Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 06.12.2007
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20 JUD3 DS17 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 569/2007 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 353/2018


§ 5
Žiadosť o geologické oprávnenie

(1)
Geologické oprávnenie vydáva ministerstvo slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe8) na základe žiadosti o vydanie geologického oprávnenia. Ministerstvo po prijatí žiadosti o vydanie geologického oprávnenia vydá žiadateľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí žiadosti o vydanie geologického oprávnenia.8a)
(2)
Slovenskou osobou podľa odseku 1 sa rozumie fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.
(3)
Žiadosť fyzickej osoby o geologické oprávnenie obsahuje
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt9) (ďalej len „osobné údaje“); ak ustanoví zástupcu na vykonávanie geologických prác (ďalej len „zástupca“), uvedie aj jeho osobné údaje,
b)
obchodné meno,
c)
geologické práce, na ktoré žiada geologické oprávnenie,
d)
identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,
e)
mená a priezviská a čísla preukazov o odbornej spôsobilosti osôb uvedených v § 9 ods. 1.
(4)
Žiadosť právnickej osoby o geologické oprávnenie obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
geologické práce, na ktoré žiada geologické oprávnenie,
c)
osobné údaje člena štatutárneho orgánu a zástupcu,
d)
identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,
e)
mená a priezviská a čísla preukazov o odbornej spôsobilosti osôb uvedených v § 9 ods. 1.
(5)
Na fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá žiada o geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b) sa nevzťahuje povinnosť uviesť v žiadosti údaje podľa odseku 3 písm. f) a odseku 4 písm. e).
(6)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia.10)
(7)
K žiadosti podľa odsekov 3 a 4 sa pripoja údaje fyzickej osoby a jej zástupcu, ak je ustanovený, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,10a) údaje právnickej osoby, zástupcu a člena štatutárneho orgánu právnickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.10a) Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak ide o cudzinca, k žiadosti sa pripojí aj výpis z registra trestov alebo obdobný doklad preukazujúci bezúhonnosť vydaný štátom, ktorého je štátnym príslušníkom.
(8)
K žiadosti podľa odsekov 3 a 4 sa pripojí originál zmluvy medzi zástupcom a žiadateľom o geologické oprávnenie. Táto povinnosť neplatí, ak zástupca je zároveň štatutárnym orgánom.
(9)
Ak má žiadateľ o geologické oprávnenie pridelené identifikačné číslo organizácie,11a) k žiadosti podľa odsekov 3 a 4 pripojí úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o jeho pridelení.
(10)
Žiadosť o vydanie geologického oprávnenia možno podávať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.11b)
zobraziť paragraf
§ 23
Konanie o určení, zmene, predĺžení doby platnosti alebo zrušení prieskumného územia

(1)
Konanie o určení prieskumného územia a konanie o predĺžení platnosti prieskumného územia sa začína dňom podania návrhu ministerstvu. Konanie o zmene prieskumného územia alebo o zrušení prieskumného územia sa začína dňom podania návrhu držiteľa prieskumného územia ministerstvu; toto konanie môže začať ministerstvo aj z vlastného podnetu, ak sú na to z hľadiska verejného záujmu závažné dôvody alebo v konaní o zmene prieskumného územia alebo o zrušení prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov z podnetu dotknutej obce alebo dotknutého samosprávneho kraja.
(2)
Ak na tie isté vybrané geologické práce podá návrh na určenie prieskumného územia viac objednávateľov, ministerstvo začne konanie o určení prieskumného územia na návrh toho objednávateľa, ktorý podal návrh ako prvý.
(3)
Návrh na určenie prieskumného územia v etape vyhľadávacieho geologického prieskumu a podrobného geologického prieskumu obsahuje
a)
názov alebo obchodné meno a sídlo objednávateľa,
b)
názov prieskumného územia,
c)
názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa prieskumné územie nachádza,
d)
cieľ geologickej úlohy a označenie vybraných geologických prác a etapy geologického prieskumu,
e)
geologické práce, ktorých použitie sa predpokladá,
f)
dátum predpokladaného skončenia vyhodnotenia geologickej úlohy,
g)
návrh vymedzenia prieskumného územia na mape prieskumného územia podľa odseku 13, súradnice vrcholových bodov na povrchu a rozlohu prieskumného územia v km2 zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, osvedčené hlavným banským meračom25c) alebo autorizovaným geodetom a kartografom25d) v piatich vyhotoveniach,
h)
rozpočet geologickej úlohy,
i)
návrh pomerných podielov obcí podľa veľkosti časti prieskumného územia v katastrálnych územiach.
(4)
K návrhu na určenie prieskumného územia v etape vyhľadávacieho geologického prieskumu a podrobného geologického prieskumu objednávateľ, a ak ide o osobitné prieskumné územie zhotoviteľ geologických prác, priloží
a)
geologický zámer,
b)
údaje o zhotoviteľovi geologických prác, ktorými sú názov, sídlo, číslo a dátum vydania geologického oprávnenia,
c)
údaje o iných prieskumných územiach, chránených územiach, chránených ložiskových územiach, prípadne o dobývacích priestoroch zasahujúcich do prieskumného územia alebo bezprostredne s ním hraničiacich,
d)
vyjadrenie okresného úradu v sídle kraja nie staršie ako tri mesiace,26)
e)
stanovisko štátneho geologického ústavu nie staršie ako tri mesiace,
f)
stanoviská orgánov dotknutých obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa pri návrhu na určenie prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov vyjadrujú ku geologickému zámeru z hľadiska cieľov a priorít programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a samosprávnych krajov alebo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie; dotknutou obcou sa rozumie obec, v katastrálnom území ktorej sa prieskumné územie nachádza, a dotknutým samosprávnym krajom, samosprávny kraj, na ktorého území sa nachádzajú dotknuté obce.
(5)
Konanie o určení prieskumného územia sa nezačne, ak návrh neobsahuje podstatné náležitosti uvedené v odseku 3 písm. a), b), c), d), g), h) a v odseku 4 písm. a) a d).
(6)
Ministerstvo vyzve navrhovateľa, aby k návrhu na určenie prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov predložil ďalšie podklady, ak je to potrebné na spoľahlivé posúdenie návrhu z hľadiska možnosti budúceho využitia výhradného ložiska alebo ak sú na to z hľadiska verejného záujmu závažné dôvody.
(7)
Na návrh na zmenu prieskumného územia, na predĺženie doby platnosti prieskumného územia a na zrušenie prieskumného územia sa primerane vzťahujú odseky 3 až 5.
(8)
O zmenu prieskumného územia a o zrušenie prieskumného územia držiteľ prieskumného územia požiada najneskôr tri mesiace pred dňom požadovanej zmeny alebo zrušenia prieskumného územia.
(9)
Účastníkom konania o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia je ten, kto návrh podal a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.26a) Účastníkom konania o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov je aj dotknutá obec a dotknutý samosprávny kraj.
(10)
Dotknuté orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov26b) oznámia svoje stanoviská v lehote, ktorú určí ministerstvo a ktorá nemôže byť kratšia ako 15 dní; na stanoviská predložené po uplynutí určenej lehoty nemusí ministerstvo prihliadať. Ak je na zaujatie stanoviska nevyhnutný dlhší čas, ministerstvo na základe žiadosti dotknutého orgánu štátnej správy podľa osobitných predpisov26b) lehotu určenú podľa prvej vety pred jej uplynutím primerane predĺži.
(11)
Ministerstvo zamietne návrh na určenie prieskumného územia, ak
a)
navrhované prieskumné územie nespĺňa ustanovenia § 21, 22 a 24,
b)
dotknutý orgán štátnej správy nesúhlasí s určením prieskumného územia,
c)
v navrhovanom prieskumnom území prebieha konanie o vydaní povolenia na ukladanie podľa osobitného predpisu,26c)
d)
objednávateľ nezaplatil úhradu za iné prieskumné územie, ktorého je alebo bol držiteľom,
e)
objednávateľ v predchádzajúcich troch rokoch v inom prieskumnom území nezačal vykonávať geologické práce podľa § 22 ods. 5,
f)
v navrhovanom prieskumnom území platí prednostné právo na využitie výsledkov geologických prác,
g)
objednávateľ nezabezpečil vyhodnotenie výsledkov geologických prác v inom prieskumnom území, ktorého bol držiteľom, a neodovzdal záverečnú správu podľa § 19,
h)
určenie prieskumného územia by bolo v rozpore s verejným záujmom.
(12)
Ministerstvo neurčí prieskumné územie v katastri dotknutej obce a v území dotknutého samosprávneho kraja, ak dotknutá obec alebo dotknutý samosprávny kraj nesúhlasí s určením prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov z dôvodu jeho nesúladu so stanovenými cieľmi a prioritami programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo záväznej časti schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Objednávateľ upraví návrh vymedzenia prieskumného územia tak, aby prieskumné územie nezasahovalo do katastrov obcí a samosprávnych krajov, ktoré vyjadrili nesúhlas podľa predchádzajúcej vety.
(13)
Rozhodnutie o určení prieskumného územia obsahuje
a)
názov prieskumného územia,
b)
vybrané geologické práce a etapu geologického prieskumu,
c)
názov alebo obchodné meno a sídlo držiteľa prieskumného územia, identifikačné číslo organizácie,
d)
údaj o tom, či je držiteľ prieskumného územia držiteľom geologického oprávnenia,
e)
názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa prieskumné územie nachádza,
f)
súradnice lomových bodov prieskumného územia v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej,
g)
rozlohu prieskumného územia v km2,
h)
pomerné podiely obcí,
i)
dobu platnosti určenia prieskumného územia,
j)
sumu úhrady za prieskumné územie,
k)
ak ide o ložiskový geologický prieskum, určenie práva nakladania s nerastmi získanými vyhľadávaním a prieskumom,
l)
celkové náklady podľa rozpočtu geologickej úlohy,
m)
podmienky vykonávania geologických prác.
(14)
Súčasťou rozhodnutia o určení prieskumného územia, o zmene rozlohy prieskumného územia je vymedzenie prieskumného územia na povrchu uzavretým geometrickým obrazcom v Základnej mape Slovenskej republiky v mierke použitej primerane k rozlohe prieskumného územia.
(15)
O návrhu na určenie, zmenu, zrušenie, predĺženie doby platnosti a zmluvný prevod prieskumného územia rozhodne ministerstvo do troch mesiacov od začatia konania.
(16)
Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní.27)
(17)
Rozhodnutie o určení prieskumného územia ministerstvo zašle účastníkovi konania, obci, v ktorej katastrálnom území sa prieskumné územie nachádza, obvodnému banskému úradu a ďalším dotknutým orgánom štátnej správy.
zobraziť paragraf
§ 28
Zmena osobitného prieskumného územia na prieskumné územie

(1)
Ministerstvo môže na účel zmeny osobitného prieskumného územia na prieskumné územie vyhlásiť výberové konanie na výber nového držiteľa prieskumného územia.
(2)
Oznámenie o začatí výberového konania a základné údaje o prieskumnom území uverejní ministerstvo v Obchodnom vestníku najneskôr 90 dní pred dátumom ukončenia prijímania návrhov na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie. Ministerstvo zasiela oznámenie o začatí výberového konania a základné údaje o prieskumnom území Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev na uverejnenie v Úradnom vestníku; výberové konanie sa neskončí pred uplynutím lehoty 90 dní od uverejnenia v Úradnom vestníku.
(3)
Základné údaje o prieskumnom území, ktoré ministerstvo v oznámení o začatí výberového konania uverejňuje v Obchodnom vestníku a v Úradnom vestníku podľa odseku 2, sú
a)
adresa, na ktorú treba zaslať návrhy na zmenu osobitného prieskumného územia na prieskumné územie a dátum ukončenia prijímania návrhov,
b)
predmet výberového konania,
c)
údaje o prieskumnom území
1.
názov prieskumného územia,
2.
vybrané geologické práce a etapa geologického prieskumu,
3.
rozloha prieskumného územia,
4.
súradnice lomových bodov prieskumného územia v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej,
5.
názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa prieskumné územie nachádza,
d)
požiadavky na obsah návrhu účastníka výberového konania
1.
základné údaje o žiadateľovi, a to názov alebo obchodné meno a sídlo,
2.
údaje žiadateľa a štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
3.
doklady preukazujúce, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, že nie je v likvidácii a ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
4.
finančné možnosti žiadateľa, napríklad vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru,
5.
geologické oprávnenie, odborná spôsobilosť a technické možnosti žiadateľa, resp. zhotoviteľa geologických prác,
e)
kritériá hodnotenia návrhov,
f)
predpokladaný termín určenia zmeny osobitného prieskumného územia na prieskumné územie,
g)
podmienky na získanie súbornej geologickej dokumentácie.
(4)
Posudzovanie ponúk a výber uchádzača vykonáva komisia určená ministerstvom.
(5)
Vybraný držiteľ prieskumného územia má po úhrade časti nákladov vykonaných geologických prác, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu, právo na určenie prieskumného územia v súlade s § 22. Vybraný držiteľ prieskumného územia je povinný zabezpečiť pokračovanie geologických prác podľa schváleného projektu geologickej úlohy; ustanovenia § 14 tým nie sú dotknuté.
(6)
Rozhodnutím o určení prieskumného územia podľa odseku 5 stráca platnosť rozhodnutie o určení osobitného prieskumného územia.
zobraziť paragraf
§ 29
Vstup na cudzie nehnuteľnosti a ich užívanie

(1)
Zhotoviteľ geologických prác a ním poverené osoby sú oprávnení na účel vykonávania geologických prác vo verejnom záujme vstupovať na cudzie nehnuteľnosti, zriaďovať na nich pracoviská, prístupovú cestu a prívod vody a energie, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a odstraňovať porasty.
(2)
Činnosti podľa odseku 1 možno vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutne potrebný čas a za primeranú náhradu.
(3)
Zhotoviteľ geologických prác je povinný dohodnúť s vlastníkom nehnuteľnosti rozsah, spôsob vykonávania a dobu trvania geologických prác a oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti začatie vykonávania geologických prác písomne najmenej 15 dní vopred.
(4)
Ak vlastník nehnuteľnosti nesúhlasí s rozsahom, spôsobom a s dobou trvania výkonu oprávnenia podľa odseku 3 a nedôjde o tom k dohode, rozhodne na návrh zhotoviteľa geologických prác ministerstvo.
(5)
Užívať cudzie nehnuteľnosti na vykonávanie geologických prác, pri ktorých vznikajú geologické diela alebo geologické objekty, môže zhotoviteľ geologických prác podľa dohody s vlastníkom nehnuteľnosti. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o tom na návrh zhotoviteľa geologických prác ministerstvo.
(6)
Ministerstvo rozhodne v prospech návrhu zhotoviteľa geologických prác, len ak sa v konaní podľa odsekov 4 a 5 preukáže prevaha verejného záujmu nad záujmami vlastníka nehnuteľnosti.
(7)
Zhotoviteľ geologických prác je povinný dbať na to, aby sa čo najmenej zasahovalo do práv a právom chránených záujmov vlastníka nehnuteľnosti a aby nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
(8)
Za užívanie nehnuteľností patrí vlastníkovi od zhotoviteľa geologických prác primeraná náhrada. Ak nedôjde k dohode o primeranej náhrade, rozhodne o nej súd.
(9)
Zhotoviteľ geologických prác je povinný zaslať oznámenie o skončení geologických prác vlastníkom dotknutých nehnuteľností najneskôr v deň skončenia činnosti.
(10)
Lehota na vydanie rozhodnutia podľa odsekov 4 a 5 je šesť mesiacov od podania návrhu zhotoviteľom geologických prác. Ak je táto lehota z objektívnych dôvodov nepostačujúca, ministerstvo je oprávnené uvedenú lehotu predĺžiť o ďalších šesť mesiacov.
(11)
Pri väčšom počte účastníkov konania ministerstvo oznámi začatie konania a rozhodnutie podľa odsekov 4 a 5 účastníkom konania verejnou vyhláškou v mieste obvyklom. Ministerstvo oznámi začatie správneho konania a rozhodnutie podľa odsekov 4 a 5 verejnou vyhláškou aj vtedy, ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.
(12)
Väčším počtom účastníkov konania sa na účely tohto zákona rozumie najmenej 50 osôb.
(13)
Bez súhlasu vlastníka nehnuteľnosti a bez rozhodnutia ministerstva podľa odsekov 4 a 5 môže zhotoviteľ geologických prác obmedziť vlastnícke právo len pri naliehavom verejnom záujme, a to pri prevencii alebo pri likvidácii bezprostredne hroziacej živelnej pohromy28b) a pri prevencii a odstraňovaní havárií podľa osobitného predpisu,28c) a to iba na nevyhnutne potrebný čas.
(14)
Práva a povinnosti vlastníka nehnuteľnosti má podľa tohto zákona aj
a)
poľnohospodárske družstvo,
b)
správca majetku štátu, ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve štátu,
c)
správca majetku obce, ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve obce,
d)
nájomca, ak to vyplýva z nájomnej zmluvy,
e)
Slovenský pozemkový fond, ak je pozemok v jeho správe,
f)
pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, ak ide o pozemky združené vlastníkmi,
g)
obhospodarovateľ,29)
h)
iný správca.30)
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore