Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o verejných prácach 254/1998 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 11.08.1998
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolné orgány, Pracovno-právne vzťahy, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD1 DS4 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o verejných prácach 254/1998 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 254/1998 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 218/2019

Legislatívny proces k zákonu 218/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o verejných prácach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky na prípravu verejných prác, ich posudzovanie, kvalitu, hodnotenie a vykonávanie ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona

a)

verejnou prácou je

1.

činnosť na prípravu a uskutočňovanie stavby alebo zmeny dokončenej stavby financovaná celkom alebo sčasti ...

2.

stavba financovaná celkom alebo sčasti z verejných investícií,

b)

verejnou investíciou sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, štátnych účelových fondov, z rozpočtu ...

c)

stavebným zámerom verejnej práce (ďalej len „stavebný zámer”) je dokumentácia, ktorá vyjadruje základné ...

d)

súhrnným programom verejných prác je súbor verejných prác s vypracovaným stavebným zámerom,

e)

celkovou cenou verejnej práce je cena vrátane dane z pridanej hodnoty,

f)

rozvojovou verejnou prácou je verejná práca s celkovou cenou vyššou ako 5 mil. eur, ktorou sa vykonáva ...

g)

predkladateľom sú príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy alebo iní správcovia ...

h)

technickou prípravou verejnej práce (ďalej len „technická príprava”) sú všetky činnosti potrebné na ...

i)

rozvojovým programom priorít verejných prác je súbor rozvojových verejných prác, ktorých technická príprava ...

DRUHÁ ČASŤ

PROGRAMY VEREJNÝCH PRÁC

§ 3
Sústava programov verejných prác
(1)

Sústavu programov verejných prác tvorí

a)
Rezortný rozvojový program verejných prác (ďalej len „rezortný rozvojový program“),
b)
Rozvojový program verejných prác samosprávneho kraja (ďalej len „Rozvojový program samosprávneho kraja), ...
c)
Súhrnný program verejných prác,
d)
Rozvojový program priorít verejných prác (ďalej len „rozvojový program priorít“).
(2)

Podrobnosti o rozsahu, forme a zostavovaní rezortného rozvojového programu a rozvojového programu kraja ...

§ 4
Rezortný rozvojový program
(1)

Rezortný rozvojový program zahŕňa všetky rozvojové verejné práce v rezorte, pri ktorých sa predpokladá ...

(2)

Rezortný rozvojový program vypracúvajú príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy ...

§ 5
Rozvojový program samosprávneho kraja
(1)

Rozvojový program samosprávneho kraja zahŕňa všetky rozvojové verejné práce v samosprávnom kraji, pri ...

(2)

Rozvojový program samosprávneho kraja vypracúva samosprávny kraj na obdobie troch rokov, pričom vychádza ...

(3)

Do rozvojového programu samosprávneho kraja samosprávny kraj zapracuje aj rozvojové verejné práce obcí. ...

(4)

Požiadavku na zaradenie rozvojovej verejnej práce do rozvojového programu samosprávneho kraja obec predkladá ...

§ 6
Súhrnný program verejných prác
(1)

Súhrnný program verejných prác spracúva ministerstvo na podklade priebežne predkladaných stavebných ...

(2)

Predkladateľ preverí správnosť stavebného zámeru, jeho súlad so zámermi a cieľmi rezortu, samosprávneho ...

(3)

Ak je potrebné vykonať štátnu expertízu stavebného zámeru (ďalej len „štátna expertíza“), predkladateľ ...

§ 8
Rozvojový program priorít
(1)

Rozvojový program priorít zostavuje ministerstvo z rezortných rozvojových programov a rozvojových programov ...

(2)

Do rozvojového programu priorít ministerstvo zaraďuje rozvojové verejné práce cez Súhrnný program verejných ...

(3)

Pri verejných prácach, ktorými sa zabezpečuje obrana štátu a bezpečnosť štátu, sa postup podľa odseku ...

TRETIA ČASŤ

ŠTÁTNA EXPERTÍZA STAVEBNÝCH ZÁMEROV

§ 9
Stavebný zámer
(1)

Stavebný zámer vychádza z koncepcie rozvoja odvetvia, zo základných programových dokumentov podpory ...

(2)

Stavebný zámer predkladateľ zabezpečuje na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 5 mil. ...

(3)

Stavebný zámer obsahuje príslušnú dokumentáciu stavebného zámeru a záverečné stanovisko podľa osobitného ...

(4)

Dokumentácia stavebného zámeru obsahuje najmä

a)
sprievodnú správu,
b)
technickú správu,
c)
ekonomickú správu,
d)
výkresy,
e)
doklady.
(5)

Podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentácie stavebného zámeru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

(6)

Predkladateľ zodpovedá za vypracovanie stavebného zámeru podľa odseku 1, za hospodárnosť využitia verejných ...

(7)

Ak ide o verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 20 mil. eur, predkladateľ požiada ministerstvo o ...

(8)

Dokumentáciu stavebného zámeru uchováva predkladateľ desať rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. ...

§ 10
Vykonávanie štátnej expertízy
(1)

Štátna expertíza je posudzovanie stavebného zámeru s cieľom zhodnotiť optimálne využitie verejných investícií ...

(2)

Štátna expertíza sa vykoná

a)
na každú verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 20 mil. eur s výnimkou verejných prác obstarávaných ...
b)
na verejnú prácu zásadného významu pre štát, ak tak určí vláda.
(3)

Žiadosť obsahuje

a)
identifikačné údaje o predkladateľovi a verejnej práci,
b)
predpokladané termíny prípravy, uskutočnenia a dokončenia verejnej práce,
c)
stavebný zámer podľa § 9 ods. 3 v troch výtlačkoch a dokumentáciu stavebného zámeru podľa § 9 ods. 4 ...
(4)

Ministerstvo v rámci výkonu štátnej expertízy vypracuje do 30 dní expertízny posudok (ďalej len „posudok“) ...

(5)

Ministerstvo môže požiadať o vypracovanie posudku externých odborníkov, vedecké alebo odborné inštitúcie. ...

(6)

Ak externému odborníkovi vzniknú v súvislosti s vypracovaním posudku nevyhnutné náklady, uvedie ich ...

(7)

Posudok hodnotí verejnú prácu najmä z hľadiska

a)
posúdenia ekonomickej efektívnosti,
b)
opodstatnenosti nákladov verejnej práce,
c)
súladu so základnými programovými dokumentmi podpory regionálneho rozvoja,1b)
d)
súladu s Koncepciou územného rozvoja Slovenska,
e)
súladu s koncepciou rozvoja odvetvia,
f)
súladu s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
g)
súladu s územnoplánovacou dokumentáciou,
h)
súladu so záverečným stanoviskom podľa osobitného predpisu,1d) ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa ...
i)
optimálneho technického, konštrukčného a ekonomického riešenia.
(8)

Ak z posudku vyplýva, že posudzovaný stavebný zámer zodpovedá požadovaným hľadiskám, ministerstvo vyhotoví ...

§ 11
Protokol
(1)

Protokol je záväzným podkladom na ďalšie etapy prípravy a uskutočňovania verejných prác.

(2)

Lehota na vyhotovenie protokolu je 14 dní od vypracovania posudku. Ak ministerstvo požiadalo o vypracovanie ...

(3)

V prípade nesúhlasného posudku k stavebnému zámeru ministerstvo do siedmich dní odo dňa doručenia posudku ...

(4)

Ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa vyžaduje aj záverečné stanovisko podľa osobitného predpisu,1) ...

(5)

Ak je záver protokolu v rozpore so záverečným stanoviskom podľa osobitného predpisu1) a predkladateľ ...

(6)

Protokol obsahuje

a)
identifikačné údaje predkladateľa, názov verejnej práce, miesto jej uskutočnenia, predpokladanú lehotu ...
b)
údaje o postupe pri posúdení stavebného zámeru,
c)
záver protokolu, ktorý obsahuje
1.
súhlas so stavebným zámerom alebo
2.
súhlas so stavebným zámerom s pripomienkami a podmienkami, ktorých splnenie podmieňuje platnosť súhlasu, ...
3.
nesúhlas so stavebným zámerom s odôvodnením nesúhlasu,
d)
dátum vyhotovenia a odoslania protokolu, meno, priezvisko a podpis spracovateľa protokolu, podpis oprávneného ...
(7)

Ministerstvo zašle protokol a stavebný zámer predkladateľovi do siedmich dní od vyhotovenia protokolu. ...

(8)

Protokol a posudky sú uložené na ministerstve. Ministerstvo tieto dokumenty uchováva desať rokov od ...

(9)

Cena uvedená v protokole je predpokladaná hodnota zákazky podľa osobitného predpisu.2)

(10)

Ministerstvo môže v protokole určiť predkladateľovi povinnosť opätovne predložiť dokumentáciu v priebehu ...

§ 11a
Vykonanie opakovanej štátnej expertízy
(1)

Opakovaná štátna expertíza sa vykoná na dodatok stavebného zámeru, ak v priebehu technickej prípravy ...

(2)

Obsahom dokumentácie dodatku stavebného zámeru je riešenie predmetu zmeny a porovnanie so stavebným ...

(3)

Pri vypracovaní posudku na dodatok stavebného zámeru v rámci výkonu opakovanej štátnej expertízy ministerstvo ...

(4)

Ak z posudku na dodatok stavebného zámeru vyplýva, že dodatok stavebného zámeru zodpovedá požadovaným ...

(5)

Ak posudok na dodatok stavebného zámeru preukáže neopodstatnenosť zmeny ceny uvedenej v protokole, dodatok ...

(6)

Opakovanú štátnu expertízu vykoná ministerstvo na základe žiadosti predkladateľa o vykonanie opakovanej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZABEZPEČENIE KVALITY VEREJNEJ PRÁCE

§ 12
Kvalita verejnej práce
(1)

Za kvalitu verejnej práce zodpovedá stavebník, ktorý je povinný najmä

a)
pri príprave verejnej práce v zmluve
1.
určiť technické normy a všeobecné technické požiadavky projektantovi pri spracúvaní projektovej dokumentácie, ...
2.
zabezpečiť kontrolu technického riešenia projektových prác a stanoviť etapy kontroly v procese rozpracovanosti ...
3.
určiť povinnosť projektanta spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce (ďalej len „zhotoviteľ“) pri ...
4.
určiť rozsah a podmienky dozoru projektanta verejnej práce,
5.
špecifikovať požiadavky na stavebné výrobky,
6.
uložiť projektantovi v spolupráci so zhotoviteľom spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas ...
7.
uložiť zhotoviteľovi pred začatím stavebných prác vypracovať skúšobný plán, termín jeho vypracovania ...
b)
počas uskutočňovania verejnej práce v zmluve
1.
určiť osobitné požiadavky na kvalitu a spôsob ich overovania, ak nevyplývajú z požiadaviek technických ...
2.
zabezpečiť primerané podmienky na výkon dozoru projektanta, štátneho dozoru a autorského dozoru,
3.
vyhradiť si právo nezaplatiť zhotoviteľovi najmenej 5 % a najviac 10 % z dohodnutej ceny do doby preukázania ...
4.
vyžadovať záručnú lehotu minimálne päť rokov pre stavebnú časť verejnej práce alebo dlhšiu pre jej vybranú ...
c)
po dokončení verejnej práce
1.
organizovať po výzve zhotoviteľa preberanie verejnej práce medzi ním a zhotoviteľom, o čom vyhotoví ...
2.
preveriť komplexnosť, úplnosť, kvalitu a prevádzkyschopnosť preberanej verejnej práce alebo jej ucelenej ...
3.
vyhotovovať súpis zistených nedostatkov a nedorobkov a dohodnúť so zhotoviteľom termín ich odstránenia, ...
4.
uložiť zhotoviteľovi nápravné opatrenia s cieľom odstrániť zistené nedostatky a nedorobky a určiť náhradný ...
5.
zabezpečiť odovzdanie častí verejnej práce užívateľom, ktorých odovzdanie je určené osobitnými predpismi.3) ...
(2)

Podrobnosti o obsahu preberacieho protokolu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

§ 13
Skúšobný plán
(1)

Skúšobný plán vypracúva zhotoviteľ s cieľom preveriť a preukázať súlad požadovaných technických vlastností ...

a)
všeobecne záväzných právnych predpisov,
b)
slovenských technických noriem4) a ďalších požadovaných technických noriem,
c)
všeobecných záväzných nariadení obce,
d)
stavebného povolenia,
e)
zmluvy s obstarávateľom.
(2)

Skúšobný plán je dokumentácia, ktorej vypracovanie, odsúhlasovanie, aktualizáciu, dopĺňanie, distribúciu ...

a)
určenie predmetu, spôsobu a početnosti kontrol,
b)
doklad o oprávnení na vykonanie kontroly,
c)
spôsob vyhodnocovania výsledkov.
(3)

Skúšobný plán musí určovať miesta v konštrukcii stavby, kde sa majú jednotlivé kontroly vykonať. Náklady ...

(4)

Stavebník môže požadovať vykonanie ďalších skúšok nad rámec skúšobného plánu v prípade podozrenia z ...

§ 14
Dokumentácia o kvalite verejnej práce
(1)

Dokumentáciu o kvalite verejnej práce vedie stavebník. Dokumentáciu tvoria

a)
záznamy o preberaní ukončených technologických etáp stavby a poddodávok,
b)
záznam o preukázaní odbornej spôsobilosti účastníkov výstavby podľa osobitného predpisu,5)
c)
doklady o výrobkoch a materiáloch používaných na stavbe,
d)
skúšobný plán a záznamy vyplývajúce z jeho plnenia,
e)
záznamy o vykonaných kontrolách,
f)
doklady o odstránení nedostatkov a nedorobkov,
g)
dokumentácia skutočného realizovania stavby,6)
h)
plán užívania verejnej práce.
(2)

Po dokončení verejnej práce je stavebník povinný skontrolovať úplnosť dokumentácie o kvalite verejnej ...

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ HODNOTENIE DOKONČENEJ VEREJNEJ PRÁCE

§ 15
(1)

Záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce (ďalej len „hodnotenie verejnej ...

(2)

Podrobnosti záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce ustanoví všeobecne ...

§ 16
Podklady na hodnotenie verejnej práce

Podkladmi na hodnotenie verejnej práce sú najmä

a)

stavebný zámer a právoplatné stavebné povolenie s overenou projektovou dokumentáciou stavby,

b)

doklady o použití a zdrojoch verejných investícií,

c)

Rozvojový program priorít verejných prác,

d)

protokol,

e)

právoplatné kolaudačné rozhodnutie,

f)

údaje o skutočných nákladoch dokončenej verejnej práce v súlade s dokumentáciou skutočného realizovania ...

§ 17
Obsah hodnotenia verejnej práce
(1)

Hodnotenie verejnej práce obsahuje

a)
identifikačné údaje o verejnej práci, údaje o stavebnom povolení a kolaudačnom rozhodnutí,
b)
vyjadrenie stavebníka, či trvajú podmienky, za akých bol schválený stavebný zámer, a správu stavebníka ...
c)
návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a nedorobkov alebo na dosiahnutie technických a ...
d)
prehľad skutočných nákladov dokončenej verejnej práce v príslušnom členení,
e)
porovnanie predpokladaných nákladov a skutočných nákladov dokončenej verejnej práce,
f)
súpis poznatkov a skúseností z prípravy a realizácie verejnej práce použiteľných na skvalitnenie úrovne ...
g)
závery, prípadne opatrenia, ktoré ešte treba vykonať na verejnej práci.
(2)

Hodnotením verejnej práce sa posudzuje

a)
dodržanie podmienok, za akých bol odsúhlasený stavebný zámer, projektová dokumentácia stavby, a podmienok ...
b)
dodržanie vecného rozsahu verejnej práce,
c)
splnenie všetkých zmluvne dohodnutých kvalitatívnych podmienok a parametrov,
d)
dosiahnutie projektovaných technických a ekonomických parametrov,
e)
súlad podkladov o priebehu financovania verejnej práce so skutočne realizovanými úhradami za vykonané ...
f)
objasnenie príčin a dôsledkov nedosiahnutia projektových, technických a ekonomických parametrov a zistenie ...
§ 18
Povinnosti stavebníka a užívateľa pri hodnotení verejnej práce
(1)

Hodnotenie verejnej práce je stavebník povinný predložiť ministerstvu, ministerstvu financií, predkladateľovi ...

(2)

Hodnotenie verejnej práce stavebník doplní o stanovisko projektanta k dodržaniu projektovaných parametrov ...

(3)

Všetky technické a ekonomické parametre dokončenej verejnej práce sa musia hodnotiť za rovnaké obdobie. ...

(4)

Užívateľ je povinný uchovávať hodnotenie verejnej práce po celý čas užívania verejnej práce a pri zmene ...

§ 19
Informačný systém
(1)

Ministerstvo vytvára a vedie informačný systém verejných prác, ktorý obsahuje technické, ekonomické ...

(2)

Informačný systém verejných prác je súčasťou štátneho informačného systému.7)

ŠIESTA ČASŤ

ŠTÁTNY DOZOR

§ 20
Výkon štátneho dozoru
(1)

Výkon štátneho dozoru je činnosť, ktorou sa

a)
pri príprave verejnej práce najmä
1.
kontroluje súlad vypracovania stavebného zámeru so zákonom,
2.
kontroluje plnenie povinností stavebníka podľa § 12 ods. 1 písm. a),
3.
sleduje dodržanie stavebného zámeru a záverov protokolu, ak bol vydaný,
b)
pri uskutočňovaní verejnej práce najmä
1.
kontroluje plnenie povinností stavebníka podľa § 12 ods. 1 písm. b),
2.
kontroluje plnenie podľa § 13,
3.
kontroluje priebežné spracúvanie dokumentácie o kvalite verejnej práce,
4.
sleduje dodržanie záverov protokolu, ak bol vydaný,
c)
pri ukončení verejnej práce najmä
1.
kontroluje plnenie povinností stavebníka podľa § 12 ods. 1 písm. c),
2.
kontroluje dokumentácia o kvalite verejnej práce podľa § 14,
3.
kontroluje hodnotenie verejnej práce,
4.
overuje, či sa verejné investície vynaložené na verejnú prácu použili v súlade so stavebným zámerom ...
(2)

Štátny dozor vykonáva ministerstvo, výkonom štátneho dozoru nie je dotknutý výkon stavebného dozoru8) ...

(3)

Na verejných prácach obstarávaných Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočňujú ...

(4)

Dokumentácia z vykonania štátneho dozoru sa uchováva desať rokov od vykonania štátneho dozoru.

§ 21
Oprávnenia osôb vykonávajúcich štátny dozor
(1)

Osoby vykonávajúce štátny dozor pri výkone svojej činnosti môžu

a)
vstupovať na stavenisko a do stavby s vedomím stavbyvedúceho,
b)
vyžadovať od stavebníka predloženie dokladov a vysvetlení potrebných na vykonávanie štátneho dozoru,
c)
zúčastňovať sa na rokovaniach stavebníka s predkladateľom a zhotoviteľom,
d)
v prípade zistenia nedostatkov upozorniť na ne stavebníka a zhotoviteľa a požadovať vykonanie nápravy, ...
e)
ak sa náprava nevykonala, požiadať predkladateľa o zabezpečenie vykonania nápravy; súčasne o zistených ...
(2)

Štátny dozor je oprávnený dôležité zistené skutočnosti zaznamenať do stavebného denníka.10)

(3)

Kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto zákonom dotknuté.11)

§ 21a
Zápis o výsledku štátneho dozoru
(1)

O výsledku štátneho dozoru vypracujú osoby poverené vykonaním štátneho dozoru zápis, ktorý obsahuje

a)
identifikačné údaje kontrolovaného subjektu,
b)
predmet výkonu štátneho dozoru,
c)
dátum začatia a ukončenia výkonu štátneho dozoru,
d)
preukázané kontrolné zistenia,
e)
vyjadrenie kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam,
f)
mená, priezviská a vlastnoručné podpisy zúčastnených osôb,
g)
iné zistené skutočnosti.
(2)

Ak ministerstvo zistí porušenie povinností uložených zákonom, vyhotoví záznam z prerokovania porušenia ...

§ 22
Pokuty
(1)

Ministerstvo uloží pokutu stavebníkovi za porušenie povinností ustanovených v § 12 ods. 1, § 14, § 15 ...

(2)

Ministerstvo uloží pokutu zhotoviteľovi za porušenie povinností ustanovených v § 13 a užívateľovi za ...

(3)

Pri ukladaní pokút ministerstvo prizerá na závažnosť porušenia povinnosti, na mieru zavinenia a na výšku ...

(4)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo porušenie povinnosti zistilo, najneskôr ...

(5)

Na postup pri ukladaní a vymáhaní pokút sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.12)

(6)

V rozhodnutí o uložení pokuty štátny dozor určí aj lehotu, v akej sa má nedostatok odstrániť. Ak nie ...

(7)

Uložením pokuty stavebníkovi alebo zhotoviteľovi nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov. ...

(8)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 23
(1)

Predkladateľ zodpovedá, že príprava a uskutočňovanie verejných prác prebieha v súlade s týmto zákonom. ...

(2)

Pri uskutočňovaní stavieb sa postupuje podľa osobitných predpisov.13)

§ 23a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019

Konania začaté na základe žiadosti o vykonanie štátnej expertízy podľa § 10 podanej do 31. augusta 2019, ...

§ 24
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1999.

Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. a) zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
 • 1a)  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 1b)  § 5 ods. 1 zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 351/2004 Z. z. ...
 • 1c)  § 8 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 1d)  § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 3)  Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 4)  Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti ...
 • 6)  § 103 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
 • 8)  § 46b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 98 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 53 ods. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej ...
 • 11)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ...
 • 12)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 13)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore