Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné k dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67506
Dôvodové správy: 1680
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.10.2017
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.01.2017


Platnosť od: 20.09.1990
Účinnosť od: 01.01.2017
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12 JUD69 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.01.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 377/1990 s účinnosťou od 01.01.2017 na základe 386/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej národnej rady

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

POSTAVENIE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

§ 1
Základné ustanovenia
(1)

Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky a pravidelným sídlom prezidenta Slovenskej republiky, ...

(2)

Prezident Slovenskej republiky, národná rada, vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány ...

(3)

Ministerstvá prerokúvajú s Bratislavou návrhy stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré ...

§ 1a
Postavenie Bratislavy
(1)

Bratislava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ...

(2)

Mestská časť je územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy; združuje obyvateľov, ktorí ...

(3)

Obyvateľ Bratislavy je podľa miesta svojho trvalého pobytu zároveň obyvateľom príslušnej mestskej ...

§ 2
Majetok Bratislavy
(1)

Bratislava je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s ...

(2)

Mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom samostatne ...

(3)

Majetok hlavného mesta, mestských častí, jeho nadobúdanie, nakladanie a hospodárenie s ním upravia ...

§ 3
Územie Bratislavy
(1)

Územie Bratislavy tvoria katastrálne územia jej mestských častí uvedené v prílohe.

(2)

Podrobné vymedzenie územia mestských častí ustanoví mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným ...

(3)

Vytvoriť, zrušiť, zlúčiť alebo rozdeliť mestské časti alebo vykonať iné zmeny ich hraníc ...

§ 4
Vzťah Bratislavy k okolitým obciam

Veci spoločného záujmu Bratislavy a okolitých obcí sa riešia dohodou Bratislavy, mestských častí ...

DRUHÁ ČASŤ

SAMOSPRÁVA BRATISLAVY

§ 5
Samospráva Bratislavy
a)

orgánmi Bratislavy (ďalej len „mestské orgány"),

b)

orgánmi mestských častí (ďalej len „miestne orgány"),

c)

miestnym referendom Bratislavy alebo mestskej časti,

d)

zhromaždením obyvateľov Bratislavy alebo mestskej časti.

§ 6

Mestské orgány

(1)

Mestskými orgánmi sú:

a)
mestské zastupiteľstvo,
b)
primátor Bratislavy.
(2)

Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:

a)
mestská rada,
b)
komisie.
(3)

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie ...

(4)

Mestské zastupiteľstvo v súlade s osobitnými predpismi zriaďuje mestskú políciu.

(5)

Mestské zastupiteľstvo volí mestského kontrolóra.

§ 6a
Úlohy Bratislavy
(1)

Bratislava v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a štatútom

a)
plní úlohy vyplývajúce z jej postavenia ako hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, ...
b)
plní úlohy samosprávy Bratislavy celomestského charakteru a
c)
vykonáva prenesenú pôsobnosť.
(2)

Bratislave je vyhradené

a)
zabezpečovať hospodársky, kultúrny a sociálny rozvoj Bratislavy, najmä tvorbu a schvaľovanie ...
b)
zabezpečovať obstarávanie územnoplánovacích podkladov a obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej ...
c)
zabezpečovať pravidelnú verejnú mestskú dopravu,
d)
zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 1. a 2. triedy a verejných ...
e)
zabezpečovať zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd,
f)
zabezpečovať zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a organizovať ...
g)
zabezpečovať verejné osvetlenie, najmä budovanie a údržbu siete osvetlenia ulíc a iných verejných ...
h)
rozvíjať starostlivosť o cestovný ruch, koordinovať aktivity v oblasti cestovného ruchu a rozvíjať ...
i)
zabezpečovať verejný poriadok na uliciach a iných verejných priestranstvách,
j)
dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia,
k)
dbať o ochranu kultúrnych pamiatok, pamätníkov a iných pamätihodností Bratislavy,
l)
určovať názvy ulíc a iných verejných priestranstiev,
m)
spravovať poplatok za zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
n)
utvárať podmienky na rozvoj športu a plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry,
o)
byť zakladateľom základných umeleckých škôl a centier voľného času.
§ 7
Miestne orgány
(1)

Miestnymi orgánmi sú:

a)
miestne zastupiteľstvo,
b)
starosta.
(2)

Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú:

a)
miestna rada, ak miestne zastupiteľstvo má najmenej deväť poslancov,
b)
komisie.
(3)

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje štatút, ďalšie svoje stále ...

(4)

Miestne zastupiteľstvo volí miestneho kontrolóra.

(5)

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje na zabezpečenie odborných, administratívnych a organizačných ...

§ 7a
Úlohy mestských častí
(1)

Mestské časti v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a štatútom

a)
podieľajú sa na plnení úloh vyplývajúcich z postavenia Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej ...
b)
plnia úlohy samosprávy Bratislavy miestneho významu, ktoré súvisia so životom a prácou obyvateľov ...
c)
vykonávajú prenesenú pôsobnosť.
(2)

Mestskej časti je vyhradené

a)
zabezpečovať hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti v nadväznosti na celomestský rozvoj ...
b)
zabezpečovať územnoplánovacie funkcie, urbanistický rozvoj mestskej časti a reguláciu funkcií ...
c)
dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia v mestskej časti,
d)
dbať o ochranu pamätihodností miestneho významu, ktoré majú historický, kultúrny alebo spoločenský ...
e)
zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 3. a 4. triedy a verejných ...
f)
zabezpečovať úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvárať podmienky na zásobovanie, najmä ...
g)
byť zriaďovateľom základných škôl a školských zariadení a plniť funkciu školského úradu, ...
h)
utvárať podmienky na športovanie detí, na rozvoj športu pre všetkých a plniť úlohy v oblasti ...
i)
vykonávať agendu stavebného úradu.
§ 7b
Štatút
(1)

Štatút je základným nástrojom na rozdelenie úloh samosprávy Bratislavy a prenesených pôsobností ...

(2)

Štatút obsahuje najmä

a)
základné ustanovenia o postavení Bratislavy a jej mestských častí,
b)
podrobnú úpravu samosprávy Bratislavy a jej mestských častí, najmä
1.
vzťahy mestských orgánov a miestnych orgánov,
2.
pravidlá zriaďovania stálych a dočasných orgánov mestského zastupiteľstva a miestnych zastupiteľstiev ...
3.
úlohy mestskej rady a určenie materiálov, ktoré povinne prerokúva mestská rada pred ich predložením ...
4.
pravidlá vyhlasovania a uskutočňovania miestneho referenda,
c)
podrobné rozdelenie úloh samosprávy Bratislavy a prenesenej pôsobnosti medzi Bratislavu a jej mestské ...
d)
zásady hospodárenia s majetkom, najmä pravidlá rozdelenia správy majetku Bratislavy, nadobúdania ...
1.
vzájomného prevodu, nájmu a výpožičky,
2.
správy zvereného majetku,
3.
kúpy, predaja a darovania,
4.
finančnej spoluúčasti na kúpe a podielu na výnose z predaja,
e)
podrobnosti o tvorbe a čerpaní rozpočtu Bratislavy a vzťahu k rozpočtom mestských častí, najmä ...
1.
pravidlá rozdeľovania príjmov zo štátneho rozpočtu, z podielu na výnose štátnych daní a rozdelenie ...
2.
pravidlá rozdeľovania príjmov rozpočtov mestských častí medzi jednotlivé mestské časti.
(3)

Na prijatie návrhu štatútu alebo jeho dodatku je potrebné prerokovanie s mestskými časťami a ...

§ 8

Miestne referendum Bratislavy

(1)

Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum Bratislavy, ak ide

a)
o návrh na zavedenie a zrušenie celomestskej verejnej dávky a tiež, ak ide o návrh na zavedenie ...
b)
o petíciu skupiny obyvateľov Bratislavy v počte 20 % všetkých oprávnených voličov,
c)
o požiadavku aspoň tretiny miestnych zastupiteľstiev, ktorá musí byť podaná písomne s uvedením ...
d)
o prípad, ktorý ustanovuje osobitný zákon.
(2)

Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum Bratislavy o ďalších dôležitých ...

(3)

Výsledok miestneho referenda Bratislavy nahrádza rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ak sa ho ...

(4)

Nemožno vyhlásiť miestne referendum mesta o rozpočte.

§ 9

Miestne referendum mestskej časti

(1)

Miestne zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum mestskej časti, ak ide

a)
o návrh na zmenu názvu mestskej časti, jej zlúčenie s inou mestskou časťou, rozdelenie mestskej ...
b)
o návrh na zavedenie alebo zrušenie verejnej dávky v mestskej časti, a ak ide o návrh na zavedenie ...
c)
o petíciu skupiny obyvateľov v mestskej časti v počte 20 % všetkých oprávnených voličov v mestskej ...
d)
o prípady, v ktorých je podľa štatútu povinné.
(2)

Miestne zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestnym referendom mestskej časti o ďalších dôležitých ...

(3)

Výsledok miestneho referenda mestskej časti o zavedení alebo zrušení miestneho poplatku v mestskej ...

(4)

Nemožno vyhlásiť miestne referendum mestskej časti o rozpočte.

§ 10
Zhromaždenie

Na posúdenie vecí týkajúcich sa mestskej časti môže miestne zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie ...

TRETIA ČASŤ

POSTAVENIE MESTSKÝCH ORGÁNOV

§ 11
Mestské zastupiteľstvo
(1)

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov Bratislavy a orgánom samosprávy Bratislavy. ...

(2)

Mestské zastupiteľstvo má 45 poslancov volených obyvateľmi hlavného mesta v priamych voľbách. ...

(4)

Poslancom mestského zastupiteľstva môže byť aj poslanec miestneho zastupiteľstva, ako aj starosta. ...

(5)

Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené

a)
schvaľovať štatút a jeho dodatky,
b)
schvaľovať územný plán Bratislavy a celomestské koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života ...
c)
uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach Bratislavy,
d)
určovať pravidlá nakladania s majetkom Bratislavy a so štátnym majetkom prenechaným Bratislave ...
e)
schvaľovať rozpočet Bratislavy, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu ...
f)
zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,
g)
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu Bratislavy,
h)
vyhlasovať miestne referendum Bratislavy podľa § 8,
i)
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie celomestského charakteru ...
j)
delegovať zástupcov do školských rád,
k)
zriaďovať mestskú políciu a schvaľovať jej organizáciu,
l)
schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť Bratislavy v regionálnych združeniach,
m)
určovať plat a odmenu primátora a odmenu mestského kontrolóra a plat hlavného architekta Bratislavy, ...
n)
schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,
o)
uznášať sa v rozsahu vymedzenom štatútom na veciach podľa § 6a ods. 2 a § 7b ods. 2.
§ 12
Primátor Bratislavy
(1)

Primátor je výkonným orgánom Bratislavy a zastupuje ju navonok. Má právo nosiť primátorské ...

(2)

Primátor je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaní vlády pri prerokúvaní otázok, ktoré sa ...

(3)

Primátora volia obyvatelia Bratislavy v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný zákon.3) ...

(4)

Primátor je štatutárnym orgánom Bratislavy. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených ...

(5)

Primátor zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a podpisuje ich uznesenia. ...

(6)

Primátor vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok magistrátu Bratislavy a poriadok odmeňovania ...

§ 12a
Zastupovanie primátora
(1)

Primátora zastupujú traja námestníci primátora, ktorých spravidla na celé funkčné obdobie poveruje ...

(2)

Primátor je povinný poveriť zastupovaním námestníkov primátora do 60 dní od zloženia sľubu ...

(3)

Primátor môže námestníka primátora kedykoľvek odvolať; v takom prípade poverí zastupovaním ...

(4)

Námestník primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

(5)

Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu ...

§ 13
Mestská rada
(1)

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní ...

(2)

Mestská rada sa skladá z 10 členov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo zo svojich poslancov ...

(3)

Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor ...

(4)

Úlohy mestskej rady, ako aj vzťahy k iným orgánom mestského zastupiteľstva upraví štatút.

§ 14
Magistrát Bratislavy
(1)

Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestských orgánov plní ...

(2)

Na čele magistrátu Bratislavy je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor. ...

§ 14a
Hlavný architekt Bratislavy
(1)

Hlavného architekta Bratislavy (ďalej len „hlavný architekt") na návrh primátora volí na dobu ...

(2)

Hlavný architekt

a)
zabezpečuje obstaranie územnoplánovacích podkladov,
b)
organizuje spracovanie územného plánu Bratislavy a jeho aktualizácie,
c)
koordinuje územnoplánovaciu činnosť na území Bratislavy,
d)
zabezpečuje vypracovanie záväzných stanovísk Bratislavy k investičnej činnosti,
e)
plní ďalšie úlohy podľa štatútu.
(3)

Hlavný architekt sa môže zúčastňovať zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

POSTAVENIE MIESTNYCH ORGÁNOV

§ 15
Miestne zastupiteľstvo
(1)

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským orgánom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy ...

(2)

Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené

a)
uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú časť,
b)
vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu a jeho dodatkov podľa § 7b ods. 3,
c)
určovať pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom v súlade so štatútom, ...
d)
schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie ...
e)
zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,
f)
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu mestskej časti,
g)
vyhlasovať miestne referendum mestskej časti podľa § 9,
h)
zriaďovať a zrušovať rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na rozpočet mestskej časti ...
i)
zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ...
j)
schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť mestskej časti v združeniach,
k)
určovať plat a odmenu starostu a odmenu miestneho kontrolóra,
l)
schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,
m)
uznášať sa v rozsahu vymedzenom štatútom na veciach podľa § 7a ods. 2 a § 7b ods. 2.
(3)

Podrobnejšiu úpravu právomoci a pôsobnosti miestnych zastupiteľstiev a ich vzťahy k mestským ...

§ 16
(1)

Poslancov miestneho zastupiteľstva volia občania mestskej časti v priamych voľbách.

(2)

Miestne zastupiteľstvo určí počet poslancov miestneho zastupiteľstva tak, aby v mestskej časti ...

a)
menej ako 2 000 malo päť až sedem poslancov,
b)
od 2001 do 10 000 malo sedem až deväť poslancov,
c)
od 10 001 do 30 000 malo deväť až 15 poslancov,
d)
od 30 001 do 100 000 malo 15 až 25 poslancov a
e)
nad 100 000 malo 25 až 35 poslancov.
(3)

Na určenie počtu poslancov podľa odseku 2 je rozhodujúci počet obyvateľov v prvý deň kalendárneho ...

§ 17
Starosta
(1)

Starosta je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok. Má právo nosiť insígnie.

(2)

Starostu volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný ...

(3)

Starosta je štatutárnym orgánom mestskej časti. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom ...

(4)

Starosta zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia. ...

(5)

Starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok miestneho úradu a poriadok odmeňovania ...

§ 17a
Zastupovanie starostu
(1)

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poveruje zastupovaním ...

(2)

Starosta je povinný poveriť zastupovaním svojho zástupcu do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ...

(3)

Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať; v takom prípade poverí zastupovaním nového ...

(4)

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(5)

Ak ide o mestskú časť s viac ako 40 000 obyvateľmi, starosta môže zastupovaním poveriť dvoch ...

(6)

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu ...

§ 18
Miestna rada
(1)

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj ...

(2)

Počet členov miestnej rady určí miestne zastupiteľstvo tak, aby tvoril najviac jednu tretinu počtu ...

(3)

Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie ...

§ 19
Miestny úrad
(1)

Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestnych orgánov plní ...

(2)

Mestské časti sa môžu dohodnúť na zriadení spoločného miestneho úradu alebo na vytvorení ...

(3)

Prácu miestneho úradu riadi prednosta.

(4)

Prednostu vymenúva do funkcie na neurčitý čas a odvoláva z nej starosta.

(5)

Prednosta sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s poradným hlasom.

PIATA ČASŤ

SYMBOLY BRATISLAVY, ČESTNÉ OBČIANSTVO A CENY

§ 20
(1)

Symbolmi Bratislavy sú:

a)
erb Bratislavy,
b)
zástava Bratislavy,
c)
pečať Bratislavy.
(2)

Podrobné vyobrazenie mestských symbolov je v prílohe štatútu, ktorý upraví aj ich používanie. ...

§ 21
Erb Bratislavy

Erb Bratislavy tvorí v červenom neskorogotickom štíte strieborné trojvežové opevnenie s bránou, ...

§ 22
Zástava Bratislavy

Zástavu Bratislavy tvoria dva vodorovné pruhy horný biely a spodný červený rovnakej šírky. Jej ...

§ 23
Pečať Bratislavy

Pečať Bratislavy tvorí erb Bratislavy s kruhopisom „Pečať mesta Bratislavy“ v slovenskom a ...

§ 24
Čestné občianstvo a ceny
(1)

Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o Bratislavu a jej obyvateľov alebo ...

(2)

Vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské poznanie, alebo ktoré prispeli významným ...

(3)

Primátor alebo starosta môže významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o Bratislavu alebo ...

(4)

Podrobnosti o podmienkach a spôsobe udeľovania čestného občianstva, Ceny Bratislavy Slovenskej ...

§ 24a
Symboly mestských častí
(1)

Symbolmi mestskej časti sú erb, zástava a pečať.

(2)

Erb a zástava mestskej časti musia byť zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.

(3)

Pravidlá používania symbolov mestskej časti upraví mestská časť všeobecne záväzným nariadením. ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 25
Spolupráca s orgánmi štátu
(1)

Orgány samosprávy Bratislavy a mestských častí pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečením ...

(2)

Orgány štátu poskytujú orgánom samosprávy v Bratislave pomoc v odborných veciach, najmä:

a)
poskytujú údaje a informácie z evidencií vedených štátnymi orgánmi,
b)
podieľajú sa na odbornej príprave pracovníkov samosprávnych orgánov v Bratislave, na príprave ...
c)
pomáhajú pri riešení mimoriadnych situácií, ktoré majú negatívny dopad na uspokojovanie potrieb ...
§ 26
Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami
(1)

Právnické a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území Bratislavy spolupracujú ...

(2)

Orgány samosprávy Bratislavy a mestských častí podporujú podnikateľskú a inú činnosť právnických ...

(3)

Mestská časť ako právnická osoba podľa § 2 ods. 2 má ako žiadateľ na účely čerpania prostriedkov ...

§ 26a
Spolupráca s obyvateľmi Bratislavy
(1)

Orgány samosprávy Bratislavy a mestských častí spolupracujú s obyvateľmi Bratislavy pri zabezpečovaní ...

(2)

Petíciu1) obyvateľov Bratislavy, ktorou sa sťažujú, že sa v Bratislave narúša verejný poriadok ...

§ 27
Pomoc pri mimoriadnych situáciách
(1)

Primátor alebo starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú ...

(2)

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na úhradu ...

§ 28
Pokuty
(1)

Bratislava môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do ...

a)
poruší všeobecne záväzné nariadenia Bratislavy,
b)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú ...
(2)

Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu ...

a)
neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad ...
b)
poruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti,
c)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú ...
(3)

Výnos pokuty je príjmom rozpočtu Bratislavy, ak ju uložila Bratislava, alebo rozpočtu mestskej ...

(4)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Bratislava, resp. mestská časť dozvedela ...

Záverečné a zrušovacie ustanovenia
§ 29

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na hlavné mesto ustanovenia zákona Slovenskej národnej ...

§ 30

Podrobnejšiu deľbu pôsobnosti medzi orgánmi miestnej samosprávy a mestskej samosprávy upraví ...

§ 31

Práva a zävazky Národného výboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, obvodných národných ...

Prechodné ustanovenie k zmenám vykonaným k 1. januáru 2009
§ 31a
(1)

Mestské zastupiteľstvo a miestne zastupiteľstvá upravia štatút vrátane zásad hospodárenia s ...

a)
dotácia zo štátneho rozpočtu v prospech rozpočtu Bratislavy z titulu plnenia úloh hlavného mesta ...
b)
výnos dane z nehnuteľností sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí ...
c)
podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských ...
d)
výnos miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa rozdelí medzi rozpočet ...
e)
výnos z predaja
1.
nehnuteľného majetku Bratislavy sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí ...
2.
nehnuteľného majetku mestskej časti sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských ...
3.
nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného mestskej časti s počtom obyvateľov nad 40 000 sa rozdelí ...
4.
nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného mestskej časti s počtom obyvateľov do 40 000 sa rozdelí ...
(2)

Dôvodom zmeny rozdelenia rozpočtových príjmov podľa odseku 1 medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty ...

§ 31b

Bratislava môže bezodplatne previesť do vlastníctva mestských častí nehnuteľný majetok, ktorý ...

§ 31c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012
(1)

Na konanie o uložení pokuty začaté pred 1. decembrom 2012 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(2)

Námestníci primátora ustanovení do funkcie pred 1. decembrom 2012 zostávajú vo funkcii aj naďalej, ...

(3)

Zástupca starostu ustanovený do funkcie pred 1. decembrom 2012 zostáva vo funkcii aj naďalej, ak ...

§ 31d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Ustanovenie § 26a ods. 2 sa prvýkrát použije na petície vybavené prerokovaním v mestskom zastupiteľstve ...

§ 32
Zrušujú sa
1.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave v znení zákona ...

2.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 3/1986 Zb. o podrobnom vymedzení ...

§ 33

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta.

F. Mikloško v. r.V. Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.

  Zoznam mestských častí a ich katastrálnych území

  1. Mestská časť Čunovo – katastrálne územie Čunovo2. Mestská časť Devín – katastrálne ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
 • 2)  § 11 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • 3)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
 • 7)  Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  § 10 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.