Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69449
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.01.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 13.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Národné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD13 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.01.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 539/2008 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 313/2018

Legislatívny proces k zákonu 313/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o podpore regionálneho rozvoja

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon ustanovuje ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, upravuje pôsobnosť orgánov ...

(2)

Poskytovanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie upravujú osobitné predpisy.1)

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona

a)

región je územný celok vymedzený podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek,2)

b)

regionálny rozvoj je súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov ...

c)

regionálna politika je koordinovaný súbor činností a postupov príslušných orgánov a organizácií ...

d)

aglomerácia je súvislá zastavaná mestská oblasť s periférnymi zónami nie nevyhnutne urbánneho ...

e)

sociálno-ekonomickí partneri sú subjekty verejnej správy,2a) podnikatelia a mimovládne organizácie2b) ...

f)

mikroregionálne združenie je právnická osoba založená na účely dosiahnutia spoločných riešení ...

g)

partnerstvo je forma spolupráce medzi sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí zabezpečujú hospodársky ...

h)

územná spolupráca je spolupôsobenie sociálno-ekonomických partnerov pri zvyšovaní úrovne hospodárskeho ...

i)

euroregión je subjekt územnej spolupráce zložený zo zástupcov sociálno-ekonomických partnerov, ...

j)

slovenská časť euroregiónu je záujmové združenie právnických osôb založené podľa osobitného ...

k)

regionálna rozvojová agentúra je právnická osoba, ktorá napomáha zvyšovať najmä trvalý rast ...

DRUHÁ ČASŤ

PODPORA REGIONÁLNEHO ROZVOJA

§ 3
Ciele podpory regionálneho rozvoja
(1)

Hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je

a)
odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja ...
b)
zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch ...
c)
zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného ...
(2)

Podpora regionálneho rozvoja podľa odseku 1 je zameraná najmä na

a)
komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, ...
b)
rozvoj vedy, výskumu a vývoja prispievajúci k celkovému rozvoju regiónu so zreteľom na podporu ...
c)
rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne,
d)
rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, ...
e)
rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania prípravy ...
f)
predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu rovnosti ...
g)
realizáciu verejných prác4) podporujúcich rozvoj regiónu,
h)
zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu,
i)
zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb,
j)
rozvoj cestovného ruchu,
k)
medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja v záujme ...
l)
zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel,
m)
rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka,5) rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života ...
n)
realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie ...
o)
ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie alternatívnych ...
p)
rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne,
q)
udržateľný rozvoj aglomerácií, obnovu, regeneráciu a rozvoj miest a obcí podľa záväznej časti ...
r)
zvyšovanie dostupnosti a kvality bývania,
s)
budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva, ...
t)
rozvoj multikultúrnej spoločnosti v regióne vrátane multikultúrneho dialógu, spolupráce a tolerancie ...
u)
rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky,
v)
ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
w)
ďalšie aktivity, ak to ustanoví osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva.
§ 4
Zdroje financovania regionálneho rozvoja
(1)

Regionálny rozvoj sa financuje

a)
zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Úradu podpredsedu ...
b)
zo štátnych účelových fondov,
c)
z rozpočtov vyšších územných celkov,
d)
z rozpočtov obcí,
e)
z prostriedkov fyzických osôb,
f)
z prostriedkov právnických osôb,
g)
z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií,
h)
z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou ...
i)
z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.
(2)

Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné prostriedky ...

Základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja

§ 5

Podpora regionálneho rozvoja sa vykonáva podľa

a)
Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len "národná stratégia"),
b)
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku (ďalej len "program ...
c)
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len "program rozvoja obce"),
d)
spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí (ďalej len "spoločný program ...
§ 6
Národná stratégia
(1)

Národná stratégia je východiskový strategický dokument, ktorý komplexne určuje strategický ...

(2)

Úrad podpredsedu vlády zabezpečuje vypracovanie a aktualizáciu národnej stratégie pri uplatnení ...

(3)

Národná stratégia obsahuje najmä

a)
analýzu hospodárskej a sociálnej situácie v regiónoch,
b)
odhad vývoja rozvoja regiónov,
c)
hlavné faktory rozvoja regiónov,
d)
stratégiu regionálneho rozvoja,
e)
strategické ciele a prioritné oblasti rozvoja podľa jednotlivých vyšších územných celkov,
f)
priority a ciele regionálneho rozvoja,
g)
inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie národnej stratégie,
h)
systém monitorovania a hodnotenia vývoja regionálneho rozvoja s určením merateľných ukazovateľov ...
i)
nástroje podpory regionálneho rozvoja,
j)
vecný a časový harmonogram realizácie národnej stratégie.
(4)

Národnú stratégiu a jej aktualizáciu schvaľuje na návrh podpredsedu vlády Slovenskej republiky ...

§ 7
Program rozvoja vyššieho územného celku
(1)

Program rozvoja vyššieho územného celku je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný ...

(2)

Vypracovanie programu rozvoja vyššieho územného celku zabezpečuje vyšší územný celok pri uplatnení ...

(3)

Program rozvoja vyššieho územného celku vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z

a)
analytickej časti založenej na databáze informácií a ukazovateľov, ktorá obsahuje komplexné ...
b)
strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja vyššieho územného celku pri zohľadnení ...
c)
programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie ...
d)
realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia ...
e)
finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej ...
(4)

Aktualizácia programu rozvoja vyššieho územného celku sa vypracúva podľa potreby.

(5)

Program rozvoja vyššieho územného celku a jeho aktualizáciu schvaľuje zastupiteľstvo vyššieho ...

(6)

Schválenie programu rozvoja vyššieho územného celku a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie ...

§ 8
Program rozvoja obce
(1)

Program rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi ...

(2)

Vypracovanie programu rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.

(3)

Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z

a)
analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, ...
b)
strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík ...
c)
programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie ...
d)
realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou ...
e)
finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej ...
(4)

Aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby.

(5)

Program rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(6)

Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie ...

§ 8a
Spoločný program rozvoja obcí
(1)

Spoločný program rozvoja obcí je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade ...

(2)

Ak nemá obec vypracovaný vlastný program rozvoja obce, môže si vypracovať pri uplatnení partnerstva ...

(3)

Spoločný program rozvoja obcí a jeho aktualizáciu schvaľujú obecné zastupiteľstvá obcí, ktoré ...

(4)

Na spoločný program rozvoja obcí sa ustanovenia § 8 ods. 2 až 6 použijú rovnako.

TRETIA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, VYŠŠÍCH ÚZEMNÝCH CELKOV A OBCÍ PRI PODPORE REGIONÁLNEHO <span class="shorten">...</span>

§ 9
Úrad podpredsedu vlády

Úrad podpredsedu vlády v oblasti regionálneho rozvoja

a)

zabezpečuje vypracovanie národnej stratégie a jej aktualizáciu, inštitucionálne a organizačne ...

b)

pravidelne monitoruje a každoročne vyhodnocuje plnenie národnej stratégie, raz ročne predkladá ...

c)

analyzuje a monitoruje hospodársku situáciu a sociálnu situáciu v jednotlivých regiónoch,

d)

spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi, metodicky usmerňuje činnosti sociálno-ekonomických ...

e)

zabezpečuje spoluprácu s orgánmi Európskej únie,

f)

zabezpečuje efektívnosť, účinnosť a správnosť riadenia a realizácie pomoci na podporu regionálneho ...

g)

poskytuje dotáciu.8a)

§ 10
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti

a)

spolupracujú pri napĺňaní hlavných cieľov podpory regionálneho rozvoja podľa § 3,

b)

spolupracujú s úradom podpredsedu vlády pri vypracúvaní, realizácii a vyhodnocovaní národnej ...

c)

spolupracujú podľa národnej stratégie pri vypracúvaní programu rozvoja vyššieho územného celku ...

d)

zohľadňujú pri tvorbe vlastných strategických dokumentov špecifiká regiónov a vyšších územných ...

§ 11
Vyšší územný celok

Vyšší územný celok vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja

a)

vypracúva a vyhodnocuje analýzy rozvoja kraja a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo udržateľný ...

b)

zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja vyššieho územného celku, pravidelne ...

c)

podieľa sa na príprave národnej stratégie, na vyhodnocovaní jej realizácie a každoročne do 30. ...

d)

spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy pri zosúlaďovaní programu rozvoja vyššieho ...

e)

vypracúva návrhy regionálnej inovačnej stratégie a regionálnej inovačnej politiky a ďalších ...

f)

podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa § ...

g)

vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,

h)

spolupracuje s regiónmi, územnými celkami a inými subjektmi verejnej správy alebo s orgánmi iných ...

i)

vedie elektronickú evidenciu programov rozvoja obcí a spoločných programov rozvoja obcí, ktoré ...

j)

na podporu regionálneho rozvoja územia vyššieho územného celku môže zriaďovať regionálne ...

k)

podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj regiónu.

§ 12
Obec

Obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja

a)

analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo udržateľný ...

b)

zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja obce alebo spoločného programu ...

c)

spolupracuje s vyšším územným celkom, na území ktorého sa obec nachádza, na príprave a realizácii ...

d)

podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa § ...

e)

vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,

f)

spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré ...

g)

podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj obce.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ĎALŠIE SUBJEKTY ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE

§ 13
Subjekty územnej spolupráce
(1)

Subjektmi územnej spolupráce sú:

a)
regionálna rozvojová agentúra,
b)
slovenská časť euroregiónu,
c)
európske zoskupenie územnej spolupráce,8b)
d)
občianske združenie,
e)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
f)
obec,
g)
vyšší územný celok.
(2)

Subjekt územnej spolupráce vykonáva v oblasti podpory regionálneho rozvoja tieto činnosti:

a)
zabezpečenie základných informačných služieb v oblasti regionálneho rozvoja, poskytovania finančných ...
b)
zhromažďovanie informácií o území realizácie projektu na účel prípravy, tvorby a realizácie ...
c)
podpora rozvojových aktivít na území realizácie projektu súvisiacich s podporou regionálneho ...
d)
organizácia prezentačných podujatí, odborných seminárov a vzdelávacích aktivít zameraných ...
e)
vytváranie partnerstiev a spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho ...
f)
uľahčenie a podpora najmä územnej spolupráce vrátane jednej alebo viacerých foriem regionálnej, ...
g)
príprava a realizácia projektov a rozvojových aktivít na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho ...
h)
plnenie iných úloh, ak to vyplýva zo zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt podľa odseku 10.
(3)

Úrad podpredsedu vlády môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť zo štátneho rozpočtu ...

(4)

Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt (ďalej len ...

(5)

Vzor žiadosti, prílohy k žiadosti a náležitosti projektu ustanoví všeobecne záväzný právny ...

(6)

Výzva na podanie žiadosti obsahuje najmä

a)
okruh oprávnených subjektov územnej spolupráce,
b)
účel poskytnutia dotácie,
c)
podmienky poskytnutia dotácie,
d)
výšku požadovaného spolufinancovania projektu z vlastných alebo iných zdrojov,
e)
lehotu a spôsob predkladania žiadostí,
f)
kritériá hodnotenia žiadostí,
g)
vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt,
h)
ďalšie podrobnosti o poskytnutí dotácie.
(7)

O výške poskytnutej dotácie rozhoduje vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ...

(8)

Odborná hodnotiaca komisia vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií hodnotenia uvedených vo výzve ...

(9)

Zloženie, spôsob rokovania a spôsob hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie upravuje štatút a rokovací ...

(10)

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
d)
výšku a spôsob poskytnutia dotácie,
e)
číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,
f)
podmienky použitia dotácie,
g)
podmienky zúčtovania dotácie,
h)
spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie,
i)
lehotu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov,
j)
lehotu odvedenia výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,
k)
číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a ...
l)
sankcie za porušenie finančnej disciplíny,
m)
práva a povinnosti zmluvných strán,
n)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
o)
dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy.
(11)

Úrad podpredsedu vlády na svojom webovom sídle zverejní za príslušný rozpočtový rok zoznam ...

§ 14
Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr
(1)

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr je tvorená regionálnymi rozvojovými agentúrami,9) ...

(2)

Regionálna rozvojová agentúra zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr ...

(3)

Členom regionálnej rozvojovej agentúry zaradenej do Integrovanej siete regionálnych rozvojových ...

(4)

Ustanovenia o poskytnutí dotácie podľa § 13 ods. 2 až 11 sa použijú rovnako.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16

Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej ...

§ 17
(1)

Na poskytnutie dotácie podľa § 13 a 14 nie je právny nárok.

(2)

Na rozhodovanie o poskytnutí dotácie podľa § 13 a 14 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(3)

Žiadateľom o dotáciu podľa § 13 a 14 nemôže byť ten, kto

a)
je v likvidácii,
b)
podal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bol proti nemu ...
c)
má doručené upovedomenie o začatí exekučného konania,
d)
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
e)
má nedoplatky voči štátnemu rozpočtu,
f)
má evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie ...
(4)

Dotáciu podľa § 13 a 14 nemožno poskytnúť na účely

a)
splácania úverov a úrokov z úverov, úrokov z omeškania, zmluvných pokút a pokút uložených ...
b)
úhrady záväzkov žiadateľa o dotáciu na projekt a žiadateľa o dotáciu z predchádzajúcich rokov, ...
c)
refundácie výdavkov žiadateľa o dotáciu na projekt a žiadateľa o dotáciu z predchádzajúcich ...
d)
plnenia záväzkov žiadateľa o dotáciu na projekt a žiadateľa o dotáciu súvisiacich s príjmom ...
§ 18
Prechodné ustanovenie
(1)

Na podpory poskytnuté z fondov spoločenstva v programovom období 2004 až 2006 sa až do ukončenia ...

(2)

Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyšších územných celkov a programy hospodárskeho ...

§ 18a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015

Programy rozvoja vyšších územných celkov a programy rozvoja obcí a ich aktualizácie schválené ...

§ 18b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2017 sa dokončia podľa právnej úpravy ...

§ 18c
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona ...

(2)

Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ktoré ...

(3)

Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí ...

§ 19
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 351/2004 ...

§ 20
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory ...
 • 2)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2004 Z. z., ktorou sa vydáva klasifikácia ...
 • 2a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 2b)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 3)  Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 • 4)  § 2 písm. a) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. ...
 • 5)  Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve ...
 • 6)  § 13 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 7)  § 2 písm. e) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 8)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8a)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 8b)  Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 ...
 • 9)  § 20f Občianskeho zákonníka.
 • 11)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 13)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 14)  Čl. 93 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore