Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 3/2010 účinný od 01.05.2016

Platnosť od: 12.01.2010
Účinnosť od: 01.05.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD392DS2EUPP1ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 3/2010 s účinnosťou od 01.05.2016 na základe 362/2015


§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje
a)
zriadenie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie na účely riadenia a rozhodovania v oblasti verejnej správy,
b)
koordináciu tvorby a prevádzky národnej infraštruktúry pre priestorové informácie,
c)
pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“),
d)
práva a povinnosti osôb v procese zriadenia, aktualizácie a používania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie,
e)
povinnosti osôb v oblasti metaúdajov, súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, sieťových služieb, zdieľania priestorových údajov, monitorovania a zasielania správ,
f)
národný geoportál,
g)
register priestorových informácií,
h)
zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona
a)
národná infraštruktúra pre priestorové informácie sú metaúdaje, súbory priestorových údajov,1) služby priestorových údajov, sieťové služby a sieťové technológie, dohody o zdieľaní, prístupe a využívaní údajov pre akúkoľvek činnosť, pre ktorú sú tieto údaje využiteľné, koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy zriadené, prevádzkované alebo sprístupnené,
b)
metaúdaj je informácia opisujúca súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktorá umožňuje ich vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie,
c)
súbor priestorových údajov je identifikovateľná zbierka priestorových údajov,
d)
služba priestorových údajov je informačná činnosť2) s priestorovými údajmi obsiahnutými v súboroch priestorových údajov alebo so súvisiacimi metaúdajmi prostredníctvom počítačovej aplikácie,
e)
interoperabilita je možnosť kombinovania súborov priestorových údajov a možnosť vzájomnej komunikácie medzi službami priestorových údajov bez opakovaného manuálneho zásahu tak, že výsledok je koherentný a zvýši sa pridaná hodnota súborov údajov a služieb,
f)
priestorový objekt je abstraktné znázornenie informácie o objekte reálneho sveta súvisiacej s konkrétnou polohou alebo geografickou oblasťou v geodetických systémoch,
g)
priestorový údaj je každý údaj o priestorovom objekte s priamym alebo nepriamym odkazom na jeho konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť,
h)
geoportál je internetový portál, ktorý poskytuje prístup k priestorovým údajom alebo službám priestorových údajov prostredníctvom sieťových služieb,
i)
národný geoportál je geoportál, ktorý tvorí prístupový bod do národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a z ktorého je zabezpečený prístup na ostatné tematické geoportály v národnej infraštruktúre pre priestorové informácie,
j)
zdrojová evidencia je evidencia vedená povinnou osobou alebo v jej mene podľa jej zverenej verejnej úlohy; zdrojová evidencia je spravidla zdrojom údajov pre inú evidenciu alebo register,
k)
referenčná verzia súboru priestorových údajov je verzia, z ktorej sa tvoria kópie,
l)
verejná úloha je úloha financovaná z verejných prostriedkov,
m)
register priestorových informácií je informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vrátane ich metaúdajov,
n)
národná vyhľadávacia služba je vyhľadávacia služba, ktorá sprístupňuje obsah registra priestorových informácií pre informačné systémy verejnej správy.
zobraziť paragraf
§ 3
Povinná osoba

(1)
Osoba, ktorá je povinná zúčastňovať sa na procese vytvárania a prevádzkovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a je povinná zhromažďovať, uchovávať, poskytovať a šíriť jednotlivé jej zložky (ďalej len „povinná osoba“), je
a)
ústredný orgán štátnej správy, miestny orgán štátnej správy, vyšší územný celok a vo vzťahu k samosprávnej pôsobnosti1a) obec (ďalej len „orgán verejnej správy“),
b)
právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba založená alebo zriadená orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu,3) ktorá plní verejné úlohy a štátny podnik,
c)
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá plní úlohy na základe zmluvy s povinnými osobami podľa písmen a) a b).
(2)
Povinná osoba zodpovedá za plnenie povinností podľa tohto zákona, ak súbory priestorových údajov
a)
sú vytvorené, prijaté, aktualizované, spravované alebo uchovávané povinnými osobami alebo v ich mene v oblasti ich pôsobnosti alebo tretími stranami, ktorým boli sprístupnené sieťové služby podľa § 7 ods. 2 alebo v ich mene,
b)
sú v elektronickej forme,
c)
patria medzi verejné úlohy a
d)
vzťahujú sa aspoň k jednej z tém uvedených v prílohách č. 1 až 3.
(3)
Tretia strana je každá osoba iná ako povinná osoba.
(4)
Povinná osoba, ktorá uchováva referenčnú verziu súborov priestorových údajov, plní povinnosti podľa tohto zákona.
(5)
Povinná osoba môže zabezpečiť plnenie povinností podľa tohto zákona a osobitných predpisov4) prostredníctvom vlastnej infraštruktúry alebo prostredníctvom registra priestorových informácií.
zobraziť paragraf
§ 4
Metaúdaje

(1)
Metaúdaje obsahujú informácie o
a)
súlade súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov s osobitnými predpismi,4)
b)
podmienkach oprávnenia na prístup k súborom priestorových údajov, k službám priestorových údajov, možnostiach ich využívania a o poplatkoch podľa § 11,
c)
kvalite a platnosti súborov priestorových údajov,
d)
povinných osobách zodpovedných za vytvorenie, spravovanie, uchovávanie a distribúciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov,
e)
dôvodoch obmedzenia prístupu verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov podľa § 10.
(2)
Povinná osoba je povinná vytvoriť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a o službách priestorových údajov a zabezpečiť, aby sa tieto metaúdaje aktualizovali, boli úplné a mali dostatočnú kvalitu na splnenie účelu metaúdajov podľa § 2 písm. b).
(3)
Povinná osoba sprístupňuje metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov registru priestorových informácií.
zobraziť paragraf
§ 5
Povinnosti povinnej osoby v oblasti súborov priestorových údajov

(1)
Povinná osoba je povinná zabezpečiť
a)
dostupnosť súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách č. 1 až 3 v súlade s požiadavkami na harmonizáciu a interoperabilitu údajov,
b)
sprístupnenie ostatných, stále používaných súborov priestorových údajov prostredníctvom prispôsobenia existujúcich súborov priestorových údajov alebo prostredníctvom transformačných služieb uvedených v § 6 ods. 2 písm. d),
c)
sprístupnenie všetkých informácií vrátane údajov, kódov a technických klasifikácií potrebných na zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov podľa požiadaviek ustanovených osobitným predpisom5) ostatným povinným osobám alebo tretím stranám v súlade s podmienkami, ktoré neobmedzujú využitie uvedených informácií na tento účel,
d)
sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov a zodpovedajúcich služieb priestorových údajov,
e)
sprístupnenie ostatných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré sa stále používajú, do 21. októbra 2020.
(2)
Ak ide o priestorové údaje týkajúce sa priestorového objektu, ktorý sa nachádza na hranici Slovenskej republiky a ďalšieho členského štátu Európskej únie, ministerstvo zabezpečí harmonizáciu priestorových údajov vzájomnou dohodou o znázornení a umiestnení takýchto spoločných objektov s povinnou osobou dotknutého členského štátu Európskej únie.
(3)
Povinné osoby sú povinné pre priemet súborov priestorových údajov, ako aj pre sieťové služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) až d) použiť základnú bázu údajov podľa osobitného predpisu.1)
zobraziť paragraf
§ 6
Sieťové služby

(1)
Pre súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ku ktorým boli vytvorené metaúdaje podľa § 4, je povinná osoba povinná zriadiť a prevádzkovať sieťové služby.
(2)
Sieťové služby sú
a)
vyhľadávacie služby, ktoré umožňujú vyhľadávať súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov na základe obsahu zodpovedajúcich metaúdajov a zobraziť obsah týchto metaúdajov,
b)
zobrazovacie služby, ktoré umožňujú zobraziť, navigovať, priblížiť alebo vzdialiť, sledovať alebo prekrývať zobraziteľné súbory priestorových údajov, zobraziť informácie o legende a akýkoľvek príslušný obsah metaúdajov,
c)
ukladacie služby, ktoré umožňujú ukladať kópie súborov priestorových údajov alebo častí týchto súborov a ak je to možné, priamo vstupovať do týchto súborov,
d)
transformačné služby, ktoré umožňujú transformovať súbory priestorových údajov na účely dosiahnutia interoperability,
e)
služby, ktoré umožňujú spustenie služieb priestorových údajov.
(3)
Povinná osoba poskytuje sieťové služby verejnosti prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom iného vhodného telekomunikačného prostriedku.
(4)
Kritériá vyhľadávania pre vyhľadávacie služby podľa odseku 2 písm. a) ustanovuje osobitný predpis.5a)
zobraziť paragraf
§ 7
Povinnosti povinnej osoby v oblasti sieťových služieb

(1)
Povinná osoba je povinná vytvoriť a zabezpečiť dostupnosť sieťových služieb.
(2)
Povinné osoby sú povinné zabezpečiť vzájomné technické prepojenie svojich súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov so sieťovými službami.
zobraziť paragraf
§ 8
Národný geoportál

(1)
Národný geoportál je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom5b) je ministerstvo.
(2)
Povinná osoba, okrem povinnej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. c), je povinná poskytnúť prístup k sieťovým službám, ako aj k súborom priestorových údajov prostredníctvom národného geoportálu. Povinná osoba môže poskytovať prístup k týmto službám, ako aj k súborom priestorových údajov aj prostredníctvom vlastných prístupových miest.
(3)
Prostredníctvom národného geoportálu môžu byť sprístupnené súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov tretích strán, ak spĺňajú podmienky uvedené v § 3 ods. 2, požiadavky ustanovené osobitným predpisom4) a ak ministerstvo o tom na základe žiadosti tretej strany rozhodne.
(4)
O skutočnosti podľa odseku 1 je povinná osoba povinná informovať na vlastných prístupovým miestach.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 8a
Register priestorových informácií

(1)
Správcom5b) registra priestorových informácií je ministerstvo.
(2)
Ministerstvo prostredníctvom registra priestorových informácií zabezpečuje
a)
jednoznačnú identifikáciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov vrátane ich metaúdajov pridelením jednoznačného identifikátora,
b)
prevádzku národnej vyhľadávacej služby,
c)
jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov vrátane ich metaúdajov pre národný geoportál.
(3)
Ministerstvo prostredníctvom registra priestorových informácií spravuje podporné registre, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie požiadaviek na harmonizáciu a interoperabilitu priestorových údajov a služieb priestorových údajov a ich metaúdajov.
zobraziť paragraf
§ 9
Povinnosti povinných osôb v oblasti spoločného využívania súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov

(1)
Povinné osoby podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) prijmú opatrenia na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov v súlade s osobitnými predpismi;5c) tieto opatrenia môžu byť prijaté vo forme dohody o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.
(2)
Opatrenie podľa odseku 1 vylučuje akékoľvek obmedzenia, ktoré by mohli vytvoriť praktické prekážky, ktoré sa vyskytnú v momente použitia súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov a pri zdieľaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.
(3)
Povinná osoba, ktorá poskytuje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, umožní ich využívanie orgánom a inštitúciám Európskeho spoločenstva (ďalej len „spoločenstvo“) na základe dohody o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov. Povinná osoba je oprávnená za ne vyberať poplatky podľa § 11 ods. 6. Ak ide o súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov poskytované orgánom a inštitúciám spoločenstva na účely plnenia ich oznamovacích povinností podľa právne záväzných aktov spoločenstva týkajúcich sa životného prostredia, tieto nepodliehajú žiadnym poplatkom. Povinná osoba, okrem povinnej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. c), je povinná na výber poplatkov využívať Platobný modul Ústredného portálu verejnej správy.6)
(4)
Povinná osoba poskytne inštitúciám a orgánom spoločenstva prístup k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov v súlade s harmonizovanými podmienkami.
(5)
Dohoda o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa odsekov 1 a 3 sa uzatvára medzi povinnými osobami podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) a povinnými osobami ostatných členských štátov Európskej únie alebo inštitúciami a orgánmi spoločenstva na účely vykonávania verejných úloh.
(6)
Dohoda o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa odsekov 1 a 3 sa uzatvára medzi povinnými osobami podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) a subjektom zriadeným medzinárodnými dohodami, ktorých stranami sú spoločenstvo a členské štáty Európskej únie, na účely vykonávania verejných úloh.
(7)
Povinná osoba obmedzí spoločné využívanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ak by sa ich spoločným využívaním ohrozil výkon spravodlivosti, medzinárodné vzťahy, vnútorná bezpečnosť, verejný poriadok alebo obrana štátu.
(8)
Ak ide o súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, na ktoré má tretia strana práva duševného vlastníctva, môže povinná osoba konať podľa tohto zákona len so súhlasom tejto tretej strany.
zobraziť paragraf
§ 10
Obmedzenia prístupu verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov

(1)
Povinná osoba môže obmedziť prístup verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov prostredníctvom sieťových služieb uvedených v § 6 ods. 2 písm. a), ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil medzinárodné vzťahy, vnútornú bezpečnosť alebo obranu štátu.
(2)
Povinná osoba môže obmedziť prístup verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov prostredníctvom sieťových služieb uvedených v § 6 ods. 2 písm. b) až e) alebo k službám elektronického obchodu uvedeným v § 11 ods. 4, ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil
a)
dôvernosť konania povinných osôb, ak je ustanovená,
b)
medzinárodné vzťahy, verejný poriadok, bezpečnosť a obranu štátu,
c)
výkon spravodlivosti, právo na spravodlivý súdny proces alebo právomoc orgánu verejnej správy viesť vyšetrovanie trestno-právnej alebo disciplinárnej povahy,
d)
obchodné tajomstvo,7) ochranu dôverných štatistických údajov8) a daňové tajomstvo,
e)
práva duševného vlastníctva,
f)
ochranu osobných údajov alebo spisov týkajúcich sa fyzickej osoby, ak táto osoba nedala súhlas na zverejnenie týchto informácií a ak je takáto ochrana ustanovená osobitným predpisom,9)
g)
záujmy alebo ochranu osoby, ktorá požadované informácie poskytla dobrovoľne bez toho, aby k tomu bola povinná zo zákona alebo jej bolo možné na základe zákona túto povinnosť uložiť, ak táto osoba s uverejnením dotknutých informácií nesúhlasila, alebo
h)
ochranu životného prostredia.
(3)
Dôvody obmedzenia prístupu podľa odseku 2 sa vykladajú zužujúcim spôsobom, pričom sa v jednotlivých prípadoch zohľadní, či poskytnutie prístupu slúži verejnému záujmu. Ministerstvo posúdi v konkrétnom prípade verejný záujem, ktorému slúži sprístupnenie, v porovnaní so záujmom, ktorému slúži obmedzenie alebo podmienenie prístupu.
(4)
Povinná osoba nemôže obmedziť prístup k informáciám o emisiách do životného prostredia a o ďalších faktoroch ohrozujúcich zdravie ľudí, prírodu, prírodné zdroje a životné prostredie z dôvodov podľa odseku 2 písm. a), d), f), g) a h).
zobraziť paragraf
§ 11
Poplatky

(1)
Povinná osoba je povinná zabezpečiť, aby sieťové služby uvedené v § 6 ods. 2 písm. a) a b) boli verejnosti prístupné bezplatne.
(2)
Povinná osoba, ktorá poskytuje sieťové služby uvedené v § 6 ods. 2 písm. b), je oprávnená vyberať poplatky, ak takéto poplatky budú použité na kompenzáciu nákladov na uchovávanie súborov priestorových údajov a s tým spojené služby, a to najmä v prípadoch tých súborov priestorových údajov, ktoré zahŕňajú veľké množstvo často aktualizovaných údajov. Na výber poplatkov povinná osoba, okrem povinnej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. c), je povinná využívať Platobný modul Ústredného portálu verejnej správy.
(3)
Povinná osoba, ktorá prostredníctvom sieťových služieb uvedených v § 6 ods. 2 písm. b) sprístupňuje údaje, môže tieto údaje sprístupniť vo forme, ktorá zabraňuje ich opätovnému využitiu na komerčné účely.
(4)
Ak povinná osoba vyberá poplatky za sieťové služby uvedené v § 6 ods. 2 písm. b), c) alebo e), zabezpečí dostupnosť služieb elektronického obchodu. Na takéto služby sa môžu vzťahovať vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti10) a dohoda o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa § 9.
(5)
Povinná osoba sprístupňuje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov podľa § 6 ods. 2 písm. b) až e) povinným osobám podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) a ostatným orgánom verejnej správy bezplatne a tretím stranám ich môže sprístupňovať za poplatky.
(6)
Ak sa vyberajú poplatky podľa odsekov 2, 4 a 5 a podľa § 9 ods. 3, ich výška nesmie presahovať náklady na zhromažďovanie, tvorbu, reprodukciu a šírenie priestorových údajov a služieb. Výšku týchto nákladov je povinná osoba povinná uverejniť prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom iného vhodného telekomunikačného prostriedku.
zobraziť paragraf
§ 12
Ministerstvo

(1)
Ministerstvo koordinuje povinné osoby pri uplatňovaní tohto zákona.
(2)
Ministerstvo koordinuje najmä vstupy používateľov, poskytovateľov služieb pridanej hodnoty vzhľadom na určenie obsahu súborov priestorových údajov, potrieb používateľov, poskytovanie informácií o existujúcich postupoch a poskytovanie spätnej väzby o vykonávaní tohto zákona.
(3)
Ministerstvo koordinuje a monitoruje zriaďovanie a používanie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie. Výsledky tohto monitorovania sprístupní Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) a verejnosti. Verejnosti sa tieto výsledky sprístupňujú prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom iného vhodného telekomunikačného prostriedku.
(4)
Ministerstvo vedie zoznam povinných osôb prostredníctvom registra priestorových informácií.
(5)
Ministerstvo je kontaktným miestom vo vzťahu ku Komisii.
(6)
Ministerstvo zabezpečuje zriadenie a dostupnosť národného geoportálu. Ministerstvo môže prevádzkou národného geoportálu poveriť právnickú osobu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Národný geoportál je súčasťou infraštruktúry pre priestorové informácie a národným prístupovým bodom pre geoportál INSPIRE prevádzkovaný Komisiou. Ministerstvo zabezpečuje prepojenie národného geoportálu s registrom priestorových informácií a Ústredným portálom verejnej správy.
(7)
Ministerstvo zabezpečuje zriadenie a dostupnosť registra priestorových informácií. Ministerstvo môže prevádzkou registra priestorových informácií poveriť právnickú osobu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
(8)
Ministerstvo zabezpečuje, aby povinné osoby boli technicky schopné prepojiť svoje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov so sieťovými službami podľa § 6 ods. 1. Táto služba sa na požiadanie sprístupní aj tretím stranám, ktorých súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov sú v súlade s osobitnými predpismi a so všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovujúcimi povinnosti, najmä čo sa týka metaúdajov, sieťových služieb a interoperability.
zobraziť paragraf
§ 13
Správne delikty

(1)
Inšpekcia uloží pokutu od 1 000 do 65 000 eur povinnej osobe, ak povinná osoba
a)
nevytvorí metaúdaje podľa § 4 ods. 2 a § 15,
b)
nezabezpečí
1.
dostupnosť súborov priestorových údajov podľa § 5 ods. 1 písm. a),
2.
sprístupnenie ostatných, stále používaných súborov priestorových údajov podľa § 5 ods. 1 písm. b),
3.
sprístupnenie všetkých informácií vrátane údajov, kódov a technických klasifikácií podľa § 5 ods. 1 písm. c),
4.
sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov a zodpovedajúcich služieb priestorových údajov,
5.
sprístupnenie ostatných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré sa stále používajú, do 21. októbra 2020,
c)
poruší povinnosť zriadiť a prevádzkovať sieťové služby podľa § 6 ods. 1,
d)
nevytvorí a nezabezpečí dostupnosť sieťových služieb podľa § 7 ods. 1,
e)
nezabezpečí technické prepojenie svojich súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov so sieťovými službami podľa § 7 ods. 2.
(2)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť porušenia tohto zákona, opakované porušenie povinností, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(3)
Inšpekcia v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uloží, aby boli v určenej lehote vykonané opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania. Ak povinná osoba v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže jej inšpekcia uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku sumy ustanovenej v odseku 1. Ďalšiu pokutu môže inšpekcia uložiť v lehote do jedného roka odo dňa, keď mala povinná osoba vykonať opatrenia na nápravu určené v rozhodnutí o uložení pokuty.
(4)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa kedy došlo k porušeniu povinnosti.
(6)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.11)
zobraziť paragraf
§ 14
Spoločné ustanovenia

(1)
Ministerstvo prvýkrát najneskôr do 15. mája 2010 a potom každé tri roky zašle Komisii správu, ktorá obsahuje súhrnné údaje o
a)
koordinácii povinných osôb, používateľov súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov a sprostredkovateľských orgánov, ako aj o vzťahu s tretími stranami a o organizácii zabezpečenia kvality,
b)
príspevku povinných osôb alebo tretích strán k fungovaniu a koordinácii infraštruktúry pre priestorové informácie,
c)
informáciách o využívaní infraštruktúry pre priestorové informácie,
d)
dohodách o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov medzi povinnými osobami a orgánmi a inštitúciami spoločenstva,
e)
nákladoch a výhodách vyplývajúcich z vykonávania tohto zákona.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
opis a rozsah existujúcich tém uvedených v prílohách č. 1 až 3,
b)
podrobnosti o súboroch priestorových údajov, ich harmonizácii a interoperabilite,
c)
podrobnosti o sprístupnení všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov a podrobnosti o obmedzení prístupu podľa § 10,
d)
podrobnosti o sprístupnení súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov pre tretie strany,
e)
podrobnosti o sieťových službách,
f)
podrobnosti o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa § 9,
g)
podrobnosti o metaúdajoch na zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Komisiu,
h)
podrobnosti o národnej vyhľadávacej službe,
i)
podrobnosti o správe a prevádzke registra priestorových informácií,
j)
podrobnosti k opatreniam na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 15a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2016


Metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov, ktoré boli vytvorené do 30. apríla 2016, je povinná osoba povinná sprístupniť registru priestorových informácií do šiestich mesiacov od uvedenia registra priestorových informácií do prevádzky. Obec je povinná sprístupniť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov, ktoré boli vytvorené do 30. apríla 2016, registru priestorových informácií do dvoch rokov od uvedenia registra priestorových informácií do prevádzky.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4. 12. 2008). Rozhodnutie Komisie z 5. júna 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ (2009/442/ES) (Ú. v. EÚ L 148, 11. 6. 2009). Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 268/2010 z 29. marca 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o prístup inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok (Ú. v. EÚ L 83, 30. 3. 2010). Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8. 12. 2010) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]5)  Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k zákonu č. 3/2010 Z. z.


Témy priestorových údajov II


1.
Výškové modely zemského povrchu


Digitálne výškové modely zemského povrchu. Patria sem nadmorské výšky pevniny, batymetria a pobrežná čiara.
2.
Krajinná pokrývka (land cover)


Fyzikálna a biologická pokrývka zemského povrchu vrátane umelých povrchov, poľnohospodárskych oblastí, lesov, (polo)prírodných oblastí, mokradí, vodných útvarov.
3.
Ortofotosnímky


Georeferencované obrazové údaje o zemskom povrchu buď zo satelitu alebo z leteckých snímačov.
4.
Geológia


Geológia charakterizovaná na základe zloženia a štruktúry. Zahŕňa horninové prostredie, zvodnené horizonty a geomorfológiu.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore