Zákon o územnom plánovaní 200/2022 účinný od 01.10.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 07.06.2022
Účinnosť od: 01.10.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Stavebníctvo a architektúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS2EUPPČL0

Zákon o územnom plánovaní 200/2022 účinný od 01.10.2023 do 31.03.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 200/2022 s účinnosťou od 01.10.2023 na základe 205/2023

Legislatívny proces k zákonu 205/2023§ 8
Predseda úradu a podpredseda úradu

(1)
Na čele úradu je predseda úradu, ktorého menuje a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“), na návrh najmenej 15 poslancov národnej rady a na obdobie sedem rokov.
(2)
Za predsedu úradu možno vymenovať len toho, kto
a)
je štátnym občanom Slovenskej republiky,
b)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonný,
d)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore architektúra a urbanizmus, stavebníctvo, priestorové plánovanie, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekologické a environmentálne vedy, elektrotechnika, právo, alebo ekonómia a manažment alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné.
(3)
Za bezúhonného sa na účel odseku 2 písm. c) nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne úradu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.2) Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Funkcia predsedu úradu je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca národnej rady, sudcu, prokurátora, člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska, štatutárneho orgánu, s členstvom v riadiacom orgáne, dozornom orgáne alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze, s pracovným pomerom alebo obdobným pracovnoprávnym vzťahom, s podnikateľskou činnosťou ani s členstvom v politickej strane alebo v politickom hnutí. Predseda úradu nesmie vystupovať v mene politickej strany alebo politického hnutia alebo pôsobiť v ich prospech.
(5)
Výkon funkcie predsedu úradu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky,
e)
obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(6)
Predsedu úradu odvolá národná rada, ak
a)
stratil bezúhonnosť,
b)
prestal spĺňať podmienku nezlučiteľnosti podľa odseku 4, alebo
c)
nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.
(7)
Predsedu úradu zastupujú dvaja podpredsedovia úradu, ktorých vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu. Funkčné obdobie podpredsedu úradu je päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za podpredsedu úradu opakovane najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Podpredsedovia úradu zastupujú predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti a keď funkcia predsedu úradu nie je obsadená; predseda úradu určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho podpredsedovia úradu zastupujú. Na podpredsedu úradu sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 6 primerane.
(8)
Národná rada pozastaví výkon funkcie predsedovi úradu a podpredsedovi úradu, ak bolo proti nim začaté trestné stíhanie v súvislosti s výkonom ich funkcie. Pozastavenie výkonu funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu trvá do právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného stíhania, uznesenia o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo rozsudku.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore