Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 272/2023 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025

Platnosť od: 11.07.2023
Účinnosť od: 01.04.2024
Účinnosť do: 31.03.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Stavebníctvo a architektúra, Štátna správa, Územná samospráva, Správne poplatky, Vodné toky, Vodné zdroje a podzemné vody, Odpady, nakladanie s odpadmi, Ochrana životného prostredia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Príroda a krajina, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 272/2023 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 272/2023 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 46/2024

Legislatívny proces k zákonu 46/2024

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z., zákona č. 172/2022 Z. z., zákona č. 207/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 334/2022 Z. z., zákona č. 345/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z., zákona č. 494/2022 Z. z. a zákona č. 497/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 22 ods. 5 sa za slovom „h)“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a k).“.
2.
V § 40am sa vypúšťa odsek 1.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

Čl. II

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 66/2021 Z. z., zákona č. 375/2021 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 134/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 517/2022 Z. z. a zákona č. 12/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

5.
V § 17 ods. 2 písm. i) a § 18 ods. 2 písm. i) sa vypúšťa slovo „stavebnému“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

10.
V § 37 ods. 3 sa slová „územného plánu veľkého územného celku“ nahrádzajú slovami „Koncepcie územného rozvoja regiónu26b) a územného plánu mikroregiónu26c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26b a 26c znejú:

„26b) § 20 zákona č. 200/2022 Z. z.

26c) § 21 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 6/2022 Z. z. a zákona č. 377/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) § 18 zákona č. 200/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

10.
V § 9 ods. 2 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „záväzného“.
29.
Poznámka pod čiarou k odkazu 84 znie:

„84) § 16 zákona č. 200/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

30.
V poznámke pod čiarou k odkazu 91 sa citácia „§ 32 zákona č. 50/1976 Zb.“ nahrádza citáciou „zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
33.
V § 67 písmeno f) znie:

„f)
je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. a) ku Koncepcii územného rozvoja regiónu, územnému plánu mikroregiónu a územnému plánu obce, podľa § 9 ods. 1 písm. b) v územiach s tretím, štvrtým a piatym stupňom ochrany, podľa § 9 ods. 1 písm. d) až g), j) a k) a podľa § 9 ods. 1 písm. l) k programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a ako dotknutý orgán podľa osobitného predpisu100ab) vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. t), ak na jeho vydanie nie je podľa tohto zákona príslušné ministerstvo,“.

38.
Poznámka pod čiarou k odkazu 115aa znie:

„115aa) Zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

39.
Poznámka pod čiarou 13 sa vypúšťa.
40.
Za § 104i sa vkladá § 104j, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠104j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2024
Orgán ochrany prírody je do 31. marca 2025 dotknutým orgánom v konaní o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie.144)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 144 znie:

„144) § 140d zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 517/2022 Z. z. a zákona č. 74/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:

„37) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

„39a) Šiesta časť zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.“.

16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46aa znie:

„46aa) § 18 zákona č. 200/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

19.
V § 60 ods. 1 písm. h) sa slová „k územným plánom regiónov“ nahrádzajú slovami „ku Koncepcii územného rozvoja regiónu a územnému plánu mikroregiónu“.

Čl. V

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 312/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 363/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 172/2022 Z. z. a zákona č. 69/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

3.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorých jediným účelom je reakcia na inú mimoriadnu udalosť než podľa písmena b), v dôsledku ktorej môžu nastať na celom území Slovenskej republiky významné škody a vláda Slovenskej republiky rozhodne, že postup podľa tohto zákona by významne sťažil alebo znemožnil včasnú a riadnu reakciu na túto mimoriadnu udalosť.“.

4.
V § 2 písmeno c) znie:

„c)
objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti a to aj v porovnaní s nulovým variantom,“.

11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8f sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
12.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 9a znejú:

„9) § 29 ods. 2 zákona č. 200/2022 Z. z.

9a) § 6 ods. 1 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

13.
V § 9 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

14.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a až 15 znejú:

„13a) § 31 zákona č. 200/2022 Z. z.

14) § 18 ods. 5 zákona č. 200/2022 Z. z.

15) § 31 ods. 5 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

15.
V § 18 odsek 3 znie:

„(3)
Zmenou povolenej navrhovanej činnosti je aj ukončenie navrhovanej činnosti spojené s likvidáciou, sanáciou, rekultiváciou alebo s viac ako jednou z týchto činností. Ukončenie navrhovanej činnosti podľa prvej vety je samostatným predmetom posudzovania vplyvov alebo zisťovacieho konania len vtedy, ak nebolo súčasťou posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti.“.

16.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Navrhovateľ môže v prípade pochybností, či ide o zmenu navrhovanej činnosti požiadať príslušný orgán o jej posúdenie tým, že predloží žiadosť, v ktorej uvedie opis a odôvodnenie potreby realizovania zmeny navrhovanej činnosti. Súčasťou žiadosti je aj vyhodnotená príloha č. 10 a zároveň projektová dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti vypracovaná podľa osobitného predpisu2) a iné vyjadrenie, stanoviská alebo záväzné stanoviská podmieňujúce jej realizáciu, ak ich má navrhovateľ k dispozícii. Príslušným orgánom pre vydanie vyjadrenia je orgán, ktorý by rozhodoval, ak by išlo o zmenu navrhovanej činnosti podľa § 18.“.

17.
V § 19 odsek 1 znie:

„(1)
Príslušný orgán v konaní o podnete rozhodnutím určí, či posudzovaniu podlieha navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá nedosahuje prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 8.“.

18.
V § 19 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Konanie o podnete nezačne, ak príslušný orgán z podnetu zistí, že jeho obsah nie je predmetom konania o podnete, alebo ak bolo v danej veci právoplatne skončené konanie o povolení; o tejto skutočnosti príslušný orgán upovedomí podávateľa podnetu.“.
19.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Príslušný orgán si v rámci konania o podnete vyžiada stanovisko rezortného orgánu, dotknutého orgánu, povoľujúceho orgánu alebo dotknutej obce a určí primeranú lehotu na doručenie stanoviska, ktorá nemôže byť dlhšia ako 15 dní. Ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Na stanovisko doručené po lehote príslušný orgán neprihliada.“.

20.
V § 20 ods. 4 sa vypúšťajú slová „v odôvodnených pripomienkach k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 30 ods. 8“.
21.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5)
Obec, ktorá nebola s ohľadom na predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti alebo jej zmeny príslušným orgánom počas konania identifikovaná ako dotknutá obec, sa ako verejnosť prejavením záujmu postupom podľa § 24 stáva dotknutou verejnosťou.

(6)
Príslušný orgán zverejňuje dokumentáciu a listiny, ktoré môžu obsahovať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa alebo číslo osvedčenia odborne spôsobilých osôb podľa osobitného predpisu.“.

23.
V § 23 ods. 4 sa slová „sa nemusí prihliadnuť“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán neprihliada.“.

Odkaz na poznámku pod čiarou 23 a poznámka pod čiarou 23 sa vypúšťajú.

24.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo odseku 4“.
25.
V § 24 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

26.
V § 24 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 10.

27.
V § 24 ods. 4 úvodná veta znie: „Prílohou písomného stanoviska podľa odseku 3 je“ a v písmene b) sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
28.
V § 24 ods. 6 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
29.
V § 24 ods. 10 sa za slovo „dosiahne“ vkladajú slová „alebo prekročí“ a slová „odseku 6“ sa nahrádzajú slovami „odseku 5“.
30.
V § 25 ods. 2 sa slová „§ 24 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 10“.
31.
V § 29 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
zámer s náležitosťami podľa § 22 ods. 4 a prílohy č. 9, okrem kapitoly V. prílohy č. 9, ktorá sa nahrádza zdôvodnením variantu navrhovanej činnosti, ak má byť predmetom zisťovacieho konania navrhovaná činnosť alebo“.

32.
V § 29 ods. 9 sa slová „sa nemusí prihliadnuť“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán neprihliada.“.
33.
§ 29 sa dopĺňa odsekmi 17 až 19, ktoré znejú:

„(17)
Proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena
a)
bude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len navrhovateľ,

b)
nebude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len účastník konania.

(18)
Príslušný orgán poskytne navrhovateľovi odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona a vydá do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa § 18 ods. 6 vyjadrenie, v ktorom uvedie, či je predmet žiadosti zmenou navrhovanej činnosti, ktorá má byť predmetom konania podľa § 18. Príslušným orgánom pre vydanie vyjadrenia je ten orgán, do ktorého pôsobnosti spadá predmet žiadosti vo vzťahu k § 18 ods. 1, 2 a 3.

(19)
Príslušný orgán pri vyhodnocovaní žiadosti podľa odseku 18 primerane použije kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10. V rámci vyhodnocovania príslušný orgán dbá na to, aby nebol takýmto postupom obchádzaný účel zákona, a zároveň aby bola predmetom vyjadrenia iba taká zmena navrhovanej činnosti, u ktorej možno odôvodnene vyvrátiť pochybnosť, že by mohla mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.“.

34.
V § 30 sa vypúšťa odsek 8.
35.
V § 35 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa nedoručí písomné stanovisko v lehotách podľa odsekov 1 až 3, tak sa stanovisko považuje za súhlasné; na stanovisko doručené po lehote príslušný orgán neprihliada.“.
42.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13)
Záväzné stanovisko podľa odseku 4 nie je potrebné pre povoľovacie konanie k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní alebo rozhodnutie z konania o podnete, vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2015, vrátane jeho podmienok a opatrení, pre vydanie povolenia podľa osobitného predpisu.2) V takom prípade povoľujúci orgán rozhodne bez záväzného stanoviska príslušného orgánu.“.

47.
V § 64 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d),“.
48.
§ 64 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h)
zisťovacieho konania podľa § 29, na ktoré sa vzťahujú len ustanovenia o odvolacom konaní,

i)
vydávania vyjadrenia podľa § 18 ods. 6.“.

50.
Doterajšie znenie § 64 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Na konania podľa tretej časti tohto zákona sa nevzťahuje § 14 všeobecného predpisu o správnom konaní.“.

51.
V § 65g odsek 1 znie:

„(1)
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie prerokovania alebo konzultácie, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony vykonajú, ak je konanie prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu.40aa) Ak nemožno vykonať tieto úkony v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu, vykonajú sa písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; príslušný orgán upovedomí navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania o tom, v akej lehote možno podávať pripomienky k dokumentácii.“.

52.
V poznámke pod čiarou k odkazu 40a sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 200/2021 Z. z.“.
53.
Za § 65h sa vkladajú § 65i a 65j, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠65i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2024
Konania podľa tohto zákona, ktoré boli začaté do 31. marca 2024, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2024.“.

Čl. VI

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 147/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 353/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 347/2021 Z. z. a zákona č. 253/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

4.
V § 20a ods. 1 sa slová „súčasťou informačného systému“ nahrádzajú slovami „informačným systémom“.
5.
V § 20a odsek 2 znie:

„(2)
Správcom informačného systému je ministerstvo. Ministerstvo poskytuje Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky automatizovaným spôsobom údaje z informačného systému do informačného systému územného plánovania a výstavby vrátane metaúdajov a vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel podľa osobitných predpisov.23aa) Ministerstvo údaje z informačného systému s výnimkou údajov o pravdepodobných environmentálnych záťažiach sprístupňuje podľa osobitného predpisu.22) Ministerstvo môže poveriť prevádzkovaním informačného systému a plnením úloh podľa druhej a tretej vety právnickú osobu, ktorej je zriaďovateľom.23a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:

„23aa) Zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14.
V § 36 ods. 1 písm. s) sa slová „Slovenska a k územným plánom regiónov“ nahrádzajú slovami „Slovenska, Koncepcii územného rozvoja regiónu a územnému plánu mikroregiónu“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:

„46) § 18 ods. 4 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

15.
V § 36 ods. 1 písm. x) šiestom bode sa slová „v rámci“ nahrádzajú slovom „ako“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48) § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VIII

Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona č. 362/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ak povinná osoba používa údaje, ktoré sú obsiahnuté v digitálnom obraze Slovenskej republiky, používa ich v podobe a hodnotách, ktoré sú zhodné s podobou a hodnotou údaja v digitálnom obraze Slovenskej republiky, a to v rozsahu, v ktorom sa považuje za úplný a zodpovedajúci skutočnosti.4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 25 ods. 4 až 6 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

Čl. IX

Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 71/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení takto:

2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) § 32 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.

5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. X

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 148/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 193/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 46/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z. a zákona č. 69/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

19.
V § 31 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky“.
21.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59 sa vypúšťa.

Čl. XI

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 46/2021 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 216/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z. a zákona č. 430/2021 Z. z. sa mení takto:

9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 135 znie:

„135) § 31 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.

10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 139 znie:

„139) § 19 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

11.
V § 107 písm. p) sa slová „k územným plánom regiónov“ nahrádzajú slovami „ku Koncepcii územného rozvoja regiónu a k územným plánom mikroregiónov“.

Čl. XII

Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:

3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30) Šiesta časť zákona č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XIII

Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 69/2023 Z. z., zákona č. 195/2023 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 sa vypúšťa odsek 4.
2.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) až p), ktoré znejú:

„m)
vyjadruje sa k správe o stave Koncepcie územného rozvoja regiónu, územného plánu mikroregiónu a územného plánu obce,

n)
na žiadosť orgánu územného plánovania zaujme stanovisko o rozporoch v procese prerokovania územnoplánovacej dokumentácie,

o)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona,

p)
nahrádza záväzné stanovisko orgánu územného plánovania pre rozhodovanie o povolení stavby podľa zákona o výstavbe a na povoľovanie ostatných činností podľa osobitných predpisov1) (ďalej len „záväzné stanovisko“) podľa § 24 ods. 9.“.

3.
V § 9 ods. 2 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. d), n) a o)“.
4.
V § 24 ods. 8, 9 a 10 a v § 31 ods. 14 a 22 sa slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „úrad“ v príslušnom tvare.

Čl. XV

Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:

„46) § 18 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 73 znie:

„73) § 19 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

9.
V § 43 ods. 1 písm. m) prvý bod znie:

„1.
Koncepcii územného rozvoja regiónu a územnému plánu mikroregiónu,77)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 77 znie:

„77) § 20 a 21 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

10.
V § 44 ods. 1 písm. l) prvý bod znie:

„1.
územného plánu obce a územného plánu zóny,“.

13.
V § 61 ods. 3 sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“.

Čl. XVI

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júla 2023 okrem čl. II bodov 5, 8 a 10, čl. III bodov 5, 10, 29, 33, 38 až 40, čl. IV bodov 8, 15, 16 a 19, čl. V bodov 3, 4, 11 až 21, 23 až 35, 42, 47 a 48, 50 až 52 a § 65i v bode 53, čl. VI bodov 4, 5, 14 a 15, čl. VIII, čl. IX bodov 2 a 5, čl. X bodov 19 a 21, čl. XI bodov 9 až 11, čl. XII bodu 3, čl. XIII a čl. XV bodov 2 a 8 až 10 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024, a čl. II bodov 1 až 4, 6, 7, 9 a 11 až 13, čl. III bodov 1 až 4, 6 až 9, 11 až 28, 31, 32 a 34 až 37, čl. IV bodov 1 až 7, 9 až 14, 17, 18 a 20 až 28, čl. V bodov 1, 2, 5 až 10, 22, 36 až 41, 43 až 46, 49, § 65j v bode 53, bodov 54 a 55, čl. VI bodov 1 až 3 a 6 až 13, čl. VII, čl. IX bodov 1, 3, 4 a 6 až 10, čl. X bodov 1 až 18, 20 a 22, čl. XI bodov 1 až 8 a 12, čl. XII bodov 1 a 2, čl. XIV a čl. XV bodov 1, 3 až 7, 11, 12, 14 a 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2025.

Boris Kollár v. r. Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore