Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.05.2021

Platnosť od: 20.09.1990
Účinnosť od: 01.05.2021
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15JUD67DS4EUPPČL1

Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.05.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 377/1990 s účinnosťou od 01.05.2021 na základe 147/2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

POSTAVENIE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

§ 1
Základné ustanovenia
(1)

Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky a pravidelným sídlom prezidenta Slovenskej republiky, ...

(2)

Prezident Slovenskej republiky, národná rada, vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej ...

(3)

Ministerstvá prerokúvajú s Bratislavou návrhy stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré sa ...

§ 1a
Postavenie Bratislavy
(1)

Bratislava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré ...

(2)

Mestská časť je územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy; združuje obyvateľov, ktorí majú na ...

(3)

Obyvateľ Bratislavy je podľa miesta svojho trvalého pobytu zároveň obyvateľom príslušnej mestskej časti. ...

§ 2
Majetok Bratislavy
(1)

Bratislava je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným ...

(2)

Mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom samostatne ...

(3)

Majetok hlavného mesta, mestských častí, jeho nadobúdanie, nakladanie a hospodárenie s ním upravia osobitné ...

§ 3
Územie Bratislavy
(1)

Územie Bratislavy tvoria katastrálne územia jej mestských častí uvedené v prílohe.

(2)

Podrobné vymedzenie územia mestských častí ustanoví mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením ...

(3)

Vytvoriť, zrušiť, zlúčiť alebo rozdeliť mestské časti alebo vykonať iné zmeny ich hraníc môže mestské ...

§ 4
Vzťah Bratislavy k okolitým obciam

Veci spoločného záujmu Bratislavy a okolitých obcí sa riešia dohodou Bratislavy, mestských častí a okolitých ...

DRUHÁ ČASŤ

SAMOSPRÁVA BRATISLAVY

§ 5
Samospráva Bratislavy

Samosprávu Bratislavy vykonávajú obyvatelia

a)

orgánmi Bratislavy (ďalej len „mestské orgány"),

b)

orgánmi mestských častí (ďalej len „miestne orgány"),

c)

miestnym referendom Bratislavy alebo mestskej časti,

d)

zhromaždením obyvateľov Bratislavy alebo mestskej časti.

§ 6

Mestské orgány

(1)

Mestskými orgánmi sú:

a)
mestské zastupiteľstvo,
b)
primátor Bratislavy.
(2)

Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:

a)
mestská rada,
b)
komisie.
(3)

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje stále ...

(4)

Mestské zastupiteľstvo v súlade s osobitnými predpismi zriaďuje mestskú políciu.

(5)

Mestské zastupiteľstvo volí mestského kontrolóra.

§ 6a
Úlohy Bratislavy
(1)

Bratislava v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a štatútom

a)
plní úlohy vyplývajúce z jej postavenia ako hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, ...
b)
plní úlohy samosprávy Bratislavy celomestského charakteru a
c)
vykonáva prenesenú pôsobnosť.
(2)

Bratislave je vyhradené

a)
zabezpečovať hospodársky, kultúrny a sociálny rozvoj Bratislavy, najmä tvorbu a schvaľovanie plánu hospodárskeho ...
b)
zabezpečovať obstarávanie územnoplánovacích podkladov a obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej ...
c)
zabezpečovať pravidelnú verejnú mestskú dopravu,
d)
zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 1. a 2. triedy a verejných priestranstiev ...
e)
zabezpečovať zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd,
f)
zabezpečovať zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a organizovať ...
g)
zabezpečovať verejné osvetlenie, najmä budovanie a údržbu siete osvetlenia ulíc a iných verejných priestranstiev, ...
h)
rozvíjať starostlivosť o cestovný ruch, koordinovať aktivity v oblasti cestovného ruchu a rozvíjať informačné ...
i)
zabezpečovať verejný poriadok na uliciach a iných verejných priestranstvách,
j)
dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia,
k)
dbať o ochranu kultúrnych pamiatok, pamätníkov a iných pamätihodností Bratislavy,
l)
určovať názvy ulíc a iných verejných priestranstiev,
m)
spravovať poplatok za zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
n)
utvárať podmienky na rozvoj športu a plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry,
o)
byť zakladateľom základných umeleckých škôl a centier voľného času.
§ 7
Miestne orgány
(1)

Miestnymi orgánmi sú:

a)
miestne zastupiteľstvo,
b)
starosta.
(2)

Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú:

a)
miestna rada, ak miestne zastupiteľstvo má najmenej deväť poslancov,
b)
komisie.
(3)

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje štatút, ďalšie svoje stále alebo ...

(4)

Miestne zastupiteľstvo volí miestneho kontrolóra.

(5)

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje na zabezpečenie odborných, administratívnych a organizačných vecí mestskej ...

§ 7a
Úlohy mestských častí
(1)

Mestské časti v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a štatútom

a)
podieľajú sa na plnení úloh vyplývajúcich z postavenia Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky ...
b)
plnia úlohy samosprávy Bratislavy miestneho významu, ktoré súvisia so životom a prácou obyvateľov mestskej ...
c)
vykonávajú prenesenú pôsobnosť.
(2)

Mestskej časti je vyhradené

a)
zabezpečovať hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti v nadväznosti na celomestský rozvoj a celomestské ...
b)
zabezpečovať územnoplánovacie funkcie, urbanistický rozvoj mestskej časti a reguláciu funkcií v území ...
c)
dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia v mestskej časti,
d)
dbať o ochranu pamätihodností miestneho významu, ktoré majú historický, kultúrny alebo spoločenský význam ...
e)
zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 3. a 4. triedy a verejných priestranstiev, ...
f)
zabezpečovať úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvárať podmienky na zásobovanie, najmä určovať pravidlá ...
g)
byť zriaďovateľom základných škôl a školských zariadení a plniť funkciu školského úradu, okrem základných ...
h)
utvárať podmienky na športovanie detí, na rozvoj športu pre všetkých a plniť úlohy v oblasti telesnej ...
i)
vykonávať agendu stavebného úradu.
§ 7b
Štatút
(1)

Štatút je základným nástrojom na rozdelenie úloh samosprávy Bratislavy a prenesených pôsobností medzi ...

(2)

Štatút obsahuje najmä

a)
základné ustanovenia o postavení Bratislavy a jej mestských častí,
b)
podrobnú úpravu samosprávy Bratislavy a jej mestských častí, najmä
1.
vzťahy mestských orgánov a miestnych orgánov,
2.
pravidlá zriaďovania stálych a dočasných orgánov mestského zastupiteľstva a miestnych zastupiteľstiev ...
3.
úlohy mestskej rady a určenie materiálov, ktoré povinne prerokúva mestská rada pred ich predložením ...
4.
pravidlá vyhlasovania a uskutočňovania miestneho referenda,
c)
podrobné rozdelenie úloh samosprávy Bratislavy a prenesenej pôsobnosti medzi Bratislavu a jej mestské ...
d)
zásady hospodárenia s majetkom, najmä pravidlá rozdelenia správy majetku Bratislavy, nadobúdania majetku ...
1.
vzájomného prevodu, nájmu a výpožičky,
2.
správy zvereného majetku,
3.
kúpy, predaja a darovania,
4.
finančnej spoluúčasti na kúpe a podielu na výnose z predaja,
e)
podrobnosti o tvorbe a čerpaní rozpočtu Bratislavy a vzťahu k rozpočtom mestských častí, najmä
1.
pravidlá rozdeľovania príjmov zo štátneho rozpočtu, z podielu na výnose štátnych daní a rozdelenie výnosu ...
2.
pravidlá rozdeľovania príjmov rozpočtov mestských častí medzi jednotlivé mestské časti.
(3)

Na prijatie návrhu štatútu alebo jeho dodatku je potrebné prerokovanie s mestskými časťami a následné ...

§ 7c
Spolupráca Bratislavy a mestských častí

Bratislava a mestské časti ako správcovia miestnych komunikácií môžu spolupracovať na základe zmluvy2a) ...

§ 8

Miestne referendum Bratislavy

(1)

Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum Bratislavy, ak ide

a)
o návrh na zavedenie a zrušenie celomestskej verejnej dávky a tiež, ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie ...
b)
o petíciu skupiny obyvateľov Bratislavy v počte 20 % všetkých oprávnených voličov,
c)
o požiadavku aspoň tretiny miestnych zastupiteľstiev, ktorá musí byť podaná písomne s uvedením dôvodu, ...
d)
o prípad, ktorý ustanovuje osobitný zákon.
(2)

Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum Bratislavy o ďalších dôležitých veciach celomestskej ...

(3)

Výsledok miestneho referenda Bratislavy nahrádza rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ak sa ho zúčastnilo ...

(4)

Nemožno vyhlásiť miestne referendum mesta o rozpočte.

§ 9

Miestne referendum mestskej časti

(1)

Miestne zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum mestskej časti, ak ide

a)
o návrh na zmenu názvu mestskej časti, jej zlúčenie s inou mestskou časťou, rozdelenie mestskej časti ...
b)
o návrh na zavedenie alebo zrušenie verejnej dávky v mestskej časti, a ak ide o návrh na zavedenie alebo ...
c)
o petíciu skupiny obyvateľov v mestskej časti v počte 20 % všetkých oprávnených voličov v mestskej časti ...
d)
o prípady, v ktorých je podľa štatútu povinné.
(2)

Miestne zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestnym referendom mestskej časti o ďalších dôležitých veciach ...

(3)

Výsledok miestneho referenda mestskej časti o zavedení alebo zrušení miestneho poplatku v mestskej časti ...

(4)

Nemožno vyhlásiť miestne referendum mestskej časti o rozpočte.

§ 10
Zhromaždenie

Na posúdenie vecí týkajúcich sa mestskej časti môže miestne zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov ...

TRETIA ČASŤ

POSTAVENIE MESTSKÝCH ORGÁNOV

§ 11
Mestské zastupiteľstvo
(1)

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov Bratislavy a orgánom samosprávy Bratislavy. ...

(2)

Mestské zastupiteľstvo má 45 poslancov volených obyvateľmi hlavného mesta v priamych voľbách. Počet ...

(4)

Poslancom mestského zastupiteľstva môže byť aj poslanec miestneho zastupiteľstva, ako aj starosta.

(5)

Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené

a)
schvaľovať štatút a jeho dodatky,
b)
schvaľovať územný plán Bratislavy a celomestské koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v Bratislave, ...
c)
uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach Bratislavy,
d)
určovať pravidlá nakladania s majetkom Bratislavy a so štátnym majetkom prenechaným Bratislave a schvaľovať ...
e)
schvaľovať rozpočet Bratislavy, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a ...
f)
zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,
g)
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu Bratislavy,
h)
vyhlasovať miestne referendum Bratislavy podľa § 8,
i)
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie celomestského charakteru a na ...
j)
delegovať zástupcov do školských rád,
k)
zriaďovať mestskú políciu a schvaľovať jej organizáciu,
l)
schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť Bratislavy v regionálnych združeniach,
m)
určovať plat a odmenu primátora a odmenu mestského kontrolóra a plat hlavného architekta Bratislavy,
n)
schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,
o)
uznášať sa v rozsahu vymedzenom štatútom na veciach podľa § 6a ods. 2 a § 7b ods. 2.
§ 12
Primátor Bratislavy
(1)

Primátor je výkonným orgánom Bratislavy a zastupuje ju navonok. Má právo nosiť primátorské insígnie.

(2)

Primátor je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaní vlády pri prerokúvaní otázok, ktoré sa týkajú záujmov ...

(3)

Primátora volia obyvatelia Bratislavy v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný zákon.3) ...

(4)

Primátor je štatutárnym orgánom Bratislavy. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených ...

(5)

Primátor zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a podpisuje ich uznesenia. ...

(6)

Primátor vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok magistrátu Bratislavy a poriadok odmeňovania ...

§ 12a
Zastupovanie primátora
(1)

Primátora zastupujú traja námestníci primátora, ktorých spravidla na celé funkčné obdobie poveruje zastupovaním ...

(2)

Primátor je povinný poveriť zastupovaním námestníkov primátora do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ...

(3)

Primátor môže námestníka primátora kedykoľvek odvolať; v takom prípade poverí zastupovaním nového námestníka ...

(4)

Námestník primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

(5)

Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu prvý ...

§ 13
Mestská rada
(1)

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní aj funkciu ...

(2)

Mestská rada sa skladá z 10 členov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo zo svojich poslancov na celé ...

(3)

Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor ...

(4)

Úlohy mestskej rady, ako aj vzťahy k iným orgánom mestského zastupiteľstva upraví štatút.

§ 14
Magistrát Bratislavy
(1)

Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestských orgánov plní magistrát ...

(2)

Na čele magistrátu Bratislavy je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor. Riaditeľ ...

§ 14a
Hlavný architekt Bratislavy
(1)

Hlavného architekta Bratislavy (ďalej len „hlavný architekt") na návrh primátora volí na dobu neurčitú ...

(2)

Hlavný architekt

a)
zabezpečuje obstaranie územnoplánovacích podkladov,
b)
organizuje spracovanie územného plánu Bratislavy a jeho aktualizácie,
c)
koordinuje územnoplánovaciu činnosť na území Bratislavy,
d)
zabezpečuje vypracovanie záväzných stanovísk Bratislavy k investičnej činnosti,
e)
plní ďalšie úlohy podľa štatútu.
(3)

Hlavný architekt sa môže zúčastňovať zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s poradným hlasom. ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

POSTAVENIE MIESTNYCH ORGÁNOV

§ 15
Miestne zastupiteľstvo
(1)

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským orgánom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej ...

(2)

Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené

a)
uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú časť,
b)
vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu a jeho dodatkov podľa § 7b ods. 3,
c)
určovať pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom v súlade so štatútom,
d)
schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu ...
e)
zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,
f)
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu mestskej časti,
g)
vyhlasovať miestne referendum mestskej časti podľa § 9,
h)
zriaďovať a zrušovať rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na rozpočet mestskej časti a na návrh ...
i)
zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať členov ...
j)
schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť mestskej časti v združeniach,
k)
určovať plat a odmenu starostu a odmenu miestneho kontrolóra,
l)
schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,
m)
uznášať sa v rozsahu vymedzenom štatútom na veciach podľa § 7a ods. 2 a § 7b ods. 2.
(3)

Podrobnejšiu úpravu právomoci a pôsobnosti miestnych zastupiteľstiev a ich vzťahy k mestským orgánom ...

§ 16
(1)

Poslancov miestneho zastupiteľstva volia občania mestskej časti v priamych voľbách.

(2)

Miestne zastupiteľstvo určí počet poslancov miestneho zastupiteľstva tak, aby v mestskej časti s počtom ...

a)
menej ako 2 000 malo päť až sedem poslancov,
b)
od 2001 do 10 000 malo sedem až deväť poslancov,
c)
od 10 001 do 30 000 malo deväť až 15 poslancov,
d)
od 30 001 do 100 000 malo 15 až 25 poslancov a
e)
nad 100 000 malo 25 až 35 poslancov.
(3)

Na určenie počtu poslancov podľa odseku 2 je rozhodujúci počet obyvateľov v prvý deň kalendárneho roku, ...

§ 17
Starosta
(1)

Starosta je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok. Má právo nosiť insígnie.

(2)

Starostu volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný zákon.3) ...

(3)

Starosta je štatutárnym orgánom mestskej časti. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených ...

(4)

Starosta zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia. ...

(5)

Starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok miestneho úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov ...

§ 17a
Zastupovanie starostu
(1)

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poveruje zastupovaním ...

(2)

Starosta je povinný poveriť zastupovaním svojho zástupcu do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak ...

(3)

Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať; v takom prípade poverí zastupovaním nového zástupcu ...

(4)

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(5)

Ak ide o mestskú časť s viac ako 40 000 obyvateľmi, starosta môže zastupovaním poveriť dvoch zástupcov ...

(6)

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca ...

§ 18
Miestna rada
(1)

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu ...

(2)

Počet členov miestnej rady určí miestne zastupiteľstvo tak, aby tvoril najviac jednu tretinu počtu poslancov ...

(3)

Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta ...

§ 19
Miestny úrad
(1)

Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestnych orgánov plní miestny ...

(2)

Mestské časti sa môžu dohodnúť na zriadení spoločného miestneho úradu alebo na vytvorení spoločného ...

(3)

Prácu miestneho úradu riadi prednosta.

(4)

Prednostu vymenúva do funkcie na neurčitý čas a odvoláva z nej starosta.

(5)

Prednosta sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s poradným hlasom.

PIATA ČASŤ

SYMBOLY BRATISLAVY, ČESTNÉ OBČIANSTVO A CENY

§ 20
(1)

Symbolmi Bratislavy sú:

a)
erb Bratislavy,
b)
zástava Bratislavy,
c)
pečať Bratislavy.
(2)

Podrobné vyobrazenie mestských symbolov je v prílohe štatútu, ktorý upraví aj ich používanie.

§ 21
Erb Bratislavy

Erb Bratislavy tvorí v červenom neskorogotickom štíte strieborné trojvežové opevnenie s bránou, na červených ...

§ 22
Zástava Bratislavy

Zástavu Bratislavy tvoria dva vodorovné pruhy horný biely a spodný červený rovnakej šírky. Jej rozmery ...

§ 23
Pečať Bratislavy

Pečať Bratislavy tvorí erb Bratislavy s kruhopisom „Pečať mesta Bratislavy“ v slovenskom a v latinskom ...

§ 24
Čestné občianstvo a ceny
(1)

Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o Bratislavu a jej obyvateľov alebo o mier a ...

(2)

Vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské poznanie, alebo ktoré prispeli významným spôsobom ...

(3)

Primátor alebo starosta môže významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o Bratislavu alebo mestskú časť, ...

(4)

Podrobnosti o podmienkach a spôsobe udeľovania čestného občianstva, Ceny Bratislavy Slovenskej republiky ...

§ 24a
Symboly mestských častí
(1)

Symbolmi mestskej časti sú erb, zástava a pečať.

(2)

Erb a zástava mestskej časti musia byť zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.

(3)

Pravidlá používania symbolov mestskej časti upraví mestská časť všeobecne záväzným nariadením.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 25
Spolupráca s orgánmi štátu
(1)

Orgány samosprávy Bratislavy a mestských častí pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečením potrieb mesta ...

(2)

Orgány štátu poskytujú orgánom samosprávy v Bratislave pomoc v odborných veciach, najmä:

a)
poskytujú údaje a informácie z evidencií vedených štátnymi orgánmi,
b)
podieľajú sa na odbornej príprave pracovníkov samosprávnych orgánov v Bratislave, na príprave poslancov ...
c)
pomáhajú pri riešení mimoriadnych situácií, ktoré majú negatívny dopad na uspokojovanie potrieb obyvateľstva ...
§ 26
Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami
(1)

Právnické a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území Bratislavy spolupracujú s orgánmi ...

(2)

Orgány samosprávy Bratislavy a mestských častí podporujú podnikateľskú a inú činnosť právnických a fyzických ...

(3)

Mestská časť ako právnická osoba podľa § 2 ods. 2 má ako žiadateľ na účely čerpania prostriedkov z fondov ...

§ 26a
Spolupráca s obyvateľmi Bratislavy

Orgány samosprávy Bratislavy a mestských častí spolupracujú s obyvateľmi Bratislavy pri zabezpečovaní ...

§ 27
Pomoc pri mimoriadnych situáciách
(1)

Primátor alebo starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo ...

(2)

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na úhradu účelne vynaložených ...

§ 28
Pokuty
(1)

Bratislava môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 ...

a)
poruší všeobecne záväzné nariadenia Bratislavy,
b)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú alebo vecnú ...
(2)

Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 ...

a)
neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo ...
b)
poruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti,
c)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú alebo vecnú ...
(3)

Výnos pokuty je príjmom rozpočtu Bratislavy, ak ju uložila Bratislava, alebo rozpočtu mestskej časti, ...

(4)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Bratislava, resp. mestská časť dozvedela o tom, ...

Záverečné a zrušovacie ustanovenia
§ 29

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na hlavné mesto ustanovenia zákona Slovenskej národnej ...

§ 30

Podrobnejšiu deľbu pôsobnosti medzi orgánmi miestnej samosprávy a mestskej samosprávy upraví štatút. ...

§ 31

Práva a zävazky Národného výboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, obvodných národných ...

Prechodné ustanovenie k zmenám vykonaným k 1. januáru 2009
§ 31a
(1)

Mestské zastupiteľstvo a miestne zastupiteľstvá upravia štatút vrátane zásad hospodárenia s majetkom ...

a)
dotácia zo štátneho rozpočtu v prospech rozpočtu Bratislavy z titulu plnenia úloh hlavného mesta Slovenskej ...
b)
výnos dane z nehnuteľností sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere ...
c)
podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí ...
d)
výnos miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy ...
e)
výnos z predaja
1.
nehnuteľného majetku Bratislavy sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere ...
2.
nehnuteľného majetku mestskej časti sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí ...
3.
nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného mestskej časti s počtom obyvateľov nad 40 000 sa rozdelí v ...
4.
nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného mestskej časti s počtom obyvateľov do 40 000 sa rozdelí v ...
(2)

Dôvodom zmeny rozdelenia rozpočtových príjmov podľa odseku 1 medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských ...

§ 31b

Bratislava môže bezodplatne previesť do vlastníctva mestských častí nehnuteľný majetok, ktorý im zverila ...

§ 31c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012
(1)

Na konanie o uložení pokuty začaté pred 1. decembrom 2012 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(2)

Námestníci primátora ustanovení do funkcie pred 1. decembrom 2012 zostávajú vo funkcii aj naďalej, ak ...

(3)

Zástupca starostu ustanovený do funkcie pred 1. decembrom 2012 zostáva vo funkcii aj naďalej, ak starosta ...

§ 31d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Ustanovenie § 26a ods. 2 sa prvýkrát použije na petície vybavené prerokovaním v mestskom zastupiteľstve ...

§ 31e
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti ...

§ 32
Zrušujú sa
1.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave v znení zákona Slovenskej ...

2.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 3/1986 Zb. o podrobnom vymedzení ...

§ 33

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta.

F. Mikloško v. r.V. Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.

  Zoznam mestských častí a ich katastrálnych území

  2. Mestská časť Devín – katastrálne územie Devín

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
 • 2)  § 11 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • 2a)  § 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 2b)  § 43 ods. 4 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 2c)  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.§ 21 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...
 • 3)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
 • 7)  Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore