Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 20.05.2018 do 31.12.2019


Platnosť od: 16.01.2009
Účinnosť od: 20.05.2018
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Správne poplatky, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST28 JUD81487 DS20 EU PP8 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 20.05.2018 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 8/2009 s účinnosťou od 20.05.2018 na základe 106/2018

Legislatívny proces k zákonu 106/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Cestnou premávkou na účely tohto zákona sa rozumie užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií ...

(2)

Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

a)
autobusom motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest ...
b)
dať prednosť v jazde povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má ...
c)
držiteľom vozidla osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia, ...
d)
električkovým koľajovým pásom časť cesty určená predovšetkým na premávku električky,
e)
hranicou križovatky miesto vyznačené vodorovnou dopravnou značkou „Priečna súvislá čiara“, ...
f)
chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí ...
g)
chodníkom komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky ...
h)
jazdnou súpravou súprava zložená z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného ...
i)
krajnicou časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty,
j)
križovatkou miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,
k)
križovatkou s riadenou premávkou križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami ...
l)
motorovým vozidlom nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou prípadu podľa písmena ...
m)
nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej ...
n)
neobmedzením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi ...
o)
neohrozením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi ...
p)
orgánom Policajného zboru útvar Policajného zboru zriadený podľa osobitného predpisu,4)
q)
pobytom trvalý pobyt občana Slovenskej republiky, prechodný pobyt občana Slovenskej republiky trvalo ...
r)
prekážkou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov, ...
s)
samovyvažovacím vozidlom vozidlo založené na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktoré na zachovanie ...
t)
státím uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,
u)
účastníkom cestnej premávky osoba, ktorá sa priamo zúčastňuje cestnej premávky,
v)
vodičom osoba, ktorá vedie vozidlo,
w)
vozidlom motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka,
x)
vozovkou spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel,
y)
zastavením uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo ...
z)
zastavením vozidla prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,
aa)
zníženou viditeľnosťou viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne ...
ab)
zvláštnym motorovým vozidlom motorové vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku na cestách, ...

DRUHÁ ČASŤ

PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI

§ 3
Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky
(1)

Účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v tomto ...

(2)

Účastník cestnej premávky je ďalej povinný

a)
správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, ...
b)
poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
c)
poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade ...
(3)

Používanie technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie ...

§ 4
Povinnosti vodiča
(1)

Vodič je povinný

a)
použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke,6)
b)
mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom,7)
c)
venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,
d)
brať ohľad na vozidlo označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly,8) ...
e)
dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, ...
f)
dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho ...
g)
pribrať potrebný počet spôsobilých osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, a na ...
h)
zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho ...
i)
zabezpečiť pred jazdou a počas jazdy, aby sa vo výhľadovom poli vodiča nenachádzali predmety, ...
(2)

Vodič nesmie

a)
viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas ...
b)
viesť motorové vozidlo akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho ...
c)
požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku,9)
d)
viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo ...
e)
viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo,
f)
viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť vozidlo je znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou ...
g)
odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla ustanovené týmto zákonom, ...
h)
ohroziť chodcov na chodníku alebo chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, ...
i)
ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov,
j)
poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú a cestnú zeleň,
k)
prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
l)
znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, ...
m)
počas vedenia vozidla používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému „voľné ...
n)
používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety ...
o)
použiť na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom ...
p)
zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť ...
(3)

Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách; to neplatí, ak sa motorové vozidlo v súlade ...

a)
v súvislosti s organizovaným športovým, spoločenským alebo iným verejným podujatím,
b)
na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce,
c)
v súvislosti s výkonom poľovníckeho práva a rybárskeho práva alebo ich kontrolou,
d)
na záchranné práce,
e)
na práce vo verejnom záujme,
f)
na plnenie úloh spojených s ochranou životného prostredia, železničnej dopravy, verejného poriadku, ...
g)
na prepravu do obytného alebo rekreačného zariadenia,
h)
v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou alebo prieskumnou činnosťou alebo
i)
v priestore, ktorý nie je verejne prístupný, so súhlasom jeho vlastníka alebo inej oprávnenej ...
(4)

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred ...

(5)

Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené ...

§ 5
Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
(1)

Vodič motorového vozidla kategórie Ps11) s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou ...

(2)

Vodič motorového vozidla kategórie Ps s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 ...

(3)

Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom,14) je povinný mať ...

(4)

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a ...

(5)

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg je ...

§ 6
Povinnosti prevádzkovateľa vozidla
(1)

Prevádzkovateľ vozidla16) nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na jeho ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla nesmie

a)
prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu alebo jeho upevnenia ...
b)
prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej má takéto vozidlo ...
c)
prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo vybavené technickými prostriedkami a zariadeniami, ...
(3)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých ...

(4)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla ...

(5)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti ...

(6)

Ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba, ktorá v rámci svojej činnosti zveruje motorové ...

§ 6a
Povinnosti držiteľa vozidla

Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané ...

a)

zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z ...

b)

rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3,

c)

povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na ...

d)

zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky ...

e)

zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej ...

f)

prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29,

g)

najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, ...

h)

zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo ...

i)

zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz jazdy ...

§ 7
Povinnosti inštruktora autoškoly

Inštruktor autoškoly pri vykonávaní výcviku na vedenie motorového vozidla v kurze podľa osobitného ...

§ 8
Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení
(1)

Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením18) ...

a)
vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej ...
b)
inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva výcvik na vedenie motorového vozidla alebo skúšku z odbornej ...
c)
osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie ...
d)
vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,
e)
osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať ...
(2)

Výnimka podľa odseku 1 písm. c) a d) sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré ...

DRUHÁ HLAVA
JAZDA VOZIDLAMI

§ 9
Spôsob jazdy
(1)

Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo pri pravom okraji vozovky alebo jazdného ...

(2)

Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní ...

(3)

Vodič malého motocykla alebo bicykla smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí ...

§ 10
Jazda v jazdných pruhoch
(1)

Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere ...

(2)

Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere ...

(3)

V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere ...

(4)

Ak je na ceste s dvoma a alebo s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy taká hustá premávka, ...

(5)

Ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie ...

(6)

Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť ...

(7)

Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci ...

(8)

Ak je na zaraďovanie do priebežného jazdného pruhu zriadený pripájací pruh, je vodič povinný ...

(9)

V obci sa nepovažuje za predchádzanie, keď vozidlá v jednom jazdnom pruhu idú rýchlejšie ako ...

(10)

Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho ...

(11)

Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca ...

Jazda v mimoriadnych prípadoch
§ 11
(1)

Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí vpravo. Vľavo sa smie jazdiť ...

(2)

Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť len pri obchádzaní, predchádzaní, ...

(3)

Ak ide električka inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom, nejde o vzájomné ...

§ 12
(1)

Ak je na vozovke vyznačený vyhradený jazdný pruh, platí pre vodičov vozidiel, pre ktorých nie ...

(2)

Vodiči vozidiel, pre ktorých je vyhradený jazdný pruh určený, sú povinní vyhradený jazdný ...

(3)

Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného ...

(4)

Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým ...

(5)

Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi osobitnými svetelnými signálmi, riadi sa nimi len ...

(6)

Vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy smú jazdiť aj vozidlá taxislužby, ktoré ...

§ 13
(1)

Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ...

(2)

Vodič je povinný v úseku zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb dbať na zvýšenú opatrnosť ...

§ 14
Obchádzanie
(1)

Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky ...

(2)

Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť ...

§ 15
Predchádzanie
(1)

Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je ...

(2)

Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, je povinný dávať znamenie o zmene ...

(3)

Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení ...

(4)

Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu.

(5)

Vodič nesmie predchádzať,

a)
ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie, ...
b)
ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť,
c)
ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej ...
d)
ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť ...
e)
cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh; to neplatí pre prípad uvedený v odseku 1,
f)
po krajnici; to neplatí pri predchádzaní vpravo podľa odseku 1, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť ...
g)
pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné ...
h)
pri jazde cez železničné priecestie,
i)
ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré ...
j)
na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.
§ 16
Rýchlosť jazdy
(1)

Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a ...

(2)

Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou ...

(3)

Vodič iného motorového vozidla, ako sa uvádza v odseku 2, ako aj vodič autobusu s prípojným vozidlom, ...

(4)

Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km h-1, a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ...

(5)

Vodič nesmie prekročiť najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy vozidiel určenú dopravnou značkou ...

(6)

Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 a 3 nemožno prekročiť, ani ak je dopravnou ...

(7)

Vodič nesmie prekročiť najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ...

(8)

Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 až 6 nie sú povinní dodržiavať vodiči ...

§ 17
Vzdialenosť medzi vozidlami
(1)

Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť ...

(2)

Vodič motorového vozidla je povinný dodržiavať za vozidlom idúcim pred ním takú vzdialenosť, ...

(3)

Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný jazdiť za ňou ...

§ 18
Vyhýbanie

Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú vpravo, včas a v dostatočnej miere. Ak sa nemôžu bezpečne ...

§ 19
Odbočovanie
(1)

Pred odbočovaním a počas odbočovania je vodič povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič ...

(2)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä pri preprave dlhého nákladu, vodič musí zaistiť bezpečné odbočenie ...

(3)

Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky. ...

(4)

Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým ...

(5)

Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a ...

(6)

Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno; to neplatí ...

§ 20
Jazda cez križovatku
(1)

Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť ...

(2)

Ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu ...

(3)

Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, ...

(4)

Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ vodič je povinný zastaviť vozidlo ...

(5)

Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu označeného príslušnou dopravnou značkou je povinný ...

§ 21
Vchádzanie na cestu
(1)

Pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, ...

(2)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť bezpečný vjazd ...

(3)

Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo cestu.

§ 22
Otáčanie a cúvanie
(1)

Pri otáčaní platí obdobne § 19; pri otáčaní na križovatke aj § 20.

(2)

Vodič nesmie pri cúvaní ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.

(3)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie ...

(4)

Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať

a)
na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach, najmä v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej ...
b)
na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné ...
c)
na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov,
d)
na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,
e)
v tuneli a v jeho tesnej blízkosti,
f)
na jednosmernej ceste; vodič však smie cúvať, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie ...
g)
na moste.
Zastavenie a státie
§ 23
(1)

Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, ...

(2)

Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných ...

(3)

Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom podľa § 44 ods. 4 vodič je povinný ...

(4)

Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka, je povinný ...

(5)

Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, ...

§ 24
(1)

Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho ...

(2)

Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný ...

(3)

Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento ...

§ 25
(1)

Vodič nesmie zastaviť a stáť

a)
v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
b)
pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
c)
na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi, ...
d)
na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz ...
e)
na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,
f)
na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa ...
g)
na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 ...
h)
na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu ...
i)
na vnútornom jazdnom pruhu,
j)
na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde ...
k)
na cestičke pre cyklistov,
l)
vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ...
m)
na moste,
n)
pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré ...
o)
na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie,
p)
na električkovom koľajovom páse,
q)
na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,
r)
na kruhovom objazde,
s)
na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie ...
t)
na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný ...
u)
na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ...
(2)

Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových ...

(3)

Na okruhu vyznačenom dopravnými značkami je státie zakázané.

§ 26
Zastavenie vozidla v tuneli
(1)

Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, ...

a)
vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ...
b)
vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti ...
c)
oznámiť telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zastavenie vozidla v tuneli osobe vykonávajúcej ...
(2)

V prípadoch uvedených v odseku 1 nesmie vodič a prepravovaná osoba fajčiť alebo manipulovať s ...

(3)

Vodič alebo prepravovaná osoba sú v prípadoch uvedených v odseku 1 povinní na pokyn osoby vykonávajúcej ...

(4)

Ak to nie je nevyhnutné, prepravované osoby nesmú z vozidla vystupovať a pohybovať sa po vozovke. ...

(5)

Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) a odsekov 2 až 4 sa vzťahujú aj na ostatných vodičov a prepravované ...

Železničné priecestie
§ 27
(1)

Pred železničným priecestím vodič je povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, ...

(2)

Vozidlá pred železničným priecestím sa radia za sebou v poradí, v ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú ...

(3)

Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť ...

(4)

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo ...

(5)

Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť ...

§ 28
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
a)

sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho ...

b)

sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia, ...

c)

sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory,

d)

už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä ...

e)

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie ...

f)

situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval ...

§ 29
(1)

Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu ...

(2)

Ustanovenia odseku 1 a § 27 a 28 sa primerane vzťahujú aj na chodca.

§ 30
Znamenie o zmene smeru jazdy
(1)

Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať okrem prípadov uvedených v tomto zákone vždy ...

(2)

Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy včas pred začatím jazdného úkonu podľa ...

(3)

Znamenie o zmene smeru jazdy sa dáva smerovými svietidlami. Ak nimi vozidlo nie je vybavené alebo ...

(4)

Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým mení ...

(5)

Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri vjazde do kruhového objazdu. Pri jazde po kruhovom ...

§ 31
Výstražné znamenie
(1)

Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho ...

(2)

Vodič smie namiesto zvukového výstražného znamenia dávať svetelné výstražné znamenie prerušovaným ...

(3)

Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, ...

(4)

Výstražné znamenie sa smie použiť len v nevyhnutne potrebnom čase.

Osvetlenie vozidla
§ 32
(1)

Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v § 34 ods. 4 počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety ...

(2)

Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená alebo ...

(3)

Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť len za hmly, sneženia alebo ...

(4)

Vodič smie jazdiť aj s parkovacími alebo obrysovými svietidlami, ak má súčasne rozsvietené stretávacie ...

(5)

Činná plocha svetlometov a svietidiel nesmie byť zakrytá alebo nadmerne znečistená s výnimkou ...

§ 33

Vozidlo stojace za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, ...

§ 34
Vlečenie motorového vozidla
(1)

Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 60 km h-1.

(2)

Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak má účinné riadenie a brzdy; povinnosti podľa § ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak je motorové vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia, najmä ...

(4)

Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia musia byť na vlečenom ...

(5)

Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo vlečenie motorového vozidla s prívesom je zakázané; ...

(6)

Označenie spojnice a jej dĺžku pri vlečení motorových vozidiel ustanoví všeobecne záväzný ...

Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
§ 35
(1)

Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel; iným účastníkom cestnej premávky ...

(2)

Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať len na miestach na ...

(3)

Vodič motorového vozidla kategórie N,20) ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje ...

(4)

Rýchlosť jazdy podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodiča motorového vozidla vchádzajúceho na diaľnicu, ...

(5)

Vodič motorového vozidla je na diaľnici povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať bezpečnú ...

§ 36
(1)

Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici zakázané

a)
zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového ...
b)
otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený.
(2)

Ak vodič motorového vozidla počas jazdy zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno ...

(3)

Vlečenie motorového vozidla je dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice. ...

(4)

Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo, ak by pri predchádzaní svojou ...

§ 37
(1)

Ustanovenia o premávke na diaľnici platia aj na rýchlostnej ceste.

(2)

Ak nie je v § 35 a 36 ustanovené inak, platia pre premávku na diaľnici a na rýchlostnej ceste ostatné ...

§ 38
Osobitosti premávky v zimnom období
(1)

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí

a)
pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový ...
b)
pre terénne motorové vozidlo,20)
c)pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone ...
(3)

Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť splnenie podmienky podľa odseku 1, ak vzhľadom ...

(4)

Vodič vozidla je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré ...

§ 39
Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
(1)

Na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s ...

a)
v prvý deň pracovného pokoja23) a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla ...
b)
v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín.
(2)

Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, zákaz jazdy podľa odseku ...

(3)

Zákaz jazdy podľa odsekov 1 a 2 neplatí pre

a)
autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených ...
b)
vozidlá použité na prepravu zdravotníckeho materiálu, liečiv a biologického materiálu do zdravotníckeho ...
c)
vozidlá použité v kombinovanej doprave, na nakládku a vykládku lodí, železničných vagónov ...
d)
vozidlá použité na zásobovanie čerpacích staníc pohonnými látkami,
e)
vozidlá prepravujúce nebezpečné veci,24)
f)
vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kultúrnych podujatí,
g)
vozidlá použité na prepravu humanitárnej pomoci,
h)
vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, ako aj pri živelných pohromách,
i)
vozidlá použité pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou ciest,
j)
vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu,
k)
vozidlá použité na prepravu potravín alebo na prepravu živých zvierat,
l)
prepravu, ktorá súvisí s použitím vozidiel podľa písmen b) až k).
(4)

Na ceste III. triedy je zakázaná jazda nákladným motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou ...

a)
ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru alebo iného nákladu, opravárenské, údržbárske ...
b)
ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia, majú na ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému ...
c)
ktorých jazda alebo preprava po ceste III. triedy alebo na miesto, ku ktorému je prístup len po ceste ...
d)
ktoré sa na ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len po ceste III. triedy používajú ...
(5)

Zákaz jazdy podľa odseku 4 neplatí ani pre vozidlá uvedené v odseku 3 písm. a), b), d) a f) až ...

(6)

Vodič je povinný na výzvu policajta hodnoverným spôsobom preukázať použitie vozidla na účely ...

(7)

Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych ...

a)
pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré ...
1.
v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodín a
2.
v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín,
b)
pre zvláštne motorové vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených ...
c)
ak je používanie zvláštnych motorových vozidiel dovolené na základe povolenia na zvláštne užívanie ...
(8)

Na ceste I. triedy je zakázaná jazda záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou ...

a)
v čase od 06.00 do 09.00 hodín, od 15.00 do 20.00 hodín a od 23.00 do 04.00 hodín,
b)
v čase zákazu jazdy niektorých druhov vozidiel podľa odsekov 1 a 2, ak tento čas nie je rovnaký ...
(9)

Používanie vozidiel, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C ...

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami
§ 40
(1)

Vodič vozidla, ktorý pri plnení špeciálnych úloh používa typické zvukové znamenie doplnené ...

(2)

Vozidlá s právom prednostnej jazdy sú vozidlá

a)
ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského ...
b)
Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek,Horskej záchrannej služby, záchrannej ...
c)
Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby,
d)
Národnej rady Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných ...
e)
vlády Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií ...
f)
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných ...
g)
Ústavného súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
h)
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
i)
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
j)
Národného bezpečnostného úradu pri preprave jeho riaditeľa,
k)
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri preprave generálneho prokurátora,
l)
obecnej polície, ktoré určí obec.
(3)

Ministerstvo vnútra môže v osobitných prípadoch, najmä ak je to potrebné na ochranu života, ...

(4)

Žiadosť podľa odseku 3 musí obsahovať

a)
názov a sídlo právnickej osoby, ktorá o povolenie žiada,
b)
účel a zdôvodnenie nevyhnutnosti používania zvláštnych výstražných znamení,
c)
zoznam vozidiel, ktoré budú zvláštne výstražné znamenie používať,
d)
územný a časový rozsah používania zvláštnych výstražných znamení.
(5)

Rozsah a podmienky používania zvláštnych výstražných znamení podľa odseku 3 určí ministerstvo ...

(6)

Vozidlo s právom prednostnej jazdy smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo vedení ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 a 6 platia obdobne aj pre vodičov vozidiel sprevádzaných vpredu, a ak ide o ...

(8)

Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, ...

(9)

Ak hustota cestnej premávky v jednom smere jazdy vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel, vodič vozidla ...

(10)

Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ...

(11)

Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza, majú pri čerpaní pohonných látok ...

(12)

Len vozidlo Policajného zboru môže používať zvláštne výstražné svetlo červenej farby a kombináciu ...

(13)

Iné vozidlo, ako je uvedené v odsekoch 2, 3 a 7, nesmie byť vybavené zariadením umožňujúcim ...

(14)

Prevádzkovatelia vozidiel podľa odseku 2 určia podmienky na používanie zvláštnych výstražných ...

§ 41
(1)

Vodič vozidla vybaveného zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby je povinný toto svetlo ...

(2)

Vodič vozidla podľa odseku 1 nie je povinný dodržiavať ustanovenia tejto hlavy a § 59, ak to povaha ...

(3)

Vodič iného vozidla je povinný podľa okolností znížiť rýchlosť jazdy alebo aj zastaviť vozidlo, ...

(4)

Ustanovenie odseku 2 platí obdobne aj pre vodičov kolóny vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených ...

§ 42

Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby a podrobnosti o schvaľovaní ...

§ 43
Prekážka cestnej premávky
(1)

Kto spôsobil prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, ...

(2)

Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť ...

(3)

Prekážka cestnej premávky sa označí tak, aby ju účastníci cestnej premávky mohli včas spozorovať. ...

(4)

Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ...

a)
na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,
b)
na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so zdravotným ...
c)
bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného ...
(5)

Ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky alebo ak ide o vozidlo uvedené v odseku 4 a v § 25, ...

§ 44
Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz
(1)

Osobitné označenie sa môže používať na

a)
vozidle vedenom osobou so sluchovým postihnutím,
b)
vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
c)
autobuse, ktorým sa prepravujú deti,
d)
vozidle vedenom vodičom začiatočníkom.
(2)

Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným ...

(3)

Vodič vozidla podľa odseku 1 písm. b) alebo podľa odseku 2 je povinný osobitné označenie alebo ...

(4)

Osobitné označenie na vozidle podľa odseku 1 písm. b) môže používať iba osoba, ktorej ho na ...

(5)

Oprávnenie na používanie osobitného označenia na vozidle podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje ...

(6)

Osobitné označenie podľa odseku 1 písm. b) sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou ...

(7)

Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce ...

(8)

Ustanovenia odseku 7 a § 23 ods. 3 sa vzťahujú aj na vozidlá označené dokladom podľa Dohovoru ...

(9)

Vyobrazenie osobitných označení podľa odseku 1 a ich umiestnenie na vozidle ustanoví všeobecne ...

TRETIA HLAVA
PODMIENKY PREPRAVY OSÔB A NÁKLADU

Preprava osôb
§ 45
(1)

Vodič nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa svojich možností ...

(2)

Prepravované osoby nesmú svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky najmä obmedzovaním ...

§ 46
(1)

V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, smú sa na ...

(2)

Osoba mladšia ako 12 rokov sa nesmie prepravovať vo zvláštnom motorovom vozidle a na motorovom vozidle ...

(3)

V inom prípojnom vozidle ako vo vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, je preprava osôb s ...

(4)

Bočné sedenie osôb prepravovaných na motocykli je zakázané.

§ 47
Preprava osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb
(1)

Cestujúci vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb je povinný správať sa pri čakaní, nastupovaní, ...

(2)

Vodič autobusu prepravujúceho deti alebo osoby so zdravotným postihnutím je povinný počas ich ...

Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora
§ 48
(1)

Prepravovať osoby v ložnom priestore nákladného automobilu možno len pri preprave príslušníkov ...

(2)

Nákladný automobil, v ktorého ložnom priestore sa prepravujú osoby podľa odseku 1, smie viesť ...

(3)

Osoby prepravované v ložnom priestore nákladného automobilu nesmú počas jazdy stáť, vykláňať ...

§ 49
(1)

Prepravovať osoby v ložnom priestore nákladného prívesu traktora je možné len za podmienok podľa ...

(2)

Počet prepravovaných osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora nesmie byť vyšší ...

(3)

Osoby prepravované v ložnom priestore nákladného prívesu traktora musia počas jazdy sedieť na ...

§ 50

Osoby mladšie ako 15 rokov sa smú prepravovať v ložnom priestore nákladného automobilu a nákladného ...

§ 51
Preprava nákladu
(1)

Pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia ...

(2)

Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť ...

(3)

Pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných osôb, bezpečnosť ...

(4)

Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. ...

(5)

Podmienky a spôsob označovania nákladu prečnievajúceho vozidlo ustanoví všeobecne záväzný ...

ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH ÚČASTNÍKOCH CESTNEJ PREMÁVKY

Osobitné ustanovenia o chodcoch
§ 52
(1)

Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník ...

(2)

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou ...

(3)

Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej ...

(4)

Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného ...

(5)

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom ...

(6)

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom ...

§ 53
(1)

Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo ...

(2)

Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich ...

(3)

Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať ...

(4)

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a ...

§ 54
(1)

Pre organizovaný útvar chodcov, najmä útvar ozbrojených síl, útvar školskej mládeže alebo ...

(2)

Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách ...

(3)

Za dodržiavanie ustanovení odsekov 1 a 2 zodpovedá vedúci útvaru, ktorým môže byť len osoba ...

(4)

Organizovaný útvar chodcov idúci najviac v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to vpravo; pritom ...

(5)

Pre organizovanú skupinu detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, platia ustanovenia ...

§ 55
Osobitné ustanovenia o cyklistoch
(1)

Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí ...

(2)

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde ...

(3)

Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže ...

a)
na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy,
b)
v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí,
c)
na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.
(4)

Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej ...

(5)

Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej ...

(6)

Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista ...

(7)

Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, ...

(8)

Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. ...

(9)

Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou ...

§ 55a
Jazda na samovyvažovacom vozidle
(1)

Samovyvažovacie vozidlo smie viesť len osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je povinná chrániť si ...

(2)

Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo ...

(3)

Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, ...

(4)

Vodiči samovyvažovacích vozidiel smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Vodič samovyvažovacieho ...

(5)

Na prechádzanie vodiča samovyvažovacieho vozidla cez cestu alebo cez vozovku sa primerane vzťahuje ...

§ 56
Jazda so záprahovým vozidlom a ručným vozíkom
(1)

Pohoničom záprahového vozidla nesmie byť osoba mladšia ako 15 rokov. Ak pohonič ide vedľa záprahového ...

(2)

Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ...

§ 57
Jazda na zvieratách, vedenie a hnanie zvierat
(1)

Pre jazdca na zvierati a pre sprievodcu vedených a hnaných zvierat primerane platia práva a povinnosti ...

(2)

Na ceste s výnimkou poľnej cesty a lesnej cesty nesmie ísť na zvierati osoba mladšia ako 15 rokov. ...

(3)

Sprievodca smie viesť najviac dve zvieratá, ktoré musia byť navzájom priviazané. Zvieratá sa ...

(4)

Za zníženej viditeľnosti jazdec na zvierati musí mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky ...

(5)

Na jazdu na zvierati, vedenie a hnanie zvierat sa vzťahuje zákaz podľa § 39 ods. 8.

(6)

Voľný pohyb domácich zvierat je na ceste zakázaný. Majiteľ domáceho zvieraťa, jeho chovateľ ...

§ 58
Osoba vykonávajúca prácu na ceste
(1)

Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo inú ...

(2)

Označenie osoby podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

§ 59
Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne
(1)

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom ...

(2)

Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.

(3)

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h-1. ...

(4)

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí ...

(5)

Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne a školskej ...

PIATA HLAVA
ÚPRAVA A RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY

Dopravné značky a dopravné zariadenia
§ 60
(1)

V cestnej premávke sa používajú

a)
zvislé dopravné značky,
b)
vodorovné dopravné značky,
c)
dopravné zariadenia.
(2)

Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami je nadradená všeobecnej ...

(3)

Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami, zvislé dopravné ...

(4)

Pri riadení cestnej premávky dopravným zariadením sú svetelné signály nadradené dopravným značkám ...

(5)

Pokyny policajta a pokyny inej oprávnenej osoby sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných ...

(6)

Vlastník nehnuteľnosti je povinný za primeranú náhradu strpieť umiestnenie dopravnej značky alebo ...

(7)

Na dopravných značkách alebo na dopravných zariadeniach a ich nosnej konštrukcii je zakázané ...

(8)

Zákazové a príkazové dopravné značky, ktoré sa vzťahujú na premávku v príslušnom jazdnom ...

(9)

Na ceste a na mieste pri ceste sa nesmú umiestňovať veci, ktoré by mohli viesť k zámene s dopravnou ...

(10)

Miestom pri ceste sa rozumie priestor, v ktorom je umiestnená dopravná značka alebo dopravné zariadenie; ...

(11)

Dopravné značky a dopravné zariadenia sa umiestňujú tak, aby sa vzájomne neprekrývali a účastník ...

(12)

Svetelné signalizačné zariadenia udržiava správca cesty. V blízkosti svetelných signalizačných ...

(13)

Podrobnosti o dopravných značkách a dopravných zariadeniach, ich vyobrazenie, význam a umiestňovanie ...

§ 61
(1)

Dopravné značky a dopravné zariadenia sa smú používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ...

(2)

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení v jednotlivých prípadoch určuje

a)
orgán podľa osobitného predpisu;1) použitie dopravných značiek, ktoré upozorňujú na železničné ...
b)
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy po prerokovaní s orgánom, ktorý by inak bol oprávnený ...
c)
Vojenská polícia vo vojenských objektoch a priestoroch.
(3)

Prenosné dopravné značky a prenosné dopravné zariadenia sú nadradené trvalým dopravným značkám ...

(4)

Policajt alebo vojenský policajt môže použiť prenosné zvislé dopravné značky a prenosné dopravné ...

(5)

Správca tunela28a) môže použiť prenosné zvislé dopravné značky a prenosné dopravné zariadenia ...

§ 62
Riadenie cestnej premávky
(1)

Cestná premávka je riadená dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami alebo pokynmi policajta. ...

(2)

V rozsahu ustanovenom osobitným predpisom29) je oprávnený riadiť cestnú premávku aj vojak povolaný ...

(3)

Podrobnosti o svetelných signáloch a pokynoch policajta, vojenského policajta, vojaka pri plnení ...

§ 63
Oprávnenie na zastavovanie vozidiel
(1)

Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený policajt, vojenský policajt v rovnošate, profesionálny ...

(2)

Dávať pokyny na zastavenie vozidla sú ďalej oprávnení

a)
sprievodca vedených alebo hnaných zvierat, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
b)
vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú ...
c)
osoba vykonávajúca prácu na ceste spojenú s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou, ak to vyžaduje ...
d)
osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia,
e)
dostatočne spôsobilá osoba staršia ako 18 rokov, ktorú na to písomne poveril orgán Policajného ...
f)
iné osoby, ak je to nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo na zaistenie ...
(3)

Podrobnosti o zastavovaní vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

TRETIA ČASŤ

DOPRAVNÉ NEHODY A EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD

PRVÁ HLAVA
DOPRAVNÉ NEHODY

§ 64
Dopravná nehoda
(1)

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou ...

a)
sa usmrtí alebo zraní osoba,
b)
sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
c)
uniknú nebezpečné veci24)alebo
d)
na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne ...
(2)

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť podľa odseku 3, ak

a)
nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6,
b)
je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol ...
c)
sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.
(3)

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou ...

§ 65
Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

a)

bezodkladne zastaviť vozidlo,

b)

zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu ...

§ 66
Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti
(1)

Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej ...

(2)

Účastník dopravnej nehody je povinný

a)
ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
b)
poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať ...
c)
urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
d)
zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť ...
e)
zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel, ...
f)
urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody, ...
g)
umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,
h)
preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
i)
bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá ...
(3)

Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, ...

(4)

Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť ...

(5)

Účastník škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej ...

(6)

Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť ...

DRUHÁ HLAVA
EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD

§ 67
(1)

Evidencia dopravných nehôd je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ...

(2)

Na účely vedenia záznamov v evidencii dopravných nehôd sa považuje za

a)
usmrtenú osobu osoba, ktorá zomrela pri dopravnej nehode alebo na jej následky najneskôr do 24 hodín ...
b)
ťažko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ťažkú ujmu na zdraví,33)
c)
ľahko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela inú ujmu na zdraví ako ťažkú, ...
d)
škodu ujma, ktorá vznikla na vozidle alebo na inom majetku pri dopravnej nehode alebo v súvislosti ...
(3)

V evidencii dopravných nehôd sa vedú osobné údaje o účastníkoch dopravných nehôd v rozsahu ...

(4)

O účastníkoch dopravnej nehody sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

a)
ich stav a správanie v čase dopravnej nehody vrátane prípadného ovplyvnenia alkoholom alebo inou ...
b)
ich umiestnenie vo vozidlách v čase dopravnej nehody,
c)
použitie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení,
d)
následky dopravnej nehody na ich živote a zdraví,
e)
poskytnutie prvej pomoci,
f)
spôsob ich vyslobodenia z vozidla po dopravnej nehode.
(5)

O vodičovi, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody, sa v evidencii dopravných nehôd evidujú okrem ...

(6)

O vozidle zúčastnenom na dopravnej nehode sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

a)
druh vozidla,
b)
štát, v ktorom je vozidlo evidované,
c)
značka, obchodný názov, typ, dátum prvej evidencie vozidla, evidenčné číslo vozidla, evidenčné ...
d)
údaje o spôsobe a druhu využívania vozidla,
e)
spresňujúce údaje o vozidle, napríklad najväčšia prípustná celková hmotnosť, vybavenie bezpečnostnými ...
f)
doplňujúce údaje o vozidle, napríklad preprava nadrozmerného alebo nebezpečného nákladu, jazda ...
g)
postavenie vozidla na ceste pred dopravnou nehodou a po nej vrátane údajov o brzdných stopách,
h)
následky dopravnej nehody na vozidle a náklade vrátane odhadu škody spôsobenej dopravnou nehodou, ...
i)
obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú ...
(7)

O ceste v mieste a čase dopravnej nehody sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

a)
kategória, trieda, číselné označenie cesty a počet jazdných pruhov na ceste,
b)
ďalšie spresňujúce údaje o mieste dopravnej nehody, napríklad označenie križovatky alebo kilometrovník ...
c)
stavebný a dopravno-technický stav cesty,
d)
druh a stav povrchu vozovky,
e)
situovanie dopravnej nehody na ceste,
f)
prekážka.
(8)

V evidencii dopravných nehôd sa evidujú tieto časové, lokačné a doplňujúce údaje:

a)
miesto, dátum a čas dopravnej nehody,
b)
druh dopravnej nehody, napríklad zrážka s idúcim vozidlom, zaparkovaným vozidlom, pevnou prekážkou, ...
c)
druh zrážky idúcich vozidiel, napríklad čelná, bočná alebo zozadu,
d)
zavinenie dopravnej nehody,
e)
hlavné príčiny dopravnej nehody, napríklad neprimeraná rýchlosť jazdy, nesprávne predchádzanie, ...
f)
poveternostné podmienky v mieste dopravnej nehody,
g)
viditeľnosť a rozhľadové pomery v mieste dopravnej nehody,
h)
riadenie cestnej premávky vrátane najvyššej dovolenej rýchlosti,
i)
špecifické miesta a objekty v mieste dopravnej nehody,
j)
fotodokumentácia situácie a následkov na mieste dopravnej nehody,
k)
doba príchodu policajta na miesto dopravnej nehody.
§ 68
Poskytovanie údajov z evidencie dopravných nehôd
(1)

Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy ...

(2)

Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú v ...

(3)

Informácia z evidencie dopravných nehôd sa poskytne aj vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ...

(4)

Informácia z evidencie dopravných nehôd, ktorej obsah je predmetom utajovaných skutočností, sa ...

(5)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie dopravných nehôd poskytla, smie ...

(6)

Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú v elektronickej forme najmenej raz za mesiac ...

(7)

Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú Slovenskej kancelárii poisťovateľov v tomto ...

a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo identifikačné ...
b)
meno a priezvisko, adresa pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia účastníka dopravnej nehody, ...
c)
údaj o požití alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi vozidiel, ktorí sa zúčastnili na ...
d)
značka, obchodný názov, typ, dátum prvej evidencie vozidla, evidenčné číslo vozidla, evidenčné ...
e)
dátum, čas, miesto, opis priebehu, príčin a následkov dopravnej nehody a ich fotodokumentácia,
f)
obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti, číslo potvrdenia ...
g)
orgán Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu vyšetroval, a číslo, pod ktorým bola vec zaevidovaná. ...
(8)

O dopravných nehodách podľa § 64 ods. 1 písm. a) sa poskytujú Úradu pre dohľad nad zdravotnou ...

a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo identifikačné ...
b)
meno a priezvisko, adresa pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia vodiča, ktorý bol účastníkom ...
c)
údaj o požití alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi vozidiel, ktorí sa zúčastnili na ...
d)
značka, obchodný názov, typ, evidenčné číslo vozidla alebo identifikačné číslo vozidla VIN, ...
e)
dátum, čas, miesto, opis priebehu, príčin a následkov dopravnej nehody,
f)
obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti, číslo potvrdenia ...
g)
orgán Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu vyšetroval, a číslo, pod ktorým bola vec zaevidovaná. ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OPRÁVNENIA POLICAJTA PRI DOHĽADE NAD BEZPEČNOSŤOU A PLYNULOSŤOU CESTNEJ PREMÁVKY

§ 69
Všeobecné oprávnenia
(1)

Policajt je oprávnený

a)
zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje ...
b)
zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a vyzvať ho, aby opustil diaľnicu na najbližšom výjazde ...
c)
požadovať predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a ...
d)
vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou ...
e)
kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, ...
f)
merať36a) rozmery a hmotnosti vozidla,
g)
kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa tohto ...
(2)

Oprávnenia policajta podľa odseku 1 písm. a) a c) sa vzťahujú aj na vojaka vo vojenskej rovnošate ...

(3)

Osoba nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uplatňovaním oprávnení ...

(4)

Výnimku z druhej časti tohto zákona, ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, môže povoliť ...

§ 70
Zadržanie vodičského preukazu
(1)

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom ...

a)
možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, ...
b)
má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený ...
c)
orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti ...
d)
je vodičský preukaz neplatný,
e)
vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a ...
(2)

Za podmienok uvedených v odseku 1 možno zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom ...

(3)

Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až ...

(4)

Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci ...

(5)

Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ...

(6)

Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom ...

(7)

Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania vydá do 15 dní odo dňa zadržania vodičského preukazu ...

(8)

Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1 ...

(9)

Ak zadržaný vodičský preukaz vydal cudzí štát, orgán Policajného zboru ho zašle štátu jeho ...

§ 71
Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu
(1)

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak ...

(2)

Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského preukazu podľa odseku 1 potvrdenie, v ktorom povolí ...

(3)

Ak sa vodič motorového vozidla počas zadržania vodičského preukazu podľa odseku 1 dopustí priestupku ...

(4)

Ak páchateľ priestupku preukázateľne zaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, ...

(5)

Ak páchateľ priestupku nezaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, orgán Policajného ...

(6)

Orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského ...

(7)

Ak sa rozhodnutie o uložení pokuty vykonáva výkonom verejnoprospešných prác,38) orgán Policajného ...

(8)

Orgán Policajného zboru, príslušný podľa miesta pobytu povinného, zadrží vodičský preukaz ...

§ 72
Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, ...
(1)

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný ...

a)
je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo prevádzka vozidla ...
b)
vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej ...
c)
údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
d)
je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
e)
pominul účel, na ktorý bolo vydané,
f)
je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka ...
g)
vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
h)
vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ...
i)
vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť ...
j)
vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu37c) o organizácii pracovného času v doprave, ...
k)
vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ...
l)
bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín,
m)
vodič vozidla neuhradí mýto alebo je vodičovi vozidla v blokovom konaní za priestupok na úseku ...
n)
vodič autobusu, vodič nákladného automobilu alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou ...
o)
vodič vozidla neuhradil na mieste príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie cestnej ...
(2)

Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom. ...

(3)

Policajt na mieste vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného ...

(4)

Policajt je povinný bezodkladne odovzdať zadržané osvedčenie o evidencii časť I alebo časť ...

(5)

Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II pominú, orgán Policajného ...

(6)

Tabuľku s evidenčným číslom z motorového vozidla demontuje policajt, ak tak vodič neurobil na ...

(7)

Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II podľa odseku 1 písm. a) alebo ...

(8)

Za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľku s evidenčným číslom zadržanú ...

(9)

Nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť ...

(10)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pri žiadosti o vydanie nového osvedčenia o evidencii časť ...

(11)

Policajt je oprávnený z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), c) až e), g) až k) a o) zadržať technické ...

(12)

Osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine a ...

(13)

Technické osvedčenie vozidla je oprávnený zadržať aj vojenský policajt z dôvodov podľa odseku ...

PIATA ČASŤ

VEDENIE VOZIDIEL

PRVÁ HLAVA
VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Prvý oddiel
Vodičské oprávnenie

Všeobecné ustanovenia
§ 73
(1)

Vodičské oprávnenie je právo osoby viesť motorové vozidlo určitej skupiny.

(2)

Držiteľ vodičského oprávnenia je osoba, ktorej bolo v Slovenskej republike alebo v inom štáte ...

(3)

Vodičské oprávnenie udeľuje orgán Policajného zboru. Na rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia ...

(4)

Prvé vodičské oprávnenie je vodičské oprávnenie udelené žiadateľovi, ktorý nie je držiteľom ...

(5)

Ďalšie vodičské oprávnenie je vodičské oprávnenie udelené žiadateľovi, ktorý je držiteľom ...

(6)

Ďalšie vodičské oprávnenie sa neudeľuje držiteľovi vodičského preukazu vydaného iným štátom, ...

§ 74
(1)

Motorové vozidlo určitej skupiny smie viesť len osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia ...

(2)

Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené ...

§ 75
Rozsah a členenie skupín motorových vozidiel
(1)

Na účely udeľovania vodičských oprávnení sa motorové vozidlá členia na skupiny AM, A1, A2, ...

(2)

Do skupiny motorových vozidiel AM patria

a)
dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou ...
1.
ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v ...
2.
ak ide o trojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v ...
b)
ľahké štvorkolky, ktorými sú štvorkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť ...
1.
zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov,
2.
najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo
3.
najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.
(3)

Do skupiny motorových vozidiel A1 patria

a)
dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom ...
b)
motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ...
(4)

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka ...

(5)

Do skupiny motorových vozidiel A patria

a)
dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ...
b)
motorové trojkolky podľa odseku 3 písm. b) s výkonom presahujúcim 15 kW.
(6)

Do skupiny motorových vozidiel B1 patria motorové vozidlá so štyrmi kolesami, ktoré nepatria do ...

(7)

Do skupiny motorových vozidiel B patria

a)
motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková ...
b)
motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková ...
(8)

Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny ...

(9)

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C1 patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktorých ...

(10)

Do skupiny motorových vozidiel C1E patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla

a)
skupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 ...
b)
skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 ...
(11)

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré ...

(12)

Do skupiny motorových vozidiel CE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C ...

(13)

Do skupiny motorových vozidiel skupiny D1 patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené ...

(14)

Do skupiny motorových vozidiel D1E patria jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla skupiny D1 ...

(15)

Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na ...

(16)

Do skupiny motorových vozidiel DE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D ...

(17)

Do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné ...

§ 76
Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia
(1)

Vodičské oprávnenie sa člení podľa skupín motorových vozidiel.

(2)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny AM sa udeľuje ...

(3)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A1 sa udeľuje ...

(4)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A2 sa udeľuje ...

(5)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A sa udeľuje ...

(6)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B1 sa udeľuje ...

(7)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje ...

(8)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny BE možno ...

(9)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C1 možno ...

(10)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C1E možno ...

(11)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C možno udeliť ...

(12)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny CE možno ...

(13)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D1 možno ...

(14)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D1E možno ...

(15)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D možno udeliť ...

(16)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny DE možno ...

(17)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny T sa udeľuje ...

§ 77
Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia
(1)

Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia

a)
dosiahol vek ustanovený týmto zákonom na udelenie vodičského oprávnenia,
b)
má na území Slovenskej republiky pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom ...
c)
dôveryhodne preukáže, že na území Slovenskej republiky má zvyčajné bydlisko, alebo dokladom ...
d)
je zdravotne spôsobilý,
e)
je psychicky spôsobilý,
f)
absolvoval vodičský kurz podľa osobitného predpisu,41b) ak v § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 alebo ods. ...
g)
získal odbornú spôsobilosť,
h)
nemá súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť ...
i)
nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej ...
j)
splnil povinnosti podľa § 91 ods. 4 a 6 a § 92 ods. 6 a 8, ak im podliehal,
k)
nemá zadržaný vodičský preukaz,
l)
nemá odobraté vodičské oprávnenie,
m)
nepodlieha v cudzom štáte zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,
n)
nemá vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, ...
o)
nemá vodičský preukaz vydaný Slovenskou republikou odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený ...
p)
nie je držiteľom vodičského preukazu vydaného Slovenskou republikou alebo cudzím štátom s udeleným ...
q)
sa podrobil preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej ...
r)
nepredložil žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia rovnakej skupiny aj na iný orgán Policajného ...
(2)

Zvyčajným bydliskom na účely tohto zákona je miesto, kde sa osoba zvyčajne zdržiava najmenej ...

a)
z dôvodu jej osobných väzieb a pracovných väzieb,
b)
z dôvodu osobných väzieb preukazujúcich úzke spojenie medzi touto osobou a miestom, kde sa zdržiava, ...
c)
z dôvodu jej osobných väzieb, ak osoba je pracovne viazaná v inom štáte Európskeho hospodárskeho ...
(3)

Ak má orgán Policajného zboru podozrenie, že žiadateľ nespĺňa podmienky podľa odseku 1, požiada ...

(4)

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia obsahuje

a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko žiadateľa,
b)
dátum a miesto narodenia a rodné číslo žiadateľa,
c)
adresu pobytu žiadateľa alebo miesta, kde sa zdržiava,
d)
informáciu o požadovaných a udelených vodičských oprávneniach a o vydanom vodičskom preukaze, ...
e)
žiadosť o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7 a § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. ...
f)
potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky,
g)
vlastnoručný podpis žiadateľa a meno, priezvisko, rodné číslo a vlastnoručný podpis zákonného ...
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok na udelenie vodičského oprávnenia podľa odseku ...
(5)

Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky podľa odseku 4 písm. f) obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho lekára,
b)
zaradenie do skupiny vodičov na účely vykonávania lekárskej prehliadky,
c)
závery lekárskej prehliadky,
d)
miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky,
e)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.
(6)

Za dátum udelenia vodičského oprávnenia sa považuje dátum

a)
získania odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2,
b)
vykonania osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a ...
c)
zaevidovania žiadosti podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3 v protokole vodičských oprávnení, ...
(7)

Osvedčenie o udelení vodičského oprávnenia obsahuje

a)
údaje o orgáne Policajného zboru, ktorý rozhodol o udelení vodičského oprávnenia,
b)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu pobytu žiadateľa,
c)
skupinu udeleného vodičského oprávnenia,
d)
dátum udelenia vodičského oprávnenia,
e)
evidenčné číslo z protokolu vodičských oprávnení,
f)
miesto a dátum vydania osvedčenia o udelení vodičského oprávnenia,
g)
odtlačok pečiatky a podpis skúšobného komisára.
(8)

Podrobnosti o udeľovaní vodičského oprávnenia a vzor osvedčenia o udelení vodičského oprávnenia ...

§ 78
Vek na udelenie vodičského oprávnenia a vedenie motorových vozidiel
(1)

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je

a)
15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,
b)
16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1 a B1,
c)
17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B a T,
d)
18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2, BE, C1 a C1E,
e)
21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D1 a D1E,
f)
24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE.
(2)

Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

a)
je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky; to neplatí, ak ide o držiteľa ...
b)
predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla ...
c)
vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,41a) ...
d)
splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. ...
(3)

Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

a)
je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,
b)
predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla ...
c)
vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,41a) ...
d)
splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. ...
(4)

Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, ak dovŕšila ...

Druhý oddiel
Odborná spôsobilosť

Skúška z odbornej spôsobilosti
§ 79
(1)

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla.

(2)

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá ...

a)
predpisov o cestnej premávke,
b)
náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, ...
c)
vedenia motorových vozidiel.
(3)

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje aj osobitnou skúškou z vedenia motorových vozidiel ...

(4)

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa získava aj absolvovaním osobitného výcviku v autoškole podľa ...

(5)

O zisťovaní odbornej spôsobilosti sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje

a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko osoby,
b)
dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby,
c)
adresu pobytu osoby,
d)
dátum vykonania, hodnotenie jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti, osobitnej skúšky ...
e)
celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti, osobitnej skúšky alebo preskúšania odbornej ...
f)
odtlačok pečiatky a podpis skúšobného komisára.
§ 80
(1)

Skúšku z odbornej spôsobilosti zabezpečuje ministerstvo vnútra prostredníctvom skúšobných komisárov. ...

(2)

Na skúšku z odbornej spôsobilosti, a to aj opakovanej, prihlasuje žiadateľa autoškola, v ktorej ...

(3)

Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje aj menný zoznam žiadateľov prihlásených ...

(4)

Pred vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný preukázať svoju totožnosť ...

(5)

Žiadateľ sa musí podrobiť všetkým častiam skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. ...

(6)

Skúška z odbornej spôsobilosti sa vždy začína skúškou z predpisov o cestnej premávke podľa ...

(7)

Odbornú spôsobilosť nezíska ten, kto nezloží čo len jednu z častí skúšky z odbornej spôsobilosti ...

(8)

Žiadateľa nemožno prihlásiť na ďalšiu skúšku z odbornej spôsobilosti, ak už bol prihlásený ...

(9)

Skúšobné testy na skúšku z predpisov o cestnej premávke a z náuky o vozidlách a ich údržbe ...

(10)

Autoškola, ktorá prihlasuje žiadateľa na skúšku z odbornej spôsobilosti, je povinná na vykonanie ...

(11)

Pre žiadateľa o vykonanie osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 76 ods. 7 alebo ...

Skúšobný komisár
§ 81
(1)

Skúšobným komisárom môže byť policajt, ktorý

a)
je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny,
b)
nemá uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel, nemá ...
c)
absolvoval odbornú prípravu skúšobného komisára,
d)
úspešne vykonal skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára,
e)
nevykonáva činnosť inštruktora v autoškole,
f)
je držiteľom preukazu skúšobného komisára.
(2)

Skúšobný komisár na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o udelenie vodičského ...

a)
dosiahnuť vek 23 rokov a
b)
byť držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny najmenej tri roky.
(3)

Skúšobný komisár na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o udelenie vodičského ...

a)
vykonávať činnosť skúšobného komisára na skupinu B najmenej tri roky alebo
b)
dôveryhodne preukázať, že má vodičskú prax vo vedení motorového vozidla príslušnej skupiny ...
(4)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na skupiny vodičského oprávnenia AM, A1, A2 a A môže vykonávať ...

(5)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na skupiny vodičského oprávnenia C1, C, D1 a D môže vykonávať ...

(6)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na skupiny vodičského oprávnenia BE, C1E, CE, D1E a DE môže vykonávať ...

(7)

Odbornú prípravu skúšobných komisárov a dohľad nad ich činnosťou zabezpečuje ministerstvo ...

§ 82
(1)

Preukaz skúšobného komisára možno vydať osobe, ktorá úspešne vykonala skúšku na vydanie preukazu ...

(2)

Platnosť preukazu skúšobného komisára je päť rokov. Skúšobný komisár môže pred uplynutím ...

(3)

Rozsah preukazu skúšobného komisára možno rozšíriť na základe žiadosti skúšobného komisára. ...

(4)

Preukaz skúšobného komisára obsahuje evidenčné číslo, titul, meno, priezvisko, dátum a miesto ...

(5)

Skúšobný komisár, ktorý nevykonával skúšky z odbornej spôsobilosti alebo preskúšanie odbornej ...

§ 83
(1)

Skúšobný komisár je povinný

a)
vykonávať skúšky z odbornej spôsobilosti, osobitné skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti ...
b)
vyplniť protokol vodičských oprávnení, protokol o preskúšaní odbornej spôsobilosti a záznam ...
c)
zúčastniť sa pravidelného výcviku,
d)
plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.
(2)

Protokol vodičských oprávnení obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, rodné číslo žiadateľa, ...

§ 84
(1)

Ministerstvo vnútra odoberie preukaz skúšobného komisára, ak skúšobný komisár

a)
prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona alebo
b)
závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti skúšobného komisára podľa tohto zákona. ...
(2)

Za preukaz skúšobného komisára, ktorý bol stratený, odcudzený, poškodený alebo ktorý obsahuje ...

(3)

Na účely rozhodovania o preukaze skúšobného komisára sa vedie evidencia skúšobných komisárov. ...

a)
o žiadateľoch o udelenie preukazu skúšobného komisára,
b)
o osobách, ktoré žiadali o udelenie preukazu skúšobného komisára a ten im nebol udelený,
c)
o skúšobných komisároch,
d)
o osobách, ktorým bol preukaz skúšobného komisára odobratý.
§ 85

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra, ustanoví

a)
podrobnosti o vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti a osobitnej skúšky a o ich rozsahu,
b)
vzor prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti a osobitnú skúšku,
c)
vzor žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia,
d)
vzor záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti,
e)
vzor protokolu vodičských oprávnení a protokolu o preskúšaní odbornej spôsobilosti,
f)
podrobnosti o vykonávaní skúšky žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára, o opakovanej ...
g)
podrobnosti o predĺžení platnosti preukazu skúšobného komisára a rozšírení jeho rozsahu,
h)
rozsah odbornej prípravy žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára,
i)
podrobnosti o pravidelnom výcviku skúšobného komisára,
j)
podrobnosti o kontrole a hodnotení činnosti skúšobného komisára,
k)
vzor preukazu skúšobného komisára.

Tretí oddiel
Zdravotná a psychická spôsobilosť

§ 86
Zdravotná spôsobilosť
(1)

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo. ...

(2)

Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená

a)
použitím zdravotníckej pomôcky pri vedení motorového vozidla,
b)
možnosťou viesť len technicky upravené vozidlo,
c)
pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,
d)
inými obmedzeniami podľa záverov lekárskej prehliadky.
(3)

Zdravotne spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť.

(4)

Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou.

(5)

Náklady spojené s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti uhrádza ten, koho zdravotná spôsobilosť ...

(6)

Minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní, vylúčení a podmienení ...

§ 87
Lekárska prehliadka
(1)

Lekársku prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ...

(2)

Lekárskej prehliadke je povinný podrobiť sa

a)
žiadateľ a
b)
iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.
(3)

Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva ...

a)
vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové ...
b)
vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s ...
(4)

Ostatní vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí dovŕšili ...

(5)

Osoba, ktorej zdravotná spôsobilosť je podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c), je povinná podrobiť ...

(6)

Za lekársku prehliadku podľa odsekov 3 a 4 sa považuje aj prehliadka zamestnanca a fyzickej osoby ...

(7)

Na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti sa posudzované osoby rozdeľujú do dvoch skupín, ...

a)
žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T a držitelia vodičského ...
b)
žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a držitelia ...
(8)

Osoba, ktorá je podľa tohto zákona povinná podrobiť sa lekárskej prehliadke, je povinná posudzujúcemu ...

(9)

Čestné vyhlásenie podľa odseku 8 obsahuje

a)
meno a priezvisko osoby,
b)
dátum narodenia osoby,
c)
adresu pobytu osoby,
d)
skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie osoba žiada,
e)
skupiny vodičských oprávnení, ktorých je osoba držiteľom,
f)
skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa odseku 7,
g)
vyhlásenie osoby k jej zdravotnému stavu vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti, k pravidelnému užívaniu ...
h)
dátum a miesto spísania čestného vyhlásenia a podpis osoby.
(10)

Podrobnosti o vykonávaní lekárskej prehliadky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 88
Psychická spôsobilosť
(1)

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia ...

(2)

Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových ...

(3)

Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Psychickú spôsobilosť posudzuje ...

(4)

Psychická spôsobilosť môže byť na základe psychického stavu posudzovanej osoby podmienená pravidelným ...

(5)

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa

a)
žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
b)
iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.
(6)

Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé ...

a)
vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové ...
b)
vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s ...
(7)

Osoba, ktorá je podľa tohto zákona povinná podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, je povinná ...

(8)

Čestné vyhlásenie podľa odseku 7 obsahuje

a)
meno a priezvisko osoby,
b)
dátum narodenia osoby,
c)
adresu pobytu osoby,
d)
skupiny vodičských oprávnení, ktorých je osoba držiteľom,
e)
skupiny vodičských oprávnení, ku ktorým osoba žiada vykonať psychologické vyšetrenie,
f)
účel, na ktorý má byť vozidlo podľa písmena e) využívané,
g)
vyhlásenie osoby k jej fyzickému a psychickému stavu vo vzťahu k psychickej spôsobilosti, k prekonaným ...
h)
dátum a miesto spísania čestného vyhlásenia a podpis osoby.
(9)

Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní ustanoví všeobecne ...

(10)

Ustanovenia odsekov 6 a 9 sa nevzťahujú na príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného ...

§ 89
(1)

Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. a), ktorí dovŕšili vek 65, rokov a vodiči uvedení v § 87 ...

(2)

Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, doklad o zdravotnej ...

a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho lekára,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c)
rozsah udeleného vodičského oprávnenia,
d)
skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, ak ide o doklad pre ...
e)
skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa § 87 ods. 7,
f)
závery lekárskej prehliadky,
g)
miesto a dátum lekárskej prehliadky,
h)
dátum uplynutia platnosti, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená podľa § 86 ods. 2,
i)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára,
j)
evidenčné číslo.
(3)

Doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, doklad o psychickej ...

a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c)
rozsah udeleného vodičského oprávnenia,
d)
skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, ak ide o doklad pre ...
e)
závery psychologického vyšetrenia,
f)
miesto a dátum vykonania psychologického vyšetrenia,
g)
dátum uplynutia platnosti, ak je psychická spôsobilosť osoby podmienená podľa § 88 ods. 4,
h)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
i)
evidenčné číslo.
(4)

Náležitosti, obsah a vzory dokladov podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 90
(1)

Doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný osobe na základe lekárskej prehliadky podľa § 87 ods. ...

(2)

Doklad o psychickej spôsobilosti vydaný osobe na základe psychologického vyšetrenia podľa § 88 ...

(3)

Posudzujúci lekár a posudzujúci psychológ vedú evidenciu vydaných dokladov o zdravotnej spôsobilosti ...

(4)

Iný lekár alebo psychológ, ako je uvedený v odseku 1 alebo odseku 2, ktorý u držiteľa vodičského ...

(5)

Písomnosti zaslané orgánu Policajného zboru podľa odseku 4 obsahujú údaje o osobe, ktorej zdravotná ...

a)
meno, priezvisko a adresa alebo sídlo lekára alebo psychológa,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo dotknutej osoby,
c)
závery lekárskej prehliadky alebo závery psychologického vyšetrenia,
d)
miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky alebo psychologického vyšetrenia,
e)
odtlačok pečiatky a podpis lekára alebo psychológa.

Štvrtý oddiel
Preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti

§ 91
(1)

Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia ...

a)
§ 79 ods. 2 písm. a),
b)
§ 79 ods. 2 písm. c) alebo
c)
§ 79 ods. 2.
(2)

Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti ...

(3)

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla ...

a)
povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu,43a)
b)
preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2,
c)
preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a o
d)
preskúmaní psychickej spôsobilosti.
(4)

Ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia ...

(5)

Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, o preskúmaní zdravotnej ...

(6)

Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v ...

(7)

Preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 sa vykonáva z tej skupiny vodičského oprávnenia, ...

(8)

Posudzujúci lekár, posudzujúci psychológ a psychiater sú povinní zaslať doklad o preskúmaní ...

(9)

Posudzujúci lekár, posudzujúci psychológ a psychiater vedú evidenciu dokladov vydaných podľa ...

(10)

Náklady spojené s preskúšaním odbornej spôsobilosti, s preskúmaním zdravotnej spôsobilosti, ...

(11)

Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym ...

(12)

Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym ...

a)
preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,
b)
preskúmaní psychickej spôsobilosti,
c)
preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej ...
d)
podrobení sa odbornému poradenstvu.
(13)

Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej ...

a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo psychiatra,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c)
zameranie odborného vyšetrenia,
d)
odporúčanie rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,
e)
miesto a dátum vykonania odborného vyšetrenia,
f)
odtlačok pečiatky a podpis psychiatra.
(14)

Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu, ...
c)
potvrdenie o podrobení sa osoby odbornému poradenstvu,
d)
miesto a dátum vyhotovenia,
e)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
f)
evidenčné číslo.
(15)

Doklad o preskúšaní odbornej spôsobilosti obsahuje

a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko osoby,
b)
dátum narodenia alebo rodné číslo,
c)
adresu pobytu,
d)
číslo a dátum rozhodnutia o preskúšaní odbornej spôsobilosti,
e)
skupiny udeleného vodičského oprávnenia,
f)
rozsah preskúšania odbornej spôsobilosti,
g)
dátum preskúšania odbornej spôsobilosti,
h)
celkové hodnotenie preskúšania odbornej spôsobilosti,
i)
odtlačok pečiatky a podpis skúšobného komisára.
(16)

Ministerstvo vnútra ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o preskúšaní ...

§ 92
Obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia
(1)

Ak sa lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením alebo preskúšaním odbornej spôsobilosti ...

(2)

Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto

a)
nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti,
b)
nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti, ...
c)
sa nepodrobil nariadenému preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti ...
d)
osvedčením43b) vydaným autoškolou nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil ...
e)
sa nepodrobil nariadenému preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od ...
f)
v čase jeho udelenia nespĺňal niektorú z podmienok na jeho udelenie.
(3)

Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla

a)
v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku ...
b)
v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu ...
(4)

Rozhodnutím o odobratí vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odobratia vodičského ...

(5)

Ak držiteľ vodičského oprávnenia, ktoré bolo odobraté alebo obmedzené, neprospeje na skúške ...

(6)

Ak ten, komu bolo odobraté alebo obmedzené vodičské oprávnenie, preukáže pominutie dôvodov na ...

(7)

Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o odobratí vodičského oprávnenia, určí skupiny vodičského ...

(8)

Vodičské oprávnenie odobraté podľa

a)
odseku 3 písm. a) možno vrátiť až po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa osobitného predpisu,41a) ...
b)
odseku 3 písm. b) možno vrátiť až po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa osobitného predpisu,41a) ...
(9)

Ustanovenia § 91 sa nepoužijú v prípadoch uvedených v odseku 3.

(10)

Náklady spojené s preskúšaním odbornej spôsobilosti, preskúmaním zdravotnej spôsobilosti, preskúmaním ...

(11)

Odobrať alebo obmedziť možno len vodičské oprávnenie zaznamenané vo vodičskom preukaze Slovenskej ...

(12)

Ministerstvo vnútra ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o vrátení odobratého ...

§ 93
Vzdanie sa vodičského oprávnenia
(1)

Držiteľ vodičského oprávnenia sa môže vzdať vodičského oprávnenia určitej skupiny.

(2)

Vzdanie sa vodičského oprávnenia musí držiteľ vodičského oprávnenia písomne oznámiť orgánu ...

a)
meno a priezvisko držiteľa vodičského oprávnenia,
b)
adresu pobytu držiteľa vodičského oprávnenia,
c)
dátum a miesto narodenia a rodné číslo držiteľa vodičského oprávnenia,
d)
skupinu alebo skupiny vodičského oprávnenia, ktorých sa ich držiteľ chce vzdať,
e)
dátum udelenia vodičského oprávnenia,
f)
osvedčený podpis držiteľa vodičského oprávnenia.
(3)

K oznámeniu podľa odseku 2 držiteľ vodičského oprávnenia priloží aj vodičský preukaz, v ktorom ...

(4)

Vzdanie sa vodičského oprávnenia je účinné odo dňa oznámenia tejto skutočnosti orgánu Policajného ...

Piaty oddiel
Vodičské preukazy

§ 94
(1)

Osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu.

(2)

Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorou jej držiteľ preukazuje oprávnenie viesť motorové ...

(3)

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však ...

(4)

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je päť rokov od dátumu ...

(5)

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T osoby staršej ako 63 rokov ...

(6)

Vodičský preukaz obsahuje

a)
meno a priezvisko držiteľa,
b)
dátum a miesto narodenia držiteľa,
c)
dátum vydania vodičského preukazu,
d)
dátum skončenia platnosti vodičského preukazu,
e)
názov orgánu vydávajúceho vodičský preukaz,
f)
sériu a číslo vodičského preukazu,
g)
podobu tváre držiteľa s rozmermi 2 cm x 2,5 cm,
h)
podpis držiteľa,
i)
skupinu alebo skupiny vozidiel, ktoré je držiteľ oprávnený viesť,
j)
dátum prvého udelenia vodičského oprávnenia pre každú skupinu vodičského oprávnenia a dátum ...
(7)

Vodičský preukaz môže obsahovať aj doplnkové informácie alebo obmedzenia vo forme kódov vzťahujúce ...

(8)

Podrobnosti o vyobrazení a vzor vodičského preukazu, kódy vodičského oprávnenia, ktoré sa uvádzajú ...

§ 95
Vydanie vodičského preukazu
(1)

Vodičský preukaz vydá orgán Policajného zboru na základe udeleného prvého alebo ďalšieho vodičského ...

(2)

Žiadateľ o vydanie vodičského preukazu je povinný

a)
predložiť platný doklad svojej totožnosti,
b)
vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento účel zavedené,
c)
spĺňať podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. c) a h) až p),
d)
podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a vlastnoručného podpisu; nasnímanie podoby tváre sa vykoná ...
(3)

Za vodičský preukaz zadržaný v cudzine alebo zadržaný podľa § 71 možno vydať nový vodičský ...

§ 96
Výmena vodičského preukazu
(1)

Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v Slovenskej republike pred 19. ...

(2)

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého výmenu ...

(3)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, ...

(4)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená ...

(5)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín ...

(6)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil ...

(7)

Na výmenu vodičského preukazu sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5.

(8)

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom ...

§ 97
Obnovenie vodičského preukazu
(1)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, ktorý je neplatný podľa § 100 ods. 1, a vodičský ...

(2)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, ...

(3)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená ...

(4)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín ...

(5)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil ...

(6)

Na obnovenie vodičského preukazu sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5.

(7)

Pri obnovení vodičského preukazu podľa odseku 1 orgán Policajného zboru uzná skupinu udeleného ...

(8)

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého ...

(9)

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom ...

§ 97a
Výmena a obnovenie vodičského preukazu v cudzine

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu alebo žiadosť o obnovenie vodičského preukazu z dôvodu ...

§ 98
Povinnosti držiteľa vodičského preukazu
(1)

Držiteľ vodičského preukazu je povinný

a)
chrániť vodičský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím,
b)
oznámiť orgánu Policajného zboru do siedmich dní zmenu svojich osobných údajov uvedených vo ...
c)
odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz a medzinárodný vodičský preukaz ...
d)
odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa nadobudnutia ...
e)
odovzdať orgánu Policajného zboru vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa jeho zadržania podľa ...
f)
odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz podľa § 100 ods. 1 písm. a) až ...
g)
oznámiť orgánu Policajného zboru do siedmich dní zničenie, stratu alebo odcudzenie vodičského ...
h)
dostaviť sa na vyzvanie orgánu Policajného zboru v ním určenej lehote na vybavenie záležitostí ...
i)
predložiť orgánu Policajného zboru spolu so žiadosťou o vrátenie vodičského preukazu doklady ...
(2)

Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný osobne prevziať vodičský preukaz, jeho prevzatie a ...

(3)

Ak držiteľ vodičského preukazu, ktorý bol obnovený z dôvodu straty alebo odcudzenia, svoj predchádzajúci ...

§ 99
Nájdený vodičský preukaz
(1)

Kto nájde vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz inej osoby, je povinný ho bezodkladne ...

(2)

Ak orgán Policajného zboru má nájdený vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ...

§ 100
Neplatnosť vodičského preukazu
(1)

Vodičský preukaz je neplatný, ak

a)
uplynula jeho platnosť podľa § 143b ods. 2 alebo 3,
b)
obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
c)
meno alebo priezvisko v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
d)
údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
e)
držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie,
f)
za tento bol vydaný nový vodičský preukaz podľa § 95 ods. 3.
(2)

Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak

a)
jeho držiteľ je držiteľom aj iného platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný skôr,
b)
jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c)
bol vydaný v rozpore so zákonom,
d)
sa jeho držiteľ vzdal vodičského oprávnenia,
e)
vodičské oprávnenie v ňom uvedené sa odobralo alebo obmedzilo.
(3)

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné ...

(4)

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný, ak nie je splnená povinnosť podľa § 89 ods. 1, alebo ...

§ 100a
Neplatnosť vodičského preukazu pre skupinu vodičského oprávnenia

Vodičský preukaz pre určitú skupinu vodičského oprávnenia je neplatný, ak uplynula jeho platnosť ...

Medzinárodný vodičský preukaz
§ 101
(1)

Medzinárodný vodičský preukaz vydá orgán Policajného zboru len držiteľovi platného vodičského ...

(2)

Osobné údaje o držiteľovi medzinárodného vodičského preukazu sa zapisujú pod nasledujúcimi ...

1.

priezvisko,

2.

meno,

3.

miesto narodenia,

4.

dátum narodenia,

5.

obec pobytu.

(3)

Medzinárodný vodičský preukaz neoprávňuje jeho držiteľa na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej ...

(4)

Neplatný je ten medzinárodný vodičský preukaz, ktorého držiteľ prestal byť držiteľom vodičského ...

(5)

Povinnosti držiteľa vodičského preukazu ustanovené týmto zákonom sa primerane vzťahujú aj na ...

(6)

Orgán Policajného zboru vydáva medzinárodný vodičský preukaz podľa

a)
Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve (ďalej len „Ženevský dohovor“) ...
b)
Viedenského dohovoru.
(7)

Medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenského dohovoru sa vydáva s platnosťou na 3 roky a ...

(8)

Vzor medzinárodného vodičského preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

Šiesty oddiel
Vodičský preukaz vydaný v cudzine

Uznávanie vodičského preukazu vydaného v cudzine na vedenie motorových vozidiel
§ 102
(1)

Na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike sa okrem vodičského preukazu vydaného v Slovenskej ...

a)
platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru pred 19. januárom ...
b)
platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru od 19. januára 2013, ...
c)
platný vodičský preukaz štátu, ktorý je zmluvnou stranou Ženevského dohovoru alebo zmluvnou ...
(2)

Na vedenie motorových vozidiel sa v Slovenskej republike uznáva aj

a)
platný medzinárodný vodičský preukaz vydaný podľa Ženevského dohovoru, ak od jeho vydania neuplynul ...
b)
platný medzinárodný vodičský preukaz vydaný podľa Viedenského dohovoru, ak od jeho vydania neuplynuli ...
(3)

Medzinárodný vodičský preukaz uvedený v odseku 2 písm. b) je platný len spolu s príslušným ...

§ 103

Minimálny vek na vedenie motorových vozidiel držiteľa vodičského preukazu vydaného v štáte ...

§ 104
Výmena vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte ...
(1)

Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho ...

(2)

Príslušný na výmenu vodičského preukazu podľa odseku 1 je orgán Policajného zboru podľa miesta ...

(3)

Ak orgán Policajného zboru pri výmene vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho ...

(4)

Držiteľ vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý má ...

(5)

Vodičský preukaz vydaný v štáte dohovoru inom ako je štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ...

(6)

Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho ...

(7)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ...

(8)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ...

(9)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ...

(10)

Na výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte ...

(11)

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ...

(12)

Ak má orgán Policajného zboru podozrenie, že žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného ...

(13)

Orgán Policajného zboru uzná skupinu vodičského oprávnenia vyznačenú vo vodičskom preukaze ...

(14)

Orgán Policajného zboru uzná skupinu vodičského oprávnenia vyznačenú vo vodičskom preukaze ...

(15)

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ...

(16)

Orgán Policajného zboru vráti vymenený vodičský preukaz orgánu štátu, ktorý ho vydal, s uvedením ...

(17)

Ak sa zistili skutočnosti vylučujúce splnenie čo i len jednej podmienky na výmenu vodičského ...

§ 105
Obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte ...
(1)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ...

(2)

Na obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v ...

(3)

Obnoveniu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte ...

(4)

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ...

(5)

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ...

(6)

Orgán Policajného zboru pri obnovení vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho ...

§ 106
Neplatnosť vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte ...
(1)

Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je ...

a)
uplynula jeho platnosť,
b)
obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
c)
meno alebo priezvisko v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
d)
je poškodený tak, že údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
e)
je stratený alebo odcudzený.
(2)

Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je ...

a)
jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
jeho držiteľ je držiteľom aj iného vodičského preukazu,
c)
vodičské oprávnenie v ňom uvedené je pozastavené, odobraté alebo zrušené v štáte, ktorý ...
d)
bol obmedzený, pozastavený, odobratý alebo zrušený v štáte, ktorý ho vydal.
§ 106a
Neplatnosť vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte ...

Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru pre ...

Siedmy oddiel
Evidencia vodičov

§ 107
(1)

Evidencia vodičov je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý ...

(2)

V evidencii vodičov sa vedú o držiteľoch vodičského oprávnenia údaje v rozsahu

a)
meno, priezvisko, prípadne titul,
b)
rodné číslo,
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
adresa pobytu,
e)
údaje o priestupkoch a trestných činoch súvisiacich s porušením pravidiel cestnej premávky, pri ...
f)
údaje o priestupkoch na úseku výberu mýta,
g)
údaje o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia, v ...
h)
údaje o zdravotnej a psychickej spôsobilosti zaslané podľa § 90 ods. 4,
i)
údaje o čísle povolenia alebo číslo licencie Spoločenstva,45a) ak sa priestupku dopustí vodič ...
j)
údaje o udelených vodičských oprávneniach a údaje o neudelení, odobratí, obmedzení alebo zrušení ...
k)
údaje o vodičských preukazoch a o medzinárodných vodičských preukazoch,
l)
podpis a podoba tváre v digitálnej forme podľa § 95 ods. 2,
m)
údaje o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorského preukazu.
(3)

V evidencii vodičov sa ďalej vedú

a)
údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá žiadala o udelenie vodičského oprávnenia a ktorej sa toto ...
b)
údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá bez vodičského oprávnenia viedla motorové vozidlo,
c)
údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá sa dopustila priestupku súvisiaceho s porušením pravidiel ...
d)
meno, priezvisko a rodné číslo osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2.
§ 108
Poskytovanie informácií pre evidenciu vodičov
(1)

Súd, ktorý rozhodol o vine za spáchaný trestný čin v súvislosti s vedením motorového vozidla ...

(2)

Orgán, ktorý rozhodol o vine za spáchaný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo osoby s výnimkou takej osoby, ktorá nemá rodné ...
b)
adresu pobytu,
c)
právnu kvalifikáciu porušenia pravidiel cestnej premávky,
d)
druh a výšku trestu alebo sankcie, ktorá bola uložená.
(4)

Údaje o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1 a 2 sa vedú v evidencii vodičov päť rokov od vykonania ...

(5)

Pri úkonoch spojených s udelením vodičského oprávnenia alebo vydaním vodičského preukazu je ...

a)
číslo vodičského preukazu alebo
b)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo držiteľa vodičského preukazu.
§ 109
Poskytovanie informácií z evidencie vodičov
(1)

Informácie z evidencie vodičov sa poskytujú štátnym orgánom, obciam a vyšším územným celkom ...

(2)

Fyzickej osobe sa v požadovanom rozsahu poskytne informácia o údajoch, ktoré sa o nej uchovávajú ...

(3)

O inej osobe sa z evidencie vodičov poskytne informácia, ak s tým táto osoba vopred vyslovila súhlas. ...

(4)

Žiadosť o informáciu podľa odsekov 2 a 3 sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému podľa ...

(5)

Informácia z evidencie vodičov, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť ...

(6)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie vodičov poskytla, smie takú informáciu ...

(7)

Ministerstvo vnútra umožňuje iným členským štátom Európskej únie prístup do evidencie vodičov ...

a)
číslo vodičského preukazu,
b)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo držiteľa vodičského preukazu.
(8)

Ministerstvo vnútra poskytuje inému členskému štátu Európskej únie podľa odseku 7 údaje v ...

a)
číslo vodičského preukazu a jeho stav,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa vodičského preukazu,
c)
orgán, ktorý vydal vodičský preukaz,
d)
dátum vydania vodičského preukazu,
e)
dátum platnosti vodičského preukazu,
f)
udelené vodičské oprávnenie a jeho stav.

DRUHÁ HLAVA
OPRÁVNENIE NA VEDENIE ELEKTRIČKY A TROLEJBUSU

§ 110
(1)

Oprávnením na vedenie električky alebo trolejbusu sa na účely tohto zákona rozumie osobitné oprávnenie ...

(2)

Vodič trolejbusu musí byť okrem osobitného oprávnenia podľa odseku 1 aj držiteľom príslušného ...

ŠIESTA ČASŤ

EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA

PRVÁ HLAVA
EVIDENCIA VOZIDIEL

§ 111
(1)

Evidencia vozidiel je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32)ktorý ...

(2)

V evidencii vozidiel sa vedú

a)
osobné údaje v rozsahu podľa odseku 3 o vlastníkoch vozidiel a držiteľoch vozidiel, ak držiteľom ...
b)
názov, adresa sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné ...
c)
osobné údaje v rozsahu podľa odseku 3 o osobách, ktoré zastupujú osoby uvedené v písmene a) ...
d)
podpisy osôb uvedených v písmenách a), b) alebo c),
e)
údaje o vozidlách v rozsahu základného technického opisu, a ak sú k dispozícii nepovinné údaje ...
f)
údaje o evidenčných číslach, tabuľkách s evidenčnými číslami, zvláštnych evidenčných ...
g)
údaje o osvedčeniach o evidencii, technických preukazoch vozidiel, osvedčeniach o evidencii časť ...
h)
údaje o spôsobe nadobudnutia vozidiel,
i)
údaje o vykonaných evidenčných úkonoch,
j)
údaje o vybraných správnych poplatkoch,
k)
údaje o vedených exekučných konaniach alebo výkonoch rozhodnutí podľa § 118 ods. 4,
l)
údaje o vykonaných technických kontrolách vozidiel, emisných kontrolách vozidiel, kontrolách ...
m)
údaje o uzavretých povinných zmluvných poisteniach zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...
n)
údaje o spracovaných starých vozidlách,
o)
údaje o vozidle potrebné na monitorovanie a oznamovanie Európskej komisii.47a)
(3)

V evidencii vozidiel sa o držiteľoch vozidiel a vlastníkoch vozidiel, ak je držiteľom vozidla alebo ...

a)
meno, priezvisko, prípadne titul,
b)
rodné číslo, dátum a miesto narodenia,
c)
adresa pobytu, prípadne miesto podnikania,
d)
číslo preukazu totožnosti.
§ 112
Poskytovanie informácií pre evidenciu vozidiel
(1)

Ministerstvo dopravy bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru pri udelení ...

(2)

Okresný úrad bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru pri vystavení osvedčenia ...

(3)

Výrobca vozidiel a zástupca výrobcu vozidiel je povinný bezodplatne v elektronickej forme orgánu ...

a)
technické údaje v ňom uvádzané a
b)
údaje potrebné pre monitorovanie a oznamovanie Európskej komisii.
(4)

Slovenská kancelária poisťovateľov je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu ...

(5)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu ...

(6)

Poverená technická služba kontroly originality je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať ...

(7)

Poverená technická služba technickej kontroly vozidiel je povinná bezodplatne v elektronickej forme ...

(8)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je povinné bezodplatne elektronicky sprístupniť ...

(9)

Zo živnostenského registra sa prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel bezodplatne ...

(10)

Ak osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v ...

§ 113
Poskytovanie informácií z evidencie vozidiel
(1)

Informácie z evidencie vozidiel sa poskytujú, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu, Slovenskej ...

(2)

Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne písomná informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú ...

(3)

Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa poskytne informácia z evidencie vozidiel v písomnej ...

a)
mene, priezvisku a pobyte alebo o názve, sídle alebo prevádzkarni držiteľa vozidla alebo vlastníka ...
b)
tom, či sa proti vlastníkovi vozidla vedie exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia.
(4)

Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa poskytne informácia z evidencie vozidiel v písomnej ...

(5)

Žiadosť o informáciu podľa odsekov 2 a 3 sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému podľa ...

(6)

Informácia z evidencie vozidiel, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť ...

(7)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie vozidiel poskytla, smie takú informáciu ...

(8)

Ministerstvo vnútra umožňuje vyhľadávanie údajov v informačnom systéme EUCARIS ministerstvu ...

(9)

Ministerstvo vnútra umožňuje iným členským štátom Európskej únie prostredníctvom informačného ...

a)
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti,
b)
nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia,
c)
nezastavenie vozidla na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení alebo na ...
d)
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,
e)
vedenie vozidla pod vplyvom inej návykovej látky,
f)
nepoužitie ochrannej prilby na ustanovených kategóriách vozidiel,
g)
nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu, alebo
h)
používanie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia vozidla. ...
(10)

Ministerstvo vnútra umožňuje iným členským štátom Európskej únie vyhľadávanie údajov podľa ...

a)
členský štát evidencie vozidla,
b)
úplné evidenčné číslo vozidla,
c)
členský štát deliktu,
d)
dátum spáchania deliktu,
e)
čas spáchania deliktu,
f)
účel vyhľadania vozidla prostredníctvom kódu deliktu:
1.
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti,
2.
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,
3.
nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia,
4.
nezastavenie vozidla na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení alebo na ...
5.
nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu,
10.
jazda pod vplyvom návykovej látky,
11.
nepoužitie ochrannej prilby,
12.
nedovolené použitie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia ...
(11)

Ministerstvo vnútra poskytuje inému členskému štátu Európskej únie podľa odseku 9 údaje o ...

a)
evidenčné číslo vozidla,
b)
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
označenie štátu, v ktorom je vozidlo evidované,
d)
značka vozidla,
e)
obchodný názov vozidla,
f)
kategória vozidla,
g)
názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo držiteľa vozidla, ak je držiteľom ...
h)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla fyzická ...
i)
názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak je vlastníkom ...
j)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu vlastníka vozidla, ak je vlastníkom vozidla fyzická ...
(12)

Ministerstvo vnútra zasiela informácie o evidovaných vozidlách Európskej komisii v súlade s osobitnými ...

DRUHÁ HLAVA
EVIDOVANIE VOZIDIEL

Prihlasovanie vozidiel do evidencie
§ 114
(1)

Každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad54) rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného ...

(2)

Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto ...

(3)

Ak držiteľ vozidla uvedený vlastníkom podľa odseku 2 nie je totožný s vlastníkom vozidla, vlastník ...

(4)

Držiteľom vozidla smie byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá na právne ...

(5)

Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu evidenčné číslo, prihlásenie vozidla zaznamená do osvedčenia ...

(6)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na novovyrobené vozidlo, ktoré je určené na predaj, ktorého ...

(7)

Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti ...

(8)

Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo, ktoré je novým dopravným prostriedkom podľa osobitného ...

(9)

Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo do evidencie vozidiel, ktoré bolo prihlásené v osobitnej ...

a)
pri prihlásení vozidla do osobitnej evidencie vozidiel bolo schválené na prevádzku v cestnej premávke ...
b)
bolo dodatočne schválené na prevádzku v cestnej premávke podľa osobitného predpisu.57aa)
§ 115
(1)

Vlastník dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla, ktorému výrobca alebo zástupca výrobcu vystavil ...

(2)

Vlastník jednotlivo dovezeného vozidla a držiteľ vozidla uvedený vlastníkom vozidla podľa § ...

(3)

Vlastník vozidla v iných prípadoch ako podľa odseku 1 alebo 2 je povinný hodnovernými dokladmi ...

(4)

Ak je vozidlo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, orgán Policajného zboru nemá povinnosť ...

(5)

Výrobca alebo zástupca výrobcu dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla, ktoré nadobudol vlastník ...

(6)

Osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom ...

(7)

Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo podľa odseku 5 alebo odseku 6 do evidencie vozidiel a žiadateľovi ...

(8)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je pri prevzatí osvedčenia o evidencii časť II a tabuliek ...

a)
preukázať oslobodenie od platenia správneho poplatku podľa osobitného predpisu,59a)
b)
preukázať dôvod zníženia výšky správneho poplatku podľa osobitného predpisu.59b)
§ 116
Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru
(1)

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru

a)
prevod držby vozidla na inú osobu,
b)
výmenu karosérie, výmenu rámu, prestavbu vozidla alebo zmenu, ktorú zaevidoval okresný úrad, ...
c)
trvalú zmenu farby vozidla,
d)
odhlásenie vozidla do cudziny,
e)
zápis schváleného spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii časti II alebo zrušenie takéhoto ...
f)
zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík a schválených rozmerov ráfikov, ak tento zápis ...
g)
zrušenie zápisu nesprávnych alebo neúplných údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť ...
(2)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla splnomocnený na tento úkon vlastníkom vozidla je povinný ...

(3)

Skutočnosti podľa odseku 1 písm. a), b), d) a odseku 2 je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný ...

(4)

Držiteľ vozidla je povinný pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. a) uviesť potrebné údaje ...

(5)

Ak orgán Policajného zboru po oznámení straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii časť I, ...

(6)

Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. c) a d) je povinný na vykonanie evidenčných ...

(7)

Ak držiteľ vozidla predloží odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „nespôsobilé“ ...

(8)

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť zmenu miesta svojho pobytu, sídla alebo prevádzkarne ...

(9)

Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny v evidencii vozidiel je povinný predložiť osvedčenie o evidencii ...

(10)

Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, má adresu pobytu, sídla alebo prevádzkarne v rovnakom ...

(11)

Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, má adresu pobytu, sídla alebo prevádzkarne v inom ...

(12)

Orgán Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel podľa odseku 1 písm. b), c), e) až ...

(13)

Orgán Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel podľa odseku 8 a držiteľovi vozidla ...

(14)

Doterajší vlastník vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, môže požiadať ...

(15)

Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná ...

(16)

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť odcudzenie vozidla najbližšiemu orgánu Policajného ...

(17)

Povinnosť držiteľa vozidla osobne oznámiť orgánu Policajného zboru zmenu podľa odseku 1 neplatí, ...

(18)

Prevod držby vozidla na inú osobu podľa odseku 1 písm. a) je možné vykonať aj pri dočasnom vyradení ...

§ 116a
Zmeny v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby
(1)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 2 aj prostredníctvom ...

(2)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. a) aj ...

(3)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. c), ...

(4)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže oznámiť stratu alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii ...

(5)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 8 aj prostredníctvom ...

(6)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný po automatizovanom oznámení zmeny orgánom Policajného ...

a)
odovzdať pôvodne vydané osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo ...
b)
odovzdať pôvodne vydanú tabuľku s evidenčným číslom, ak orgán Policajného zboru vydáva novú ...
c)
preukázať oslobodenie od platenia správneho poplatku podľa osobitného predpisu,59a)
d)
preukázať dôvod zníženia výšky správneho poplatku podľa osobitného predpisu.59b)
(7)

Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná ...

(8)

Ak vlastník vozidla evidovaného v Slovenskej republike uzatvoril zmluvu na predaj vozidla s osobou, ...

(9)

Doterajší vlastník vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, môže požiadať ...

(10)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. a) aj ...

Zápis vlastníka vozidla a držiteľa vozidla
§ 117
(1)

Po oznámení zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. a) je osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, ...

(2)

Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, požiada orgán Policajného zboru po 30 dňoch odo ...

(3)

Orgán Policajného zboru zaeviduje zápis ďalšieho vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla v ...

(4)

Povinnosť osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, osobne požiadať orgán Policajného zboru ...

(5)

Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, môže požiadať o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, ...

(6)

Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, je povinná po automatizovanom oznámení zmeny orgánom ...

(7)

Povinnosť osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, umožniť porovnanie údajov uvádzaných v ...

(8)

Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná ...

(9)

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla požiadal o zmenu prostredníctvom elektronickej služby ...

§ 118
(1)

Orgán Policajného zboru vykoná zmeny v evidencii, ak o to požiada vlastník vozidla zapísaný v ...

(2)

Na osobu, na ktorú sa držba vozidla previedla, prechádzajú práva a povinnosti držiteľa vozidla ...

(3)

Na prevod držby vozidla sa použijú ustanovenia § 114 ods. 4 a 5 a § 115 ods. 4.

(4)

Orgán Policajného zboru nevykoná zápis o zmene držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a ...

§ 119
Odhlásenie vozidla do cudziny
(1)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla prihláseného do evidencie je pri odhlásení vozidla do ...

(2)

Orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu, sídla alebo prevádzkarne držiteľa vozidla ...

(3)

Vlastník dosiaľ neevidovaného vozidla, ktorému výrobca alebo zástupca výrobcu vystavil a vydal ...

(4)

Orgán Policajného zboru nevykoná odhlásenie vozidla do cudziny, ak toto vozidlo bolo vyradené z ...

(5)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla prihláseného do evidencie vozidiel môže požiadať o odhlásenie ...

(6)

Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná ...

(7)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný po automatizovanom oznámení zmeny orgánom Policajného ...

(8)

Povinnosť predloženia dokladu podľa § 116 ods. 6 neplatí, ak sa pri vývoze vozidla do cudziny ...

§ 119a
Dočasné vyradenie vozidla z evidencie
(1)

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, dočasne vyradí vozidlo z evidencie vozidiel, ak ...

(2)

Vlastník vozidla, držiteľ vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, je pri dočasnom ...

(3)

Vlastníkovi vozidla, držiteľovi vozidla alebo osobe, na ktorú sa držba vozidla previedla, orgán ...

(4)

Počas celej doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel vozidlo nesmie byť prevádzkované ...

(5)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie vozidiel, ktorý chce také ...

(6)

Orgán Policajného zboru pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel vráti vlastníkovi ...

(7)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel je povinný ...

(8)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie, je povinný najneskôr do ...

a)
opätovné zaradenie vozidla do evidencie,
b)
predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie,
c)
vyradenie vozidla z evidencie,
d)
prevod držby vozidla na inú osobu,
e)
zmenu vlastníckeho práva k vozidlu alebo
f)
zápis vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla.
(9)

Pri predĺžení lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa primerane postupuje podľa ...

Vyraďovanie vozidiel z evidencie
§ 120
(1)

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ktoré nepodlieha spracovaniu ...

(2)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré nepodlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu,66) ...

(3)

Ak bolo staré vozidlo odovzdané na spracovanie, vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný ...

(4)

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v štáte ...

(5)

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v štáte ...

(6)

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ starého vozidla žiada vyradiť z evidencie vozidlo, ktoré má ...

(7)

Vyradením z evidencie vozidlo stráca schválenie na prevádzku v cestnej premávke.

(8)

Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie, smie byť znova prihlásené do evidencie vozidiel, len ...

(9)

Vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla orgán Policajného zboru vydá písomné potvrdenie ...

(10)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, na spracovanie ktorého sa nevzťahujú ustanovenia o spracovaní ...

(11)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný do 15 dní po automatizovanom oznámení orgánu ...

(12)

Vlastník vozidla alebo držiteľ starého vozidla, ktorý odovzdal staré vozidlo osobe vykonávajúcej ...

§ 121
(1)

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, rozhodne o vyradení vozidla z evidencie aj na návrh ...

(2)

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak bolo rozhodnuté ...

(3)

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí staré vozidlo z evidencie, ak príslušný ...

§ 122
Zastupovanie
(1)

Iná osoba môže za vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla konať, len ak jej bolo udelené písomné ...

(2)

Iná osoba môže za vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla konať, ak jej vlastník vozidla alebo ...

TRETIA HLAVA
EVIDENČNÉ ČÍSLA

Evidenčné číslo
§ 123
(1)

Každé vozidlo podliehajúce evidencii musí mať pridelené evidenčné číslo.

(2)

Evidenčné číslo pridelí a tabuľku s evidenčným číslom vydá orgán Policajného zboru, kde ...

(3)

Tabuľka s evidenčným číslom môže byť vyrobená

a)
zo zliatin ľahkých kovov alebo
b)
zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla.
(4)

Držiteľ vozidla je povinný vydanú tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne pripevniť na vozidlo. ...

(5)

Bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s nečitateľnou alebo poškodenou ...

(6)

Na tabuľke s evidenčným číslom ani v jej blízkosti na vozidle s výnimkou poznávacej značky ...

(7)

Držiteľ vozidla je povinný bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru tabuľku s evidenčným ...

(8)

Orgán Policajného zboru pridelí nové evidenčné číslo a vydá tabuľku s evidenčným číslom ...

(9)

Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla kategórie M, N, O a R68) možno takémuto ...

(10)

Ak sa vozidlu prideľuje predná aj zadná tabuľka s evidenčným číslom a došlo ku strate alebo ...

(11)

Ak došlo k strate, odcudzeniu alebo k poškodeniu tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla ...

(12)

Ak vozidlo má už pridelenú tabuľku s evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. a), možno na ...

(13)

Ak vozidlo má už pridelenú tabuľku s evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. b), možno na ...

(14)

Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná nová tabuľka s pôvodným evidenčným číslom alebo nová ...

(15)

Každý, kto nájde tabuľku s evidenčným číslom, je povinný ju bezodkladne odovzdať najbližšiemu ...

(16)

Evidenčné číslo musí byť vždy dobre čitateľné. Ak je vozidlo vybavené spájacím zariadením, ...

(17)

Ak bola vydaná tabuľka s evidenčným číslom podľa odseku 16, držiteľ vozidla alebo vlastník ...

(18)

Vzory tabuliek s evidenčným číslom, ich rozmery, miesto upevnenia na vozidle, vyhotovenie, označenie ...

§ 124
(1)

Evidenčné číslo tvoria písmená a číslice. Prvá dvojica písmen evidenčného čísla označuje ...

(2)

Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla možno prideliť evidenčné číslo, v ktorom ...

a)
písmená na prvom až piatom mieste,
b)
písmená na prvom až štvrtom mieste a číslica na piatom mieste alebo
c)
písmená na prvom až treťom mieste a kombinácia číslic na štvrtom a piatom mieste.
(3)

Evidenčné číslo podľa odseku 2 nemožno prideliť, ak držiteľ vozidla žiada o pridelenie evidenčného ...

a)
prideleného inému vozidlu,
b)
v ktorom sa nachádzajú hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy alebo ...
c)
v ktorom sa nachádza názov alebo skratka názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického ...
d)
v ktorom sa nachádza text podporujúci alebo propagujúci hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k ...
e)
obsahujúceho písmená s diakritickým znamienkom alebo malé písmená.
(4)

Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije pri prideľovaní evidenčného čísla

a)
prípojnému vozidlu vrátane prípojného vozidla za motocykel, motorovú trojkolku a štvorkolku,
b)
vozidlám štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, štátnych fondov a štátnych rozpočtových ...
(5)

Orgán Policajného zboru vydá tabuľku s evidenčným číslom zo svojich skladových zásob, o ktorej ...

§ 125
(1)

Evidenčné číslo vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky tvorí ...

(2)

Evidenčné číslo vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských ...

(3)

Vozidlám členov cudzích zastupiteľských úradov so sídlom v Slovenskej republike, ktorí požívajú ...

(4)

Vzor značiek s písmenami CD a CC a ich rozmery ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 126
Osobitné evidenčné číslo
(1)

Vozidlu môže byť pridelené osobitné evidenčné číslo, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie ...

(2)

Vodič vozidla opatreného tabuľkou s osobitným evidenčným číslom, ak je to nevyhnutne potrebné ...

(3)

Osobitné evidenčné číslo tvoria

a)
písmeno P a päť číslic, ktoré oddeľuje štátny znak, alebo
b)
dvojica číslic a päť číslic, ktoré oddeľuje štátny znak.
(4)

Za osobitné evidenčné číslo podľa odseku 3 písm. b) sa považuje aj evidenčné číslo vozidiel ...

(5)

Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. a) možno označiť len vozidlo ...

(6)

Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. b) možno označiť len vozidlo ...

(7)

Za písmenom P podľa odseku 3 písm. a) môže byť uvedené aj ďalšie písmeno. Toto písmeno nesmie ...

Zvláštne evidenčné číslo
§ 127
(1)

Motorové vozidlo alebo jeho prípojné vozidlo, ktorého vlastník požiadal o schválenie jednotlivého ...

(2)

Zvláštne evidenčné číslo môže prideliť a tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a ustanovené ...

(3)

Zvláštne evidenčné číslo tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch okrem zvláštneho ...

(4)

Dvojica písmen v prvom riadku označuje okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané, ...

(5)

V druhom riadku sa uvádza písmeno M, V, H, S alebo Z a tri číslice; ak je zvláštne evidenčné ...

(6)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M sa môže prideliť novovyrobenému vozidlu, novokúpenému ...

(7)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V sa môže prideliť len vozidlu určenému na ...

(8)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H sa môže prideliť len historickému vozidlu.69b) ...

(9)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno S sa môže prideliť len športovému vozidlu.69c) ...

(10)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno Z sa môže prideliť len vozidlu kategórie Ps ...

(11)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce v prvom riadku písmeno C a v druhom riadku päť číslic ...

(12)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému ...

a)
meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ...
b)
názov, adresu sídla alebo prevádzkarne a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú ...
c)
základné technické údaje vozidla, a to
1.
značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu ...
2.
dĺžku, šírku a výšku vozidla,
d)
fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
e)
odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke, ...
f)
dátum a podpis žiadateľa.
(13)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C podľa odseku 12 nemožno prideliť vozidlám, ...

a)
schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa osobitného predpisu,70a)
b)
povolenie skúšobnej prevádzky podľa osobitného predpisu,69a)
c)
dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla podľa osobitného predpisu.70b) ...
(14)

Tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom možno vydať len na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac ...

a)
C, M alebo S najviac na jeden rok odo dňa podania žiadosti o vydanie tabuľky; platnosť dokladov ...
b)
H na dobu uvedenú v dokladoch vydaných príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie ...
§ 128
(1)

Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M možno vydať

a)
schváleným vozidlám na prevádzku v cestnej premávke, ak o vydanie tabuľky požiadal
1.
výrobca vozidla,
2.
zástupca výrobcu vozidla,
3.
predajca nového vozidla,
4.
stredná škola, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, ktorých študijné programy alebo ...
5.
právnická osoba, ktorej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo ...
b)
neschváleným vozidlám na prevádzku v cestnej premávke, ak o vydanie tabuľky požiadal držiteľ ...
(2)

Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno C možno vydať okresnému úradu ...

(3)

K tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C alebo písmeno M sa súčasne ...

(4)

Vzory tlačív uvedených v odseku 3 a osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla ustanoví ...

§ 129
Ten, komu boli podľa § 127 vydané tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a príslušné tlačivá, ...
a)

môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčenia o pridelení zvláštneho ...

b)

môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a k nim vydané doklady len na dobu ...

c)

je povinný viesť prehľad o prideľovaní tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom a dokladov ...

§ 130
(1)

Vozidlo označené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M, H, S alebo ...

(2)

Na osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a na osvedčenie o evidencii časť I ...

§ 131
(1)

Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim ...

(2)

Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim ...

§ 132
Spoločné ustanovenia o osobitnom evidenčnom čísle a o zvláštnom evidenčnom čísle
(1)

Na osobitné evidenčné číslo, zvláštne evidenčné číslo a na doklady k nim vydávané sa primerane ...

(2)

Orgán Policajného zboru je oprávnený odobrať tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a osvedčenie ...

§ 132a
Výmena tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenia o evidencii prostredníctvom elektronickej služby ...
(1)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o výmenu tabuľky s evidenčným číslom, ...

(2)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o vydanie tabuľky s evidenčným číslom ...

(3)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný po automatizovanom oznámení zmeny orgánom Policajného ...

§ 133
Poznávacia značka
(1)

Ak sa vozidlo evidované v Slovenskej republike nachádza v cudzine, musí byť označené poznávacou ...

(2)

Vozidlo s evidenčným číslom cudzieho štátu musí byť v cestnej premávke označené poznávacou ...

(3)

Vzor poznávacej značky Slovenskej republiky a jej rozmery ustanoví všeobecne záväzný právny ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 134
Výroba tlačív dokladov a tabuliek s evidenčným číslom a manipulácia s nimi

Tabuľku s evidenčným číslom a čistopisy tlačív dokladov podľa tohto zákona môže vyrábať ...

§ 135
Osobitné povinnosti
(1)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, každý je povinný dostaviť sa na vlastné náklady na ...

(2)

Na vozidle, ktoré nepodlieha evidencii, musí byť počas jeho prevádzky v cestnej premávke čitateľne ...

§ 136
Osobitné ustanovenia o niektorých vozidlách
(1)

Ustanovenia šiestej časti tohto zákona okrem § 126 a § 132 ods. 1 sa nevzťahujú na vozidlá Ministerstva ...

(2)

Vozidlám zastupiteľských úradov, diplomatov, konzulov z povolania a ďalších osôb, ktoré podľa ...

(3)

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla staršieho ako 30 rokov požiada pri evidenčnom úkone ...

SIEDMA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 137
(1)

Porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzných ...

(2)

Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je

a)
jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky; to neplatí, ak ide o cyklistu podľa § 4 ...
b)
odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky,
c)
také porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej ...
d)
jazda po požití lieku, ktorý môžu znížiť schopnosť vodiča bezpečne viesť vozidlo,
e)
použitie vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná ...
f)
nezastavenie vozidla na pokyn STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo na signál ...
g)
vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané,
h)
nedanie prednosti v jazde,
i)
neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri ...
j)
jazda v protismernej časti cesty, ak si to nevyžaduje situácia v cestnej premávke,
k)
neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy,
l)
vedenie vozidla bez tabuľky s evidenčným číslom alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá ...
m)
vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku ...
n)
predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané,
o)
vedenie motorového vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca podľa ...
p)
porušenie povinnosti podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3, § 9 ods. 2 alebo § 25 ods. 1 písm. g),
q)
zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde ...
r)
ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov,
s)
ohrozenie chodca na chodníku alebo chodca prechádzajúceho cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, ...
t)
ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov,
u)
ohrozenie cyklistu pri obchádzaní alebo predchádzaní,
v)
porušenie povinností inštruktora autoškoly podľa § 7,
w)
porušenie povinností spolujazdca podľa § 74 ods. 2,
x)
vedenie motorového vozidla s neplatným vodičským preukazom z dôvodu nesplnenia si povinnosti podľa ...
y)
neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia ...
z)
jazda s vozidlom s nebezpečnými chybami v rámci technického stavu vozidla71aa) alebo jazda s vozidlom ...

Správne delikty

§ 138
(1)

Orgán Policajného zboru uloží pokutu do 3 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ...

a)
prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu nespĺňa podmienky ...
b)
bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu ...
c)
prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej je pre také vozidlo ...
d)
neodstráni prekážku cestnej premávky,
e)
zverí vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa ustanovené podmienky na jeho vedenie, nemá pri sebe ...
f)
nezabezpečí, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ...
g)
prikáže alebo dovolí neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického ...
h)
prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením ...
i)
v súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgánu oprávnenému ...
j)
poruší ustanovené alebo určené podmienky o vedení, uschovávaní alebo o predkladaní výkazov ...
k)
nesplní povinnosť podľa § 43,
l)
poruší alebo si nesplní povinnosť podľa § 60,
m)
nesplní povinnosť podľa § 90,
n)
nesplní povinnosť podľa § 91 ods. 8 a 9,
o)
nesplní povinnosť podľa § 114 ods. 2, § 116 ods. 3 a 8, § 117 ods. 1, § 119a ods. 8 a § 131,
p)
nesplní povinnosť podľa § 143 ods. 15.
(2)

Pokutu do 7 000 eur uloží orgán Policajného zboru, ak právnická osoba alebo fyzická osoba – ...

(3)

Ministerstvo vnútra uloží pokutu do 17 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ...

§ 139
Ukladanie pokút
(1)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, následky a čas trvania protiprávnej činnosti.

(2)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán príslušný uložiť pokutu dozvedel ...

(3)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.

(4)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch držiteľa vozidla

§ 139a
(1)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. a), orgán Policajného zboru uloží ...

(2)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží ...

(3)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil v obci povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného ...

a)
15 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 6 až 10 km h-1,
b)
39 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km h-1,
c)
66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km h-1,
d)
96 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km h-1,
e)
141 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km h-1,
f)
201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km h-1,
g)
270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km h-1,
h)
342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km h-1,
i)
402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km h-1,
j)
471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km h-1,
k)
540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km h-1,
l)
600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km h-1,
m)
699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km h-1,
n)
798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 70 km h-1.
(4)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil mimo obce povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného ...

a)
30 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km h-1,
b)
42 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km h-1,
c)
66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km h-1,
d)
99 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km h-1,
e)
162 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km h-1,
f)
201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km h-1,
g)
270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km h-1,
h)
342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km h-1,
i)
402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km h-1,
j)
471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km h-1,
k)
540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km h-1,
l)
600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km h-1,
m)
699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 71 až 75 km h-1,
n)
798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 75 km h-1.
(5)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. c), orgán Policajného zboru uloží ...

(6)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. d), orgán Policajného zboru uloží ...

(7)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. e), orgán Policajného zboru uloží ...

a)
198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia ...
b)
78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené v písmene a).
(8)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. f), orgán Policajného zboru uloží ...

(9)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. g), orgán Policajného zboru uloží ...

a)
99 eur, ak bola prekročená hmotnosť do 10 %,
b)
231 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 10 % do 15 %,
c)
342 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 15 % do 20 %,
d)
450 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 20 % do 25 %,
e)
570 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 25 % do 30 %,
f)
681 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 30 % do 35 %,
g)
798 eur, ak bola prekročená hmotnosť o viac ako 35 %.
(10)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. h), orgán Policajného zboru uloží ...

(11)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. i), orgán Policajného zboru uloží ...

§ 139b
(1)

Ak bolo jedným konaním spáchaných viacero porušení povinností podľa § 6a, výška pokuty sa ...

(2)

Správny delikt držiteľa vozidla možno prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ...

(3)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov od porušenia povinnosti podľa § 6a.

(4)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do ...

(5)

Pokuta uložená rozhodnutím podľa § 139d a trovy konania podľa § 139d ods. 8 sa musia uhradiť ...

(6)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 139c
(1)

Orgán Policajného zboru vec odloží, ak

a)
nemožno zistiť držiteľa vozidla,
b)
držiteľ vozidla požíva výsady a imunitu podľa medzinárodného práva,
c)
bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie pravidiel cestnej premávky,
d)
zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 6a zanikla,
e)
bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 6a odcudzené motorové vozidlo alebo bola odcudzená tabuľka ...
f)
bola totožnosť vodiča zistená podľa § 139e ods. 2,
g)
ide o vozidlo podľa § 16 ods. 8.
(2)

Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva. O odložení veci sa držiteľ vozidla neupovedomuje; to ...

(3)

Ak orgán Policajného zboru zistí porušenie povinnosti podľa § 6a a vec odloží podľa odseku ...

(4)

Na účely zistenia držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte ...

§ 139d
(1)

Ak orgán Policajného zboru zistí porušenie povinnosti podľa § 6a a nie je dôvod na odloženie ...

(2)

Držiteľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ...

(3)

Orgán Policajného zboru odmietne odpor, ak

a)
neobsahuje predpísané náležitosti,
b)
bol podaný podľa odseku 7 a neobsahuje údaje o vodičovi podľa odseku 7,
c)
bola pokuta už uhradená.
(4)

O odmietnutí odporu sa držiteľ vozidla upovedomí.

(5)

Podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje a orgán Policajného ...

(6)

Ak po podaní odporu orgán Policajného zboru podľa odseku 1 alebo príslušný orgán Policajného ...

(7)

Ak držiteľ vozidla v odpore proti rozkazu uvedie údaje o vodičovi motorového vozidla, ktorý viedol ...

(8)

Držiteľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt ...

(9)

Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom oznámenia ...

(10)

Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 6 a 7 a rozhodnutie o prerušení ...

§ 139e
(1)

Konanie podľa osobitného predpisu71a) o skutku vodiča, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia ...

(2)

Ak je totožnosť vodiča motorového vozidla podľa odseku 1 zistená pred začatím konania o správnom ...

(3)

Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola držiteľovi vozidla uložená pokuta za správny delikt ...

§ 139f
(1)

Evidencia správnych deliktov držiteľov vozidiel je informačný systém Policajného zboru podľa ...

(2)

V evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel sa vedú

a)
údaje o držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a, v rozsahu podľa § 111 ods. ...
b)
údaje o motorovom vozidle, ktorým bola porušená povinnosť podľa § 6a, a jeho evidenčnom čísle ...
c)
miesto, dátum, čas a opis porušenia povinnosti podľa § 6a,
d)
fotodokumentácia alebo videozáznam porušenia povinnosti podľa § 6a,
e)
údaje o podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich s konaním o správnom delikte držiteľa ...
f)
údaje o výkonoch rozhodnutí alebo o exekučných konaniach.
(3)

Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o uložení pokuty za správny delikt držiteľa vozidla, ...

(4)

Informácie z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel sa poskytujú štátnym orgánom a ...

(5)

Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne písomná informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú ...

(6)

Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 4 a 5, sa poskytne informácia z evidencie správnych deliktov ...

(7)

Žiadosť o informáciu podľa odsekov 5 a 6 sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému podľa ...

(8)

Informácia z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel, ktorej obsah je predmetom utajovanej ...

(9)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie správnych deliktov držiteľov ...

§ 139g

Držiteľ vozidla má voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej zveril motorové vozidlo ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 140
Výnimky
(1)

V mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej ...

a)
ustanovení § 35 ods. 1, § 39 ods. 1, 2, 7 až 9; v povolení výnimky sa určia podmienky jej používania, ...
b)
z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, iný zákaz, zónu ...
(2)

Výnimku podľa odseku 1 povoľuje orgán Policajného zboru; ak takáto výnimka presahuje územie ...

(3)

Ministerstvo vnútra môže za podmienok podľa odseku 1 vydať všeobecné povolenie výnimky s platnosťou ...

(4)

Výnimku podľa odseku 1 písm. a) možno povoliť najviac na jeden rok. Výnimku podľa odseku 1 písm. ...

(5)

Žiadosť o povolenie výnimky sa doručí orgánu podľa odseku 2 najneskôr 15 dní pred začiatkom ...

a)
meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby,
b)
územný rozsah alebo trasu, po ktorej sa bude vozidlo pohybovať,
c)
dobu, po ktorú je výnimka potrebná,
d)
účel a zdôvodnenie výnimky,
e)
zoznam vozidiel, na ktoré sa bude výnimka vzťahovať, s uvedením ich evidenčných čísel a držiteľov, ...
(6)

Vodič vozidla je povinný mať doklad o povolení výnimky vo vozidle na viditeľnom mieste. Povolenie ...

(7)

O povolení výnimky a jej zrušení rozhoduje orgán uvedený v odseku 2 s prihliadnutím na dopravno-bezpečnostnú ...

(8)

Okruh vozidiel a osôb, ktorým sa môže povoliť výnimka podľa odseku 1 písm. b), ustanoví všeobecne ...

§ 141
Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný ...

(2)

Ak sa žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia ...

(3)

Ak sa žiadateľovi o výmenu vodičského preukazu a o obnovenie vodičského preukazu vyhovie v celom ...

(4)

Ak sa žiadateľovi o zaevidovanie vozidla alebo o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel vyhovie v celom ...

(5)

Odvolanie nemá odkladný účinok proti rozhodnutiu o

a)
zadržaní vodičského preukazu podľa § 70 ods. 7 a § 71 ods. 5 až 7,
b)
odobratí vodičského oprávnenia,
c)
obmedzení vodičského oprávnenia,
d)
zrušení vodičského oprávnenia,
e)
preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,
f)
preskúmaní psychickej spôsobilosti,
g)
preskúšaní odbornej spôsobilosti,
h)
povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu.43a)
(6)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nepoužije na

a)
vydanie povolenia podľa § 40 ods. 3,
b)
odstránenie prekážky cestnej premávky,
c)
vydanie osobitného označenia vozidla,
d)
určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení podľa tohto zákona,
e)
vydanie poverenia na zastavovanie vozidiel,
f)
výkon oprávnení policajta pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, ...
g)
zadržanie vodičského preukazu podľa § 70 ods. 1, 2, 5 a 8 a § 71 ods. 1,
h)
zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, technického osvedčenia vozidla, evidenčného ...
i)
vydanie preukazu skúšobného komisára a jeho odobratie,
j)
vzdanie sa vodičského oprávnenia,
k)
preskúmanie zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti a vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti ...
l)
vrátenie vodičského oprávnenia alebo zrušenie obmedzenia vodičského oprávnenia,
m)
obnovenie vodičského preukazu,
n)
výmenu vodičského preukazu,
o)
pridelenie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C podľa § 127 ods. ...
p)
povolenie výnimky podľa § 140,
q)
vyradenie vozidla z evidencie podľa § 120 ods. 3.
§ 142
Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, obsahuje ustanovenia odchylne od ...

§ 143
Prechodné ustanovenia
(1)

Výnimky udelené podľa § 127 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke ...

(2)

Na konanie podľa zákona uvedeného v odseku 1 začaté a právoplatne neukončené pred 1. februárom ...

(3)

Tabuľky s evidenčným číslom vydávané od 1. apríla 1997 zostávajú v platnosti.

(4)

O vydanie duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom podľa § 123 ods. 11 nemôže požiadať ...

(5)

Na technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii časť I a časť II vozidla vydané pred 1. ...

(6)

Orgán Policajného zboru vyradí staré vozidlo z evidencie, ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla ...

(7)

Doklady o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov ...

(8)

Vodiči, ktorí podľa doterajších predpisov neboli povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu ...

(9)

Psychickú spôsobilosť môže do 31. mája 2011 posudzovať aj psychológ so špecializáciou klinická ...

(10)

Vodičské oprávnenia udelené pred 1. februárom 2009 zostávajú v platnosti.

(11)

Vodičské preukazy vydávané od 1. januára 1993 zostávajú v platnosti. Vodičské preukazy podľa ...

(12)

Medzinárodné vodičské preukazy vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do ...

(13)

Osobitné označenia vozidiel vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.

(14)

Obmedzenie rozsahu vodičského oprávnenia vyznačené vo vodičskom preukaze na základe doterajších ...

(15)

Príslušný cestný správny orgán zabezpečí zosúladenie už umiestnených dopravných značiek ...

(16)

Poverenia na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti vydané pred účinnosťou tohto zákona ...

§ 143a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010

Psychickú spôsobilosť môže do 31. decembra 2020 posudzovať u vodičov v pôsobnosti ministerstva ...

§ 143b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 19. januára 2013
(1)

Vodičské oprávnenia udelené pred 19. januárom 2013 zostávajú v platnosti v plnom rozsahu a oprávňujú ...

a)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny AM oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny AM, ...
b)
doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny A1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny ...
c)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A s obmedzením výkonu motora do 25 kW oprávňuje na vedenie ...
d)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A, ...
e)
doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny B1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny ...
f)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B, ...
g)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny B+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B, ...
h)
doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny C1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny ...
i)
doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny C1+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny ...
j)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny C, ...
k)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny C+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny CE, ...
l)
doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny D1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny ...
m)
doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny D1+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny ...
n)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny D, ...
o)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny D+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny DE, ...
p)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny T, ...
q)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A/50 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny ...
(2)

Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023. ...

(3)

Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032.

(4)

Držitelia vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, ktorí vedú motorové vozidlo ...

(5)

Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, sú povinní ...

(6)

Preukazy skúšobných komisárov vydané pred 19. januárom 2013 zostávajú v platnosti do doby v ...

§ 143c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011

Ustanovenie § 92 ods. 3 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá porušila pravidlá cestnej premávky uvedené ...

§143d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Vozidlá, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel a ktoré boli dočasne vyradené z prevádzky ...

§ 143e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 možno ...

(2)

Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla do 31. decembra 2015, nepožiada orgán Policajného ...

(3)

Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla do 31. decembra 2015, je povinná pri žiadosti o zápis ...

(4)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie, ktorému uplynula lehota ...

§ 144

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „cesta pre motorové vozidlá“, rozumie ...

§ 145

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 146
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ...

2.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti ...

3.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v prílohe č. 2.“.

2.

V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „so súhlasom dopravného inšpektorátu“.

3.

V § 3 ods. 3 písm. q) sa vypúšťajú slová „po prerokovaní s dopravným inšpektorátom“.

4.

V § 3 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „po dohode s dopravným inšpektorátom1b)“. Súčasne ...

5.

V § 3 ods. 4 písm. f) sa slovo „určuje“ nahrádza slovom „určujú“, vypúšťajú sa slová ...

6.

V § 3 ods. 5 písm. f) sa slovo „určuje“ nahrádza slovom „určujú“, vypúšťajú sa slová ...

7.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) Cestný správny orgán a obec môžu určovať používanie dopravných značiek, dopravných ...

8.

§ 3b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na povolenie cestného správneho orgánu podľa odseku 1 je potrebný predchádzajúci súhlas ...

9.

V § 8 ods. 1 prvej vete sa slová „odsekoch 6, 7 a 9 vydané po dohode s dopravným inšpektorátom“ ...

10.

V § 8 ods. 6 prvej vete sa za slovo „priechodoch“ vkladajú slová „vonkajších hraníc Európskej ...

11.

V § 8 ods. 7 prvej vete sa za slovo „priechodoch“ vkladajú slová „vonkajších hraníc Európskej ...

12.

V § 8 odsek 9 znie:

„(9) Na území Slovenskej republiky s výnimkou hraničných priechodov meranie hmotnosti, nápravových ...

13.

V § 8 odsek 13 znie:

„(13) Športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod okresu alebo územný ...

14.

V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „záväzným stanoviskom.2ab)“.

15.

V § 22c ods. 3 sa slová „desaťnásobku úhrady na kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „päťdesiatnásobku ...

16.

Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 135/1961 Zb. ZOZNAM DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST D1 Bratislava /Petržalka ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Podľa tohto zákona sa posudzuje aj priestupok spáchaný v cudzine občanom Slovenskej republiky ...

2.

§ 10 znie:

„§ 10 (1) Osobitný zákon môže ustanoviť osoby, ktorých konanie, ktoré má znaky priestupku, ...

3.

V § 13 odsek 2 znie:

„(2) Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, v blokovom konaní (§ 84) možno uložiť ...

4.

V § 14 ods. 1 sa slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.

5.

V § 14 odsek 3 znie:

„(3) Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie ...

6.

V § 19 odsek 3 znie:

„(3) Horná hranica pokuty sa u mladistvých znižuje na polovicu; nesmie byť pritom vyššia ako ...

7.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (1) Priestupku proti bezpečnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3b, 3c a 3d znejú:

„3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...

8.

§ 52 znie:

„§ 52 Ak osobitný zákon neustanovuje inak, priestupky prejednávajú a) obvodné úrady, b) orgány ...

9.

§ 54 sa vypúšťa.

10.

V § 56 odsek 2 znie:

„(2) Každý je povinný podať orgánom oprávneným objasňovať priestupky nevyhnutné vysvetlenia ...

11.

V § 58 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Správne orgány sú oprávnené požiadať o vykonanie ...

12.

V § 84 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený ...

13.

V § 84 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

14.

V § 86 písmeno a) znie:

„a) orgány Policajného zboru priestupky podľa § 30, § 46 až 50 alebo ďalšie priestupky, ak ...

15.

V § 86 písmeno f) znie:

„f) orgány Železničnej polície priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa ...

16.

§ 88 vrátane nadpisu nad § 88 znie:

„Výkon rozhodnutia § 88 Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, ktorá je príjmom obce (§ ...

17.

Za § 88 sa vkladajú § 88a a 88b, ktoré znejú:

„§ 88a (1) Rozhodnutie o uložení pokuty prevyšujúcej 60 eur, ak nebola uložená v blokovom konaní, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15)
§ 524 až 530 Občianskeho zákonníka.“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady ...

1.

V § 3 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 6 znejú:

„5) § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ...

2.

V § 8 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej ...

3.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 8 zákona Národnej ...

4.

§ 16a vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla (1) Príslušník ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA v položke 63 sa vypúšťa Oslobodenie.

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položka 64 znie:

„Položka 64

Povolenie výnimky20) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) § 140 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položka 66 znie:

„Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa za položku 69 vkladá položka 69a, ktorá ...

„Položka 69a

Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Napríklad § 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 73 písmeno a) znie:

„a) Podanie žiadosti o dočasné vyradenie cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z premávky ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položka 73 sa dopĺňa písmenom d), ktoré ...

„d) podanie žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN 16,5 eur“. ...

7.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 76 písmená c) a f) znejú:

„c) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ...

8.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 76 sa za písmeno f) vkladajú nové ...

„g) pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi ...

9.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v splnomocnení k položke 80 sa vypúšťa ...

Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 2 a 3.

10.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v splnomocnení k položke 80 bod 2 znie:

„2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ...

11.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v poznámkach k položke 80 bod 1 znie:

„1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 znejú:

„24) Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z. o najväčších ...

12.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položke 80 v bode 2.2. sa odkaz 25 nahrádza ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a)
Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.“.

13.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v poznámkach k položke 80 v bodoch 2 a 11 ...

Čl. VI

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...

1.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
snežné skútre“.

2.

V § 12 ods. 1 písmeno k) znie:

„k) poskytnúť bezodplatne na písomné vyžiadanie štátnemu dopravnému úradu a obvodnému úradu ...

3.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

„m) poskytnúť bezodplatne v elektronickej forme povereným technickým službám podľa § 25 v ...

4.

V § 16c sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) ak jednotlivo dovezené vozidlo vybavené špeciálnou nadstavbou bolo vyrobené na vojenské ...

5.

V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné ...

6.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Podrobnosti o najväčších prípustných rozmeroch a najväčších prípustných hmotnostiach ...

7.

V § 107 sa odsek 14 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) výrobcovi, zástupcovi výrobcu, fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, právnickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a) Napríklad článok 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. ...

8.

V § 112 ods. 24 sa slová „osvedčenia na montáž plynových zariadení“ nahrádzajú slovami ...

9.

V prílohe č. 1 časti A sa za slová „Kategória P: pracovné stroje“ vkladajú slová „Kategória ...

10.

V prílohe č. 1 časti B sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:

„11. Kategória LS – snežné skútre, t. j. zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa riadia pomocou ...

Doterajší bod 11 sa označuje ako bod 12.

11.

V prílohe č. 1 časti B bod 12 znie:

„12. Kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009 okrem čl. I § 112 ods. 7 a § 116 ods. 10, ktoré ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 8/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované ...

  3.

  Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (mimoriadne vydanie ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ z 3. apríla 2014 o zmene smernice Rady 1999/37/ES ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  § 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...
 • 3)  § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 240/2005 Z. ...
 • 4)  § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
 • 5)  Napríklad § 8 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii ...
 • 6)  Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, § 18 zákona ...
 • 8)  § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 8a)  § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 130 ods. 5 Trestného zákona.
 • 9a)  § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 10)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 11)  § 4 ods. 6 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene ...
 • 12)  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní ...
 • 14)  § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2005 Z. z. § 16 ods. 1 písm. ...
 • 15)  Napríklad § 81 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
 • 16)  § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 17)  Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov ...
 • 19)  § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z.
 • 20)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 20b)  § 5 ods. 5 vyhlášky č. 464/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 9/2015 Z. z.
 • 22)  § 21 zákona č. 56/2012 Z. z..
 • 23)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného ...
 • 24)  § 34 zákona č. 56/2012 Z. z..
 • 24a)  § 11 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...
 • 25)  § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 22 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 27)  § 9 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 17 a 55 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 28a)  § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných ...
 • 28aa)  § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28ab)  § 67 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 29)  § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 30)  § 2 a 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších ...
 • 31)  § 125 Trestného zákona.
 • 31a)  § 11 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú ...
 • 32)  § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 33)  § 123 ods. 3 Trestného zákona.
 • 33a)  § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 33b)  § 5 ods. 5 a 9 zákona č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave ...
 • 34)  Napríklad rozhodnutie Rady č. 93/704/ES z 30. novembra 1993 o vytvorení databázy spoločenstva o ...
 • 35)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 35a)  § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 36)  Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 77d zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných ...
 • 36a)  § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 37)  § 58 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ...
 • 37a)  § 27 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37b)  § 49 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
 • 37c)  § 38 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona ...
 • 38)  § 88a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 38a)  § 47 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 39)  § 21 a 24 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.
 • 40a)  § 60 ods. 7 a 10 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 41)  § 23 ods. 4 a 7 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 41a)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41b)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z.
 • 43)  § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 43a)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
 • 43b)  § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 93/2005 Z. z.
 • 44)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 45)  § 73 Trestného zákona.
 • 45a)  § 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
 • 45b)  Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva ...
 • 46)  § 25 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 47)  § 70 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 47a)  Časť A prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ...
 • 48)  § 25 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  § 60 až 68 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 50)  § 126 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 51)  § 110 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 52)  § 119 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 53)  § 132 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 53a)  § 60 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 53b)  Čl. 8 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 443/2009. Čl. 8 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 510/2011. ...
 • 54)  § 99 písm. o) a § 101 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 54a)  § 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 55)  § 17 zákona č. 381/2001 Z. z.
 • 56)  § 14 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z.
 • 57)  § 11 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z.o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. ...
 • 57a)  § 5 ods. 13, § 6 ods. 7 a § 7 ods. 9 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. ...
 • 57aa)  § 31 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 58)  Napríklad § 588 a 658 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 409 Obchodného ...
 • 59)  § 16a ods. 5 písm. a) alebo ods. 12 písm. a) alebo § 16b ods. 6 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. ...
 • 59a)  Oslobodenie k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 59b)  Prvý bod poznámok k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 59c)  Napríklad § 212 Civilného sporového poriadku, § 203 Civilného mimosporového poriadku.
 • 60)  § 17 ods. 10 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 61)  § 84 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z.§ 85 ods. 6 písm. b) alebo d) a § 85 ods. 7 písm. b) alebo ...
 • 62)  § 84 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z.§ 85 ods. 5 písm. d) vyhlášky č. 578/2006 Z. z.
 • 63)  § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 63a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 205/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanické ...
 • 63b)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok ...
 • 63c)  § 101 písm. c) štvrtý bod zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 65)  § 4b zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 65a)  § 21 ods. 1 písm. b) tretí a štvrtý bod zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 ...
 • 65aa)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 66)  Štvrtá časť piaty oddiel zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 66a)  § 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty ...
 • 66b)  § 60 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 67)  § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 68)  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní ...
 • 69)  § 14 až 16d a 23a zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69a)  § 49 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 69b)  § 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 69c)  § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 70)  § 4 ods. 6 písm. a) a ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 70a)  § 26 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 70b)  § 50 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 70c)  § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení ...
 • 71a)  Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 115 zákona č. 385/2000 Z. z. ...
 • 71aa)  § 63 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 71ab)  § 67 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 71ac)  § 69 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 72)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore