Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 44/1988 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025

Platnosť od: 19.04.1988
Účinnosť od: 01.04.2024
Účinnosť do: 31.03.2025
Autor: Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Chyba údajov
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD1215DS13EUPP33ČL0

Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 44/1988 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 44/1988 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 205/2023

Legislatívny proces k zákonu 205/2023§ 15
Zabezpečenie ochrany nerastného bohatstva pri územnoplánovacej činnosti

(1)
Na včasné zabezpečenie ochrany nerastného bohatstva sú orgány územného plánovania6) a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách poskytovaných im Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky; pri tom postupujú podľa osobitných predpisov5) a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie.
(2)
Koncepciu územného rozvoja Slovenska prerokuje jej obstarávateľ s Hlavným banským úradom. Koncepcie územného rozvoja regiónov,7a) územné plány mikroregiónov,7b) územné plány obcí a územné plány zón, ak riešia ochranu a využitie nerastného bohatstva, prerokujú ich obstarávatelia s obvodným banským úradom.7)
(3)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa vyjadruje pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva.7)
zobraziť paragraf
§ 19
Záväzné stanovisko


Záväzné stanovisko podľa tohto zákona je stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný úkon banského úradu ako dotknutého orgánu10) vydávané v elektronickej podobe alebo listinnej podobe na účely konania o stavebnom zámere a ďalších činností podľa osobitného predpisu,10a) ak ide o stavbu a zariadenie v chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním.
zobraziť paragraf
§ 28
Konanie o určenie, zmenách a zrušenie dobývacieho priestoru

(1)
Konanie o určenie, zmenách a zrušenie dobývacieho priestoru (ďalej len „konanie o určenie dobývacieho priestoru“) sa začína na návrh organizácie, obce, v ktorej katastrálnom území sa dobývací priestor nachádza, alebo na podnet obvodného banského úradu. Návrh sa doloží
a)
stanoviskom ministerstva príslušného podľa druhu nerastu, najmä z hľadiska realizácie surovinovej politiky,
b)
rozhodnutím o určení chráneného ložiskového územia,
c)
príslušným banským oprávnením,12a)
d)
dokladmi a dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu,
e)
zoznamom fyzických a právnických osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známe,
f)
dokumentáciou, v prípade návrhu na použitie technológie kyanidového lúhovania alebo návrhu na otvárku, prípravu, dobývanie, úpravu a zušľachťovanie rádioaktívnych nerastov, obsahujúcou
1.
navrhovaný spôsob dobývania, ako aj spôsob otvárky, prípravy, úpravy a zušľachťovania, predbežné termíny otvárkových, prípravných a dobývacích prác,
2.
opatrenia na zníženie vplyvov činností na životné prostredie,
3.
finančné možnosti navrhovateľa,
4.
technické možnosti navrhovateľa,
5.
informáciu o stave v riešení stretov záujmov,
6.
výpočet predpokladaných prínosov využitia ložiska nerastu pre štát z titulu predpokladanej platby úhrady za nerasty vydobyté z výhradného ložiska,
g)
súhlasným výsledkom miestneho referenda z každej obce podľa osobitného predpisu,12aaa) ak ide o dobývací priestor na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov.
(2)
Obvodný banský úrad môže určiť, že sa k návrhu priložia ďalšie podklady potrebné na spoľahlivé posúdenie návrhu, najmä z hľadiska ochrany a racionálneho využitia výhradného ložiska, dôsledkov jeho dobývania, ako aj z hľadiska potrieb národného hospodárstva a verejných záujmov.
(3)
Organizácia pred podaním návrhu na určenie alebo zmenu dobývacieho priestoru na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov podá každej obci podľa osobitného predpisu12aaa) návrh na vyhlásenie miestneho referenda, v ktorom uvedie
a)
údaj o lokalizácii výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov v katastrálnom území dotknutej obce,
b)
údaj o druhu nerastu,
c)
navrhovaný spôsob dobývania, ako aj spôsob otvárky, prípravy, úpravy a zušľachťovania,
d)
predbežné termíny otvárkových, prípravných a dobývacích prác,
e)
opatrenia na zníženie vplyvov činnosti na životné prostredie.
(4)
Na základe návrhu organizácie podľa odseku 3 obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum. Po vyhlásení miestneho referenda obec zverejní návrh na vyhlásenie miestneho referenda podľa odseku 3 na úradnej tabuli a na internetovej adrese obce, ak ju má, a to až do uskutočnenia miestneho referenda.
(5)
Ak v miestnom referende nebol vyslovený súhlas, miestne referendum v tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí štyroch rokov od jeho konania.
(6)
Obvodný banský úrad môže začať konanie o určenie dobývacieho priestoru aj v prípade, ak nie sú k dispozícii všetky doklady a dokumentácia podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2. Súčasne určí organizácii lehotu na doplnenie návrhu. Ak návrh nebol doplnený v určenej lehote, obvodný banský úrad konanie o určenie dobývacieho priestoru zastaví.
(7)
Účastníkmi konania o určenie dobývacieho priestoru sú navrhovateľ, fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť určením dobývacieho priestoru priamo dotknuté, a obec, v územnom obvode ktorej sa dobývací priestor nachádza a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.13c)
(8)
Obvodný banský úrad oznámi začatie konania o určenie dobývacieho priestoru dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom konania najneskôr 7 dní pred ústnym pojednávaním a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnou ohliadkou. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje pripomienky a návrhy môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nemusí prihliadnuť. Orgány, ktoré sa k návrhu na určenie dobývacieho priestoru vyjadrovali podľa osobitných predpisov,11) sa už na konanie neprizvú.
(9)
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v lehote, ktorú určí obvodný banský úrad a ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, inak sa na ne nemusí prihliadnuť. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, obvodný banský úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.
(10)
Začatie konania o určenie dobývacieho priestoru, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi obvodný banský úrad účastníkom konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred ústnym pojednávaním. Začatie konania oznámi obvodný banský úrad verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania nie sú známi. Pri oznámení začatia konania verejnou vyhláškou sa postupuje obdobne ako pri konaní o stavebnom zámere podľa osobitných predpisov.14)
(11)
Obvodný banský úrad v konaní o určenie dobývacieho priestoru posúdi návrh predovšetkým z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a jeho dôsledkov; pritom posúdi, či je návrh v súlade s rozhodnutím o určení chráneného ložiskového územia a či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu baní alebo lomov a požiadavkám, ktoré ustanovujú osobitné predpisy pre ochranu chránených záujmov.11)
(12)
Obvodný banský úrad v konaní o určenie dobývacieho priestoru zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a posúdi pripomienky a návrhy účastníkov.
(13)
V rozhodnutí o určení dobývacieho priestoru vymedzí obvodný banský úrad dobývací priestor a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia verejné záujmy v území, a rozhodne o námietkach účastníkov konania.
(14)
Stanoviská, rozhodnutia, doklady a dokumentácia a zoznam fyzických osôb a právnických osôb podľa odseku 1 písm. a) až c) sa nepredkladajú, ak konanie o zrušenie dobývacieho priestoru sa začalo z rozhodnutia obvodného banského úradu.
(15)
Obec, v ktorej katastrálnom území sa dobývací priestor nachádza, nie je povinná priložiť k návrhu na zmenu alebo zrušenie dobývacieho priestoru prílohy podľa odseku 1 písm. b) až f).
(16)
Kópiu návrhu alebo podnetu na začatie konania o určenie dobývacieho priestoru, vo vzťahu ku ktorému sa začalo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,12aa) zverejní obvodný banský úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a zároveň na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Zverejnenie musí obvodný banský úrad zabezpečiť počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia a musí obsahovať okrem údajov o návrhu alebo podnete na začatie konania aj právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko, ak bolo vydané.
(17)
Kópiu rozhodnutia, ktorým sa skončilo konanie podľa odseku 13, zverejní obvodný banský úrad bezodkladne po jeho vydaní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Rovnakým spôsobom zverejní súčasne
a)
informáciu o mieste, kde je rozhodnutie prístupné k nahliadnutiu verejnosti,
b)
stručnú informáciu o účasti verejnosti v konaní.
(18)
Zverejnenie rozhodnutia a informácií podľa odseku 14 je obvodný banský úrad povinný zabezpečiť až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
zobraziť paragraf
§ 33
Riešenie stretov záujmov

(1)
Ak sú využitím výhradného ložiska ohrozené objekty a záujmy chránené podľa osobitných predpisov,11) objekty a záujmy fyzických alebo právnických osôb, sú organizácie, orgány a fyzické a právnické osoby, ktorým prislúcha ochrana týchto objektov a záujmov, povinní vo vzájomnej súčinnosti riešiť tieto strety záujmov a navrhnúť postup, ktorý umožní využitie výhradného ložiska pri zabezpečení nevyhnutnej ochrany uvedených objektov a záujmov.
(2)
Organizácia je povinná pred zaradením príslušných prác do plánu otvárky, prípravy a dobývania uzavrieť písomnú dohodu s príslušnými orgánmi, fyzickými osobami a právnickými osobami, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa odseku 1 o tom, či sa ohrozený objekt alebo záujem má chrániť, v akom rozsahu alebo po akú dobu. Povinnosť uzavrieť písomnú dohodu sa nevzťahuje na prípady, keď sa strety záujmov vyriešili pri určení chráneného ložiskového územia, dobývacieho priestoru, pri predchádzajúcom povolení otvárky, prípravy alebo dobývania ložiska v dotknutom území alebo pri projektovaní, výstavbe alebo rekonštrukcii bane a lomu, a ak postup pri ich riešení ustanovujú osobitné predpisy.11)
(3)
Ak pri riešení stretov záujmov organizácia zistí, že nie sú známe fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa odseku 1 a nehnuteľnosti nemajú v katastri nehnuteľností zapísaného vlastníka alebo vlastníctvo pozemku alebo objektu je predmetom konania o dedičstve alebo súdneho konania, účastníkmi dohody sú:
a)
účastníci konania o dedičstvo, ak ide o pozemok alebo stavbu, ktorých vlastníctvo je predmetom dedičského konania, a to až do právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve,
b)
účastníci súdneho konania, ak ide o pozemok alebo stavbu, ktorých vlastníctvo je predmetom súdneho konania, a to až do právoplatnosti súdneho rozhodnutia,
c)
Slovenský pozemkový fond, ak ide o pozemok, s ktorým nakladá; Slovenský pozemkový fond je účastníkom dohody aj vtedy, ak pozemok alebo stavba, o ktorej sa účastníci dohody majú dohodnúť, nebola vydaná podľa osobitných predpisov16k) z dôvodu, že nebolo rozhodnuté o oprávnenej osobe, a to až do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa určila oprávnená osoba, alebo
d)
správca lesného majetku vo vlastníctve štátu,16l) v obvode ktorého sa lesné pozemky nachádzajú.
(4)
Ak nedošlo k dohode podľa odseku 2, rozhodne o riešení stretov záujmov ministerstvo príslušné podľa druhu nerastu16m) v súčinnosti s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy a zároveň vydá záväzné stanovisko o tom, či pri riešení stretov záujmov prevažuje všeobecný hospodársky záujem na využití výhradného ložiska nad oprávneným záujmom vlastníka pozemkov a iných nehnuteľností, ktorého obmedzenie prinesie v budúcnosti zvýšenie verejného blaha alebo sa predíde verejnej núdzi z hľadiska surovinovej politiky štátu.
(5)
Ak nedôjde k dohode medzi organizáciou a fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré sú vlastníkmi dotknutých pozemkov a iných nehnuteľností a ak prevažuje všeobecný hospodársky záujem na využití výhradného ložiska nad oprávneným záujmom vlastníka pozemkov a iných nehnuteľností, postupuje sa podľa § 31 ods. 3 tohto zákona, ak ide o poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky podľa § 36 a 37 tohto zákona; na účely tohto zákona sa pod všeobecným hospodárskym záujmom rozumie záujem na obmedzení práva každého, ak je možné očakávať, že toto obmedzenie prinesie v budúcnosti zvýšenie verejného blaha alebo sa predíde verejnej núdzi.
(6)
Organizácia, ktorá žiada o povolenie otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska, je povinná doložiť obvodnému banskému úradu, že strety záujmov boli vyriešené.
(7)
Ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať na stavbách a zariadeniach nesúvisiacich s dobývaním výhradného ložiska, nariadi stavebný úrad po dohode s obvodným banským úradom vlastníkovi (užívateľovi) dotknutých stavieb a zariadení nariadením uskutočniť neodkladnú údržbu stavby, nevyhnutné úpravy na stavbe alebo zabezpečovacie práce na stavbe.17) Ak ide o stavby a zariadenia, ktoré boli vybudované pred určením dobývacieho priestoru, ochranné opatrenia sa vykonajú na náklad organizácie.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú obdobne aj na zaradenie príslušných prác do plánu zabezpečenia banských diel a lomov alebo do plánu likvidácie hlavných banských diel a lomov.
zobraziť paragraf
§ 37
Náhrada banských škôd

(1)
Na vyporiadanie banskej škody sa vzťahujú všeobecné predpisy o náhrade škody, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Organizácia, ktorá spôsobila stratu vody, podstatné zníženie výdatnosti jej zdroja alebo zhoršenie jej akosti, je povinná zabezpečiť poškodenému náhradný zdroj alebo dodávku vody, prípadne nahradiť škodu úhradou nákladov spojených s jej obstaraním, ak ich poškodený účelne a hospodárne vynaložil sám; inak o náhrade straty podzemnej vody platia osobitné predpisy.20)
(3)
Nahrádzajú sa aj preukázané náklady účelne vynaložené na preventívne zabezpečovacie opatrenia, ktoré smerujú k odvráteniu alebo zmierneniu následkov hroziacich vplyvom činností uvedených v § 36. Za preventívne zabezpečovacie opatrenia sa nepovažujú opatrenia vykonávané na stavbách a zariadeniach podľa podmienok určených rozhodnutím o povolení stavby alebo osobitnými predpismi pre novozriaďovanú stavbu alebo zariadenie z hľadiska možných vplyvov činností uvedených v § 36.
(4)
V odôvodnených prípadoch, najmä ak treba v predstihu riešiť bezpečnosť a plynulosť dopravy, preložku verejných dopravných ciest, inžinierskych sietí, telekomunikačných vedení a zariadení spojov, náhradnú bytovú alebo účelovú výstavbu, možno vopred poskytnúť plnenie až do výšky predpokladanej škody s tým, že toto plnenie sa započítava na náhradu škody. Pokiaľ by skutočná výška škody nedosiahla sumu poskytnutého plnenia, vzniknutý preplatok sa vracia.
(5)
Ak nemožno stavbu uviesť do predošlého stavu preto, že leží na území, na ktoré bol rozhodnutím vyhlásený zákaz výstavby alebo obmedzenie výstavby, prípadne na území, kde sa budú aj naďalej prejavovať vplyvy činností uvedených v § 36, je organizácia povinná vykonať dočasné zabezpečenie objektu; súčasne je povinná sa dohodnúť s vlastníkom objektu, či náhrada škody sa vykoná v peniazoch alebo dočasným poskytnutím náhradného objektu a o výške náhrady škody. Do náhrady škody sa zahrnie aj hnuteľný majetok, ktorý sa stáva poskytnutím náhradného objektu nepoužiteľný. Ak nedôjde k dohode, postupuje sa podľa § 33 ods. 4.
(6)
Účastníci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe náhrady banských škôd, pokiaľ taká dohoda nebude odporovať ustanoveniam tohto zákona alebo všeobecným predpisom o náhrade škody.
(7)
Organizácia neposkytne náhradu za poškodenie alebo zničenie stavieb a zariadení postavených v chránenom ložiskovom území alebo v dobývacom priestore bez rozhodnutia o povolení stavby, prípadne bez dodržania podmienok určených v rozhodnutí o povolení stavby z hľadiska ochrany proti možným vplyvom činností uvedených v § 36.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 4a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 14 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 41 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
2a)
Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).
2b)
Napríklad Obchodný zákonník.
2c)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/1999 Z. z.
3)
§ 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.
4)
§ 8 vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob v znení vyhlášky č. 4/1992 Zb.
5a)
§ 3 a 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb.
6)
§ 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
7)
§ 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
7a)
§ 20 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.
7aa)
§ 29 ods. 12 a § 37 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 314/2014 Z. z.
7b)
§ 21 zákona č. 200/2022 Z. z.
7c)
§ 32 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 8 až 13 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.
10a)
§ 37 zákona č. 201/2022 Z. z.
11)
Napríklad zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z., vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu č. 28/1967 Zb., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk dráh s banskou činnosťou.
12)
Zákon ČNR č. 61/1988 Zb.Zákon SNR č. 51/1988 Zb.
12a)
§ 4a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
12aa)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12aaa)
§ 24a zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 160/2014 Z. z.
12b)
§ 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 533/2004 Z. z.
13)
§ 32 zákona č. 50/1976 Zb.
13a)
§ 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.
13b)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
13ba)
§ 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.
13bb)
§ 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.§ 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.
13bc)
§ 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z.
13bd)
§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z.
13be)
§ 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.
13bf)
§ 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z.
13c)
§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14a)
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
§ 6 zákona ČNR č. 61/1988 Zb.§ 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb.
15a)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15b)
§ 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
15c)
§ 26 až 28 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15d)
§ 5 a príloha č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
§ 108 až 116 zákona č.50/1976 Zb.
16a)
Napríklad § 7 a 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 a 8 zákona č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.
16b)
§ 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
16c)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
16d)
§ 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
16da)
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16e)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galérijnej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z., vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
16f)
§ 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16g)
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
16h)
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
16i)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
16j)
§ 33 až 35 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
16k)
§ 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č. 419/2002 Z. z.
16l)
§ 34 ods. 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.
16m)
§ 6 a 10 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
17)
§ 51 zákona č. 201/2022 Z. z.
18)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením. Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu č. 67/1987 Zb. o zaistení jadrovej bezpečnosti pri zaobchádzaní s rádioaktívnymi odpadmi.
18a)
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 70/1983 Zb.). Vládne nariadenie č. 46/1967 Zb. o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe.
20)
§ 29 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
21)
§ 7 zákona č. 138/1973 Zb.
22)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
23)
§ 12 zákona ČNR č. 61/1988 Zb. § 12 zákona SNR č. 51/1988 Zb.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore