Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 02.04.2021

Platnosť od: 22.07.2005
Účinnosť od: 02.04.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST26JUD8023DS14EUPP11ČL6

Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 02.04.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 326/2005 s účinnosťou od 02.04.2021 na základe 120/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o lesoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÝ DIEL

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)
vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu,
b)
vlastníctvo lesných pozemkov a využívanie lesov,
c)
odborné hospodárenie v lesoch,
d)
podporu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch z verejných zdrojov,1)
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a štátny dozor v lesoch,
f)
sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)

Účelom tohto zákona je

a)
zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov ako zložky životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny ...
b)
zabezpečenie diferencovaného, odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,
c)
zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov,
d)
vytvorenie ekonomických podmienok na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch,
e)
vykonávanie osobitného predpisu1a) v oblasti zákonného pôvodu dreva vyťaženého na lesných pozemkoch.
§ 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

lesom ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, organizmy ...

b)

lesným porastom súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných pozemkoch, ...

c)

ekologickou stabilitou lesa schopnosť lesa odolávať alebo sa vyrovnať s vonkajšími, ale aj s vnútornými ...

d)

biologickou diverzitou rozmanitosť lesných ekosystémov a rôznorodosť v rámci druhov organizmov žijúcich ...

e)

funkciami lesov úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia a objekt ...

f)

mimoprodukčnými funkciami lesov ekologické funkcie, ktorými sú pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická ...

g)

produkčnými funkciami lesov funkcie, ktorých výsledkom sú úžitky z lesov spravidla materiálovej povahy, ...

h)

hospodárením v lesoch odborná činnosť zameraná na pestovanie lesa, ochranu lesa a ostatné činnosti potrebné ...

i)

trvalo udržateľným hospodárením v lesoch hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby ...

j)

diferencovaným hospodárením v lesoch cieľavedomý systém hospodárenia v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú ...

k)

bežným hospodárením v lesoch taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy dreva, ...

l)

spôsobom hospodárenia v lesoch (ďalej len „hospodársky spôsob“) systém hospodárenia a využívania lesov ...

m)

pestovaním lesov súbor činností zameraných na semenárstvo, škôlkarstvo, zakladanie, obnovu a výchovu ...

n)

škodlivým činiteľom činiteľ, ktorý môže spôsobiť zníženie odolnosti lesa, jeho ekologickej stability, ...

1.

biotický, ktorým je najmä hmyz, zver alebo iný živý organizmus,

2.

abiotický, ktorým je najmä vietor, povodeň, sucho, námraza, sneh alebo iný prírodný jav,

3.

antropogénny, ktorým je negatívne pôsobenie ľudskej činnosti, najmä znečistenie ovzdušia znečisťujúcimi ...

o)

ochranou lesa súbor činností zameraných na udržanie a zvyšovanie odolnosti lesov, ich ekologickej stability ...

p)

obhospodarovateľom lesa fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná ...

q)

správcom právnická osoba, ktorej jej zakladateľ alebo zriaďovateľ zveril do správy lesný majetok vo ...

r)

vlastníkom lesa malej výmery vlastník alebo spoluvlastník lesného pozemku alebo viacerých rozdrobených ...

s)

energetickým porastom lesný porast s maximálnou produkčnou funkciou spravidla v priebehu prvých 15 rokov, ...

t)

lesnou plantážou lesný porast tvorený jedným druhom alebo dvomi druhmi drevín s pravidelným rozostupom ...

u)

skusnou plochou lesný pozemok alebo jeho časť, ktorá slúži na sledovanie, hodnotenie a zisťovanie stavu ...

v)

porastom základná jednotka priestorového rozdelenia lesa alebo jej časť so skutočnou výmerou, pre ktorú ...

w)

lesnou cestou účelová komunikácia3aa) určená na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, ...

x)

prírode blízkym hospodárením v lesoch pestovné a obnovné postupy zamerané na vytváranie a pestovanie ...

DRUHÝ DIEL

PRVÝ ODDIEL

§ 3 - Lesné pozemky
(1)

Lesné pozemky sú pozemky

a)
s lesnými porastmi,
b)
dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby,
c)
na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady,
d)
o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania ...
e)
bez lesných porastov,
1.
ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné ...
2.
ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové ...
3.
nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov ...
f)
vyhlásené za lesné pozemky podľa odsekov 2 a 3 alebo osobitných predpisov,3a)
g)
na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.
(2)

(3)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže so súhlasom vlastníka alebo správcu za lesné pozemky ...

a)
sú porastené lesnými drevinami a plnia funkcie lesov,
b)
treba zalesniť najmä na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov,
c)
boli vyňaté z plnenia funkcií lesov, ale dôvod na ich vyňatie zanikol.
(4)

Rozhodnutia podľa odsekov 2 a 3 orgány štátnej správy lesného hospodárstva spolu s geometrickým plánom ...

Evidencia lesných pozemkov
§ 4 - Obsah evidencie lesných pozemkov
(1)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva6b) vedie evidenciu lesných pozemkov a porastov podľa obhospodarovateľov ...

(2)

Údaje uvedené v evidencii lesných pozemkov sa považujú za pravdivé, kým nie je preukázaný opak.

(3)

Súčasťou evidencie lesných pozemkov je zbierka listín.

§ 4a - Zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov
(1)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zapisuje do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa ...

a)
na základe návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4 písm. ...
b)
na základe nájomného vzťahu podľa § 51c alebo osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d alebo
c)
ktorým je vlastník alebo správca, ak ide o porast, ku ktorému nebol zaevidovaný obhospodarovateľ lesa ...
1.
vlastníka alebo správcu s najväčším podielom v poraste alebo v časti porastu, ak ide o prípad podľa ...
2.
ak je v poraste alebo v jeho časti viac vlastníkov s rovnakým najväčším podielom, toho vlastníka s najvyšším ...
(2)

Účastníkom konania o zápise do evidencie lesných pozemkov je osoba, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ ...

(3)

Konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov sa začína

a)
podaním návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4,
b)
na základe oznámenia podľa § 4b ods. 2 písm. d) alebo e) alebo ods. 5, alebo
c)
ak sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva dozvie o skutočnostiach podľa § 4b ods. 2 písm. d) alebo ...
(4)

Návrh na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 1 písm. a) podáva osoba, ...

a)
identifikačné údaje osoby, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ lesa, v rozsahu
1.
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, ak ide o ...
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ...
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
zoznam porastov alebo častí porastov podľa obhospodarovateľa lesa, hospodára alebo právnickej osoby ...
c)
dátum a podpis účastníka konania, ktorý návrh podáva.
(5)

Prílohou k návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov je

a)
identifikácia dotknutých lesných pozemkov podľa stavu katastra nehnuteľností7) a jednotiek priestorového ...
b)
doklad preukazujúci právny vzťah k lesným pozemkom, ktoré sú predmetom evidencie lesných pozemkov, s ...
c)
doklad
1.
preukazujúci, že došlo k dohode o hospodárení so spoločnou vecou podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ...
2.
ktorým je písomná dohoda podľa § 36 ods. 2, ak ide o porast, ktorý je spoločnou vecou, a obhospodarovanie ...
d)
písomná zmluva s hospodárom alebo právnickou osobou podľa § 47 ods. 2 preukazujúca zabezpečenie výkonu ...
e)
ak je lesný pozemok predmetom osobitného obhospodarovania lesa na ktorom povinnosti obhospodarovateľa ...
(6)

Ak návrh na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov nemá náležitosti podľa odsekov ...

(7)

Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva začne konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa ...

(8)

Ak orgánu štátnej správy lesného hospodárstva boli predložené návrhy na zápis viacerých obhospodarovateľov ...

(9)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva

a)
rozhodne o zápise do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa a hospodára alebo právnickú osobu ...
b)
zapíše do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa k porastu alebo jeho časti bezodkladne na ...
(10)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí o zápise do evidencie lesných pozemkov uvedie ...

a)
označenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
zoznam parciel alebo ich častí podľa registra C a registra E katastra nehnuteľností a zoznam jednotiek ...
c)
identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa podľa odseku 4 písm. a) okrem dátumu a miesta narodenia,
d)
deň, ktorým obhospodarovateľovi lesa vznikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa,
e)
dátum, ktorým obhospodarovateľovi lesa zanikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa, ak zánik ...
f)
identifikačné údaje hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2, s ktorou má obhospodarovateľ ...
g)
dátum vydania rozhodnutia.
(11)

Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyhovie návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov v ...

(12)

Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva nevyhovie návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov ...

(13)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne zašle účastníkom konania oznámenie o nadobudnutí ...

(14)

Ak sa všetci účastníci konania o zápise do evidencie lesných pozemkov vzdali odvolania písomne alebo ...

(15)

Na rozhodnutie o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 9 písm. a) a odsekov 10 až 14 sa ...

§ 4b - Práva a povinnosti vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa pri vedení evidencie lesných pozemkov
(1)

Osobe podľa § 4a ods. 1 vznikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa k porastu alebo jeho časti ...

(2)

Obhospodarovateľ lesa je povinný

a)
zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch (§ 36) prostredníctvom hospodára odo dňa vzniku práv a povinností ...
b)
ak je v poraste evidovaných viac obhospodarovateľov lesa, do 30 dní odo dňa zápisu do evidencie lesných ...
c)
zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zmene hospodára alebo právnickej osoby ...
1.
identifikačné údaje hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2, s ktorou má obhospodarovateľ ...
2.
dobu, na ktorú je uzatvorený zmluvný vzťah podľa § 47 ods. 10 s hospodárom alebo právnickou osobou podľa ...
3.
zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa (§ 39 ods. 1), ktorých sa zmena dotýka a na ktorých odborné ...
d)
zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zmene rozsahu oprávnenia hospodáriť na ...
e)
oznámiť bezodkladne orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ukončenie nájomného vzťahu alebo obdobného ...
(3)

Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva preruší konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov, ...

a)
oprávnený vykonávať len naliehavú ťažbu podľa § 22 ods. 3 písm. a),
b)
povinný zabezpečiť prejazdnosť lesných ciest podľa § 25 ods. 2 druhej vety a
c)
povinný vykonávať činnosti nevyhnutné na zabezpečenie ochrany lesa podľa § 28 a zabezpečiť vykonanie ...
(4)

Ak obhospodarovateľ lesa doteraz zapísaný v evidencii lesných pozemkov počas prerušenia konania o zápise ...

(5)

Vlastník a správca je povinný bezodkladne oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ukončenie ...

(6)

Ak ide o ukončenie nájomného vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku uzavretého na ...

§ 4c - Odvolanie a návrh na preskúmanie mimo odvolacieho konania
(1)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 9 písm. a) alebo ...

a)
účastník konania podľa § 4a ods. 2, iná fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ...
b)
hospodár zapísaný v evidencii lesných pozemkov.
(2)

Okresný úrad v sídle kraja7c) preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného odvolania alebo návrhu ...

(3)

Ak je odvolanie podané len proti časti rozhodnutia, napadnuté rozhodnutie nadobúda v časti, proti ktorej ...

(4)

Ak sú na to dôvody, okresný úrad v sídle kraja napadnuté rozhodnutie zmení, inak odvolanie alebo návrh ...

a)
do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia odvolania,
b)
do 20 pracovných dní odo dňa začatia konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
(5)

Ak okresný úrad v sídle kraja napadnuté rozhodnutie zmení, v rozhodnutí uvedie aj údaje podľa § 4a ods. ...

a)
odseku 4 písm. a) nadobúda právoplatnosť piatym pracovným dňom po jeho vydaní; okresný úrad v sídle ...
b)
odseku 4 písm. b) okresný úrad v sídle kraja zašle bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti orgánu ...
(6)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, vykoná zápis v evidencii ...

(7)

Obhospodarovateľ lesa zapísaný v evidencii lesných pozemkov je v porastoch, ktorých sa návrh na preskúmanie ...

(8)

Na konanie o odvolaní a na konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa primerane použije ...

§ 4d - Zápis zmeny hospodára v evidencii lesných pozemkov
(1)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne vykoná zápis zmeny v evidencii lesných pozemkov ...

a)
na základe oznámenia podľa § 4b ods. 2 písm. c) alebo
b)
ak sa o zmene podľa § 4b ods. 2 písm. c) dozvie.
(2)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne vyradí z evidencie lesných pozemkov hospodára ...

(3)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne zašle obhospodarovateľovi lesa informáciu o

a)
zápise zmeny v evidencii lesných pozemkov podľa odseku 1 písm. a) alebo b),
b)
vyradení hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2 z evidencie lesných pozemkov podľa odseku ...
§ 4e - Námietka proti zápisu zmeny hospodára v evidencii lesných pozemkov
(1)

Proti zápisu zmeny v evidencii lesných pozemkov môže podať námietku obhospodarovateľ lesa, hospodár ...

(2)

Proti vyradeniu hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2 z evidencie lesných pozemkov podľa ...

(3)

Námietku podľa odsekov 1 a 2 možno podať do 15 dní odo dňa, keď sa osoba oprávnená podať námietku dozvedela ...

(4)

Námietku preskúmava orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnutý úkon vykonal. Ak orgán ...

§ 4f - Výpis z evidencie lesných pozemkov a jej verejnosť
(1)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti vydá vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi ...

(2)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti vydá hospodárovi výpis z evidencie, v ...

(3)

Správca informačného systému lesného hospodárstva zverejňuje obhospodarovateľa lesa a právnickú osobu ...

a)
meno a priezvisko obhospodarovateľa lesa,
b)
údaje hospodára v rozsahu podľa § 47 ods. 17.
§ 4g - Vzťah vedenia evidencie lesných pozemkov k správnemu poriadku
(1)

Na konanie podľa § 4a, 4c až 4e a § 4f ods. 1 a 2 sa nevzťahuje správny poriadok,12) ak odsek 2 a § ...

(2)

Na doručovanie písomností podľa § 4a, 4c, 4d, 4e a § 4f ods. 1 a 2 sa primerane použije § 24 až 25a ...

DRUHÝ ODDIEL

§ 5 - Zásady ochrany lesných pozemkov
(1)

Lesné pozemky možno využívať na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, ak príslušný orgán štátnej správy ...

(2)

Pri využívaní lesných pozemkov na iné účely ako na plnenie funkcií lesov sa

a)
chránia lesné pozemky najmä v ochranných lesoch (§ 13) a v lesoch osobitného určenia (§ 14),
b)
použije len nevyhnutne potrebná výmera lesných pozemkov a obmedzuje sa narúšanie celistvosti lesa,
c)
neobmedzuje využívanie funkcií okolitého lesa,
d)
zabezpečuje, ak je to účelné a technicky uskutočniteľné, skrývka organominerálnych povrchových horizontov ...
e)
vykonáva rekultivácia lesných pozemkov po skončení ich využitia na iné účely,
f)
umiestňujú prieseky v lese tak, aby bol les čo najmenej ohrozovaný vetrom.
§ 6 - Povinnosti pri územnoplánovacej činnosti
(1)

Pri územnom plánovaní vykonávanom podľa osobitného predpisu9) a pri spracúvaní návrhov na určenie chráneného ...

(2)

Návrh koncepcie územného rozvoja Slovenska, návrhy územných plánov regiónov, návrhy územných plánov ...

(3)

Na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku je potrebné záväzné stanovisko ...

(4)

Na udelenie súhlasu podľa odseku 2 a záväzného stanoviska podľa odseku 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis ...

§ 7 - Vyňatie, obmedzenie využívania a zmena využitia
(1)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhoduje podľa § 5 ods. 1 o

a)
trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena druhu pozemku,
b)
dočasnom vyňatí, ktorým sa rozumie dočasná zmena využívania lesného pozemku na dobu najviac 20 rokov, ...
c)
obmedzení využívania, ktorým sa rozumie stav, kedy na dotknutom pozemku nemôžu byť plnené funkcie lesa ...
(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vydanie rozhodnutia podľa odseku 1, je povinná predložiť ...

a)
návrh využitia lesného pozemku a návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesa pred ohrozením a poškodením, ...
b)
projekt technickej a biologickej rekultivácie s časovým harmonogramom jeho zalesnenia, ak ide o dočasné ...
c)
harmonogram prác na lesnom pozemku tak, aby tie boli vykonané mimo obdobia intenzívnych prác v lese ...
(3)

Ak o vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 žiada iná osoba ako vlastník, správca alebo osoba s iným právom ...

(4)

Zmenou využitia sa rozumie trvalá zmena funkčného využitia lesného pozemku jeho zaradením do kategórií ...

§ 7a - Záväzné stanovisko
(1)

Lesné pozemky možno využívať na účely výstavby diaľnice a rýchlostnej cesty vrátane ich súčastí podľa ...

(2)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obsahuje

a)
údaje z katastra nehnuteľností a z programu starostlivosti o lesy (§ 40) o dotknutých lesných pozemkoch, ...
b)
vyznačenie zásahov do lesných pozemkov na kópii katastrálnej mapy vrátane zoznamu parciel s uvedením ...
c)
návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesných pozemkov.
(3)

Ak je žiadosť podľa odseku 2 úplná, orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydá záväzné stanovisko ...

(4)

Záväzné stanovisko obsahuje údaje z katastra nehnuteľností a z programu starostlivosti o lesy (§ 40) ...

(5)

Vydaním záväzného stanoviska nie sú dotknuté ustanovenia § 7, 8 a 9 a začína ním rozhodovanie o vyňatí ...

(6)

Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)

§ 8 - Rozhodovanie o vyňatí alebo obmedzení využívania
(1)

Pri rozhodovaní podľa § 5 ods. 1 je orgán štátnej správy lesného hospodárstva povinný posúdiť

a)
súlad zámeru podľa § 7 ods. 2 so zásadami ochrany lesných pozemkov podľa § 5 ods. 2,
b)
dodržanie podmienok podľa § 6 ods. 2 a 3 a § 7 ods. 2 a 3.
(2)

V rozhodnutí o vyňatí a v rozhodnutí o obmedzení využívania orgán štátnej správy lesného hospodárstva ...

a)
údaje z katastra nehnuteľností a z programu starostlivosti o lesy (§ 40) o lesných pozemkoch, ktorých ...
b)
účel, na ktorý sa rozhodnutie vydalo,
c)
druh pozemku, ak rozhodnutím dochádza k jeho zmene,
d)
súhlas a podmienky na vykonanie mimoriadnej ťažby na lesnom pozemku, o ktorom bolo rozhodnuté o vyňatí ...
e)
čas, na ktorý sa vyňatie alebo obmedzenie využívania povoľuje alebo časové etapy pri postupnom vynímaní, ...
f)
spôsob a termín vykonania rekultivácie pri dočasnom vyňatí,
g)
pri vyňatí výšku náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa (§ 9) a to aj pri oslobodení od úhrady ...
h)
podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana lesných pozemkov, a podmienky, ktoré vyplývajú z vyjadrenia ...
i)
povinnosť žiadateľa o vyňatie (§ 7 ods. 2) zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva doklad ...
j)
dôvody nesúhlasu s vyňatím alebo obmedzením využívania zistené pri posúdení podľa odseku 1,
k)
identifikačné údaje osoby podľa § 4a ods. 4 písm. a), ktorá po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ...
(3)

S odlesňovaním vyňatého pozemku možno začať až po uhradení náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií ...

(4)

Rozhodnutie o vyňatí a rozhodnutie o obmedzení využívania stráca platnosť

a)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
b)
ak do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti oprávnený subjekt nezačne vykonávať zámer, na ...
c)
pri výstavbe diaľnice a rýchlostnej cesty, ak do dvoch rokov odo dňa začatia verejného obstarávania ...
(5)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý pôvodne rozhodol vo veci, po overení skutočného stavu ...

(6)

Ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, vodné stavby ...

(7)

Čas platnosti rozhodnutia o dočasnom vyňatí lesného pozemku môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva ...

(8)

Rozhodnutia o vyňatí alebo obmedzení využívania orgány štátnej správy lesného hospodárstva spolu s geometrickým ...

§ 9 - Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, na ktorej žiadosť sa rozhodlo o vyňatí lesného pozemku podľa § ...

(2)

Základná výška odvodu je pri

a)
trvalom vyňatí súčinom hodnoty efektu mimoprodukčnej funkcie lesa za príslušný hospodársky súbor lesných ...
b)
dočasnom vyňatí základná výška odvodu určená spôsobom uvedeným v písmene a) vydelená rubnou dobou uvedenou ...
(3)

Základná výška odvodu sa zvyšuje za vyňatie lesného pozemku,

a)
na ktorom sa nachádzajú schválené zdroje lesného reprodukčného materiálu o 100 %,
b)
na vybudovanie skládky odpadov s výnimkou odpadov pri ťažbovej činnosti o 100 %,
c)
v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. a) až g) o 100 %, v lesoch ...
(4)

Pri súbehu dôvodov zvýšenia základných výšok odvodu podľa odseku 3 sa percento zvýšenia spočítava.

(5)

Výška odvodu vypočítaná podľa odsekov 2 až 4 sa zvyšuje o 50 %, ak ide o trvalé vyňatie alebo dočasné ...

(6)

Výška odvodu, ak ide o trvalé vyňatie, ktoré nasleduje bezprostredne po dočasnom vyňatí, sa vypočíta ...

(7)

Od odvodu sa oslobodzuje vyňatie na

a)
účely súvisiace s obhospodarovaním lesov a poľovníctvom vrátane stavebnej činnosti,
b)
zriadenie vodárenských nádrží a vodojemov na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a ich prívodné ...
c)
výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I., II. a III. triedy, miestnych komunikácií, výstavbu ...
d)
účely ochrany prírody vrátane stavebnej činnosti alebo na archeologické výskumy a vykopávky,
e)
účely týkajúce sa zabezpečenia úloh obrany štátu,
f)
týkajúce sa zabezpečenia ochrany života, zdravia, verejného poriadku alebo iného vládou Slovenskej republiky ...
g)
iné verejnoprospešné účely, účely podľa § 50b alebo ak vyňatý pozemok bude trvalo porastený stromovitými ...
(8)

Ak nebol dodržaný účel podľa odseku 7, pre ktorý bola právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku ...

(9)

Výšku odvodu podľa odsekov 2 až 6 vypočíta orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí podľa ...

(10)

Odvod vypočítaný podľa odsekov 2 až 6 sa platí jednorazovo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

(11)

Ak rozhodnutie o vyňatí stratilo platnosť podľa § 8 ods. 4 písm. b), má právnická osoba alebo fyzická ...

(12)

Výpočet odvodu znaleckým posudkom podľa odseku 9 nemôže vykonávať zamestnanec orgánu štátnej správy ...

(13)

Odvod a penále podľa odseku 10 sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 10 - Ochranné pásmo lesa
(1)

Ochranné pásmo15) lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.

(2)

Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia9) v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje aj ...

TRETÍ DIEL

PRVÝ ODDIEL

§ 12 - Kategorizácia lesov

Lesy sa z hľadiska využívania ich funkcií členia na

a)

ochranné lesy,

b)

lesy osobitného určenia,

c)

hospodárske lesy.

§ 13 - Ochranné lesy
(1)

Ochranné lesy sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých funkčné zameranie vyplýva z prírodných ...

(2)

Za ochranné lesy možno vyhlásiť

a)
lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, ako sú najmä sutiny, strže, strmé svahy so súvislo vystupujúcou ...
b)
vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie, ktoré plnia funkciu ochrany nižšie položených ...
c)
lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny,
d)
ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy.
§ 14 - Lesy osobitného určenia
(1)

Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických ...

(2)

Za lesy osobitného určenia možno vyhlásiť lesy

a)
v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa,18) ak pri odberoch vody z povrchového ...
b)
v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd a vo vnútornom ...
c)
prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou,
d)
vo zverniciach a bažantniciach,20)
e)
v chránených územiach,21) v územiach medzinárodného významu21a) a na lesných pozemkoch s výskytom chránených ...
f)
v zriadených génových základniach lesných drevín,22)
g)
určené na lesnícky výskum a lesnícku výučbu,
h)
vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu podľa osobitných predpisov23) ...
i)
v lesnícky významnom území s výskytom pralesa23aa) (ďalej len „prales“).
(3)

Ak sa lesy osobitného určenia podľa odseku 2 písm. e) vyhlasujú vo verejnom záujme, návrh osobitného ...

§ 15 - Hospodárske lesy
(1)

Hospodárske lesy sú lesy, ktoré nie sú ochrannými lesmi alebo lesmi osobitného určenia a ktorých účelom ...

(2)

Hospodárskymi lesmi sú aj energetické porasty a lesné plantáže.

§ 16 - Vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia
(1)

Ochranné lesy vyhlasuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnutím o schválení programu starostlivosti ...

a)
zmene podmienok, pre ktoré boli ochranné lesy vyhlásené,
b)
zmene hranice dielca, v ktorom boli zahrnuté aj lesné porasty nespĺňajúce dôvody na vyhlásenie ochranného ...
c)
vyhláseniu lesa osobitného určenia.
(2)

V ochranných lesoch možno schváliť osobitný režim hospodárenia, len ak tým nedôjde k obmedzeniu a ohrozeniu ...

(3)

Lesy osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. a) až h) vyhlasuje rozhodnutím orgán štátnej správy ...

a)
vlastníka alebo správcu,
b)
príslušného orgánu štátnej správy,24)
c)
inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
(4)

Návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia podľa odseku 3 obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby, na ktorej návrh sa lesy osobitného určenia ...
b)
konkrétny dôvod vyhlásenia lesov osobitného určenia,
c)
zoznam a výmeru dotknutých pozemkov,
d)
zoznam porastov podľa § 39 ods. 1 písm. d),
e)
rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení, ak sa žiada o zmenu ...
f)
dobu uplatňovania osobitného režimu hospodárenia,
g)
vyjadrenie obce, na ktorej území sa lesy nachádzajú, ak ide o prímestské lesy alebo ďalšie lesy s významnou ...
(5)

Ak sa návrh osobitného režimu hospodárenia vyhotovuje vo verejnom záujme (§ 14 ods. 3), zvýšené náklady ...

(6)

Ak návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia predkladá osoba podľa odseku 3 písm. b) a c), návrh ...

(7)

Súhlas a dohoda podľa odseku 6 sa nevyžadujú, ak

a)
ide o návrh na vyhlásenie kategórie lesov vojenské lesy,
b)
sa osobitný režim hospodárenia uplatňuje na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej ...
c)
sa osobitný režim hospodárenia uplatňuje na základe schváleného programu starostlivosti o chránené územie ...
§ 16a - Osobitosti vyhlasovania pralesa a osobitný režim hospodárenia v pralese
(1)

Na ochranu pralesa orgán štátnej správy lesného hospodárstva na dobu neurčitú vyhlasuje lesy osobitného ...

a)
§ 14 ods. 2 písm. e) nachádzajúce sa v chránených územiach s piatym stupňom ochrany prírody alebo
b)
§ 14 ods. 2 písm. i).
(2)

Návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia podľa odseku 1 obsahuje najmä náležitosti podľa § 16 ods. ...

(3)

Lesy osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. i) vyhlasuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva ...

(4)

Osobitným režimom hospodárenia v pralese je zákaz vykonávania rekonštrukcie lesa (§19), obnovy lesa ...

(5)

Osobitný režim hospodárenia v lese osobitného určenia podľa odseku 1 písm. a) možno schváliť, len ak ...

DRUHÝ ODDIEL

§ 17 - Hospodársky tvar lesa
(1)

Podľa spôsobu vzniku lesných porastov sa na účely tohto zákona rozlišuje hospodársky tvar lesa vysoký ...

(2)

Hospodársky tvar lesa sa určuje v programe starostlivosti o lesy (§ 40).

(3)

K zmene hospodárskeho tvaru lesa môže dôjsť

a)
na základe plánu hospodárskych opatrení [§ 40 ods. 2 písm. c)],
b)
pri rekonštrukcii lesa (§ 19) alebo
c)
na základe návrhu hospodára so súhlasom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a vlastníka alebo ...
§ 18 - Hospodársky spôsob
(1)

V lesoch sa uplatňuje hospodársky spôsob

a)
podrastový; uskutočňuje sa postupným rubom zameraným na dosiahnutie prirodzeného zmladenia pod clonou ...
b)
výberkový; uskutočňuje sa ťažbou jednotlivých stromov (ďalej len „stromová forma“) alebo skupín stromov ...
c)
účelový; uskutočňuje sa stromovou formou alebo skupinovou formou spravidla v ochranných lesoch a v lesoch ...
d)
holorubný; uskutočňuje sa ťažbou s jednorazovým vyťažením obnovovaného lesného porastu alebo jeho časti ...
(2)

Holorubný hospodársky spôsob možno uplatniť len na základe programu starostlivosti o lesy, alebo projektu ...

a)
v borovicových lesných porastoch,
b)
v topoľových, vŕbových a agátových lesných porastoch,
c)
v energetických porastoch a na lesných plantážach,
d)
pri rekonštrukcii lesa (§ 19 ods. 3).
(3)

Pri použití maloplošnej formy hospodárskeho spôsobu podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť plocha jedného ...

(4)

Pri prírode blízkom hospodárení v lesoch sa uplatňuje účelový hospodársky spôsob, výberkový hospodársky ...

(5)

V ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia, ktorých stanovištné podmienky, porastové pomery a ...

(6)

Na zachovanie priaznivého stavu chráneného územia, priaznivého stavu rastlinného alebo živočíšneho druhu ...

(7)

Meniť hospodársky spôsob a jeho formu (ďalej len „prebudova lesa“) možno pri vyhotovení programu starostlivosti ...

a)
holorubný hospodársky spôsob na podrastový hospodársky spôsob alebo účelový hospodársky spôsob,
b)
podrastový hospodársky spôsob na účelový hospodársky spôsob alebo výberkový hospodársky spôsob,
c)
veľkoplošnú formu hospodárskeho spôsobu na maloplošnú formu hospodárskeho spôsobu alebo
d)
skupinovú formu hospodárskeho spôsobu na stromovú formu hospodárskeho spôsobu.
(8)

Prebudovu lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch s cieľom zabezpečenia trvalých znakov ekologicky ...

§ 19 - Rekonštrukcia lesa
(1)

Rekonštrukcia lesa na účely tohto zákona je osobitný obnovný postup, ktorý sa uplatňuje v lesných porastoch ...

(2)

Na účely tohto zákona premena lesa je zmena drevinového zloženia lesného porastu, ak toto nezodpovedá ...

(3)

Pri rekonštrukcii lesa sa použijú obnovné ruby a formy hospodárskych spôsobov podľa § 18 ods. 1 a ich ...

§ 20 - Obnova lesa
(1)

Obnova lesa sa vykonáva ako

a)
prirodzená obnova, pri ktorej vzniká lesný porast zo semena alebo výmladkov stromov,
b)
umelá obnova, pri ktorej vzniká lesný porast sadbou semenáčikov a sadeníc alebo sejbou semien,
c)
kombinovaná obnova, pri ktorej vzniká lesný porast kombináciou prirodzenej obnovy a umelej obnovy.
(2)

Obhospodarovateľ lesa obnovuje lesné porasty stanovištne vhodnými lesnými drevinami s uprednostňovaním ...

(3)

Holina na účely tohto zákona je lesný pozemok alebo jeho časť podľa § 3 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. ...

(4)

Obnovu lesa na holine je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov a v ochranných ...

(5)

Ak na holine zanikli podmienky na prirodzenú obnovu pri uplatňovaní hospodárskych spôsobov podľa § 18 ...

(6)

Lesný porast vzniknutý po obnove lesa podľa odseku 1 je obhospodarovateľ lesa povinný zabezpečiť do ...

(7)

Žiadosť o predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu po obnove lesa podľa odseku 6 predkladá ...

(8)

Žiadosť o predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu podľa odseku 7 obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa,
b)
zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa, na ktorých obhospodarovateľ lesa požaduje predĺženie ...
c)
zhodnotenie doterajšieho hospodárenia v jednotkách priestorového rozdelenia lesa podľa písmena b) a ...
d)
stanovisko hospodára,
e)
doklady potvrdzujúce vykonanie opatrení na zabezpečenie lesného porastu potrebné na posúdenie žiadosti. ...
(9)

Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa nevzťahujú na energetické porasty a lesné plantáže.

(10)

Účastníkom konania podľa odsekov 4 a 6 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Odvolanie proti ...

§ 21 - Výchova lesa
(1)

Výchova lesa je hospodárenie v lesných porastoch predrubného veku zamerané na zlepšenie ich vývoja, ...

(2)

Výchova lesa prečistkami a prebierkami sa vykonáva v rozsahu odporučenom programom starostlivosti o ...

TRETÍ ODDIEL

§ 22 - Ťažba
(1)

Ťažba na účely tohto zákona je proces zahrňujúci vyznačovanie stromov určených na výrub (ďalej len „vyznačenie ...

(2)

Ťažba je

a)
úmyselná; podľa programu starostlivosti o lesy, a to pri výchove lesa ako výchovná ťažba a pri obnove ...
b)
mimoriadna; pri vyňatí alebo obmedzení využívania na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného ...
c)
náhodná; ako súčasť opatrení na ochranu lesa podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c) a i) alebo opatrení spojených ...
(3)

Z hľadiska naliehavosti sa úmyselná ťažba člení na

a)
naliehavú, za ktorú sa považuje výchovná ťažba v porastoch s vekom do 50 rokov, obnovná ťažba pri uvoľňovaní ...
b)
ostatnú.
§ 23 - Zásady vykonávania ťažby
(1)

Ťažba sa môže vykonať len po vyznačení ťažby a na základe písomného súhlasu hospodára. Vyznačenie ťažby ...

(2)

Vykonávateľ ťažby je povinný na vyzvanie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, člena lesnej stráže ...

(3)

Obhospodarovateľ lesa je povinný zabezpečiť, aby sa ťažba uskutočňovala takým spôsobom, aby sa minimalizovali ...

(4)

Vyťažené drevo je obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva povinný najneskôr pred odvozom z odvozného ...

(5)

Evidenciu registrovaných ciach a iných povolených označení vedie orgán štátnej správy lesného hospodárstva ...

(6)

Obhospodarovateľ lesa je povinný v záujme ochrany lesa vykonať náhodnú ťažbu alebo použiť iné vhodné ...

(7)

Obhospodarovateľ lesa je povinný ohlásiť dôvod vzniku náhodnej ťažby do siedmich dní odo dňa, keď zistil, ...

a)
odhadnutý objem dreva z náhodnej ťažby počas platnosti programu starostlivosti o lesy alebo projektu ...
b)
náhodná ťažba sa má vykonať na súvislej ploche s výmerou viac ako 0,3 hektára.
(8)

Obhospodarovateľ lesa je povinný orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ohlásiť do siedmych dní ...

a)
po presiahnutí objemu dreva z náhodnej ťažby odhadnutého podľa odseku 7 písm. a),
b)
ak sa náhodnou ťažbou prekročí výmera podľa odseku 7 písm. b) alebo
c)
v období od skončenia platnosti programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný ...
(9)

Náhodnú ťažbu podľa odsekov 7 alebo 8 obhospodarovateľ lesa ohlasuje písomne alebo prostredníctvom informačného ...

a)
prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva, ak je náhodná ťažba ohlásená prostredníctvom ...
b)
bezodkladne, najneskôr najbližší pracovný deň, orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, ak je náhodná ...
(10)

Ak odsek 6 druhá veta alebo § 25 ods. 2 neustanovujú inak, obhospodarovateľ lesa môže vykonávať náhodnú ...

a)
pred uplynutím tejto lehoty orgán štátnej správy lesného hospodárstva súhlasil s vykonaním náhodnej ...
b)
ide o územie s druhým až štvrtým stupňom ochrany alebo chránené vtáčie územie a bolo vydané rozhodnutie ...
(11)

Ak je náhodná ťažba v rozsahu, ktorý presahuje 1/20 z celkového objemu dreva predpísaného na ťažbu programom ...

(12)

Objem dreva z ťažby v poraste s vekom nad 50 rokov možno oproti objemu ťažby odporučenému v programe ...

(13)

Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu programom starostlivosti o lesy pre lesný celok (§ 39 ods. 3) ...

(14)

Ak by bol vykonaním náhodnej ťažby alebo mimoriadnej ťažby celkový objem dreva pre kategóriu lesa podľa ...

a)
naliehavú ťažbu [§ 22 ods. 3 písm. a)] na základe zmeny programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 2 ...
b)
náhodnú ťažbu,
c)
mimoriadnu ťažbu alebo
d)
úlohy plánu hospodárskych opatrení [§ 40 ods. 2 písm. c)] na základe aktualizácie programu starostlivosti ...
(15)

Úmyselnou ťažbou nemožno znižovať zakmenenie lesného porastu pod 7/10 plného zakmenenia; to neplatí ...

a)
ide o znižovanie zakmenenia obnovnou ťažbou,
b)
ide o rekonštrukciu lesa,
c)
to vyplýva z funkčného zamerania ochranných lesov alebo z osobitného režimu hospodárenia v lesoch osobitného ...
d)
ide o prírode blízke hospodárenie v lesoch alebo prebudovu lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch. ...
(16)

Do objemu vyťaženého dreva podľa odsekov 13 a 14 sa nezapočítava objem dreva odumretých a ponechaných ...

(17)

V chránených územiach vyhlásených podľa osobitného predpisu32a) je zakázané vykonávať úmyselnú ťažbu ...

§ 24 - Povinnosti a oprávnenia pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva
(1)

Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je povinný

a)
pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva zabrániť nadmernému poškodzovaniu pôdy, okolitých stromov, ...
b)
po ukončení ťažby alebo pri uskladnení dreva na lesnom pozemku alebo na pozemku v blízkosti lesného ...
c)
vyhotovovať doklady o pôvode dreva a viesť súvisiacu evidenciu,
d)
uplatňovať pri uvádzaní dreva na trh33a) systém náležitej starostlivosti podľa osobitných predpisov.33b) ...
(2)

Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je v odôvodnených prípadoch oprávnený použiť cudzie pozemky ...

(3)

Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu podľa odseku 2 môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva ...

(4)

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prepravujú, skladujú alebo spracúvajú drevo alebo sú nákupcami ...

(5)

Člen lesnej stráže je oprávnený požadovať preukázanie pôvodu prepravovaného dreva alebo skladovaného ...

(6)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva a člen lesnej stráže sú oprávnení zadržať drevo, ktorého pôvod ...

(7)

Prepravca dreva je povinný prepravovať drevo takým spôsobom, aby orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ...

(8)

Zakazuje sa viesť cesty, zvážnice a približovacie linky korytami drobných vodných tokov v pozdĺžnom ...

§ 25 - Sprístupňovanie lesa a využívanie lesných ciest
(1)

Na účely tohto zákona je sprístupňovanie lesa najmä plánovanie, projektovanie, výstavba a rekonštrukcia ...

(2)

Vlastníci a správcovia sú povinní lesné cesty udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené36) ...

(3)

Lesné cesty je oprávnený využívať každý po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so združením podľa ...

(4)

Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu podľa odseku 3 môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva ...

(5)

Vlastník, správca alebo združenie podľa § 51 ods. 2 sú povinní na výkon ich činností umožniť bezplatné ...

(6)

Osoby oprávnené využívať lesnú cestu sú povinné využívať lesnú cestu spôsobom, ktorým sa minimalizuje ...

ŠTVRTÝ ODDIEL

§ 26 - Lesníckotechnické meliorácie
(1)

Lesníckotechnické meliorácie sú opatrenia na

a)
protieróznu ochranu lesných pozemkov, najmä na zabránenie vzniku lavín, svahových zosuvov, strží, sutín ...
b)
zlepšenie kvality lesných pôd, najmä obnovu ich chemického zloženia a vodného režimu,
c)
zakladanie lesných porastov na zlepšenie protieróznej, protizosuvnej, vodohospodárskej a vodoochrannej ...
(2)

Lesníckotechnické meliorácie sa vykonávajú najmä ako úlohy programu starostlivosti o lesy alebo ako ...

(3)

Náklady na lesníckotechnické meliorácie vykonané na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného ...

(4)

Ak obhospodarovateľ lesa svojou činnosťou vyvolal potrebu vykonať opatrenia podľa odseku 1, uloží mu ...

(5)

Každý je povinný strpieť, aby sa jeho pozemky použili na prípravu, výstavbu a údržbu zariadení slúžiacich ...

§ 27 - Zahrádzanie bystrín v lesoch
(1)

Zahrádzanie bystrín v lesoch je na účely tohto zákona súbor biologických, technických a organizačných ...

(2)

Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa je povinný strpieť opatrenia vykonávané podľa odseku 1. Nárok ...

ŠTVRTÝ DIEL

§ 28 - Povinnosti pri ochrane lesa
(1)

Obhospodarovateľ lesa je povinný vykonávať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať poškodeniu lesa ...

a)
zabezpečiť zisťovanie a evidenciu výskytu a vývoja škodlivých činiteľov, a nimi spôsobeného poškodenia ...
b)
vykonávať preventívne opatrenia na zabránenie nadmerného rozšírenia biotických škodlivých činiteľov, ...
c)
odstraňovať z lesných porastov prednostne choré a poškodené stromy, ktoré môžu byť zdrojom zvýšenej ...
d)
uprednostňovať šetrné postupy a prípravky na ochranu lesa s osobitným dôrazom na biologické a biotechnické ...
e)
hospodáriť v lesoch pod vplyvom imisií podľa hospodárskych opatrení konkretizovaných v programoch starostlivosti ...
f)
vykonávať opatrenia na zamedzenie škôd spôsobených zverou,
g)
vykonávať preventívne opatrenia proti vzniku lesných požiarov,42)
h)
hospodáriť v lese tak, aby neohrozil lesy iných vlastníkov,
i)
plniť ďalšie opatrenia pri ochrane lesa uložené orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
(2)

V prípade ohrozenia lesov alebo škôd spôsobených škodlivými činiteľmi je obhospodarovateľ lesa povinný ...

(3)

Obhospodarovateľ lesa má nárok na úhradu zvýšených nákladov za vykonanie opatrení na zabránenie nadmerného ...

(4)

K opatreniam, ktoré budú predmetom úhrady podľa odseku 3, sa bezodkladne vyjadruje organizácia ochrany ...

(5)

Nárok na úhradu zvýšených nákladov podľa odseku 3 prvej vety sa považuje za uplatnený predložením projektu ...

(6)

Ak ide o opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z pralesa, na ktoré sa nevzťahuje odsek ...

(7)

Ak sa na pozemkoch vyhlásených za lesné pozemky podľa § 3 ods. 1 písm. f), na ktorých neplatí povinnosť ...

(8)

Lesy pod vplyvom imisií podľa odseku 1 písm. e) sa podľa stupňa úrovne znečistenia ovzdušia zaraďujú ...

(9)

Účastníkom konania podľa odseku 7 je vlastník, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva dotknuté ...

§ 28a - Mimoriadne udalosti v lesoch
(1)

Mimoriadnou udalosťou v lesoch je situácia, pri ktorej dochádza k ohrozeniu ekologickej stability, biologickej ...

a)
v rozsahu presahujúcom polovicu celkovej ťažby určenej programom starostlivosti pre vlastnícky celok, ...
b)
v rozsahu presahujúcom 10 % výmery lesných porastov alebo plošného podielu dreviny v rámci lesného celku, ...
c)
v rozsahu presahujúcom 10 % celkovej predpokladanej ťažby dreviny alebo plošného podielu dreviny v rámci ...
d)
v rozsahu presahujúcom 10 % výmery lesných porastov pred ich zabezpečením v lesnom celku.
(2)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v prípade mimoriadnej udalosti v lesoch obhospodarovateľovi ...

a)
vykonať nevyhnutné ochranné a obranné opatrenia vrátane likvidácie lesného reprodukčného materiálu použitého ...
b)
pozastaviť vykonávanie úmyselnej ťažby až do vykonania náhodnej ťažby alebo opatrení na ochranu lesa ...
c)
určiť podmienky nakladania s vyťaženou drevnou hmotou a stromami ponechanými v lesnom poraste.
(3)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v prípade mimoriadnej udalosti v lesoch na dobu nevyhnutne ...

(4)

Účastníkom konania podľa odseku 2 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa.

§ 29 - Orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa
(1)

Orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa je právnická osoba zriadená ministerstvom alebo jej organizačný ...

(2)

Lesnícka ochranárska služba

a)
monitoruje zdravotný stav lesa44) a výskyt škodlivých činiteľov,
b)
vypracúva prognózy vývoja škodlivých činiteľov a vydáva signalizačné správy,
c)
plní úlohy podľa osobitného predpisu.45)
d)
vykonáva expertíznu, poradenskú a vzdelávaciu činnosť pri ochrane lesa,
e)
posudzuje projekty ozdravných opatrení na hospodárenie v lesoch pod vplyvom imisií,
f)
navrhuje obhospodarovateľovi lesa opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane lesa a ...
g)
posudzuje projekty na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov,
h)
poskytuje údaje pre tvorbu informačného systému lesného hospodárstva (§ 45).
(3)

Výsledky kontroly podľa odseku 1 a návrhy na uloženie opatrení podľa odseku 2 písm. f) predkladá lesnícka ...

(4)

Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť lesníckej ochranárskej službe na lesných ...

(5)

Lesnícka ochranárska služba sa pri výkone svojich úloh preukazuje služobným preukazom.

PIATY DIEL

§ 30 - Využívanie lesov verejnosťou
(1)

Každý má právo na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo vstupovať na lesné pozemky; tým nie sú dotknuté ...

(2)

Pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať ...

(3)

Organizovať alebo vykonávať aktivity na účel dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch možno len so súhlasom ...

(4)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na žiadosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa ...

§ 31 - Zákaz niektorých činností
(1)

Na lesných pozemkoch je zakázané

a)
vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt, odvážať lesnú pôdu ...
b)
zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest,
c)
stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest,
d)
jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou alebo ...
e)
vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu,
f)
vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub ...
g)
rušiť ticho a pokoj,
h)
zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčiky alebo sadenice lesných drevín; za nadmerné množstvo ...
i)
manipulovať s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,
j)
ťažiť stromy alebo kry, alebo odnášať alebo odvážať stromy, kry alebo ich časti vrátane dreva ležiaceho ...
k)
zakladať skládky odpadov alebo znečisťovať lesné pozemky odpadmi,46)
l)
fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,42) ...
m)
narušovať vodný režim najmä odvodňovaním pozemkov alebo úpravami vodných tokov v rozpore s osobitnými ...
n)
pásť hospodárske zvieratá,48)
o)
voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych a služobných49) pri výkone povinností, alebo iné domáce zvieratá, ...
p)
vypaľovať porasty bylín, krov alebo stromov.42)
(2)

Zakázané je neoprávnene používať alebo poškodzovať lesné pozemky, lesné porasty, stromy a kry a stavby ...

(3)

Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a) až j) sa nevzťahujú na obhospodarovateľa lesa pri zabezpečovaní hospodárenia ...

(4)

Obhospodarovateľ lesa, ktorý uskutočňuje činnosť podľa odseku 1 písm. b), je povinný zariadiť sledovanie ...

(5)

Zákaz uvedený v odseku 1 písm. d) až f) sa nevzťahuje na štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy ...

(6)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže po písomnom súhlase vlastníka alebo správcu povoliť výnimku ...

(7)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 6 nemá odkladný účinok.

(8)

Zákaz uvedený v odseku 1 písm. g) a so súhlasom vlastníka alebo správcu lesa tiež zákazy uvedené v odseku ...

§ 32 - Iné využívanie lesov
(1)

Pri činnostiach vykonávaných v lesoch podľa osobitných predpisov,13) na ktoré podľa tohto zákona netreba ...

(2)

V prípade odstraňovania následkov havarijných stavov v lesoch môžu právnické osoby alebo fyzické osoby ...

(3)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže obmedziť, prípadne inak upraviť vykonávanie činností ...

§ 33 - Opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku
(1)

Vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia9) je povinný vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí ...

(2)

Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku vyžaduje aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, ...

ŠIESTY DIEL

§ 34 - Náhrada škody na lesnom majetku
(1)

Škodou na lesnom majetku sa na účely tohto zákona rozumie najmä škoda spôsobená imisiami, inými antropogénnymi ...

(2)

Ten, kto spôsobí škodu na lesnom majetku (ďalej len „pôvodca škody“), je povinný vykonať opatrenia na ...

(3)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže pôvodcovi škody uložiť vykonať opatrenia smerujúce k ...

(4)

Ak sa opatrenia na nápravu vykonávajú na nehnuteľnostiach vo vlastníctve inej osoby, ako je pôvodca ...

§ 35 - Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv
(1)

Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv patrí vlastníkovi alebo správcovi, ak vyňatím [§ 7 ods. 1 písm. ...

(2)

Náhradu za obmedzenie vlastníckych práv je v primeranom rozsahu povinný vlastníkovi alebo správcovi ...

(3)

Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv podľa odseku 1 sa poskytuje na základe dohody o určení výšky ...

(4)

Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv sa uplatňuje najmä

a)
pri vyňatí a obmedzení využívania
1.
na lesnom pozemku v dôsledku
1.1.
trvalého vyňatia,
1.2.
dočasného vyňatia alebo obmedzenia využívania,
2.
na lesnom poraste v dôsledku
2.1.
predčasného vyrúbania lesného porastu,
2.2.
straty produkcie lesného porastu za dobu vyňatia alebo obmedzenia využívania,
2.3.
zníženia prírastku lesného porastu,
2.4.
zníženia kvality produkcie lesného porastu,
3.
v dôsledku zvýšenia nákladov hospodárenia na dotknutých lesných pozemkoch a lesných porastoch.
b)
pri osobitnom režime hospodárenia v dôsledku
1.
straty alebo zníženia výnosu z produkcie dreva oproti bežnému hospodáreniu v lesoch,
2.
straty alebo zníženia výnosu z ostatných úžitkov lesa,
3.
zvýšených nákladov nad rámec bežného hospodárenia v lesoch.
(5)

Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv patrí vlastníkovi a správcovi, ak vykonaním opatrení podľa § ...

(6)

Náhrada podľa odseku 5 patrí vo výške podľa dohody toho, kto vykonáva opatrenia podľa § 26 ods. 1 alebo ...

SIEDMY DIEL

§ 36 - Odborné hospodárenie v lesoch
(1)

Na účely tohto zákona sa odborným hospodárením v lesoch rozumie povinnosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa ...

(2)

Práva a povinnosti hospodára môže v poraste vykonávať len jeden hospodár (§ 47 ods. 1). Ak je v poraste ...

(3)

Ak sú v poraste evidovaní viacerí obhospodarovatelia lesa, vykonávajú práva a povinnosti obhospodarovateľa ...

(4)

Na zabezpečenie odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lese môžu vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia ...

(5)

Povinnosť zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch prostredníctvom hospodára sa vzťahuje aj na osoby ...

§ 37
(1)

Na pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. f) a § 8 ods. 5 sa odborné hospodárenie v lesoch zabezpečuje

a)
po jeho zaradení do lesného celku a vypracovaní programu starostlivosti o lesy alebo
b)
po schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok vypracovaného právnickou osobou alebo fyzickou ...
(2)

Ak pozemok, ktorý bol vyhlásený za lesný pozemok, je porastený lesnými drevinami a plní funkcie lesov, ...

(3)

Holina podľa § 20 ods. 3 na pozemku, vyhlásenom za lesný pozemok, ktorý nie je porastený lesnými drevinami ...

(4)

Na konanie o schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok sa primerane vzťahujú ustanovenia o schvaľovaní ...

PRVÝ ODDIEL

§ 38 - Hospodárska úprava lesov
(1)

Hospodárska úprava lesov je činnosť zameraná najmä na zisťovanie stavu a vývoja lesa, jeho produkčných ...

(2)

Právnická osoba zriadená ministerstvom zabezpečuje

a)
rozvoj hospodárskej úpravy lesov, tvorbu metód a postupov jej vykonávania,
b)
komplexné zisťovanie stavu lesov pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov,
c)
zisťovanie a spracúvanie údajov pre štátnu správu lesného hospodárstva na sledovanie a hodnotenie výsledkov ...
d)
na základe poverenia ministerstva výber vyhotovovateľa programu starostlivosti,
e)
tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva (§ 45),
f)
úlohy podľa osobitného predpisu,55)
g)
posúdenie zaradenia jednotky priestorového rozdelenia do kategórie lesov osobitného určenia podľa § ...
§ 39 - Priestorová, časová a ťažbová úprava lesa
(1)

Na účely hospodárskej úpravy lesov sa lesné pozemky členia na jednotky priestorového rozdelenia, ktorými ...

a)
lesné oblasti a podoblasti,
b)
lesné celky,
c)
vlastnícke celky,
d)
dielce, čiastkové plochy, porastové skupiny (ďalej len „porast“) a etáže,
e)
ostatné lesné pozemky [§ 3 ods. 1 písm. c) a e)].
(2)

Lesné oblasti a podoblasti sú trvalé územné jednotky priestorového rozdelenia vytvorené na základe biogeografickej ...

(3)

Lesné celky sú územne ucelené časti, v rámci ktorých sa pre lesné pozemky vyhotovuje program starostlivosti ...

(4)

Vlastnícky celok tvoria lesy vo vlastníctve jedného vlastníka alebo lesy viacerých vlastníkov, ak v ...

(5)

Pre vlastníkov lesov malých výmer sa vytvára vlastnícky celok vlastníkov malých výmer, a to ako priestorová ...

(6)

Dielec je základnou jednotkou na zisťovanie stavu lesa, plánovanie, evidenciu a kontrolu hospodárenia ...

(7)

Zmenou hraníc dielca rozdelením sa rozumie rozdelenie porastu, ktorý je spoločnou vecou,55a) v rámci ...

(8)

Súčasťou žiadosti podľa odseku 7 sú

a)
údaje o poraste, ktorého sa žiadosť týka,
b)
hodnotenie doterajšieho hospodárenia v lesoch na základe lesnej hospodárskej evidencie a jeho porovnanie ...
c)
stanovisko hospodára a rozdelenie realizovaných hospodárskych opatrení, neplánovaných činností a opatrení ...
d)
dohoda o rozdelení porastu s vyznačením alebo vytýčením hraníc nových porastov spolu s ich výmerou a ...
e)
dohoda o rozdelení úloh vyplývajúcich z plánu hospodárskych opatrení.
(9)

Hranica dielca sa v teréne vyznačuje farebným označením podľa kategórie lesa a jej označenie zabezpečuje ...

a)
vyhotovení programu starostlivosti o lesy vyhotovovateľ programu starostlivosti (§ 42),
b)
zmene programu starostlivosti o lesy osoba, na ktorej podnet k zmene programu starostlivosti o lesy ...
(10)

Časová úprava lesa určuje časový rámec na plánovanie a vykonávanie hospodárskych opatrení v lesoch tak, ...

(11)

Ťažbová úprava lesa určuje objem a plynulosť ťažby tak, aby sa zabezpečilo optimálne využívanie produkčného ...

(12)

Účastníkom konania podľa odseku 3 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Na postup podľa odseku ...

DRUHÝ ODDIEL

§ 40 - Súčasti programu starostlivosti o lesy a úhrada nákladov na jeho vyhotovenie
(1)

Program starostlivosti o lesy (ďalej len „program starostlivosti“) je nástrojom štátu na zabezpečenie ...

(2)

Súčasťami programu starostlivosti vyhotoveného pre lesný celok sú najmä

a)
všeobecná časť,
b)
opis porastov,
c)
plán hospodárskych opatrení,
d)
plochová tabuľka,
e)
prehľadové tabuľky,
f)
obrysová a porastová mapa.
(3)

Súčasťou programu starostlivosti vyhotovenou vyhotovovateľom programu starostlivosti v spolupráci s ...

a)
ťažbová mapa,
b)
evidenčná časť programu starostlivosti,
c)
prieskum a plán lesnej dopravnej siete,
d)
prieskum a plán zahrádzania bystrín v lesoch,
e)
plán lesníckotechnických meliorácií,
f)
ekonomický prieskum vrátane vyčíslenia dosahov osobitného režimu hospodárenia,
g)
ocenenie lesného majetku; podľa požiadaviek môže zahŕňať určenie všeobecnej a spoločenskej hodnoty vrátane ...
(4)

Výpis z programu starostlivosti obsahuje súčasti programu starostlivosti podľa odseku 2 písm. b), c) ...

(5)

Náklady na vyhotovenie súčastí programu starostlivosti podľa odseku 2 hradí podľa § 55 ods. 1 písm. ...

a)
vyhotovovateľovi programu starostlivosti podľa § 42 ods. 1 písm. a) štát prostredníctvom verejného obstarávateľa56) ...
b)
vyhotovovateľ programu starostlivosti, ktorý je právnickou osobou štátu podľa osobitných predpisov,56a) ...
1.
ministerstvo,56b) ak ide o vyhotovovateľa programu starostlivosti podľa § 42 ods. 1 písm. b), alebo
2.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky56c) (ďalej len „ministerstvo obrany“), ak ide o vyhotovovateľa ...
(6)

Ak sa vyhotovujú súčasti programu starostlivosti podľa odseku 3 alebo 7, náklady na ich vyhotovenie ...

(7)

Ak vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa zabezpečí na základe rozhodnutia ministerstva podľa ...

(8)

Okrem súčastí uvedených v odsekoch 2 a 3 môže program starostlivosti alebo výpis z programu starostlivosti ...

(9)

Program starostlivosti sa po jeho schválení predkladá ministerstvom zriadenej právnickej osobe (§ 38 ...

(10)

Právnická osoba podľa odseku 9 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva zverejňuje ...

§ 41 - Vyhotovenie programu starostlivosti
(1)

Vyhotovenie programu starostlivosti je postup, ktorého výsledkom je program starostlivosti podľa § 40 ...

(2)

Úlohy súvisiace so zabezpečením a organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti a jeho schvaľovaním ...

(3)

Program starostlivosti sa vyhotovuje na obdobie spravidla desať rokov.

(4)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva oznámi najneskôr 24 mesiacov pred skončením platnosti programu ...

(5)

Ak vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa neoznámi skutočnosti podľa § 40 ods. 7, výber vyhotovovateľa ...

(6)

Po uzatvorení zmluvy s vyhotovovateľom programu starostlivosti podľa odseku 5 alebo § 40 ods. 7 vyhotovovateľ ...

(7)

Lesy osobitného určenia musia byť vyhlásené do predloženia správy podľa odseku 6, inak sa v konaní o ...

(8)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne oznámi právnickej osobe podľa § 38 ods. 2, dotknutým ...

(9)

O výsledkoch prerokovania správy o hospodárení a pripomienok a požiadaviek podľa odseku 8 sa vyhotoví ...

(10)

Konanie o vyhotovení programu starostlivosti sa začína dňom vyhotovenia protokolu podľa odseku 9. Na ...

(11)

Vyhotovovateľ programu starostlivosti je pri vyhotovení programu starostlivosti povinný postupovať podľa ...

(12)

Obhospodarovateľ lesa je povinný poskytnúť vyhotovovateľovi programu starostlivosti podklady potrebné ...

(13)

(14)

Ak sa schvaľuje program starostlivosti pre lesný celok, v ktorom sú zahrnuté aj lesné pozemky alebo ...

(15)

Hospodárske opatrenia v období od skončenia platnosti programu starostlivosti do schválenia návrhu programu ...

(16)

Stanovisko podľa odseku 8 dotknuté orgány doručia príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ...

(17)

Súčasti programu starostlivosti podľa § 40 ods. 3 písm. f) a g) sa účastníkom konania, zúčastneným osobám ...

(18)

Účastníkom konania o schválení programu starostlivosti je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa ...

(19)

Na konanie podľa odsekov 8, 9 a 15 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)

§ 42 - Vyhotovovateľ programu starostlivosti
(1)

Vyhotovovateľ programu starostlivosti musí spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti podľa odsekov 2 až ...

a)
fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou vlastník, správca, obhospodarovateľ lesa alebo verejný ...
b)
právnická osoba podľa § 38 ods. 2 na základe poverenia ministerstva alebo
c)
správca vojenských lesov v lesných celkoch v pôsobnosti ministerstva obrany (§ 56 ods. 2).
(2)

Predpokladom odbornej spôsobilosti fyzickej osoby je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého ...

(3)

Fyzická osoba je odborne spôsobilá, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného ministerstvom ...

(4)

Právnická osoba je odborne spôsobilá, ak aspoň jeden jej spoločník, jej člen alebo jej zamestnanec v ...

(5)

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný oznámiť ministerstvu každú zmenu skutočností uvedených ...

(6)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby zaniká

a)
doručením písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti ministerstvu,
b)
rozhodnutím ministerstva o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
c)
vydaním nového osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 5,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtvu.
(7)

Ministerstvo môže rozhodnúť o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak držiteľ osvedčenia ...

(8)

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 sa predkladá ministerstvu. Ministerstvo ...

a)
zastaví konanie o žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, ak žiadateľ o vykonanie skúšky ...
b)
oznámi žiadateľovi o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti splnenie predpokladov odbornej spôsobilosti ...
(9)

O splnení predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 2 sa nevydáva písomné rozhodnutie, túto skutočnosť ...

(10)

Ministerstvo vedie evidenciu osvedčení podľa odseku 3, ktorá sa zverejňuje prostredníctvom informačného ...

(11)

Na konanie podľa odseku 1 písm. b) a odseku 6 písm. a) a d) sa nevzťahuje správny poriadok.12)

§ 43 - Predčasná obnova programu starostlivosti, úprava programu starostlivosti a zmena programu starostlivosti ...
(1)

Predčasná obnova programu starostlivosti je vyhotovenie nového programu starostlivosti podľa § 41 ods. ...

(2)

Zmenou programu starostlivosti je

a)
zmena kategorizácie lesov podľa § 12,
b)
schválenie postupu rekonštrukcie lesa podľa § 19 ods. 3,
c)
zmena zásad vykonávania ťažby podľa § 23 ods. 12 a 13,
d)
zmena hraníc porastu podľa § 39 ods. 6 okrem zmeny hranice dielca rozdelením podľa § 39 ods. 7,
e)
zmena z dôvodu zmeny hraníc lesného celku podľa § 41 ods. 14,
f)
prebudova lesa okrem postupu podľa § 18 ods. 7 druhej vety a ods. 8,
g)
zmena programu starostlivosti z dôvodu zapracovania požiadaviek vyplývajúcich zo zákazov alebo iných ...
h)
aktualizácia programu starostlivosti podľa odseku 5.
(3)

O zmene programu starostlivosti rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Žiadosť o zmenu ...

a)
písm. a) a d) predkladá osoba podľa § 16 ods. 3; na predloženie žiadosti podľa odseku 2 písm. a) sa ...
b)
písm. b), c), e) a h) predkladá obhospodarovateľ lesa so súhlasom vlastníka alebo správcu,
c)
písm. g) predkladá orgán štátnej správy.24)
(4)

Náklady súvisiace so zmenou programu starostlivosti uhrádza žiadateľ. Na konanie o zmene programu starostlivosti ...

(5)

Aktualizáciu programu starostlivosti možno vykonať, ak náhodná ťažba alebo mimoriadna ťažba tvorí najmenej ...

(6)

Úprava programu starostlivosti je odlišné vykonanie plánovaného hospodárskeho opatrenia so zameraním ...

TRETÍ ODDIEL

§ 44 - Lesná hospodárska evidencia
(1)

Obhospodarovateľ lesa je povinný prostredníctvom hospodára zabezpečiť vedenie evidencie o realizácii ...

(2)

Obhospodarovateľ lesa je povinný do 60 dní po ukončení kalendárneho roka predložiť údaje z lesnej hospodárskej ...

a)
v písomnej forme prostredníctvom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva alebo
b)
v elektronickej forme prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva.
(3)

Pri zmene obhospodarovateľa lesa alebo pri zmene štatutárneho orgánu právnickej osoby na lesnom celku ...

§ 45 - Informačný systém lesného hospodárstva
(1)

Informačný systém lesného hospodárstva59a) (ďalej len „informačný systém“) slúži na zber, spracovanie ...

(2)

Informačný systém zabezpečuje právnická osoba zriadená ministerstvom (§ 38 ods. 2), ktorá je správcom ...

(3)

Zdrojmi údajov na tvorbu informačného systému sú údaje hospodárskej úpravy lesov, orgánov štátnej správy ...

(4)

Obhospodarovateľ lesa, hospodár, vyhotovovateľ programu starostlivosti, lesnícka ochranárska služba ...

§ 46 - Národná inventarizácia lesov a monitoring lesov
(1)

Národná inventarizácia lesov je zisťovanie a hodnotenie vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov ...

(2)

Monitoring lesov je periodické opakovanie národnej inventarizácie lesov. Umožňuje dlhodobo porovnávať ...

(3)

Na vykonanie činností podľa odsekov 1 a 2 sú vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa povinní umožniť ...

ŠTVRTÝ ODDIEL

§ 47 - Hospodár
(1)

Hospodár je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon činností uvedených v § 48. Podmienkou ...

(2)

Činnosť hospodára môže právnická osoba zabezpečovať len prostredníctvom fyzickej osoby,25) ktorá je ...

(3)

Predpokladom odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého ...

(4)

Hospodár je odborne spôsobilý, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného príslušným ...

(5)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára zaniká a príslušný orgán štátnej správy lesného ...

a)
o to orgán štátnej správy lesného hospodárstva písomne požiadala,
b)
sa nezúčastnila školenia podľa § 48 ods. 2 písm. m) do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie lehota ...
c)
platnosť jej osvedčenia o odbornej spôsobilosti zanikla rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy ...
d)
zomrela, alebo bola vyhlásená za mŕtvu.
(6)

Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o zániku platnosti osvedčenia o odbornej ...

a)
porušil povinnosti podľa § 48 ods. 2 písm. d), e), g), j) až l),
b)
závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti podľa § 48 ods. 2 písm. a) až c), f), h), i), n) ...
c)
sa bez závažného dôvodu nezúčastnil školenia podľa § 48 ods. 2 písm. m),
d)
vykonáva činnosti podľa § 48 ods. 1 až 3 v poraste pred vznikom oprávnení hospodára podľa § 4b ods. ...
(7)

O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa po zániku platnosti podľa odseku 5 písm. a) až c) možno ...

(8)

Hospodár môže vykonávať činnosť pre jedného obhospodarovateľa lesa alebo pre viacerých obhospodarovateľov ...

(9)

Činnosť hospodára nesmie vykonávať zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. To neplatí, ...

(10)

Obhospodarovateľ lesa okrem právnickej osoby podľa odseku 2 je povinný do desiatich dní odo dňa, keď ...

(11)

Náklady spojené s výkonom činnosti, povinností a oprávnení hospodára hradí obhospodarovateľ lesa.

(12)

Žiadosť o vykonanie skúšky podľa odseku 4 sa predkladá po splnení predpokladov podľa odseku 3 ministerstvu, ...

(13)

Ministerstvo podľa odseku 4 posúdi žiadosť o vykonanie skúšky a žiadosť o odpustenie vykonania skúšky ...

a)
zastaví konanie o žiadosti, ak žiadateľ
1.
o odpustenie vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach nespĺňa podmienky na odpustenie, ...
2.
o vykonanie skúšky nespĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 alebo
3.
neuhradil správny poplatok,
b)
oznámi žiadateľovi o vykonanie skúšky splnenie predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 alebo ...
c)
oznámi žiadateľovi odpustenie skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach.
(14)

O splnení predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 sa nevydáva písomné rozhodnutie, túto skutočnosť ...

(15)

Hospodára v registri hospodárov zapíše orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v ktorého územnej ...

(16)

Na konanie podľa odseku 5 písm. a), b) a d) sa nevzťahuje správny poriadok.12) Príslušný orgán štátnej ...

(17)

Register hospodárov sa zverejňuje prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva. Zverejnený ...

§ 48 - Činnosť, povinnosti a oprávnenia hospodára
(1)

Hospodár organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese. Pri tejto činnosti je zodpovedný za plnenie povinností ...

(2)

Hospodár je povinný

a)
pripravovať podklady a spolupracovať pri vyhotovovaní a schvaľovaní programu starostlivosti a kontrole ...
b)
usmerňovať realizáciu programu starostlivosti a opatrení uložených na ochranu lesa a vydávať stanovisko ...
c)
dohliadať na vhodnosť reprodukčného materiálu na obnovu lesa,
d)
kontrolovať a evidovať práce vykonávané v lese,
e)
viesť lesnú hospodársku evidenciu a evidenciu podľa osobitných predpisov,59)
f)
sledovať stav a vývoj škodlivých činiteľov v lesoch a v súčinnosti s obhospodarovateľom lesa predkladať ...
g)
navrhovať preventívne opatrenia na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých činiteľov, vypracúvať ...
h)
navrhovať na uznanie semenné zdroje a zabezpečovať opatrenia na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov ...
i)
navrhovať environmentálne priaznivé technológie pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v lesoch,
j)
upozorňovať obhospodarovateľa lesa a orgán štátnej správy lesného hospodárstva na každú činnosť, ktorá ...
k)
zabezpečiť a kontrolovať vyznačenie ťažby a vydávať písomný súhlas na vykonanie ťažby,
l)
vykonávať odbornú správu lesov na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ...
m)
zúčastniť sa školenia, ktoré každoročne zabezpečí ministerstvo alebo na základe jeho poverenia vykoná ...
n)
oznamovať príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva každú zmenu skutočností uvedených v ...
o)
zúčastňovať sa štátneho dozoru v lesoch (§ 62) a poskytovať súčinnosť zamestnancovi orgánu štátnej správy ...
p)
plniť oprávnenia a povinnosti obhospodarovateľa lesa podľa § 36 ods. 3,
q)
poskytovať súčinnosť správcovi informačného systému (§ 45 ods. 4).
(3)

Hospodár je oprávnený

a)
predkladať požiadavky a pripomienky k návrhu programu starostlivosti,
b)
vykonať úpravu programu starostlivosti,
c)
navrhnúť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa predčasnú obnovu programu starostlivosti ...
d)
dať súhlas na vykonanie náhodnej ťažby nad objem predpísaný programom starostlivosti pre lesný celok ...
e)
navrhovať postup rekonštrukcie lesa, ak nebol určený programom starostlivosti (§ 19 ods. 3),
f)
navrhovať projekty ozdravných opatrení.
(4)

Na činnosti podľa odsekov 1 až 3 možno poskytnúť podporu podľa osobitného predpisu.63)

§ 49 - Odborná správa lesov
(1)

Odborná správa lesov je zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch podľa § 36 rozhodnutím príslušného ...

(2)

Odbornú správu lesov vykonáva hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2 určení rozhodnutím podľa ...

(3)

Ak pominie dôvod na výkon odbornej správy lesov a vlastník uhradí stratu z hospodárenia v lesoch a zo ...

(4)

Výnosy z hospodárenia v lesoch po odpočítaní nákladov na hospodárenie v lesoch a na odbornú správu lesov ...

(5)

Stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia odbornej správy lesov, ktorú nie je možné uhradiť z ...

(6)

Hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2, určení podľa odseku 2, sú povinní orgánu štátnej správy ...

(7)

Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vedie evidenciu o skutočnostiach podľa odsekov 3 ...

ÔSMY DIEL

§ 50 - Správa lesného majetku vo vlastníctve štátu
(1)

Vlastníctvo k lesným pozemkom, lesným porastom a stavbám slúžiacim lesnému hospodárstvu vo vlastníctve ...

(2)

Za stavby podľa odseku 1 sa považujú investičné lesné cesty66) a lesné železnice a stavby a zariadenia ...

(3)

Správu lesného majetku vo vlastníctve štátu môže vykonávať právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo ...

(4)

Lesný majetok vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch67) a na územiach slúžiacich na zabezpečenie ...

(5)

Ministerstvo, zakladateľ alebo zriaďovateľ správcu môže rozhodnúť o zmene správy lesného majetku vo ...

(6)

Správca podľa odsekov 3 a 4 vykonáva práva vlastníka69) k lesnému majetku vo vlastníctve štátu, najmä ...

(7)

Ak tento zákon neustanovuje inak, je na zámenu, nájom, výpožičku a prevod správy lesného majetku vo ...

(8)

Správca podľa odseku 3 môže uzatvoriť zmluvu o nájme71) alebo zmluvu o výpožičke lesného majetku vo ...

(9)

Prenajať a vypožičať lesný majetok vo vlastníctve štátu môže správca len vtedy, ak vzhľadom na jeho ...

a)
podľa odseku 8 alebo
b)
ktorej účelom nie je hospodárenie v lese, a ak ide o lesný pozemok s lesným porastom, na jej základe ...
(10)

Ministerstvo môže dať súhlas na zámenu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ich hodnota zistená ...

(11)

Zámenou nadobudnuté lesné pozemky, ktoré boli vo vlastníctve štátu, nemožno previesť na inú osobu alebo ...

(12)

Ministerstvo môže dať súhlas na zámenu lesného majetku vo vlastníctve štátu, ak sa zamieňané lesné pozemky ...

a)
v tej istej lesnej oblasti podľa § 39 ods. 2 alebo v bezprostredne susediacich lesných oblastiach alebo ...
b)
v katastrálnych územiach v rámci organizačnej jednotky správcu založeného alebo zriadeného ministerstvom. ...
(13)

Lesné pozemky vo vlastníctve štátu možno zameniť najmä z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích ...

(14)

Výnimku z podmienok podľa odseku 12 alebo odseku 13 môže v odôvodnených prípadoch povoliť vláda Slovenskej ...

(15)

Odseky 10 a 12 až 14 sa nevzťahujú na zámenu pozemkov podľa osobitného predpisu.73a)

(16)

Súhlas ministerstva sa nevyžaduje na vyrovnanie za lesné pozemky vo vlastníctve štátu v rámci konania ...

(17)

Na lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno zriadiť záložné právo.

(18)

Ustanovenia osobitného predpisu o správe majetku štátu74) sa na správu lesného majetku vo vlastníctve ...

(19)

Na rozhodovanie podľa odsekov 4, 5, 7, 8, 10 až 16 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12) ...

§ 50a - Správa ostatného majetku vo vlastníctve štátu
(1)

Obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby slúžiace lesnej výrobe a ktoré s ňou súvisia74a) a zastavané ...

(2)

Na predaj, zámenu a prevod správy ostatného majetku vo vlastníctve štátu sa vyžaduje predchádzajúci ...

(3)

Súhlas zakladateľa na zámenu možno dať len vtedy, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve štátu zamieňa ...

(4)

Ostatný majetok vo vlastníctve štátu, na ktorom podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie74c) ...

(5)

Na rozhodovanie podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)

§ 50b - Využitie lesných pozemkov vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely
(1)

Lesné pozemky vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie74c) ...

(2)

Lesné pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené v záväznej časti územného plánu obce na bývanie ...

(3)

Ak na pozemkoch uvedených v odseku 2 budú výstavbu nájomných bytov zabezpečovať neziskové organizácie ...

(4)

Lesné pozemky podľa odsekov 1 a 2 po ich vyňatí (§ 5 a 7) prevedie správca zmluvou o prevode vlastníctva ...

(5)

Ustanovenia osobitného predpisu o správe majetku štátu74) sa na postup podľa odsekov 1 až 4 nevzťahujú. ...

§ 51 - Združenia vlastníkov lesného majetku
(1)

S cieľom vytvorenia podmienok na racionálne a efektívne spoločné hospodárenie v lesoch štát podporuje30) ...

(2)

V záujme spoločného využívania, zabezpečenia prevádzky a údržby lesných ciest v podielovom spoluvlastníctve ...

DEVIATY DIEL

§ 51a - Nájom lesného pozemku na hospodárenie v lesoch
(1)

Na nájomný vzťah, ktorého predmetom sú lesné pozemky, sa vzťahujú § 663 až 684 Občianskeho zákonníka, ...

(2)

Nájomná zmluva obsahuje

a)
spôsob zabezpečenia úloh z programu starostlivosti o lesy podľa § 40 a úlohy vyplývajúce z rozhodnutí ...
b)
grafickú identifikáciu prenajatých pozemkov na porastovej a obrysovej mape podľa § 40 ods. 2 písm. f) ...
c)
tabuľkový súpis nájomným vzťahom dotknutých jednotiek priestorového rozdelenia lesa alebo ich častí.
(3)

V nájomnej zmluve možno dohodnúť

a)
rozsah oprávnení nájomcu na zastupovanie vlastníka lesného pozemku v konaniach podľa tohto zákona,
b)
zastupovanie vlastníka nájomcom v konaniach na vykonávanie rybárskeho práva75a) alebo
c)
zastupovanie vlastníka nájomcom v konaniach podľa osobitného predpisu.51)
(4)

Ak je účelom nájmu lesných pozemkov hospodárenie v lesoch podľa § 2 písm. h), nájomný vzťah trvá najmenej ...

(5)

Ak je nájomný vzťah dohodnutý na neurčitú dobu, možno ho vypovedať k 1. januáru; ak § 51d ods. 8 neustanovuje ...

(6)

Nájomca lesného pozemku, ktorý ho využíva na účel hospodárenia v lesoch, je oprávnený využívať ho riadnym ...

(7)

Nájomca alebo podielový spoluvlastník, ktorý nevlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom ...

(8)

Ak obhospodarovateľ lesa hospodári aj na lesných pozemkoch, na ktoré pripadá menšinový podiel v celom ...

(9)

Ak nie je dohodnuté inak, nájomné z lesných pozemkov sa platí ročne pozadu, najneskôr k 31. marcu. Výška ...

(10)

Ak údaje z lesnej hospodárskej evidencie podľa § 44 potrebné pre dohodnutie výšky nájomného podľa odseku ...

(11)

Ak výška nájomného je nižšia ako 2 eurá za rok, možno v nájomnej zmluve dohodnúť spôsob určenia úhrady ...

(12)

Nájomca má právo požadovať primerané zníženie nájomného, ak opatreniami podľa osobitného predpisu,75b) ...

(13)

Ak nájomca vynaložil nevyhnutné náklady na udržiavanie lesného pozemku v stave spôsobilom na jeho riadne ...

(14)

Odseky 1 až 13 sa primerane vzťahujú aj na obdobné právne vzťahy k lesným pozemkom, ktorých predmetom ...

§ 51b - Nájom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu alebo nezistených vlastníkov
(1)

Na nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je lesný pozemok alebo jeho časť vo vlastníctve štátu sa vzťahuje ...

(2)

Ak obhospodarovateľom lesa na lesnom pozemku alebo jeho časti vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve ...

(3)

Ak sa prenajíma lesný pozemok vo vlastníctve štátu alebo jeho časť, na ktorý pripadá v poraste menšinový ...

(4)

Ak sa pri odovzdaní užívacích práv v ucelenej lesnej časti postupom podľa osobitného predpisu75d) zistí, ...

§ 51c - Nájom po pozemkových úpravách
(1)

Doterajší obhospodarovateľ lesa, ktorý hospodáril na lesných pozemkoch v poraste pred pozemkovými úpravami ...

(2)

Ak vlastník zabezpečí po pozemkových úpravách hospodárenie na lesných pozemkoch v poraste sám alebo ...

(3)

Vlastník, ktorý postupuje podľa odseku 2, je povinný túto skutočnosť preukázateľným spôsobom oznámiť ...

Osobitné obhospodarovanie lesa
§ 51d
(1)

Konanie o osobitnom obhospodarovaní lesa začne orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý vedie ...

a)
vlastník lesného pozemku alebo obhospodarovateľ lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c),
b)
obhospodarovateľ lesa v poraste susediacom s dotknutým lesným pozemkom, ktorý nie je správcom a ktorý ...
c)
správca, ktorý je obhospodarovateľom lesa v poraste najbližšom k dotknutému lesnému pozemku, ak v lehote ...
(2)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zašle vlastníkovi alebo obhospodarovateľovi lesa podľa § 4a ...

(3)

Obhospodarovateľ lesa, ktorému bolo zaslané oznámenie podľa odseku 2 druhej vety, je oprávnený predložiť ...

a)
identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa podľa § 4a ods. 4 písm. a),
b)
výmeru lesných pozemkov obhospodarovaných obhospodarovateľom lesa susediacich s dotknutým lesným pozemkom, ...
c)
dĺžku spoločnej hranice lesných pozemkov obhospodarovaných obhospodarovateľom lesa susediacich s dotknutým ...
d)
čestné vyhlásenie, že oprávnenie obhospodarovať lesné pozemky susediace s dotknutým lesným pozemkom ...
e)
doklady preukazujúce právne úkony vykonané pred podaním ponuky smerujúce k uzavretiu nájomného vzťahu ...
(4)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o osobitnom obhospodarovaní lesa, ak

a)
vlastník na základe výzvy podľa odseku 2 nezašle orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 60 dní ...
b)
na základe návrhu podľa § 4a ods. 3 písm. a) nemožno vykonať zápis obhospodarovateľa lesa alebo hospodára ...
c)
to ustanovuje osobitný predpis.75h)
(5)

Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa obsahuje zoznam vlastníkov a lesných pozemkov, ku ktorým ...

(6)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí podľa odseku 5 určí za obhospodarovateľa lesa, ...

a)
obhospodarovateľa lesa podľa odseku 1 písm. b) alebo
b)
správcu, ak v lehote podľa odseku 2 nebola predložená ponuka podľa odseku 3; spravidla určí toho správcu, ...
(7)

Ak ponuku podľa odseku 3 predloží viac obhospodarovateľov lesa, ktorým bolo zaslané oznámenie podľa ...

a)
s najdlhšou spoločnou hranicou podľa odseku 3 psím. c), pričom tieto lesné pozemky geomorfologicky prirodzene ...
b)
geomorfologicky nadväzujúce na dotknutý lesný pozemok, pričom lesná dopravná sieť na dotknutom lesnom ...
(8)

Ak podmienky podľa odseku 7 spĺňa viac obhospodarovateľov lesa, orgán štátnej správy lesného hospodárstva ...

(9)

Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa sa doručuje účastníkom konania podľa odseku 1.

(10)

Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa je vykonateľné dňom jeho doručenia. Proti rozhodnutiu o ...

(11)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o osobitnom ...

(12)

Obhospodarovateľ lesa alebo správca, ktorému vznikla povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, je ...

§ 51e
(1)

Ak sú v poraste lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d, obhospodarovateľ ...

(2)

Vlastník lesných pozemkov, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania, je povinný správcovi uhradiť ...

(3)

Ak vlastník neuhradí správcovi pohľadávku podľa odseku 2, vznikne v prospech správcu, ktorý zabezpečuje ...

(4)

Správca môže lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa, na neurčitý čas prenajať ...

(5)

Ak sú v poraste lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d, a osobitné ...

§ 51f
(1)

Osobitné obhospodarovanie lesa zanikne vznikom práv a povinností obhospodarovateľa lesa zapísaného do ...

(2)

Ak sa prevádza lesný pozemok, ktorý je predmetom osobitného obhospodarovania lesa, prílohou zmluvy o ...

§ 51g

Na konanie podľa § 51d sa nevzťahuje správny poriadok,12) ak § 51d ods. 5 a 10 neustanovuje inak.

DESIATY DIEL

§ 52 - Ustanovovanie, odvolávanie a evidencia členov lesnej stráže
(1)

Na zabezpečenie ochrany lesného majetku orgán štátnej správy lesného hospodárstva ustanovuje lesnú stráž. ...

(2)

Členom lesnej stráže môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony, ...

(3)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(4)

Zdravotná spôsobilosť uchádzača za člena lesnej stráže sa preukazuje lekárskym posudkom podľa osobitného ...

(5)

Odborná spôsobilosť uchádzača za člena lesnej stráže sa overuje skúškou na príslušnom orgáne štátnej ...

(6)

Uchádzač za člena lesnej stráže spĺňajúci podmienky na ustanovenie za člena lesnej stráže skladá príslušnému ...

(7)

Člen lesnej stráže vykonáva svoju funkciu na lesnom majetku v obvode pôsobnosti určenom príslušným orgánom ...

(8)

Člen lesnej stráže sa pri výkone svojej funkcie preukazuje odznakom člena lesnej stráže a na požiadanie ...

(9)

Náklady na činnosť lesnej stráže vrátane nákladov na vybavenie donucovacími prostriedkami znáša ten, ...

(10)

Členstvo v lesnej stráži zaniká

a)
odvolaním člena lesnej stráže,
b)
smrťou člena lesnej stráže alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
c)
vzdaním sa funkcie člena lesnej stráže.
(11)

Člena lesnej stráže možno odvolať, ak o odvolanie požiada ten, na koho návrh bol ustanovený, alebo ak ...

(12)

Na konanie o ustanovení a odvolaní člena lesnej stráže sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12) ...

§ 53 - Povinnosti a oprávnenia člena lesnej stráže
(1)

Člen lesnej stráže je povinný

a)
nosiť pri výkone svojej funkcie na viditeľnom mieste odznak člena lesnej stráže a na požiadanie sa preukázať ...
b)
bezodkladne oznámiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa zistenú škodu v lesoch, prípadne ...
c)
vykonať neodkladné opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie následkov škody vzniknutej v lese,
d)
spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, obecnou políciou a s orgánmi štátnej správy pri riešení ...
e)
oznamovať trestné činy, priestupky a iné správne delikty, prispievať k ich objasneniu a oznamovať podozrivé ...
f)
zabezpečovať dôkazový materiál o konaní, ktoré je v rozpore s týmto zákonom,
g)
odovzdať odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom,
h)
chrániť preukaz člena lesnej stráže a odznak člena lesnej stráže pred poškodením, stratou, odcudzením ...
i)
predkladať orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na ich požiadanie správy o zabezpečovaní ochrannej ...
j)
spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bezodkladne použitie ...
k)
poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia a ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov ...
l)
zachovať pri výkone svojej činnosti vlastnú dôstojnosť a vážnosť, ako aj dôstojnosť a vážnosť osôb, ...
m)
zúčastňovať sa akcií súvisiacich s činnosťou člena lesnej stráže podľa tohto zákona organizovaných pre ...
(2)

Člen lesnej stráže je oprávnený

a)
vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho ...
b)
vykonávať potrebné zisťovania a kontrolovať osobu, ktorá v lesoch vykonáva činnosť súvisiacu s lesným ...
c)
kontrolovať príslušné doklady, najmä doklady o pôvode dreva (§ 24 ods. 4), súvisiacu evidenciu a preukaz ...
d)
vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,77) ...
e)
zisťovať totožnosť osôb podozrivých zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, ...
f)
vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha trestný ...
g)
odňať vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný majetok, ako aj vec použitú na toto ...
h)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov ...
i)
požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie úloh zabezpečiť vlastnými ...
j)
požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku,
k)
ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku lesného hospodárstva,
l)
držať alebo nosiť zbraň a strelivo pri výkone funkcie, ak má na to oprávnenie podľa osobitných predpisov,78) ...
m)
použiť zbraň pri
1.
nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,79)
2.
zneškodňovaní zvierat, ktoré ohrozujú život alebo zdravie osôb,
3.
hrozbe zbraňou namierenou proti osobe, ktorá je ozbrojená alebo kladie odpor pred predvedením na útvar ...
4.
varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpečenstva hroziaceho jemu alebo inej osobe alebo na ...
5.
varovnom výstrele do vzduchu pri úteku osoby, ktorú je člen lesnej stráže oprávnený predviesť na útvar ...
n)
použiť donucovacie prostriedky,
o)
použiť varovný výstrel na odvrátenie škody veľkého rozsahu, ktorá bezprostredne ohrozuje lesný majetok, ...
p)
vstupovať na lesný majetok v určenom obvode, vchádzať a stáť s označeným motorovým vozidlom na lesných ...
q)
zastaviť motorové vozidlo na lesných pozemkoch, kontrolovať oprávnenie vjazdu na lesné pozemky, najmä ...
(3)

Člen lesnej stráže je oprávnený použiť tieto donucovacie prostriedky:

a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
slzotvorné prostriedky,
c)
obušok,
d)
putá,
e)
služobný pes,
f)
varovný výstrel.
(4)

Na použitie donucovacích prostriedkov podľa odseku 3 písm. a) až e) sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

(5)

Každý je povinný v určenom obvode pôsobnosti člena lesnej stráže uposlúchnuť jeho výzvu, pokyn, príkaz ...

§ 54 - Poistenie zodpovednosti za škodu

Ten, na ktorého návrh bol člen lesnej stráže ustanovený, je povinný člena lesnej stráže poistiť na prípad ...

a)

škody, poškodenia zdravia a smrti spôsobenej členovi lesnej stráže pri plnení úloh podľa tohto zákona ...

b)

škody spôsobenej členom lesnej stráže iným osobám pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo v priamej ...

JEDENÁSTY DIEL

§ 55
(1)

S cieľom trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch štát z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečuje

a)
stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia výkonu odbornej správy lesov (§ 49 ods. 5),
b)
lesnícky výskum a štátne úlohy výskumu a vývoja v lesnom hospodárstve,
c)
vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy (§ 40 ods. 5),
d)
rozvoj hospodárskej úpravy lesov, metód a postupov jej vykonávania,
e)
komplexné zisťovanie stavu lesa vrátane národnej inventarizácie lesov a monitoringu lesov,
f)
tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva,
g)
tvorbu, spravovanie, vydávanie a archiváciu tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom ...
h)
kontrolu lesného reprodukčného materiálu a ochranu genetických zdrojov lesných drevín,62)
i)
lesnícku ochranársku službu,
j)
monitorovanie zdravotného stavu lesov,
k)
letecký protipožiarny monitoring, evidenciu lesných požiarov a zabezpečovanie varovného protipožiarneho ...
l)
leteckú veľkoplošnú ochranu lesov a realizáciu súvisiacich ozdravných opatrení,
m)
starostlivosť o drobné vodné toky v správe právnickej osoby zriadenej alebo založenej ministerstvom, ...
n)
zavádzanie systémov certifikácie lesov,
o)
špecifické činnosti vykonávané rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami zriadenými ministerstvom, ...
p)
zostavenie integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy,60)
q)
prácu s verejnosťou v lesnom hospodárstve a lesnú pedagogiku,
r)
vzdelávanie a poradenstvo v lesnom hospodárstve,
s)
plnenie mimoprodukčných funkcií lesov, činnosti súvisiace s trvalo udržateľným hospodárením v lesoch ...
t)
presadzovanie národných záujmov v medzinárodných organizáciách vlastníkov a obhospodarovateľov lesov. ...
(2)

Výdavky na činnosti uvedené v odseku 1 písm. b), d) až l) a n) až q) sa hradia rozpočtovým organizáciám ...

(3)

Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. m) sa hradia správcovi drobného vodného toku81) alebo fyzickej ...

(4)

Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. r) sa hradia fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré ...

(5)

Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. s) a t) sa hradia podľa osobitného predpisu.1)

(6)

Na výdavky na činnosti uvedené v odseku 1 písm. e), f), j), k) a s) možno použiť finančnú pomoc z rozpočtu ...

(7)

Výdavky na činnosť podľa odseku 1 a osobitných predpisov82a) sa neposkytnú, ak je v poraste viac obhospodarovateľov ...

DVANÁSTY DIEL

§ 56 - Orgány štátnej správy lesného hospodárstva
(1)

Štátnu správu na úseku lesného hospodárstva vykonáva

a)
ministerstvo,83)
b)
okresný úrad v sídle kraja,
c)
okresný úrad,
d)
Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“).83a)
(2)

Štátnu správu na úseku lesného hospodárstva vo vojenských lesoch v rozsahu pôsobnosti okresného úradu ...

(3)

Orgány podľa odseku 1 vykonávajú aj štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.84)

§ 57 - Odborná spôsobilosť v štátnej správe lesného hospodárstva

Určení zamestnanci ministerstva, ministerstva obrany, inšpekcie, okresného úradu v sídle kraja a okresného ...

§ 58 - Ministerstvo
(1)

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva83)

a)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie,87)
b)
dáva súhlas k návrhu koncepcie územného rozvoja Slovenska a k územného plánu regiónu (§ 6 ods. 2), ak ...
c)
ukladá opatrenia na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a ods. 7], ak tie presahujú územnú pôsobnosť ...
d)
riadi hospodársku úpravu lesov (§ 38),
e)
vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. ...
f)
zabezpečuje výber vyhotovovateľa programu starostlivosti alebo poveruje touto činnosťou príslušný orgán ...
g)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti, rozhoduje o zániku ...
h)
rozhoduje o predčasnej obnove programu starostlivosti (§ 43 ods. 1),
i)
nariaďuje vykonanie národnej inventarizácie lesov (§ 46),
j)
posudzuje žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti hospodára a žiadosť o odpustenie vykonania ...
k)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu
1.
okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja, ...
2.
inšpekcie podľa § 61 písm. b),
l)
usmerňuje a vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
m)
vydáva pokyny a usmernenia pre orgány štátnej správy lesného hospodárstva, hospodárov a vyhotovovateľov ...
n)
vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62) a vydáva rozhodnutia podľa § 62 ods. 2 písm. c) a ods. 6,
o)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto ...
(2)

Ministerstvo ďalej

a)
určuje správcu podľa § 50 ods. 3 a § 68d ods. 3 a dáva súhlas na správu lesného majetku vo vlastníctve ...
b)
rozhoduje o zmene správy lesného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 5),
c)
dáva predchádzajúci súhlas na zámenu, nájom, výpožičku a prevod správy lesného majetku vo vlastníctve ...
d)
dáva predchádzajúci súhlas na uzatvorenie zmluvy o nájme lesného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50 ...
e)
dáva súhlas na zámenu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 10),
f)
dáva súhlas na vyrovnanie za lesné pozemky vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 16),
g)
dáva súhlas na predaj, zámenu a prevod správy ostatného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50a ods. 2),
h)
rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti hospodára (§ 68 ods. 10).
(3)

Ministerstvo vydáva vo veciach vojenských lesov záväzné vyjadrenia

a)
k návrhom programov starostlivosti vypracúvaných organizáciami riadenými ministerstvom obrany pred ich ...
b)
pred vydaním rozhodnutí o vyňatí lesných pozemkov a rozhodnutí o obmedzení ich využívania, ak výmera ...
(4)

Ministerstvo si môže zo závažných dôvodov rozhodovanie podľa odseku 3 vyhradiť.

(5)

Ministerstvo vykonáva hlavný dozor, ako ministerstvo obrany a právnické osoby podľa § 50 ods. 4 vykonávajú ...

(6)

Na konanie podľa odsekov 3 a 4 sa nevzťahuje osobitný predpis o správnom konaní.12)

§ 59 - Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)

dáva súhlas k návrhu územného plánu regiónu, k návrhu na určenie chráneného ložiskového územia a k návrhu ...

b)

dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3), ak ...

c)

vyhlasuje ochranné lesy a lesy osobitného určenia (§ 16),

d)

schvaľuje postup rekonštrukcie lesa (§ 19 ods. 3),

e)

ukladá opatrenia na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a ods. 7], ak tie presahujú územnú pôsobnosť ...

f)

vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. ...

g)

schvaľuje projekt starostlivosti o lesný pozemok (§ 37),

h)

určuje lesné celky (§ 39 ods. 3),

i)

vykonáva úlohy súvisiace so zabezpečením a s organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti a jeho ...

j)

rozhoduje o zmene programu starostlivosti (§ 43 ods. 2),

k)

vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti hospodára, vedie register hospodárov, rozhoduje o zániku platnosti ...

l)

preskúmava postup orgánu štátnej správy pri zápise do evidencie lesných pozemkov (§ 4c),

m)

vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62) a vydáva rozhodnutia podľa § 62 ods. 2 písm. c) a ods. 6,

n)

vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,

o)

dáva súhlas na vykonanie naliehavej ťažby nad objem predpísaný programom starostlivosti pre lesný celok ...

p)

plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto ...

§ 60 - Okresný úrad
(1)

Okresný úrad je prvostupňovým orgánom v konaniach o

a)
vyhlásení pozemku za lesný pozemok (§ 3 ods. 3) a v pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným pozemkom ...
b)
vyňatí a obmedzení využívania (§ 5),
c)
výške náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa (§ 9),
d)
zmene hospodárskeho tvaru lesa [§ 17 ods. 3 písm. c)],
e)
povoľovaní predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine (§ 20 ods. 4 a § 68g ods. 2 písm. a)) a na zabezpečenie ...
f)
schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby (§ 23 ods. 7),
g)
používaní cudzích pozemkov (§ 24 ods. 3),
h)
využívaní lesnej cesty (§ 25 ods. 4),
i)
uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov (§ 26),
j)
uložení opatrení na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a ods. 7],
k)
povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch podľa § 31 ods. 6,
l)
uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku podľa § 33 ods. 2,
m)
uložení opatrení podľa § 34 ods. 3,
n)
súhlase na činnosť hospodára na výmere väčšej ako 2 000 ha [§ 47 ods. 8],
o)
určení odbornej správy lesov (§ 49 ods. 1) a jej zrušení (§ 49 ods. 3) a o zriadení záložného práva ...
p)
priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie ...
q)
zápise do evidencie lesných pozemkov [§ 4a ods. 1 písm. a) a c)],
r)
osobitnom obhospodarovaní lesa (§ 51d),
s)
vydaní rozhodnutia v rámci štátneho dozoru v lesoch podľa § 62 ods. 2 písm. c) a d) a ods. 6.
(2)

Okresný úrad ďalej

a)
vedie evidenciu lesných pozemkov (§ 4), preskúmava námietky (§ 4e) a vydáva výpis z evidencie (§ 4f), ...
b)
dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny (§ 6 ods. 2),
c)
dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3),
d)
dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa (§ ...
e)
vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva (§ 23 ods. 4),
f)
vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. ...
g)
obmedzuje alebo inak upravuje výkon činností (§ 32 ods. 3),
h)
vedie evidenciu o odbornej správe lesov (§ 49 ods. 7),
i)
ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti, zloženie ...
j)
je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a ...
k)
vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
l)
spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,30)
m)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto ...
n)
vydáva záväzné stanovisko (§ 7 ods. 4, § 7a a § 8 ods. 6),
o)
rozhoduje o zmene hranice porastu rozdelením (§ 39 ods. 7),
p)
zasiela návrh na zápis alebo výmaz poznámky o osobitnom obhospodarovaní lesa do katastra nehnuteľností ...
q)
vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62),
r)
vydáva súhlas podľa § 23 ods. 1 poslednej vety a ods. 10 písm. a).
§ 61 - Inšpekcia

Inšpekcia

a)
vykonáva štátny dozor v lesoch,
b)
je prvostupňovým orgánom v konaniach o priestupkoch a iných správnych deliktoch, ktorých spáchanie zistila ...
c)
d)
vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva.
§ 62 - Štátny dozor v lesoch
(1)

Štátny dozor v lesoch je oprávnenie orgánov štátnej správy lesného hospodárstva v rámci svojej územnej ...

(2)

Zamestnanci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva sú pri štátnom dozore v lesoch oprávnení

a)
vstupovať na lesné pozemky, do budov a iných priestorov vrátane dopravných prostriedkov, v ktorých subjekt, ...
b)
zisťovať a overovať skutočnosti a údaje o hospodárení v lese, najmä o plnení programu starostlivosti, ...
c)
obmedziť alebo zakázať výkon činnosti do objasnenia veci alebo zabezpečenia dôkazov počas výkonu štátneho ...
d)
ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(3)

Osoba, u ktorej sa vykonáva štátny dozor vrátane jej zamestnancov, sú povinní

a)
zamestnancovi orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri štátnom dozore v lesoch preukázať svoju ...
b)
umožniť vykonanie štátneho dozoru v lesoch a poskytnúť potrebnú súčinnosť,
c)
zdržať sa činnosti zakázanej alebo obmedzenej podľa odseku 2 písm. c).
(4)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva je povinný oboznámiť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa ...

(5)

Zamestnanci orgánu štátnej správy lesného hospodárstva sú povinní pri činnostiach uvedených v odseku ...

(6)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi ...

(7)

Zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oprávnený na výkon štátneho dozoru v lesoch je ...

(8)

Na výkon štátneho dozoru v lesoch sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní12) okrem rozhodnutia ...

(9)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na výkon štátneho dozoru v lesoch prizvať ďalšiu osobu ...

(10)

Policajný zbor je povinný poskytnúť orgánom štátnej správy lesného hospodárstva vykonávajúcich štátny ...

TRINÁSTY DIEL

§ 63 - Priestupky
(1)

Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí ten, kto na lesných pozemkoch

a)
stavia posedy, príbytky alebo táborí mimo vyznačených miest,
b)
jazdí alebo stojí motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou alebo ...
c)
vstupuje do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu,
d)
vstupuje do lesných porastov, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie ...
e)
ruší ticho a pokoj,
f)
voľne púšťa psov okrem psov poľovníckych a služobných49) pri výkone povinností alebo iné domáce zvieratá, ...
g)
vykonáva terénne úpravy, stavia ploty alebo buduje chodníky, narúša pôdny kryt, odváža lesnú pôdu alebo ...
h)
zakladá alebo udržiava otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených ...
i)
fajčí alebo odhadzuje horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
j)
narušuje vodný režim,
k)
pasie hospodárske zvieratá,
l)
organizuje verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia v rozpore s osobitným zákonom,90)
m)
zbiera v nadmernom množstve semená, vyberá semenáčiky alebo sadenice lesných drevín,
n)
manipuluje s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,
o)
ťaží stromy alebo kry, alebo stromy, kry alebo ich časti, vrátane dreva ležiaceho na zemi, odnáša alebo ...
p)
zakladá skládky odpadov alebo znečisťuje lesné pozemky odpadmi,
q)
vypaľuje porasty bylín, krov alebo stromov.
(2)

Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí aj ten, kto neoprávnene používa alebo poškodzuje ...

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) možno uložiť pokutu do 165 eur.

(4)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) až l) možno uložiť pokutu do 1 000 eur.

(5)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. m) až q) a odseku 2 možno uložiť pokutu do 3 320 eur.

(6)

V blokovom konaní za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do 70 eur.

(7)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.91)

Iné správne delikty a ukladanie pokút
§ 64 - Orgán štátnej správy lesného hospodárstva uloží pokutu od 165 eur do 99 580 eur právnickej osobe alebo ...
a)

využíva lesné pozemky na iné účely ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia orgánu štátnej správy ...

b)

neplní povinnosti pri ťažbe (§ 22 a 23), preprave dreva a jeho uskladňovaní (§ 24) alebo pri sprístupňovaní ...

c)

neplní povinnosti alebo opatrenia orgánov štátnej správy lesného hospodárstva pri ochrane lesa (§ 28), ...

d)

použije na obnovu lesa alebo na zalesňovanie pozemkov vyhlásených za lesné pozemky reprodukčný materiál, ...

e)

poškodzuje lesný majetok (§ 31 ods. 2) alebo inak sťažuje prevádzku lesného hospodárstva,

f)

porušuje povinnosti pri príprave a realizácii programu starostlivosti neplnením kritérií trvalo udržateľného ...

g)

neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo uložené na jeho základe, alebo opatrenia orgánov ...

§ 65
(1)

Pri ukladaní pokuty a určení jej výšky podľa § 64 sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob a čas trvania ...

(2)

Konanie o uložení pokuty podľa § 63 a 64 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy ...

(3)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v rozhodnutí o uložení pokuty za priestupok (§ 63) alebo ...

(4)

Tomu, kto opakovane poruší počas troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(5)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto ...

(6)

Uložením pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo fyzickej osobe nie je dotknutá ...

(7)

Príjmy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

ŠTRNÁSTY DIEL

§ 66 - Splnomocňovacie ustanovenia

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o

a)

spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o vyňatie a obmedzenie využívania, náležitostiach žiadosti ...

b)

kategorizácii lesov a charakteristike subkategórií lesov, kritériách a podmienkach na ich vyhlásenie, ...

c)

prírode blízkom hospodárení v lesoch, určovaní hospodárskeho tvaru lesa (§ 17), členení a použití hospodárskych ...

d)

vyznačovaní ťažby dreva a písomnom súhlase na jej realizáciu (§ 23 ods. 1), ciache, iných povolených ...

e)

vymedzení lesných oblastí a podoblastí, určovaní priestorového rozdelenia lesa, časovej a ťažbovej úprave ...

f)

zásadách vedenia lesnej hospodárskej evidencie, najmä o spôsobe evidencie ťažby dreva, pestovnej činnosti ...

g)

skúške odbornej spôsobilosti, o zložení a ustanovení komisie, podmienkach odpustenia vykonania skúšky ...

h)

zásadách ochrany lesa pred vplyvom imisií, abiotických a biotických škodlivých činiteľov, opatreniach ...

i)

ustanovení členov lesnej stráže, určovaní obvodov ich pôsobnosti, vzore služobného preukazu a odznaku ...

j)

financovaní verejnoprospešných činností na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,93) ...

k)

podobe lesníckej rovnošaty a jej súčastiach pre zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, ...

l)

osobitnom kvalifikačnom predpoklade, postupe na jeho získanie a skúške (§ 57).

§ 67 - Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,12) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto zákona viac ako 20 dotknutých fyzických osôb alebo právnických ...

(3)

U právnických osôb,95) ktoré hospodária s lesným majetkom právnických osôb alebo fyzických osôb, sa ...

(4)

Ak združenie s právnou subjektivitou96) nie je účastníkom správneho konania, je zúčastnenou osobou,97) ...

(5)

Združenie podľa odseku 4 môže písomne požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva, aby ho upovedomil ...

(6)

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorému žiadosť podľa odseku 5 bola doručená, je povinný ...

(7)

Ustanovenia odsekov 4 až 6 sa nevzťahujú na konania podľa § 4 až 4e, 42, 47, 51d, § 62 ods. 6 a § 63 ...

(8)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie v prvom stupni podľa tohto zákona je príslušný orgán štátnej ...

(9)

Štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva, sú povinní pri výkone služobných ...

(10)

Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.97a) ...

(11)

Na účely konaní podľa tohto zákona je dotknutá fyzická osoba povinná uvádzať svoje meno, priezvisko, ...

(12)

Orgány štátnej správy lesného hospodárstva a orgány ochrany prírody sa navzájom bezodkladne informujú ...

a)
ktorým sa ukladajú opatrenia pri ochrane lesa podľa § 28 ods. 1 písm. i),
b)
ku ktorému sa vyjadrujú podľa osobitného predpisu,97b)
c)
vydaného na základe osobitného predpisu.32)
(13)

Po skončení platnosti programu starostlivosti sa v konaniach alebo postupoch podľa tohto zákona, ktoré ...

§ 67a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 68 - Prechodné ustanovenia
(1)

Vlastníci stavieb, objektov a zariadení, ktoré boli do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona vybudované ...

(2)

Konania podľa doterajších predpisov, ktoré neboli dokončené do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ...

(3)

Rozhodnutia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia vydané podľa tohto zákona ...

(4)

Osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov a osvedčenia ...

(5)

Členovia lesnej stráže ustanovení podľa doterajších predpisov sú povinní splniť podmienky ustanovené ...

(6)

Prednostovia krajských lesných úradov a okresných lesných úradov vymenovaní podľa doterajších predpisov ...

(7)

Lesné hospodárske celky určené podľa doterajšieho predpisu sa využívajú na účely sledovania stavu a ...

(8)

Ochranné lesy a lesy osobitného určenia vyhlásené podľa doterajšieho predpisu sa za ochranné lesy a ...

(9)

Osobitná odborná spôsobilosť získaná na základe úspešne absolvovanej skúšky podľa doterajších predpisov ...

(10)

Na uznanie vzdelania a praxe podľa § 47 ods. 3 občanov, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky, sa ...

§ 68a - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2007
(1)

Ak pokyny na vyhotovenie programu starostlivosti obsiahnuté v protokole vyhotovenom podľa § 41 ods. ...

(2)

Ak program starostlivosti schválený do 31. augusta 2007 podľa doterajších predpisov neumožňuje použitie ...

(3)

Splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa § 57 ods. 9 sú určení zamestnanci povinní preukázať ...

(4)

Prevádzkovatelia líniových stavieb, ktoré boli vybudované na lesných pozemkoch do 31. augusta 2007, ...

(5)

Ak k rozhodnutiu o obmedzení využívania vydaného do 1. septembra 2005 nie je uzavretá dohoda o určení ...

§ 68b - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. mája 2010
(1)

Osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov podľa ...

(2)

Lesné hospodárske plány vyhotovené podľa predpisov účinných do 30. apríla 2010 sa považujú za programy ...

§ 68c - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2014
(1)

Odborné hospodárenie v porastoch, ktoré sú spoločnou vecou, zabezpečia vlastníci alebo správcovia jedným ...

(2)

Právnické osoby podľa § 47 ods. 2 predložia zoznam hospodárov podľa jednotiek priestorového rozdelenia ...

(3)

Fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala skúšku na získanie odbornej spôsobilosti hospodára do 30. júna ...

(4)

Osobitný kvalifikačný predpoklad určených zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku vzdelania podľa § ...

§ 68d - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2019
(1)

Vlastník, ktorého pozemok bol právoplatne vyhlásený za lesný pozemok (§ 37 ods. 2) podľa zákona účinného ...

(2)

Ak u odborne spôsobilej osoby podľa § 42 ods. 3 došlo do 30. júna 2019 k zmene údajov uvedených v osvedčení ...

(3)

Ak správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu ...

(4)

Ak k lesnému majetku štátu užívanému inými osobami do 30. júna 2019 neboli uzatvorené nájomné zmluvy ...

(5)

Konania začaté a právoplatne neskončené do 30. júna 2019 sa dokončia podľa zákona účinného do 30. júna ...

§ 68e - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2019
(1)

Evidencia lesných pozemkov (§ 4) podľa zákona účinného do 31. augusta 2019 sa považuje za evidenciu ...

(2)

Obhospodarovateľ lesa podľa zákona účinného do 31. augusta 2019 sa považuje za obhospodarovateľa lesa ...

(3)

Obhospodarovateľ lesa, ktorý nebol vedený v evidencii lesných pozemkov podľa zákona účinného do 31. ...

(4)

Obhospodarovateľ lesa podľa odsekov 2 a 3 je na účely vedenia evidencie lesných pozemkov podľa § 4 ods. ...

§ 68f - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2020
(1)

Ak lesné pozemky vo vlastníctve štátu (§ 50) alebo pozemky tvoriace ostatný majetok štátu (§ 50a) boli ...

(2)

Postup podľa § 43 ods. 2 až 4 sa primerane použije aj na zmenu programu starostlivosti z dôvodov podľa ...

§ 68g - Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...
(1)

Počas mimoriadnej situácie,101) núdzového stavu102) alebo výnimočného stavu103) vyhláseného v súvislosti ...

(2)

Ak z dôvodu krízovej situácie nie je možné

a)
vykonať obnovu lesa na holine podľa § 20 ods. 4, môže príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva ...
b)
plniť zmluvné záväzky vyplývajúce zo zmluvy o vyhotovení programu starostlivosti uzatvorenej podľa § ...
c)
zúčastniť sa školenia držiteľa odborného lesného hospodára podľa § 48 ods. 2 písm. m), lehota piatich ...
d)
absolvovať skúšku na splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa § 57, lehota 18 mesiacov na ...
§ 69 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

2.

zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva ...

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov ...

4.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov,

5.

vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1977 ...

6.

vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 12/1978 Zb. o ochrane lesného ...

7.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi ...

8.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov ...

9.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 65/1995 Z. z. o evidencii lesných pozemkov ...

10.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1995 Z. z. o lesnej stráži,

11.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 244/1997 Z. z. o vyznačovaní a evidencii ...

12.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii. ...

§ 70 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005 s výnimkou § 69 štvrtého až dvanásteho bodu, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 326/2005 Z. z.

  HODNOTY EFEKTOV MIMOPRODUKČNÝCH FUNKCIÍ LESA PODĽA HOSPODÁRSKYCH SÚBOROV LESNÝCH TYPOV (HSLT) ZA RUBNÚ DOBU V EURÁCH/ha LESNÉHO POZEMKU

  Časť I

  Číslo HSLT Hospodársky súbor lesných typov Eurá 101 Extrémne vápencové dúbravy 24 895 102 Vápencové ...

  Časť II

  Pri vzniku nových HSLT a zmeny zaradenia lesného pozemku do HSLT, ktorý nie je uvedený v časti I, sa ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 326/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve ...
 • 1a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti ...
 • 1b)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 2)  § 2 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. ...
 • 3)  Napríklad § 5 ods. 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ...
 • 3a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, ...
 • 3aa)  § 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 160/1996 Z. z. ...
 • 4)  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o ...
 • 5)  § 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 6)  Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. ...
 • 6a)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 6b)  § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7a)  § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 7b)  Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
 • 7c)  4 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z.
 • 8)  § 67 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a ...
 • 9)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využívaní nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 11)  § 8 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 11a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy ...
 • 12)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 12a)  § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Napríklad § 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. v znení ...
 • 13a)  § 17 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13aa)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 13ab)  § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13ac)  § 2 a 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...
 • 13ad)  § 43a ods. 3 písm. f) až i) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 1 až 6 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií ...
 • 15)  § 39c ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 17)  § 46 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 18)  § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších ...
 • 20)  § 6 a 7 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 21)  § 17 a 27 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21a)  § 17 ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 506/2013 Z. z.
 • 22)  § 4 ods. 2 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov. ...
 • 23)  Zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z. Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej ...
 • 23a)  § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 23aa)  Čl. 7 písm. k) Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a ...
 • 24)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 25)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 26)  § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
 • 27)  § 54 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 27a)  § 65a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 10 a 67 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 7 zákona č. 217/2004 Z. z.
 • 30)  § 18 zákona č. 473/2003 Z. z.§ 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej ...
 • 31)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 32)  Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32a)  § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32aa)  § 13 ods. 6, § 14 ods. 6, § 15 ods. 4 a § 26 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 356/2019 ...
 • 32ab)  § 65a ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 356/2019 Z. z.
 • 33)  § 68 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33a)  Čl. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
 • 33b)  Čl. 6 a 8 nariadenia (EÚ) č. 995/2010. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 ...
 • 34)  Civilný sporový poriadok.
 • 35)  § 415 až 450 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. § 373 až 386 Obchodného zákonníka. ...
 • 36)  § 3d ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 36a)  § 58 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 72 až 74 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 38)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 217/2004 Z. z. v znení zákona ...
 • 38a)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 39)  Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.
 • 40)  § 48 až 51 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 41)  Napríklad § 415 až 450 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 50 zákona č. 364/2004 Z. ...
 • 42)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva ...
 • 43)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ...
 • 43a)  § 47 ods. 4 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43b)  § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43c)  § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Čl. 4 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 zo 17. novembra 2003 ...
 • 45)  § 2, § 4 ods. 8 a § 26 zákona č. 193/2005 Z. z.
 • 45a)  STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.
 • 45ab)  § 2 písm. y) a § 27 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 45b)  Napríklad § 7 a 9a zákona č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 1 písm. c) až e), ...
 • 45d)  Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
 • 46)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 47)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 666/2004 Z. z., zákon č. 50/1976 ...
 • 48)  § 2 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení ...
 • 49)  Napríklad § 25 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, § 53 zákona ...
 • 49a)  § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov. ...
 • 50)  § 8 a 14 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 347/2004 Z. z.
 • 50a)  § 54 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 51)  Zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  § 34 zákona č. 23/1962 Zb.
 • 53)  § 128 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 54)  § 128 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 55)  § 4 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. v znení zákona č. 423/2003 Z. ...
 • 55a)  § 136 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 56)  § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 56a)  Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.§ 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 ...
 • 56b)  Napríklad § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56c)  § 2 písm. m) bod 2 zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej ...
 • 56d)  Čl. 35 ods. 2 písm. j) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 ...
 • 57)  Napríklad § 9 ods. 1 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 57a)  § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 57aa)  § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57b)  § 6 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov ...
 • 59)  Napríklad § 10 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.
 • 59a)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 60)  § 3 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory ...
 • 60a)  Napríklad § 24 ods. 2 písm. f), h) a i) zákona č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 22 ...
 • 61)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon ...
 • 62)  Zákon č. 217/2004 Z. z. v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
 • 63)  § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 473/2003 Z. z.
 • 64)  § 151b ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 64a)  § 151md ods. 3 Občianskeho zákonníka.
 • 65)  Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva ...
 • 66)  § 22a ods. 6 až 9 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 67)  Zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z.
 • 68)  Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 ...
 • 69)  § 123 Občianskeho zákonníka.
 • 69a)  § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 70)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 71)  Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov ...
 • 72)  Zákon č. 382/2004 Z. z. v znení zákona č. 93/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej ...
 • 72a)  § 611 Občianskeho zákonníka.
 • 72b)  § 10 ods. 2 písm. f) a § 11 ods. 5 písm. g) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 73)  § 11 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 73a)  § 61a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74)  § 1 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu ...
 • 74a)  § 17 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 74b)  § 6 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
 • 74c)  § 8 a 27 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 74d)  § 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 74e)  § 108 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 74f)  § 139 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 75)  Napríklad § 18 až 20a a § 20f až 21 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 75a)  § 4 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
 • 75b)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 75c)  § 22 ods. 9 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 75d)  § 22a zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 75e)  Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 75f)  § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 75g)  § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 75h)  § 22a ods. 7 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 75i)  § 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ...
 • 76)  § 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 77)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z., Trestný poriadok.
 • 78)  Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 79)  § 13 a 14 Trestného zákona.
 • 80)  § 76 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 81)  § 51 ods. 1 a § 80 ods. 5 druhá veta zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 82)  Čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 (Ú. v. EÚ L 324, 11. 12. 2003) v znení ...
 • 82a)  Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene ...
 • 83)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...
 • 83a)  § 10 zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení ...
 • 84)  Napríklad zákon č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších prepisov, zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových ...
 • 85)  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 87)  Napríklad čl. 8 ods. 1 a 2, čl. 14 ods. 1 a 2, čl. 15 ods. 1 a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu ...
 • 87a)  Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 88)  Napríklad zákon č. 193/2005 Z. z., zákon č. 217/2004 Z. z. v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
 • 89)  § 9 až 13 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 90)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických ...
 • 91)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 92)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 93)  § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
 • 94)  § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 95)  Napríklad § 18 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 11 zákona č. 181/1995 Z. z. v ...
 • 96)  Napríklad § 18 až 20a a § 20f až 21 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., zákon č. 83/1990 ...
 • 97)  § 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Zb.
 • 97a)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, Nariadenie Komisie ...
 • 97b)  § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 98)  § 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 99)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
 • 100)  § 104g ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 356/2019 Z. z.
 • 101)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 102)  Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 103)  Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore