú povinní na riešenie krízovej situácie na úrovni stavu núdze zabezpečiť štandard bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov. Počas vyhlásenia krízovej situácie na úrovni pohotovosti sú dodávateľ plynu a chránený odberateľ, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia členských štátov alebo z územia tretích štátov, povinní na zabezpečenie dodávky plynu využívať trhové opatrenia.“.

88.
V § 22 ods. 3 sa slová „a predchádzania krízovej situácii“ nahrádzajú slovami „na úrovni stavu núdze“.
89.
V § 22 ods. 4 sa za slová „pri krízovej situácii“ vkladajú slová „na úrovni stavu núdze“, číslo „50“ sa nahrádza číslom „30“ a na konci sa pripája táto veta: „Zmluvné zabezpečenie prepravy plynu, ktorý má byť použitý na zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu, musí byť preukázané.“.
90.
V § 22 ods. 5 sa slová „28. februára“ nahrádzajú slovami „30. apríla“.
91.
V § 22 ods. 6 sa slová „31. marca po prerokovaní“ nahrádzajú slovami „31. mája po prerokovaní“.
92.
V § 22 ods. 7 sa slová „28. februári“ nahrádzajú slovami „30. apríli“.
93.
V § 22 ods. 8 sa slová „31. augusta“ nahrádzajú slovami „30. septembra“.
94.
V § 22 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Dodávateľ plynu a chránený odberateľ, ktorý preniesol zodpovednosť za zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu na iného účastníka trhu s plynom, nemôže prevziať zodpovednosť za zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu za iného účastníka trhu s plynom.“.
95.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Dodávateľ plynu, ktorý má uzavretú zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu s odberateľom chráneným solidaritou na vymedzenom území alebo poskytuje plyn na účely solidarity v dodávke plynu mimo vymedzeného územia, je povinný uzavrieť zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo po vzájomnej dohode s iným užívateľom prepravnej siete využiť objednanú prepravnú kapacitu v jeho zmluve o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, ktorú má uzavretú s prevádzkovateľom prepravnej siete.“.

96.
V § 23 ods. 1 sa slová „vestníku ministerstva“ nahrádzajú slovami „Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník ministerstva“)“.
97.
V § 26 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Cena za dodanú elektrinu môže byť dohodnutá aj určením ceny alebo spôsobom výpočtu výšky ceny. Súčasťou zmluvy o dodávke elektriny môže byť aj dojednanie o poskytnutí flexibility.“.
98.
V § 26 ods. 2 a 3 sa za slovo „výrobu“ vkladá čiarka a slovo „uskladňovanie“.
99.
V § 26 ods. 4 sa slová „výrobcu elektriny dodávajúceho elektrinu“ nahrádzajú slovami „účastníka trhu dodávajúceho v mieste pripojenia elektrinu“ a slová „vo výške rezervovanej kapacity v prenosovej sústave a účastník trhu“ sa nahrádzajú slovami „výkonovo obmedzené výškou rezervovanej kapacity v prenosovej sústave a tento účastník trhu“.
100.
V § 26 odsek 5 znie:

„(5)
Zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy umožniť prístup do sústavy a prepraviť pre účastníka trhu s elektrinou s výnimkou účastníka trhu dodávajúceho v mieste pripojenia elektrinu do distribučnej sústavy množstvo elektriny výkonovo obmedzené výškou rezervovanej kapacity v distribučnej sústave, vrátane služieb spojených s používaním prenosovej sústavy, a tento účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje zaplatiť cenu za prístup a cenu za poskytnutie distribučných služieb a súvisiacich služieb. V zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa určí hodnota rezervovanej kapacity.“.

101.
V § 26 odsek 9 znie:

„(9)
Zmluvou o združenej dodávke elektriny sa zaväzuje dodávateľ elektriny dodávať koncovému odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta odberateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku a koncový odberateľ elektriny sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi elektriny cenu za dodanú elektrinu a za distribúciu elektriny a súvisiace služby. Cena za dodanú elektrinu môže byť dohodnutá aj spôsobom určenia alebo výpočtu ceny. Súčasťou zmluvy o združenej dodávke elektriny môže byť aj dojednanie o poskytnutí flexibility.“.

102.
V § 26 odsek 13 znie:

„(13)
Zmluvou o poskytovaní podporných služieb sa poskytovateľ podporných služieb zaväzuje poskytnúť podporné služby prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo nefrekvenčné podporné služby prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za poskytnuté podporné služby.“.

103.
V § 26 sa za odsek 17 vkladajú nové odseky 18 až 21, ktoré znejú:

„(18)
Zmluvou o agregácii sa poskytovateľ flexibility zaväzuje poskytnúť agregátorovi flexibilitu na účel jej agregácie a agregátor sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi flexibility za poskytnutie flexibility dohodnutú cenu.

(19)
Zmluvou o poskytovaní služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny sa prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny zaväzuje poskytnúť účastníkovi trhu s elektrinou kapacitu zariadenia na uskladňovanie elektriny, výkon na uskladnenie elektriny do zariadenia na uskladňovanie elektriny a výkon na dodanie elektriny zo zariadenia na uskladňovanie elektriny a účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi zariadenia na uskladňovanie elektriny dohodnutú cenu.

(20)
Zmluvou o zabezpečení prevádzky alebo správy miestnej distribučnej sústavy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy zaväzuje zabezpečiť prevádzku alebo správu miestnej distribučnej sústavy energetického spoločenstva a energetické spoločenstvo sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy dohodnutú cenu.

(21)
Zmluvou o poskytovaní flexibility sa poskytovateľ flexibility zaväzuje poskytnúť flexibilitu inému účastníkovi trhu s elektrinou okrem agregátora a iný účastník trhu s elektrinou okrem agregátora sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za poskytnutú flexibilitu.“.

Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 22.

104.
V § 26 ods. 22 sa slová „odsekov 1 až 17“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 21“.
105.
V § 27 odsek 1 znie:

„(1)
Výrobca elektriny má právo
a)
pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do sústavy, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy; tým nie je dotknuté ustanovenie § 28 ods. 1 písm. h) a § 31 ods. 1 písm. i),

b)
dodávať ním vyrobenú elektrinu do prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, alebo do distribučnej sústavy na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,

c)
dodávať elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu,

d)
ponúkať podporné služby na trhu s podpornými službami, a to priamo, prostredníctvom agregácie alebo prostredníctvom tretej osoby,

e)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,

f)
ponúkať a predávať flexibilitu na organizovaných trhoch s elektrinou4b) vrátane poskytovania podporných služieb,

g)
uzatvoriť zmluvu o agregácii alebo zmluvu, ktorej predmetom je aj poskytnutie flexibility, a poskytovať flexibilitu prostredníctvom agregácie jednému zvolenému agregátorovi podľa uzatvorenej zmluvy,

h)
bezodplatne získať merané údaje o odbere elektriny zo sústavy alebo o dodávke elektriny do sústavy zo zariadenia na výrobu elektriny,

i)
na priamu komunikáciu ohľadom všetkých technických záležitostí pripojenia s prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je jeho zariadenie na výrobu elektriny pripojené.“.

106.
V § 27 ods. 2 písmená c) a d) znejú:

„c)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje povinnosť zložiť finančnú zábezpeku; táto povinnosť sa nevzťahuje na výrobcu elektriny, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 8 alebo uzatvoril zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku s výkupcom elektriny,

d)
umožniť prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, montáž určeného meradla v mieste pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do sústavy a montáž zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch a prístup k týmto zariadeniam,“.

107.
V § 27 ods. 2 písm. g) sa za slová „riadenie prevádzky sústavy“ vkladá čiarka a slová „poskytovania regulačnej elektriny“.
108.
V § 27 ods. 2 písm. h) sa za slovo „návrhov“ vkladajú slová „pre ministerstvo“ a slová „správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny“ sa nahrádzajú slovami „posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni, posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni“.
109.
V § 27 ods. 2 písmeno j) znie:

„j)
poskytovať prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, údaje o elektrine meranej na svorkách zariadenia na výrobu elektriny, ak poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy podporné služby alebo flexibilitu,“.

110.
V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u)
dodržiavať pokyny dispečingu a dispečingu prevádzkovateľa príslušnej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené.“.

111.
V § 27 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Ak výrobca elektriny prevádzkuje zariadenie na uskladňovanie elektriny v odovzdávacom mieste zariadenia na výrobu elektriny, platí, že maximálna rezervovaná kapacita zodpovedá celkovému inštalovanému elektrickému výkonu zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa toho, ktorý z celkových inštalovaných elektrických výkonov je vyšší, ak výrobca elektriny nedohodol s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy inú maximálnu rezervovanú kapacitu.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

112.
V § 27 odseky 6 a 7 znejú:

„(6)
Povinnosti podľa odseku 2 písm. f) až j), l), m) a r) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW. Na výrobcu elektriny v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW, ktorý nepodniká v energetike, sa ďalej nevzťahuje povinnosť podľa odseku 2 písm. n).

(7)
Povinnosti podľa odseku 2 písm. a) až g), j) až s) a u) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny, ktorý nie je pripojený do sústavy. Na výrobcu elektriny v zariadeniach na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom v súčte do 5 MW, ktorý nie je pripojený do sústavy, sa ďalej nevzťahujú povinnosti podľa odseku 2 písm. h) a i).“.

113.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠27a
Práva a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny
(1)
Prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny má právo
a)
pripojiť zariadenie na uskladňovanie elektriny do sústavy, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy; tým nie je dotknuté ustanovenie § 28 ods. 1 písm. h) a § 31 ods. 1 písm. i),

b)
dodávať ním uskladnenú elektrinu do prenosovej sústavy a odoberať elektrinu z prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo dodávať ním uskladnenú elektrinu do distribučnej sústavy a odoberať elektrinu z distribučnej sústavy na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,

c)
využívať elektrinu uskladnenú vo vlastnom zariadení na uskladňovanie elektriny pre vlastnú spotrebu,

d)
ponúkať podporné služby na trhu s podpornými službami, a to priamo, prostredníctvom agregácie alebo prostredníctvom tretej osoby,

e)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,

f)
poskytovať služby zariadenia na uskladňovanie elektriny,

g)
nakupovať elektrinu na jej uskladňovanie, na krytie vlastných strát v zariadení na uskladňovanie elektriny alebo pre vlastnú spotrebu,

h)
ponúkať alebo predávať flexibilitu na organizovaných trhoch s elektrinou4b) vrátane poskytovania podporných služieb,

i)
uzatvoriť zmluvu o agregácii alebo zmluvu, ktorej predmetom je aj poskytnutie flexibility, a poskytovať flexibilitu prostredníctvom agregácie jednému zvolenému agregátorovi podľa uzatvorenej zmluvy,

j)
bezodplatne získať merané údaje o odbere elektriny zo sústavy do zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo o dodávke elektriny do sústavy zo zariadenia na uskladňovanie elektriny,

k)
na priamu komunikáciu ohľadom všetkých technických záležitostí pripojenia s prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je jeho zariadenie na uskladňovanie elektriny pripojené.

(2)
Prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny je povinný
a)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s prevádzkovateľom sústavy,

b)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom sústavy, ak prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny dodáva elektrinu do sústavy,

c)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje povinnosť zložiť finančnú zábezpeku; táto povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 8,

d)
umožniť prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je zariadenie na uskladňovanie elektriny pripojené, montáž určeného meradla v mieste pripojenia zariadenia na uskladňovanie elektriny do sústavy a montáž zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch a prístup k týmto zariadeniam,

e)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy technické údaje potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy,

f)
zabezpečiť meranie elektriny dodanej do zariadenia na uskladňovanie elektriny a odobratej zo zariadenia na uskladňovanie elektriny na svorkách zariadenia na uskladňovanie elektriny a poskytovať údaje o tomto meraní organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, ak požiada organizátora krátkodobého trhu s elektrinou o vyhodnotenie uskladňovania elektriny,

g)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na riadenie prevádzky sústavy a na hodnotenie prevádzky sústavy,

h)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov pre ministerstvo na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, na účely vypracovania energetickej politiky, posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni, posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni a dokumentov pre rozvoj sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19,

i)
poskytovať prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, údaje o elektrine meranej na svorkách zariadenia na uskladňovanie elektriny, ak poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy podporné služby alebo flexibilitu,

j)
dodržiavať pokyny dispečingu a dispečingu prevádzkovateľa príslušnej sústavy, do ktorej je zariadenie na uskladňovanie elektriny pripojené,

k)
poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

l)
dodržiavať kvalitu dodávky elektriny zo zariadenia na uskladňovanie elektriny do sústavy a služieb s tým spojených,

m)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov,

n)
vybrať a uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu.36)

(3)
Povinnosti podľa odseku 2 písm. e) až h), j) až l) a n) sa nevzťahujú na prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktorý s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy nedohodol rezervovanú kapacitu umožňujúcu vyvedenie výkonu zariadenia na uskladňovanie elektriny do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.

(4)
Povinnosti podľa odseku 2 písm. e), g) a h) sa nevzťahujú na prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW.

(5)
Povinnosti podľa odseku 2 písm. a) až g), i) až l) a n) sa nevzťahujú na prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktorý nie je pripojený do sústavy. Na prevádzkovateľa zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom v súčte do 5 MW, ktorý nie je pripojený do sústavy, sa ďalej nevzťahuje povinnosť podľa odseku 2 písm. h).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 35 a 36 znejú:

„35) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 22/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu.

36) Zákon č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.

114.
§ 28 vrátane nadpisu znie:

㤠28
Práva a povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky sústavy a na zabezpečenie prenosu informácií potrebných na riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)

b)
nakupovať podporné služby potrebné na zabezpečenie poskytovania systémových služieb na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov; v prípade predchádzania ohrozeniu bezpečnosti a stability sústavy nakupovať podporné služby od poskytovateľov podporných služieb na vymedzenom území na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny alebo zmluvy o poskytovaní podporných služieb, pri ohrození bezpečnosti prevádzky prenosovej sústavy na nevyhnutnú dobu aj priamo; priamy nákup podporných služieb a zmluvné podmienky priameho nákupu podporných služieb je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu a úradu,

c)
nakupovať elektrinu potrebnú na krytie strát v sústave transparentným a nediskriminačným spôsobom,

d)
nakupovať elektrinu pre vlastnú spotrebu transparentným a nediskriminačným spôsobom,

e)
zabezpečovať v súlade s medzinárodnými záväzkami regulačnú elektrinu pri havarijnej výpomoci, regulačnú elektrinu v systéme spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav a za podmienok ustanovených osobitným predpisom53a) redispečing a protiobchod,

f)
odmietnuť prístup do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy,

g)
obmedziť alebo prerušiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu prenos elektriny bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri
1.
bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,

2.
stave núdze alebo pri činnostiach, ktoré bezprostredne predchádzajú jeho vzniku,

3.
neoprávnenom odbere elektriny,

4.
zabránení alebo opakovanom neumožnení prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom elektriny alebo výrobcom elektriny,

5.
prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme sústavy, ak sú plánované,

6.
poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania,

7.
dodávke alebo odbere elektriny zariadeniami, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok osôb,

8.
odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak odberateľ elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,

9.
dodávke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, ak výrobca elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,

10.
neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za prenos elektriny po predchádzajúcej výzve,

11.
žiadosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. f),

h)
zrušiť miesto pripojenia koncového odberateľa elektriny, výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, energetického spoločenstva alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy v súlade s pravidlami trhu na základe rozhodnutia úradu vydaného na návrh prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

i)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na plánovanie kapacity sústavy, na riadenie prevádzky sústavy, na riadenie preťaženia, na hodnotenie prevádzky sústavy, na finančné vysporiadanie v rozsahu podľa obchodných podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

j)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na spracovanie návrhov pre ministerstvo na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, na účely vypracovania energetickej politiky, posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni, posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni a dokumentov pre rozvoj sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19, ako aj údaje potrebné na plnenie povinností súvisiacich so zverejňovaním v rozsahu podľa pravidiel trhu,

k)
vyžadovať technické údaje o prepravovanej elektrine; údaje o časovom priebehu prenosu, odobratom a dodanom množstve elektriny a mieste odberu elektriny zo sústavy a mieste dodávky elektriny do sústavy, o parametroch prepravovanej elektriny a o využití pridelenej prenosovej kapacity v súlade s uzatvorenými zmluvami,

l)
vyžadovať od ostatných elektroenergetických podnikov informácie potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy vypracúvať alebo spolupracovať pri vypracúvaní plánov rozvoja sústavy vrátane sústavy mimo vymedzeného územia podľa tohto zákona a osobitného predpisu,54)

m)
meniť štruktúru zapojenia zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na zabezpečenie požadovanej úrovne spoľahlivosti prevádzky sústavy a zabezpečenie poskytovania systémových služieb,

n)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky v rozsahu podľa pravidiel trhu,

o)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,

p)
monitorovať, vyhodnocovať a kontrolovať dodržiavanie podmienok pripojenia do prenosovej sústavy a dodržiavanie hraničných hodnôt pretoku jalového elektrického výkonu z časti vymedzeného územia ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. l), a to kumulovane pre všetky miesta pripojenia daného prevádzkovateľa distribučnej sústavy k prevádzkovateľovi prenosovej sústavy,

q)
uplatňovať si voči užívateľom sústavy poplatok pri nedodržaní hraničných hodnôt pretoku jalového elektrického výkonu podľa osobitného predpisu54a) okrem okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka,

r)
vydať pokyn k obmedzeniu aktivácie agregovanej flexibility, ak by aktiváciou flexibility bola ohrozená bezpečnosť prevádzky prenosovej sústavy.

(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný
a)
v spolupráci s prevádzkovateľmi prenosových sústav susediacich štátov a prevádzkovateľmi distribučných sústav, s ktorými je prenosová sústava prepojená, zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia,

b)
riadiť prenos elektriny v sústave na vymedzenom území pri zohľadnení prenosu elektriny medzi prepojenými prenosovými sústavami susediacich štátov,

c)
zabezpečiť vyrovnávanie odchýlky sústavy na vymedzenom území v súlade s medzinárodnými pravidlami na základe objektívnych, transparentných a nediskriminačných postupov,

d)
zabezpečiť koordináciu a rozvoj sústavy,

e)
dodržiavať minimálne normy pre údržbu a obnovu prenosovej sústavy pre udržanie kapacity prenosovej sústavy a rozvoj prenosovej sústavy v súlade s technickými podmienkami podľa § 19,

f)
zabezpečiť primeranú kapacitu prenosovej sústavy a prevádzkyschopnosť sústavy,

g)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe okrem plnenia povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme prístup do prenosovej sústavy vrátane prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny; pri odmietnutí prístupu do prenosovej sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy uviesť opodstatnené dôvody založené na objektívnych a technicky a ekonomicky odôvodnených kritériách a informácie o opatreniach, ktoré budú potrebné pre posilnenie sústavy,

h)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prenos elektriny,

i)
zabezpečiť nákup podporných služieb potrebných na zabezpečenie poskytovania systémových služieb pre dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov; ustanovenie odseku 1 písm. b) tým nie je dotknuté,

j)
zabezpečiť meranie v prenosovej sústave a poskytovať namerané údaje jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou,

k)
zabezpečiť poskytovanie systémových služieb na vymedzenom území vrátane služieb potrebných na zabezpečenie bezpečnej prevádzky zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny a služieb poskytovaných ako reakcia na dopyt,

l)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy, a pripojiť do prenosovej sústavy elektroenergetické zariadenie alebo odberné elektrické zariadenie v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. n),

m)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do sústavy a prenosu elektriny,

n)
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny s poskytovateľmi podporných služieb a nakupovať regulačný výkon zariadení výrobcov elektriny alebo iných účastníkov trhu s elektrinou pre naplnenie podmienok určených ministerstvom na zavedenie kapacitného mechanizmu postupom podľa § 28a a v rozsahu schválenom ministerstvom; v prípade subdodávok pri poskytovaní podporných služieb sa postupuje podľa pravidiel trhu,

o)
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní podporných služieb s poskytovateľmi podporných služieb; pri subdodávkach pri poskytovaní podporných služieb sa postupuje podľa pravidiel trhu,

p)
prijať kompenzačný mechanizmus pre cezhraničné toky elektriny, podieľať sa na systéme finančných kompenzácií a vyberať platby podľa tohto systému,54)

q)
určiť zásady a metódy riadenia preťaženia a vyberať platby vyplývajúce z riadenia preťaženia54) a koordinovať prevádzku sústavy so sústavou na území Európskej únie alebo so sústavou na území tretích štátov bez zvýhodnenia a diskriminácie medzi vnútroštátnymi a cezhraničnými dodávkami,

r)
prideľovať transparentným a nediskriminačným spôsobom prenosovú kapacitu,

s)
určiť pravidlá pre zabezpečovanie rovnováhy a zabezpečiť dostupnosť výrobnej rezervnej kapacity na účely operatívneho riadenia sústavy,

t)
určovať transparentným a nediskriminačným spôsobom dostupnú kapacitu prenosovej sústavy a podmienky jej rezervácie, ako aj podmienky na vrátenie nevyužitej pridelenej prenosovej kapacity a zverejňovať o tom informácie,

u)
poskytnúť informácie potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prenosovej sústavy prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, s ktorou je prenosová sústava prepojená,

v)
poskytnúť informácie potrebné na prístup do sústavy,

w)
obmedziť prenos elektriny na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,

x)
predkladať úradu informácie o celkovom objeme cezhraničnej výmeny elektriny vrátane elektriny poskytnutej v systéme spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav,

y)
predkladať úradu informácie o objeme dovozu elektriny najneskôr do 15 dní po uplynutí štvrťroka,

z)
predkladať úradu štvrťročne bilanciu prenosu elektriny prenosovou sústavou,

aa)
kontrolovať a monitorovať hodnoty napätia a jalového elektrického výkonu, regulovať napätie a účinne a efektívne kompenzovať toky jalového elektrického výkonu v prenosovej sústave tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu prevádzkyschopnosti elektrizačnej sústavy,

ab)
predkladať úradu návrh hraničných hodnôt pretokov jalového elektrického výkonu z distribučných sústav do prenosovej sústavy vzťahujúcich sa na časť vymedzeného územia na základe spoločnej analýzy nákladov a prínosov podľa osobitného predpisu54b) a následne ho aktualizovať na každé regulačné obdobie, vždy ku koncu roka predchádzajúcemu roku ukončenia prebiehajúceho regulačného obdobia.

(3)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je ďalej povinný
a)
predkladať úradu každoročne do konca februára údaje o množstve nakúpenej regulačnej elektriny, vlastnej spotrebe elektriny a stratách v prenosovej sústave za predchádzajúci rok,

b)
raz za dva roky vypracúvať plán rozvoja prenosovej sústavy vrátane plánu rozvoja spojovacích vedení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov (ďalej len „desaťročný plán rozvoja sústavy“) a predložiť ho ministerstvu a úradu do 30. apríla druhého kalendárneho roka, v ktorom sa plní príslušný desaťročný plán rozvoja sústavy, spolu so správou o plnení desaťročného plánu rozvoja sústavy,

c)
vypracovať v spolupráci s účastníkmi trhu s elektrinou plán prípravy prevádzky sústavy v etapách ročná, mesačná, týždenná, denná prevádzka; plán prípravy prevádzky v jednotlivých etapách odsúhlasuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy a je pre účastníkov trhu s elektrinou záväzný; podrobnosti ustanovia technické podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19,

d)
vypracovať každoročne havarijné plány sústavy,

e)
zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do sústavy a obchodné podmienky prístupu do prenosovej sústavy a prenosu elektriny,

f)
dodržiavať kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných služieb,

g)
oznámiť odberateľom elektriny začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia prenosu elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, a to najmenej 15 dní pred plánovaným začatím; prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný obnoviť prenos elektriny bezodkladne po odstránení príčin,

h)
vybrať odvod podľa osobitného predpisu40) a zaplatiť tento odvod na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva,55)

i)
pripravovať, vyhodnocovať a schvaľovať výmenu elektriny medzi prenosovou sústavou na vymedzenom území s prenosovou sústavou na území členských štátov a medzi prenosovou sústavou na vymedzenom území s prenosovou sústavou na území tretích štátov,

j)
zabezpečiť efektívne využívanie existujúcich spojovacích vedení a výstavbu nových spojovacích vedení pri zohľadnení vyváženosti medzi nákladmi na ich výstavbu a prospechom koncových odberateľov na vymedzenom území, pri výstavbe nových spojovacích vedení spolupracovať s dotknutými prevádzkovateľmi prenosových sústav členských štátov alebo tretích štátov,

k)
podieľať sa v rozsahu ustanovenom týmto zákonom na vypracúvaní posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni a posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni podľa osobitného predpisu;54) pri získavaní potrebných údajov zabezpečiť ochranu dôverných informácií,

l)
určiť minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy; pri určení minimálnych prevádzkových pravidiel spolupracovať s prevádzkovateľmi prepojených prenosových sústav členských štátov a tretích štátov,

m)
dodržiavať minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy a zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť sústavy,

n)
zabezpečiť technickú prenosovú rezervnú kapacitu pre prevádzkovú bezpečnosť sústavy a pri jej zabezpečení spolupracovať s prevádzkovateľmi prepojených prenosových sústav,

o)
poskytnúť prevádzkovateľom prepojených prenosových sústav a distribučných sústav členských štátov alebo tretích štátov, ak je to potrebné, informácie potrebné na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti sústav v súlade s platnými medzinárodnými štandardmi a zabezpečenie efektívnej prevádzky a koordinovaného rozvoja prepojenej sústavy,

p)
oznamovať dotknutým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu do odberných miest odberateľov elektriny, s ktorými má dodávateľ elektriny uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny a dotknutým výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pripojeným do prenosovej sústavy a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu,4a)

q)
registrovať odberné miesta a odovzdávacie miesta účastníkov trhu s elektrinou pripojených do prenosovej sústavy,

r)
poskytnúť voľnú dennú kapacitu na účely jej alokácie formou aukcie podľa pravidiel trhu,

s)
zabezpečiť meranie elektriny v prenosovej sústave vrátane vyhodnocovania merania a poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou namerané a vyhodnotené údaje, ako aj informácie potrebné pre činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu a kvalite podľa osobitného predpisu,4a) pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,53)

t)
poskytovať súčinnosť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pri činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa pravidiel trhu,

u)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok, opravné zúčtovanie odchýlok a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a dodávateľovi elektriny údaje a opravné údaje na účely vyúčtovania dodávok elektriny v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,

v)
zabezpečiť na požiadanie ministerstva spracovanie analýz rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny na účely vypracovania energetickej politiky a dokumentov pre rozvoj sústavy,

w)
na základe žiadosti dodávateľa elektriny konajúceho v mene koncového odberateľa elektriny bezodplatne umožniť zmenu registrácie odberného miesta koncového odberateľa elektriny na nového dodávateľa elektriny v lehote troch týždňov od doručenia žiadosti; tým nie sú dotknuté zmluvné záväzky koncového odberateľa elektriny voči prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a predchádzajúcemu dodávateľovi elektriny,

x)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť koncovému odberateľovi elektriny, ktorého odberné miesto je pripojené do jeho sústavy, alebo dodávateľovi elektriny žiadajúcemu v mene koncového odberateľa elektriny, údaje o meraní na jeho odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. b),

y)
umožniť použitie prenosovej sústavy pre potreby poskytovania flexibility a jej agregácie a poskytovať poskytovateľovi flexibility a agregátorovi informácie o možnom obmedzení poskytovania flexibility a jej agregácie,

z)
poskytnúť informácie o právach odberateľov elektriny vypracované Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi elektriny, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi elektriny,

aa)
zabezpečiť zdroje potrebné na prevádzku, údržbu a rozvoj prenosovej sústavy podľa tohto zákona a osobitného predpisu,2)

ab)
postupovať pri plnení povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa tohto zákona a osobitného predpisu2) spôsobom, ktorý napomáha integrácii vnútorného trhu s elektrinou,

ac)
zabezpečiť inštaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny umožňujúceho diaľkový odpočet pre odberné miesto pri výmene určeného meradla a pre nové odberné miesto v prípade splnenia podmienok podľa pravidiel trhu,

ad)
zverejňovať na svojom webovom sídle údaje v rozsahu podľa pravidiel trhu,

ae)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov,

af)
spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s regionálnym koordinačným centrom,55aa) pri výkone svojej činnosti zohľadniť odporúčania prijaté regionálnym koordinačným centrom a podieľať sa na uhrádzaní nákladov jeho činnosti,

ag)
prijímať opatrenia na podporu a rozvoj digitalizácie prenosovej sústavy,

ah)
spravovať údaje a zabezpečiť, aby ním prevádzkované informačné systémy pre správu údajov spĺňali požiadavky na kybernetickú bezpečnosť a ochranu spravovaných údajov podľa osobitných predpisov,55ab)

ai)
spolupracovať s prevádzkovateľmi distribučných sústav a poskytovať im nevyhnutné informácie na umožnenie efektívneho využívania zdrojov nefrekvenčných podporných služieb a flexibility pri zabezpečení bezpečnej a spoľahlivej prevádzky sústav a na podporu rozvoja trhu s nefrekvenčnými podpornými službami a flexibilitou,

aj)
poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje o zariadeniach na výrobu elektriny a zariadeniach na uskladňovanie elektriny, ktoré sú pripojené do prenosovej sústavy alebo pre ktoré vydal stanovisko podľa § 12 ods. 5 písm. b) alebo uzatvoril zmluvu o pripojení do prenosovej sústavy; podrobnosti upravujú pravidlá trhu,

ak)
prihliadať pri rozhodovaní o rozvoji prenosovej sústavy na zabezpečenie riadenia energetickej efektívnosti prenosovej sústavy vrátane kapacít prepojenia tak, aby sa zlepšila energetická efektívnosť prenosovej sústavy aj bez dodatočných nových investícií do prenosových zariadení,

al)
vykonať raz za desať rokov posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prenosovej sústavy, ktoré
1.
identifikuje nákladovo efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a dosiahnutie úspor energie vlastnej elektroenergetickej infraštruktúry, investície potrebné na ich zavedenie a harmonogram zavádzania,

2.
obsahuje najmä posúdenie energetickej efektívnosti prenosu, riadenia na strane spotreby elektriny, prevádzkyschopnosti prenosovej sústavy, pripojenia zariadení na výrobu elektriny do prenosovej sústavy a

3.
môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu,55a)

am)
zaslať posúdenie podľa písmena al) ministerstvu do 30. mája príslušného kalendárneho roka.

(4)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný vypracovať technické požiadavky na obstarávané regulačné služby. Technické požiadavky musia umožniť využívanie služieb poskytovaných výrobcami elektriny, poskytovateľmi flexibility, agregátormi a prevádzkovateľmi zariadení na uskladňovanie elektriny nediskriminačným spôsobom. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy návrh technických požiadaviek podľa prvej vety pred jeho predložením úradu na schválenie verejne konzultuje. Návrh technických požiadaviek môže prevádzkovateľ prenosovej sústavy vypracovať ako súčasť návrhu prevádzkového poriadku alebo technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Ak nie sú splnené podmienky pre priamy nákup regulačných služieb podľa odseku 1 písm. b), je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný obstarávať regulačné služby podľa úradom schválených technických požiadaviek na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov.

(5)
Ak má prevádzkovateľ prenosovej sústavy v úmysle nakupovať nefrekvenčné podporné služby potrebné na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy, je povinný vypracovať návrh technických požiadaviek na obstarávané nefrekvenčné podporné služby a podmienky obstarania nefrekvenčných podporných služieb na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov. Technické požiadavky musia umožniť využívanie služieb poskytovaných výrobcami elektriny, poskytovateľmi flexibility, agregátormi a prevádzkovateľmi zariadení na uskladňovanie elektriny nediskriminačným spôsobom. Návrh technických požiadaviek podľa prvej vety prevádzkovateľ prenosovej sústavy pred jeho predložením úradu na schválenie verejne konzultuje. Ak odsek 6 neustanovuje inak, môže prevádzkovateľ prenosovej sústavy nakupovať nefrekvenčné podporné služby na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy len v súlade s technickými požiadavkami a podmienkami transparentného, nediskriminačného a trhového postupu schválenými úradom; možnosť využívania plne integrovaných prvkov sústavy týmto nie je dotknutá.

(6)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže obstarať nefrekvenčné podporné služby potrebné na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy inak než na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov, ak tak na jeho žiadosť rozhodne úrad. Úrad žiadosti vyhovie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy preukáže, že obstaranie nefrekvenčných podporných služieb na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov nie je technicky možné alebo nákladovo efektívne. Úrad v rozhodnutí určuje rozsah a špecifikáciu nefrekvenčných podporných služieb a podmienky ich obstarania.

(7)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný mať rozhodnutie o udelení certifikácie vydané úradom podľa osobitného predpisu.56) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, nad ktorým vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby z tretieho štátu, je povinný mať rozhodnutie o udelení certifikácie vydané úradom podľa osobitného predpisu.57)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 54 až 55ab znejú:

„54) Nariadenie (EÚ) 2019/943.

54a) § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

54b) Čl. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1388 zo 17. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (Ú. v. EÚ L 223, 18. 8. 2016).

55) § 10 ods. 6 zákona č. 308/2018 Z. z.

55aa) § 9a zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z.

55ab) Napríklad nariadenie (EÚ) 2016/679 v platnom znení, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

115.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28a
Posúdenie primeranosti zdrojov a kapacitné mechanizmy
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhodnocuje údaje poskytnuté výrobcami elektriny, prevádzkovateľmi zariadení na uskladňovanie elektriny, prevádzkovateľmi distribučných sústav, dodávateľmi elektriny a koncovými odberateľmi elektriny pripojenými do prenosovej sústavy, na účely posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni a posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni podľa osobitného predpisu.54)

(2)
Ak ministerstvo rozhodne o vykonaní posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni, je prevádzkovateľ prenosovej sústavy na požiadanie ministerstva povinný vypracovať podklady potrebné na vypracovanie posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni a poskytnúť ich ministerstvu.

(3)
Posúdenie primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni vypracúva ministerstvo.

(4)
Ministerstvo môže postupom a za podmienok ustanovených osobitným predpisom54) rozhodnúť o zavedení kapacitného mechanizmu, pričom určí podmienky na jeho zavedenie vrátane podmienok účasti výrobcov elektriny alebo iných účastníkov trhu s elektrinou v kapacitnom mechanizme.

(5)
Na požiadanie ministerstva je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný poskytnúť ministerstvu súčinnosť nevyhnutnú na určenie podmienok na zavedenie kapacitného mechanizmu.

(6)
Regulačný výkon zariadení výrobcov elektriny alebo iných účastníkov trhu s elektrinou nakupovaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo postup jeho určenia schvaľuje ministerstvo na návrh prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

(7)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vypracuje návrh podmienok výberového konania na zabezpečenie potrebného regulačného výkonu zariadení výrobcov elektriny alebo iných účastníkov trhu s elektrinou a predkladá ho ministerstvu na schválenie. Ministerstvo návrh podmienok výberového konania schváli, ak sú v súlade s podmienkami na zavedenie kapacitného mechanizmu určenými ministerstvom a s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom.54)“.

116.
V § 29 ods. 1 písm. b) sa za slová „výroby elektriny“ vkladá čiarka a slová „uskladňovania elektriny“.
117.
V § 29 odsek 4 znie:

„(4)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný návrh desaťročného plánu rozvoja sústavy pred jeho predložením úradu verejne konzultovať.“.

118.
V § 29 ods. 6 sa slovo „agentúrou“ nahrádza slovami „Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“)“.
119.
V § 30 ods. 3 písm. b) sa za slovami „kontrolného orgánu“ vypúšťa slovo „orgánu“.
120.
§ 31 vrátane nadpisu znie:

㤠31
Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť, ktorej základným účelom je zabezpečenie riadenia prevádzky sústavy a zabezpečenie prenosu informácií potrebných na automatizáciu riadenia v súlade s osobitným predpisom,52)

b)
nakupovať elektrinu potrebnú na krytie strát elektriny v sústave, nefrekvenčné podporné služby a flexibilitu nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti distribučnej sústavy transparentným a nediskriminačným spôsobom a na základe trhových postupov,

c)
nakupovať elektrinu pre vlastnú spotrebu transparentným a nediskriminačným spôsobom,

d)
odmietnuť prístup do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy,

e)
obmedziť alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny alebo prístup do distribučnej sústavy pri
1.
bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,

2.
stavoch núdze alebo pri predchádzaní stavu núdze,

3.
neoprávnenom odbere elektriny, a to až do nahradenia škody spôsobenej neoprávneným odberom a splnenia podmienok podľa § 46 ods. 5, ak sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy, dodávateľ elektriny a odberateľ elektriny nedohodnú inak; obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny závislým odberateľom elektriny pri neoprávnenom odbere elektriny podľa § 46 ods. 1 písm. a) druhého bodu nie je možné v období od 1. novembra do 31. marca,

4.
zabránení alebo opakovanom neumožnení prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom elektriny alebo výrobcom elektriny,

5.
prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme, ak sú plánované,

6.
poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania,

7.
dodávke alebo odbere elektriny zariadeniami, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok osôb,

8.
odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak odberateľ elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,

9.
dodávke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak výrobca elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,

10.
neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za distribúciu elektriny po predchádzajúcej výzve alebo neplnení povinností podľa § 35 ods. 3 písm. g),

11.
žiadosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. f); obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny závislým odberateľom elektriny nie je možné v období od 1. novembra do 31. marca,

f)
vybaviť odberné miesto technickým zariadením regulujúcim veľkosť odberu,

g)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na prípravu a riadenie prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na plánovanie kapacity sústavy a na finančné vysporiadanie v rozsahu podľa obchodných podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

h)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,

i)
zrušiť miesto pripojenia koncového odberateľa elektriny, výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, energetického spoločenstva alebo prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy v súlade s pravidlami trhu na základe rozhodnutia úradu vydaného na návrh prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

j)
vydať pokyn k obmedzeniu aktivácie agregovanej flexibility, ak by aktiváciou flexibility bola ohrozená bezpečnosť prevádzky distribučnej sústavy.

(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný
a)
zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a energetickú efektívnosť,

b)
zabezpečiť užívateľom distribučnej sústavy nediskriminačné podmienky na pripojenie do sústavy,

c)
zabezpečiť prístup do distribučnej sústavy na transparentnom a nediskriminačnom princípe okrem plnenia povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme; v prípade odmietnutia prístupu do distribučnej sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy uviesť opodstatnené dôvody založené na objektívnych a technicky a ekonomicky odôvodnených kritériách a informácie o opatreniach, ktoré sú potrebné na posilnenie sústavy,

d)
zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy tak, aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s elektrinou na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,

e)
zabezpečiť distribúciu elektriny,

f)
zabezpečiť meranie elektriny v sústave a poskytovať namerané údaje jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,

g)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje povinnosť zložiť finančnú zábezpeku; táto povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 8,

h)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s vlastníkom odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy,

i)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do sústavy a distribúcie elektriny,

j)
prideľovať transparentným a nediskriminačným spôsobom distribučnú kapacitu,

k)
určovať transparentným a nediskriminačným spôsobom podmienky rezervácie distribučnej kapacity a zverejňovať o tom informácie,

l)
poskytnúť informácie potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky distribučnej sústavy prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, s ktorou je sústava prepojená,

m)
poskytnúť informácie potrebné na prístup do sústavy,

n)
poskytovať informácie nevyhnutné na zabezpečenie spolupráce s inými prevádzkovateľmi sústav,

o)
pripojiť do distribučnej sústavy elektroenergetické zariadenie alebo odberné elektrické zariadenie do piatich pracovných dní, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. n),

p)
obmedziť distribúciu elektriny na základe a v rozsahu rozhodnutia ministerstva podľa § 88,

q)
každé dva roky vypracovať plán rozvoja sústavy na obdobie nasledujúcich piatich až desiatich rokov a predložiť ho ministerstvu a úradu do 30. novembra vrátane správy o plnení plánu rozvoja distribučnej sústavy za predchádzajúci rok; to neplatí, ak ide o prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy,

r)
vypracovať v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav na vymedzenom území a prevádzkovateľom prenosovej sústavy plán prípravy prevádzky sústavy na príslušný rok,

s)
vypracovať každoročne havarijné plány sústavy a vypracovať plány obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike podľa pokynov prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

t)
miestne obvyklým spôsobom alebo elektronicky a zverejnením na svojom webovom sídle oznámiť odberateľom elektriny začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, a to najmenej 15 dní pred plánovaným začatím; prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný obnoviť distribúciu elektriny bezodkladne po odstránení príčin; oznamovacia povinnosť nevzniká pri vykonávaní nevyhnutných prevádzkových úkonov na úrovni nízkeho napätia, pri ktorých obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neprekročí 20 minút v priebehu 24 hodín a pri operatívnom vypnutí časti zariadení potrebných na prevádzkovanie distribučnej sústavy pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike, stave núdze v elektroenergetike a vykonaní skúšky stavu núdze v elektroenergetike; prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vyvinúť primerané úsilie, aby zabránil škodám, ktoré z dôvodu obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny môžu odberateľom elektriny vzniknúť,

u)
zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do sústavy a obchodné podmienky prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny,

v)
dodržiavať kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných služieb,

w)
vybrať odvod podľa osobitného predpisu40) a zaplatiť tento odvod na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva,55)

x)
registrovať odberné miesta a odovzdávacie miesta účastníkov trhu s elektrinou pripojených do distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia,

y)
spolupracovať s prevádzkovateľmi prepojených distribučných sústav a prevádzkovateľom prenosovej sústavy a poskytovať im nevyhnutné informácie na umožnenie efektívneho využívania zdrojov nefrekvenčných podporných služieb a flexibility pri zabezpečení bezpečnej a spoľahlivej prevádzky sústav a na podporu rozvoja trhu s nefrekvenčnými podpornými službami a flexibilitou,

z)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na riadenie prevádzky sústavy a na hodnotenie prevádzky sústavy,

aa)
zmeniť výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa distribučnej sústavy do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to aj počas trvania zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny uzavretej na jeden rok, pričom prílohou k žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú, že odberateľ elektriny vlastnou činnosťou nezavinil prípady odôvodňujúce žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity; žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity je možné podať pri
1.
závažnej priemyselnej havárii,60)

2.
vážnych ekonomických dôvodoch nezavinených odberateľom elektriny, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik spoločnosti alebo vyhlásenie konkurzu,

ab)
viesť evidenciu sťažností odberateľov elektriny v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne predkladať údaje z evidencie sťažností úradu do 28. februára nasledujúceho roka,

ac)
umožniť použitie distribučnej sústavy na účely poskytovania flexibility a jej agregácie a poskytovať poskytovateľovi flexibility a agregátorovi informácie o možnom obmedzení poskytovania flexibility a jej agregácie,

ad)
spolupracovať na nediskriminačnom základe s osobami, ktoré vlastnia, vyvíjajú, prevádzkujú alebo spravujú nabíjacie stanice, a poskytovať súčinnosť, ak je nevyhnutná pre činnosť takých osôb,

ae)
posúdiť na vymedzenom území každé štyri roky alternatívne riešenia a potenciál efektívnosti využívania zdrojov a nákladov držiteľa povolenia na výrobu tepla a rozvod tepla60aa) pre poskytovanie podporných služieb a využitie flexibility odberu a uskladňovania nadbytočnej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie,60ab) a posúdenie predložiť ministerstvu do 30. novembra.

(3)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je ďalej povinný
a)
zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy na udržanie kapacity distribučnej sústavy,

b)
dodržiavať minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy a zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť sústavy,

c)
zabezpečiť technickú distribučnú rezervnú kapacitu pre prevádzkovú bezpečnosť sústavy a pri jej zabezpečení spolupracovať s prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vymedzenom území,

d)
oznamovať dotknutým odberateľom elektriny a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu do odberných miest odberateľov elektriny, s ktorými má dodávateľ elektriny uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny a dotknutým výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pripojeným do distribučnej sústavy a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu,4a)

e)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na finančné vysporiadanie v rozsahu podľa obchodných podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

f)
určiť pre odberateľa elektriny typový diagram odberu elektriny, ak odberateľ elektriny nemá nainštalované zariadenie na priebehové meranie elektriny; prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť určený typový diagram dodávateľovi elektriny a zúčtovateľovi odchýlok,

g)
zabezpečiť meranie elektriny v sústave vrátane vyhodnocovania merania a poskytovať namerané a vyhodnotené údaje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľovi elektriny, ktorý zabezpečuje prístup a distribúciu elektriny do daného odberného miesta, ako aj poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou informácie potrebné pre činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu a kvalite podľa osobitného predpisu,4a) pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,53)

h)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok druhy typových diagramov s príslušnými parametrami určené na nasledujúci rok do 30. septembra predchádzajúceho roka,

i)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok, opravné zúčtovanie odchýlok a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a dodávateľovi elektriny údaje a opravné údaje na účely vyúčtovania dodávok elektriny v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,

j)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov pre ministerstvo na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, na účely vypracovania energetickej politiky, posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni, posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni a dokumentov pre rozvoj sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19,

k)
poskytnúť dispečingu informácie o plánovaných výmenách elektriny po cezhraničných vedeniach, ktoré nie sú súčasťou prenosovej sústavy na vymedzenom území,

l)
na základe žiadosti odberateľa elektriny mimo domácnosti alebo dodávateľa elektriny konajúceho v mene odberateľa elektriny bezodplatne umožniť zmenu registrácie odberného miesta odberateľa elektriny na nového dodávateľa elektriny v lehote troch týždňov od doručenia žiadosti; tým nie sú dotknuté zmluvné záväzky odberateľa elektriny voči prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a predchádzajúcemu dodávateľovi elektriny,

m)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť koncovému odberateľovi elektriny, ktorého odberné miesto je pripojené do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, alebo dodávateľovi elektriny žiadajúcemu v mene koncového odberateľa elektriny údaje o meraní na jeho odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. b),

n)
umožniť koncovému odberateľovi elektriny, ak má nainštalovaný inteligentný merací systém, dodávateľovi elektriny alebo poskytovateľovi energetickej služby žiadajúcemu v mene takého koncového odberateľa elektriny prístup k meraným údajom v jeho odbernom mieste takmer v reálnom čase a ostatným údajom o spotrebe elektriny alebo dodávke elektriny do distribučnej sústavy v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. b),

o)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi elektriny, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi elektriny,

p)
viesť evidenciu závislých odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do jeho sústavy, a písomne informovať o tejto skutočnosti prevádzkovateľa nadradenej distribučnej sústavy, písomne informovať týchto odberateľov elektriny o každom plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie elektriny do ich odberných miest, plánované prerušenie distribúcie elektriny vykonať až po tom, čo závislý odberateľ elektriny potvrdil prijatie informácie o prerušení distribúcie elektriny, a umožniť komunikáciu týchto odberateľov elektriny priamo s prevádzkovateľom distribučnej sústavy na účel nahlasovania porúch; podrobnosti o postupe pri vedení evidencie závislých odberateľov elektriny a komunikácii so závislými odberateľmi elektriny upravujú pravidlá trhu; evidencia závislých odberateľov elektriny obsahuje
1.
meno, priezvisko,

2.
adresu trvalého pobytu,

3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty, ak ich má,

4.
dátum narodenia,

5.
adresu odberného miesta,

6.
číslo odberného miesta závislého odberateľa elektriny,

q)
inštalovať inteligentné meracie systémy podľa § 42,

r)
zabezpečiť v prípade splnenia podmienok podľa pravidiel trhu inštaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny umožňujúceho diaľkový odpočet
1.
pre nové odberné miesto,

2.
pre existujúce odberné miesto pri výmene určeného meradla,

3.
pre existujúce odberné miesto pri uskutočnení významnej obnovy budovy,60a) ak obnova má vplyv na zníženie spotreby elektriny,

s)
uhradiť dodávateľovi elektriny kompenzácie, ktoré dodávateľ elektriny vyplatil koncovému odberateľovi elektriny podľa § 17 ods. 1 písm. a) šiesteho bodu za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby, ak bolo spôsobené chybným alebo oneskoreným poskytnutím údajov o spotrebe elektriny zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

t)
po zmene dodávateľa elektriny do desiatich pracovných dní bezplatne poskytnúť namerané údaje o spotrebe pôvodnému a novému dodávateľovi elektriny na základe odpočtu určeného meradla alebo zistené náhradným spôsobom; podrobnosti upravujú pravidlá trhu,

u)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov,

v)
účinne a efektívne kompenzovať toky jalového elektrického výkonu v distribučnej sústave prostredníctvom kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb tak, aby nedochádzalo k prekročeniu úradom určených hraničných hodnôt pretokov jalového elektrického výkonu vzťahujúcich sa na jeho časť vymedzeného územia,

w)
zabezpečiť úradom určené objemy kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb a dodržiavať úradom určené hraničné hodnoty pretokov jalového elektrického výkonu vzťahujúce sa na jeho časť vymedzeného územia, a to kumulovane pre všetky miesta pripojenia daného prevádzkovateľa distribučnej sústavy k prevádzkovateľovi prenosovej sústavy,

x)
uhradiť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy poplatok podľa § 28 ods. 1 písm. q) v súlade s osobitným predpisom,54a)

y)
kontrolovať a monitorovať hodnoty napätia a jalového elektrického výkonu,

z)
inštalovať a prevádzkovať vhodné kompenzačné prostriedky alebo zabezpečiť nefrekvenčné podporné služby na elimináciu tokov jalového elektrického výkonu z distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, a to najmenej v objeme určenom úradom, pričom náklady súvisiace s obstaraním a prevádzkou kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb úrad zohľadní pri výkone cenovej regulácie podľa osobitného predpisu;54a) prevádzkovatelia sústav sú povinní navzájom spolupracovať pri výstavbe a prevádzkovaní kompenzačných prostriedkov,

aa)
predložiť úradu návrh objemu kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb pre jednotlivých prevádzkovateľov sústav a referenčných hodnôt pretoku jalového elektrického výkonu vzťahujúcich sa na časť vymedzeného územia,

ab)
poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje o zariadeniach na výrobu elektriny a zariadeniach na uskladňovanie elektriny, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy alebo pre ktoré vydal stanovisko podľa § 12 ods. 5 písm. a) alebo uzatvoril zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy; podrobnosti upravujú pravidlá trhu,

ac)
prihliadať pri rozhodovaní o rozvoji distribučnej sústavy na zabezpečenie riadenia energetickej efektívnosti distribučnej sústavy tak, aby sa zlepšila energetická efektívnosť distribučnej sústavy aj bez dodatočných nových investícií do distribučných zariadení,

ad)
vykonať raz za desať rokov posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribučnej sústavy, ktoré
1.
identifikuje nákladovo efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a dosiahnutie úspor energie vlastnej elektroenergetickej infraštruktúry, investície potrebné na ich zavedenie a harmonogram zavádzania,

2.
obsahuje najmä posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie, riadenia zaťaženia, prevádzkyschopnosti prepojenej sústavy, pripojenia zariadení na výrobu elektriny a kombinovaných zariadení veľmi malých výkonov,60b)

3.
môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu,55a)

ae)
zaslať posúdenie podľa písmena b) ministerstvu do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný plán rozvoja sústavy vypracovaný podľa odseku 2 písm. q) pred jeho predložením ministerstvu a úradu verejne konzultovať. Záznam o verejnej konzultácii prekladá prevádzkovateľ distribučnej sústavy ministerstvu a úradu spolu s plánom rozvoja sústavy. Úrad plán rozvoja sústavy spoločne so záznamom z verejnej konzultácie zverejní na svojom webovom sídle. Ak plán rozvoja sústavy neobsahuje náležitosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom podľa § 95 ods. 2 písm. k), prevádzkovateľ distribučnej sústavy riadne nevyhodnotil uplatnené pripomienky alebo plán rozvoja distribučnej sústavy má iné nedostatky, úrad prevádzkovateľovi distribučnej sústavy z vlastného podnetu rozhodnutím uloží povinnosť zmeny plánu rozvoja distribučnej sústavy alebo odstránenia nedostatkov a určí mu na to primeranú lehotu. O uložení povinnosti zmeny plánu rozvoja distribučnej sústavy alebo odstránenia iných nedostatkov úrad informuje ministerstvo. Ak úrad nezačne konanie o zmene plánu rozvoja distribučnej sústavy alebo o odstránení nedostatkov do jedného mesiaca od predloženia plánu rozvoja distribučnej sústavy úradu, platí, že plán rozvoja distribučnej sústavy je úplný a bez nedostatkov.

(5)
Ak má prevádzkovateľ distribučnej sústavy v úmysle nakupovať nefrekvenčné podporné služby alebo flexibilitu na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti distribučnej sústavy, je povinný vypracovať návrh technických požiadaviek na obstarávané nefrekvenčné podporné služby alebo flexibilitu a podmienky obstarania nefrekvenčných podporných služieb alebo flexibility na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov. Technické požiadavky musia umožniť využívanie služieb poskytovaných výrobcami elektriny, poskytovateľmi flexibility, agregátormi a prevádzkovateľmi zariadení na uskladňovanie elektriny nediskriminačným spôsobom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy prerokuje návrh technických požiadaviek podľa prvej vety s prevádzkovateľom prenosovej sústavy a s prevádzkovateľmi prepojených distribučných sústav. Návrh technických požiadaviek podľa prvej vety prevádzkovateľ distribučnej sústavy pred jeho predložením úradu na schválenie verejne konzultuje. Ak odsek 6 neustanovuje inak, môže prevádzkovateľ distribučnej sústavy nakupovať nefrekvenčné podporné služby alebo flexibilitu na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti distribučnej sústavy len v súlade s technickými požiadavkami a podmienkami transparentného, nediskriminačného a trhového postupu schválenými úradom; možnosť využívania plne integrovaných prvkov sústavy tým nie je dotknutá.

(6)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže obstarať nefrekvenčné podporné služby alebo flexibilitu na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti distribučnej sústavy inak než na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov, ak o tom na jeho žiadosť rozhodne úrad. Úrad žiadosti vyhovie, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy preukáže, že obstaranie nefrekvenčných podporných služieb alebo flexibility na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov nie je nákladovo efektívne alebo pri flexibilite jej obstaranie týmto postupom môže viesť k ohrozeniu trhu alebo k preťaženiu. Úrad v rozhodnutí určí rozsah a špecifikáciu nefrekvenčných podporných služieb alebo flexibility a podmienky ich obstarania.

(7)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný vypracovať program súladu, v ktorom určí opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane opatrení na zabezpečenie nediskriminačného prístupu k údajom z inteligentných meracích systémov. Program súladu určí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného diskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

(8)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle spolu s výročnou správou61) prevádzkovateľa distribučnej sústavy zverejňovať správu o plnení opatrení prijatých v programe súladu za predchádzajúci rok vypracovanú osobou povinnou zabezpečiť súlad podľa § 32 ods. 8 písm. b). Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uloží výročnú správu61) do verejnej časti registra účtovných závierok.61a)

(9)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný uskutočňovať prepravu elektriny na elektrickom vedení a elektroenergetickom zariadení, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia a ktoré nespája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu alebo s prenosovou sústavou tretích štátov, v súlade s podmienkami schválenými úradom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vypracovať podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou podľa predchádzajúcej vety a predložiť ich na schválenie úradu najneskôr 40 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka požaduje; úrad podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou podľa predchádzajúcej vety schváli najneskôr 10 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka požaduje, ak nie sú v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.41)

(10)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný prednostne pripojiť zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanou výrobou do svojej sústavy po úhrade ceny za pripojenie, ak výrobca spĺňa obchodné podmienky a technické podmienky pripojenia do sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy.

(11)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný zabezpečiť riadne plnenie úloh osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa § 32 ods. 8.

(12)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný predložiť úradu každú zmluvu medzi ním a inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku, do 15 dní po jej uzavretí.

(13)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy je povinný uzatvoriť s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorého regionálnej distribučnej sústavy je jeho miestna distribučná sústava pripojená, zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, ak prostredníctvom tejto miestnej distribučnej sústavy do regionálnej distribučnej sústavy dodáva elektrinu výrobca elektriny alebo prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy prevádzkujúci zariadenie na výrobu elektriny.

(14)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy má právo na pripojenie do sústavy, ak jeho elektroenergetické zariadenia spĺňajú technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia.

(15)
Ak je miestna distribučná sústava pripojená do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav, zariadenie na výrobu elektriny vrátane lokálneho zdroja61b) možno do miestnej distribučnej sústavy pripojiť na základe zmluvy o pripojení do regionálnej distribučnej sústavy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je povinný uzatvoriť zmluvu podľa prvej vety, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 60aa a 60ab znejú:

„60aa) § 2 písm. d) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

60ab) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.“.

121.
V § 32 ods. 3 písm. d) sa slová „§ 31 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 7“.
122.
V § 32 ods. 11 sa slová „§ 31 ods. 5, 6, 9 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 7, 8, 11 a 12“.
123.
Za § 32 sa vkladajú § 32a až 32c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠32a
Prevádzka zariadenia na uskladňovanie elektriny a nabíjacej stanice prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy
(1)
Ak tento paragraf alebo § 35a neustanovuje inak, prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy nesmie na vymedzenom území vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenie na uskladňovanie elektriny alebo nabíjaciu stanicu na iné účely ako vlastné použitie alebo prevádzkovanie svojej sústavy.

(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenie na uskladňovanie elektriny len so súhlasom úradu.

(3)
Úrad udelí súhlas podľa odseku 2 na základe žiadosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy preukáže, že zariadenie na uskladňovanie elektriny bude plne integrovaným prvkom sústavy.

(4)
Úrad ďalej udelí súhlas podľa odseku 2 na základe žiadosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak vo výberovom konaní vyhlásenom prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa § 32b nie je vybraný žiadny záujemca o poskytovanie služieb nevyhnutných na plnenie povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa § 28 ods. 2 písm. a) alebo § 31 ods. 2 písm. a), ktorý splní podmienky výberového konania.

(5)
Úrad oznámi rozhodnutie o udelení súhlasu podľa odsekov 3 a 4 spolu s informáciami o žiadosti o udelenie súhlasu a dôvodmi na jeho udelenie Komisii a agentúre.

(6)
Zariadenie na uskladňovanie elektriny vlastnené, spravované alebo prevádzkované prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy nesmie byť používané ani čiastočne na nákup, predaj alebo uskladňovanie elektriny tretími osobami alebo pre tretie osoby, poskytovanie podporných služieb iným prevádzkovateľom sústav alebo poskytovanie flexibility na trhu s elektrinou tretím osobám.

(7)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy môže vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenie na uskladňovanie elektriny alebo verejne prístupnú nabíjaciu stanicu so súhlasom úradu. Úrad na žiadosť prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy súhlas udelí, ak prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy preukáže, že
a)
k miestnej distribučnej sústave je pripojených najviac 10 000 odberných miest,

b)
miestnou distribučnou sústavou sa distribuuje elektrina len v rámci miestne ohraničenej oblasti priemyselných, obchodných alebo zdieľaných činností,

c)
miestna distribučná sústava neslúži na distribúciu elektriny odberateľom elektriny v domácnosti okrem domácností, ktorých členovia sú v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu k vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy, a

d)
prevádzkové alebo výrobné činnosti užívateľov miestnej distribučnej sústavy sú prepojené alebo miestna distribučná sústava distribuuje elektrinu primárne vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy alebo prepojeným podnikom.

(8)
Úrad súhlas udelený podľa odseku 7 zruší, ak zistí, že prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy nespĺňa podmienky na udelenie súhlasu podľa odseku 7.

§ 32b
Výberové konanie na zariadenie na uskladňovanie elektriny
(1)
Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy potrebuje na účely plnenia povinnosti podľa § 28 ods. 2 písm. a) alebo § 31 ods. 2 písm. a) využívať zariadenie na uskladňovanie elektriny a túto potrebu nie je možné uspokojiť nákupom nefrekvenčných podporných služieb alebo flexibility, je povinný požiadať úrad o udelenie súhlasu s vyhlásením výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny.

(2)
Úrad súhlas podľa odseku 1 udelí, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy preukáže splnenie podmienok podľa odseku 1 a ak navrhované podmienky výberového konania sú v súlade s podmienkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným úradom podľa § 95 ods. 2 písm. j). Ak úrad udelí súhlas podľa odseku 1, je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný postupovať vo výberovom konaní podľa podmienok výberového konania, ktoré sú súčasťou žiadosti o udelenie súhlasu.

§ 32c
Prieskum trhu
(1)
Ak úrad udelí aspoň jednému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy súhlas na vlastníctvo, vyvíjanie, správu alebo prevádzku zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 32a ods. 4, vykoná aspoň každých päť rokov prieskum, ktorého predmetom je zistenie možného záujmu prevádzkovateľov zariadení na uskladňovanie elektriny o poskytnutie ich služieb prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na účely plnenia povinnosti podľa § 28 ods. 2 písm. a) alebo § 31 ods. 2 písm. a).

(2)
Úrad vykoná verejnú konzultáciu k výsledku prieskumu vykonaného podľa odseku 1. Úrad zverejní na svojom webovom sídle výsledok prieskumu a umožní regulovaným subjektom, užívateľom sústavy a prevádzkovateľom zariadení na uskladňovanie elektriny uplatniť k výsledku prieskumu pripomienky v lehote aspoň 15 dní odo dňa zverejnenia. Uplatnené pripomienky úrad vyhodnotí a spôsob vyhodnotenia pripomienok zverejní spoločne s výsledkom verejnej konzultácie na svojom webovom sídle.

(3)
Ak je výsledkom verejnej konzultácie zistenie záujmu prevádzkovateľov zariadení na uskladňovanie elektriny o poskytnutie ich služieb prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy nákladovo efektívnym spôsobom a súčasne zistenie, že neexistujú faktické prekážky alebo právne prekážky pre poskytnutie ich služieb prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorému je udelený súhlas podľa § 32a ods. 4, povinný do troch mesiacov od zverejnenia výsledkov verejnej konzultácie predložiť úradu na schválenie návrh podmienok výberového konania na obstaranie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vyhlásiť výberové konanie najneskôr do jedného mesiaca od schválenia podmienok výberového konania. Ak úrad podmienky výberového konania neschváli, určí súčasne prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy lehotu, v ktorej je povinný predložiť nový návrh podmienok výberového konania.

(4)
Úrad môže určiť podmienky výberového konania z vlastného podnetu, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy nepredloží úradu návrh podmienok výberového konania podľa odseku 3 alebo ak v určenej lehote neodstráni nedostatky, pre ktoré úrad podmienky výberového konania neschválil.

(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 o povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy navrhnúť podmienky výberového konania a vyhlásiť výberové konanie sa nepoužijú, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy úradu preukáže, že obstaranie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny najneskôr po uplynutí lehoty podľa odseku 6 nie je nevyhnutné na plnenie povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa § 28 ods. 2 písm. a) alebo § 31 ods. 2 písm. a).

(6)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný ukončiť činnosť, na ktorú mu je udelený súhlas podľa § 32a ods. 4 do 18 mesiacov od zverejnenia výsledkov verejnej konzultácie podľa odseku 2. Úrad zohľadní zostatkovú hodnotu zariadenia na uskladňovanie elektriny v navrhovanom spôsobe cenovej regulácie podľa osobitného predpisu.2)

(7)
Účastníci trhu s elektrinou sú povinní poskytnúť úradu pri postupe podľa tohto paragrafu súčinnosť.“.

124.
V § 33 ods. 2 a 6 sa slová „výroby elektriny“ nahrádzajú slovami „výroby, uskladňovania“.
125.
V § 33 odsek 3 znie:

„(3)
Dispečing má právo obmedziť výrobu elektriny v zariadeniach na výrobu elektriny pripojených do prenosovej sústavy, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a ktorých inštalovaný výkon je nižší ako 400 kW, a ak ide o zariadenia na výrobu elektriny uvedené do prevádzky od 1. januára 2026, nižší ako 200 kW, len ak riadenie sústavy nie je možné zabezpečiť obmedzením výroby z iných zariadení na výrobu elektriny.“.

126.
V § 33 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)
Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy má právo obmedziť výrobu elektriny v zariadeniach na výrobu elektriny pripojených do distribučnej sústavy, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a ktorých inštalovaný výkon je nižší ako 400 kW, a ak ide o zariadenia na výrobu elektriny uvedené do prevádzky od 1. januára 2026, nižší ako 200 kW, len ak riadenie výroby elektriny nie je možné zabezpečiť obmedzením výroby z iných zariadení na výrobu elektriny.“.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

127.
V § 33 ods. 9 prvej vete sa slovo „Dispečingy“ nahrádza slovami „Dispečing a dispečingy prevádzkovateľa distribučnej sústavy“.
128.
V § 33 ods. 10 sa slová „odsekom 8“ nahrádzajú slovami „odsekom 9“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný dispečerský poriadok verejne konzultovať.“.
129.
§ 34 vrátane nadpisu znie:

㤠34
Práva a povinnosti dodávateľa elektriny
(1)
Dodávateľ elektriny má právo
a)
na prenos a distribúciu elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

b)
na prenos elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou so zúčtovateľom odchýlok,

c)
dodávať elektrinu odberateľovi elektriny,

d)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,

e)
na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúčtovateľa odchýlok na účely vyúčtovania dodávok elektriny a odchýlky subjektu zúčtovania v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a údajov a opravných údajov od prevádzkovateľa sústavy na účely vyúčtovania dodávok elektriny v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,

f)
požiadať prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie alebo obmedzenie prenosu alebo distribúcie elektriny koncovému odberateľovi elektriny, s ktorým má dodávateľ elektriny uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, ak koncový odberateľ elektriny podstatne porušuje zmluvu o združenej dodávke elektriny aj po doručení predchádzajúceho písomného upozornenia,

g)
započítať preplatok odberateľa elektriny so svojou splatnou pohľadávkou, ktorá vznikla na základe zmluvy podľa § 26 ods. 1 alebo § 26 ods. 9, ak sa s odberateľom elektriny nedohodnú inak.

(2)
Dodávateľ elektriny je povinný
a)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje povinnosť zložiť finančnú zábezpeku; táto povinnosť sa nevzťahuje na dodávateľa elektriny, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 8,

b)
poskytovať zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny v súlade s uzavretou zmluvou, ako aj informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku53) organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

c)
poskytovať koncovému odberateľovi elektriny a na požiadanie aj ministerstvu a úradu informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny v súlade so zverejneným energetickým mixom dodávky elektriny, pričom pri poskytovaní týchto informácií zohľadní aj elektrinu nakúpenú alebo vyrobenú v iných členských štátoch a v tretích štátoch; podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe dodávky elektriny môže dodávateľ na vyúčtovaní dodávok elektriny zmeniť len uplatnením záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,

d)
poskytovať koncovému odberateľovi elektriny a na požiadanie aj ministerstvu a úradu informácie o vplyve výroby elektriny nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia v predchádzajúcom roku na životné prostredie, vrátane údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny, alebo uviesť odkaz na verejný zdroj týchto informácií; pri poskytovaní týchto informácií zohľadní dodávateľ aj elektrinu nakúpenú alebo vyrobenú v iných členských štátoch a v tretích štátoch,

e)
obmedziť dodávku elektriny z členských štátov a z tretích štátov v rozsahu rozhodnutia ministerstva podľa § 88,

f)
poskytovať úradu alebo organizácii poverenej podľa osobitného predpisu38d) informácie o ponukách dodávok elektriny, ich podmienkach a ich zmenách aspoň päť pracovných dní pred ich účinnosťou na účel zverejnenia na porovnávacom portáli v rozsahu, štruktúre a spôsobom, ktoré zverejní úrad na svojom webovom sídle; to neplatí pre ponuky dodávok elektriny za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu,2)

g)
poskytovať koncovému odberateľovi elektriny informácie podľa § 17 ods. 1 písm. b), d) a e),

h)
informovať odberateľa elektriny v domácnosti o alternatívnych opatreniach k predchádzaniu odpojenia z dôvodu neplnenia zmluvných povinností odberateľa elektriny v domácnosti podľa § 17 ods. 20,

i)
zdržať sa konania, ktoré obmedzuje právo poskytovateľa flexibility na uzatvorenie zmluvy o agregácii s nezávislým agregátorom, znemožňuje poskytovať flexibilitu podľa zmluvy o agregácii s nezávislým agregátorom alebo znevýhodňuje koncových odberateľov elektriny pri poskytovaní flexibility nezávislému agregátorovi oproti koncovým odberateľom elektriny, ktorí flexibilitu neposkytujú, alebo oproti koncovým odberateľom elektriny, ktorí poskytujú flexibilitu dodávateľovi elektriny,

j)
nepodmieňovať uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny s koncovým odberateľom elektriny súčasným dohodnutím poskytnutia flexibility alebo neviazať uzatvorenie alebo trvanie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny na uzatvorenie zmluvy o agregácii,

k)
ak je dodávateľom elektriny poskytujúcim univerzálnu službu,
1.
uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny na vymedzenom území podľa § 17 ods. 1 s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada a splní obchodné podmienky dodávateľa elektriny; odmietnutie uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny musí dodávateľ elektriny odôvodniť,

2.
informovať na svojom webovom sídle a na svojich obchodných miestach odberateľa elektriny v domácnosti o možnosti uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba,

3.
uplatňovať v zmluve o dodávke elektriny alebo zmluve o združenej dodávke elektriny uzatvorenej s odberateľom elektriny v domácnosti obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby; obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby musia spĺňať požiadavky ustanovení Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách,66) musia byť obsahovo súladné so vzorovými obchodnými podmienkami poskytovania univerzálnej služby, musia obsahovať spôsob predaja elektriny a reklamačný poriadok, musia byť formulované jasne a zrozumiteľne a nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré neprimeraným spôsobom sťažujú alebo znemožňujú výkon práv odberateľa elektriny v domácnosti,

4.
zverejniť obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby a každú ich zmenu na svojom webovom sídle; každú zmenu obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby je dodávateľ elektriny povinný zverejniť na svojom webovom sídle najmenej 30 dní pred účinnosťou tejto zmeny,

l)
ak je dodávateľom elektriny dodávajúcim elektrinu do viac ako 100 000 odberných miest, uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny s koncovým odberateľom elektriny, ktorý o to požiada a má v odbernom mieste nainštalovaný inteligentný merací systém,

m)
informovať na svojom webovom sídle a na svojich obchodných miestach koncového odberateľa elektriny o výhodách a rizikách spojených s uzatvorením zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny a o nevyhnutnosti inštalácie inteligentného meracieho systému a nákladoch na jeho inštaláciu, ak uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny koncovým odberateľom elektriny ponúka alebo podľa tohto zákona má povinnosť takú zmluvu s koncovým odberateľom elektriny uzatvoriť,

n)
nakupovať vo všeobecnom hospodárskom záujme elektrinu vyrobenú na vymedzenom území z obnoviteľných zdrojov energie, zo zdrojov kombinovanej výroby a z domáceho uhlia,

o)
poskytovať koncovému odberateľovi elektriny základné informácie o jeho právach týkajúcich sa dostupných mechanizmov na urovnanie sporu,

p)
poskytovať dispečingu informácie o objeme všetkých plánovaných obchodných transakcií na vymedzenom území,

q)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje v rozsahu podľa technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19 potrebné na spracovanie návrhov pre ministerstvo na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, na účely vypracovania energetickej politiky, posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni a posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni,

r)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi elektriny, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi elektriny,

s)
vybrať a uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu,36)

t)
bezodplatne umožniť koncovému odberateľovi elektriny zmenu dodávateľa elektriny,

u)
bezodplatne umožniť koncovému odberateľovi elektriny, ktorý je poskytovateľom flexibility, zmenu agregátora,

v)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom elektriny a osobami, ktoré nakupujú elektrinu na účel jej ďalšieho predaja, alebo prevádzkovateľmi prenosovej sústavy týkajúcich sa zmlúv o dodávke elektriny počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, a tieto údaje poskytovať na požiadanie ministerstvu, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, iným štátnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti a Komisii; na účely tohto ustanovenia sa zmluvou o dodávke elektriny rozumie zmluva o dodávke elektriny okrem zmluvy ohľadom derivátu týkajúceho sa elektriny, pričom derivátom týkajúcim sa elektriny je finančný nástroj podľa osobitného predpisu,67) ktorý sa týka elektriny,

w)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom elektriny a osobami, ktoré nakupujú elektrinu na účel jej ďalšieho predaja, alebo prevádzkovateľmi prenosovej sústavy týkajúcich sa derivátov týkajúcich sa elektriny počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, v súlade s osobitným predpisom, ktorý vydá Komisia, a tieto údaje poskytovať na požiadanie ministerstvu, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, iným štátnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti a Komisii,

x)
vyradiť odberné miesto odberateľa elektriny u prevádzkovateľa distribučnej sústavy zo svojej bilančnej skupiny ku dňu ukončenia zmluvy o dodávke elektriny,

y)
ak ho na to koncový odberateľ elektriny splnomocní písomným plnomocenstvom, sprístupniť poskytovateľovi energetickej služby67a) určenému podľa § 35 ods. 1 písm. j) spôsobom zrozumiteľným pre koncového odberateľa elektriny
1.
vyúčtovanie za dodávku elektriny,

2.
informácie o vyúčtovaní za dodávku elektriny,

3.
údaje o meraní a spotrebe elektriny vrátane údajov o histórii spotreby elektriny na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny,

z)
sprístupniť koncovému odberateľovi elektriny v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. b) údaje
1.
o meraní a spotrebe elektriny vrátane údajov o histórii spotreby elektriny na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny,

2.
potrebné na vykonanie zmeny dodávateľa elektriny alebo agregátora,

3.
potrebné na poskytovanie energetických služieb,

aa)
poskytovať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, ktorej je užívateľom, údaje o odberateľoch potrebné na uzavretie zmluvy a oznámiť mu každú zmenu týchto údajov.

(3)
Informácie podľa odseku 2 písm. c), d) a o) musia byť spoľahlivé; dodávateľ elektriny je ich povinný uviesť na vyhotovenom vyúčtovaní za dodávku elektriny alebo v informáciách o vyúčtovaní za dodávku elektriny. Informácie podľa odseku 2 písm. c) je dodávateľ elektriny povinný uvádzať spôsobom, ktorý je pre koncového odberateľa elektriny zrozumiteľný a ktorý umožní ich jednoduchú porovnateľnosť s obdobnými informáciami poskytovanými inými dodávateľmi dodávajúcimi elektrinu na vymedzenom území.

(4)
Úrad vyzve dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu na vykonanie zmeny obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby, ak obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby nespĺňajú požiadavky podľa odseku 2 písm. k) tretieho bodu alebo ak sa úrad dôvodne domnieva, že dodávateľ elektriny uplatňuje obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby neprimeraným alebo diskriminačným spôsobom.

(5)
Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu je povinný do 30 dní odo dňa doručenia výzvy úradu podľa odseku 4 písomne oznámiť úradu, či zmenil obchodné podmienky a v akom rozsahu, a doručiť úradu zmenené obchodné podmienky. Ak dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu obchodné podmienky nezmenil, je povinný oznámiť úradu v lehote podľa prvej vety dôvody nevykonania zmeny obchodných podmienok.

(6)
O vyzvaní dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu úradom podľa odseku 4 a o spôsobe vysporiadania sa s výzvou dodávateľom elektriny poskytujúcim univerzálnu službu podľa odseku 5 informuje úrad na svojom webovom sídle.

(7)
Dodávateľ elektriny je povinný viesť evidenciu odberateľov elektriny v domácnosti, ktorá obsahuje
1.
meno, priezvisko a dátum narodenia odberateľa elektriny v domácnosti,

2.
adresu trvalého pobytu odberateľa elektriny v domácnosti,

3.
adresu odberného miesta,

4.
číslo odberného miesta,

5.
dátum, od ktorého je odberateľ elektriny v domácnosti evidovaný v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti.

(8)
Ak dodávateľ elektriny nemá k dispozícii údaje potrebné na splnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. c) alebo písm. d) týkajúce sa časti elektriny nakúpenej na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia, použije namiesto skutočných údajov týkajúcich sa takejto časti elektriny súhrnné štatistické údaje za predchádzajúci rok týkajúce sa elektriny vyrobenej v tých členských štátoch, v ktorých sú takéto údaje dostupné.

(9)
Dodávateľ elektriny môže predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom.

(10)
Dodávateľ elektriny, ktorý bude predávať elektrinu podľa odseku 9, je povinný
a)
vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu,51)

b)
predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra kalendárneho roka,

c)
dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií.

(11)
Dodávateľ elektriny je povinný zabezpečiť množstvo elektriny pre dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny, s ktorými uzatvoril zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny, a predkladať úradu údaje o zabezpečenom množstve elektriny.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:

„67a) § 3 písm. h) zákona č. 321/2014 Z. z.“.

130.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠34a
Práva a povinnosti agregátora
(1)
Agregátor má právo
a)
ponúkať službu agregácie flexibility výrobcovi elektriny, prevádzkovateľovi zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo aktívnemu odberateľovi,

b)
poskytovať agregovanú flexibilitu na organizovaných trhoch s elektrinou4b) vrátane poskytovania podporných služieb,

c)
zúčastňovať sa s ponukou agregovanej flexibility organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,

d)
na poskytnutie údajov a opravných údajov od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na účely vyúčtovania za poskytnutie flexibility a odchýlky subjektu zúčtovania zodpovedného za odchýlky spôsobené aktivovanou flexibilitou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu.

(2)
Agregátor je povinný
a)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje povinnosť zložiť finančnú zábezpeku; táto povinnosť sa nevzťahuje na agregátora, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 8,

b)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov,

c)
poskytovať zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o podmienkach aktivácie flexibility v súlade s uzavretou zmluvou, ako aj údaje o elektroenergetických zariadeniach a odberných elektrických zariadeniach využívaných pre aktiváciu flexibility, a informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

d)
bezodplatne umožniť poskytovateľovi flexibility zmenu agregátora,

e)
poskytnúť poskytovateľovi flexibility v postavení koncového odberateľa elektriny v primeranom časovom predstihu pred uzatvorením zmluvy o agregácii písomné informácie o obsahu navrhovanej zmluvy a oboznámiť ho s dôsledkami aktivácie flexibility podľa navrhovanej zmluvy,

f)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy údaje o agregovanej flexibilite na vymedzenom území a obmedziť aktiváciu agregovanej flexibility podľa pokynov prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

g)
vyradiť odberné miesto alebo odovzdávacie miesto poskytovateľa flexibility u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou zo svojej bilančnej skupiny ku dňu ukončenia zmluvy o agregácii,

h)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy informácie o zariadení so schopnosťou flexibility, ktoré je predmetom agregácie, a technické údaje potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy,

i)
dodržiavať pokyny dispečingu a dispečingu prevádzkovateľa príslušnej sústavy, do ktorej je zariadenie so schopnosťou flexibility, ktoré je predmetom agregácie, pripojené.“.

131.
§ 35 vrátane nadpisu znie:

㤠35
Práva a povinnosti koncového odberateľa elektriny
(1)
Koncový odberateľ elektriny má právo
a)
uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny s dodávateľom elektriny,

b)
uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny, ak má v odbernom mieste nainštalovaný inteligentný merací systém,

c)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak tieto služby nezabezpečil dodávateľ elektriny,

d)
na pripojenie do sústavy, ak odberné elektrické zariadenie koncového odberateľa elektriny spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 11 ods. 13 až 15, § 28 ods. 1 písm. h) a § 31 ods. 1 písm. i),

e)
na bezplatnú zmenu registrácie svojho odberného miesta na nového dodávateľa elektriny alebo agregátora v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti,

f)
bezodplatne získať v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. b) údaje
1.
o meraní a spotrebe elektriny vrátane údajov o histórii spotreby elektriny na svojom odbernom mieste, a ak má nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. q) alebo písm. r), aj údaje o meraní elektriny takmer v reálnom čase,

2.
potrebné na vykonanie zmeny dodávateľa elektriny alebo agregátora,

3.
potrebné na poskytovanie flexibility,

4.
potrebné na poskytovanie energetických služieb,

g)
na priamu komunikáciu ohľadom všetkých technických záležitostí pripojenia s prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, bez ohľadu na to, či má s prevádzkovateľom sústavy uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,

h)
uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s viacerými dodávateľmi elektriny súčasne v súlade s podmienkami podľa pravidiel trhu,

i)
na sprístupnenie údajov poskytovateľovi energetickej služby podľa § 34 ods. 2 písm. y),

j)
určovať poskytovateľa energetickej služby, ktorému možno sprístupniť údaje podľa § 34 ods. 2 písm. y),

k)
pri inštalácii určeného meradla podľa § 31 ods. 3 písm. q) alebo písm. r) na poskytnutie informácií o jednotlivých funkciách inštalovaného určeného meradla a o spôsoboch odčítania meraných hodnôt umožňujúcich kontrolu vlastnej spotreby elektriny; ak ide o inštaláciu inteligentného meracieho systému, aj na poskytnutie informácií o možnostiach využitia funkcií inteligentného meracieho systému z hľadiska správy odpočtov a monitorovania spotreby elektriny vrátane kontroly vlastnej spotreby elektriny takmer v reálnom čase a informácií o rozsahu a podmienkach získavania a spracúvania osobných údajov,

l)
na bezodplatný prístup k informáciám o histórii spotreby elektriny67b) umožňujúcim kontrolu vlastnej spotreby elektriny, ak má nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. q) alebo písm. r), a k informáciám o spotrebe elektriny takmer v reálnom čase, ak má nainštalovaný inteligentný merací systém podľa § 31 ods. 3 písm. q).

(2)
Odberateľ elektriny v domácnosti má okrem práv uvedených v odsekoch 1 a 4 právo na univerzálnu službu.

(3)
Koncový odberateľ elektriny je povinný
a)
uzatvoriť v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. c) so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje povinnosť zložiť finančnú zábezpeku; táto povinnosť sa nevzťahuje na koncového odberateľa elektriny, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 8,

b)
umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného meradla a zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch a prístup k určenému meradlu,4)

c)
udržiavať odberné elektrické zariadenie v stave, ktorý zodpovedá technickým požiadavkám,

d)
spĺňať technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia a prístupu do sústavy,

e)
dodržiavať pokyny dispečingu a dispečingu prevádzkovateľa príslušnej sústavy, do ktorej je koncový odberateľ elektriny pripojený,

f)
poskytovať príslušnému prevádzkovateľovi sústavy a zúčtovateľovi odchýlok technické údaje obsiahnuté v zmluvách podľa odseku 1 písm. a) a c),

g)
prijať technické opatrenia, ktoré zabránia možnosti ovplyvniť kvalitu dodávky elektriny,

h)
uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu,36)

i)
uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy novú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy, ak pripája do distribučnej sústavy nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW na existujúcom odbernom mieste,

j)
v žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy uviesť informáciu o pripojení nabíjacej stanice, ak pripája do distribučnej sústavy nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW na novom odbernom mieste,

k)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy výkon oprávnenia podľa § 46 ods. 4,

l)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov pre ministerstvo na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny na účely vypracovania energetickej politiky, posúdenia primeranosti zdrojov na európskej úrovni, posúdenia primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni a dokumentov pre rozvoj sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19, ak je pripojený do prenosovej sústavy.

(4)
Koncový odberateľ elektriny, ak má záujem pôsobiť ako aktívny odberateľ, má okrem práv uvedených v odseku 1 právo
a)
vyrábať elektrinu v zariadení na výrobu elektriny pripojenom v odbernom mieste alebo mimo miesto spotreby,

b)
uskladňovať elektrinu v zariadení na uskladňovanie elektriny pripojenom v odbernom mieste alebo mimo miesto spotreby,

c)
dodávať ním vyrobenú alebo uskladnenú elektrinu inému koncovému odberateľovi elektriny alebo energetickému spoločenstvu, ktorého je členom,

d)
zdieľať ním vyrobenú alebo uskladnenú elektrinu inému koncovému odberateľovi elektriny alebo energetickému spoločenstvu, ktorého je členom, a jeho členom do ich odberných miest, pre ktoré je uzavretá zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

e)
dodávať ním vyrobenú alebo uskladnenú elektrinu pre vlastnú potrebu do iného svojho odberného miesta,

f)
ponúkať a predávať flexibilitu na organizovaných trhoch s elektrinou4b) a poskytovať podporné služby,

g)
uzatvoriť zmluvu o agregácii bez súhlasu elektroenergetických podnikov koncového odberateľa a poskytovať flexibilitu prostredníctvom agregácie jednému zvolenému agregátorovi podľa uzatvorenej zmluvy,

h)
na písomné informácie o obsahu navrhovanej zmluvy o agregácii a na vysvetlenie dôsledkov aktivácie flexibility podľa navrhovanej zmluvy o agregácii alebo inej zmluvy, ktorej predmetom je aj poskytnutie flexibility, v primeranom časovom predstihu pred uzatvorením takej zmluvy.

(5)
Pri výkone práva podľa odseku 4 písm. a) sa na aktívneho odberateľa vzťahujú aj práva výrobcu elektriny podľa § 27 ods. 1 a povinnosti výrobcu elektriny podľa § 27 ods. 2 písm. a) až d), f), j), k), o) až q), s) až u). Ustanovenia § 27 ods. 5 až 7 sa použijú rovnako.

(6)
Pri výkone práva podľa odseku 4 písm. b) sa na aktívneho odberateľa vzťahujú aj práva prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 27a ods. 1 a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 27a ods. 2 písm. a) až f) a i) až n). Ustanovenia § 27a ods. 3 až 5 sa použijú rovnako.

(7)
Pri výkone práva podľa odseku 4 písm. c) sa na aktívneho odberateľa vzťahujú aj práva dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. a), b), e), a f) a povinnosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 2 písm. a) až d), g) až j), m), s), t), u) a y) a § 34 ods. 3.

(8)
Koncový odberateľ elektriny, ktorý uzatvoril zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny s dodávateľom elektriny, ktorý je právnickou osobou, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, nie je partnerom verejného sektora z dôvodu prijímania plnenia zo zmluvy o dodávke elektriny; tým nie je dotknutá jeho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora z iných dôvodov.14a)“.

132.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠35a
Práva a povinnosti energetického spoločenstva
(1)
Energetické spoločenstvo má právo
a)
odoberať elektrinu vo svojom odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny,

b)
vyrábať elektrinu v zariadení na výrobu elektriny pripojenom v odbernom mieste alebo mimo miesto spotreby,

c)
uskladňovať elektrinu v zariadení na uskladňovanie elektriny pripojenom v odbernom mieste alebo mimo miesto spotreby,

d)
dodávať svojim členom elektrinu
1.
vyrobenú v jeho zariadení na výrobu elektriny alebo uskladnenú v jeho zariadení na uskladňovanie elektriny,

2.
nakúpenú na trhu s elektrinou,

e)
zdieľať elektrinu vyrobenú v jeho zariadení na výrobu elektriny alebo uskladnenú v jeho zariadení na uskladňovanie elektriny svojim členom do ich odberných miest, pre ktoré je uzavretá zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

f)
vykonávať činnosť agregácie pre svojich členov,

g)
prevádzkovať nabíjaciu stanicu.

(2)
Energetické spoločenstvo má povinnosť uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje povinnosť zložiť finančnú zábezpeku. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na energetické spoločenstvo, ktoré prenieslo svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 8.

(3)
Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. a) sa na energetické spoločenstvo vzťahujú aj práva a povinnosti koncového odberateľa elektriny podľa tohto zákona okrem práv odberateľa elektriny v domácnosti.

(4)
Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. b) sa na energetické spoločenstvo vzťahujú aj práva výrobcu elektriny podľa § 27 ods. 1 a povinnosti výrobcu elektriny podľa § 27 ods. 2 písm. a) až d), f), j), k), o) až q), s) až u). Ustanovenia § 27 ods. 5 až 7 sa použijú rovnako.

(5)
Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. c) sa na energetické spoločenstvo vzťahujú aj práva prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 27a ods. 1 a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 27a ods. 2 písm. a) až f) a i) až n). Ustanovenia § 27a ods. 3 až 5 sa použijú rovnako.

(6)
Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu sa na energetické spoločenstvo vzťahujú aj práva dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. a), b), e) a f) a povinnosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 2 písm. a) až d), g) až j), m), s), t), u) a y) a § 34 ods. 3. Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. d) druhého bodu sa na energetické spoločenstvo vzťahujú aj práva a povinnosti dodávateľa elektriny podľa § 34.

(7)
Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. f) sa na energetické spoločenstvo vzťahujú aj práva a povinnosti agregátora podľa § 34a.

(8)
Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. g) je energetické spoločenstvo povinné
a)
uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy novú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy, ak pripája do distribučnej sústavy nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW na existujúcom odbernom mieste,

b)
v žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy uviesť informáciu o pripojení nabíjacej stanice, ak pripája do distribučnej sústavy nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW na novom odbernom mieste.

(9)
Ak energetické spoločenstvo v súlade s týmto zákonom prevádzkuje miestnu distribučnú sústavu, nevzťahuje sa naň zákaz vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenie na uskladňovanie elektriny alebo nabíjaciu stanicu pre iné ako vlastné použitie podľa § 32a ods. 1. Energetické spoločenstvo je povinné umožniť všetkým svojim členom využívanie výhod spojených s členstvom v energetickom spoločenstve bez ohľadu na to, či je elektroenergetické zariadenie člena energetického spoločenstva pripojené do miestnej distribučnej sústavy energetického spoločenstva alebo je pripojené do inej distribučnej sústavy.

(10)
Ak o to energetické spoločenstvo požiada, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava energetického spoločenstva pripojená, povinný zabezpečovať pre energetické spoločenstvo prevádzku alebo správu miestnej distribučnej sústavy na základe zmluvy o zabezpečení prevádzky alebo správy miestnej distribučnej sústavy. Odmena za prevádzku alebo správu miestnej distribučnej sústavy musí zabezpečiť úhradu nákladov prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo odmietnuť uzatvoriť zmluvu o zabezpečení prevádzky alebo správy miestnej distribučnej sústavy, ak by pri prevádzke alebo správe miestnej distribučnej sústavy bola ohrozená bezpečnosť alebo ochrana zdravia pri práci. Ak nedôjde k dohode o obsahu zmluvy o zabezpečení prevádzky alebo správy miestnej distribučnej sústavy, rozhodne o ňom na návrh energetického spoločenstva úrad.“.

133.
§ 36 sa vypúšťa.
134.
V § 37 ods. 5 písmeno b) znie:

„b)
na poskytovanie nameraných a vyhodnotených údajov od prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy, prevádzkovateľa priameho vedenia, výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, aktívneho odberateľa a energetického spoločenstva a poskytnutie údajov potrebných na plnenie svojich povinností v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,“.

135.
V § 37 ods. 6 písm. c) sa za slovo „území“ vkladajú slová „vrátane aktivovanej flexibility“.
136.
V § 37 ods. 6 písm. f) sa slovo „parametre“ nahrádza slovom „množstvo“.
137.
V § 37 ods. 6 písmeno i) znie:

„i)
viesť evidenciu subjektov zúčtovania a evidovať priradenie subjektov zúčtovania k odberným miestam alebo odovzdávacím miestam účastníkov trhu s elektrinou; zverejniť aktuálny zoznam subjektov zúčtovania na svojom webovom sídle,“.

138.
V § 37 ods. 6 písmeno l) znie:

„l)
vyhodnotiť aktivovanú flexibilitu, uskladňovanie elektriny a zdieľanie elektriny a sprístupniť namerané údaje a údaje po vyhodnotení aktivovanej flexibility, uskladňovania elektriny a zdieľania elektriny účastníkom trhu s elektrinou; podrobnosti upravujú pravidlá trhu a prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,“.

139.
V § 37 sa odsek 6 dopĺňa písmenami p) až u), ktoré znejú:

„p)
na požiadanie ministerstva alebo úradu sprístupniť údaje nevyhnutné na výkon ich pôsobnosti,

q)
viesť evidenciu registrovaných odberných miest a odovzdávacích miest účastníkov trhu s elektrinou,

r)
vykonať a evidovať registráciu odberných miest a odovzdávacích miest spoločne konajúcich koncových odberateľov a energetického spoločenstva vrátane jeho členov,

s)
vykonať a evidovať registráciu odberného miesta a odovzdávacieho miesta poskytovateľa flexibility na agregátora a ich zmeny a evidovať registráciu odberného miesta a odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny na dodávateľa elektriny alebo výrobcu elektriny na výkupcu elektriny a ich zmeny,

t)
viesť evidenciu zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny pripojených do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy a priraďovať ich k odberným a odovzdávacím miestam účastníkov trhu s elektrinou, a ak ide o agregovanú flexibilitu, viesť evidenciu aj ďalších elektroenergetických zariadení alebo odberných elektrických zariadení so schopnosťou flexibility a priraďovať ich k odberným a odovzdávacím miestam poskytovateľov flexibility,

u)
viesť evidenciu zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny, pre ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy vydal stanovisko podľa § 12 ods. 5 písm. a) alebo písm. b) alebo uzatvoril zmluvu o pripojení do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.“.

140.
V § 37 odsek 7 znie:

„(7)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný transparentným a nediskriminačným spôsobom vypracovať návrh prevádzkového poriadku alebo návrh jeho zmien v rozsahu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 95 ods. 2 písm. k) a pred jeho predložením úradu na schválenie ho verejne konzultovať. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný prevádzkový poriadok alebo jeho zmeny po schválení úradom zverejniť na svojom webovom sídle.“.

141.
§ 37 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

„(10)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou prevádzkuje elektronický systém, ktorý účastníkom trhu s elektrinou umožňuje výkon ich práv a povinností podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu32a) voči inému účastníkovi trhu s elektrinou alebo orgánom štátnej správy v energetike v elektronickej podobe, komunikovať v elektronickej podobe, poskytovať elektronické dokumenty a robiť právne úkony v elektronickej podobe.

(11)
Ministerstvo a úrad môžu využívať údaje evidované organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v elektronickom systéme potrebné pre výkon ich pôsobnosti. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou umožní ministerstvu a úradu prístup k údajom podľa prvej vety cez dátové a funkčné rozhranie elektronického systému.

(12)
Podmienky prístupu k dátovému a funkčnému rozhraniu elektronického systému, pravidlá prevádzky a používania elektronického systému a rozsah činností vykonávaných prostredníctvom elektronického systému upravujú pravidlá trhu. Formáty elektronickej komunikácie, dokumentov a údajov poskytovaných alebo odovzdávaných prostredníctvom elektronického systému a požiadavky na zabezpečenie elektronického systému určí prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.

142.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠37a
Prístup poverených osôb k údajom koncového odberateľa elektriny
(1)
Ak je účastník trhu s elektrinou podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu68b) povinný poskytovať koncovému odberateľovi elektriny údaje podľa odseku 2 alebo je povinný umožniť koncovému odberateľovi elektriny prístup k takým údajom (ďalej len „osoba zodpovedná za správu údajov“), je povinný poskytovať také údaje alebo umožniť prístup k takým údajom aj inej osobe splnomocnenej alebo inak určenej koncovým odberateľom elektriny (ďalej len „poverená osoba“).

(2)
Údajmi koncového odberateľa elektriny sú údaje
a)
o meraní alebo spotrebe elektriny koncového odberateľa elektriny vrátane údajov o meraní elektriny takmer v reálnom čase,

b)
potrebné na vykonanie zmeny dodávateľa elektriny alebo agregátora,

c)
koncového odberateľa elektriny potrebné na poskytovanie flexibility,

d)
potrebné na poskytovanie energetických služieb.

(3)
Osoba zodpovedná za správu údajov je povinná poskytnúť údaje koncového odberateľa elektriny, ak o to poverená osoba požiada. Osoba zodpovedná za správu údajov môže poskytnúť požadované údaje aj umožnením diaľkového prístupu k požadovaným údajom koncového odberateľa elektriny. Ak sú údaje požadované poverenou osobou sprístupnené v elektronickom systéme spravovanom organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, môže osoba zodpovedná za správu údajov namiesto poskytnutia požadovaných údajov odkázať poverenú osobu na prístup k požadovaným údajom v tomto elektronickom systéme.

(4)
Osoba zodpovedná za správu údajov je povinná pred poskytnutím požadovaných údajov overiť existenciu a rozsah poverenia poverenej osoby.

(5)
Osoba zodpovedná za správu údajov je povinná zverejniť spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup postupy pre sprístupňovanie požadovaných údajov povereným osobám. Postupy pre sprístupňovanie požadovaných údajov musia zabezpečiť poskytovanie požadovaných údajov na nediskriminačnom základe a v rovnakých lehotách pre všetky poverené osoby. Všeobecné predpisy o ochrane a bezpečnosti osobných údajov55ab) týmto nie sú dotknuté.

(6)
Ak poverená osoba požiada o poskytnutie požadovaných údajov, poskytne ich osoba zodpovedná za správu údajov bezodplatne v elektronickej podobe. Pri poskytnutí požadovaných údajov v inej ako elektronickej podobe je poverená osoba povinná uhradiť náklady spojené s vyhotovením listiny s požadovanými údajmi a jej doručením prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb.

(7)
Podrobnosti a podmienky prístupu k údajom koncového odberateľa elektriny poverenými osobami upravujú pravidlá trhu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68b znie:

„68b) Napríklad zákon č. 321/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

143.
V § 39 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „na objekte“.
144.
§ 40 až 42 vrátane nadpisov znejú:

㤠40
Meranie elektriny
(1)
Meranie elektriny v prenosovej sústave je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ prenosovej sústavy a meranie elektriny v distribučnej sústave prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Meranie elektriny podľa prvej vety môže na základe zmluvy s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy vykonávať aj iná odborne spôsobilá osoba. Merať odber elektriny je možné len určeným meradlom.

(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vykonať fyzický odpočet určeného meradla na odbernom mieste, ktoré
a)
nie je vybavené určeným meradlom umožňujúcim diaľkový odpočet, aspoň raz ročne; pre odberateľa elektriny mimo domácnosti každoročne k 31. decembru, najneskôr však do 30 dní po skončení kalendárneho roka,

b)
je vybavené určeným meradlom umožňujúcim diaľkový odpočet, raz mesačne.

(3)
Fyzickým odpočtom určeného meradla umožňujúceho diaľkový odpočet sa rozumie zistenie nameraných hodnôt odberu alebo dodávky elektriny z určeného meradla. Fyzickým odpočtom určeného meradla neumožňujúceho diaľkový odpočet sa rozumie aj odpočet určeného meradla vykonaný koncovým odberateľom elektriny a oznámený prevádzkovateľovi distribučnej sústavy spôsobom určeným prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo overiť správnosť odpočtu vykonaného koncovým odberateľom elektriny, pričom pri pochybnostiach o správnosti alebo pri zistení nesprávnosti použije prevádzkovateľ distribučnej sústavy údaje o spotrebe elektriny z ním vykonaného odpočtu. Spotreba elektriny určená fyzickým odpočtom na odbernom mieste vykonanom v čase po riadne uzatvorenom konečnom zúčtovaní odchýlok daného odberného miesta za zúčtovacie obdobie nemá vplyv na výšku odchýlky určenej na účely už riadne uzatvoreného konečného zúčtovania odchýlok; podrobnosti upravujú pravidlá trhu.

(4)
Pri zmene dodávateľa elektriny alebo ak koncový odberateľ elektriny neumožní prístup k určenému meradlu v odbernom mieste alebo ak z iného obdobného dôvodu nie je možné zistiť namerané hodnoty odberu alebo dodávky elektriny z určeného meradla, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo zistiť hodnoty odberu alebo dodávky elektriny náhradným spôsobom. Náhradné spôsoby zistenia hodnôt odberu alebo dodávky elektriny upravujú pravidlá trhu.

(5)
Montáž určeného meradla zabezpečuje výrobca elektriny, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a vlastník priameho vedenia na vlastné náklady. Úpravy na umiestnenie určeného meradla zabezpečuje koncový odberateľ elektriny, výrobca elektriny, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny a energetické spoločenstvo na vlastné náklady.

(6)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii elektrickú prípojku a odberné elektrické zariadenie až po určené meradlo.

(7)
Akýkoľvek zásah do určeného meradla a obvodov určeného meradla v rozpore s osobitným predpisom69) je zakázaný.

(8)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť overenie určených meradiel podľa osobitného predpisu.69)

(9)
Ak má koncový odberateľ elektriny pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, požiada prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy o preskúšanie. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti zabezpečiť preskúšanie určeného meradla. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný počas preskúšavania určeného meradla zabezpečiť náhradné určené meradlo. Ak sa zistí chyba určeného meradla, ktorá presahuje chybu povolenú podľa osobitného predpisu,70) náklady spojené s preskúšaním a výmenou uhradí prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Ak neboli na určenom meradle zistené chyby, ktoré presahujú chybu povolenú podľa osobitného predpisu, uhradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o preskúšanie a výmenu požiadal.

(10)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný písomne alebo elektronicky informovať koncového odberateľa elektriny o termíne plánovanej výmeny určeného meradla aspoň 15 dní vopred; to neplatí, ak koncový odberateľ elektriny súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny určeného meradla a pri neplánovanej výmene určeného meradla. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť pri výmene určeného meradla koncovému odberateľovi elektriny demontážny stav určeného meradla pred výmenou a montážny stav nového určeného meradla po výmene. Ak sa koncový odberateľ elektriny nezúčastní výmeny určeného meradla, je prevádzkovateľ sústavy povinný písomne alebo elektronicky informovať koncového odberateľa elektriny o výmene, demontážnom stave určeného meradla pred výmenou a montážnom stave nového určeného meradla po výmene a uskladniť demontované určené meradlo najmenej po dobu 30 dní na účel umožnenia kontroly demontážneho stavu určeného meradla zo strany koncového odberateľa elektriny.

(11)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný pri inštalácii alebo pri každej výmene určeného meradla poskytnúť koncovému odberateľovi elektriny písomne alebo elektronicky informáciu o jednotlivých funkciách inštalovaného určeného meradla a o spôsoboch odčítania meraných hodnôt umožňujúcich kontrolu vlastnej spotreby elektriny; informáciu môže prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytnúť aj odkazom na svoje webové sídlo, ak je tam táto informácia zverejnená. Ak ide o inštaláciu inteligentného meracieho systému, zahŕňajú informácie podľa prvej vety aj informácie o možnostiach využitia funkcií inteligentného meracieho systému z hľadiska správy odpočtov a monitorovania spotreby elektriny vrátane kontroly vlastnej spotreby elektriny takmer v reálnom čase a informácie o rozsahu a podmienkach získavania a spracúvania osobných údajov koncových odberateľov elektriny.

(12)
Výrobca elektriny, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny, energetické spoločenstvo alebo koncový odberateľ elektriny je povinný umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo poverenej osobe prístup k určenému meradlu a k zariadeniu na výrobu elektriny, zariadeniu na uskladňovanie elektriny alebo odbernému elektrickému zariadeniu na účel vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia vyrobeného alebo odobratého množstva elektriny. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť výrobcovi elektriny, prevádzkovateľovi zariadenia na uskladňovanie elektriny, energetickému spoločenstvu alebo koncovému odberateľovi elektriny s tým súvisiace prerušenie dodávky elektriny.

(13)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť bezpečnosť určených meradiel podľa § 31 ods. 3 písm. q) a r), dátovej komunikácie a súkromia koncových odberateľov podľa osobitného predpisu.70a)

§ 41
Meranie elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na uskladňovanie elektriny
(1)
Ak má výrobca elektriny alebo prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa tohto zákona povinnosť zabezpečiť meranie elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny, je povinný zabezpečiť meranie elektriny na vlastné náklady. Merať elektrinu je možné len určeným meradlom. Miestom merania sú svorky inštalovaného generátora v zariadení na výrobu elektriny alebo svorky zariadenia na uskladňovanie elektriny.

(2)
Výrobca elektriny alebo prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny je povinný zabezpečiť overenie určených meradiel podľa osobitného predpisu.69)

(3)
Meranie elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny je povinný vykonať výrobca elektriny alebo prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny
a)
priebehovým meraním elektriny umožňujúcim diaľkový odpočet údajov, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je viac ako 1 MW alebo ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je viac ako 100 kW v zariadení na výrobu elektriny, pre ktoré bolo výrobcovi elektriny priznané právo na podporu podľa osobitného predpisu,4a)

b)
priebehovým meraním neumožňujúcim diaľkový odpočet údajov v ostatných zariadeniach.

(4)
Výrobca elektriny je povinný zabezpečiť inštaláciu zariadení na meranie meteorologických údajov pri všetkých zariadeniach na výrobu elektriny zo slnečnej energie, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je viac ako 100 kW, a namerané údaje poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy v súlade s pravidlami trhu.

(5)
Výrobca elektriny alebo prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny je povinný bezodkladne písomne informovať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je pripojený, o
a)
výmene určeného meradla,

b)
hodnotách odpočtu určeného meradla pred výmenou a po výmene.

(6)
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny nie je povinný zabezpečiť výrobca elektriny, ktorého zariadenie na výrobu elektriny je pripojené do sústavy toho prevádzkovateľa, do ktorého sústavy je celé množstvo vyrobenej elektriny dodávané, okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny. V tomto prípade je vyrobená elektrina meraná okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny určeným meradlom, ktorým je vybavené odovzdávacie miesto výrobcu elektriny.

(7)
Výrobca elektriny skutočnosť alebo zmenu skutočnosti podľa odseku 6 bezodkladne písomne oznámi úradu. Odsek 6 sa nevzťahuje na výrobcu elektriny, ktorému bolo priznané právo na podporu podľa osobitného predpisu.4a)

§ 42
Inteligentné meracie systémy
(1)
Ministerstvo v spolupráci s úradom určí kategórie koncových odberateľov elektriny, pre ktoré je opodstatnené využitie inteligentných meracích systémov, lehoty a minimálny rozsah zavádzania inteligentných meracích systémov v odberných miestach spadajúcich do takto určených kategórií koncových odberateľov elektriny.

(2)
Úrad zohľadní náklady na obstaranie, inštaláciu a prevádzku inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny podľa odseku 1 v navrhovanom spôsobe cenovej regulácie po obstaraní a inštalácii inteligentných meracích systémov a ich uvedení do prevádzky.

(3)
Účastníci trhu s elektrinou sú povinní poskytnúť prevádzkovateľovi sústavy súčinnosť pri inštalácii a prevádzke inteligentných meracích systémov spôsobom a za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. h).

(4)
Koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto nespadá do určených kategórií koncových odberateľov elektriny s opodstatneným využitím inteligentných meracích systémov podľa odseku 1, má právo na inštaláciu inteligentného meracieho systému na žiadosť. Náklady na inštaláciu inteligentného meracieho systému podľa prvej vety uhrádza koncový odberateľ elektriny v rozsahu podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Ak koncový odberateľ elektriny splní podmienky na inštaláciu inteligentného meracieho systému, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť inštaláciu inteligentného meracieho systému do štyroch mesiacov od podania žiadosti koncového odberateľa elektriny. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je pred inštaláciou inteligentného meracieho systému povinný informovať koncového odberateľa elektriny o všetkých funkciách a možnostiach interoperability inteligentného meracieho systému, možnostiach využitia inteligentného meracieho systému koncovým odberateľom elektriny a o nákladoch, ktoré je koncový odberateľ elektriny povinný v súvislosti s inštaláciou inteligentného meracieho systému uhrádzať. Povinnosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa § 40 ods. 10 týmto nie je dotknutá.

(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný na svojom webovom sídle zverejňovať uplatnené náklady na inštaláciu inteligentného meracieho systému a typy inteligentných meracích systémov ponúkaných koncovým odberateľom elektriny na inštaláciu na žiadosť koncového odberateľa.“.

145.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠42a
Odborná spôsobilosť
Vyrábať, montovať, rekonštruovať, modernizovať, opravovať, vykonávať údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení môžu iba osoby odborne spôsobilé podľa osobitných predpisov.83)“.

146.
V § 43 odsek 1 znie:

„(1)
Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma a zavádzajú obmedzenia v ochrannom pásme zariadení sústavy, pod zariadeniami sústavy a nad zariadeniami sústavy. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je spolu s priestorom pod zariadeniami sústavy a nad zariadeniami sústavy určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky zariadení sústavy a na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku osôb.“.

147.
V § 43 odseky 14 a 15 znejú:

„(14)
Zriaďovať stavby alebo umiestňovať iné zariadenia v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie72a) týkajúce sa umiestnenia a výstavby takejto stavby a dokladom k žiadosti o pripojenie takejto stavby do sústavy.

(15)
Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu zriadil, vysadil, vykonal, dal zriadiť, dal vysadiť alebo dal vykonať. Ak nie je známe, kto stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti v ochrannom pásme alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane zriadil, vysadil alebo vykonal bez súhlasu prevádzkovateľa sústavy alebo v rozpore s týmto súhlasom, môže ich prevádzkovateľ sústavy sám odstrániť. Rovnako môže prevádzkovateľ sústavy sám odstrániť stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti v ochrannom pásme alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane zriadené, vysadené alebo vykonané bez jeho súhlasu alebo v rozpore s ním, ak tak ani po opakovanej výzve neurobil ten, kto je povinný ich odstrániť podľa prvej vety. Prevádzkovateľ sústavy má nárok na náhradu nákladov spojených s odstránením týchto stavieb, konštrukcií, skládok a trvalých porastov, voči ich vlastníkovi alebo voči osobe, ktorá ich uskutočnila bez súhlasu prevádzkovateľa sústavy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:

„72a) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

148.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16)
Pod vonkajším nadzemným elektrickým vedením s napätím do 1 kV je zakázané okrem činností uvedených v odseku 4 písm. d), e) a f) vysádzať a pestovať trvalé porasty vo vzdialenosti do 2 m od vodiča vzdušného vedenia.“.

149.
V § 44 sa za slovo „komunikácie“ vkladá čiarka a slová „vonkajšie nezastrešené parkoviská“ a za slovo „križovanie“ sa vkladajú slová „alebo súbeh“.
150.
V § 45 ods. 1 sa slová „zariadenia alebo zmena jeho trasy“ nahrádzajú slovami „zariadenia, zmena jeho trasy alebo zmena niektorých prvkov elektroenergetického zariadenia“.
151.
V § 46 ods. 1 písm. a) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zmluvy, ktorej predmetom je zdieľanie elektriny, alebo bez iného právneho dôvodu, na základe ktorého vzniká právo zdieľať elektrinu,“.
152.
V § 46 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
meraný určeným meradlom, na ktorom je porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii a ktoré nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny, určeným meradlom, ktoré nie je namontované prevádzkovateľom sústavy, alebo určeným meradlom, na ktorom je poškodená, pozmenená alebo odstránená overovacia značka alebo zabezpečovacia značka montážnika,“.

153.
V § 46 odseky 4 a 5 znejú:

„(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený na vlastné náklady vykonať potrebné technické opatrenia v distribučnej sústave alebo na elektrickej prípojke a odbernom elektrickom zariadení na zabránenie neoprávnenému odberu elektriny; právo prevádzkovateľa distribučnej sústavy vykonať potrebné technické opatrenia na elektrickej prípojke a odbernom elektrickom zariadení sa vzťahuje na elektrickú prípojku a časť odberného elektrického zariadenia od hranice distribučnej sústavy po miesto osadenia určeného meradla vrátane tohto miesta. Prevádzkovateľ sústavy má voči odberateľovi na tomto odbernom mieste nárok na náhradu nákladov spojených so zabránením neoprávneného odberu elektriny podľa prvej vety.

(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vyžiadať pred obnovením distribúcie elektriny do odberného miesta, v ktorom je zistený neoprávnený odber elektriny, rekonštrukciu elektrickej prípojky a odberného elektrického zariadenia vrátane umiestnenia určeného meradla na verejne prístupné miesto podľa platných technických podmienok pripojenia.“.

154.
V § 46a ods. 1 písm. a) sa za slovo „elektriny“ vkladajú slová „alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny“.
155.
V § 46a ods. 1 písm. c) úvodnej vete sa za slová „výrobcom elektriny“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny, aktívnym odberateľom alebo energetickým spoločenstvom“.
156.
V § 46a ods. 3 písm. a) sa za slová „zariadenie na výrobu elektriny“ vkladajú slová „alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny“.
157.
V § 46a ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
prerušiť distribúciu alebo prenos elektriny do odberného miesta, ktoré je pripojené do sústavy v rovnakom mieste pripojenia ako zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny, z ktorého je uskutočňované dodávanie elektriny do sústavy podľa odseku 1, ak odpojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny od sústavy podľa písmena a) nie je inak možné, a to bez nároku na náhradu škody, ktorá vznikne v dôsledku takéhoto prerušenia distribúcie elektriny.“.

158.
V § 47 odsek 8 znie:

„(8)
Zmluvou o združenej dodávke plynu sa dodávateľ plynu zaväzuje dodávať plyn koncovému odberateľovi plynu v dohodnutom množstve, zabezpečiť distribúciu plynu do odberného miesta koncového odberateľa plynu vrátane súvisiacich služieb a prevziať zodpovednosť za odchýlku koncového odberateľa plynu a koncový odberateľ plynu sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi plynu cenu za dodaný plyn a súvisiace služby.“.

159.
V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
na primeranú náhradu z dôvodu poskytovania solidarity v dodávke plynu alebo opatrení súvisiacich s jej poskytovaním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. m).“.

160.
V § 49 ods. 6 písm. c) sa slovo „ekomickú“ nahrádza slovom „ekonomickú“.
161.
V § 49 ods. 6 písm. g) sa vypúšťajú slová „a pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete nie je v rozpore s odsekom 8“.
162.
V § 49 ods. 6 písm. i) sa za slovo „údaje“ vkladajú slová „alebo údaje po vyhodnotení zdieľania plynu“.
163.
V § 49 sa odsek 6 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

„p)
zabezpečiť, aby pri vyhlásení stavu núdze v susednom členskom štáte mala prepravná kapacita v prepojovacích bodoch do tohto členského štátu prioritu pred konkurenčnou kapacitou na výstupných bodoch do zásobníkov podľa osobitného predpisu,72b) a to bez ohľadu na to, či je pevná alebo prerušiteľná a či bola rezervovaná pred stavom núdze alebo počas stavu núdze,

q)
informovať prevádzkovateľa plynárenského dispečingu na vymedzenom území o disponibilite prepravných kapacít na účely solidarity v dodávke plynu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72b znie:

„72b) Čl. 11 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1938.“.

164.
V § 49 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až p) sa označujú ako písmená e) až o).

165.
V § 49 ods. 7 písm. f) sa vypúšťa slovo „každoročne“.
166.
V § 49 ods. 7 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až o) sa označujú ako písmená i) až n).

167.
V § 49 ods. 7 písmená i) a j) znejú:

„i)
na základe žiadosti odberateľa plynu mimo domácnosti alebo dodávateľa plynu konajúceho v mene koncového odberateľa plynu bezodplatne umožniť registráciu odberného miesta koncového odberateľa plynu k novému dodávateľovi plynu v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti; tým nie sú dotknuté zmluvné záväzky koncového odberateľa plynu voči prevádzkovateľovi prepravnej siete a predchádzajúcemu dodávateľovi plynu,

j)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť koncovému odberateľovi plynu, ktorého odberné miesto je pripojené do siete prevádzkovateľa prepravnej siete, alebo dodávateľovi plynu žiadajúcemu v mene koncového odberateľa plynu merané údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. e),“.

168.
V § 49 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 10.

169.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11)
Užívateľ siete s prioritnou kapacitou podľa odseku 6 písm. p) bezodkladne uhradí primeranú náhradu užívateľovi siete s pevnou kapacitou za finančné straty, ktoré vzniknú v dôsledku určenia priority vrátane primeranej náhrady za náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prerušením pevnej kapacity. Určením a uhradením náhrady podľa prvej vety nie je dotknuté uplatňovanie pravidla priority.“.

170.
V § 55 ods. 1 písm. a) sa slová „Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“)“ nahrádzajú slovom „agentúre“.
171.
V § 59 ods. 1 úvodnej vete a § 63 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 49 ods. 7 písm. h)“ nahrádzajú slovami „§ 49 ods. 7 písm. g)“.
172.
V § 60 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.
173.
V § 64 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
na primeranú náhradu z dôvodu poskytovania solidarity v dodávke plynu alebo opatrení súvisiacich s jej poskytovaním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. m).“.

174.
V § 64 ods. 2 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu závislým odberateľom plynu pri neoprávnenom odbere plynu podľa § 82 ods. 1 písm. a) druhého bodu a § 82 ods. 1 písm. g) nie je možné v období od 1. novembra do 31. marca,“.
175.
V § 64 ods. 2 písmeno k) znie:

„k)
zápornej revíznej správy plynového zariadenia alebo spoločného odberného plynového zariadenia alebo nepredloženia technických údajov alebo revíznej správy odberného plynového zariadenia alebo spoločného odberného plynového zariadenia podľa § 73 ods. 5.“.

176.
V § 64 ods. 6 písm. h) sa za slová „namerané údaje“ vkladá čiarka a slová „údaje po vyhodnotení zdieľania plynu“ a vypúšťajú sa slová „§ 17 ods. 12,“.
177.
V § 64 ods. 6 písm. m) sa za slovo „a“ vkladá slovo „koncového“.
178.
V § 64 ods. 7 písm. f) sa za slovo „ministerstvu“ vkladajú slová „a úradu“.
179.
V § 64 ods. 7 písmená h) a i) znejú:

„h)
na základe žiadosti dodávateľa plynu konajúceho v mene koncového odberateľa plynu bezodplatne umožniť registráciu odberného miesta koncového odberateľa plynu k novému dodávateľovi plynu v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti, čím nie sú dotknuté zmluvné záväzky koncového odberateľa plynu voči prevádzkovateľovi distribučnej siete a predchádzajúcemu dodávateľovi plynu; ak pôvodný alebo nový dodávateľ plynu nepožiada prevádzkovateľa distribučnej siete o údaje o stave určeného meradla, určenie údajov o dodávke plynu sa pri zmene dodávateľa plynu uskutoční na základe údajov určených typovým diagramom dodávky alebo údajov nahlásených koncovým odberateľom plynu,

i)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť koncovému odberateľovi plynu, ktorého odberné miesto je pripojené do siete prevádzkovateľa distribučnej siete, prostredníctvom jeho dodávateľa plynu alebo inému dodávateľovi plynu žiadajúcemu v mene koncového odberateľa plynu merané údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. e),“.

180.
V § 64 ods. 7 písm. j) sa za slovom „podľa“ vypúšťa slovo „podľa“.
181.
V § 64 ods. 7 písmeno k) znie:

„k)
viesť evidenciu závislých odberateľov plynu, ktorých odberné miesta sú pripojené do jeho siete, písomne informovať týchto odberateľov plynu o každom plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie plynu do ich odberných miest, ktoré sa má uskutočniť v období od 1. novembra do 31. marca, plánované prerušenie distribúcie plynu v období od 1. novembra do 31. marca vykonať až po tom, čo závislý odberateľ plynu potvrdil prijatie informácie o prerušení distribúcie plynu a umožniť komunikáciu týchto odberateľov plynu priamo s prevádzkovateľom distribučnej siete na účel nahlasovania porúch; podrobnosti o postupe pri vedení evidencie závislých odberateľov plynu upravujú pravidlá trhu, pričom evidencia závislých odberateľov plynu obsahuje
1.
meno, priezvisko,

2.
adresu trvalého pobytu,

3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty, ak ich má,

4.
dátum narodenia,

5.
adresu odberného miesta,

6.
číslo odberného miesta závislého odberateľa plynu,“.

182.
V § 64 ods. 7 písm. s) sa za slovo „a“ vkladá slovo „koncovému“.
183.
V § 64 odsek 13 znie:

„(13)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ku ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu, je povinný na základe žiadosti prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 koncových odberateľov plynu (ďalej len „predávajúci prevádzkovateľ distribučnej siete“) alebo na základe žiadosti vlastníka distribučnej siete, vykúpiť distribučnú sieť, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť po 1. septembri 2012, za regulovanú cenu určenú úradom, ktorá zohľadní aj ekonomickú efektívnosť vykupovanej distribučnej siete. Ak predávajúci prevádzkovateľ distribučnej siete nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa distribučná sieť nachádza, k predaju distribučnej siete je potrebný predchádzajúci zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu. Prevádzkovateľ distribučnej siete, ku ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu, môže na výkup distribučných sietí v jednom kalendárnom roku použiť prostriedky, ktorých maximálna výška nesmie presiahnuť 50 % z ročnej hodnoty súčtu úradom určenej výšky primeraného zisku a úradom povolených plánovaných investícií.“.

184.
V § 66 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

„h)
informuje ministerstvo o hroziacom nedostatku plynu pre chránených odberateľov pri vzniku takejto situácie pre odberateľov chránených solidaritou a súvisiacej potrebe požiadať členské štáty o solidaritu v dodávke plynu, a to denne až do odstránenia krízovej situácie v plynárenstve; súčasťou informácie je aj odhad objemu plynu potrebného na pokrytie potrieb chránených odberateľov alebo odberateľov chránených solidaritou na nasledujúci plynárenský deň,80aa)

i)
bezodkladne informuje ministerstvo na žiadosť o dostupnom objeme plynu na účely solidarity v dodávke plynu pri dobrovoľnom uvoľňovaní plynu účastníkmi trhu s plynom a pri vyhlásení stavu núdze a uplatnení obmedzujúcich opatrení v plynárenstve na základe informácií od ostatných účastníkov trhu s plynom,

j)
bezodkladne informuje prevádzkovateľa prepravnej siete v čase poskytovania alebo prijímania solidarity v dodávke plynu o objeme plynu na účely solidarity v dodávke plynu,

k)
informuje dodávateľa plynu, ktorý má uzavretú zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu s odberateľom chráneným solidaritou na vymedzenom území alebo poskytuje plyn na účely solidarity v dodávke plynu mimo vymedzeného územia, o potrebnom objeme a mieste prepojenia prepravnej siete s prepravnými sieťami členských štátov, v ktorom je takýto dodávateľ povinný objednať prepravnú kapacitu na účely solidarity v dodávke plynu, a to na základe informácií o disponibilite prepravných kapacít poskytnutých prevádzkovateľom prepravnej siete a informácií o dohodnutom objeme plynu na účely solidarity v dodávke plynu poskytnutých ministerstvom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 80aa znie:

„80aa) § 2 písm. b) desiaty bod vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.“.

185.
V § 66 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6)
Plynárenský dispečing na vymedzenom území zabezpečuje od 1. novembra do 31. marca na základe údajov od dodávateľov plynu podľa § 69 ods. 7, 8 a 9, monitorovanie dodávok plynu pre vymedzené územie na účel posúdenia možnosti vzniku a vyhlásenia krízovej situácie v plynárenstve.

(7)
Na účely plnenia úloh podľa tohto zákona má plynárenský dispečing právo vyžadovať od účastníkov trhu s plynom informácie potrebné na monitorovanie a predikciu dodávok plynu na vymedzenom území. Účastník trhu s plynom je povinný poskytnúť informácie podľa prvej vety bezodkladne.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.

186.
V § 67 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
na primeranú náhradu z dôvodu poskytovania solidarity v dodávke plynu alebo opatrení súvisiacich s jej poskytovaním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. m).“.

187.
V § 67 sa odsek 6 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s)
vypracúvať návrh prevádzkového poriadku prevádzkovateľa zásobníka a návrh verejne konzultovať.“.

188.
§ 69 vrátane nadpisu znie:

㤠69
Práva a povinnosti dodávateľa plynu
(1)
Dodávateľ plynu má právo
a)
predávať plyn odberateľom plynu v rozsahu a za podmienok vymedzených v povolení na dodávku plynu,

b)
na prepravu a distribúciu plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do siete podľa tohto zákona a osobitného predpisu,2)

c)
na uskladnenie plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu podľa tohto zákona a osobitného predpisu,2)

d)
požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete o prerušenie alebo obmedzenie prepravy alebo distribúcie plynu koncovému odberateľovi plynu, pre ktorého dodávateľ plynu uzatvoril zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s prevádzkovateľom siete,

e)
na odkúpenie plynu určeného pre žiadajúci členský štát, na náhradu zodpovedajúcu cene za dodávku plynu podľa uzavretej zmluvy o dodávke plynu s odberateľom plynu, ktorému je takýto plyn určený, a na náhradu ostatných nákladov súvisiacich s poskytnutím plynu na účely solidarity v dodávke plynu, v čase, kedy je poskytovaná solidarita v dodávke plynu,

f)
na odkúpenie plynu pre potreby odberateľov plynu na vymedzenom území za cenu zodpovedajúcu cene za dodávku plynu podľa uzavretej zmluvy o dodávke plynu s odberateľom plynu, ktorému je takýto plyn určený, v čase, kedy je prijímaná solidarita v dodávke plynu,

g)
predložiť po dohode s odberateľom plynu ponuku na poskytnutie dobrovoľnej solidarity v dodávke plynu a ak dôjde k jej prijatiu, na náhradu vo výške podľa predloženej ponuky, v čase, kedy je poskytovaná solidarita v dodávke plynu,

h)
na pridelenie prepravnej kapacity podľa informácie prevádzkovateľa plynárenského dispečingu na vymedzenom území na základe žiadosti dodávateľa plynu, v čase prijímania alebo poskytovania solidarity v dodávke plynu,

i)
započítať preplatok odberateľa plynu so svojou splatnou pohľadávkou, ktorá vznikla na základe zmluvy podľa § 47 ods. 1 alebo § 47 ods. 8, ak sa s odberateľom plynu nedohodnú inak.

(2)
Dodávateľ plynu je povinný
a)
ak je dodávateľom plynu poskytujúcim univerzálnu službu
1.
uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke plynu na vymedzenom území podľa § 17 ods. 1 s každým odberateľom plynu v domácnosti, ktorý o to požiada a splní obchodné podmienky dodávateľa plynu, pričom odmietnutie uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke plynu musí dodávateľ plynu odôvodniť; povinnosť dodávateľa plynu uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu sa nevzťahuje na odberateľa plynu v domácnosti, ktorý za posledných 12 mesiacov závažne porušil zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu alebo neoprávnene odoberal plyn,

2.
informovať na svojom webovom sídle a na svojich obchodných miestach odberateľa plynu v domácnosti o možnosti uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke plynu, ktorou sa poskytuje univerzálna služba,

3.
uplatňovať v zmluve o dodávke plynu alebo zmluve o združenej dodávke plynu uzatvorenej s odberateľom plynu v domácnosti obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby; obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby musia spĺňať požiadavky ustanovení Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách, musia byť obsahovo súladné so vzorovými obchodnými podmienkami poskytovania univerzálnej služby, musia obsahovať spôsob predaja plynu a reklamačný poriadok, musia byť formulované jasne a zrozumiteľne a nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré neprimeraným spôsobom sťažujú alebo znemožňujú výkon práv odberateľa plynu v domácnosti,

4.
zverejniť obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby a každú ich zmenu na svojom webovom sídle; každú zmenu obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby je dodávateľ plynu povinný zverejniť na svojom webovom sídle najmenej 30 dní pred účinnosťou tejto zmeny,

b)
informovať odberateľa plynu v domácnosti o alternatívnych opatreniach k predchádzaniu odpojenia z dôvodu neplnenia zmluvných povinností odberateľa plynu v domácnosti,

c)
zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé dodávky plynu svojim odberateľom plynu za podmienok dohodnutých v zmluve,

d)
poskytovať koncovému odberateľovi plynu informácie v súlade s § 17 ods. 1 písm. b), d) a e),

e)
poskytovať koncovému odberateľovi plynu informácie týkajúce sa cien a technických podmienok dodávky plynu,

f)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) koncovému odberateľovi plynu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke plynu, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním koncovému odberateľovi plynu,

g)
poskytovať úradu alebo organizácii poverenej podľa osobitného predpisu65) informácie o ponukách dodávok plynu, ich podmienkach a ich zmenách aspoň päť pracovných dní pred ich účinnosťou na účel zverejnenia na porovnávacom portáli v rozsahu štruktúre a spôsobom, ktoré zverejní úrad na svojom webovom sídle; to neplatí pre ponuky dodávok plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu,2)

h)
bezodplatne umožniť koncovému odberateľovi plynu zmenu dodávateľa plynu,

i)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom plynu a osobami, ktoré nakupujú plyn na účel jeho ďalšieho predaja, prevádzkovateľmi prepravnej siete alebo prevádzkovateľmi zásobníkov týkajúcich sa zmlúv o dodávke plynu počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, a tieto údaje poskytovať na požiadanie ministerstvu, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, iným štátnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti a Komisii; na účely tohto ustanovenia sa zmluvou o dodávke plynu rozumie zmluva o dodávke plynu okrem zmluvy ohľadom derivátu týkajúceho sa plynu, pričom derivátom týkajúcim sa plynu je finančný nástroj podľa osobitného predpisu,67) ktorý sa týka plynu,

j)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom plynu a osobami, ktoré nakupujú plyn na účel jeho ďalšieho predaja, alebo prevádzkovateľmi prepravnej siete týkajúcich sa derivátov týkajúcich sa plynu počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, v súlade s osobitným predpisom, ktorý vydá Komisia, a tieto údaje poskytovať na požiadanie ministerstvu, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, iným štátnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti a Komisii,

k)
poskytovať prevádzkovateľovi siete, ktorej je užívateľom, technické údaje zo zmlúv o dodávke plynu a osobné údaje o odberateľoch vyplývajúce zo zmlúv o dodávke plynu, pričom osobné údaje poskytuje v rozsahu
1.
identifikačné údaje,

2.
adresu trvalého pobytu,

3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty, ak ich má,

4.
dátum narodenia,

5.
adresu odberného miesta,

6.
číslo odberného miesta odberateľa plynu,

l)
poskytovať prevádzkovateľovi siete technické údaje zo zmlúv o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu, ak sú príslušné zásobníky pripojené k príslušnej sieti,

m)
riadiť sa pri krízovej situácii v plynárenstve podľa osobitného predpisu44) opatreniami plynárenského dispečingu alebo príslušného dispečingu,

n)
dodržiavať rovnováhu medzi množstvom plynu vstupujúcim do siete a množstvom plynu súčasne vystupujúcim zo siete, ktorej je užívateľom, a to tak, aby za jeden plynárenský deň množstvo plynu vstupujúce do siete predstavovalo najmenej 75 %, najviac však 125 % množstva plynu vystupujúceho zo siete, inak sa takéto konanie dodávateľa plynu považuje za konanie ohrozujúce bezpečnosť siete,

o)
dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok plynu podľa § 22,

p)
určiť odberateľovi obmedzujúce opatrenia v plynárenstve v zmluve o dodávke plynu,

q)
poskytovať údaje o obmedzujúcich opatreniach v plynárenstve prevádzkovateľovi distribučnej siete,

r)
zabezpečiť bezodkladne na žiadosť odberateľa plynu poskytnutie údajov v rozsahu podľa § 64 ods. 7 písm. i) odberateľovi plynu,

s)
oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej siete údaje o závislých odberateľoch plynu vyplývajúce zo zmlúv o dodávke plynu, a to
1.
identifikačné údaje,

2.
adresu trvalého pobytu,

3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty, ak ich má,

4.
dátum narodenia,

5.
adresu odberného miesta,

6.
číslo odberného miesta závislého odberateľa plynu,

t)
ak ho na to koncový odberateľ plynu splnomocní písomným plnomocenstvom, sprístupniť poskytovateľovi energetickej služby67a) určenému podľa § 70 ods. 1 písm. j) spôsobom zrozumiteľným pre koncového odberateľa plynu
1.
vyúčtovanie za dodávku plynu,

2.
informácie o vyúčtovaní za dodávku plynu,

3.
informácie o histórii spotreby plynu,80a) ak má koncový odberateľ plynu nainštalované určené meradlo podľa § 73 ods. 2,

u)
sprístupniť koncovému odberateľovi plynu informácie o histórii spotreby plynu, ak má koncový odberateľ plynu nainštalované určené meradlo podľa § 73 ods. 2,

v)
predložiť prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, každoročne do 31. augusta informácie o svojich chránených odberateľoch a svojich odberateľoch chránených solidaritou, ktorí mu poskytli údaje podľa § 70 ods. 3 písm. f), okrem odberateľov plynu v domácnosti, v rozsahu čísla odberného miesta a priradenia odberateľa ku kategórii podľa osobitného predpisu,80b)

w)
poskytnúť na žiadosť ministerstva v čase prijímania alebo poskytovania solidarity v dodávke plynu prepravnú kapacitu, ktorú má k dispozícii na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu,

x)
poskytnúť prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, informácie o požadovanom objeme plynu, ak predpokladá vznik nedostatku plynu pre svojich odberateľov chránených solidaritou,

y)
objednať prepravnú kapacitu na účely poskytovania alebo prijímania solidarity v dodávke plynu v objeme a mieste prepojenia prepravnej siete s prepravnými sieťami členských štátov podľa informácie od prevádzkovateľa plynárenského dispečingu na vymedzenom území.

(3)
Úrad vyzve dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu na vykonanie zmeny obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby, ak obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby nespĺňajú požiadavky podľa odseku 2 písm. a) tretieho bodu alebo ak sa úrad dôvodne domnieva, že dodávateľ plynu uplatňuje obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby neprimeraným alebo diskriminačným spôsobom.

(4)
Dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu je povinný do 30 dní odo dňa doručenia výzvy úradu podľa odseku 3 písomne oznámiť úradu, či zmenil obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby a v akom rozsahu, a doručiť úradu zmenené obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby. Ak dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby nezmenil, je povinný oznámiť úradu v lehote podľa prvej vety dôvody nevykonania zmeny obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby.

(5)
O vyzvaní dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu úradom podľa odseku 3 a o spôsobe vysporiadania sa s výzvou dodávateľom plynu poskytujúcim univerzálnu službu podľa odseku 4 informuje úrad na svojom webovom sídle.

(6)
Dodávateľ plynu pre odberateľov plynu v domácnosti, ktorý dodáva plyn výlučne pre odberateľov plynu v domácnosti a ktorý je zároveň prevádzkovateľom distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 koncových odberateľov plynu a ku ktorej sú odberatelia plynu v domácnosti pripojení, má právo priamo alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý vykonáva distribúciu plynu pre zabezpečenie jeho dodávky plynu s dĺžkou trvania zmluvy jeden rok, v ktorej je možné hodnotu dennej distribučnej kapacity rozdeliť na dve šesťmesačné obdobia.

(7)
Dodávateľ plynu je povinný zabezpečiť množstvo plynu pre dodávku plynu koncovým odberateľom plynu, s ktorými uzatvoril zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, a predkladať úradu údaje o zabezpečenom množstve plynu.

(8)
Dodávateľ plynu, ktorý je užívateľom distribučnej siete poskytuje prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, od 1. novembra do 31. marca vždy v prvý pracovný deň kalendárneho týždňa údaje o maximálnom množstve plynu, ktoré je schopný pristaviť vo vstupnom bode do distribučnej siete z prepravnej siete a ktoré je určené pre trh s plynom na vymedzenom území, na jednotlivé dni prebiehajúceho kalendárneho týždňa; toto množstvo plynu sa znižuje o množstvo plynu, ktoré dodávateľ plynu odovzdáva inému dodávateľovi plynu vo vstupnom bode do distribučnej siete z prepravnej siete.

(9)
Dodávateľ plynu, ktorý je užívateľom distribučnej siete, poskytuje prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, od 1. novembra do 31. marca vždy v prvý pracovný deň kalendárneho týždňa údaje o svojich maximálnych disponibilných ťažobných výkonoch zo zásobníkov do distribučnej siete a ktoré sú určené pre trh s plynom na vymedzenom území na jednotlivé dni prebiehajúceho kalendárneho týždňa; toto množstvo plynu bude znížené o množstvo plynu, ktoré dodávateľ plynu odovzdá inému dodávateľovi plynu zo zásobníkov do distribučnej siete.

(10)
Ak je vyhlásená krízová situácia v plynárenstve na úrovni pohotovosti alebo stavu núdze, dodávateľ plynu poskytuje údaje podľa odsekov 8 a 9 denne do 12. hodiny prebiehajúceho dňa na nasledujúci kalendárny deň.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 80b znie:

„80b) Čl. 2 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2017/1938.“.

189.
V nadpise § 70 sa za slovo „povinnosti“ vkladá slovo „koncového“.
190.
V § 70 ods. 1 úvodnej vete, ods. 2 úvodnej vete a ods. 3 sa slovo „Odberateľ“ nahrádza slovami „Koncový odberateľ“.
191.
V § 70 ods. 1 písm. b) sa za slovo „informácie“ vkladá slovo „koncovému“.
192.
V § 70 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete nie je v rozpore s § 49 ods. 8“.
193.
V § 70 ods. 1 písm. i) a j) sa slová „§ 69 ods. 2 písm. t)“ nahrádzajú slovami „§ 69 ods. 2 písm. t)“.
194.
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n)
na primeranú náhradu za obmedzenie dodávky plynu v rozsahu obmedzenia z dôvodu poskytnutia solidarity v dodávke plynu, v čase, kedy je poskytovaná solidarita v dodávke plynu určeného pre žiadajúci členský štát,

o)
predložiť po dohode s dodávateľom plynu ponuku na poskytnutie dobrovoľnej solidarity v dodávke plynu a ak dôjde k jej prijatiu, na náhradu vo výške podľa predloženej ponuky, v čase, kedy je poskytovaná solidarita v dodávke plynu,“.

195.
V § 70 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Odberateľ plynu v domácnosti má okrem práv uvedených v odseku 1 právo na univerzálnu službu.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

196.
V § 70 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
poskytnúť dodávateľovi plynu údaje o tom, či je chráneným odberateľom alebo odberateľom chráneným solidaritou, spolu s identifikáciou odberných miest.“.

197.
V § 70 ods. 4 sa za slová „zmluvu o dodávke plynu“ vkladajú slová „alebo zmluvu o združenej dodávke plynu“ a za slová „zmluvy o dodávke plynu“ sa vkladajú slová „alebo zmluvy o združenej dodávke plynu“.
198.
Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠70a
Práva a povinnosti komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov
(1)
Komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov má právo
a)
odoberať plyn vo svojom odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu,

b)
vyrábať biometán,

c)
dodávať svojim členom
1.
biometán vyrobený v jej zariadení na výrobu biometánu,

2.
plyn nakúpený na trhu s plynom,

d)
zdieľať biometán vyrobený v jej zariadení na výrobu biometánu svojim členom do ich odberných miest, pre ktoré je uzavretá zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete.

(2)
Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. a) sa na komunitu vyrábajúcu energiu z obnoviteľných zdrojov vzťahujú aj práva a povinnosti koncového odberateľa plynu podľa tohto zákona okrem práv odberateľa plynu v domácnosti.

(3)
Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. b) sa na komunitu vyrábajúcu energiu z obnoviteľných zdrojov vzťahujú aj práva a povinnosti výrobcu biometánu podľa osobitného predpisu80c) okrem povinnosti uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s odberateľom plynu.

(4)
Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu sa na komunitu vyrábajúcu energiu z obnoviteľných zdrojov vzťahujú aj práva dodávateľa plynu podľa § 69 ods. 1 a povinnosti dodávateľa plynu podľa § 69 ods. 2 písm. b) až e), h), k) až s) a u). Pri výkone práva podľa odseku 1 písm. c) druhého bodu sa na komunitu vyrábajúcu energiu z obnoviteľných zdrojov vzťahujú aj práva a povinnosti dodávateľa plynu podľa § 69.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 80c znie:

„80c) § 10 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

199.
§ 71 sa vypúšťa.
200.
Poznámka pod čiarou k odkazu 82 znie:

„82) Čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/942 z 5. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).“.

201.
V § 76 ods. 2 prvej vete sa slová „s diaľkovým odpočtom“ nahrádzajú slovami „umožňujúcim diaľkový odpočet“.
202.
V § 76 odsek 10 znie:

„(10)
Prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný písomne informovať koncového odberateľa plynu o termíne plánovanej výmeny určeného meradla aspoň 30 dní vopred; to neplatí, ak koncový odberateľ plynu súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny určeného meradla. Prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete pri výmene určeného meradla je povinný informovať koncového odberateľa plynu o stave odobratého množstva plynu a zároveň je povinný oznámiť stav určeného meradla pred výmenou a stav nového určeného meradla po výmene. Ak sa koncový odberateľ plynu nezúčastní výmeny určeného meradla, je prevádzkovateľ siete povinný písomne informovať koncového odberateľa plynu o výmene, stave určeného meradla pred výmenou a stave nového určeného meradla po výmene a uskladniť demontované určené meradlo najmenej po dobu 60 dní na účel umožnenia kontroly stavu určeného meradla zo strany koncového odberateľa plynu. Pri každej výmene určeného meradla je prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete povinný poskytnúť koncovému odberateľovi plynu písomne alebo elektronicky informáciu o jednotlivých funkciách inštalovaného určeného meradla a o spôsoboch odčítania meraných hodnôt, ktoré mu umožnia kontrolovať spotrebu plynu; informáciu môže prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete poskytnúť aj odkazom na svoje webové sídlo, ak je tam táto informácia zverejnená.“.

203.
V § 82 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
bez uzavretej zmluvy o
1.
pripojení do prepravnej siete alebo o pripojení do distribučnej siete,

2.
dodávke alebo združenej dodávke plynu alebo zmluvy, ktorej predmetom je zdieľanie plynu, alebo bez iného právneho dôvodu, na základe ktorého vzniká právo zdieľať plyn, alebo

3.
prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu,“.

204.
V § 85 ods. 2 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá obsahuje výrobné číslo tlakovej nádoby a rok výroby tlakovej nádoby.“.
205.
V § 87 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa prevádzkovateľ elektrického vedenia a prevádzkovateľ potrubia nedohodnú inak.“.
206.
V § 88 ods. 2 písm. i) sa za slovo „zámerov“ vkladajú slová „rozvoja a“.
207.
V § 88 ods. 2 písmeno j) znie:

„j)
uverejňuje každoročne do 31. júla správu o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu a o prijatých a predpokladaných opatreniach na riešenie bezpečnosti dodávok plynu; správu uverejňuje vo vestníku ministerstva a na webovom sídle ministerstva a zasiela Komisii,“.

208.
Poznámka pod čiarou k odkazu 87a znie:

„87a) Čl. 4 ods. 3, 5 a 6 a čl. 41 ods. 1 a 5 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (Ú. v. EÚ L 312, 28. 11. 2017) v platnom znení.“.

209.
V § 88 sa odsek 2 dopĺňa písmenami z) až ab), ktoré znejú:

„z)
informuje bezodkladne plynárenský dispečing na vymedzenom území a prevádzkovateľa prepravnej siete o žiadosti týkajúcej sa solidarity v dodávke plynu od príslušného orgánu iného členského štátu a o príslušných objemoch plynu pre žiadajúci členský štát pri poskytovaní solidarity v dodávke plynu alebo pre odberateľov chránených solidaritou na vymedzenom území pri prijímaní solidarity v dodávke plynu,

aa)
žiada plynárenský dispečing na vymedzenom území o poskytnutie informácie o dostupnom objeme plynu na účely solidarity v dodávke plynu pre žiadajúci členský štát pri dobrovoľnom uvoľňovaní plynu účastníkmi trhu s plynom a pri vyhlásení stavu núdze a uplatnení obmedzujúcich opatrení v plynárenstve,

ab)
žiada užívateľa prepravnej siete v čase prijímania alebo poskytovania solidarity v dodávke plynu o poskytnutie prepravnej kapacity na účely solidarity v dodávke plynu.“.

210.
V § 88 ods. 9 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).

211.
V § 88 odsek 10 znie:

„(10)
Ministerstvo je príslušným orgánom pre oblasť pripravenosti na riziká v odvetví elektroenergetiky podľa osobitného predpisu90) a pre oblasť primeranosti zdrojov podľa osobitného predpisu54) a určuje štandard spoľahlivosti podľa osobitného predpisu.54)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:

„90) Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/941 z 5. júna 2019 o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie a o zrušení smernice 2005/89/ES (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).“.

212.
V § 88 ods. 11 písm. b) piatom bode sa slovo „obvzlášť“ nahrádza slovom „obzvlášť“.
213.
§ 88 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Ministerstvo v spolupráci s úradom vypracúva analýzu ekonomických prínosov vyplývajúcich zo zavedenia rôznych foriem inteligentných meracích systémov a nákladov na ich obstaranie, inštaláciu a prevádzku pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny a vypracúva jej prehodnotenie najmenej každé štyri roky, ak výsledkom analýzy je zistenie, že ekonomické prínosy inštalácie a prevádzky inteligentných meracích systémov pre určité kategórie koncových odberateľov elektriny neopodstatňujú vynaloženie nákladov na ich inštaláciu a prevádzku. Ministerstvo pri vypracovaní analýzy zohľadňuje požiadavky na vyhodnotenie ekonomických prínosov a nákladov a funkcie inteligentných meracích systémov a požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov.55ab) Ministerstvo vykoná prehodnotenie analýzy podľa prvej vety aj vtedy, ak sa významne zmenia technické, ekonomické alebo právne predpoklady, z ktorých ministerstvo vychádzalo pri vypracovaní analýzy.“.

214.
V § 89 ods. 1 úvodná veta znie: „Inšpekcia vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností osôb podľa § 6 ods. 2 písm. d) až h), § 9, § 11, § 12 až 14, § 19 ods. 1 až 4, § 20 až 24, § 25 ods. 1, § 27 ods. 2 písm. d) až i), l) až q) a s), § 27a ods. 2 písm. d) až h), m) a n), § 28 ods. 2 písm. a) až h), r) až w), § 28 ods. 3 písm. b) až d), h), j) až o), v), z), ak) až am), § 31 ods. 2 písm. a) až e), j) až n), p) až s), w), z), § 31 ods. 3 písm. a) až c), j), k), o), q), ac) až ae), § 33 ods. 1 až 6, 8, 9, § 34 ods. 2 písm. c) až e), n), p) až r), v), w),y) až z), § 35, § 38 a 39, § 40 ods. 1, 6, 7 a 12, § 41 ods. 1 až 5, § 42 až 46, § 48 ods. 2 písm. b), c), e) až g), j), § 49 ods. 6 písm. a), b), i), l), n), o), § 49 ods. 7 písm. b), d), e) až h), m), § 49 ods. 9 a 10, § 64 ods. 6 písm. a) až d), j) až l), o), § 64 ods. 7 písm. a), c), e) až g), j), l) až n), § 64 ods. 14 a 15, § 66, § 67 ods. 6 písm. a), b), g), j), k), m) až o), § 67 ods. 8, 11 a 12, § 69 ods. 2 písm. c), i), j), m) až o), t) a u), § 70 ods. 3 písm. b), d), e), § 72 ods. 4 až 7, § 72 ods. 9 písm. a), b) až d), § 73, § 76 ods. 3, 9 až 11, § 77 ods. 1 a 3, § 79 až 82, § 84 až 87 a podľa osobitných predpisov91) s osobitným zreteľom na plnenie povinností“.
215.
V § 89 ods. 5 sa slová „nazerať do príslušných dokladov a vyžadovať potrebné vysvetlenia“ nahrádzajú slovami „požadovať potrebné doklady, údaje, písomné alebo ústne vysvetlenia, overovať totožnosť kontrolovaných osôb a vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov94a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 94a znie:

„94a) § 5 ods. 7 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

216.
V § 89 ods. 6 sa vypúšťajú slová „na mieste“ a za slovo „odovzdá“ sa vkladajú slová „alebo inšpektorát doručí“.
217.
V § 89 ods. 8 sa za slovo „inšpektorom“ vkladajú slová „a prizvaným osobám“.
218.
V § 89 ods. 9 sa slová „§ 71, 72“ nahrádzajú slovami „§ 72“ a vypúšťajú sa slová „§ 66 ods. 8,“.
219.
V § 90 písmeno a) znie:

„a)
vykonáva kontrolu nad dodržiavaním povinností podľa § 4, § 6 ods. 1, ods. 2 písm. a) až c), § 6 ods. 6, 9 až 15, § 9, § 10 ods. 1, § 11 ods. 16 písm. e), § 11a ods. 8, § 15 ods. 7, 8, 10, 11, 13 a 15, § 16 až § 17a, § 17b ods. 6 a 7, § 17e, § 17f, § 18, § 19 ods. 5, 7, 9, 11 a 12, § 19a, § 26, § 27 ods. 2 písm. a) až c), j) až m), r), t) a u), § 27 ods. 3 a 4, § 27a ods. 2 písm. a) až c) a i) až l), § 28 ods. 2 písm. i) až q), x) až z), § 28 ods. 3 písm. a), b), e) až g), i), p) až u), w), x), y), aa) až ad), af) až ah), § 28 ods. 4, 5 a 7, § 28a ods. 1, 2 a 5, § 29, § 30, § 31 ods. 2 písm. f) až i), o), t) až v), x), y), aa) až ae), § 31 ods. 3 písm. d) až i), l) až n), p), r) až ab), § 31 ods. 4 až 6, 8 až 14, § 32, § 32a ods. 1 a 6, § 32b ods. 1, § 32c ods. 6 a 7, § 33 ods. 10, § 34 ods. 2 písm. a) až d), f) až m), o), s) až x), § 34 ods. 3, 5, 7, 8, 10 až 11, § 34a ods. 2, § 35, § 35a ods. 2 a 10, § 37, § 37a ods. 3 a 5, § 40 ods. 2, 8 až 11, § 41 ods. 7, § 47, § 48 ods. 2 písm. a), d), h), i), § 49 ods. 3 až 5, § 49 ods. 6 písm. c) až h), j), k), m), § 49 ods. 7 písm. a), c) a d), g), i) až n), § 49 ods. 8, § 50 až 63, § 64 ods. 3, 4, § 64 ods. 6 písm. e) až i), m), n), § 64 ods. 7 písm. b), d), h), i), k), o) až s), § 64 ods. 8 až 13, § 65, § 67 ods. 3 až 5, § 67 ods. 6 písm. c) až f), h), i), l), p) až r), § 67 ods. 7, 9, 10, § 67a, § 68, § 69 ods. 2 písm. a), b), d), e) až l), p) až s), § 69 ods. 4, 7 až 10, § 70 ods. 3 písm. a) a c), § 74, § 75, § 76 ods. 1, 2, 4 až 8, § 94,“.

220.
V § 90 písmeno d) znie:

„d)
vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle
1.
vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy,

2.
vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 koncových odberateľov plynu,

3.
vzorové obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby.“.

221.
V § 91 ods. 1 písm. b) tretí bod znie:

„3.
uložených v § 6 ods. 2 písm. d) až h), § 10, § 11, § 12, § 13 ods. 4, § 19 ods. 1 až 4, § 28 ods. 2 písm. a) až h), r) až w), § 28 ods. 3 písm. b) až d), h), j) až o), v), z), ak) až am), § 31 ods. 2 písm. a) až e), j) až n), p) až s), w), z), § 31 ods. 3 písm. a) až c), j), k), o), q), ac) až ae), § 33 ods. 1 až 6, 8, 9, § 49 ods. 6 písm. a), b), i), l), n) o), § 49 ods. 7 písm. b), d), e) až h), m), § 64 ods. 6 písm. a) až d), j) až l), o), § 64 ods. 7 písm. a), c), e) až g), j), l) až n), § 66, § 67 ods. 6 písm. a), b), g), j), k), m) až o), § 67 ods. 8, § 84 ods. 3, § 85 ods. 2 a § 85 ods. 4,“.

222.
V § 91 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
od 500 eur do 300 000 eur za porušenie povinností uložených v § 9, § 22, § 27 ods. 2 písm. d) až i), l) až q) a s), § 27a ods. 2 písm. d) až h), m) a n), § 34 ods. 2 písm. c) až e), n), p) až r), v), w),y), z), § 38, § 40 ods. 1, 3 až 5, 7 a 12, § 41, § 48 ods. 2 písm. b), c), e) až g), j), § 69 ods. 2 písm. e), i), j), m) až o), t) a u), § 73, § 76 ods. 3, 9 až 11, za nesplnenie uložených opatrení podľa § 89 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) a za porušenie povinností podľa osobitných predpisov,95)“.

223.
V § 91 ods. 1 písm. d) tretí bod znie:

„3.
predložiť výkazy, doklady, písomné vysvetlenia alebo poskytnúť informácie ministerstvu alebo inšpekcii v rozsahu, spôsobom a v termínoch podľa tohto zákona,“.

224.
V § 91 ods. 1 písm. d) štvrtom bode sa slová „§ 6 ods. 5 na činnosti podľa § 6 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 6 na činnosti podľa § 6 ods. 5“.
225.
V § 91 ods. 1 písm. d) piaty bod znie:

„5.
podľa § 35 ods. 3 písm. b) až h) a k), § 39, § 42, § 46, § 70 ods. 3 písm. b), d), e), § 72, § 77 ods. 1, 3, § 82 a § 89 ods. 1 písm. e),“.

226.
V § 91 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:

„e)
od 100 eur do 10 000 eur za porušenie povinností výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo dodávateľa elektriny uložených v § 27 ods. 2 písm. d), f), o) až q) a s), § 27a ods. 2 písm. d) až f), m) a n) a § 34 ods. 2 písm. c), d) a y) aktívnym odberateľom,

f)
od 100 eur do 10 000 eur za porušenie povinností výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, dodávateľa elektriny alebo koncového odberateľa elektriny uložených v § 27 ods. 2 písm. d), f), o) až q) a s), § 27a ods. 2 písm. d) až f), m) a n), § 34 ods. 2 písm. c) až e), n), p) až r), v), w), y), z) a § 35 ods. 3 písm. b) až h) a l) energetickým spoločenstvom alebo porušenie povinností dodávateľa plynu a koncového odberateľa plynu uložených v § 69 ods. 2 písm. e), i), j), m) až o), t) a u) a § 70 ods. 3 písm. b), d) a e) komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov,

g)
od 500 eur do 3 000 eur za porušenie povinností uložených v § 43 ods. 14 a 15.“.

227.
V § 91 odsek 2 znie:

„(2)
Úrad uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške
a)
do 10 % celkového obratu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, alebo vlastníka siete za rok predchádzajúci roku, v ktorom došlo k porušeniu povinností, za porušenie povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej siete alebo vlastníka siete uložených v § 15 ods. 10, 14, § 16, § 19 ods. 5, 9 až 11, § 28 ods. 2 písm. i) až q), x) až z), § 28 ods. 3 písm. a), b), e) až g), i), p) až u), w), x), y), aa) až ad), af) až ah), § 28 ods. 4, § 28a ods. 1, 2 a 5, § 29, § 30, § 32a ods. 1 a 6, § 32b ods. 1, § 32c ods. 6 a 7, § 49 ods. 3 až 5, § 49 ods. 6 písm. c) až h), j), k), m), § 49 ods. 7 písm. a), b), c), e), g) až k), § 49 ods. 8, § 50 až 63, § 96 ods. 14, 16, 22,

b)
do 10 % celkového obratu vertikálne integrovaného podniku za rok predchádzajúci roku, v ktorom došlo k porušeniu povinností, za porušenie povinností vertikálne integrovaného podniku uložených v § 15 ods. 10, 13, § 16, § 19 ods. 5, 9 až 11, § 28 ods. 2 písm. i) až q), x) až z), § 28 ods. 3 písm. a), b), e) až g), i), p) až u), w), x), y), aa) až ad), af) až ah), § 28 ods. 4, 5 a 7, § 29, § 30, § 32, § 49 ods. 3 až 5, § 49 ods. 6 písm. c) až h), j), k), m), § 49 ods. 7 písm. a), c) a d), g), i) až n), § 49 ods. 8, § 50 až 63, § 65, § 67a, § 96 ods. 14, 16, 22,

c)
od 1 000 eur do 1 000 000 eur za porušenie povinností podľa § 18 ods. 3, 14 a 15, § 19 ods. 7 a 12, § 19a, § 37a ods. 3 a 5 alebo za porušenie povinností subjektu zúčtovania uložených v § 15 ods. 11 organizátora krátkodobého trhu s elektrinou uložených v § 37 alebo prevádzkovateľa kombinovanej siete uložených v § 68,

d)
od 500 eur do 500 000 eur za porušenie povinností prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo siete alebo prevádzkovateľa nového plynárenského zariadenia uložených v § 15 ods. 10, 13, 15, § 16, § 18 ods. 3, § 19 ods. 5, 7, 9 až 11, § 31 ods. 2 písm. f) až i), o), t) až v), x), y), aa) až ae), § 31 ods. 3 písm. d) až i), l) až n), p), r) až ab), § 31 ods. 4 až 6, 8 až 14, § 32a ods. 1 a 6, § 32b ods. 1, § 32c ods. 6 a 7, § 35a ods. 10, § 64 ods. 3, 4, § 64 ods. 6 písm. e) až i), m) a n), § 64 ods. 7 písm. b), d), h), i), k), o) až s), § 64 ods. 8 až 13, § 75 ods. 10, § 96 ods. 21 alebo prevádzkovateľa kombinovanej siete uložených v § 68,

e)
od 300 eur do 300 000 eur za vykonávanie činností bez povolenia alebo bez oznámenia, pri činnostiach, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa § 6 ods. 2 písm. a) až c) alebo oznámenie podľa § 6 ods. 6 alebo za nesplnenie povinností uložených v § 4, § 6 ods. 9 až 15, § 9, § 10 ods. 1, § 11 ods. 16 písm. e), § 17 až 17b, § 17e, § 33 ods. 9 a 10, § 34 ods. 11, § 40 ods. 2, 8 až 11, § 76 ods. 1, 2, 4 až 8, § 94, § 96 ods. 7,

f)
od 500 eur do 100 000 eur za porušenie povinností dodávateľa elektriny, agregátora alebo dodávateľa plynu uložených v § 15 ods. 10, 15, § 16, § 17b ods. 6 a 7, § 17f, § 18, § 34 ods. 2 písm. a) až d), f) až m), o), s) až x), § 34 ods. 3, 5, 7, 8, 10 a 11, § 34a ods. 2, § 69 ods. 2 písm. a), b), d), e) až l), p) až s), § 69 ods. 4, 7 až 10, § 76 ods. 4 až 7, § 96 ods. 11,

g)
od 500 eur do 50 000 eur za porušenie povinností výrobcu elektriny, výrobcu plynu alebo prevádzkovateľovi zariadenia na uskladňovanie elektriny uložených v § 15 ods. 10, 15, § 16, § 27 ods. 2 písm. a) až c), j) až m), r), t) a u), § 27 ods. 4, § 27a ods. 2 písm. a) až c) a i) až l), § 41 ods. 7, § 48 ods. 2 písm. a), d). h), i) alebo za porušenie povinností prevádzkovateľa zásobníka plynu uložených v § 16, § 67 ods. 3 až 5, § 67 ods. 6 písm. c) až f), h), i), l), p) až r), § 67 ods. 7, 9, 10 alebo prevádzkovateľa kombinovanej siete uložených v § 68,

h)
od 500 eur do 10 000 eur za nesplnenie opatrení na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,

i)
od 100 eur do 5 000 eur za porušenie povinností odberateľa elektriny alebo plynu uložených v § 15 ods. 10, 15, § 18 ods. 8, § 35 ods. 3 písm. a), § 70 ods. 3 písm. a), c),

j)
od 100 eur do 10 000 eur za porušenie povinností výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo dodávateľa elektriny uložených v § 27 ods. 2 písm. a) až c), j), k), t) a u), § 27a ods. 2 písm. a) až c), i) až l), § 34 ods. 2 písm. a) až d), g) až j), m), s) až u) a § 34 ods. 3 aktívnym odberateľom,

k)
od 100 eur do 10 000 eur za porušenie povinností výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, dodávateľa elektriny, agregátora alebo koncového odberateľa elektriny uložených v § 27 ods. 2 písm. a) až c), j), k), t) a u), § 27a ods. 2 písm. a) až c), i) až l), § 34 ods. 2 písm. a) až d), g) až j), m), s) až u), § 34 ods. 3, 5, 7, 8 a 10, § 34a ods. 2 a § 35 ods. 3 písm. a) energetickým spoločenstvom, porušenie povinností dodávateľa plynu a koncového odberateľa plynu uložených v § 69 ods. 2 písm. a), b), d), e) až l), p) až s), § 69 ods. 4 a § 70 ods. 3 písm. a) a c) komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov, porušenie povinností energetického spoločenstva uložených v § 15 ods. 10, 15 a § 35a ods. 2 alebo porušenie povinnosti energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov uloženej v § 11a ods. 8.“.

228.
V § 91 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Držiteľovi povolenia alebo inej osobe, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dozoru, uloží inšpekcia alebo úrad poriadkovú pokutu do 1 660 eur, a to aj opakovane.“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

229.
V § 95 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 3 písm. c) bodu 16.8“ nahrádzajú slovami „§ 3 písm. c) bodu 15.8.“.
230.
V § 95 ods. 1 písm. h) piatom bode sa za slovo „prenosy“ vkladá čiarka a slová „interoperabilitu inteligentných meracích systémov“.
231.
V § 95 ods. 1 písm. h) šiestom bode a siedmom bode sa za slovo „spôsob“ vkladajú slová „a podmienky“.
232.
V § 95 ods. 1 písm. h) ôsmom bode sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ochrane ich údajov“.
233.
V § 95 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
podrobnosti o postupe účastníkov trhu s plynom pri poskytovaní a prijímaní solidarity v dodávke plynu.“.

234.
V § 95 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania údajov o meraní alebo spotrebe elektriny na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny v závislosti od typu merania na odbernom mieste a štruktúry merania, údajov potrebných na vykonanie zmeny dodávateľa elektriny alebo agregátora, údajov potrebných na poskytovanie flexibility a údajov potrebných na poskytovanie energetických služieb a uchovávania údajov o meraní alebo spotrebe elektriny prevádzkovateľom prenosovej sústavy podľa § 28 ods. 3 písm. x), prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 3 písm. m) a dodávateľom elektriny podľa § 34 ods. 2 písm. z),“.

235.
V § 95 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 34 ods. 2 písm. n) a § 69 ods. 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 2 písm. v) a § 69 ods. 2 písm. i)“.
236.
V § 95 ods. 2 písm. e) sa za slovo „meraných“ vkladajú slová „a vyhodnotených“ a slová „§ 49 ods. 7 písm. l)“ sa nahrádzajú slovami „§ 49 ods. 7 písm. j)“.
237.
V § 95 ods. 2 písm. i) sa za slová „výrobcom elektriny“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny, aktívnym odberateľom, energetickým spoločenstvom“.
238.
V § 95 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až n), ktoré znejú:

„j)
podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 32b,

k)
obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka, rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy alebo prevádzkovateľa siete, a obsahové náležitosti plánu rozvoja distribučnej sústavy,

l)
v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie podľa § 28 a 31
1.
hraničné hodnoty tokov jalového elektrického výkonu z časti vymedzeného územia do prenosovej sústavy a opačným smerom na základe spoločnej analýzy nákladov a prínosov podľa osobitného predpisu,54b)

2.
objem kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb pre jednotlivých prevádzkovateľov sústav a referenčných hodnôt pretoku jalového elektrického výkonu vzťahujúcich sa na časť vymedzeného územia, na základe spoločnej technickej analýzy prevádzkovateľa prenosovej sústavy a všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav,

3.
požiadavky na súčinnosť prevádzkovateľov sústav na celé regulačné obdobie, spôsob a lehoty odovzdávania informácií o tokoch jalovej zložky elektriny a ich vyhodnocovania,

m)
spôsob určenia primeranej náhrady z dôvodu poskytovania solidarity v dodávke plynu alebo opatrení súvisiacich s jej poskytovaním pri nedobrovoľnom uvoľňovaní plynu,

n)
podmienky pripojenia a postup prevádzkovateľa sústavy pri pripojení elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení do sústavy.“.

239.
Za § 96g sa vkladá § 96h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠96h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2022
(1)
Ak je podľa doterajších predpisov vydané povolenie na výrobu elektriny oprávňujúce výrobcu elektriny prevádzkovať prečerpávaciu vodnú elektráreň, považuje sa prečerpávacia vodná elektráreň do dňa podania žiadosti o povolenie na uskladňovanie elektriny v prečerpávacej vodnej elektrárni za zariadenie na výrobu elektriny. Ak výrobca elektriny podá žiadosť podľa prvej vety, považuje sa prečerpávacia vodná elektráreň odo dňa podania žiadosti za zariadenie na uskladňovanie elektriny. Do doby skončenia konania o žiadosti podľa prvej vety je prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny oprávnený vykonávať činnosť uskladňovania elektriny na základe vydaného povolenia na výrobu elektriny. Prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny je povinný podanie žiadosti podľa prvej vety oznámiť do desiatich pracovných dní prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je prečerpávacia vodná elektráreň pripojená. Ustanovenia prvej vety a druhej vety platia rovnako, ak oprávnenie na výrobu elektriny vzniklo na základe splnenia oznamovacej povinnosti a výrobca elektriny oznámi úradu začiatok činnosti uskladňovania elektriny.

(2)
Stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa § 12 ods. 5 písm. a) a stanovisko prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 12 ods. 5 písm. b) vydané do 30. septembra 2022 strácajú platnosť 1. januára 2023, ak žiadateľ do 31. decembra 2022 nepodal žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, ku ktorému prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ prenosovej sústavy stanovisko vydal. Ak žiadateľ, ktorému bolo vydané stanovisko podľa prvej vety, podal žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia do 31. decembra 2022 a konanie o tejto žiadosti bolo zastavené alebo táto žiadosť bola zamietnutá, stanovisko stráca platnosť dňom zastavenia konania o tejto žiadosti alebo zamietnutia tejto žiadosti.

(3)
Povinnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy ukončiť činnosť, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 32a ods. 4, postupom podľa § 32c ods. 6, sa nepoužije pre zariadenia na uskladňovanie elektriny, u ktorých je investičné rozhodnutie prijaté prevádzkovateľom prenosovej sústavy do 31. decembra 2024 alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy do 4. júla 2019, ak také zariadenie na uskladňovanie elektriny
a)
je pripojené do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy najneskôr dva roky po prijatí investičného rozhodnutia,

b)
je začlenené do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy,

c)
je používané výlučne na okamžitú obnovu bezpečnosti v prenosovej sústave alebo distribučnej sústave v prípade pri nepredvídaných udalostiach, ak sa takéto opatrenie na obnovu fungovania začne okamžite a skončí, keď redispečing môže riešiť problém, a

d)
nie je používané ani čiastočne na nákup, predaj alebo uskladňovanie elektriny tretími osobami alebo pre tretie osoby, poskytovanie podporných služieb iným prevádzkovateľom sústav alebo poskytovanie flexibility na trhu s elektrinou tretím osobám.

(4)
Na zariadenia na výrobu elektriny, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a ktoré boli uvedené do prevádzky pred 4. júlom 2019, sa limity inštalovaného výkonu pre obmedzovanie výroby podľa § 33 ods. 3 a 7 nepoužijú.

(5)
Ministerstvo v spolupráci s úradom vypracuje prehodnotenie analýzy ekonomických prínosov vyplývajúcich zo zavedenia rôznych foriem inteligentných meracích systémov a nákladov na ich obstaranie, inštaláciu a prevádzku pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny vypracovanej podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2022 podľa § 88 ods. 12 do 1. októbra 2023.

(6)
Inteligentné meracie systémy inštalované do 4. júla 2019 alebo inteligentné meracie systémy, pri ktorých do 4. júla 2019 začala inštalácia a ktoré nespĺňajú technické parametre alebo iné funkčné požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. h), môže prevádzkovateľ distribučnej sústavy prevádzkovať do 5. júla 2031.

(7)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je povinný predložiť úradu návrh objemu kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb podľa § 31 ods. 3 písm. aa) do 1. decembra 2022. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný predložiť návrh hraničných hodnôt pretokov jalového elektrického výkonu podľa § 28 ods. 2 písm. ab) do 31. decembra 2023. Ak pri spracovaní spoločnej analýzy nedôjde k zhode medzi jednotlivými účastníkmi trhu, je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný predložiť úradu v lehote podľa druhej vety analýzu obsahujúcu návrhy prevádzkovateľa prenosovej sústavy vrátane uvedenia nesúladných návrhov iných účastníkov trhu.

(8)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má právo uplatniť si poplatok podľa § 28 ods. 1 písm. q) najskôr od 1. januára 2026.

(9)
Posúdenie alternatívnych riešení a potenciálu efektívnosti využívania zdrojov a nákladov držiteľa povolenia na výrobu tepla a rozvod tepla pre poskytovanie podporných služieb a využitie flexibility odberu a uskladňovania nadbytočnej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 31 ods. 2 písm. ae) sa prvýkrát vykoná a predloží ministerstvu do 30. novembra 2026.

(10)
Konania začaté a právoplatne neukončené do 30. septembra 2022 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2022.

(11)
Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona v znení účinnom od 1. októbra 2022 zostávajú v platnosti a účinnosti:
a)
vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 3/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie,

b)
vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 4/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie,

c)
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.

(12)
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa
a)
§ 95 ods. 2 písm. j), k) a m) do 31. decembra 2022,

b)
§ 95 ods. 2 písm. l) druhého bodu a tretieho bodu do 1. marca 2023,

c)
§ 95 ods. 2 písm. l) prvého bodu do 1. júla 2024,

d)
§ 95 ods. 2 písm. n) do 1. októbra 2023.“.

240.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý bod až ôsmy bod sa označujú ako prvý bod až siedmy bod.

241.
V prílohe č. 2 sa za štvrtý bod vkladajú nový piaty bod a šiesty bod, ktoré znejú:

„5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018) v platnom znení.

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).“.

Doterajší piaty bod až siedmy bod sa označujú ako siedmy bod až deviaty bod.

242.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa deviaty bod.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č.128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 198/2020, zákona č. 279/2020 Z. z., zákona č. 75/2021 Z. z., zákona č. 261/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z. a zákona č. 114/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 3 ods. 2 písm. d) sa za slovo „výroba“ vkladá čiarka a slovo „uskladňovanie“ a za slovo „elektriny“ sa vkladá čiarka a slová „agregácia, poskytovanie flexibility aktívnym odberateľom“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) § 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 164/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 297/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 276/2020 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z. a zákona č. 85/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011).“.

2.
V § 2 písm. n) sa za slová „úžitkovej vody“ vkladá čiarka a slová „dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou“.
3.
V § 2 písm. o) sa za slová „a vysoko účinnou kombinovanou výrobou“ vkladajú slová „a korekcie nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav“.
4.
V § 3 ods. 1 sa za slovo „primerané“ vkladajú slová „a konkurencieschopné“.
5.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Úrad pri výkone právomocí v rámci pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom alebo osobitným predpisom57)
a)
podporuje dosiahnutie konkurencieschopného, flexibilného, bezpečného a z hľadiska ochrany životného prostredia udržateľného vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom v rámci Európskej únie a efektívneho otvorenia trhu s elektrinou a trhu s plynom pre odberateľov elektriny, odberateľov plynu, dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu v Európskej únii a zabezpečuje primerané podmienky na efektívne a spoľahlivé fungovanie sústav a sietí s ohľadom na dlhodobé ciele,

b)
podporuje rozvoj konkurencieschopných a riadne fungujúcich regionálnych cezhraničných trhov v rámci Európskej únie,

c)
odstraňuje obmedzenia týkajúce sa obchodovania s elektrinou a plynom medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a podporuje posilňovanie integrácie trhov,

d)
napomáha nákladovo najefektívnejším spôsobom rozvíjať bezpečné, spoľahlivé a energeticky efektívne sústavy a siete orientované na spotrebiteľa, podporuje primeranosť sústav a sietí, integráciu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie do sústavy a výroby plynu z obnoviteľných zdrojov energie do siete a distribuovanú výrobu,

e)
uľahčuje prístup nových zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny do sústavy a nových zariadení na výrobu plynu do siete,

f)
zabezpečuje, aby sa prevádzkovateľom sústav a užívateľom sústavy poskytli stimuly na zvyšovanie efektívnosti sústavy a integrácie trhu,

g)
zabezpečuje, aby odberatelia elektriny mali prospech z efektívneho fungovania trhov, podporuje efektívnu hospodársku súťaž a zabezpečuje ochranu spotrebiteľov,

h)
napomáha pri dosahovaní cieľov univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme, ak ide o dodávky elektriny a dodávky plynu, a prispieva k ochrane zraniteľných odberateľov elektriny a zraniteľných odberateľov plynu,

i)
prispieva k zlučiteľnosti postupov výmeny údajov pri zmene dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu zo strany odberateľa elektriny a odberateľa plynu a pri ďalších trhových postupoch aj na regionálnej úrovni,

j)
zabezpečuje, aby elektroenergetické podniky dodržiavali povinnosti týkajúce sa transparentnosti.“.

6.
V § 5 ods. 6 písm. e) sa za slovo „Agentúre“ vkladajú slová „Európskej únie“.
7.
V § 5 odsek 12 znie:

„(12)
Vláda odvolá predsedu úradu aj vtedy, ak poruší ustanovenia tohto zákona o zverejňovaní cenových rozhodnutí a údajov o ekonomicky oprávnených nákladoch vrátane rozsahu investícií a primeranom zisku, ktoré sú započítané do určenej alebo schválenej ceny podľa § 14 ods. 12.“.

8.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13)
Predseda úradu a podpredsedovia úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie. Táto povinnosť trvá aj po skončení funkčného obdobia predsedu úradu a podpredsedov úradu. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní alebo v konaní pred súdom. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje poskytnutie dôverných informácií Európskej komisii, agentúre, regulačným orgánom členských štátov, orgánom štátnej správy alebo organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na účely výkonu ich povinností a na plnenie úloh úradu.“.

9.
V § 6 ods. 3 písm. e) prvom bode sa vypúšťajú slová „Európskej únie (ďalej len „členský štát“)“.
10.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

„(20)
Člen rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie. Ustanovenie § 5 ods. 13 sa použije primerane.“.

11.
V § 9 ods. 1 písm. b) piatom bode sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „a agentúry“ a za slovo „činnosti,“ sa vkladajú slová „a ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009) v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 1227/2011.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/942 z 5. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).
§ 5 až 9 a 11 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 2 a 4, ods. 5 písm. c) a ods. 7 a 10, § 5 ods. 6 písm. a) a b), ods. 13 a 14, § 7 ods. 8 a 9, § 8 ods. 9 a § 11 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

„6.
dohľad nad dodržiavaním povinností podľa osobitných predpisov13aa) Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu a subjektom prevádzkovateľov distribučných sústav Európskej únie,“.

Doterajší šiesty bod až ôsmy bod sa označujú ako siedmy bod až deviaty bod.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

„13aa) Napríklad nariadenie (EÚ) 2019/943.“.

13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Čl. 27 nariadenia (ES) č. 715/2009 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) 2019/942.
Nariadenie (EÚ) 2019/943.
§ 5 až 9 a 11 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 2 a 4, ods. 5 písm. c) a ods. 7 a 10, § 5 ods. 6 písm. a) a b), ods. 13 a 14, § 7 ods. 8 a 9, § 8 ods. 9 a § 11 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14.
V § 9 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
o uložení povinnosti dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu ponúknuť elektrinu alebo plyn dodávateľovi poslednej inštancie,“.

15.
V § 9 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri výkone kontroly alebo nedostatkov zistených pri výkone dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa osobitných predpisov12) Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu a subjektom prevádzkovateľov distribučných sústav Európskej únie,“.

16.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a g).

Doterajšie písmená h) až o) sa označujú ako písmená f) až m).

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

17.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
pri výkone právomocí ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom57) postupuje v súlade so sieťovými predpismi a usmerneniami Európskej komisie a rozhodnutiami Európskej komisie a agentúry.“.

18.
V § 9 ods. 3 písm. a) sa slová „elektroenergetické podniky a“ nahrádzajú slovami „elektroenergetické podniky,“ a za slová „plynárenské podniky“ sa vkladajú slová „a iných účastníkov trhu s elektrinou alebo trhu s plynom“.
19.
V § 9 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „elektriny a zraniteľných odberateľov plynu“.
20.
V § 9 ods. 3 písm. f) sa za slovo „chudoby“ vkladá čiarka a slová „v rámci ktorej úrad navrhuje opatrenia na účel ochrany a zníženia počtu odberateľov elektriny alebo odberateľov plynu, ktorí sú ohrození energetickou chudobou“.
21.
V § 9 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
do 31. decembra 2022 a následne každé dva roky analýzu nákladov a výnosov distribuovaných zdrojov energie.“.

22.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Úrad je orgánom dozoru nad dodržiavaním zákazu používania nekalých obchodných praktík a neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, zákazu konať v rozpore s dobrými mravmi a zákazu diskriminácie spotrebiteľa a nad dodržiavaním povinnosti informovať spotrebiteľa o cene v oblasti podnikania v elektroenergetike a plynárenstve podľa osobitného predpisu.20a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

23.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a
Spolupráca úradu s regulačnými orgánmi, Európskou komisiou a agentúrou a pôsobnosť úradu vo vzťahu k regionálnemu koordinačnému centru
(1)
Úrad spolupracuje s agentúrou a regulačnými orgánmi členských štátov a poskytuje im informácie a podklady potrebné na plnenie ich právomocí.

(2)
Úrad spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov na regionálnej úrovni vo veciach
a)
podpory prevádzkových opatrení zameraných na umožnenie efektívneho riadenia sústavy, fungovania spoločných búrz elektriny a prideľovania cezhraničnej kapacity a dosiahnutia primeranej úrovne kapacity prepojenia,

b)
koordinácie spoločného dohľadu nad subjektmi plniacimi funkcie na regionálnej úrovni,

c)
koordinácie v spolupráci s ostatnými orgánmi dohľadu nad vnútroštátnym, regionálnym a európskym posudzovaním primeranosti zdrojov,

d)
koordinácie pri vypracovaní návrhov sieťových predpisov a usmernení pre prevádzkovateľov prenosových sústav a ostatných účastníkov trhu,

e)
koordinácie vypracovania pravidiel týkajúcich sa riadenia preťaženia.

(3)
Úrad môže uzatvárať dohody s regulačnými orgánmi členských štátov a tretích štátov s cieľom podporiť regionálnu spoluprácu v oblasti regulácie.

(4)
Úrad si ďalej vymieňa informácie s regulačnými orgánmi členských štátov na účel
a)
podpory regionálnej spolupráce a bilaterálnej spolupráce na trhu s elektrinou a trhu s plynom podľa osobitných predpisov20b) a o tejto spolupráci informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty,

b)
podpory spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí na regionálnej úrovni vrátane cezhraničných otázok,

c)
vytvárania podmienok na to, aby prevádzkovatelia prenosových sústav a prevádzkovatelia prepravných sietí mali na regionálnej úrovni jeden alebo viac integrovaných systémov, ktoré pokrývajú dva alebo viac integrovaných systémov na účely prideľovania kapacity a kontroly bezpečnosti sústavy a siete,

d)
prijatia opatrení, ktoré prevádzkovateľom prenosových sústav a prevádzkovateľom prepravných sietí umožnia
1.
vzájomnú výmenu plynu,

2.
prideľovanie cezhraničnej kapacity,

3.
spolupracovať pri vypracovaní pravidiel riadenia preťaženia,

e)
sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a veľkoobchodného trhu s plynom podľa osobitného predpisu.7)

(5)
Úrad v koordinácii s regulačnými orgánmi členských štátov regiónu prevádzky sústavy, v ktorom je zriadené regionálne koordinačné centrum podľa osobitného predpisu,20c)
a)
rozhoduje o schválení návrhu na zriadenie regionálneho koordinačného centra v súlade s osobitným predpisom,20d)

b)
rozhoduje o schválení nákladov súvisiacich s činnosťou regionálneho koordinačného centra,

c)
rozhoduje o schválení postupu kooperatívneho rozhodovania,

d)
zabezpečuje, aby regionálne koordinačné centrum bolo vybavené ľudskými, technickými, materiálnymi a finančnými zdrojmi potrebnými na plnenie jeho povinností a vykonávalo svoje funkcie nezávisle a nestranne,

e)
navrhuje ďalšie povinnosti a úlohy, ktoré majú byť regionálnemu koordinačnému centru uložené,

f)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností regionálneho koordinačného centra podľa osobitného predpisu,13aa)

g)
monitoruje zabezpečovanie koordinácie sústavy a o výsledku monitorovania každoročne informuje agentúru v súlade s osobitným predpisom.20e)

(6)
Úrad ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri výkone kontroly alebo nedostatkov zistených pri výkone dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa osobitného predpisu13aa) regionálnym koordinačným centrom.

(7)
Úrad môže
a)
žiadať od regionálneho koordinačného centra poskytnutie podkladov, dokladov a akýchkoľvek informácií potrebných na výkon pôsobnosti úradu,

b)
vykonávať kontroly v priestoroch regionálneho koordinačného centra vrátane neohlásených kontrol,

c)
vydávať rozhodnutia týkajúce sa regionálneho koordinačného centra, ak tak ustanovuje tento paragraf alebo osobitný predpis.13aa)

(8)
Regionálne koordinačné centrum je povinné
a)
poskytovať úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho pôsobnosti podľa tohto zákona v lehotách určených úradom,

b)
poskytovať úradu bezodplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom.

(9)
Ak úrad nadobudne informácie alebo podklady od agentúry, regulačných orgánov členských štátov alebo regionálneho koordinačného centra, je povinný zabezpečiť ochranu informácií alebo podkladov na rovnakej úrovni, na akej sú povinní ju zabezpečiť agentúra, regulačný orgán členského štátu alebo regionálne koordinačné centrum, ktorí informácie alebo podklady poskytli.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20b až 20e znejú:

„20b) Nariadenie (ES) č. 715/2009 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) 2019/943.

20c) Čl. 35 nariadenia (EÚ) 2019/943.

20d) Čl. 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/943.

20e) Čl. 46 nariadenia (EÚ) 2019/943.“.

24.
§ 10 znie:

㤠10
Úrad ďalej
a)
určuje
1.
kritériá výberu dodávateľa poslednej inštancie,

2.
individuálne sadzby tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému,

3.
tarifu za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,

b)
vyhodnocuje
1.
evidenciu21) vedenú regulovaným subjektom,

2.
štandardy kvality,

c)
sleduje
1.
technickú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav z územia Európskej únie a z územia tretích štátov,

2.
vykonávanie desaťročného plánu rozvoja sústavy alebo desaťročného plánu rozvoja siete,

3.
trh s elektrinou a trh s plynom, mieru otvorenosti trhu s elektrinou a trhu s plynom a úroveň transparentnosti trhu s elektrinou a trhu s plynom, vyhodnocuje dosiahnutú úroveň hospodárskej súťaže na trhu s elektrinou a na trhu s plynom a predpoklady na mimoriadnu reguláciu a vypracúva odporúčanie na zlepšenie súťažných podmienok na trhu s elektrinou a na trhu s plynom,

4.
riadenie preťaženia a uplatňovanie opatrení zameraných na riešenie predchádzania vzniku preťaženia sústavy a siete a na riešenie preťaženia sústavy a siete, vyhodnocuje tieto opatrenia a ukladá nové opatrenia na riešenie týchto stavov,

5.
stav a zmeny stavu zásob plynu uskladneného v zásobníku plynu,

6.
uplatňovanie zmlúv o dodávke elektriny a zmlúv o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny na trhu s elektrinou a riziká spojené s dohodnutím takých zmlúv pre koncových odberateľov elektriny a vypracúva a každoročne aktualizuje správu o výsledku sledovania vývoja trhu so zmluvami o dodávke elektriny a zmluvami o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny,

7.
postup zavádzania inteligentných meracích systémov a vývoj výšky nákladov súvisiacich s inštaláciou inteligentných meracích systémov na žiadosť koncového odberateľa elektriny podľa osobitného predpisu21aa) a aspoň každé dva roky preveruje primeranosť uplatňovaných nákladov súvisiacich s inštaláciou inteligentných meracích systémov,

8.
odmietnutia prístupu do prenosovej sústavy prevádzkovateľom prenosovej sústavy a ich dôvody,

9.
uplatňované zmluvné pokuty a iné obdobné peňažné platby pre prípad porušenia povinnosti odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti počas dohodnutej doby alebo počas trvania zmluvného vzťahu odoberať elektrinu alebo plyn alebo poskytovať flexibilitu dohodnuté v zmluvách medzi dodávateľom elektriny, dodávateľom plynu alebo agregátorom a odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti,

10.
opatrenia prijímané prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľmi distribučných sústav pri zavádzaní a rozvoji inteligentných sietí a aspoň každé dva roky vypracúva správu o hodnotení dosiahnutej úrovne zavádzania inteligentných sietí,

11.
dodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a spoľahlivosť sústavy a preveruje ich fungovanie,

12.
uplatňovanie podmienok v zmluvách na trhu s elektrinou alebo na trhu s plynom dohodnutých dodávateľmi elektriny alebo dodávateľmi plynu s koncovými odberateľmi elektriny alebo koncovými odberateľmi plynu obmedzujúcich alebo vylučujúcich ich práva,

13.
časové obdobie, za ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovatelia distribučných sústav zabezpečujú pripojenie zariadenia užívateľov ich sústavy a opravu,

14.
investície do zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny,

15.
uplatňovanie právnych alebo faktických prekážok obmedzujúcich možnosti výroby a spotreby elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny alebo v rámci energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov,

d)
predkladá každoročne do 30. júna Národnej rade Slovenskej republiky, Európskej komisii a agentúre správu o činnosti úradu,

e)
plní voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá mu vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov, a poskytuje orgánom Európskej únie informácie o regulovaných činnostiach,

f)
uverejňuje na svojom webovom sídle
1.
regulačnú politiku, metodiky a usmernenia úradu v oblasti regulácie cien,

2.
právoplatné rozhodnutia úradu vo veci samej,

3.
správu o činnosti úradu,

4.
zoznam držiteľov povolení na vykonávanie regulovaných činností,

5.
zoznam vydaných potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti na vykonávanie regulovaných činností,

6.
zoznam držiteľov potvrdenia o registrácii podľa § 23,

7.
zoznam držiteľov potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji podľa osobitného predpisu,21aaa)

8.
výsledky sledovaní a preverenia primeranosti uplatňovaných nákladov súvisiacich s inštaláciou inteligentných meracích systémov podľa písmena c) siedmeho bodu,

9.
vyhodnotenie štandardov kvality a požadovanú úroveň dodržiavania štandardov kvality,

10.
výsledky konzultácií týkajúce sa desaťročného plánu rozvoja sústavy a desaťročného plánu rozvoja siete,

11.
kritériá výberu dodávateľa poslednej inštancie,

12.
odporúčania v záujme ochrany odberateľa,

13.
štvrťročne zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla,

14.
informácie pre odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti o jeho právach, platných právnych predpisoch a dostupných mechanizmoch urovnávania sporov,

15.
odporúčanie na zlepšenie súťažných podmienok na trhu s elektrinou a na trhu s plynom podľa písmena c) tretieho bodu,

16.
zoznam energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov,

17.
aspoň raz ročne odporúčanie na zaistenie súladu dodávateľských cien elektriny alebo plynu s cenami na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a veľkoobchodnom trhu s plynom,

18.
informáciu o poverení príspevkovej organizácie štátu prevádzkou portálu na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu na trhu podľa písmena m),

19.
informáciu o vyzvaní dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu na vykonanie zmeny obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby a o spôsobe vysporiadania sa s výzvou dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu poskytujúcim univerzálnu službu,

20.
hodnoty ekonomických parametrov potrebných na účely vykonávania cenovej regulácie, a to v rozsahu, spôsobom a v termínoch určených úradom,

g)
prijíma opatrenia na dosiahnutie univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme a prispieva k ochrane zraniteľných odberateľov elektriny a zraniteľných odberateľov plynu a odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby v súlade s koncepciou podľa § 9 ods. 3 písm. f),

h)
vypracúva v spolupráci s ministerstvom analýzu ekonomických prínosov vyplývajúcich zo zavedenia rôznych foriem inteligentných meracích systémov a nákladov na ich obstaranie, inštaláciu a prevádzku pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny podľa osobitného predpisu,21ab)

i)
informuje Národnú banku Slovenska, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Európsku komisiu a agentúru o porušení osobitného predpisu7) pri obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a veľkoobchodnom trhu s plynom a Protimonopolný úrad Slovenskej republiky o možných porušeniach pravidiel hospodárskej súťaže zistených pri sledovaní trhu s elektrinou a trhu s plynom alebo pri výkone inej činnosti,

j)
vedie register účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom na účely sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a veľkoobchodného trhu s plynom podľa osobitného predpisu,7)

k)
posudzuje podmienky uplatňovania dohodnutého prístupu do zásobníka alebo regulovaného prístupu do zásobníka na vymedzenom území pri zohľadnení
1.
skutočnej dostupnosti nástrojov na dosiahnutie flexibility dodávky plynu pre účastníkov trhu s plynom, ktorí dodávajú plyn odberateľom plynu na vymedzenom území, a potreby nástrojov na dosiahnutie flexibility dodávok plynu na zabezpečenie hospodárskej súťaže na trhu s plynom,

2.
predpokladaného vývoja ponuky uskladňovacej kapacity a voľnej uskladňovacej kapacity v zásobníkoch s disponibilitou dodávok plynu do siete na vymedzenom území a ďalších nástrojov na zabezpečenie flexibility dodávok plynu,

3.
počtu účastníkov trhu s plynom, ktorí dodávajú plyn odberateľom plynu na vymedzenom území a využívajú uskladňovaciu kapacitu ponúkanú prevádzkovateľmi zásobníkov s disponibilitou dodávok plynu do siete na vymedzenom území,

l)
poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na vykonávanie činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa osobitného predpisu,21a)

m)
prevádzkuje portál na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu na trhu; úrad môže prevádzkou portálu poveriť príspevkovú organizáciu štátu,

n)
vedie evidenciu o vydaných a zrušených osvedčeniach o vzniku energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov,

o)
vykonáva prieskum, ktorého predmetom je zistenie možného záujmu prevádzkovateľov zariadení na uskladňovanie elektriny o poskytnutie ich služieb prevádzkovateľovi sústavy, a následnú verejnú konzultáciu,

p)
prijíma opatrenia pre odstraňovanie bariér hospodárskej súťaže a na zlepšenie súťažných podmienok na trhu s elektrinou a na trhu s plynom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21aaa, 21aa a 21ab znejú:

„21aaa) § 4b ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

21aa) § 42 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z.

21ab) § 88 ods. 12 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z.“.

25.
V § 12 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Cena za dodávku elektriny podľa § 11 ods. 5 písm. a) alebo cena za dodávku plynu podľa § 11 ods. 5 písm. b) musí zahŕňať predpokladané náklady na nákup elektriny alebo plynu na veľkoobchodnom trhu s elektrinou alebo plynom, ostatné ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu vo výške určenej podľa § 40 ods. 1 písm. h).“.
26.
V § 12 ods. 9 sa slová „elektriny alebo“ nahrádzajú slovom „elektriny,“ a na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „alebo prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktorý spotrebuje ním uskladnenú elektrinu“.
27.
V § 12 sa vypúšťa odsek 12.
28.
V § 13 ods. 1 písmeno n) znie:

„n)
zrušení miesta pripojenia koncového odberateľa elektriny, výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, energetického spoločenstva alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy na prenosovú sústavu alebo distribučnú sústavu,“.

29.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) až w), ktoré znejú:

„q)
obstaraní nefrekvenčných podporných služieb prevádzkovateľom prenosovej sústavy inak ako na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov,

r)
obstaraní nefrekvenčných podporných služieb alebo flexibility prevádzkovateľom distribučnej sústavy inak ako na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov,

s)
súhlase na vlastníctvo, vyvíjanie, správu alebo prevádzku zariadenia na uskladňovanie elektriny prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

t)
súhlase na vlastníctvo, vyvíjanie, správu alebo prevádzku zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo verejne prístupnej nabíjacej stanice prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, a o jeho zrušení,

u)
súhlase s vyhlásením výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny,

v)
sporoch o obsahu zmluvy o zabezpečení prevádzky alebo správy miestnej distribučnej sústavy energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov vrátane odmeny za prevádzku alebo správu miestnej distribučnej sústavy,

w)
vydaní, zmene a zrušení osvedčenia o vzniku energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov.“.

30.
V § 13 ods. 2 písm. i) a § 29 ods. 7 sa slová „a 6“ nahrádzajú slovami „a 8“.
31.
V § 13 ods. 2 sa vypúšťa písmeno m).

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno m).

32.
V § 13 ods. 2 písm. m) sa slová „pri cezhraničnej infraštruktúre“ nahrádzajú slovami „pre prístup do cezhraničnej infraštruktúry“.
33.
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenami n) až q), ktoré znejú:

„n)
technických podmienok prevádzkovateľa sústavy v časti, ktorá upravuje podmienky pripojenia zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny do sústavy,

o)
technických požiadaviek na regulačné služby obstarávané prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

p)
technických požiadaviek na obstarávané nefrekvenčné podporné služby a podmienok obstarania nefrekvenčných podporných služieb na základe trhových postupov prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

q)
technických požiadaviek na obstarávané nefrekvenčné podporné služby alebo flexibilitu a podmienok obstarania nefrekvenčných podporných služieb alebo flexibility na základe trhových postupov prevádzkovateľom distribučnej sústavy.“.

34.
V § 13 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

35.
V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Vecnou reguláciou je ďalej
a)
uloženie povinnosti zmeny plánu rozvoja distribučnej sústavy alebo odstránenia nedostatkov tohto plánu,

b)
schvaľovanie podmienok výberového konania na obstaranie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo ich určenie z podnetu úradu.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

36.
V § 13 ods. 5 sa slová „e), m) a n)“ nahrádzajú slovami „e) a m)“.
37.
V § 14 ods. 5 písmená a) až c) znejú:

„a)
31. augusta posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. a) až d) a § 11 ods. 4 písm. g) až i),

b)
30. septembra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. e) pre regionálne distribučné sústavy, § 11 ods. 2, § 11 ods. 3 písm. a) až c) a § 11 ods. 4 písm. a), b), d) až f) a j),

c)
31. októbra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. e) pre miestne distribučné sústavy a § 11 ods. 1 písm. h) a k),“.

38.
V § 14 ods. 6 sa slová „odseku 5 písm. b)“ nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. a)“.
39.
V § 14 ods. 8 sa slová „písm. c) alebo písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. b) alebo písm. d)“.
40.
V § 14 odsek 11 znie:

„(11)
Úrad v cenovom konaní schváli alebo určí cenu regulovanému subjektu vydaním cenového rozhodnutia. Úrad môže v cenovom rozhodnutí schváliť alebo určiť aj podmienky uplatnenia ceny. Súčasťou odôvodnenia cenového rozhodnutia je aj vyhodnotenie vplyvu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. Odôvodnenie cenového rozhodnutia pre ceny za regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. d) a e) obsahuje aj spôsob výpočtu navrhovanej alebo určenej ceny. Cenové rozhodnutie podpisuje predseda úradu a podpredseda úradu. Cenové rozhodnutie zverejní úrad na svojom webovom sídle.“.

41.
V § 14 ods. 12 prvá veta znie: „Spolu s právoplatným cenovým rozhodnutím zverejní úrad na svojom webovom sídle údaje o ekonomicky oprávnených nákladoch vrátane rozsahu investícií a primeranom zisku, ktoré sú započítané do určenej alebo schválenej ceny pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b) až e) a g) až l), § 11 ods. 2 písm. a) až d) a f), § 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 písm. a) až e).“.
42.
V § 14 odsek 14 znie:

„(14)
Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie údajov o ekonomicky oprávnených nákladoch vrátane rozsahu investícií a primeranom zisku, ktoré sú započítané do určenej alebo schválenej ceny pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b) až e) a g) až l), § 11 ods. 2 písm. a) až d) a f), § 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 písm. a) až e), okrem informácií, ktoré sa nezverejňujú podľa odseku 13.“.

43.
V § 14 ods. 17 druhej vete sa slová „odseku 5 písm. b)“ nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. a)“.
44.
V § 15 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Účastníkom konania o vecnej regulácii, ktorou je rozhodovanie o zrušení miesta pripojenia koncového odberateľa elektriny, výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, energetického spoločenstva alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy na prenosovú sústavu alebo distribučnú sústavu, je okrem navrhovateľa aj koncový odberateľ elektriny, výrobca elektriny, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny, energetické spoločenstvo alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy v takomto mieste pripojenia.“.
45.
V § 15 odsek 6 znie:

„(6)
Ak tento zákon neustanovuje inak, prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka je povinný prvýkrát predložiť úradu návrh prevádzkového poriadku na schválenie do 15 dní od doručenia povolenia. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov plynu, je povinný v lehote podľa prvej vety úradu predložiť návrh prevádzkového poriadku na schválenie alebo oznámiť, že preberá vzorový prevádzkový poriadok. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre viac ako 100 000 pripojených odberateľov plynu, prevádzkovateľ zásobníka alebo prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov plynu, ktorý má prevádzkový poriadok schválený úradom, je povinný predložiť úradu na schválenie návrh na zmenu prevádzkového poriadku do 90 dní odo dňa, kedy sa zmenili podmienky, na základe ktorých bol prevádzkový poriadok schválený, vrátane zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločne s návrhom prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny predloží prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre viac ako 100 000 pripojených odberateľov plynu, alebo prevádzkovateľ zásobníka záznam o verejnej konzultácii.“.

46.
V § 17 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo schválení ceny“.
47.
V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
to vyplýva z právne záväzných aktov Európskej únie.“.

48.
V § 21 ods. 1 a 2 sa slová „s usmerneniami“ nahrádzajú slovami „so sieťovými predpismi a usmerneniami“.
49.
V § 21 ods. 3 sa za slovo „jej“ vkladajú slová „sieťovými predpismi alebo“.
50.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) Napríklad nariadenie (EÚ) 2015/1222 v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2017/459, nariadenie (EÚ) 2017/460, čl. 6 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2019/942.“.

51.
Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠21b
Koordinované rozhodnutia
(1)
Ak úrad vedie konanie vo veci, v ktorej sa podľa osobitného predpisu35b) vyžaduje koordinácia pri vydaní rozhodnutia s regulačnými orgánmi iných členských štátov, úrad pred vydaním rozhodnutia oboznámi s konceptom výrokovej časti rozhodnutia a jeho dôvodmi ostatné príslušné regulačné orgány iných členských štátov. O vydaní rozhodnutia úrad bezodkladne informuje ostatné príslušné regulačné orgány iných členských štátov a zašle im rovnopis vydaného rozhodnutia.

(2)
Ak počas konania podľa odseku 1 nastane skutočnosť podľa osobitného predpisu,35b) v dôsledku ktorej vznikne právomoc agentúre rozhodnúť vo veci, úrad konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno odvolať.

(3)
Ak úrad vo veci podľa odseku 1 vydá rozhodnutie, ktorým uloží povinnosť alebo prizná právo, a v lehote určenej osobitným predpisom35b) nedôjde k vydaniu rozhodnutia regulačného orgánu iného členského štátu, ktorý je vo veci koordinovaného rozhodnutia príslušný, alebo tento iný regulačný orgán vydá rozhodnutie, ktoré je v rozpore s rozhodnutím úradu, úrad vydané rozhodnutie zruší. Rovnako postupuje úrad, ak vo veci, v ktorej úrad vydá rozhodnutie, dôjde k zrušeniu rozhodnutia vydaného regulačným orgánom iného členského štátu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35b znie:

„35b) Napríklad čl. 6 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2019/942.“.

52.
V § 22 ods. 4 písm. e) a § 36 ods. 1 písm. f) sa za slovo „kvality“ vkladá čiarka a slová „podania a doklady súvisiace s jednotlivými vyhodnocovanými udalosťami štandardov kvality uvedenými vo vyhodnotení štandardov kvality“.
53.
V § 24 ods. 2 písm. u) sa za slovo „elektriny“ vkladá čiarka a slová „zmene agregátora“.
54.
V § 24 ods. 2 písm. v) sa na konci pripájajú tieto slová: „elektriny a zraniteľných odberateľov plynu“.
55.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48) Čl. 3 nariadenia (ES) č. 715/2009 v platnom znení.
Čl. 51 nariadenia (EÚ) 2019/943.“.

56.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až p) sa označujú ako písmená e) až o).

57.
V § 29 ods. 2 sa za slová „súčasťou vertikálne integrovaného podniku“ vkladajú slová „a vykonáva najmenej jednu z činností prenos elektriny, distribúcia elektriny, preprava plynu, distribúcia plynu, prevádzkovanie zariadení na skvapalňovanie zemného plynu alebo uskladňovanie plynu“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Úrad v konaní o schválení zmluvy o poskytovaní služieb alebo zmene zmluvy rozhodne do 45 dní od začatia konania. Ak úrad nerozhodne o návrhu regulovaného subjektu v lehote 45 dní, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnutie, ktorým schválil zmluvu o poskytovaní služieb alebo zmenu zmluvy; úrad vydá na žiadosť regulovaného subjektu do piatich pracovných dní potvrdenie o tejto skutočnosti.“.
58.
V § 29 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť sa nevzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý je dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu.“.
59.
V § 29 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4)
Obchodnú verejnú súťaž regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve a je súčasťou vertikálne integrovaného podniku nie je povinný vyhlásiť, ak
a)
obstaráva zákazku, ktorou nezabezpečuje výkon regulovanej činnosti,

b)
nastala havária alebo mimoriadna situácia ohrozujúca život, zdravie, majetok osôb alebo životné prostredie,

c)
na trhu existuje len jeden výhradný dodávateľ disponujúci autorskými právami alebo inými právami k predmetu obstarávania alebo

d)
sa zákazka obstaráva prostredníctvom burzy alebo obchodných portálov.

(5)
Regulovaný subjekt, ktorý nevyhlási obchodnú verejnú súťaž z niektorého z dôvodov uvedených v odseku 4, oznámi bez zbytočného odkladu úradu dôvod nevyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, popis predmetu zákazky, obchodné meno spoločnosti, sídlo spoločnosti a identifikačné číslo vybraného realizátora zákazky, ktorý je právnickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo vybraného realizátora zákazky, ktorý je fyzickou osobou-podnikateľom a predpokladanú hodnotu zákazky.“.

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 14.

60.
V § 29 ods. 9 sa v celom texte slová „odsekov 2 a 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 8“.
61.
V § 29 ods. 10 sa v celom texte slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
62.
V § 31 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a agentúry“.
63.
V § 31 odsek 4 znie:

„(4)
Kontrola sa začína dňom predloženia poverenia úradu na vykonanie kontroly (ďalej len „poverenie“) zamestnancom úradu štatutárnemu zástupcovi kontrolovaného subjektu alebo doručením poverenia kontrolovanému subjektu. Poverenie je dokladom, ktorý oprávňuje zamestnanca úradu vykonať kontrolu v kontrolovanom subjekte.“.

64.
V § 31 ods. 6 písm. a) druhom bode sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak sa poverenie predkladá v listinnej forme“.
65.
V § 31 ods. 6 písm. b) úvodnej vete sa za slovo „subjekt“ vkladá čiarka a slová „ak sa poverenie predkladá v listinnej forme,“.
66.
V § 32 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu o námietkach sa nemožno odvolať.“.
67.
V § 34 ods. 2 písm. e) sa za slová „zúčastniť sa“ a „nemôže zúčastniť“ vkladajú slová „začatia kontroly,“.
68.
V § 35 odsek 5 znie:

„(5)
Kontrola je skončená prerokovaním protokolu a podpísaním zápisnice o prerokovaní protokolu alebo podpísaním záznamu kontrolovaným subjektom. Pri ukončení kontroly elektronicky je kontrola skončená doručením doručenky o prevzatí protokolu a následne zápisnice o prerokovaní protokolu alebo doručením doručenky o prevzatí záznamu. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa kontrolovaný subjekt odmietne oboznámiť s protokolom, nedostaví sa na prerokovanie protokolu bez predchádzajúceho písomného informovania úradu alebo sa vyhýba prerokovaniu protokolu, odmietne sa písomne k nemu vyjadriť alebo podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Túto skutočnosť vyznačí zamestnanec úradu v zápisnici o prerokovaní protokolu.“.

69.
V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 14 ods. 5, 7“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 5 až 7“.
70.
V § 36 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
nepredloží návrh prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny na schválenie úradu alebo neoznámi úradu prevzatie vzorového prevádzkového poriadku podľa § 15 ods. 6,“.

71.
V § 36 ods. 1 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo toto vyhodnotenie nezverejní na svojom webovom sídle alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo“.
72.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno s).

Doterajšie písmená t) až ak) sa označujú ako písmená s) až aj).“.

73.
V § 36 ods. 1 písm. aa) sa slová „§ 29 ods. 2, 4, 5 alebo 6“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 2, 6, 7 alebo ods. 8“.
74.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54 znie:

„54) Nariadenie (ES) č. 715/2009 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 1227/2011.
Nariadenie (EÚ) 2019/943.“.

75.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno ad).

Doterajšie písmená ae) až aj) sa označujú ako písmená ad) až ai).

76.
V 36 ods. 1 písm. af) a § 36 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prevzatý vzorový prevádzkový poriadok“.
77.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno ah).

Doterajšie písmeno ai) sa označuje ako písmeno ah).

78.
V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ai), ktoré znie:

„ai)
neposkytne úradu vysvetlenie, nepredloží požadované doklady, nezúčastní sa pojednávania alebo neumožní úradu nahliadnuť do svojich obchodných alebo iných záznamov podľa § 38 ods. 6, ak je účastníkom sporu rozhodovaného úradom.“.

79.
V § 36 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 31 až 35“.
80.
V § 36 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

„a)
od 500 eur do 10 000 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o), r), y), aa), ac) a ag),

b)
od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a), b), c), e), f) až m), p), q), s) až w), x), z), ab), ad) až af), ah) a ai),“.

81.
V § 37 ods. 1 sa za slová „dodávateľom plynu“ vkladá čiarka a slovo „agregátorom“.
82.
V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
agregátorom a účastníkom trhu s elektrinou, ak porušili svoju povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.57)“.

83.
V § 38 odsek 6 znie:

„(6)
Úrad návrh preskúma spolu s dôkazmi predloženými účastníkmi sporového konania na podporu svojich tvrdení alebo s vlastnými zisteniami. Úrad je oprávnený vyžadovať od účastníkov sporového konania predloženie všetkých dôkazov na podporu ich tvrdení vrátane podania ústneho vysvetlenia. Účastník sporového konania je povinný na výzvu a v lehote určenej úradom
a)
poskytnúť vysvetlenie, predložiť požadované doklady vzťahujúce sa k predmetu sporu a zúčastniť sa ústneho pojednávania,

b)
umožniť úradu nahliadnuť do svojich obchodných alebo iných záznamov, ktoré sa týkajú sporu.“.

84.
V § 38 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)
Ak sa účastník sporového konania, ktorý bol riadne upovedomený o čase a mieste ústneho pojednávania po predchádzajúcom poučení nedostaví na ústne pojednávanie, nepredloží požadované doklady vzťahujúce sa k predmetu sporu alebo neumožní úradu nahliadnuť do svojich obchodných alebo iných záznamov, ktoré sa týkajú sporu, úrad môže pokračovať v sporovom konaní a rozhodnúť na základe dôkazov, ktoré mu boli predložené.“.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.

85.
§ 39 vrátane nadpisu znie:

㤠39
Spolupráca s úradom
(1)
Ak je to potrebné na účely dosiahnutia cieľov úradu podľa tohto zákona, spolupracuje úrad s orgánmi štátnej správy, inými orgánmi verejnej moci, orgánmi členských štátov a tretích štátov.

(2)
Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy, iné orgány verejnej moci a iné osoby spolupracujú s úradom a na jeho požiadanie mu predkladajú informácie a údaje potrebné na vykonávanie jeho činnosti, ktorými disponujú.“.

86.
V § 40 ods. 4 písm. h) sa za slovo „poskytovania“ vkladajú slová „a obstarávania“ a za slovo „služieb“ sa vkladajú slová „a flexibility“.
87.
V § 40 ods. 4 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a postupy prenášania zodpovednosti za odchýlku medzi účastníkmi trhu s elektrinou alebo účastníkmi trhu s plynom“.
88.
V § 40 ods. 4 písmeno m) znie:

„m)
zverejňovania informácií prevádzkovateľom sústavy, prevádzkovateľom siete a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a poskytovania údajov účastníkmi trhu s elektrinou a účastníkmi trhu s plynom prevádzkovateľovi sústavy, prevádzkovateľovi siete a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na účel zverejňovania informácií,“.

89.
V § 40 ods. 4 písmeno q) znie:

„q)
vyúčtovania za dodávku elektriny a informácií o vyúčtovaní za dodávku elektriny odberateľom elektriny, vyúčtovania za dodávku plynu a informácií o vyúčtovaní za dodávku plynu odberateľom plynu a vyúčtovania za poskytnutie flexibility poskytovateľom flexibility, ich náležitosti a členenie, termíny ich poskytovania a zúčtovacie obdobie,“.

90.
V § 40 ods. 4 písmená t) a u) znejú:

„t)
postupu pri registrácii účastníkov trhu, subjektu zúčtovania alebo bilančnej skupiny a ich zmien,

u)
postupu pri zmene dodávateľa elektriny, agregátora, dodávateľa plynu a koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu v odbernom mieste a podmienky dodávok elektriny alebo dodávok plynu viacerými dodávateľmi elektriny alebo dodávateľmi plynu v jednom odbernom mieste,“.

91.
V § 40 ods. 4 písmeno y) znie:

„y)
správy, zberu a sprístupňovania nameraných dát a údajov po vyhodnotení aktivovanej flexibility, uskladňovania elektriny a zdieľania elektriny alebo po vyhodnotení zdieľania plynu,“.

92.
V § 40 ods. 4 písm. z) sa slovo „spôsob“ nahrádza slovom „spôsobu“.
93.
V § 40 ods. 4 písmeno aa) znie:

„aa)
začatia a ukončenia dodávky elektriny a dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie, výkonu činnosti dodávateľa poslednej inštancie, dodávky elektriny a dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie a postup účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom pri začatí dodávky poslednej inštancie,“.

94.
V § 40 ods. 4 písm. ac) sa za slovo „údajov“ vkladajú slová „a informácií“.
95.
V § 40 sa odsek 4 dopĺňa písmenami ad) až an), ktoré znejú:

„ad)
prístupu k údajom koncového odberateľa elektriny poverenými osobami,

ae)
vyhodnocovania odchýlky subjektu zúčtovania pri aktivovanej flexibilite,

af)
vyhodnocovania aktivovanej flexibility, uskladňovania elektriny, zdieľania elektriny a zdieľania plynu,

ag)
prístupu k dátovému a funkčnému rozhraniu elektronického systému prevádzkovaného organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, pravidlá prevádzky a používania elektronického systému prevádzkovaného organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah činností vykonávaných prostredníctvom elektronického systému prevádzkovaného organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,

ah)
vedenia evidencie zraniteľných odberateľov elektriny a zraniteľných odberateľov plynu,

ai)
súčinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

aj)
poskytovania údajov a opravných údajov na účely zúčtovania odchýlok, vyúčtovania dodávok elektriny a dodávok plynu a vyúčtovania za poskytnutie flexibility,

ak)
obmedzovania aktivácie flexibility prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

al)
obmedzovania výroby elektriny pri riadení výroby elektriny,

am)
zistenia hodnôt odberu alebo dodávky elektriny náhradnými spôsobmi,

an)
zabezpečenia množstva elektriny a plynu pre dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny a dodávku plynu koncovým odberateľom plynu a termíny a rozsah predkladania údajov o rozsahu zabezpečeného množstva elektriny a plynu a spôsobe tohto zabezpečenia.“.

96.
V § 41 ods. 2 písm. a) sa za slová „§ 13 ods. 3“ vkladajú slová „a 4“.
97.
Za § 45h sa vkladá § 45i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠45i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2022
(1)
Konania okrem cenových konaní začaté a právoplatne neukončené do 30. septembra 2022 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2022.

(2)
Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona v znení účinnom od 1. októbra 2022 zostáva v platnosti a účinnosti vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, najneskôr však do 31. marca 2023.“.

98.
V prílohe sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý bod až šiesty bod sa označujú ako prvý bod až piaty bod.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júla 2022 okrem čl. I bodov 1 až 48, 51 až 53, 55 až 57, 59 až 65, 69 až 79, 81 až 160, 162 až 167, 169 až 171, 173 až 191, 193 až 207 a 209 až 242, čl. II a čl. III bodov 1, 2, 4 až 6, 8 až 29, 31 až 36, 40, 44, 45, 48 až 55, 62, 63, 67 až 71, 74 až 98, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2022, čl. I bodu 208, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2024 a okrem čl. I bodu 80, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2028.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore