Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 22.07.2005
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST23 JUD7921 DS14 EU PP11 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 326/2005 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 158/2019

Legislatívny proces k zákonu 158/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o lesoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÝ DIEL

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)
vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu,
b)
vlastníctvo lesných pozemkov a využívanie lesov,
c)
odborné hospodárenie v lesoch,
d)
podporu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch z verejných zdrojov,1)
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a štátny dozor v lesoch,
f)
sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)

Účelom tohto zákona je

a)
zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov ako zložky životného prostredia a prírodného bohatstva ...
b)
zabezpečenie diferencovaného, odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,
c)
zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov,
d)
vytvorenie ekonomických podmienok na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch,
e)
vykonávanie osobitného predpisu1a) v oblasti zákonného pôvodu dreva vyťaženého na lesných pozemkoch. ...
§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

lesom ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, ...

b)

lesným porastom súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných ...

c)

ekologickou stabilitou lesa schopnosť lesa odolávať alebo sa vyrovnať s vonkajšími, ale aj s vnútornými ...

d)

biologickou diverzitou rozmanitosť lesných ekosystémov a rôznorodosť v rámci rastlinných a živočíšnych ...

e)

funkciami lesov úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia ...

f)

mimoprodukčnými funkciami lesov ekologické funkcie, ktorými sú pôdoochranná, vodohospodárska ...

g)

produkčnými funkciami lesov funkcie, ktorých výsledkom sú úžitky z lesov spravidla materiálovej ...

h)

hospodárením v lesoch odborná činnosť zameraná na pestovanie lesa, ochranu lesa a ostatné činnosti ...

i)

trvalo udržateľným hospodárením v lesoch hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, ...

j)

diferencovaným hospodárením v lesoch cieľavedomý systém hospodárenia v lesoch, pri ktorom sa ...

k)

bežným hospodárením v lesoch taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy ...

l)

spôsobom hospodárenia v lesoch (ďalej len „hospodársky spôsob“) systém hospodárenia a využívania ...

m)

pestovaním lesov súbor činností zameraných na semenárstvo, škôlkarstvo, zakladanie, obnovu a ...

n)

škodlivým činiteľom činiteľ, ktorý môže spôsobiť zníženie odolnosti lesa, jeho ekologickej ...

1.

biotický, ktorým je najmä hmyz, zver alebo iný živý organizmus,

2.

abiotický, ktorým je najmä vietor, povodeň, sucho, námraza, sneh alebo iný prírodný jav,

3.

antropogénny, ktorým je negatívne pôsobenie ľudskej činnosti, najmä znečistenie ovzdušia znečisťujúcimi ...

o)

ochranou lesa súbor činností zameraných na udržanie a zvyšovanie odolnosti lesov, ich ekologickej ...

p)

obhospodarovateľom lesa fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá ...

q)

správcom právnická osoba, ktorej jej zakladateľ alebo zriaďovateľ zveril do správy lesný majetok ...

r)

vlastníkom lesa malej výmery vlastník alebo spoluvlastník lesného pozemku alebo viacerých rozdrobených ...

s)

energetickým porastom lesný porast s maximálnou produkčnou funkciou spravidla v priebehu prvých ...

t)

lesnou plantážou lesný porast tvorený jedným druhom alebo dvomi druhmi drevín s pravidelným rozostupom ...

u)

skusnou plochou lesný pozemok alebo jeho časť, ktorá slúži na sledovanie, hodnotenie a zisťovanie ...

v)

porastom základná jednotka priestorového rozdelenia lesa alebo jej časť so skutočnou výmerou, ...

DRUHÝ DIEL

PRVÝ ODDIEL

§ 3
Lesné pozemky
(1)

Lesné pozemky sú pozemky

a)
s lesnými porastmi,
b)
dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby,
c)
na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady,
d)
o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania ...
e)
bez lesných porastov,
1.
ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých ...
2.
ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre ...
3.
nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov ...
f)
vyhlásené za lesné pozemky podľa odsekov 2 a 3 alebo osobitných predpisov,3a)
g)
na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.
(2)

Ak ide o nesúlad druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností4) a skutočného stavu, rozhoduje ...

(3)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže so súhlasom vlastníka alebo správcu za lesné ...

a)
sú porastené lesnými drevinami a plnia funkcie lesov,
b)
treba zalesniť najmä na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov,
c)
boli vyňaté z plnenia funkcií lesov, ale dôvod na ich vyňatie zanikol.
(4)

Rozhodnutia podľa odsekov 2 a 3 orgány štátnej správy lesného hospodárstva spolu s geometrickým ...

Evidencia lesných pozemkov
§ 4
Obsah evidencie lesných pozemkov
(1)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva6b) vedie evidenciu lesných pozemkov a porastov podľa ...

(2)

Údaje uvedené v evidencii lesných pozemkov sa považujú za pravdivé, kým nie je preukázaný opak. ...

(3)

Súčasťou evidencie lesných pozemkov je zbierka listín.

§ 4a
Zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov
(1)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zapisuje do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa ...

a)
na základe návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4 ...
b)
na základe nájomného vzťahu podľa § 51c alebo osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d ...
c)
ktorým je vlastník alebo správca, ak ide o porast, ku ktorému nebol zaevidovaný obhospodarovateľ ...
1.
vlastníka alebo správcu s najväčším podielom v poraste alebo v časti porastu, ak ide o prípad ...
2.
ak je v poraste alebo v jeho časti viac vlastníkov s rovnakým najväčším podielom, toho vlastníka ...
(2)

Účastníkom konania o zápise do evidencie lesných pozemkov je osoba, ktorá sa má zapísať ako ...

(3)

Konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov sa začína

a)
podaním návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4,
b)
na základe oznámenia podľa § 4b ods. 2 písm. d) alebo e) alebo ods. 5, alebo
c)
ak sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva dozvie o skutočnostiach podľa § 4b ods. 2 písm. ...
(4)

Návrh na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 1 písm. a) podáva ...

a)
identifikačné údaje osoby, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ lesa, v rozsahu
1.
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, ak ide ...
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – ...
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
zoznam porastov alebo častí porastov podľa obhospodarovateľa lesa, hospodára alebo právnickej ...
c)
dátum a podpis účastníka konania, ktorý návrh podáva.
(5)

Prílohou k návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov je

a)
identifikácia dotknutých lesných pozemkov podľa stavu katastra nehnuteľností7) a jednotiek priestorového ...
b)
doklad preukazujúci právny vzťah k lesným pozemkom, ktoré sú predmetom evidencie lesných pozemkov, ...
c)
doklad
1.
preukazujúci, že došlo k dohode o hospodárení so spoločnou vecou podľa § 139 ods. 2 Občianskeho ...
2.
ktorým je písomná dohoda podľa § 36 ods. 2, ak ide o porast, ktorý je spoločnou vecou, a obhospodarovanie ...
d)
písomná zmluva s hospodárom alebo právnickou osobou podľa § 47 ods. 2 preukazujúca zabezpečenie ...
e)
ak je lesný pozemok predmetom osobitného obhospodarovania lesa na ktorom povinnosti obhospodarovateľa ...
(6)

Ak návrh na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov nemá náležitosti podľa ...

(7)

Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva začne konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov ...

(8)

Ak orgánu štátnej správy lesného hospodárstva boli predložené návrhy na zápis viacerých obhospodarovateľov ...

(9)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva

a)
rozhodne o zápise do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa a hospodára alebo právnickú ...
b)
zapíše do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa k porastu alebo jeho časti bezodkladne ...
(10)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí o zápise do evidencie lesných pozemkov ...

a)
označenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
zoznam parciel alebo ich častí podľa registra C a registra E katastra nehnuteľností a zoznam jednotiek ...
c)
identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa podľa odseku 4 písm. a) okrem dátumu a miesta narodenia, ...
d)
deň, ktorým obhospodarovateľovi lesa vznikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa,
e)
dátum, ktorým obhospodarovateľovi lesa zanikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa, ak ...
f)
identifikačné údaje hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2, s ktorou má obhospodarovateľ ...
g)
dátum vydania rozhodnutia.
(11)

Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyhovie návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov ...

(12)

Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva nevyhovie návrhu na zápis do evidencie lesných ...

(13)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne zašle účastníkom konania oznámenie ...

(14)

Ak sa všetci účastníci konania o zápise do evidencie lesných pozemkov vzdali odvolania písomne ...

(15)

Na rozhodnutie o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 9 písm. a) a odsekov 10 až 14 ...

§ 4b
Práva a povinnosti vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa pri vedení evidencie lesných pozemkov ...
(1)

Osobe podľa § 4a ods. 1 vznikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa k porastu alebo jeho ...

(2)

Obhospodarovateľ lesa je povinný

a)
zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch (§ 36) prostredníctvom hospodára odo dňa vzniku práv ...
b)
ak je v poraste evidovaných viac obhospodarovateľov lesa, do 30 dní odo dňa zápisu do evidencie ...
c)
zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zmene hospodára alebo právnickej ...
1.
identifikačné údaje hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2, s ktorou má obhospodarovateľ ...
2.
dobu, na ktorú je uzatvorený zmluvný vzťah podľa § 47 ods. 10 s hospodárom alebo právnickou ...
3.
zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa (§ 39 ods. 1), ktorých sa zmena dotýka a na ktorých ...
d)
zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zmene rozsahu oprávnenia hospodáriť ...
e)
oznámiť bezodkladne orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ukončenie nájomného vzťahu ...
(3)

Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva preruší konanie o zápise do evidencie lesných ...

a)
oprávnený vykonávať len naliehavú ťažbu podľa § 22 ods. 3 písm. a),
b)
povinný zabezpečiť prejazdnosť lesných ciest podľa § 25 ods. 2 druhej vety a
c)
povinný vykonávať činnosti nevyhnutné na zabezpečenie ochrany lesa podľa § 28 a zabezpečiť ...
(4)

Ak obhospodarovateľ lesa doteraz zapísaný v evidencii lesných pozemkov počas prerušenia konania ...

(5)

Vlastník a správca je povinný bezodkladne oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ...

(6)

Ak ide o ukončenie nájomného vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku uzavretého ...

§ 4c
Odvolanie a návrh na preskúmanie mimo odvolacieho konania
(1)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 9 písm. a) alebo ...

a)
účastník konania podľa § 4a ods. 2, iná fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická ...
b)
hospodár zapísaný v evidencii lesných pozemkov.
(2)

Okresný úrad v sídle kraja7c) preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného odvolania alebo ...

(3)

Ak je odvolanie podané len proti časti rozhodnutia, napadnuté rozhodnutie nadobúda v časti, proti ...

(4)

Ak sú na to dôvody, okresný úrad v sídle kraja napadnuté rozhodnutie zmení, inak odvolanie alebo ...

a)
do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia odvolania,
b)
do 20 pracovných dní odo dňa začatia konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania. ...
(5)

Ak okresný úrad v sídle kraja napadnuté rozhodnutie zmení, v rozhodnutí uvedie aj údaje podľa ...

a)
odseku 4 písm. a) nadobúda právoplatnosť piatym pracovným dňom po jeho vydaní; okresný úrad ...
b)
odseku 4 písm. b) nadriadený orgán štátneho lesného hospodárstva zašle bezodkladne po nadobudnutí ...
(6)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, vykoná zápis ...

(7)

Obhospodarovateľ lesa zapísaný v evidencii lesných pozemkov je v porastoch, ktorých sa návrh na ...

(8)

Na konanie o odvolaní a na konanie o preskúmaní mimo odvolacieho konania sa primerane použije § ...

§ 4d
Zápis zmeny hospodára v evidencii lesných pozemkov
(1)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne vykoná zápis zmeny v evidencii lesných ...

a)
na základe oznámenia podľa § 4b ods. 2 písm. c) alebo
b)
ak sa o zmene podľa § 4b ods. 2 písm. c) dozvie.
(2)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne vyradí z evidencie lesných pozemkov hospodára ...

(3)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne zašle obhospodarovateľovi lesa informáciu ...

a)
zápise zmeny v evidencii lesných pozemkov podľa odseku 1 písm. a) alebo b),
b)
vyradení hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2 z evidencie lesných pozemkov podľa ...
§ 4e
Námietka proti zápisu zmeny hospodára v evidencii lesných pozemkov
(1)

Proti zápisu zmeny v evidencii lesných pozemkov môže podať námietku obhospodarovateľ lesa, hospodár ...

(2)

Proti vyradeniu hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2 z evidencie lesných pozemkov ...

(3)

Námietku podľa odsekov 1 a 2 možno podať do 15 dní odo dňa, keď sa osoba oprávnená podať námietku ...

(4)

Námietku preskúmava orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnutý úkon vykonal. ...

§ 4f
Výpis z evidencie lesných pozemkov a jej verejnosť
(1)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti vydá vlastníkovi, správcovi ...

(2)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti vydá hospodárovi výpis z evidencie, ...

(3)

Správca informačného systému lesného hospodárstva zverejňuje obhospodarovateľa lesa a právnickú ...

a)
meno a priezvisko obhospodarovateľa lesa,
b)
údaje hospodára v rozsahu podľa § 47 ods. 17.
§ 4g
Vzťah vedenia evidencie lesných pozemkov k správnemu poriadku
(1)

Na konanie podľa § 4a, 4c až 4e a § 4f ods. 1 a 2 sa nevzťahuje správny poriadok,12) ak odsek ...

(2)

Na doručovanie písomností podľa § 4a, 4c, 4d, 4e a § 4f ods. 1 a 2 sa primerane použije § 24 ...

DRUHÝ ODDIEL

§ 5
Zásady ochrany lesných pozemkov
(1)

Lesné pozemky možno využívať na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, ak príslušný orgán ...

(2)

Pri využívaní lesných pozemkov na iné účely ako na plnenie funkcií lesov sa

a)
chránia lesné pozemky najmä v ochranných lesoch (§ 13) a v lesoch osobitného určenia (§ 14),
b)
použije len nevyhnutne potrebná výmera lesných pozemkov a obmedzuje sa narúšanie celistvosti lesa, ...
c)
neobmedzuje využívanie funkcií okolitého lesa,
d)
zabezpečuje, ak je to účelné a technicky uskutočniteľné, skrývka organominerálnych povrchových ...
e)
vykonáva rekultivácia lesných pozemkov po skončení ich využitia na iné účely,
f)
umiestňujú prieseky v lese tak, aby bol les čo najmenej ohrozovaný vetrom.
§ 6
Povinnosti pri územnoplánovacej činnosti
(1)

Pri územnom plánovaní vykonávanom podľa osobitného predpisu9) a pri spracúvaní návrhov na určenie ...

(2)

Návrh koncepcie územného rozvoja Slovenska, návrhy územných plánov regiónov, návrhy územných ...

(3)

Na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku je potrebné záväzné stanovisko ...

(4)

Na udelenie súhlasu podľa odseku 2 a záväzného stanoviska podľa odseku 3 sa nevzťahuje všeobecný ...

§ 7
Vyňatie, obmedzenie využívania a zmena využitia
(1)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhoduje podľa § 5 ods. 1 o

a)
trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena druhu pozemku,
b)
dočasnom vyňatí, ktorým sa rozumie dočasná zmena využívania lesného pozemku na dobu najviac ...
c)
obmedzení využívania, ktorým sa rozumie stav, kedy na dotknutom pozemku nemôžu byť plnené funkcie ...
(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vydanie rozhodnutia podľa odseku 1, je povinná ...

a)
návrh využitia lesného pozemku a návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesa pred ohrozením ...
b)
projekt technickej a biologickej rekultivácie s časovým harmonogramom jeho zalesnenia, ak ide o dočasné ...
c)
harmonogram prác na lesnom pozemku tak, aby tie boli vykonané mimo obdobia intenzívnych prác v lese ...
(3)

Ak o vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 žiada iná osoba ako vlastník, správca alebo osoba s iným ...

(4)

Zmenou využitia sa rozumie trvalá zmena funkčného využitia lesného pozemku jeho zaradením do ...

§ 7a
Záväzné stanovisko
(1)

Lesné pozemky možno využívať na účely výstavby diaľnice a rýchlostnej cesty vrátane ich súčastí ...

(2)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obsahuje

a)
údaje z katastra nehnuteľností a z programu starostlivosti o lesy (§ 40) o dotknutých lesných ...
b)
vyznačenie zásahov do lesných pozemkov na kópii katastrálnej mapy vrátane zoznamu parciel s uvedením ...
c)
návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesných pozemkov.
(3)

Ak je žiadosť podľa odseku 2 úplná, orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydá záväzné ...

(4)

Záväzné stanovisko obsahuje údaje z katastra nehnuteľností a z programu starostlivosti o lesy ...

(5)

Vydaním záväzného stanoviska nie sú dotknuté ustanovenia § 7, 8 a 9 a začína ním rozhodovanie ...

(6)

Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)

§ 8
Rozhodovanie o vyňatí alebo obmedzení využívania
(1)

Pri rozhodovaní podľa § 5 ods. 1 je orgán štátnej správy lesného hospodárstva povinný posúdiť ...

a)
súlad zámeru podľa § 7 ods. 2 so zásadami ochrany lesných pozemkov podľa § 5 ods. 2,
b)
dodržanie podmienok podľa § 6 ods. 2 a 3 a § 7 ods. 2 a 3.
(2)

V rozhodnutí o vyňatí a v rozhodnutí o obmedzení využívania orgán štátnej správy lesného ...

a)
údaje z katastra nehnuteľností a z programu starostlivosti o lesy (§ 40) o lesných pozemkoch, ktorých ...
b)
účel, na ktorý sa rozhodnutie vydalo,
c)
druh pozemku, ak rozhodnutím dochádza k jeho zmene,
d)
súhlas a podmienky na vykonanie mimoriadnej ťažby na lesnom pozemku, o ktorom bolo rozhodnuté o ...
e)
čas, na ktorý sa vyňatie alebo obmedzenie využívania povoľuje alebo časové etapy pri postupnom ...
f)
spôsob a termín vykonania rekultivácie pri dočasnom vyňatí,
g)
pri vyňatí výšku náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa (§ 9) a to aj pri oslobodení ...
h)
podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana lesných pozemkov, a podmienky, ktoré vyplývajú z vyjadrenia ...
i)
povinnosť žiadateľa o vyňatie (§ 7 ods. 2) zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ...
j)
dôvody nesúhlasu s vyňatím alebo obmedzením využívania zistené pri posúdení podľa odseku ...
(3)

S odlesňovaním vyňatého pozemku možno začať až po uhradení náhrady za stratu mimoprodukčných ...

(4)

Rozhodnutie o vyňatí a rozhodnutie o obmedzení využívania stráca platnosť

a)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
b)
ak do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti oprávnený subjekt nezačne vykonávať zámer, ...
c)
pri výstavbe diaľnice a rýchlostnej cesty, ak do dvoch rokov odo dňa začatia verejného obstarávania ...
(5)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý pôvodne rozhodol vo veci, po overení skutočného ...

(6)

Ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, ...

(7)

Čas platnosti rozhodnutia o dočasnom vyňatí lesného pozemku môže orgán štátnej správy lesného ...

(8)

Rozhodnutia o vyňatí alebo obmedzení využívania orgány štátnej správy lesného hospodárstva ...

§ 9
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, na ktorej žiadosť sa rozhodlo o vyňatí lesného pozemku ...

(2)

Základná výška odvodu je pri

a)
trvalom vyňatí súčinom hodnoty efektu mimoprodukčnej funkcie lesa za príslušný hospodársky ...
b)
dočasnom vyňatí základná výška odvodu určená spôsobom uvedeným v písmene a) vydelená rubnou ...
(3)

Základná výška odvodu sa zvyšuje za vyňatie lesného pozemku,

a)
na ktorom sa nachádzajú schválené zdroje lesného reprodukčného materiálu o 100 %,
b)
na vybudovanie skládky odpadov s výnimkou odpadov pri ťažbovej činnosti o 100 %,
c)
v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. a) až g) o 100 %, v ...
(4)

Pri súbehu dôvodov zvýšenia základných výšok odvodu podľa odseku 3 sa percento zvýšenia spočítava. ...

(5)

Výška odvodu vypočítaná podľa odsekov 2 až 4 sa zvyšuje o 50 %, ak ide o trvalé vyňatie alebo ...

(6)

Výška odvodu, ak ide o trvalé vyňatie, ktoré nasleduje bezprostredne po dočasnom vyňatí, sa ...

(7)

Od odvodu sa oslobodzuje vyňatie na

a)
účely súvisiace s obhospodarovaním lesov a poľovníctvom vrátane stavebnej činnosti,
b)
zriadenie vodárenských nádrží a vodojemov na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou ...
c)
výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I., II. a III. triedy, miestnych komunikácií, výstavbu ...
d)
účely ochrany prírody vrátane stavebnej činnosti alebo na archeologické výskumy a vykopávky,
e)
účely týkajúce sa zabezpečenia úloh obrany štátu,
f)
týkajúce sa zabezpečenia ochrany života, zdravia, verejného poriadku alebo iného vládou Slovenskej ...
g)
iné verejnoprospešné účely, ak vyňatý pozemok bude trvalo porastený stromovitými drevinami ...
(8)

Ak nebol dodržaný účel podľa odseku 7, pre ktorý bola právnická osoba alebo fyzická osoba podľa ...

(9)

Výšku odvodu vypočítaného podľa odsekov 2 až 8 určí orgán štátnej správy lesného hospodárstva ...

(10)

Odvod vypočítaný podľa odsekov 2 až 6 sa platí jednorazovo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

(11)

Ak rozhodnutie o vyňatí stratilo platnosť podľa § 8 ods. 4 písm. b), má právnická osoba alebo ...

(12)

Odvod a penále podľa odseku 10 sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 10
Ochranné pásmo lesa
(1)

Ochranné pásmo15) lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.

(2)

Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia9) v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje ...

TRETÍ DIEL

PRVÝ ODDIEL

§ 12
Kategorizácia lesov

Lesy sa z hľadiska využívania ich funkcií členia na

a)

ochranné lesy,

b)

lesy osobitného určenia,

c)

hospodárske lesy.

§ 13
Ochranné lesy
(1)

Ochranné lesy sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých funkčné zameranie vyplýva z ...

(2)

Za ochranné lesy možno vyhlásiť

a)
lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, ako sú najmä sutiny, strže, strmé svahy so súvislo ...
b)
vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie, ktoré plnia funkciu ochrany nižšie položených ...
c)
lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny,
d)
ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy.
§ 14
Lesy osobitného určenia
(1)

Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie ...

(2)

Za lesy osobitného určenia možno vyhlásiť lesy

a)
v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa,18) ak pri odberoch vody z povrchového ...
b)
v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd a vo ...
c)
prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou,
d)
vo zverniciach a bažantniciach,20)
e)
v chránených územiach21) a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu alebo ...
f)
v zriadených génových základniach lesných drevín,22)
g)
určené na lesnícky výskum a lesnícku výučbu,
h)
ktoré sú nevyhnutné pre potreby obrany štátu podľa osobitných predpisov23) (ďalej len „vojenské ...
(3)

Ak sa lesy osobitného určenia podľa odseku 2 písm. e) vyhlasujú vo verejnom záujme, návrh osobitného ...

§ 15
Hospodárske lesy
(1)

Hospodárske lesy sú lesy, ktoré nie sú ochrannými lesmi alebo lesmi osobitného určenia a ktorých ...

(2)

Hospodárskymi lesmi sú aj energetické porasty a lesné plantáže.

§ 16
Vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia
(1)

Ochranné lesy vyhlasuje rozhodnutím orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vyhotovovateľa ...

(2)

V ochranných lesoch možno schváliť osobitný režim hospodárenia, len ak tým nedôjde k obmedzeniu ...

(3)

Lesy osobitného určenia vyhlasuje rozhodnutím orgán štátnej správy lesného hospodárstva na ...

a)
vlastníka alebo správcu,
b)
príslušného orgánu štátnej správy,24)
c)
inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
(4)

Návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia podľa odseku 3 obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby, na ktorej návrh sa lesy osobitného ...
b)
konkrétny dôvod vyhlásenia lesov osobitného určenia,
c)
zoznam a výmeru dotknutých pozemkov,
d)
zoznam porastov podľa § 39 ods. 1 písm. d),
e)
rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh programu starostlivosti hospodárskych opatrení, ...
f)
dobu uplatňovania osobitného režimu hospodárenia.
(5)

Ak sa návrh osobitného režimu hospodárenia vyhotovuje vo verejnom záujme (§ 14 ods. 3), zvýšené ...

(6)

Ak návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia predkladá osoba podľa odseku 3 písm. b) a c), ...

(7)

Súhlas a dohoda podľa odseku 6 sa nevyžadujú vo vojenských lesoch, alebo ak sa osobitný režim ...

DRUHÝ ODDIEL

§ 17
Hospodársky tvar lesa
(1)

Podľa spôsobu vzniku lesných porastov sa na účely tohto zákona rozlišuje hospodársky tvar lesa ...

(2)

Hospodársky tvar lesa sa určuje v programe starostlivosti o lesy (§ 40).

(3)

K zmene hospodárskeho tvaru lesa môže dôjsť

a)
na základe plánu hospodárskych opatrení [§ 40 ods. 2 písm. c)],
b)
pri rekonštrukcii lesa (§ 19) alebo
c)
na základe návrhu hospodára so súhlasom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a vlastníka ...
§ 18
Hospodársky spôsob
(1)

V lesoch sa uplatňuje hospodársky spôsob

a)
podrastový; uskutočňuje sa postupným rubom zameraným na dosiahnutie prirodzeného zmladenia pod ...
b)
výberkový; uskutočňuje sa ťažbou jednotlivých stromov alebo skupín stromov s cieľom zabezpečenia ...
c)
účelový; uskutočňuje sa ťažbou jednotlivých stromov alebo skupín stromov spravidla v ochranných ...
d)
holorubný; uskutočňuje sa ťažbou s jednorazovým vyťažením obnovovaného lesného porastu alebo ...
(2)

Holorubný hospodársky spôsob možno uplatniť len na základe programu starostlivosti o lesy, ak ...

a)
v borovicových lesných porastoch,
b)
v topoľových, vŕbových a agátových lesných porastoch,
c)
v energetických porastoch a na lesných plantážach,
d)
pri rekonštrukcii lesa (§ 19 ods. 3).
(3)

Pri použití maloplošnej formy hospodárskeho spôsobu podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť ...

(4)

V ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia, ktorých stanovištné podmienky, porastové pomery ...

(5)

Na zachovanie priaznivého stavu chráneného územia, priaznivého stavu rastlinného alebo živočíšneho ...

§ 19
Rekonštrukcia lesa
(1)

Rekonštrukcia lesa na účely tohto zákona je osobitný obnovný postup, ktorý sa uplatňuje v lesných ...

(2)

Na účely tohto zákona premena lesa je zmena drevinového zloženia lesného porastu, ak toto nezodpovedá ...

(3)

Pri rekonštrukcii lesa sa použijú obnovné ruby a formy hospodárskych spôsobov podľa § 18 ods. ...

§ 20
Obnova lesa
(1)

Obnova lesa sa vykonáva ako

a)
prirodzená obnova, pri ktorej vzniká lesný porast zo semena alebo výmladkov stromov,
b)
umelá obnova, pri ktorej vzniká lesný porast sadbou semenáčikov a sadeníc alebo sejbou semien,
c)
kombinovaná obnova, pri ktorej vzniká lesný porast kombináciou prirodzenej obnovy a umelej obnovy. ...
(2)

Obhospodarovateľ lesa obnovuje lesné porasty stanovištne vhodnými lesnými drevinami s uprednostňovaním ...

(3)

Holina na účely tohto zákona je lesný pozemok alebo jeho časť, na ktorom lesný porast zanikol ...

(4)

Obnovu lesa na holine je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov a v ochranných ...

(5)

Ak na holine zanikli podmienky na prirodzenú obnovu pri uplatňovaní hospodárskych spôsobov podľa ...

(6)

Lesný porast vzniknutý po obnove lesa podľa odseku 1 je obhospodarovateľ lesa povinný zabezpečiť ...

(7)

Ustanovenia odsekov 5 a 6 sa nevzťahujú na energetické porasty a lesné plantáže.

(8)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odsekov 4 a 6 nemá odkladný účinok.

§ 21
Výchova lesa
(1)

Výchova lesa je hospodárenie v lesných porastoch predrubného veku zamerané na zlepšenie ich vývoja, ...

(2)

Výchova lesa prečistkami a prebierkami sa vykonáva v rozsahu odporučenom programom starostlivosti ...

TRETÍ ODDIEL

§ 22
Ťažba
(1)

Ťažba na účely tohto zákona je proces zahrňujúci vyznačovanie stromov určených na výrub (ďalej ...

(2)

Ťažba je

a)
úmyselná; podľa programu starostlivosti o lesy, a to pri výchove lesa ako výchovná ťažba a pri ...
b)
mimoriadna; pri vyňatí alebo obmedzení využívania na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy ...
c)
náhodná; ako súčasť opatrení na ochranu lesa podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c) a i) alebo opatrení ...
(3)

Z hľadiska naliehavosti sa úmyselná ťažba člení na

a)
naliehavú, za ktorú sa považuje výchovná ťažba v porastoch s vekom do 50 rokov, obnovná ťažba ...
b)
ostatnú.
§ 23
Zásady vykonávania ťažby
(1)

Ťažba sa môže vykonať len po vyznačení ťažby a na základe písomného súhlasu hospodára. ...

(2)

Vykonávateľ ťažby je povinný na vyzvanie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, člena ...

(3)

Obhospodarovateľ lesa je povinný zabezpečiť, aby sa ťažba uskutočňovala takým spôsobom, aby ...

(4)

Vyťažené drevo je obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva povinný najneskôr pred odvozom z ...

(5)

Obhospodarovateľ lesa je povinný v záujme ochrany lesa vykonať náhodnú ťažbu do šiestich mesiacov ...

(6)

Ak je náhodná ťažba v rozsahu, ktorý presahuje 1/20 z celkového objemu dreva predpísaného na ...

(7)

Objem dreva z ťažby v poraste s vekom nad 50 rokov sa môže oproti objemu ťažby odporučenému ...

(8)

Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu programom starostlivosti o lesy pre lesný celok (§ 39 ...

(9)

Ak by bol vykonaním náhodnej ťažby alebo mimoriadnej ťažby celkový objem dreva podľa odseku ...

a)
naliehavú ťažbu [§ 22 ods. 3 písm. a)] na základe zmeny programu starostlivosti o lesy (§ 43 ...
b)
náhodnú ťažbu,
c)
mimoriadnu ťažbu alebo
d)
úlohy plánu hospodárskych opatrení [§ 40 ods. 2 písm. c)] na základe aktualizácie programu starostlivosti ...
(10)

Úmyselnou ťažbou nemožno znižovať zakmenenie lesného porastu pod 7/10 plného zakmenenia; to ...

a)
ide o znižovanie zakmenenia obnovnou ťažbou,
b)
ide o rekonštrukciu lesa alebo
c)
to vyplýva z funkčného zamerania ochranných lesov alebo z osobitného režimu hospodárenia v lesoch ...
§ 24
Povinnosti a oprávnenia pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva
(1)

Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je povinný

a)
pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva zabrániť nadmernému poškodzovaniu pôdy, okolitých ...
b)
vyhotovovať doklady o pôvode dreva a viesť súvisiacu evidenciu,
c)
uplatňovať pri uvádzaní dreva na trh33a) systém náležitej starostlivosti podľa osobitných predpisov.33b) ...
(2)

Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je v odôvodnených prípadoch oprávnený použiť cudzie ...

(3)

Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu podľa odseku 2 môže orgán štátnej správy lesného ...

(4)

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prepravujú, skladujú alebo spracúvajú drevo alebo sú ...

(5)

Člen lesnej stráže je oprávnený požadovať preukázanie pôvodu prepravovaného dreva alebo skladovaného ...

(6)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva a člen lesnej stráže sú oprávnení zadržať drevo, ...

(7)

Prepravca dreva je povinný prepravovať drevo takým spôsobom, aby orgán štátnej správy lesného ...

(8)

Zakazuje sa viesť cesty, zvážnice a približovacie linky korytami drobných vodných tokov v pozdĺžnom ...

§ 25
Sprístupňovanie lesa a využívanie lesných ciest
(1)

Na účely tohto zákona je sprístupňovanie lesa najmä plánovanie, projektovanie, výstavba a rekonštrukcia ...

(2)

Vlastníci a správcovia sú povinní lesné cesty udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý ...

(3)

Lesné cesty je oprávnený využívať každý po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so združením ...

(4)

Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu podľa odseku 3 môže orgán štátnej správy lesného ...

(5)

Vlastník, správca alebo združenie podľa § 51 ods. 2 sú povinní na výkon ich činností umožniť ...

(6)

Osoby oprávnené využívať lesnú cestu sú povinné využívať lesnú cestu spôsobom, ktorým ...

ŠTVRTÝ ODDIEL

§ 26
Lesníckotechnické meliorácie
(1)

Lesníckotechnické meliorácie sú opatrenia na

a)
protieróznu ochranu lesných pozemkov, najmä na zabránenie vzniku lavín, svahových zosuvov, strží, ...
b)
zlepšenie kvality lesných pôd, najmä obnovu ich chemického zloženia a vodného režimu,
c)
zakladanie lesných porastov na zlepšenie protieróznej, protizosuvnej, vodohospodárskej a vodoochrannej ...
(2)

Lesníckotechnické meliorácie sa vykonávajú najmä ako úlohy programu starostlivosti o lesy alebo ...

(3)

Náklady na lesníckotechnické meliorácie vykonané na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy ...

(4)

Ak obhospodarovateľ lesa svojou činnosťou vyvolal potrebu vykonať opatrenia podľa odseku 1, uloží ...

(5)

Každý je povinný strpieť, aby sa jeho pozemky použili na prípravu, výstavbu a údržbu zariadení ...

§ 27
Zahrádzanie bystrín v lesoch
(1)

Zahrádzanie bystrín v lesoch je na účely tohto zákona súbor biologických, technických a organizačných ...

(2)

Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa je povinný strpieť opatrenia vykonávané podľa odseku ...

ŠTVRTÝ DIEL

§ 28
Povinnosti pri ochrane lesa
(1)

Obhospodarovateľ lesa je povinný vykonávať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať poškodeniu ...

a)
zabezpečiť zisťovanie a evidenciu výskytu a vývoja škodlivých činiteľov, a nimi spôsobeného ...
b)
vykonávať preventívne opatrenia na zabránenie nadmerného rozšírenia biotických škodlivých ...
c)
prednostne odstraňovať z lesných porastov choré a poškodené stromy, ktoré môžu byť zdrojom ...
d)
uprednostňovať šetrné postupy a prípravky na ochranu lesa s osobitným dôrazom na biologické ...
e)
hospodáriť v lesoch pod vplyvom imisií podľa hospodárskych opatrení konkretizovaných v programoch ...
f)
vykonávať opatrenia na zamedzenie škôd spôsobených zverou,
g)
vykonávať preventívne opatrenia proti vzniku lesných požiarov,42)
h)
hospodáriť v lese tak, aby neohrozil lesy iných vlastníkov,
i)
plniť ďalšie opatrenia pri ochrane lesa uložené orgánom štátnej správy lesného hospodárstva ...
(2)

V prípade ohrozenia lesov alebo škôd spôsobených škodlivými činiteľmi je obhospodarovateľ ...

(3)

Opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území s piatym stupňom ...

(4)

Ak sa mimo lesa alebo na sklade dreva vyskytne biotický škodlivý činiteľ ohrozujúci les, môže ...

(5)

Lesy pod vplyvom imisií podľa odseku 1 písm. e) sa podľa stupňa úrovne znečistenia ovzdušia ...

(6)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 4 nemá odkladný účinok.

§ 29
Orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa
(1)

Orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa je právnická osoba zriadená ministerstvom alebo ...

(2)

Lesnícka ochranárska služba

a)
monitoruje zdravotný stav lesa44) a výskyt škodlivých činiteľov,
b)
vypracúva prognózy vývoja škodlivých činiteľov a vydáva signalizačné správy,
c)
plní úlohy podľa osobitného predpisu.45)
d)
vykonáva expertíznu, poradenskú a vzdelávaciu činnosť pri ochrane lesa,
e)
posudzuje projekty ozdravných opatrení na hospodárenie v lesoch pod vplyvom imisií,
f)
ukladá obhospodarovateľovi lesa opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane lesa ...
g)
posudzuje projekty na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených ...
h)
poskytuje údaje pre tvorbu informačného systému lesného hospodárstva (§ 45).
(3)

Výsledky kontroly podľa odseku 1 a uložené opatrenia podľa odseku 2 písm. f) predkladá lesnícka ...

(4)

Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť lesníckej ochranárskej službe ...

(5)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 písm. f) nemá odkladný účinok.

(6)

Lesnícka ochranárska služba sa pri výkone svojich úloh preukazuje služobným preukazom.

PIATY DIEL

§ 30
Využívanie lesov verejnosťou
(1)

Každý má právo na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo vstupovať na lesné pozemky; tým nie ...

(2)

Pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, ...

(3)

Organizovať alebo vykonávať aktivity na účel dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch možno len ...

(4)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na žiadosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa ...

§ 31
Zákaz niektorých činností
(1)

Na lesných pozemkoch je zakázané

a)
vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt, odvážať ...
b)
zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest, ...
c)
stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest,
d)
jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou ...
e)
vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu, ...
f)
vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub ...
g)
rušiť ticho a pokoj,
h)
zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčiky alebo sadenice lesných drevín; za nadmerné ...
i)
manipulovať s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,
j)
ťažiť stromy alebo kry, alebo odnášať alebo odvážať stromy, kry alebo ich časti vrátane dreva ...
k)
zakladať skládky odpadov alebo znečisťovať lesné pozemky odpadmi,46)
l)
fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku ...
m)
narušovať vodný režim najmä odvodňovaním pozemkov alebo úpravami vodných tokov v rozpore s ...
n)
pásť hospodárske zvieratá,48)
o)
voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych a služobných49) pri výkone povinností, alebo iné ...
p)
vypaľovať porasty bylín, krov alebo stromov.42)
(2)

Zakázané je neoprávnene používať alebo poškodzovať lesné pozemky, lesné porasty, stromy a ...

(3)

Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a) až j) sa nevzťahujú na obhospodarovateľa lesa pri zabezpečovaní ...

(4)

Obhospodarovateľ lesa, ktorý uskutočňuje činnosť podľa odseku 1 písm. b), je povinný zariadiť ...

(5)

Zákaz uvedený v odseku 1 písm. d) až f) sa nevzťahuje na štátnych zamestnancov pri výkone štátnej ...

(6)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže po písomnom súhlase vlastníka alebo správcu ...

(7)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 6 nemá odkladný účinok.

(8)

Zákaz uvedený v odseku 1 písm. g) a so súhlasom vlastníka alebo správcu lesa tiež zákazy uvedené ...

§ 32
Iné využívanie lesov
(1)

Pri činnostiach vykonávaných v lesoch podľa osobitných predpisov,13) na ktoré podľa tohto zákona ...

(2)

V prípade odstraňovania následkov havarijných stavov v lesoch môžu právnické osoby alebo fyzické ...

(3)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže obmedziť, prípadne inak upraviť vykonávanie ...

§ 33
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku
(1)

Vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia9) je povinný vykonať opatrenia, ktorými ...

(2)

Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku vyžaduje aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, ...

ŠIESTY DIEL

§ 34
Náhrada škody na lesnom majetku
(1)

Škodou na lesnom majetku sa na účely tohto zákona rozumie najmä škoda spôsobená imisiami, inými ...

(2)

Ten, kto spôsobí škodu na lesnom majetku (ďalej len „pôvodca škody“), je povinný vykonať ...

(3)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže pôvodcovi škody uložiť vykonať opatrenia ...

(4)

Ak sa opatrenia na nápravu vykonávajú na nehnuteľnostiach vo vlastníctve inej osoby, ako je pôvodca ...

§ 35
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv
(1)

Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv patrí vlastníkovi alebo správcovi, ak vyňatím [§ 7 ...

(2)

Náhradu za obmedzenie vlastníckych práv je v primeranom rozsahu povinný vlastníkovi alebo správcovi ...

(3)

Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv podľa odseku 1 sa poskytuje na základe dohody o určení ...

(4)

Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv sa uplatňuje najmä

a)
pri vyňatí a obmedzení využívania
1.
na lesnom pozemku v dôsledku
1.1.
trvalého vyňatia,
1.2.
dočasného vyňatia alebo obmedzenia využívania,
2.
na lesnom poraste v dôsledku
2.1.
predčasného vyrúbania lesného porastu,
2.2.
straty produkcie lesného porastu za dobu vyňatia alebo obmedzenia využívania,
2.3.
zníženia prírastku lesného porastu,
2.4.
zníženia kvality produkcie lesného porastu,
3.
v dôsledku zvýšenia nákladov hospodárenia na dotknutých lesných pozemkoch a lesných porastoch. ...
b)
pri osobitnom režime hospodárenia v dôsledku
1.
straty alebo zníženia výnosu z produkcie dreva oproti bežnému hospodáreniu v lesoch,
2.
straty alebo zníženia výnosu z ostatných úžitkov lesa,
3.
zvýšených nákladov nad rámec bežného hospodárenia v lesoch.
(5)

Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv patrí vlastníkovi a správcovi, ak vykonaním opatrení ...

(6)

Náhrada podľa odseku 5 patrí vo výške podľa dohody toho, kto vykonáva opatrenia podľa § 26 ...

SIEDMY DIEL

§ 36
Odborné hospodárenie v lesoch
(1)

Na účely tohto zákona sa odborným hospodárením v lesoch rozumie povinnosť vlastníka, správcu ...

(2)

Práva a povinnosti hospodára môže v poraste vykonávať len jeden hospodár (§ 47 ods. 1). Ak je ...

(3)

Ak sú v poraste evidovaní viacerí obhospodarovatelia lesa, vykonávajú práva a povinnosti obhospodarovateľa ...

(4)

Na zabezpečenie odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lese môžu vlastníci, správcovia ...

§ 37
(1)

Na pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. f) sa odborné hospodárenie v lesoch zabezpečuje

a)
po jeho zaradení do lesného celku a vypracovaní programu starostlivosti o lesy alebo
b)
po schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok vypracovaného právnickou osobou alebo fyzickou ...
(2)

Ak pozemok, ktorý bol vyhlásený za lesný pozemok, je porastený lesnými drevinami a plní funkcie ...

(3)

Holina podľa § 20 ods. 3 na pozemku, vyhlásenom za lesný pozemok, ktorý nie je porastený lesnými ...

(4)

Na konanie o schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

PRVÝ ODDIEL

§ 38
Hospodárska úprava lesov
(1)

Hospodárska úprava lesov je činnosť zameraná najmä na zisťovanie stavu a vývoja lesa, jeho produkčných ...

(2)

Právnická osoba zriadená ministerstvom zabezpečuje

a)
rozvoj hospodárskej úpravy lesov, tvorbu metód a postupov jej vykonávania,
b)
komplexné zisťovanie stavu lesov pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja ...
c)
zisťovanie a spracúvanie údajov pre štátnu správu lesného hospodárstva na sledovanie a hodnotenie ...
d)
na základe poverenia ministerstva výber vyhotovovateľa programu starostlivosti,
e)
tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva (§ 45),
f)
úlohy podľa osobitného predpisu.55)
§ 39
Priestorová, časová a ťažbová úprava lesa
(1)

Na účely hospodárskej úpravy lesov sa lesné pozemky členia na jednotky priestorového rozdelenia, ...

a)
lesné oblasti a podoblasti,
b)
lesné celky,
c)
vlastnícke celky,
d)
dielce, čiastkové plochy, porastové skupiny (ďalej len „porast“) a etáže,
e)
ostatné lesné pozemky [§ 3 ods. 1 písm. c) a e)].
(2)

Lesné oblasti a podoblasti sú trvalé územné jednotky priestorového rozdelenia vytvorené na základe ...

(3)

Lesné celky sú územne ucelené časti lesov, pre ktoré sa vyhotovuje program starostlivosti o lesy. ...

(4)

Vlastnícky celok tvoria lesy vo vlastníctve jedného vlastníka alebo lesy viacerých vlastníkov, ...

(5)

Pre vlastníkov lesov malých výmer sa vytvára vlastnícky celok vlastníkov malých výmer, a to ...

(6)

Dielec je základnou jednotkou na zisťovanie stavu lesa, plánovanie, evidenciu a kontrolu hospodárenia ...

(7)

Zmenou hraníc dielca rozdelením sa rozumie rozdelenie porastu, ktorý je spoločnou vecou,55a) v rámci ...

(8)

Súčasťou žiadosti podľa odseku 7 sú

a)
údaje o poraste, ktorého sa žiadosť týka,
b)
hodnotenie doterajšieho hospodárenia v lesoch na základe lesnej hospodárskej evidencie a jeho porovnanie ...
c)
stanovisko hospodára a rozdelenie realizovaných hospodárskych opatrení, neplánovaných činností ...
d)
dohoda o rozdelení porastu s vyznačením alebo vytýčením hraníc nových porastov spolu s ich výmerou ...
e)
dohoda o rozdelení úloh vyplývajúcich z plánu hospodárskych opatrení.
(9)

Hranica dielca sa v teréne vyznačuje farebným označením podľa kategórie lesa a jej označenie ...

a)
vyhotovení programu starostlivosti o lesy vyhotovovateľ programu starostlivosti (§ 42),
b)
zmene programu starostlivosti o lesy osoba, na ktorej podnet k zmene programu starostlivosti o lesy ...
(10)

Časová úprava lesa určuje časový rámec na plánovanie a vykonávanie hospodárskych opatrení ...

(11)

Ťažbová úprava lesa určuje objem a plynulosť ťažby tak, aby sa zabezpečilo optimálne využívanie ...

(12)

Účastníkom konania podľa odseku 3 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Na postup podľa ...

DRUHÝ ODDIEL

§ 40
Súčasti programu starostlivosti o lesy a úhrada nákladov na jeho vyhotovenie
(1)

Program starostlivosti o lesy (ďalej len „program starostlivosti“) je nástrojom štátu na zabezpečenie ...

(2)

Súčasťami programu starostlivosti vyhotoveného pre lesný celok sú najmä

a)
všeobecná časť,
b)
opis porastov,
c)
plán hospodárskych opatrení,
d)
plochová tabuľka,
e)
prehľadové tabuľky,
f)
obrysová a porastová mapa.
(3)

Súčasťou programu starostlivosti vyhotovenou vyhotovovateľom programu starostlivosti v spolupráci ...

a)
ťažbová mapa,
b)
evidenčná časť programu starostlivosti,
c)
prieskum a plán lesnej dopravnej siete,
d)
prieskum a plán zahrádzania bystrín v lesoch,
e)
plán lesníckotechnických meliorácií,
f)
ekonomický prieskum vrátane vyčíslenia dosahov osobitného režimu hospodárenia,
g)
ocenenie lesného majetku; podľa požiadaviek môže zahŕňať určenie všeobecnej a spoločenskej ...
(4)

Výpis z programu starostlivosti obsahuje súčasti programu starostlivosti podľa odseku 2 písm. b), ...

(5)

Náklady na vyhotovenie súčastí programu starostlivosti podľa odseku 2 hradí podľa § 55 ods. ...

a)
vyhotovovateľovi programu starostlivosti podľa § 42 ods. 1 písm. a) štát prostredníctvom verejného ...
b)
vyhotovovateľ programu starostlivosti, ktorý je právnickou osobou štátu podľa osobitných predpisov,56a) ...
1.
ministerstvo,56b) ak ide o vyhotovovateľa programu starostlivosti podľa § 42 ods. 1 písm. b), alebo ...
2.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky56c) (ďalej len „ministerstvo obrany“), ak ide o vyhotovovateľa ...
(6)

Ak sa vyhotovujú súčasti programu starostlivosti podľa odseku 3 alebo 7, náklady na ich vyhotovenie ...

(7)

Ak vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa zabezpečí na základe rozhodnutia ministerstva ...

(8)

Okrem súčastí uvedených v odsekoch 2 a 3 môže program starostlivosti alebo výpis z programu starostlivosti ...

(9)

Program starostlivosti sa po jeho schválení predkladá ministerstvom zriadenej právnickej osobe (§ ...

(10)

Právnická osoba podľa odseku 9 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva zverejňuje ...

§ 41
Vyhotovenie programu starostlivosti
(1)

Vyhotovenie programu starostlivosti je postup, ktorého výsledkom je program starostlivosti podľa ...

(2)

Úlohy súvisiace so zabezpečením a organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti a jeho schvaľovaním ...

(3)

Program starostlivosti sa vyhotovuje na obdobie spravidla desať rokov.

(4)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva oznámi najneskôr 24 mesiacov pred skončením platnosti ...

(5)

Ak vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa neoznámi skutočnosti podľa § 40 ods. 7, výber ...

(6)

Po uzatvorení zmluvy s vyhotovovateľom programu starostlivosti podľa odseku 5 alebo § 40 ods. 7 ...

(7)

Lesy osobitného určenia musia byť vyhlásené do predloženia správy podľa odseku 6, inak sa v ...

(8)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne oznámi dotknutým orgánom štátnej správy,57) ...

(9)

O výsledkoch prerokovania správy o hospodárení a pripomienok a požiadaviek podľa odseku 8 sa vyhotoví ...

(10)

Konanie o vyhotovení programu starostlivosti sa začína dňom vyhotovenia protokolu podľa odseku ...

(11)

Vyhotovovateľ programu starostlivosti je pri vyhotovení programu starostlivosti povinný postupovať ...

(12)

Obhospodarovateľ lesa je povinný poskytnúť vyhotovovateľovi programu starostlivosti podklady potrebné ...

(13)

Návrh programu starostlivosti schvaľuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva po záväznom ...

(14)

Ak sa schvaľuje program starostlivosti pre lesný celok, v ktorom sú zahrnuté aj lesné pozemky alebo ...

(15)

Hospodárske opatrenia v období od skončenia platnosti programu starostlivosti do schválenia návrhu ...

(16)

Záväzné vyjadrenie podľa odseku 8 dotknuté orgány doručia príslušnému orgánu štátnej správy ...

(17)

Súčasti programu starostlivosti podľa § 40 ods. 3 písm. f) a g) sa účastníkom konania, zúčastneným ...

(18)

Na konanie podľa odsekov 8, 9 a 15 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)

§ 42
Vyhotovovateľ programu starostlivosti
(1)

Vyhotovovateľ programu starostlivosti musí spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti podľa odsekov ...

a)
fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou vlastník, správca, obhospodarovateľ lesa alebo verejný ...
b)
právnická osoba podľa § 38 ods. 2 na základe poverenia ministerstva alebo
c)
správca vojenských lesov v lesných celkoch v pôsobnosti ministerstva obrany (§ 56 ods. 2).
(2)

Predpokladom odbornej spôsobilosti fyzickej osoby je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania ...

(3)

Fyzická osoba je odborne spôsobilá, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného ...

(4)

Právnická osoba je odborne spôsobilá, ak aspoň jeden jej spoločník, jej člen alebo jej zamestnanec ...

(5)

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný oznámiť ministerstvu každú zmenu skutočností ...

(6)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby zaniká

a)
doručením písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti ministerstvu,
b)
rozhodnutím ministerstva o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
c)
vydaním nového osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 5,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtvu.
(7)

Ministerstvo môže rozhodnúť o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak držiteľ ...

(8)

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 sa predkladá ministerstvu. Ministerstvo ...

a)
zastaví konanie o žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, ak žiadateľ o vykonanie ...
b)
oznámi žiadateľovi o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti splnenie predpokladov odbornej spôsobilosti ...
(9)

O splnení predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 2 sa nevydáva písomné rozhodnutie, túto ...

(10)

Ministerstvo vedie evidenciu osvedčení podľa odseku 3, ktorá sa zverejňuje prostredníctvom informačného ...

(11)

Na konanie podľa odseku 1 písm. b) a odseku 6 písm. a) a d) sa nevzťahuje správny poriadok.12)

§ 43
Predčasná obnova programu starostlivosti, úprava programu starostlivosti a zmena programu starostlivosti ...
(1)

Predčasná obnova programu starostlivosti je vyhotovenie nového programu starostlivosti podľa § ...

(2)

Zmenou programu starostlivosti je

a)
zmena kategorizácie lesov podľa § 12,
b)
schválenie postupu rekonštrukcie lesa podľa § 19 ods. 3,
c)
zmena zásad vykonávania ťažby podľa § 23 ods. 7 a 8,
d)
zmena hraníc porastu podľa § 39 ods. 6 okrem zmeny hranice dielca rozdelením podľa § 39 ods. 7, ...
e)
zmena z dôvodu zmeny hraníc lesného celku podľa § 41 ods. 14 alebo
f)
aktualizácia programu starostlivosti podľa odseku 4.
(3)

O zmene programu starostlivosti rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na žiadosť ...

(4)

Aktualizáciu programu starostlivosti možno vykonať, ak náhodná ťažba alebo mimoriadna ťažba ...

(5)

Úprava programu starostlivosti je odlišné vykonanie plánovaného hospodárskeho opatrenia so zameraním ...

TRETÍ ODDIEL

§ 44
Lesná hospodárska evidencia
(1)

Obhospodarovateľ lesa je povinný prostredníctvom hospodára zabezpečiť vedenie evidencie o realizácii ...

(2)

Obhospodarovateľ lesa je povinný do 60 dní po ukončení kalendárneho roka predložiť údaje z ...

a)
v písomnej forme prostredníctvom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva alebo
b)
v elektronickej forme prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva.
(3)

Pri zmene obhospodarovateľa lesa alebo pri zmene štatutárneho orgánu právnickej osoby na lesnom ...

§ 45
Informačný systém lesného hospodárstva
(1)

Informačný systém lesného hospodárstva59a) (ďalej len „informačný systém“) slúži na zber, ...

(2)

Informačný systém zabezpečuje právnická osoba zriadená ministerstvom (§ 38 ods. 2), ktorá je ...

(3)

Zdrojmi údajov na tvorbu informačného systému sú údaje hospodárskej úpravy lesov, orgánov štátnej ...

(4)

Obhospodarovateľ lesa, hospodár, vyhotovovateľ programu starostlivosti, lesnícka ochranárska služba ...

§ 46
Národná inventarizácia lesov a monitoring lesov
(1)

Národná inventarizácia lesov je zisťovanie a hodnotenie vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych ...

(2)

Monitoring lesov je periodické opakovanie národnej inventarizácie lesov. Umožňuje dlhodobo porovnávať ...

(3)

Na vykonanie činností podľa odsekov 1 a 2 sú vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa povinní ...

ŠTVRTÝ ODDIEL

§ 47
Hospodár
(1)

Hospodár je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon činností uvedených v § 48. ...

(2)

Činnosť hospodára môže právnická osoba zabezpečovať len prostredníctvom fyzickej osoby,25) ...

(3)

Predpokladom odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania ...

(4)

Hospodár je odborne spôsobilý, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného príslušným ...

(5)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára zaniká a príslušný orgán štátnej správy ...

a)
o to orgán štátnej správy lesného hospodárstva písomne požiadala,
b)
sa nezúčastnila školenia podľa § 48 ods. 2 písm. m) do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie ...
c)
platnosť jej osvedčenia o odbornej spôsobilosti zanikla rozhodnutím príslušného orgánu štátnej ...
d)
zomrela, alebo bola vyhlásená za mŕtvu.
(6)

Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o zániku platnosti osvedčenia ...

a)
porušil povinnosti podľa § 48 ods. 2 písm. d), e), g), j) až l),
b)
závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti podľa § 48 ods. 2 písm. a) až c), f), ...
c)
sa bez závažného dôvodu nezúčastnil školenia podľa § 48 ods. 2 písm. m),
d)
vykonáva činnosti podľa § 48 ods. 1 až 3 v poraste pred vznikom oprávnení hospodára podľa § ...
(7)

O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa po zániku platnosti podľa odseku 5 písm. a) až ...

(8)

Hospodár môže vykonávať činnosť pre jedného obhospodarovateľa lesa alebo pre viacerých obhospodarovateľov ...

(9)

Činnosť hospodára nesmie vykonávať zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. ...

(10)

Obhospodarovateľ lesa okrem právnickej osoby podľa odseku 2 je povinný do desiatich dní odo dňa, ...

(11)

Náklady spojené s výkonom činnosti, povinností a oprávnení hospodára hradí obhospodarovateľ ...

(12)

Žiadosť o vykonanie skúšky podľa odseku 4 sa predkladá po splnení predpokladov podľa odseku ...

(13)

Ministerstvo podľa odseku 4 posúdi žiadosť o vykonanie skúšky a žiadosť o odpustenie o vykonania ...

a)
zastaví konanie o žiadosti, ak žiadateľ
1.
o odpustenie vykonania skúšky a absolvovanie praxe v lesníckych činnostiach nespĺňa podmienky ...
2.
o vykonanie skúšky nespĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 alebo
3.
neuhradil správny poplatok,
b)
oznámi žiadateľovi o vykonanie skúšky splnenie predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku ...
c)
oznámi žiadateľovi odpustenie skúšky a absolvovanie praxe v lesníckych činnostiach.
(14)

O splnení predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 sa nevydáva písomné rozhodnutie, túto ...

(15)

Hospodára v registri hospodárov zapíše orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v ktorého ...

(16)

Na konanie podľa odseku 5 písm. a), b) a d) sa nevzťahuje správny poriadok.12) Príslušný orgán ...

(17)

Register hospodárov sa zverejňuje prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva. ...

§ 48
Činnosť, povinnosti a oprávnenia hospodára
(1)

Hospodár organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese. Pri tejto činnosti je zodpovedný za plnenie ...

(2)

Hospodár je povinný

a)
pripravovať podklady a spolupracovať pri vyhotovovaní a schvaľovaní programu starostlivosti a kontrole ...
b)
usmerňovať realizáciu programu starostlivosti a opatrení uložených na ochranu lesa a vydávať ...
c)
dohliadať na vhodnosť reprodukčného materiálu na obnovu lesa,
d)
kontrolovať a evidovať práce vykonávané v lese,
e)
viesť lesnú hospodársku evidenciu a evidenciu podľa osobitných predpisov,59)
f)
sledovať stav a vývoj škodlivých činiteľov v lesoch a v súčinnosti s obhospodarovateľom lesa ...
g)
navrhovať preventívne opatrenia na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých činiteľov ...
h)
navrhovať na uznanie semenné zdroje a zabezpečovať opatrenia na záchranu a reprodukciu genetických ...
i)
navrhovať environmentálne priaznivé technológie pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v ...
j)
upozorňovať obhospodarovateľa lesa a orgán štátnej správy lesného hospodárstva na každú činnosť, ...
k)
zabezpečiť a kontrolovať vyznačenie ťažby a vydávať písomný súhlas na vykonanie ťažby,
l)
vykonávať odbornú správu lesov na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy ...
m)
zúčastniť sa školenia, ktoré každoročne zabezpečí ministerstvo alebo na základe jeho poverenia ...
n)
oznamovať príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva každú zmenu skutočností ...
o)
zúčastňovať sa štátneho dozoru v lesoch (§ 62) a poskytovať súčinnosť zamestnancovi orgánu ...
p)
plniť oprávnenia a povinnosti obhospodarovateľa lesa podľa § 36 ods. 3,
q)
poskytovať súčinnosť správcovi informačného systému (§ 45 ods. 4).
(3)

Hospodár je oprávnený

a)
predkladať požiadavky a pripomienky k návrhu programu starostlivosti,
b)
vykonať úpravu programu starostlivosti,
c)
navrhnúť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa predčasnú obnovu programu starostlivosti ...
d)
dať súhlas na vykonanie náhodnej ťažby nad objem predpísaný programom starostlivosti pre lesný ...
e)
navrhovať postup rekonštrukcie lesa, ak nebol určený programom starostlivosti (§ 19 ods. 3),
f)
navrhovať projekty ozdravných opatrení.
(4)

Na činnosti podľa odsekov 1 až 3 možno poskytnúť podporu podľa osobitného predpisu.63)

§ 49
Odborná správa lesov
(1)

Odborná správa lesov je zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch podľa § 36 rozhodnutím ...

(2)

Odbornú správu lesov vykonáva hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2 určení rozhodnutím ...

(3)

Ak pominie dôvod na výkon odbornej správy lesov a vlastník uhradí stratu z hospodárenia v lesoch ...

(4)

Výnosy z hospodárenia v lesoch po odpočítaní nákladov na hospodárenie v lesoch a na odbornú ...

(5)

Stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia odbornej správy lesov, ktorú nie je možné uhradiť ...

(6)

Hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2, určení podľa odseku 2, sú povinní orgánu ...

(7)

Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vedie evidenciu o skutočnostiach podľa ...

ÔSMY DIEL

§ 50
Správa lesného majetku vo vlastníctve štátu
(1)

Vlastníctvo k lesným pozemkom, lesným porastom a stavbám slúžiacim lesnému hospodárstvu vo vlastníctve ...

(2)

Za stavby podľa odseku 1 sa považujú investičné lesné cesty66) a lesné železnice a stavby a ...

(3)

Správu lesného majetku vo vlastníctve štátu môže vykonávať právnická osoba, ktorej zakladateľom ...

(4)

Lesný majetok vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch67) a na územiach slúžiacich na zabezpečenie ...

(5)

Ministerstvo, zakladateľ alebo zriaďovateľ správcu môže rozhodnúť o zmene správy lesného majetku ...

(6)

Správca podľa odsekov 3 a 4 vykonáva práva vlastníka69) k lesnému majetku vo vlastníctve štátu, ...

(7)

Na zámenu, nájom, výpožičku a prevod správy lesného majetku vo vlastníctve štátu sa vyžaduje ...

(8)

Správca podľa odseku 3 môže uzatvoriť zmluvu o nájme71) alebo zmluvu o výpožičke lesného majetku ...

(9)

Prenajať a vypožičať lesný majetok vo vlastníctve štátu môže správca len vtedy, ak vzhľadom ...

(10)

Ministerstvo môže dať súhlas na zámenu lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve ...

(11)

Súhlas ministerstva sa nevyžaduje na vyrovnanie za lesné pozemky vo vlastníctve štátu v rámci ...

(12)

Na lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno zriadiť záložné právo.

(13)

Ustanovenia osobitného predpisu o správe majetku štátu74) sa na správu lesného majetku vo vlastníctve ...

(14)

Na rozhodovanie podľa odsekov 4, 5, 7, 8, 10 a 11 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12) ...

§ 50a
Správa ostatného majetku vo vlastníctve štátu
(1)

Obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby slúžiace lesnej výrobe a ktoré s ňou súvisia74a) ...

(2)

Na predaj, zámenu a prevod správy ostatného majetku vo vlastníctve štátu sa vyžaduje predchádzajúci ...

(3)

Súhlas zakladateľa na zámenu možno dať len vtedy, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve štátu ...

(4)

Na rozhodovanie podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)

§ 51
Združenia vlastníkov lesného majetku
(1)

S cieľom vytvorenia podmienok na racionálne a efektívne spoločné hospodárenie v lesoch štát ...

(2)

V záujme spoločného využívania, zabezpečenia prevádzky a údržby lesných ciest v podielovom ...

DEVIATY DIEL

§ 51a
Nájom lesného pozemku na hospodárenie v lesoch
(1)

Na nájomný vzťah, ktorého predmetom sú lesné pozemky, sa vzťahujú § 663 až 684 Občianskeho ...

(2)

Nájomná zmluva obsahuje

a)
spôsob zabezpečenia úloh z programu starostlivosti o lesy podľa § 40 a úlohy vyplývajúce z rozhodnutí ...
b)
grafickú identifikáciu prenajatých pozemkov na porastovej a obrysovej mape podľa § 40 ods. 2 písm. ...
c)
tabuľkový súpis nájomným vzťahom dotknutých jednotiek priestorového rozdelenia lesa alebo ich ...
(3)

V nájomnej zmluve možno dohodnúť

a)
rozsah oprávnení nájomcu na zastupovanie vlastníka lesného pozemku v konaniach podľa tohto zákona, ...
b)
zastupovanie vlastníka nájomcom v konaniach na vykonávanie rybárskeho práva75a) alebo
c)
zastupovanie vlastníka nájomcom v konaniach podľa osobitného predpisu.51)
(4)

Ak je účelom nájmu lesných pozemkov hospodárenie v lesoch podľa § 2 písm. h), nájomný vzťah ...

(5)

Ak je nájomný vzťah dohodnutý na neurčitú dobu, možno ho vypovedať k 1. januáru; ak § 51d ...

(6)

Nájomca lesného pozemku, ktorý ho využíva na účel hospodárenia v lesoch, je oprávnený využívať ...

(7)

Nájomca alebo podielový spoluvlastník, ktorý nevlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na ...

(8)

Ak obhospodarovateľ lesa hospodári aj na lesných pozemkoch, na ktoré pripadá menšinový podiel ...

(9)

Ak nie je dohodnuté inak, nájomné z lesných pozemkov sa platí ročne pozadu, najneskôr k 31. marcu. ...

(10)

Ak údaje z lesnej hospodárskej evidencie podľa § 44 potrebné pre dohodnutie výšky nájomného ...

(11)

Ak výška nájomného je nižšia ako 2 eurá za rok, možno v nájomnej zmluve dohodnúť spôsob ...

(12)

Nájomca má právo požadovať primerané zníženie nájomného, ak opatreniami podľa osobitného ...

(13)

Ak nájomca vynaložil nevyhnutné náklady na udržiavanie lesného pozemku v stave spôsobilom na ...

(14)

Odseky 1 až 13 sa primerane vzťahujú aj na obdobné právne vzťahy k lesným pozemkom, ktorých ...

§ 51b
Nájom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu alebo nezistených vlastníkov
(1)

Na nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je lesný pozemok alebo jeho časť vo vlastníctve štátu sa ...

(2)

Ak obhospodarovateľom lesa na lesnom pozemku alebo jeho časti vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve ...

(3)

Ak sa prenajíma lesný pozemok vo vlastníctve štátu alebo jeho časť, na ktorý pripadá v poraste ...

(4)

Ak sa pri odovzdaní užívacích práv v ucelenej lesnej časti postupom podľa osobitného predpisu75d) ...

§ 51c
Nájom po pozemkových úpravách
(1)

Doterajší obhospodarovateľ lesa, ktorý hospodáril na lesných pozemkoch v poraste pred pozemkovými ...

(2)

Ak vlastník zabezpečí po pozemkových úpravách hospodárenie na lesných pozemkoch v poraste sám ...

(3)

Vlastník, ktorý postupuje podľa odseku 2, je povinný túto skutočnosť preukázateľným spôsobom ...

Osobitné obhospodarovanie lesa
§ 51d
(1)

Konanie o osobitnom obhospodarovaní lesa začne orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý ...

a)
vlastník lesného pozemku alebo obhospodarovateľ lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c),
b)
obhospodarovateľ lesa v poraste susediacom s dotknutým lesným pozemkom, ktorý nie je správcom a ...
c)
správca, ktorý je obhospodarovateľom lesa v poraste najbližšom k dotknutému lesnému pozemku, ...
(2)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zašle vlastníkovi alebo obhospodarovateľovi lesa ...

(3)

Obhospodarovateľ lesa, ktorému bolo zaslané oznámenie podľa odseku 2 druhej vety, je oprávnený ...

a)
identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa podľa § 4a ods. 4 písm. a),
b)
výmeru lesných pozemkov obhospodarovaných obhospodarovateľom lesa susediacich s dotknutým lesným ...
c)
dĺžku spoločnej hranice lesných pozemkov obhospodarovaných obhospodarovateľom lesa susediacich ...
d)
čestné vyhlásenie, že oprávnenie obhospodarovať lesné pozemky susediace s dotknutým lesným ...
e)
doklady preukazujúce právne úkony vykonané pred podaním ponuky smerujúce k uzavretiu nájomného ...
(4)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o osobitnom obhospodarovaní lesa, ak

a)
vlastník na základe výzvy podľa odseku 2 nezašle orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ...
b)
na základe návrhu podľa § 4a ods. 3 písm. a) nemožno vykonať zápis obhospodarovateľa lesa alebo ...
c)
to ustanovuje osobitný predpis.75h)
(5)

Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa obsahuje zoznam vlastníkov a lesných pozemkov, ku ktorým ...

(6)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí podľa odseku 5 určí za obhospodarovateľa ...

a)
obhospodarovateľa lesa podľa odseku 1 písm. b) alebo
b)
správcu, ak v lehote podľa odseku 2 nebola predložená ponuka podľa odseku 3; spravidla určí toho ...
(7)

Ak ponuku podľa odseku 3 predloží viac obhospodarovateľov lesa, ktorým bolo zaslané oznámenie ...

a)
s najdlhšou spoločnou hranicou podľa odseku 3 psím. c), pričom tieto lesné pozemky geomorfologicky ...
b)
geomorfologicky nadväzujúce na dotknutý lesný pozemok, pričom lesná dopravná sieť na dotknutom ...
(8)

Ak podmienky podľa odseku 7 spĺňa viac obhospodarovateľov lesa, orgán štátnej správy lesného ...

(9)

Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa sa doručuje účastníkom konania podľa odseku 1.

(10)

Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa je vykonateľné dňom jeho doručenia. Proti rozhodnutiu ...

(11)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o osobitnom ...

(12)

Obhospodarovateľ lesa alebo správca, ktorému vznikla povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, ...

§ 51e
(1)

Ak sú v poraste lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d, ...

(2)

Vlastník lesných pozemkov, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania, je povinný správcovi ...

(3)

Ak vlastník neuhradí správcovi pohľadávku podľa odseku 2, vznikne v prospech správcu, ktorý ...

(4)

Správca môže lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa, na neurčitý ...

(5)

Ak sú v poraste lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d, ...

§ 51f
(1)

Osobitné obhospodarovanie lesa zanikne vznikom práv a povinností obhospodarovateľa lesa zapísaného ...

(2)

Ak sa prevádza lesný pozemok, ktorý je predmetom osobitného obhospodarovania lesa, prílohou zmluvy ...

§ 51g

Na konanie podľa § 51d sa nevzťahuje správny poriadok,12) ak § 51d ods. 5 a 10 neustanovuje inak. ...

DESIATY DIEL

§ 52
Ustanovovanie, odvolávanie a evidencia členov lesnej stráže
(1)

Na zabezpečenie ochrany lesného majetku orgán štátnej správy lesného hospodárstva ustanovuje ...

(2)

Členom lesnej stráže môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, je plne spôsobilá ...

(3)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(4)

Zdravotná spôsobilosť uchádzača za člena lesnej stráže sa preukazuje lekárskym posudkom podľa ...

(5)

Odborná spôsobilosť uchádzača za člena lesnej stráže sa overuje skúškou na príslušnom orgáne ...

(6)

Člen lesnej stráže skladá do rúk prednostu príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ...

(7)

Člen lesnej stráže vykonáva svoju funkciu na lesnom majetku v obvode pôsobnosti určenom príslušným ...

(8)

Člen lesnej stráže sa pri výkone svojej funkcie preukazuje odznakom člena lesnej stráže a na ...

(9)

Náklady na činnosť lesnej stráže vrátane nákladov na vybavenie donucovacími prostriedkami znáša ...

(10)

Členstvo v lesnej stráži zaniká

a)
odvolaním člena lesnej stráže,
b)
smrťou člena lesnej stráže alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
c)
vzdaním sa funkcie člena lesnej stráže.
(11)

Člena lesnej stráže možno odvolať, ak o odvolanie požiada ten, na koho návrh bol ustanovený, ...

(12)

Na konanie o ustanovení a odvolaní člena lesnej stráže sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

§ 53
Povinnosti a oprávnenia člena lesnej stráže
(1)

Člen lesnej stráže je povinný

a)
nosiť pri výkone svojej funkcie na viditeľnom mieste odznak člena lesnej stráže a na požiadanie ...
b)
bezodkladne oznámiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa zistenú škodu v lesoch, ...
c)
vykonať neodkladné opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie následkov škody vzniknutej v lese,
d)
spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, obecnou políciou a s orgánmi štátnej správy ...
e)
oznamovať trestné činy, priestupky a iné správne delikty, prispievať k ich objasneniu a oznamovať ...
f)
zabezpečovať dôkazový materiál o konaní, ktoré je v rozpore s týmto zákonom,
g)
odovzdať odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom,
h)
chrániť preukaz člena lesnej stráže a odznak člena lesnej stráže pred poškodením, stratou, ...
i)
predkladať orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na ich požiadanie správy o zabezpečovaní ...
j)
spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bezodkladne ...
k)
poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia a ak v súvislosti s použitím donucovacích ...
l)
zachovať pri výkone svojej činnosti vlastnú dôstojnosť a vážnosť, ako aj dôstojnosť a vážnosť ...
m)
zúčastňovať sa akcií súvisiacich s činnosťou člena lesnej stráže podľa tohto zákona organizovaných ...
(2)

Člen lesnej stráže je oprávnený

a)
vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných ...
b)
vykonávať potrebné zisťovania a kontrolovať osobu, ktorá v lesoch vykonáva činnosť súvisiacu ...
c)
kontrolovať príslušné doklady, najmä doklady o pôvode dreva (§ 24 ods. 4), súvisiacu evidenciu ...
d)
vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných ...
e)
zisťovať totožnosť osôb podozrivých zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho ...
f)
vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha ...
g)
odňať vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný majetok, ako aj vec použitú ...
h)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových ...
i)
požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie úloh zabezpečiť ...
j)
požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku,
k)
ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku lesného hospodárstva,
l)
držať alebo nosiť zbraň a strelivo pri výkone funkcie, ak má na to oprávnenie podľa osobitných ...
m)
použiť zbraň pri
1.
nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,79)
2.
zneškodňovaní zvierat, ktoré ohrozujú život alebo zdravie osôb,
3.
hrozbe zbraňou namierenou proti osobe, ktorá je ozbrojená alebo kladie odpor pred predvedením na ...
4.
varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpečenstva hroziaceho jemu alebo inej osobe alebo ...
5.
varovnom výstrele do vzduchu pri úteku osoby, ktorú je člen lesnej stráže oprávnený predviesť ...
n)
použiť donucovacie prostriedky,
o)
použiť varovný výstrel na odvrátenie škody veľkého rozsahu, ktorá bezprostredne ohrozuje lesný ...
p)
vstupovať na lesný majetok v určenom obvode, vchádzať a stáť s označeným motorovým vozidlom ...
q)
zastaviť motorové vozidlo na lesných pozemkoch, kontrolovať oprávnenie vjazdu na lesné pozemky, ...
(3)

Člen lesnej stráže je oprávnený použiť tieto donucovacie prostriedky:

a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
slzotvorné prostriedky,
c)
obušok,
d)
putá,
e)
služobný pes,
f)
varovný výstrel.
(4)

Na použitie donucovacích prostriedkov podľa odseku 3 písm. a) až e) sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

(5)

Každý je povinný v určenom obvode pôsobnosti člena lesnej stráže uposlúchnuť jeho výzvu, ...

§ 54
Poistenie zodpovednosti za škodu

Ten, na ktorého návrh bol člen lesnej stráže ustanovený, je povinný člena lesnej stráže poistiť ...

a)

škody, poškodenia zdravia a smrti spôsobenej členovi lesnej stráže pri plnení úloh podľa tohto ...

b)

škody spôsobenej členom lesnej stráže iným osobám pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo ...

JEDENÁSTY DIEL

§ 55
(1)

S cieľom trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch štát z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečuje ...

a)
stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia výkonu odbornej správy lesov (§ 49 ods. 5),
b)
lesnícky výskum a štátne úlohy výskumu a vývoja v lesnom hospodárstve,
c)
vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy (§ 40 ods. 5),
d)
rozvoj hospodárskej úpravy lesov, metód a postupov jej vykonávania,
e)
komplexné zisťovanie stavu lesa vrátane národnej inventarizácie lesov a monitoringu lesov,
f)
tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva,
g)
tvorbu, spravovanie, vydávanie a archiváciu tematického štátneho mapového diela s tematickým ...
h)
kontrolu lesného reprodukčného materiálu a ochranu genetických zdrojov lesných drevín,62)
i)
lesnícku ochranársku službu,
j)
monitorovanie zdravotného stavu lesov,
k)
letecký protipožiarny monitoring, evidenciu lesných požiarov a zabezpečovanie varovného protipožiarneho ...
l)
leteckú veľkoplošnú ochranu lesov a realizáciu súvisiacich ozdravných opatrení,
m)
starostlivosť o drobné vodné toky v správe právnickej osoby zriadenej alebo založenej ministerstvom, ...
n)
zavádzanie systémov certifikácie lesov,
o)
špecifické činnosti vykonávané rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami zriadenými ...
p)
zostavenie integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy,60)
q)
prácu s verejnosťou v lesnom hospodárstve a lesnú pedagogiku,
r)
vzdelávanie a poradenstvo v lesnom hospodárstve,
s)
plnenie mimoprodukčných funkcií lesov,
t)
presadzovanie národných záujmov v medzinárodných organizáciách vlastníkov a obhospodarovateľov ...
(2)

Výdavky na činnosti uvedené v odseku 1 písm. b), d) až l) a n) až q) sa hradia rozpočtovým organizáciám ...

(3)

Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. m) sa hradia správcovi drobného vodného toku81) ...

(4)

Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. r) sa hradia fyzickým osobám a právnickým osobám, ...

(5)

Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. s) a t) sa hradia podľa osobitného predpisu.1)

(6)

Na výdavky na činnosti uvedené v odseku 1 písm. e), f), j) a k) možno použiť finančnú pomoc ...

(7)

Výdavky na činnosť podľa odseku 1 a osobitných predpisov82a) sa neposkytnú, ak je v poraste viac ...

DVANÁSTY DIEL

§ 56
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva
(1)

Štátnu správu na úseku lesného hospodárstva vykonáva

a)
ministerstvo,83)
b)
okresný úrad v sídle kraja,
c)
okresný úrad.
(2)

Štátnu správu na úseku lesného hospodárstva vo vojenských lesoch v rozsahu pôsobnosti okresného ...

(3)

Orgány podľa odseku 1 vykonávajú aj štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.84) ...

§ 57
Odborná spôsobilosť v štátnej správe lesného hospodárstva

Určení zamestnanci ministerstva, ministerstva obrany, okresného úradu v sídle kraja a okresného ...

§ 58
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva83)

a)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie,87)
b)
dáva súhlas k návrhu koncepcie územného rozvoja Slovenska a k územného plánu regiónu (§ 6 ...
c)
ukladá opatrenia na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a odsek 4], ak tie presahujú územnú pôsobnosť ...
d)
riadi hospodársku úpravu lesov (§ 38),
e)
vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov ...
f)
zabezpečuje výber vyhotovovateľa programu starostlivosti alebo poveruje touto činnosťou príslušný ...
g)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti, rozhoduje o zániku ...
h)
rozhoduje o predčasnej obnove programu starostlivosti (§ 43 ods. 1),
i)
nariaďuje vykonanie národnej inventarizácie lesov (§ 46),
j)
posudzuje žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti hospodára a žiadosť o odpustenie ...
k)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré ...
l)
usmerňuje a vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
m)
vydáva pokyny a usmernenia pre orgány štátnej správy lesného hospodárstva, hospodárov a vyhotovovateľov ...
n)
vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62) a vydáva rozhodnutia podľa § 62 ods. 2 písm. c) a ods. ...
o)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie ...
(2)

Ministerstvo ďalej

a)
určuje správcu podľa § 50 ods. 3 a § 68d ods. 3 a dáva súhlas na správu lesného majetku vo ...
b)
rozhoduje o zmene správy lesného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 5),
c)
dáva súhlas na zámenu, nájom, výpožičku a prevod správy lesného majetku vo vlastníctve štátu ...
d)
dáva predchádzajúci súhlas na uzatvorenie zmluvy o nájme lesného majetku vo vlastníctve štátu ...
e)
dáva súhlas na zámenu lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve štátu (§ 50 ...
f)
dáva súhlas na vyrovnanie za lesné pozemky vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 11),
g)
dáva súhlas na predaj, zámenu a prevod správy ostatného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50a ...
h)
rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti hospodára (§ 68 ods. 10).
(3)

Ministerstvo vydáva vo veciach vojenských lesov záväzné vyjadrenia

a)
k návrhom programov starostlivosti vypracúvaných organizáciami riadenými ministerstvom obrany pred ...
b)
pred vydaním rozhodnutí o vyňatí lesných pozemkov a rozhodnutí o obmedzení ich využívania, ...
(4)

Ministerstvo si môže zo závažných dôvodov rozhodovanie podľa odseku 3 vyhradiť.

(5)

Ministerstvo vykonáva hlavný dozor, ako ministerstvo obrany a právnické osoby podľa § 50 ods. ...

(6)

Na konanie podľa odsekov 3 a 4 sa nevzťahuje osobitný predpis o správnom konaní.12)

§ 59
Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)

dáva súhlas k návrhu územného plánu regiónu, k návrhu na určenie chráneného ložiskového ...

b)

dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ ...

c)

vyhlasuje ochranné lesy a lesy osobitného určenia (§ 16),

d)

schvaľuje postup rekonštrukcie lesa (§ 19 ods. 3),

e)

ukladá opatrenia na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a odsek 4], ak tie presahujú územnú pôsobnosť ...

f)

vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov ...

g)

schvaľuje projekt starostlivosti o lesný pozemok (§ 37),

h)

určuje lesné celky (§ 39 ods. 3),

i)

vykonáva úlohy súvisiace so zabezpečením a s organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti ...

j)

rozhoduje o zmene programu starostlivosti (§ 43 ods. 2),

k)

vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti hospodára, vedie register hospodárov, rozhoduje o zániku ...

l)

preskúmava postup orgánu štátnej správy pri zápise do evidencie lesných pozemkov (§ 4c),

m)

vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62) a vydáva rozhodnutia podľa § 62 ods. 2 písm. c) a ods. ...

n)

vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,

o)

dáva súhlas na vykonanie naliehavej ťažby nad objem predpísaný programom starostlivosti pre lesný ...

p)

plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie ...

§ 60
Okresný úrad
(1)

Okresný úrad je prvostupňovým orgánom v konaniach o

a)
vyhlásení pozemku za lesný pozemok (§ 3 ods. 3) a v pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným ...
b)
vyňatí a obmedzení využívania (§ 5),
c)
výške náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa (§ 9),
d)
zmene hospodárskeho tvaru lesa [§ 17 ods. 3 písm. c)],
e)
povoľovaní predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine (§ 20 ods. 4) a na zabezpečenie lesného ...
f)
schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby (§ 23 ods. 6),
g)
používaní cudzích pozemkov (§ 24 ods. 3),
h)
využívaní lesnej cesty (§ 25 ods. 4),
i)
uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov (§ 26),
j)
uložení opatrení na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a odsek 4],
k)
povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch podľa § 31 ods. 6,
l)
uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku podľa § 33 ods. 2,
m)
uložení opatrení podľa § 34 ods. 3,
n)
súhlase na činnosť hospodára na výmere väčšej ako 2 000 ha [§ 47 ods. 8],
o)
určení odbornej správy lesov (§ 49 ods. 1) a jej zrušení (§ 49 ods. 3) a o zriadení záložného ...
p)
priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za ...
q)
zápise do evidencie lesných pozemkov [§ 4a ods. 1 písm. a) a c)] a preskúmaní postupu pri zápise ...
r)
osobitnom obhospodarovaní lesa (§ 51d),
s)
vydaní rozhodnutia v rámci štátneho dozoru v lesoch podľa § 62 ods. 2 písm. c) a d) a ods. 6.
(2)

Okresný úrad ďalej

a)
vedie evidenciu lesných pozemkov (§ 4) a preskúmava námietky podľa § 4e,
b)
dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny (§ 6 ods. 2),
c)
dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ ...
d)
dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom pásme ...
e)
vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva (§ 23 ods. 4),
f)
vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov ...
g)
obmedzuje alebo inak upravuje výkon činností (§ 32 ods. 3),
h)
vedie evidenciu o odbornej správe lesov (§ 49 ods. 7),
i)
ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti a ...
j)
je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie ...
k)
vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
l)
spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,30) ...
m)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie ...
n)
vydáva záväzné stanovisko (§ 7 ods. 4, § 7a a § 8 ods. 6),
o)
rozhoduje o zmene hranice porastu rozdelením (§ 39 ods. 7),
p)
zasiela návrh na zápis alebo výmaz poznámky o osobitnom obhospodarovaní lesa do katastra nehnuteľností ...
q)
vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62).
§ 62
Štátny dozor v lesoch
(1)

Štátny dozor v lesoch je oprávnenie orgánov štátnej správy lesného hospodárstva v rámci svojej ...

(2)

Zamestnanci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva sú pri štátnom dozore v lesoch oprávnení ...

a)
vstupovať na lesné pozemky, do budov a iných priestorov vrátane dopravných prostriedkov, v ktorých ...
b)
zisťovať a overovať skutočnosti a údaje o hospodárení v lese, najmä o plnení programu starostlivosti, ...
c)
obmedziť alebo zakázať výkon činnosti do objasnenia veci alebo zabezpečenia dôkazov počas výkonu ...
d)
ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(3)

Osoba, u ktorej sa vykonáva štátny dozor vrátane jej zamestnancov, sú povinní

a)
zamestnancovi orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri štátnom dozore v lesoch preukázať ...
b)
umožniť vykonanie štátneho dozoru v lesoch a poskytnúť potrebnú súčinnosť,
c)
zdržať sa činnosti zakázanej alebo obmedzenej podľa odseku 2 písm. c).
(4)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva je povinný oboznámiť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa ...

(5)

Zamestnanci orgánu štátnej správy lesného hospodárstva sú povinní pri činnostiach uvedených ...

(6)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi ...

(7)

Zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oprávnený na výkon štátneho dozoru ...

(8)

Na výkon štátneho dozoru v lesoch sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní12) okrem ...

(9)

Oprávnenia a povinnosti uvedené v odsekoch 2, 4 a 5 primerane platia pre lesnícku ochranársku službu. ...

TRINÁSTY DIEL

§ 63
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí ten, kto na lesných pozemkoch

a)
stavia posedy, príbytky alebo táborí mimo vyznačených miest,
b)
jazdí alebo stojí motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou ...
c)
vstupuje do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu,
d)
vstupuje do lesných porastov, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov ...
e)
ruší ticho a pokoj,
f)
voľne púšťa psov okrem psov poľovníckych a služobných49) pri výkone povinností alebo iné ...
g)
vykonáva terénne úpravy, stavia ploty alebo buduje chodníky, narúša pôdny kryt, odváža lesnú ...
h)
zakladá alebo udržiava otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených ...
i)
fajčí alebo odhadzuje horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku ...
j)
narušuje vodný režim,
k)
pasie hospodárske zvieratá,
l)
organizuje verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia v rozpore s osobitným zákonom,90) ...
m)
zbiera v nadmernom množstve semená, vyberá semenáčiky alebo sadenice lesných drevín,
n)
manipuluje s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,
o)
ťaží stromy alebo kry, alebo stromy, kry alebo ich časti, vrátane dreva ležiaceho na zemi, odnáša ...
p)
zakladá skládky odpadov alebo znečisťuje lesné pozemky odpadmi,
q)
vypaľuje porasty bylín, krov alebo stromov.
(2)

Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí aj ten, kto neoprávnene používa alebo poškodzuje ...

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) možno uložiť pokutu do 165 eur.

(4)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) až l) možno uložiť pokutu do 1 000 eur.

(5)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. m) až q) a odseku 2 možno uložiť pokutu do 3 320 eur.

(6)

V blokovom konaní za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do 70 eur.

(7)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.91)

Iné správne delikty a ukladanie pokút
§ 64
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva uloží pokutu od 165 eur do 99 580 eur právnickej ...
a)

využíva lesné pozemky na iné účely ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia orgánu štátnej ...

b)

neplní povinnosti pri ťažbe (§ 22 a 23), preprave dreva a jeho uskladňovaní (§ 24) alebo pri ...

c)

neplní povinnosti alebo opatrenia orgánov štátnej správy lesného hospodárstva alebo lesníckej ...

d)

použije na obnovu lesa alebo na zalesňovanie pozemkov vyhlásených za lesné pozemky reprodukčný ...

e)

poškodzuje lesný majetok (§ 31 ods. 2) alebo inak sťažuje prevádzku lesného hospodárstva,

f)

porušuje povinnosti pri príprave a realizácii programu starostlivosti neplnením kritérií trvalo ...

g)

neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo uložené na jeho základe, alebo opatrenia ...

§ 65
(1)

Pri ukladaní pokuty a určení jej výšky podľa § 64 sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob ...

(2)

Konanie o uložení pokuty podľa § 63 a 64 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán ...

(3)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne nariadiť, ...

(4)

Tomu, kto opakovane poruší počas troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení ...

(5)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak ...

(6)

Uložením pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo fyzickej osobe nie je dotknutá ...

(7)

Príjmy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

ŠTRNÁSTY DIEL

§ 66
Splnomocňovacie ustanovenia

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o

a)

spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o vyňatie a obmedzenie využívania, náležitostiach ...

b)

kategorizácii lesov a charakteristike subkategórií lesov, kritériách a podmienkach na ich vyhlásenie, ...

c)

určovaní hospodárskeho tvaru lesa (§ 17), členení a použití hospodárskych spôsobov a ich foriem ...

d)

vyznačovaní ťažby dreva a písomnom súhlase na jej realizáciu (§ 23 ods. 1), ciache, iných povolených ...

e)

vymedzení lesných oblastí a podoblastí, určovaní priestorového rozdelenia lesa, časovej a ťažbovej ...

f)

zásadách vedenia lesnej hospodárskej evidencie, najmä o spôsobe evidencie ťažby dreva, pestovnej ...

g)

skúške odbornej spôsobilosti, o zložení a ustanovení komisie, podmienkach odpustenia vykonania ...

h)

zásadách ochrany lesa pred vplyvom imisií, abiotických a biotických škodlivých činiteľov, opatreniach ...

i)

ustanovení členov lesnej stráže, určovaní obvodov ich pôsobnosti, vzore služobného preukazu ...

j)

financovaní verejnoprospešných činností na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v ...

k)

podobe lesníckej rovnošaty a jej súčastiach pre zamestnancov orgánov štátnej správy lesného ...

l)

osobitnom kvalifikačnom predpoklade, postupe na jeho získanie a skúške (§ 57).

§ 67
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,12) ak tento zákon ...

(2)

Ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto zákona viac ako 20 dotknutých fyzických osôb ...

(3)

U právnických osôb,95) ktoré hospodária s lesným majetkom právnických osôb alebo fyzických ...

(4)

Ak združenie s právnou subjektivitou96) nie je účastníkom správneho konania, je zúčastnenou ...

(5)

Združenie podľa odseku 4 môže písomne požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ...

(6)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorému žiadosť podľa odseku 5 bola doručená, ...

(7)

Ustanovenia odsekov 4 až 6 sa nevzťahujú na konania podľa § 4 až 4e, 42, 47, 51d, § 62 ods. 6 ...

(8)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie v prvom stupni podľa tohto zákona je príslušný orgán ...

(9)

Štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva, sú povinní pri ...

(10)

Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej ...

(11)

Na účely konaní podľa tohto zákona je dotknutá fyzická osoba povinná uvádzať svoje meno, priezvisko, ...

(12)

Osobné údaje uvedené v odseku 11 môže príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva ...

§ 68
Prechodné ustanovenia
(1)

Vlastníci stavieb, objektov a zariadení, ktoré boli do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona ...

(2)

Konania podľa doterajších predpisov, ktoré neboli dokončené do dňa nadobudnutia účinnosti tohto ...

(3)

Rozhodnutia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia vydané podľa tohto ...

(4)

Osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov a ...

(5)

Členovia lesnej stráže ustanovení podľa doterajších predpisov sú povinní splniť podmienky ...

(6)

Prednostovia krajských lesných úradov a okresných lesných úradov vymenovaní podľa doterajších ...

(7)

Lesné hospodárske celky určené podľa doterajšieho predpisu sa využívajú na účely sledovania ...

(8)

Ochranné lesy a lesy osobitného určenia vyhlásené podľa doterajšieho predpisu sa za ochranné ...

(9)

Osobitná odborná spôsobilosť získaná na základe úspešne absolvovanej skúšky podľa doterajších ...

(10)

Na uznanie vzdelania a praxe podľa § 47 ods. 3 občanov, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky, ...

§ 68a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2007
(1)

Ak pokyny na vyhotovenie programu starostlivosti obsiahnuté v protokole vyhotovenom podľa § 41 ods. ...

(2)

Ak program starostlivosti schválený do 31. augusta 2007 podľa doterajších predpisov neumožňuje ...

(3)

Splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa § 57 ods. 9 sú určení zamestnanci povinní ...

(4)

Prevádzkovatelia líniových stavieb, ktoré boli vybudované na lesných pozemkoch do 31. augusta ...

(5)

Ak k rozhodnutiu o obmedzení využívania vydaného do 1. septembra 2005 nie je uzavretá dohoda o ...

§ 68b
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. mája 2010
(1)

Osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov podľa ...

(2)

Lesné hospodárske plány vyhotovené podľa predpisov účinných do 30. apríla 2010 sa považujú ...

§ 68c
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2014
(1)

Odborné hospodárenie v porastoch, ktoré sú spoločnou vecou, zabezpečia vlastníci alebo správcovia ...

(2)

Právnické osoby podľa § 47 ods. 2 predložia zoznam hospodárov podľa jednotiek priestorového ...

(3)

Fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala skúšku na získanie odbornej spôsobilosti hospodára ...

(4)

Osobitný kvalifikačný predpoklad určených zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku vzdelania ...

§ 68d
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2019
(1)

Vlastník, ktorého pozemok bol právoplatne vyhlásený za lesný pozemok (§ 37 ods. 2) podľa zákona ...

(2)

Ak u odborne spôsobilej osoby podľa § 42 ods. 3 došlo do 30. júna 2019 k zmene údajov uvedených ...

(3)

Ak správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve ...

(4)

Ak k lesnému majetku štátu užívanému inými osobami do 30. júna 2019 neboli uzatvorené nájomné ...

(5)

Konania začaté a právoplatne neskončené do 30. júna 2019 sa dokončia podľa zákona účinného ...

§ 68e
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2019
(1)

Evidencia lesných pozemkov (§ 4) podľa zákona účinného do 31. augusta 2019 sa považuje za evidenciu ...

(2)

Obhospodarovateľ lesa podľa zákona účinného do 31. augusta 2019 sa považuje za obhospodarovateľa ...

(3)

Obhospodarovateľ lesa, ktorý nebol vedený v evidencii lesných pozemkov podľa zákona účinného ...

(4)

Obhospodarovateľ lesa podľa odsekov 2 a 3 je na účely vedenia evidencie lesných pozemkov podľa ...

§ 69
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej ...

2.

zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného ...

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov ...

4.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov,

5.

vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1977 ...

6.

vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 12/1978 Zb. o ochrane ...

7.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z. o odbornom lesnom ...

8.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave ...

9.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 65/1995 Z. z. o evidencii lesných ...

10.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1995 Z. z. o lesnej stráži,

11.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 244/1997 Z. z. o vyznačovaní a ...

12.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej ...

§ 70
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005 s výnimkou § 69 štvrtého až dvanásteho bodu, ...

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 326/2005 Z. z.

  HODNOTY EFEKTOV MIMOPRODUKČNÝCH FUNKCIÍ LESA PODĽA HOSPODÁRSKYCH SÚBOROV LESNÝCH TYPOV (HSLT) ZA RUBNÚ DOBU V EURÁCH/ha LESNÉHO POZEMKU

  Časť I

  Číslo HSLT Hospodársky súbor lesných typov Eurá 101 Extrémne vápencové dúbravy 24 895 102 ...

  Časť II

  Pri vzniku nových HSLT a zmeny zaradenia lesného pozemku do HSLT, ktorý nie je uvedený v časti ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve ...
 • 1a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú ...
 • 2)  § 2 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 ...
 • 3)  Napríklad § 5 ods. 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení ...
 • 3a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 4)  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 5)  § 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 6)  Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 ...
 • 6a)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 6b)  § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene ...
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7a)  § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 7b)  Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
 • 7c)  4 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z.
 • 8)  § 67 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o ...
 • 9)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 10)  Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využívaní nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...
 • 11)  § 8 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 11a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie ...
 • 12)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 12a)  § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Napríklad § 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 ...
 • 13a)  § 17 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13aa)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 13ab)  § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13ac)  § 2 a 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a ...
 • 13ad)  § 43a ods. 3 písm. f) až i) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 1 až 6 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných ...
 • 15)  § 39c ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 17)  § 46 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 18)  § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších ...
 • 20)  § 6 a 7 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 21)  § 17 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 22)  § 4 ods. 2 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov. ...
 • 23)  Zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z. Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej ...
 • 23a)  § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 24)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení ...
 • 25)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 26)  § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
 • 28)  § 10 a 67 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 7 zákona č. 217/2004 Z. z.
 • 30)  § 18 zákona č. 473/2003 Z. z.§ 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...
 • 31)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 32)  § 67 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 67 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33a)  Čl. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
 • 33b)  Čl. 6 a 8 nariadenia (EÚ) č. 995/2010. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla ...
 • 34)  Civilný sporový poriadok.
 • 35)  § 415 až 450 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. § 373 až 386 Obchodného ...
 • 36)  § 3d ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...
 • 36a)  § 58 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 72 až 74 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 38)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 217/2004 Z. z. v znení ...
 • 38a)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 39)  Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.
 • 40)  § 48 až 51 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 41)  Napríklad § 415 až 450 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 50 zákona č. ...
 • 42)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva ...
 • 43)  § 65 ods. 1 písm. k) siedmy bod zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 44)  Čl. 4 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 zo 17. novembra ...
 • 45)  § 2, § 4 ods. 8 a § 26 zákona č. 193/2005 Z. z.
 • 45a)  STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.
 • 45ab)  § 2 písm. y) a § 27 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 45b)  Napríklad § 7 a 9a zákona č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 1 písm. ...
 • 45d)  Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
 • 46)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 47)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 666/2004 Z. z., zákon ...
 • 48)  § 2 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene ...
 • 49)  Napríklad § 25 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, § 53 ...
 • 49a)  § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov. ...
 • 50)  § 8 a 14 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 347/2004 Z. z.
 • 50a)  § 54 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 51)  Zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  § 34 zákona č. 23/1962 Zb.
 • 53)  § 128 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 54)  § 128 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 55)  § 4 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. v znení zákona č. 423/2003 ...
 • 55a)  § 136 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 56)  § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 56a)  Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.§ 21 ods. 2 zákona č. ...
 • 56b)  Napríklad § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56c)  § 2 písm. m) bod 2 zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva ...
 • 56d)  Čl. 35 ods. 2 písm. j) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra ...
 • 57)  Napríklad § 9 ods. 1 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 57a)  § 9 ods. 1 písm. m) a § 103 ods. 7 až 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 58)  § 9 ods. 1 písm. n) a § 67 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 59)  Napríklad § 10 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.
 • 59a)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 60)  § 3 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní ...
 • 60a)  Napríklad § 24 ods. 2 písm. f), h) a i) zákona č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 61)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 62)  Zákon č. 217/2004 Z. z. v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
 • 63)  § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 473/2003 Z. z.
 • 64)  § 151b ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 64a)  § 151md ods. 3 Občianskeho zákonníka.
 • 65)  Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení ...
 • 66)  § 22a ods. 6 až 9 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 67)  Zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z.
 • 68)  Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady ...
 • 69)  § 123 Občianskeho zákonníka.
 • 69a)  § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 70)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 71)  Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných ...
 • 72)  Zákon č. 382/2004 Z. z. v znení zákona č. 93/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti ...
 • 72a)  § 611 Občianskeho zákonníka.
 • 73)  § 11 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 74)  § 1 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku ...
 • 74a)  § 17 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 74b)  § 6 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
 • 75)  Napríklad § 18 až 20a a § 20f až 21 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. ...
 • 75a)  § 4 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
 • 75b)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 75c)  § 22 ods. 9 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 75d)  § 22a zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 75e)  Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 75f)  § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 75g)  § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 75h)  § 22a ods. 7 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 75i)  § 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv ...
 • 76)  § 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe ...
 • 77)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z., Trestný poriadok.
 • 78)  Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 79)  § 13 a 14 Trestného zákona.
 • 80)  § 76 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 81)  § 51 ods. 1 a § 80 ods. 5 druhá veta zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 82)  Čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 (Ú. v. EÚ L 324, 11. 12. 2003) ...
 • 82a)  Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a ...
 • 83)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...
 • 84)  Napríklad zákon č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších prepisov, zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových ...
 • 85)  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 87)  Napríklad čl. 8 ods. 1 a 2, čl. 14 ods. 1 a 2, čl. 15 ods. 1 a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu ...
 • 87a)  Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 88)  Napríklad zákon č. 193/2005 Z. z., zákon č. 217/2004 Z. z. v znení zákona č. 545/2004 Z. z. ...
 • 89)  § 9 až 13 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 90)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických ...
 • 91)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 92)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 93)  § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
 • 94)  § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 95)  Napríklad § 18 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 11 zákona č. 181/1995 ...
 • 96)  Napríklad § 18 až 20a a § 20f až 21 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., ...
 • 97)  § 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Zb.
 • 97a)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, Nariadenie ...
 • 98)  § 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 99)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore