Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 3/2010 účinný od 01.04.2024

Platnosť od: 12.01.2010
Účinnosť od: 01.04.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Energetika a priemysel, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD241DS2EUPP2ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 3/2010 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 272/2023


§ 3
Povinná osoba

(1)
Osoba, ktorá je povinná zúčastňovať sa na procese vytvárania a prevádzkovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a je povinná zhromažďovať, uchovávať, poskytovať a šíriť jednotlivé jej zložky (ďalej len „povinná osoba“), je
a)
ústredný orgán štátnej správy, miestny orgán štátnej správy, vyšší územný celok a vo vzťahu k samosprávnej pôsobnosti1a) obec (ďalej len „orgán verejnej správy“),
b)
právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba založená alebo zriadená orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu,3) ktorá plní verejné úlohy a štátny podnik,
c)
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá plní úlohy na základe zmluvy s povinnými osobami podľa písmen a) a b).
(2)
Povinná osoba zodpovedá za plnenie povinností podľa tohto zákona, ak súbory priestorových údajov
a)
sú vytvorené, prijaté, aktualizované, spravované alebo uchovávané povinnými osobami alebo v ich mene v oblasti ich pôsobnosti alebo tretími stranami, ktorým boli sprístupnené sieťové služby podľa § 7 ods. 2 alebo v ich mene,
b)
sú v elektronickej forme,
c)
patria medzi verejné úlohy a
d)
vzťahujú sa aspoň k jednej z tém uvedených v prílohách č. 1 až 3.
(3)
Tretia strana je každá osoba iná ako povinná osoba.
(4)
Povinná osoba, ktorá uchováva referenčnú verziu súborov priestorových údajov, plní povinnosti podľa tohto zákona.
(5)
Povinná osoba môže zabezpečiť plnenie povinností podľa tohto zákona a osobitných predpisov4) prostredníctvom vlastnej infraštruktúry alebo prostredníctvom registra priestorových informácií.
(6)
Ak povinná osoba používa údaje, ktoré sú obsiahnuté v digitálnom obraze Slovenskej republiky, používa ich v podobe a hodnotách, ktoré sú zhodné s podobou a hodnotou údaja v digitálnom obraze Slovenskej republiky, a to v rozsahu, v ktorom sa považuje za úplný a zodpovedajúci skutočnosti.4a)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore