Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.06.2021

Platnosť od: 07.12.1961
Účinnosť od: 01.06.2021
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST44JUD15940DS30EUPP27ČL1

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 135/1961 s účinnosťou od 01.06.2021 na základe 149/2021

Legislatívny proces k zákonu 149/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1 - Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov ...

(2)

Pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na

a)
diaľnice,
b)
cesty,
c)
miestne cesty,
d)
účelové cesty.
(3)

Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami ...

(4)

Súčasťou diaľnic, ciest a miestnych ciest sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné ...

(5)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

Prvá časť

PLÁNOVANIE A SPRÁVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

§ 2 - Plánovanie, príprava a výstavba pozemných komunikácií
(1)

Pozemné komunikácie sa budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej ...

(2)

Plány rozvoja diaľnic, ciest a miestnych ciest sú podkladmi na prípravu investičnej výstavby a na vypracovanie ...

(3)

Plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu zabezpečuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ...

(4)

Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických ...

(5)

Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3 - Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie
(1)

Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie (ďalej len „cestný správny orgán") sú:

a)
ministerstvo,
b)
okresné úrady v sídlach krajov,
c)
okresné úrady.
(2)

Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon ...

(3)

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie

a)
určuje hlavné smery cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva vrátane jeho organizačnej štruktúry ...
b)
schvaľuje plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu,
c)
zabezpečuje stavebno-technické vybavenie diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu podľa potrieb cestnej ...
d)
rozhoduje o usporiadaní cestnej siete (§ 4c),
e)
určuje triedy a dopravný charakter jednotlivých cestných ťahov,
f)
zabezpečuje centrálnu technickú evidenciu pozemných komunikácií (ďalej len „centrálna evidencia“),
g)
vykonáva štátnu správu vo veciach diaľnic,
h)
spracúva a koordinuje štátnu koncepciu diaľnic a ciest,
i)
koordinuje celoštátne sčítanie cestnej dopravy na diaľniciach a cestách,
j)
zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a distribúciu jednotnej referenčnej siete pozemných komunikácií z údajov ...
k)
zabezpečuje jednotný informačný systém zimnej spravodajskej služby,
l)
zabezpečuje zriadenie a prevádzku váh na meranie hmotnosti vozidla a jeho nápravových tlakov na hraničných ...
m)
vo výnimočných prípadoch udeľuje súhlas na technické riešenie odlišné od slovenských technických noriem ...
n)
posudzuje a schvaľuje operačné plány zimnej údržby diaľnic a ciest,
o)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú ...
p)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi ...
q)
určuje použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk ...
r)
sa vyjadruje pri prerokovaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska a k územnoplánovacej dokumentácii1d) ...
s)
zabezpečuje finančné transfery obciam na prenesený výkon štátnej správy vo veciach miestnych ciest a ...
(4)

Okresné úrady v sídle kraja

a)
vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy,
b)
povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest vozidlami alebo jazdnými súpravami, ak svojimi rozmermi alebo ...
c)
dodatočne vyberajú rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu,1c) ak sa nadrozmerná ...
d)
určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách I. triedy a na cestách I. triedy ...
e)
sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov regiónov.1e)
(5)

Okresné úrady

a)
vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,
b)
povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadrozmernú dopravu alebo nadmernú dopravu, ak prepravná ...
c)
vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje ...
d)
riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a ...
e)
prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych ...
f)
určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách ...
g)
sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov obcí a zón.1d)
(6)

Na činnosti podľa odseku 2 druhej vety, odseku 3 písm. a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), m), n), ...

(7)

Cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené ...

(8)

Cestný správny orgán určuje používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené ...

(9)

Cestný správny orgán môže povoliť zvláštne užívanie diaľnic a ciest podľa odseku 4 písm. b) a odseku ...

§ 3a - Špeciálne stavebné úrady
(1)

Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre diaľnice vykonáva ministerstvo.

(2)

Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre cesty I. triedy vykonávajú okresné úrady v sídle kraja.

(3)

Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre cesty II. a III. triedy vykonávajú okresné úrady.

(4)

Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre miestne cesty a účelové cesty vykonávajú obce ako prenesený ...

(5)

Ak ide o stavbu pozemnej komunikácie rovnakej triedy okrem diaľnice, ktorá sa má uskutočniť v pôsobnosti ...

§ 3b - Pripájanie pozemných komunikácií
(1)

O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej cesty na susedné nehnuteľnosti, ...

(2)

Je zakázané zriaďovať vjazdy a výjazdy z diaľnic na susedné nehnuteľnosti alebo pripájať na diaľnice ...

(3)

Ak konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný ...

(4)

Cestný správny orgán pri povolení podľa odseku 1 rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie ...

§ 3c - Štátny odborný dozor
(1)

Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú:

a)
nad diaľnicami ministerstvo,
b)
nad cestami I. triedy okresné úrady v sídle kraja,
c)
nad cestami II. a III. triedy okresné úrady,
d)
nad miestnymi cestami a účelovými cestami obce.
(2)

Orgány štátneho odborného dozoru dbajú na zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií a dozerajú, či ...

(3)

Ak zistí orgán štátneho odborného dozoru závadu, vyzve právnickú osobu alebo fyzickú osobu zodpovednú ...

(4)

Ak nebude postarané o nápravu, vydá orgán štátneho odborného dozoru rozhodnutie, v ktorom nariadi postarať ...

(5)

Zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú povinní viesť užívateľov k ochrane pozemných ...

(6)

Dohľad na výkon štátneho odborného dozoru nad cestami, miestnymi cestami a účelovými cestami patrí ministerstvu ...

§ 3d - Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií
(1)

Diaľnice a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú vo vlastníctve ...

(2)

Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho ...

(3)

Miestne cesty sú vo vlastníctve obcí. Miestne cesty pre cestnú nemotorovú dopravu sú vo vlastníctve ...

(4)

Účelové cesty sú vo vlastníctve štátu2b) alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb.

(5)

Správu pozemných komunikácií vykonávajú,

a)
ak ide o diaľnice a cesty podľa schváleného plánu rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem ...
b)
ak ide o cesty vo vlastníctve štátu okrem ich prejazdných úsekov cez colné priestory – právnické osoby ...
c)
ak ide o cesty a miestne cesty pre cestnú nemotorovú dopravu vo vlastníctve samosprávneho kraja, samosprávny ...
d)
ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve obce, o miestne cesty a účelové cesty vo vlastníctve obce ...
e)
ak ide o účelové cesty vo vlastníctve štátu2b) – právnické osoby, ktorým celkom alebo prevažne slúžia, ...
f)
ak ide o prejazdné úseky cez colné priestory – príslušné colné orgány po dohode s cestným správnym orgánom ...
g)
ak ide o koncesné cesty – koncesionár počas koncesnej lehoty.
(6)

Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom ...

(7)

Súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu sa môžu prenechať v nájme, po odsúhlasení ministerstvom, ...

(8)

Správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu. ...

(9)

Samosprávny kraj

a)
poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania ...
b)
vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom ...
c)
schvaľuje po kladnom prerokovaní s ministerstvom operačné plány zimnej údržby ciest vo vlastníctve samosprávneho ...
(10)

Samosprávny kraj a obec zabezpečujú

a)
informačný systém zimnej spravodajskej služby ako súčasť jednotného informačného systému zimnej spravodajskej ...
b)
technickú evidenciu ciest a miestnych ciest v ich vlastníctve v súlade s centrálnou evidenciou,
c)
stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych ciest v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy ...
(11)

Samosprávny kraj je povinný zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva ...

(12)

Na majetok samosprávneho kraja, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva podľa tohto zákona, nemožno zriadiť ...

§ 3e - Zabezpečenie výkonu niektorých práv a povinností vlastníka diaľnice a cesty v súvislosti s ich výstavbou ...

Obstarávať výstavbu a budúcu správu diaľnice a cesty je možné na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného ...

§ 3f - Zabezpečenie výkonu niektorých práv a povinností vlastníka a správcu ciest v súvislosti s ich údržbou ...
(1)

Správca cesty I. triedy môže zmluvne previesť povinnosť udržiavať cestu I. triedy v stave zodpovedajúcom ...

(2)

Vlastník alebo správca ciest II. a III. triedy môže zmluvne previesť povinnosť udržiavať cesty II. a ...

(3)

Na uzatváranie zmlúv podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.2cba)

§ 3g - Práva k niektorým nehnuteľnostiam

Vlastník diaľnice, cesty a vlastník dotknutého pozemku je povinný v nevyhnutnom rozsahu za jednorazovú ...

§ 3h - Centrálna evidencia
(1)

Centrálna evidencia je evidencia technických informácií a údajov o diaľniciach, cestách I. triedy, cestách ...

(2)

Vlastníci pozemných komunikácií vykonávajú technickú evidenciu pozemných komunikácií vo svojom vlastníctve ...

(3)

Cestný správny orgán bezodkladne poskytuje do centrálnej evidencie vydané rozhodnutia o usporiadaní ...

(4)

Orgány verejnej správy, vlastníci, správcovia pozemných komunikácií a prevádzkovatelia služieb inteligentných ...

(5)

Údaje z centrálnej evidencie sa sprístupňujú najmä prostredníctvom sieťových služieb2cbc) na webovom ...

(6)

Údaje z centrálnej evidencie sprístupňuje ministerstvo vlastníkom a správcom pozemných komunikácií, ...

(7)

Fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú sprístupnené údaje z centrálnej evidencie poskytnúť tretím ...

(8)

Ministerstvo môže odoprieť sprístupnenie údajov z centrálnej evidencie, ak fyzická osoba alebo právnická ...

Druhá časť

DIAĽNICE, CESTY A MIESTNE CESTY

Diel 1

Užívanie a ochrana diaľníc, ciest a miestnych ciest

§ 4 - Diaľnice
(1)

Diaľnice sú vyhradené len pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu.1f) ...

(2)

Diaľnice sa budujú ako pozemné komunikácie smerovo rozdelené s obmedzeným pripojením a prístupom, s ...

(3)

Rýchlostné cesty sa budujú ako pozemné komunikácie s obmedzeným pripojením a prístupom, ktoré sa svojím ...

(4)

Etapové budovanie diaľnice v polovičnom profile je prípustné, ak ekonomický rozbor preukáže nevhodnosť ...

§ 4a - Cesty
(1)

Cesty I. triedy sú štátne cesty, ktoré majú nadregionálny dopravný význam a vzájomne prepájajú dopravné ...

(2)

Cesty II. triedy sú krajské cesty, ktoré majú regionálny dopravný význam a vzájomne prepájajú dopravné ...

(3)

Cesty III. triedy sú lokálne cesty, ktoré vzájomne prepájajú ostatné sídelné útvary a pripájajú ich ...

§ 4b - Miestne cesty
(1)

Miestnymi cestami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ...

(2)

Siete miestnych ciest sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou tak, aby uľahčovali ...

§ 4c - Cestná sieť a jej usporiadanie
(1)

Cestnú sieť tvoria diaľnice a cesty.

(2)

Účelné usporiadanie cestnej siete zabezpečuje ministerstvo

a)
zaradením novovybudovaných diaľnic, ciest, jestvujúcich miestnych ciest alebo účelových ciest do cestnej ...
b)
pretriedením diaľnic a ciest v závislosti od ich dopravného významu, určenia a technického vybavenia, ...
c)
prečíslovaním diaľnic a ciest,
d)
prestaničením diaľnic a ciest vrátane zmeny ich orientácie alebo
e)
vyradením diaľnic a ciest z cestnej siete.
(3)

Cesty, ktoré nie sú potrebné na účelné usporiadanie cestnej siete, môžu sa z tejto siete vyradiť a zaradiť ...

(4)

Ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii vrátane dotknutého ...

(5)

Ak ministerstvo vydá rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete podľa § 3 ods. 3 písm. d), prevod vlastníckeho ...

(6)

Správca dotknutého pozemku vo vlastníctve štátu môže so súhlasom ministerstva uzavrieť zámennú zmluvu,2cbe) ...

(7)

Na platnosť zámennej zmluvy alebo zmluvy o prevode majetku štátu podľa odsekov 5 a 6 sa nevyžaduje súhlas ...

(8)

Dotknutý pozemok vo vlastníctve obce alebo samosprávneho kraja môže terajší vlastník so súhlasom zastupiteľstva ...

§ 6

Všeobecné užívanie

(1)

Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy;1f) v ich medziach môže každý užívať ...

(2)

Všeobecné užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií podlieha spoplatneniu podľa osobitných predpisov.2e) ...

(3)

Spoplatnenie sa určí podľa typu motorového vozidla a

a)
prejdenej vzdialenosti po vymedzených úsekoch diaľnic, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. ...
b)
časového obdobia užívania vymedzených úsekov diaľnic (ďalej len „úhrada diaľničnej známky“).2g)
(4)

Za všeobecné užívanie vymedzených úsekov ciest podliehajúcich spoplatneniu nemožno súčasne uložiť povinnosť ...

(5)

Prevádzkovanie prievozu, kompy a sklápacieho mosta sa vykonáva za úhradu podľa osobitného predpisu.2h) ...

§ 6a
(1)

Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky ...

(2)

Prevádzkou parkovacích miest podľa odseku 1 môže obec poveriť aj inú právnickú osobu ako v § 3d ods. ...

(3)

Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce; to neplatí, ak je prevádzka parkovacích ...

§ 7 - Uzávierky, obchádzky a odklony
(1)

Premávka na diaľniciach, cestách, miestnych cestách a verejných účelových cestách sa môže na určitý ...

(2)

Povolenie nie je potrebné na uzávierku a obchádzku regulovanú priamo na mieste osobami na to oprávnenými ...

(3)

Obchádzku a s tým spojenú zvýšenú cestnú premávku na obchádzkových trasách sú obce povinné strpieť.

(4)

Náklady na potrebnú úpravu obchádzkovej trasy, na jej údržbu počas obchádzky, ako aj na jej prípadné ...

(5)

Odklon je obchádzková trasa určená na diaľkovú tranzitnú dopravu s cieľom znížiť dopravnú intenzitu ...

(6)

Obchádzku možno výnimočne a v odôvodnených prípadoch povoliť aj na neverejnej účelovej ceste, a to len ...

(7)

Na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1) ...

§ 8 - Zvláštne užívanie
(1)

Na užívanie diaľnic, ciest, miestnych ciest a verejných účelových ciest iným než zvyčajným spôsobom ...

(2)

Zvláštnym užívaním nie je vlastná činnosť správcov týchto pozemných komunikácií pri ich správe.

(3)

Na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní1) ...

a)
§ 1, 7, 8, 14 a 18 ods. 3 správneho poriadku sa nepoužijú,
b)
odvolanie proti rozhodnutiu vo veciach nadmernej dopravy a nadrozmernej dopravy nemá odkladný účinok. ...
(4)

Povolenie na zvláštne užívanie nezbavuje užívateľa povinnosti úhrady podľa § 9 ods. 4 až 6.

(5)

Ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných a iných vedeniach (ďalej len „vedenie“) ...

(6)

Skládky materiálov alebo reklamné stavby,3) ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu pozemných ...

(7)

Športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod okresu alebo územný obvod kraja ...

§ 8a - Nadrozmerná doprava a nadmerná doprava
(1)

Nadmerná doprava a nadrozmerná doprava podlieha povoleniu na zvláštne užívanie podľa § 8. Povolenie ...

(2)

Ak nadmerná doprava s celkovou hmotnosťou nad 60 ton má na úrovni koľají krížiť železničnú dráhu, žiadateľ ...

(3)

Povolenie na zvláštne užívanie podľa odseku 1 možno vydať na jednotlivú dopravu alebo opakovanú dopravu. ...

(4)

Povolenie na zvláštne užívanie pre nadmernú dopravu a pre nadrozmernú dopravu sa vykonáva podľa technických ...

§ 8b - Kontrola rozmerov a hmotností
(1)

Na území Slovenskej republiky okrem hraničných priechodov meranie rozmerov a hmotností vozidla alebo ...

a)
správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru,
b)
orgány Policajného zboru.3a)
(2)

Meranie rozmerov vozidla alebo jazdnej súpravy sa vykonáva určeným meradlom3b) alebo povinne kalibrovaným ...

a)
náhodných kontrol pri meraní hmotností,
b)
kontrol rozmerov pri podozrení, že sú prekročené rozmery,
c)
kontrol dokladov a vyhlásení o rozmeroch a hmotnostiach.3c)
(3)

Správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest a orgány Policajného zboru

a)
sú povinní vykonať každý kalendárny rok náležitý počet kontrol hmotností vozidiel alebo jazdných súprav, ...
b)
sú povinní nahlásiť počet vykonaných kontrol podľa písmena a) a počet zistených preťažených vozidiel ...
(4)

Orgány Policajného zboru sú povinné zapisovať do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov ...

(5)

Vodič je povinný podrobiť sa pokynom osoby obsluhujúcej zariadenie na meranie vozidiel a jazdných súprav ...

(6)

Správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest a orgány Policajného zboru oznámia zistenú nadmernú dopravu ...

(7)

Ak sa pri kontrole vozidla alebo jazdnej súpravy zistilo, že sa prekročila najväčšia povolená celková ...

(8)

Na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie pred vstupom na územie Slovenskej republiky ...

(9)

Na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie pri výstupe z územia Slovenskej republiky ...

(10)

Ak vodič vozidla nepreukáže, že správny poplatok1c) za vykonávanú nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu ...

(11)

Na vykonávanie kontrol rozmerov a hmotností sa vzťahujú obmedzenia ustanovené osobitným predpisom.3e) ...

§ 9 - Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti
(1)

Závady v zjazdnosti diaľníc, ciest a miestnych ciest sú bez prieťahov povinní odstraňovať ich správcovia. ...

(2)

Závady v schodnosti miestnych ciest určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov ...

(3)

Na odstraňovanie závad v zjazdnosti, prípadne schodnosti možno používať chemické posypové materiály ...

(4)

Pri znečistení diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, ...

(5)

Pri poškodení diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, ...

(6)

Ustanovenie odsekov 4 a 5 platí aj pri poškodení alebo znečistení, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť ...

(7)

O úhrade nákladov spojených s odstránením poškodenia alebo znečistenia pozemných komunikácií spôsobených ...

§ 9a - Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom diaľníc, ciest a miestnych ciest
(1)

Užívatelia diaľníc, ciest alebo miestnych ciest nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla zo stavebného ...

(2)

Správcovia diaľníc, ciest a miestnych ciest však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívateľom týchto ...

(3)

Správcovia miestnych ciest zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych ...

§ 10 - Ochrana diaľníc, ciest a miestnych ciest
(1)

Nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať diaľnicu, cestu alebo miestnu cestu a premávku na nich, ani ...

(2)

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností v susedstve diaľnice, cesty alebo miestnej cesty ...

(3)

Na diaľniciach a cestách je zakázané umiestňovať reklamné stavby.3)

(4)

Mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce je v území ...

(5)

Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych ciest a na stĺpoch trolejového vedenia sa môžu umiestňovať ...

§ 11 - Cestné ochranné pásma
(1)

Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného ...

(2)

V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, ...

(3)

Príslušný cestný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi nehnuteľností ...

(4)

Obmedzenia v ochranných pásmach podľa odseku 2 sa nevzťahujú na súčasti diaľnic, ciest a miestnych ciest, ...

(5)

Žiadosť o povolenie výnimky podľa odseku 2 sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie. Výnimky možno ...

(6)

Cestný správny orgán povoľuje výnimku podľa odseku 5 na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie ...

§ 12 - Ochrana výstavby diaľníc, ciest a miestnych ciest

Ochranu plánovanej výstavby diaľnice, cesty a miestnej cesty zabezpečuje orgán životného prostredia5) ...

§ 13 - Pomocné cestné pozemky

Účelom správy diaľníc, ciest a miestnych ciest slúžia pruhy priľahlých pozemkov, ktoré sú v správe správcu ...

§ 14 - Cestná zeleň
(1)

Cestné správne orgány dbajú o to, aby bola na cestných pomocných pozemkoch, prípadne na iných vhodných ...

(2)

Pri riešení cestnej zelene sa rešpektuje hľadisko bezpečnosti cestnej premávky pri jeho prerokúvaní ...

(3)

O umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín rozhoduje cestný správny orgán ...

§ 15 - Vstup na susedné pozemky

Zamestnanci cestných správnych orgánov a správcov komunikácií môžu vstupovať na nezastavané pozemky ...

Diel 2

Stavba diaľníc, ciest a miestnych ciest a ich styk s okolím

§ 16 - Povoľovanie stavieb
(1)

Na začatie stavby diaľnice, cesty alebo miestnej cesty a na ich zmeny je potrebné stavebné povolenie, ...

(2)

Ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu postačuje na

a)
stavebné úpravy cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, ktorými sa nemení vzhľad stavby, ani ...
b)
udržiavacie práce na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií, ktoré by mohli ovplyvniť ...
c)
udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.
(3)

Stavebné povolenie, ani ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu sa nevyžaduje na udržiavacie práce,

a)
ktorých vykonávanie nemôže ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad ani životné prostredie v okolí pozemnej ...
b)
ktorými nedochádza k zmene šírkového usporiadania pozemnej komunikácie ani k zmene jej smerového alebo ...
c)
ktoré nevyžadujú uzávierku pozemnej komunikácie,
d)
ktorými sa nezasahuje do práv vyplývajúcich
1.
zo styku pozemnej komunikácie s dráhou alebo inou komunikáciou, s vedeniami každého druhu alebo s vodnou ...
2.
z pripojení na cesty, miestne cesty a účelové cesty a z vjazdov na susedné nehnuteľnosti a z výjazdov ...
(4)

Na stavebné konanie podľa odseku 1 a na ohlasovanie podľa odseku 2 sa vzťahuje všeobecný predpis o územnom ...

(5)

Súčasťou povoľovania stavby pozemnej komunikácie podľa odseku 1 sú aj jej súčasti a vyvolané úpravy ...

(6)

Súčasťou konania podľa odseku 1 sú všetky konania, ktoré sú podľa osobitných predpisov potrebné na povolenie ...

§ 17 - Výkup nehnuteľností
(1)

Písomná výzva na uzavretie dohody, ktorá obsahuje náležitosti podľa všeobecného predpisu o vyvlastňovaní,6c) ...

(2)

Ak nebol adresát, ktorému má byť písomná výzva na uzavretie dohody doručená do vlastných rúk, zastihnutý ...

(3)

Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinka, pošta adresátovi oznámi príchod zásielky, ...

§ 17a - Vyvlastnenie

Z dôvodu výstavby a správy diaľnic, ciest a miestnych ciest vrátane zriadenia ich ochranných pásiem ...

§ 18 - Styk s inými komunikáciami, vedeniami každého druhu, vodami, vodohospodárskymi a inými dielami a s územím, ...
(1)

Ak je to z technických dôvodov potrebné alebo ak to vyžaduje verejný záujem, môže diaľnica, cesta a ...

(2)

Nové kríženia pozemných komunikácií so železnicami sa zriaďujú zásadne mimo úrovne koľají; výnimky povoľuje ...

(3)

Elektrické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné a iné vedenia, zariadenia na rozvod tepla a vykurovacích ...

(4)

Pri výstavbe nových sídlisk a pri ucelenej prestavbe jestvujúcej zástavby je dovolené umiestňovať vedenie ...

(5)

Na základe povolenia príslušného cestného správneho orgánu možno v súvisle zastavanom území zriaďovať ...

(6)

Na spôsob umiestnenia vedenia na diaľniciach, cestách a miestnych cestách alebo v ich telese, na vykonanie ...

(7)

Mimo súvisle zastavaného územia môže príslušný cestný správny orgán v prípadoch, keď je vylúčená možnosť ...

(8)

Vedenia, ktoré svojím umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona, ...

(9)

Ak sa má pozemná komunikácia zrušiť v dôsledku inej investičnej výstavby, je investor tejto výstavby ...

(10)

Inak o styku diaľníc, ciest a miestnych ciest s vedeniami každého druhu, s vodami, vodohospodárskymi ...

(11)

Je zakázané umiestňovať nové potrubné vedenie s horľavými alebo výbušnými látkami na moste, ktorý je ...

(12)

V tuneli a v jeho konštrukcii, ktoré sú súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, je zakázané umiestňovať ...

(13)

Pri výstavbe pozemnej komunikácie alebo pri jej zmene je investor stavby povinný vybudovať na vlastné ...

(14)

Pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej ceste, pri ktorých by mohlo dôjsť k ...

§ 19 - Užívanie pozemných komunikácií pri stavbách
(1)

Ak pri veľkých stavbách, ťažobných prácach alebo pri terénnych úpravách, ktoré vyžadujú stavebné povolenie ...

(2)

Ak sa má pozemná komunikácia zrušiť v dôsledku inej investičnej výstavby, uzavretia územia alebo ak ...

Tretia časť

§ 20 - Pevné prekážky na diaľniciach, cestách a miestnych cestách
(1)

Na vozovke a krajniciach diaľníc, ciest a miestnych ciest nesmú sa, s výnimkou dopravných značiek a ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na zariadenia umiestnené na diaľniciach a cestách na účely platenia ...

Štvrtá časť

ÚČELOVÉ CESTY

§ 22 - Účelové cesty
(1)

Účelové cesty slúžia spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých objektov a nehnuteľnosti ...

(2)

Pre povolenie stavby účelovej cesty platí ustanovenie § 16.

(3)

Účelové cesty sa členia na verejné a neverejné. Účelové cesty v uzavretých priestoroch alebo objektoch ...

PIATA ČASŤ

SANKCIE

§ 22a - Pokuty

Cestný správny orgán a obec v rozsahu svojej pôsobnosti uložia pokutu do 33 190 eur právnickej osobe ...

a)

bez povolenia cestného správneho orgánu alebo v rozpore s vydaným povolením

1.

užíva diaľnicu, cestu alebo miestnu cestu iným spôsobom než zvyčajným alebo na iné účely, než na ktoré ...

2.

vykoná uzávierku diaľnice, cesty alebo miestnej cesty alebo nedodrží povolený termín uzávierky a obchádzky, ...

3.

v ochrannom pásme diaľnice, cesty alebo miestnej cesty vykoná práce (činnosti), ktoré by mohli ohroziť ...

4.

používa pri veľkých stavbách, ťažobných prácach alebo pri terénnych úpravách vyžadujúcich stavebné povolenie ...

5.

vykoná pripojenie komunikácie na diaľnicu, cestu alebo na miestnu cestu alebo zriadi vjazd z týchto ...

6.

zamení, pozmení, premiestni, odstráni, umiestni alebo zakryje dopravnú značku alebo iné zariadenie, ...

b)

zničí, poškodí alebo znečistí dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie, ...

c)

znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu cestu tak, že spôsobí alebo môže spôsobiť chybu ...

d)

v prípade opravy porúch na podzemných vedeniach uložených v diaľnici, ceste alebo v miestnej ceste nesplní ...

e)

neplní opatrenia uložené orgánom štátneho odborného dozoru na zabránenie ohrozenia alebo sťaženia premávky ...

f)

neodstráni v termíne určenom cestným správnym orgánom pevnú prekážku na diaľnici, ceste alebo na miestnej ...

g)

neplní úlohy správy a údržby diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, ktoré pre ňu vyplývajú z tohto zákona, ...

h)

nedodrží podmienky uvedené v povolení na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych ciest pre nadrozmernú ...

ch)

umiestni skládky materiálov alebo reklamné stavby,3) ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu ...

i)

umiestni reklamnú stavbu v rozpore s § 10 ods. 3 až 5.

§ 22b
(1)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, čas trvania a na rozsah spôsobenej škody.

(2)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa cestný správny orgán dozvedel o tom, že právnická ...

(3)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.

(4)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce podľa toho, ktorý cestný správny orgán ...

§ 22c - Priestupky
(1)

Priestupku na úseku pozemných komunikácií sa dopustí ten, kto

a)
bez povolenia cestného správneho orgánu alebo v rozpore s vydaným povolením
1.
užíva diaľnicu, cestu alebo miestnu cestu iným spôsobom než zvyčajným alebo na iné účely, než na ktoré ...
2.
vykoná uzávierku cesty alebo miestnej cesty alebo nedodrží povolený termín uzávierky a obchádzky,
3.
v ochrannom pásme diaľnice, cesty alebo miestnej cesty vykoná práce (činnosti), ktoré by mohli ohroziť ...
4.
vykoná pripojenie komunikácie na diaľnicu, cestu alebo na miestnu cestu alebo zriadi vjazd z týchto ...
5.
zamení, pozmení, premiestni, odstráni, umiestni alebo zakryje dopravnú značku alebo iné zariadenie, ...
b)
zničí, poškodí alebo znečistí dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie, ...
c)
znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu cestu tak, že spôsobí alebo môže spôsobiť chybu ...
d)
v prípade opravy porúch na podzemných vedeniach uložených v diaľnici, ceste alebo v miestnej ceste nesplní ...
e)
neplní opatrenia uložené orgánom štátneho odborného dozoru na zabránenie ohrozenia alebo sťaženia premávky ...
f)
neodstráni v termíne určenom cestným správnym orgánom pevnú prekážku na diaľnici, ceste alebo na miestnej ...
g)
umiestni skládky materiálov alebo reklamné stavby,3) ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu ...
h)
ako vodič sa odmietne podrobiť pokynom fyzickej osoby obsluhujúcej zariadenie na meranie hmotnosti, ...
i)
umiestni reklamnú stavbu v rozpore s § 10 ods. 3 až 5.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) a písm. g) a i) možno uložiť pokutu do 660 eur.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. h) možno uložiť pokutu do 1 320 eur.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.10)

Šiesta časť

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 23 - Vzťah k správnemu poriadku

Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom ...

§ 24 - Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo vydá na vykonanie tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré

a)
ustanovia rozdelenie ciest a miestnych ciest podľa dopravného významu,
b)
podrobnejšie upravia pripájanie pozemných komunikácií, zriaďovanie vjazdov z ciest alebo miestnych ciest ...
c)
bližšie vymedzia práva a povinnosti užívateľov a správcov diaľníc, ciest a miestnych ciest,
d)
bližšie vymedzia pojmy prejazdný úsek diaľnice a cesty, stavebný stav, dopravno-technický stav, zjazdnosť ...
e)
ustanovia podmienky na povoľovanie uzávierok a obchádzok diaľníc, ciest a miestnych ciest, zvláštneho ...
f)
bližšie ustanovia podrobnosti o súčastiach pozemných komunikácií, určia šírku ochranných pásiem diaľníc, ...
g)
upravia podrobnosti styku pozemných komunikácií s vedeniami každého druhu,
h)
vymedzia pojem pevnej prekážky na diaľniciach, cestách alebo miestnych cestách, určia postup pri jej ...
i)
ustanovia zásady pre výkon štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami,
j)
určia režim účelových ciest,
k)
ustanovia zásady pestovania cestnej zelene,
l)
určia technické požiadavky na evidenciu diaľnic, ciest a miestnych ciest,
m)
ustanovia podrobnosti o centrálnej evidencii.
§ 24a - Prechodné ustanovenia
(1)

Reklamné, informačné a propagačné zariadenia umiestnené predo dňom účinnosti tohto zákona na diaľniciach, ...

(2)

Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 sú správcovia diaľnic, rýchlostných ciest a medzinárodných cestných ...

§ 24b
(1)

Na základe dohody uzatvorenej medzi ministerstvom a samosprávnym krajom prechádzajú podľa osobitného ...

(2)

Dňom prechodu majetku štátu do vlastníctva samosprávneho kraja na základe dohody uzatvorenej podľa odseku ...

(3)

Rozpracovaná dokumentácia pripravovaných stavieb ciest II. a III. triedy ku dňu prechodu do vlastníctva ...

(4)

Rozostavané stavby na cestách II. a III. triedy ku dňu prechodu do vlastníctva samosprávneho kraja, ...

(5)

Na uzatváranie dohôd podľa odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.13) Majetok štátu ...

(6)

Slovenská správa ciest, ktorá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona mala v správe majetok uvedený ...

§ 24c

Ustanovenia § 16 ods. 5 a 6 sa nevzťahujú na pozemné komunikácie, ktorých konania o povolení stavby ...

§ 24d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2012
(1)

Do 31. decembra 2016 ministerstvo zabezpečuje podľa § 3 ods. 3 písm. f) centrálnu evidenciu v rozsahu ...

(2)

Od 1. januára 2017 ministerstvo zabezpečuje podľa § 3 ods. 3 písm. f) centrálnu evidenciu v rozsahu ...

§ 24e - Prechodné ustanovenia

Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo ...

§ 24f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. januára 2015
(1)

Reklamné, informačné a propagačné zariadenia umiestnené pred 2. januárom 2015, ktoré nie sú v súlade ...

(2)

Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 možno podať ohlásenie odstránenia reklamnej stavby podľa osobitného ...

(3)

Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 1. januára 2015, sa dokončia podľa doterajších ...

§ 24g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019

Súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu, ktoré boli prenechané v nájme na určitý čas, najviac na ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2021

§ 24h

Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo ...

§ 24i
(1)

Reklamnú stavbu umiestnenú do 31. mája 2021, ktorá nie je v súlade s § 10 ods. 3 a 4 v znení účinnom ...

(2)

Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 možno podať ohlásenie odstránenia reklamnej stavby podľa osobitného ...

(3)

Konania súvisiace s umiestnením reklamnej stavby začaté a právoplatne neskončené do 31. mája 2021 sa ...

§ 24j

Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené do 31. mája 2021 sa dokončia podľa predpisov ...

§ 24k - Záverečné ustanovenia
(1)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „miestna komunikácia“ vo všetkých gramatických ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „účelová komunikácia“ vo všetkých gramatických ...

§ 25 - Zrušovacie ustanovenia
(1)

Zrušujú sa všetky predpisy o veciach upravených týmto zákonom. Zrušuje sa zákon č. 147/1949 Zb., ktorým ...

(2)

Predpisy o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ochrane lesného fondu zostávajú nedotknuté.

§ 25a

Zrušuje sa § 23 ods. 1 písm. b) a ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. ...

§ 25b

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 623/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady ...

§ 26 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Novotný v. r.Fierlinger v. r.Široký v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 135/1961 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry ...

  3.

  Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery ...

  ZOZNAM DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

  D1 Bratislava /Petržalka – križovatka s D2 – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice – štátna hranica ...

  D2 št. hranica ČR/SR – Kúty – Malacky – Bratislava – št. hranica SR/MR

  D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité – št. hranica SR/PR

  D4 št. hranica Rakúsko/SR – Bratislava – križovatka D2 Jarovce – križovatka Rovinka – križovatka s D1 ...

  R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok

  R2 Trenčín križovatka D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava ...

  R3 št. hranica MR/SR Šahy – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný ...

  R4 št. hranica MR/SR – Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – št. hranica SR/PR

  R5 št. hranica ČR/SR Svrčinovec – križovatka s D3

  R6 št. hranica ČR/SR Lysá pod Makytou – Púchov

  R7 Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec

  R8 R2 – Partizánske – Topoľčany – Nitra – R1.

  VZORpotvrdenia o prípustnosti bezodplatnej dopravy pri humanitárnej pomoci vykonávanej po vymedzených úsekoch diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, za ktorých užívanie sa platí úhrada formou nálepky

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k zákonu č. 135/1961 Zb.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 1c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 1d)  § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 1e)  § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 1f)  Napríklad zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2)  § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 2a)  Napríklad § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ...
 • 2aa)  § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 2ab)  § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 2b)  Napríklad § 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 2ba)  Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. ...
 • 2c)  § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
 • 2ca)  § 151a až 151p Občianskeho zákonníka.
 • 2caa)  § 7c zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ...
 • 2cb)  Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 2cba)  § 14, 15 a § 66 až 69 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2cbb)  § 12 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2cbba)  § 8 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2cbc)  § 6 zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
 • 2cbd)  Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.
 • 2cbe)  § 611 Občianskeho zákonníka.
 • 2cbf)  § 11 ods. 4 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v ...
 • 2d)  Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách ...
 • 2da)  Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z.
 • 2daa)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách ...
 • 2db)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi, zúčastnenými v Partnerstve ...
 • 2e)  Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene ...
 • 2ea)  § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších ...
 • 2f)  Zákon č. 488/2013 Z. z.
 • 2fa)  Zákon č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2g)  Zákon č. 488/2013 Z. z.
 • 2ga)  § 94 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách. ...
 • 2h)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
 • 2i)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách ...
 • 2k)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve ...
 • 2m)  § 2 písm. d) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 2o)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 2p)  § 123 a 124 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2r)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
 • 2s)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 293/2014 Z. z.
 • 3a)  § 69 ods. 1 písm. f) zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
 • 3b)  § 16 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 3ba)  § 17 zákona č. 157/2018 Z. z.
 • 3c)  § 44 ods. 12 a 13 a § 69 ods. 2 a 7 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke ...
 • 3d)  Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú ...
 • 3e)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1100/2008 z 22. októbra 2008 o odstránení kontrol vykonávaných ...
 • 3f)  § 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • 4a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...
 • 5)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení neskorších ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona ...
 • 6a)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6b)  § 140a a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 6c)  § 4 ods. 3 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho ...
 • 6d)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie ...
 • 7)  Napríklad zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb., zákon č. 50/1976 Zb. v znení ...
 • 8)  § 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore,§ 48 a 48a zákona ...
 • 9)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (úplné ...
 • 10)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 12)  Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore