Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 503/2003 účinný od 01.09.2018

Platnosť od: 02.12.2003
Účinnosť od: 01.09.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Hospodárska správa lesov, Vlastnícke práva, Nehnuteľnosti, Osobné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD55038DS10EUPP1ČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 503/2003 s účinnosťou od 01.09.2018 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018
Legislatívny proces k zákonu 503/2003

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Tento zákon upravuje navrátenie vlastníctva k pozemkom, ktoré nebolo vydané podľa osobitného predpisu.1) ...
a)

poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria,2)

b)

lesný pôdny fond.3)

§ 2
(1)

Právo na navrátenie vlastníctva k pozemku podľa tohto zákona môže uplatniť oprávnená osoba, ktorá je ...

(2)

Ak osoba, ktorej vlastníctvo k pozemku prešlo v rozhodujúcom období do vlastníctva štátu alebo inej ...

a)
dedič zo závetu, ktorý bol predložený v konaní o dedičstve, ktorý nadobudol celé dedičstvo,
b)
dedič zo závetu, ktorý nadobudol dedičstvo, ale len v miere zodpovedajúcej jeho dedičskému podielu; ...
c)
deti a manžel osoby uvedenej v odseku 1, všetci rovným dielom; ak dieťa zomrelo pred uplynutím lehoty ...
d)
rodičia osoby uvedenej v odseku 1,
e)
súrodenci osoby uvedenej v odseku 1, a ak niektorý z nich zomrel, sú na jeho mieste oprávnenými osobami ...
(3)

V prípadoch uvedených v ustanovení § 3 ods. 1 písm. j) sú oprávnenými osobami aj osoby tam uvedené; ...

§ 3
(1)

Oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, ktorý prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu ...

a)
výroku o prepadnutí majetku, prepadnutí veci alebo zhabaní veci v trestnom konaní, prípadne v trestnom ...
b)
odňatia bez náhrady postupom podľa zákona č. 142/1947 Zb. o revízii prvej pozemkovej reformy alebo podľa ...
c)
postupu podľa § 453a Občianskeho zákonníka alebo podľa § 287a zákona č. 87/1950 Zb. o trestnom konaní ...
d)
odňatia bez náhrady postupom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych ...
e)
vyhlásenia zmluvy o postúpení pohľadávok pre prípad vysťahovania (tzv. renunciačné vyhlásenie),
f)
toho, že občan zdržiavajúci sa v cudzine nehnuteľnosť zanechal na území Slovenskej republiky alebo ktorého ...
g)
zmluvy o darovaní nehnuteľnosti uzavretej darcom v tiesni,
h)
dražobného konania uskutočneného na úhradu pohľadávky štátu,
i)
súdneho rozhodnutia, ktorým sa vyhlásila za neplatnú zmluva o prevode majetku, ktorou občan pred odchodom ...
j)
kúpnej zmluvy uzavretej v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
k)
odmietnutia dedičstva v dedičskom konaní urobeného v tiesni,
l)
vyvlastnenia za náhradu, ak nehnuteľnosť existuje a nikdy neslúžila na účel, na ktorý bola vyvlastnená, ...
m)
vyvlastnenia bez vyplatenia náhrady,
n)
znárodnenia vykonaného v rozpore s vtedy platnými predpismi alebo bez vyplatenia náhrady,
o)
prevzatia nehnuteľnosti bez právneho dôvodu,
p)
politickej perzekúcie5) alebo postupu porušujúceho všeobecne uznávané ľudské práva a slobody,6)
r)
odovzdania do vlastníctva družstva podľa osobitných predpisov,7)
s)
prikázania do užívania právnickej osoby na základe zákona č. 55/1947 Zb. o pomoci roľníkom pri uskutočňovaní ...
t)
prevodu na štát spoločne užívaných singulárnych lesov a lesných družstiev, ak členmi družstva boli aj ...
(2)

Obdobne sa postupuje aj v prípadoch, keď fyzickej osobe vznikol nárok8) na vyňatie pozemkov z konfiškácie ...

(3)

Ak bolo v období od 1. apríla 1964 do 31. decembra 1989 odňaté vlastnícke právo k pozemku bez vyvlastňovacieho ...

(4)

Pozemky, pri ktorých prešlo vlastníctvo na štát alebo na inú právnickú osobu podľa odsekov 1 a 2 a podľa ...

(5)

Oprávnená osoba je povinná po navrátení vlastníctva k pozemku zaplatiť štátu nedoplatok prídelovej ceny, ...

(6)

Ak viazli na pozemku ku dňu prevzatia štátom pohľadávky bánk zabezpečené na pozemkoch a tieto boli vyporiadané ...

(7)

Rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemku alebo rozhodnutie o priznaní práva na náhradu, ktorým ...

§ 4
(1)

Povinnými osobami sú právnické osoby, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona majú k pozemku vo vlastníctve ...

(2)

Povinná osoba je povinná s pozemkami až do navrátenia vlastníctva k pozemkom oprávnenej osobe nakladať ...

(3)

Oprávnená osoba, ktorej bolo navrátené vlastníctvo k pozemku, nemôže proti povinnej osobe uplatňovať ...

§ 5
(1)

Právo na navrátenie vlastníctva k pozemku môže uplatniť oprávnená osoba do 31. decembra 2004 na obvodnom ...

(2)

Rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemku alebo rozhodnutie o priznaní práva na náhradu podľa § ...

(3)

Na konanie podľa odseku 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

(4)

Ak je to nevyhnutne potrebné, môže obvodný pozemkový úrad zriadiť alebo zrušiť k pozemku, ku ktorému ...

§ 6
(1)

Vlastníctvo k pozemkom alebo k jeho častiam nemožno navrátiť, ak

a)
pozemok je vo vlastníctve fyzickej osoby a právnickej osoby okrem povinnej osoby (§ 4 ods. 1),
b)
na pozemku sa nachádza cintorín,
c)
pozemok sa nachádza v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov prvého stupňa alebo tvorí koryto vodného ...
d)
pozemok bol po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby zastavaný,
e)
na pozemku bola zriadená záhradková alebo chatová osada,16) botanická záhrada a arborétum zamerané na ...
f)
na pozemku sú telovýchovné zariadenia a športové zariadenia, alebo
g)
pozemok je podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho územného celku určený na vyvlastnenie ...
h)
pozemok sa nachádza v obvode projektu pozemkových úprav a jeho vykonanie bolo schválené.18a)
(2)

V prípade uvedenom v odseku 1 sa oprávnenej osobe prevedú bezodplatne do vlastníctva iné pozemky vo ...

a)
v prvom poradí v tom istom katastrálnom území, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok alebo v inom katastrálnom ...
b)
v druhom poradí v katastrálnych územiach obcí bezprostredne susediacich s obcou, v ktorej katastrálnom ...
c)
v treťom poradí v okrese, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok,

ak s tým oprávnená osoba súhlasí, alebo oprávnenej osobe sa poskytne finančná náhrada. Ak oprávnená ...

(3)

Ak podľa osobitných predpisov došlo po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu alebo inej právnickej ...

(4)

Podľa odseku 3 sa postupuje formou zámennej zmluvy aj v prípadoch, keď došlo k obmedzeniu užívania pozemku ...

(5)

Pozemky, ktoré sa prevedú oprávneným osobám za ich pôvodný pozemok, poskytne Slovenský pozemkový fond, ...

(6)

Oprávnená osoba môže vyzvať Slovenský pozemkový fond alebo správcu na vydanie náhrady do troch rokov ...

(7)

O ponuke náhradného pozemku sa uskutočňuje prerokovanie, ktorého podrobnosti upravuje nariadenie vlády ...

a)
v prvom poradí v tom istom katastrálnom území, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok alebo v inom katastrálnom ...
b)
v druhom poradí v katastrálnych územiach obcí bezprostredne susediacich s obcou, v ktorej katastrálnom ...
c)
v treťom poradí v okrese, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok.

Prílohou k žiadosti sú údaje podľa osobitného predpisu23a) o náhradnom pozemku.

(8)

Ak rozhodnutie, ktorým bolo priznané právo na náhradu, nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2008, ...

(9)

Slovenský pozemkový fond alebo správca neposkytne oprávnenej osobe ako náhradu pozemok, ku ktorému nemožno ...

a)
je podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie určený na umiestnenie verejnoprospešnej stavby,25) ...
b)
možno vo verejnom záujme vyvlastniť,18)
c)
je určený na umiestnenie priemyselného parku,26)
d)
je súčasťou podnikového pozemku,27)
e)
bol pred návrhom oprávnenej osoby určený pozemkovým fondom na iné využitie podľa osobitných predpisov.28) ...
(10)

Postup Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov podrobnejšie upraví vláda Slovenskej ...

(11)

Náhrada za pozemky sa poskytne v peniazoch, ak oprávnená osoba

a)
nenavrhla sama náhradný pozemok a nesúhlasí s prevodom ponúknutého náhradného pozemku alebo
b)
ako náhradný pozemok sama navrhla taký pozemok, ktorý podľa odseku 9 nemožno poskytnúť, a ak nesúhlasí ...
(12)

Ak sa náhrada poskytuje v pozemkoch, nárok oprávnenej osoby na náhradu nemožno previesť na tretiu osobu. ...

(13)

Pozemok prevedený do vlastníctva oprávnenej osoby za pôvodný pozemok podľa odseku 5, možno počas piatich ...

§ 7

Ak dôjde k súbehu práv oprávnených osôb podľa § 3 ods. 1, prislúcha právo na navrátenie vlastníctva ...

§ 8
(1)

Oprávnená osoba, ktorá nadobudla vlastníctvo k pozemku podľa tohto zákona, vstupuje do práv a povinností ...

(2)

Dane a poplatky súvisiace s prevodom alebo prechodom pozemkov podľa tohto zákona sa nevyberajú. Náklady ...

(3)

Pri presadzovaní práva podľa tohto zákona sú dotknuté orgány štátnej správy a právnické osoby podľa ...

(4)

V konaní podľa tohto zákona je účastník povinný uvádzať svoje meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý ...

(5)

Na účely uvedené v odseku 3 možno zverejniť meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto ...

§ 8a

Pri poskytnutí finančnej náhrady oprávnenej osobe podľa § 6 ods. 2 sa postupuje podľa ustanovenia cenového ...

§ 8b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010

Slovenský pozemkový fond je povinný ponúknuť nový náhradný pozemok oprávnenej osobe, ktorej ponúkol ...

§ 8c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2011

Rokovania o výzvach oprávnených osôb Slovenskému pozemkovému fondu alebo správcovi podľa § 6 ods. 6 ...

§ 8d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015

Ustanovenie § 6 ods. 13 sa vzťahuje aj na prevod vlastníctva k pozemku, ak do 30. júna 2015 došlo k ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...

1.

§ 15 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Do jedného roka odo dňa nadobudnutia vlastníctva pozemkov štátom podľa odseku 1 a 2 prechádzajú ...

„31b) § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...

2.

Za § 16 sa vkladá nový § 16a, ktorý znie:

„§ 16a Na nájom pôdy, ktorá prešla do vlastníctva obce podľa § 15 ods. 3 a 4, sa primerane vzťahujú ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení ...
 • 2)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení ...
 • 3)  Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov. Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych ...
 • 5)  § 2 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb.
 • 6)  § 2 ods. 3 prvá veta zákona č. 87/1991 Zb.
 • 7)  Napríklad zákon č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 8)  § 37 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 9)  Napríklad nariadenie Zboru povereníkov č. 26/1948 Zb. SNR, ktorým sa upravuje vyňatie pôdohospodárskeho ...
 • 10)  Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 104/1945 Zb. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho ...
 • 11)  Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 33/1945 Zb. SNR o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, ...
 • 12)  Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 52/1945 Zb. SNR, ktorým sa zrušujú nadobudnutia nehnuteľností ...
 • 13)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného ...
 • 15)  Čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16)  § 43e zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 17)  § 23 zákona č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 108 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 18a)  § 14 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 19)  Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 20)  § 6 a 7 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona ...
 • 21)  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zákon č. 17/1992 Zb. ...
 • 22)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 23)  § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 23a)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 24)  Napríklad § 62 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 27 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady ...
 • 27)  Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení ...
 • 28)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...
 • 29)  § 3 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 30)  § 34 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 31)  § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore