Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.05.2021 do 31.05.2021


Platnosť od: 07.12.1961
Účinnosť od: 01.05.2021
Účinnosť do: 31.05.2021
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST44 JUD33637 DS28 EU PP27 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.05.2021 do 31.05.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 135/1961 s účinnosťou od 01.05.2021 na základe 147/2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov ...

(2)

Pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na

a)
diaľnice,
b)
cesty,
c)
miestne komunikácie,
d)
účelové komunikácie.
(3)

Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami ...

(4)

Súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré ...

(5)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

Prvá časť

PLÁNOVANIE A SPRÁVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

§ 2
Plánovanie, príprava a výstavba pozemných komunikácií
(1)

Pozemné komunikácie sa budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej ...

(2)

Plány rozvoja diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú podkladmi na prípravu investičnej výstavby a ...

(3)

Plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu zabezpečuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ...

(4)

Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických ...

(5)

Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3
Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie
(1)

Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie (ďalej len „cestný správny orgán") sú:

a)
ministerstvo,
b)
okresné úrady v sídlach krajov,
c)
okresné úrady.
(2)

Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený ...

(3)

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie

a)
určuje hlavné smery cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva vrátane jeho organizačnej štruktúry ...
b)
schvaľuje plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu,
c)
zabezpečuje stavebno-technické vybavenie diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu podľa potrieb cestnej ...
d)
rozhoduje o zaradení pozemných komunikácií do cestnej siete a o ich vyradení z nej, o pretriedení ciest ...
e)
určuje triedy a dopravný charakter jednotlivých cestných ťahov,
f)
zabezpečuje centrálnu technickú evidenciu pozemných komunikácií (ďalej len „centrálna evidencia“),
g)
vykonáva štátnu správu vo veciach diaľnic,
h)
spracúva a koordinuje štátnu koncepciu diaľnic a ciest,
i)
koordinuje celoštátne sčítanie cestnej dopravy na diaľniciach a cestách,
j)
zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a distribúciu jednotnej referenčnej siete pozemných komunikácií z údajov ...
k)
zabezpečuje jednotný informačný systém zimnej spravodajskej služby,
l)
zabezpečuje zriadenie a prevádzku váh na meranie hmotnosti vozidla a jeho nápravových tlakov na hraničných ...
m)
vo výnimočných prípadoch udeľuje súhlas na technické riešenie odlišné od slovenských technických noriem ...
n)
posudzuje a schvaľuje operačné plány zimnej údržby diaľnic a ciest,
o)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú ...
p)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi ...
q)
určuje použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk ...
r)
sa vyjadruje pri prerokovaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska a k územnoplánovacej dokumentácii1d) ...
s)
zabezpečuje finančné transfery obciam na prenesený výkon štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií ...
(4)

Okresné úrady v sídle kraja

a)
vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy,
b)
povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest vozidlami alebo jazdnými súpravami, ak svojimi rozmermi alebo ...
c)
dodatočne vyberajú rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu,1c) ak sa nadrozmerná ...
d)
určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách I. triedy a na cestách I. triedy ...
e)
sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov regiónov.1e)
(5)

Okresné úrady

a)
vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,
b)
povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadrozmernú dopravu alebo nadmernú dopravu, ak prepravná ...
c)
vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje ...
d)
riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a ...
e)
prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych ...
f)
určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách ...
g)
sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov obcí a zón.1d)
(6)

Na činnosti podľa odseku 2 druhej vety, odseku 3 písm. a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), m), n), ...

(7)

Cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené ...

(8)

Cestný správny orgán určuje používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené ...

(9)

Cestný správny orgán môže povoliť zvláštne užívanie diaľnic a ciest podľa odseku 4 písm. b) a odseku ...

§ 3a
Špeciálne stavebné úrady
(1)

Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre diaľnice vykonáva ministerstvo.

(2)

Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre cesty I. triedy vykonávajú okresné úrady v sídle kraja.

(3)

Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre cesty II. a III. triedy vykonávajú okresné úrady.

(4)

Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ...

(5)

Ak ide o stavbu pozemnej komunikácie rovnakej triedy okrem diaľnice, ktorá sa má uskutočniť v pôsobnosti ...

§ 3b
Pripájanie pozemných komunikácií
(1)

O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné ...

(2)

Je zakázané zriaďovať vjazdy a výjazdy z diaľnic na susedné nehnuteľnosti alebo pripájať na diaľnice ...

(3)

Ak konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný ...

(4)

Cestný správny orgán pri povolení podľa odseku 1 rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie ...

§ 3c
Štátny odborný dozor
(1)

Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú:

a)
nad diaľnicami ministerstvo,
b)
nad cestami I. triedy okresné úrady v sídle kraja,
c)
nad cestami II. a III. triedy okresné úrady,
d)
nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami obce.
(2)

Orgány štátneho odborného dozoru dbajú na zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií a dozerajú, či ...

(3)

Ak zistí orgán štátneho odborného dozoru závadu, vyzve právnickú osobu alebo fyzickú osobu zodpovednú ...

(4)

Ak nebude postarané o nápravu, vydá orgán štátneho odborného dozoru rozhodnutie, v ktorom nariadi postarať ...

(5)

Zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú povinní viesť užívateľov k ochrane pozemných ...

(6)

Dohľad na výkon štátneho odborného dozoru nad cestami, miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami ...

§ 3d
Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií
(1)

Diaľnice a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú vo vlastníctve ...

(2)

Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho ...

(3)

Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí. Miestne komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu sú vo ...

(4)

Účelové komunikácie sú vo vlastníctve štátu2b) alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb.

(5)

Správu pozemných komunikácií vykonávajú,

a)
ak ide o diaľnice a cesty podľa schváleného plánu rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem ...
b)
ak ide o cesty vo vlastníctve štátu okrem ich prejazdných úsekov cez colné priestory – právnické osoby ...
c)
ak ide o cesty a miestne komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu vo vlastníctve samosprávneho kraja, ...
d)
ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve obce, o miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve ...
e)
ak ide o účelové komunikácie vo vlastníctve štátu2b) – právnické osoby, ktorým celkom alebo prevažne ...
f)
ak ide o prejazdné úseky cez colné priestory – príslušné colné orgány po dohode s cestným správnym orgánom ...
g)
ak ide o koncesné cesty – koncesionár počas koncesnej lehoty.
(6)

Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom ...

(7)

Súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu sa môžu prenechať v nájme, po odsúhlasení ministerstvom, ...

(8)

Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu. ...

(9)

Samosprávny kraj

a)
poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania ...
b)
vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom ...
c)
schvaľuje po kladnom prerokovaní s ministerstvom operačné plány zimnej údržby ciest vo vlastníctve samosprávneho ...
(10)

Samosprávny kraj a obec zabezpečujú

a)
informačný systém zimnej spravodajskej služby ako súčasť jednotného informačného systému zimnej spravodajskej ...
b)
technickú evidenciu ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve v súlade s centrálnou evidenciou, ...
c)
stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy ...
(11)

Samosprávny kraj je povinný zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva ...

(12)

Na majetok samosprávneho kraja, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva podľa tohto zákona, nemožno zriadiť ...

§ 3e
Zabezpečenie výkonu niektorých práv a povinností vlastníka diaľnice a cesty v súvislosti s ich výstavbou ...

Obstarávať výstavbu a budúcu správu diaľnice a cesty je možné na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného ...

§ 3f
Zabezpečenie výkonu niektorých práv a povinností vlastníka a správcu ciest v súvislosti s ich údržbou ...
(1)

Správca cesty I. triedy môže zmluvne previesť povinnosť udržiavať cestu I. triedy v stave zodpovedajúcom ...

(2)

Vlastník alebo správca ciest II. a III. triedy môže zmluvne previesť povinnosť udržiavať cesty II. a ...

(3)

Na uzatváranie zmlúv podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.2cba)

§ 3g
Práva k niektorým nehnuteľnostiam

Vlastník diaľnice, cesty a vlastník dotknutého pozemku je povinný v nevyhnutnom rozsahu za jednorazovú ...

§ 3h
Centrálna evidencia
(1)

Centrálna evidencia je evidencia technických informácií a údajov o diaľniciach, cestách I. triedy, cestách ...

(2)

Vlastníci pozemných komunikácií vykonávajú technickú evidenciu pozemných komunikácií vo svojom vlastníctve ...

(3)

Cestný správny orgán bezodkladne poskytuje do centrálnej evidencie vydané rozhodnutia o usporiadaní ...

(4)

Orgány verejnej správy, vlastníci, správcovia pozemných komunikácií a prevádzkovatelia služieb inteligentných ...

(5)

Údaje z centrálnej evidencie sa sprístupňujú najmä prostredníctvom sieťových služieb2cbc) na webovom ...

(6)

Údaje z centrálnej evidencie sprístupňuje ministerstvo vlastníkom a správcom pozemných komunikácií, ...

(7)

Fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú sprístupnené údaje z centrálnej evidencie poskytnúť tretím ...

(8)

Ministerstvo môže odoprieť sprístupnenie údajov z centrálnej evidencie, ak fyzická osoba alebo právnická ...

Druhá časť

DIAĽNICE, CESTY A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Diel 1

Užívanie a ochrana diaľníc, ciest a miestnych komunikácií

§ 4
Diaľnice
(1)

Diaľnice sú vyhradené len pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu.1f) ...

(2)

Diaľnice sa budujú ako pozemné komunikácie smerovo rozdelené s obmedzeným pripojením a prístupom, s ...

(3)

Rýchlostné cesty sa budujú ako pozemné komunikácie s obmedzeným pripojením a prístupom, ktoré sa svojím ...

(4)

Etapové budovanie diaľnice v polovičnom profile je prípustné, ak ekonomický rozbor preukáže nevhodnosť ...

§ 4a
Cesty
(1)

Cesty vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú pozemné komunikácie zaradené do cestnej ...

(2)

Účelné usporiadanie cestnej siete sa zabezpečuje výstavbou nových ciest alebo zaradením miestnych komunikácií, ...

(3)

Medzinárodné cestné ťahy sú pozemné komunikácie zaradené do niektorej z medzinárodných cestných sústav, ...

(4)

Ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii, môže ministerstvo ...

§ 4b
Miestne komunikácie
(1)

Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné ...

(2)

Siete miestnych komunikácií sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou tak, aby ...

§ 6

Všeobecné užívanie

(1)

Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy;1f) v ich medziach môže každý užívať ...

(2)

Všeobecné užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií podlieha spoplatneniu podľa osobitných predpisov.2e) ...

(3)

Spoplatnenie sa určí podľa typu motorového vozidla a

a)
prejdenej vzdialenosti po vymedzených úsekoch diaľnic, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. ...
b)
časového obdobia užívania vymedzených úsekov diaľnic (ďalej len „úhrada diaľničnej známky“).2g)
(4)

Za všeobecné užívanie vymedzených úsekov ciest podliehajúcich spoplatneniu nemožno súčasne uložiť povinnosť ...

(5)

Prevádzkovanie prievozu, kompy a sklápacieho mosta sa vykonáva za úhradu podľa osobitného predpisu.2h) ...

§ 6a
(1)

Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky ...

(2)

Prevádzkou parkovacích miest podľa odseku 1 môže obec poveriť aj inú právnickú osobu ako v § 3d ods. ...

(3)

Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce; to neplatí, ak je prevádzka parkovacích ...

§ 7
Uzávierky, obchádzky a odklony
(1)

Premávka na diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách sa môže na určitý čas čiastočne alebo úplne ...

(2)

Povolenie nie je potrebné na uzávierku a obchádzku regulovanú priamo na mieste osobami na to oprávnenými ...

(3)

Obchádzku a s tým spojenú zvýšenú cestnú premávku na obchádzkových trasách sú obce povinné strpieť.

(4)

Náklady na potrebnú úpravu obchádzkovej trasy, na jej údržbu počas obchádzky, ako aj na jej prípadné ...

(5)

Odklon je obchádzková trasa určená na diaľkovú tranzitnú dopravu s cieľom znížiť dopravnú intenzitu ...

(6)

Na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1) ...

§ 8
Zvláštne užívanie
(1)

Na užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než ...

(2)

Zvláštnym užívaním nie je vlastná činnosť správcov týchto pozemných komunikácií pri ich správe.

(3)

Na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní1) ...

a)
§ 1, 7, 8, 14 a 18 ods. 3správneho poriadku sa nepoužijú,
b)
odvolanie proti rozhodnutiu vo veciach nadmernej dopravy a nadrozmernej dopravy nemá odkladný účinok. ...
(4)

Povolenie na zvláštne užívanie nezbavuje užívateľa povinnosti úhrady podľa § 9 ods. 4 až 6.

(5)

Ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných a iných vedeniach (ďalej len „vedenie“) ...

(6)

Skládky materiálov alebo reklamné stavby,3) ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu pozemných ...

(7)

Športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod okresu alebo územný obvod kraja ...

§ 8a
Nadrozmerná doprava a nadmerná doprava
(1)

Nadmerná doprava a nadrozmerná doprava podlieha povoleniu na zvláštne užívanie podľa § 8. Povolenie ...

(2)

Ak nadmerná doprava s celkovou hmotnosťou nad 60 ton má na úrovni koľají krížiť železničnú dráhu, žiadateľ ...

(3)

Povolenie na zvláštne užívanie podľa odseku 1 možno vydať na jednotlivú dopravu alebo opakovanú dopravu. ...

(4)

Povolenie na zvláštne užívanie pre nadmernú dopravu a pre nadrozmernú dopravu sa vykonáva podľa technických ...

§ 8b
Kontrola rozmerov a hmotností
(1)

Na území Slovenskej republiky okrem hraničných priechodov meranie rozmerov a hmotností vozidla alebo ...

a)
správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru,
b)
orgány Policajného zboru.3a)
(2)

Meranie rozmerov a hmotností vozidla alebo jazdnej súpravy sa vykonáva určeným meradlom3b) v rámci

a)
náhodných kontrol pri meraní hmotností,
b)
kontrol rozmerov pri podozrení, že sú prekročené rozmery,
c)
kontrol dokladov a vyhlásení o rozmeroch a hmotnostiach.3c)
(3)

Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a orgány Policajného zboru

a)
sú povinní vykonať každý kalendárny rok náležitý počet kontrol hmotností vozidiel alebo jazdných súprav, ...
b)
sú povinní nahlásiť počet vykonaných kontrol podľa písmena a) a počet zistených preťažených vozidiel ...
(4)

Orgány Policajného zboru sú povinné zapisovať do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov ...

(5)

Vodič je povinný podrobiť sa pokynom osoby obsluhujúcej zariadenie na meranie vozidiel a jazdných súprav ...

(6)

Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a orgány Policajného zboru oznámia zistenú nadmernú ...

(7)

Ak sa pri kontrole vozidla alebo jazdnej súpravy zistilo, že sa prekročila najväčšia povolená celková ...

(8)

Na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie pred vstupom na územie Slovenskej republiky ...

(9)

Na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie pri výstupe z územia Slovenskej republiky ...

(10)

Ak vodič vozidla nepreukáže, že správny poplatok1c) za vykonávanú nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu ...

(11)

Na vykonávanie kontrol rozmerov a hmotností sa vzťahujú obmedzenia ustanovené osobitným predpisom.3e) ...

§ 9
Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti
(1)

Závady v zjazdnosti diaľníc, ciest a miestnych komunikácií sú bez prieťahov povinní odstraňovať ich ...

(2)

Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov ...

(3)

Na odstraňovanie závad v zjazdnosti, prípadne schodnosti možno používať chemické posypové materiály ...

(4)

Pri znečistení diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu ...

(5)

Pri poškodení diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v ...

(6)

Ustanovenie odsekov 4 a 5 platí aj pri poškodení alebo znečistení, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť ...

(7)

O úhrade nákladov spojených s odstránením poškodenia alebo znečistenia pozemných komunikácií spôsobených ...

§ 9a
Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom diaľníc, ciest a miestnych komunikácií
(1)

Užívatelia diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla ...

(2)

Správcovia diaľníc, ciest a miestnych komunikácií však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívateľom ...

(3)

Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych ...

§ 10
Ochrana diaľníc, ciest a miestnych komunikácií
(1)

Nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu a premávku na nich, ...

(2)

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností v susedstve diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie ...

(3)

Na diaľniciach a medzinárodných cestných ťahoch je zakázané umiestňovať reklamné stavby.3)

(4)

Mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce je v území ...

(5)

Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií a na stĺpoch trolejového vedenia sa môžu ...

§ 11
Cestné ochranné pásma
(1)

Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného ...

(2)

V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, ...

(3)

Príslušný cestný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi nehnuteľností ...

(4)

Obmedzenia v ochranných pásmach podľa odseku 2 sa nevzťahujú na súčasti diaľnic, ciest a miestnych komunikácií, ...

(5)

Žiadosť o povolenie výnimky podľa odseku 2 sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie. Výnimky možno ...

(6)

Cestný správny orgán povoľuje výnimku podľa odseku 5 na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie ...

§ 12
Ochrana výstavby diaľníc, ciest a miestnych komunikácií

Ochranu plánovanej výstavby diaľnice, cesty a miestnej komunikácie zabezpečuje orgán životného prostredia5) ...

§ 13
Pomocné cestné pozemky

Účelom správy diaľníc, ciest a miestnych komunikácií slúžia pruhy priľahlých pozemkov, ktoré sú v správe ...

§ 14
Cestná zeleň
(1)

Cestné správne orgány dbajú o to, aby bola na cestných pomocných pozemkoch, prípadne na iných vhodných ...

(2)

Pri riešení cestnej zelene sa rešpektuje hľadisko bezpečnosti cestnej premávky pri jeho prerokúvaní ...

(3)

O umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín rozhoduje cestný správny orgán ...

§ 15
Vstup na susedné pozemky

Zamestnanci cestných správnych orgánov a správcov komunikácií môžu vstupovať na nezastavané pozemky ...

Diel 2

Stavba diaľníc, ciest a miestnych komunikácií a ich styk s okolím

§ 16
Povoľovanie stavieb
(1)

Na začatie stavby diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie a na ich zmeny je potrebné stavebné povolenie, ...

(2)

Ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu postačuje na

a)
stavebné úpravy cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, ktorými sa nezasahuje do ich nosnej ...
b)
udržiavacie práce na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií, ktoré by mohli ovplyvniť ...
c)
udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.
(3)

Stavebné povolenie, ani ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu sa nevyžaduje na udržiavacie práce,

a)
ktorých vykonávanie nemôže ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad ani životné prostredie v okolí pozemnej ...
b)
ktorými nedochádza k zmene šírkového usporiadania pozemnej komunikácie ani k zmene jej smerového alebo ...
c)
ktoré nevyžadujú uzávierku pozemnej komunikácie,
d)
ktorými sa nezasahuje do práv vyplývajúcich
1.
zo styku pozemnej komunikácie s dráhou alebo inou komunikáciou, s vedeniami každého druhu alebo s vodnou ...
2.
z pripojení na cesty, miestne komunikácie a účelové komunikácie a z vjazdov na susedné nehnuteľnosti ...
(4)

Na stavebné konanie podľa odseku 1 a na ohlasovanie podľa odseku 2 sa vzťahuje všeobecný predpis o územnom ...

(5)

Súčasťou povoľovania stavby pozemnej komunikácie podľa odseku 1 sú aj jej súčasti a vyvolané úpravy ...

(6)

Súčasťou konania podľa odseku 1 sú všetky konania, ktoré sú podľa osobitných predpisov potrebné na povolenie ...

§ 17
Výkup nehnuteľností
(1)

Písomná výzva na uzavretie dohody, ktorá obsahuje náležitosti podľa všeobecného predpisu o vyvlastňovaní,6c) ...

(2)

Ak nebol adresát, ktorému má byť písomná výzva na uzavretie dohody doručená do vlastných rúk, zastihnutý ...

(3)

Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinka, pošta adresátovi oznámi príchod zásielky, ...

§ 17a
Vyvlastnenie

Z dôvodu výstavby a správy diaľnic, ciest a miestnych komunikácii vrátane zriadenia ich ochranných pásiem ...

§ 18
Styk s inými komunikáciami, vedeniami každého druhu, vodami, vodohospodárskymi a inými dielami a s územím, ...
(1)

Ak je to z technických dôvodov potrebné alebo ak to vyžaduje verejný záujem, môže diaľnica, cesta a ...

(2)

Nové kríženia pozemných komunikácií so železnicami sa zriaďujú zásadne mimo úrovne koľají; výnimky povoľuje ...

(3)

Elektrické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné a iné vedenia, zariadenia na rozvod tepla a vykurovacích ...

(4)

Pri výstavbe nových sídlisk a pri ucelenej prestavbe jestvujúcej zástavby je dovolené umiestňovať vedenie ...

(5)

Na základe povolenia príslušného cestného správneho orgánu možno v súvisle zastavanom území zriaďovať ...

(6)

Na spôsob umiestnenia vedenia na diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách alebo v ich telese, ...

(7)

Mimo súvisle zastavaného územia môže príslušný cestný správny orgán v prípadoch, keď je vylúčená možnosť ...

(8)

Vedenia, ktoré svojím umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona, ...

(9)

Ak sa má diaľnica, cesta alebo miestna komunikácia zrušiť v dôsledku inej investičnej výstavby, je investor ...

(10)

Inak o styku diaľníc, ciest a miestnych komunikácií s vedeniami každého druhu, s vodami, vodohospodárskymi ...

(11)

Je zakázané umiestňovať potrubné vedenie s horľavými alebo výbušnými látkami na moste, ktorý je súčasťou ...

(12)

V tuneli a v jeho konštrukcii, ktoré sú súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, je zakázané ...

(13)

Pri výstavbe pozemnej komunikácie alebo pri jej zmene je investor stavby povinný vybudovať na vlastné ...

(14)

Pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii, pri ktorých by mohlo dôjsť ...

§ 19
Užívanie pozemných komunikácií pri stavbách
(1)

Ak pri veľkých stavbách, ťažobných prácach alebo pri terénnych úpravách, ktoré vyžadujú stavebné povolenie ...

(2)

Ak sa má pozemná komunikácia zrušiť v dôsledku inej investičnej výstavby, uzavretia územia alebo ak ...

Tretia časť

§ 20
Pevné prekážky na diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách
(1)

Na vozovke a krajniciach diaľníc, ciest a miestnych komunikácií nesmú sa, s výnimkou dopravných značiek ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na zariadenia umiestnené na diaľniciach a cestách na účely platenia ...

Štvrtá časť

ÚČELOVÉ KOMUNIKÁCIE

§ 22
Účelové komunikácie
(1)

Účelové komunikácie slúžia spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých objektov a nehnuteľnosti ...

(2)

Pre povolenie stavby účelovej komunikácie platí ustanovenie § 16.

(3)

Účelové komunikácie sa členia na verejné a neverejné. Účelové komunikácie v uzavretých priestoroch alebo ...

PIATA ČASŤ

SANKCIE

§ 22a
Pokuty

Cestný správny orgán a obec v rozsahu svojej pôsobnosti uložia pokutu do 33 190 eur právnickej osobe ...

a)

bez povolenia cestného správneho orgánu alebo v rozpore s vydaným povolením

1.

užíva diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu iným spôsobom než zvyčajným alebo na iné účely, než ...

2.

vykoná uzávierku diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie alebo nedodrží povolený termín uzávierky ...

3.

v ochrannom pásme diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie vykoná práce (činnosti), ktoré by mohli ...

4.

používa pri veľkých stavbách, ťažobných prácach alebo pri terénnych úpravách vyžadujúcich stavebné povolenie ...

5.

vykoná pripojenie komunikácie na diaľnicu, cestu alebo na miestnu komunikáciu alebo zriadi vjazd z týchto ...

6.

zamení, pozmení, premiestni, odstráni, umiestni alebo zakryje dopravnú značku alebo iné zariadenie, ...

b)

zničí, poškodí alebo znečistí dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie, ...

c)

znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu tak, že spôsobí alebo môže spôsobiť ...

d)

v prípade opravy porúch na podzemných vedeniach uložených v diaľnici, ceste alebo v miestnej komunikácii ...

e)

neplní opatrenia uložené orgánom štátneho odborného dozoru na zabránenie ohrozenia alebo sťaženia premávky ...

f)

neodstráni v termíne určenom cestným správnym orgánom pevnú prekážku na diaľnici, ceste alebo na miestnej ...

g)

neplní úlohy správy a údržby diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré pre ňu vyplývajú z tohto ...

h)

nedodrží podmienky uvedené v povolení na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pre ...

ch)

umiestni v rozhľadovom poli vodiča na križovatke skládky materiálov, reklamné stavby alebo iné zariadenie, ...

i)

umiestni reklamnú stavbu v rozpore s § 10 ods. 3 až 5.

§ 22b
(1)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, čas trvania a na rozsah spôsobenej škody.

(2)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa cestný správny orgán dozvedel o tom, že právnická ...

(3)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.

(4)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce podľa toho, ktorý cestný správny orgán ...

§ 22c
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku pozemných komunikácií sa dopustí ten, kto

a)
bez povolenia cestného správneho orgánu alebo v rozpore s vydaným povolením
1.
užíva diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu iným spôsobom než zvyčajným alebo na iné účely, než ...
2.
vykoná uzávierku cesty alebo miestnej komunikácie alebo nedodrží povolený termín uzávierky a obchádzky, ...
3.
v ochrannom pásme diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie vykoná práce (činnosti), ktoré by mohli ...
4.
vykoná pripojenie komunikácie na diaľnicu, cestu alebo na miestnu komunikáciu alebo zriadi vjazd z týchto ...
5.
zamení, pozmení, premiestni, odstráni, umiestni alebo zakryje dopravnú značku alebo iné zariadenie, ...
b)
zničí, poškodí alebo znečistí dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie, ...
c)
znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu tak, že spôsobí alebo môže spôsobiť ...
d)
v prípade opravy porúch na podzemných vedeniach uložených v diaľnici, ceste alebo v miestnej komunikácii ...
e)
neplní opatrenia uložené orgánom štátneho odborného dozoru na zabránenie ohrozenia alebo sťaženia premávky ...
f)
neodstráni v termíne určenom cestným správnym orgánom pevnú prekážku na diaľnici, ceste alebo na miestnej ...
g)
umiestni v rozhľadovom poli vodiča na križovatke skládky materiálov, reklamné stavby alebo iné zariadenie, ...
h)
ako vodič sa odmietne podrobiť pokynom fyzickej osoby obsluhujúcej zariadenie na meranie hmotnosti, ...
i)
umiestni reklamnú stavbu v rozpore s § 10 ods. 3 až 5.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) a písm. g) a i) možno uložiť pokutu do 330 eur.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. h) možno uložiť pokutu do 660 eur.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.10)

Šiesta časť

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 23
Vzťah k správnemu poriadku

Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom ...

§ 24
Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo vydá na vykonanie tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré

a)
ustanovia rozdelenie ciest a miestnych komunikácií podľa dopravného významu,
b)
podrobnejšie upravia pripájanie pozemných komunikácií, zriaďovanie vjazdov z ciest alebo miestnych komunikácií ...
c)
bližšie vymedzia práva a povinnosti užívateľov a správcov diaľníc, ciest a miestnych komunikácií,
d)
bližšie vymedzia pojmy prejazdný úsek diaľnice a cesty, stavebný stav, dopravno-technický stav, zjazdnosť ...
e)
ustanovia podmienky na povoľovanie uzávierok a obchádzok diaľníc, ciest a miestnych komunikácií, zvláštneho ...
f)
bližšie ustanovia podrobnosti o súčastiach pozemných komunikácií, určia šírku ochranných pásiem diaľníc, ...
g)
upravia podrobnosti styku pozemných komunikácií s vedeniami každého druhu,
h)
vymedzia pojem pevnej prekážky na diaľniciach, cestách alebo miestnych komunikáciách, určia postup pri ...
i)
ustanovia zásady pre výkon štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami,
j)
určia režim účelových komunikácií,
k)
ustanovia zásady pestovania cestnej zelene,
l)
určia technické požiadavky na evidenciu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií,
m)
ustanovia podrobnosti o centrálnej evidencii.
§ 24a
Prechodné ustanovenia
(1)

Reklamné, informačné a propagačné zariadenia umiestnené predo dňom účinnosti tohto zákona na diaľniciach, ...

(2)

Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 sú správcovia diaľnic, rýchlostných ciest a medzinárodných cestných ...

§ 24b
(1)

Na základe dohody uzatvorenej medzi ministerstvom a samosprávnym krajom prechádzajú podľa osobitného ...

(2)

Dňom prechodu majetku štátu do vlastníctva samosprávneho kraja na základe dohody uzatvorenej podľa odseku ...

(3)

Rozpracovaná dokumentácia pripravovaných stavieb ciest II. a III. triedy ku dňu prechodu do vlastníctva ...

(4)

Rozostavané stavby na cestách II. a III. triedy ku dňu prechodu do vlastníctva samosprávneho kraja, ...

(5)

Na uzatváranie dohôd podľa odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.13) Majetok štátu ...

(6)

Slovenská správa ciest, ktorá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona mala v správe majetok uvedený ...

§ 24c

Ustanovenia § 16 ods. 5 a 6 sa nevzťahujú na pozemné komunikácie, ktorých konania o povolení stavby ...

§ 24d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2012
(1)

Do 31. decembra 2016 ministerstvo zabezpečuje podľa § 3 ods. 3 písm. f) centrálnu evidenciu v rozsahu ...

(2)

Od 1. januára 2017 ministerstvo zabezpečuje podľa § 3 ods. 3 písm. f) centrálnu evidenciu v rozsahu ...

§ 24e
Prechodné ustanovenia

Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo ...

§ 24f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. januára 2015
(1)

Reklamné, informačné a propagačné zariadenia umiestnené pred 2. januárom 2015, ktoré nie sú v súlade ...

(2)

Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 možno podať ohlásenie odstránenia reklamnej stavby podľa osobitného ...

(3)

Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 1. januára 2015, sa dokončia podľa doterajších ...

§ 24g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019

Súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu, ktoré boli prenechané v nájme na určitý čas, najviac na ...

§ 25
Zrušovacie ustanovenia
(1)

Zrušujú sa všetky predpisy o veciach upravených týmto zákonom. Zrušuje sa zákon č. 147/1949 Zb., ktorým ...

(2)

Predpisy o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ochrane lesného fondu zostávajú nedotknuté.

§ 25a

Zrušuje sa § 23 ods. 1 písm. b) a ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. ...

§ 25b

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 623/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady ...

§ 26
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Novotný v. r.Fierlinger v. r.Široký v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 135/1961 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry ...

  3.

  Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery ...

  ZOZNAM DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

  D1 Bratislava /Petržalka – križovatka s D2 – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice – štátna hranica ...

  D2 št. hranica ČR/SR – Kúty – Malacky – Bratislava – št. hranica SR/MR

  D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité – št. hranica SR/PR

  D4 št. hranica Rakúsko/SR – Bratislava – križovatka D2 Jarovce – križovatka Rovinka – križovatka s D1 ...

  R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok

  R2 Trenčín križovatka D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava ...

  R3 št. hranica MR/SR Šahy – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný ...

  R4 št. hranica MR/SR – Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – št. hranica SR/PR

  R5 št. hranica ČR/SR Svrčinovec – križovatka s D3

  R6 št. hranica ČR/SR Lysá pod Makytou – Púchov

  R7 Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec

  R8 R2 – Partizánske – Topoľčany – Nitra – R1.

  VZORpotvrdenia o prípustnosti bezodplatnej dopravy pri humanitárnej pomoci vykonávanej po vymedzených úsekoch diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, za ktorých užívanie sa platí úhrada formou nálepky

  Prevziať prílohu - Příloha 01

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 1c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 1d)  § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 1e)  § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 1f)  Napríklad zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2)  § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 2a)  Napríklad § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ...
 • 2aa)  § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 2ab)  § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 2b)  Napríklad § 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 2ba)  Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. ...
 • 2c)  § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
 • 2ca)  § 151a až 151p Občianskeho zákonníka.
 • 2caa)  § 7c zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ...
 • 2cb)  Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 2cba)  § 14, 15 a § 66 až 69 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2cbb)  § 12 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2cbba)  § 8 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2cbc)  § 6 zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
 • 2cbd)  Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.
 • 2d)  Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách ...
 • 2da)  Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z. ...
 • 2daa)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách ...
 • 2db)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi, zúčastnenými v Partnerstve ...
 • 2e)  Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene ...
 • 2ea)  § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších ...
 • 2f)  Zákon č. 488/2013 Z. z.
 • 2fa)  Zákon č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2g)  Zákon č. 488/2013 Z. z.
 • 2ga)  § 94 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách. ...
 • 2h)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 2i)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách ...
 • 2k)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve ...
 • 2m)  § 2 písm. d) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 2o)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 2p)  § 123 a 124 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2r)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 2s)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 293/2014 Z. z.
 • 3a)  § 69 ods. 1 písm. f) zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
 • 3b)  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 3c)  § 44 ods. 12 a 13 a § 69 ods. 2 a 7 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke ...
 • 3d)  Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú ...
 • 3e)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1100/2008 z 22. októbra 2008 o odstránení kontrol vykonávaných ...
 • 4)  § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • 4a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...
 • 5)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení neskorších ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona ...
 • 6a)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6b)  § 140a a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 6c)  § 4 ods. 3 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho ...
 • 6d)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie ...
 • 7)  Napríklad zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb., zákon č. 50/1976 Zb. v znení ...
 • 8)  § 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore,§ 48 a 48a zákona ...
 • 9)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (úplné ...
 • 10)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 12)  Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore