Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 229/1991 účinný od 01.05.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 24.06.1991
Účinnosť od: 01.05.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Hospodárska správa lesov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33JUD62150DS16EUPP11ČL18

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 229/1991 s účinnosťou od 01.05.2023 na základe 106/2023


§ 17
Pozemkový fond

(1)
Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu uvedené v § 1 ods. 1 spravuje právnická osoba zriadená zákonom (ďalej len „pozemkový fond") s výnimkou
a)
pozemkov,
1.
na ktorých sa nachádza cintorín,
2.
ktoré sú určené na obranu štátu,14)
3.
ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov,16)
4.
ktoré sú súčasťou lesného pôdneho fondu,
5.
podľa osobitného predpisu,16aa)
6.
na ktorých hospodária Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, Závodisko, štátny podnik Bratislava, Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik a LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
7.
ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny,16ab)
b)
nehnuteľností uvedených v § 1 ods. 1 písm. b) a c), s ktorými hospodári Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, a Závodisko, štátny podnik Bratislava, Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik a LESY Slovenskej republiky, štátny podnik a ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny,
c)
pozemkov, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria, a nehnuteľností podľa § 1 ods. 1, s ktorými na území bývalého Vojenského obvodu Javorina hospodária Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, štátny podnik.
(2)
Pozemkový fond nespravuje obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby slúžiace lesnej výrobe alebo vodnému hospodárstvu, ktoré s ňou súvisia a ktoré spravujú právnické osoby podľa osobitného predpisu.16a)
(3)
Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, postupuje pozemkový fond pri prevode nehnuteľného majetku štátu podľa osobitných predpisov.17) Do schválenia privatizačného projektu alebo v súlade s ním môže pozemkový fond nehnuteľný majetok dať do užívania iným osobám.
(4)
Ak má o nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu záujem viac fyzických osôb, majú prednosť pri postupe podľa odseku 2 doterajší užívatelia a ďalej samostatne hospodáriaci roľníci. Z ostatných záujemcov majú prednosť osoby trvale bývajúce v obci, v ktorej katastrálnom území sú nehnuteľnosti.
(5)
Pri pochybnostiach o tom, či ide o nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, rozhodujú príslušné ústredné orgány štátnej správy republiky.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore