Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022

Platnosť od: 16.01.2009
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 28.02.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Správne poplatky, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST40JUD365104DS29EUPP8ČL14

Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 8/2009 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 310/2021

Legislatívny proces k zákonu 310/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, ...

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov
(1)

Cestnou premávkou na účely tohto zákona sa rozumie užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a ...

(2)

Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

a)
autobusom motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na ...
b)
dať prednosť v jazde povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v ...
c)
držiteľom vozidla osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia, alebo ...
d)
električkovým koľajovým pásom časť cesty určená predovšetkým na premávku električky,
e)
hranicou križovatky miesto, ktoré tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína ...
f)
chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ...
g)
chodníkom komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo ...
h)
jazdnou súpravou súprava zložená z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo viacerých ...
i)
krajnicou časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty,
j)
križovatkou miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,
k)
križovatkou s riadenou premávkou križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo ...
l)
motorovým vozidlom nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou prípadu podľa písmena f) ...
m)
nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily ...
n)
neobmedzením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky ...
o)
neohrozením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky ...
p)
orgánom Policajného zboru útvar Policajného zboru zriadený podľa osobitného predpisu,4)
q)
pobytom trvalý pobyt občana Slovenskej republiky, prechodný pobyt občana Slovenskej republiky trvalo ...
r)
prekážkou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov,
s)
samovyvažovacím vozidlom vozidlo založené na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktoré na zachovanie svojej ...
t)
státím uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,
u)
účastníkom cestnej premávky osoba, ktorá sa priamo zúčastňuje cestnej premávky,
v)
vodičom osoba, ktorá vedie vozidlo,
w)
vozidlom motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka,
x)
vozovkou spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel,
y)
zastavením uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie ...
z)
zastavením vozidla prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,
aa)
zníženou viditeľnosťou viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom ...
ab)
zvláštnym motorovým vozidlom motorové vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku na cestách, ktoré ...

DRUHÁ ČASŤ

PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI

§ 3 - Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky
(1)

Účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v tomto zákone.

(2)

Účastník cestnej premávky je ďalej povinný

a)
správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, ...
b)
poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
c)
poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou ...
(3)

Používanie technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie ...

§ 4 - Povinnosti vodiča
(1)

Vodič je povinný

a)
použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke,6)
b)
mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom,7)
c)
venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,
d)
brať ohľad na vozidlo označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly,8)
e)
dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne ...
f)
dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ...
g)
pribrať potrebný počet spôsobilých osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, a na ten účel ich ...
h)
zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ...
i)
zabezpečiť pred jazdou a počas jazdy, aby sa vo výhľadovom poli vodiča nenachádzali predmety, ktoré ...
(2)

Vodič nesmie

a)
viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania ...
b)
viesť motorové vozidlo akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze ...
c)
požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku,9)
d)
viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková ...
e)
viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo,
f)
viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť vozidlo je znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo ...
g)
odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla ustanovené týmto zákonom, ...
h)
ohroziť chodcov na chodníku, pri odbočovaní, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,
i)
ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov,
j)
poškodzovať životné prostredie, najmä jazdou po verejnej zeleni alebo cestnej zeleni,
k)
prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
l)
znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
m)
počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, ...
n)
používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety a obťažovať ...
o)
použiť na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného ...
p)
zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť ...
(3)

Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách; to neplatí, ak sa motorové vozidlo v súlade s osobitnými ...

a)
v súvislosti s organizovaným športovým, spoločenským alebo iným verejným podujatím,
b)
na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce,
c)
v súvislosti s výkonom poľovníckeho práva a rybárskeho práva alebo ich kontrolou,
d)
na záchranné práce,
e)
na práce vo verejnom záujme,
f)
na plnenie úloh spojených s ochranou životného prostredia, železničnej dopravy, verejného poriadku, ...
g)
na prepravu do obytného alebo rekreačného zariadenia,
h)
v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou alebo prieskumnou činnosťou alebo
i)
v priestore, ktorý nie je verejne prístupný, so súhlasom jeho vlastníka alebo inej oprávnenej osoby.
(4)

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom ...

(5)

Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky, ...

§ 5 - Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
(1)

Vodič motorového vozidla kategórie PS11) s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km h-1 ...

(2)

Vodič motorového vozidla kategórie PS s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km h-1 a vodič ...

(3)

Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom,14) je povinný mať bezpečnostný ...

(4)

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a vodič jazdnej ...

(5)

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg je pri jazde ...

§ 6 - Povinnosti prevádzkovateľa vozidla
(1)

Prevádzkovateľ vozidla16) nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na jeho vedenie ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla nesmie

a)
prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ...
b)
prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej má takéto vozidlo obmedzenú ...
c)
prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo vybavené technickými prostriedkami a zariadeniami, ...
(3)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých a náležite ...

(4)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo ...

(5)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti ...

(6)

Ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba, ktorá v rámci svojej činnosti zveruje motorové vozidlo ...

§ 6a - Povinnosti držiteľa vozidla

Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá ...

a)

zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej ...

b)

rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3,

c)

povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál ...

d)

zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo ...

e)

zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky ...

f)

prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29,

g)

najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu ...

h)

zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného ...

i)

zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz jazdy vozidla ...

j)

povinnosť umožniť vozidlu, ktoré používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým ...

k)

povinnosť vytvoriť voľný priestor na prejazd vozidiel (ďalej len „záchranárska ulička“) podľa § 10 ods. ...

§ 7 - Povinnosti inštruktora autoškoly
(1)

Inštruktor autoškoly má povinnosti vodiča pri vykonávaní

a)
výcviku na vedenie vozidla v kurze podľa osobitného predpisu,8a)
b)
skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „odborná spôsobilosť“),
c)
osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla,
d)
preskúšania odbornej spôsobilosti alebo
e)
základnej kvalifikácie, ak vodič nie je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia.
(2)

Na inštruktora autoškoly sa nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1, ak vodič vedie vozidlo bez prítomnosti ...

§ 8 - Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení
(1)

Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením18) ...

a)
vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, ...
b)
inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva činnosť podľa § 7 ods. 1,
c)
osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie zariadenie ...
d)
vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,
e)
osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením ...
(2)

Výnimka podľa odseku 1 písm. c) a d) sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré je ...

DRUHÁ HLAVA
JAZDA VOZIDLAMI

§ 9 - Spôsob jazdy
(1)

Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo pri pravom okraji vozovky alebo jazdného ...

(2)

Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní ...

(3)

Vodič malého motocykla alebo vodič nemotorového vozidla smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí ...

§ 10 - Jazda v jazdných pruhoch
(1)

Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy ...

(2)

Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy ...

(3)

V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy ...

(4)

Ak je na ceste s dvoma a alebo s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy taká hustá premávka, ...

(5)

Ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu, ...

(6)

Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde ...

(7)

Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci ...

(8)

Ak je na zaraďovanie do priebežného jazdného pruhu zriadený pripájací pruh, je vodič povinný pred zaradením ...

(9)

V obci sa nepovažuje za predchádzanie, keď vozidlá v jednom jazdnom pruhu idú rýchlejšie ako v inom ...

(10)

Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho ...

(11)

Pri hustote cestnej premávky, ktorá vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel na diaľnici alebo na smerovo ...

(12)

Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu ...

Jazda v mimoriadnych prípadoch
§ 11
(1)

Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí vpravo. Vľavo sa smie jazdiť len vtedy, ...

(2)

Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť len pri obchádzaní, odbočovaní, otáčaní, ...

(3)

Ak ide električka inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom, nejde o vzájomné predchádzanie. ...

§ 12
(1)

Ak je na vozovke vyznačený vyhradený jazdný pruh, platí pre vodičov vozidiel, pre ktorých nie je vyhradený ...

(2)

Vodiči vozidiel, pre ktorých je vyhradený jazdný pruh určený, sú povinní vyhradený jazdný pruh použiť ...

(3)

Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ...

(4)

Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom, ...

(5)

Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi osobitnými svetelnými signálmi, riadi sa nimi len vodič ...

(6)

Vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy smú jazdiť aj vozidlá taxislužby, ktoré sú ...

§ 13
(1)

Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka ...

(2)

Vodič je povinný v úseku zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb dbať na zvýšenú opatrnosť a jazdiť ...

§ 14 - Obchádzanie
(1)

Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca ...

(2)

Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť ...

§ 15 - Predchádzanie
(1)

Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť ...

(2)

Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, je povinný dávať znamenie o zmene smeru ...

(3)

Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; ...

(4)

Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu.

(5)

Vodič nesmie predchádzať,

a)
ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie,
b)
ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť,
c)
ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky, ...
d)
ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo ...
e)
cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh; to neplatí pre prípad uvedený v odseku 1,
f)
po krajnici; to neplatí pri predchádzaní vpravo podľa odseku 1, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca ...
g)
pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné ...
h)
pri jazde cez železničné priecestie,
i)
ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo ...
j)
na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.
§ 16 - Rýchlosť jazdy
(1)

Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, ...

(2)

Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou ...

(3)

Vodič iného motorového vozidla, ako sa uvádza v odseku 2, ako aj vodič autobusu s prípojným vozidlom, ...

(4)

Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km h-1, a ak ide po diaľnici v obci najviac 90 km h-1. ...

(5)

Vodič nesmie prekročiť najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy vozidiel určenú dopravnou značkou alebo dopravným ...

(6)

Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 a 3 nemožno prekročiť, ani ak je dopravnou značkou ...

(7)

Vodič nesmie prekročiť najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najväčšiu ...

(8)

Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 až 6 nie sú povinní dodržiavať vodiči vozidiel ...

§ 17 - Vzdialenosť medzi vozidlami
(1)

Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rýchlosť ...

(2)

Vodič motorového vozidla je povinný dodržiavať za vozidlom idúcim pred ním takú vzdialenosť, aby sa ...

(3)

Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný jazdiť za ňou v takej vzdialenosti, ...

§ 18 - Vyhýbanie

Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú vpravo, včas a v dostatočnej miere. Ak sa nemôžu bezpečne vyhnúť, ...

§ 19 - Odbočovanie
(1)

Pred odbočovaním a počas odbočovania je vodič povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič pri ...

(2)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä pri preprave dlhého nákladu, vodič musí zaistiť bezpečné odbočenie pomocou ...

(3)

Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky. Ak pritom ...

(4)

Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým ...

(5)

Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva ...

(6)

Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno; to neplatí pre vodiča ...

§ 20 - Jazda cez križovatku
(1)

Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v ...

(2)

Ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu ...

(3)

Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže ...

(4)

Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom ...

(5)

Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd“ spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť ...

§ 21 - Vchádzanie na cestu
(1)

Pri vchádzaní na cestu z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, ...

(2)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť bezpečný vjazd na cestu ...

(3)

Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo cestu.

§ 22 - Otáčanie a cúvanie
(1)

Pri otáčaní platí obdobne § 19; pri otáčaní na križovatke aj § 20.

(2)

Vodič nesmie pri cúvaní ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.

(3)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo ...

(4)

Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať

a)
na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach, najmä v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti, ...
b)
na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie, ...
c)
na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov,
d)
na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,
e)
v tuneli a v jeho tesnej blízkosti,
f)
na jednosmernej ceste; vodič však smie cúvať, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu ...
g)
na moste.
Zastavenie a státie
§ 23
(1)

Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie ...

(2)

Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných ...

(3)

Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím ...

(4)

Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka, je povinný dávať znamenie ...

(5)

Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie ...

§ 24
(1)

Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie ...

(2)

Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také ...

(3)

Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník ...

§ 25
(1)

Vodič nesmie zastaviť a stáť

a)
v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
b)
pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
c)
na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti ...
d)
na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí ...
e)
na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,
f)
na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa začína ...
g)
na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m ...
h)
na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob ...
i)
na vnútornom jazdnom pruhu,
j)
na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde o vnútorný ...
k)
na cestičke pre cyklistov a na ochrannom pruhu pre cyklistov,
l)
vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ...
m)
na moste,
n)
pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, ...
o)
na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie,
p)
na električkovom koľajovom páse,
q)
na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,
r)
na kruhovom objazde,
s)
na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou ...
t)
na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký ...
u)
na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ...
(2)

Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií ...

§ 26 - Zastavenie vozidla v tuneli
(1)

Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, ...

a)
vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie,
b)
vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti ...
c)
oznámiť telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zastavenie vozidla v tuneli osobe vykonávajúcej dohľad ...
(2)

V prípadoch uvedených v odseku 1 nesmie vodič a prepravovaná osoba fajčiť alebo manipulovať s otvoreným ...

(3)

Vodič alebo prepravovaná osoba sú v prípadoch uvedených v odseku 1 povinní na pokyn osoby vykonávajúcej ...

(4)

Ak to nie je nevyhnutné, prepravované osoby nesmú z vozidla vystupovať a pohybovať sa po vozovke. Také ...

(5)

Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) a odsekov 2 až 4 sa vzťahujú aj na ostatných vodičov a prepravované ...

Železničné priecestie
§ 27
(1)

Pred železničným priecestím vodič je povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či ...

(2)

Vozidlá pred železničným priecestím sa radia za sebou v poradí, v ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú ...

(3)

Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou ...

(4)

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej ...

(5)

Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde!“, ...

§ 28 - Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
a)

sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia, ...

b)

sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia, ...

c)

sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory,

d)

už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie ...

e)

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie ...

f)

situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde. ...

§ 29
(1)

Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné ...

(2)

Ustanovenia odseku 1 a § 27 a 28 sa primerane vzťahujú aj na chodca.

§ 30 - Znamenie o zmene smeru jazdy
(1)

Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať okrem prípadov uvedených v tomto zákone vždy aj ...

(2)

Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy včas pred začatím jazdného úkonu podľa odseku 1, ...

(3)

Znamenie o zmene smeru jazdy sa dáva smerovými svietidlami. Ak nimi vozidlo nie je vybavené alebo ak ...

(4)

Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým mení smer jazdy, ...

(5)

Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri vjazde do kruhového objazdu. Pri jazde po kruhovom objazde ...

§ 31 - Výstražné znamenie
(1)

Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, ...

(2)

Vodič smie namiesto zvukového výstražného znamenia dávať svetelné výstražné znamenie prerušovaným zapínaním ...

(3)

Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v ...

(4)

Výstražné znamenie sa smie použiť len v nevyhnutne potrebnom čase.

Osvetlenie vozidla
§ 32
(1)

Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v § 34 ods. 4 počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety ...

(2)

Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená alebo ak by mohol ...

(3)

Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť len za hmly, sneženia alebo za ...

(4)

Vodič smie jazdiť aj s parkovacími alebo obrysovými svietidlami, ak má súčasne rozsvietené stretávacie ...

(5)

Činná plocha svetlometov a svietidiel nesmie byť zakrytá alebo nadmerne znečistená s výnimkou svetlometov ...

§ 33

Vozidlo stojace za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, alebo ...

§ 34 - Vlečenie motorového vozidla
(1)

Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 60 km h-1.

(2)

Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak má účinné riadenie a brzdy; povinnosti podľa § 4 ods. ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak je motorové vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia, najmä pomocou ...

(4)

Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia musia byť na vlečenom motorovom ...

(5)

Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo vlečenie motorového vozidla s prívesom je zakázané; smie ...

(6)

Označenie spojnice a jej dĺžku pri vlečení motorových vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

Osobitosti premávky na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá
§ 35
(1)

Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel; iným účastníkom cestnej premávky je používanie ...

(2)

Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať len na miestach na to určených. ...

(3)

Vodič motorového vozidla kategórie N,20) ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 ...

(4)

Rýchlosť jazdy podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodiča motorového vozidla vchádzajúceho na diaľnicu, ...

(5)

Vodič motorového vozidla je na diaľnici povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. ...

§ 36
(1)

Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici zakázané

a)
zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia, ...
b)
otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený.
(2)

Ak vodič motorového vozidla počas jazdy zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť ...

(3)

Vlečenie motorového vozidla je dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice. ...

(4)

Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo, ak by pri predchádzaní svojou výrazne ...

§ 37
(1)

Cestu pre motorové vozidlá môžu používať len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou ...

(2)

Ak vodič motorového vozidla počas jazdy zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť ...

(3)

Ustanovenia o premávke na diaľnici uvedené v § 35 ods. 2 až 5 a § 36 ods. 1, 3 a 4 platia aj na ceste ...

(4)

Ak nie je v odsekoch 1 až 3 a § 35 a 36 uvedené inak, platia pre premávku na diaľnici a na ceste pre ...

§ 38 - Osobitosti premávky v zimnom období
(1)

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí

a)
pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový dojazd, ...
b)
pre terénne motorové vozidlo,20)
c)pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verejnom ...
(3)

Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť splnenie podmienky podľa odseku 1, ak vzhľadom na ročné ...

(4)

Vodič vozidla je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa ...

§ 39 - Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
(1)

Na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a na ceste I. triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám ...

a)
v prvý deň pracovného pokoja23) a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do ...
b)
v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín.
(2)

Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, zákaz jazdy podľa odseku 1 platí ...

(3)

Zákaz jazdy podľa odsekov 1 a 2 neplatí pre

a)
autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených ...
b)
vozidlá použité na prepravu zdravotníckeho materiálu, liečiv a biologického materiálu do zdravotníckeho ...
c)
vozidlá použité v kombinovanej doprave, na nakládku a vykládku lodí, železničných vagónov alebo lietadiel, ...
d)
vozidlá použité na zásobovanie čerpacích staníc pohonnými látkami,
e)
vozidlá prepravujúce nebezpečné veci,24)
f)
vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kultúrnych podujatí,
g)
vozidlá použité na prepravu humanitárnej pomoci,
h)
vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, ako aj pri živelných pohromách,
i)
vozidlá použité pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou ciest,
j)
vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu,
k)
vozidlá použité na prepravu potravín alebo na prepravu živých zvierat,
l)
prepravu, ktorá súvisí s použitím vozidiel podľa písmen b) až k).
(4)

Na ceste III. triedy je zakázaná jazda nákladným motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou ...

a)
ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru alebo iného nákladu, opravárenské, údržbárske služby ...
b)
ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia, majú na ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je ...
c)
ktorých jazda alebo preprava po ceste III. triedy alebo na miesto, ku ktorému je prístup len po ceste ...
d)
ktoré sa na ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len po ceste III. triedy používajú ...
(5)

Zákaz jazdy podľa odseku 4 neplatí ani pre vozidlá uvedené v odseku 3 písm. a), b), d) a f) až k) a ...

(6)

Vodič je povinný na výzvu policajta hodnoverným spôsobom preukázať použitie vozidla na účely uvedené ...

(7)

Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych komunikácií ...

a)
pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom pri ich presune ...
b)
pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom iné, ako sú uvedené ...
1.
v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodín a
2.
v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín,
c)
pre zvláštne motorové vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, ...
d)
ak je používanie zvláštnych motorových vozidiel dovolené na základe povolenia na zvláštne užívanie ciest.25) ...
(8)

Na ceste I. triedy je zakázaná jazda záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako ...

a)
v čase od 06.00 do 09.00 hodín, od 15.00 do 20.00 hodín a od 23.00 do 04.00 hodín,
b)
v čase zákazu jazdy niektorých druhov vozidiel podľa odsekov 1 a 2, ak tento čas nie je rovnaký s časmi ...
(9)

Používanie vozidiel, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C podľa § 127 ...

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami
§ 40
(1)

Vodič vozidla s právom prednostnej jazdy nie je povinný dodržiavať povinnosti a zákazy ustanovené týmto ...

(2)

Vozidlá s právom prednostnej jazdy sú vozidlá

a)
ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského ...
b)
Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek,Horskej záchrannej služby, záchrannej ...
c)
Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby,
d)
Národnej rady Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií ...
e)
vlády Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri ...
f)
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných ...
g)
Ústavného súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
h)
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
i)
Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
j)
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
k)
Národného bezpečnostného úradu pri preprave jeho riaditeľa,
l)
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri preprave generálneho prokurátora,
m)
obecnej polície, ktoré určí obec.
(3)

Ministerstvo vnútra môže v osobitných prípadoch, najmä ak je to potrebné na ochranu života, zdravia ...

(4)

Žiadosť podľa odseku 3 musí obsahovať

a)
názov a sídlo právnickej osoby, ktorá o povolenie žiada,
b)
účel a zdôvodnenie nevyhnutnosti používania zvláštnych výstražných znamení,
c)
zoznam vozidiel, ktoré budú zvláštne výstražné znamenie používať,
d)
územný a časový rozsah používania zvláštnych výstražných znamení.
(5)

Rozsah a podmienky používania zvláštnych výstražných znamení podľa odseku 3 určí ministerstvo vnútra ...

(6)

Vozidlo s právom prednostnej jazdy smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo vedení motorového ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 a 6 platia obdobne aj pre vodičov vozidiel sprevádzaných vpredu, a ak ide o viac ...

(8)

Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť ...

(9)

Ak hustota cestnej premávky v jednom smere jazdy vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel, vodič vozidla ...

(10)

Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia, ...

(11)

Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza, majú pri čerpaní pohonných látok prednosť; ...

(12)

Len vozidlo Policajného zboru môže používať zvláštne výstražné svetlo červenej farby a kombináciu zvláštneho ...

(13)

Iné vozidlo, ako je uvedené v odsekoch 2, 3 a 7, nesmie byť vybavené zariadením umožňujúcim používanie ...

(14)

Prevádzkovatelia vozidiel podľa odseku 2 určia podmienky na používanie zvláštnych výstražných znamení. ...

§ 41
(1)

Vodič vozidla vybaveného zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby je povinný toto svetlo používať, ...

(2)

Vodič vozidla podľa odseku 1 nie je povinný dodržiavať tie pravidlá cestnej premávky okrem § 3 ods. ...

(3)

Vodič iného vozidla je povinný podľa okolností znížiť rýchlosť jazdy alebo aj zastaviť vozidlo, ak vozidlo ...

(4)

Ustanovenie odseku 2 platí obdobne aj pre vodičov kolóny vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných ...

§ 42

Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby a požiadavky na zvláštne výstražné ...

§ 43 - Prekážka cestnej premávky
(1)

Kto spôsobil prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, je povinný ...

(2)

Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť a oznámiť ...

(3)

Prekážka cestnej premávky sa označí tak, aby ju účastníci cestnej premávky mohli včas spozorovať. Prekážka ...

(4)

Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka a parkoviska na náklady jeho ...

a)
na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,
b)
na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so zdravotným ...
c)
bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného ...
d)
nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke27a) dlhšie ako šesť mesiacov aj keď netvorí prekážku cestnej ...
(5)

Ak ide o vozidlo uvedené v odseku 4 a v § 25, môže o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt; také vozidlo ...

(6)

Ak vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na ceste pre motorové vozidlá bezodkladne ...

(7)

Ak bolo vozidlo odstránené podľa odseku 4 písm. d), na ďalšie nakladanie s ním sa primerane použijú ...

§ 44 - Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz
(1)

Osobitné označenie sa môže používať na

a)
vozidle vedenom osobou so sluchovým postihnutím,
b)
vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
c)
autobuse, ktorým sa prepravujú deti,
d)
vozidle vedenom vodičom začiatočníkom.
(2)

Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ...

(3)

Vodič vozidla podľa odseku 1 písm. b) alebo podľa odseku 2 je povinný osobitné označenie alebo parkovací ...

(4)

Osobitné označenie na vozidle podľa odseku 1 písm. b) môže používať iba osoba, ktorej ho na základe ...

(5)

Oprávnenie na používanie osobitného označenia na vozidle podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje preukazom ...

(6)

Osobitné označenie podľa odseku 1 písm. b) sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou ...

(7)

Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ...

(8)

Ustanovenia odseku 7 a § 23 ods. 3 sa vzťahujú aj na vozidlá označené dokladom podľa Dohovoru o cestnej ...

(9)

Vyobrazenie osobitných označení podľa odseku 1 a ich umiestnenie na vozidle ustanoví všeobecne záväzný ...

TRETIA HLAVA
PODMIENKY PREPRAVY OSÔB A NÁKLADU

Preprava osôb
§ 45
(1)

Vodič nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa svojich možností ...

(2)

Prepravované osoby nesmú svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky najmä obmedzovaním vodiča ...

§ 46
(1)

V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, smú sa na miestach ...

(2)

Osoba mladšia ako 12 rokov sa nesmie prepravovať vo zvláštnom motorovom vozidle a na motorovom vozidle ...

(3)

V inom prípojnom vozidle ako vo vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, je preprava osôb s výnimkou ...

(4)

Bočné sedenie osôb prepravovaných na motocykli je zakázané.

§ 47 - Preprava osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb
(1)

Cestujúci vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb je povinný správať sa pri čakaní, nastupovaní, ...

(2)

Vodič autobusu prepravujúceho deti alebo osoby so zdravotným postihnutím je povinný počas ich nastupovania ...

Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora
§ 48
(1)

Prepravovať osoby v ložnom priestore nákladného automobilu možno len pri preprave príslušníkov ozbrojených ...

(2)

Nákladný automobil, v ktorého ložnom priestore sa prepravujú osoby podľa odseku 1, smie viesť len vodič ...

(3)

Osoby prepravované v ložnom priestore nákladného automobilu nesmú počas jazdy stáť, vykláňať sa, nechať ...

§ 49
(1)

Prepravovať osoby v ložnom priestore nákladného prívesu traktora je možné len za podmienok podľa § 48 ...

(2)

Počet prepravovaných osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora nesmie byť vyšší ako 15; rýchlosť ...

(3)

Osoby prepravované v ložnom priestore nákladného prívesu traktora musia počas jazdy sedieť na podlahe ...

§ 50

Osoby mladšie ako 15 rokov sa smú prepravovať v ložnom priestore nákladného automobilu a nákladného ...

§ 51 - Preprava nákladu
(1)

Pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná ...

(2)

Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť ...

(3)

Pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných osôb, bezpečnosť ...

(4)

Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. Náklad ...

(5)

Podmienky a spôsob označovania nákladu prečnievajúceho vozidlo ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH ÚČASTNÍKOCH CESTNEJ PREMÁVKY

Osobitné ustanovenia o chodcoch
§ 52
(1)

Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je ...

(2)

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ...

(3)

Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej ...

(4)

Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného ...

(5)

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom ...

(6)

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom ...

§ 53
(1)

Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, miesto na prechádzanie, ...

(2)

Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel ...

(3)

Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať ...

(4)

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi ...

§ 54
(1)

Pre organizovaný útvar chodcov, najmä útvar ozbrojených síl, útvar školskej mládeže alebo pre sprievod, ...

(2)

Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách neoslňujúcim ...

(3)

Za dodržiavanie ustanovení odsekov 1 a 2 zodpovedá vedúci útvaru, ktorým môže byť len osoba staršia ...

(4)

Organizovaný útvar chodcov idúci najviac v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to vpravo; pritom nemusí ...

(5)

Pre organizovanú skupinu detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, platia ustanovenia o ...

§ 55 - Osobitné ustanovenia o cyklistoch
(1)

Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. ...

(2)

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú ...

(3)

Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť ...

a)
na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy,
b)
v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí,
c)
na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.
(4)

Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty ...

(5)

Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane ...

(6)

Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ...

(7)

Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde ...

(8)

Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. ...

(9)

Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou ...

§ 55a - Jazda na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom
(1)

Samovyvažovacie vozidlo smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty ...

(2)

Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu ...

(3)

Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, ...

(4)

Vodiči samovyvažovacích vozidiel smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Vodič samovyvažovacieho vozidla ...

(5)

Na prechádzanie vodiča samovyvažovacieho vozidla cez cestu alebo cez vozovku sa primerane vzťahuje § ...

(6)

Ustanovenia o jazde na samovyvažovacom vozidle platia aj na jazdu na kolobežke s pomocným motorčekom. ...

§ 56 - Jazda so záprahovým vozidlom a ručným vozíkom
(1)

Pohoničom záprahového vozidla nesmie byť osoba mladšia ako 15 rokov. Ak pohonič ide vedľa záprahového ...

(2)

Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť pri pravom ...

§ 57 - Jazda na zvieratách, vedenie a hnanie zvierat
(1)

Pre jazdca na zvierati a pre sprievodcu vedených a hnaných zvierat primerane platia práva a povinnosti ...

(2)

Na ceste s výnimkou poľnej cesty a lesnej cesty nesmie ísť na zvierati osoba mladšia ako 15 rokov. Jazdec ...

(3)

Sprievodca smie viesť najviac dve zvieratá, ktoré musia byť navzájom priviazané. Zvieratá sa smú viesť ...

(4)

Za zníženej viditeľnosti jazdec na zvierati musí mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo ...

(5)

Na jazdu na zvierati, vedenie a hnanie zvierat sa vzťahuje zákaz podľa § 39 ods. 8.

(6)

Voľný pohyb domácich zvierat je na ceste zakázaný. Majiteľ domáceho zvieraťa, jeho chovateľ alebo nimi ...

§ 58 - Osoba vykonávajúca prácu na ceste
(1)

Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo inú pracovnú ...

(2)

Označenie osoby podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra. ...

§ 59 - Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne
(1)

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na ...

(2)

Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.

(3)

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h-1. Pritom je ...

(4)

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre ...

(5)

Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne ...

PIATA HLAVA
ÚPRAVA A RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY

Dopravné značky a dopravné zariadenia
§ 60
(1)

V cestnej premávke sa používajú

a)
zvislé dopravné značky,
b)
vodorovné dopravné značky,
c)
dopravné zariadenia.
(2)

Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami je nadradená všeobecnej ...

(3)

Pokyny policajta a pokyny inej oprávnenej osoby sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek ...

(4)

Vlastník nehnuteľnosti je povinný za primeranú náhradu strpieť umiestnenie dopravnej značky alebo dopravného ...

(5)

Na dopravných značkách alebo na dopravných zariadeniach a ich nosnej konštrukcii je zakázané umiestňovať ...

(6)

Na ceste a na mieste pri ceste sa nesmú umiestňovať veci, ktoré by mohli viesť k zámene s dopravnou ...

(7)

Miestom pri ceste sa rozumie priestor, v ktorom je umiestnená dopravná značka alebo dopravné zariadenie; ...

(8)

Svetelné signalizačné zariadenia udržiava správca cesty. V blízkosti svetelných signalizačných zariadení ...

(9)

Podrobnosti o dopravných značkách a dopravných zariadeniach, ich vyobrazenie, význam a umiestňovanie ...

§ 61
(1)

Dopravné značky a dopravné zariadenia sa smú používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne ...

(2)

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení v jednotlivých prípadoch určuje

a)
orgán podľa osobitného predpisu;1) použitie dopravných značiek, ktoré upozorňujú na železničné priecestie, ...
b)
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy po prerokovaní s orgánom, ktorý by inak bol oprávnený určiť použitie ...
c)
Vojenská polícia vo vojenských objektoch a priestoroch.
(3)

Policajt alebo vojenský policajt môže použiť dočasné zvislé dopravné značky a dočasné dopravné zariadenia ...

(4)

Správca tunela28a) môže použiť dočasné zvislé dopravné značky a dočasné dopravné zariadenia aj bez predchádzajúceho ...

§ 62 - Riadenie cestnej premávky
(1)

Cestná premávka je riadená dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami alebo pokynmi policajta.

(2)

V rozsahu ustanovenom osobitným predpisom29) je oprávnený riadiť cestnú premávku aj vojak povolaný na ...

(3)

Podrobnosti o svetelných signáloch a pokynoch policajta, vojenského policajta, vojaka pri plnení úloh ...

§ 63 - Oprávnenie na zastavovanie vozidiel
(1)

Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený policajt, vojenský policajt v rovnošate, profesionálny ...

(2)

Dávať pokyny na zastavenie vozidla sú ďalej oprávnení

a)
sprievodca vedených alebo hnaných zvierat, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
b)
vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej ...
c)
osoba vykonávajúca prácu na ceste spojenú s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou, ak to vyžaduje bezpečnosť ...
d)
osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia,
e)
dostatočne spôsobilá osoba staršia ako 18 rokov, ktorú na to písomne poveril orgán Policajného zboru ...
f)
iné osoby, ak je to nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo na zaistenie ...
(3)

Podrobnosti o zastavovaní vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

TRETIA ČASŤ

DOPRAVNÉ NEHODY A EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD

PRVÁ HLAVA
DOPRAVNÉ NEHODY

§ 64 - Dopravná nehoda
(1)

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla ...

a)
sa usmrtí alebo zraní osoba,
b)
sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
c)
uniknú nebezpečné veci24)alebo
d)
na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná ...
(2)

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť podľa odseku 3, ak

a)
nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6,
b)
je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť ...
c)
sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.
(3)

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, ...

§ 65 - Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

a)

bezodkladne zastaviť vozidlo,

b)

zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, ...

§ 66 - Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti
(1)

Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode. ...

(2)

Účastník dopravnej nehody je povinný

a)
ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
b)
poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú ...
c)
urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
d)
zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť ...
e)
zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,
f)
urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,
g)
umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,
h)
preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
i)
bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola ...
(3)

Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, ...

(4)

Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní ...

(5)

Účastník škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti. ...

(6)

Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému ...

DRUHÁ HLAVA
EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD

§ 67
(1)

Evidencia dopravných nehôd je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý ...

(2)

Na účely vedenia záznamov v evidencii dopravných nehôd sa považuje za

a)
usmrtenú osobu osoba, ktorá zomrela pri dopravnej nehode alebo na jej následky najneskôr do 24 hodín ...
b)
ťažko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ťažkú ujmu na zdraví,33)
c)
ľahko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela inú ujmu na zdraví ako ťažkú, okrem prípadov ...
d)
škodu ujma, ktorá vznikla na vozidle alebo na inom majetku pri dopravnej nehode alebo v súvislosti s ...
(3)

V evidencii dopravných nehôd sa vedú osobné údaje o účastníkoch dopravných nehôd v rozsahu meno, priezvisko, ...

(4)

O účastníkoch dopravnej nehody sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

a)
ich stav a správanie v čase dopravnej nehody vrátane prípadného ovplyvnenia alkoholom alebo inou návykovou ...
b)
ich umiestnenie vo vozidlách v čase dopravnej nehody,
c)
použitie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení,
d)
následky dopravnej nehody na ich živote a zdraví,
e)
poskytnutie prvej pomoci,
f)
spôsob ich vyslobodenia z vozidla po dopravnej nehode.
(5)

O vodičovi, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody, sa v evidencii dopravných nehôd evidujú okrem údajov ...

(6)

O vozidle zúčastnenom na dopravnej nehode sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

a)
druh vozidla,
b)
štát, v ktorom je vozidlo evidované,
c)
značka, obchodný názov, typ, dátum prvej evidencie vozidla, evidenčné číslo vozidla, evidenčné číslo ...
d)
údaje o spôsobe a druhu využívania vozidla,
e)
spresňujúce údaje o vozidle, napríklad najväčšia prípustná celková hmotnosť, vybavenie bezpečnostnými ...
f)
doplňujúce údaje o vozidle, napríklad preprava nadrozmerného alebo nebezpečného nákladu, jazda s právom ...
g)
postavenie vozidla na ceste pred dopravnou nehodou a po nej vrátane údajov o brzdných stopách,
h)
následky dopravnej nehody na vozidle a náklade vrátane odhadu škody spôsobenej dopravnou nehodou,
i)
obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...
(7)

O ceste v mieste a čase dopravnej nehody sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

a)
kategória, trieda, číselné označenie cesty a počet jazdných pruhov na ceste,
b)
ďalšie spresňujúce údaje o mieste dopravnej nehody, napríklad označenie križovatky alebo kilometrovník ...
c)
stavebný a dopravno-technický stav cesty,
d)
druh a stav povrchu vozovky,
e)
situovanie dopravnej nehody na ceste,
f)
prekážka.
(8)

V evidencii dopravných nehôd sa evidujú tieto časové, lokačné a doplňujúce údaje:

a)
miesto, dátum a čas dopravnej nehody,
b)
druh dopravnej nehody, napríklad zrážka s idúcim vozidlom, zaparkovaným vozidlom, pevnou prekážkou, ...
c)
druh zrážky idúcich vozidiel, napríklad čelná, bočná alebo zozadu,
d)
zavinenie dopravnej nehody,
e)
hlavné príčiny dopravnej nehody, napríklad neprimeraná rýchlosť jazdy, nesprávne predchádzanie, nedanie ...
f)
poveternostné podmienky v mieste dopravnej nehody,
g)
viditeľnosť a rozhľadové pomery v mieste dopravnej nehody,
h)
riadenie cestnej premávky vrátane najvyššej dovolenej rýchlosti,
i)
špecifické miesta a objekty v mieste dopravnej nehody,
j)
fotodokumentácia situácie a následkov na mieste dopravnej nehody,
k)
doba príchodu policajta na miesto dopravnej nehody.
§ 68 - Poskytovanie údajov z evidencie dopravných nehôd
(1)

Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a správcom ...

(2)

Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú v evidencii ...

(3)

Informácia z evidencie dopravných nehôd sa poskytne aj vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ...

(4)

Informácia z evidencie dopravných nehôd, ktorej obsah je predmetom utajovaných skutočností, sa môže ...

(5)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie dopravných nehôd poskytla, smie takú ...

(6)

Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú v elektronickej forme najmenej raz za mesiac Slovenskej ...

(7)

Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú Slovenskej kancelárii poisťovateľov v tomto rozsahu: ...

a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo identifikačné číslo ...
b)
meno a priezvisko, adresa pobytu a rodné číslo účastníka dopravnej nehody, ak ho má pridelené, alebo ...
c)
údaj o požití alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi vozidiel, ktorí sa zúčastnili na dopravnej ...
d)
značka, obchodný názov, typ, dátum prvej evidencie vozidla, evidenčné číslo vozidla, evidenčné číslo ...
e)
dátum, čas, miesto, opis priebehu, príčin a následkov dopravnej nehody a ich fotodokumentácia,
f)
obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti, číslo potvrdenia o hraničnom ...
g)
orgán Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu vyšetroval, a číslo, pod ktorým bola vec zaevidovaná.
(8)

O dopravných nehodách podľa § 64 ods. 1 písm. a) sa poskytujú Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ...

a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo identifikačné číslo ...
b)
meno a priezvisko, adresa pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia vodiča, ktorý bol účastníkom dopravnej ...
c)
údaj o požití alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi vozidiel, ktorí sa zúčastnili na dopravnej ...
d)
značka, obchodný názov, typ, evidenčné číslo vozidla alebo identifikačné číslo vozidla VIN,
e)
dátum, čas, miesto, opis priebehu, príčin a následkov dopravnej nehody,
f)
obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti, číslo potvrdenia o hraničnom ...
g)
orgán Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu vyšetroval, a číslo, pod ktorým bola vec zaevidovaná.
(9)

Informácie z evidencie dopravných nehôd sa v prípade dopravnej nehody vozidla prihláseného do evidencie ...

a)
dátum dopravnej nehody,
b)
značka, obchodný názov, typ vozidla, evidenčné číslo vozidla a identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
následky a poškodenie vozidla po dopravnej nehode,
d)
informácia o tom, či dopravná nehoda mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie ...
e)
zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti (ďalej len „odometer“) vozidla.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OPRÁVNENIA POLICAJTA PRI DOHĽADE NAD BEZPEČNOSŤOU A PLYNULOSŤOU CESTNEJ PREMÁVKY

§ 69 - Všeobecné oprávnenia
(1)

Policajt je oprávnený

a)
zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť ...
b)
zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a vyzvať ho, aby opustil diaľnicu na najbližšom výjazde alebo vozidlo ...
c)
požadovať od vodiča predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb ...
d)
vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, ...
e)
kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby ...
f)
merať36a) rozmery a hmotnosti vozidla,
g)
kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa tohto zákona,
h)
použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla do času preukázateľného uhradenia pokuty ...
(2)

Oprávnenia policajta podľa odseku 1 písm. a) a c) sa vzťahujú aj na vojaka vo vojenskej rovnošate s ...

(3)

Osoba nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uplatňovaním oprávnení policajta, ...

(4)

Výnimku z druhej časti tohto zákona, ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, môže povoliť policajt ...

§ 70 - Zadržanie vodičského preukazu
(1)

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného ...

a)
možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla,
b)
má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť ...
c)
orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti ...
d)
je vodičský preukaz neplatný,
e)
vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo ...
(2)

Za podmienok uvedených v odseku 1 možno zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného ...

(3)

Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až do právoplatného ...

(4)

Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný ...

(5)

Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ...

(6)

Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom štádiu konania ...

(7)

Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania vydá do 15 dní odo dňa zadržania vodičského preukazu rozhodnutie ...

(8)

Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1 alebo odseku ...

(9)

Ak zadržaný vodičský preukaz vydal cudzí štát, orgán Policajného zboru ho zašle štátu jeho vydania.

(10)

Policajt zadrží vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu na základe ...

§ 71 - Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu
(1)

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového ...

(2)

Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského preukazu podľa odseku 1 potvrdenie, v ktorom povolí ďalšiu ...

(3)

Ak sa vodič motorového vozidla počas zadržania vodičského preukazu podľa odseku 1 dopustí priestupku ...

(4)

Ak páchateľ priestupku preukázateľne zaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, zadržaný ...

(5)

Ak páchateľ priestupku nezaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, orgán Policajného ...

(6)

Orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu aj ...

(7)

Ak sa rozhodnutie o uložení pokuty vykonáva výkonom verejnoprospešných prác,38) orgán Policajného zboru ...

(8)

Ak bol vodičský preukaz zadržaný podľa odseku 1 alebo odseku 6 a orgán Policajného zboru zistí, že držiteľ ...

§ 72 - Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického ...
(1)

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od ...

a)
je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo prevádzka vozidla je pozastavená,38a) ...
b)
vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej ...
c)
údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
d)
je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
e)
pominul účel, na ktorý bolo vydané,
f)
je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená ...
g)
vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
h)
vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
i)
vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu ...
j)
vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu37c) o organizácii pracovného času v doprave,
k)
vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky,40)
l)
bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín,
m)
vodič vozidla neuhradí mýto alebo je vodičovi vozidla v blokovom konaní za priestupok na úseku výberu ...
n)
vodič autobusu, vodič nákladného automobilu alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou ...
o)
vodič vozidla neuhradil na mieste príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie cestnej technickej ...
(2)

Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.

(3)

Policajt na mieste vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu ...

(4)

Policajt je povinný bezodkladne odovzdať zadržané osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný ...

(5)

Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II pominú, orgán Policajného zboru ho na ...

(6)

Tabuľku s evidenčným číslom z motorového vozidla demontuje policajt, ak tak vodič neurobil na jeho výzvu ...

(7)

Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II podľa odseku 1 písm. a) alebo b) nepominú ...

(8)

Za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľku s evidenčným číslom zadržanú podľa odseku ...

(9)

Nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II podľa ...

(10)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pri žiadosti o vydanie nového osvedčenia o evidencii časť I alebo ...

(11)

Policajt je oprávnený z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), c) až e), g) až k) a o) zadržať technické osvedčenie ...

(12)

Osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine a tabuľku ...

(13)

Technické osvedčenie vozidla je oprávnený zadržať aj vojenský policajt z dôvodov podľa odseku 1 písm. ...

§ 72a - Osobitné ustanovenia o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu vydaného ...
(1)

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla ...

a)
po lehote podľa § 139b ods. 5 alebo podľa osobitného prepisu41ac) alebo
b)
na mieste vydania bloku na pokutu podľa § 139h ods. 1 alebo podľa osobitného predpisu.41ad)
(2)

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla ...

(3)

Policajt môže určiť najbližšie miesto, ktoré je vhodné na dlhodobejšie státie vozidla s ohľadom na bezpečnosť ...

(4)

Ak je pokuta uvedená v odseku 1 preukázateľne zaplatená alebo peňažná záruka uvedená v odseku 2 preukázateľne ...

(5)

Ak orgán Policajného zboru zistí, že držiteľ vozidla nezaplatil pokutu uloženú mu v inom konaní uvedenom ...

(6)

Na zadržanie dokladov a tabuľky s evidenčným číslom podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje § 72 ods. 3 prvá ...

(7)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak bola držba vozidla po uložení pokuty uvedenej v odseku 1 preukázateľne ...

PIATA ČASŤ

VEDENIE VOZIDIEL

PRVÁ HLAVA
VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Prvý oddiel
Vodičské oprávnenie

Všeobecné ustanovenia
§ 73
(1)

Vodičské oprávnenie je právo osoby viesť motorové vozidlo určitej skupiny.

(2)

Držiteľ vodičského oprávnenia je osoba, ktorej bolo v Slovenskej republike alebo v inom štáte udelené ...

(3)

Vodičské oprávnenie udeľuje orgán Policajného zboru. Na rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia ...

(4)

Prvé vodičské oprávnenie je vodičské oprávnenie udelené žiadateľovi, ktorý nie je držiteľom vodičského ...

(5)

Ďalšie vodičské oprávnenie je vodičské oprávnenie udelené žiadateľovi, ktorý je držiteľom prvého vodičského ...

(6)

Ďalšie vodičské oprávnenie sa neudeľuje držiteľovi vodičského preukazu vydaného iným štátom, ako je ...

§ 74
(1)

Motorové vozidlo určitej skupiny smie viesť len osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej ...

(2)

Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením ...

§ 75 - Rozsah a členenie skupín motorových vozidiel
(1)

Na účely udeľovania vodičských oprávnení sa motorové vozidlá členia na skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, ...

(2)

Do skupiny motorových vozidiel skupiny AM patria ľahké dvojkolesové motorové vozidlá kategórie L1e s ...

(3)

Do skupiny motorových vozidiel A1 patria

a)
dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou ...
b)
motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ...
(4)

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo ...

(5)

Do skupiny motorových vozidiel A patria

a)
dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých ...
b)
motorové trojkolky podľa odseku 3 písm. b) s výkonom presahujúcim 15 kW.
(6)

Do skupiny motorových vozidiel skupiny B1 patria ťažké štvorkolky kategórie L7e.

(7)

Do skupiny motorových vozidiel B patria

a)
motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť ...
b)
motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť ...
(8)

Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a ...

(9)

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C1 patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktorých ...

(10)

Do skupiny motorových vozidiel C1E patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla

a)
skupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, ...
b)
skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg za predpokladu, ...
(11)

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú ...

(12)

Do skupiny motorových vozidiel CE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného ...

(13)

Do skupiny motorových vozidiel skupiny D1 patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na ...

(14)

Do skupiny motorových vozidiel D1E patria jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla skupiny D1 a prípojného ...

(15)

Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu ...

(16)

Do skupiny motorových vozidiel DE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D a prípojného ...

(17)

Do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne ...

§ 76 - Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia
(1)

Vodičské oprávnenie sa člení podľa skupín motorových vozidiel.

(2)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny AM sa udeľuje vodičské ...

(3)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A1 sa udeľuje vodičské ...

(4)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A2 sa udeľuje vodičské ...

(5)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A sa udeľuje vodičské ...

(6)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B1 sa udeľuje vodičské ...

(7)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské ...

(8)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny BE možno udeliť ...

(9)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C1 možno udeliť ...

(10)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C1E možno udeliť ...

(11)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C možno udeliť vodičské ...

(12)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny CE možno udeliť ...

(13)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D1 možno udeliť ...

(14)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D1E možno udeliť ...

(15)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D možno udeliť vodičské ...

(16)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny DE možno udeliť ...

(17)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny T sa udeľuje vodičské ...

§ 77 - Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia
(1)

Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia

a)
dosiahol vek ustanovený týmto zákonom na udelenie vodičského oprávnenia,
b)
má na území Slovenskej republiky pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada ...
c)
študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov alebo dôveryhodne preukáže, že na území Slovenskej ...
d)
je zdravotne spôsobilý,
e)
je psychicky spôsobilý,
f)
má vydané osvedčenie podľa osobitného predpisu,41b) ak v § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 alebo ods. 3 nie je ...
g)
získal odbornú spôsobilosť,
h)
nemá súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť motorové ...
i)
nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti ...
j)
splnil povinnosti podľa § 91 ods. 4 a 6 a § 92 ods. 6 a 8, ak im podliehal,
k)
nemá zadržaný vodičský preukaz,
l)
nemá odobraté vodičské oprávnenie,
m)
nepodlieha v cudzom štáte zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,
n)
nemá vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený ...
o)
nemá vodičský preukaz vydaný Slovenskou republikou odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v ...
p)
nie je držiteľom vodičského preukazu vydaného Slovenskou republikou alebo cudzím štátom s udeleným vodičským ...
q)
sa podrobil preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej ...
r)
nepredložil žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia rovnakej skupiny na orgán Policajného zboru, ktorý ...
(2)

Zvyčajným bydliskom na účely tohto zákona je miesto, kde sa osoba zvyčajne zdržiava najmenej 185 dní ...

a)
z dôvodu jej osobných väzieb a pracovných väzieb,
b)
z dôvodu osobných väzieb preukazujúcich úzke spojenie medzi touto osobou a miestom, kde sa zdržiava, ...
c)
z dôvodu jej osobných väzieb, ak osoba je pracovne viazaná v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ...
(3)

Ak má orgán Policajného zboru podozrenie, že žiadateľ nespĺňa podmienky podľa odseku 1, požiada o ich ...

(4)

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia obsahuje

a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko žiadateľa,
b)
dátum a miesto narodenia a rodné číslo žiadateľa,
c)
adresu pobytu žiadateľa alebo miesta, kde sa zdržiava,
d)
informáciu o požadovaných a udelených vodičských oprávneniach a o vydanom vodičskom preukaze,
e)
žiadosť o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7 a § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c), ...
f)
potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky,
g)
vlastnoručný podpis žiadateľa a meno, priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia, ...
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok na udelenie vodičského oprávnenia podľa odseku 1 písm. ...
(5)

Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky podľa odseku 4 písm. f) obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho lekára,
b)
zaradenie do skupiny vodičov na účely vykonávania lekárskej prehliadky,
c)
závery lekárskej prehliadky,
d)
miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky,
e)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.
(6)

Za dátum udelenia vodičského oprávnenia sa považuje dátum

a)
získania odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2,
b)
vykonania osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3,
c)
zaevidovania žiadosti podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3 v protokole vodičských oprávnení, ak žiadateľ ...
(7)

Osvedčenie o udelení vodičského oprávnenia obsahuje

a)
údaje o orgáne Policajného zboru, ktorý rozhodol o udelení vodičského oprávnenia,
b)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu pobytu žiadateľa,
c)
skupinu udeleného vodičského oprávnenia,
d)
dátum udelenia vodičského oprávnenia,
e)
evidenčné číslo z protokolu vodičských oprávnení,
f)
miesto a dátum vydania osvedčenia o udelení vodičského oprávnenia,
g)
odtlačok pečiatky a podpis skúšobného komisára.
(8)

Podrobnosti o udeľovaní vodičského oprávnenia a vzor osvedčenia o udelení vodičského oprávnenia ustanoví ...

§ 78 - Vek na udelenie vodičského oprávnenia a vedenie motorových vozidiel
(1)

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je

a)
15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,
b)
16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1 a B1,
c)
17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B a T,
d)
18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2, BE, C1 a C1E,
e)
21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D1 a D1E,
f)
24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE.
(2)

Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

a)
je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky; to neplatí, ak ide o držiteľa vodičského ...
b)
čestne vyhlási, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla podľa § 75 ods. 3 písm. a), ...
c)
vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,41a)
d)
splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. f). ...
(3)

Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

a)
je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,
b)
čestne vyhlási, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2,
c)
vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,41a)
d)
splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. a) ...
(4)

Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, ak dovŕšila vek 17 ...

(5)

Vodičské oprávnenie skupiny C možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a je príslušníkom ...

(6)

Vodičské oprávnenie skupiny D možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 21 rokov a je príslušníkom ...

Druhý oddiel
Odborná spôsobilosť

Skúška z odbornej spôsobilosti
§ 79
(1)

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla.

(2)

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z

a)
teoretickej skúšky a
b)
skúšky z vedenia motorových vozidiel.
(3)

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje aj osobitnou skúškou z vedenia motorových vozidiel podľa § ...

(4)

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa získava aj absolvovaním osobitného výcviku v autoškole podľa § 76 ods. ...

(5)

O zisťovaní odbornej spôsobilosti sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje

a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko osoby,
b)
dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby,
c)
adresu pobytu osoby,
d)
dátum vykonania, hodnotenie jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti, osobitnej skúšky alebo ...
e)
celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti, osobitnej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti, ...
f)
odtlačok pečiatky a podpis skúšobného komisára.
§ 80
(1)

Skúšku z odbornej spôsobilosti zabezpečuje ministerstvo vnútra prostredníctvom skúšobných komisárov.

(2)

Na skúšku z odbornej spôsobilosti, a to aj opakovanej, prihlasuje žiadateľa autoškola, ktorá žiadateľovi ...

(3)

Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje aj menný zoznam žiadateľov prihlásených na skúšku ...

(4)

Pred vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný preukázať svoju totožnosť a splnenie ...

(5)

Žiadateľ sa musí podrobiť všetkým častiam skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, ak tento ...

(6)

Skúška z odbornej spôsobilosti sa vždy začína teoretickou skúškou podľa § 79 ods. 2 písm. a). Ak žiadateľ ...

(7)

Odbornú spôsobilosť nezíska ten, kto nezloží čo len jednu z častí skúšky z odbornej spôsobilosti podľa ...

(8)

Žiadateľa nemožno prihlásiť na ďalšiu skúšku z odbornej spôsobilosti, ak už bol prihlásený na skúšku ...

(9)

Otázky na skúšobné testy na teoretickú skúšku vypracúva ministerstvo vnútra.

(10)

Autoškola, ktorá prihlasuje žiadateľa na skúšku z odbornej spôsobilosti, je povinná na vykonanie skúšky, ...

(11)

Pre žiadateľa o vykonanie osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ...

Skúšobný komisár
§ 81
(1)

Skúšobným komisárom môže byť policajt, ktorý

a)
je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny,
b)
nemá uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel, nemá uloženú sankciu ...
c)
absolvoval odbornú prípravu skúšobného komisára,
d)
úspešne vykonal skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára,
e)
nevykonáva činnosť inštruktora v autoškole,
f)
je držiteľom preukazu skúšobného komisára.
(2)

Skúšobný komisár na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia ...

a)
dosiahnuť vek 23 rokov a
b)
byť držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny najmenej tri roky.
(3)

Skúšobný komisár na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia ...

a)
vykonávať činnosť skúšobného komisára na skupinu B najmenej tri roky alebo
b)
dôveryhodne preukázať, že má vodičskú prax vo vedení motorového vozidla príslušnej skupiny v trvaní ...
(4)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na skupiny vodičského oprávnenia AM, A1, A2 a A môže vykonávať skúšobný ...

(5)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na skupiny vodičského oprávnenia C1, C, D1 a D môže vykonávať skúšobný ...

(6)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na skupiny vodičského oprávnenia BE, C1E, CE, D1E a DE môže vykonávať ...

(7)

Odbornú prípravu skúšobných komisárov a dohľad nad ich činnosťou zabezpečuje ministerstvo vnútra a Policajný ...

§ 82
(1)

Preukaz skúšobného komisára možno vydať osobe, ktorá úspešne vykonala skúšku na vydanie preukazu skúšobného ...

(2)

Platnosť preukazu skúšobného komisára je päť rokov. Skúšobný komisár môže pred uplynutím tejto lehoty ...

(3)

Rozsah preukazu skúšobného komisára možno rozšíriť na základe žiadosti skúšobného komisára. Skúšobný ...

(4)

Preukaz skúšobného komisára obsahuje evidenčné číslo, titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, ...

(5)

Skúšobný komisár, ktorý nevykonával skúšky z odbornej spôsobilosti alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti ...

§ 83
(1)

Skúšobný komisár je povinný

a)
vykonávať skúšky z odbornej spôsobilosti, osobitné skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti podľa ...
b)
vyplniť protokol vodičských oprávnení, protokol o preskúšaní odbornej spôsobilosti a záznam o zisťovaní ...
c)
zúčastniť sa pravidelného výcviku,
d)
plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.
(2)

Protokol vodičských oprávnení obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, rodné číslo žiadateľa, rozsah požadovaného ...

§ 84
(1)

Ministerstvo vnútra odoberie preukaz skúšobného komisára, ak skúšobný komisár

a)
prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona alebo
b)
závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti skúšobného komisára podľa tohto zákona.
(2)

Ministerstvo vnútra vykonáva pravidelný výcvik skúšobného komisára.

(3)

Za preukaz skúšobného komisára, ktorý bol stratený, odcudzený, poškodený alebo ktorý obsahuje údaje ...

(4)

Na účely rozhodovania o preukaze skúšobného komisára sa vedie evidencia skúšobných komisárov. Evidencia ...

a)
o žiadateľoch o udelenie preukazu skúšobného komisára,
b)
o osobách, ktoré žiadali o udelenie preukazu skúšobného komisára a ten im nebol udelený,
c)
o skúšobných komisároch,
d)
o osobách, ktorým bol preukaz skúšobného komisára odobratý.
§ 85

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra, ustanoví

a)
podrobnosti o vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti a osobitnej skúšky a o ich rozsahu,
b)
vzor prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti a osobitnú skúšku,
c)
vzor žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia,
d)
vzor záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti,
e)
vzor protokolu vodičských oprávnení a protokolu o preskúšaní odbornej spôsobilosti,
f)
podrobnosti o vykonávaní skúšky žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára, o opakovanej skúške ...
g)
podrobnosti o predĺžení platnosti preukazu skúšobného komisára a rozšírení jeho rozsahu,
h)
rozsah odbornej prípravy žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára,
i)
podrobnosti o pravidelnom výcviku skúšobného komisára,
j)
podrobnosti o kontrole a hodnotení činnosti skúšobného komisára,
k)
vzor preukazu skúšobného komisára.

Tretí oddiel
Zdravotná a psychická spôsobilosť

§ 86 - Zdravotná spôsobilosť
(1)

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo.

(2)

Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená

a)
použitím zdravotníckej pomôcky pri vedení motorového vozidla,
b)
možnosťou viesť len technicky upravené vozidlo,
c)
pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,
d)
inými obmedzeniami podľa záverov lekárskej prehliadky.
(3)

Zdravotne spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť.

(4)

Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou.

(5)

Náklady spojené s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti uhrádza ten, koho zdravotná spôsobilosť sa posudzuje ...

(6)

Minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní, vylúčení a podmienení ...

§ 87 - Lekárska prehliadka
(1)

Lekársku prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý ...

(2)

Lekárskej prehliadke je povinný podrobiť sa

a)
žiadateľ a
b)
iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.
(3)

Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú ...

a)
vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny ...
b)
vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej ...
(4)

Ostatní vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí dovŕšili vek 65 ...

(5)

Osoba, ktorej zdravotná spôsobilosť je podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c), je povinná podrobiť sa ...

(6)

Za lekársku prehliadku podľa odsekov 3 a 4 sa považuje aj prehliadka zamestnanca a fyzickej osoby – ...

(7)

Na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti sa posudzované osoby rozdeľujú do dvoch skupín, pričom

a)
žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T a držitelia vodičského ...
b)
žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a držitelia vodičského ...
(8)

Osoba, ktorá je podľa tohto zákona povinná podrobiť sa lekárskej prehliadke, je povinná posudzujúcemu ...

(9)

Čestné vyhlásenie podľa odseku 8 obsahuje

a)
meno a priezvisko osoby,
b)
dátum narodenia osoby,
c)
adresu pobytu osoby,
d)
skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie osoba žiada,
e)
skupiny vodičských oprávnení, ktorých je osoba držiteľom,
f)
skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa odseku 7,
g)
vyhlásenie osoby k jej zdravotnému stavu vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti, k pravidelnému užívaniu ...
h)
dátum a miesto spísania čestného vyhlásenia a podpis osoby.
(10)

Podrobnosti o vykonávaní lekárskej prehliadky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

§ 88 - Psychická spôsobilosť
(1)

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia ...

(2)

Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových ...

(3)

Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ ...

(4)

Psychická spôsobilosť môže byť na základe psychického stavu posudzovanej osoby podmienená pravidelným ...

(5)

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa

a)
žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
b)
iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.
(6)

Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky ...

a)
vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny ...
b)
vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej ...
(7)

Osoba, ktorá je podľa tohto zákona povinná podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, je povinná posudzujúcemu ...

(8)

Čestné vyhlásenie podľa odseku 7 obsahuje

a)
meno a priezvisko osoby,
b)
dátum narodenia osoby,
c)
adresu pobytu osoby,
d)
skupiny vodičských oprávnení, ktorých je osoba držiteľom,
e)
skupiny vodičských oprávnení, ku ktorým osoba žiada vykonať psychologické vyšetrenie,
f)
účel, na ktorý má byť vozidlo podľa písmena e) využívané,
g)
vyhlásenie osoby k jej fyzickému a psychickému stavu vo vzťahu k psychickej spôsobilosti, k prekonaným ...
h)
dátum a miesto spísania čestného vyhlásenia a podpis osoby.
(9)

Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní ustanoví všeobecne záväzný ...

(10)

Ustanovenia odsekov 6 a 9 sa nevzťahujú na príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného ...

§ 89
(1)

Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. a), ktorí dovŕšili vek 65, rokov a vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. ...

(2)

Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, doklad o zdravotnej spôsobilosti ...

a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho lekára,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo posudzovanej osoby, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia posudzovanej ...
c)
rozsah udeleného vodičského oprávnenia,
d)
skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, ak ide o doklad pre žiadateľa ...
e)
skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa § 87 ods. 7,
f)
závery lekárskej prehliadky,
g)
miesto a dátum lekárskej prehliadky,
h)
dátum uplynutia platnosti, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená podľa § 86 ods. 2,
i)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára,
j)
evidenčné číslo.
(3)

Doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, doklad o psychickej spôsobilosti ...

a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo posudzovanej osoby, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia posudzovanej ...
c)
rozsah udeleného vodičského oprávnenia,
d)
skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, ak ide o doklad pre žiadateľa ...
e)
závery psychologického vyšetrenia,
f)
miesto a dátum vykonania psychologického vyšetrenia,
g)
dátum uplynutia platnosti, ak je psychická spôsobilosť osoby podmienená podľa § 88 ods. 4,
h)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
i)
evidenčné číslo.
(4)

Náležitosti, obsah a vzory dokladov podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 90
(1)

Doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný osobe na základe lekárskej prehliadky podľa § 87 ods. 2 písm. ...

(2)

Doklad o psychickej spôsobilosti vydaný osobe na základe psychologického vyšetrenia podľa § 88 ods. ...

(3)

Posudzujúci lekár a posudzujúci psychológ vedú evidenciu vydaných dokladov o zdravotnej spôsobilosti ...

(4)

Iný lekár alebo psychológ, ako je uvedený v odseku 1 alebo odseku 2, ktorý u držiteľa vodičského oprávnenia ...

(5)

Písomnosti zaslané orgánu Policajného zboru podľa odseku 4 obsahujú údaje o osobe, ktorej zdravotná ...

a)
meno, priezvisko a adresa alebo sídlo lekára alebo psychológa,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo dotknutej osoby, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia dotknutej osoby, ...
c)
závery lekárskej prehliadky alebo závery psychologického vyšetrenia,
d)
miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky alebo psychologického vyšetrenia,
e)
odtlačok pečiatky a podpis lekára alebo psychológa.

Štvrtý oddiel
Preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti

§ 91
(1)

Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia ...

a)
§ 79 ods. 2 písm. a),
b)
§ 79 ods. 2 písm. b) alebo
c)
§ 79 ods. 2.
(2)

Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti ...

(3)

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát ...

a)
povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu,43a)
b)
preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2,
c)
preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a o
d)
preskúmaní psychickej spôsobilosti.
(4)

Ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel ...

(5)

Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, o preskúmaní zdravotnej ...

(6)

Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia ...

(7)

Preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 sa vykonáva z tej skupiny vodičského oprávnenia, ktorá ...

(8)

Posudzujúci lekár, posudzujúci psychológ a psychiater sú povinní zaslať doklad o preskúmaní zdravotnej ...

(9)

Posudzujúci lekár, posudzujúci psychológ a psychiater vedú evidenciu dokladov vydaných podľa odseku ...

(10)

Náklady spojené s preskúšaním odbornej spôsobilosti, s preskúmaním zdravotnej spôsobilosti, s preskúmaním ...

(11)

Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ...

(12)

Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ...

a)
preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,
b)
preskúmaní psychickej spôsobilosti,
c)
preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky ...
d)
podrobení sa odbornému poradenstvu.
(13)

Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej ...

a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo psychiatra,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo posudzovanej osoby, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia posudzovanej ...
c)
zameranie odborného vyšetrenia,
d)
odporúčanie rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,
e)
miesto a dátum vykonania odborného vyšetrenia,
f)
odtlačok pečiatky a podpis psychiatra.
(14)

Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu, ak ho má pridelené, alebo ...
c)
potvrdenie o podrobení sa osoby odbornému poradenstvu,
d)
dátum začiatku a konca odborného poradenstva,
e)
miesto a dátum vyhotovenia,
f)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
g)
evidenčné číslo.
(15)

Doklad o preskúšaní odbornej spôsobilosti obsahuje

a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko osoby,
b)
rodné číslo osoby, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia osoby, ak rodné číslo nemá pridelené,
c)
adresu pobytu,
d)
číslo a dátum rozhodnutia o preskúšaní odbornej spôsobilosti,
e)
skupiny udeleného vodičského oprávnenia,
f)
rozsah preskúšania odbornej spôsobilosti,
g)
dátum preskúšania odbornej spôsobilosti,
h)
celkové hodnotenie preskúšania odbornej spôsobilosti,
i)
odtlačok pečiatky a podpis skúšobného komisára.
(16)

Ministerstvo vnútra ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o preskúšaní odbornej ...

§ 91a
(1)

Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu ...

a)
poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo
b)
prekročí rýchlosť jazdy vozidiel ustanovenú týmto zákonom alebo vyplývajúcu z dopravnej značky alebo ...
(2)

Lehota podľa odseku 1 neplynie počas výkonu trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových ...

(3)

Počas plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nepoužije ustanovenie § 91 ods. 3; ustanovenia § 91 ods. 5 a ...

(4)

Prekročenie rýchlosti počas plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nemusí vybaviť v blokovom konaní.43aa)

(5)

Rehabilitačný program pre vodičov vykonáva posudzujúci psychológ. Posudzujúci psychológ je povinný zaslať ...

(6)

Náklady spojené s plnením povinností podľa odseku 1 uhrádza ten, kto je povinný podrobiť sa týmto povinnostiam. ...

(7)

Doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila rehabilitačnému programu pre vodičov, ak ho ...
c)
potvrdenie o podrobení sa osoby rehabilitačnému programu pre vodičov,
d)
dátum začiatku a konca rehabilitačného programu pre vodičov,
e)
miesto a dátum vyhotovenia,
f)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
g)
evidenčné číslo.
(8)

Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ...

§ 92 - Obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia
(1)

Ak sa lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením alebo preskúšaním odbornej spôsobilosti zistilo, ...

(2)

Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto

a)
nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti,
b)
nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti, ...
c)
sa nepodrobil nariadenému preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti ...
d)
osvedčením43b) vydaným autoškolou nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil doškoľovaciemu ...
e)
sa nepodrobil nariadenému preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, ...
f)
v čase jeho udelenia nespĺňal niektorú z podmienok na jeho udelenie.
(3)

Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla

a)
v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne ...
b)
v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo ...
c)
v lehote podľa § 91a ods. 1 a po spáchaní dvoch skutkov podľa § 91a ods. 1 sa dopustí ďalšieho porušenia ...
(4)

Rozhodnutím o odobratí vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odobratia vodičského oprávnenia ...

(5)

Ak držiteľ vodičského oprávnenia, ktoré bolo odobraté alebo obmedzené, neprospeje na skúške z odbornej ...

(6)

Ak ten, komu bolo odobraté alebo obmedzené vodičské oprávnenie, preukáže pominutie dôvodov na odobratie ...

(7)

Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o odobratí vodičského oprávnenia, určí skupiny vodičského oprávnenia, ...

(8)

Vodičské oprávnenie odobraté podľa

a)
odseku 3 písm. a) možno vrátiť až po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa osobitného predpisu,41a) ...
b)
odseku 3 písm. b) možno vrátiť až po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa osobitného predpisu,41a) ...
c)
odseku 3 písm. c) možno vrátiť až po preskúmaní psychickej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti ...
(9)

Ustanovenia § 91 sa nepoužijú v prípadoch uvedených v odseku 3.

(10)

Náklady spojené s preskúšaním odbornej spôsobilosti, preskúmaním zdravotnej spôsobilosti, preskúmaním ...

(11)

Odobrať alebo obmedziť možno len vodičské oprávnenie zaznamenané vo vodičskom preukaze Slovenskej republiky. ...

(12)

Ministerstvo vnútra ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o vrátení odobratého vodičského ...

§ 93 - Vzdanie sa vodičského oprávnenia
(1)

Držiteľ vodičského oprávnenia sa môže vzdať vodičského oprávnenia určitej skupiny.

(2)

Vzdanie sa vodičského oprávnenia musí držiteľ vodičského oprávnenia písomne oznámiť orgánu Policajného ...

a)
meno a priezvisko držiteľa vodičského oprávnenia,
b)
adresu pobytu držiteľa vodičského oprávnenia,
c)
dátum a miesto narodenia a rodné číslo držiteľa vodičského oprávnenia,
d)
skupinu alebo skupiny vodičského oprávnenia, ktorých sa ich držiteľ chce vzdať,
e)
dátum udelenia vodičského oprávnenia,
f)
osvedčený podpis držiteľa vodičského oprávnenia.
(3)

K oznámeniu podľa odseku 2 držiteľ vodičského oprávnenia priloží aj vodičský preukaz, v ktorom je príslušné ...

(4)

Vzdanie sa vodičského oprávnenia je účinné odo dňa oznámenia tejto skutočnosti orgánu Policajného zboru. ...

Piaty oddiel
Vodičské preukazy

§ 94
(1)

Osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu.

(2)

Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorou jej držiteľ preukazuje oprávnenie viesť motorové vozidlá ...

(3)

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia ...

(4)

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je päť rokov od dátumu vydania ...

(5)

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T osoby staršej ako 63 rokov je ...

(6)

Vodičský preukaz obsahuje

a)
meno a priezvisko držiteľa,
b)
dátum a miesto narodenia držiteľa,
c)
dátum vydania vodičského preukazu,
d)
dátum skončenia platnosti vodičského preukazu,
e)
názov orgánu vydávajúceho vodičský preukaz,
f)
sériu a číslo vodičského preukazu,
g)
podobu tváre držiteľa s rozmermi 2 cm x 2,5 cm,
h)
podpis držiteľa,
i)
skupinu alebo skupiny vozidiel, ktoré je držiteľ oprávnený viesť,
j)
dátum prvého udelenia vodičského oprávnenia pre každú skupinu vodičského oprávnenia a dátum uplynutia ...
(7)

Vodičský preukaz môže obsahovať aj doplnkové informácie alebo obmedzenia vo forme kódov vzťahujúce sa ...

(8)

Podrobnosti o vyobrazení a vzor vodičského preukazu, kódy vodičského oprávnenia, ktoré sa uvádzajú vo ...

§ 95 - Vydanie vodičského preukazu
(1)

Vodičský preukaz vydá orgán Policajného zboru na základe udeleného prvého alebo ďalšieho vodičského ...

(2)

Žiadateľ o vydanie vodičského preukazu je povinný

a)
predložiť platný doklad svojej totožnosti,
b)
vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento účel zavedené,
c)
spĺňať podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. c) a h) až p),
d)
podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a vlastnoručného podpisu; nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom ...
(3)

Za vodičský preukaz zadržaný v cudzine alebo zadržaný podľa § 71 možno vydať nový vodičský preukaz po ...

§ 96 - Výmena vodičského preukazu
(1)

Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v Slovenskej republike pred 19. januárom ...

(2)

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého výmenu žiada, ...

(3)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, ...

(4)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená ...

(5)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, ...

(6)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 ...

(7)

Na výmenu vodičského preukazu sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5.

(8)

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom si podal ...

§ 97 - Obnovenie vodičského preukazu
(1)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, ktorý je neplatný podľa § 100 ods. 1, a vodičský preukaz, ...

(2)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, ...

(3)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená ...

(4)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, ...

(5)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 ...

(6)

Na obnovenie vodičského preukazu sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5.

(7)

Pri obnovení vodičského preukazu podľa odseku 1 orgán Policajného zboru uzná skupinu udeleného vodičského ...

(8)

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého obnovenie ...

(9)

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom si ...

§ 97a - Výmena a obnovenie vodičského preukazu v cudzine
(1)

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu alebo žiadosť o obnovenie vodičského preukazu z dôvodu uplynutia ...

(2)

Vodičský preukaz vyhotovený na základe žiadosti podanej podľa odseku 1 sa doručí na zastupiteľský úrad ...

§ 98 - Povinnosti držiteľa vodičského preukazu
(1)

Držiteľ vodičského preukazu je povinný

a)
chrániť vodičský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím,
b)
oznámiť orgánu Policajného zboru do siedmich dní zmenu svojich osobných údajov uvedených vo vodičskom ...
c)
odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz a medzinárodný vodičský preukaz do siedmich ...
d)
odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...
e)
odovzdať orgánu Policajného zboru vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa jeho zadržania podľa § 70 ...
f)
odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz podľa § 100 ods. 1 písm. a) až d), ods. ...
g)
oznámiť orgánu Policajného zboru do siedmich dní zničenie, stratu alebo odcudzenie vodičského preukazu, ...
h)
dostaviť sa na vyzvanie orgánu Policajného zboru v ním určenej lehote na vybavenie záležitostí týkajúcich ...
i)
predložiť orgánu Policajného zboru spolu so žiadosťou o vrátenie vodičského preukazu doklady preukazujúce ...
(2)

Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný osobne prevziať vodičský preukaz, jeho prevzatie a správnosť ...

(3)

Ak držiteľ vodičského preukazu, ktorý bol obnovený z dôvodu straty alebo odcudzenia, svoj predchádzajúci ...

§ 99 - Nájdený vodičský preukaz
(1)

Kto nájde vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz inej osoby, je povinný ho bezodkladne ...

(2)

Ak orgán Policajného zboru má nájdený vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz a jeho držiteľ ...

§ 100 - Neplatnosť vodičského preukazu
(1)

Vodičský preukaz je neplatný, ak

a)
uplynula jeho platnosť podľa § 143b ods. 2 alebo 3,
b)
obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
c)
meno alebo priezvisko v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
d)
údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
e)
držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie,
f)
za tento bol vydaný nový vodičský preukaz podľa § 95 ods. 3.
(2)

Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak

a)
jeho držiteľ je držiteľom aj iného platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný skôr,
b)
jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c)
bol vydaný v rozpore so zákonom,
d)
sa jeho držiteľ vzdal vodičského oprávnenia,
e)
vodičské oprávnenie v ňom uvedené sa odobralo alebo obmedzilo.
(3)

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečenie45) ...

(4)

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný, ak nie je splnená povinnosť podľa § 89 ods. 1, alebo § 91 ...

§ 100a - Neplatnosť vodičského preukazu pre skupinu vodičského oprávnenia

Vodičský preukaz pre určitú skupinu vodičského oprávnenia je neplatný, ak uplynula jeho platnosť podľa ...

Medzinárodný vodičský preukaz
§ 101
(1)

Medzinárodný vodičský preukaz vydá orgán Policajného zboru len držiteľovi platného vodičského preukazu, ...

(2)

Osobné údaje o držiteľovi medzinárodného vodičského preukazu sa zapisujú pod nasledujúcimi číselnými ...

1.

priezvisko,

2.

meno,

3.

miesto narodenia,

4.

dátum narodenia,

5.

obec pobytu.

(3)

Medzinárodný vodičský preukaz neoprávňuje jeho držiteľa na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej ...

(4)

Neplatný je ten medzinárodný vodičský preukaz, ktorého držiteľ prestal byť držiteľom vodičského preukazu ...

(5)

Povinnosti držiteľa vodičského preukazu ustanovené týmto zákonom sa primerane vzťahujú aj na držiteľa ...

(6)

Orgán Policajného zboru vydáva medzinárodný vodičský preukaz podľa

a)
Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve (ďalej len „Ženevský dohovor“) alebo ...
b)
Viedenského dohovoru.
(7)

Medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenského dohovoru sa vydáva s platnosťou na 3 roky a medzinárodný ...

(8)

Vzor medzinárodného vodičského preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

Šiesty oddiel
Vodičský preukaz vydaný v cudzine

Uznávanie vodičského preukazu vydaného v cudzine na vedenie motorových vozidiel
§ 102
(1)

Na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike sa okrem vodičského preukazu vydaného v Slovenskej ...

a)
platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru pred 19. januárom 2013,
b)
platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru od 19. januára 2013, a to ...
c)
platný vodičský preukaz štátu, ktorý je zmluvnou stranou Ženevského dohovoru alebo zmluvnou stranou ...
(2)

Na vedenie motorových vozidiel sa v Slovenskej republike uznáva aj

a)
platný medzinárodný vodičský preukaz vydaný podľa Ženevského dohovoru, ak od jeho vydania neuplynul ...
b)
platný medzinárodný vodičský preukaz vydaný podľa Viedenského dohovoru, ak od jeho vydania neuplynuli ...
(3)

Medzinárodný vodičský preukaz uvedený v odseku 2 písm. b) je platný len spolu s príslušným platným vodičským ...

§ 103

Minimálny vek na vedenie motorových vozidiel držiteľa vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho ...

§ 104 - Výmena vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru ...
(1)

Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ...

(2)

Príslušný na výmenu vodičského preukazu podľa odseku 1 je orgán Policajného zboru podľa miesta pobytu ...

(3)

Ak orgán Policajného zboru pri výmene vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho ...

(4)

Držiteľ vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý má na území Slovenskej ...

(5)

Vodičský preukaz vydaný v štáte dohovoru inom ako je štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého ...

(6)

Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ...

(7)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo ...

(8)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo ...

(9)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo ...

(10)

Na výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru ...

(11)

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte ...

(12)

Ak má orgán Policajného zboru podozrenie, že žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte ...

(13)

Orgán Policajného zboru uzná skupinu vodičského oprávnenia vyznačenú vo vodičskom preukaze vydanom v ...

(14)

Orgán Policajného zboru uzná skupinu vodičského oprávnenia vyznačenú vo vodičskom preukaze vydanom v ...

(15)

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte ...

(16)

Orgán Policajného zboru vráti vymenený vodičský preukaz orgánu štátu, ktorý ho vydal, s uvedením dôvodu ...

(17)

Ak sa zistili skutočnosti vylučujúce splnenie čo i len jednej podmienky na výmenu vodičského preukazu ...

§ 105 - Obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru ...
(1)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo ...

(2)

Na obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru ...

(3)

Obnoveniu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, ...

(4)

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v ...

(5)

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v ...

(6)

Orgán Policajného zboru pri obnovení vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ...

§ 106 - Neplatnosť vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru ...
(1)

Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je neplatný, ...

a)
uplynula jeho platnosť,
b)
obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
c)
meno alebo priezvisko v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
d)
je poškodený tak, že údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
e)
je stratený alebo odcudzený.
(2)

Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je ďalej neplatný, ...

a)
jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
jeho držiteľ je držiteľom aj iného vodičského preukazu,
c)
vodičské oprávnenie v ňom uvedené je pozastavené, odobraté alebo zrušené v štáte, ktorý tento vodičský ...
d)
bol obmedzený, pozastavený, odobratý alebo zrušený v štáte, ktorý ho vydal.
§ 106a - Neplatnosť vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru ...

Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru pre určitú ...

§ 106b

Orgán Policajného zboru je povinný informovať štát Európskeho hospodárskeho priestoru alebo štát dohovoru ...

Siedmy oddiel
Evidencia vodičov

§ 107
(1)

Evidencia vodičov je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý sa vedie ...

(2)

V evidencii vodičov sa vedú o držiteľoch vodičského oprávnenia údaje v rozsahu

a)
meno, priezvisko, prípadne titul,
b)
rodné číslo,
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
adresa pobytu,
e)
údaje o priestupkoch a trestných činoch súvisiacich s porušením pravidiel cestnej premávky, pri vedení ...
f)
údaje o absolvovaní kurzov v autoškole, údaje o základnej kvalifikácii a údaje o odbornej spôsobilosti, ...
g)
údaje o zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu ...
1.
meno, priezvisko, prípadne titul osoby, ktorá vydala doklad o zdravotnej spôsobilosti, doklad o psychickej ...
2.
dátum vykonania lekárskej prehliadky, dátum vykonania psychologického vyšetrenia, dátum vyhotovenia ...
3.
závery lekárskej prehliadky, psychologického vyšetrenia, odporúčanie rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej ...
h)
údaje o zdravotnej a psychickej spôsobilosti zaslané podľa § 90 ods. 4,
i)
údaje o čísle povolenia alebo číslo licencie Spoločenstva,45a) ak sa priestupku dopustí vodič vozidla ...
j)
údaje o udelených vodičských oprávneniach a údaje o neudelení, odobratí, obmedzení alebo zrušení vodičských ...
k)
údaje o vodičských preukazoch a o medzinárodných vodičských preukazoch, údaje o zadržaní vodičského ...
l)
podpis a podoba tváre v digitálnej forme podľa § 95 ods. 2,
m)
údaje o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorského preukazu,
n)
číslo mobilného telefónu a emailová adresa, ak ich držiteľ vodičského oprávnenia poskytol; tieto údaje ...
(3)

V evidencii vodičov sa ďalej vedú

a)
údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá žiadala o udelenie vodičského oprávnenia a ktorej sa toto oprávnenie ...
b)
údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá bez vodičského oprávnenia viedla motorové vozidlo,
c)
údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá sa dopustila priestupku súvisiaceho s porušením pravidiel cestnej ...
d)
meno, priezvisko a rodné číslo osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2,
e)
meno, priezvisko a rodné číslo, ak má pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nemá pridelené, ...
§ 108 - Poskytovanie informácií pre evidenciu vodičov
(1)

Súd, ktorý rozhodol o vine za spáchaný trestný čin v súvislosti s vedením vozidla alebo uložil ochranné ...

(2)

Orgán, ktorý rozhodol o vine za spáchaný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo osoby s výnimkou takej osoby, ktorá nemá rodné číslo ...
b)
adresu pobytu,
c)
právnu kvalifikáciu porušenia pravidiel cestnej premávky,
d)
druh a výšku trestu alebo sankcie, ktorá bola uložená.
(4)

Údaje o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1 a 2 sa vedú v evidencii vodičov päť rokov od vykonania ...

(5)

Pri úkonoch spojených s udelením vodičského oprávnenia alebo vydaním vodičského preukazu je orgán Policajného ...

a)
číslo vodičského preukazu alebo
b)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo držiteľa vodičského preukazu.
(6)

Posudzujúci lekár, psychiater alebo posudzujúci psychológ môže zasielať údaje podľa § 107 ods. 2 písm. ...

§ 109 - Poskytovanie informácií z evidencie vodičov
(1)

Informácie z evidencie vodičov sa poskytujú štátnym orgánom, obciam a vyšším územným celkom v rozsahu ...

(2)

Fyzickej osobe sa v požadovanom rozsahu poskytne informácia o údajoch, ktoré sa o nej uchovávajú v evidencii ...

(3)

O inej osobe sa z evidencie vodičov poskytne informácia, ak s tým táto osoba vopred vyslovila súhlas. ...

(4)

Žiadosť o informáciu podľa odsekov 2 a 3 sa podáva ktorémukoľvek orgánu Policajného zboru.

(5)

Informácia z evidencie vodičov, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť ...

(6)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie vodičov poskytla, smie takú informáciu ...

(7)

Ministerstvo vnútra umožňuje iným členským štátom Európskej únie prístup do evidencie vodičov s cieľom ...

a)
číslo vodičského preukazu,
b)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo držiteľa vodičského preukazu.
(8)

Ministerstvo vnútra poskytuje inému členskému štátu Európskej únie podľa odseku 7 údaje v rozsahu

a)
číslo vodičského preukazu a jeho stav,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa vodičského preukazu,
c)
orgán, ktorý vydal vodičský preukaz,
d)
dátum vydania vodičského preukazu,
e)
dátum platnosti vodičského preukazu,
f)
udelené vodičské oprávnenie a jeho stav.

DRUHÁ HLAVA
OPRÁVNENIE NA VEDENIE ELEKTRIČKY A TROLEJBUSU

§ 110
(1)

Oprávnením na vedenie električky alebo trolejbusu sa na účely tohto zákona rozumie osobitné oprávnenie ...

(2)

Vodič trolejbusu musí byť okrem osobitného oprávnenia podľa odseku 1 aj držiteľom príslušného vodičského ...

ŠIESTA ČASŤ

EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA

PRVÁ HLAVA
EVIDENCIA VOZIDIEL

§ 111
(1)

Evidencia vozidiel je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32)ktorý sa vedie ...

(2)

V evidencii vozidiel sa vedú

a)
osobné údaje v rozsahu podľa odseku 3 o vlastníkoch vozidiel a držiteľoch vozidiel, ak držiteľom vozidla ...
b)
názov, adresa sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné ...
c)
osobné údaje v rozsahu podľa odseku 3 o osobách, ktoré zastupujú osoby uvedené v písmene a) alebo písmene ...
d)
podpisy osôb uvedených v písmenách a), b) alebo c),
e)
údaje o vozidlách v rozsahu základného technického opisu, a ak sú k dispozícii nepovinné údaje z harmonizovaného ...
f)
údaje o evidenčných číslach, tabuľkách s evidenčnými číslami, zvláštnych evidenčných číslach a o tabuľkách ...
g)
údaje o osvedčeniach o evidencii, technických preukazoch vozidiel, osvedčeniach o evidencii časť I a ...
h)
údaje o spôsobe nadobudnutia vozidiel,
i)
údaje o vykonaných evidenčných úkonoch,
j)
údaje o vybraných správnych poplatkoch,
k)
údaje o vedených exekučných konaniach alebo výkonoch rozhodnutí podľa § 118 ods. 4,
l)
údaje o vykonaných technických kontrolách vozidiel, emisných kontrolách vozidiel, kontrolách originality ...
m)
údaje o uzavretých povinných zmluvných poisteniach zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...
n)
údaje o spracovaných starých vozidlách,
o)
údaje o vozidle potrebné na monitorovanie a oznamovanie Európskej komisii.47a)
(3)

V evidencii vozidiel sa o držiteľoch vozidiel a vlastníkoch vozidiel, ak je držiteľom vozidla alebo ...

a)
meno, priezvisko, prípadne titul,
b)
rodné číslo, dátum a miesto narodenia,
c)
adresa pobytu, prípadne miesto podnikania,
d)
číslo preukazu totožnosti,
e)
číslo mobilného telefónu a emailová adresa, ak ich držiteľ vozidla poskytol; tieto údaje sa vedú na ...
§ 112 - Poskytovanie informácií pre evidenciu vozidiel
(1)

Ministerstvo dopravy bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru pri udelení ...

(2)

Okresný úrad bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru pri vystavení osvedčenia ...

(3)

Výrobca vozidiel a zástupca výrobcu vozidiel je povinný bezodplatne v elektronickej forme orgánu Policajného ...

a)
technické údaje v ňom uvádzané a
b)
údaje potrebné pre monitorovanie a oznamovanie Európskej komisii.
(4)

Slovenská kancelária poisťovateľov je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného ...

(5)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu ...

(6)

Poverená technická služba kontroly originality je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať ...

(7)

Poverená technická služba technickej kontroly vozidiel je povinná bezodplatne v elektronickej forme ...

(8)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je povinné bezodplatne elektronicky sprístupniť orgánu ...

(9)

Zo živnostenského registra sa prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel bezodplatne ...

(10)

Ak osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom ...

§ 113 - Poskytovanie informácií z evidencie vozidiel
(1)

Informácie z evidencie vozidiel sa poskytujú, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu, Slovenskej ...

(2)

Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne písomná informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú v ...

(3)

Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa poskytne informácia z evidencie vozidiel v písomnej ...

a)
mene, priezvisku a pobyte alebo o názve, sídle alebo prevádzkarni držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ...
b)
tom, či sa proti vlastníkovi vozidla vedie exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia.
(4)

Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa poskytne informácia z evidencie vozidiel v písomnej ...

(5)

Žiadosť o informáciu podľa odsekov 2 a 3 sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta ...

(6)

Informácia z evidencie vozidiel, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť ...

(7)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie vozidiel poskytla, smie takú informáciu ...

(8)

Ministerstvo vnútra umožňuje vyhľadávanie údajov v informačnom systéme EUCARIS ministerstvu dopravy, ...

(9)

Ministerstvo vnútra umožňuje iným členským štátom Európskej únie prostredníctvom informačného systému ...

a)
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti,
b)
nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia,
c)
nezastavenie vozidla na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení alebo na príkaz ...
d)
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,
e)
vedenie vozidla pod vplyvom inej návykovej látky,
f)
nepoužitie ochrannej prilby na ustanovených kategóriách vozidiel,
g)
nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu, alebo
h)
používanie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia vozidla.
(10)

Ministerstvo vnútra umožňuje iným členským štátom Európskej únie vyhľadávanie údajov podľa odseku 9 ...

a)
členský štát evidencie vozidla,
b)
úplné evidenčné číslo vozidla,
c)
členský štát deliktu,
d)
dátum spáchania deliktu,
e)
čas spáchania deliktu,
f)
účel vyhľadania vozidla prostredníctvom kódu deliktu:
1.
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti,
2.
vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,
3.
nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia,
4.
nezastavenie vozidla na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení alebo na príkaz ...
5.
nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu,
10.
jazda pod vplyvom návykovej látky,
11.
nepoužitie ochrannej prilby,
12.
nedovolené použitie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia vozidla. ...
(11)

Ministerstvo vnútra poskytuje inému členskému štátu Európskej únie podľa odseku 9 údaje o držiteľovi ...

a)
evidenčné číslo vozidla,
b)
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
označenie štátu, v ktorom je vozidlo evidované,
d)
značka vozidla,
e)
obchodný názov vozidla,
f)
kategória vozidla,
g)
názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla právnická ...
h)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla fyzická ...
i)
názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak je vlastníkom vozidla ...
j)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu vlastníka vozidla, ak je vlastníkom vozidla fyzická ...
(12)

Ministerstvo vnútra zasiela informácie o evidovaných vozidlách Európskej komisii v súlade s osobitnými ...

DRUHÁ HLAVA
EVIDOVANIE VOZIDIEL

Prihlasovanie vozidiel do evidencie
§ 114
(1)

Každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad54) rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, ...

(2)

Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo ...

(3)

Ak držiteľ vozidla uvedený vlastníkom podľa odseku 2 nie je totožný s vlastníkom vozidla, vlastník vozidla ...

(4)

Držiteľom vozidla smie byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony, ...

(5)

Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu evidenčné číslo, prihlásenie vozidla zaznamená do osvedčenia ...

(6)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na novovyrobené vozidlo, ktoré je určené na predaj, ktorého vlastníkom ...

(7)

Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti ...

(8)

Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo, ktoré je novým dopravným prostriedkom podľa osobitného predpisu57) ...

(9)

Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo do evidencie vozidiel, ktoré bolo prihlásené v osobitnej evidencii ...

a)
pri prihlásení vozidla do osobitnej evidencie vozidiel bolo schválené na prevádzku v cestnej premávke ...
b)
bolo dodatočne schválené na prevádzku v cestnej premávke podľa osobitného predpisu.57aa)
§ 115
(1)

Vlastník dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla, ktorému výrobca alebo zástupca výrobcu vystavil a ...

(2)

Vlastník jednotlivo dovezeného vozidla a držiteľ vozidla uvedený vlastníkom vozidla podľa § 114 ods. ...

(3)

Vlastník vozidla v iných prípadoch ako podľa odseku 1 alebo 2 je povinný hodnovernými dokladmi preukázať ...

(4)

Ak je vozidlo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, orgán Policajného zboru nemá povinnosť skúmať, ...

(5)

Výrobca alebo zástupca výrobcu dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla, ktoré nadobudol vlastník vozidla, ...

(6)

Osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom ...

(7)

Ak vlastník vozidla uvedie, že bude sám žiadať o prihlásenie vozidla do evidencie podľa odseku 5 alebo ...

(8)

Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo podľa odsekov 5 až 7 do evidencie vozidiel, ak tomu nebránia ...

(9)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je pri prevzatí osvedčenia o evidencii časť II a tabuliek s evidenčným ...

a)
preukázať oslobodenie od platenia správneho poplatku podľa osobitného predpisu,59a)
b)
preukázať dôvod zníženia výšky správneho poplatku podľa osobitného predpisu.59b)
§ 116 - Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru
(1)

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru

a)
prevod držby vozidla na inú osobu,
b)
výmenu karosérie, výmenu rámu, prestavbu vozidla alebo zmenu, ktorú zaevidoval okresný úrad, ak nevydal ...
c)
trvalú zmenu farby vozidla,
d)
odhlásenie vozidla do cudziny,
e)
zápis schváleného spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii časti II alebo zrušenie takéhoto zápisu, ...
f)
zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík a schválených rozmerov ráfikov, ak tento zápis nevykonal ...
g)
zrušenie zápisu nesprávnych alebo neúplných údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť I alebo časť ...
(2)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla splnomocnený na tento úkon vlastníkom vozidla je povinný osobne ...

(3)

Skutočnosti podľa odseku 1 písm. a), b), d) a odseku 2 je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný ...

(4)

Držiteľ vozidla je povinný pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. a) uviesť potrebné údaje o osobe, ...

(5)

Ak orgán Policajného zboru po oznámení straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii časť I, časť II ...

(6)

Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. c) a d) je povinný na vykonanie evidenčných ...

(7)

Ak držiteľ vozidla predloží odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „nespôsobilé“ ...

(8)

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť zmenu miesta svojho pobytu, sídla alebo prevádzkarne do 30 ...

(9)

Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny v evidencii vozidiel je povinný predložiť osvedčenie o evidencii ...

(10)

Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, má adresu pobytu, sídla alebo prevádzkarne v rovnakom ...

(11)

Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, má adresu pobytu, sídla alebo prevádzkarne v inom okrese ...

(12)

Orgán Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel podľa odseku 1 písm. b), c), e) až g) a ...

(13)

Orgán Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel podľa odseku 8 a držiteľovi vozidla vydá ...

(14)

Doterajší vlastník vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, môže požiadať orgán Policajného ...

(15)

Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa ...

(16)

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť odcudzenie vozidla najbližšiemu orgánu Policajného zboru.

(17)

Povinnosť držiteľa vozidla osobne oznámiť orgánu Policajného zboru zmenu podľa odseku 1 neplatí, ak ...

(18)

Prevod držby vozidla na inú osobu podľa odseku 1 písm. a) je možné vykonať aj pri dočasnom vyradení ...

§ 116a - Zmeny v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby
(1)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 2 aj prostredníctvom elektronickej ...

(2)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. a) aj prostredníctvom ...

(3)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. c), o zmenu doplnkovej ...

(4)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže oznámiť stratu alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii časti ...

(5)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 8 aj prostredníctvom elektronickej ...

(6)

Pri vykonaní zmeny v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel ...

(7)

Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa ...

(8)

Ak vlastník vozidla evidovaného v Slovenskej republike uzatvoril zmluvu na predaj vozidla s osobou, ...

(9)

Doterajší vlastník vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, môže požiadať o zrušenie ...

(10)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. a) aj na pracovisku ...

Zápis vlastníka vozidla a držiteľa vozidla
§ 117
(1)

Po oznámení zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. a) je osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, povinná ...

(2)

Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, požiada orgán Policajného zboru po 30 dňoch odo dňa, ...

(3)

Orgán Policajného zboru zaeviduje zápis ďalšieho vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla v evidencii ...

(4)

Povinnosť osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, osobne požiadať orgán Policajného zboru príslušný ...

(5)

Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, môže požiadať o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, a ...

(6)

Pri zápise vlastníka vozidla a držiteľa vozidla prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento ...

(7)

Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa ...

§ 118
(1)

Orgán Policajného zboru vykoná zmeny v evidencii, ak o to požiada vlastník vozidla zapísaný v osvedčení ...

(2)

Na osobu, na ktorú sa držba vozidla previedla, prechádzajú práva a povinnosti držiteľa vozidla vykonaním ...

(3)

Na prevod držby vozidla sa použijú ustanovenia § 114 ods. 4 a 5 a § 115 ods. 4.

(4)

Orgán Policajného zboru nevykoná zápis o zmene držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a zmenu ...

(5)

Orgán Policajného zboru nevykoná zápis o zmene držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a zmenu ...

§ 119 - Odhlásenie vozidla do cudziny
(1)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla prihláseného do evidencie je pri odhlásení vozidla do cudziny ...

(2)

Orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu, sídla alebo prevádzkarne držiteľa vozidla vydá ...

(3)

Vlastník dosiaľ neevidovaného vozidla podľa § 115 je pri odhlásení vozidla do cudziny povinný na vykonanie ...

(4)

Orgán Policajného zboru nevykoná odhlásenie vozidla do cudziny, ak toto vozidlo bolo vyradené z evidencie ...

(5)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla prihláseného do evidencie vozidiel môže požiadať o odhlásenie ...

(6)

Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa ...

(7)

Pri odhlásení vozidla do cudziny prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel orgán ...

(8)

Povinnosť predloženia dokladu podľa § 116 ods. 6 neplatí, ak sa pri vývoze vozidla do cudziny nemení ...

§ 119a - Dočasné vyradenie vozidla z evidencie
(1)

Orgán Policajného zboru dočasne vyradí vozidlo z evidencie vozidiel, ak o to jeho vlastník alebo držiteľ ...

(2)

Vlastník vozidla, držiteľ vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, je pri dočasnom ...

(3)

Vlastníkovi vozidla, držiteľovi vozidla alebo osobe, na ktorú sa držba vozidla previedla, orgán Policajného ...

(4)

Počas celej doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel vozidlo nesmie byť prevádzkované v ...

(5)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie vozidiel, ktorý chce také vozidlo ...

(6)

Orgán Policajného zboru pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel vráti vlastníkovi vozidla ...

(7)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel je povinný ...

(8)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie, je povinný najneskôr do 30 dní ...

a)
opätovné zaradenie vozidla do evidencie,
b)
predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie,
c)
vyradenie vozidla z evidencie,
d)
prevod držby vozidla na inú osobu,
e)
zmenu vlastníckeho práva k vozidlu alebo
f)
zápis vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla.
(9)

Pri predĺžení lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa primerane postupuje podľa odsekov ...

(10)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o dočasné vyradenie vozidla z evidencie aj prostredníctvom ...

Vyraďovanie vozidiel z evidencie
§ 120
(1)

Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie, ktoré nepodlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu,66) ...

(2)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré nepodlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu,66) je ...

(3)

Ak bolo staré vozidlo odovzdané na spracovanie, vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný osobe ...

(4)

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v štáte Európskeho ...

(5)

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v štáte inom ...

(6)

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ starého vozidla žiada vyradiť z evidencie vozidlo, ktoré má byť odovzdané ...

(7)

Vyradením z evidencie vozidlo stráca schválenie na prevádzku v cestnej premávke.

(8)

Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie, smie byť znova prihlásené do evidencie vozidiel, len ak sa ...

(9)

Vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla orgán Policajného zboru vydá písomné potvrdenie o vyradení ...

(10)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, na spracovanie ktorého sa nevzťahujú ustanovenia o spracovaní ...

(11)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný do 15 dní po automatizovanom oznámení orgánu Policajného ...

(12)

Vlastník vozidla alebo držiteľ starého vozidla, ktorý odovzdal staré vozidlo osobe vykonávajúcej zber ...

§ 121
(1)

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, rozhodne o vyradení vozidla z evidencie aj na návrh ...

(2)

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak bolo rozhodnuté o jeho ...

(3)

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí staré vozidlo z evidencie, ak príslušný orgán ...

§ 122 - Zastupovanie
(1)

Iná osoba môže za vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla konať, len ak jej bolo udelené písomné plnomocenstvo ...

(2)

Iná osoba môže za vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla konať, ak jej vlastník vozidla alebo držiteľ ...

TRETIA HLAVA
EVIDENČNÉ ČÍSLA

Evidenčné číslo
§ 123
(1)

Každé vozidlo podliehajúce evidencii musí mať pridelené evidenčné číslo.

(2)

Evidenčné číslo pridelí a tabuľku s evidenčným číslom vydá orgán Policajného zboru, kde držiteľ vozidla ...

(3)

Tabuľka s evidenčným číslom môže byť vyrobená

a)
zo zliatin ľahkých kovov alebo
b)
zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla.
(4)

Držiteľ vozidla je povinný vydanú tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne pripevniť na vozidlo. Tabuľka ...

(5)

Bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s nečitateľnou alebo poškodenou tabuľkou ...

(6)

Na tabuľke s evidenčným číslom ani v jej blízkosti na vozidle s výnimkou poznávacej značky Slovenskej ...

(7)

Držiteľ vozidla je povinný bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru tabuľku s evidenčným číslom, ...

(8)

Orgán Policajného zboru pridelí nové evidenčné číslo a vydá tabuľku s evidenčným číslom držiteľovi vozidla ...

(9)

Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla kategórie M, N, O a R68) možno takémuto vozidlu ...

(10)

Ak sa vozidlu prideľuje predná aj zadná tabuľka s evidenčným číslom a došlo ku strate alebo odcudzeniu ...

(11)

Ak došlo k strate, odcudzeniu alebo k poškodeniu tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla alebo ...

(12)

Ak vozidlo má už pridelenú tabuľku s evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. a), možno na žiadosť držiteľa ...

(13)

Ak vozidlo má už pridelenú tabuľku s evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. b), možno na žiadosť držiteľa ...

(14)

Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná nová tabuľka s pôvodným evidenčným číslom alebo nová tabuľka s ...

(15)

Každý, kto nájde tabuľku s evidenčným číslom, je povinný ju bezodkladne odovzdať najbližšiemu orgánu ...

(16)

Evidenčné číslo musí byť vždy dobre čitateľné. Ak je vozidlo vybavené spájacím zariadením, ktoré bez ...

(17)

Ak bola vydaná tabuľka s evidenčným číslom podľa odseku 16, držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla nesmie ...

(18)

Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, alebo ...

(19)

Vzory tabuliek s evidenčným číslom, ich rozmery, miesto upevnenia na vozidle, vyhotovenie, označenie ...

§ 124
(1)

Evidenčné číslo tvoria písmená a číslice. Prvá dvojica písmen evidenčného čísla označuje okres, v ktorom ...

(2)

Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla možno prideliť evidenčné číslo, v ktorom sa namiesto ...

a)
písmená na prvom až piatom mieste,
b)
písmená na prvom až štvrtom mieste a číslica na piatom mieste alebo
c)
písmená na prvom až treťom mieste a kombinácia číslic na štvrtom a piatom mieste.
(3)

Evidenčné číslo podľa odseku 2 nemožno prideliť, ak držiteľ vozidla žiada o pridelenie evidenčného čísla ...

a)
prideleného inému vozidlu,
b)
v ktorom sa nachádzajú hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy alebo ktoré v kombinácii ...
c)
v ktorom sa nachádza názov alebo skratka názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického ...
d)
v ktorom sa nachádza text podporujúci alebo propagujúci hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potláčaniu ...
e)
obsahujúceho písmená s diakritickým znamienkom alebo malé písmená.
(4)

Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije pri prideľovaní evidenčného čísla

a)
prípojnému vozidlu vrátane prípojného vozidla za motocykel, motorovú trojkolku a štvorkolku,
b)
vozidlám štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, štátnych fondov a štátnych rozpočtových organizácií ...
(5)

Orgán Policajného zboru vydá tabuľku s evidenčným číslom zo svojich skladových zásob, o ktorej zloženie ...

§ 125
(1)

Evidenčné číslo vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky tvorí dvojica ...

(2)

Evidenčné číslo vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so ...

(3)

Vozidlám členov cudzích zastupiteľských úradov so sídlom v Slovenskej republike, ktorí požívajú diplomatickú ...

(4)

Vzor značiek s písmenami CD a CC a ich rozmery ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

§ 126 - Osobitné evidenčné číslo
(1)

Vozidlu môže byť pridelené osobitné evidenčné číslo, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie pracovných ...

(2)

Vodič vozidla opatreného tabuľkou s osobitným evidenčným číslom, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie ...

(3)

Osobitné evidenčné číslo tvoria

a)
písmeno P a päť číslic, ktoré oddeľuje štátny znak, alebo
b)
dvojica číslic a päť číslic, ktoré oddeľuje štátny znak.
(4)

Za osobitné evidenčné číslo podľa odseku 3 písm. b) sa považuje aj evidenčné číslo vozidiel uvedených ...

(5)

Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. a) možno označiť len vozidlo Policajného ...

(6)

Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. b) možno označiť len vozidlo ozbrojených ...

(7)

Za písmenom P podľa odseku 3 písm. a) môže byť uvedené aj ďalšie písmeno. Toto písmeno nesmie byť také, ...

Zvláštne evidenčné číslo
§ 127
(1)

Motorové vozidlo alebo jeho prípojné vozidlo, ktorého vlastník požiada o schválenie jednotlivého vozidla,69)ktoré ...

(2)

Zvláštne evidenčné číslo môže prideliť a tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a ustanovené doklady ...

(3)

Zvláštne evidenčné číslo tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch okrem zvláštneho evidenčného ...

(4)

Dvojica písmen v prvom riadku označuje okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané, okrem zvláštneho ...

(5)

V druhom riadku sa uvádza písmeno M, V, H, S, Z alebo F a tri číslice; ak je zvláštne evidenčné číslo ...

(6)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M sa môže prideliť novovyrobenému vozidlu, novokúpenému ...

(7)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V sa môže prideliť len vozidlu určenému na jednotlivý vývoz ...

(8)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H sa môže prideliť len historickému vozidlu.69b)

(9)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno S sa môže prideliť len športovému vozidlu.69c)

(10)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno Z sa môže prideliť len vozidlu kategórie PS a LS.70)

(11)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno F sa môže prideliť len jednotlivému vozidlu s obmedzenou ...

(12)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce v prvom riadku písmeno C a v druhom riadku päť číslic sa môže prideliť ...

(13)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ...

a)
meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
názov, adresu sídla alebo prevádzkarne a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ...
c)
základné technické údaje vozidla, a to
1.
značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ...
2.
dĺžku, šírku a výšku vozidla,
d)
fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
e)
odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke, ...
f)
dátum a podpis žiadateľa.
(14)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C podľa odseku 13 nemožno prideliť vozidlám, ktorým možno ...

a)
schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa osobitného predpisu,70a)
b)
povolenie skúšobnej prevádzky podľa osobitného predpisu,69a)
c)
dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla podľa osobitného predpisu,70b)
d)
opätovné schválenie jednotlivého vozidla podľa osobitného predpisu,70ba)
e)
dodatočné schválenie jednotlivého vozidla podľa osobitného predpisu.70bb)
(15)

Tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom možno vydať len na nevyhnutne potrebnú dobu; to neplatí, ak sa ...

a)
M najviac na päť rokov,
b)
H na dobu uvedenú v dokladoch vydaných príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických ...
c)
S na dobu uvedenú v dokladoch vydaných príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov ...
d)
F najviac na desať rokov,
e)
C najviac na tri roky.
§ 128
(1)

Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M možno vydať

a)
schváleným vozidlám na prevádzku v cestnej premávke, ak o vydanie tabuľky požiadal
1.
výrobca vozidla,
2.
zástupca výrobcu vozidla,
3.
predajca nového vozidla,
4.
stredná škola, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, ktorých študijné programy alebo výskumná ...
5.
právnická osoba, ktorej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo osvedčenie ...
b)
neschváleným vozidlám na prevádzku v cestnej premávke, ak o vydanie tabuľky požiadal držiteľ povolenia ...
(2)

Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno C možno vydať okresnému úradu a osobe podľa ...

(3)

K tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C alebo písmeno M sa súčasne vydávajú aj ...

(4)

Vzory tlačív uvedených v odseku 3 a osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla ustanoví všeobecne ...

§ 129 - Ten, komu boli podľa § 127 vydané tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a príslušné tlačivá,
a)

môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného ...

b)

môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a k nim vydané doklady len na dobu nevyhnutne potrebnú; ...

c)

je povinný viesť prehľad o prideľovaní tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom a dokladov k nim na predpísaných ...

§ 130
(1)

Vozidlo označené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M, H, S alebo C sa môže ...

(2)

Na osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a na osvedčenie o evidencii časť I a časť II ...

§ 131
(1)

Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M, S ...

(2)

Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno H, vráti ...

§ 132 - Spoločné ustanovenia o osobitnom evidenčnom čísle a o zvláštnom evidenčnom čísle
(1)

Na osobitné evidenčné číslo, zvláštne evidenčné číslo a na doklady k nim vydávané sa primerane vzťahuje ...

(2)

Orgán Policajného zboru je oprávnený odobrať tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a osvedčenie o pridelení ...

§ 132a - Výmena tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenia o evidencii prostredníctvom elektronickej služby
(1)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o výmenu tabuľky s evidenčným číslom, tabuľky so ...

(2)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o vydanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič ...

(3)

Pri výmene tabuľky a osvedčenia podľa odseku 1 a pri vydaní tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov ...

§ 133 - Poznávacia značka
(1)

Ak sa vozidlo evidované v Slovenskej republike nachádza v cudzine, musí byť označené poznávacou značkou ...

(2)

Vozidlo s evidenčným číslom cudzieho štátu musí byť v cestnej premávke označené poznávacou značkou štátu, ...

(3)

Vzor poznávacej značky Slovenskej republiky a jej rozmery ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 134 - Výroba tlačív dokladov a tabuliek s evidenčným číslom a manipulácia s nimi

Tabuľku s evidenčným číslom a čistopisy tlačív dokladov podľa tohto zákona môže vyrábať alebo s nimi ...

§ 135 - Osobitné povinnosti
(1)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, každý je povinný dostaviť sa na vlastné náklady na vybavenie ...

(2)

Na vozidle, ktoré nepodlieha evidencii, musí byť počas jeho prevádzky v cestnej premávke čitateľne vyznačené ...

§ 136 - Osobitné ustanovenia o niektorých vozidlách
(1)

Ustanovenia šiestej časti tohto zákona okrem § 126 a § 132 ods. 1 sa nevzťahujú na vozidlá Ministerstva ...

(2)

Vozidlám zastupiteľských úradov, diplomatov, konzulov z povolania a ďalších osôb, ktoré podľa medzinárodného ...

(3)

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla staršieho ako 30 rokov požiada pri evidenčnom úkone o vrátenie ...

SIEDMA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 137
(1)

Porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzných právnych ...

(2)

Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je

a)
jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky; to neplatí, ak ide o cyklistu podľa § 4 ods. ...
b)
odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky,
c)
také porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej sa ...
d)
jazda po požití lieku, ktorý môžu znížiť schopnosť vodiča bezpečne viesť vozidlo,
e)
použitie vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť ...
f)
nezastavenie vozidla na pokyn STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo na signál ...
g)
vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané,
h)
nedanie prednosti v jazde,
i)
neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri dohľade ...
j)
jazda v protismernej časti cesty, ak si to nevyžaduje situácia v cestnej premávke,
k)
neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy alebo zneužitie záchranárskej ...
l)
vedenie vozidla bez tabuľky s evidenčným číslom alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nezodpovedá ...
m)
vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej ...
n)
predchádzanie iného vozidla, ak je to zakázané,
o)
vedenie motorového vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca podľa § 74 ods. ...
p)
porušenie povinnosti podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3, § 9 ods. 2 alebo § 25 ods. 1 písm. g),
q)
zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o ...
r)
ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov,
s)
ohrozenie chodca na chodníku, pri odbočovaní, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,
t)
ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov,
u)
ohrozenie cyklistu pri obchádzaní alebo predchádzaní,
v)
porušenie povinností inštruktora autoškoly podľa § 7,
w)
porušenie povinností spolujazdca podľa § 74 ods. 2,
x)
vedenie motorového vozidla do splnenia povinnosti podľa § 91 ods. 6,
y)
neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho ...
z)
jazda s vozidlom s nebezpečnými chybami v rámci technického stavu vozidla71aa) alebo jazda s vozidlom ...
aa)
vedenie motorového vozidla akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze ...

Správne delikty

§ 138
(1)

Orgán Policajného zboru uloží pokutu do 3 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ...

a)
prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu nespĺňa podmienky na cestnú ...
b)
bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu prípustnú ...
c)
prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej je pre také vozidlo ...
d)
neodstráni prekážku cestnej premávky,
e)
zverí vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa ustanovené podmienky na jeho vedenie, nemá pri sebe doklady ...
f)
nezabezpečí, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ak je mu ...
g)
prikáže alebo dovolí neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového ...
h)
prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením ...
i)
v súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgánu oprávnenému ...
j)
poruší ustanovené alebo určené podmienky o vedení, uschovávaní alebo o predkladaní výkazov o tlačivách ...
k)
nesplní povinnosť podľa § 43,
l)
poruší alebo si nesplní povinnosť podľa § 60,
m)
nesplní povinnosť podľa § 90,
n)
nesplní povinnosť podľa § 91 ods. 8 a 9, a § 91a ods. 5,
o)
nesplní povinnosť podľa § 114 ods. 2, § 116 ods. 3 a 8, § 117 ods. 1, § 119a ods. 8 a § 131,
p)
nesplní povinnosť podľa § 143 ods. 15.
(2)

Pokutu do 7 000 eur uloží orgán Policajného zboru, ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ ...

(3)

Ministerstvo vnútra uloží pokutu do 17 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ...

(4)

Ak bol viacerými konaniami spáchaný jeden alebo viaceré správne delikty podľa odsekov 1 až 3, každé ...

(5)

Ak je nepochybné, že právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sa správneho deliktu podľa odseku ...

(6)

Osoba uvedená v odseku 5 môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ...

(7)

Rozkaz, proti ktorému nebol osobou uvedenou v odseku 5 včas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia ...

§ 138a
(1)

Evidencia správnych deliktov je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý ...

(2)

V evidencii správnych deliktov sa vedú údaje o

a)
účastníkovi konania v rozsahu
1.
titul, meno a priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, alebo dátum a miesto narodenia, ak rodné ...
2.
titul, meno a priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, alebo dátum a miesto narodenia, ak rodné ...
3.
názov, adresa sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné ...
b)
právnom zástupcovi, zákonnom zástupcovi, splnomocnencovi, opatrovníkovi, sociálnom pracovníkovi, oznamovateľovi, ...
1.
titul, meno a priezvisko, adresa pobytu, prípadne adresa doručovania, údaj o doklade totožnosti, podpis, ...
2.
titul, meno a priezvisko, podpis, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania ...
3.
názov, adresa sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné ...
c)
správnom delikte v rozsahu
1.
miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu,
2.
označenie správneho deliktu vrátane príslušného ustanovenia zákona,
3.
popis skutku a následok jeho spáchania,
4.
údaje o dôkaze o spáchaní správneho deliktu,
d)
vybavení správneho deliktu v rozsahu
1.
spôsob vybavenia veci,
2.
uložená pokuta vrátane údajov o jej úhrade,
3.
označenie a sídlo orgánu, ktorý správny delikt vybavoval,
4.
dátumy dôležité v konaní o správnom delikte,
5.
evidenčné číslo rozhodnutia,
6.
informácie o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich so správnym deliktom,
e)
veci dôležitej pre konanie o správnom delikte v rozsahu
1.
stručný opis, evidenčné číslo,
2.
údaje o vlastníkovi a držiteľovi podľa písmena a),
3.
údaje o vozidle.
(3)

Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o uložení pokuty za správny delikt, bezodkladne túto skutočnosť ...

(4)

Informácie z evidencie správnych deliktov sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ...

(5)

Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne informácia o údajoch, ktoré sa o ňom spracúvajú v evidencii ...

(6)

Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 4 a 5, sa poskytne informácia z evidencie správnych deliktov, ...

(7)

Žiadosť o informáciu podľa odsekov 5 a 6 sa podáva ktorémukoľvek orgánu Policajného zboru.

(8)

Informácia z evidencie správnych deliktov, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže ...

(9)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie správnych deliktov poskytla, smie takú ...

(10)

Údaje podľa odseku 2 sa vedú v evidencii správnych deliktov päť rokov od uhradenia pokuty za správny ...

§ 139 - Ukladanie pokút
(1)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, následky a čas trvania protiprávnej činnosti.

(2)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán príslušný uložiť pokutu dozvedel o porušení ...

(3)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.

(4)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch držiteľa vozidla

§ 139a
(1)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. a), orgán Policajného zboru uloží pokutu ...

(2)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu ...

(3)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil v obci povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží ...

a)
15 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 6 až 10 km h-1,
b)
39 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km h-1,
c)
66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km h-1,
d)
96 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km h-1,
e)
141 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km h-1,
f)
201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km h-1,
g)
270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km h-1,
h)
342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km h-1,
i)
402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km h-1,
j)
471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km h-1,
k)
540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km h-1,
l)
600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km h-1,
m)
699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km h-1,
n)
798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 70 km h-1.
(4)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil mimo obce povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží ...

a)
30 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km h-1,
b)
42 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km h-1,
c)
66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km h-1,
d)
99 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km h-1,
e)
162 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km h-1,
f)
201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km h-1,
g)
270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km h-1,
h)
342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km h-1,
i)
402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km h-1,
j)
471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km h-1,
k)
540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km h-1,
l)
600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km h-1,
m)
699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 71 až 75 km h-1,
n)
798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 75 km h-1.
(5)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. c), orgán Policajného zboru uloží pokutu ...

a)
99 eur, ak bola porušená povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v ...
b)
300 eur, ak bola porušená povinnosť zastaviť vozidlo na signál so znamením „Stoj!“.
(6)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. d), orgán Policajného zboru uloží pokutu ...

(7)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. e), orgán Policajného zboru alebo obec ...

a)
198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a ...
b)
78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené v písmene a).
(8)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. f), orgán Policajného zboru uloží pokutu ...

(9)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. g), orgán Policajného zboru uloží pokutu ...

a)
99 eur, ak bola prekročená hmotnosť do 10 %,
b)
231 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 10 % do 15 %,
c)
342 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 15 % do 20 %,
d)
450 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 20 % do 25 %,
e)
570 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 25 % do 30 %,
f)
681 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 30 % do 35 %,
g)
798 eur, ak bola prekročená hmotnosť o viac ako 35 %.
(10)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. h), orgán Policajného zboru uloží pokutu ...

(11)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. i), orgán Policajného zboru uloží pokutu ...

(12)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. j), orgán Policajného zboru uloží pokutu ...

(13)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. k), orgán Policajného zboru uloží pokutu ...

a)
99 eur, ak bola porušená povinnosť vytvoriť záchranársku uličku,
b)
300 eur, ak bol porušený zákaz jazdy v záchranárskej uličke.
§ 139b
(1)

Ak bolo jedným konaním spáchaných viacero porušení povinností podľa § 6a, výška pokuty sa určí podľa ...

(2)

Správny delikt držiteľa vozidla možno prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ...

(3)

Zodpovednosť právnickej osoby za správny delikt držiteľa vozidla nezaniká vyhlásením konkurzu, vstupom ...

(4)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov od porušenia povinnosti podľa § 6a.

(5)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní ...

(6)

Pokuta uložená rozhodnutím podľa § 139d a trovy konania podľa § 139d ods. 8 sa musia uhradiť formou ...

(7)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu okrem pokút uložených obcou, ktoré sú príjmom obce.

(8)

Ak vyhľadávaním údajov podľa § 139c ods. 4 orgán Policajného zboru nezistí údaje o držiteľovi vozidla, ...

§ 139c
(1)

Orgán Policajného zboru alebo obec vec odloží, ak

a)
nemožno zistiť držiteľa vozidla alebo osoba držiteľa bola nesprávne určená,
b)
držiteľ vozidla požíva výsady a imunitu podľa medzinárodného práva,
c)
bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie pravidiel cestnej premávky,
d)
zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 6a zanikla,
e)
bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 6a odcudzené motorové vozidlo alebo bola odcudzená tabuľka ...
f)
bola totožnosť vodiča zistená podľa § 139e ods. 2,
g)
ide o vozidlo podľa § 16 ods. 8.
(2)

Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva. O odložení veci sa držiteľ vozidla neupovedomuje; to neplatí, ...

(3)

Ak orgán Policajného zboru alebo obec zistí porušenie povinnosti podľa § 6a a vec odloží podľa odseku ...

(4)

Na účely zistenia držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte Európskej ...

§ 139d
(1)

Ak orgán Policajného zboru zistí porušenie povinnosti podľa § 6a alebo ak obec zistí porušenie podľa ...

(2)

Držiteľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý ...

(3)

Orgán Policajného zboru alebo obec odmietne odpor, ak

a)
neobsahuje predpísané náležitosti,
b)
bol podaný podľa odseku 7 a neobsahuje údaje o vodičovi podľa odseku 7,
c)
bola pokuta už uhradená.
(4)

O odmietnutí odporu sa držiteľ vozidla upovedomí.

(5)

Podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje a orgán Policajného zboru podľa ...

(6)

Ak po podaní odporu orgán Policajného zboru podľa odseku 1, príslušný orgán Policajného zboru alebo ...

(7)

Ak držiteľ vozidla v odpore proti rozkazu uvedie údaje o vodičovi motorového vozidla, ktorý viedol motorové ...

(8)

Držiteľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa ...

(9)

Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom oznámenia upovedomenia ...

(10)

Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 6 a 7 a rozhodnutie o prerušení ...

(11)

Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu obce podľa tohto ustanovenia je príslušný orgán Policajného zboru. ...

(12)

Konanie a rozhodnutie o správnom delikte držiteľa vozidla alebo len jednotlivé úkony súvisiace s jeho ...

§ 139e
(1)

Konanie podľa osobitného predpisu71a) o skutku vodiča, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia povinnosti ...

(2)

Ak je totožnosť vodiča motorového vozidla podľa odseku 1 zistená pred začatím konania o správnom delikte ...

(3)

Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola držiteľovi vozidla uložená pokuta za správny delikt držiteľa ...

§ 139f
(1)

Evidencia správnych deliktov držiteľov vozidiel je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného ...

(2)

V evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel sa vedú údaje o

a)
držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a, v rozsahu podľa § 111 ods. 2 písm. a) alebo ...
b)
motorovom vozidle, ktorým bola porušená povinnosť podľa § 6a a jeho evidenčnom čísle v rozsahu podľa ...
c)
právnom zástupcovi, zákonnom zástupcovi, splnomocnencovi, opatrovníkovi v rozsahu
1.
titul, meno a priezvisko, adresa pobytu, prípadne adresa doručovania, údaj o doklade totožnosti, podpis, ...
2.
titul, meno a priezvisko, podpis, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania ...
3.
názov, adresa sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné ...
d)
vodičovi podľa § 139h v rozsahu
1.
titul, meno a priezvisko,
2.
adresa pobytu, prípadne adresa doručovania,
3.
údaje o doklade totožnosti,
4.
údaje o bankovom účte, na ktorý sa vráti peňažná záruka,
e)
správnom delikte držiteľa vozidla v rozsahu
1.
miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu držiteľa vozidla,
2.
označenie správneho deliktu držiteľa vozidla vrátane príslušného ustanovenia zákona,
3.
popis skutku a následok jeho spáchania,
4.
údaje o dôkaze o spáchaní správneho deliktu držiteľa vozidla,
f)
vybavení správneho deliktu držiteľa vozidla v rozsahu
1.
spôsob vybavenia veci,
2.
uložená pokuta vrátane údajov o jej úhrade,
3.
označenie a sídlo orgánu, ktorý správny delikt držiteľa vozidla vybavoval,
4.
dátumy dôležité v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla,
5.
evidenčné číslo rozhodnutia,
6.
informácie o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich so správnym deliktom držiteľa ...
(3)

Orgán Policajného zboru alebo obec, ktorí rozhodli o uložení pokuty za správny delikt držiteľa vozidla, ...

(4)

Informácie z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom ...

(5)

Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne písomná informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú v ...

(6)

Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 4 a 5, sa poskytne informácia z evidencie správnych deliktov držiteľov ...

(7)

Žiadosť o informáciu podľa odsekov 5 a 6 sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta ...

(8)

Informácia z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, ...

(9)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel ...

(10)

Údaje podľa odseku 2 sa vedú v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel päť rokov od uhradenia ...

§ 139g

Držiteľ vozidla má voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej zveril motorové vozidlo v čase ...

§ 139h - Blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla
(1)

Za správny delikt držiteľa vozidla môže policajt uložiť pokutu v blokovom konaní, ak pri dohľade nad ...

(2)

V blokovom konaní podľa odseku 1 sa ukladá pokuta vo výške dvoch tretín pokuty podľa § 139a.

(3)

Proti blokovému konaniu podľa odseku 1 sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho ...

(4)

Bloky na ukladanie pokút vydáva ministerstvo vnútra. Do bloku na ukladanie pokút sa zapisujú údaje o

a)
vozidle a jeho držiteľovi,
b)
osobe preberajúcej blok na pokutu,
c)
skutku,
d)
výške uloženej pokuty.
(5)

Ak nemôže držiteľ vozidla alebo vodič zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste ...

(6)

Ak správny delikt držiteľa vozidla nemožno prejednať v blokovom konaní, policajt je oprávnený uložiť ...

(7)

Peňažná záruka prepadne v prospech štátu, ak

a)
vodič nepredloží policajtovi hodnoverný doklad s údajmi o držiteľovi vozidla a o vozidle podľa § 139f ...
b)
nebolo možné začať konanie o správnom delikte držiteľa vozidla z iného dôvodu, ako je uvedené v § 139c ...
c)
pokuta v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 6a nebola uložená z iného dôvodu, ako je uvedené ...
d)
pokuta uložená v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 6a nebola uhradená do troch mesiacov od nadobudnutia ...
(8)

Policajt, ktorému vodič predloží doklad podľa odseku 7 písm. a), tieto údaje bezodkladne zašle orgánu ...

(9)

Prepadnutím peňažnej záruky podľa odseku 7 písm. d) sa pokuta uložená v súvislosti s porušením povinnosti ...

(10)

Peňažná záruka, ktorá neprepadne v prospech štátu, sa bezodkladne vráti.

(11)

Prijaté peňažné záruky sa sústreďujú na samostatnom účte,72) z ktorého sa aj realizuje ich vrátenie ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 140 - Výnimky
(1)

V mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, ...

a)
ustanovení § 35 ods. 1, § 39 ods. 1, 2, 4, 7 až 9; v povolení výnimky sa určia podmienky jej používania, ...
b)
z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, iný zákaz, zónu s dopravným ...
(2)

Výnimku podľa odseku 1 povoľuje orgán Policajného zboru; ak takáto výnimka presahuje územie kraja, povoľuje ...

(3)

Ministerstvo vnútra môže za podmienok podľa odseku 1 vydať všeobecné povolenie výnimky s platnosťou ...

(4)

Výnimku podľa odseku 1 písm. a) možno povoliť najviac na jeden rok. Výnimku podľa odseku 1 písm. b) ...

(5)

Žiadosť o povolenie výnimky sa doručí orgánu podľa odseku 2 najneskôr 15 dní pred začiatkom prepravy, ...

a)
meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby,
b)
územný rozsah alebo trasu, po ktorej sa bude vozidlo pohybovať,
c)
dobu, po ktorú je výnimka potrebná,
d)
účel a zdôvodnenie výnimky,
e)
zoznam vozidiel, na ktoré sa bude výnimka vzťahovať, s uvedením ich evidenčných čísel a držiteľov, druhu, ...
(6)

Vodič vozidla je povinný mať doklad o povolení výnimky vo vozidle na viditeľnom mieste. Povolenie výnimky ...

(7)

O povolení výnimky a jej zrušení rozhoduje orgán uvedený v odseku 2 s prihliadnutím na dopravno-bezpečnostnú ...

(8)

Okruh vozidiel a osôb, ktorým sa môže povoliť výnimka podľa odseku 1 písm. b), ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 140a - Dotknutý orgán

Ak sa územné konanie, stavebné konanie alebo kolaudačné konanie týka reklamnej stavby, ktorá ovplyvňuje ...

§ 141 - Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok. ...

(2)

Ak sa žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa ...

(3)

Ak sa žiadateľovi o výmenu vodičského preukazu a o obnovenie vodičského preukazu vyhovie v celom rozsahu, ...

(4)

Ak sa žiadateľovi o zaevidovanie vozidla alebo o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel vyhovie v celom ...

(5)

Odvolanie nemá odkladný účinok proti rozhodnutiu o

a)
zadržaní vodičského preukazu podľa § 70 ods. 7 a § 71 ods. 5 až 7,
b)
udelení vodičského oprávnenia,
c)
odobratí vodičského oprávnenia,
d)
obmedzení vodičského oprávnenia,
e)
zrušení vodičského oprávnenia,
f)
preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti ...
g)
preskúmaní psychickej spôsobilosti a o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov,
h)
preskúšaní odbornej spôsobilosti,
i)
povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu.43a)
(6)

Správny poriadok sa nepoužije na

a)
vydanie povolenia podľa § 40 ods. 3,
b)
odstránenie prekážky cestnej premávky,
c)
vydanie osobitného označenia vozidla,
d)
určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení podľa tohto zákona,
e)
vydanie poverenia na zastavovanie vozidiel,
f)
výkon oprávnení policajta pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
g)
zadržanie vodičského preukazu podľa § 70 ods. 1, 2, 5 a 8 a § 71 ods. 1,
h)
zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, technického osvedčenia vozidla, evidenčného dokladu ...
i)
vydanie preukazu skúšobného komisára a jeho odobratie,
j)
vzdanie sa vodičského oprávnenia,
k)
preskúmanie zdravotnej spôsobilosti, preskúmanie psychickej spôsobilosti, preskúšanie odbornej spôsobilosti, ...
l)
vrátenie vodičského oprávnenia alebo zrušenie obmedzenia vodičského oprávnenia,
m)
obnovenie vodičského preukazu,
n)
výmenu vodičského preukazu,
o)
pridelenie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C podľa § 127 ods. 13,
p)
odloženie veci podľa § 139c,
q)
povolenie výnimky podľa § 140,
r)
vyradenie vozidla z evidencie podľa § 120 ods. 3,
s)
uloženie povinnosti zložiť peňažnú záruku podľa § 139h ods. 6.
(7)

V konaniach podľa § 138 až 139e môže na žiadosť účastníka konania, ktorý je právnickou osobou, alebo ...

a)
účastník konania sídlo, organizačnú zložku alebo prevádzkareň alebo
b)
osoba zastupujúca účastníka konania trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.
§ 142 - Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, obsahuje ustanovenia odchylne od tohto ...

§ 143 - Prechodné ustanovenia
(1)

Výnimky udelené podľa § 127 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na ...

(2)

Na konanie podľa zákona uvedeného v odseku 1 začaté a právoplatne neukončené pred 1. februárom 2009 ...

(3)

Tabuľky s evidenčným číslom vydávané od 1. apríla 1997 zostávajú v platnosti.

(4)

O vydanie duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom podľa § 123 ods. 11 nemôže požiadať držiteľ ...

(5)

Na technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii časť I a časť II vozidla vydané pred 1. februárom ...

(6)

Orgán Policajného zboru vyradí staré vozidlo z evidencie, ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla ...

(7)

Doklady o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov sa považujú ...

(8)

Vodiči, ktorí podľa doterajších predpisov neboli povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu a podľa ...

(9)

Psychickú spôsobilosť môže do 31. mája 2011 posudzovať aj psychológ so špecializáciou klinická psychológia, ...

(10)

Vodičské oprávnenia udelené pred 1. februárom 2009 zostávajú v platnosti.

(11)

Vodičské preukazy vydávané od 1. januára 1993 zostávajú v platnosti. Vodičské preukazy podľa doterajších ...

(12)

Medzinárodné vodičské preukazy vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do uplynutia ...

(13)

Osobitné označenia vozidiel vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.

(14)

Obmedzenie rozsahu vodičského oprávnenia vyznačené vo vodičskom preukaze na základe doterajších predpisov ...

(15)

Príslušný cestný správny orgán zabezpečí zosúladenie už umiestnených dopravných značiek a dopravných ...

(16)

Poverenia na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti vydané pred účinnosťou tohto zákona zostávajú ...

§ 143a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010

Psychickú spôsobilosť môže do 31. decembra 2020 posudzovať u vodičov v pôsobnosti ministerstva vnútra ...

§ 143b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 19. januára 2013
(1)

Vodičské oprávnenia udelené pred 19. januárom 2013 zostávajú v platnosti v plnom rozsahu a oprávňujú ...

a)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny AM oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny AM,
b)
doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny A1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A1 a AM, ...
c)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A s obmedzením výkonu motora do 25 kW oprávňuje na vedenie motorových ...
d)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A, A2, A1 ...
e)
doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny B1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B1 a AM, ...
f)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B, B1 a AM, ...
g)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny B+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B, BE, B1 ...
h)
doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny C1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny C1, B, ...
i)
doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny C1+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny C1E, ...
j)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny C, C1, B, ...
k)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny C+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny CE, C, C1E, ...
l)
doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny D1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny D1, C, ...
m)
doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny D1+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny D1E, ...
n)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny D, D1, C, ...
o)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny D+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny DE, D, D1E, ...
p)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny T, a to len ...
q)
doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A/50 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny AM.
(2)

Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023.

(3)

Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032.

(4)

Držitelia vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny ...

(5)

Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, sú povinní podrobiť ...

(6)

Preukazy skúšobných komisárov vydané pred 19. januárom 2013 zostávajú v platnosti do doby v nich uvedenej. ...

§ 143c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011

Ustanovenie § 92 ods. 3 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá porušila pravidlá cestnej premávky uvedené v ...

§143d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Vozidlá, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel a ktoré boli dočasne vyradené z prevádzky ...

§ 143e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 možno používať ...

(2)

Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla do 31. decembra 2015, nepožiada orgán Policajného zboru ...

(3)

Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla do 31. decembra 2015, je povinná pri žiadosti o zápis do ...

(4)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie, ktorému uplynula lehota dočasného ...

§ 143f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2019

Ustanovenie § 91a ods. 1 sa vzťahuje na osobu, ktorej bolo vodičské oprávnenie udelené od 1. decembra ...

§ 143g - Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Ministerstvo vnútra môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...

(2)

Platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky na žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia, dokladu ...

a)
od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia jedného mesiaca od ...
b)
od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej ...
c)
od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej ...
d)
od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od jej ...
(3)

Lehoty súvisiace so skúškou z odbornej spôsobilosti alebo osobitnou skúškou, lehoty určené v rozhodnutiach ...

(4)

Počas krízovej situácie neplatí pre držiteľa vodičského oprávnenia povinnosť podľa § 87 ods. 4 a pre ...

a)
od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020, je povinný si ju splniť do jedného mesiaca po odvolaní ...
b)
od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, je povinný si ju splniť do dvoch mesiacov po odvolaní krízovej situácie, ...
c)
od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, je povinný si ju splniť do troch mesiacov po odvolaní krízovej situácie, ...
d)
od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, je povinný si ju splniť do štyroch mesiacov po jej odvolaní. ...
(5)

Počas krízovej situácie neplatia pre vlastníka vozidla, držiteľa vozidla a osoby, na ktorú sa držba ...

a)
od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020, je povinný si ju splniť do jedného mesiaca po odvolaní ...
b)
od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, je povinný si ju splniť do dvoch mesiacov po odvolaní krízovej situácie, ...
c)
od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, je povinný si ju splniť do troch mesiacov po odvolaní krízovej situácie, ...
d)
od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, je povinný si ju splniť do štyroch mesiacov po jej odvolaní. ...
(6)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla nie je povinný odovzdať vydané osvedčenie o evidencii časť I ...

§ 143i - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2021

Obec eviduje údaje a úkony v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel podľa § 139f ods. 3 až ...

§ 143j - Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2021

Psychickú spôsobilosť môže do 31. decembra 2022 posudzovať u vodičov v pôsobnosti ministerstva vnútra ...

§ 144

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „cesta pre motorové vozidlá“, rozumie sa tým „rýchlostná ...

§ 145

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 146 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení ...

2.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti ...

3.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v prílohe č. 2.“.

2.

V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „so súhlasom dopravného inšpektorátu“.

3.

V § 3 ods. 3 písm. q) sa vypúšťajú slová „po prerokovaní s dopravným inšpektorátom“.

4.

V § 3 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „po dohode s dopravným inšpektorátom1b)“. Súčasne sa zrušuje ...

5.

V § 3 ods. 4 písm. f) sa slovo „určuje“ nahrádza slovom „určujú“, vypúšťajú sa slová „so súhlasom dopravného ...

6.

V § 3 ods. 5 písm. f) sa slovo „určuje“ nahrádza slovom „určujú“, vypúšťajú sa slová „so súhlasom dopravného ...

7.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) Cestný správny orgán a obec môžu určovať používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a ...

8.

§ 3b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na povolenie cestného správneho orgánu podľa odseku 1 je potrebný predchádzajúci súhlas dopravného ...

9.

V § 8 ods. 1 prvej vete sa slová „odsekoch 6, 7 a 9 vydané po dohode s dopravným inšpektorátom“ nahrádzajú ...

10.

V § 8 ods. 6 prvej vete sa za slovo „priechodoch“ vkladajú slová „vonkajších hraníc Európskej únie“ ...

11.

V § 8 ods. 7 prvej vete sa za slovo „priechodoch“ vkladajú slová „vonkajších hraníc Európskej únie“ ...

12.

V § 8 odsek 9 znie:

„(9) Na území Slovenskej republiky s výnimkou hraničných priechodov meranie hmotnosti, nápravových tlakov ...

13.

V § 8 odsek 13 znie:

„(13) Športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod okresu alebo územný obvod ...

14.

V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „záväzným stanoviskom.2ab)“.

15.

V § 22c ods. 3 sa slová „desaťnásobku úhrady na kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „päťdesiatnásobku ...

16.

Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 135/1961 Zb. ZOZNAM DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST D1 Bratislava /Petržalka ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

1.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Podľa tohto zákona sa posudzuje aj priestupok spáchaný v cudzine občanom Slovenskej republiky alebo ...

2.

§ 10 znie:

„§ 10 (1) Osobitný zákon môže ustanoviť osoby, ktorých konanie, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná ...

3.

V § 13 odsek 2 znie:

„(2) Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, v blokovom konaní (§ 84) možno uložiť pokutu do ...

4.

V § 14 ods. 1 sa slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.

5.

V § 14 odsek 3 znie:

„(3) Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie upustiť na ...

6.

V § 19 odsek 3 znie:

„(3) Horná hranica pokuty sa u mladistvých znižuje na polovicu; nesmie byť pritom vyššia ako 300 eur ...

7.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (1) Priestupku proti bezpečnosti a ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3b, 3c a 3d znejú:

„3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...

8.

§ 52 znie:

„§ 52 Ak osobitný zákon neustanovuje inak, priestupky prejednávajú a) obvodné úrady, b) orgány Policajného ...

9.

§ 54 sa vypúšťa.

10.

V § 56 odsek 2 znie:

„(2) Každý je povinný podať orgánom oprávneným objasňovať priestupky nevyhnutné vysvetlenia na preverenie ...

11.

V § 58 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Správne orgány sú oprávnené požiadať o vykonanie objasňovania ...

12.

V § 84 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený ...

13.

V § 84 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.“. ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

14.

V § 86 písmeno a) znie:

„a) orgány Policajného zboru priestupky podľa § 30, § 46 až 50 alebo ďalšie priestupky, ak tak ustanoví ...

15.

V § 86 písmeno f) znie:

„f) orgány Železničnej polície priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ...

16.

§ 88 vrátane nadpisu nad § 88 znie:

„Výkon rozhodnutia § 88 Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, ktorá je príjmom obce (§ 13 ods. ...

17.

Za § 88 sa vkladajú § 88a a 88b, ktoré znejú:

„§ 88a (1) Rozhodnutie o uložení pokuty prevyšujúcej 60 eur, ak nebola uložená v blokovom konaní, možno ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15)
§ 524 až 530 Občianskeho zákonníka.“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 3 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 6 znejú:

„5) § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 6) Zákon ...

2.

V § 8 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ...

3.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej ...

4.

§ 16a vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla (1) Príslušník obecnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.“. ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA v položke 63 sa vypúšťa Oslobodenie.

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položka 64 znie:

„Položka 64

Povolenie výnimky20) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) § 140 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položka 66 znie:

„Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných nehôd ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa za položku 69 vkladá položka 69a, ktorá znie: ...

„Položka 69a

Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Napríklad § 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 73 písmeno a) znie:

„a) Podanie žiadosti o dočasné vyradenie cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z premávky na pozemných ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položka 73 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„ „d) podanie žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN 16,5 eur“. “. ...

7.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 76 písmená c) a f) znejú:

„ „c) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých ...

8.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 76 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená ...

„ „g) pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu ...

9.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v splnomocnení k položke 80 sa vypúšťa bod 2.

Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 2 a 3.

10.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v splnomocnení k položke 80 bod 2 znie:

„2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa ...

11.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v poznámkach k položke 80 bod 1 znie:

„1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 znejú:

„24) Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z. o najväčších prípustných ...

12.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položke 80 v bode 2.2. sa odkaz 25 nahrádza odkazom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a)
Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.“.

13.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v poznámkach k položke 80 v bodoch 2 a 11 sa za ...

Čl. VI

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene ...

1.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
snežné skútre“.

2.

V § 12 ods. 1 písmeno k) znie:

„k) poskytnúť bezodplatne na písomné vyžiadanie štátnemu dopravnému úradu a obvodnému úradu dopravy ...

3.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

„m) poskytnúť bezodplatne v elektronickej forme povereným technickým službám podľa § 25 v súvislosti ...

4.

V § 16c sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) ak jednotlivo dovezené vozidlo vybavené špeciálnou nadstavbou bolo vyrobené na vojenské účely, f) ak ...

5.

V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ...

6.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Podrobnosti o najväčších prípustných rozmeroch a najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a ...

7.

V § 107 sa odsek 14 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) výrobcovi, zástupcovi výrobcu, fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, právnickej osobe ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a) Napríklad článok 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna ...

8.

V § 112 ods. 24 sa slová „osvedčenia na montáž plynových zariadení“ nahrádzajú slovami „osvedčenia technika ...

9.

V prílohe č. 1 časti A sa za slová „Kategória P: pracovné stroje“ vkladajú slová „Kategória LS: snežné ...

10.

V prílohe č. 1 časti B sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:

„11. Kategória LS – snežné skútre, t. j. zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa riadia pomocou lyží a pohybujú ...

Doterajší bod 11 sa označuje ako bod 12.

11.

V prílohe č. 1 časti B bod 12 znie:

„12. Kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií – patria sem a) záprahové ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009 okrem čl. I § 112 ods. 7 a § 116 ods. 10, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 8/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv.1; ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované ...

  3.

  Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (mimoriadne vydanie ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ z 3. apríla 2014 o zmene smernice Rady 1999/37/ES o ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 240/2005 Z. z.
 • 4)  § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 5)  Napríklad § 8 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení ...
 • 6)  Zákon č. 106/2018 Z. z.
 • 7)  Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, § 18 zákona č. 381/2001 ...
 • 8)  § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 8a)  § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8b)  § 4 zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 130 ods. 5 Trestného zákona.
 • 10)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 11)  § 4 ods. 6 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení ...
 • 12)  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade ...
 • 14)  § 44 ods. 14 zákona č. 106/2018 Z. z.§ 25 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej ...
 • 15)  Napríklad § 81 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
 • 16)  § 2 ods. 23 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 17)  Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a ...
 • 19)  § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z.
 • 20)  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových ...
 • 20b)  § 14 ods. 5 písm. b) a c) vyhlášky č. 134/2018 Z. z.
 • 22)  § 21 zákona č. 56/2012 Z. z..
 • 23)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného ...
 • 24)  § 34 zákona č. 56/2012 Z. z..
 • 24a)  § 11 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o ...
 • 25)  § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 51 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 27)  § 9 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 27a)  § 44 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 27b)  § 67 ods. 3 až 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 28)  § 17 a 55 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 28a)  § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách ...
 • 28aa)  § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28ab)  § 67 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 29)  § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 2 a 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 31)  § 125 Trestného zákona.
 • 31a)  § 11 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...
 • 32)  § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 123 ods. 3 Trestného zákona.
 • 33a)  § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 33b)  § 5 ods. 5 a 9 zákona č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o ...
 • 34)  Napríklad rozhodnutie Rady č. 93/704/ES z 30. novembra 1993 o vytvorení databázy spoločenstva o cestných ...
 • 35)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 35a)  § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 35b)  Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 36)  Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 77d zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, ...
 • 36a)  § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 37)  § 58 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 37a)  § 27 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37b)  § 49 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
 • 37c)  § 38 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. ...
 • 38)  § 88a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 38a)  § 47 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 39)  § 54 až 56 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 40)  Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.
 • 40a)  § 60 ods. 7 a 10 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 41)  § 39 ods. 1 až 3 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 41a)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41aa)  § 28 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41ab)  § 10a zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 266/2016 Z. z.
 • 41ac)  § 29 ods. 9 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 11 ods. 7 zákona č. 488/2013 Z. ...
 • 41ad)  § 33 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.§ 15 ods. 1 zákona č. 488/2013 ...
 • 41ae)  § 33 ods. 6 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.§ 15 ods. 6 zákona č. 488/2013 ...
 • 41b)  § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  § 20 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 43a)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
 • 43aa)  § 22 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 43b)  § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 93/2005 Z. z.
 • 44)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 45)  § 73 Trestného zákona.
 • 45a)  § 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
 • 45b)  Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva ...
 • 46)  § 25 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2013 ...
 • 47)  § 70 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 47a)  Časť A prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956 z 28. júna 2018 o monitorovaní ...
 • 48)  § 25 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  § 60 až 68 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50)  § 126 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 50a)  § 48 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 51)  § 110 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 52)  § 119 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 53)  § 132 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 53a)  § 60 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 53b)  Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2018/956. Čl. 7 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2019/631.
 • 54)  § 136 ods. 2 písm. a) a § 138 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 54a)  § 2 ods. 18 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 55)  § 17 zákona č. 381/2001 Z. z.
 • 56)  § 14 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z.
 • 57)  § 11 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z.o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 57a)  § 12 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 57aa)  § 31 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 58)  Napríklad § 588 a 658 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 409 Obchodného zákonníka, ...
 • 59)  § 29 ods. 8 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 59a)  Oslobodenie k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
 • 59b)  Prvý bod poznámok k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 59c)  Napríklad § 212 Civilného sporového poriadku, § 203 Civilného mimosporového poriadku.
 • 60)  § 34 ods. 15, § 35 ods. 9, § 36 ods. 8 a 12 a § 37 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 61)  § 126 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.§ 38 ods. 2 písm. b) alebo písm. d) vyhlášky Ministerstva dopravy ...
 • 62)  § 126 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.§ 38 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 139/2018 Z. z.
 • 63)  § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 63b)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu ...
 • 63c)  § 101 písm. c) štvrtý bod zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...
 • 65)  § 4b zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 65a)  § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 65aa)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...
 • 65ab)  Napríklad § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 66)  Štvrtá časť piaty oddiel zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 66a)  § 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene ...
 • 66b)  § 60 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 67)  § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 68)  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych ...
 • 69)  § 25 až 27, 29 až 31 a 43 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 69a)  § 49 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 69b)  § 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 69c)  § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 70)  § 4 ods. 6 písm. a) a ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 70a)  § 26 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 70b)  § 50 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 70ba)  § 30 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 70bb)  § 31 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 70c)  § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. ...
 • 71a)  Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 115 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch ...
 • 71aa)  § 63 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 71ab)  § 67 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 71ac)  § 69 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 72)  § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore