Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.09.2023 do 31.10.2023

Platnosť od: 06.09.1990
Účinnosť od: 01.09.2023
Účinnosť do: 31.10.2023
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST62JUD345100DS27EUPP3ČL36

Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.09.2023 do 31.10.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 369/1990 s účinnosťou od 01.09.2023 na základe 285/2023

Legislatívny proces k zákonu 285/2023

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 285/2023, dátum vydania: 14.07.2023

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

Návrh zákona bol vypracovaný s cieľom zlepšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS“) pre pacientov bezprostredne ohrozených na živote, a to tak, aby garantoval teoretickú dostupnosť dojazdu ambulancie ZZS na miesto zásahu do 15 minút pre 90% obyvateľstva, zefektívniť fungovanie ZZS a zakomponovať potrebné menšie úpravy vyplývajúce z aktuálnych povinností a potrieb systému ZZS na Slovensku. Úpravy tiež potrebné na splnenie cieľov a míľnikov Plánu obnovy a odolnosti, komponentu 11, reformy 4, ktorá podmieňuje investície 4 a 5.

Návrh zákona vkladá do súčasnej právnej úpravy nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“ a obsahuje s tým súvisiace zmeny ďalších častí zákona. Zavedenie tohto typu ambulancie ZZS podľa analýz Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (ďalej len „OS ZZS SR“) zlepší dostupnosť ZZS pre pacientov a skráti čas, za ktorý dokáže pacient v ohrození života dostať odbornú zdravotnú starostlivosť. Tento typ ambulancie ZZS je bežným v ďalších krajinách Európskej únie (vrátane Českej republiky, Rakúska a iných).

Návrh zákona upravuje pravidlá zmeny sídla stanice ZZS, najmä počíta pri procese povoľovania zmien aj s OS ZZS SR, ktoré vzhľadom na svoje analýzy a poznatky z praxe dokáže lepšie posúdiť vhodnosť poskytovateľom novo navrhovaného umiestnenia stanice ZZS. Tiež je navrhovaná pravidelná úprava sídel staníc podľa aktuálnych potrieb obyvateľstva, vyplývajúcich z analýz a štatistík OS ZZS SR. Doterajšia právna úprava umožňovala zmenu sídla bez ohľadu na skutočnosti vyplývajúce z pravidelnej analýzy o najefektívnejšom rozmiestnení posádok vypracovanej OS ZZS SR. Aktualizácia rozmiestnenia staníc sa zvykla robiť aj doteraz pri vydávaní povolení na prevádzkovanie ambulancie ZZS, tento dôležitý krok však nebol zakomponovaný v zákone.

Návrhom zákona sa zároveň mení vyhlasovateľ výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, čo by malo zvýšiť transparentnosť výberového konania.

Návrh zákona presnejšie definuje požadované časové limity a povinnosti poskytovateľov ZZS tak, aby sa minimalizovali časové straty pri výjazdoch ZZS. Skrátená doba medzi príjmom výzvy posádkou ZZS a samotným výjazdom na zásah urýchli príchod odbornej pomoci k pacientovi potencionálne vyžadujúcemu neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň bude posádka vďaka skráteniu celkovej doby zásahu skôr dostupná pre prípadný ďalší zásah.

2

OS ZZS SR v súčasnosti nemá povinnosť zabezpečovať správu centrálneho registra automatických externých defibrilátorov (ďalej len ,,AED“). Návrh zákona určuje OS ZZS SR povinnosť zabezpečovať správu registra takýchto zariadení, čo je štandardom v ostatných európskych krajinách. AED je zariadenie, ktoré pomáha obnoviť srdcový rytmus pomocou elektrického výboja. Jeho súčasťou defibrilačné elektródy, ktoré umožňujú analyzovať srdcový rytmus. Včasné použitie tohto zariadenia u pacientov s náhlou zástavou obehu zvyšuje úspešnosť resuscitácie a znižuje následný neurologický deficit po úspešnom návrate spontánnej cirkulácie. Návrhom zákona sa neukladá právna povinnosť registrovania zakúpeného AED. Zámerom je vytvorenie siete verejne dostupných zariadení AED a zvýšenie povedomia o dôležitosti tohto zariadenia. Informácie a údaje o zariadení AED a o ich vlastníkoch sa uložia do databázy AED vedenej OS ZZS SR a zverejníme na mape AED sprístupnenej na stránke

www.155.sk

.

Predkladaný návrh zákona pozitívny vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti vydané licencie na prevádzkovanie staníc ZZS platné do roku 2025. Po tomto roku bude vydaný nový plán zabezpečenia ambulanciami ZZS v Slovenskej republike, kde bude môcť byť zaradený aj navrhovaný nový typ ambulancie ZZS. Vo všeobecnosti očakávame pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Zvýšenie počtu typov ambulancií rozšíri možnosti pre subjekty, ktoré sa budú uchádzať o povolenie na prevádzkovanie ambulancie ZZS. Negatívnym vplyvom je možná potrebná investícia na nákup nového typu vozidla. Obnova vozového parku je ale poskytovateľmi ZZS spravidla realizovaná v pravidelných intervaloch aj v súčasnosti, a to vzhľadom na vysokú vyťaženosť vozidiel v systéme a s tým súvisiace opotrebovanie vozidiel.

Predložený návrh zákona pozitívny a aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na informatizáciu spoločnosti. Nemá vplyv na životné prostredie. pozitívny vplyv na služby verejnej správy, respektíve služby v zdravotníctve. Nepredpokladajú sa sociálne vplyvy. Predložený návrh zákona nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

3

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo zdravotníctva SR

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie

január 2023

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*

február 2023

2.Definovanie problému

V súčasnosti zákon 578/2004 Z. z. nepozná typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby „RV“ – ambulancia rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime, ktorá je štandardom vo viacerých krajinách Európskej únie a zvyšuje dostupnosť záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS“) pre obyvateľstvo. V aktuálnom procese posúdenia vydania povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS, respektíve zmeny sídla stanice ZZS, nie je zakomponované Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (ďalej len „OS ZZS SR“), ktoré ale posádky vysiela na zásahy a teda vie kvalitne a odborne posúdiť, či je stanica posádky ZZS na vhodnom mieste. V zákone sú zároveň niektoré neexaktné, respektíve nedošpecifikované termíny, ktoré v mnohých prípadoch predlžujú celkový čas realizácie výjazdu posádkou ZZS, čo znemožňuje jej dostupnosť pre ďalších pacientov potencionálne ohrozených na živote. V zákone absentuje úloha pre OS ZZS SR spravovať register automatických externých defibrilátorov, ktorých včasné použitie laickou verejnosťou počas prvých minút náhlej zástavy obehu výrazne zvyšuje šance na prežitie postihnutých, no tiež znižuje riziko závažného neurologického deficitu. Neurologický deficit po náhlej zástave obehu zásadne znižuje kvalitu života zachránených pacientov. Práve operátori OS ZZS SR telefonicky asistujú laickým záchrancom pri tomto type volaní, kedy je krvný obeh zachraňovaného zastavený. Na čo najefektívnejšiu pomoc potrebujú vedieť, či a kde v okolí udalosti sa nachádza AED, ktorý možno použiť. V súčasnosti oficiálne register AED na Slovensku neexistuje.

3.Ciele a výsledný stav

Príslušná novela zákona bola vypracovaná s cieľom zlepšiť a zefektívniť fungovanie záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Vo výsledku by mala zabezpečiť lepšiu a rýchlejšiu dostupnosť ZZS pacientom vyžadujúcim neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Novela tiež zaraďuje do procesu posúdenia umiestnenia stanice ZZS aj OS ZZS SR. Zároveň podmieňuje vznik oficiálneho registra automatických externých defibrilátorov (ďalej len „AED“) na Slovensku. Výsledkom častejšieho používania AED bude viac zachránených ľudí po náhlej zástave obehu, aj vyššia kvalita ich života vzhľadom na zníženie neurologického deficitu po zástave obehu.

4.Dotknuté subjekty

Pacienti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.

5.Alternatívne riešenia

Nulový variant: V prípade absencie právnej úpravy budú dostupnosť záchrannej služby aj funkčnosť úkonov spojených so záchranou života nižšie, ako je ich možný potenciál, čo môže viesť ku zníženej kvalite života dotknutých osôb, trvalým zdravotným následkom, prípadne ku predčasným úmrtiam.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

Nová vyhláška/výnos Ministerstva zdravotníctva SR ku novej sieti staníc ZZS, personálnemu štandardu posádok ZZS a materiálno-technickému vybaveniu posádok ZZS. Zmena sa dotkne najmä, výnosu ministerstva

4

zdravotníctva z 11. marca 2009, č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov a nariadenia ministerstva zdravotníctva č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby.

7.Transpozícia práva EÚ

Uveďte, či v predkladanom návrhu právneho predpisu dochádza ku goldplatingu podľa tabuľky zhody.

Áno Nie

Ak áno, uveďte, ktorých vplyvov podľa bodu 9 sa goldplating týka:

8.Preskúmanie účelnosti

Preskúmanie účelnosti predkladaného materiálu navrhujeme po uplynutí 5 rokov.

Vyhodnotenie sa bude vykonávať na základe zistenia/skrátenia dojazdového času k dg. K a N oproti predchádzajúcemu obdobiu a počtu zásahov ambulancií s lekárom za sledované obdobie. Uvedené obdobie sa bude počítať od nových výberových konaní na stanice ZZS, ktoré sa budú určovať až po novej analýze siete v nadväznosti na Optimalizáciu siete nemocníc.

Kontrolu dostupnosti záchrannej zdravotnej služby (napr. čas od príjmu výzvy posádkou ZZS po príjazd posádky na určené miesto) možno realizovať na základe údajov Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.

*** posudzovanie sa týka len zmien v I. a II. pilieri univerzálneho systému dôchodkového zabezpečenia s identifikovaným dopadom od 0,1 % HDP (vrátane) na dlhodobom horizonte.

9.Vybrané vplyvy materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,

v prípade identifikovaného negatívneho

vplyvu

Áno

Nie

Čiastočne

v tom vplyvy na rozpočty obcí a vyšších územných celkov

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,

v prípade identifikovaného negatívneho vplyvu

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií v prípade vybraných opatrení ***

Áno

Nie

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Mechanizmus znižovania byrokracie

a nákladov sa uplatňuje:

Áno

Nie

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

5

10.Poznámky

Všetky prípadné náklady s registrom AED budú zabezpečené v rámci limitov dotknutého subjektu verejnej správy.

11.Kontakt na spracovateľa

Mgr. Mária Ondeková, OII, mail:

maria.ondekova@health.gov.sk

, tel. č.: 02/ 593 73 412

Mgr. Radovan Hribik, OZS, mail:

radovan.hribik@health.gov.sk

, tel. č.: 02/ 593 73 401

12.Zdroje

Zdrojmi pre vypracovanie analýzy boli štatistiky Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, a zároveň jeho analýzy ideálneho rozmiestnenia staníc ZZS v spolupráci so Žilinskou univerzitou.

Informácie o dôležitosti a štatistiky použitia automatického externého defibrilátora laickými záchrancami možno nájsť v množstve publikácií, napríklad POLLACK, Ross, a kol. Impact of bystander automated external defibrillator use on survival and functional outcomes in shockable observed public cardiac arrests. In: Circulation [Online]. 2018, 20, 2104-2113. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030700.

13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 008/2023

(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)

Súhlasné

Súhlasné s návrhom na dopracovanie

Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:

K doložke vybraných vplyvov

Komisia odporúča predkladateľovi v Doložke vybraných vplyvov v časti 11. Kontakt na spracovateľa doplniť funkciu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.

Odôvodnenie: Odporúča sa uviesť meno, priezvisko a funkciu spracovateľa, emailový a telefonický kontakt.

Spôsob vyhodnotenia: akceptované

K vplyvom na rozpočet verejnej správy

V doložke vybraných vplyvov je označený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v tabuľke č. 1 je kvantifikovaný vplyv na VZP v riadku Financovanie zabezpečené v rozpočte v sume 1,55 mil. eur v roku 2025, v sume 15,89 mil. eur v roku 2026 a v sume 19,38 mil. eur ročne od roku 2027. V časti 2.1.1. predkladateľ konštatuje, že sa predpokladá ročná úspora zriadením ambulancií rýchlej lekárskej pomoci „RV“ transformáciou existujúcich ambulancií rýchlej lekárskej pomoci „RLP“. Na základe uvedeného Komisia predpokladá, že kvantifikácie uvedené v riadku „Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora“ v kladných hodnotách sú úsporou, preto ich žiada uvádzať s mínusovým znamienkom.

Zároveň z čísel uvádzaných v tabuľke č. 1 sa nie je možné dopočítať k predmetnej úspore, preto Komisia žiada kvantifikácie uviesť tak, aby bolo možné sa k uvedenej úspore dopočítať. Komisia tiež žiada v analýze vplyvov doplniť výpočty na základe, ktorých bol uvedený vplyv kvantifikovaný.

V dôvodovej správe a v doložke vybraných vplyvov v časti 10. Poznámky predkladateľ konštatuje „V súčasnosti nie je možné vyhodnotiť finančný vplyv zavedenia posádky rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“, nakoľko ide len o technické zaradenie do zákona“, pričom v analýze vplyvy na rozpočet verejnej správy kvantifikuje. Nie je zrejmé z čoho vychádza uvedené konštatovanie. Uvedené žiada Komisia vypustiť alebo vysvetliť.

Spôsob vyhodnotenia: akceptované

V nadväznosti na vyššie uvedené žiada Komisia zosúladiť dôvodovú správu, doložku vybraných vplyvov s analýzou vplyvov na rozpočet verejnej správy, keďže v dôvodovej správe predkladateľ konštatuje, že predložený materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy a v doložke vybraných vplyvov je označený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom v analýze vplyvov sú vplyvy na rozpočet kvantifikované.

Spôsob vyhodnotenia: akceptované

Komisia žiada prepracovať analýzu vplyvov v súlade s platnou Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov, t. j. konkrétne je potrebné:

• v tabuľkách uvádzať vplyvy na aktuálny rozpočtový rok a tri nasledujúce rozpočtové roky,

Spôsob vyhodnotenia: akceptované

• je potrebné vplyv na VZP zohľadniť v príslušnom riadku „- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy“,

6

Spôsob vyhodnotenia: akceptované

• vypracovať výdavkovú tabuľku č. 4,

Spôsob vyhodnotenia: neakceptované. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je cenovým orgánom

podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

• upraviť chybné čísla v tabuľke č. 1 v riadku „Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora“ a v texte v časti 2.1.1.

Spôsob vyhodnotenia: akceptované

K vplyvom na podnikateľské prostredie

Komisia žiada predkladateľa o vypracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a Kalkulačky nákladov.

Odôvodnenie: Materiál neobsahuje správne dokumenty, ktoré je potrebné vypracovať podľa pravidiel Jednotnej

metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Je potrebné vypracovať Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, kde budú uvedené vplyvy na podnikateľské prostredie a postup kvantifikácií. Taktiež je potrebné tieto vplyvy kvantifikovať prostredníctvom Kalkulačky nákladov.

Spôsob vyhodnotenia: akceptované

K vplyvom na informatizáciu spoločnosti

Komisia nesúhlasí s tým, že „Návrh zákona z....../2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti. Vytváranie centrálneho registra automatických externých defibrilátorov považuje Komisia za vplyv na informatizáciu spoločnosti. Uvedené je nutné premietnuť do doložky a analýzy vplyvov na informatizáciu spoločnosti.

Spôsob vyhodnotenia: akceptované

K vplyvom na služby verejnej správy pre občana

Komisia po preskúmaní predmetného materiálu súhlasí s vyznačením pozitívneho vplyvu služieb verejnej správy na občana v doložke vybraných vplyvov a súhlasí s vyznačením pozitívneho vplyvu na procesy služieb vo verejnej správe.

Predkladateľovi Komisia navrhuje v Analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana v bode 7.2.2. „Časový vplyv“, viac špecifikovať, prípadne vyčísliť zníženie času vybavenia požiadavky.

Spôsob vyhodnotenia: akceptované

14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)

Súhlasné

Súhlasné s návrhom na dopracovanie

Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:

7

Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana

Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom

Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?

Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)

Predložený návrh nepredpokladá priamo zmenu existujúcej služby, ktorou je poskytovanie odozvy na tiesňové volanie Operačným strediskom ZZS SR a poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti záchrannou zdravotnou službou. V rámci poskytovania tejto služby však dôjde k pridaniu novej alternatívy ambulancie ZZS, konkrétne „RV“ – ambulancia rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime. Tá je štandardom vo viacerých krajinách Európskej únie a zvyšuje dostupnosť záchrannej zdravotnej služby pre obyvateľstvo.

Nová služba (konkretizujte a popíšte)

Nie.

7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom

Názov služby

Záchranná zdravotná služba

Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať

OS ZZS SR, poskytovatelia ZZS

7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?

Priamy vplyv (popíšte)

Zlepšenie dostupnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Nepriamy vplyv (popíšte)

7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana

7.2.1 Náklady

Zníženie priamych finančných nákladov

Navrhovaná úprava nemá priamy vplyv na výšku finančných nákladov.

Zvýšenie priamych finančných nákladov

Navrhovaná úprava nemá priamy vplyv na výšku finančných nákladov.

8

Zníženie nepriamych finančných nákladov

Navrhovaná úprava môže mať za následok nepriame zníženie nákladov nakoľko existuje predpoklad, že na rozdiel od súčasnosti, kedy je štandardná posádka rýchlej lekárskej pomoci trojčlenná, posádka „RV“ bude dvojčlenná. Uvedený vplyv je ale minimálny vzhľadom na skutočnosť, že transformácia posádky RLP na RV bude možná len v niektorých prípadoch, najmä vo väčších mestách.

Zvýšenie nepriamych finančných nákladov

Navrhovaná úprava nezvýši finančné náklady.

7.2.2 Časový vplyv

Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)

Nie

Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)

Na základe analýz navrhované úpravy zvýšia dostupnosť záchrannej zdravotnej služby, a teda znížia čas čakania na posádku záchrannej zdravotnej služby osobou vyžadujúcou poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Novela presnejšie definuje požadované časové limity a povinnosti poskytovateľov ZZS tak, aby sa minimalizovali časové straty pri výjazdoch ZZS. Skrátená doba medzi príjmom výzvy posádkou ZZS a samotným výjazdom na zásah urýchli príchod odbornej pomoci k pacientovi potencionálne vyžadujúcemu neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň bude posádka vďaka skráteniu celkovej doby zásahu skôr dostupná pre prípadný ďalší zásah.

7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?

Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?

Pacienti vyžadujúci neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Počet týchto pacientov je premenlivý a závisí na viacerých faktoroch, akými sú napríklad udalosti s hromadným postihnutím osôb.

7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?

Nové povinnosti (identifikujte)

Nie.

Zanikajúce povinnosti (identifikujte)

Nie.

7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe

7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?

Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?

OS ZZS SR, poskytovatelia ZZS

7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?

Nové povinnosti (identifikujte)

Vzniká povinnosť vedenia registra automatických externých defibrilátorov. Register viedlo z vlastnej iniciatívy OS ZZS SR aj doteraz, avšak pre OS ZZS SR sa schválením zákona zjednodušia procesné úkony. Zároveň sa bližšie určí význam zahájenia výjazdu posádkou ZZS, čo bude mať za následok minimalizovanie časových strát pri výjazdoch

9

ZZS. Skrátená doba medzi príjmom výzvy posádkou ZZS a samotným výjazdom na zásah urýchli príchod odbornej pomoci k pacientovi potencionálne vyžadujúcemu neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň bude posádka vďaka skráteniu celkovej doby zásahu skôr dostupná pre prípadný ďalší zásah.

Zanikajúce povinnosti (identifikujte)

Nie sú.

10

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

3.1 Náklady regulácie

3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.

Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na

webovom sídle MH SR

, (ďalej len

„Kalkulačka nákladov“):

TYP NÁKLADOV

Zvýšenie nákladov v € na PP

Zníženie nákladov v € na PP

A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality

0

0

B. Iné poplatky

0

0

C. Nepriame finančné náklady

0

0

D. Administratívne náklady

0

0

Spolu = A+B+C+D

0

0

z toho

E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky

0

0

F. Úplná harmonizácia práva EÚ

0

0

VÝPOČET mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov

IN

OUT

G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F

0

0

11

3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov

Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):

P.č.

Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP

Číslo normy

(zákona, vyhlášky a pod.)

Lokalizácia (§, ods.)

Pôvod regulácie:

SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby

Účinnosť

regulácie

Kategória dotk. subjektov

Počet subjektov v dotk. kategórii

Počet subjektov MSP v dotk. kategórii

Vplyv na 1 podnik. v €

Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €

Druh vplyvu

In (zvyšuje náklady) /

Out (znižuje náklady)

12

Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov

Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým postupom.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným pripomienkovým konaním

Uveďte formu konzultácií vrátane zdôvodnenia jej výberu a trvanie konzultácií, termíny stretnutí. Uveďte spôsob oslovenia dotknutých subjektov, zoznam konzultujúcich subjektov, tiež link na webovú stránku, na ktorej boli konzultácie zverejnené.

Uveďte hlavné body konzultácií a ich závery.

Uveďte zoznam predložených alternatívnych riešení problematiky od konzultujúcich subjektov, ako aj návrhy od konzultujúcich subjektov na zníženie nákladov regulácií na PP, ktoré neboli akceptované a dôvod neakceptovania.

Alternatívne namiesto vypĺňania bodu 3.2 môžete uviesť ako samostatnú prílohu tejto analýzy Záznam z konzultácií obsahujúci požadované informácie.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je cenovým orgánom podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Podnikateľské subjekty (Záchranná zdravotná služba Bratislava, Záchranná služba Košice a Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby) boli súčasťou pracovnej skupiny, ktorá vypracúvala návrh úpravy zákona.

3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu

Dochádza k vytvoreniu resp. k zmene bariér na trhu?

Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (napr. špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)?

Ovplyvňuje zmena regulácie cezhraničné investície (príliv/odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)?

Ovplyvní dostupnosť základných zdrojov (financie, pracovná sila, suroviny, mechanizmy, energie atď.)?

Ovplyvňuje zmena regulácie inovácie, vedu a výskum?

Ako prispieva zmena regulácie k cieľu Slovenska mať najlepšie podnikateľské prostredie spomedzi susediacich krajín EÚ?

Konkurencieschopnosť:

Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť:

zvyšuje x

nemení znižuje

13

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je cenovým orgánom podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Produktivita:

Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?

Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu:

zvyšuje x

nemení znižuje

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je cenovým orgánom podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3.4 Iné vplyvy na podnikateľské prostredie

1.

V súčasnosti nie je možné vyhodnotiť finančný vplyv zavedenia ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“, nakoľko ide len o technické zaradenie do zákona. V súčasnosti vydané povolenia na prevádzkovanie staníc ZZS platné do roku 2025. Po tomto roku bude vydaný nový plán zabezpečenia v Slovenskej republike ambulanciami záchrannej zdravotnej služby, kde bude môcť byť zaradený aj navrhovaný nový typ ambulancie. Vo všeobecnosti očakávame pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Zvýšenie počtu typov ambulancií rozšíri možnosti pre subjekty, ktoré sa budú uchádzať o povolenie na prevádzkovanie ambulancie ZZS.

2.

Negatívnym vplyvom je možná potrebná investícia na nákup nového typu vozidla. Obnova vozového parku je ale poskytovateľmi ZZS spravidla realizovaná v pravidelných intervaloch aj v súčasnosti, a to vzhľadom na vysokú vyťaženosť vozidiel v systéme a s tým súvisiace opotrebovanie vozidiel.

Navrhovanou úpravou sa upravili, respektíve ustanovili nové, povinnosti pre poskytovateľov ZZS 5 zákona č. 579/2004 Z. z.), a tým aj upravil rozsah sankcionovateľných porušení povinností. Podmienky jednoznačne ustanovené zákonom a každý žiadateľ je povinný ich splniť.

14

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2023

2024

2025

2026

Príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť

0

0

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom

0

0

+1 550 112,00

+15 888 648,00

v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť

0

0

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

Spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.

o rozpočtovej zodpovednosti

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.

o rozpočtovej zodpovednosti

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

+1 550 112,00

+15 888 648,00

Vplyv na počet zamestnancov

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Financovanie zabezpečené v rozpočte

0

0

1 550 112,00

15 888 648,00

v tom: financovanie je kryté z rozpočtu verejného zdravotného poistenia z transformovaných RLP posádok, cenovým výmerom regulovanou cenou

0

0

1 550 112,00

15 888 648,00

Iné ako rozpočtové zdroje

0

0

0

0

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

0

0

- 140 952,00

- 1 444 758,00

15

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Predpokladá sa zriadenie ambulancií rýchlej lekárskej pomoci Rendez-vous (ďalej „RV“) transformáciou existujúcich ambulancií rýchlej lekárskej pomoci (ďalej RLP) do systému záchrannej zdravotnej služby. Počet takýchto ambulancií bude stanovený všeobecne záväzným právnym predpisom v počte 25. Pre platnosť aktuálnych vydaných licencií na prevádzkovanie ambulancií RLP bude transformácia prebiehať v troch kolách podľa dátumov končiacich licencií. Prvé transformované posádky budú v systéme od 1. október 2025, nasledujúca transformácia od 1.1.2026 a od 1.7.2026 sa plánuje s ukončenou transformáciou všetkých 25 posádok.

Regulovaná paušálna platba bude stanovená cenovým opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa predpokladá úspora výdavkov zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Za predpokladu rovnakého materiálno-technického vybavenia ako ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, bez možnosti transportu pacienta, so zmenou personálneho obsadenia oproti ambulancii rýchlej lekárskej pomoci v počte „1 zdravotnícky záchranár - vodič a 1 lekár“ sa predpokladá pevná suma vo výške cca 64 588,00 €/na jednu ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci „RV“ na jeden mesiac.

Povinná transformácia a prevádzka ambulancií rýchlej lekárskej pomoci „RV“ sa plánuje najneskôr od 1. októbra 2025. Zmena zákona navrhuje možnú transformáciu aj od 1.1. 2024 po splnení všetkých podmienok poskytovateľa, na základe existujúcej vydanej licencie na prevádzkovanie lekárskej ambulancie RLP na lekársku ambulanciu RV a zo súhlasom Ministerstva zdravotníctva, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vyjadrením Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

Predpokladaný počet ambulancií rýchlej lekárskej pomoci „RV“ je 25 čo predstavuje náklady vo výške 1 614 700,00 € mesačne a 19 376 400,00 ročne, ktoré budú uhrádzané zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Uvedené náklady sa na základe tohto materiálu prejavia v rozpočte na verejnú správu od roku 2027, kedy by malo dôjsť k plnej transformácii určených ambulancií ZZS. Predpokladá sa úspora, pri transformácií 25 posádok RLP na typ „RV“ ročná úspora 1 761 900,00 €. Táto úspora bude ovplyvnená a znížená cca o 45% vzhľadom k tomu, že v niektorých prípadoch bude nevyhnutné aby lekár po svojej intervencii, pokračoval v poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti a sprevádzal pacienta na konečné ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia vo vozidle rýchlej zdravotnej pomoci alebo rýchlej zdravotnej pomoci typu „S“, nakoľko bude potrebný zásah obidvoch typov posádok.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?

Transformáciou 25 ambulancií RLP na ambulanciu „RV“ v systému záchrannej zdravotnej služby (ďalej ZZS) od roku 2025 sa predpokladá pozitívny vplyv na zamestnanosť v zmysle doplnenie personálneho obsadenia ostatných typov ambulancií v ZZS. Aktuálne v ZZS chýba cca 400 záchranárov a vodičov ZZS. Počet ambulancií „RV“ bude stanovený

16

všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe analýzy. Na zabezpečenie nepretržitej prevádzky jednej ambulancie RV sa predpokladá v kumulovanej funkcii 1 zdravotnícky záchranár vodič a 1 lekár, čo predstavuje úsporu 1 vodiča/zdravotníckeho záchranára - vodiča, ktorý vykonával v posádke RLP prácu vodiča. Uvoľnený člen posádky, bude pokračovať vo výkone svojej práce v inom type ambulancie ZZS. V nepretržitej prevádzke pri 25 posádkach RV a pri personálnom normatíve 4,6 vodiča v posádke RLP sa predpokladá, že sa uvoľní 115 vodičov/zdravotníckych záchranárov, ktorí doplnia aktuálne nenaplnené personálne obsadenie v posádkach RLP, RZP a RZP-S. Z toho je cca 33% vodičov bez zdravotníckeho vzdelania, ktorí budú vykonávať prácu v posádkach RLP a RZP-S a 67% zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú kumulovanú funkciu zdravotnícky záchranár vodič RLP, budú vykonávať ďalej svoje povolanie v posádkach RLP, RZP a RZP-S. V tejto súvislosti sa nepredpokladá nárast výdavkov zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, naopak jeho úspora, bez zníženia kvality poskytovaných služieb. Za predpokladu rovnakého materiálno-technického vybavenia ako ambulancia RLP, bez možnosti transportu pacienta, avšak so zmenou personálneho obsadenia oproti ambulancii RLP v počte „1 zdravotnícky záchranár - vodič a 1 lekár“ sa predpokladá pevná suma vo výške cca 64 588 eur/ na jednu ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci „RV“ na jeden mesiac. Náklady na mzdy sú zohľadnené vo výške paušálnych platieb. Nakoľko aktuálne si viac ako 90% vodičov bez zdravotníckeho vzdelania zvyšuje svoju kvalifikáciu štúdiom, časový odklad povinnej transformácie, im umožňuje pokračovať vo výkone povolania, bez rizika neuplatnenia sa po dokončenej transformácii v roku 2026 posádok na RV.

.......................................................................................................................................................

2.2.2. Charakteristika návrhu:

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

x kombinovaný návrh

iné

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

r

r + 1

r + 2

r + 3

Indikátor ABC

Indikátor KLM

Indikátor XYZ

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

17

Odhadované objemy

Paušálne platby/regulovaná cena

2023

2024

2025

2026

Posádky RLP

67 642 560,00*

67 642 560,00*

65 951 496,00**

50 309 154,00****

Posádky RV

0,00

0,00

1 550 112,00***

15 888 648,00*****

spolu za rok

67 642 560,00

67 642 560,00

67 501 608,00

66 197 802,00

úspora oproti RLP platbám

0,00

0,00

140 952,00

1 444 758,00

súčasný stav výdavkov na RLP

67 642 560,00*

67 642 560,00*

*80 počet staníc RLP x 70 461,-€ mesačný paušál x 12 mesiacov.

**Rok 2025 výpočet pri zníženom počte RLP o 8 staníc/3 mesiace (október, november,

december 2025. (80x 70 461,-€ x 9) + (72x 70 461,00 x 3).

*** Rok 2025 sa počíta len transformáciou 8 posádok od 1.10.2025, preto odhadovaný

objem na RV 8x 64 588, 00 x 3.

**** Rok 2026 výpočet pri zníženom počte RLP o 16/6 mesiacov január-jún 2026 a 25 staníc

júl-december 2026. (64x 70 461,00 x 6) + (55x 70 461,00 x 6).

*****Rok 2026 prvý polrok 16x 64 588,-€ x 6 mesiacov, druhý polrok 25x 64 588,00 x 6.

Rozdiel medzi regulovanej cenou paušálnej platby medzi RLP a RV je o mzdové náklady vodiča v posádke RLP. V paušálnej platbe pre rok 2023 je stanovená minimálny mzdový náklad na mzdu vodiča 932,-€ brutto + odvody zamestnávateľa, výsledná cena práce je 1 276,74,-€/mesiac/1 vodič. Pri personálnom normatíve 4,6 vodiča na jednu posádku RLP, je to mesačne 5 873,-€. O uvedenú sumu je ponížená paušálna platba na posádku RV.

Doplnením ambulancií rýchlej lekárskej pomoci „RV“ do systému záchrannej zdravotnej služby v roku 2025 sa nepredpokladá priamy pozitívny vplyv na zamestnanosť ale doplnenie personálnych normatívov pre jednotlivé ambulancie ZZS a skvalitnenie poskytovaných služieb. Na zabezpečenie nepretržitej prevádzky jednej ambulancie RV sa predpokladá zníženie obsadenosti rýchlej lekárskej pomoci o 1 vodiča, ktorý ale pri súčasnej situácii nedostatku pracovníkov v ZZS (cca 350-400) bude pokračovať vo výkone svojho povolania. Počet takýchto ambulancií bude stanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe analýzy, pričom pevná cena bude stanovená cenovým opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Za predpokladu rovnakého materiálno-technického vybavenia ako ambulancia rýchlej lekárskej pomoci avšak so zmenou personálneho obsadenia oproti ambulancii rýchlej lekárskej pomoci v počte „1 zdravotnícky záchranár vodič a 1 lekár“ sa predpokladá pevná suma vo výške cca 64 588,-€ / na jednu ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci „RV“ na jeden mesiac. Náklady na mzdy zohľadnené vo výške paušálnych platieb, ide o regulovanú cenu riadenú cenovým výmerom MZ SR.

18

Tabuľka č. 3

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

r

r + 1

r + 2

r + 3

poznámka

Daňové príjmy (100)1

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

19

Vplyv na verejné zdravotné poistenieTabuľka č. 4

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2023

2024

2025

2026

poznámka

Bežné výdavky (600)

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Tovary a služby (630)2

Bežné transfery (640)2

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

Kapitálové výdavky (700)

0

0

+1 550 112

+15 888 648

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

Kapitálové transfery (720)2

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0

0

+1 550 112

+15 888 648

Jedná sa len o predbežné vyčíslenie nákladov. Výsledná suma sa určí po zaradení tohto typu ambulancie do systému ZZS

20

Tabuľka č. 5

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

r

r + 1

r + 2

r + 3

poznámka

Počet zamestnancov celkom

z toho vplyv na ŠR

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

z toho vplyv na ŠR

Osobné výdavky celkom (v eurách)

0

0

0

0

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

z toho vplyv na ŠR

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

z toho vplyv na ŠR

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

2.2.5. Výpočet vplyvov na dlhodobú udržateľnosť verejných financií

Uveďte model, ktorý bol použitý na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky v dlhodobom horizonte, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali a boli v modeli zahrnuté. Popíšte použitý model spolu s jeho modifikáciami, ak boli pri výpočte vykonané.

21

Tabuľka č. 6

Vplyv na verejné financie

Dlhodobá udržateľnosť

d

d+10

d+20

d+30

d+40

Poznámka

Vplyv na výdavky v p. b. HDP

Vplyv na príjmy v p. b. HDP

Vplyv na bilanciu v p. b. HDP

Poznámka:

Písmeno „d“ označuje prvý rok nasledujúcej dekády.

Tabuľka sa vypĺňa pre každé opatrenie samostatne. V prípade zavádzania viacerých opatrení sa vyplní aj tabuľka obsahujúca aj kumulatívny efekt zavedenia všetkých opatrení súčasne.“

22

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Biznis vrstva

A – nová služba

B – zmena služby

Kód koncovej služby

Názov koncovej služby

Úroveň elektronizácie

6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich koncových služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb pre občana alebo podnikateľa?

B

ks_352128

Predloženie žiadosti o registráciu do centrálneho registra

4

Aplikačná a technologická vrstva

A – nový systém

B – zmena systému

Kód systému

Názov systému

Vo vládnom cloude – áno / nie

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy? Predpokladá správca umiestnenie informačného systému vo vládnom cloude?

B

isvs_11657

Register AED

nie

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)

X

X

B

Zjednodušenie prístupu ku konaniu a odstraňovanie byrokracie

Elektronické konanie

6.4.1. Predpokladá predložený návrh vedenie konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb?

Áno

Nie

(Uveďte, o aké konanie ide.)

6.4.2. Je dané konanie možné v celku vykonať elektronicky?

Áno

Nie

(Ak sú niektoré úkony v konaní, alebo celé konanie viazané na listinnú podobu komunikácie, uveďte o aké ide a z akého dôvodu.)

6.4.3. Je úprava konania kompatibilná s inštitútmi zákona o e-Governmente a je na dané konanie zákon o e-Governmente možné použiť?

Áno

Nie

(Ak úprava konania je odlišná od úpravy v zákone o e-Governmente alebo ak je použitie zákona o e-Governmente vylúčené, uveďte čoho sa to týka a z akého dôvodu.)

Zásada „jedenkrát a dosť“

6.5.1. Predpokladá predložený návrh predkladanie dokumentov, informácií alebo preukazovanie skutočností (ďalej len „údaje“) orgánu, ktorý konanie vedie?

Áno

Nie

(Uveďte, o aké údaje ide a v akom konaní.)

6.5.2. Predpokladá predložený návrh, aby sa predkladali údaje, ktoré sa nachádzajú v zákonom ustanovenej evidencii vedenej orgánom, ktorý konanie vedie alebo iným orgánom?

Áno

Nie

(Uveďte, o akú evidenciu ide.)

23

6.5.3. Budú údaje poskytované režimom podľa zákona č. 177/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo iným obdobným spôsobom, ktorý zabezpečí, aby si údaje orgán, ktorý konanie vedie, získaval z úradnej moci a nemuseli mu byť predkladané subjektom súkromného práva, navrhovateľom, žiadateľom, účastníkom konania (ďalej len „účastník konania“)?

Áno

Nie

(Uveďte, akým spôsobom budú údaje v konaní predkladané/preukazované. Ak sa vyžaduje predloženie účastníkom konania, uveďte dôvod.)

6.5.4. Ak si orgán, ktorý konanie vedie, údaje nebude získavať z úradnej moci ale mu budú predkladané účastníkom konania, je v návrhu upravené prechodné obdobie, po ktorého uplynutí si údaje orgán, ktorý konanie vedie, bude získavať z úradnej moci?

Áno

Nie

(Uveďte, akým spôsobom budú údaje v konaní predkladané/preukazované v budúcnosti. Ak sa vyžaduje predloženie účastníkom konania, uveďte dôvod.)

Výmena údajov medzi orgánmi verejnej moci

6.6.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie evidencie údajov?

Áno

Nie

Návrh upravuje evidenciu údajov týkajúcich sa kontaktných informácií organizácie, resp. majiteľa AED, informácií o výrobku (AED), štatistické zisťovania (počet použití, úspešnosť použitia).

6.6.2. Umožňuje predložený návrh poskytovanie údajov z evidencie iným orgánom verejnej moci, resp. iným osobám na plnenie ich zákonom ustanovených úloh bez obmedzenia subjektu (teda vo všetkých prípadoch, kedy tieto údaje na plnenie zákonom ustanovených úloh potrebujú)?

Áno

Nie

(Uveďte, ktorým orgánom verejnej moci, resp. iným osobám nie je možné údaje z evidencie poskytnúť, aj ak ich na plnenie zákonných úloh potrebujú a z akého dôvodu.)

6.6.3. Je zabezpečené poskytovanie údajov z evidencie elektronicky a automatizovaným spôsobom?

Áno

Nie

(Uveďte, akým spôsobom je zabezpečené poskytovanie údajov z evidencie pre iné subjekty na plnenie ich zákonných úloh. Ak sa na poskytovanie údajov nepoužíva modul procesnej integrácie a integrácie údajov, uveďte dôvod. Ak je elektronické alebo automatizované poskytovanie vylúčené, uveďte dôvod.)

6.6.4. Je na poskytovanie údajov z evidencie využitý režim podľa zákona č. 177/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov?

Áno

Nie

(Uveďte, ako je na zákonnej úrovni inštitucionalizované elektronické a automatizované poskytovanie údajov z evidencie, akým režimom sa riadi. Ak je použitie zákona č. 177/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov vylúčené, uveďte dôvod.)

Referenčné údaje

6.7.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie evidencie údajov, ktoré budú navrhnuté na zaradenie do zoznamu referenčných údajov podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente?

Áno

Nie

(Uveďte, aká nová evidencia údajov sa zriaďuje, resp. akú evidenciu údajov návrh upravuje a ktoré údaje z nej budú navrhnuté na zaradenie do zoznamu referenčných údajov. Ak sa neplánuje zaradenie žiadnych údajov, uveďte dôvod)

6.7.2. Kedy je plánované zaradenie údajov z evidencie do zoznamu referenčných údajov podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente?

(Uveďte, kedy sa plánuje zaradenie vyššie uvedených údajov do zoznamu referenčných údajov.)

24

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

3.Predmet návrhu právneho predpisu je upravený v práve Európskej únie:

a) v primárnom práve

- Hlava XIV, článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES C 202, 7.6.2016)

b) v sekundárnom práve

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241z 12. februára 2021, ktorým s zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (Ú. v. L 57, 18.2.2021)- (Gestor: Úrad vlády Slovenskej republiky)

c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) predkladaným návrhom zákona nedochádza k implementácii ani transpozícii európskeho práva

b) proti Slovenskej republike nie je začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie

c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

- bezpredmetné

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Úplný.

25

Dôvodová správa

B.Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Medzi súčasnými typmi ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS“) v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov absentuje ambulancia rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“ (ďalej len „RV“). Touto zmenou zákona sa medzi zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti pridáva nový typ ambulancie ZZS.

K bodu 2

Podľa aktuálneho znenia zákona je vyhlasovateľom výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Takto zmenený bol zákon krátko pred posledným vyhlásením výberového konania, čo jednak spôsobilo pochybnosti o rozhodnutí u odbornej aj laickej verejnosti. Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky sa týmto vracia kompetencia vydávať povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS. Jedným z dôvodov, pre ktorý sa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky rozhodlo vrátiť k pôvodnému konceptu v rámci vydávania povolení na prevádzkovanie ambulancií ZZS je systém, na ktorom bol pôvodne založený proces vydávania povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení založený. Pre tento systém bola charakteristická dualita subjektov oprávnených na vydávanie povolení odrážajúca spôsob usporiadania výkonu štátnej správy na úseku zdravotníctva. V siedmej časti zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako subjekty vykonávajúce štátnu správu na úseku zdravotníctva uvedené Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy na úseku zdravotníctva, a samosprávny kraj vykonávajúci na miestnej úrovni prenesený výkon štátnej správy na úseku zdravotníctva. Pôvodne systém vydávania povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vychádzal práve z tohto dvojdelenia. Možno tak konštatovať, že prenesením právomoci rozhodovať o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa do pôvodne duálneho systému zaviedol nekoncepčný prvok, keď sa časť predmetnej právomoci preniesla z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, čím sa vlastne poprela základná myšlienka, na ktorej bol celý systém postavený. Nekoncepčnosť tejto právnej úpravy ešte podčiarkuje skutočnosť vyplývajúca z ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to, že Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je nezávislým orgánom verejnej správy vykonávajúcim dohľad nad verejným zdravotným poistením a dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Predkladaným

26

návrhom zákona sa navrhuje odstrániť predmetnú systémovú anomáliu navrátením sa k pôvodnej duálnej koncepcií v rámci vydávania povolení.

K bodu 3

Legislatívno-technickú úprava v súvislosti s novelizačnými bodmi 1 a 4.

K bodu 4

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so zmenou orgánu, ktorý je príslušný na vydávanie povolení na prevádzkovanie ambulancií ZZS, sa v §11 vypúšťa odsek 3.

K bodu 5 až 8

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou vydávania povolení na prevádzkovanie ambulancií ZZS.

K bodu 9

Návrh zákona ustanovuje povinnosť súhlasu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky so zmenou sídla stanice záchrannej zdravotnej služby a zároveň do procesu povoľovania zmien začleňuje aj OS ZZS SR, ktoré k danej požiadavke na zmenu sídla vypracuje analýzu na základe poznatkov z praxe, v ktorej posúdi vhodnosť poskytovateľom novonavrhovaného umiestnenia stanice ZZS. Zároveň dokáže OS ZZS SR posúdiť nové umiestnenie v stanice aj vo vzťahu ku svojej pravidelnej analýze o najefektívnejšom rozmiestnení posádok ZZS. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nevydá súhlas so zmenou sídla len na základe stanoviska OS ZZS SR, ale danú žiadosť posudzuje komplexne vo vzťahu k reformám a procesom prebiehajúcim na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky tak, aby výsledkom bolo efektívnejšie zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby a zároveň aby nedošlo k zníženiu dostupnosti a kvality poskytovania záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území.

K bodu 10

Návrh zákona ustanovuje povinnosť súhlasu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky so zmenou typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby a zároveň do procesu povoľovania zmien začleňuje aj OS ZZS SR, ktoré k danej požiadavke na zmenu typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby vypracuje analýzu na základe poznatkov z praxe, v ktorej posúdi vhodnosť poskytovateľom novonavrhovaného umiestnenia stanice ZZS. Zároveň dokáže OS ZZS SR posúdiť zmenu typu ambulancie aj vo vzťahu ku svojej pravidelnej analýze o najefektívnejšom rozmiestnení rôznych typov posádok ZZS. Ministerstvo zdravotníctva nevydá súhlas so zmenou typu ambulancie len na základe stanoviska OS ZZS SR, ale danú žiadosť posudzuje komplexne vo vzťahu k reformám a procesom prebiehajúcim na ministerstve zdravotníctva tak, aby výsledkom bolo efektívnejšie zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby a zároveň aby nedošlo k zníženiu dostupnosti a kvality poskytovania záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území.

27

K bodu 11

Legislatívno-technická úprava podmienená čl. I bodom 8.

K bodu 12 a 13

Legislatívno-technická úprava podmienená čl. I bodom 1.

K bodu 14

Zmena súvisiaca so zavedením nového typu ambulancie ZZS.

K bodu 15

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou subjektu vydávajúceho povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS.

K bodu 16

Jednou z obligatórnych obsahových náležitostí povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je aj miesto prevádzkovania tohto zdravotníckeho zariadenia. Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. miestom prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby je zásahové územie podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je zákon č. 579/2004 Z. z., ktorý v § 2 definuje zásahové územie. Nakoľko miesto prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby je definované priamo zákonom, nie je potrebné ho duplicitne uvádzať aj v povolení na prevádzkovanie ambulancie ZZS.

K bodom 17 a 18

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou subjektu vydávajúceho povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS.

K bodom 19

Podľa platného znenia zákona subjekt vydávajúci povolenia na predávkovanie zdravotníckych zariadení vykonáva aj kontrolu dodržiavania povinností držiteľom povolenia a v prípade ich porušenia je oprávnený ukladať sankcie. Zmenou subjektu vydávajúceho povolenia pre ambulancie ZZS, prejde aj táto kompetencia na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je zároveň zriaďovateľom dvoch poskytovateľov ZZS. S prihliadnutím na uvedené by tak Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky malo rozhodovať aj o ukladaní sankcií za porušenie povinností držiteľov povolení na prevádzkovanie ambulancií ZZS, ktorých však samo zriaďuje. Týmto by mohla vyvstať otázka, či je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pri plnení tejto kompetencie nestranné. Preto sa kompetencia vykonávať kontrolu, a s tým súvisiaca možnosť ukladať sankcie, presúva na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý je v tomto vzťahu nezávisím subjektom.

K bodu 20

Zmenou zákona sa ukladá Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou povinnosť informovať Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o zistení porušenia povinností, za ktoré by bolo možné uložiť sankciu v podobe dočasného pozastavenia povolenia alebo zrušenia

28

povolenia. Zároveň sa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ukladá povinnosť poskytnúť Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky podklady potrebné k ďalšiemu konaniu voči poskytovateľovi ZZS.

K bodu 21

Ustanovuje sa povinnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ukladať pokuty, ak na základe svojej dozorovej činnosti podľa § 81 zákona č. 578/2004 Z. z. zistí porušenie niektorej z povinností uloženej poskytovateľom ZZS.

K bodu 22

Upravuje sa prechodné obdobie, v rámci ktorého Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ukončí začaté, no právoplatne neskončené konania v rámci vydávania a zmien povolení na prevádzkovanie ZZS začatých k tomuto termínu.

K čl. II

K bodu 1

Pridáva sa povinnosť pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky najmenej raz za šesť rokov zverejniť aktualizovaný plán pokrytia územia krajiny sídlami staníc ZZS na základe analýz dodaných OS ZZS SR a na jeho základe sa vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví sídla staníc záchrannej zdravotnej služby. Plán musí reflektovať teoretickú dostupnosť záchrannej zdravotnej služby pre 90% obyvateľstva do 15 minút. Najvhodnejšie miesta pre pokrytie krajiny sa môžu meniť, najmä v menej obývaných oblastiach, na základe prirodzeného demografického vývoja a migrácie obyvateľstva. Pravidelná aktualizácia zabezpečí efektívne prerozdelenie posádok ZZS na území krajiny, a teda zefektívni fungovanie ZZS.

K bodu 2

Podľa platného znenia § 2 ods. 4 zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú byť OS ZZS SR, stanice ZZS a ambulancie ZZS personálne zabezpečené a materiálno-technicky vybavené v súlade so svojím odborným zameraním. Avšak, podľa § 8 ods. 1 ustanovuje minimálne požiadavky na materiálno-technické a personálne vybavenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. Úprava v tomto bode preto presnejšie definuje, na základe čoho majú byť OS ZZS SR, stanice ZZS a ambulancie ZZS personálne a materiálno-technicky vybavené.

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava podmienená čl. II bodom 1.

K bodu 4

OS ZZS SR v súčasnosti nemá povinnosť zabezpečovať správu centrálneho registra automatických externých defibrilátorov. Novela určuje OS ZZS SR povinnosť zabezpečovať správu registra takýchto zariadení, čo je štandardom v ostatných európskych krajinách. Zároveň

29

sa pre OS ZZS SR pridáva úloha podmienená čl. I bodmi 9 a 10, a to na základe žiadosti od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vypracovať stanovisko k žiadosti o zmenu sídla stanice ZZS, respektíve o zmenu typu ambulancie ZZS. Súčasne sa pre OS ZZS SR ustanovuje povinnosť vypracovať analýzu pokrytia územia sídlami staníc záchrannej zdravotnej služby najneskôr šesť mesiacov pred vyhlásením výberového konania na vydanie povolení.

K bodu 5

Spresňuje sa uskutočnenie výjazdu ambulancie na zásah do dvoch minút uvedením vozidla do pohybu. V praxi opakovane dochádza k nedodržiavaní tohto termínu.

K bodu 6

Technická úprava znenia zákona. Doterajšie znenie ukladalo povinnosť zriadiť stanicu ZZS, avšak neukladalo povinnosť aj jej reálneho prevádzkovania.

K bodu 7

Táto zmena sa zavádza v súvislosti so zmenou v § 5 ods. 1 písm. m), kde sa povinnosť posádky ambulancie ZZS rozširuje, a to aj o toto ustanovenie.

K bodu 8

V súčasnosti posádka ambulancie ZZS povinnosť nahlásiť ukončenie zásahu a pripravenosť na zásah. Absencia nahlasovania aktuálnych informácií o činnosti posádky ambulancie ZZS sťažovala monitoring práce posádok a merania dojazdových časov. Výsledkom boli zbytočné volania zo strany OS ZZS SR. Úpravou sa zlepší monitoring postupu zásahu, čo ale zároveň umožní aj monitoring plnenia cieľov a míľnikov uvedených v Pláne obnovy a odolnosti a bude nápomocné pri tvorbe siete staníc ZZS. Kódy typických činností, ktoré zabezpečujú monitoring zásahu súčasťou Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri vykonaní zásahu a neodkladnej prepravy v rámci poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti č. S16 012 2019 ORP. Lehotou „bezodkladne“ sa na mysli čas čo najskôr možný podľa objektívnych možností splnenia povinnosti. Bezodkladnosť splnenia povinnosti nahlasovať OS ZZS SR aktuálne informácie o činnosti posádky ambulancie ZZS, ktoré súvisia s vykonávaním zásahu, znamená, že posádka tak bude povinná urobiť okamžite, ako jej to objektívne okolnosti konkrétnej situácie umožnia.

K bodu 9

Jasné definovanie pojmov a časových limitov, ktoré skráti dobu medzi príjmom výzvy posádkou ZZS a samotným výjazdom na zásah. To urýchli príchod odbornej pomoci k pacientovi potencionálne vyžadujúcemu neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Vďaka skráteniu celkovej doby zásahu bude posádka ZZS skôr dostupná pre prípadný ďalší zásah. Zlepšenie definície zároveň umožní lepší monitoring plnenia cieľov a míľnikov uvedených v Pláne obnovy a odolnosti. Zároveň sa ustanovuje doba, za ktorú dôjde k výjazdu ambulancie ZZS po prijatí pokynu na zásah.

30

K bodom 10 a 11

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou § 5 ods. 1.

K čl. III

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s prenesením dozorovej činnosti na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou súvisiacim s čl. I bodov 19 až 21.

K bodom 2 až 4

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou subjektu vydávajúceho povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS.

K čl. IV

Vzhľadom na potrebu splnenia míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti sa navrhuje termín účinnosti zákona od 1. augusta 2023 okrem čl. I bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

V Bratislave dňa 14. apríla 2023

Eduard Heger v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Eduard Heger v. r.

predseda vlády

poverený riadením

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

c

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore