Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 3/2010 účinný od 01.04.2024

Platnosť od: 12.01.2010
Účinnosť od: 01.04.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD241DS2EUPP1ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 3/2010 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 272/2023


§ 3
Povinná osoba

(1)
Osoba, ktorá je povinná zúčastňovať sa na procese vytvárania a prevádzkovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a je povinná zhromažďovať, uchovávať, poskytovať a šíriť jednotlivé jej zložky (ďalej len „povinná osoba“), je
a)
ústredný orgán štátnej správy, miestny orgán štátnej správy, vyšší územný celok a vo vzťahu k samosprávnej pôsobnosti1a) obec (ďalej len „orgán verejnej správy“),
b)
právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba založená alebo zriadená orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu,3) ktorá plní verejné úlohy a štátny podnik,
c)
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá plní úlohy na základe zmluvy s povinnými osobami podľa písmen a) a b).
(2)
Povinná osoba zodpovedá za plnenie povinností podľa tohto zákona, ak súbory priestorových údajov
a)
sú vytvorené, prijaté, aktualizované, spravované alebo uchovávané povinnými osobami alebo v ich mene v oblasti ich pôsobnosti alebo tretími stranami, ktorým boli sprístupnené sieťové služby podľa § 7 ods. 2 alebo v ich mene,
b)
sú v elektronickej forme,
c)
patria medzi verejné úlohy a
d)
vzťahujú sa aspoň k jednej z tém uvedených v prílohách č. 1 až 3.
(3)
Tretia strana je každá osoba iná ako povinná osoba.
(4)
Povinná osoba, ktorá uchováva referenčnú verziu súborov priestorových údajov, plní povinnosti podľa tohto zákona.
(5)
Povinná osoba môže zabezpečiť plnenie povinností podľa tohto zákona a osobitných predpisov4) prostredníctvom vlastnej infraštruktúry alebo prostredníctvom registra priestorových informácií.
(6)
Ak povinná osoba používa údaje, ktoré sú obsiahnuté v digitálnom obraze Slovenskej republiky, používa ich v podobe a hodnotách, ktoré sú zhodné s podobou a hodnotou údaja v digitálnom obraze Slovenskej republiky, a to v rozsahu, v ktorom sa považuje za úplný a zodpovedajúci skutočnosti.4a)
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 2 ods. 14 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 600/2008 Z. z.
1a)
§ 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 písm. c) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4. 12. 2008). Rozhodnutie Komisie z 5. júna 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ (2009/442/ES) (Ú. v. EÚ L 148, 11. 6. 2009). Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 268/2010 z 29. marca 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o prístup inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok (Ú. v. EÚ L 83, 30. 3. 2010). Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8. 12. 2010) v platnom znení.
4a)
§ 25 ods. 4 až 6 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.
5)
Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 v platnom znení.
5a)
Príloha II k nariadeniu (ES) č. 976/2009 v platnom znení.
5b)
Nariadenie (ES) č. 976/2009 v platnom znení.
5c)
Nariadenie (EÚ) č. 268/2010. Oznámenie Komisie – Usmernenia o odporúčaných štandardných licenciách, súboroch údajov a o spoplatnení opakovaného použitia dokumentov (Ú. v. EÚ C 240, 24. 7. 2014).
6)
§ 5 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 553/2008 Z. z.
7)
§ 17 až 20 Obchodného zákonníka.
8)
§ 30 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
9)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
11)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
13)
§ 1a ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
16)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 7/zv. 2; Ú. v. ES L 228, 9. 9. 1996) v platnom znení.
17)
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 245/2003 Z. z. integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore