Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71335
Dôvodové správy: 2441
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.10.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 01.08.2002
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Vodné hospodárstvo, Vodné zdroje a podzemné vody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD2221 DS12 EU PP10 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 442/2002 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií,

b)

práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní verejných vodovodov ...

c)

pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

verejným vodovodom súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie ...

b)

verejnou kanalizáciou prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe ...

c)

hromadným zásobovaním vodou zásobovanie najmenej 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého priemerná denná ...

d)

hromadným odvádzaním odpadových vôd príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd od viac ...

e)

komunálnymi odpadovými vodami (ďalej len „odpadové vody") odpadové vody obsahujúce rôzny podiel odpadových ...

f)

voda z povrchového odtoku voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou,

g)

kalom zmes vody a tuhých látok odstránených z rôznych druhov vôd prirodzenými alebo umelo iniciovanými ...

h)

revíznou kanalizačnou šachtou šachta určená na vstup do kanalizácie alebo do kanalizačnej prípojky na ...

i)

vodohospodárskou činnosťou súvisiacou s prevádzkovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií (ďalej ...

j)

stokovou sieťou sieť potrubí a pridružených objektov na príjem a neškodné odvádzanie odpadových vôd ...

k)

stokovou sieťou delenej sústavy stoková sieť pozostávajúca aspoň z dvoch sústav stôk na oddelené odvádzanie ...

l)

aglomeráciou územie, v ktorom je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené ...

m)

štátnym monitorovacím a informačným systémom verejných vodovodov a verejných kanalizácií sústava priebežnej ...

n)

zaústením kanalizačnej prípojky technické zariadenie alebo úprava potrubia verejnej kanalizácie umožňujúca ...

§ 3
Zriaďovanie a vlastníctvo verejných vodovodov a verejných kanalizácií
(1)

Verejné vodovody a verejné kanalizácie sa zriaďujú a prevádzkujú vo verejnom záujme najmä na účely hromadného ...

(2)

Vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická ...

(3)

Za verejný vodovod ani jeho súčasť sa nepovažujú

a)
vodovody, ktoré neslúžia na hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou,
b)
vodovody na samostatné zásobovanie jednotlivých objektov a zariadení vodou, ako aj zariadenia slúžiace ...
c)
odberné zariadenia na vodárenských nádržiach a vodných tokoch,
d)
hydroforové stanice zásobujúce jednotlivé vyššie budovy alebo ich skupiny, alebo priemyselné stavby ...
e)
vodovodné prípojky.
(4)

Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú

a)
kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd,
b)
samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení,
c)
dažďové vpusty a ich prípojky na verejnú kanalizáciu,
d)
kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a verejných plôch, ...
e)
záchytné priekopy,
f)
domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,
g)
kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na nehnuteľnostiach pripojených na verejnú kanalizáciu ...
h)
kanalizačné prípojky.
(5)

Ak je to v záujme ochrany zdravia ľudí, zvierat alebo ochrany životného prostredia a ak sú na vodovod ...

(6)

Vlastník vodovodu môže previesť vlastníctvo vodovodu na vlastníka verejného vodovodu a vlastník kanalizácie ...

(7)

Verejné vodovody a verejné kanalizácie sú vodnými stavbami podľa osobitného predpisu.2)

§ 4
Vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky
(1)

Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným ...

(2)

Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia ...

(3)

Odberateľom vody (ďalej len „odberateľ") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú ...

(4)

Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len „producent") je fyzická osoba ...

(5)

Ak sa prevádzkovateľ verejného vodovodu dohodne s odberateľom na osadení meradla na vodovodnú prípojku, ...

(6)

Vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku ...

(7)

Vlastník vodovodnej prípojky je povinný

a)
odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod spôsobom určeným prevádzkovateľom ...
b)
zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody ...
c)
zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady.
(8)

Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný

a)
odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom určeným ...
b)
zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo ku zmenšeniu prietočného ...
c)
zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.
(9)

Vlastník vodovodnej prípojky môže previesť vlastníctvo vodovodnej prípojky na vlastníka verejného vodovodu ...

(10)

Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej je umiestnené hadicové zariadenie alebo odberné miesto,3) je povinný ...

(11)

Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom verejného vodovodu.

DRUHÁ ČASŤ

OPRÁVNENIA NA PREVÁDZKOVANIE VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ

§ 5
Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
(1)

Prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je živnosťou.4)

(2)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie4) na prevádzkovanie ...

(3)

Prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie (ďalej len „prevádzkovateľ") je fyzická ...

(4)

Živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie zaniká podľa ...

(5)

Ministerstvo vedie centrálnu evidenciu živnostenských právnení4) udelených fyzickej osobe alebo právnickej ...

§ 6
Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností a ovládanie technických ...

(2)

Odbornú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie ...

(3)

Ministerstvo vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na

a)
prevádzkovanie verejného vodovodu I. až III. kategórie,
b)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až III. kategórie.
(4)

Verejný vodovod, ktorý zásobuje vodou

a)
menej ako 2 500 obyvateľov, je verejným vodovodom III. kategórie,
b)
od 2 500 do 50 000 obyvateľov, je verejným vodovodom II. kategórie,
c)
viac ako 50 000 obyvateľov, je verejným vodovodom I. kategórie.
(5)

Verejná kanalizácia, ktorej výhľadová projektová kapacita je

a)
menej ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, je verejnou kanalizáciou III. kategórie,
b)
od 2 000 do 25 000 ekvivalentných obyvateľov, je verejnou kanalizáciou II. kategórie,
c)
viac ako 25 000 ekvivalentných obyvateľov, je verejnou kanalizáciou I. kategórie.
(6)

Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona sú:

a)
spôsobilosť na právne úkony,
b)
bezúhonnosť,
c)
splnenie požiadavky na vzdelanie,
d)
splnenie požiadavky na odbornú prax v príslušnom vodohospodárskom odvetví,
e)
úspešné vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou.
(7)

Splnenie podmienok podľa odseku 6 písm. c) a d) sa preukazuje

a)
dokladmi o skončení úplného stredného odborného vzdelania príslušného technického alebo prírodovedného ...
b)
dokladmi o skončení úplného stredného vzdelania s pomaturitným štúdiom príslušného technického alebo ...
c)
dokladmi o skončení vysokoškolského vzdelania 1. stupňa v príslušnom technickom alebo prírodovednom ...
d)
dokladmi o skončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa v príslušnom technickom alebo prírodovednom ...
e)
rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní alebo o uznaní odbornej kvalifikácie5a) a dokladom o vykonaní ...
(8)

Ministerstvo overuje odbornú spôsobilosť skúškou pred odbornou komisiou a vydáva osvedčenie o odbornej ...

(9)

Odborná komisia preveruje znalosti týkajúce sa predmetu tohto zákona v oblasti technickej, technologickej, ...

(10)

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata ...

(11)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická ...

(12)

Podrobnosti o preukazovaní vzdelania a odbornej praxe, o rozsahu skúšky odbornej spôsobilosti, o zriaďovaní ...

§ 6a
Preškoľovanie
(1)

Ministerstvo nariadi preškolenie držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti, ak nastali zmeny v právnych ...

(2)

Preškoľovanie vykonáva osvedčovateľ podľa školiacich programov.

(3)

Odborne spôsobilá osoba je povinná na výzvu osvedčovateľa zúčastniť sa na preškolení.

§ 7
Odborný zástupca
(1)

Odborným zástupcom je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborný výkon vodohospodárskych činností pri ...

(2)

Ministerstvo môže prevádzkovateľovi určiť povinnosť ustanoviť jedného odborného zástupcu alebo viacerých ...

(3)

Funkciu odborného zástupcu môže tá istá osoba vykonávať len pre jedného prevádzkovateľa verejného vodovodu ...

(4)

Odborným zástupcom právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom nemôže byť člen dozornej rady alebo iného ...

(5)

Ak odborný zástupca prestane v priebehu prevádzkovania verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie ...

(6)

Práva a povinnosti fyzických osôb konajúcich v mene právnickej osoby podľa osobitného predpisu6) nie ...

§ 8
Zrušenie a zánik osvedčenia o odbornej spôsobilosti
(1)

Ministerstvo zruší osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak

a)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti písomne požiada o jeho zrušenie,
b)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková ...
c)
držiteľ osvedčenia prestal spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom,
d)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonáva funkciu odborného zástupcu pre dve a viac fyzických ...
e)
sa držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezdôvodne nezúčastnil preškolenia.
(2)

Ministerstvo môže osvedčenie o odbornej spôsobilosti zrušiť, ak

a)
sa dodatočne zistí, že žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti obsahovala nepravdivé alebo ...
b)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené ...
(3)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho ...

§ 9
Evidencia osvedčení o odbornej spôsobilosti
(1)

Ministerstvo vedie evidenciu udelených osvedčení o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných ...

(2)

Evidencia osvedčení obsahuje

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
b)
predmet a rozsah prevádzkovania podľa § 6 ods. 3 až 5,
c)
dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(3)

Evidencia osvedčení je verejne prístupná.

TRETIA ČASŤ

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ZRIAĎOVANIE A PREVÁDZKOVANIE VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ <span class="shorten">...</span>

§ 10
Verejné vodovody
(1)

Verejné vodovody musia byť navrhnuté a vybudované v súlade s poznatkami technického pokroku tak, aby ...

(2)

Verejné vodovody musia byť chránené proti zamrznutiu, pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi, vonkajšou ...

(3)

Podrobnosti o technických požiadavkách pre návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov ...

§ 11
Verejné kanalizácie
(1)

Verejné kanalizácie musia byť navrhnuté a vybudované v súlade s poznatkami stavu technického pokroku ...

(2)

Verejné kanalizácie musia byť vodotesné, chránené proti zamrznutiu a pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi. ...

(3)

Podrobnosti o technických požiadavkách pre návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných kanalizácií ...

(4)

Kanalizačné potrubia na odvádzanie odpadových vôd s výnimkou kanalizačných potrubí na odvádzanie vôd ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PREVÁDZKOVANIE VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ

§ 12
Požiadavky na kvalitu vody odoberanej na úpravu na pitnú vodu
(1)

Surová voda je voda odoberaná z povrchových vodných zdrojov alebo z podzemných vodných zdrojov na účely ...

(2)

Surová voda musí spĺňať v mieste odberu pred jej dopravou do miesta úpravy vody požiadavky na jej kvalitu ...

(3)

Výnimočne možno na úpravu na pitnú vodu odoberať vodu, ktorá v mieste odberu nespĺňa požiadavky na kvalitu ...

(4)

Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody, vykonávanie odberu ...

(5)

Ukazovatele kvality surovej vody a ich hraničné hodnoty pre jednotlivé kategórie štandardných metód ...

§ 13
Kvalita pitnej vody a sledovanie kvality vôd
(1)

Pitná voda dodávaná verejným vodovodom musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody ustanovenú ...

(2)

Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody odoberanej z vodárenského ...

(3)

Vlastník verejného vodovodu je povinný zverejňovať primerané a aktuálne výsledky monitorovania kvality ...

(4)

Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť vykonávanie odberu vzoriek odpadových vôd, ich rozbory ...

(5)

Najvyšším metodickým centrom na kontrolu kvality vody a s vodou súvisiacich matríc na všetkých stupňoch ...

(6)

Požiadavky na kontrolu kvality vody a metodiky určené Národným referenčným laboratóriom pre stanovovanie ...

§ 14
Nútená správa
(1)

Ak to vyžaduje verejný záujem a ak je to v záujme ochrany zdravia ľudí, ochrany zdravia zvierat alebo ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja rozhodne, ktorý prevádzkovateľ v rámci nútenej správy preberá na čas nevyhnutnej ...

§ 15
Povinnosti vlastníka verejného vodovodu
(1)

Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť

a)
nepretržitú dodávku pitnej vody,
b)
aby verejné vodovody spĺňali technické požiadavky uvedené v § 10,
c)
aby pri nakladaní s kalom vznikajúcim v procese úpravy pitnej vody nebolo ohrozené životné prostredie, ...
d)
rozvoj verejného vodovodu v súlade so schváleným plánom rozvoja podľa § 36 ods. 3 písm. b) a s ohľadom ...
e)
vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku verejného vodovodu,
f)
vybudovanie, opravu a údržbu pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod na vlastné náklady,
g)
vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu najmenej na 10 rokov,
h)
obnovu verejného vodovodu v súlade s plánom obnovy verejného vodovodu.
(2)

Vlastník verejného vodovodu je povinný z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia ľudí zabezpečiť kontinuálne ...

(3)

Vlastník verejného vodovodu môže prevádzkovať verejný vodovod, ak spĺňa všetky podmienky vzťahujúce ...

(4)

Prevádzkovateľ verejného vodovodu môže zastupovať vlastníka verejného vodovodu v povinnostiach podľa ...

(5)

Vlastníci verejných vodovodov prevádzkovo súvisiacich alebo vlastníci ich častí prevádzkovo súvisiacich ...

(6)

Vlastník verejného vodovodu je povinný bezodplatne poskytovať ministerstvu a ostatným orgánom verejnej ...

(7)

Vlastník verejného vodovodu je ďalej povinný

a)
umožniť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pripojenie na verejný vodovod, ak sa pripájaný pozemok ...
b)
uzatvoriť písomnú zmluvu o dodávke vody so žiadateľom o pripojenie na verejný vodovod; záväzky vzniknuté ...
c)
bezodplatne poskytnúť prevádzkovateľovi verejného vodovodu dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie prevádzky ...
d)
oznámiť ministerstvu do 10 dní od začatia prevádzkovania verejného vodovodu
1.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu prevádzkovateľa verejného vodovodu; ...
2.
predmet a rozsah prevádzkovania,
3.
dátum vydania živnostenského oprávnenia,
4.
meno, priezvisko, trvalý pobyt odborného zástupcu, ak bol ustanovený,
5.
dátum začatia prevádzkovania verejného vodovodu,
e)
umožniť prístup k verejnému vodovodu osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa tohto zákona a iných všeobecne ...
f)
umožniť prístup k požiarnym hydrantom verejného vodovodu a odber z nich hasičským jednotkám pri zásahu; ...
g)
vyžiadať súhlas prevádzkovateľa verejného vodovodu na vykonanie akejkoľvek úpravy na verejnom vodovode, ...
h)
pri akomkoľvek rozširovaní verejného vodovodu, ak tento plní požiarnu funkciu, predkladať Hasičskému ...
(8)

Účelom obnovy verejného vodovodu je obnovenie alebo zlepšenie stavu existujúcich objektov a zariadení ...

§ 16
Povinnosti vlastníka verejnej kanalizácie
(1)

Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť

a)
plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd, a ak má verejná kanalizácia vybudovanú čistiareň odpadových ...
b)
aby nebolo pri nakladaní s kalom vznikajúcim pri čistení odpadových vôd ohrozené životné prostredie,
c)
aby verejné kanalizácie spĺňali technické požiadavky uvedené v § 11,
d)
rozvoj verejnej kanalizácie v súlade so schváleným plánom rozvoja podľa § 36 ods. 3 písm. b) s ohľadom ...
e)
vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie,
f)
vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie najmenej na 10 rokov,
g)
obnovu verejnej kanalizácie v súlade s plánom obnovy verejnej kanalizácie.
(2)

Vlastník verejnej kanalizácie je povinný z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia ľudí zabezpečiť kontinuálne ...

(3)

Vlastník verejnej kanalizácie môže prevádzkovať verejnú kanalizáciu, len ak spĺňa všetky podmienky vzťahujúce ...

(4)

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie môže zastupovať vlastníka verejnej kanalizácie v povinnostiach podľa ...

(5)

Vlastníci verejných kanalizácií prevádzkovo súvisiacich alebo vlastníci ich častí prevádzkovo súvisiacich ...

(6)

Vlastník verejnej kanalizácie je povinný bezodplatne poskytovať ministerstvu a ostatným orgánom verejnej ...

(7)

Vlastník verejnej kanalizácie je ďalej povinný

a)
umožniť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa pripájaná ...
b)
uzatvoriť písomnú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd so žiadateľom o pripojenie na verejnú kanalizáciu; ...
c)
bezodplatne poskytnúť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie prevádzky ...
d)
oznámiť ministerstvu do 10 dní od začatia prevádzkovania verejnej kanalizácie
1.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu prevádzkovateľa verejnej kanalizácie; ...
2.
predmet a rozsah prevádzkovania,
3.
dátum vydania živnostenského oprávnenia,
4.
meno, priezvisko, trvalý pobyt odborného zástupcu, ak bol ustanovený,
5.
dátum začatia prevádzkovania verejnej kanalizácie,
e)
umožniť prístup k verejnej kanalizácii osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa tohto zákona a iných všeobecne ...
(8)

Vlastník verejnej kanalizácie môže vykonávať zásahy do verejnej kanalizácie iba po predchádzajúcom prerokovaní ...

(9)

Účelom obnovy verejnej kanalizácie je obnovenie alebo zlepšenie stavu existujúcich objektov a zariadení ...

§ 17
Povinnosti a práva prevádzkovateľa verejného vodovodu
(1)

Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný

a)
prevádzkovať verejný vodovod v súlade s osobitnými predpismi,9) všeobecne záväzným nariadením obce, ...
b)
vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu verejného vodovodu,
c)
bezodplatne odovzdať vlastníkovi verejného vodovodu a dotknutej obci na ich vyžiadanie prehľad a hodnoty ...
d)
na základe rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja prebrať na čas nevyhnutnej potreby správu, prevádzku ...
e)
zabezpečiť vyznačenie podzemného vedenia verejného vodovodu podľa skutočného vyhotovenia stavby graficky ...
f)
umožniť prístup k verejnému vodovodu a umožniť odber vody hasičským jednotkám pri požiarnom zásahu.
(2)

Prevádzkovateľ verejného vodovodu je ďalej povinný

a)
umožniť prístup k objektom a zariadeniam verejného vodovodu osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa tohto ...
b)
viesť majetkovú a prevádzkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a poskytnúť údaje ...
c)
bezodplatne poskytovať vlastníkovi verejného vodovodu údaje podľa § 15 ods. 6 a ďalšie údaje súvisiace ...
d)
oznámiť ministerstvu a vlastníkovi verejného vodovodu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ...
e)
udržiavať a zvyšovať odbornú úroveň svojich zamestnancov,
f)
bezodplatne stanoviť technické podmienky pripojenia alebo odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod, ...
g)
bezodplatne stanoviť technické podmienky zriaďovania alebo odstraňovania vodovodnej prípojky,
h)
bezodplatne poskytnúť technické podklady na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky,
i)
vyjadrovať sa za odplatu k projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby rodinných domov, sídelných ...
j)
na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresliť smer a výšku podzemného potrubia verejného ...
k)
zabezpečiť archivovanie údajov z prevádzkovej evidencie najmenej počas desiatich rokov,
l)
plniť si ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ...
m)
na základe žiadosti písomne predkladať vlastníkovi verejného vodovodu nakladanie s finančnými prostriedkami ...
n)
poskytovať ministerstvu zoznam odborných zástupcov a jeho zmeny.
(3)

Prevádzkovateľ verejného vodovodu

a)
je oprávnený požadovať od odberateľa, aby na vlastných zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné ...
b)
rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch vodovodnej prípojky, o mieste a spôsobe jej ...
c)
má právo na úhradu za dodávku vody (ďalej len „vodné"), ak sa nedohodne, že vodné sa platí vlastníkovi ...
(4)

Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do ...

§ 18
Povinnosti a práva prevádzkovateľa verejnej kanalizácie
(1)

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je povinný

a)
prevádzkovať verejnú kanalizáciu v súlade s osobitnými predpismi,9) všeobecne záväzným nariadením obce, ...
b)
vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu verejnej kanalizácie,
c)
bezodplatne odovzdať vlastníkovi verejnej kanalizácie a dotknutej obci na ich vyžiadanie prehľad a hodnoty ...
d)
na základe rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja prebrať na čas nevyhnutnej potreby správu, prevádzku ...
e)
zabezpečiť vyznačenie podzemného vedenia verejnej kanalizácie podľa skutočného vyhotovenia stavby graficky ...
(2)

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je ďalej povinný

a)
umožniť prístup k objektom a zariadeniam verejnej kanalizácie osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa ...
b)
viesť majetkovú a prevádzkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie a poskytnúť ...
c)
bezodplatne poskytovať vlastníkovi verejnej kanalizácie údaje podľa § 16 ods. 6 a ďalšie údaje súvisiace ...
d)
oznámiť ministerstvu a vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a ...
e)
udržiavať a zvyšovať odbornú úroveň svojich zamestnancov,
f)
bezodplatne stanoviť technické podmienky pripojenia alebo odpojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, ...
g)
bezodplatne stanoviť technické podmienky zriaďovania alebo odstraňovania kanalizačnej prípojky,
h)
bezodplatne poskytnúť technické podklady na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky,
i)
vyjadrovať sa za odplatu k projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby rodinných domov, sídelných ...
j)
na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresliť smer a výšku podzemného potrubia verejnej ...
k)
zabezpečiť archivovanie údajov z prevádzkovej evidencie najmenej počas desiatich rokov,
l)
plniť si ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ...
m)
na základe žiadosti písomne predkladať vlastníkovi verejnej kanalizácie nakladanie s finančnými prostriedkami ...
n)
poskytovať ministerstvu zoznam odborných zástupcov a jeho zmeny.
(3)

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie

a)
je oprávnený požadovať od producenta, aby na vlastných zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné ...
b)
rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch kanalizačnej prípojky, o mieste a spôsobe jej ...
c)
má právo na úhradu za odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd (ďalej len „stočné), ak sa ...
(4)

Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do ...

§ 19
Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií
(1)

K bezprostrednej ochrane verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pred poškodením a na zabezpečenie ...

(2)

Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia ...

a)
1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
b)
2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
(3)

Pásma ochrany podľa odseku 2 určí rozhodnutím okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja na základe ...

(4)

Pri vydávaní rozhodnutia prihliadne okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja na technické možnosti ...

(5)

V pásme ochrany je zakázané

a)
vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať ...
b)
vysádzať trvalé porasty,
c)
umiestňovať skládky,
d)
vykonávať terénne úpravy.
(6)

Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ je povinný na základe ...

§ 20
Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam
(1)

Prevádzkovateľ je oprávnený

a)
v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, ...
b)
odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť ...
c)
umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave.
(2)

Prevádzkovateľ je povinný pri výkone svojich oprávnení počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, ...

(3)

Po skončení nevyhnutných prác je prevádzkovateľ povinný uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu a ak ...

(4)

Ak je vlastník nehnuteľnosti v dôsledku výkonu oprávnení prevádzkovateľa alebo z dôvodu určenia pásma ...

(5)

Vlastník nehnuteľnosti, prípadne iná oprávnená osoba je povinná strpieť umiestnenie orientačných označení ...

§ 21
Vyvlastnenie cudzej nehnuteľnosti

Ak nemožno zriadiť verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu na cudzej nehnuteľnosti prostredníctvom ...

§ 22
Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejný vodovod
(1)

Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe písomnej ...

(2)

Vlastník verejného vodovodu uzatvorí zmluvu, ak

a)
žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom verejného ...
b)
kapacita verejného vodovodu to umožňuje.
(3)

Stavbu13a) alebo pozemok možno pripojiť na verejný vodovod jednou vodovodnou prípojkou. S písomným súhlasom ...

(4)

Vlastník verejného vodovodu môže odmietnuť pripojenie na verejný vodovod, ak žiadateľ o pripojenie na ...

(5)

Ak má žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo odberateľ požiadavky na čas dodávky vody, množstvo, ...

(6)

Náklady na realizáciu pripojenia ďalšej časti verejného vodovodu prevádzkovo súvisiaceho hradí žiadateľ ...

§ 23
Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie
(1)

Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe ...

(2)

Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové ...

(3)

Vlastník verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak

a)
žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu ...
b)
kapacita verejnej kanalizácie to umožňuje.
(4)

Stavbu alebo pozemok možno pripojiť na verejnú kanalizáciu podľa systému sústavy verejnej kanalizácie ...

(5)

Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia a množstvom ...

(6)

Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podľa prevádzkového poriadku verejnej ...

(7)

Ak je súčasťou verejnej kanalizácie čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie ...

(8)

Producent odpadových vôd je povinný v mieste a v rozsahu určenom prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie ...

(9)

Odvádzanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a ich zneškodňovanie zo stavby alebo z pozemku, ...

(10)

Vlastník verejnej kanalizácie môže odmietnuť pripojenie na verejnú kanalizáciu alebo odvádzanie odpadových ...

a)
zneškodňovanie odpadových vôd je účelnejšie u ich producenta,
b)
zneškodňovanie odpadových vôd mimo verejnej kanalizácie nepoškodí povrchové vody a podzemné vody,
c)
zneškodňovanie odpadových vôd vo verejnej kanalizácii je technicky nemožné alebo ekonomicky neúnosné, ...
d)
odvádzanie vôd z povrchového odtoku je možné mimo verejnej kanalizácie,
e)
obsahujú látky toxické pre kal, látky inhibujúce biologické procesy čistenia odpadových vôd alebo látky ...
f)
to neumožňuje kapacita verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,
g)
zariadenia producenta nespĺňajú technické podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu vrátane meradla. ...
(11)

Dôvody odmietnutia pripojenia na verejnú kanalizáciu alebo odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie ...

(12)

Náklady na realizáciu pripojenia ďalšej časti verejnej kanalizácie prevádzkovo súvisiacej hradí žiadateľ ...

§ 24
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd
(1)

Vodu z verejného vodovodu môže odberateľ odoberať len na účely dohodnuté v zmluve o dodávke vody v súlade ...

(2)

Dodávka vody kvalitou, množstvom a tlakom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej ...

(3)

Vlastník verejného vodovodu alebo prevádzkovateľ verejného vodovodu nezodpovedá za škody a ušlý zisk ...

(4)

Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia ...

(5)

Vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nezodpovedá za škody a ušlý ...

§ 25
Neoprávnený odber vody z verejného vodovodu a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie ...
(1)

Neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu je

a)
odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto zmluvou,
b)
odber pred meradlom (§ 29 ods. 7) alebo odber po odstránení meradla,
c)
odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva ...
d)
odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii,
e)
odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne,
f)
odber bez súhlasu prevádzkovateľa.
(2)

Kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu, je povinný nahradiť spôsobenú škodu16) prevádzkovateľovi ...

(3)

Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je

a)
vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s takouto zmluvou,
b)
vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie,
c)
vypúšťanie bez merania, ak je dohodnuté alebo je v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve o odvádzaní ...
d)
vypúšťanie s používaním meradla, ktoré nie je umiestnené podľa rozhodnutia prevádzkovateľa verejnej ...
e)
vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo nezaznamenáva alebo zaznamenáva menšie ...
f)
vypúšťanie s používaním meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii.
(4)

Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu16) ...

§ 26
Povinnosti odberateľa a producenta
(1)

Odberateľ a producent sú povinní

a)
dodržiavať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu alebo v prevádzkovom poriadku ...
b)
v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú ...
c)
oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v ...
d)
oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke vrátane poruchy ...
e)
dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na ...
f)
neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne vykonať opatrenia ...
g)
oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu alebo s odvádzaním ...
h)
oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ...
(2)

Odberateľ nesmie bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu využívať dodanú vodu z verejného vodovodu ...

(3)

Producent nesmie bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie odvádzať odpadové vody od ďalšieho producenta. ...

§ 27
Ochrana verejných vodovodov a verejných kanalizácií
(1)

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu ...

(2)

Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti ...

(3)

Na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez ...

(4)

Každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv ...

(5)

Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré ...

(6)

Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne ich prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ...

(7)

Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s ...

§ 28
Vodné a stočné
(1)

Konečný spotrebiteľ vody (ďalej len „konečný spotrebiteľ") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ...

(2)

Spoluproducent odpadových vôd (ďalej len „spoluproducent") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ...

(3)

Za odber vody z verejného vodovodu platí odberateľ prevádzkovateľovi verejného vodovodu vodné, ak sa ...

(4)

Ak sa odberateľ s konečnými spotrebiteľmi nedohodne inak, odberateľ rozpočíta konečným spotrebiteľom ...

(5)

Právo na vodné vzniká vtokom vody do potrubia napojeného bezprostredne za meradlom. Ak nie je osadené ...

(6)

Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie ...

(7)

Ak sa producent so spoluproducentmi nedohodne inak, producent rozpočíta spoluproducentom vypúšťané množstvo ...

(8)

Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

(9)

Vodné je platba za dodanú pitnú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1m3 vyrobenej a dodanej pitnej vody ...

(10)

Stočné je platba za odvedenú odpadovú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1m3 odvedenej odpadovej vody verejnou ...

(11)

Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne ich prevádzkovateľ je povinný predložiť ...

(12)

Na náhradu výdavkov a náhradu škody pri požiarnom zásahu nahlásené veliteľom zásahu sa vzťahuje osobitný ...

Určenie množstva vody dodanej verejným vodovodom a odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou

§ 29
(1)

Meranie množstva vody dodanej verejným vodovodom zabezpečuje vlastník verejného vodovodu svojím meradlom. ...

(2)

Meranie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie zabezpečuje producent svojím meradlom, ak to ...

(3)

Ak sa vlastník verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ nedohodne s producentom inak a ak nie je ...

(4)

Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie priamo kanalizačnou prípojkou ...

(5)

Ak vypúšťa producent do verejnej kanalizácie vodu z iných zdrojov ako z verejného vodovodu a ak nie ...

(6)

Pri zisťovaní množstva vypúšťaných odpadových vôd odborným výpočtom je producent povinný poskytnúť prevádzkovateľovi ...

(7)

Ak sa určuje množstvo vody dodanej verejným vodovodom meradlom alebo sa odpadové vody vypúšťajú do verejnej ...

(8)

Opravy a údržbu meradla je povinný vykonávať vlastník meradla na vlastné náklady.

(9)

Podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd, ...

§ 30
(1)

Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí poruchu na meradle, má právo požiadať ...

(2)

Ak sa pri skúške meradla vyžiadanej odberateľom zistí, že

a)
meradlo je nefunkčné z dôvodu, že nespĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom18) alebo že jeho ...
b)
meradlo spĺňa požiadavky stanovené osobitnými predpismi18) alebo jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti ...
(3)

Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo ...

(4)

Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote vodné. Ak nemožno ...

§ 31
(1)

Ak má vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie pochybnosti o správnosti ...

(2)

Ak sa pri skúške meradla vyžiadanej vlastníkom verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľom verejnej ...

a)
meradlo je nefunkčné z dôvodu, že nespĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom18) alebo že jeho ...
b)
meradlo spĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom18) alebo jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti ...
(3)

Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla producentom alebo ...

(4)

Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje producenta povinnosti zaplatiť v určenej lehote stočné. Ak nemožno ...

§ 32
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd verejnou ...
(1)

Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových ...

a)
z dôvodu mimoriadnej udalosti,15)
b)
pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnej kanalizácii,
c)
pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d)
pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e)
pri obmedzení zásobovania vodou,
f)
pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd,
g)
ak nevyhovuje zariadenie odberateľa alebo producenta technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo ...
h)
ak zariadenie odberateľa alebo producenta alebo spôsob odberu vody alebo odvádzania odpadových vôd je ...
i)
ak neumožní odberateľ alebo producent prevádzkovateľovi prístup k meradlu alebo vodovodnej prípojke ...
j)
ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky,
k)
ak odberateľ alebo producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo ...
l)
pri preukázaní neoprávneného odberu vody alebo neoprávneného vypúšťania odpadových vôd,
m)
v prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti,
n)
v prípade neplnenia iných povinností odberateľom alebo producentom, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona, ...
o)
pri poruche na vodovodnej prípojke alebo kanalizačnej prípojke v prípade, ak je vodovodná prípojka alebo ...
p)
z iných dôvodov podľa osobitných predpisov.20)
(2)

Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody alebo odvádzanie odpadových ...

(3)

V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd podľa odseku 1 písm. ...

(4)

V prípade prerušenia dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd podľa odseku 1 písm. a) prevádzkovateľ ...

(5)

Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne odstrániť príčinu prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody alebo ...

(6)

Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný ihneď obmedziť alebo prerušiť dodávku vody v nevyhnutnom ...

(7)

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť

a)
odberateľovi alebo producentovi najmenej tri dni vopred obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody z verejného ...
b)
odberateľovi alebo producentovi a dotknutej obci najmenej 15 dní vopred obmedzenie alebo prerušenie ...
(8)

V prípade, že bola prerušená alebo obmedzená dodávka vody alebo odvádzanie odpadových vôd z dôvodov ...

§ 33
Prevádzkový poriadok verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie
(1)

Prevádzkový poriadok verejného vodovodu obsahuje zoznam významných odberov vody a rozhodujúcich odberateľov ...

(2)

Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie upravuje najvyššiu prípustnú mieru znečistenia odpadových ...

(3)

Prevádzkový poriadok verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie schvaľuje vlastník verejného vodovodu ...

(4)

Náležitosti prevádzkových poriadkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

§ 34
Manipulačný poriadok verejného vodovodu

Manipulačný poriadok verejného vodovodu je súbor opatrení na súčinnosť prevádzkovania verejného vodovodu ...

§ 35
Preložka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
(1)

Preložkou verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie sa rozumie čiastková zmena ich smerovej alebo ...

(2)

Preložku možno vykonať len s písomným súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ...

(3)

Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo z jeho poverenia prevádzkovateľ je povinný ...

(4)

Náklady na preložku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie znáša osoba, z podnetu ktorej sa uskutočnila, ...

(5)

Vlastníctvo verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie sa po zrealizovaní preložky nemení.

(6)

Ten, kto potrebu preložky vyvolal, je povinný odovzdať vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej ...

PIATA ČASŤ

VEREJNÁ SPRÁVA NA ÚSEKU VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ

§ 36
Orgány verejnej správy
(1)

Orgány verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú:

a)
ministerstvo,
b)
okresné úrady v sídle kraja,
c)
okresné úrady,
d)
vyššie územné celky,25)
e)
obce.
(2)

Ústredný orgán štátnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií je ministerstvo.

(3)

Ministerstvo

a)
riadi výkon štátnej správy vykonávanej okresnými úradmi v sídle kraja a okresnými úradmi na úseku verejných ...
b)
vypracuje, schvaľuje, vyhodnocuje a aktualizuje plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií ...
c)
schvaľuje plány rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie kraja,
d)
zabezpečuje budovanie, riadenie, spravovanie a aktualizovanie štátneho monitorovacieho a informačného ...
e)
zabezpečuje úlohy technickej normalizácie,
f)
zabezpečuje spracovanie a zverejnenie situačných správ na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ...
g)
vyjadruje sa k investičnej činnosti, ak ovplyvňuje využitie významných zdrojov vôd vhodných na verejné ...
h)
zabezpečuje vedenie centrálnej evidencie údajov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
i)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
j)
usmerňuje, prípadne zabezpečuje financovanie výskumu na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ...
k)
určuje odborné požiadavky pre osoby, ktoré môžu prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, ...
l)
zabezpečuje vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti,
m)
vykonáva dohľad (§ 38),
n)
určuje povinnosť prevádzkovateľovi ustanoviť jedného odborného zástupcu alebo viacerých odborných zástupcov. ...
(4)

Okresný úrad v sídle kraja

a)
vypracúva plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie kraja (ďalej len „plán ...
b)
rozhoduje o vyhlásení nútenej správy (§ 14),
c)
vykonáva dohľad (§ 38),
d)
vydáva rozhodnutia o pásmach ochrany (§ 19 ods. 3).
(5)

Okresný úrad

a)
vydáva rozhodnutia podľa tohto zákona,
b)
rozhoduje v pochybnostiach, či sa vodovod alebo kanalizácia považuje za verejný vodovod alebo verejnú ...
c)
rozhoduje o pásmach ochrany (§ 19 ods. 3),
d)
vykonáva dohľad (§ 38),
e)
ukladá pokuty (§ 39),
f)
prejednáva priestupky (§ 40),
g)
vydáva stanoviská k manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou25a) pre regionálny úrad verejného zdravotníctva. ...
(6)

Vyšší územný celok vyjadruje sa k plánu rozvoja kraja.

(7)

Obec

a)
zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu, na odvádzanie, prípadne ...
b)
všeobecne záväzným nariadením dočasne obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely, ak ...
c)
vydáva všeobecne záväzné nariadenie26) o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania ...
d)
vydáva pre okresný úrad stanovisko v konaní o povolenie osobitného užívania vôd, zmene alebo zrušení, ...
e)
ukladá pokuty (§ 39).

Rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácií

§ 37
Plán rozvoja a plán rozvoja kraja
(1)

Ministerstvo vypracúva a schvaľuje plán rozvoja a rámcovo vytvára podmienky na jeho realizáciu. Plán ...

(2)

Plán rozvoja obsahuje koncepciu riešenia zásobovania pitnou vodou vrátane vymedzenia zdrojov povrchových ...

(3)

Okresný úrad v sídle kraja vo svojej pôsobnosti vypracúva plán rozvoja kraja. Pri vypracúvaní plánu ...

(4)

Návrh plánu rozvoja kraja pred jeho predložením ministerstvu [§ 36 ods. 3 písm. c)] prerokuje okresný ...

(5)

Ak sa plán rozvoja kraja týka ochranných pásiem prírodných liečivých vôd a prírodných zdrojov minerálnych ...

(6)

Plán rozvoja kraja schvaľuje ministerstvo na obdobie šiestich rokov. Ministerstvo plán rozvoja kraja ...

a)
nie je v súlade s plánom rozvoja,
b)
nerieši vzťahy k plánom rozvoja krajov vypracovaným pre susediace kraje,
c)
obsahuje nehospodárne alebo nevyhovujúce technické riešenie,
d)
nezodpovedá požiadavkám na rozsah a spôsob jeho spracovania.
(7)

Okresný úrad v sídle kraja odovzdá jedno vyhotovenie schváleného plánu rozvoja kraja okresným úradom ...

(8)

Ak po schválení plánu rozvoja kraja došlo k zmene podmienok, za ktorých sa schválil, okresný úrad v ...

§ 38
Dohľad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií
(1)

Dohľad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií (ďalej len „dohľad") vykonáva ministerstvo, ...

(2)

Ministerstvo

a)
zabezpečuje preventívnu kontrolu podmienok na trvalé dosahovanie požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov ...
b)
nariaďuje odstránenie zistených nedostatkov a upustenie od činnosti, ktorá je v rozpore s podmienkami ...
(3)

Okresný úrad v sídle kraja zabezpečuje kontrolu technického a technologického stavu verejných vodovodov ...

(4)

Okresný úrad

a)
kontroluje plnenie povinností a podmienok ustanovených týmto zákonom,
b)
ukladá pokuty (§ 39),
c)
prejednáva priestupky (§ 40).
(5)

Orgány dohľadu na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií ukladajú na základe výsledkov dohľadu ...

(6)

Osoby vykonávajúce dohľad sú pri výkone dohľadu oprávnené vstupovať na pozemky alebo do priestorov, ...

(7)

Kontrolované osoby sú povinné na svoje náklady poskytnúť osobám vykonávajúcim dohľad všetky požadované ...

(8)

Pri výkone dohľadu sa vzťahy medzi orgánom dohľadu a kontrolovanými osobami spravujú základnými pravidlami ...

(9)

Orgány štátnej správy vykonávajúce dohľad podľa § 38 uložia pokutu

a)
od 99 eur do 16 596 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ ...
b)
od 16 eur do 331 eur tomu, kto ako odberateľ alebo producent marí výkon dohľadu.
§ 39
Správne delikty
(1)

Okresný úrad uloží pokutu od 99 eur do

a)
331 939 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti ...
b)
33 193 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila povinnosti ...
c)
33 193 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa ...
d)
16 596 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila povinnosti ...
e)
16 596 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti ...
f)
16 596 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ ...
g)
16 596 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila povinnosti ...
h)
6 638 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa ...
i)
6 638 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ ...
j)
3 319 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti ...
k)
3 319 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie povinností vyplývajúcich ...
(2)

Okresný úrad uloží pokutu od 33 eur do

a)
1 659 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti ...
b)
1 659 eur právnickej osobe, ktorá porušila povinnosť podľa § 23 ods. 7,
c)
829 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti podľa ...
d)
829 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ ...
e)
829 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti ...
f)
331 eur tomu, kto ako prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie porušil povinnosti ...
g)
331 eur tomu, kto ako vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ ...
(3)

Obec uloží pokutu od 99 eur do 3 319 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ...

(4)

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, ktoré ...

(5)

Konanie o uložení pokuty možno začať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad alebo obec ...

(6)

Za opakované protiprávne konanie uvedené v odsekoch 1 až 3 sa uloží pokuta až do výšky dvojnásobku hornej ...

(7)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak okresný úrad alebo obec neurčí ...

(8)

Výnos z pokút uložených okresným úradom je príjmom Environmentálneho fondu. Výnos z pokút uložených ...

§ 40
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa dopustí

a)
vlastník vodovodnej prípojky, ak neodstráni vodovodnú prípojku na svoje náklady spôsobom určeným prevádzkovateľom ...
b)
vlastník vodovodnej prípojky, ak nezabezpečí, aby sa vodovodná prípojka vybudovala tak, aby nemohlo ...
c)
vlastník vodovodnej prípojky a vlastník kanalizačnej prípojky, ak nezabezpečí opravy a údržbu vodovodnej ...
d)
ten, kto vypúšťa do stokovej siete obsah žúmp a odpadové vody z domovej čistiarne odpadových vôd v prípade, ...
e)
vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok na ...
f)
odberateľ, ktorý bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu využíva dodanú vodu z verejného vodovodu v ...
g)
producent, ktorý bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie a v rozpore so zmluvou odvádza odpadové ...
h)
odborný zástupca za porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 3,
i)
ten, kto porušil povinnosti podľa § 19 ods. 5 a § 27,
j)
ten, kto porušil všeobecne záväzné nariadenie vydané podľa § 36 ods.7 písm. b) a c).
(2)

Okresný úrad uloží pokutu za priestupok uvedený

a)
v odseku 1 písm. a) až d), f) až i) od 16 eur do 829 eur,
b)
v odseku 1 písm. e) od 16 eur do 331 eur,
c)
v odseku 1 písm. j) od 16 eur do 331 eur.
(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,30) ak tento zákon neustanovuje ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,31) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Osoby poverené plnením úloh na úseku dohľadu sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré ...

(3)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 2 neplatí voči orgánom činným v trestnom konaní.

(4)

Na odborného zástupcu podľa § 6 ods. 2 a § 7 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.32)

§ 42
Prechodné ustanovenia
(1)

Právnické osoby4) a fyzické osoby,4) ktoré prevádzkujú verejné vodovody alebo verejné kanalizácie ku ...

(2)

Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku verejného vodovodu ...

(3)

Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie ...

(4)

Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ je povinný do dvoch ...

(5)

Ustanovenia tohto zákona, týkajúce sa odberateľa alebo producenta, s výnimkou ustanovení § 25 ods. 1 ...

(6)

Oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto ...

(7)

Vlastníctvo k vodovodným prípojkám alebo ku kanalizačným prípojkám, prípadne k ich častiam zriadeným ...

(8)

Pásma ochrany určené podľa doterajších predpisov a výnimky z nich zostávajú zachované.

§ 42a
(1)

Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku verejného vodovodu ...

(2)

Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie ...

(3)

Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ s odberateľom alebo producentom ...

(4)

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť ministerstvu zoznam odborných zástupcov do 30. septembra 2005.

(5)

Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môže zabezpečiť prevádzkovanie verejného vodovodu ...

(6)

Konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona ...

(7)

Na držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktorým bolo osvedčenie vydané pred účinnosťou tohto ...

§ 42b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2009
(1)

Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu do 30. ...

(2)

Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie do ...

(3)

Konania o uložení pokuty začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa predpisov platných do ...

§ 42ba
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 42bb
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2018

Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2 druhej vety do ...

§ 42c
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 43
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 442/2002 Z. z.

  Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Mimoriadne vydanie Ú. ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 2)  § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 3)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  § 57 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 5a)  § 2 písm. s) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 6)  Napríklad § 13 až 16 Obchodného zákonníka.
 • 7)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 587/2004 Z. z.
 • 7a)  § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...
 • 8)  § 17 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 150/2017 Z. z.
 • 9)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení zákona ...
 • 10)  Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 587/2004 Z. z.
 • 12)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 13a)  § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 14)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 16)  § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 17)  Napríklad zákon č. 276/2001 Z. z., výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 18. júna 2008 č. 1/2008 ...
 • 18)  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 19)  Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o ...
 • 20)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 21)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení ...
 • 25)  Zákon č. 302/2001 Zb. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
 • 25a)  § 13 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 150/2017.
 • 26)  § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 26a)  § 11 až 14 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 27)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších ...
 • 28)  Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 30)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
 • 32)  Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore