Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.04.2024

Platnosť od: 16.01.2009
Účinnosť od: 01.04.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Správne poplatky, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST45JUD365116DS38EUPP31ČL16

Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.04.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 8/2009 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 42/2024

Legislatívny proces k zákonu 42/2024

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie tohto zákona.

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov
(1)

Cestnou premávkou na účely tohto zákona sa rozumie užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií1) (ďalej len „cesta“) vodičmi vozidiel a chodcami.

(2)

Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

a)

autobusom motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie,

b)

dať prednosť v jazde povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,

c)

držiteľom vozidla osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia, alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii vydanom v cudzine,

d)

električkovým koľajovým pásom časť cesty určená predovšetkým na premávku električky,

e)

hranicou križovatky miesto, ktoré tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky,

f)

chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke bez pomocného motorčeka, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel, motocykel alebo kolobežku s pomocným motorčekom, alebo vedie zviera,

g)

chodníkom komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom,

h)

jazdnou súpravou súprava zložená z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo viacerých prípojných vozidiel,2)

i)

krajnicou časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty,

j)

križovatkou miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,

k)

križovatkou s riadenou premávkou križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo príslušníkom Policajného zboru (ďalej len „policajt“), prípadne inou oprávnenou osobou,3)

l)

motorovým vozidlom nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou prípadu podľa písmena f) a trolejbus,

m)

nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou prípadov podľa písmena f), samovyvažovacie vozidlo, automatizované doručovacie vozidlo,3a) kolobežka s pomocným motorčekom a bicykel vybavený pomocným motorčekom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km h-1 alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorčekom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km h-1 alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov,

n)

neobmedzením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal,

o)

neohrozením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo,

p)

orgánom Policajného zboru útvar Policajného zboru zriadený podľa osobitného predpisu,4)

q)

pobytom trvalý pobyt občana Slovenskej republiky, prechodný pobyt občana Slovenskej republiky trvalo žijúceho v zahraničí, trvalý pobyt cudzinca alebo prechodný pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky,

r)

prekážkou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov,

s)

samovyvažovacím vozidlom vozidlo založené na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktoré na zachovanie svojej rovnováhy potrebuje pomocný riadiaci systém,

t)

státím uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,

u)

účastníkom cestnej premávky osoba, ktorá sa priamo zúčastňuje cestnej premávky,

v)

vodičom osoba, ktorá vedie vozidlo, alebo osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré na jazdu využíva automatizovaný systém riadenia,4a)

w)

vozidlom motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka,

x)

vozovkou spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel,

y)

zastavením uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu,

z)

zastavením vozidla prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,

aa)

zníženou viditeľnosťou viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli,

ab)

zvláštnym motorovým vozidlom motorové vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku na cestách, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke; ide najmä o poľnohospodárske traktory a lesné traktory, samohybné pracovné, poľnohospodárske, lesné alebo stavebné stroje.

DRUHÁ ČASŤ

PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI

§ 3 - Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky
(1)

Účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v tomto zákone.

(2)

Účastník cestnej premávky je ďalej povinný

a)

správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam,

b)

poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

c)

poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje tento zákon alebo osobitný predpis.5)

(3)

Používanie technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie, je zakázané.

(4)

Každé pohybujúce sa vozidlo a každá pohybujúca sa jazdná súprava musí mať vodiča.

§ 4 - Povinnosti vodiča
(1)

Vodič je povinný

a)

použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke,6)

b)

mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom,7)

c)

venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,

d)

brať ohľad na vozidlo označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly,8)

e)

dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám,

f)

dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť; to neplatí pre vodiča električky,

g)

pribrať potrebný počet spôsobilých osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, a na ten účel ich náležite poučiť,

h)

zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla mimo jeho dohľadu,

i)

zabezpečiť pred jazdou a počas jazdy, aby sa vo výhľadovom poli vodiča nenachádzali predmety, ktoré môžu odvádzať pozornosť od bezpečného vedenia vozidla.

(2)

Vodič nesmie

a)

viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu; to neplatí, ak vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu,8a) vedie motorové vozidlo v kurze základnej kvalifikácie,8b) podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla, preskúšaniu odbornej spôsobilosti z vedenia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa § 70 ods. 4 a § 71 ods. 2,

b)

viesť motorové vozidlo akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel,

c)

požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku,9)

d)

viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme; toto neplatí pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho v obci a pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou,

e)

viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo,

f)

viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť vozidlo je znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou,

g)

odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla ustanovené týmto zákonom, osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená,

h)

ohroziť chodcov na chodníku, cyklistov na cestičke pre cyklistov, chodcov a cyklistov pri odbočovaní, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,

i)

ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov,

j)

poškodzovať životné prostredie, najmä jazdou po verejnej zeleni alebo cestnej zeleni,

k)

prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,

l)

znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

m)

počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla; to neplatí pre vodiča vozidla ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby pri plnení svojich úloh,

n)

používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode,

o)

použiť na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek,

p)

zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov, mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

(3)

Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách; to neplatí, ak sa motorové vozidlo v súlade s osobitnými predpismi10) použije

a)

v súvislosti s organizovaným športovým, spoločenským alebo iným verejným podujatím,

b)

na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce,

c)

v súvislosti s výkonom poľovníckeho práva a rybárskeho práva alebo ich kontrolou,

d)

na záchranné práce,

e)

na práce vo verejnom záujme,

f)

na plnenie úloh spojených s ochranou životného prostredia, železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosťou štátu a obranou štátu,

g)

na prepravu do obytného alebo rekreačného zariadenia,

h)

v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou alebo prieskumnou činnosťou alebo

i)

v priestore, ktorý nie je verejne prístupný, so súhlasom jeho vlastníka alebo inej oprávnenej osoby.

(4)

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky.

(5)

Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky, je povinný chybu odstrániť na mieste. Ak to nemôže urobiť, smie v jazde pokračovať primeranou rýchlosťou len do najbližšieho miesta, kde možno chybu odstrániť; pritom musí urobiť také opatrenia, aby sa počas jazdy na takéto miesto neohrozila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby sa nepoškodila cesta.

§ 5 - Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
(1)

Vodič motorového vozidla kategórie PS11) s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L12)je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak najmä okuliarmi alebo ochranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v hmle, pri snežení alebo v daždi; je tiež povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie podľa tohto zákona. Vodič motorového vozidla kategórie PS s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L a jeho spolujazdec sú tiež povinní počas jazdy používať na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov; to neplatí pre vodiča vozidla vybaveného bezpečnostnou kabínou alebo ochranným bezpečnostným rámom, ktoré je vybavené bezpečnostnými pásmi, a jeho spolujazdca.

(2)

Vodič motorového vozidla kategórie PS s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L nesmú počas jazdy jesť, piť ani fajčiť; táto povinnosť sa vzťahuje aj na ich spolujazdca.

(3)

Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom,14) je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody; pritom nemožno použiť taký bezpečnostný odev, ktorý je zameniteľný s bezpečnostnými odevmi používanými ozbrojenými silami alebo ozbrojenými bezpečnostnými zbormi.15)

(4)

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a vodič jazdnej súpravy alebo zvláštneho motorového vozidla sú povinní jazdiť zo svahu vždy so zaradeným rýchlostným stupňom; vodič iného motorového vozidla je povinný jazdiť zo svahu so zaradeným rýchlostným stupňom, ak to vyžaduje bezpečnosť jazdy.

(5)

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg je pri jazde do svahu povinný umožniť prejazd rýchlejších vozidiel idúcich za ním; ak si to situácia vyžaduje, je povinný aj odstaviť vozidlo na najbližšom parkovisku, a to až do prejazdu týchto vozidiel.

(6)

Osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré na jazdu využíva automatizovaný systém riadenia, je povinná včas a bezpečne prevziať vedenie vozidla na výzvu automatizovaného systému riadenia alebo, ak to vyžadujú okolnosti, aj bez tejto výzvy, a to prípadne aj na diaľku; na tento účel je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke.

§ 6 - Povinnosti prevádzkovateľa vozidla
(1)

Prevádzkovateľ vozidla16) nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na jeho vedenie ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,17) nemá pri sebe platné doklady ustanovené na vedenie vozidla, je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, osobe, ktorej schopnosť na vedenie je inak znížená, alebo osobe, ktorej totožnosť nepozná.

(2)

Prevádzkovateľ vozidla nesmie

a)

prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky,

b)

prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej má takéto vozidlo obmedzenú alebo zakázanú jazdu,

c)

prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo vybavené technickými prostriedkami a zariadeniami, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

(3)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ak je mu vopred známe, že to bude vyžadovať bezpečnosť cestnej premávky.

(4)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel Policajného zboru, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek.

(5)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgánu oprávnenému objasňovať alebo prejednať priestupok oznámiť osobné údaje osoby, ktorej zveril vedenie vozidla, v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu.

(6)

Ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba, ktorá v rámci svojej činnosti zveruje motorové vozidlo inej osobe, je povinná viesť o prevádzke motorového vozidla a jeho vodičovi evidenciu s údajmi o mene a priezvisku vodiča, dátume a čase vedenia motorového vozidla, evidenčnom čísle motorového vozidla a adrese pobytu vodiča. Evidenciu podľa prvej vety je prevádzkovateľ vozidla povinný na výzvu policajta predložiť na účely spojené s výkonom jeho oprávnení na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky; to sa nevzťahuje na prevádzkovateľa vozidla, ktorým je štátny orgán plniaci úlohy na úseku ochrany verejného poriadku, bezpečnosti štátu a obrany štátu.

(7)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý je držiteľom povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla v cestnej premávke,17a) je povinný viesť o prevádzke automatizovaného doručovacieho vozidla evidenciu s údajmi o mene, priezvisku a adrese pobytu vodiča, dátume a čase vykonávania dohľadu nad automatizovaným doručovacím vozidlom a čísle automatizovaného doručovacieho vozidla. Evidenciu podľa prvej vety je prevádzkovateľ vozidla povinný na výzvu policajta predložiť na účely spojené s výkonom jeho oprávnení na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

§ 6a - Povinnosti držiteľa vozidla

Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú

a)

zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

b)

rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3,

c)

povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“,

d)

zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

e)

zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

f)

prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29,

g)

najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51,

h)

zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

i)

zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg podľa § 39 ods. 4,

j)

povinnosť umožniť vozidlu, ktoré používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou (ďalej len „zvláštne výstražné znamenie“) pri plnení špeciálnych úloh (ďalej len „vozidlo s právom prednostnej jazdy“), a vozidlu, ktoré sprevádza, bezpečný a plynulý prejazd podľa § 40 ods. 8,

k)

povinnosť vytvoriť voľný priestor na prejazd vozidiel (ďalej len „záchranárska ulička“) podľa § 10 ods. 11 alebo zákaz jazdy v záchranárskej uličke podľa § 10 ods. 11.

§ 7 - Povinnosti inštruktora autoškoly
(1)

Inštruktor autoškoly má povinnosti vodiča pri vykonávaní

a)

výcviku na vedenie vozidla v kurze podľa osobitného predpisu,8a)

b)

skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „odborná spôsobilosť“),

c)

osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla,

d)

preskúšania odbornej spôsobilosti alebo

e)

základnej kvalifikácie, ak vodič nie je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia.

(2)

Na inštruktora autoškoly sa nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1, ak vodič vedie vozidlo bez prítomnosti inštruktora autoškoly.

§ 8 - Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení
(1)

Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením18) je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

a)

vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a prepravované osoby, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh,

b)

inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva činnosť podľa § 7 ods. 1,

c)

osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie zariadenie podľa podmienok ustanovených v osobitnom predpise,18)

d)

vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,

e)

osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla.19)

(2)

Výnimka podľa odseku 1 písm. c) a d) sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom.

DRUHÁ HLAVA
JAZDA VOZIDLAMI

§ 9 - Spôsob jazdy
(1)

Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo pri pravom okraji vozovky alebo jazdného pruhu; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, otáčaní alebo odbočovaní.

(2)

Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky; pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť.

(3)

Vodič malého motocykla alebo vodič nemotorového vozidla smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov.

§ 10 - Jazda v jazdných pruhoch
(1)

Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí v pravom jazdnom pruhu. V ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.

(2)

Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič nákladného automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg, vodič jazdnej súpravy, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, vodič zvláštneho motorového vozidla a vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km h-1 použiť na predchádzanie výhradne druhý jazdný pruh od pravého okraja vozovky; v ostatných jazdných pruhoch smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.

(3)

V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič vozidla použiť na jazdu ktorýkoľvek jazdný pruh; to neplatí pre vodiča uvedeného v odseku 2, na ktorého sa vzťahujú pri jazde v obci odseky 1 a 2.

(4)

Ak je na ceste s dvoma a alebo s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy taká hustá premávka, že sa utvoria súvislé prúdy vozidiel, v ktorých vodič motorového vozidla môže jazdiť len takou rýchlosťou, ktorá závisí od rýchlosti vozidiel idúcich pred ním, vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba (ďalej len „súbežná jazda“). Pri súbežnej jazde sa nepovažuje za predchádzanie, ak vozidlá idú v jednom z jazdných pruhov rýchlejšie ako vozidlá v inom jazdnom pruhu.

(5)

Ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu, vodič, ktorý jazdí v ľavom jazdnom pruhu, je povinný ho čo najskôr uvoľniť; to neplatí, ak vodič používa ľavý jazdný pruh na obchádzanie, odbočovanie, otáčanie alebo predchádzanie.

(6)

Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí pri súbežnej jazde, keď vodič idúci v pravom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla v ľavom jazdnom pruhu zaradenie sa do kolóny idúcich vozidiel, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu pri zaraďovaní sa do kolóny idúcich vozidiel pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v pravom jazdnom pruhu.

(7)

Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu; takýto postup sa vzťahuje primerane pri prechádzaní z ľavých jazdných pruhov do stredných jazdných pruhov na ceste so štyrmi alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy.

(8)

Ak je na zaraďovanie do priebežného jazdného pruhu zriadený pripájací pruh, je vodič povinný pred zaradením sa do priebežného jazdného pruhu použiť tento pruh. Vodič pri zaraďovaní z pripájacieho pruhu do priebežného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi idúcemu v priebežnom pruhu.

(9)

V obci sa nepovažuje za predchádzanie, keď vozidlá v jednom jazdnom pruhu idú rýchlejšie ako v inom jazdnom pruhu.

(10)

Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič obchádzajúci prekážku pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu. Tam, kde sa jazdné pruhy v jednom smere jazdy zbiehajú, vodič idúci v priebežnom jazdnom pruhu je pri súbežnej jazde povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, preradenie do priebežného jazdného pruhu, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič pri zaraďovaní sa do priebežného jazdného pruhu pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu.

(11)

Pri hustote cestnej premávky, ktorá vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel na diaľnici alebo na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy, je vodič vozidla povinný pri súbežnej jazde vykonať taký jazdný úkon, ktorý umožní vytvorenie záchranárskej uličky v strede medzi dvomi jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky. Záchranársku uličku môže použiť len vodič vozidla podľa § 40 ods. 1 alebo vodič vozidla zabezpečujúci odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti; vodičovi iného vozidla je použitie záchranárskej uličky zakázané.

(12)

Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel s troma a viacerými kolesami v jazdnom prúde za sebou.

Jazda v mimoriadnych prípadoch
§ 11
(1)

Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí vpravo. Vľavo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vpravo bráni prekážka alebo ak je to bezpečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu. Pozdĺž električky sa jazdí vpravo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vľavo.

(2)

Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť len pri obchádzaní, odbočovaní, otáčaní, vchádzaní na cestu, alebo ak to dovoľuje dopravná značka alebo ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti, najmä ak nie je medzi električkovým koľajovým pásom a okrajom vozovky dostatok miesta. Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať len priečne, a to na mieste prispôsobenom na to. Pritom vodič nesmie ohroziť ani obmedziť električku v jazde.

(3)

Ak ide električka inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom, nejde o vzájomné predchádzanie.

§ 12
(1)

Ak je na vozovke vyznačený vyhradený jazdný pruh, platí pre vodičov vozidiel, pre ktorých nie je vyhradený jazdný pruh určený, primerane § 11 ods. 2 a § 19 ods. 4; ak je vyhradený jazdný pruh vyznačený na električkovom koľajovom páse, aj § 19 ods. 5.

(2)

Vodiči vozidiel, pre ktorých je vyhradený jazdný pruh určený, sú povinní vyhradený jazdný pruh použiť prednostne.

(3)

Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu je povinný mu dať prednosť v jazde. Vodič autobusu alebo trolejbusu je pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy a nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel.

(4)

Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom, nejde o vzájomné predchádzanie.

(5)

Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi osobitnými svetelnými signálmi, riadi sa nimi len vodič jazdiaci v tomto jazdnom pruhu.

(6)

Vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy smú jazdiť aj vozidlá taxislužby, ktoré sú riadne označené. Vozidlo taxislužby pritom nesmie obmedzovať plynulosť jazdy vozidiel, pre ktoré je tento vyhradený jazdný pruh určený.

§ 13
(1)

Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, vodič iného vozidla je povinný zastaviť vozidlo. Ak je na zastávke viac vozidiel, vodič je povinný zastaviť vozidlo za posledným z nich. Vodič smie pokračovať v jazde, ak neohrozí osobu, ktorá nastupuje do vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo z neho vystupuje.

(2)

Vodič je povinný v úseku zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb dbať na zvýšenú opatrnosť a jazdiť primeranou rýchlosťou tak, aby neohrozil osobu vystupujúcu z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcu.

§ 14 - Obchádzanie
(1)

Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy, nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúceho vozidla; nesmie ohroziť ani vodiča idúceho za ním, ani iného účastníka cestnej premávky. Vodič je pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

(2)

Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to platí aj pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere. Osobitnú pozornosť musí vodič venovať, ak ide o autobus označený ako autobus prepravujúci deti.

§ 15 - Predchádzanie
(1)

Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Pri jazde v pripájacom jazdnom pruhu alebo v odbočovacom jazdnom pruhu sa smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom jazdnom pruhu.

(2)

Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy, pričom nesmie ohroziť vodičov jazdiacich za ním.

(3)

Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí vodič zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla; pritom je povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky. Dostatočný bočný odstup pri predchádzaní vodiča malého motocykla, cyklistu alebo chodca je spravidla najmenej 1 m pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km . h-1 a 1,5 m v ostatných prípadoch.

(4)

Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu.

(5)

Vodič nesmie predchádzať,

a)

ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie,

b)

ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť,

c)

ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky,

d)

ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo podľa odseku 1, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu vyznačenom na vozovke v tom istom smere jazdy,

e)

cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh; to neplatí pre prípad uvedený v odseku 1,

f)

po krajnici; to neplatí pri predchádzaní vpravo podľa odseku 1, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca idúceho po krajnici a cyklistu alebo vodiča malého motocykla jazdiaceho po krajnici,

g)

pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla,

h)

pri jazde cez železničné priecestie,

i)

ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr,

j)

na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.

§ 16 - Rýchlosť jazdy
(1)

Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad.

(2)

Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km h-1. Na diaľnici vodič autobusu smie jazdiť rýchlosťou najviac 100 km h-1 a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg rýchlosťou najviac 130 km h-1.

(3)

Vodič iného motorového vozidla, ako sa uvádza v odseku 2, ako aj vodič autobusu s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, smú jazdiť rýchlosťou najviac 90 km h-1.

(4)

Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km h-1.

(5)

Vodič nesmie prekročiť najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy vozidiel určenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

(6)

Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 a 3 nemožno prekročiť, ani ak je dopravnou značkou alebo dopravným zariadením dovolená vyššia rýchlosť; to neplatí pre vodiča motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg bez prípojného vozidla.

(7)

Vodič nesmie prekročiť najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najväčšiu konštrukčnú rýchlosť nijakého z vozidiel súpravy.

(8)

Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 až 6 nie sú povinní dodržiavať vodiči vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby, ak to vyžaduje plnenie osobitných úloh, ktorých okruh určí príslušný minister a riaditeľ Slovenskej informačnej služby.

§ 17 - Vzdialenosť medzi vozidlami
(1)

Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví.

(2)

Vodič motorového vozidla je povinný dodržiavať za vozidlom idúcim pred ním takú vzdialenosť, aby sa predchádzajúce vozidlo mohlo pred neho bezpečne zaradiť.

(3)

Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný jazdiť za ňou v takej vzdialenosti, aby umožnil prejazd pozdĺž električky ostatným vodičom.

§ 18 - Vyhýbanie

Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú vpravo, včas a v dostatočnej miere. Ak sa nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič, na ktorého strane jazdy je prekážka alebo zúžená vozovka. Ak jeden z nich musí cúvať, urobí to ten, pre ktorého je to ľahšie alebo menej nebezpečné. Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo, vyhýba sa jej vľavo.

§ 19 - Odbočovanie
(1)

Pred odbočovaním a počas odbočovania je vodič povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič pri odbočovaní nesmie ohroziť vodiča idúceho za ním. Vodič je povinný pri odbočovaní dbať na zvýšenú opatrnosť. Vodič vozidla idúceho za vozidlom, ktoré odbočuje, musí dbať na zvýšenú opatrnosť a svojou jazdou nesmie ohroziť vodiča odbočujúceho vozidla.

(2)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä pri preprave dlhého nákladu, vodič musí zaistiť bezpečné odbočenie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.

(3)

Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky. Ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky; to neplatí pre cyklistu. Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo.

(4)

Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch, vozidlám idúcim vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho ľavej strane, cyklistom idúcim súbežne s cestou a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo a vozidlu idúcemu vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho pravej strane.

(5)

Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy, má prednosť v jazde.

(6)

Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno vrátane cyklistu idúceho súbežne s cestou; to neplatí pre vodiča električky. Pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo.

§ 20 - Jazda cez križovatku
(1)

Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste vrátane cyklistov idúcich súbežne s hlavnou cestou.

(2)

Ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava.

(3)

Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke; to neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava podľa § 19 ods. 4.

(4)

Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.

(5)

Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd“ spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“, vodič v kruhovom objazde má prednosť.

§ 21 - Vchádzanie na cestu
(1)

Pri vchádzaní na cestu z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, parkoviska, obratiska električiek a podobných miest, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, z obytnej zóny alebo z pešej zóny vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.

(2)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť bezpečný vjazd na cestu pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.

(3)

Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo cestu.

§ 22 - Otáčanie a cúvanie
(1)

Pri otáčaní platí obdobne § 19; pri otáčaní na križovatke aj § 20.

(2)

Vodič nesmie pri cúvaní ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.

(3)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.

(4)

Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať

a)

na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach, najmä v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti, pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,

b)

na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie,

c)

na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov,

d)

na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,

e)

v tuneli a v jeho tesnej blízkosti,

f)

na jednosmernej ceste; vodič však smie cúvať, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho,

g)

na moste.

Zastavenie a státie
§ 23
(1)

Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

(2)

Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.

(3)

Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ďalej len „parkovací preukaz“) podľa § 44 ods. 4 vodič je povinný ponechať bočný odstup najmenej 1,2 m.

(4)

Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka, je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

(5)

Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú v obci vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla; vodič takéhoto vozidla pritom nesmie ohroziť najmä vodičov vozidiel idúcich rovnakým smerom.

§ 24
(1)

Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť nastupujúcich osôb alebo vystupujúcich osôb ani iných účastníkov cestnej premávky.

(2)

Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič je povinný ho použiť. Vodič motorového vozidla alebo jazdnej súpravy povinne vybavených zakladacími klinmi je povinný ich použiť, ak treba zabezpečiť vozidlo alebo súpravu proti pohybu.

(3)

Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo na náklade alebo v dôsledku dopravnej nehody, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej 50 m za vozidlom a na diaľnici najmenej 100 m za vozidlom. V obci môže byť táto vzdialenosť, ak to vyžadujú okolnosti, kratšia. Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť aspoň v čase, kým umiestni trojuholník na vozovke.

§ 25
(1)

Vodič nesmie zastaviť a stáť

a)

v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,

b)

pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,

c)

na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,

d)

na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,

e)

na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,

f)

na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor a priľahlé nástupište,

g)

na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi,

h)

na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály,

i)

na vnútornom jazdnom pruhu,

j)

na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde o vnútorný jazdný pruh,

k)

na cestičke pre cyklistov, cyklistickom pruhu a na ochrannom pruhu pre cyklistov,

l)

vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m,

m)

na moste,

n)

pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,

o)

na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie,

p)

na električkovom koľajovom páse,

q)

na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,

r)

na kruhovom objazde,

s)

na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,

t)

na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m,

u)

na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

(2)

Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je mimo obce zakázané zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia.

§ 26 - Zastavenie vozidla v tuneli
(1)

Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

a)

vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie,

b)

vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti vyžadujú, je oprávnený zastavovať iné vozidlá,

c)

oznámiť telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zastavenie vozidla v tuneli osobe vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela.

(2)

V prípadoch uvedených v odseku 1 nesmie vodič a prepravovaná osoba fajčiť alebo manipulovať s otvoreným ohňom.

(3)

Vodič alebo prepravovaná osoba sú v prípadoch uvedených v odseku 1 povinní na pokyn osoby vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela opustiť vozidlo a sústrediť sa do miest na to určených, prípadne tunel opustiť.

(4)

Ak to nie je nevyhnutné, prepravované osoby nesmú z vozidla vystupovať a pohybovať sa po vozovke. Také osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev.

(5)

Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) a odsekov 2 až 4 sa vzťahujú aj na ostatných vodičov a prepravované osoby.

Železničné priecestie
§ 27
(1)

Pred železničným priecestím vodič je povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie.

(2)

Vozidlá pred železničným priecestím sa radia za sebou v poradí, v ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú jazdu, smú vozidlá prechádzať cez železničné priecestie len v jednom jazdnom prúde.

(3)

Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km h-1; ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km h-1. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.

(4)

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný.

(5)

Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde!“, vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať.

§ 28 - Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
a)

sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

b)

sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

c)

sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory,

d)

už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie,

e)

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu,

f)

situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde.

§ 29
(1)

Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič je povinný ju poslúchnuť; pritom neplatí § 28 písm. a) až d).

(2)

Ustanovenia odseku 1 a § 27 a 28 sa primerane vzťahujú aj na chodca.

§ 30 - Znamenie o zmene smeru jazdy
(1)

Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať okrem prípadov uvedených v tomto zákone vždy aj pri zmene smeru jazdy, vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

(2)

Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy včas pred začatím jazdného úkonu podľa odseku 1, a to s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, najmä na vozidlá idúce za ním a na povahu jazdy.

(3)

Znamenie o zmene smeru jazdy sa dáva smerovými svietidlami. Ak nimi vozidlo nie je vybavené alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie upažením. Rukou ohnutou v lakti hore sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu. Ak to vyžadujú okolnosti, najmä ak znamenie dávané smerovými svietidlami alebo rukou nie je dostatočne viditeľné najmä pre šírku nákladu alebo za zníženej viditeľnosti, musí dávať znamenie spôsobilá a náležite poučená osoba alebo sa musí použiť iný zreteľný spôsob. Inak vodič smie zamýšľaný jazdný úkon uskutočniť len vtedy a takým spôsobom, aby neboli ohrození ani obmedzení iní účastníci cestnej premávky.

(4)

Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva len pred začatím jazdného úkonu.

(5)

Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri vjazde do kruhového objazdu. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak z takej križovatky vychádza, a v prípadoch podľa § 10 ods. 6.

§ 31 - Výstražné znamenie
(1)

Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, a mimo obce aj na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla.

(2)

Vodič smie namiesto zvukového výstražného znamenia dávať svetelné výstražné znamenie prerušovaným zapínaním stretávacích svetlometov alebo diaľkových svetlometov; na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla ho smie dávať aj v obci.

(3)

Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, vodič dáva svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svietidiel. Funkciu výstražných smerových svietidiel možno v iných prípadoch použiť len za podmienok podľa odseku 1.

(4)

Výstražné znamenie sa smie použiť len v nevyhnutne potrebnom čase.

Osvetlenie vozidla
§ 32
(1)

Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v § 34 ods. 4 počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie; to neplatí pre nemotorové vozidlo, ktoré musí mať rozsvietené svietidlá počas zníženej viditeľnosti. Za nezníženej viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá, ak je nimi vozidlo vybavené.

(2)

Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená alebo ak by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla, vodič vozidla idúceho pred ním alebo iný účastník cestnej premávky, strojvedúci vlaku alebo vodič iného dráhového vozidla, alebo vodič plavidla. Pri zastavení vozidla pred železničným priecestím vodič nesmie použiť ani stretávacie svetlomety, ak by nimi mohol oslniť vodiča vozidla v protismere.

(3)

Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť len za hmly, sneženia alebo za dažďa.

(4)

Vodič smie jazdiť aj s parkovacími alebo obrysovými svietidlami, ak má súčasne rozsvietené stretávacie svetlomety alebo diaľkové svetlomety, alebo predné svetlomety do hmly, ak je nimi vozidlo vybavené.

(5)

Činná plocha svetlometov a svietidiel nesmie byť zakrytá alebo nadmerne znečistená s výnimkou svetlometov a svietidiel, ktoré nie sú predpísané.

§ 33

Vozidlo stojace za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, alebo na ceste mimo obce musí mať aspoň na strane privrátenej k stredu cesty rozsvietené parkovacie alebo obrysové svietidlá, prípadne musí byť osvetlené na strane privrátenej k stredu cesty aspoň jedným svietidlom viditeľným spredu i zozadu, pričom toto svietidlo nesmie byť umiestnené ďalej ako 400 mm od bočného obrysu vozidla; to neplatí na parkovisku.

§ 34 - Vlečenie motorového vozidla
(1)

Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 60 km h-1.

(2)

Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak má účinné riadenie a brzdy; povinnosti podľa § 4 ods. 1 a 2 sa vzťahujú aj na vodiča vlečeného motorového vozidla. Vodiči vlečeného a vlečného motorového vozidla sú povinní vopred sa dohodnúť na spôsobe dorozumievania počas jazdy.

(3)

Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak je motorové vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia, najmä pomocou vyslobodzovacieho podvozka alebo žeriava; v takom prípade musí byť vlečené motorové vozidlo vybavené vzadu prenosným osvetlením vozidla s napojením na vlečné vozidlo.

(4)

Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia musia byť na vlečenom motorovom vozidle za zníženej viditeľnosti rozsvietené svietidlá na strane k stredu vozovky vpredu bielym neoslňujúcim svetlom a vzadu aspoň jedným červeným svetlom. Tieto svietidlá musia byť dobre viditeľné a nesmú byť umiestnené ďalej ako 400 mm od bočného obrysu motorového vozidla.

(5)

Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo vlečenie motorového vozidla s prívesom je zakázané; smie sa však vliecť motorové vozidlo s návesom. Za motorovým vozidlom s prívesom sa nesmie vliecť iné motorové vozidlo. Motorové vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia, autobus a trolejbus sa smú vliecť len bez prepravovaných osôb; nákladný automobil sa smie vliecť len bez osôb prepravovaných v jeho ložnom priestore. Motocykel bez postranného vozíka sa nesmie vliecť ani použiť ako vlečné vozidlo.

(6)

Označenie spojnice a jej dĺžku pri vlečení motorových vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).

Osobitosti premávky na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá
§ 35
(1)

Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel; iným účastníkom cestnej premávky je používanie diaľnice zakázané. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km h-1.

(2)

Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať len na miestach na to určených. Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici je vodič povinný použiť pripájací jazdný pruh. Tam, kde pripájací jazdný pruh nie je, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlám idúcim v priebežných jazdných pruhoch.

(3)

Vodič motorového vozidla kategórie N,20) ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg, alebo vodič jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg, nesmie pri jazde po diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo.

(4)

Rýchlosť jazdy podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodiča motorového vozidla vchádzajúceho na diaľnicu, vychádzajúceho z diaľnice, pri súbežnej jazde a v iných prípadoch, ak je to potrebné z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Rýchlosť jazdy podľa odseku 1 sa nevzťahuje ani na vodiča motorového vozidla použitého pri vykonávaní činností spojených so správou a údržbou diaľnice, s odťahovaním vozidiel a činností spojených so záchranou života, zdravia a majetku a na vodičov kolóny vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov.

(5)

Vodič motorového vozidla je na diaľnici povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Bezpečná vzdialenosť je minimálne taká vzdialenosť, ktorú motorové vozidlo prejde za tri sekundy, ak ide o motorové vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 a vzdialenosť, ktorú motorové vozidlo prejde za dve sekundy, ak ide o motorové vozidlo inej kategórie; to neplatí pre motorové vozidlo, ktoré využíva systém riadenia pre jazdu vozidiel v konvoji.21)

§ 36
(1)

Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici zakázané

a)

zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia, keď vozidlo musí stáť na krajnici, a ak to nie je možné, na vozovke, pričom také vozidlo musí vodič vždy označiť ako prekážku cestnej premávky,

b)

otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený.

(2)

Ak vodič motorového vozidla počas jazdy zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na rovine rýchlosť podľa § 35 ods. 1, musí diaľnicu opustiť na najbližšom výjazde; to neplatí, ak sa pred výjazdom z diaľnice nachádza parkovisko, kde musí vozidlo odstaviť.

(3)

Vlečenie motorového vozidla je dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice. Vozidlo sa smie vliecť len k najbližšiemu parkovisku alebo výjazdu, kde musí diaľnicu opustiť.

(4)

Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo, ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici.

§ 37
(1)

Cestu pre motorové vozidlá môžu používať len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km · h-1. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cesty pre motorové vozidlá zakázané okrem prechádzania alebo prejazdu iných účastníkov cestnej premávky v križovatke alebo na inom mieste na to určenom.

(2)

Ak vodič motorového vozidla počas jazdy zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na rovine rýchlosť najmenej 60 km · h-1, musí cestu pre motorové vozidlá opustiť na najbližšom možnom mieste.

(3)

Ustanovenia o premávke na diaľnici uvedené v § 35 ods. 2 až 5 a § 36 ods. 1, 3 a 4 platia aj na ceste pre motorové vozidlá.

(4)

Ak nie je v odsekoch 1 až 3 a § 35 a 36 uvedené inak, platia pre premávku na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá ostatné ustanovenia tohto zákona.

§ 38 - Osobitosti premávky v zimnom období
(1)

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N120) môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“;20b) motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené takými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v prípadoch, ktoré sú uvedené v časti vety pred bodkočiarkou.

(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí

a)

pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový dojazd,

b)

pre terénne motorové vozidlo,20)

c)pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.22)

(3)

Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť splnenie podmienky podľa odseku 1, ak vzhľadom na ročné obdobie možno predpokladať, že na trase, ktorou bude s motorovým vozidlom prechádzať, bude sa na vozovke nachádzať súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza.

(4)

Vodič vozidla je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť.

§ 39 - Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
(1)

Na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a na ceste I. triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom

a)

v prvý deň pracovného pokoja23) a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 hodín,

b)

v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín.

(2)

Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, zákaz jazdy podľa odseku 1 platí v tento deň v čase od 00.00 do 22.00 hodín.

(3)

Zákaz jazdy podľa odsekov 1 a 2 neplatí pre

a)

autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby,

b)

vozidlá použité na prepravu zdravotníckeho materiálu, liečiv a biologického materiálu do zdravotníckeho zariadenia alebo na zabezpečenie prevádzky zdravotníckych prístrojov v zdravotníckych zariadeniach,

c)

vozidlá použité v kombinovanej doprave, na nakládku a vykládku lodí, železničných vagónov alebo lietadiel,

d)

vozidlá použité na zásobovanie čerpacích staníc pohonnými látkami,

e)

vozidlá prepravujúce nebezpečné veci,24)

f)

vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kultúrnych podujatí,

g)

vozidlá použité na prepravu humanitárnej pomoci,

h)

vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, ako aj pri živelných pohromách,

i)

vozidlá použité pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou ciest,

j)

vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu,

k)

vozidlá použité na prepravu potravín alebo na prepravu živých zvierat,

l)

prepravu, ktorá súvisí s použitím vozidiel podľa písmen b) až k).

(4)

Na ceste III. triedy je zakázaná jazda nákladným motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg alebo jazdným súpravám s najväčšou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg, okrem nákladných motorových vozidiel a jazdných súprav,

a)

ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru alebo iného nákladu, opravárenské, údržbárske služby alebo komunálne a podobné služby na ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len po ceste III. triedy,

b)

ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia, majú na ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len po ceste III. triedy, sídlo, garáž alebo prevádzku,

c)

ktorých jazda alebo preprava po ceste III. triedy alebo na miesto, ku ktorému je prístup len po ceste III. triedy je vykonávaná z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky,24a)

d)

ktoré sa na ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len po ceste III. triedy používajú ako výcvikové vozidlá autoškoly alebo na ktorých sa vykonáva skúška z odbornej spôsobilosti.

(5)

Zákaz jazdy podľa odseku 4 neplatí ani pre vozidlá uvedené v odseku 3 písm. a), b), d) a f) až k) a prepravu, ktorá súvisí s použitím týchto vozidiel.

(6)

Vodič je povinný na výzvu policajta hodnoverným spôsobom preukázať použitie vozidla na účely uvedené v odsekoch 3 až 5.

(7)

Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych komunikácií a účelových komunikácií zakázané; to neplatí

a)

pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom pri ich presune na vykonávanie pôdohospodárskych prác,

b)

pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom iné, ako sú uvedené v písmene a), ktoré môžu používať aj cesty I. a II. triedy s tým, že cesty I. triedy nemôžu používať

1.

v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodín a

2.

v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín,

c)

pre zvláštne motorové vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby a zvláštne motorové vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, pri živelných pohromách, pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou ciest,

d)

ak je používanie zvláštnych motorových vozidiel dovolené na základe povolenia na zvláštne užívanie ciest.25)

(8)

Na ceste I. triedy je zakázaná jazda záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm. Na ceste II. triedy je takýmto vozidlám zakázaná jazda

a)

v čase od 06.00 do 09.00 hodín, od 15.00 do 20.00 hodín a od 23.00 do 04.00 hodín,

b)

v čase zákazu jazdy niektorých druhov vozidiel podľa odsekov 1 a 2, ak tento čas nie je rovnaký s časmi podľa písmena a).

(9)

Používanie vozidiel, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C podľa § 127 ods. 13, je na cestách zakázané; zákaz neplatí na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách za nezníženej viditeľnosti.

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami
§ 40
(1)

Vodič vozidla s právom prednostnej jazdy nie je povinný dodržiavať povinnosti a zákazy ustanovené týmto zákonom okrem povinností podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 4 ods. 2 písm. a) až f), pričom je povinný dbať na potrebnú opatrnosť tak, aby iných účastníkov cestnej premávky neohrozil.

(2)

Vozidlá s právom prednostnej jazdy sú vozidlá

a)

ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré určí príslušný minister,

b)

Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek,Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby a banskej záchrannej služby pri plnení úloh spojených so záchranou života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt,

c)

Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby,

d)

Národnej rady Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,

e)

vlády Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,

f)

Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,

g)

Ústavného súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,

h)

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,

i)

Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,

j)

Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,

k)

Národného bezpečnostného úradu pri preprave jeho riaditeľa,

l)

Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri preprave generálneho prokurátora,

m)

obecnej polície, ktoré určí obec.

(3)

Ministerstvo vnútra môže v osobitných prípadoch, najmä ak je to potrebné na ochranu života, zdravia alebo majetku, na základe písomnej žiadosti vydať povolenie na používanie zvláštnych výstražných znamení aj na iných vozidlách, ako sú uvedené v odseku 2; v takom prípade môže byť zvláštne výstražné svetlo modrej farby umiestnené na vozidle len pomocou prenosného zariadenia.

(4)

Žiadosť podľa odseku 3 musí obsahovať

a)

názov a sídlo právnickej osoby, ktorá o povolenie žiada,

b)

účel a zdôvodnenie nevyhnutnosti používania zvláštnych výstražných znamení,

c)

zoznam vozidiel, ktoré budú zvláštne výstražné znamenie používať,

d)

územný a časový rozsah používania zvláštnych výstražných znamení.

(5)

Rozsah a podmienky používania zvláštnych výstražných znamení podľa odseku 3 určí ministerstvo vnútra vo vydanom povolení. Ministerstvo vnútra môže povolenie kedykoľvek zrušiť, a to i bez udania dôvodu, o čom vyrozumie jeho držiteľa.

(6)

Vozidlo s právom prednostnej jazdy smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo vedení motorového vozidla príslušnej skupiny najmenej dvojročnú prax, ak v druhej vete nie je ustanovené inak. Vozidlo s právom prednostnej jazdy skupiny C1 smie viesť aj vodič starší ako 21 rokov, ktorý ma vo vedení motorového vozidla skupiny C1 najmenej ročnú prax, ak má vo vedení vozidla s právom prednostnej jazdy skupiny B najmenej dvojročnú prax.

(7)

Ustanovenia odsekov 1 a 6 platia obdobne aj pre vodičov vozidiel sprevádzaných vpredu, a ak ide o viac ako tri vozidlá, aj vzadu vozidlami ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby s právom prednostnej jazdy. Na sprevádzanom vozidle musí byť použité aj zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia alebo osobitné zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel, ak je nimi vozidlo vybavené.

(8)

Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla nesmie zaraďovať.

(9)

Ak hustota cestnej premávky v jednom smere jazdy vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel, vodič vozidla s právom prednostnej jazdy môže použiť krajnicu alebo inú časť cesty, ktorá nie je určená na jazdu vozidiel; pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť tak, aby neohrozil iných účastníkov cestnej premávky.

(10)

Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia, musí vodič iného vozidla zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo.

(11)

Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza, majú pri čerpaní pohonných látok prednosť; pritom nemusia používať zvláštne výstražné znamenie.

(12)

Len vozidlo Policajného zboru môže používať zvláštne výstražné svetlo červenej farby a kombináciu zvláštneho výstražného svetla červenej a modrej farby.

(13)

Iné vozidlo, ako je uvedené v odsekoch 2, 3 a 7, nesmie byť vybavené zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanovených pre vozidlá s právom prednostnej jazdy.

(14)

Prevádzkovatelia vozidiel podľa odseku 2 určia podmienky na používanie zvláštnych výstražných znamení.

§ 41
(1)

Vodič vozidla vybaveného zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby je povinný toto svetlo používať, ak by mohol svojou jazdou alebo pracovnou činnosťou ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo na označenie prekážky cestnej premávky.

(2)

Vodič vozidla podľa odseku 1 nie je povinný dodržiavať tie pravidlá cestnej premávky okrem § 3 ods. 2 písm. c), pri ktorých to povaha jeho jazdy alebo činnosti vyžaduje; pritom musí dbať na potrebnú opatrnosť.

(3)

Vodič iného vozidla je povinný podľa okolností znížiť rýchlosť jazdy alebo aj zastaviť vozidlo, ak vozidlo uvedené v odseku 1 používa zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby.

(4)

Ustanovenie odseku 2 platí obdobne aj pre vodičov kolóny vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov alebo Slovenskej informačnej služby vpredu i vzadu sprevádzanej vozidlami používajúcimi zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby.

§ 42

Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby a požiadavky na zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne zvukové výstražné znamenia upravuje osobitný predpis.26)

§ 43 - Prekážka cestnej premávky
(1)

Kto spôsobil prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady správca cesty.27) Ten, kto odstráni prekážku cestnej premávky, je povinný bezodkladne zabezpečiť aj odstránenie predmetov a odpadov prekážajúcich v zjazdnosti na ceste, ktoré s prekážkou cestnej premávky súvisia.

(2)

Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť a oznámiť to policajtovi; ak prekážku neoznačí, príslušný správca cesty je povinný ju bezodkladne označiť na náklady jej pôvodcu.

(3)

Prekážka cestnej premávky sa označí tak, aby ju účastníci cestnej premávky mohli včas spozorovať. Prekážka cestnej premávky sa označuje najmä zábranou na označenie uzávierky, výstražným svetlom oranžovej farby, za zníženej viditeľnosti aj červeným svetlom alebo reflexnou červenou zástavkou. Na označenie vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, platí § 24 ods. 3.

(4)

Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka a parkoviska na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je

a)

na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,

b)

na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so zdravotným postihnutím alebo pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, ak také parkovisko nie je preň určené,

c)

bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky,

d)

nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke27a) dlhšie ako šesť mesiacov aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.

(5)

Ak ide o vozidlo uvedené v odseku 4 a v § 25, môže o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt; také vozidlo odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa Policajný zbor alebo správca cesty podľa rozhodnutia policajta.

(6)

Ak vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na ceste pre motorové vozidlá bezodkladne neodstráni ten, kto prekážku spôsobil, o okamžitom odstránení vozidla na jeho náklady rozhodne policajt alebo správca cesty.

(7)

Ak bolo vozidlo odstránené podľa odseku 4 písm. d), na ďalšie nakladanie s ním sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.27b)

§ 44 - Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz
(1)

Osobitné označenie sa môže používať na

a)

vozidle vedenom osobou so sluchovým postihnutím,

b)

vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

c)

autobuse, ktorým sa prepravujú deti,

d)

vozidle vedenom vodičom začiatočníkom.

(2)

Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.28)

(3)

Vodič vozidla podľa odseku 1 písm. b) alebo podľa odseku 2 je povinný osobitné označenie alebo parkovací preukaz odstrániť z vozidla, ak sa nepoužíva na účel, na ktorý je určený.

(4)

Osobitné označenie na vozidle podľa odseku 1 písm. b) môže používať iba osoba, ktorej ho na základe písomnej žiadosti vydal okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo iný oprávnený orgán v zahraničí. Parkovací preukaz môže používať iba fyzická osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu28) alebo iný oprávnený orgán v zahraničí. Príslušný okresný úrad v sídle kraja vedie evidenciu vydaných osobitných označení podľa odseku 1 písm. b) v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a trvalý alebo prechodný pobyt, pričom je povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť informácie o vydaných osobitných označeniach. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť informácie o vydaných parkovacích preukazoch v rozsahu evidenčné číslo parkovacieho preukazu, dátum skončenia platnosti parkovacieho preukazu, názov príslušného orgánu, ktorý parkovací preukaz vyhotovil, meno a priezvisko osoby, ktorej bol parkovací preukaz vydaný. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje Policajnému zboru elektronicky na účely kontroly použitia parkovacieho preukazu údaje o fyzickej osobe, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu; údaje sa poskytujú v rozsahu evidenčné číslo a dátum vydania parkovacieho preukazu, názov príslušného orgánu, ktorý parkovací preukaz vydal, meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej bol parkovací preukaz vydaný.

(5)

Oprávnenie na používanie osobitného označenia na vozidle podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje preukazom osobitného označenia vozidla vydaného okresným úradom príslušným podľa odseku 4.

(6)

Osobitné označenie podľa odseku 1 písm. b) sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom preukazu podľa odseku 5. Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. Vodič vozidla označeného osobitným označením podľa odseku 1 písm. b) je povinný pri vedení vozidla mať pri sebe preukaz podľa odseku 5 a na výzvu policajta sa ním preukázať; ak vodičom nie je osoba uvedená v odseku 1 písm. b), stačí, ak sa takým preukazom preukáže prepravovaná osoba. Osobitné označenie podľa odseku 1 písm. a) sa smie na vozidle používať, len ak je takou osobou vodič vozidla.

(7)

Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Vodič osobitne označeného vozidla podľa odseku 1 písm. b) a vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona.

(8)

Ustanovenia odseku 7 a § 23 ods. 3 sa vzťahujú aj na vozidlá označené dokladom podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni v znení neskorších predpisov (ďalej len „Viedenský dohovor“).

(9)

Vyobrazenie osobitných označení podľa odseku 1 a ich umiestnenie na vozidle ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

TRETIA HLAVA
PODMIENKY PREPRAVY OSÔB A NÁKLADU

Preprava osôb
§ 45
(1)

Vodič nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa svojich možností nesmie pripustiť ani porušenie povinností ustanovených týmto osobám. Každá prepravovaná osoba zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa tohto zákona. Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá osoba, ktorá ich sprevádza. Ak také osoby nemajú sprievod, za ich prepravu zodpovedá vodič alebo ním poverená spôsobilá a náležite poučená osoba; to neplatí, ak ide o pravidelnú verejnú dopravu osôb.

(2)

Prepravované osoby nesmú svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky najmä obmedzovaním vodiča v bezpečnom ovládaní vozidla, zotrvaním na miestach, kde by boli ohrozené, a vyhadzovaním predmetov z vozidla.

§ 46
(1)

V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii časť I a časť II alebo v technickom osvedčení vozidla.

(2)

Osoba mladšia ako 12 rokov sa nesmie prepravovať vo zvláštnom motorovom vozidle a na motorovom vozidle kategórie L.12)

(3)

V inom prípojnom vozidle ako vo vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, je preprava osôb s výnimkou prípadov podľa § 49 zakázaná.

(4)

Bočné sedenie osôb prepravovaných na motocykli je zakázané.

§ 47 - Preprava osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb
(1)

Cestujúci vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb je povinný správať sa pri čakaní, nastupovaní, počas jazdy a pri vystupovaní tak, aby neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť cestnej premávky, najmä nesmie vstupovať na vozovku, okraj nástupišťa alebo do bezpečnostného priestoru nástupišťa zastávky vyznačeného dopravnou značkou, a to až do zastavenia vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb. Pritom je povinný poslúchnuť pokyny zamestnanca prevádzkovateľa takého vozidla.

(2)

Vodič autobusu prepravujúceho deti alebo osoby so zdravotným postihnutím je povinný počas ich nastupovania a vystupovania použiť osobitné zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel.

Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora
§ 48
(1)

Prepravovať osoby v ložnom priestore nákladného automobilu možno len pri preprave príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície obecnej polície, Horskej záchrannej služby, členov stráže prírody a zamestnancov organizácie ochrany prírody28aa) pri plnení ich úloh a iných osôb pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva alebo pri živelnej pohrome.

(2)

Nákladný automobil, v ktorého ložnom priestore sa prepravujú osoby podľa odseku 1, smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo vedení nákladného automobilu najmenej dvojročnú prax. Počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší ako 30. Preprava osôb v prípojnom vozidle nákladného automobilu je zakázaná.

(3)

Osoby prepravované v ložnom priestore nákladného automobilu nesmú počas jazdy stáť, vykláňať sa, nechať vyčnievať predmety z vozidla ani inak ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky; dbá na to osoba, ktorú z prepravovaných osôb určí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič.

§ 49
(1)

Prepravovať osoby v ložnom priestore nákladného prívesu traktora je možné len za podmienok podľa § 48 ods. 1. Traktor s nákladným prívesom, v ktorého ložnom priestore sa prepravujú osoby, smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo vedení traktora najmenej dvojročnú prax.

(2)

Počet prepravovaných osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora nesmie byť vyšší ako 15; rýchlosť jazdy traktora nesmie prekročiť 20 km h-1.

(3)

Osoby prepravované v ložnom priestore nákladného prívesu traktora musia počas jazdy sedieť na podlahe alebo na sedadlách pripevnených o podlahu, pričom steny prívesu musia byť dostatočne vysoké, aby osoby počas jazdy nevypadli. Prepravované osoby sa nesmú počas jazdy vykláňať, nesmú nechať vyčnievať predmety z prívesu ani inak ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky.

§ 50

Osoby mladšie ako 15 rokov sa smú prepravovať v ložnom priestore nákladného automobilu a nákladného prívesu traktora len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

§ 51 - Preprava nákladu
(1)

Pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla ani najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla.

(2)

Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu ani jej okolie, nespôsoboval nadmerný hluk, neznečisťoval ovzdušie a nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti. Náklad musí byť zabezpečený tak, aby pri zmene rýchlosti jazdy alebo zmene smeru jazdy vozidla sa nezošmykol, neprevrátil, nespadol alebo sa inak voľne nepohyboval. Predmety, ktoré možno ľahko prehliadnuť, nesmú prečnievať po strane vozidla. Sypký materiál musí byť vždy zakrytý tak, aby sa zabránilo jeho vysypávaniu na cestu počas jazdy. Upevnenie nákladu na vozidle kategórie N, O2, O3 a O4 musí spĺňať základné zásady upevnenia nákladu, ktoré sa kontrolujú pri kontrole prepravy nákladu v rámci cestnej technickej kontroly podľa osobitného predpisu.28ab)

(3)

Pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných osôb, bezpečnosť prepravovaných zvierat ani bezpečnosť cestnej premávky.

(4)

Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. Náklad sa musí zložiť a naložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

(5)

Podmienky a spôsob označovania nákladu prečnievajúceho vozidlo ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH ÚČASTNÍKOCH CESTNEJ PREMÁVKY

Osobitné ustanovenia o chodcoch
§ 52
(1)

Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici.

(2)

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

(3)

Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

(4)

Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať ktorúkoľvek krajnicu alebo ktorýkoľvek okraj vozovky; ak použije chodník, nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.

(5)

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.

(6)

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky. Ak je dopravnou značkou určená cestička pre osoby pohybujúce sa na športovom vybavení, tieto osoby sú povinné takúto cestičku použiť.

§ 53
(1)

Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, miesto na prechádzanie, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov a na mieste na prechádzanie sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.

(2)

Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané, ak v § 55a ods. 2 nie je ustanovené inak.

(3)

Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.

(4)

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

§ 54
(1)

Pre organizovaný útvar chodcov, najmä útvar ozbrojených síl, útvar školskej mládeže alebo pre sprievod, primerane platia práva a povinnosti vodičov podľa tohto zákona.

(2)

Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách neoslňujúcim bielym svetlom a vzadu takisto po oboch stranách červeným svetlom. Vedúci útvaru chodcov a chodci idúci v poslednom rade v smere chôdze musia mať mimo obce za zníženej viditeľnosti oblečený reflexný bezpečnostný odev.

(3)

Za dodržiavanie ustanovení odsekov 1 a 2 zodpovedá vedúci útvaru, ktorým môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na to dostatočne spôsobilá.

(4)

Organizovaný útvar chodcov idúci najviac v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to vpravo; pritom nemusí byť označený podľa odseku 2.

(5)

Pre organizovanú skupinu detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, platia ustanovenia o chodcoch.

§ 55 - Osobitné ustanovenia o cyklistoch
(1)

Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov, osoby, ktoré ich sprevádzajú, a osoby, ktoré ich vezú podľa odseku 3, smú jazdiť po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.

(2)

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále.

(3)

Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov

a)

na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy,

b)

v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí,

c)

na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.

(4)

Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.

(5)

Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

(6)

Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

(7)

Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

(8)

Pred vjazdom na priechod pre cyklistov, ktorý je vyznačený mimo križovatky, sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

(9)

Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou; táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby podľa odseku 3 písm. a) a c).

§ 55a - Jazda na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom
(1)

Samovyvažovacie vozidlo smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny viesť len osoba staršia ako 15 rokov.

(2)

Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.

(3)

Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov, len ak neohrozí a neobmedzí cyklistov.

(4)

Vodiči samovyvažovacích vozidiel smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Vodič samovyvažovacieho vozidla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie podľa tohto zákona, nesmie viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Na jednomiestnom samovyvažovacom vozidle nie je dovolená jazda viacerým osobám.

(5)

Na prechádzanie vodiča samovyvažovacieho vozidla cez cestu alebo cez vozovku sa primerane vzťahuje § 53 alebo § 55 ods. 8. Povinnosti vodiča voči chodcovi alebo cyklistovi platia aj voči vodičovi samovyvažovacieho vozidla a vodičovi kolobežky s pomocným motorčekom.

(6)

Ustanovenia o jazde na samovyvažovacom vozidle platia aj na jazdu na kolobežke s pomocným motorčekom.

§ 55b - Jazda automatizovaného doručovacieho vozidla
(1)

Vodičom automatizovaného doručovacieho vozidla smie byť len osoba staršia ako 18 rokov.

(2)

Automatizované doručovacie vozidlo môže jazdiť aj po chodníku a iných miestach, po ktorých môžu chodiť chodci; v takom prípade smie jazdiť rýchlosťou najviac 6 km.h-1 a musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa chodcov. Automatizované doručovacie vozidlo môže jazdiť aj po komunikáciách, po ktorých môžu jazdiť cyklisti; v takom prípade smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1 a musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa cyklistov. Pri jazde po vozovke smie automatizované doručovacie vozidlo jazdiť rýchlosťou najviac 45 km.h-1.

(3)

Povinnosti vodiča voči chodcovi alebo cyklistovi platia rovnako voči automatizovanému doručovaciemu vozidlu.

(4)

Automatizované doručovacie vozidlo smie prepravovať náklad len v uzavretom prepravnom priestore. Automatizované doručovacie vozidlo nesmie prepravovať osoby ani zvieratá.

§ 56 - Jazda so záprahovým vozidlom a ručným vozíkom
(1)

Pohoničom záprahového vozidla nesmie byť osoba mladšia ako 15 rokov. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po pravej strane; pred opustením záprahového vozidla je povinný vozidlo zabrzdiť a na svahu podložiť kolesá.

(2)

Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie ísť po pravej krajnici. Za zníženej viditeľnosti musí byť táto osoba alebo vozík označený na ľavej strane a pravej strane zapnutým neoslňujúcim bielym svetlom viditeľným ostatnými účastníkmi cestnej premávky.

§ 57 - Jazda na zvieratách, vedenie a hnanie zvierat
(1)

Pre jazdca na zvierati a pre sprievodcu vedených a hnaných zvierat primerane platia práva a povinnosti vodiča podľa tohto zákona.

(2)

Na ceste s výnimkou poľnej cesty a lesnej cesty nesmie ísť na zvierati osoba mladšia ako 15 rokov. Jazdec je povinný ísť pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, jazdec smie ísť po pravej krajnici. Jazdci na zvieratách smú ísť len jednotlivo za sebou. Jazdec smie viesť len jedno zviera. Ak je dopravnou značkou určená cesta pre jazdcov pohybujúcich sa na zvierati, tí sú povinní prednostne použiť takúto cestu.

(3)

Sprievodca smie viesť najviac dve zvieratá, ktoré musia byť navzájom priviazané. Zvieratá sa smú viesť a hnať len tak, aby premávka na ceste nebola ohrozovaná a aby bola čo najmenej obmedzovaná. Hnané zvieratá sa pritom musia rozdeliť na vhodne dlhé skupiny a oddeliť od seba dostatočne veľkými medzerami. Hnané zvieratá nesmú sprevádzať osoby mladšie ako 15 rokov. Počet sprevádzajúcich osôb musí byť dostatočný na zabezpečenie usmerneného pohybu zvierat. Za zníženej viditeľnosti sprievodca musí mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

(4)

Za zníženej viditeľnosti jazdec na zvierati musí mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Ak ide o útvar jazdcov, prvý jazdec musí byť označený aj neoslňujúcim bielym svetlom a posledný jazdec červeným svetlom.

(5)

Na jazdu na zvierati, vedenie a hnanie zvierat sa vzťahuje zákaz podľa § 39 ods. 8.

(6)

Voľný pohyb domácich zvierat je na ceste zakázaný. Majiteľ domáceho zvieraťa, jeho chovateľ alebo nimi poverená osoba zodpovedá za zabezpečenie domáceho zvieraťa proti voľnému pohybu po ceste.

§ 58 - Osoba vykonávajúca prácu na ceste
(1)

Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť zreteľne označená. Takáto osoba nemusí dodržiavať tie ustanovenia pravidiel cestnej premávky, pri ktorých to povaha vykonávanej práce vylučuje; pritom musí dbať na potrebnú opatrnosť.

(2)

Označenie osoby podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

§ 59 - Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne
(1)

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.

(2)

Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.

(3)

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.

(4)

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

(5)

Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne ostatné ustanovenia tohto zákona.

§ 59a - Osobitné ustanovenia o cestnej premávke na bicyklovej ceste
(1)

Bicyklovú cestu môžu cyklisti používať v celej šírke určenej pre ich smer jazdy.

(2)

Na bicyklovej ceste vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 30 km . h-1.

(3)

Motorovým vozidlám je jazda na bicyklovej ceste zakázaná, ak dopravnou značkou nie je určené inak.

(4)

Ak je dopravnou značkou umožnená jazda na bicyklovej ceste vodičom vozidiel, cyklisti majú pred nimi prednosť, pričom tí ich nesmú ohroziť a predchádzať ich môžu iba pri dodržaní bočného odstupu najmenej 1,5 m. Zastavenie a státie motorových vozidiel okrem motocyklov je na bicyklovej ceste povolené len na vyznačených miestach.

(5)

Ak v odsekoch 1 až 4 nie je ustanovené inak, platia pre premávku na bicyklovej ceste ostatné ustanovenia tohto zákona.

PIATA HLAVA
ÚPRAVA A RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY

Dopravné značky a dopravné zariadenia
§ 60
(1)

V cestnej premávke sa používajú

a)

zvislé dopravné značky,

b)

vodorovné dopravné značky,

c)

dopravné zariadenia.

(2)

Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky.

(3)

Pokyny policajta a pokyny inej oprávnenej osoby sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení.

(4)

Vlastník nehnuteľnosti je povinný za primeranú náhradu strpieť umiestnenie dopravnej značky alebo dopravného zariadenia a ich nosnej konštrukcie na svojej nehnuteľnosti.

(5)

Na dopravných značkách alebo na dopravných zariadeniach a ich nosnej konštrukcii je zakázané umiestňovať čokoľvek, čo nesúvisí s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením.

(6)

Na ceste a na mieste pri ceste sa nesmú umiestňovať veci, ktoré by mohli viesť k zámene s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením alebo by ich zakrývali, alebo ktoré by rozptyľovali a upútavali pozornosť účastníka cestnej premávky, alebo ho oslňovali.

(7)

Miestom pri ceste sa rozumie priestor, v ktorom je umiestnená dopravná značka alebo dopravné zariadenie; takýmto miestom je aj priestor, v ktorom sa dopravné značky alebo dopravné zariadenia spravidla umiestňujú.

(8)

Svetelné signalizačné zariadenia udržiava správca cesty. V blízkosti svetelných signalizačných zariadení sa nesmú umiestňovať svetelné zdroje, ktorých svetlá by mohli viesť k zámene so svetlami svetelných signalizačných zariadení.

(9)

Podrobnosti o dopravných značkách a dopravných zariadeniach, ich vyobrazenie, význam a umiestňovanie na ceste a na mieste pri ceste ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

§ 61
(1)

Dopravné značky a dopravné zariadenia sa smú používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

(2)

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení v jednotlivých prípadoch určuje

a)

orgán podľa osobitného predpisu;1) použitie dopravných značiek, ktoré upozorňujú na železničné priecestie, a dopravnej značky, ktorá prikazuje vodičovi dať prednosť v jazde, ak sa má umiestniť pred železničným priecestím, tento orgán prerokuje aj s Úradom pre reguláciu železničnej dopravy,

b)

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy po prerokovaní s orgánom, ktorý by inak bol oprávnený určiť použitie dopravnej značky, s orgánom Policajného zboru a so správcom cesty, ak ide o dopravnú značku označujúcu železničné priecestie,

c)

Vojenská polícia vo vojenských objektoch a priestoroch.

(3)

Policajt alebo vojenský policajt môže použiť dočasné zvislé dopravné značky a dočasné dopravné zariadenia aj bez predchádzajúceho určenia ich použitia príslušným orgánom, ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri plnení svojich úloh.

(4)

Správca tunela28a) môže použiť dočasné zvislé dopravné značky a dočasné dopravné zariadenia aj bez predchádzajúceho určenia ich použitia príslušným orgánom, ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v súvislosti s prevádzkou tunela; o tomto použití je povinný bezodkladne informovať príslušný cestný správny orgán a orgán Policajného zboru.

§ 62 - Riadenie cestnej premávky
(1)

Cestná premávka je riadená dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami alebo pokynmi policajta.

(2)

V rozsahu ustanovenom osobitným predpisom29) je oprávnený riadiť cestnú premávku aj vojak povolaný na plnenie úloh Policajného zboru alebo vojenský policajt; riadiť cestnú premávku je oprávnený aj vojak pri plnení úloh ozbrojených síl.30)

(3)

Podrobnosti o svetelných signáloch a pokynoch policajta, vojenského policajta, vojaka pri plnení úloh ozbrojených síl a vojaka povolaného na plnenie úloh Policajného zboru pri riadení cestnej premávky a ich význam ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

§ 63 - Oprávnenie na zastavovanie vozidiel
(1)

Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený policajt, vojenský policajt v rovnošate, profesionálny vojak a vojak mimoriadnej služby v rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“; dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnená aj iná osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis.5)

(2)

Dávať pokyny na zastavenie vozidla sú ďalej oprávnení

a)

sprievodca vedených alebo hnaných zvierat, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

b)

vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku,

c)

osoba vykonávajúca prácu na ceste spojenú s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

d)

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia,

e)

dostatočne spôsobilá osoba staršia ako 18 rokov, ktorú na to písomne poveril orgán Policajného zboru s určením prípadov, v ktorých môže taká osoba zastavovať vozidlá,

f)

iné osoby, ak je to nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo na zaistenie ochrany života, zdravia alebo majetku osôb.

(3)

Podrobnosti o zastavovaní vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

TRETIA ČASŤ

DOPRAVNÉ NEHODY A EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD

PRVÁ HLAVA
DOPRAVNÉ NEHODY

§ 64 - Dopravná nehoda
(1)

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej

a)

sa usmrtí alebo zraní osoba,

b)

sa znefunkční cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie alebo

c)

uniknú nebezpečné veci.24)

(2)

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť podľa odseku 3, ak

a)

nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6,

b)

je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo

c)

sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

(3)

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou.

§ 65 - Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

a)

bezodkladne zastaviť vozidlo,

b)

zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.

§ 66 - Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti
(1)

Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode.

(2)

Účastník dopravnej nehody je povinný

a)

ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,

b)

poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,

c)

urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,

d)

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,

e)

zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,

f)

urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,

g)

umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,

h)

preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,

i)

bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

(3)

Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.

(4)

Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia.

(5)

Účastník škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti.

(6)

Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu,31a) zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a vyplniť s ňou a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu.31a)

DRUHÁ HLAVA
EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD

§ 67
(1)

Evidencia dopravných nehôd je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý sa vedie na účely získavania informácií o stave dopravnej nehodovosti na území Slovenskej republiky a poskytovania údajov z tejto evidencie.

(2)

Na účely vedenia záznamov v evidencii dopravných nehôd sa považuje za

a)

usmrtenú osobu osoba, ktorá zomrela pri dopravnej nehode alebo na jej následky najneskôr do 30 dní po dopravnej nehode, okrem samovraždy,

b)

ťažko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ťažkú ujmu na zdraví,33)

c)

ľahko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela inú ujmu na zdraví ako ťažkú, okrem prípadov jednorazového ošetrenia, ktoré si nevyžaduje odborné ošetrenie alebo práceneschopnosť,

d)

škodu ujma, ktorá vznikla na vozidle alebo na inom majetku pri dopravnej nehode alebo v súvislosti s ňou, ktorej výšku určí odhadom policajt, ktorý vykonáva obhliadku miesta dopravnej nehody.

(3)

V evidencii dopravných nehôd sa vedú osobné údaje o účastníkoch dopravných nehôd v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátne občianstvo, adresa pobytu, údaje o vozidlách zúčastnených na dopravnej nehode, údaje o ceste v mieste a čase dopravnej nehody, časové, lokačné a doplňujúce údaje o dopravnej nehode.

(4)

O účastníkoch dopravnej nehody sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

a)

ich stav a správanie v čase dopravnej nehody vrátane prípadného ovplyvnenia alkoholom alebo inou návykovou látkou,

b)

ich umiestnenie vo vozidlách v čase dopravnej nehody,

c)

použitie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení,

d)

následky dopravnej nehody na ich živote a zdraví,

e)

poskytnutie prvej pomoci,

f)

spôsob ich vyslobodenia z vozidla po dopravnej nehode.

(5)

O vodičovi, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody, sa v evidencii dopravných nehôd evidujú okrem údajov podľa odseku 4 aj udelené skupiny vodičských oprávnení a dátum udelenia vodičského oprávnenia na motorové vozidlo, ktoré viedol.

(6)

O vozidle zúčastnenom na dopravnej nehode sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

a)

druh vozidla,

b)

štát, v ktorom je vozidlo evidované,

c)

značka, obchodný názov, typ, dátum prvej evidencie vozidla, evidenčné číslo vozidla, evidenčné číslo osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II alebo technického osvedčenia vozidla, dátum vykonania poslednej pravidelnej technickej kontroly a jej platnosť, farba vozidla, identifikačné číslo vozidla VIN,

d)

údaje o spôsobe a druhu využívania vozidla,

e)

spresňujúce údaje o vozidle, napríklad najväčšia prípustná celková hmotnosť, vybavenie bezpečnostnými pásmi alebo inými zadržiavacími zariadeniami, počet miest na sedenie, počet miest na státie, počet lôžok,

f)

doplňujúce údaje o vozidle, napríklad preprava nadrozmerného alebo nebezpečného nákladu, jazda s právom prednostnej jazdy,

g)

postavenie vozidla na ceste pred dopravnou nehodou a po nej vrátane údajov o brzdných stopách,

h)

následky dopravnej nehody na vozidle a náklade vrátane odhadu škody spôsobenej dopravnou nehodou,

i)

obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „potvrdenie o poistení zodpovednosti“), číslo potvrdenia o hraničnom poistení alebo číslo zelenej karty.

(7)

O ceste v mieste a čase dopravnej nehody sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

a)

kategória, trieda, číselné označenie cesty a počet jazdných pruhov na ceste,

b)

ďalšie spresňujúce údaje o mieste dopravnej nehody, napríklad označenie križovatky alebo kilometrovník cesty, zóny s obmedzením cestnej premávky,

c)

stavebný a dopravno-technický stav cesty,

d)

druh a stav povrchu vozovky,

e)

situovanie dopravnej nehody na ceste,

f)

prekážka.

(8)

V evidencii dopravných nehôd sa evidujú tieto časové, lokačné a doplňujúce údaje:

a)

miesto, dátum a čas dopravnej nehody,

b)

druh dopravnej nehody, napríklad zrážka s idúcim vozidlom, zaparkovaným vozidlom, pevnou prekážkou, chodcom, cyklistom alebo so zvieraťom,

c)

druh zrážky idúcich vozidiel, napríklad čelná, bočná alebo zozadu,

d)

zavinenie dopravnej nehody,

e)

hlavné príčiny dopravnej nehody, napríklad neprimeraná rýchlosť jazdy, nesprávne predchádzanie, nedanie prednosti v jazde, nesprávny spôsob jazdy alebo technická porucha vozidla,

f)

poveternostné podmienky v mieste dopravnej nehody,

g)

viditeľnosť a rozhľadové pomery v mieste dopravnej nehody,

h)

riadenie cestnej premávky vrátane najvyššej dovolenej rýchlosti,

i)

špecifické miesta a objekty v mieste dopravnej nehody,

j)

fotodokumentácia situácie a následkov na mieste dopravnej nehody,

k)

doba príchodu policajta na miesto dopravnej nehody.

§ 68 - Poskytovanie údajov z evidencie dopravných nehôd
(1)

Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a správcom ciest33a) v rozsahu ich pôsobnosti. Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú aj Národnému dopravnému informačnému centru v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu.33b)

(2)

Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú v evidencii dopravných nehôd.

(3)

Informácia z evidencie dopravných nehôd sa poskytne aj vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo osobitný predpis.34)

(4)

Informácia z evidencie dopravných nehôd, ktorej obsah je predmetom utajovaných skutočností, sa môže poskytnúť len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.35)

(5)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie dopravných nehôd poskytla, smie takú informáciu použiť len na účely, na ktoré ju žiadala, a musí zabezpečiť jej ochranu.35a)

(6)

Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú v elektronickej forme najmenej raz za mesiac Slovenskej kancelárii poisťovateľov a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v súvislosti s plnením ich úloh podľa osobitného predpisu,36) a to aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka.

(7)

Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú Slovenskej kancelárii poisťovateľov v tomto rozsahu:

a)

meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo identifikačné číslo držiteľa vozidla a vlastníka vozidla,

b)

meno a priezvisko, adresa pobytu a rodné číslo účastníka dopravnej nehody, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia účastníka dopravnej nehody, ak rodné číslo nemá pridelené,

c)

údaj o požití alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi vozidiel, ktorí sa zúčastnili na dopravnej nehode,

d)

značka, obchodný názov, typ, dátum prvej evidencie vozidla, evidenčné číslo vozidla, evidenčné číslo osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II alebo technického osvedčenia vozidla, farba vozidla, identifikačné číslo vozidla VIN,

e)

dátum, čas, miesto, opis priebehu, príčin a následkov dopravnej nehody a ich fotodokumentácia,

f)

obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti, číslo potvrdenia o hraničnom poistení alebo číslo zelenej karty,

g)

orgán Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu vyšetroval, a číslo, pod ktorým bola vec zaevidovaná.

(8)

O dopravných nehodách podľa § 64 ods. 1 písm. a) sa poskytujú Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou informácie z evidencie dopravných nehôd v tomto rozsahu:

a)

meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo identifikačné číslo držiteľa vozidla a vlastníka vozidla,

b)

meno a priezvisko, adresa pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia vodiča, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody, a usmrteného alebo zraneného účastníka dopravnej nehody,

c)

údaj o požití alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi vozidiel, ktorí sa zúčastnili na dopravnej nehode,

d)

značka, obchodný názov, typ, evidenčné číslo vozidla alebo identifikačné číslo vozidla VIN,

e)

dátum, čas, miesto, opis priebehu, príčin a následkov dopravnej nehody,

f)

obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti, číslo potvrdenia o hraničnom poistení alebo číslo zelenej karty,

g)

orgán Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu vyšetroval, a číslo, pod ktorým bola vec zaevidovaná.

(9)

Informácie z evidencie dopravných nehôd sa v prípade dopravnej nehody vozidla prihláseného do evidencie vozidiel v Slovenskej republike poskytujú do registra prevádzkových záznamov vozidiel;35b) informácie sa poskytujú v tomto rozsahu

a)

dátum dopravnej nehody,

b)

značka, obchodný názov, typ vozidla, evidenčné číslo vozidla a identifikačné číslo vozidla VIN,

c)

následky a poškodenie vozidla po dopravnej nehode,

d)

informácia o tom, či dopravná nehoda mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy,

e)

zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti (ďalej len „odometer“) vozidla.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OPRÁVNENIA POLICAJTA PRI DOHĽADE NAD BEZPEČNOSŤOU A PLYNULOSŤOU CESTNEJ PREMÁVKY

§ 69 - Všeobecné oprávnenia
(1)

Policajt je oprávnený

a)

zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,

b)

zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a vyzvať ho, aby opustil diaľnicu na najbližšom výjazde alebo vozidlo odstavil na parkovisku, ak vozidlo nedosahuje rýchlosť podľa § 35; o zákaze vydá policajt potvrdenie,

c)

požadovať od vodiča predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a nákladu; ak nebudú predložené, požadovať od vodiča oznámenie údajov o vozidle a jeho držiteľovi podľa § 111 ods. 2 písm. a), b), e) a f),

d)

vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo,

e)

kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje uvádzané v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II, evidenčnom doklade vydanom v cudzine alebo technickom osvedčení vozidla s údajmi na vozidle,

f)

merať36a) rozmery a hmotnosti vozidla,

g)

kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa tohto zákona,

h)

použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla do času preukázateľného uhradenia pokuty podľa § 72a ods. 1 alebo peňažnej záruky podľa § 72a ods. 2.

(2)

Oprávnenia policajta podľa odseku 1 písm. a) a c) sa vzťahujú aj na vojaka vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“ a na vojenského policajta. Oprávnenia policajta podľa odseku 1 písm. d) až g) sa vzťahujú na vojenského policajta, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia,37) ak ide o vodiča vozidla ozbrojených síl, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku v jeho pôsobnosti, ak ide o účastníka dopravnej nehody, ktorú objasňuje Vojenská polícia, alebo ak ide o účastníka škodovej udalosti, ktorej predchádzal priestupok, ktorý objasňuje Vojenská polícia.

(3)

Osoba nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uplatňovaním oprávnení policajta, vojaka vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“ alebo vojenského policajta podľa odsekov 1 a 2.

(4)

Výnimku z druhej časti tohto zákona, ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, môže povoliť policajt na mieste samom v nevyhnutnej miere a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky.

§ 70 - Zadržanie vodičského preukazu
(1)

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak

a)

možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla,

b)

má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo,

c)

orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“) alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „psychická spôsobilosť“),

d)

je vodičský preukaz neplatný,

e)

vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a.

(2)

Za podmienok uvedených v odseku 1 možno zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu.

(3)

Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až do právoplatného skončenia veci.

(4)

Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde sa skutok stal. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky.

(5)

Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený. Ustanovenia odsekov 2 až 4 a 6 až 8 sa použijú primerane.

(6)

Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom štádiu konania skúmať odôvodnenosť zadržania vodičského preukazu z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ak dôvody zadržania nie sú alebo pominuli, musí byť vodičský preukaz vodičovi bezodkladne vrátený.

(7)

Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania vydá do 15 dní odo dňa zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odseku 1 písm. a) sa nevydáva, ak v lehote do 15 dní od zadržania vodičského preukazu už bolo právoplatne rozhodnuté o uložení trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorového vozidla alebo sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorového vozidla a príslušný orgán sa o tom dozvedel. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odseku 1 písm. b) až e) sa nevydáva.

(8)

Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1 alebo odseku 5, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia; povinnosti policajta podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahujú aj na vojenského policajta.

(9)

Ak zadržaný vodičský preukaz vydal cudzí štát, orgán Policajného zboru ho zašle štátu jeho vydania.

(10)

Policajt zadrží vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu na základe exekučného príkazu. Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa použijú primerane s tým, že zadržaný vodičský preukaz policajt zašle orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu jeho držiteľa.

(11)

Vodičský preukaz sa považuje za zadržaný aj vtedy, ak súdny exekútor vydal príkaz na zadržanie vodičského preukazu37aa) a vyznačil túto skutočnosť v evidencii vodičov prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

§ 71 - Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu
(1)

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady diaľničnej známky, za priestupok spáchaný na úseku výberu mýta,37a) za priestupok spáchaný na úseku cestnej dopravy37b) alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave37c) uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.

(2)

Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského preukazu podľa odseku 1 potvrdenie, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len na území Slovenskej republiky. V potvrdení musí byť uvedený rozsah udeleného vodičského oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu. Páchateľ priestupku môže požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby zadržaný vodičský preukaz postúpil orgánu Policajného zboru v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava, na účely jeho vrátenia; policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť.

(3)

Ak sa vodič motorového vozidla počas zadržania vodičského preukazu podľa odseku 1 dopustí priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, priestupku spáchaného nezaplatením úhrady diaľničnej známky, priestupku na úseku výberu mýta,37a) priestupku na úseku cestnej dopravy37b) alebo priestupku spáchaného porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave37c) a nemá pri sebe finančné prostriedky na zaplatenie uloženej blokovej pokuty, vec nemožno prejednať v blokovom konaní.

(4)

Ak páchateľ priestupku preukázateľne zaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, zadržaný vodičský preukaz sa mu bezodkladne vráti po tom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty dozvedel, ak nie je v odseku 8 ustanovené inak. Páchateľ priestupku je na účely prevzatia zadržaného vodičského preukazu povinný dostaviť sa na orgán Policajného zboru; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky, orgán Policajného zboru zašle vodičský preukaz štátu jeho pobytu.

(5)

Ak páchateľ priestupku nezaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania vydá do 30 dní od uplynutia tejto lehoty rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu a postúpi vec na výkon rozhodnutia. Zadržaný vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi až po výkone rozhodnutia, ak nie je v odseku 8 ustanovené inak.

(6)

Orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu aj vtedy, ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého sa dopustil ako vodič motorového vozidla, nezaplatil uloženú pokutu v lehote určenej v rozhodnutí o priestupku; o zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie. Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa použijú primerane.

(7)

Ak sa rozhodnutie o uložení pokuty vykonáva výkonom verejnoprospešných prác,38) orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu, ak páchateľ priestupku nevykoná verejnoprospešné práce v určenej lehote; o zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie. Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa použijú primerane.

(8)

Ak bol vodičský preukaz zadržaný podľa odseku 1 alebo odseku 6 a orgán Policajného zboru zistí, že držiteľ vodičského preukazu nezaplatil pokutu uloženú mu v inom konaní o priestupku uvedenom v odseku 1, vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi bezodkladne po tom, čo sa orgán Policajného zboru dozvie o zaplatení všetkých pokút podľa odseku 1.

§ 72 - Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom
(1)

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak

a)

je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo prevádzka vozidla je pozastavená,38a) alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,39)

b)

vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,

c)

údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,

d)

je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,

e)

pominul účel, na ktorý bolo vydané,

f)

je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,

g)

vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,

h)

vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,

i)

vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest alebo nie sú dodržané podmienky prepravy nákladu podľa § 51,

j)

vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu37c) o organizácii pracovného času v doprave,

k)

vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky,40)

l)

bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín,

m)

vodič vozidla neuhradí mýto alebo je vodičovi vozidla v blokovom konaní za priestupok na úseku výberu mýta37a) uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste,

n)

vodič autobusu, vodič nákladného automobilu alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg poruší ustanovenia osobitného predpisu37b) o cestnej doprave,

o)

vodič vozidla neuhradil na mieste príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie cestnej technickej kontroly alebo úhradu za vykonanie technickej kontroly alebo emisnej kontroly v rámci cestnej technickej kontroly podľa osobitného predpisu,40a) a to až do doby uhradenia príspevku alebo úhrady.

(2)

Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.

(3)

Policajt na mieste vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu od vozidla vydaného v cudzine a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom potvrdenie. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, len ak nie je súčasne zadržaná aj tabuľka s evidenčným číslom a ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

(4)

Policajt je povinný bezodkladne odovzdať zadržané osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine a zadržanú tabuľku s evidenčným číslom orgánu Policajného zboru. Ak ide o evidenčný doklad vydaný v cudzine alebo o tabuľku s evidenčným číslom vydanú v cudzine, orgán Policajného zboru ich po uplynutí 15 dní od ich zadržania zašle orgánu, ktorý vozidlo eviduje.

(5)

Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II pominú, orgán Policajného zboru ho na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla vráti spolu s tabuľkou s evidenčným číslom, ak bola zadržaná; to neplatí, ak ide o postup podľa odseku 7. Orgán Policajného zboru na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla vráti aj evidenčný doklad vydaný v cudzine a tabuľku s evidenčným číslom, ak neboli zaslané orgánu, ktorý ich eviduje.

(6)

Tabuľku s evidenčným číslom z motorového vozidla demontuje policajt, ak tak vodič neurobil na jeho výzvu sám; škodu spôsobenú v súvislosti s demontovaním tabuľky s evidenčným číslom znáša prevádzkovateľ vozidla.

(7)

Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II podľa odseku 1 písm. a) alebo b) nepominú ani do 60 dní odo dňa jeho zadržania, vec sa postúpi okresnému úradu.

(8)

Za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľku s evidenčným číslom zadržanú podľa odseku 1 písm. a) až c), f) a g) alebo zadržanú v cudzine možno vydať nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľku s evidenčným číslom, ak dôvody na ich zadržanie pominuli; to neplatí, ak ide o postup podľa odseku 7. Žiadateľ o vydanie nového osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo novej tabuľky s evidenčným číslom, ktoré sú náhradou za ich zadržanie v cudzine, je povinný predložiť informáciu tohto štátu o zadržaní spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

(9)

Nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II podľa odseku 8 môže na základe žiadosti vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla vydať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované, alebo orgán Policajného zboru, kde si žiadateľ podá žiadosť o jeho vydanie.

(10)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pri žiadosti o vydanie nového osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II podľa odseku 9 odovzdať potvrdenie podľa odseku 3.

(11)

Policajt je oprávnený z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), c) až e), g) až k) a o) zadržať technické osvedčenie vozidla;41) ustanovenie odseku 3 platí obdobne. Policajt odovzdá zadržané technické osvedčenie vozidla okresnému úradu.

(12)

Osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine a tabuľku s evidenčným číslom je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) až h) a k), ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia; povinnosti policajta podľa odsekov 3, 4 a 6 sa vzťahujú aj na vojenského policajta.

(13)

Technické osvedčenie vozidla je oprávnený zadržať aj vojenský policajt z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), c) až e), g) a h), ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia; ustanovenie odseku 3 platí obdobne. Vojenský policajt odovzdá zadržané technické osvedčenie vozidla okresnému úradu.

(14)

Policajt na mieste zadrží osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II na základe príkazu na zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla vydaného súdnym exekútorom.41aaa) Odseky 3 až 6 sa použijú primerane.

§ 72a - Osobitné ustanovenia o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom
(1)

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom, ak pokuta uložená za správny delikt držiteľa vozidla podľa § 139a alebo § 139h, za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku výberu mýta,41aa) za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky41ab) alebo za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku nadmernej dopravy a nadrozmernej dopravy41aba) nebola zaplatená

a)

po lehote podľa § 139b ods. 5 alebo podľa osobitného prepisu41ac) alebo

b)

na mieste vydania bloku na pokutu podľa § 139h ods. 1 alebo podľa osobitného predpisu.41ad)

(2)

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom aj vtedy, ak bola vodičovi uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku podľa § 139h ods. 6 alebo podľa osobitného predpisu41ae) a neurobil tak na mieste.

(3)

Policajt môže určiť najbližšie miesto, ktoré je vhodné na dlhodobejšie státie vozidla s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v primeranej vzdialenosti od miesta zastavenia, a prikázať vodičovi jazdu na toto miesto.

(4)

Ak je pokuta uvedená v odseku 1 preukázateľne zaplatená alebo peňažná záruka uvedená v odseku 2 preukázateľne zložená, zadržaný doklad a tabuľka s evidenčným číslom sa bezodkladne vrátia držiteľovi vozidla, prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla po tom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty alebo zložení peňažnej záruky dozvedel. Na účely prevzatia zadržaného dokladu alebo tabuľky s evidenčným číslom je osoba, ktorá žiada o ich vrátenie, povinná dostaviť sa na orgán Policajného zboru.

(5)

Ak orgán Policajného zboru zistí, že držiteľ vozidla nezaplatil pokutu uloženú mu v inom konaní uvedenom v odseku 1 alebo nezložil peňažnú záruku v inom konaní uvedenom v odseku 2, orgán Policajného zboru vráti zadržaný doklad a tabuľku s evidenčným číslom až potom, čo sa dozvie o zaplatení všetkých pokút podľa odseku 1 a zložení všetkých peňažných záruk podľa odseku 2.

(6)

Na zadržanie dokladov a tabuľky s evidenčným číslom podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje § 72 ods. 3 prvá veta a ods. 4 až 6 s tým, že orgán Policajného zboru zašle evidenčný doklad vydaný v cudzine alebo tabuľku s evidenčným číslom vydanú v cudzine orgánu, ktorý vozidlo eviduje, po uplynutí 30 dní od ich zadržania.

(7)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak bola držba vozidla po uložení pokuty uvedenej v odseku 1 preukázateľne prevedená na inú osobu.

PIATA ČASŤ

VEDENIE VOZIDIEL

PRVÁ HLAVA
VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Prvý oddiel
Vodičské oprávnenie

Všeobecné ustanovenia
§ 73
(1)

Vodičské oprávnenie je právo osoby viesť motorové vozidlo určitej skupiny.

(2)

Držiteľ vodičského oprávnenia je osoba, ktorej bolo v Slovenskej republike alebo v inom štáte udelené vodičské oprávnenie.

(3)

Vodičské oprávnenie udeľuje orgán Policajného zboru. Na rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia je príslušný orgán Policajného zboru podľa miesta, kde žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia (ďalej len „žiadateľ“) skladá skúšky z odbornej spôsobilosti alebo vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla. Na rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia podľa § 76 ods. 7 a § 78 ods. 2 a 3 je príslušný orgán Policajného zboru podľa sídla autoškoly alebo sídla jej prevádzky, kde žiadateľ absolvoval osobitný výcvik v autoškole.41a)

(4)

Prvé vodičské oprávnenie je vodičské oprávnenie udelené žiadateľovi, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia udeleného v Slovenskej republike alebo v inom štáte.

(5)

Ďalšie vodičské oprávnenie je vodičské oprávnenie udelené žiadateľovi, ktorý je držiteľom prvého vodičského oprávnenia.

(6)

Ďalšie vodičské oprávnenie sa neudeľuje držiteľovi vodičského preukazu vydaného iným štátom, ako je Slovenská republika alebo iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „štát Európskeho hospodárskeho priestoru“).

§ 74
(1)

Motorové vozidlo určitej skupiny smie viesť len osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny.

(2)

Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením veku 18 rokov, môže do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace, viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov a ktorú na tento účel zapíše orgán Policajného zboru do evidencie vodičov na žiadosť zákonného zástupcu; osoba spolujazdca má v takom prípade primerane povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) až e). Žiadosť zákonného zástupcu podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať údaje podľa § 107 ods. 3 písm. d).

§ 75 - Rozsah a členenie skupín motorových vozidiel
(1)

Na účely udeľovania vodičských oprávnení sa motorové vozidlá členia na skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T.

(2)

Do skupiny motorových vozidiel skupiny AM patria ľahké dvojkolesové motorové vozidlá kategórie L1e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km · h-1, trojkolesové motorové vozidlá kategórie L2e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km · h-1 a ľahké štvorkolky kategórie L6e.

(3)

Do skupiny motorových vozidiel A1 patria

a)

dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg,

b)

motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

(4)

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

(5)

Do skupiny motorových vozidiel A patria

a)

dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,

b)

motorové trojkolky podľa odseku 3 písm. b) s výkonom presahujúcim 15 kW.

(6)

Do skupiny motorových vozidiel skupiny B1 patria ťažké štvorkolky kategórie L7e.

(7)

Do skupiny motorových vozidiel B patria

a)

motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

b)

motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.

(8)

Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.

(9)

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C1 patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 7 500 kg, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(10)

Do skupiny motorových vozidiel C1E patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla

a)

skupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg,

b)

skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg.

(11)

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(12)

Do skupiny motorových vozidiel CE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

(13)

Do skupiny motorových vozidiel skupiny D1 patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac 16 osôb okrem vodiča a ktorých dĺžka nepresahuje 8 m; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(14)

Do skupiny motorových vozidiel D1E patria jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla skupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

(15)

Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(16)

Do skupiny motorových vozidiel DE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

(17)

Do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

§ 76 - Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia
(1)

Vodičské oprávnenie sa člení podľa skupín motorových vozidiel.

(2)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny AM sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny AM. Vodičské oprávnenie skupiny AM oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny AM.

(3)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A1 sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A1. Vodičské oprávnenie skupiny A1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A1, ako aj motorové vozidlá skupiny AM.

(4)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A2 sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A2. Vodičské oprávnenie skupiny A2 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A2, ako aj motorové vozidlá skupiny A1 a AM.

(5)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1 a A2; motorové vozidlá podľa § 75 ods. 5 písm. b) oprávňuje viesť, len ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov.

(6)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B1 sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B1. Vodičské oprávnenie skupiny B1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B1, ako aj motorové vozidlá skupiny AM.

(7)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1; jazdnú súpravu podľa § 75 ods. 7 písm. b), ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg, oprávňuje viesť len vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným kódom, ktoré možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole41a) alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla. Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá bez prípojného vozidla určené na prepravu tovaru s pohonom na alternatívne palivá,41af) ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 4 250 kg, ak je najväčšia prípustná celková hmotnosť presahujúca 3 500 kg spôsobená vyššou hmotnosťou ich pohonného systému oproti pohonnému systému motorových vozidiel s rovnakými rozmermi so spaľovacím motorom a nie je zvýšená nosnosť nákladu oproti takému vozidlu. Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá podľa § 75 ods. 3 písm. a) s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá podľa § 75 ods. 3 písm. b) a ods. 5 písm. b); motorové vozidlá podľa § 75 ods. 5 písm. b) oprávňuje viesť, len ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg.

(8)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny BE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny BE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny BE.

(9)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C1 možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny C1, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny C1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C1, ako aj motorové vozidlá skupiny T.

(10)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C1E možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny C1E, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C1. Vodičské oprávnenie skupiny C1E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C1E, ako aj motorové vozidlá skupiny BE a T.

(11)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny C, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny C1 a T. Vodičské oprávnenie skupiny C udelené podľa § 78 ods. 5 oprávňuje do dovŕšenia veku 21 rokov viesť na území Slovenskej republiky len motorové vozidlá skupiny C používané ozbrojenými silami, ozbrojeným bezpečnostným zborom, ozbrojeným zborom, Vojenskou políciou, Vojenským spravodajstvom alebo Hasičským a záchranným zborom. Vodičské oprávnenie skupiny C udelené podľa § 78 ods. 7 oprávňuje do dovŕšenia veku 21 rokov viesť motorové vozidlá skupiny C, len ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča.41ag)

(12)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny CE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny CE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C. Vodičské oprávnenie skupiny CE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny CE, ako aj motorové vozidlá skupiny C1E, BE a T a tiež motorové vozidlá skupiny DE, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D. Vodičské oprávnenie skupiny CE oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny B alebo C1 a prípojného vozidla, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 12 000 kg. Vodičské oprávnenie skupiny CE udelené podľa § 78 ods. 7 oprávňuje do dovŕšenia veku 21 rokov viesť motorové vozidlá skupiny CE, len ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča.

(13)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D1 možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny D1, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny D1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D1, ako aj motorové vozidlá skupiny T.

(14)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D1E možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny D1E, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D1. Vodičské oprávnenie skupiny D1E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D1E, ako aj motorové vozidlá skupiny BE a T.

(15)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny D, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny D1 a T. Vodičské oprávnenie skupiny D udelené podľa § 78 ods. 6 oprávňuje do dovŕšenia veku 24 rokov viesť na území Slovenskej republiky len motorové vozidlá skupiny D používané ozbrojenými silami, ozbrojeným bezpečnostným zborom, ozbrojeným zborom, Vojenskou políciou, Vojenským spravodajstvom alebo Hasičským a záchranným zborom. Vodičské oprávnenie skupiny D udelené podľa § 78 ods. 8 oprávňuje do dovŕšenia veku 24 rokov viesť motorové vozidlá skupiny D, len ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča; ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii,41ah) oprávňuje do dovŕšenia veku 23 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny D v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky nepresahuje 50 km.

(16)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny DE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny DE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D. Vodičské oprávnenie skupiny DE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny DE, ako aj motorové vozidlá skupiny D1E, BE a T. Vodičské oprávnenie skupiny DE udelené podľa § 78 ods. 8 oprávňuje do dovŕšenia veku 24 rokov viesť motorové vozidlá skupiny DE, len ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča; ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii, oprávňuje do dovŕšenia veku 23 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny DE v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky nepresahuje 50 km.

(17)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny T sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny T. Vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T, a to len na území Slovenskej republiky.

§ 77 - Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia
(1)

Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia

a)

dosiahol vek ustanovený týmto zákonom na udelenie vodičského oprávnenia,

b)

má na území Slovenskej republiky pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie vodičského oprávnenia; ak od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ požiada o udelenie vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je na udelenie vodičského oprávnenia rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom kalendárnom roku; to neplatí, ak študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov,

c)

študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov alebo dôveryhodne preukáže, že na území Slovenskej republiky má zvyčajné bydlisko,

d)

je zdravotne spôsobilý,

e)

je psychicky spôsobilý,

f)

má vydané osvedčenie podľa osobitného predpisu,41b) ak v § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 alebo ods. 3 nie je ustanovené inak,

g)

získal odbornú spôsobilosť,

h)

nemá súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,

i)

nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,

j)

splnil povinnosti podľa § 91 ods. 4 a 6 a § 92 ods. 6 a 8, ak im podliehal,

k)

nemá zadržaný vodičský preukaz,

l)

nemá odobraté vodičské oprávnenie,

m)

nepodlieha v cudzom štáte zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,

n)

nemá vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,

o)

nemá vodičský preukaz vydaný Slovenskou republikou odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,

p)

nie je držiteľom vodičského preukazu vydaného Slovenskou republikou alebo cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny,

q)

sa podrobil preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a odbornému poradenstvu podľa § 91 ods. 4, ak v priebehu posledných piatich rokov ako vodič motorového vozidla bez vodičského oprávnenia porušil pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie,

r)

nepredložil žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia rovnakej skupiny na orgán Policajného zboru, ktorý na jej základe začal a neskončil konanie v rovnakej veci,

s)

má vydané potvrdenie o ukončení kurzu základnej kvalifikácie,41c) ak tak ustanovuje § 78 ods. 7 alebo ods. 8.

(2)

Zvyčajným bydliskom na účely tohto zákona je miesto, kde sa osoba zvyčajne zdržiava najmenej 185 dní v každom kalendárnom roku

a)

z dôvodu jej osobných väzieb a pracovných väzieb,

b)

z dôvodu osobných väzieb preukazujúcich úzke spojenie medzi touto osobou a miestom, kde sa zdržiava, ak osoba nie je pracovne viazaná,

c)

z dôvodu jej osobných väzieb, ak osoba je pracovne viazaná v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ako v mieste osobných väzieb a do miesta osobných väzieb sa pravidelne vracia; podmienka pravidelného návratu nemusí byť splnená, ak osoba žije v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ako v mieste osobných väzieb preto, aby vykonávala úlohu určitého trvania, pričom navštevovanie univerzity alebo školy neznamená zmenu zvyčajného bydliska.

(3)

Ak má orgán Policajného zboru podozrenie, že žiadateľ nespĺňa podmienky podľa odseku 1, požiada o ich preverenie príslušný orgán cudzieho štátu; o udelení vodičského oprávnenia rozhodne až po získaní požadovanej informácie.

(4)

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia obsahuje

a)

meno, priezvisko a rodné priezvisko žiadateľa,

b)

dátum a miesto narodenia a rodné číslo žiadateľa,

c)

adresu pobytu žiadateľa alebo miesta, kde sa zdržiava,

d)

informáciu o požadovaných a udelených vodičských oprávneniach a o vydanom vodičskom preukaze,

e)

žiadosť o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7 a § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c), ak ide o osobu, ktorá žiada o vykonanie takej osobitnej skúšky,

f)

potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky,

g)

vlastnoručný podpis žiadateľa a meno, priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nemá pridelené, a vlastnoručný podpis zákonného zástupcu žiadateľa, ktorý v deň podania žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia nedosiahol vek 18 rokov,

h)

čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok na udelenie vodičského oprávnenia podľa odseku 1 písm. c), m) až p) a r) a § 78 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b).

(5)

Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky podľa odseku 4 písm. f) obsahuje

a)

meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho lekára,

b)

zaradenie do skupiny vodičov na účely vykonávania lekárskej prehliadky,

c)

závery lekárskej prehliadky,

d)

miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky,

e)

odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.

(6)

Za dátum udelenia vodičského oprávnenia sa považuje dátum

a)

získania odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2,

b)

vykonania osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3,

c)

zaevidovania žiadosti podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3 v protokole vodičských oprávnení, ak žiadateľ absolvoval osobitný výcvik v autoškole.41a)

(7)

Osvedčenie o udelení vodičského oprávnenia obsahuje

a)

údaje o orgáne Policajného zboru, ktorý rozhodol o udelení vodičského oprávnenia,

b)

meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu pobytu žiadateľa,

c)

skupinu udeleného vodičského oprávnenia,

d)

dátum udelenia vodičského oprávnenia,

e)

evidenčné číslo z protokolu vodičských oprávnení,

f)

miesto a dátum vydania osvedčenia o udelení vodičského oprávnenia,

g)

odtlačok pečiatky a podpis skúšobného komisára.

(8)

Podrobnosti o udeľovaní vodičského oprávnenia a vzor osvedčenia o udelení vodičského oprávnenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

§ 78 - Vek na udelenie vodičského oprávnenia a vedenie motorových vozidiel
(1)

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je

a)

15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,

b)

16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1 a B1,

c)

17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B a T,

d)

18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2, BE, C1 a C1E,

e)

21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D1 a D1E,

f)

24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE.

(2)

Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

a)

je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky; to neplatí, ak ide o držiteľa vodičského oprávnenia skupiny A1 podľa § 76 ods. 7,

b)

čestne vyhlási, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla podľa § 75 ods. 3 písm. a),

c)

vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,41a)

d)

splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. f).

(3)

Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

a)

je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,

b)

čestne vyhlási, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2,

c)

vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,41a)

d)

splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a f).

(4)

Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, ak dovŕšila vek 17 rokov.

(5)

Vodičské oprávnenie skupiny C možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a je príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálnym vojakom.

(6)

Vodičské oprávnenie skupiny D možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 21 rokov a je príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálnym vojakom.

(7)

Vodičské oprávnenie skupiny C a CE možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, ak ukončil kurz základnej kvalifikácie.41d)

(8)

Vodičské oprávnenie skupiny D a DE možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 21 rokov, ak ukončil kurz základnej kvalifikácie.41e)

Druhý oddiel
Odborná spôsobilosť

Skúška z odbornej spôsobilosti
§ 79
(1)

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla.

(2)

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z

a)

teoretickej skúšky a

b)

skúšky z vedenia motorových vozidiel.

(3)

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje aj osobitnou skúškou z vedenia motorových vozidiel podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c).

(4)

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa získava aj absolvovaním osobitného výcviku v autoškole podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c).

(5)

O zisťovaní odbornej spôsobilosti sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje

a)

meno, priezvisko a rodné priezvisko osoby,

b)

dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby,

c)

adresu pobytu osoby,

d)

dátum vykonania, hodnotenie jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti, osobitnej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti a dôvody ich hodnotenia,

e)

celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti, osobitnej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti,

f)

odtlačok pečiatky a podpis skúšobného komisára.

§ 80
(1)

Skúšku z odbornej spôsobilosti zabezpečuje ministerstvo vnútra prostredníctvom skúšobných komisárov.

(2)

Na skúšku z odbornej spôsobilosti, a to aj opakovanej, prihlasuje žiadateľa autoškola, ktorá žiadateľovi vydala osvedčenie podľa osobitného predpisu.41b) Prihláška sa podáva orgánu Policajného zboru podľa sídla autoškoly alebo sídla jej prevádzky, ktorá žiadateľovi vydala osvedčenie. Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti sa podáva orgánu Policajného zboru do šiestich mesiacov od ukončenia vodičského kurzu. Ak žiadateľa nemôže na skúšku z odbornej spôsobilosti prihlásiť autoškola, ktorá žiadateľovi vydala osvedčenie, môže ho prihlásiť iná autoškola. Termín, organizáciu a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti, a to aj opakovanej, určuje orgán Policajného zboru tak, aby sa vykonala do 30 dní odo dňa prihlásenia na skúšku. Termín skúšky oznámi orgán Policajného zboru autoškole najmenej päť pracovných dní pred jej vykonaním.

(3)

Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje aj menný zoznam žiadateľov prihlásených na skúšku z odbornej spôsobilosti, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a adresu pobytu žiadateľa.

(4)

Pred vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný preukázať svoju totožnosť a splnenie podmienok na udelenie vodičského oprávnenia podľa § 77 ods. 1 písm. a), c) až f), q) a s); inak sa skúška nevykoná.

(5)

Žiadateľ sa musí podrobiť všetkým častiam skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6)

Skúška z odbornej spôsobilosti sa vždy začína teoretickou skúškou podľa § 79 ods. 2 písm. a). Ak žiadateľ na tejto skúške neprospeje, nemôže pokračovať v ďalších častiach skúšky z odbornej spôsobilosti. Ak žiadateľ pri skúške podľa § 79 ods. 2 písm. b) neprospeje na autocvičisku, nemôže pokračovať v skúške v cestnej premávke.

(7)

Odbornú spôsobilosť nezíska ten, kto nezloží čo len jednu z častí skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2; ak pri preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona neprospeje držiteľ vodičského oprávnenia, odbornú spôsobilosť stratí.

(8)

Žiadateľa nemožno prihlásiť na ďalšiu skúšku z odbornej spôsobilosti, ak už bol prihlásený na skúšku z odbornej spôsobilosti a ešte nebolo rozhodnuté o udelení vodičského oprávnenia.

(9)

Otázky na skúšobné testy na teoretickú skúšku vypracúva ministerstvo vnútra.

(10)

Autoškola, ktorá prihlasuje žiadateľa na skúšku z odbornej spôsobilosti, je povinná na vykonanie skúšky, a to aj opakovanej, zabezpečiť osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a autocvičisko alebo inú vhodnú plochu s vylúčením cestnej premávky, poskytnúť výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky, priestory a ďalšie výcvikové vozidlá.

(11)

Pre žiadateľa o vykonanie osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3 alebo žiadateľa, ktorý absolvoval osobitný výcvik v autoškole41a) podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3 sa primerane vzťahujú odseky 1 až 10.

Skúšobný komisár
§ 81
(1)

Skúšobným komisárom môže byť policajt, ktorý

a)

je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny,

b)

nemá uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel, nemá uloženú sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorových vozidiel, zadržaný vodičský preukaz ani odobraté vodičské oprávnenie príslušnej skupiny,

c)

absolvoval odbornú prípravu skúšobného komisára,

d)

úspešne vykonal skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára,

e)

nevykonáva činnosť inštruktora v autoškole,

f)

je držiteľom preukazu skúšobného komisára.

(2)

Skúšobný komisár na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B a T musí okrem podmienok podľa odseku 1

a)

dosiahnuť vek 23 rokov a

b)

byť držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny najmenej tri roky.

(3)

Skúšobný komisár na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia iných skupín ako B a T musí okrem podmienok podľa odseku 1

a)

vykonávať činnosť skúšobného komisára na skupinu B najmenej tri roky alebo

b)

dôveryhodne preukázať, že má vodičskú prax vo vedení motorového vozidla príslušnej skupiny v trvaní najmenej päť rokov.

(4)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na skupiny vodičského oprávnenia AM, A1, A2 a A môže vykonávať skúšobný komisár, ktorý absolvoval odbornú prípravu skúšobného komisára pre jednu z týchto skupín a splní ostatné podmienky na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti.

(5)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na skupiny vodičského oprávnenia C1, C, D1 a D môže vykonávať skúšobný komisár, ktorý absolvoval odbornú prípravu skúšobného komisára pre jednu z týchto skupín a splní ostatné podmienky na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti.

(6)

Skúšku z odbornej spôsobilosti na skupiny vodičského oprávnenia BE, C1E, CE, D1E a DE môže vykonávať skúšobný komisár, ktorý absolvoval odbornú prípravu skúšobného komisára pre jednu z týchto skupín a splní ostatné podmienky na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti.

(7)

Odbornú prípravu skúšobných komisárov a dohľad nad ich činnosťou zabezpečuje ministerstvo vnútra a Policajný zbor.

§ 82
(1)

Preukaz skúšobného komisára možno vydať osobe, ktorá úspešne vykonala skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára. Skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára môže vykonať osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 81 ods. 1 písm. a) až e), ako aj ďalšie podmienky podľa § 81 ods. 2 alebo 3. Ministerstvo vnútra vykonáva skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára a vydáva preukaz skúšobného komisára. Skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára alebo jej časť možno opakovať najskôr po siedmich dňoch odo dňa neúspešného vykonania skúšky.

(2)

Platnosť preukazu skúšobného komisára je päť rokov. Skúšobný komisár môže pred uplynutím tejto lehoty požiadať ministerstvo vnútra o predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára. Ministerstvo vnútra predĺži platnosť preukazu skúšobného komisára o päť rokov po úspešnom absolvovaní skúšky na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára. Na skúšku na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára sa vzťahuje odsek 1 s tým, že sa nepreukazuje splnenie podmienky absolvovania odbornej prípravy skúšobného komisára.

(3)

Rozsah preukazu skúšobného komisára možno rozšíriť na základe žiadosti skúšobného komisára. Skúšobný komisár, ktorý žiada o rozšírenie preukazu skúšobného komisára, musí splniť podmienky na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti príslušnej skupiny vodičského oprávnenia.

(4)

Preukaz skúšobného komisára obsahuje evidenčné číslo, titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, miesto pobytu skúšobného komisára, orgán, ktorý vydal preukaz, dátum vydania, platnosť, rozsah udeleného vodičského oprávnenia, skupiny vodičského oprávnenia, na ktoré je skúšobný komisár oprávnený vykonávať skúšky z odbornej spôsobilosti, podpis a odtlačok pečiatky orgánu, ktorý preukaz vydal, a iné záznamy.

(5)

Skúšobný komisár, ktorý nevykonával skúšky z odbornej spôsobilosti alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti určitej skupiny vodičského oprávnenia počas dvoch rokov, môže vykonávať skúšky z odbornej spôsobilosti alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti tejto skupiny vodičského oprávnenia až po úspešnom vykonaní skúšky podľa odseku 1.

§ 83
(1)

Skúšobný komisár je povinný

a)

vykonávať skúšky z odbornej spôsobilosti, osobitné skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti podľa podmienok ustanovených týmto zákonom,

b)

vyplniť protokol vodičských oprávnení, protokol o preskúšaní odbornej spôsobilosti a záznam o zisťovaní odbornej spôsobilosti podľa skutočného priebehu skúšky z odbornej spôsobilosti, osobitnej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti,

c)

zúčastniť sa pravidelného výcviku,

d)

plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.

(2)

Protokol vodičských oprávnení obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, rodné číslo žiadateľa, rozsah požadovaného vodičského oprávnenia, názov a sídlo autoškoly, v ktorej absolvoval vodičský kurz alebo osobitný výcvik, dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti, dátum vykonania opakovanej skúšky z odbornej spôsobilosti, ak sa vykonala, výsledok každej časti skúšky z odbornej spôsobilosti, číslo preukazu skúšobného komisára, podpis a odtlačok pečiatky skúšobného komisára.

§ 84
(1)

Ministerstvo vnútra odoberie preukaz skúšobného komisára, ak skúšobný komisár

a)

prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona alebo

b)

závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti skúšobného komisára podľa tohto zákona.

(2)

Ministerstvo vnútra vykonáva pravidelný výcvik skúšobného komisára.

(3)

Za preukaz skúšobného komisára, ktorý bol stratený, odcudzený, poškodený alebo ktorý obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti, vydá ministerstvo vnútra na základe odôvodnenej žiadosti nový preukaz s rovnakou platnosťou a s rovnakým rozsahom.

(4)

Na účely rozhodovania o preukaze skúšobného komisára sa vedie evidencia skúšobných komisárov. Evidencia skúšobných komisárov je informačným systémom Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý obsahuje údaje o vodičskom oprávnení, vodičskom preukaze, preukaze skúšobného komisára, odbornej príprave a osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu

a)

o žiadateľoch o udelenie preukazu skúšobného komisára,

b)

o osobách, ktoré žiadali o udelenie preukazu skúšobného komisára a ten im nebol udelený,

c)

o skúšobných komisároch,

d)

o osobách, ktorým bol preukaz skúšobného komisára odobratý.

§ 85

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra, ustanoví

a)

podrobnosti o vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti a osobitnej skúšky a o ich rozsahu,

b)

vzor prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti a osobitnú skúšku,

c)

vzor žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia,

d)

vzor záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti,

e)

vzor protokolu vodičských oprávnení a protokolu o preskúšaní odbornej spôsobilosti,

f)

podrobnosti o vykonávaní skúšky žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára, o opakovanej skúške a o ich rozsahu,

g)

podrobnosti o predĺžení platnosti preukazu skúšobného komisára a rozšírení jeho rozsahu,

h)

rozsah odbornej prípravy žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára,

i)

podrobnosti o pravidelnom výcviku skúšobného komisára,

j)

podrobnosti o kontrole a hodnotení činnosti skúšobného komisára,

k)

vzor preukazu skúšobného komisára.

Tretí oddiel
Zdravotná a psychická spôsobilosť

§ 86 - Zdravotná spôsobilosť
(1)

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo.

(2)

Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená

a)

použitím zdravotníckej pomôcky pri vedení motorového vozidla,

b)

možnosťou viesť len technicky upravené vozidlo,

c)

pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,

d)

inými obmedzeniami podľa záverov lekárskej prehliadky.

(3)

Zdravotne spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť.

(4)

Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou.

(5)

Náklady spojené s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti uhrádza ten, koho zdravotná spôsobilosť sa posudzuje (ďalej len „posudzovaná osoba“).

(6)

Minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní, vylúčení a podmienení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).

§ 87 - Lekárska prehliadka
(1)

Lekársku prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu42) a poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu42) a poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast (ďalej len „posudzujúci lekár“).

(2)

Lekárskej prehliadke je povinný podrobiť sa

a)

žiadateľ a

b)

iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.

(3)

Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa

a)

vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

b)

vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

(4)

Ostatní vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov.

(5)

Osoba, ktorej zdravotná spôsobilosť je podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c), je povinná podrobiť sa lekárskej prehliadke v lehote určenej posudzujúcim lekárom.

(6)

Za lekársku prehliadku podľa odsekov 3 a 4 sa považuje aj prehliadka zamestnanca a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, vykonaná podľa osobitného predpisu,43) ak táto prehliadka spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť ustanovené týmto zákonom.

(7)

Na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti sa posudzované osoby rozdeľujú do dvoch skupín, pričom

a)

žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T a držitelia vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T patria do skupiny 1,

b)

žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a držitelia vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE patria do skupiny 2.

(8)

Osoba, ktorá je podľa tohto zákona povinná podrobiť sa lekárskej prehliadke, je povinná posudzujúcemu lekárovi pred vykonaním lekárskej prehliadky predložiť čestné vyhlásenie k jej zdravotnému stavu a preukázať svoju totožnosť.

(9)

Čestné vyhlásenie podľa odseku 8 obsahuje

a)

meno a priezvisko osoby,

b)

dátum narodenia osoby,

c)

adresu pobytu osoby,

d)

skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie osoba žiada,

e)

skupiny vodičských oprávnení, ktorých je osoba držiteľom,

f)

skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa odseku 7,

g)

vyhlásenie osoby k jej zdravotnému stavu vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti, k pravidelnému užívaniu liekov, k užívaniu alkoholu alebo iných návykových látok,

h)

dátum a miesto spísania čestného vyhlásenia a podpis osoby.

(10)

Podrobnosti o vykonávaní lekárskej prehliadky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

§ 88 - Psychická spôsobilosť
(1)

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.

(2)

Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.

(3)

Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia, ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu,42) u vodičov v pôsobnosti ministerstva vnútra služobný psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia alebo psychológ Hasičského a záchranného zboru s takým certifikátom, u vodičov v pôsobnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže psychológ Zboru väzenskej a justičnej stráže s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia a u vodičov v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby psychológ Slovenskej informačnej služby s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia (ďalej len „posudzujúci psychológ“). Ak na základe záveru psychologického vyšetrenia osoba nie je spôsobilá na vedenie motorového vozidla, možno následné psychologické vyšetrenie vykonať najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa posledného psychologického vyšetrenia. Náklady spojené s posudzovaním psychickej spôsobilosti hradí posudzovaná osoba. Náklady spojené s posudzovaním psychickej spôsobilosti môže uhradiť aj zamestnávateľ posudzovanej osoby, ak je to potrebné na výkon zamestnania alebo povolania.

(4)

Psychická spôsobilosť môže byť na základe psychického stavu posudzovanej osoby podmienená pravidelným podrobovaním sa psychologickému vyšetreniu alebo inými obmedzeniami podľa záverov psychologického vyšetrenia. Osoba, ktorej psychická spôsobilosť je podmienená pravidelnému podrobovaniu sa psychologickému vyšetreniu, je povinná podrobiť sa psychologickému vyšetreniu v lehote určenej posudzujúcim psychológom.

(5)

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa

a)

žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

b)

iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.

(6)

Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa

a)

vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

b)

vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

(7)

Osoba, ktorá je podľa tohto zákona povinná podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, je povinná posudzujúcemu psychológovi pred vykonaním psychologického vyšetrenia predložiť čestné vyhlásenie k jej psychickému stavu a preukázať svoju totožnosť.

(8)

Čestné vyhlásenie podľa odseku 7 obsahuje

a)

meno a priezvisko osoby,

b)

dátum narodenia osoby,

c)

adresu pobytu osoby,

d)

skupiny vodičských oprávnení, ktorých je osoba držiteľom,

e)

skupiny vodičských oprávnení, ku ktorým osoba žiada vykonať psychologické vyšetrenie,

f)

účel, na ktorý má byť vozidlo podľa písmena e) využívané,

g)

vyhlásenie osoby k jej fyzickému a psychickému stavu vo vzťahu k psychickej spôsobilosti, k prekonaným a prebiehajúcim ochoreniam, k pravidelnému užívaniu liekov, k aktuálnemu fyzickému a psychickému stavu a k užitiu alkoholu alebo iných návykových látok bezprostredne pred vykonaním psychologického vyšetrenia a k ostatne vykonanému psychologickému vyšetreniu,

h)

dátum a miesto spísania čestného vyhlásenia a podpis osoby.

(9)

Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

(10)

Ustanovenia odsekov 6 a 9 sa nevzťahujú na príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru, ktorí vedú vozidlá s právom prednostnej jazdy; títo príslušníci sú povinní podrobiť sa pravidelným psychologickým vyšetreniam v rozsahu a lehotách určených ministrom vnútra Slovenskej republiky.

§ 89
(1)

Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. a), ktorí dovŕšili vek 65, rokov a vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. b) musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní sa takýmto dokladom preukázať. Vodiči uvedení v § 88 ods. 6 písm. a), ktorí dovŕšili vek 65 rokov, a vodiči uvedení v § 88 ods. 6 písm. b) musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe aj doklad o psychickej spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní takýmto dokladom sa preukázať. Vodiči uvedení v § 87 ods. 3, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, a vodiči uvedení v § 88 ods. 6, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sa preukazujú dokladom o zdravotnej spôsobilosti a dokladom o psychickej spôsobilosti nie starším ako dva roky. Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. b), ktorí nedovŕšili vek 65 rokov, a vodiči uvedení v § 88 ods. 6 písm. b), ktorí nedovŕšili vek 65 rokov, sa preukazujú dokladom o zdravotnej spôsobilosti a dokladom o psychickej spôsobilosti nie starším ako päť rokov. Vodiči, ktorých zdravotná spôsobilosť alebo psychická spôsobilosť je podmienená pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke podľa § 87 ods. 5 alebo pravidelným podrobovaním sa psychologickému vyšetreniu podľa § 88 ods. 4, sa preukazujú dokladom o zdravotnej spôsobilosti alebo dokladom o psychickej spôsobilosti s vyznačenou dobou platnosti.

(2)

Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča podľa odseku 1 prvej vety a doklad o zdravotnej spôsobilosti osoby, ktorá sa podrobila preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, obsahuje

a)

meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho lekára,

b)

meno, priezvisko, rodné číslo posudzovanej osoby, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia posudzovanej osoby, ak rodné číslo nemá pridelené,

c)

rozsah udeleného vodičského oprávnenia,

d)

skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, ak ide o doklad pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,

e)

skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa § 87 ods. 7,

f)

závery lekárskej prehliadky,

g)

miesto a dátum lekárskej prehliadky,

h)

dátum uplynutia platnosti, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená podľa § 86 ods. 2,

i)

odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára,

j)

evidenčné číslo.

(3)

Doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa odseku 1 druhej vety a doklad o psychickej spôsobilosti osoby, ktorá sa podrobila preskúmaniu psychickej spôsobilosti, obsahujú

a)

meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,

b)

meno, priezvisko, rodné číslo posudzovanej osoby, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia posudzovanej osoby, ak rodné číslo nemá pridelené,

c)

rozsah udeleného vodičského oprávnenia,

d)

skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, ak ide o doklad pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,

e)

závery psychologického vyšetrenia,

f)

miesto a dátum vykonania psychologického vyšetrenia,

g)

dátum uplynutia platnosti, ak je psychická spôsobilosť osoby podmienená podľa § 88 ods. 4,

h)

odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,

i)

evidenčné číslo.

(4)

Náležitosti, obsah a vzory dokladov podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

§ 90
(1)

Doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný osobe na základe lekárskej prehliadky podľa § 87 ods. 2 písm. a) a ods. 3 až 6 vyhotovuje posudzujúci lekár v dvoch výtlačkoch, pričom jeden výtlačok sa vydáva posudzovanej osobe a druhý výtlačok zašle posudzujúci lekár orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu tejto osoby, a to do piatich pracovných dní odo dňa vykonania lekárskej prehliadky.

(2)

Doklad o psychickej spôsobilosti vydaný osobe na základe psychologického vyšetrenia podľa § 88 ods. 5 písm. a) a ods. 6 vyhotovuje posudzujúci psychológ v dvoch výtlačkoch, pričom jeden výtlačok sa vydáva posudzovanej osobe a druhý výtlačok zašle posudzujúci psychológ orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu tejto osoby, a to do piatich pracovných dní odo dňa vykonania psychologického vyšetrenia.

(3)

Posudzujúci lekár a posudzujúci psychológ vedú evidenciu vydaných dokladov o zdravotnej spôsobilosti a dokladov o psychickej spôsobilosti.

(4)

Iný lekár alebo psychológ, ako je uvedený v odseku 1 alebo odseku 2, ktorý u držiteľa vodičského oprávnenia zistí skutočnosť podmieňujúcu alebo vylučujúcu zdravotnú spôsobilosť mimo lekárskych prehliadok podľa § 87 alebo skutočnosť podmieňujúcu alebo vylučujúcu psychickú spôsobilosť mimo psychologických vyšetrení podľa § 88, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa zistenia oznámiť túto skutočnosť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu osoby, u ktorej bola táto skutočnosť zistená.

(5)

Písomnosti zaslané orgánu Policajného zboru podľa odseku 4 obsahujú údaje o osobe, ktorej zdravotná spôsobilosť alebo psychická spôsobilosť je podmienená alebo vylúčená v rozsahu

a)

meno, priezvisko a adresa alebo sídlo lekára alebo psychológa,

b)

meno, priezvisko, rodné číslo dotknutej osoby, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia dotknutej osoby, ak rodné číslo nemá pridelené,

c)

závery lekárskej prehliadky alebo závery psychologického vyšetrenia,

d)

miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky alebo psychologického vyšetrenia,

e)

odtlačok pečiatky a podpis lekára alebo psychológa.

Štvrtý oddiel
Preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti

§ 91
(1)

Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia v ovládaní pravidiel cestnej premávky alebo vo vedení motorového vozidla, najmä ak neprospel na skúške z odbornej spôsobilosti na udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia alebo ak preukázateľne nevykonával alebo nemohol vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla dva roky a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa

a)

§ 79 ods. 2 písm. a),

b)

§ 79 ods. 2 písm. b) alebo

c)

§ 79 ods. 2.

(2)

Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia, najmä na základe oznámenia podľa § 90 ods. 4, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti.

(3)

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, orgán Policajného zboru rozhodne o

a)

povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu,43a)

b)

preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2,

c)

preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a o

d)

preskúmaní psychickej spôsobilosti.

(4)

Ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu,42) (ďalej len „psychiater“). Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva psychiatrom aj vtedy, ak bolo v cudzom štáte držiteľovi vodičského oprávnenia zakázané viesť motorové vozidlo na základe zistenej prítomnosti alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva v jeho organizme alebo odmietnutia podrobiť sa vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky v jeho organizme a orgán Policajného zboru sa o tom dozvedel do jedného roka od začiatku zákazu. Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak psychiater zistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, alebo odporúča preskúmať zdravotnú spôsobilosť, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti podľa § 91 ods. 2. Ak posudzujúci lekár pri lekárskej prehliadke zistí, že je zdravotne spôsobilý viesť vozidlo, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa. Ak psychiater nezistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, alebo neodporúča preskúmať zdravotnú spôsobilosť, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.

(5)

Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, o preskúmaní psychickej spôsobilosti, o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu43a) alebo o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu, určí lehotu na ich vykonanie a lehotu na predloženie potvrdenia o splnení uložených povinností, ak držiteľovi vodičského oprávnenia nebol zadržaný vodičský preukaz podľa § 70 ods. 1 písm. c); pri povinnosti podrobiť sa viacerým opatreniam sa preskúšanie odbornej spôsobilosti vykoná vždy ako posledné. Ak orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti alebo o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, určí aj skupiny vodičského oprávnenia, z ktorých bude držiteľ vodičského oprávnenia preskúšaný alebo z ktorých sa podrobí doškoľovaciemu kurzu.

(6)

Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a); ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2.

(7)

Preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 sa vykonáva z tej skupiny vodičského oprávnenia, ktorá oprávňuje na vedenie motorového vozidla, ktorým bolo spáchané porušenie pravidiel cestnej premávky, na základe ktorého bol uložený trest zákazu činnosti alebo sankcia zákazu činnosti; ak nemožno skupinu vodičského oprávnenia určiť, preskúšanie odbornej spôsobilosti sa vykoná v rozsahu udelených skupín vodičského oprávnenia.

(8)

Posudzujúci lekár, posudzujúci psychológ a psychiater sú povinní zaslať doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, doklad o preskúmaní psychickej spôsobilosti, doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu orgánu Policajného zboru, ktorý rozhodol o týchto povinnostiach, do piatich pracovných dní od ich uskutočnenia.

(9)

Posudzujúci lekár, posudzujúci psychológ a psychiater vedú evidenciu dokladov vydaných podľa odseku 8.

(10)

Náklady spojené s preskúšaním odbornej spôsobilosti, s preskúmaním zdravotnej spôsobilosti, s preskúmaním psychickej spôsobilosti, s podrobením sa doškoľovaciemu kurzu43a) a s plnením povinností podľa odseku 4 uhrádza ten, kto je povinný podrobiť sa takejto povinnosti.

(11)

Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom rozsah, obsah a ďalšie podrobnosti o odbornom poradenstve a podrobnosti o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva.

(12)

Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom náležitosti, obsah a vzory dokladu o

a)

preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,

b)

preskúmaní psychickej spôsobilosti,

c)

preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva,

d)

podrobení sa odbornému poradenstvu.

(13)

Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva obsahuje

a)

meno, priezvisko a adresu alebo sídlo psychiatra,

b)

meno, priezvisko, rodné číslo posudzovanej osoby, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia posudzovanej osoby, ak rodné číslo nemá pridelené,

c)

zameranie odborného vyšetrenia,

d)

odporúčanie rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,

e)

miesto a dátum vykonania odborného vyšetrenia,

f)

odtlačok pečiatky a podpis psychiatra.

(14)

Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu obsahuje

a)

meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,

b)

meno, priezvisko, rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia osoby, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu, ak rodné číslo nemá pridelené,

c)

potvrdenie o podrobení sa osoby odbornému poradenstvu,

d)

dátum začiatku a konca odborného poradenstva,

e)

miesto a dátum vyhotovenia,

f)

odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,

g)

evidenčné číslo.

(15)

Doklad o preskúšaní odbornej spôsobilosti obsahuje

a)

meno, priezvisko a rodné priezvisko osoby,

b)

rodné číslo osoby, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia osoby, ak rodné číslo nemá pridelené,

c)

adresu pobytu,

d)

číslo a dátum rozhodnutia o preskúšaní odbornej spôsobilosti,

e)

skupiny udeleného vodičského oprávnenia,

f)

rozsah preskúšania odbornej spôsobilosti,

g)

dátum preskúšania odbornej spôsobilosti,

h)

celkové hodnotenie preskúšania odbornej spôsobilosti,

i)

odtlačok pečiatky a podpis skúšobného komisára.

(16)

Ministerstvo vnútra ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o preskúšaní odbornej spôsobilosti a vzor dokladu o preskúšaní odbornej spôsobilosti.

§ 91a
(1)

Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov, doškoľovaciemu kurzu a o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, ak držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B alebo od vrátenia vodičského oprávnenia podľa § 92 ods. 8 písm. c) ako vodič motorového vozidla dvakrát

a)

poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo

b)

prekročí rýchlosť jazdy vozidiel ustanovenú týmto zákonom alebo vyplývajúcu z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

(2)

Lehota podľa odseku 1 neplynie počas výkonu trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel, sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel, zadržania vodičského preukazu podľa § 70, odobratia vodičského oprávnenia alebo počas výkonu väzby, alebo nepodmienečného trestu odňatia slobody.

(3)

Počas plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nepoužije ustanovenie § 91 ods. 3; ustanovenia § 91 ods. 5 a 10 sa použijú primerane.

(4)

Prekročenie rýchlosti počas plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nemusí vybaviť v blokovom konaní.43aa)

(5)

Rehabilitačný program pre vodičov vykonáva posudzujúci psychológ. Posudzujúci psychológ je povinný zaslať doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov orgánu Policajného zboru, ktorý rozhodol o tejto povinnosti, do piatich pracovných dní od jeho vydania. Posudzujúci psychológ vedie o vydaných dokladoch o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov evidenciu.

(6)

Náklady spojené s plnením povinností podľa odseku 1 uhrádza ten, kto je povinný podrobiť sa týmto povinnostiam.

(7)

Doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov obsahuje

a)

meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,

b)

meno, priezvisko, rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila rehabilitačnému programu pre vodičov, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia osoby, ktorá sa podrobila rehabilitačnému programu pre vodičov, ak rodné číslo nemá pridelené,

c)

potvrdenie o podrobení sa osoby rehabilitačnému programu pre vodičov,

d)

dátum začiatku a konca rehabilitačného programu pre vodičov,

e)

miesto a dátum vyhotovenia,

f)

odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,

g)

evidenčné číslo.

(8)

Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom rozsah, obsah a ďalšie podrobnosti o rehabilitačnom programe pre vodičov a náležitosti, obsah a vzor dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov.

§ 92 - Obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia
(1)

Ak sa lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením alebo preskúšaním odbornej spôsobilosti zistilo, že držiteľ vodičského oprávnenia je spôsobilý viesť motorové vozidlo len za dodržania určitých podmienok, orgán Policajného zboru obmedzí vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Obmedzenie vodičského oprávnenia sa vyznačí vo vodičskom preukaze vo forme kódu. Vyznačením obmedzenia vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi zakazuje viesť motorové vozidlo, ak nie sú splnené podmienky, pre ktoré mu bolo vodičské oprávnenie obmedzené.

(2)

Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto

a)

nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti,

b)

nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti,

c)

sa nepodrobil nariadenému preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,

d)

osvedčením43b) vydaným autoškolou nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil doškoľovaciemu kurzu,

e)

sa nepodrobil nariadenému preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva alebo odbornému poradenstvu,

f)

v čase jeho udelenia nespĺňal niektorú z podmienok na jeho udelenie.

(3)

Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla

a)

v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda s následkom na živote alebo zdraví,

b)

v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie alebo

c)

v lehote podľa § 91a ods. 1 a po spáchaní dvoch skutkov podľa § 91a ods. 1 sa dopustí ďalšieho porušenia pravidla cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

(4)

Rozhodnutím o odobratí vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odobratia vodičského oprávnenia zakazuje viesť motorové vozidlo až do času jeho vrátenia.

(5)

Ak držiteľ vodičského oprávnenia, ktoré bolo odobraté alebo obmedzené, neprospeje na skúške z odbornej spôsobilosti, ďalšiu skúšku môže vykonať najskôr po uplynutí troch mesiacov od vykonania neúspešnej skúšky.

(6)

Ak ten, komu bolo odobraté alebo obmedzené vodičské oprávnenie, preukáže pominutie dôvodov na odobratie alebo obmedzenie vodičského oprávnenia, vodičské oprávnenie sa vráti alebo sa zruší jeho obmedzenie, ak tomu nebránia zákonné dôvody. Pri povinnosti podrobiť sa viacerým opatreniam sa preskúšanie odbornej spôsobilosti vykoná ako posledné.

(7)

Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o odobratí vodičského oprávnenia, určí skupiny vodičského oprávnenia, z ktorých bude držiteľ vodičského oprávnenia v konaní o vrátenie vodičského oprávnenia preskúšaný alebo z ktorých sa podrobí doškoľovaciemu kurzu.

(8)

Vodičské oprávnenie odobraté podľa

a)

odseku 3 písm. a) možno vrátiť až po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa osobitného predpisu,41a) preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, preskúmaní psychickej spôsobilosti a preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,

b)

odseku 3 písm. b) možno vrátiť až po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa osobitného predpisu,41a) preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, preskúmaní psychickej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva psychiatrom a podrobení sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa,

c)

odseku 3 písm. c) možno vrátiť až po preskúmaní psychickej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2; preskúšanie odbornej spôsobilosti možno vykonať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od odobratia vodičského oprávnenia.

(9)

Ustanovenia § 91 sa nepoužijú v prípadoch uvedených v odseku 3.

(10)

Náklady spojené s preskúšaním odbornej spôsobilosti, preskúmaním zdravotnej spôsobilosti, preskúmaním psychickej spôsobilosti, s podrobením sa doškoľovaciemu kurzu alebo s plnením povinností podľa odseku 8 uhrádza ten, komu bolo vodičské oprávnenie odobraté alebo obmedzené alebo komu sa na základe rozhodnutia príslušného orgánu uložil zákaz viesť motorové vozidlo.

(11)

Odobrať alebo obmedziť možno len vodičské oprávnenie zaznamenané vo vodičskom preukaze Slovenskej republiky.

(12)

Ministerstvo vnútra ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o vrátení odobratého vodičského oprávnenia a o zrušení jeho obmedzenia.

§ 93 - Vzdanie sa vodičského oprávnenia
(1)

Držiteľ vodičského oprávnenia sa môže vzdať vodičského oprávnenia určitej skupiny.

(2)

Vzdanie sa vodičského oprávnenia musí držiteľ vodičského oprávnenia písomne oznámiť orgánu Policajného zboru. Oznámenie musí obsahovať

a)

meno a priezvisko držiteľa vodičského oprávnenia,

b)

adresu pobytu držiteľa vodičského oprávnenia,

c)

dátum a miesto narodenia a rodné číslo držiteľa vodičského oprávnenia,

d)

skupinu alebo skupiny vodičského oprávnenia, ktorých sa ich držiteľ chce vzdať,

e)

dátum udelenia vodičského oprávnenia,

f)

osvedčený podpis držiteľa vodičského oprávnenia.

(3)

K oznámeniu podľa odseku 2 držiteľ vodičského oprávnenia priloží aj vodičský preukaz, v ktorom je príslušné vodičské oprávnenie vyznačené.

(4)

Vzdanie sa vodičského oprávnenia je účinné odo dňa oznámenia tejto skutočnosti orgánu Policajného zboru. Vodičské oprávnenie, ktorého sa jeho držiteľ vzdal, nemožno vrátiť.

Piaty oddiel
Vodičské preukazy

§ 94
(1)

Osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu.

(2)

Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorou jej držiteľ preukazuje oprávnenie viesť motorové vozidlá v rozsahu v ňom uvedenom. Oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A1 podľa § 76 ods. 7 sa do vodičského preukazu nezaznamenáva. Držiteľ vodičského preukazu je povinný mať platný vodičský preukaz pri vedení motorového vozidla pri sebe a na výzvu policajta ho predložiť na kontrolu; to platí aj pre osobu spolujazdca podľa § 74 ods. 2.

(3)

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.

(4)

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.

(5)

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti.

(6)

Vodičský preukaz obsahuje

a)

meno a priezvisko držiteľa,

b)

dátum a miesto narodenia držiteľa,

c)

dátum vydania vodičského preukazu,

d)

dátum skončenia platnosti vodičského preukazu,

e)

názov orgánu vydávajúceho vodičský preukaz,

f)

sériu a číslo vodičského preukazu,

g)

podobu tváre držiteľa s rozmermi 2 cm x 2,5 cm,

h)

podpis držiteľa,

i)

skupinu alebo skupiny vozidiel, ktoré je držiteľ oprávnený viesť,

j)

dátum prvého udelenia vodičského oprávnenia pre každú skupinu vodičského oprávnenia a dátum uplynutia platnosti vodičského preukazu pre každú skupinu vodičského oprávnenia.

(7)

Vodičský preukaz môže obsahovať aj doplnkové informácie alebo obmedzenia vo forme kódov vzťahujúce sa na príslušnú skupinu vodičského oprávnenia a ďalšie záznamy.

(8)

Podrobnosti o vyobrazení a vzor vodičského preukazu, kódy vodičského oprávnenia, ktoré sa uvádzajú vo vodičskom preukaze, a spôsob zaznamenávania údajov do vodičského preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

§ 95 - Vydanie vodičského preukazu
(1)

Vodičský preukaz vydá orgán Policajného zboru na základe udeleného prvého alebo ďalšieho vodičského oprávnenia.

(2)

Žiadateľ o vydanie vodičského preukazu je povinný

a)

predložiť platný doklad svojej totožnosti,

b)

vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento účel zavedené,

c)

spĺňať podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. c) a h) až p),

d)

podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a vlastnoručného podpisu; nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, v odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo z náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy, pričom táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu.

(3)

Za vodičský preukaz zadržaný v cudzine alebo zadržaný podľa § 71 možno vydať nový vodičský preukaz po preukázaní pominutia dôvodov jeho zadržania; žiadateľ o vydanie vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz zadržaný v cudzine je povinný predložiť informáciu štátu, ktorý vodičský preukaz zadržal, spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

§ 96 - Výmena vodičského preukazu
(1)

Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v Slovenskej republike pred 19. januárom 2013 za vodičský preukaz podľa tohto zákona.

(2)

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého výmenu žiada, a splniť podmienky podľa § 94 ods. 1 a § 95 ods. 2.

(3)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak v odseku 4 alebo odseku 5 nie je ustanovené inak.

(4)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takom prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o výmenu vodičského preukazu.

(5)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou, ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom výmeny, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.

(6)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o výmenu podľa odseku 3, aj platný doklad o psychickej spôsobilosti.

(7)

Na výmenu vodičského preukazu sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5.

(8)

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom si podal žiadosť o výmenu, vodičský preukaz, o ktorého výmenu žiada, a to najneskôr v čase vydania vodičského preukazu.

§ 97 - Obnovenie vodičského preukazu
(1)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, ktorý je neplatný podľa § 100 ods. 1, a vodičský preukaz, v ktorom uplynula platnosť vyznačená pre niektorú skupinu vodičského oprávnenia podľa § 94 ods. 3 až 5. Pri obnovení vodičského preukazu orgán Policajného zboru vydá vodičský preukaz.

(2)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak v odseku 3 alebo 4 nie je ustanovené inak.

(3)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takom prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o obnovenie vodičského preukazu.

(4)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou, ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom obnovy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.

(5)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o obnovenie podľa odseku 2, aj platný doklad o psychickej spôsobilosti.

(6)

Na obnovenie vodičského preukazu sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5.

(7)

Pri obnovení vodičského preukazu podľa odseku 1 orgán Policajného zboru uzná skupinu udeleného vodičského oprávnenia, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

(8)

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého obnovenie žiada; to neplatí, ak je vodičský preukaz neplatný podľa § 100 ods. 1 písm. e). Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je ďalej povinný splniť podmienky podľa § 94 ods. 1 a § 95 ods. 2.

(9)

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom si podal žiadosť o obnovenie, vodičský preukaz, o ktorého obnovenie žiada, a to najneskôr v čase vydania vodičského preukazu; to neplatí, ak je vodičský preukaz neplatný podľa § 100 ods. 1 písm. e).

§ 97a - Výmena a obnovenie vodičského preukazu v cudzine
(1)

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu alebo žiadosť o obnovenie vodičského preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti, z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska možno podať aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí; ustanovenia § 96 a 97 sa vzťahujú primerane.

(2)

Vodičský preukaz vyhotovený na základe žiadosti podanej podľa odseku 1 sa doručí na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí, na ktorom si ho prevezme osoba, ktorá žiadosť podala, jej blízka osoba44) alebo iná osoba na základe osvedčenej plnej moci. V odôvodnenom prípade môže zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí vodičský preukaz doručiť na adresu určenú žiadateľom, ak o to žiadateľ požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie vodičského preukazu žiadateľom.

§ 98 - Povinnosti držiteľa vodičského preukazu
(1)

Držiteľ vodičského preukazu je povinný

a)

chrániť vodičský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím,

b)

oznámiť orgánu Policajného zboru do siedmich dní zmenu svojich osobných údajov uvedených vo vodičskom preukaze, zmenu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti alebo podstatnú zmenu svojej podoby,

c)

odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz a medzinárodný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie,

d)

odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým mu súd uložil ochranné liečenie alebo mu súd alebo iný príslušný orgán uložil zákaz činnosti viesť motorové vozidlo alebo ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie,

e)

odovzdať orgánu Policajného zboru vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa jeho zadržania podľa § 70 ods. 5 alebo ods. 11,

f)

odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz podľa § 100 ods. 1 písm. a) až d), ods. 2 písm. a), c) a d),

g)

oznámiť orgánu Policajného zboru do siedmich dní zničenie, stratu alebo odcudzenie vodičského preukazu,

h)

dostaviť sa na vyzvanie orgánu Policajného zboru v ním určenej lehote na vybavenie záležitostí týkajúcich sa vodičského preukazu alebo vodičského oprávnenia,

i)

predložiť orgánu Policajného zboru spolu so žiadosťou o vrátenie vodičského preukazu doklady preukazujúce splnenie podmienok na jeho vydanie alebo na vrátenie podľa tohto zákona, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento účel zavedené.

(2)

Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný osobne prevziať vodičský preukaz, jeho prevzatie a správnosť údajov potvrdiť svojím podpisom; to neplatí, ak na tento úkon písomne splnomocnil inú osobu s osvedčeným vlastnoručným podpisom. Prevziať vodičský preukaz môže aj osoba blízka44) držiteľovi vodičského oprávnenia, pričom na tento úkon sa nevyžaduje písomné plnomocenstvo držiteľa vodičského preukazu. Ak držiteľ vodičského oprávnenia pri podaní žiadosti o vydanie vodičského preukazu splnomocní na vykonanie úkonu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom Policajného zboru, nevyžaduje sa osvedčený podpis držiteľa vodičského oprávnenia.

(3)

Ak držiteľ vodičského preukazu, ktorý bol obnovený z dôvodu straty alebo odcudzenia, svoj predchádzajúci vodičský preukaz nájde alebo získa späť, je povinný tento predchádzajúci vodičský preukaz bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru.

§ 99 - Nájdený vodičský preukaz
(1)

Kto nájde vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz inej osoby, je povinný ho bezodkladne odovzdať jeho držiteľovi, orgánu Policajného zboru alebo policajtovi; môže ho odovzdať aj príslušníkovi Vojenskej polície alebo príslušníkovi obecnej polície, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie orgánu Policajného zboru.

(2)

Ak orgán Policajného zboru má nájdený vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz a jeho držiteľ nepožiadal o vydanie ďalšieho preukazu, orgán Policajného zboru ho na požiadanie vráti jeho držiteľovi.

§ 100 - Neplatnosť vodičského preukazu
(1)

Vodičský preukaz je neplatný, ak

a)

uplynula jeho platnosť podľa § 143b ods. 2 alebo 3,

b)

obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,

c)

meno alebo priezvisko v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,

d)

údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,

e)

držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie,

f)

za tento bol vydaný nový vodičský preukaz podľa § 95 ods. 3.

(2)

Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak

a)

jeho držiteľ je držiteľom aj iného platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný skôr,

b)

jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

c)

bol vydaný v rozpore so zákonom,

d)

sa jeho držiteľ vzdal vodičského oprávnenia,

e)

vodičské oprávnenie v ňom uvedené sa odobralo alebo obmedzilo.

(3)

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečenie45) alebo v ktorom má súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.

(4)

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný, ak nie je splnená povinnosť podľa § 89 ods. 1, alebo § 91 ods. 6 alebo ak je zadržaný podľa § 70 ods. 5 alebo ods. 11.

§ 100a - Neplatnosť vodičského preukazu pre skupinu vodičského oprávnenia

Vodičský preukaz pre určitú skupinu vodičského oprávnenia je neplatný, ak uplynula jeho platnosť podľa § 94 ods. 3, 4 alebo 5.

Medzinárodný vodičský preukaz
§ 101
(1)

Medzinárodný vodičský preukaz vydá orgán Policajného zboru len držiteľovi platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v Slovenskej republike. Príslušný na vydanie medzinárodného vodičského preukazu je orgán Policajného zboru podľa § 95 ods. 1; medzinárodný vodičský preukaz podľa odseku 6 písm. a) a b) môže byť vydaný súčasne.

(2)

Osobné údaje o držiteľovi medzinárodného vodičského preukazu sa zapisujú pod nasledujúcimi číselnými kódmi:

1.

priezvisko,

2.

meno,

3.

miesto narodenia,

4.

dátum narodenia,

5.

obec pobytu.

(3)

Medzinárodný vodičský preukaz neoprávňuje jeho držiteľa na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike, ak bol vydaný v Slovenskej republike alebo ak bol vydaný v cudzine a jeho držiteľ má pobyt na území Slovenskej republiky.

(4)

Neplatný je ten medzinárodný vodičský preukaz, ktorého držiteľ prestal byť držiteľom vodičského preukazu alebo ktorého vodičský preukaz je neplatný.

(5)

Povinnosti držiteľa vodičského preukazu ustanovené týmto zákonom sa primerane vzťahujú aj na držiteľa medzinárodného vodičského preukazu. Žiadateľ o vydanie medzinárodného vodičského preukazu je povinný predložiť fotografiu tváre, ktorá musí byť vyhotovená v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov predložiť fotografiu tváre s prikrývkou hlavy, pričom táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval jeho identifikáciu. Fotografia tváre musí byť ostrá, neretušovaná s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm, vyhotovená na hladkom, lesklom polokartóne, s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno, so svetlým pozadím. Podať žiadosť o vydanie medzinárodného vodičského preukazu môže aj iná osoba, ak ju na tento úkon písomne splnomocnil držiteľ vodičského preukazu s osvedčeným vlastnoručným podpisom. Podať žiadosť o vydanie medzinárodného vodičského preukazu môže aj osoba blízka44) držiteľovi vodičského oprávnenia, pričom na tento úkon sa nevyžaduje písomné plnomocenstvo držiteľa vodičského preukazu.

(6)

Orgán Policajného zboru vydáva medzinárodný vodičský preukaz podľa

a)

Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve (ďalej len „Ženevský dohovor“) alebo

b)

Viedenského dohovoru.

(7)

Medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenského dohovoru sa vydáva s platnosťou na 3 roky a medzinárodný vodičský preukaz podľa Ženevského dohovoru sa vydáva s platnosťou na 1 rok.

(8)

Vzor medzinárodného vodičského preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

Šiesty oddiel
Vodičský preukaz vydaný v cudzine

Uznávanie vodičského preukazu vydaného v cudzine na vedenie motorových vozidiel
§ 102
(1)

Na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike sa okrem vodičského preukazu vydaného v Slovenskej republike uznáva aj

a)

platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru pred 19. januárom 2013,

b)

platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru od 19. januára 2013, a to na vedenie v ňom vyznačených skupín motorových vozidiel, okrem tých skupín, ktoré môže jeho držiteľ viesť len na území štátu, ktorý vodičský preukaz vydal, a ktoré sú vo vodičskom preukaze vyznačené odlišným typom písma ako skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

c)

platný vodičský preukaz štátu, ktorý je zmluvnou stranou Ženevského dohovoru alebo zmluvnou stranou Viedenského dohovoru (ďalej len „štát dohovoru“); vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť zoznam nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne a ktoré sa budú považovať za štát dohovoru.

(2)

Na vedenie motorových vozidiel sa v Slovenskej republike uznáva aj

a)

platný medzinárodný vodičský preukaz vydaný podľa Ženevského dohovoru, ak od jeho vydania neuplynul jeden rok,

b)

platný medzinárodný vodičský preukaz vydaný podľa Viedenského dohovoru, ak od jeho vydania neuplynuli tri roky.

(3)

Medzinárodný vodičský preukaz uvedený v odseku 2 písm. b) je platný len spolu s príslušným platným vodičským preukazom vydaným štátom, ktorý vydal medzinárodný vodičský preukaz.

§ 103

Minimálny vek na vedenie motorových vozidiel držiteľa vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je zhodný s vekom na udelenie vodičského oprávnenia okrem minimálneho veku na vedenie motorového vozidla skupiny B, ktorý je 18 rokov.

§ 104 - Výmena vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru
(1)

Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vydaný v štáte dohovoru za vodičský preukaz podľa tohto zákona.

(2)

Príslušný na výmenu vodičského preukazu podľa odseku 1 je orgán Policajného zboru podľa miesta pobytu žiadateľa.

(3)

Ak orgán Policajného zboru pri výmene vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vydaného v štáte dohovoru uzná aspoň jednu skupinu vodičského oprávnenia vyznačenú v tomto vodičskom preukaze, vydá vodičský preukaz rovnakej alebo rovnocennej skupiny. Podmienkou pre uznanie skupiny vodičského oprávnenia udeleného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je dosiahnutie minimálneho veku podľa § 103. Predmetom výmeny nesmie byť medzinárodný vodičský preukaz.

(4)

Držiteľ vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt, môže o výmenu vodičského preukazu požiadať po 185 dňoch od udelenia alebo registrovania pobytu. Držiteľ vodičského preukazu vydaného v štáte dohovoru inom, ako je štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt a ktorý chce viesť motorové vozidlo, je povinný do 60 dní po uplynutí 185 dní od udelenia alebo registrovania pobytu požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu o výmenu vodičského preukazu.

(5)

Vodičský preukaz vydaný v štáte dohovoru inom ako je štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého držiteľom je osoba s pobytom, je neplatný, ak jeho držiteľ nepožiadal o jeho výmenu podľa odseku 4.

(6)

Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak v odseku 7 alebo 8 nie je ustanovené inak.

(7)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE bez obmedzenej platnosti aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takom prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o výmenu vodičského preukazu.

(8)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou, ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom výmeny, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.

(9)

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o výmenu podľa odseku 6, aj platný doklad o psychickej spôsobilosti.

(10)

Na výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5.

(11)

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je povinný predložiť platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru a splniť podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. a), c), h) až p),§ 94 ods. 1 a § 95 ods. 2 písm. a), b) a d). Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte dohovoru je ďalej povinný predložiť informáciu štátu, ktorý vodičský preukaz vydal, o tom, že mu bol vydaný vodičský preukaz s vodičským oprávnením v ňom uvedeným spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a osvedčeným prekladom vodičského preukazu.

(12)

Ak má orgán Policajného zboru podozrenie, že žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru nespĺňa ustanovené podmienky, overí tieto skutočnosti na príslušnom orgáne štátu, ktorý vydal vodičský preukaz.

(13)

Orgán Policajného zboru uzná skupinu vodičského oprávnenia vyznačenú vo vodičskom preukaze vydanom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

(14)

Orgán Policajného zboru uzná skupinu vodičského oprávnenia vyznačenú vo vodičskom preukaze vydanom v štáte dohovoru, ak tomu nebránia zákonné dôvody, ak je rovnaká ako skupina vodičského oprávnenia udeľovaného v Slovenskej republike alebo ak ju svojím rozsahom presahuje.

(15)

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom si podal žiadosť o výmenu, vodičský preukaz, o výmenu ktorého žiada, a to najneskôr v čase vydania vodičského preukazu.

(16)

Orgán Policajného zboru vráti vymenený vodičský preukaz orgánu štátu, ktorý ho vydal, s uvedením dôvodu jeho vrátenia, dátumu jeho výmeny, čísla vydaného vodičského preukazu Slovenskej republiky a iných prípadných skutočností, ktoré s výmenou vodičského preukazu súvisia.

(17)

Ak sa zistili skutočnosti vylučujúce splnenie čo i len jednej podmienky na výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, orgán Policajného zboru takýto vodičský preukaz nevymení.

§ 105 - Obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru
(1)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, ktorý je neplatný podľa § 104 ods. 5 alebo § 106 ods. 1, a vodičský preukaz, v ktorom uplynula platnosť vyznačená pre niektorú skupinu vodičského oprávnenia, pričom podmienkou na uznanie skupiny takého vodičského oprávnenia je dosiahnutie minimálneho veku podľa § 103.

(2)

Na obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru sa vzťahuje § 104 ods. 2, 3, 6 až 10, 12 až 14 a 17.

(3)

Obnoveniu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, ktorý je neplatný podľa § 106 ods. 1 písm. e), vždy predchádza preverenie údajov o takomto vodičskom preukaze na príslušnom orgáne štátu, ktorý ho vydal, inak nemožno vodičský preukaz obnoviť.

(4)

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je povinný predložiť vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru; to neplatí, ak je vodičský preukaz neplatný podľa § 106 ods. 1 písm. e). Žiadateľ je ďalej povinný splniť podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. a), c), h) až p), § 94 ods. 1 a § 95 ods. 2 písm. a), b) a d). Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je okrem toho povinný predložiť informáciu štátu, ktorý vodičský preukaz vydal, o tom, že mu bol vydaný vodičský preukaz s vodičským oprávnením v ňom uvedeným spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a osvedčený preklad vodičského preukazu, ak nejde o prípad podľa § 106 ods. 1 písm. e); to neplatí, ak údaje potrebné na obnovenie vodičského preukazu možno preveriť automatizovaným vyhľadávaním údajov podľa § 108 ods. 5.

(5)

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom si podal žiadosť o obnovenie, vodičský preukaz, o ktorého obnovenie žiada, a to najneskôr v čase vydania vodičského preukazu; to neplatí, ak je vodičský preukaz neplatný podľa § 106 ods. 1 písm. e).

(6)

Orgán Policajného zboru pri obnovení vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru vráti vodičský preukaz, ktorý bol obnovený, orgánu štátu, ktorý ho vydal, s uvedením dôvodu jeho vrátenia, dátumu jeho obnovenia a čísla vydaného vodičského preukazu. Ak bol vodičský preukaz obnovený z dôvodu jeho neplatnosti podľa § 106 ods. 1 písm. e), orgán štátu, ktorý ho vydal, sa len upovedomí o dôvode obnovenia vodičského preukazu, dátume jeho obnovenia, čísle vydaného vodičského preukazu v Slovenskej republike a iných prípadných skutočnostiach, ktoré s obnovením vodičského preukazu súvisia.

§ 106 - Neplatnosť vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru
(1)

Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je neplatný, ak

a)

uplynula jeho platnosť,

b)

obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,

c)

meno alebo priezvisko v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,

d)

je poškodený tak, že údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,

e)

je stratený alebo odcudzený.

(2)

Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je ďalej neplatný, ak

a)

jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b)

jeho držiteľ je držiteľom aj iného vodičského preukazu,

c)

vodičské oprávnenie v ňom uvedené je pozastavené, odobraté alebo zrušené v štáte, ktorý tento vodičský preukaz vydal,

d)

bol obmedzený, pozastavený, odobratý alebo zrušený v štáte, ktorý ho vydal.

§ 106a - Neplatnosť vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru pre skupinu vodičského oprávnenia

Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru pre určitú skupinu vodičského oprávnenia je neplatný, ak uplynula platnosť vyznačená pre túto skupinu vodičského oprávnenia.

§ 106b

Orgán Policajného zboru je povinný informovať štát Európskeho hospodárskeho priestoru alebo štát dohovoru o tom, že držiteľovi vodičského preukazu vydaného týmto štátom bol v Slovenskej republike uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo z dôvodu porušenia pravidiel cestnej premávky týkajúcich sa požitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku pri vedení motorového vozidla.

Siedmy oddiel
Evidencia vodičov

§ 107
(1)

Evidencia vodičov je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý sa vedie na účely rozhodovania o vodičských oprávneniach, vodičských preukazoch a o medzinárodných vodičských preukazoch a poskytovania údajov z tejto evidencie.

(2)

V evidencii vodičov sa vedú o držiteľoch vodičského oprávnenia údaje v rozsahu

a)

meno, priezvisko, prípadne titul,

b)

rodné číslo,

c)

dátum a miesto narodenia,

d)

adresa pobytu,

e)

údaje o priestupkoch a trestných činoch súvisiacich s porušením pravidiel cestnej premávky, pri vedení vozidla, s nezaplatením úhrady diaľničnej známky, s výberom mýta a s porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave,37c)

f)

údaje o absolvovaní kurzov v autoškole, údaje o základnej kvalifikácii a údaje o odbornej spôsobilosti,

g)

údaje o zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, odbornom poradenstve alebo o rehabilitačnom programe pre vodičov, v rozsahu

1.

meno, priezvisko, prípadne titul osoby, ktorá vydala doklad o zdravotnej spôsobilosti, doklad o psychickej spôsobilosti, doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu alebo doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov,

2.

dátum vykonania lekárskej prehliadky, dátum vykonania psychologického vyšetrenia, dátum vyhotovenia dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu alebo dátum vyhotovenia dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov,

3.

závery lekárskej prehliadky, psychologického vyšetrenia, odporúčanie rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, absolvovanie odborného poradenstva alebo absolvovanie rehabilitačného programu pre vodičov,

h)

údaje o zdravotnej a psychickej spôsobilosti zaslané podľa § 90 ods. 4,

i)

údaje o čísle povolenia alebo číslo licencie Spoločenstva,45a) ak sa priestupku dopustí vodič vozidla podniku cestnej dopravy,

j)

údaje o udelených vodičských oprávneniach a údaje o neudelení, odobratí, obmedzení alebo zrušení vodičských oprávnení, o ich vrátení alebo zrušení ich obmedzení, a o vzdaní sa vodičského oprávnenia,

k)

údaje o vodičských preukazoch a o medzinárodných vodičských preukazoch, údaje o zadržaní vodičského preukazu a údaje o exekučnom príkaze na zadržanie vodičského preukazu,

l)

podpis a podoba tváre v digitálnej forme podľa § 95 ods. 2,

m)

údaje o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorského preukazu,

n)

číslo mobilného telefónu a emailová adresa, ak ich držiteľ vodičského oprávnenia poskytol; tieto údaje sa vedú na účely zasielania notifikácií a informovania o elektronických službách poskytovaných ministerstvom vnútra.

(3)

V evidencii vodičov sa ďalej vedú

a)

údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá žiadala o udelenie vodičského oprávnenia a ktorej sa toto oprávnenie neudelilo,

b)

údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá bez vodičského oprávnenia viedla motorové vozidlo,

c)

údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá sa dopustila priestupku súvisiaceho s porušením pravidiel cestnej premávky iného ako uvedeného v odseku 2 písm. e),

d)

meno, priezvisko a rodné číslo osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2,

e)

meno, priezvisko a rodné číslo, ak má pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nemá pridelené, zákonného zástupcu žiadateľa, ktorý v deň podania žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia nedosiahol vek 18 rokov.

§ 108 - Poskytovanie informácií pre evidenciu vodičov
(1)

Súd, ktorý rozhodol o vine za spáchaný trestný čin v súvislosti s vedením vozidla alebo uložil ochranné liečenie,45) je povinný túto skutočnosť oznámiť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu osoby, ktorej sa to týka, a to najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v takej veci. Ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky pobyt, takéto údaje sa oznámia orgánu Policajného zboru podľa sídla súdu, ktorý sankciu uložil.

(2)

Orgán, ktorý rozhodol o vine za spáchaný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, je povinný túto skutočnosť oznámiť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta objasnenia priestupku, a to najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v takej veci; to neplatí, ak túto skutočnosť evidoval v evidencii vodičov orgán, ktorý rozhodol o vine.

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo osoby s výnimkou takej osoby, ktorá nemá rodné číslo pridelené, ktorej sa oznámenie týka,

b)

adresu pobytu,

c)

právnu kvalifikáciu porušenia pravidiel cestnej premávky,

d)

druh a výšku trestu alebo sankcie, ktorá bola uložená.

(4)

Údaje o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1 a 2 sa vedú v evidencii vodičov päť rokov od vykonania sankcie za priestupok, od vykonania trestu za spáchaný trestný čin a od uplynutia doby ochranného liečenia alebo od skončenia platnosti inštruktorského preukazu; údaje o porušení pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie sa vedú 10 rokov. Po uplynutí tejto doby sa tieto údaje natrvalo zničia.

(5)

Pri úkonoch spojených s udelením vodičského oprávnenia alebo vydaním vodičského preukazu je orgán Policajného zboru oprávnený prostredníctvom ministerstva vnútra vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vodičských preukazoch a vodičských oprávneniach45b) v evidenciách iných členských štátov Európskej únie na základe zadania týchto údajov:

a)

číslo vodičského preukazu alebo

b)

meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo držiteľa vodičského preukazu.

(6)

Posudzujúci lekár, psychiater alebo posudzujúci psychológ môže zasielať údaje podľa § 107 ods. 2 písm. g) aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný údaje v potvrdení podľa § 77 ods. 5 alebo v doklade podľa § 89 ods. 2 a 3, § 91 ods. 13 a 14 a § 91a ods. 7 podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom;64) doklad podľa § 90 ods. 1 a 2 sa v takom prípade vyhotovuje len v jednom výtlačku, ktorý sa vydá posudzovanej osobe, a doklad podľa § 91 ods. 8 sa nevyhotovuje. Na účely elektronického zasielania údajov je posudzujúci lekár, psychiater alebo posudzujúci psychológ povinný vopred požiadať orgán Policajného zboru o zaevidovanie do elektronickej služby.

§ 109 - Poskytovanie informácií z evidencie vodičov
(1)

Informácie z evidencie vodičov sa poskytujú štátnym orgánom, súdnym exekútorom prostredníctvom Slovenskej komory exekútorov, obciam a vyšším územným celkom v rozsahu ich pôsobnosti; Ministerstvu dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“), okresným úradom, súdnym exekútorom prostredníctvom Slovenskej komory exekútorov, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a Slovenskej informačnej službe sa tieto údaje poskytujú diaľkovým, nepretržitým a priamym prístupom.

(2)

Fyzickej osobe sa v požadovanom rozsahu poskytne informácia o údajoch, ktoré sa o nej uchovávajú v evidencii vodičov.

(3)

O inej osobe sa z evidencie vodičov poskytne informácia, ak s tým táto osoba vopred vyslovila súhlas.

(4)

Žiadosť o informáciu podľa odsekov 2 a 3 sa podáva ktorémukoľvek orgánu Policajného zboru.

(5)

Informácia z evidencie vodičov, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.35)

(6)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie vodičov poskytla, smie takú informáciu použiť len na účely, na ktoré ju žiadala, a musí zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím a pred jej sprístupnením neoprávnenej osobe.

(7)

Ministerstvo vnútra umožňuje iným členským štátom Európskej únie prístup do evidencie vodičov s cieľom vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vodičských preukazoch a vodičských oprávneniach45b) na základe zadania týchto údajov:

a)

číslo vodičského preukazu,

b)

meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo držiteľa vodičského preukazu.

(8)

Ministerstvo vnútra poskytuje inému členskému štátu Európskej únie podľa odseku 7 údaje v rozsahu

a)

číslo vodičského preukazu a jeho stav,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa vodičského preukazu,

c)

orgán, ktorý vydal vodičský preukaz,

d)

dátum vydania vodičského preukazu,

e)

dátum platnosti vodičského preukazu,

f)

udelené vodičské oprávnenie a jeho stav.

DRUHÁ HLAVA
OPRÁVNENIE NA VEDENIE ELEKTRIČKY A TROLEJBUSU

§ 110
(1)

Oprávnením na vedenie električky alebo trolejbusu sa na účely tohto zákona rozumie osobitné oprávnenie vodiča električky alebo trolejbusu podľa osobitného predpisu.46)

(2)

Vodič trolejbusu musí byť okrem osobitného oprávnenia podľa odseku 1 aj držiteľom príslušného vodičského oprávnenia podľa § 75.

ŠIESTA ČASŤ

EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA

PRVÁ HLAVA
EVIDENCIA VOZIDIEL

§ 111
(1)

Evidencia vozidiel je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32)ktorý sa vedie na účely získavania informácií o vlastníkoch vozidiel, držiteľoch vozidiel, osobách, ktoré zastupujú vlastníkov vozidiel alebo držiteľov vozidiel, osobách oprávnených konať za vlastníka vozidla alebo za držiteľa vozidla, technických údajov vozidiel, vydaných dokladoch, tabuľkách s evidenčným číslom a poskytovania údajov z tejto evidencie.

(2)

V evidencii vozidiel sa vedú

a)

osobné údaje v rozsahu podľa odseku 3 o vlastníkoch vozidiel a držiteľoch vozidiel, ak držiteľom vozidla alebo vlastníkom vozidla je fyzická osoba,

b)

názov, adresa sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné číslo vlastníka vozidla a držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla alebo vlastníkom vozidla právnická osoba,

c)

osobné údaje v rozsahu podľa odseku 3 o osobách, ktoré zastupujú osoby uvedené v písmene a) alebo písmene b), alebo o osobách, ktoré konajú za tieto osoby a ktoré uskutočnili evidenčný úkon, a čísla ich preukazov totožnosti,

d)

podpisy osôb uvedených v písmenách a), b) alebo c),

e)

údaje o vozidlách v rozsahu základného technického opisu, a ak sú k dispozícii nepovinné údaje z harmonizovaného osvedčenia o evidencii a údaje uvádzané v osvedčení o zhode COC, vedú sa aj tieto údaje,

f)

údaje o evidenčných číslach, tabuľkách s evidenčnými číslami, zvláštnych evidenčných číslach a o tabuľkách so zvláštnymi evidenčnými číslami,

g)

údaje o osvedčeniach o evidencii, technických preukazoch vozidiel, osvedčeniach o evidencii časť I a časť II vozidla a o osvedčeniach o pridelení zvláštnych evidenčných čísel,

h)

údaje o spôsobe nadobudnutia vozidiel,

i)

údaje o vykonaných evidenčných úkonoch,

j)

údaje o vybraných správnych poplatkoch,

k)

údaje o vedených exekučných konaniach alebo výkonoch rozhodnutí podľa § 118 ods. 4,

l)

údaje o vykonaných technických kontrolách vozidiel, emisných kontrolách vozidiel, kontrolách originality vozidiel a o montážach plynových zariadení technickými službami,47)

m)

údaje o uzavretých povinných zmluvných poisteniach zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a

n)

údaje o spracovaných starých vozidlách,

o)

údaje o vozidle potrebné na monitorovanie a oznamovanie Európskej komisii,47a)

p)

údaje o povolení výnimky podľa § 140 ods. 1 písm. b).

(3)

V evidencii vozidiel sa o držiteľoch vozidiel a vlastníkoch vozidiel, ak je držiteľom vozidla alebo vlastníkom vozidla fyzická osoba, a o osobách, ktoré zastupujú držiteľov vozidiel alebo vlastníkov vozidiel, a o osobách, ktoré konajú za vlastníkov vozidiel alebo držiteľov vozidiel, vedú a z nej poskytujú tieto osobné údaje:

a)

meno, priezvisko, prípadne titul,

b)

rodné číslo, dátum a miesto narodenia,

c)

adresa pobytu, prípadne miesto podnikania,

d)

číslo preukazu totožnosti,

e)

číslo mobilného telefónu a emailová adresa, ak ich držiteľ vozidla poskytol; tieto údaje sa vedú na účely zasielania notifikácií a informovania o elektronických službách poskytovaných ministerstvom vnútra.

§ 112 - Poskytovanie informácií pre evidenciu vozidiel
(1)

Ministerstvo dopravy bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru pri udelení typového schválenia vozidla údaje v rozsahu základného technického opisu vozidla.

(2)

Okresný úrad bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru pri vystavení osvedčenia o evidencii časť II technické údaje v ňom uvádzané.

(3)

Výrobca vozidiel a zástupca výrobcu vozidiel je povinný bezodplatne v elektronickej forme orgánu Policajného zboru pri vystavení osvedčenia o evidencii časť II pre každé vozidlo, ktoré vyrobil alebo doviezol, zasielať

a)

technické údaje v ňom uvádzané a

b)

údaje potrebné pre monitorovanie a oznamovanie Európskej komisii.

(4)

Slovenská kancelária poisťovateľov je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru aktualizované údaje o vozidlách, ktorých držitelia uzavreli povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla48) a aktualizované údaje o poistných udalostiach vozidiel.

(5)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje o spracovaných starých vozidlách a údaje o spracovateľoch starých vozidiel.49)

(6)

Poverená technická služba kontroly originality je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru údaje z odborného posudku o kontrole originality vozidla50) a umožniť overenie poskytnutia výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel.50a)

(7)

Poverená technická služba technickej kontroly vozidiel je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru údaje z tlačív používaných pri technických kontrolách.51) Poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru údaje z tlačív používaných pri emisných kontrolách.52) Poverená technická služba montáže plynových zariadení je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru údaje z tlačív používaných pri montážach plynových zariadení.53)

(8)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je povinné bezodplatne elektronicky sprístupniť orgánu Policajného zboru údaje vedené v obchodnom registri vrátane evidovaných zmien v tomto registri, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie vozidiel.

(9)

Zo živnostenského registra sa prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel bezodplatne sprístupňujú orgánu Policajného zboru údaje vedené v živnostenskom registri vrátane evidovaných zmien v tomto registri, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie vozidiel.

(10)

Ak osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte alebo ktorá zabezpečuje predaj takýchto vozidiel, bude žiadať o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel alebo zmenu držby vozidla prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, je povinná vopred požiadať orgán Policajného zboru o zaevidovanie do elektronickej služby.

(11)

Súdny exekútor zašle orgánu Policajného zboru príkaz na zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla alebo zruší tento príkaz prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel; na účel elektronického zasielania údajov je súdny exekútor povinný vopred požiadať orgán Policajného zboru o zaevidovanie do elektronickej služby.

§ 113 - Poskytovanie informácií z evidencie vozidiel
(1)

Informácie z evidencie vozidiel sa poskytujú, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu, Slovenskej informačnej službe, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Národnému bezpečnostnému úradu, obecnej polícii, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ministerstvu dopravy, okresnému úradu, Národnej diaľničnej spoločnosti, osobe poverenej výkonom činností Národnej diaľničnej spoločnosti, súdnym exekútorom prostredníctvom Slovenskej komory exekútorov, notárom prostredníctvom Notárskej komory Slovenskej republiky, technickým službám vozidiel a Slovenskej kancelárii poisťovateľov v súvislosti s plnením ich úloh ustanovených zákonom; tieto údaje sa poskytujú diaľkovým, nepretržitým a priamym prístupom. Informácie z evidencie vozidiel sa poskytujú aj iným štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti, spracovateľom starých vozidiel,53a) Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Informácie z evidencie vozidiel sa poskytujú aj Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky, výrobcovi vozidiel, zástupcovi výrobcu vozidiel, advokátovi a osobe, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorú orgán Policajného zboru zaevidoval podľa § 112 ods. 10; takéto informácie sa poskytujú len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa predmetu ich činnosti.

(2)

Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne písomná informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú v evidencii vozidiel.

(3)

Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa poskytne informácia z evidencie vozidiel v písomnej alebo elektronickej forme o

a)

mene, priezvisku a pobyte alebo o názve, sídle alebo prevádzkarni držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ak s tým vopred vysloví súhlas ten, koho sa informácia týka,

b)

tom, či sa proti vlastníkovi vozidla vedie exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia.

(4)

Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa poskytne informácia z evidencie vozidiel v písomnej alebo elektronickej forme, ktorá neobsahuje osobné údaje a údaje o držiteľovi a vlastníkovi vozidla uvádzané v osvedčení o evidencii časť II okrem údajov podľa § 111 ods. 2 písm. p).

(5)

Žiadosť o informáciu podľa odsekov 2 a 3 sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla alebo prevádzkarne právnickej osoby, ktorej sa informácia týka a žiadosť podľa odseku 4 sa podáva ministerstvu vnútra.

(6)

Informácia z evidencie vozidiel, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.35)

(7)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie vozidiel poskytla, smie takú informáciu použiť len na účely, na ktoré ju žiadala, a musí zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím a pred jej sprístupnením neoprávnenej osobe.

(8)

Ministerstvo vnútra umožňuje vyhľadávanie údajov v informačnom systéme EUCARIS ministerstvu dopravy, okresnému úradu a poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel.45b)

(9)

Ministerstvo vnútra umožňuje iným členským štátom Európskej únie prostredníctvom informačného systému EUCARIS prístup do evidencie vozidiel s cieľom vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vozidlách a údajov o vlastníkoch vozidiel alebo držiteľoch vozidiel na účely objasňovania týchto deliktov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky:

a)

prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti,

b)

nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia,

c)

nezastavenie vozidla na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení alebo na príkaz vyplývajúci z dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“,

d)

vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,

e)

vedenie vozidla pod vplyvom inej návykovej látky,

f)

nepoužitie ochrannej prilby na ustanovených kategóriách vozidiel,

g)

nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu, alebo

h)

používanie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia vozidla.

(10)

Ministerstvo vnútra umožňuje iným členským štátom Európskej únie vyhľadávanie údajov podľa odseku 9 na základe zadania týchto údajov:

a)

členský štát evidencie vozidla,

b)

úplné evidenčné číslo vozidla,

c)

členský štát deliktu,

d)

dátum spáchania deliktu,

e)

čas spáchania deliktu,

f)

účel vyhľadania vozidla prostredníctvom kódu deliktu:

1.

prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti,

2.

vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,

3.

nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia,

4.

nezastavenie vozidla na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení alebo na príkaz vyplývajúci z dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“,

5.

nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu,

10.

jazda pod vplyvom návykovej látky,

11.

nepoužitie ochrannej prilby,

12.

nedovolené použitie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia vozidla.

(11)

Ministerstvo vnútra poskytuje inému členskému štátu Európskej únie podľa odseku 9 údaje o držiteľovi vozidla, vlastníkovi vozidla a vozidle v rozsahu

a)

evidenčné číslo vozidla,

b)

identifikačné číslo vozidla VIN,

c)

označenie štátu, v ktorom je vozidlo evidované,

d)

značka vozidla,

e)

obchodný názov vozidla,

f)

kategória vozidla,

g)

názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,

h)

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla fyzická osoba,

i)

názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak je vlastníkom vozidla právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,

j)

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu vlastníka vozidla, ak je vlastníkom vozidla fyzická osoba.

(12)

Ministerstvo vnútra zasiela informácie o evidovaných vozidlách Európskej komisii v súlade s osobitnými predpismi.53b)

(13)

Ministerstvo vnútra umožňuje inému členskému štátu Európskej únie a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom informačného systému EUCARIS prístup do evidencie vozidiel s cieľom vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vozidle a údajov o vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla na účely objasňovania deliktu neuhradeného cestného poplatku, ktorý je užívateľ povinný uhradiť za jazdu po danej ceste, po moste, v tuneli alebo za použitie trajektu podľa predpisov iného členského štátu Európskej únie alebo podľa predpisov štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

(14)

Ministerstvo vnútra umožňuje štátom podľa odseku 13 vyhľadávanie na základe zadania týchto údajov:

a)

údaje o vozidle,

b)

členský štát evidencie vozidla,

c)

úplné evidenčné číslo vozidla,

d)

údaj o neuhradení cestného poplatku,

e)

členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku,

f)

dátum udalosti,

g)

čas udalosti.

(15)

Ministerstvo vnútra poskytuje štátom podľa odseku 13 údaje o držiteľovi vozidla, vlastníkovi vozidla a o vozidle v tomto rozsahu:

a)

evidenčné číslo vozidla,

b)

identifikačné číslo vozidla VIN,

c)

označenie štátu, v ktorom je vozidlo evidované,

d)

značka vozidla,

e)

obchodný názov vozidla,

f)

kategória vozidla,

g)

emisná trieda EURO vozidla,

h)

názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,

i)

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla fyzická osoba,

j)

názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak je vlastníkom vozidla právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,

k)

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu vlastníka vozidla, ak je vlastníkom vozidla fyzická osoba.

DRUHÁ HLAVA
EVIDOVANIE VOZIDIEL

Prihlasovanie vozidiel do evidencie
§ 114
(1)

Každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad54) rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne; vozidlo, ktoré má byť prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto organizačnej zložky.

(2)

Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ.

(3)

Ak držiteľ vozidla uvedený vlastníkom podľa odseku 2 nie je totožný s vlastníkom vozidla, vlastník vozidla je povinný dostaviť sa na orgán Policajného zboru aj s touto osobou. Inak sa v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ zapíše vlastník vozidla. Ak je vlastníkom vozidla fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené pre držiteľa vozidla v odseku 4, ako držiteľ vozidla sa zapíše zákonný zástupca vlastníka vozidla. Ako vlastník vozidla smie byť v dokladoch vozidla zapísaná len jedna osoba.

(4)

Držiteľom vozidla smie byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra alebo iného registra. Ako držiteľ vozidla smie byť v osvedčení o evidencii časť I a časť II zapísaná len jedna osoba.

(5)

Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu evidenčné číslo, prihlásenie vozidla zaznamená do osvedčenia o evidencii časti II a držiteľovi vozidla uvedenému vlastníkom vozidla podľa odseku 2 vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II a tabuľku s evidenčným číslom, ak tomu nebránia zákonné dôvody. Orgán Policajného zboru do osvedčenia o zhode vozidla COC54a) uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla.

(6)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na novovyrobené vozidlo, ktoré je určené na predaj, ktorého vlastníkom je právnická osoba s predmetom podnikateľskej činnosti výroba alebo predaj vozidiel.

(7)

Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, do evidencie vozidiel alebo vykoná zmenu v evidencii vozidiel okrem zmeny podľa § 116 ods. 11 len po predložení potvrdenia o poistení zodpovednosti55) alebo preukázaní uzavretia poistenia.56)

(8)

Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo, ktoré je novým dopravným prostriedkom podľa osobitného predpisu57) nadobudnutým v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie, do evidencie vozidiel len po predložení potvrdenia vydaného daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku z nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

(9)

Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo do evidencie vozidiel, ktoré bolo prihlásené v osobitnej evidencii vozidiel príslušných orgánov podľa § 136 ods. 1, len ak vozidlo

a)

pri prihlásení vozidla do osobitnej evidencie vozidiel bolo schválené na prevádzku v cestnej premávke a vozidlo sa zhoduje s týmto schválením alebo

b)

bolo dodatočne schválené na prevádzku v cestnej premávke podľa osobitného predpisu.57aa)

§ 115
(1)

Vlastník dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla, ktorému výrobca alebo zástupca výrobcu vystavil a vydal osvedčenie o evidencii časť II, a držiteľ vozidla uvedený vlastníkom vozidla podľa § 114 ods. 2 sú pri osobnom podaní žiadosti o zaevidovanie vozidla povinní predložiť orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť II, doklady preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie evidenčných úkonov podľa § 114, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento účel zavedené; ak k vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC,57a) sú povinní predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Vlastník vozidla je povinný preukázať spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla.58) Orgán Policajného zboru zaeviduje farbu vozidla podľa osvedčenia o evidencii časť II, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla, pričom farba vozidla môže byť iná, ako je uvedená v osvedčení o zhode vozidla COC.

(2)

Vlastník jednotlivo dovezeného vozidla a držiteľ vozidla uvedený vlastníkom vozidla podľa § 114 ods. 2 sú povinní predložiť orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť II, doklady preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie evidenčných úkonov podľa § 114, doklad o uznaní typového schválenia ES, uznaní schválenia alebo o schválení jednotlivo dovezeného vozidla podľa osobitného predpisu,59)ktorý sa na účely tohto zákona považuje za doklad o nadobudnutí vozidla, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento účel zavedené. Vlastník jednotlivo dovezeného vozidla nie je povinný predložiť doklad o uznaní typového schválenia ES, uznaní schválenia alebo o schválení jednotlivo dovezeného vozidla, ak okresný úrad zaslal údaje z tohto dokladu v elektronickej podobe do elektronickej schránky vlastníkovi jednotlivo dovezeného vozidla a orgánu Policajného zboru. Na základe týchto dokladov orgán Policajného zboru zapíše vlastníka vozidla do osvedčenia o evidencii časť II; taktiež sú povinní odovzdať tabuľku s evidenčným číslom zo štátu dovozu, ak nebola stratená, odcudzená alebo ju neodovzdali okresnému úradu.

(3)

Vlastník vozidla v iných prípadoch ako podľa odseku 1 alebo 2 je povinný hodnovernými dokladmi preukázať spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla a plnenie s tým súvisiacich povinností. Na základe týchto dokladov orgán Policajného zboru zapíše vlastníka vozidla do osvedčenia o evidencii časť II.

(4)

Ak je vozidlo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, orgán Policajného zboru nemá povinnosť skúmať, či má vlastník vozidla súhlas ostatných spoluvlastníkov na vykonanie úkonov súvisiacich s prihlásením vozidla do evidencie vozidiel.

(5)

Výrobca alebo zástupca výrobcu dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla, ktoré nadobudol vlastník vozidla, alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s výrobcom alebo zástupcom výrobcu predáva vozidlá, ktoré ešte neboli evidované v Slovenskej republike ani v inom štáte (ďalej len „predajca nového vozidla“), môže požiadať o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.64) Výrobca alebo zástupca výrobcu takého vozidla alebo predajca nového vozidla je povinný bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru údaje o nadobudnutí vozidla, údaje o vlastníkovi vozidla a držiteľovi vozidla, ktorých orgán Policajného zboru zapíše do osvedčenia o evidencii časť I a časť II, osvedčenie o zhode vozidla COC, ak k vozidlu výrobca toto osvedčenie vystavil, údaje o druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom, mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii časť I a o osobe, ktorá prevezme osvedčenie o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom. Výrobca alebo zástupca výrobcu takého vozidla alebo predajca nového vozidla je povinný vyznačiť údaje o zaevidovaní vozidla do osvedčenia o zhode vozidla COC a zaslať ho držiteľovi vozidla.

(6)

Osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte, a pracovisko kontroly originality vozidiel môže požiadať o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, ktorému okresný úrad uznal typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla, uznal schválenie alebo schválil takéto vozidlo, prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinná žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.64) Takáto osoba je povinná pre každé vozidlo uviesť vlastníka vozidla a držiteľa vozidla, ktorých orgán Policajného zboru zapíše do osvedčenia o evidencii časť I a časť II, údaje o druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom, mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii časť I a o osobe, ktorá prevezme osvedčenie o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom.

(7)

Ak vlastník vozidla uvedie, že bude sám žiadať o prihlásenie vozidla do evidencie podľa odseku 5 alebo odseku 6 prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, predajca nového vozidla, okresný úrad, pracovisko kontroly originality vozidiel alebo osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte, vyznačí túto skutočnosť v elektronickej službe, na základe čoho môže vlastník vozidla požiadať o prihlásenie vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby. Ak je držiteľ vozidla oslobodený od platenia správneho poplatku podľa osobitného predpisu59a) alebo má nárok na zníženie výšky správneho poplatku podľa osobitného predpisu,59b) vlastník vozidla je povinný v elektronickej službe priložiť doklad o oslobodení od platenia správneho poplatku alebo doklad preukazujúci dôvod zníženia výšky správneho poplatku.

(8)

Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo podľa odsekov 5 až 7 do evidencie vozidiel, ak tomu nebránia zákonné dôvody, a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny. Orgán Policajného zboru pri prihlásení vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla.

(9)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je pri prevzatí osvedčenia o evidencii časť II a tabuliek s evidenčným číslom povinný preukázať svoju totožnosť a orgánu Policajného zboru

a)

preukázať oslobodenie od platenia správneho poplatku podľa osobitného predpisu,59a)

b)

preukázať dôvod zníženia výšky správneho poplatku podľa osobitného predpisu.59b)

§ 116 - Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru
(1)

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru

a)

zmenu držby vozidla,

b)

výmenu karosérie, výmenu rámu, prestavbu vozidla alebo zmenu, ktorú zaevidoval okresný úrad, ak nevydal úplné osvedčenie o evidencii časť II,

c)

trvalú zmenu farby vozidla,

d)

odhlásenie vozidla do cudziny,

e)

zápis schváleného spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii časti II alebo zrušenie takéhoto zápisu,

f)

zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík a schválených rozmerov ráfikov, ak tento zápis nevykonal okresný úrad,

g)

zrušenie zápisu nesprávnych alebo neúplných údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť I alebo časť II a zápis správnych údajov do týchto dokladov.

(2)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla splnomocnený na tento úkon vlastníkom vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu.

(3)

Skutočnosti podľa odseku 1 a 2 je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť ktorémukoľvek orgánu Policajného zboru do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Orgán Policajného zboru zapíše zmenu podľa odseku 1 písm. a), d) alebo odseku 2 len so súhlasom vlastníka vozidla alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu59c) a zmenu podľa odseku 1 písm. b) zapíše, ak okresný úrad vyznačil túto zmenu v osvedčení o evidencii časť II a nevydal úplné osvedčenie o evidencii časť II.60) Orgán Policajného zboru pred vykonaním zmeny v evidencii vozidiel podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 preverí, či z registra prevádzkových záznamov vozidiel bol poskytnutý výpis, ak držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla uvedie číslo tohto výpisu.

(4)

Držiteľ vozidla je povinný pri oznámení zmeny držby vozidla uviesť potrebné údaje o novom držiteľovi vozidla a vlastníkovi vozidla. Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nie je osobne prítomná na orgáne Policajného zboru pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. a), orgán Policajného zboru túto zmenu vykoná len po predložení písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla. Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku44) držiteľovi vozidla alebo ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

(5)

Ak orgán Policajného zboru po oznámení straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii časť I, časť II alebo tabuľky s evidenčným číslom nevydáva nové osvedčenie o evidencii časť I, časť II alebo tabuľku s evidenčným číslom, postupuje rovnako ako v § 72 ods. 3. Nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II môže na základe žiadosti vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla vydať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované, alebo orgán Policajného zboru, ktorý vedie evidenciu vozidiel, kde si žiadateľ podá žiadosť o jeho vydanie. Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I, časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom nájdené a nebolo vydané nové osvedčenie alebo nová tabuľka s evidenčným číslom, orgán Policajného zboru ich na požiadanie vráti držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla.

(6)

Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. c) a d) je povinný na vykonanie evidenčných úkonov predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“ nie starší ako 15 dní; pri oznámení odhlásenia vozidla do cudziny držiteľ vozidla môže predložiť aj odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „dočasne spôsobilé“ nie starší ako 15 dní, ak sú údaje na identifikátoroch vozidla čitateľné a bezpečne určiteľné.61)

(7)

Ak držiteľ vozidla predloží odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „nespôsobilé“ alebo „dočasne spôsobilé“ z dôvodu chýbajúcich údajov na identifikátoroch vozidla alebo z dôvodu odstránenia tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo VIN,62) orgán Policajného zboru postupuje podľa osobitného predpisu.63)

(8)

Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny v evidencii vozidiel je povinný predložiť osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané; to neplatí, ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II zadržané podľa § 72 ods. 1 písm. a) až c), f) a g), pričom držiteľ vozidla preukázal pominutie dôvodov na ich zadržanie a nebolo vydané nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, alebo ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II stratené alebo odcudzené. Povinnosť predložiť osvedčenie o evidencii časť I neplatí pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. a), ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nie je osobne prítomná na orgáne Policajného zboru. Okrem toho je držiteľ vozidla povinný predložiť ďalšie doklady preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento úkon zavedené. Ak držiteľ vozidla žiada o zápis schváleného spájacieho zariadenia, je povinný predložiť doklad o jeho typovom schválení doklad o homologizácii podľa osobitného predpisu63b) alebo potvrdenie, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla. Ak držiteľ vozidla žiada o zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík a schválených rozmerov ráfikov, je povinný predložiť potvrdenie, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla.

(9)

Orgán Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel podľa odseku 1 a 2 a držiteľovi vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

(10)

Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods. 1 písm. a) až d), f) a h) až k), orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa odseku 1 písm. a), g), ak ide o zmenu údajov o držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla a odseku 2, pričom osvedčenie o evidencii časť I, časť II ani tabuľku s evidenčným číslom nevydáva; tento postup neplatí, ak bol uplatnený postup podľa § 72 ods. 7. Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods. 1 písm. a) z dôvodu nespôsobilosti vozidla alebo technickej nespôsobilosti vozidla na cestnú premávku, alebo podľa § 72 ods. 1 písm. b), orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa odseku 1 písm. d), pričom tabuľku s evidenčným číslom nevydáva; tento postup neplatí, ak bol uplatnený postup podľa § 72 ods. 7.

(11)

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť odcudzenie vozidla najbližšiemu orgánu Policajného zboru.

(12)

Povinnosť držiteľa vozidla osobne oznámiť orgánu Policajného zboru zmenu podľa odseku 1 neplatí, ak okresný úrad vykonal zmenu v evidencii vozidiel, pričom vydal úplné osvedčenie o evidencii časť II.63c)

(13)

Zmenu držby vozidla je možné vykonať aj pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie podľa § 119a alebo pri pozastavení prevádzky vozidla.38a)

(14)

Pri zmene držby vozidla sa ponechávajú tabuľky s evidenčným číslom na vozidle a to aj v tom prípade, ak má nový držiteľ adresu pobytu, sídla, prevádzkarne alebo organizačnej zložky v pôsobnosti iného orgánu Policajného zboru.

(15)

Ak pri zmene držby vozidla je nový držiteľ vozidla osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť I a časť II; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené.

(16)

Ak pri zmene držby vozidla nie je nový držiteľ vozidla osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť II. Orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I a časť II na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa § 116a ods. 6.

(17)

Pri zmene držby vozidla, odhlásení vozidla do cudziny, vyradení vozidla z evidencie alebo pri výmene tabuľky s evidenčným číslom si môže doterajší držiteľ vozidla ponechať tabuľky s evidenčným číslom; túto skutočnosť je povinný oznámiť orgánu Policajného zboru.

(18)

Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom a nový držiteľ vozidla je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť I a časť II; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené. Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť predmetnému vozidlu.

(19)

Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom a nový držiteľ vozidla nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť II. Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť predmetnému vozidlu. Orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a podľa potreby aj tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa § 116a ods. 6.

§ 116a - Zmeny v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby
(1)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 2 aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody a ak bolo vozidlu pred oznámením zmeny vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané.

(2)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. a) aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.64) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa prvej vety len po priložení plnomocenstva s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza, alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, v rámci elektronickej služby zavedenej na zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. a); to neplatí, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku44) držiteľovi vozidla alebo ak osoba, na ktorú sa držba vozidla prevádza, zaslala plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom ho podpísala kvalifikovaným elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

(3)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. c), e) a f), o zmenu doplnkovej farby a zvláštnej výbavy vozidla aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. c) a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak prijal z poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel elektronickú informáciu o podrobení vozidla kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“ nie staršiu ako 15 dní a ak tomu nebránia iné zákonné dôvody. Ak držiteľ vozidla žiada o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. e) alebo písm. f), je povinný priložiť doklad alebo potvrdenie podľa § 116 ods. 8.

(4)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže oznámiť stratu alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii časti I, časti II alebo tabuľky s evidenčným číslom aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

(5)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. g), ak ide o zmenu údajov o držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65)

(6)

Pri vykonaní zmeny v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I a časť II na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla. Držiteľ vozidla je povinný pri prevzatí osvedčenia o evidencii časť II predchádzajúce osvedčenie o evidencii časť I a časť II odovzdať doručovacej službe, inak mu osvedčenie o evidencii časť I a časť II doručovacia služba neodovzdá. Povinnosť odovzdania osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II neplatí, ak je predchádzajúce osvedčenie časť I alebo časť II pred prevzatím nového osvedčenia evidované ako stratené alebo odcudzené.

(7)

Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods. 1 písm. a) až d), f) a h) až k), orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa odsekov 1, 2 a 5, pričom postupuje podľa § 116 ods. 10.

(8)

Ak vlastník vozidla evidovaného v Slovenskej republike uzatvoril zmluvu na predaj vozidla s osobou, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte alebo ktorá zabezpečuje predaj takýchto vozidiel, takáto osoba môže požiadať o zmenu držby vozidla prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinná žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom,64) k žiadosti priložiť zmluvu o sprostredkovaní predaja vozidla podpísanú vlastníkom vozidla a písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza, alebo doklad o nadobudnutí vlastníctva vozidla s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza. Povinnosť priloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníctva vozidla s osvedčeným podpisom neplatí, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku44) držiteľovi vozidla alebo ak osoba, na ktorú sa držba vozidla prevádza, zaslala plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

(9)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. a) aj na pracovisku kontroly originality vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo vozidlu pred oznámením zmeny vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude také osvedčenie vydané, pričom pracovisko kontroly originality vozidiel je povinné žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný k žiadosti priložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza, alebo doklad o nadobudnutí vlastníctva vozidla s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza. Povinnosť priloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníctva vozidla s osvedčeným podpisom neplatí, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla alebo ak osoba, na ktorú sa držba vozidla prevádza, zaslala plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

(10)

Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom vozidla, orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť na predmetné vozidlo. Orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a podľa potreby aj tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa odseku 6.

Zápis vlastníka vozidla a držiteľa vozidla
§ 118
(1)

Orgán Policajného zboru vykoná zmeny v evidencii, ak o to požiada vlastník vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii časť I alebo časť II alebo vlastník vozidla, ktorý hodnovernými dokladmi preukáže spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla a plnenie s tým súvisiacich povinností; povinnosti podľa § 116 v tomto prípade plní vlastník vozidla.

(2)

Ak vlastník vozidla, držiteľ vozidla alebo osoba podľa § 116a ods. 8 požiadala o zmenu držby vozidla prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, na nového držiteľa vozidla prechádzajú práva a povinnosti držiteľa vozidla dňom automatizovaného oznámenia vykonania tejto zmeny orgánom Policajného zboru.

(3)

Na zmenu držby vozidla sa použijú ustanovenia § 114 ods. 4 a 5 a § 115 ods. 4.

(4)

Orgán Policajného zboru nevykoná zápis o zmene držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a zmenu údajov o vlastníkovi vozidla, ak súdny exekútor vyznačil v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, že sa proti vlastníkovi vozidla vedie exekučné konanie, alebo po doručení oznámenia od oprávneného orgánu, že sa proti vlastníkovi vozidla vedie výkon rozhodnutia. Ak vlastník vozidla predloží orgánu Policajného zboru zápisnicu o vykonaní dražby vozidla podľa osobitného predpisu,65aa) doterajšie evidované exekučné konania alebo výkon rozhodnutia na vydraženom vozidle sa rušia.

(5)

Orgán Policajného zboru nevykoná zmenu držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a zmenu údajov o vlastníkovi vozidla, ak je vozidlo zaistené podľa osobitného predpisu.65ab)

§ 119 - Odhlásenie vozidla do cudziny
(1)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla prihláseného do evidencie je pri odhlásení vozidla do cudziny povinný na vykonanie evidenčného úkonu predložiť osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, doklady podľa § 114 ods. 7 a § 116 ods. 6, preukázať svoju totožnosť, vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento účel zavedené, uviesť potrebné údaje o osobe s pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorú orgán Policajného zboru zaeviduje ako nového držiteľa vozidla a nového vlastníka vozidla, a odovzdať tabuľku s evidenčným číslom; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené. Tabuľky s evidenčným číslom sa nemusia odovzdať ani vtedy, ak ide o postup podľa § 116 ods. 17.

(2)

Orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu, sídla alebo prevádzkarne držiteľa vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, v ktorom je ako držiteľ vozidla uvedená osoba s pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, na požiadanie pridelí vozidlu zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V a vydá tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V. Orgán Policajného zboru obmedzí platnosť vydaných dokladov a tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V do 30 dní od odhlásenia vozidla do cudziny.

(3)

Vlastník dosiaľ neevidovaného vozidla podľa § 115 je pri odhlásení vozidla do cudziny povinný na vykonanie evidenčného úkonu predložiť doklady podľa § 114 ods. 7, preukázať svoju totožnosť, vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento účel zavedené a uviesť potrebné údaje o osobe s pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorú orgán Policajného zboru zaeviduje ako nového držiteľa vozidla a nového vlastníka vozidla; v takom prípade orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta, kde bolo vozidlo prevzaté, vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, v ktorom je ako držiteľ vozidla uvedená osoba s pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, na požiadanie pridelí vozidlu zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V a vydá tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V. Orgán Policajného zboru obmedzí platnosť vydaných dokladov a tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V do 30 dní od odhlásenia vozidla do cudziny.

(4)

Orgán Policajného zboru nevykoná odhlásenie vozidla do cudziny, ak toto vozidlo bolo vyradené z evidencie vozidiel Slovenskej republiky alebo z evidencie vozidiel iného štátu.

(5)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla prihláseného do evidencie vozidiel môže požiadať o odhlásenie vozidla do cudziny aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, pričom je povinný žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak prijal z poverenej technickej služby kontroly originality vozidla elektronickú informáciu o podrobení vozidla kontrole originality vozidla podľa § 116 ods. 6, a ak tomu nebránia iné zákonné dôvody; ak však orgán Policajného zboru prijal informáciu o podrobení vozidla kontrole originality vozidla s výsledkom „dočasne spôsobilé“ z dôvodu chýbajúcich údajov na identifikátoroch vozidla alebo z dôvodu odstránenia tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo VIN,62) orgán Policajného zboru žiadateľovi automatizovane spätne oznámi, že vykonaniu evidenčného úkonu bránia zákonné dôvody, pričom postupuje podľa osobitného predpisu.63)

(6)

Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods. 1 písm. a) z dôvodu nespôsobilosti vozidla alebo technickej nespôsobilosti vozidla na cestnú premávku, alebo podľa § 72 ods. 1 písm. b), orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa odseku 5, pričom tabuľku s evidenčným číslom nevydáva; tento postup neplatí, ak bol uplatnený postup podľa § 72 ods. 7.

(7)

Pri odhlásení vozidla do cudziny prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa § 116a ods. 6.

(8)

Povinnosť predloženia dokladu podľa § 116 ods. 6 neplatí, ak sa pri vývoze vozidla do cudziny nemení držiteľ vozidla.

§ 119a - Dočasné vyradenie vozidla z evidencie
(1)

Orgán Policajného zboru dočasne vyradí vozidlo z evidencie vozidiel, ak o to jeho vlastník alebo držiteľ osobne požiada; orgán Policajného zboru dočasne vyradí vozidlo z evidencie vozidiel aj vtedy, ak o to osobne požiada osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie vozidiel najviac na 20 rokov.

(2)

Vlastník vozidla, držiteľ vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, je pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel povinná vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento účel zavedené, odovzdať osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené.

(3)

Vlastníkovi vozidla, držiteľovi vozidla alebo osobe, na ktorú sa držba vozidla previedla, orgán Policajného zboru vydá potvrdenie o dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel.

(4)

Počas celej doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel vozidlo nesmie byť prevádzkované v cestnej premávke, vozidlo nesmie byť zničené a musí byť prístupné orgánu Policajného zboru; to neplatí, ak vozidlo bolo podľa osobitného predpisu49) odovzdané na spracovanie a následne bolo vyradené z evidencie vozidiel. Orgán Policajného zboru na túto povinnosť upozorní vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie.

(5)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie vozidiel, ktorý chce také vozidlo prevádzkovať v cestnej premávke pred uplynutím lehoty skončenia dočasného vyradenia vozidla, je povinný písomne požiadať orgán Policajného zboru o opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel.

(6)

Orgán Policajného zboru pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel vráti vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla odovzdané osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a tabuľku s evidenčným číslom. Ak bolo vozidlu pri dočasnom vyradení z evidencie vozidiel vydané osvedčenie o evidencii pred 1. júnom 2010, orgán Policajného zboru vydáva nové osvedčenie o evidencii časť I a časť II.

(7)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel je povinný vozidlo, ktoré nemá platnú technickú kontrolu vozidla a motorové vozidlo, ktoré nemá platnú emisnú kontrolu motorového vozidla, podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha.65a) Orgán Policajného zboru na túto povinnosť upozorní vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla pri zaradení vozidla do evidencie vozidiel.

(8)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie, je povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty dočasného vyradenia písomne požiadať orgán Policajného zboru o

a)

opätovné zaradenie vozidla do evidencie,

b)

predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie,

c)

vyradenie vozidla z evidencie,

d)

zmenu držby vozidla,

e)

zmenu vlastníckeho práva k vozidlu alebo

f)

zápis vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla.

(9)

Pri predĺžení lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa primerane postupuje podľa odsekov 1 až 4. Orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa odseku 8 písm. d) až f), ak tomu nebránia iné zákonné dôvody, pričom osvedčenie o evidencii časť I, časť II ani tabuľku s evidenčným číslom nevydáva.

(10)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o dočasné vyradenie vozidla z evidencie aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo dočasne z evidencie a žiadateľovi automatizovane oznámi vyradenie, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

(11)

Orgán Policajného zboru dočasne vyradí vozidlo z evidencie, ak prijal informáciu o zaistení vozidla podľa osobitného predpisu.65ab) Orgán Policajného zboru opätovne zaradí vozidlo do evidencie, ak dostal informáciu o ukončení zaistenia vozidla.

Vyraďovanie vozidiel z evidencie
§ 120
(1)

Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie, ktoré nepodlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu,66) ak o to jeho vlastník alebo držiteľ požiada; orgán Policajného zboru vyradí také vozidlo z evidencie aj vtedy, ak o to požiada osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla. Ak o vyradenie vozidla z evidencie podľa prvej vety nepožiadal jeho vlastník, orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie len so súhlasom vlastníka vozidla.

(2)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré nepodlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu,66) je pri vyradení vozidla z evidencie povinný vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento účel zavedené, odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané a tabuľku s evidenčným číslom, rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla, potvrdenie príslušného národného orgánu Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA o tom, že vozidlo má alebo bude mať historickú hodnotu, alebo potvrdenie múzea o nadobudnutí vozidla do zbierok;66a) osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené.

(3)

Ak bolo staré vozidlo odovzdané na spracovanie, vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, a tabuľku s evidenčným číslom; osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené. Orgán Policajného zboru vyradí staré vozidlo z evidencie, ak obdržal od spracovateľa starých vozidiel potvrdenie o prevzatí vozidla na spracovanie.

(4)

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie, orgán Policajného zboru vyradí také vozidlo z evidencie až po získaní informácie príslušného orgánu štátu, ktorý vozidlo eviduje. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie aj bez žiadosti držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ak prijal informáciu zo štátu, ktorý vozidlo eviduje.

(5)

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v štáte inom ako je štát Európskeho hospodárskeho priestoru, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie, je povinný predložiť potvrdenie príslušného orgánu štátu, do ktorého bolo vozidlo vyvezené.

(6)

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ starého vozidla žiada vyradiť z evidencie vozidlo, ktoré má byť odovzdané na spracovanie v inom štáte, orgán Policajného zboru vyradí také vozidlo z evidencie iba po predložení písomného dokladu s uvedením dôvodu spracovania vozidla v inom štáte spolu s jeho osvedčeným prekladom.

(7)

Vyradením z evidencie vozidlo stráca schválenie na prevádzku v cestnej premávke.

(8)

Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie, smie byť znova prihlásené do evidencie vozidiel, len ak sa opätovne schváli na prevádzku v cestnej premávke.

(9)

Vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla orgán Policajného zboru vydá písomné potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie.

(10)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, na spracovanie ktorého sa nevzťahujú ustanovenia o spracovaní starých vozidiel podľa osobitného predpisu,66b) môže požiadať o vyradenie vozidla z evidencie aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie a žiadateľovi automatizovane oznámi vyradenie, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

(11)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný do 15 dní po automatizovanom oznámení orgánu Policajného zboru podľa odseku 10 odovzdať pôvodne vydané osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, a tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí, ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržané a nebolo vydané nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, alebo ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II stratené alebo odcudzené.

(12)

Vlastník vozidla alebo držiteľ starého vozidla, ktorý odovzdal staré vozidlo osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel, môže požiadať o vyradenie vozidla z evidencie aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie a žiadateľovi automatizovane oznámi vyradenie, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

(13)

Tabuľky s evidenčným číslom sa nemusia odovzdať, ak ide o postup podľa § 116 ods. 17. Ak sa vyraďuje z evidencie vozidlo, ktoré podlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu66) a uplatní sa postup podľa § 116 ods. 17, držiteľ vozidla je povinný pred odovzdaním vozidla na spracovanie túto skutočnosť oznámiť orgánu Policajného zboru.

§ 121
(1)

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, rozhodne o vyradení vozidla z evidencie aj na návrh príslušného orgánu.67)

(2)

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak bolo rozhodnuté o jeho trvalom vyradení z cestnej premávky alebo ak je v evidencii vozidiel vozidlo, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke alebo schválenie na prevádzku v cestnej premávke bolo neplatné alebo bolo zrušené.

(3)

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí staré vozidlo z evidencie, ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rozhodnutí určil, že vozidlo je starým vozidlom.

§ 122 - Zastupovanie
(1)

Iná osoba môže za vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla konať, len ak jej bolo udelené písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla, alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Ak držiteľ vozidla nie je totožný s vlastníkom vozidla, iná osoba môže za držiteľa vozidla konať, len ak jej vlastník vozidla udelil písomné plnomocenstvo so svojím osvedčeným podpisom. Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla pri podaní žiadosti o zaevidovanie vozidla alebo žiadosti o zmenu v evidencii vozidiel splnomocní na vykonanie úkonu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom Policajného zboru, nevyžaduje sa osvedčený podpis vlastníka alebo držiteľa vozidla.

(2)

Iná osoba môže za vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla konať, ak jej vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla udelil plnomocenstvo podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom64) opatreným časovou pečiatkou prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom ustanovenia o podmienkach vydania osvedčenia o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo vykonania evidenčného úkonu, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, a o povinnostiach pre držiteľa vozidla a vlastníka vozidla platia rovnako, ako sú ustanovené v § 115 až 132a.

TRETIA HLAVA
EVIDENČNÉ ČÍSLA

Evidenčné číslo
§ 123
(1)

Každé vozidlo podliehajúce evidencii musí mať pridelené evidenčné číslo.

(2)

Evidenčné číslo pridelí a tabuľku s evidenčným číslom vydá orgán Policajného zboru, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie vozidiel.

(3)

Tabuľka s evidenčným číslom môže byť vyrobená

a)

zo zliatin ľahkých kovov alebo

b)

zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla.

(4)

Držiteľ vozidla je povinný vydanú tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne pripevniť na vozidlo; to neplatí, ak ide o postup podľa § 116 ods. 17. Tabuľka s evidenčným číslom nesmie byť pripevnená spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť a znemožňuje jej čitateľnosť alebo identifikáciu. Ak boli vozidlu vydané dve tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla je povinný bezodkladne pripevniť na vozidlo obe tabuľky. Ak bol uplatnený postup podľa § 116 ods. 17, je držiteľ tabuľky s evidenčným číslom povinný chrániť tabuľky pred stratou alebo odcudzením; ak už toto evidenčné číslo nebude chcieť prideliť inému vozidlu, je povinný tabuľky s evidenčným číslom bezodkladne odovzdať najbližšiemu orgánu Policajného zboru. Tabuľku s evidenčným číslom si môže jej držiteľ ponechať najdlhšie jeden rok bez toho, aby bola pridelená inému vozidlu; po uplynutí tejto lehoty nesmie byť pridelená inému vozidlu a ak v rámci tejto lehoty nebola pridelená alebo odovzdaná, eviduje sa ako stratená.

(5)

Bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s nečitateľnou alebo poškodenou tabuľkou sa vozidlo nesmie používať v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste.

(6)

Na tabuľke s evidenčným číslom ani v jej blízkosti na vozidle s výnimkou poznávacej značky Slovenskej republiky alebo značky s písmenami CD alebo CC nesmú byť umiestnené nijaké nápisy ani označenia, ktoré by bránili riadnej čitateľnosti evidenčného čísla.

(7)

Držiteľ vozidla je povinný bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru tabuľku s evidenčným číslom, ak bolo vozidlu pridelené nové evidenčné číslo, ak bola vozidlu pridelená tabuľka s evidenčným číslom podľa odseku 12 alebo odseku 13 alebo ak je tabuľka s evidenčným číslom poškodená; povinnosť odovzdať tabuľku s evidenčným číslom neplatí, ak ide o postup podľa § 116 ods. 17. Odcudzenie tabuľky s evidenčným číslom je držiteľ vozidla povinný bezodkladne oznámiť najbližšiemu orgánu Policajného zboru.

(8)

Orgán Policajného zboru pridelí nové evidenčné číslo a vydá tabuľku s evidenčným číslom držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla, ak o to požiada. Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu evidenčné číslo, ku ktorému už má držiteľ vozidla ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ak o to držiteľ vozidla požiada. Ak držiteľ vozidla požiadal o pridelenie evidenčného čísla na orgáne Policajného zboru, ktorý nepridelil predchádzajúce evidenčné číslo, orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa § 116a ods. 6.

(9)

Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla kategórie M, N, O a R68) možno takémuto vozidlu prideliť tabuľku s evidenčným číslom vyrobenú zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla. Ak sa vozidlu prideľuje predná tabuľka aj zadná tabuľka s evidenčným číslom, orgán Policajného zboru na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla vydá jednu tabuľku s evidenčným číslom vyhotovenú zo zliatin ľahkých kovov, ktorá musí byť umiestnená vpredu na vozidle, a jednu tabuľku s evidenčným číslom vyhotovenú zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla, ktorá musí byť umiestnená vzadu na vozidle.

(10)

Ak sa vozidlu prideľuje predná aj zadná tabuľka s evidenčným číslom a došlo ku strate alebo odcudzeniu len jednej tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru druhú tabuľku s evidenčným číslom; pri poškodení len jednej tabuľky s evidenčným číslom je povinný odovzdať obidve tabuľky s evidenčným číslom.

(11)

Ak došlo k strate, odcudzeniu alebo k poškodeniu tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla môže požiadať o vydanie duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom; o duplikát tabuľky s pôvodným evidenčným číslom môže držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla požiadať najviac dvakrát. Duplikát tabuľky s pôvodným evidenčným číslom sa označuje arabským číslom v krúžku v pravom hornom rohu tabuľky. O vydanie duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom nemôže požiadať držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla, ktoré má pridelené osobitné evidenčné číslo podľa § 126 ods. 6.

(12)

Ak vozidlo má už pridelenú tabuľku s evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. a), možno na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla prideliť novú tabuľku s pôvodným evidenčným číslom vyrobenú z priehľadnej zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla.

(13)

Ak vozidlo má už pridelenú tabuľku s evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. b), možno na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla prideliť novú tabuľku s pôvodným evidenčným číslom vyhotovenú zo zliatin ľahkých kovov.

(14)

Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná nová tabuľka s pôvodným evidenčným číslom alebo nová tabuľka s novým evidenčným číslom za stratenú alebo za odcudzenú tabuľku s evidenčným číslom a svoju predchádzajúcu tabuľku s evidenčným číslom našiel alebo inak získal späť, je povinný predchádzajúcu tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne odovzdať najbližšiemu orgánu Policajného zboru.

(15)

Každý, kto nájde tabuľku s evidenčným číslom, je povinný ju bezodkladne odovzdať najbližšiemu orgánu Policajného zboru alebo policajtovi.

(16)

Evidenčné číslo musí byť vždy dobre čitateľné. Ak je vozidlo vybavené spájacím zariadením, ktoré bez zapojenia prípojného vozidla do jazdnej súpravy znemožňuje riadnu čitateľnosť evidenčného čísla, musí byť toto spájacie zariadenie demontované. Ak je vozidlo vybavené schváleným nosičom bicykla, ktorý znemožňuje riadnu čitateľnosť evidenčného čísla, musí byť tabuľka s evidenčným číslom premiestnená na predpísané miesto na nosiči bicykla vrátane predpísaného osvetlenia alebo musí byť na predpísané miesto pripevnená tabuľka s rovnakým evidenčným číslom, ako je evidenčné číslo vozidla, o ktorú môže držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla požiadať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované. Tabuľka s evidenčným číslom určená pre nosič bicyklov sa označuje nápisom „NOSIČ“ na pravej strane tabuľky.

(17)

Ak bola vydaná tabuľka s evidenčným číslom podľa odseku 16, držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla nesmie takúto tabuľku pripevniť na miesto pôvodnej tabuľky s evidenčným číslom podľa odseku 4.

(18)

Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, alebo hybridného elektrického vozidla s možnosťou externého nabíjania možno takému vozidlu vydať tabuľku s evidenčným číslom určenú pre také vozidlá.

(19)

Na žiadosť držiteľa vozidla, vlastníka vozidla alebo osoby, ktorá požiadala o prihlásenie vozidla do evidencie, možno prideliť evidenčné číslo, ktoré bolo v minulosti pridelené inému vozidlu, ak tabuľka s evidenčným číslom bola orgánom Policajného zboru, osobou oprávnenou na zber starých vozidiel alebo spracovateľom starých vozidiel znehodnotená v súvislosti s evidenčným úkonom; ak sa vozidlu vydávajú dve tabuľky s evidenčným číslom, podmienkou na pridelenie takého evidenčného čísla je znehodnotenie obidvoch tabuliek s evidenčným číslom.

(20)

Vzory tabuliek s evidenčným číslom, ich rozmery, miesto upevnenia na vozidle, vyhotovenie, označenie údajov uvádzaných na tabuľkách s evidenčným číslom a okruh vozidiel, ktorým možno vydať príslušné tabuľky s evidenčným číslom, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

§ 124
(1)

Evidenčné číslo tvoria písmená a číslice. Za prvou dvojicou písmen sa za štátnym znakom Slovenskej republiky uvádzajú tri číslice a dvojica písmen.

(2)

Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla možno prideliť evidenčné číslo, v ktorom sa na prvých dvoch miestach uvádzajú písmená a za štátnym znakom Slovenskej republiky sa uvádzajú písmená, číslice alebo kombinácia písmen a číslic iná ako je uvedená v odseku 1; to neplatí, ak by sa tým vytvorilo evidenčné číslo, ktoré sa prideľuje vozidlu podľa § 125, zvláštne evidenčné číslo alebo osobitné evidenčné číslo.

(3)

Evidenčné číslo podľa odseku 2 nemožno prideliť, ak držiteľ vozidla žiada o pridelenie evidenčného čísla

a)

prideleného inému vozidlu,

b)

v ktorom sa nachádzajú hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy alebo ktoré tvorí takéto výrazy,

c)

v ktorom sa nachádza názov alebo skratka názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického hnutia alebo ktoré tvorí takýto názov alebo jeho skratku,

d)

v ktorom sa nachádza text podporujúci alebo propagujúci hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú neznášanlivosť alebo ktoré tvorí takýto text, alebo

e)

obsahujúceho písmená s diakritickým znamienkom alebo malé písmená.

(4)

Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije pri prideľovaní evidenčného čísla

a)

prípojnému vozidlu vrátane prípojného vozidla za motocykel, motorovú trojkolku a štvorkolku,

b)

vozidlám štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, štátnych fondov a štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií.

(5)

Orgán Policajného zboru vydá tabuľku s evidenčným číslom zo svojich skladových zásob, o ktoré požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla súčasne so žiadosťou o prihlásenie vozidla do evidencie alebo o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

§ 125
(1)

Evidenčné číslo vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky tvorí dvojica písmen EE a päť číslic.

(2)

Evidenčné číslo vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou tvorí dvojica písmen ZZ a päť číslic.

(3)

Vozidlám členov cudzích zastupiteľských úradov so sídlom v Slovenskej republike, ktorí požívajú diplomatickú imunitu a výsady, orgán Policajného zboru vydáva súčasne s tabuľkou s evidenčným číslom aj značku s písmenami CD alebo CC.

(4)

Vzor značiek s písmenami CD a CC a ich rozmery ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

§ 126 - Osobitné evidenčné číslo
(1)

Vozidlu môže byť pridelené osobitné evidenčné číslo, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie pracovných alebo obdobných úloh patriacich do pôsobnosti jeho držiteľa.

(2)

Vodič vozidla opatreného tabuľkou s osobitným evidenčným číslom, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie úloh podľa odseku 1, nie je povinný rešpektovať zákaz vjazdu, zákaz zastavenia ani zákaz státia vyplývajúci z dopravných značiek a z § 59 ods. 2 a 3 o vjazde vozidiel do pešej zóny a o státí v obytnej zóne a pešej zóne. Pritom je povinný dbať na potrebnú opatrnosť a nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

(3)

Osobitné evidenčné číslo tvoria

a)

písmeno P a päť číslic, ktoré oddeľuje štátny znak, alebo

b)

dvojica číslic a päť číslic, ktoré oddeľuje štátny znak.

(4)

Za osobitné evidenčné číslo podľa odseku 3 písm. b) sa považuje aj evidenčné číslo vozidiel uvedených v odseku 6 tvorené dvojicou číslic a za pomlčkou piatimi číslicami.

(5)

Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. a) možno označiť len vozidlo Policajného zboru a ministerstva vnútra.

(6)

Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. b) možno označiť len vozidlo ozbrojených síl, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku v jeho pôsobnosti.

(7)

Za písmenom P podľa odseku 3 písm. a) môže byť uvedené aj ďalšie písmeno.

Zvláštne evidenčné číslo
§ 127
(1)

Motorové vozidlo alebo jeho prípojné vozidlo, ktorého vlastník požiada o schválenie jednotlivého vozidla,69)ktoré podlieha evidencii a nemá pridelené evidenčné číslo podľa § 114 ods. 6, ktoré bolo odhlásené do cudziny podľa § 119 alebo ktoré nepodlieha evidencii a je historickým alebo športovým vozidlom, sa môže použiť v cestnej premávke, len ak má pridelené zvláštne evidenčné číslo, pripevnenú tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a jeho vodič má pri sebe ustanovené doklady.

(2)

Zvláštne evidenčné číslo môže prideliť a tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a ustanovené doklady vydať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu alebo podľa sídla alebo prevádzkarne žiadateľa; tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V môže vydať aj orgán Policajného zboru podľa miesta, kde bolo vozidlo prevzaté.

(3)

Zvláštne evidenčné číslo tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch okrem zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno H alebo S, ktoré môžu byť usporiadané v jednom riadku.

(4)

V prvom riadku sa uvádza dvojica písmen; to neplatí ak ide o zvláštne evidenčné číslo podľa odseku 12.

(5)

V druhom riadku sa uvádza písmeno M, V, H, S, Z alebo F a tri číslice; ak je zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H alebo S usporiadané v jednom riadku, písmeno H alebo S a tri číslice sa uvádzajú za prvou dvojicou písmen. Za písmeno M, V, H, S, Z alebo F sa môže uviesť aj ďalšie písmeno.

(6)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M sa môže prideliť novovyrobenému vozidlu, novokúpenému vozidlu, ktoré dosiaľ nebolo evidované, alebo vozidlu používanému na skúšobnú prevádzku.69a)

(7)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V sa môže prideliť len vozidlu určenému na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky. Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V sa vyznačuje doba jej platnosti.

(8)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H sa môže prideliť len historickému vozidlu.69b)

(9)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno S sa môže prideliť len športovému vozidlu.69c)

(10)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno Z sa môže prideliť len vozidlu kategórie PS a LS.70)

(11)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno F sa môže prideliť len jednotlivému vozidlu s obmedzenou prevádzkou.70a) Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno F sa vyznačuje doba jej platnosti.

(12)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce v prvom riadku písmeno C a v druhom riadku päť číslic sa môže prideliť a tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C sa môžu vydať jednotlivému vozidlu podľa odseku 1 a vozidlu podľa odseku 13; za písmenom C sa môže uviesť aj ďalšie písmeno. Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C sa vyznačuje doba jej platnosti.

(13)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie sú schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu,69) ak sú používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať

a)

meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

b)

názov, adresu sídla alebo prevádzkarne a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,

c)

základné technické údaje vozidla, a to

1.

značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,

2.

dĺžku, šírku a výšku vozidla,

d)

fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,

e)

odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke,

f)

dátum a podpis žiadateľa.

(14)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C podľa odseku 13 nemožno prideliť vozidlám, ktorým možno udeliť

a)

schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa osobitného predpisu,70a)

b)

povolenie skúšobnej prevádzky podľa osobitného predpisu,69a)

c)

dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla podľa osobitného predpisu,70b)

d)

opätovné schválenie jednotlivého vozidla podľa osobitného predpisu,70ba)

e)

dodatočné schválenie jednotlivého vozidla podľa osobitného predpisu.70bb)

(15)

Tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom možno vydať len na nevyhnutne potrebnú dobu; to neplatí, ak sa vydáva tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno Z. Orgán Policajného zboru obmedzí platnosť vydaných dokladov k tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno

a)

M najviac na päť rokov,

b)

H na dobu uvedenú v dokladoch vydaných príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, najviac však na päť rokov,

c)

S na dobu uvedenú v dokladoch vydaných príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov FIA alebo národným orgánom Medzinárodnej organizácie FIM, najviac však na päť rokov,

d)

F najviac na desať rokov,

e)

C najviac na tri roky.

§ 128
(1)

Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M možno vydať

a)

schváleným vozidlám na prevádzku v cestnej premávke, ak o vydanie tabuľky požiadal

1.

výrobca vozidla,

2.

zástupca výrobcu vozidla,

3.

predajca nového vozidla,

4.

stredná škola, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, ktorých študijné programy alebo výskumná činnosť sú zamerané na motorové vozidlá, alebo

5.

právnická osoba, ktorej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa osobitného predpisu,70c) pričom výskum a vývoj sú zamerané na motorové vozidlá,

b)

neschváleným vozidlám na prevádzku v cestnej premávke, ak o vydanie tabuľky požiadal držiteľ povolenia skúšobnej prevádzky.69a)

(2)

Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno C možno vydať okresnému úradu a osobe podľa § 112 ods. 10 na manipulačné jazdy ako absolvovanie testov v technickej službe overovania alebo vykonanie technickej kontroly vozidla, emisnej kontroly motorového vozidla a kontroly originality vozidla alebo na predvádzacie jazdy.

(3)

K tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C alebo písmeno M sa súčasne vydávajú aj tlačivá na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní, tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a určia sa podmienky na ich používanie.

(4)

Vzory tlačív uvedených v odseku 3 a osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

§ 129 - Ten, komu boli podľa § 127 vydané tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a príslušné tlačivá,
a)

môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla len na účel, na ktorý boli určené, a za podmienok určených orgánom Policajného zboru,

b)

môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a k nim vydané doklady len na dobu nevyhnutne potrebnú; súčasne sa na takú dobu obmedzí aj platnosť potvrdenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla,

c)

je povinný viesť prehľad o prideľovaní tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom a dokladov k nim na predpísaných tlačivách.

§ 130
(1)

Vozidlo označené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M, H, S alebo C sa môže použiť na jazdu do cudziny, len ak sa súčasne vydá osvedčenie o evidencii časť I.

(2)

Na osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a na osvedčenie o evidencii časť I a časť II takého vozidla sa vzťahujú ustanovenia o osvedčení o evidencii časť I a časť II.

§ 131
(1)

Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M, S alebo C, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, je povinný ich vrátiť do 30 dní od skončenia ich platnosti tomu, kto ich vydal.

(2)

Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno H, vráti orgánu Policajného zboru osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II a tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom do 30 dní od skončenia ich platnosti; tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom nemusí vrátiť, ak príslušný národný orgán Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA predĺžil platnosť preukazu historického vozidla alebo vydal nový preukaz historického vozidla.

§ 132 - Spoločné ustanovenia o osobitnom evidenčnom čísle a o zvláštnom evidenčnom čísle
(1)

Na osobitné evidenčné číslo, zvláštne evidenčné číslo a na doklady k nim vydávané sa primerane vzťahuje § 123.

(2)

Orgán Policajného zboru je oprávnený odobrať tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, ak ich používanie je v rozpore s týmto zákonom.

§ 132a - Výmena tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenia o evidencii prostredníctvom elektronickej služby
(1)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o výmenu tabuľky s evidenčným číslom, tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno S, H alebo Z, osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

(2)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o vydanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

(3)

Pri výmene tabuľky a osvedčenia podľa odseku 1 a pri vydaní tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa § 116a ods. 6.

§ 133 - Poznávacia značka
(1)

Ak sa vozidlo evidované v Slovenskej republike nachádza v cudzine, musí byť označené poznávacou značkou Slovenskej republiky; v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru stačí, ak je na vozidle pripevnená tabuľka s evidenčným číslom, ktorá má na ľavom okraji modrú plochu obsahujúcu 12 žltých hviezdičiek a rozlišovací znak Slovenskej republiky.

(2)

Vozidlo s evidenčným číslom cudzieho štátu musí byť v cestnej premávke označené poznávacou značkou štátu, v ktorom je evidované, a to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná; to neplatí pre vozidlo evidované v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, ak je na ňom pripevnená tabuľka s evidenčným číslom, ktorá má na ľavom okraji modrú plochu obsahujúcu 12 žltých hviezdičiek a rozlišovací znak štátu, v ktorom je vozidlo evidované.

(3)

Vzor poznávacej značky Slovenskej republiky a jej rozmery ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 134 - Výroba tlačív dokladov a tabuliek s evidenčným číslom a manipulácia s nimi

Tabuľku s evidenčným číslom a čistopisy tlačív dokladov podľa tohto zákona môže vyrábať alebo s nimi manipulovať len právnická osoba za podmienok určených ministerstvom vnútra; manipulovať s tlačivami dokladov a tabuľkami s evidenčným číslom môže aj právnická osoba, ktorej ich vydal orgán Policajného zboru podľa tohto zákona.

§ 135 - Osobitné povinnosti
(1)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, každý je povinný dostaviť sa na vlastné náklady na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla alebo dokladov a tabuľky s evidenčným číslom vydávaných podľa tohto zákona a podľa potreby dostaviť sa aj s vozidlom, umožniť skontrolovanie zobrazovanej hodnoty odometra, ak je ním vozidlo vybavené, a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle, a to aj na vyzvanie orgánu Policajného zboru v ním určenej lehote a na určené miesto.

(2)

Na vozidle, ktoré nepodlieha evidencii, musí byť počas jeho prevádzky v cestnej premávke čitateľne vyznačené meno, priezvisko a pobyt alebo názov a sídlo držiteľa vozidla s výnimkou dvojkolesových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

§ 136 - Osobitné ustanovenia o niektorých vozidlách
(1)

Ustanovenia šiestej časti tohto zákona okrem § 126 a § 132 ods. 1 sa nevzťahujú na vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku v jeho pôsobnosti, na vozidlá ozbrojených síl, Vojenského spravodajstva, vybrané vozidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, vozidlá hasičských jednotiek5a) určené na základe dohody Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s ich vlastníkmi, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Slovenskej informačnej služby, ktoré prideľujú svojim vozidlám evidenčné čísla, tabuľky s evidenčnými číslami a príslušné doklady, pričom majú oprávnenia obdobné ako orgán Policajného zboru. Orgánom podľa predchádzajúcej vety vydáva tabuľky s evidenčnými číslami a príslušné čistopisy dokladov, okrem tabuliek s osobitným evidenčným číslom podľa § 126 ods. 3 písm. b), ministerstvo vnútra.

(2)

Vozidlám zastupiteľských úradov, diplomatov, konzulov z povolania a ďalších osôb, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu počas svojho pôsobenia v Slovenskej republike, môže prideliť evidenčné číslo a vydať tabuľku s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii časť I a časť II aj ministerstvo vnútra, pričom má oprávnenia obdobné ako orgán Policajného zboru.

(3)

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla staršieho ako 30 rokov požiada pri evidenčnom úkone o vrátenie pôvodného dokladu o evidencii, orgán Policajného zboru vyznačí na tomto doklade jeho neplatnosť a vráti ho vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla.

SIEDMA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 137
(1)

Porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

(2)

Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je

a)

jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky; to neplatí, ak ide o cyklistu podľa § 4 ods. 2 písm. d),

b)

odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky,

c)

také porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej sa inému ublíži na zdraví alebo sa inému spôsobí škoda na majetku, alebo nesplnenie si povinností účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti,

d)

prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia v obci o 50 km ∙ h-1 a viac alebo mimo obce o 60 km ∙ h-1 a viac,

e)

počas vedenia vozidla držanie v ruke alebo iným spôsobom obsluhovanie telefónneho prístroja alebo iného telekomunikačného, audiovizuálneho alebo obdobného zariadenia okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla,

f)

jazda po požití lieku, ktorý môžu znížiť schopnosť vodiča bezpečne viesť vozidlo,

g)

použitie vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená,

h)

nezastavenie vozidla na pokyn STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo na signál svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom „Stoj!“,

i)

vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané,

j)

nedanie prednosti v jazde,

k)

neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,

l)

jazda v protismernej časti cesty, ak si to nevyžaduje situácia v cestnej premávke,

m)

neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy alebo zneužitie záchranárskej uličky,

n)

vedenie vozidla bez tabuľky s evidenčným číslom alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nezodpovedá svojím vyhotovením alebo umiestnením na vozidle tomuto zákonu, alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu,

o)

vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, alebo vozidla vyradeného z evidencie,

p)

predchádzanie iného vozidla, ak je to zakázané,

q)

vedenie motorového vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2 alebo počas zadržania vodičského preukazu; to neplatí, ak osoba vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu,8a) vedie motorové vozidlo v kurze základnej kvalifikácie,8b) podrobuje sa skúške alebo preskúšaniu z vedenia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa § 70 ods. 4 a § 71 ods. 2,

r)

porušenie povinnosti podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3, § 9 ods. 2 alebo § 25 ods. 1 písm. g),

s)

zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené,

t)

ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov,

u)

ohrozenie chodca na chodníku, pri odbočovaní, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,

v)

ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov,

w)

ohrozenie cyklistu pri obchádzaní alebo predchádzaní,

x)

porušenie povinností inštruktora autoškoly podľa § 7,

y)

porušenie povinností spolujazdca podľa § 74 ods. 2,

z)

vedenie motorového vozidla do splnenia povinnosti podľa § 91 ods. 6,

aa)

neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy alebo neoprávnené použitie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy,

ab)

jazda s vozidlom s nebezpečnými chybami v rámci technického stavu vozidla71aa) alebo jazda s vozidlom s nebezpečnými chybami v rámci upevnenia nákladu,71ab)

ac)

vedenie motorového vozidla akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel.

Správne delikty

§ 138
(1)

Orgán Policajného zboru uloží pokutu do 3 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá

a)

prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu nespĺňa podmienky na cestnú premávku ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,6)

b)

bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla alebo poruší osobitné povinnosti v súvislosti s naložením a upevnením nákladu,71ac)

c)

prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej je pre také vozidlo jazda obmedzená alebo zakázaná,

d)

neodstráni prekážku cestnej premávky,

e)

zverí vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa ustanovené podmienky na jeho vedenie, nemá pri sebe doklady ustanovené na vedenie vozidla, je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená,

f)

nezabezpečí, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ak je mu vopred známe, že to bude vyžadovať bezpečnosť cestnej premávky,

g)

prikáže alebo dovolí neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy, alebo prikáže alebo dovolí, aby sa také typické zvukové znamenie, zvláštne výstražné svetlo alebo zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby neoprávnene použilo,

h)

prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením možno zameniť za vozidlo podľa § 6 ods. 4,

i)

v súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgánu oprávnenému objasňovať alebo prejednať priestupok neoznámi osobné údaje osoby, ktorej zveril vedenie vozidla, v rozsahu meno, priezvisko a adresa,

j)

poruší ustanovené alebo určené podmienky o vedení, uschovávaní alebo o predkladaní výkazov o tlačivách dokladov a tabuliek s evidenčným číslom vydaných orgánom Policajného zboru alebo o manipulácii s nimi,

k)

nesplní povinnosť podľa § 43,

l)

poruší alebo si nesplní povinnosť podľa § 60,

m)

nesplní povinnosť podľa § 90,

n)

nesplní povinnosť podľa § 91 ods. 8 a 9, a § 91a ods. 5,

o)

nesplní povinnosť podľa § 114 ods. 2, § 116 ods. 3, § 119a ods. 8 a § 131,

p)

nesplní povinnosť podľa § 143 ods. 15.

(2)

Pokutu do 7 000 eur uloží orgán Policajného zboru, ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sa dopustí porušenia niektorej z povinností podľa odseku 1 opätovne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(3)

Ministerstvo vnútra uloží pokutu do 17 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ak poruší podmienky o vedení, uschovávaní alebo o predkladaní výkazov o výrobe tabuliek s evidenčným číslom alebo o manipulácii s nimi, na ktorých výrobu alebo manipuláciu je potrebné povolenie ministerstva vnútra, alebo osobe, ktorá takéto tabuľky s evidenčným číslom vydávané podľa tohto zákona vyrába alebo s nimi bez povolenia manipuluje.

(4)

Ak bol viacerými konaniami spáchaný jeden alebo viaceré správne delikty podľa odsekov 1 až 3, každé konanie sa prejedná samostatne.

(5)

Ak je nepochybné, že právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sa správneho deliktu podľa odseku 1 dopustila, môže správny orgán bez ďalšieho konania vydať rozkaz o uložení pokuty za správny delikt. Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.

(6)

Osoba uvedená v odseku 5 môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje a správny orgán pokračuje v konaní. Osobe uvedenej v odseku 5 nemožno uložiť vyššiu výmeru sankcie, než bola uvedená v rozkaze, ak sa pri prejednávaní správneho deliktu nezistia nové podstatné skutkové okolnosti.

(7)

Rozkaz, proti ktorému nebol osobou uvedenou v odseku 5 včas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty.

§ 138a
(1)

Evidencia správnych deliktov je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý sa vedie na účely rozhodovania o správnych deliktoch podľa § 138.

(2)

V evidencii správnych deliktov sa vedú údaje o

a)

účastníkovi konania v rozsahu

1.

titul, meno a priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, alebo dátum a miesto narodenia, ak rodné číslo nemá pridelené, adresa pobytu, prípadne adresa doručovania, štátna príslušnosť, údaj o doklade totožnosti, podpis, ak ide o fyzickú osobu,

2.

titul, meno a priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, alebo dátum a miesto narodenia, ak rodné číslo nemá pridelené, adresa pobytu, prípadne adresa doručovania, podpis, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresa prevádzkarne, štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

3.

názov, adresa sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné číslo, prípadne adresa doručovania, ak ide o právnickú osobu,

b)

právnom zástupcovi, zákonnom zástupcovi, splnomocnencovi, opatrovníkovi, sociálnom pracovníkovi, oznamovateľovi, svedkovi, tlmočníkovi, znalcovi, držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla v rozsahu

1.

titul, meno a priezvisko, adresa pobytu, prípadne adresa doručovania, údaj o doklade totožnosti, podpis, ak ide o fyzickú osobu,

2.

titul, meno a priezvisko, podpis, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresa prevádzkarne, prípadne adresa doručovania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

3.

názov, adresa sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné číslo, prípadne adresa doručovania, ak ide o právnickú osobu,

c)

správnom delikte v rozsahu

1.

miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu,

2.

označenie správneho deliktu vrátane príslušného ustanovenia zákona,

3.

popis skutku a následok jeho spáchania,

4.

údaje o dôkaze o spáchaní správneho deliktu,

d)

vybavení správneho deliktu v rozsahu

1.

spôsob vybavenia veci,

2.

uložená pokuta vrátane údajov o jej úhrade,

3.

označenie a sídlo orgánu, ktorý správny delikt vybavoval,

4.

dátumy dôležité v konaní o správnom delikte,

5.

evidenčné číslo rozhodnutia,

6.

informácie o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich so správnym deliktom,

e)

veci dôležitej pre konanie o správnom delikte v rozsahu

1.

stručný opis, evidenčné číslo,

2.

údaje o vlastníkovi a držiteľovi podľa písmena a),

3.

údaje o vozidle.

(3)

Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o uložení pokuty za správny delikt, bezodkladne túto skutočnosť zaznamená v evidencii správnych deliktov.

(4)

Informácie z evidencie správnych deliktov sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti.

(5)

Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne informácia o údajoch, ktoré sa o ňom spracúvajú v evidencii správnych deliktov.

(6)

Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 4 a 5, sa poskytne informácia z evidencie správnych deliktov, ak s tým vopred vysloví súhlas ten, koho sa informácia týka.

(7)

Žiadosť o informáciu podľa odsekov 5 a 6 sa podáva ktorémukoľvek orgánu Policajného zboru.

(8)

Informácia z evidencie správnych deliktov, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.35)

(9)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie správnych deliktov poskytla, smie takú informáciu použiť len na účely, na ktoré ju žiadala, a musí zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím a pred jej sprístupnením neoprávnenej osobe.

(10)

Údaje podľa odseku 2 sa vedú v evidencii správnych deliktov päť rokov od uhradenia pokuty za správny delikt; po uplynutí tejto lehoty sa tieto údaje natrvalo zničia.

§ 139 - Ukladanie pokút
(1)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, následky a čas trvania protiprávnej činnosti.

(2)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán príslušný uložiť pokutu dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(3)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.

(4)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch držiteľa vozidla

§ 139a
(1)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. a), orgán Policajného zboru uloží pokutu 249 eur.

(2)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu vo výške 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 10 km h-1 v mieste merania hmotnosti podľa § 6a písm. g) označenom dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

(3)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil v obci povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu, ak nie je v odseku 2 uvedené inak,

a)

15 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 6 až 10 km h-1,

b)

39 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km h-1,

c)

66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km h-1,

d)

96 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km h-1,

e)

141 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km h-1,

f)

201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km h-1,

g)

270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km h-1,

h)

342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km h-1,

i)

402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km h-1,

j)

471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km h-1,

k)

540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km h-1,

l)

600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km h-1,

m)

699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km h-1,

n)

798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 70 km h-1.

(4)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil mimo obce povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu, ak nie je v odseku 2 uvedené inak,

a)

30 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km h-1,

b)

42 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km h-1,

c)

66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km h-1,

d)

99 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km h-1,

e)

162 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km h-1,

f)

201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km h-1,

g)

270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km h-1,

h)

342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km h-1,

i)

402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km h-1,

j)

471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km h-1,

k)

540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km h-1,

l)

600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km h-1,

m)

699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 71 až 75 km h-1,

n)

798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 75 km h-1.

(5)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. c), orgán Policajného zboru uloží pokutu

a)

99 eur, ak bola porušená povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“,

b)

300 eur, ak bola porušená povinnosť zastaviť vozidlo na signál so znamením „Stoj!“.

(6)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. d), orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.

(7)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. e), orgán Policajného zboru alebo obec uloží pokutu

a)

198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,

b)

78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené v písmene a).

(8)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. f), orgán Policajného zboru uloží pokutu 300 eur.

(9)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. g), orgán Policajného zboru uloží pokutu

a)

99 eur, ak bola prekročená hmotnosť do 10 %,

b)

231 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 10 % do 15 %,

c)

342 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 15 % do 20 %,

d)

450 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 20 % do 25 %,

e)

570 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 25 % do 30 %,

f)

681 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 30 % do 35 %,

g)

798 eur, ak bola prekročená hmotnosť o viac ako 35 %.

(10)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. h), orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.

(11)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. i), orgán Policajného zboru uloží pokutu 2 000 eur. Pokutu vo výške dvojnásobku sadzby podľa prvej vety orgán Policajného zboru uloží tomu, kto sa dopustí porušenia povinností podľa § 6a písm. i) opätovne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(12)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. j), orgán Policajného zboru uloží pokutu 300 eur.

(13)

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. k), orgán Policajného zboru uloží pokutu

a)

99 eur, ak bola porušená povinnosť vytvoriť záchranársku uličku,

b)

300 eur, ak bol porušený zákaz jazdy v záchranárskej uličke.

§ 139b
(1)

Ak bolo jedným konaním spáchaných viacero porušení povinností podľa § 6a, výška pokuty sa určí podľa najprísnejšie postihnuteľného porušenia povinnosti. Ak bolo viacerými konaniami spáchané jedno alebo viaceré porušenia povinností podľa § 6a, každé konanie sa prejedná samostatne.

(2)

Správny delikt držiteľa vozidla možno prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor. Správny delikt podľa § 139a ods. 7 možno prejednať aj vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva obec alebo obecná polícia.

(3)

Zodpovednosť právnickej osoby za správny delikt držiteľa vozidla nezaniká vyhlásením konkurzu, vstupom do likvidácie, jej zrušením alebo zavedením nútenej správy.

(4)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov od porušenia povinnosti podľa § 6a.

(5)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na bankový účet uvedený v rozhodnutí pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.

(6)

Pokuta uložená rozhodnutím podľa § 139d a trovy konania podľa § 139d ods. 8 sa musia uhradiť formou platby na bankový účet; to neplatí pri platbe pokuty policajtovi v prípadoch podľa § 139h.

(7)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu okrem pokút uložených obcou, ktoré sú príjmom obce.

(8)

Ak vyhľadávaním údajov podľa § 139c ods. 4 orgán Policajného zboru nezistí údaje o držiteľovi vozidla, držiteľom vozidla sa v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 6a rozumie vlastník vozidla.

§ 139c
(1)

Orgán Policajného zboru alebo obec vec odloží, ak

a)

nemožno zistiť držiteľa vozidla alebo osoba držiteľa bola nesprávne určená,

b)

držiteľ vozidla požíva výsady a imunitu podľa medzinárodného práva,

c)

bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie pravidiel cestnej premávky,

d)

zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 6a zanikla,

e)

bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 6a odcudzené motorové vozidlo alebo bola odcudzená tabuľka s evidenčným číslom,

f)

bola totožnosť vodiča zistená podľa § 139e ods. 2,

g)

ide o vozidlo podľa § 16 ods. 8.

(2)

Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva. O odložení veci sa držiteľ vozidla neupovedomuje; to neplatí, ak ide o odloženie veci podľa odseku 1 písm. g).

(3)

Ak orgán Policajného zboru alebo obec zistí porušenie povinnosti podľa § 6a a vec odloží podľa odseku 1 písm. b), bezodkladne o tom upovedomí Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Orgán Policajného zboru alebo obec zašle Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky aj dostupné údaje podľa § 139f ods. 2; dôkaz môže byť nahradený uvedením spôsobu, ktorým je možné sa s ním oboznámiť.

(4)

Na účely zistenia držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte Európskej únie je orgán Policajného zboru oprávnený vykonať automatizované vyhľadávanie údajov o vozidle, jeho držiteľovi alebo vlastníkovi spôsobom v rozsahu podľa § 113 ods. 9 až 11.

§ 139d
(1)

Ak orgán Policajného zboru zistí porušenie povinnosti podľa § 6a alebo ak obec zistí porušenie podľa § 6a písm. e) a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydajú rozkaz o uložení pokuty. Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak v odseku 10 nie je uvedené inak. Spolu s rozkazom sa držiteľovi vozidla zašle aj dôkaz o porušení povinnosti podľa § 6a alebo spôsob, ktorým sa držiteľ vozidla môže oboznámiť s dôkazom o spáchaní správneho deliktu držiteľa vozidla. Ak ide o držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte Európskej únie, rozkaz sa zašle aj v jednom z úradných jazykov členského štátu Európskej únie, v ktorom je vozidlo evidované; rozkaz, ktorý sa ani po opakovanom doručení nepodarilo doručiť držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla, sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky orgánu Policajného zboru považuje za nevydaný. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.

(2)

Držiteľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal.

(3)

Orgán Policajného zboru alebo obec odmietne odpor, ak

a)

neobsahuje predpísané náležitosti,

b)

bol podaný podľa odseku 7 a neobsahuje údaje o vodičovi podľa odseku 7,

c)

bola pokuta už uhradená.

(4)

O odmietnutí odporu sa držiteľ vozidla upovedomí.

(5)

Podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje a orgán Policajného zboru podľa odseku 1 postúpi vec príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý pokračuje v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla, ak v odseku 6 alebo odseku 7 nie je ustanovené inak; ak ide o rozkaz vydaný obcou, v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla pokračuje obec, ak v odseku 6 alebo odseku 7 nie je ustanovené inak.

(6)

Ak po podaní odporu orgán Policajného zboru podľa odseku 1, príslušný orgán Policajného zboru alebo obec zistí dôvody podľa § 139c ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

(7)

Ak držiteľ vozidla v odpore proti rozkazu uvedie údaje o vodičovi motorového vozidla, ktorý viedol motorové vozidlo v čase porušenia pravidiel cestnej premávky v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu, orgán Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obec konanie o správnom delikte držiteľa vozidla preruší a vec postúpi na konanie podľa osobitného predpisu.71a) Ak v konaní podľa osobitného predpisu71a) príslušný orgán v lehote ustanovenej osobitným predpisom71a) zistí, že nie je možné zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že skutok spáchala konkrétna osoba, skutok nemožno prejednať, skutok nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, vo veci nerozhodne podľa osobitného predpisu,71a) vec postúpi orgánu Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obci, ktorí pokračujú v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla; inak orgán Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obec konanie o správnom delikte držiteľa vozidla zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

(8)

Držiteľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa § 139a, príslušný orgán Policajného zboru alebo obec uloží povinnosť uhradiť štátu alebo obci trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa možno od uloženia povinnosti uhradiť trovy konania celkom alebo čiastočne upustiť. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu; ak povinnosť uhradiť trovy konania uložila obec, ich úhrada je príjmom obce.

(9)

Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom oznámenia upovedomenia podľa odseku 4.

(10)

Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 6 a 7 a rozhodnutie o prerušení konania podľa odseku 7 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte držiteľa vozidla sa môže viesť len v elektronickej podobe.

(11)

Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu obce podľa tohto ustanovenia je príslušný orgán Policajného zboru.

(12)

Konanie a rozhodnutie o správnom delikte držiteľa vozidla alebo len jednotlivé úkony súvisiace s jeho zaznamenávaním a prejednávaním môže obec uskutočniť aj prostredníctvom obecnej polície.

§ 139e
(1)

Konanie podľa osobitného predpisu71a) o skutku vodiča, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia povinnosti držiteľom vozidla podľa § 6a, nemožno začať alebo v už začatom konaní pokračovať počas konania o správnom delikte držiteľa vozidla za porušenie povinnosti podľa § 6a; to neplatí, ak je konanie prerušené podľa § 139d ods. 7.

(2)

Ak je totožnosť vodiča motorového vozidla podľa odseku 1 zistená pred začatím konania o správnom delikte držiteľa vozidla, konanie vodiča sa prejedná podľa osobitného predpisu;71a) konanie o správnom delikte držiteľa vozidla nie je v tomto prípade prípustné.

(3)

Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola držiteľovi vozidla uložená pokuta za správny delikt držiteľa vozidla, nemožno začať konanie podľa osobitného predpisu71a) za porušenie pravidiel cestnej premávky, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia povinností podľa § 6a; ak také konanie už bolo začaté, príslušný orgán konanie zastaví.

§ 139f
(1)

Evidencia správnych deliktov držiteľov vozidiel je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý sa vedie na účely rozhodovania o správnych deliktoch držiteľov vozidiel podľa § 139a.

(2)

V evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel sa vedú údaje o

a)

držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a, v rozsahu podľa § 111 ods. 2 písm. a) alebo písm. b),

b)

motorovom vozidle, ktorým bola porušená povinnosť podľa § 6a a jeho evidenčnom čísle v rozsahu podľa § 111 ods. 2 písm. e) a f),

c)

právnom zástupcovi, zákonnom zástupcovi, splnomocnencovi, opatrovníkovi v rozsahu

1.

titul, meno a priezvisko, adresa pobytu, prípadne adresa doručovania, údaj o doklade totožnosti, podpis, ak ide o fyzickú osobu,

2.

titul, meno a priezvisko, podpis, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresa prevádzkarne, prípadne adresa doručovania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

3.

názov, adresa sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné číslo, prípadne adresa doručovania, ak ide o právnickú osobu,

d)

vodičovi podľa § 139h v rozsahu

1.

titul, meno a priezvisko,

2.

adresa pobytu, prípadne adresa doručovania,

3.

údaje o doklade totožnosti,

4.

údaje o bankovom účte, na ktorý sa vráti peňažná záruka,

e)

správnom delikte držiteľa vozidla v rozsahu

1.

miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu držiteľa vozidla,

2.

označenie správneho deliktu držiteľa vozidla vrátane príslušného ustanovenia zákona,

3.

popis skutku a následok jeho spáchania,

4.

údaje o dôkaze o spáchaní správneho deliktu držiteľa vozidla,

f)

vybavení správneho deliktu držiteľa vozidla v rozsahu

1.

spôsob vybavenia veci,

2.

uložená pokuta vrátane údajov o jej úhrade,

3.

označenie a sídlo orgánu, ktorý správny delikt držiteľa vozidla vybavoval,

4.

dátumy dôležité v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla,

5.

evidenčné číslo rozhodnutia,

6.

informácie o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich so správnym deliktom držiteľa vozidla.

(3)

Orgán Policajného zboru alebo obec, ktorí rozhodli o uložení pokuty za správny delikt držiteľa vozidla, bezodkladne evidujú údaje a úkony podľa odseku 1 v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel.

(4)

Informácie z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti.

(5)

Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne písomná informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel.

(6)

Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 4 a 5, sa poskytne informácia z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel, ak s tým vopred vysloví súhlas ten, koho sa informácia týka.

(7)

Žiadosť o informáciu podľa odsekov 5 a 6 sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, ktorej sa informácia týka.

(8)

Informácia z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.35)

(9)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel poskytla, smie takú informáciu použiť len na účely, na ktoré ju žiadala, a musí zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím a pred jej sprístupnením neoprávnenej osobe.

(10)

Údaje podľa odseku 2 sa vedú v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel päť rokov od uhradenia pokuty za správny delikt držiteľa vozidla; po uplynutí tejto doby sa tieto údaje natrvalo zničia.

§ 139g

Držiteľ vozidla má voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej zveril motorové vozidlo v čase porušenia povinnosti podľa § 6a, nárok na náhradu ním uhradenej pokuty alebo jej časti, ktorú zaplatil na základe rozhodnutia o správnom delikte držiteľa vozidla.

§ 139h - Blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla
(1)

Za správny delikt držiteľa vozidla môže policajt uložiť pokutu v blokovom konaní, ak pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zistí, že vozidlom bola v minulosti porušená povinnosť držiteľa vozidla podľa § 6a a nebolo v tom čase možné zistiť údaje o vozidle a jeho držiteľovi podľa § 139f ods. 2 písm. a) a b) alebo sa rozkaz považuje za nevydaný podľa § 139d ods. 1 a držiteľ vozidla alebo vodič je ochotný blokovú pokutu zaplatiť.

(2)

V blokovom konaní podľa odseku 1 sa ukladá pokuta vo výške dvoch tretín pokuty podľa § 139a.

(3)

Proti blokovému konaniu podľa odseku 1 sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.

(4)

Bloky na ukladanie pokút vydáva ministerstvo vnútra. Do bloku na ukladanie pokút sa zapisujú údaje o

a)

vozidle a jeho držiteľovi,

b)

osobe preberajúcej blok na pokutu,

c)

skutku,

d)

výške uloženej pokuty.

(5)

Ak nemôže držiteľ vozidla alebo vodič zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s údajmi podľa odseku 4 a s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku držiteľ vozidla alebo vodič potvrdí svojím podpisom.

(6)

Ak správny delikt držiteľa vozidla nemožno prejednať v blokovom konaní, policajt je oprávnený uložiť držiteľovi vozidla alebo vodičovi povinnosť zložiť peňažnú záruku vo výške pokuty podľa § 139a; to neplatí, ak bola držba vozidla po porušení povinnosti držiteľa vozidla podľa § 6a preukázateľne prevedená na inú osobu. Policajt držiteľovi vozidla alebo vodičovi o zložení peňažnej záruky vydá potvrdenie, ktoré obsahuje dôvod uloženia povinnosti zložiť peňažnú záruku, jej výšku a údaje o bankovom účte, na ktoré sa peňažná záruka vráti.

(7)

Peňažná záruka prepadne v prospech štátu, ak

a)

vodič nepredloží policajtovi hodnoverný doklad s údajmi o držiteľovi vozidla a o vozidle podľa § 139f ods. 2 písm. a) a b),

b)

nebolo možné začať konanie o správnom delikte držiteľa vozidla z iného dôvodu, ako je uvedené v § 139c ods. 1,

c)

pokuta v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 6a nebola uložená z iného dôvodu, ako je uvedené § 139c ods. 1, alebo

d)

pokuta uložená v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 6a nebola uhradená do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(8)

Policajt, ktorému vodič predloží doklad podľa odseku 7 písm. a), tieto údaje bezodkladne zašle orgánu Policajného zboru príslušnému na konanie o správnom delikte držiteľa vozidla.

(9)

Prepadnutím peňažnej záruky podľa odseku 7 písm. d) sa pokuta uložená v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 6a považuje za uhradenú.

(10)

Peňažná záruka, ktorá neprepadne v prospech štátu, sa bezodkladne vráti.

(11)

Prijaté peňažné záruky sa sústreďujú na samostatnom účte,72) z ktorého sa aj realizuje ich vrátenie alebo prepadnutie.

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 140 - Výnimky
(1)

V mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže sa povoliť výnimka z

a)

ustanovení § 35 ods. 1, § 39 ods. 1, 2, 4, 7 až 9; v povolení výnimky sa určia podmienky jej používania, časová a územná platnosť a iné prípadné obmedzenia,

b)

z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, zónu zákazu státia, parkovaciu zónu, pešiu zónu, obytnú zónu a školskú zónu.

(2)

Výnimku podľa odseku 1 povoľuje orgán Policajného zboru; ak takáto výnimka presahuje územie kraja, povoľuje ju ministerstvo vnútra.

(3)

Ministerstvo vnútra môže za podmienok podľa odseku 1 vydať všeobecné povolenie výnimky s platnosťou na celé územie Slovenskej republiky.

(4)

Výnimku podľa odseku 1 písm. a) možno povoliť najviac na jeden rok. Výnimku podľa odseku 1 písm. b) možno povoliť najviac na päť rokov.

(5)

Žiadosť o povolenie výnimky sa doručí orgánu podľa odseku 2 najneskôr 15 dní pred začiatkom prepravy, ktorej sa povolenie dotýka. Žiadosť o povolenie výnimky obsahuje

a)

meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby,

b)

územný rozsah alebo trasu, po ktorej sa bude vozidlo pohybovať,

c)

dobu, po ktorú je výnimka potrebná,

d)

účel a zdôvodnenie výnimky,

e)

zoznam vozidiel, na ktoré sa bude výnimka vzťahovať, s uvedením ich evidenčných čísel a držiteľov, druhu, továrenskej značky a typu vozidla.

(6)

Vodič vozidla je povinný mať doklad o povolení výnimky vo vozidle na viditeľnom mieste; to neplatí, ak namiesto dokladu o povolení výnimky podľa odseku 1 písm. b) sa vydalo len upovedomenie o povolení výnimky a zápise údajov podľa § 111 ods. 2 písm. p). Povolenie výnimky možno zrušiť, ak sa výnimka používa v rozpore s určenými podmienkami, ak odpadol dôvod, na ktorý bola povolená, ak sa skončila jej platnosť, alebo ak je to potrebné z dôvodu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky.

(7)

O povolení výnimky a jej zrušení rozhoduje orgán uvedený v odseku 2 s prihliadnutím na dopravno-bezpečnostnú situáciu. Žiadateľ o povolenie výnimky nemá nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikne jej nepovolením alebo jej zrušením.

(8)

Okruh vozidiel a osôb, ktorým sa môže povoliť výnimka podľa odseku 1 písm. b), ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

§ 140a - Dotknutý orgán

Ak sa územné konanie, stavebné konanie alebo kolaudačné konanie týka reklamnej stavby, ktorá ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, je dotknutým orgánom, ktorý v rámci týchto konaní chráni bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, orgán Policajného zboru, a ak ide o diaľnicu, ministerstvo vnútra.

§ 141 - Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.

(2)

Ak sa žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa vydá osvedčenie o udelení vodičského oprávnenia podľa § 77 ods. 7.

(3)

Ak sa žiadateľovi o výmenu vodičského preukazu a o obnovenie vodičského preukazu vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa vydá vodičský preukaz.

(4)

Ak sa žiadateľovi o zaevidovanie vozidla alebo o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa žiadateľovi vydajú príslušné doklady, a ak je to potrebné, aj tabuľka s evidenčným číslom.

(5)

Odvolanie nemá odkladný účinok proti rozhodnutiu o

a)

zadržaní vodičského preukazu podľa § 70 ods. 7 a § 71 ods. 5 až 7,

b)

udelení vodičského oprávnenia,

c)

odobratí vodičského oprávnenia,

d)

obmedzení vodičského oprávnenia,

e)

zrušení vodičského oprávnenia,

f)

preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu,

g)

preskúmaní psychickej spôsobilosti a o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov,

h)

preskúšaní odbornej spôsobilosti,

i)

povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu.43a)

(6)

Správny poriadok sa nepoužije na

a)

vydanie povolenia podľa § 40 ods. 3,

b)

odstránenie prekážky cestnej premávky,

c)

vydanie osobitného označenia vozidla,

d)

určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení podľa tohto zákona,

e)

vydanie poverenia na zastavovanie vozidiel,

f)

výkon oprávnení policajta pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,

g)

zadržanie vodičského preukazu podľa § 70 ods. 1, 2, 5 a 8 a § 71 ods. 1,

h)

zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, technického osvedčenia vozidla, evidenčného dokladu vydaného v cudzine a tabuľky s evidenčným číslom,

i)

vydanie preukazu skúšobného komisára a jeho odobratie,

j)

vzdanie sa vodičského oprávnenia,

k)

preskúmanie zdravotnej spôsobilosti, preskúmanie psychickej spôsobilosti, preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobenie sa doškoľovaciemu kurzu, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a podrobenie sa odbornému poradenstvu podľa § 92 ods. 8 písm. b),

l)

vrátenie vodičského oprávnenia alebo zrušenie obmedzenia vodičského oprávnenia,

m)

obnovenie vodičského preukazu,

n)

výmenu vodičského preukazu,

o)

pridelenie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C podľa § 127 ods. 13,

p)

odloženie veci podľa § 139c,

q)

povolenie výnimky podľa § 140,

r)

vyradenie vozidla z evidencie podľa § 120 ods. 3,

s)

uloženie povinnosti zložiť peňažnú záruku podľa § 139h ods. 6.

(7)

V konaniach podľa § 138 až 139e môže na žiadosť účastníka konania, ktorý je právnickou osobou, alebo s jeho súhlasom správny orgán postúpiť vec na vybavenie inému vecne príslušnému správnemu orgánu toho istého stupňa, v obvode ktorého má

a)

účastník konania sídlo, organizačnú zložku alebo prevádzkareň alebo

b)

osoba zastupujúca účastníka konania trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.

§ 142 - Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, obsahuje ustanovenia odchylne od tohto zákona, platia ustanovenia medzinárodnej zmluvy.

§ 143 - Prechodné ustanovenia
(1)

Výnimky udelené podľa § 127 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách zostávajú v platnosti do doby v nich vyznačenej.

(2)

Na konanie podľa zákona uvedeného v odseku 1 začaté a právoplatne neukončené pred 1. februárom 2009 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(3)

Tabuľky s evidenčným číslom vydávané od 1. apríla 1997 zostávajú v platnosti.

(4)

O vydanie duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom podľa § 123 ods. 11 nemôže požiadať držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla, ktoré malo pridelené podľa doterajších predpisov osobitné evidenčné číslo obsahujúce písmeno X na prvom mieste za skratkou okresu.

(5)

Na technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii časť I a časť II vozidla vydané pred 1. februárom 2009 sa použijú ustanovenia o osvedčení o evidencii časť I a časť II uvedené v § 116 ods. 1, 2, 4, 5 a 8, § 118 ods. 1, § 119 ods. 1.

(6)

Orgán Policajného zboru vyradí staré vozidlo z evidencie, ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla najneskôr do 31. októbra 2009 predloží čestné vyhlásenie o tom, že takéto vozidlo už fyzicky neexistuje; v čestnom vyhlásení uvedie spôsob zániku vozidla.

(7)

Doklady o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za doklady vydané podľa tohto zákona.

(8)

Vodiči, ktorí podľa doterajších predpisov neboli povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu a podľa tohto zákona sú povinní sa mu podrobiť, sú povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu prvýkrát do 31. mája 2010.

(9)

Psychickú spôsobilosť môže do 31. mája 2011 posudzovať aj psychológ so špecializáciou klinická psychológia, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie.

(10)

Vodičské oprávnenia udelené pred 1. februárom 2009 zostávajú v platnosti.

(11)

Vodičské preukazy vydávané od 1. januára 1993 zostávajú v platnosti. Vodičské preukazy podľa doterajších predpisov sa vydávajú do doby vyčerpania ich skladových zásob.

(12)

Medzinárodné vodičské preukazy vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do uplynutia doby ich platnosti. Medzinárodné vodičské preukazy podľa doterajších predpisov sa vydávajú do doby vyčerpania ich skladových zásob.

(13)

Osobitné označenia vozidiel vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.

(14)

Obmedzenie rozsahu vodičského oprávnenia vyznačené vo vodičskom preukaze na základe doterajších predpisov zostáva v platnosti.

(15)

Príslušný cestný správny orgán zabezpečí zosúladenie už umiestnených dopravných značiek a dopravných zariadení podľa podmienok ustanovených týmto zákonom do 31. decembra 2019; zosúladenie iných vecí umiestnených na ceste a pri ceste zabezpečí ich vlastník.

(16)

Poverenia na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti vydané pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti do doby v nich uvedenej.

§ 143a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010

Psychickú spôsobilosť môže do 31. decembra 2020 posudzovať u vodičov v pôsobnosti ministerstva vnútra aj služobný psychológ alebo psychológ Hasičského a záchranného zboru, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie, psychológ Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie, a u vodičov v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby aj psychológ Slovenskej informačnej služby, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie.

§ 143b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 19. januára 2013
(1)

Vodičské oprávnenia udelené pred 19. januárom 2013 zostávajú v platnosti v plnom rozsahu a oprávňujú na vedenie skupín motorových vozidiel podľa tohto zákona takto:

a)

doterajšie vodičské oprávnenie skupiny AM oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny AM,

b)

doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny A1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A1 a AM,

c)

doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A s obmedzením výkonu motora do 25 kW oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A2, A1 a AM,

d)

doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A, A2, A1 a AM,

e)

doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny B1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B1 a AM,

f)

doterajšie vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B, B1 a AM,

g)

doterajšie vodičské oprávnenie skupiny B+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B, BE, B1 a AM,

h)

doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny C1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny C1, B, B1, AM a T,

i)

doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny C1+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny C1E, C1, BE, B, B1, AM a T, ako aj motorových vozidiel skupiny D1E, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského oprávnenia doterajšej podskupiny D1,

j)

doterajšie vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny C, C1, B, B1, AM a T,

k)

doterajšie vodičské oprávnenie skupiny C+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T, ako aj motorových vozidiel skupiny DE, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského oprávnenia doterajšej skupiny D,

l)

doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny D1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny D1, C, C1, B, B1, AM a T,

m)

doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny D1+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny D1E, D1, CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T,

n)

doterajšie vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny D, D1, C, C1, B, B1, AM a T,

o)

doterajšie vodičské oprávnenie skupiny D+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny DE, D, D1E, D1, CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T,

p)

doterajšie vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny T, a to len na území Slovenskej republiky,

q)

doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A/50 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny AM.

(2)

Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023.

(3)

Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032.

(4)

Držitelia vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, sú povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti podľa § 89 ods. 2 a 3; na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať. Doklady podľa prvej vety nesmú byť staršie ako päť rokov.

(5)

Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každých päť rokov. Títo vodiči sú povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 89 ods. 2 nie starší ako päť rokov; na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať.

(6)

Preukazy skúšobných komisárov vydané pred 19. januárom 2013 zostávajú v platnosti do doby v nich uvedenej.

§ 143c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011

Ustanovenie § 92 ods. 3 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá porušila pravidlá cestnej premávky uvedené v § 92 ods. 3 pred 1. novembrom 2011, ak sa dopustila ďalšieho porušenia pravidiel cestnej premávky uvedeného v § 92 ods. 3 po 1. novembri 2011.

§143d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Vozidlá, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel a ktoré boli dočasne vyradené z prevádzky na pozemných komunikáciách do 31. decembra 2013, sa od 1. januára 2014 považujú za vozidlá dočasne vyradené z evidencie podľa tohto zákona.

§ 143e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 možno používať do 30. júna 2016.

(2)

Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla do 31. decembra 2015, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30. júna 2016 o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľky s evidenčným číslom sa evidujú ako odcudzené.

(3)

Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla do 31. decembra 2015, je povinná pri žiadosti o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ predložiť aj osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané k osvedčeniu o evidencii časti II.

(4)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie, ktorému uplynula lehota dočasného vyradenia vozidla do 31. decembra 2015, je povinný do 29. februára 2016 písomne požiadať orgán Policajného zboru o opätovné zaradenie vozidla do evidencie, dočasné vyradenie vozidla z evidencie, prevod držby vozidla na inú osobu alebo o vyradenie vozidla z evidencie.

§ 143f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2019

Ustanovenie § 91a ods. 1 sa vzťahuje na osobu, ktorej bolo vodičské oprávnenie udelené od 1. decembra 2019.

§ 143g - Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Ministerstvo vnútra môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov a žiadostí súvisiacich s evidenciou vozidiel.

(2)

Platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky na žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia, dokladu o zdravotnej spôsobilosti, dokladu o psychickej spôsobilosti, vodičského preukazu vrátane jeho platnosti pre skupinu vodičského oprávnenia, tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a dokladu vydaného k tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom, ktorá uplynula alebo uplynie počas krízovej situácie, najneskôr však do 31. augusta 2022, sa predlžuje do 30. júna 2023.

(3)

Lehoty súvisiace so skúškou z odbornej spôsobilosti alebo osobitnou skúškou, lehoty určené v rozhodnutiach podľa § 91 a lehota podľa § 91 ods. 4 tretej vety počas krízovej situácie, najneskôr však do 31. augusta 2022, neplynú.

(4)

Počas krízovej situácie, najneskôr však do 31. augusta 2022, neplatí pre držiteľa vodičského oprávnenia povinnosť podľa § 87 ods. 4 a pre držiteľa vodičského preukazu vydaného v štáte dohovoru povinnosť podľa § 104 ods. 4. Ten, kto si nesplnil povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je povinný si ju splniť do 30. júna 2023.

(5)

Počas krízovej situácie, najneskôr však do 31. augusta 2022, neplatia pre vlastníka vozidla, držiteľa vozidla a osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, povinnosti podľa šiestej časti druhej hlavy a § 131. Vlastník vozidla, držiteľ vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, ktorý si nesplnil povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je povinný si ju splniť do 30. júna 2023, ak mu táto povinnosť nezanikla.

(6)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla nie je povinný odovzdať vydané osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel počas krízovej situácie, najneskôr však do 31. augusta 2022. Ak bolo vozidlo dočasne vyradené z evidencie počas krízovej situácie, opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla je oslobodené od správneho poplatku.

§ 143h - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023

Tabuľky s evidenčným číslom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022 sa vydávajú do doby vyčerpania ich skladových zásob.

§ 143i - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2021

Obec eviduje údaje a úkony v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel podľa § 139f ods. 3 až po zavedení elektronickej služby na tento účel. Ministerstvo vnútra najneskôr 60 dní pred zavedením elektronickej služby zverejní na svojom webovom sídle dátum zavedenia elektronickej služby a hardvérové a softvérové požiadavky na pripojenie sa k elektronickej službe.

§ 143j - Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2021

Psychickú spôsobilosť môže do 31. decembra 2022 posudzovať u vodičov v pôsobnosti ministerstva vnútra aj služobný psychológ alebo psychológ Hasičského a záchranného zboru, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie, psychológ Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie, a u vodičov v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby aj psychológ Slovenskej informačnej služby, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie.

§ 143k

Do 30. septembra 2023 možno mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.

§ 144

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „cesta pre motorové vozidlá“, rozumie sa tým „rýchlostná cesta“.

§ 145

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 146 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 121/2004 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 447/2008 Z. z.

2.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla v znení vyhlášky č. 111/2007 Z. z.

3.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 227/2006 Z. z. a vyhlášky č. 226/2007 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z. a zákona č. 86/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v prílohe č. 2.“.

2.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „so súhlasom dopravného inšpektorátu“.
3.
V § 3 ods. 3 písm. q) sa vypúšťajú slová „po prerokovaní s dopravným inšpektorátom“.
4.
V § 3 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „po dohode s dopravným inšpektorátom1b)“. Súčasne sa zrušuje poznámka pod čiarou k odkazu 1b.
5.
V § 3 ods. 4 písm. f) sa slovo „určuje“ nahrádza slovom „určujú“, vypúšťajú sa slová „so súhlasom dopravného inšpektorátu“ a slovo „povoľuje“ sa nahrádza slovom „povoľujú“.
6.
V § 3 ods. 5 písm. f) sa slovo „určuje“ nahrádza slovom „určujú“, vypúšťajú sa slová „so súhlasom dopravného inšpektorátu“ a slovo „povoľuje“ sa nahrádza slovom „povoľujú“.
7.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

„(7)
Cestný správny orgán a obec môžu určovať používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľovať vyhradené parkoviská podľa odseku 2, odseku 4 písm. f) a odseku 5 písm. f) len so súhlasom dopravného inšpektorátu.

(8)
Cestný správny orgán môže určovať používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľovať vyhradené parkoviská podľa odseku 3 písm. q) len so súhlasom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

(9)
Cestný správny orgán môže povoliť zvláštne užívanie diaľnic a ciest podľa odseku 4 písm. b) a odseku 5 písm. b) len so súhlasom dopravného inšpektorátu, v miestnej pôsobnosti ktorého sa zvláštne užívanie diaľnic a ciest začína.“.

8.
§ 3b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Na povolenie cestného správneho orgánu podľa odseku 1 je potrebný predchádzajúci súhlas dopravného inšpektorátu; ak ide o diaľnice a rýchlostné cesty, predchádzajúci súhlas Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“.

9.
V § 8 ods. 1 prvej vete sa slová „odsekoch 6, 7 a 9 vydané po dohode s dopravným inšpektorátom“ nahrádzajú slovami „odsekoch 6, 7 a 8 vydané so súhlasom dopravného inšpektorátu“.
10.
V § 8 ods. 6 prvej vete sa za slovo „priechodoch“ vkladajú slová „vonkajších hraníc Európskej únie“ a vypúšťajú sa slová „diaľnice alebo“.
11.
V § 8 ods. 7 prvej vete sa za slovo „priechodoch“ vkladajú slová „vonkajších hraníc Európskej únie“ a vypúšťajú sa slová „diaľnice alebo“.
12.
V § 8 odsek 9 znie:

„(9)
Na území Slovenskej republiky s výnimkou hraničných priechodov meranie hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidla zabezpečujú správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií v súčinnosti s útvarmi Policajného zboru. Vodič je povinný podrobiť sa pokynom fyzickej osoby obsluhujúcej zariadenie na meranie vozidiel a uviesť východiskové miesto a miesto určenia uskutočňovanej prepravy. Ak sa pri vozidle zistilo, že sa prekročila celková prípustná hmotnosť alebo šírka nad 3,0 m, alebo výška nad 4,5 m, dopravca nesmie pokračovať v jazde bez povolenia na zvláštne užívanie (odsek 1), ktoré mu vydá príslušný cestný správny orgán (§ 3) po zaplatení zvýšeného správneho poplatku podľa osobitného predpisu.1c) Za nadmernú alebo nadrozmernú prepravu, ktorá neprekračuje uvedené miery, správca komunikácie oznámi zistenú nadmernú alebo nadrozmernú prepravu príslušnému cestnému správnemu orgánu (§ 3). Cestný správny orgán dodatočne vyberie rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu.1c)“.

13.
V § 8 odsek 13 znie:

„(13)
Športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod okresu alebo územný obvod kraja povoľuje krajský úrad dopravy, na ktorého území sa podujatie začína. Športové a iné podujatia konané na miestnych komunikáciách povoľuje obec. Na vydanie povolenia cestného správneho orgánu je potrebný predchádzajúci súhlas dotknutého krajského úradu dopravy a dopravného inšpektorátu.“.

14.
V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „záväzným stanoviskom.2ab)“.
15.
V § 22c ods. 3 sa slová „desaťnásobku úhrady na kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „päťdesiatnásobku úhrady na mesiac“ a slovo „trojnásobku“ sa nahrádza slovom „desaťnásobku“.
16.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 135/1961 Zb.
ZOZNAM DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

D1 Bratislava /Petržalka – križovatka s D2 – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice – štátna hranica SR/Ukrajina

D2 št. hranica ČR/SR – Kúty – Malacky – Bratislava – št. hranica SR/MR

D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité – št. hranica SR/PR

D4 št. hranica Rakúsko/SR – Bratislava – križovatka D2 Jarovce – križovatka Rovinka – križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji-sever – križovatka s cestou II/502 – križovatka s cestou I/2 – križovatka s D2 Stupava juh – štátna hranica SR/Rakúsko

R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok

R2 Trenčín križovatka D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice

R3 št. hranica MR/SR Šahy – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – št. hranica SR/PR

R4 št. hranica MR/SR – Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – št. hranica SR/PR

R5 št. hranica ČR/SR Svrčinovec – križovatka s D3

R6 št. hranica ČR/SR Lysá pod Makytou – Púchov

R7 Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec

R8 R2 – Partizánske – Topoľčany – Nitra – R1.“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z. a zákona č. 491/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 8 odsek 2 znie:

„(2)
Podľa tohto zákona sa posudzuje aj priestupok spáchaný v cudzine občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ním takáto osoba porušila povinnosť, ktorú má podľa slovenských predpisov mimo územia Slovenskej republiky, alebo ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“.

2.
§ 10 znie:

㤠10
(1)
Osobitný zákon môže ustanoviť osoby, ktorých konanie, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa osobitného zákona.

(2)
Konanie osôb podľa odseku 1, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa tohto zákona, ak sa na takúto osobu osobitný zákon v čase prejednávania priestupku už nevzťahuje.“.

3.
V § 13 odsek 2 znie:

„(2)
Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, v blokovom konaní (§ 84) možno uložiť pokutu do 33 eur a v rozkaznom konaní (§ 87) do 250 eur.“.

4.
V § 14 ods. 1 sa slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.
5.
V § 14 odsek 3 znie:

„(3)
Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie upustiť na základe žiadosti páchateľa. Na rozhodnutie o upustení alebo neupustení od výkonu zvyšku zákazu činnosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.“.

6.
V § 19 odsek 3 znie:

„(3)
Horná hranica pokuty sa u mladistvých znižuje na polovicu; nesmie byť pritom vyššia ako 300 eur a v blokovom konaní ako 60 eur.“.

7.
§ 22 vrátane nadpisu znie:

㤠22
Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
(1)
Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto
a)
ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,3a) hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,

b)
ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,3b)

c)
vedie motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak sa učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu,

d)
vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu,

e)
ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu3a) alkohol ešte nachádza v jeho organizme,

f)
ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu3a) návyková látka ešte nachádza v jeho organizme,

g)
poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda,

h)
ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise3c)alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením,

i)
použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená,

j)
iným spôsobom ako uvedeným v písmenách a) až i) sa dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa osobitného predpisu,3d)

k)
iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a) až j), poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

(2)
Za priestupok podľa odseku 1
a)
písm. a) až c) sa uloží pokuta od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov,

b)
písm. d) a f) možno uložiť pokutu od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov,

c)
písm. e), g) až i) možno uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov,

d)
písm. j) možno uložiť pokutu od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov,

e)
písm. k) možno uložiť pokutu do 100 eur.

(3)
V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až i) pokutu do 650 eur, podľa odseku 1 písm. j) do 150 eur a podľa odseku 1 písm. k) do 60 eur. V rozkaznom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až i) pokutu do 650 eur.

(4)
Ak sú splnené podmienky podľa § 84 ods. 1, priestupky podľa odseku 1 písm. h), i) a k) sa prejednajú vždy v blokovom konaní, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3b, 3c a 3d znejú:

„3a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

3b)
§ 65 a § 66 ods. 2 písm. d) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3c)
§ 16 zákona č. 8/2009 Z. z.

3d)
§ 137 ods. 2 písm. g) až o) a q) zákona č. 8/2009 Z. z.“.

8.
§ 52 znie:

㤠52
Ak osobitný zákon neustanovuje inak, priestupky prejednávajú
a)
obvodné úrady,

b)
orgány Policajného zboru, ak ide o priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo ak tak ustanoví osobitný zákon,

c)
orgány Železničnej polície, ak ide o priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 ods. 1 písm. a) a b) a priestupky proti majetku podľa § 50 v prípadoch, ak boli priestupky spáchané v obvode železničných dráh.“.

9.
§ 54 sa vypúšťa.
10.
V § 56 odsek 2 znie:

„(2)
Každý je povinný podať orgánom oprávneným objasňovať priestupky nevyhnutné vysvetlenia na preverenie došlého oznámenia o priestupku (§ 67 ods. 2); podanie vysvetlenia je oprávnený odoprieť, ak by jemu alebo blízkej osobe spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania.“.

11.
V § 58 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Správne orgány sú oprávnené požiadať o vykonanie objasňovania priestupkov orgány oprávnené objasňovať priestupky podľa odseku 3 v rozsahu ich pôsobnosti.“.
12.
V § 84 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu (§ 13 ods. 2) zaplatiť.

(2)
Priestupok možno vybaviť aj napomenutím, ak zaň podľa tohto zákona nemožno uložiť zákaz činnosti alebo prepadnutie veci. Napomenutie sa nepovažuje za sankciu.„.“.

13.
V § 84 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

14.
V § 86 písmeno a) znie:

„a)
orgány Policajného zboru priestupky podľa § 30, § 46 až 50 alebo ďalšie priestupky, ak tak ustanoví osobitný zákon,“.

15.
V § 86 písmeno f) znie:

„f)
orgány Železničnej polície priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. k), priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48 a priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 v prípadoch, ak boli priestupky spáchané v obvode železničných dráh,“.

16.
§ 88 vrátane nadpisu nad § 88 znie:

„Výkon rozhodnutia
§ 88
Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, ktorá je príjmom obce (§ 13 ods. 3), vykonáva obvodný úrad.“.

17.
Za § 88 sa vkladajú § 88a a 88b, ktoré znejú:

㤠88a
(1)
Rozhodnutie o uložení pokuty prevyšujúcej 60 eur, ak nebola uložená v blokovom konaní, možno vykonať na návrh páchateľa priestupku aj vykonaním verejnoprospešných prác. Za každé 3 eurá uloženej pokuty je páchateľ priestupku povinný vykonať jednu hodinu verejnoprospešných prác. Verejnoprospešné práce je páchateľ priestupku povinný vykonať v lehote určenej správnym orgánom, ktorá nemôže byť dlhšia ako jeden rok. Ak páchateľ priestupku nevykoná verejnoprospešné práce v určenej lehote, správny orgán zabezpečí výkon rozhodnutia uloženej pokuty alebo jej časti iným spôsobom.

(2)
Výkon rozhodnutia vykonaním verejnoprospešných prác podľa odseku 1 upravuje osobitný zákon.

§ 88b
(1)
Správca pohľadávky štátu môže uzatvoriť s treťou osobou písomnú mandátnu zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu, ktorá vznikla nezaplatením splatnej pokuty uloženej v konaní o priestupku. Rozsah práv a povinností tretej osoby upraví mandátna zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu. Treťou osobou môže byť len právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu.

(2)
Vlastníctvo pohľadávky štátu, ktorá vznikla nezaplatením splatnej pokuty uloženej v konaní o priestupku, môže jej správca odplatne postúpiť zmluvou o postúpení pohľadávky štátu právnickej osobe podľa odseku 1; táto osoba nemôže túto pohľadávku ďalej postúpiť. Správca pohľadávky štátu môže uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávky štátu, ak by vymáhanie pohľadávky vlastnými prostriedkami bolo neúčinné alebo neefektívne.

(3)
Právo nakladať s postúpenou pohľadávkou štátu prechádza na tretiu osobu dňom platnosti zmluvy o postúpení pohľadávky štátu. Správca pohľadávky štátu odpíše pohľadávku štátu zo svojej evidencie ku dňu platnosti zmluvy o postúpení pohľadávky štátu.

(4)
Na postúpenie pohľadávky štátu podľa tohto zákona sa Občiansky zákonník15) nepoužije.

(5)
Odplata za postúpenie pohľadávky štátu podľa odseku 2 je príjmom štátneho rozpočtu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15)
§ 524 až 530 Občianskeho zákonníka.“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona č. 319/1999 Z. z., zákona č. 333/2003 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom4) a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky5) spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho
1.
z dopravnej značky6) zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,

2.
zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,6) ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 6 znejú:

„5)
§ 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

6)
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V § 8 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní podľa § 3 ods. 1 písm. f), alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.“.

3.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu,9a) odsek 2 sa nepoužije.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, § 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.“.

4.
§ 16a vrátane nadpisu znie:

㤠16a
Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla
(1)
Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, ak
a)
motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky6) a vodič vozidla sa v blízkosti nezdržiava,

b)
ide o motorové vozidlo, o ktorom sa zistilo, že sa po ňom pátra.

(2)
Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla z dôvodu podľa odseku 1 písm. a) nemožno použiť, ak ide o vozidlo
a)
viditeľne označené ako vozidlo Policajného zboru, Železničnej polície, Vojenskej polície, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Hasičského a záchranného zboru a colnej správy,

b)
určené na poskytovanie zdravotníckych služieb, vozidlo prepravujúce osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,

c)
osoby požívajúcej výsady a imunitu podľa osobitného predpisu12a) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(3)
Použitie technického prostriedku podľa odseku 1 písm. b) je príslušník obecnej polície povinný bezodkladne oznámiť na najbližší útvar Policajného zboru.

(4)
Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla musí byť viditeľne označený názvom útvaru obecnej polície a musí byť na ňom uvedený spôsob vyrozumenia útvaru obecnej polície alebo príslušníka obecnej polície, ktorý je oprávnený použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla odstrániť.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z. a zákona č. 514/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA v položke 63 sa vypúšťa Oslobodenie.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položka 64 znie:

„Položka 64

Povolenie výnimky20) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, a) ktorá nepresahuje územie okresu 1. na dobu do jedného roka 15 eur 2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 30 eur b) ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja 1. na dobu do jedného roka 20 eur 2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 60 eur c) ktorá presahuje územie kraja 1. na dobu do jedného roka 30 eur 2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 100 eur.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20)
§ 140 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položka 66 znie:

„Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných nehôd v písomnej alebo elektronickej podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka dopravnej nehody 16,5 eur“.

4.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa za položku 69 vkladá položka 69a, ktorá znie:

„Položka 69a

Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie alebo typové schválenie ES už stratilo platnosť (vozidlá končiacich sérií) podľa osobitných predpisov,21a) a to za každé povolené vozidlo 33 eur“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a)
Napríklad § 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek, § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.“.

5.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 73 písmeno a) znie:

„a)
Podanie žiadosti o dočasné vyradenie cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z premávky na pozemných komunikáciách

1. v lehote do 1 roka 3 eurá
2. v lehote od 1 roka do 2 rokov 16,5 eur
3. v lehote od 2 rokov do 4 rokov 33 eur
4. v lehote od 4 rokov do 6 rokov 66 eur
5. v lehote od 6 rokov do 10 rokov 165,5 eur
6. v lehote nad 10 rokov 331,5 eur“.
“.

6.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položka 73 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) podanie žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN 16,5 eur“.
“.

7.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 76 písmená c) a f) znejú:

„c) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku 16,5 eur
f) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku 165,5 eur“.
“.

8.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 76 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

„g) pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla 182 eur
h) vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov 66 eur“.
“.

9.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v splnomocnení k položke 80 sa vypúšťa bod 2.

Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 2 a 3.

10.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v splnomocnení k položke 80 bod 2 znie:

„2.
Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.“.

11.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v poznámkach k položke 80 bod 1 znie:

„1.
Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 znejú:

„24)
Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel.

25)
Bod 2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.“.

12.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položke 80 v bode 2.2. sa odkaz 25 nahrádza odkazom 25a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a)
Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.“.

13.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v poznámkach k položke 80 v bodoch 2 a 11 sa za odkaz 25 vkladá čiarka a odkaz 25a.

Čl. VI

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z. a zákona č. 435/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
snežné skútre“.

2.
V § 12 ods. 1 písmeno k) znie:

„k)
poskytnúť bezodplatne na písomné vyžiadanie štátnemu dopravnému úradu a obvodnému úradu dopravy informácie o technických údajoch vyrobeného alebo prestavaného typu vozidla a identifikačnom čísle vozidla VIN v elektronickej forme vrátane informácií na technických nosičoch údajov,“.

3.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

„m)
poskytnúť bezodplatne v elektronickej forme povereným technickým službám podľa § 25 v súvislosti s plnením ich úloh podľa tohto zákona informácie o technických a identifikačných údajoch vyrobeného alebo prestavaného typu vozidla diaľkovým, nepretržitým a priamym prístupom,

n)
poskytnúť pred uvedením typu vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel podľa § 25 ods. 1 písm. d) v súvislosti s plnením jej úloh podľa tohto zákona informácie na technických nosičoch údajov o spôsobe vyhotovenia a umiestnení identifikátorov vo vozidle, najmä identifikačného čísla vozidla VIN a výrobného štítku výrobcu.“.

4.
V § 16c sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e)
ak jednotlivo dovezené vozidlo vybavené špeciálnou nadstavbou bolo vyrobené na vojenské účely,

f)
ak jednotlivo dovezené vozidlo je historickým vozidlom alebo športovým vozidlom.“.

5.
V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené nariadením vlády bez povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.1)“.

6.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Podrobnosti o najväčších prípustných rozmeroch a najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a označovaní vozidiel pri nadmerných a nadrozmerných prepravách ustanoví nariadenie vlády.“.

7.
V § 107 sa odsek 14 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
výrobcovi, zástupcovi výrobcu, fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, právnickej osobe alebo právnickej osobe – podnikateľovi, ak poruší ustanovenia týkajúce sa typového schvaľovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek podľa osobitných predpisov.40a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a)
Napríklad článok 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007).“.

8.
V § 112 ods. 24 sa slová „osvedčenia na montáž plynových zariadení“ nahrádzajú slovami „osvedčenia technika montáže plynových zariadení a za oprávnenia na montáž plynových zariadení“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najneskôr do 30. júna 2009.“.
9.
V prílohe č. 1 časti A sa za slová „Kategória P: pracovné stroje“ vkladajú slová „Kategória LS: snežné skútre“.
10.
V prílohe č. 1 časti B sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:

„11.
Kategória LS – snežné skútre, t. j. zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa riadia pomocou lyží a pohybujú sa pomocou pásu alebo pásov tvoriacich uzavretý prstenec. Na pozemných komunikáciách sa smú používať, len ak povrch komunikácie je pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu, tak aby sa záberové lišty pásu nedotýkali povrchu komunikácie.“.

Doterajší bod 11 sa označuje ako bod 12.

11.
V prílohe č. 1 časti B bod 12 znie:

„12.
Kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií – patria sem
a)
záprahové vozidlá – nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré sú ovládané pohoničom tak, že sedí na sedadle pohoniča, alebo sú ovládané z pravej strany peši idúcim pohoničom,

b)
bicykle – nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily šliapaním do pedálov, ktoré sú ovládané cyklistom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle bicykla a drží sa riadidiel, pričom pri jazde má cyklista nohy na pedáloch,

c)
bicykle s pomocným motorčekom – bicykle, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,

d)
kolobežky – nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily nožným odrážaním, ktoré sú ovládané kolobežkárom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle kolobežky alebo stojí a drží sa riadidiel,

e)
kolobežky s pomocným motorčekom – kolobežky, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,

f)
vozíky pre telesne postihnuté osoby – vozidlá na prepravu telesne postihnutej osoby s ručným alebo motorickým pohonom,

g)
ručné vozíky – nemotorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,

h)
motorové ručné vozíky – motorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,

i)
jednonápravové traktory s prívesom – motorové vozidlá s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu,

j)
iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v písmenách a) až i).“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009 okrem čl. I § 112 ods. 7 a § 116 ods. 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. marca 2011, čl. I § 71 ods. 7 a čl. III bodu 17 § 88a, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011 a čl. I § 102 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 29. marca 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 8/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30. 12. 2006).

  2.

  Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1. 6. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4) v znení smernice Komisie 2003/127/ES z 23. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 10, 16. 1. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015).

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ z 3. apríla 2014 o zmene smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 91, 29. 3. 2019).

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 112, 2. 5. 2018).

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3)

  § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 240/2005 Z. z.

 • 3a)

  § 4 ods. 8 písm. h) zákona č. 106/2018 Z. z. v znení zákona č. 429/2022 Z. z.

 • 4)

  § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 • 4a)

  § 2 ods. 2 písm. ae) zákona č. 106/2018 Z. z. v znení zákona č. 429/2022 Z. z.

 • 5)

  Napríklad § 8 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 124/1992 Zb. v znení zákona č. 240/2005 Z. z.

 • 6)

  Zákon č. 106/2018 Z. z.

 • 7)

  Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, § 18 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 39 ods. 6 a 7, § 44 ods. 12 a 13, § 69 ods. 2 a 7, § 111 ods. 10 a § 120 ods. 9 zákona č. 106/2018 Z. z., § 12 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov.

 • 8)

  § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 8a)

  § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8b)

  § 4 zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  § 130 ods. 5 Trestného zákona.

 • 10)

  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 4 ods. 6 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 12)

  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.

 • 14)

  § 44 ods. 14 zákona č. 106/2018 Z. z.§ 25 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

 • 15)

  Napríklad § 81 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.

 • 16)

  § 2 ods. 23 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 17)

  Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17a)

  § 52 zákona č. 106/2018 Z. z. v znení zákona č. 429/2022 Z. z.

 • 18)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií.

 • 19)

  § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z.

 • 20)

  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).

 • 20b)

  § 14 ods. 5 písm. b) a c) vyhlášky č. 134/2018 Z. z.

 • 21)

  Čl. 3 ods. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (Ú. v. EÚ L 325, 16. 12. 2019) v platnom znení.

 • 22)

  § 21 zákona č. 56/2012 Z. z..

 • 23)

  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z.

 • 24)

  § 34 zákona č. 56/2012 Z. z..

 • 24a)

  § 11 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 25)

  § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  § 51 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 27)

  § 9 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 27a)

  § 44 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 27b)

  § 67 ods. 3 až 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 28)

  § 17 a 55 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 28a)

  § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.

 • 28aa)

  § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 28ab)

  § 67 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 29)

  § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 30)

  § 2 a 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 31a)

  § 11 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 32)

  § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 33)

  § 123 ods. 3 Trestného zákona.

 • 33a)

  § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 33b)

  § 5 ods. 5 a 9 zákona č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 34)

  Napríklad rozhodnutie Rady č. 93/704/ES z 30. novembra 1993 o vytvorení databázy spoločenstva o cestných nehodách (Ú. v. ES L 329, 30.12.1993).

 • 35)

  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 35a)

  § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 35b)

  § 48 zákona č. 106/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 36)

  Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 77d zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 250/2011 Z. z.

 • 36a)

  § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 37)

  § 58 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 • 37a)

  § 27 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 37aa)

  § 43a ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku.

 • 37b)

  § 49 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

 • 37c)

  § 38 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z.

 • 38)

  § 88a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 38a)

  § 47 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 39)

  § 54 až 56 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 40)

  Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.

 • 40a)

  § 60 ods. 7 a 10 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 41)

  § 39 ods. 1 až 3 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 41a)

  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 41aa)

  § 28 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 41aaa)

  § 43a ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku.

 • 41ab)

  § 10a zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 266/2016 Z. z.

 • 41aba)

  § 22d zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z.

 • 41ac)

  § 22e ods. 14 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z.§ 29 ods. 9 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 11 ods. 7 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 41ad)

  § 22g ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z.§ 33 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.§ 15 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.

 • 41ae)

  § 22g ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z.§ 33 ods. 6 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 15 ods. 6 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.

 • 41af)

  § 1 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 134/2018 Z. z.

 • 41ag)

  § 11 zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 41ah)

  § 7 ods. 3 zákona č. 280/2006 Z. z.

 • 41b)

  § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 41c)

  § 4 ods. 5 zákona č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

 • 41d)

  § 3 ods. 4 písm. a) prvý bod zákona č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

 • 41e)

  § 3 ods. 5 písm. a) prvý bod a písm. c) a d) zákona č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

 • 42)

  § 20 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 43)

  § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.

 • 43a)

  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.

 • 43aa)

  § 22 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 43b)

  § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 93/2005 Z. z.

 • 44)

  § 116 Občianskeho zákonníka.

 • 45)

  § 73 Trestného zákona.

 • 45a)

  § 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

 • 45b)

  Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 17/2011 Z. z.).

 • 46)

  § 25 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2013 Z. z..

 • 47)

  § 70 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 47a)

  Časť A prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956 z 28. júna 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 173, 9. 7. 2018) v platnom znení. Časť A prílohy II a časť A prílohy 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 zo 17. apríla 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 443/2009 a (EÚ) č. 510/2011 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 111, 25. 4. 2019).

 • 48)

  § 25 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 49)

  § 60 až 68 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 50)

  § 126 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 50a)

  § 48 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 51)

  § 110 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 52)

  § 119 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 53)

  § 132 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 53a)

  § 60 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z.

 • 53b)

  Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2018/956. Čl. 7 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2019/631.

 • 54)

  § 136 ods. 2 písm. a) a § 138 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 54a)

  § 2 ods. 18 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 55)

  § 17 zákona č. 381/2001 Z. z.

 • 56)

  § 14 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z.

 • 57)

  § 11 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z.o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 • 57a)

  § 12 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 57aa)

  § 31 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 58)

  Napríklad § 588 a 658 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 409 Obchodného zákonníka, § 46 až 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 59)

  § 29 ods. 8 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 59a)

  Oslobodenie k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 59b)

  Prvý bod poznámok k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 59c)

  Napríklad § 212 Civilného sporového poriadku, § 203 Civilného mimosporového poriadku.

 • 60)

  § 34 ods. 15, § 35 ods. 9, § 36 ods. 8 a 12 a § 37 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 61)

  § 126 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.§ 38 ods. 2 písm. b) alebo písm. d) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality.

 • 62)

  § 126 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.§ 38 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 139/2018 Z. z.

 • 63)

  § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 63b)

  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.

 • 63c)

  § 101 písm. c) štvrtý bod zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 64)

  Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.

 • 65)

  § 4b zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2012 Z. z.

 • 65a)

  § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 65aa)

  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 65ab)

  Napríklad § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 66)

  Štvrtá časť piaty oddiel zákona č. 79/2015 Z. z.

 • 66a)

  § 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 • 66b)

  § 60 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 79/2015 Z. z.

 • 67)

  § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 68)

  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2018/858.

 • 69)

  § 25 až 27, 29 až 31 a 43 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 69a)

  § 49 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 69b)

  § 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 69c)

  § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 70)

  § 4 ods. 6 písm. a) a ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 70a)

  § 26 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 70b)

  § 50 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 70ba)

  § 30 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 70bb)

  § 31 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 70c)

  § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 71a)

  Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 115 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 187 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

 • 71aa)

  § 63 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 71ab)

  § 67 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 71ac)

  § 69 zákona č. 106/2018 Z. z.

 • 72)

  § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore