Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 30.06.2019


Platnosť od: 26.10.2000
Účinnosť od: 30.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Kontrolné orgány, Štátne orgány, Vodné toky, Živnostenské podnikanie, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST27 JUD10 DS21 EU PP14 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 30.06.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 338/2000 s účinnosťou od 30.06.2019 na základe 146/2019

Legislatívny proces k zákonu 146/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon ustanovuje podmienky vykonávania vnútrozemskej plavby, práva a povinnosti právnických ...

(2)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Podľa tohto zákona sa rozumie

a)

vnútrozemskou plavbou prevádzka plavidiel na vnútrozemských vodných cestách a v prístavoch vrátane ...

b)

vnútrozemskou vodnou cestou (ďalej len „vodná cesta“) vodný tok alebo iná vodná plocha, ako ...

c)

prístaviskom miesto určené na státie a obsluhu plavidiel pri nástupe a výstupe osôb vybavené ...

d)

prevádzkou plavidiel plavba, státie alebo kotvenie plavidiel na vodných cestách alebo v prístavoch, ...

e)

plavidlom loď vnútrozemskej plavby, malé plavidlo, prievozná loď, plávajúci stroj alebo plávajúce ...

f)

loďou vnútrozemskej plavby plavidlo prevádzkované na vnútrozemských vodných cestách okrem malého ...

g)

malým plavidlom plavidlo s dĺžkou trupu do 20 m, ktoré je určené na prepravu najviac 12 cestujúcich ...

h)

prievoznou loďou plavidlo, ktoré vykonáva prepravu cez vodnú cestu,

i)

plávajúcim strojom plavidlo vybavené mechanickým zariadením, určené na práce na vodných cestách ...

j)

plávajúcim zariadením plavidlo používané na vodných cestách a v prístavoch, ktoré nie je určené ...

k)

vlastníkom plavidla zapísaného v registri plavidiel právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená ...

l)

prevádzkovateľom plavidla jeho vlastník alebo ten, kto vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom ...

m)

vysokorýchlostným plavidlom motorové plavidlo schopné dosiahnuť rýchlosť nad 40 km/h voči vode, ...

n)

prekladiskom miesto určené na státie a obsluhu plavidiel pri nakládke a vykládke nákladu vybavené ...

o)

výväziskom miesto určené na státie plavidiel vyviazaním sa k brehu,

p)

kotviskom miesto určené na státie plavidiel na kotvách,

q)

členským štátom členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody ...

DRUHÁ ČASŤ

VODNÉ CESTY A PRÍSTAVY

§ 3
Vodné cesty a ich správa
(1)

Prevádzkovateľom vodnej cesty [§ 2 písm. b)] je správca vodohospodársky významných vodných ...

(2)

Správca vodného toku, ktorý plní úlohy prevádzkovateľa vodnej cesty, je zodpovedný za udržiavanie ...

(3)

Správca vodného toku zabezpečí vytvorenie, aktualizáciu a publikovanie elektronických plavebných ...

(4)

Vodné cesty sa delia na sledované a nesledované. Podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých ...

§ 4
Súčasti vodnej cesty a činnosti vykonávané na vodnej ceste
(1)

Za súčasť vodnej cesty sa považujú najmä miesta státia plavidiel v prístavoch alebo mimo prístavov, ...

(2)

Ochranné pásmo je územný pás priľahlý k vodnej ceste v šírke najviac päť metrov od brehovej ...

(3)

Vlastníci pozemkov, ktoré sa nachádzajú pri vodnej ceste, sú povinní strpieť nevyhnutné zásahy ...

(4)

Činnosť na vodnej ceste alebo v jej ochrannom pásme, ktorá by mohla ovplyvniť plynulosť plavby, ...

(5)

Dopravný úrad uloží plavebné opatrenie podľa odseku 4 minimálne 5 kalendárnych dní pred plánovanou ...

(6)

Na vodných cestách nemožno zriaďovať a prevádzkovať zariadenia, ktoré by mohli ohroziť zdravie ...

(7)

Pontónové mosty cez vodné cesty možno zriaďovať iba vo výnimočných prípadoch a so súhlasom ...

(8)

Akékoľvek stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo ktoré ju križujú, možno povoliť len ...

§ 4a
Prevádzka prístaviska, prekladiska, výväziska a kotviska
(1)

Prístavisko, prekladisko, výväzisko alebo kotvisko plní funkciu ochranného miesta, ak svojimi stavebnými ...

(2)

O povolení na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska na sledovanej vodnej ...

(3)

Dopravný úrad v rozhodnutí o povolení na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo ...

(4)

Dopravný úrad rozhodne o zrušení povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska ...

a)
porušuje podmienky určené v rozhodnutí, a tým ohrozuje bezpečnosť plavebnej prevádzky,
b)
porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ...
c)
požiadal o zrušenie povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska ...
d)
neprevádzkuje prístavisko, prekladisko, výväzisko alebo kotvisko po dobu dlhšiu ako jeden rok odo ...
(5)

Prevádzkovateľ prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska je povinný

a)
označiť prístavisko, prekladisko, výväzisko alebo kotvisko signálnymi znakmi a udržiavať ich ...
b)
poskytnúť pri výkone štátneho odborného dozoru na požiadanie informácie o spôsobe a rozsahu ...
(6)

Prevádzkovateľ prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska je oprávnený vydávať prevádzkovateľovi ...

§ 5
Prevádzka a používanie prístavov
(1)

Prístav je vymedzené územie vrátane vodnej časti, stavieb a zariadení, ktoré slúžia na prekladanie, ...

(2)

Prístavy sa zriaďujú na miestach vhodných z hľadiska bezpečnosti a plynulosti plavby, ochrany ...

(3)

Prístavy môžu mať charakter prístavov určených na verejné používanie (ďalej len „verejný ...

(4)

Územie verejných prístavov vymedzuje ministerstvo po prerokovaní s príslušným orgánom územnej ...

(5)

Užívatelia verejných prístavov sú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré vo vymedzenom ...

(6)

Plavidlo, ktoré pripláva do verejného prístavu, vodca plavidla alebo jeho zástupca bezodkladne ...

(7)

Od ohlasovacej povinnosti sú oslobodené

a)
plavidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, plavidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ...
b)
plavidlá určené výlučne na službu vo verejnom prístave, ako je prístavný remorkér, zásobovacie ...
c)
záchranné plavidlá a požiarne plavidlá, ktoré plávajú na miesto plavebnej nehody alebo požiaru. ...
(8)

Prevádzka v prístave sa riadi prístavným poriadkom, ktorý vydáva prevádzkovateľ prístavu.

(9)

Vo verejnom prístave nemožno

a)
bezdôvodne používať zvukové a svetelné signálne prostriedky, ako sú lodné sirény, zvonce, ...
b)
akýmkoľvek spôsobom znehodnotiť prístavné zariadenia, najmä záchranné zariadenia umiestnené ...
c)
používať verejný prístav na organizovanie zábavných podujatí a športových podujatí mimo vyhradených ...
d)
kúpať sa mimo vyhradených miest a vstupovať na zamrznuté vodné plochy,
e)
odoberať štrk, piesok a iné naplaveniny z dna, ako aj ľad okrem prác, ktoré majú charakter údržby ...
f)
loviť ryby mimo vyhradených miest.
(10)

Z dôvodu všeobecného záujmu môže Dopravný úrad vydať aj iné zákazy ako tie, ktoré sú uvedené ...

(11)

Úhrada za používanie verejného prístavu sa neplatí v prípade nariadenia okamžitého zastavenia ...

(12)

Plavidlá prevádzkovateľa vodnej cesty pri výkone svojej činnosti podľa § 3, Policajného zboru, ...

(13)

Neverejný prístav možno používať len na základe povolenia jeho správcu.

(14)

Používanie verejných prístavov podlieha úhrade. Výšku úhrady za používanie verejných prístavov ...

§ 5a
(1)

Osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2) ...

(2)

Bezpečnostného poradcu nie je povinná určiť osoba podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská ...

(3)

Na požiadanie Dopravného úradu je osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa medzinárodnej zmluvy, ...

(4)

Dopravný úrad vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu (ďalej len „osvedčenie“) ...

(5)

Ministerstvo poverí na základe písomnej žiadosti vykonávaním školení žiadateľov o vydanie ...

a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v inom ...
b)
zoznam lektorov, ktorý obsahuje aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul a doklady o ich ...
c)
učebné osnovy.
(6)

Ak ministerstvo zistí, že poverená osoba nespĺňa podmienky podľa odseku 5, odníme jej poverenie. ...

(7)

Dopravný úrad vytvára na základe zoznamov skúšobných otázok katalóg otázok a vydá skúšobný ...

(8)

Skúška podľa odseku 4 sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu zriaďuje a predsedu ...

(9)

Žiadateľ o vydanie osvedčenia podáva Dopravnému úradu žiadosť, ktorá obsahuje meno, priezvisko, ...

(10)

Náležitosti žiadosti o absolvovanie školenia, žiadosti o vykonanie skúšky, podrobnosti o školení ...

§ 5b
(1)

Na palube plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar, sa musí nachádzať odborník podľa medzinárodnej ...

(2)

Dopravný úrad vydá osvedčenie o osobitných znalostiach žiadateľovi,2e) ktorý splnil podmienky ...

(3)

Ministerstvo poverí na základe písomnej žiadosti vykonávaním školení žiadateľov o vydanie ...

(4)

Skúška podľa odseku 2 sa vykoná pred skúšobnou komisiou podľa § 5a ods. 8.

(5)

Náležitosti žiadosti o absolvovanie školenia, žiadosti o vykonanie skúšky, podrobnosti o školení ...

§ 5c
Preprava nebezpečného tovaru
(1)

Preprava nebezpečného tovaru po vodných cestách sa vykonáva v súlade s medzinárodnou zmluvou, ...

(2)

Na prepravu nebezpečného tovaru medzi Slovenskou republikou a štátom, ktorý nie je členským štátom ...

(3)

Ak dôjde pri preprave nebezpečného tovaru k plavebnej nehode alebo mimoriadnej udalosti na plavidle ...

§ 6
Založenie spoločnosti a prioritný investičný majetok
(1)

Upravujú sa podmienky, spôsob založenia a právne pomery spoločnosti zo štátneho podniku Slovenská ...

(2)

Spoločnosť sa zakladá na účely

a)
zabezpečenia a vykonávania prevádzky verejných prístavov a zabezpečenia prípravy a realizácie ...
b)
zabezpečenia prevádzky, evidencie, údržby a opravy objektov a zariadení v územných obvodoch verejných ...
c)
prenajímania pozemkov v územných obvodoch verejných prístavov a ďalších činností, ktoré bezprostredne ...
d)
vyberania úhrad za používanie verejných prístavov,
e)
vytvárania podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy vrátane manipulácie s nákladovými jednotkami ...
(3)

Prioritným investičným majetkom sú pozemky a zariadenia vo verejných prístavoch ohraničených ...

(4)

Prioritný investičný majetok môže byť iba vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve spoločnosti. ...

(5)

Prioritný investičný majetok môže spoločnosť dať do nájmu nájomnou zmluvou,3d) doba nájmu ...

(6)

Na prioritnom investičnom majetku možno zriadiť a prevádzkovať dočasné stavby slúžiace užívateľom ...

(7)

Špecifikáciu prioritného investičného majetku s údajmi podľa osobitného zákona3e) vykoná ministerstvo ...

(8)

Ministerstvo o prioritnom investičnom majetku vedie osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí ...

(9)

Ministerstvo môže rozhodnutím zmeniť špecifikáciu prioritného investičného majetku. Ministerstvo ...

(10)

Na založenie spoločnosti sa použije majetok štátu, ktorý ministerstvo rozhodnutím vyjme ku dňu ...

(11)

Predmetom nepeňažného vkladu do spoločnosti je účtovne oddelená vnútorná organizačná jednotka ...

(12)

Na nakladanie s prioritným investičným majetkom spoločnosti, ktorý využíva koncesionár na základe ...

(13)

Spoločnosť môže prenechať koncesionárovi právo na užívanie prioritného investičného majetku ...

(14)

Spoločnosť nesmie koncesný majetok previesť do vlastníctva iných osôb.

(15)

Spoločnosť je oprávnená uzatvoriť koncesnú zmluvu len s predchádzajúcim súhlasom vlády Slovenskej ...

(16)

Obsahom práva koncesionára podľa odseku 13 môže byť

a)
vstup na koncesný nehnuteľný majetok spoločnosti,
b)
zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve spoločnosti, ak podľa koncesnej zmluvy sa vlastníkom ...
c)
prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve spoločnosti,
d)
rekonštrukcia, prevádzka, údržba a oprava koncesného majetku,
e)
využívanie koncesného majetku na poskytovanie služieb alebo na iné komerčné využitie,
f)
prenechanie koncesného majetku do nájmu, výpožičky alebo zriadenie zmluvného vecného bremena ...
g)
nakladanie s koncesným majetkom, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť ...
h)
nakladanie s materiálom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti.
(17)

Koncesionár pri využívaní koncesného majetku koná vo vlastnom mene. Koncesionár je povinný koncesný ...

(18)

Koncesionár nesmie na koncesný majetok zriadiť záložné právo, nesmie ho použiť na zabezpečenie ...

(19)

Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesionár môže uzavrieť nájomnú zmluvu, zmluvu o výpožičke ...

§ 6a
Určenie hodnoty nepeňažného vkladu
(1)

Hodnota nepeňažného vkladu do spoločnosti sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu3k) ...

(2)

Hodnota nepeňažného vkladu určená podľa odseku 1 je peňažným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu ...

§ 6b
Prechod vlastníctva, práv a povinností
(1)

K návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa neprikladá doklad o splatení nepeňažného ...

(2)

Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na spoločnosť dňom jej vzniku. Podkladom na ...

(3)

Dňom vzniku spoločnosti prechádzajú záväzky a pohľadávky štátneho podniku vrátane neznámych ...

(4)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov štátneho podniku prechádzajú zo štátneho ...

(5)

Na prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti sa vzťahuje osobitný predpis,3m) ...

(6)

Pri rozhodovaní o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti musí byť zachovaná ...

§ 6c
Predmet podnikania
(1)

Spoločnosť môže počas 12 mesiacov odo dňa jej vzniku podnikať v rozsahu činností, ktoré vykonáva ...

(2)

Spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.3n) ...

§ 6d
Základné imanie a rezervný fond
(1)

Základné imanie spoločnosti pri jej vzniku tvorí hodnota nepeňažného vkladu znížená o hodnotu ...

(2)

Rezervný fond spoločnosti pri jej vzniku sa tvorí minimálne vo výške 1 % z hodnoty nepeňažného ...

(3)

Akcie spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera.

§ 6e
Zrušenie a likvidácia
(1)

Na zrušenie a likvidáciu spoločnosti sa použijú ustanovenia osobitného zákona,3p) ak tento zákon ...

(2)

Dňom zrušenia spoločnosti s likvidáciou prioritný investičný majetok prechádza do vlastníctva ...

§ 6f
Spoločný podnik
(1)

Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, spoločnosť môže so súhlasom vlády použiť koncesný majetok ...

(2)

Koncesný majetok je nehnuteľný majetok spoločnosti, ktorý spoločnosť vložila do spoločného ...

(3)

Spoločný podnik je povinný zachovať účelové určenie prioritného majetku, ktorý nadobudol do ...

(4)

Spoločnosť vedie o prioritnom majetku osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením ...

(5)

Ak bol na spoločný podnik vyhlásený konkurz, prioritný majetok prechádza do vlastníctva spoločnosti ...

(6)

Dňom zrušenia spoločného podniku likvidáciou prioritný majetok prechádza do vlastníctva spoločnosti ...

TRETIA ČASŤ

VODNÁ DOPRAVA

§ 7
Vodná doprava
(1)

Vodnou dopravou je preprava tovaru a osôb plavidlami na vodných cestách na účely podnikania aj ...

(2)

Vodná doprava môže mať charakter verejnej vodnej dopravy alebo neverejnej vodnej dopravy.

(3)

Verejná vodná doprava je organizovaná preprava osôb (osobná lodná doprava) a tovaru pre cudziu ...

(4)

Vodná doprava uskutočňovaná len pre vlastnú potrebu, je neverejná. Ustanovenia tohto zákona sa ...

(5)

Vykonávať verejnú vodnú dopravu môže podnikateľ5) na základe licencie, ktorú udeľuje ministerstvo ...

(6)

Verejná vodná doprava na vodnej ceste môže byť vnútroštátna alebo medzinárodná. Verejná vodná ...

§ 7a
Príslušnosť k plavbe na Rýne
(1)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne obsahuje

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), ...
b)
odôvodnenie žiadosti a podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu žiadateľa.
(2)

K žiadosti o vydanie osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne sa prikladá

a)
kópia platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho ...
b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom ...
c)
pri akciovej spoločnosti aj výpis zo zoznamu akcionárov, ak ide o listinné cenné papiere alebo ...
d)
kópia lodného osvedčenia Európskej únie (ďalej len „lodné osvedčenie“) plavidla, na ktoré ...
e)
výpis z registra plavidiel alebo obdobný výpis.
(3)

Platnosť osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne je dva roky.

(4)

Vzor osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne je uvedený v prílohe č. 3.

§ 8
Všeobecné povinnosti dopravcu
(1)

Dopravca je povinný

a)
vykonávať verejnú vodnú dopravu podľa prepravného poriadku dopravcu (ďalej len „prepravný ...
b)
zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom; ak v prepravnom ...
c)
zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie plavidiel ...
d)
vytvárať podmienky na prepravu nákladových jednotiek kombinovanej dopravy,
e)
poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla a činnosťou posádky plavidla cestujúcim, ...
(2)

Ak niektoré dopravné služby poskytuje na základe zmluvy s dopravcom vykonávajúci dopravca,5a) ...

§ 9
Osobitné povinnosti dopravcu
(1)

Dopravca je povinný

a)
vykonávať prepravu cestujúcich a tovaru s odbornou starostlivosťou a dbať o bezpečnosť a poriadok ...
b)
vytvárať podmienky na prepravu detí, osôb so zdravotným postihnutím, osôb so zníženou pohyblivosťou,5b) ...
c)
na požiadanie ministerstva oznámiť podmienky prístupu vo vzťahu k preprave osôb so zdravotným ...
(2)

Používatelia verejnej vodnej dopravy majú na základe zmluvy o preprave právo na zabezpečenie riadneho ...

§ 10
Povinnosti cestujúceho

Cestujúci je povinný

a)

správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú a riadnu prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval ...

b)

poslúchnuť pokyny a príkazy členov posádky plavidla alebo dispečera dopravcu, ktoré smerujú ...

c)

nastupovať na plavidlo a vystupovať z plavidla, len keď plavidlo stojí a určený člen posádky ...

d)

zaplatiť cestovné,

e)

zachovávať opatrnosť, starať sa o vlastnú bezpečnosť a zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť ...

f)

dodržiavať prepravný poriadok a zdržiavať sa len v priestoroch vyhradených pre cestujúcich.

§ 11
Prepravný poriadok
(1)

Prepravný poriadok upravuje požiadavky, za ktorých sa prepravujú osoby, ich batožina a tovar vo ...

a)
podrobnosti zmluvy o preprave osôb a batožiny a zmluvy o preprave tovaru,7)
b)
rozsah prepravnej povinnosti,
c)
požiadavky na odosielateľov tovaru,
d)
práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich ...
(2)

Dopravca, ktorý vykonáva osobnú a nákladnú verejnú vodnú dopravu, vydá prepravný poriadok osobitne ...

(3)

Prepravný poriadok sa vyhotovuje podľa vzorového prepravného poriadku, ktorý pre každý druh verejnej ...

(4)

Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom ...

§ 12
Licencia
(1)

Licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy (§ 7) udeľuje ministerstvo

a)
právnickej osobe so sídlom v Slovenskej republike, ak členovia jej štatutárneho orgánu sú spôsobilí ...
b)
fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike, je spôsobilá na právne úkony, bezúhonná ...
(2)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba žiada o udelenie licencie na vykonávanie medzinárodnej ...

(3)

Licencia sa udeľuje na neurčitú dobu alebo na určitú dobu. Platnosť licencie udelenej na určitú ...

§ 12a
Finančná spôsobilosť
(1)

Finančne spôsobilý je dopravca, ktorý má dostatočnú hodnotu čistého obchodného imania9) na ...

(2)

Finančná spôsobilosť dopravcu musí trvať po celý čas podnikania v medzinárodnej verejnej vodnej ...

(3)

Podkladom na zistenie finančnej spôsobilosti je účtovná závierka10) dopravcu za bezprostredne ...

(4)

Finančnú spôsobilosť overuje ministerstvo z podkladov uvedených v odseku 3.

§ 13
Bezúhonnosť
(1)

Za bezúhonného podľa tohto zákona sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený pre trestný ...

(2)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na tento účel doloží

a)
právnická osoba a členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby údaje potrebné na vyžiadanie ...
b)
fyzická osoba a zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z ...
(3)

Údaje podľa odseku 2, § 14 ods. 4 písm. a) a § 22a ods. 7 písm. d) ministerstvo bezodkladne zašle ...

§ 14
Odborná spôsobilosť dopravcu
(1)

Odborná spôsobilosť dopravcu sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti dopravcu, ktoré ...

(2)

Ministerstvo vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu na základe návrhu skúšobnej komisie. ...

(3)

Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo. Skúšobná komisia je troj- až päťčlenná vrátane ...

(4)

Uchádzač o osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu podá ministerstvu žiadosť, ktorá obsahuje ...

a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;11a) ak ide o cudzinca, výpis z registra ...
b)
doklad o dosiahnutom vzdelaní,
c)
doklad o odbornej praxi v oblasti odborného riadenia v prevádzke vnútrozemskej vodnej dopravy alebo ...
(5)

Skúšobná komisia oznámi uchádzačovi o osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu termín konania ...

(6)

Skúšobná komisia navrhne ministerstvu vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bez vykonania ...

a)
vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore doprava, dopravné služby, ...
b)
vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v študijnom odbore obchodné podnikanie, právo ...
c)
úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore prevádzka a ekonomika dopravy, technika a prevádzka ...
(7)

Skúšobná komisia uzná uchádzačovi úspešne vykonanú štátnu skúšku alebo maturitnú skúšku ...

(8)

Proti výsledku skúšky nemožno podať opravný prostriedok.

(9)

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu je povinný oznámiť ministerstvu všetky zmeny ...

(10)

Podrobnosti o obsahu, rozsahu, priebehu skúšky a o forme osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu ...

§ 15
Žiadosť o udelenie licencie
(1)

Žiadosť o udelenie licencie, ak ide o právnickú osobu, musí obsahovať

a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré ...
b)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti aspoň jedného z členov štatutárneho orgánu.
(2)

Žiadosť o udelenie licencie, ak ide o fyzickú osobu, musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia žiadateľa,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
d)
osvedčenie o jej odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu, ...
(3)

Žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby o udelenie licencie musí ďalej obsahovať údaje

a)
o vodnej ceste, na ktorej sa má vykonávať verejná vodná doprava,
b)
vzťahujúce sa na druh verejnej vodnej dopravy a rozsah služieb poskytovaných v súvislosti s prepravou ...
c)
o druhu plavidiel.
(4)

Žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby o udelenie licencie na vykonávanie medzinárodnej ...

(5)

Ministerstvo rozhodne o udelení licencie do 40 dní od doručenia žiadosti o udelenie licencie.

§ 16
Náležitosti licencie
(1)

Licencia udelená právnickej osobe obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré ...
b)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
(2)

Licencia udelená fyzickej osobe obsahuje

a)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá bude vykonávať verejnú ...
b)
obchodné meno,
c)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
(3)

Licencia udelená právnickej osobe alebo fyzickej osobe okrem údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 obsahuje ...

a)
označenie vodnej cesty, na ktorej je dopravca oprávnený vykonávať verejnú vodnú dopravu,
b)
druh verejnej vodnej dopravy,
c)
dátum začatia vykonávania verejnej vodnej dopravy na vodnej ceste,
d)
dobu, na ktorú sa licencia udeľuje.
§ 17
Zmena licencie
(1)

Ministerstvo rozhodne o zmene licencie, ak sa zmenili údaje uvedené v žiadosti o udelenie licencie. ...

(2)

Držiteľ licencie je povinný oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených ...

§ 18
Odňatie licencie a obmedzenie platnosti licencie
(1)

Ministerstvo môže licenciu odňať, ak jej držiteľ porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom. ...

(2)

Dôvodom odňatia licencie je aj strata finančnej spôsobilosti dopravcu.

(3)

Ministerstvo môže obmedziť platnosť licencie, ak

a)
jej držiteľ nesplnil povinnosť podľa § 17 ods. 2 alebo
b)
zistí z výpisu obchodného registra, že jej držiteľ nemá zapísaný predmet podnikania alebo činnosti ...
§ 19
Zánik licencie
(1)

Licencia stráca platnosť

a)
uplynutím doby, na ktorú bola udelená,
b)
dňom zániku právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie,
c)
smrťou držiteľa licencie alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
d)
dňom právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o odňatí licencie,
e)
dňom doručenia písomného podania o vrátenie licencie ministerstvu; to neplatí, ak ministerstvo ...
(2)

Držiteľ licencie je povinný vrátiť originál licencie ministerstvu do 15 pracovných dní po skončení ...

§ 20
Dopravná obslužnosť územia

Dopravnou obslužnosťou územia na účely tohto zákona sa rozumie vytvorenie ponuky primeraného ...

§ 21
Verejná vodná doprava vykonávaná zahraničnými dopravcami
(1)

Zahraničný dopravca12) môže vykonávať verejnú vodnú dopravu na území Slovenskej republiky, ...

(2)

Zahraničný dopravca môže vykonať prepravu z územia cudzieho štátu na územie Slovenskej republiky ...

(3)

Licencia zahraničných dopravcov vydaná príslušným orgánom iného členského štátu sa uznáva. ...

(4)

Žiadosť o vydanie povolenia na výkon prepravy medzi prístavmi na území Slovenskej republiky zahraničným ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), ...
b)
odôvodnenie žiadosti a podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu žiadateľa.
(5)

K žiadosti o vydanie povolenia na výkon prepravy medzi prístavmi na území Slovenskej republiky ...

a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom ...
b)
kópia licencie alebo obdobného dokladu, ktorý preukazuje, že dopravca je oprávnený vykonávať ...
c)
kópia lodného osvedčenia, kópia osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne alebo kópia potvrdenia ...
§ 21a
Porucha trhu vo vodnej doprave
(1)

Porucha trhu vo vodnej doprave nastane, ak

a)
vývoj ponuky kapacity plavidiel prevyšuje vývoj dopytu kapacity plavidiel nepretržite najmenej počas ...
b)
významnému počtu dopravcov hrozí úpadok podľa osobitného predpisu.12aa)
(2)

Ak nastane porucha trhu vo vodnej doprave, ministerstvo požiada Európsku komisiu o prijatie opatrení ...

(3)

Žiadosť obsahuje informácie potrebné na zhodnotenie ekonomickej situácie vo vodnej doprave, hlavne ...

(4)

Dopravca je povinný ministerstvu písomne oznámiť každoročne do 30 dní odo dňa podania daňového ...

§ 21b
Účty vnútrozemskej vodnej dopravy
(1)

Ak nosnosť plavidiel zapísaných v registri plavidiel podľa § 24 dosiahne viac ako 100 000 ton, ...

(2)

Na tvorbu a použitie účtov sa vzťahuje osobitný predpis.12c)

(3)

O použití peňažných prostriedkov z účtov rozhoduje ministerstvo podľa podmienok ustanovených ...

(4)

Ministerstvo raz ročne informuje o zostatku na účtoch Európsku komisiu.

(5)

Peňažné prostriedky z účtov sa môžu prideliť dopravcom len na základe žiadosti, ktorá musí ...

a)
identifikačné údaje vlastníka plavidla,
b)
identifikačné údaje plavidla, a to názov, typ, evidenčné označenie, miesto registrácie, domovský ...
c)
výšku požadovanej šrotovacej prémie.12d)
(6)

K žiadosti sa priloží

a)
platné lodné osvedčenie,
b)
doklad o tom, že plavidlo vykonalo v priebehu 24 mesiacov pred podaním žiadosti najmenej 10 plavieb ...
(7)

Ak má ministerstvo pochybnosti o technickej spôsobilosti plavidla, vyzve žiadateľa na predloženie ...

§ 21c
Poskytovanie dotácií vo vodnej doprave
(1)

Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) ...

(2)

Na žiadosť podnikateľa v kombinovanej doprave s využitím vodnej dopravy možno poskytnúť dotáciu, ...

a)
financovanie projektu alebo časti projektu na prevádzkovanie liniek v systéme nesprevádzanej a sprevádzanej ...
b)
obstaranie špeciálnych dopravných a manipulačných prostriedkov na vykonávanie obsluhy plavidiel ...
(3)

Žiadosť obsahuje najmä

a)
obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, identifikačné číslo žiadateľa, údaje o štatutárnom ...
b)
účel, na ktorý sa dotácia žiada,
c)
požadovaná výška dotácie a doba, počas ktorej sa bude dotácia čerpať,
d)
podrobný rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu alebo ...
(4)

K žiadosti sa priložia dokumenty preukazujúce účel, na ktorý sa žiada dotácia, doklady podľa ...

(5)

Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky

a)
25 % nákladov potrebných na uskutočnenie projektu tomu, kto preukáže, že je dopravcom so sídlom ...
b)
30 % nákladov potrebných na uskutočnenie projektu tomu, kto preukáže, že je podnikateľom v kombinovanej ...
c)
15 % nákladov potrebných na uskutočnenie projektu tomu, kto preukáže, že je podnikateľom v kombinovanej ...
(6)

Na poskytnutie dotácie a použitie prostriedkov dotácie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje osobitný ...

(7)

Po schválení žiadosti o dotáciu ministerstvo dotáciu poskytne na základe zmluvy o poskytnutí ...

(8)

Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje v rozsahu
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a údaje o štatutárnom orgáne v rozsahu podľa prvého ...
b)
názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo účtu prijímateľa dotácie,
c)
výšku poskytovanej dotácie,
d)
názov projektu alebo časti projektu a účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
podmienky, spôsob a termín poskytnutia dotácie,
f)
termín a podmienky použitia dotácie,
g)
termín a spôsob zúčtovania dotácie,
h)
termíny priebežnej kontroly použitia dotácie,
i)
termín poukázania výnosov z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu a číslo účtu, na ...
j)
termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu, na ktorý sa tieto finančné ...
k)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok.12dd)

ŠTVRTÁ ČASŤ

PLAVIDLÁ

Technická spôsobilosť plavidiel

§ 22
(1)

Na vodných cestách možno prevádzkovať len plavidlá, ktoré

a)
svojimi vlastnosťami vyhovujú pravidlám bezpečnosti prevádzky plavidla, požiadavkám na bezpečnosť ...
b)
sú postavené v súlade s pravidlami na stavbu lodí a udržiavané v súlade s požiadavkami na technickú ...
c)
sú klasifikované podľa § 32, ak podliehajú klasifikácii.
(2)

Pred uvedením plavidla, ktoré podlieha registrácii, do prevádzky, sa vykoná overenie technickej ...

§ 22a
(1)

Technickú spôsobilosť plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii, ...

(2)

Stála odborná komisia je zložená z predsedu a z ďalších najmenej troch členov; členmi stálej ...

(3)

Predsedom stálej odbornej komisie je predseda Dopravného úradu alebo ním vymenovaný zamestnanec ...

(4)

Ďalších členov stálej odbornej komisie vymenúva a odvoláva predseda stálej odbornej komisie. ...

(5)

Stála odborná komisia môže spolupracovať s ďalšími oprávnenými expertmi z oblastí podľa ...

(6)

Sľub členov stálej odbornej komisie, spôsob rozhodovania a činnosť stálej odbornej komisie upraví ...

(7)

Vykonávaním technickej prehliadky plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej ...

a)
písomne požiada o poverenie vykonávať technické prehliadky plavidiel podľa osobitného predpisu, ...
b)
predloží výpis z obdobného registra, akým je obchodný register vedený v cudzom štáte, nie starší ...
c)
má vnútornú organizačnú štruktúru a systém riadenia kvality na vykonávanie technických prehliadok ...
d)
preukáže svoju bezúhonnosť a bezúhonnosť členov štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu, ...
(8)

Poverenie podľa odseku 7 ministerstvo udelí na dobu určitú, najviac do uplynutia času platnosti ...

(9)

Ministerstvo odoberie poverenie právnickej osobe, ak prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 7 ...

(10)

Pred uplynutím platnosti lodného osvedčenia sa plavidlo na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla ...

(11)

Doba platnosti lodného osvedčenia sa určí na základe overených výsledkov technickej prehliadky ...

(12)

Ak sa pôvodné lodné osvedčenie nahradí novým lodným osvedčením, pôvodné lodné osvedčenie ...

(13)

Ak Dopravný úrad vykonal doplnenia alebo zmeny údajov zapisovaných do lodného osvedčenia alebo ...

(14)

Ak Dopravný úrad vydal nové lodné osvedčenie alebo vykonal príslušné zmeny a doplnenia v pôvodnom ...

(15)

Ak je plavidlo dostatočne technicky spôsobilé, možno výnimočne na základe odôvodnenej žiadosti ...

§ 22b
(1)

Technickú prehliadku plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii ...

(2)

Dopravný úrad na základe výsledkov technickej prehliadky malého plavidla rozhodne o vydaní lodného ...

(3)

Na účely vydania lodného osvedčenia malého plavidla alebo predĺženia platnosti lodného osvedčenia ...

(4)

Vykonávaním technickej prehliadky malého plavidla poverí Dopravný úrad na základe písomnej žiadosti ...

a)
predloží výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený ...
b)
má vnútornú organizačnú štruktúru a systém riadenia kvality na vykonávanie technických prehliadok ...
c)
preukáže svoju bezúhonnosť a bezúhonnosť členov štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu, ...
(5)

Dopravný úrad vydá poverenie podľa odseku 4 na dobu určitú, najviac do uplynutia času platnosti ...

(6)

Dopravný úrad odníme osobe poverenej podľa odseku 4 poverenie, ak

a)
prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 4,
b)
požiada o odňatie poverenia alebo
c)
opakovane v súvislosti s činnosťou, na ktorú bola poverená, poruší tento zákon alebo všeobecne ...
(7)

Pred uplynutím platnosti lodného osvedčenia malého plavidla sa malé plavidlo opätovne podrobí ...

(8)

Doba platnosti lodného osvedčenia malého plavidla sa určí na základe výsledkov technickej prehliadky ...

(9)

Ak je malé plavidlo dostatočne technicky spôsobilé, možno výnimočne na základe odôvodnenej ...

(10)

Podrobnosti o technickej spôsobilosti plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha ...

§ 22c
Prevádzka plavidiel
(1)

Prevádzka plavidla, ktorého lodné listiny sú vydané orgánmi tretích štátov (§ 28 ods. 7), ...

(2)

Dopravný úrad je v záujme bezpečnosti prevádzky plavidla oprávnený dočasne zastaviť alebo obmedziť ...

(3)

Nebezpečné tovary možno dopravovať vodnou cestou plavidlami, ktoré majú osvedčenie o schválení ...

(4)

Na bezpečnosť prevádzky plavidla po vodných cestách Slovenskej republiky sa vzťahujú Európske ...

§ 23
Povinnosti prevádzkovateľa plavidla
(1)

Za riadny stav plavidla a technickú spôsobilosť plavidla zodpovedá jeho prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ ...

(2)

Státie plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácii, na vodnej ceste alebo v prístave je ...

(3)

O povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave rozhoduje Dopravný úrad ...

(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 je kópia lodného osvedčenia, súhlas správcu vodného toku12j) ...

(5)

Dopravný úrad preruší konanie o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo ...

(6)

Dopravný úrad v rozhodnutí o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave ...

(7)

Ak dôjde k zmene technických údajov plávajúceho zariadenia, prevádzkovateľ plávajúceho zariadenia ...

(8)

Zriadiť požičovňu plavidiel na vodnej ceste alebo v prístave je možné len na základe rozhodnutia ...

(9)

Dopravný úrad rozhodne o zrušení požičovne plavidiel, ak

a)
je požičovňa plavidiel zriadená alebo prevádzkovaná bez rozhodnutia o jej zriadení,
b)
boli závažne alebo opakovane porušené podmienky určené v rozhodnutí o zriadení požičovne plavidiel, ...
c)
požičovňa plavidiel nebola prevádzkovaná po dobu dlhšiu ako jeden rok od jej zriadenia alebo odo ...
d)
požičovňa plavidiel ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť plavebnej prevádzky alebo
e)
v súvislosti so zriadením alebo prevádzkovaním požičovne plavidiel bol závažne alebo opakovane ...
(10)

Pri plávajúcich strojoch s ťažobným zariadením je jeho prevádzkovateľ povinný preukázať sa ...

(11)

Prevádzkovateľ plavidla je povinný pri vykonávaní prevádzky plavidla zabezpečiť ochranu života ...

(12)

Prevádzkovateľ plavidla je v záujme bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla a zachovania poriadku ...

(13)

Ak existujú pochybnosti, kto je prevádzkovateľom plavidla, je v konaniach podľa § 39 písm. m) ...

§ 24
Register plavidiel a evidencie vedené Dopravným úradom
(1)

Register plavidiel je verejný a každý má právo na základe písomnej žiadosti do neho nahliadať ...

a)
vlastník plavidla alebo spoluvlastníci, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia ...
b)
osoba, ktorá vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla, ...
c)
evidenčné označenie plavidla,
d)
druh plavidla, oblasť jeho prevádzky na vodnej ceste a účel, na ktorý je plavidlo určené,
e)
technické údaje o plavidle, rok a miesto stavby plavidla,
f)
dátum zápisu alebo výmazu plavidla z registra plavidiel,
g)
záložné právo a pohľadávky na plavidlo zabezpečené záložným právom,
h)
plomby o zmene práva k plavidlu na základe doručenia verejnej listiny.
(2)

Pri nahliadaní do registra plavidiel, robení výpisov alebo odpisov z registra plavidiel alebo pri ...

(3)

Žiadosť o zápis do registra plavidiel podáva prevádzkovateľ plavidla Dopravnému úradu. Dopravný ...

(4)

Do registra plavidiel sa zapisujú plavidlá, ktorých celková hmotnosť vrátane povolenej užitočnej ...

(5)

K žiadosti podľa odseku 3 prevádzkovateľ plavidla prikladá v origináli alebo v úradne osvedčenej ...

a)
doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníckeho práva k plavidlu,
b)
doklad preukazujúci adresu sídla alebo trvalého pobytu,
c)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom ...
d)
kópiu dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,
e)
doklad o výmaze z registra pôvodného zápisu, ak bolo plavidlo registrované mimo územia Slovenskej ...
f)
zmluva uzatvorená s vlastníkom plavidla o prevádzke plavidla, ak prevádzkovateľ plavidla nie je ...
g)
rozhodnutie colného úradu o uvedení plavidla do colného režimu voľný obeh, ak bolo plavidlo dovezené ...
h)
výstupný dokument posudzovania zhody13ac) vydaný notifikovanou osobou a vyhlásenie o zhode13ad) ...
i)
osvedčenie o schválení technickej dokumentácie vydané Dopravným úradom, ak ide o individuálnu ...
j)
certifikát podľa písmena h), ak nejde o stavbu malého plavidla pre vlastnú potrebu.
(6)

Prevádzkovateľ plavidla je povinný oznámiť Dopravnému úradu akékoľvek zmeny údajov zapisovaných ...

(7)

Dopravný úrad zmenu v registri plavidiel nevykoná, ak je jej z úradnej činnosti známe, že je

a)
proti pôvodnému vlastníkovi vedené exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia podľa osobitného ...
b)
vedené iné majetkovoprávne konanie alebo dedičské konanie týkajúce sa plavidla.
(8)

Výmaz plavidla z registra plavidiel vykoná Dopravný úrad len na základe žiadosti vlastníka plavidla ...

(9)

Na účely registrácie plavidla môže za prevádzkovateľa plavidla konať iná osoba len na základe ...

(10)

Evidencie podľa § 39 písm. l) tretieho, štvrtého, šiesteho, siedmeho a desiateho bodu vedené ...

(11)

Údaje z evidencie požičovní plavidiel vedenej Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle ...

(12)

Údaje z evidencie poverení na vykonávanie kvalifikačného kurzu vedenej Dopravným úradom sú zverejnené ...

(13)

Evidencia osvedčení podľa § 5a ods. 4 a evidencia osvedčení o osobitných znalostiach podľa § ...

§ 25
Používanie vlajok a štandardy prezidenta
(1)

Loď vnútrozemskej plavby malé plavidlo, ktoré podlieha registrácii, prievozná loď a plávajúci ...

(2)

Štátna vlajka Slovenskej republiky sa vztyčuje vždy rozvinutá na vlajkový stožiar umiestnený ...

(3)

V prípade vyhlásenia štátneho smútku sa štátna vlajka Slovenskej republiky vztyčuje na pol žrde. ...

(4)

Pri úmrtí člena posádky plavidla alebo cestujúceho na plavidle sa štátna vlajka Slovenskej republiky ...

(5)

Ak zomrel člen posádky plavidla na pevnine a plavidlo sa nachádza v prístave, kde k úmrtiu došlo, ...

(6)

Na plavidle, na ktorom sa nachádza prezident Slovenskej republiky, musí byť vztýčená aj štandarda ...

(7)

Štandarda prezidenta Slovenskej republiky sa vztyčuje na vrchol predného stožiara a musí byť vztýčená ...

(8)

Plavidlá, ktoré sú registrované mimo územia Slovenskej republiky a ktoré sa plavia po vodných ...

(9)

Plavidlá s vlastným strojovým pohonom, ktoré sú registrované mimo územia Slovenskej republiky ...

(10)

Ak je spolu so štátnou vlajkou Slovenskej republiky na jednom stožiari vztýčená aj iná vlajka ...

(11)

Ak sú na plavidle použité vlajky slúžiace na vlajkovú výzdobu alebo na medzinárodný vlajkový ...

§ 26
Ciachovanie plavidla
(1)

Pred uvedením plavidla do prevádzky sa musí plavidlo ciachovať. Ciachovaním plavidla sa rozumie ...

(2)

Ciachovaniu podliehajú všetky plavidlá, ktorých výtlak presahuje 100 m3.

(3)

Ciachovanie plavidla vykonáva Dopravný úrad v prípade novovyrobených plavidiel na základe žiadosti ...

a)
ciachový preukaz, ak už bol predtým vydaný,
b)
údaje o počte členov posádky plavidla a počte cestujúcich,
c)
zoznam predmetov patriacich do výstroja plavidla, ako aj zoznam zásob s uvedením ich približnej ...
d)
výkres plavidla (generálny plán),

žiadateľ ciachovania plavidla pristaví prázdne plavidlo na stanovište, ktoré určí Dopravný ...

(4)

Na obidvoch bokoch plavidla sa vyznačujú ciachové značky. Zreteľnosť a viditeľnosť ciachových ...

(5)

Plavidlá sa musia podrobiť ciachovaniu

a)
po uplynutí doby platnosti ciachového preukazu podľa § 28 ods. 12,
b)
do troch mesiacov po dokončení väčšej opravy alebo prestavby,
c)
ak sú dôvodné pochybnosti o správnosti údajov uvedených v ciachovom preukaze.
(6)

Podrobnosti o ciachovaní plavidla, ktoré podlieha ciachovaniu, ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 27
Poistenie zodpovednosti
(1)

Plavidlo, ktoré je zapísané do evidencie plavidiel, možno prevádzkovať na vodnej ceste len s uzavretým ...

(2)

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou plavidla uzavreté jeho prevádzkovateľom ...

§ 28
Lodné listiny
(1)

Lodné listiny podľa odsekov 2 až 4 sú verejné listiny.

(2)

Na plavidle počas prevádzky, okrem malých plavidiel, musia byť uložené originály týchto lodných ...

a)
lodné osvedčenie alebo dočasné lodné osvedčenie; na plavidlách bez posádky môže byť lodné ...
b)
ciachový preukaz,
c)
zoznam členov posádky plavidla, ktorý obsahuje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum ...
d)
lodný denník na plavidlách s vlastným pohonom a na plávajúcich strojoch,
e)
palubný denník,
f)
dokumenty podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,15a)
g)
kontrolná kniha odovzdávaných olejov na plavidlách s vlastným pohonom, na plávajúcich strojoch ...
(3)

Okrem lodných listín podľa odseku 2 musia byť na plavidle počas prevádzky uložené

a)
povolenie na zriadenie a prevádzkovanie rádiovej stanice, ak má plavidlo takúto stanicu,
b)
správa o revízii vyhradeného technického zariadenia podľa druhu vyhradeného technického zariadenia, ...
c)
doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla,
d)
povolenie na státie plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave, ak je plávajúcim ...
(4)

Na malom plavidle počas prevádzky musí byť okrem dokumentov podľa odseku 3 uložený originál ...

(5)

Pri udeľovaní alebo odnímaní povolenia na zriaďovanie, prevádzkovanie alebo prechovávanie rádiovej ...

(6)

Lodné listiny a dokumenty podľa odsekov 2 až 4 musia byť na požiadanie predložené Dopravnému ...

(7)

Lodné listiny plavidiel vydané orgánmi tretích štátov na prevádzku plavidla na vodných cestách ...

(8)

Lodné osvedčenie je lodná listina, ktorou sa preukazuje technická spôsobilosť plavidla. Vydáva ...

(9)

Lodné osvedčenie malého plavidla je lodná listina, ktorou sa preukazuje technická spôsobilosť ...

(10)

Osobitné povolenie na prevádzku plavidla je krátkodobo platná lodná listina, ktorá sa vydáva ...

(11)

Zoznam členov posádky plavidla je lodná listina, ktorá obsahuje údaje o osobách, ktoré tvoria ...

(12)

Ciachový preukaz je lodná listina potvrdzujúca rozmery a užitočnú hmotnosť plavidla. Vydáva ...

(13)

Palubný denník je lodná listina, ktorá slúži na kontrolu a evidenciu pracovného času a doby ...

(14)

Lodný denník je lodná listina, ktorú potvrdzuje Dopravný úrad. Do lodného denníka sa počas ...

(15)

Kontrolná kniha odovzdávaných olejov je lodná listina, do ktorej sa zapisujú údaje podľa prílohy ...

(16)

Za zápis údajov do lodných listín uvedených v odsekoch 11, 13 a 14 zodpovedá vodca plavidla.

§ 29
Člen posádky plavidla
(1)

Člen posádky plavidla je fyzická osoba vykonávajúca práce súvisiace s prevádzkou plavidla, ktorá ...

(2)

Za bezúhonného sa na účely získania spôsobilosti člena posádky plavidla považuje ten, kto nebol ...

(3)

Člen posádky plavidla, okrem pomocného lodníka, musí byť odborne spôsobilý podľa § 30.

(4)

Člen posádky plavidla, ktorý nevykonával činnosť člena lodnej posádky po dobu dlhšiu ako desať ...

(5)

Minimálny počet členov posádky plavidla určuje osobitne pre každý druh plavidla Dopravný úrad ...

(6)

Ďalším členom posádky plavidla nad rámec určený minimálnym počtom členov posádky plavidla ...

§ 30
Odborná spôsobilosť člena posádky plavidla
(1)

Odbornou spôsobilosťou člena posádky plavidla sa rozumie súhrn teoretických vedomostí, praktických ...

(2)

Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti Dopravným úradom je podmienené úspešným vykonaním štátnej ...

(3)

Náklady spojené s vykonaním štátnej skúšky uhrádza žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti. ...

(4)

Odbornú spôsobilosť musí preukázať okrem člena posádky plavidla aj vedúci plavby na plavebnej ...

a)
lodný kapitán,
b)
vodca prievoznej lode,
c)
vodca plávajúceho stroja,
d)
kormidelník,
e)
kormidelník nákladného člna,
f)
lodný strojník,
g)
lodník.
(5)

Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, ktorý nebol vydaný v Slovenskej republike, ...

(6)

Ak to vyžadujú medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, musí mať člen ...

(7)

Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla ...

§ 31
Odborná spôsobilosť na prevádzku malých plavidiel
(1)

Prevádzkovanie malých plavidiel, ktoré podliehajú registrácii, môže vykonávať len fyzická ...

(2)

Na vodcu malého plavidla sa primerane vzťahujú § 29 ods. 1 a § 30 ods. 1 až 3 a 5.

(3)

Žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla musí pred štátnou skúškou absolvovať ...

(4)

Dopravný úrad poverí vykonávaním kvalifikačného kurzu fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ...

a)
požiada o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu,
b)
má požadovanú technickú základňu podľa odsekov 9 až 11,
c)
má požadovaných školiteľov podľa odseku 13.
(5)

K žiadosti o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu sa prikladá

a)
kópia platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho ...
b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom ...
c)
učebná osnova kvalifikačného kurzu, ktorá musí byť v súlade s obsahom a rozsahom štátnej skúšky, ...
d)
zoznam školiteľov s uvedením ich odbornej kvalifikácie a kategórie malého plavidla,16a) na ktoré ...
e)
návrh odbornej literatúry na prípravu žiadateľov,
f)
údaje podľa osobitného predpisu17aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho ...
g)
zoznam výcvikových plavidiel, kópie ich lodných osvedčení, doklady o poistení zodpovednosti za ...
(6)

Dopravný úrad odoberie osobe poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu, ak osoba

a)
požiada o odobratie poverenia,
b)
prestane spĺňať podmienky podľa odsekov 4 a 5,
c)
poruší závažne alebo opakovane povinnosti pri vykonávaní kvalifikačného kurzu alebo vykoná ...
d)
neumožní alebo odoprie výkon štátneho odborného dozoru nad priebehom kvalifikačného kurzu.
(7)

Odobratie poverenia podľa odseku 6 nevylučuje možnosť uloženia pokuty.

(8)

Ak Dopravný úrad odobrala osobe poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu podľa odseku 6 písm. ...

(9)

Technickú základňu tvorí priestor, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz a technické a ...

(10)

Priestor, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz, tvorí učebňa a jej príslušenstvo.

(11)

Technickým a technologickým zariadením určeným na uskutočňovanie kvalifikačného kurzu sú výcvikové ...

(12)

V jednom termíne sa na kvalifikačnom kurze môže zúčastniť najviac 15 osôb. Každý kvalifikačný ...

(13)

Školiteľom môže byť fyzická osoba, ktorá má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie ...

(14)

Osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu je povinná

a)
vykonávať kvalifikačné kurzy v súlade s vydaným poverením na vykonávanie kvalifikačného kurzu, ...
b)
vykonávať kvalifikačné kurzy na schválenom výcvikovom plavidle,
c)
vykonávať kvalifikačné kurzy v súlade so schválenými učebnými osnovami kvalifikačného kurzu, ...
d)
vykonávať kvalifikačné kurzy so schválenými školiteľmi,
e)
zabezpečiť odbornú literatúru na prípravu uchádzačov,
f)
oznámiť deň, miesto a časový harmonogram konania kvalifikačného kurzu Dopravnému úradu najneskôr ...
g)
poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou výcvikového plavidla,
h)
vydať po ukončení kvalifikačného kurzu účastníkovi kvalifikačného kurzu potvrdenie o absolvovaní ...
i)
viesť dokumentáciu kvalifikačného kurzu, ktorá obsahuje najmä identifikačné údaje o účastníkoch ...
j)
oznámiť Dopravnému úradu akékoľvek zmeny údajov uvedených v žiadosti o poverenie na vykonávanie ...
k)
zabezpečiť schválené výcvikové plavidlo s pohonnými látkami kategórie16a) podľa odbornej spôsobilosti ...
l)
prihlásiť absolventa kvalifikačného kurzu na štátnu skúšku.
(15)

Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla ...

§ 31a
Zdravotná spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla
(1)

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť na výkon práce súvisiacej ...

(2)

Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená

a)
použitím zdravotníckej pomôcky,
b)
pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,
c)
inými obmedzeniami podľa výsledkov lekárskej prehliadky.
(3)

Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou. Lekárska prehliadka zahŕňa najmä vyšetrenie ...

(4)

Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné ...

(5)

Posudzujúci lekár je povinný

a)
prihliadať pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti aj na predchádzajúce zápisy v zdravotnej dokumentácii17c) ...
b)
poslať posudzovanú osobu na odborné vyšetrenie pri pochybnostiach o jej zdravotnej spôsobilosti, ...
c)
zaznamenať výsledky odborného vyšetrenia podľa písmena b) do zdravotnej dokumentácie posudzovanej ...
d)
uviesť výsledok lekárskej prehliadky v lekárskom posudku.
(6)

Vyjadrenie o zdravotnej spôsobilosti v lekárskom posudku posudzujúci lekár uvedie slovami „zdravotne ...

(7)

Minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní, vylúčení a podmienení ...

§ 31b
Služobná lodnícka knižka
(1)

Služobná lodnícka knižka je doklad, ktorým sa preukazuje totožnosť člena posádky plavidla, ...

(2)

Žiadosť o vydanie služobnej lodníckej knižky obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia člena posádky plavidla,
b)
adresu trvalého pobytu člena posádky plavidla,
c)
štátnu príslušnosť člena posádky plavidla,
d)
číslo cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu člena posádky plavidla, ...
e)
dosiahnutú odbornú spôsobilosť a číslo preukazu odbornej spôsobilosti,
f)
číslo predchádzajúcej služobnej lodníckej knižky.
(3)

Žiadosť o vydanie služobnej lodníckej knižky môže podať aj ďalší člen posádky plavidla, ...

(4)

K žiadosti podľa odseku 2 sa prikladá farebná fotografia žiadateľa s rozmermi 3 × 3,5 cm; pričom ...

(5)

Do služobnej lodníckej knižky Dopravný úrad na základe predložených dokladov zapisuje a potvrdzuje ...

a)
meno a priezvisko člena posádky plavidla,
b)
adresu trvalého pobytu člena posádky plavidla,
c)
štátnu príslušnosť člena posádky plavidla,
d)
číslo cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu člena posádky plavidla, ...
e)
dosiahnutú odbornú spôsobilosť člena posádky plavidla,
f)
zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla,
g)
dátum vydania služobnej lodníckej knižky,
h)
číslo služobnej lodníckej knižky,
i)
číslo predchádzajúcej služobnej lodníckej knižky.
(6)

Na základe žiadosti člena posádky plavidla, ktorý pláva v rýnskej plavebnej oblasti, môže príslušný ...

(7)

Pri nalodení a vylodení člena posádky plavidla vodca plavidla zapisuje a podpisom potvrdzuje tomuto ...

a)
názov, registračné číslo, typ a dĺžku plavidla,
b)
štát, v ktorom je plavidlo zapísané v registri plavidiel,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vlastníka plavidla a vodcu plavidla,
d)
funkčné zaradenie člena posádky plavidla na plavidle,
e)
dátum nalodenia a dátum vylodenia,
f)
preplávané úseky vodných ciest.
(8)

Člen posádky plavidla musí požiadať o potvrdenie pravdivosti zapísaných záznamov podľa odseku ...

(9)

Služobnú lodnícku knižku vydanú príslušnými orgánmi cudzích štátov možno uznať len na ...

PIATA ČASŤ

KLASIFIKÁCIA PLAVIDIEL A VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA

§ 32
Klasifikácia plavidiel
(1)

Klasifikácia plavidla sa vykonáva počas stavby, rekonštrukcie a pri zmene určenia plavidla.

(2)

Klasifikáciu plavidiel vykonáva uznaná klasifikačná spoločnosť. Schvaľuje typovú a technickú ...

(3)

Povinnej klasifikácii podliehajú

a)
plavidlá s vlastným strojovým pohonom, ktoré nie sú malými plavidlami,
b)
plavidlá bez vlastného strojového pohonu, ktoré nie sú malými plavidlami, s výtlakom väčším ...
c)
prievozné lode, plávajúce stroje, plávajúce zariadenia s vyhradenými technickými zariadeniami, ...
d)
plavidlá do dĺžky 20 m určené na prepravu viac ako 12 cestujúcich alebo určené na vlečenie, ...
§ 33
Vyhradené technické zariadenia
(1)

Vyhradené technické zariadenia sú tlakové, plynové, elektrické a zdvíhacie zariadenia s vysokou ...

(2)

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení môžu vykonávať právnické ...

ŠIESTA ČASŤ

PLAVEBNÁ NEHODA

§ 34
Plavebná nehoda
(1)

Plavebná nehoda je udalosť, ktorá sa stala počas prevádzky plavidla alebo v príčinnej súvislosti ...

(2)

Každý, kto zistí ohrozenie bezpečnosti prevádzky plavidla, je povinný bezodkladne vykonať opatrenia ...

(3)

Účastníkom plavebnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na plavebnej ...

(4)

Účastník plavebnej nehody je povinný Dopravnému úradu bezodkladne ohlásiť vzniknutú plavebnú ...

(5)

Ak je zrejmé, že ide o závažné následky plavebnej nehody tým, že vznikla škoda veľkého rozsahu ...

(6)

Účastník plavebnej nehody je povinný

a)
zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu ...
b)
poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať ...
c)
urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného plavebnou nehodou,
d)
ak je to možné, zotrvať na mieste plavebnej nehody až do príchodu plavebných inšpektorov alebo ...
e)
zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu odborného vyšetrovania plavebnej nehody, najmä premiestnenia ...
f)
urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť plavebnej prevádzky na mieste plavebnej ...
g)
umožniť obnovenie plavebnej prevádzky,
h)
preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka plavebnej nehody,
i)
bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom plavebnej nehody, o hmotnej škode, ktorá ...
(7)

Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie plavebnej prevádzky, ...

(8)

Dopravný úrad sprístupní na účely odborného vyšetrovania plavebnej nehody a vymáhania náhrady ...

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu účastníka plavebnej nehody,
b)
údaje o plavidlách zúčastnených na plavebnej nehode,
c)
časové, lokačné a doplňujúce údaje o plavebnej nehode,
d)
správu o výsledku odborného vyšetrovania plavebnej nehody,
e)
údaje o priebehu právoplatne neukončeného správneho konania vedeného vo veci,
f)
údaje o získaných dôkazoch a právoplatné rozhodnutia vo veci.
(9)

Odborné vyšetrovanie plavebnej nehody vykonáva Dopravný úrad. Účastník plavebnej nehody je povinný ...

(10)

Odborné vyšetrovanie plavebnej nehody Dopravný úrad nevykoná, ak škoda spôsobená plavebnou nehodou ...

(11)

Účastník plavebnej nehody je povinný bezodkladne predložiť príslušným orgánom uvedeným v ...

(12)

Po skončení odborného vyšetrovania plavebnej nehody vydá Dopravný úrad správu o výsledkoch ...

(13)

Ak plavebná nehoda vznikla na plavidle, ktoré prepravuje tovar, ktorý je pod colným dohľadom, je ...

§ 35
Plavebná nehoda plavidiel ozbrojených síl

Na plavebné nehody plavidiel ozbrojených síl,2b) Policajného zboru, civilnej ochrany a colných ...

§ 36
Spoločná havária
(1)

Ak vzniknú na plavidle, prepravnom alebo tovare škody tým, že sa úmyselne a účelovo vykonajú ...

(2)

Určenie výšky náhrad a rozdelenie príspevkov (dispaš) jednotlivým účastníkom škôd podľa ...

SIEDMA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA, ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR A SANKCIE

§ 37
Orgány štátnej správy

Orgánmi štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu a prístavy sú:

a)

ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre vnútrozemskú plavbu ...

b)

Dopravný úrad.21)

§ 38
Ministerstvo

Ministerstvo

a)

určuje koncepciu rozvoja vnútrozemskej plavby, prístavov a vodných ciest a v spolupráci s Ministerstvom ...

b)

zastupuje Slovenskú republiku vo veciach vnútrozemskej plavby pri styku s medzinárodnými organizáciami ...

c)

zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti prepravy nebezpečných tovarov, oznamuje Európskej ...

d)

na základe informácií poskytnutých dopravcom podľa § 21a ods. 4

1.

kontroluje vývoj ponuky kapacity plavidiel určených na prepravu tovarov vo vodnej doprave, zapísaných ...

2.

vyhodnocuje intenzitu vodnej dopravy vo vzťahu ku kapacite plavidiel, priepustnosti vodných ciest ...

3.

sleduje, či vývoj ponuky kapacity plavidiel a intenzity vodnej dopravy nevedie k vážnemu narušeniu ...

e)

ukladá sankcie podľa tohto zákona,

f)

predkladá Európskej komisii

1.

žiadosť o uznanie klasifikačnej spoločnosti a zasiela jej všetky informácie a dokumenty potrebné ...

2.

žiadosť o odobratie schválenia uznanej klasifikačnej spoločnosti a zasiela jej všetky informácie ...

3.

zmeny názvu a adresy klasifikačnej spoločnosti, o uznanie ktorej požiadalo,

g)

dáva súhlas na zriadenie prístavov a vymedzuje ich územie,

h)

postupuje pri uznávaní klasifikačných spoločností podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská ...

i)

poveruje právnické osoby vykonávaním technickej prehliadky plavidla (§ 22a ods. 7) a odoberá poverenia ...

j)

udeľuje a odníma osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne a povolenie na účasť zahraničných ...

k)

udeľuje a odníma licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy,

l)

vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu,

m)

vydáva záväzné stanovisko v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad,21aa) ak ide ...

n)

sa vyjadruje pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie21b) z hľadiska záujmov vnútrozemskej ...

o)

poveruje osoby vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia podľa § 5a ods. 4 alebo ...

p)

schvaľuje sadzobník úhrad za používanie verejných prístavov,

q)

udeľuje súhlas podľa § 6 ods. 5,

r)

vedie evidenciu o prioritnom investičnom majetku,

s)

vydáva povolenie na prepravu podľa osobitného predpisu,21c)

t)

poskytuje dopravcovi dotácie podľa § 21c,

u)

oznámi Európskej komisii

1.

orgán štátnej správy poverený vydávaním lodných osvedčení a dočasných lodných osvedčení, ...

2.

orgán štátnej správy poverený prideľovaním jednotného európskeho identifikačného čísla ...

3.

zoznam právnických osôb poverených vykonávaním technickej prehliadky plavidla podľa § 22a ods. ...

4.

orgán štátnej správy poverený prideľovaním jedinečného kódu výrobcu plavidla podľa osobitného ...

§ 38a
(1)

Ministerstvo

a)
zabezpečuje
1.
rozvoj a modernizáciu vodných ciest v súlade so schválenou dopravnou politikou,
2.
prípravu a realizáciu výstavby a rekonštrukcií súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných ...
3.
podklady na spracovanie koncepcií v oblasti sledovaných vodných ciest a výhľadovo sledovaných ...
4.
propagáciu vodnej dopravy,
b)
spracováva podklady, návrhy a zdôvodnenia na získanie a účelné rozdelenie finančných prostriedkov ...
c)
koordinuje a zabezpečuje opravy, rekonštrukcie a modernizácie súčastí vodnej cesty,
d)
realizuje pilotné projekty rozvoja intermodálnych dopravných osí,
e)
podieľa sa na vývoji a implementácii a vykonáva správu nových dopravných technológií a riadiacich ...
f)
vykonáva vo vzájomnej súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy činnosti podľa písmen ...
(2)

Ministerstvo je povinné pred obstaraním majetku, ktorý nadobudne činnosťou podľa odseku 1 písm. ...

§ 39
Dopravný úrad

Dopravný úrad

a)

vykonáva štátny odborný dozor nad

1.

správou a údržbou vodných ciest a prístavov,

2.

prevádzkou plavidiel a požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch,

3.

odbornou spôsobilosťou členov posádok plavidiel a vedúceho plavby na plavebnej komore,

4.

spôsobilosťou plavidiel s výnimkou ťažobných zariadení umiestnených na plavidlách podľa osobitného ...

5.

dodržiavaním pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby,

6.

vykonávaním a priebehom kvalifikačného kurzu podľa § 31,

7.

odbornou spôsobilosťou bezpečnostných poradcov a odborníkov,

8.

prepravou nebezpečných tovarov,

9.

vykonávaním technickej prehliadky malého plavidla poverenou osobou podľa § 22b ods. 4,

b)

rozhoduje o

1.

zriadení a zrušení požičovní plavidiel,

2.

povolení státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch,

c)

dáva súhlas na

1.

výkon činností na vodnej ceste (§ 4); podmienky na udelenie tohto súhlasu uverejňuje na svojej ...

2.

individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej ...

3.

výstavbu vodných ciest a prístavov,

d)

schvaľuje

1.

technickú dokumentáciu na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu malého plavidla, ktoré podlieha ...

2.

typovú dokumentáciu na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne ...

3.

učebné osnovy kvalifikačných kurzov, školiteľov a výcvikové plavidlá,

e)

vydáva typové osvedčenie malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej ...

f)

vydáva osobitné povolenie na prepravu plavidla podľa článku 1.21 Európskych pravidiel pre plavbu ...

g)

určuje podmienky prevádzky plavidiel na vodných cestách a vo verejných prístavoch podľa potreby ...

h)

vydáva súhlas na usporiadanie verejných podujatí podľa článku 1.23 Európskych pravidiel pre ...

i)

vydáva a odníma

1.

lodné osvedčenia, osobitné povolenia na prevádzku plavidiel podľa článku 1.10 Európskych pravidiel ...

2.

preukazy odbornej spôsobilosti členov posádok plavidiel a vedúcich plavby na plavebnej komore (§ ...

3.

preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malých plavidiel (§ 31),

4.

ciachové preukazy,

5.

služobné lodnícke knižky pre členov posádok plavidiel,

6.

poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu,

7.

poverenie na vykonávanie technickej prehliadky malého plavidla,

j)

predlžuje platnosť lodného osvedčenia, lodného osvedčenia malého plavidla a dočasného lodného ...

k)

vydáva

1.

potvrdenie zdravotnej spôsobilosti (§ 29 ods. 4),

2.

potvrdenie znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj,

l)

vedie na účely plnenia jej úloh podľa tohto zákona

1.

evidenciu poverení na vykonávanie kvalifikačného kurzu,

2.

evidenciu plavidiel,

3.

evidenciu lodných listín a dokladov podľa písmena i),

4.

evidenciu zápisníc z overenia technickej spôsobilosti plavidla alebo kópií vydaných lodných osvedčení ...

5.

evidenciu požičovní plavidiel,

6.

evidenciu o povoľovaní státia plávajúcich zariadení,

7.

evidenciu plavebných inšpektorov,

8.

evidenciu osvedčení podľa § 5a ods. 4,

9.

evidenciu osvedčení o osobitných znalostiach podľa § 5b,

10.

evidenciu osvedčení o schválení plavidla podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika ...

m)

ukladá sankcie za porušenie tohto zákona a prejednáva priestupky podľa tohto zákona,

n)

vykonáva

1.

odborné vyšetrovanie plavebných nehôd,

2.

ciachovanie plavidiel,

3.

zápisy do elektronického registra Európskej databázy trupov plavidiel a výmazy z elektronického ...

o)

ukladá plavebné opatrenia, ktorými

1.

určuje podmienky prevádzky plavidiel a požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch, ...

2.

zaisťuje bezpečnosť a plynulosť plavebnej prevádzky,

3.

nariaďuje zastavenie plavby.

p)

nariaďuje okamžité zastavenie plavby a bezodkladne o tom informuje ministerstvo a správcu vodného ...

1.

povodňových prietokov na žiadosť povodňových orgánov,

2.

ľadochodov alebo

3.

bezprostredného ohrozenia bezpečnosti plavebnej prevádzky,

q)

je povinný vystrojiť a označiť zamestnancov Dopravného úradu, ktorí vykonávajú štátny odborný ...

r)

vykonáva správu systému riečnych informačných služieb vrátane medzinárodnej výmeny informácií ...

1.

prideľuje a odníma užívateľské práva užívateľom riečnych informačných služieb,

2.

nepretržite zabezpečuje

2a.

prijímanie, spracovávanie, uchovávanie a poskytovanie informácií o vodnej ceste, informácií o ...

2b.

prijímanie a spracovávanie elektronických hlásení z lodí a pri cezhraničnej vnútrozemskej doprave ...

3.

zabezpečuje ochranu informácií v systéme riečnych informačných služieb pred zneužitím vrátane ...

4.

zriaďuje na zabezpečenie prevádzky riečnych informačných služieb regionálne centrá riečnych ...

s)

prideľuje

1.

jednotné európske identifikačné číslo plavidla plavidlám, ktoré podliehajú registrácii a súčasne ...

2.

jedinečný kód výrobcu 22c) postupom ustanoveným v osobitnom predpise,23)

t)

vydáva povolenie na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách podľa medzinárodnej ...

u)

môže na základe odporúčania Správneho výboru23b) vydať schvaľovacie osvedčenie podľa medzinárodnej ...

v)

vydáva osvedčenie podľa § 5a ods. 4 a predlžuje platnosť tohto osvedčenia podľa medzinárodnej ...

w)

vydáva osvedčenie o schválení plavidla, dočasné osvedčenie o schválení plavidla, obnovuje platnosť ...

x)

vydáva osvedčenie o osobitných znalostiach podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika ...

y)

je povinná zaslať na základe žiadosti ministerstva vyjadrenie vo veci podľa § 38 písm. m) a n), ...

z)

vykonáva dohľad podľa osobitného predpisu23g) nad uvedením určeného výrobku podľa osobitného ...

aa)

zriaďuje a spravuje vnútroštátny register pridelených jedinečných kódov výrobcov podľa osobitného ...

ab)

je povinný prevziať správu majetku štátu podľa § 38a ods. 2 a zabezpečiť údržbu systémov ...

ac)

plní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii a príslušnému orgánu členského štátu v ...

Riečne informačné služby

§ 39a
(1)

Riečne informačné služby sú bezodplatné, interoperabilné a harmonizované informačné služby, ...

(2)

Riečne informačné služby sa vzťahujú na vodné cesty klasifikačnej triedy IV a vodné cesty vyššej ...

(3)

Informácie o vodnej ceste sú geografické, hydrologické a administratívne informácie o vodnej ceste; ...

(4)

Informácie o momentálnej plavebnej situácii sú informácie, ktoré ovplyvňujú bezprostredné navigačné ...

(5)

Strategické informácie o plavebnej situácii sú informácie, ktoré ovplyvňujú strednodobé a dlhodobé ...

(6)

Aplikácia riečnych informačných služieb je poskytovanie riečnych informačných služieb prostredníctvom ...

(7)

Centrum riečnych informačných služieb je miesto, z ktorého prevádzkový personál riadi riečne ...

(8)

Užívatelia riečnych informačných služieb sú rôzne skupiny užívateľov vrátane vodcov plavidiel, ...

(9)

Z riečnych informačných služieb možno poskytnúť na základe pridelených užívateľských práv ...

a)
informácie o polohe a pohybe plavidla,
b)
informácie o plavbe:
1.
počiatočný prístav,
2.
cieľový prístav,
3.
miesta prechodu na trase,
c)
informácie o plavidle,13ab)
d)
informácie o náklade:
1.
množstvo a druh nákladu,
2.
odosielateľ a príjemca nákladu,
e)
informácie o počte členov posádky plavidla a cestujúcich na plavidle,
f)
informácie o mimoriadnych udalostiach,
g)
informácie o plavebných nehodách.
(10)

Konkretizáciu informácií uvedených v odseku 9, ktoré možno poskytnúť užívateľom riečnych ...

(11)

Informácie z riečnych informačných služieb podľa odsekov 4 a 5, vrátane osobných údajov v rozsahu ...

a)
správcom systémov riečnych informačných služieb iného členského štátu na účely plnenia ...
b)
správcom systémov riečnych informačných služieb tretieho štátu v rozsahu vymedzenom v uzavretej ...
c)
orgánom verejnej správy na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov,23h)
d)
prevádzkovateľom plavebných komôr na účely prevádzky plavebných komôr,
e)
prevádzkovateľom verejných prístavov na účely prevádzky verejných prístavov,
f)
správcovi vodného toku na účely správy vodných tokov,
g)
iným osobám na účely poskytovania neodkladnej pomoci a odvracania následkov plavebnej nehody, úniku ...
(12)

Iným užívateľom riečnych informačných služieb, ako je uvedené v odseku 11, možno poskytnúť ...

(13)

Informácie vrátane osobných údajov z riečnych informačných služieb, ktoré boli získané od ...

(14)

Interoperabilita riečnych informačných služieb je zjednotenie riečnych informačných služieb, ...

§ 39b
(1)

Na účely plavby a plánovania cesty na vodných cestách Dopravný úrad poskytuje užívateľom riečnych ...

a)
os vodnej cesty s určením kilometrovníka,
b)
obmedzenia plavidiel alebo zostáv z hľadiska dĺžky, šírky, ponoru a najvyššieho pevného bodu ...
c)
prevádzkové časy objektov obmedzujúcich plavbu, najmä plavebných komôr,
d)
lokalizáciu prístavov,
e)
referenčné údaje z vodomerných staníc Devín, Bratislava, Medveďov, Komárno a Štúrovo vzťahujúce ...
1.
riečny kilometer, na ktorom je vodomerná stanica umiestnená,
2.
nadmorská výška nulového bodu vodočtu s uvedením výškového systému,
3.
identifikačný kód vodomernej stanice,
4.
úsek vodnej cesty ohraničený riečnymi kilometrami, na ktorý sa vzťahujú údaje z danej vodomernej ...
5.
hodnota hladiny nízkej regulačnej vody a plavebnej vody pre danú vodomernú stanicu,
6.
hodnota hladiny vysokej plavebnej vody pre danú vodomernú stanicu.
(2)

Dopravnému úradu poskytuje informácie

a)
podľa odseku 1 písm. a) až d) správca vodného toku,
b)
podľa odseku 1 písm. e) a ďalšie informácie týkajúce sa klimatických podmienok na vodných cestách ...
c)
o polohe plavidla, náklade na plavidle, mimoriadnych udalostiach na plavidle a na vodnej ceste vodca ...
(3)

Vodca plavidla, ktoré nie je malým plavidlom, podáva Dopravnému úradu hlásenia z lode, ktoré ...

(4)

Za správne a včasné poskytovanie informácií podľa odseku 2 zodpovedá ten, kto ich poskytuje.

(5)

Informácie podľa odseku 1 písm. a) až d) a ods. 2 písm. a) a c) a hlásenia z lode podľa odseku ...

(6)

Plavebné opatrenia vrátane informácií o vodnom stave a hlásení o ľadochodoch na vodných cestách ...

§ 39c
Typové schválenie, ochrana osobných údajov a používanie vnútrozemského automatického identifikačného ...
(1)

Typové schválenie zariadení riečnych informačných služieb udelené iným členským štátom ...

(2)

Na zhromažďovanie, spracovávanie, používanie a uchovávanie osobných údajov potrebných na prevádzku ...

(3)

Na používanie vnútrozemského automatického identifikačného systému sa vzťahujú osobitné predpisy.24c) ...

(4)

Prevádzkovateľ plavidla musí zabezpečiť, aby plavidlá počas prevádzky na vodnej ceste Dunaj ...

(5)

Povinnosť podľa odseku 4 sa nevzťahuje na

a)
plavidlá v tlačenej zostave, ktoré nezabezpečujú pohyb tejto zostavy,
b)
plavidlá v bočne zviazanej zostave, ktoré nezabezpečujú pohyb tejto zostavy,
c)
prievozné lode, ktoré neplávajú voľne,
d)
malé plavidlá.
(6)

Ak plavidlá podľa odseku 5 písm. a) a b) majú nainštalovaný transpondér, tento musí byť počas ...

(7)

Vodca plavidla alebo zostavy plavidiel je povinný zabezpečiť použitie transpondéra počas prevádzky ...

a)
identifikátor námornej mobilnej služby (MMSI),
b)
názov plavidla,
c)
volací znak plavidla,
d)
typ plavidla,
e)
jednotné európske identifikačné číslo plavidla (ENI),
f)
celková dĺžka plavidla alebo zostavy plavidiel udávaná s presnosťou na decimetre,
g)
celková šírka plavidla alebo zostavy plavidiel udávaná s presnosťou na decimetre,
h)
maximálny aktuálny statický ponor plavidla alebo zostavy plavidiel,
i)
typ zostavy plavidiel,
j)
doplnková signalizácia plavidla alebo zostavy plavidiel, ktoré prepravujú nebezpečný tovar,
k)
poloha plavidla (WGS 84),
l)
rýchlosť plavidla vzhľadom na zem (SOG),
m)
kurz plavidla vzhľadom na zem (COG),
n)
presnosť určenia polohy plavidla (GNSS/DGNSS),
o)
aktuálny dátum a čas elektronického navigačného prístroja,
p)
navigačný stav plavidla.
(8)

Vodca plavidla alebo zostavy plavidiel je zodpovedný za zadané údaje do transpondéra a je povinný ...

(9)

Transpondér inštalovaný na plavidle alebo na plavidle v zostave, ktoré zabezpečuje pohyb tejto ...

(10)

Vodca plavidla je povinný riadiť sa údajmi prijatými prostredníctvom transpondéra na zaistenie ...

Výkon štátneho odborného dozoru

§ 39d
(1)

Štátny odborný dozor zahŕňa okrem úloh podľa § 39 písm. a) aj zisťovanie, ako prevádzkovateľ ...

(2)

Úlohy Dopravného úradu na úseku štátneho odborného dozoru vykonáva Dopravný úrad plavebnými ...

(3)

Plavebných inšpektorov vymenúva a odvoláva predseda Dopravného úradu.

(4)

Plavebný inšpektor sa pri výkone štátneho odborného dozoru preukazuje preukazom plavebného inšpektora. ...

(5)

Ak plavebný inšpektor pri výkone štátneho odborného dozoru zistí

a)
závažné alebo opakované porušenie tohto zákona alebo súvisiacich všeobecne záväzných právnych ...
b)
závady alebo nedostatky na plavidle, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prevádzky plavidla, bezpečnosť ...
c)
že plavidlo nemá platné lodné osvedčenie, platné lodné osvedčenie malého plavidla alebo platné ...
d)
že plavidlo nemá na palube lodné osvedčenie, lodné osvedčenie malého plavidla alebo osvedčenie ...
e)
že školiteľ nie je schváleným školiteľom alebo je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej ...
(6)

Ak prevádzkovateľ plavidla preukáže splnenie opatrení uložených podľa odseku 5 písm. c), Dopravný ...

(7)

O zadržaní preukazov a lodných osvedčení podľa odseku 5 písm. a) až c), ktoré boli vydané ...

(8)

Plavebný inšpektor pri výkone štátneho odborného dozoru ďalej môže zadržať lodné listiny ...

(9)

Preukazy o odbornej spôsobilosti vydané Dopravným úradom a zadržané podľa odseku 5 písm. a) ...

(10)

Podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov podľa § 39 písm. q) ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 39e
(1)

Plavebný inšpektor je na účely výkonu štátneho odborného dozoru oprávnený

a)
vstupovať na plavidlá a výcvikové plavidlá počas plavby alebo počas ich státia, do objektov ...
b)
kontrolovať dodržiavanie tohto zákona, súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ...
c)
vykonávať potrebné zisťovania,
d)
požadovať potrebné vyjadrenia, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona, ...
e)
požadovať od vodcu plavidla predloženie lodných listín podľa § 28, preukazu o odbornej spôsobilosti ...
f)
nazerať do príslušných lodných listín a listín súvisiacich s plavbou a zadržať tieto listiny ...
g)
nazerať do dokumentácie kvalifikačného kurzu, robiť si z nej výpisy, odpisy a zadržať túto ...
h)
vyzvať, spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,24cb) vodcu plavidla, člena posádky plavidla, vedúceho ...
i)
zadržať plavidlo alebo iné veci na účely získania dôkazu,
j)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových ...
k)
vyžadovať potrebnú súčinnosť,
l)
vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha ...
m)
zisťovať totožnosť osoby podozrivej zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu podľa ...
n)
požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie svojich úloh zabezpečiť ...
o)
požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku; ...
p)
na účely zabránenia ohrozenia bezpečnosti vo vnútrozemskej plavbe uložiť iným osobám pokyny ...
q)
ukladať pokuty za priestupky v blokovom konaní.
(2)

Posádka plavidla, osoby nachádzajúce sa na plavidle alebo v prístavoch osoba poverená vykonávaním ...

a)
preukázať plavebnému inšpektorovi svoju totožnosť,
b)
poskytnúť potrebnú súčinnosť pri výkone štátneho odborného dozoru a umožniť vykonanie štátneho ...
c)
vytvoriť vhodné podmienky na výkon štátneho odborného dozoru,
d)
strpieť zadržanie plavidla a iných vecí potrebných na získanie dôkazov,
e)
umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie ...
f)
vykonať opatrenia uložené na odstránenie zistených nedostatkov,
g)
zdržať sa konania, ktoré zakázal alebo obmedzil plavebný inšpektor,
h)
umožniť plavebným inšpektorom vstup na plavidlo, výcvikové plavidlo, do priestoru, v ktorom sa ...
i)
umožniť nahliadnuť do plavebnej dokumentácie a dokumentácie kvalifikačného kurzu, poskytnúť ...
j)
vykonať pokyny uložené plavebným inšpektorom na účely zabránenia ohrozenia bezpečnosti vo vnútrozemskej ...
§ 40
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku vnútrozemskej plavby sa dopustí ten, kto

a)
úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje, premiestni ...
b)
poruší pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla na vodných cestách Slovenskej republiky,
c)
úmyselne poškodí stavbu na vodnej ceste alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou tejto stavby, ...
d)
ako iná osoba nachádzajúca sa na plavidle nesplní príkaz vodcu plavidla na zaistenie bezpečnosti ...
e)
poruší povinnosti týkajúce sa používania vlajok a štandardy prezidenta (§ 25),
f)
nerešpektuje alebo poruší povinnosť uloženú v plavebnom opatrení Dopravného úradu,
g)
nerešpektuje alebo porušuje pokyny plavebného inšpektora pri výkone štátneho odborného dozoru ...
h)
poruší povinnosti vodcu plavidla (§ 28 ods. 16, § 34) alebo člena posádky plavidla (§ 29 ods. ...
i)
vedie plavidlo bez preukazu o odbornej spôsobilosti,
j)
poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom pri vykonávaní činností na vodnej ceste,
k)
vykonáva osobitnú prepravu bez osobitného povolenia na prepravu plavidla alebo pri tejto preprave ...
l)
nedodržiava Dopravným úradom nariadené zastavenie plavby alebo vykonáva plavbu s plavidlom na vodnej ...
m)
preruší plavebnú dráhu bez súhlasu Dopravného úradu alebo spôsobí plavebnú nehodu,
n)
vedie výcvikové plavidlo mimo praktickej výučby kvalifikačného kurzu,
o)
ako školiteľ vykonáva kvalifikačný kurz pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,
p)
ako účastník plavebnej nehody poruší povinnosti ustanovené v § 34.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e) možno uložiť pokutu do 300 eur.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. f) až p) možno uložiť pokutu do 600 eur a zákaz činnosti ...

(4)

V blokovom konaní možno uložiť za priestupky podľa odseku 1 pokutu do 300 eur.

(5)

Priestupky podľa odseku 1 prejednáva Dopravný úrad.

(6)

Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.24e) Od ústneho pojednávania ...

§ 40a
Správne delikty
(1)

Ministerstvo uloží pokutu

a)
30 eur držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu, ak poruší povinnosť podľa § ...
b)
100 eur držiteľovi licencie, ak poruší povinnosť podľa § 19 ods. 2,
c)
100 eur dopravcovi, ak poruší oznamovaciu povinnosť podľa § 21a ods. 4,
d)
200 eur poverenej právnickej osobe, ak poruší povinnosť podľa § 22a ods. 8.
(2)

Dopravný úrad môže členovi posádky plavidla, ktorý je cudzincom, uložiť na území Slovenskej ...

(3)

Dopravný úrad uloží pokutu od 330 eur do 6 635 eur

a)
prevádzkovateľovi plavidla, ak porušil povinnosti ustanovené v tomto zákone (§ 22 až 23, § 24 ...
b)
dopravcovi, ak vykonával verejnú vodnú dopravu bez licencie (§ 7 ods. 5) alebo ak porušil povinnosti ...
c)
prevádzkovateľovi verejného prístavu alebo užívateľovi verejného prístavu, ak porušil povinnosti ...
d)
správcovi vodného toku, ak porušil povinnosti týkajúce sa udržiavania a zlepšovania podmienok ...
e)
vlastníkovi stavby, ktorá zasahuje do vodnej cesty alebo ju križuje, ak neoznačil takúto stavbu ...
f)
osobe vykonávajúcej prepravu nebezpečného tovaru, ak neurčila bezpečnostného poradcu alebo ak ...
g)
prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia, ktoré stojí na vodnej ceste alebo v prístave bez rozhodnutia ...
h)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak nedodržiava podmienky prevádzky plavidiel na vodných cestách ...
i)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak zriadi alebo prevádzkuje požičovňu plavidiel bez rozhodnutia ...
j)
prevádzkovateľovi plavidla, ak porušil povinnosti týkajúce sa zápisu a zmeny údajov v registri ...
k)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá svojou činnosťou a porušením tohto zákona, pravidiel ...
l)
osobe poverenej vykonávaním kvalifikačného kurzu, ktorá porušila povinnosti pri vykonávaní kvalifikačného ...
m)
osobe, ktorá vykonáva kvalifikačný kurz bez poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu vydaného ...
n)
usporiadateľovi verejného podujatia podľa článku 1.23 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských ...
o)
prevádzkovateľovi prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska, ak prevádzkuje prístavisko, ...
(4)

Dopravný úrad uloží pokutu od 100 eur do 1 660 eur

a)
správcovi vodného toku, vodcovi plavidla alebo Slovenskému hydrometeorologickému ústavu, ak neposkytne ...
b)
vodcovi plavidla, ak nepodá Dopravnému úradu hlásenie z lode podľa § 39b ods. 3,
c)
vodcovi plavidla, ak porušil povinnosti ustanovené v § 39c ods. 6 až 8 a 10,
d)
prevádzkovateľovi plavidla, ak porušil povinnosti ustanovené v § 28 ods. 3, 4 a 6.
(5)

Dopravný úrad uloží prevádzkovateľovi plavidla pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak do troch ...

(6)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť konania, na jeho následky, na dobu ...

(7)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa Dopravný úrad dozvedela ...

(8)

Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.

(9)

Dopravný úrad môže rozhodnutím odňať

a)
členovi posádky plavidla alebo vodcovi malého plavidla ňou vydaný preukaz o odbornej spôsobilosti ...
b)
lodné osvedčenie alebo lodné osvedčenie malého plavidla zadržané podľa § 39d ods. 5 písm. ...
(10)

Rozklad proti rozhodnutiu o odňatí preukazu o odbornej spôsobilosti alebo lodného osvedčenia alebo ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41
Vzťah k správnemu konaniu
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak. Proti ...

(2)

Správny poriadok sa nevzťahuje na vykonávanie zápisu, zmien a výmazu plavidla z registra plavidiel ...

(3)

Ak sa žiadateľovi o vydanie lodného osvedčenia, dočasného lodného osvedčenia, lodného osvedčenia ...

(4)

Orgány štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu a prístavy môžu v správnych konaniach podľa ...

§ 41a
Doručovanie v listinnej podobe
(1)

V konaní podľa tohto zákona Dopravný úrad vydáva a doručuje výlučne v listinnej podobe25) tieto ...

a)
osvedčenie podľa § 39 písm. v),
b)
súhlas na individuálnu stavbu malého plavidla podľa § 39 písm. c) druhého bodu,
c)
schválenú dokumentáciu podľa § 39 písm. d) prvého bodu a druhého bodu,
d)
typové osvedčenie malého plavidla podľa § 39 písm. e),
e)
osobitné povolenie na prepravu plavidla podľa § 39 písm. f),
f)
lodné listiny, preukazy odbornej spôsobilosti a služobné lodnícke knižky podľa § 39 písm. i) ...
g)
potvrdenie zdravotnej spôsobilosti podľa § 39 písm. k) prvého bodu,
h)
povolenie na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách podľa § 39 písm. ...
i)
schvaľovacie osvedčenie podľa § 39 písm. u),
j)
osvedčenie o osobitných znalostiach podľa § 39 písm. x),
k)
preukaz radarového navigátora podľa § 39 písm. i) druhého bodu a
l)
potvrdenie znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj podľa § 39 písm. k) druhého bodu.
(2)

V konaní podľa tohto zákona ministerstvo vydáva alebo udeľuje a doručuje výlučne v listinnej ...

a)
osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne podľa § 7a,
b)
licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy podľa § 12,
c)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu podľa § 14,
d)
povolenie na účasť zahraničných dopravcov vo vnútroštátnej vodnej doprave podľa § 21 ods. ...
e)
povolenie na prepravu podľa § 38 písm. s).
§ 42
Výnimky z ustanovení zákona

Na plavidlá ozbrojených síl, Policajného zboru, civilnej ochrany, Hasičského a záchranného zboru ...

§ 43
Prechodné ustanovenie

Živnostenské oprávnenia na prevádzku malých plavidiel v oblasti vnútrozemskej plavby vydané podľa ...

§ 43a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2009
(1)

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu vydané podľa § 5a ods. 5 zostávajú ...

(2)

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu vydané v súlade s Európskou dohodou ...

§ 43b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2010

Služobné lodnícke knižky vydané do 31. decembra 2010 zostávajú v platnosti, najdlhšie do 31.decembra ...

§ 43c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2014
(1)

Zrušujú sa výnimky z povinnosti platenia úhrady za používanie verejného prístavu vydané podľa ...

(2)

Poverenia na vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

§ 43d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 43e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. januára 2019
(1)

Lodné osvedčenia, doplnkové lodné osvedčenia a dočasné lodné osvedčenia vydané podľa tohto ...

(2)

Školitelia schválení podľa § 39 písm. d) tretieho bodu zákona v znení účinnom do 1. januára ...

(3)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 2. januárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona ...

§ 44
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb.,

2.

nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 11/1976 Zb. o evidencii vnútrozemských ...

3.

vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 137/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení vyhlášky ...

4.

vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 128/1976 Zb. o ciachovaní lodí vnútrozemskej plavby, ...

5.

vyhláška Ministerstva dopravy č. 65/1964 Zb. o prístavnom poriadku pre československé prístavy, ...

6.

vyhláška Ministerstva dopravy č. 66/1964 Zb. o prekladovom a skladovom poriadku pre prístavy určené ...

7.

vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení vyhlášky ...

8.

vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 344/1991 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej ...

9.

úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 15 000/1975-25, ktorou sa určujú technické zariadenia ...

10.

úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 26 357/1975 o odbornej spôsobilosti členov posádok ...

11.

úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 22 690/1983-025 o vybavení rekreačných plavidiel plávajúcich ...

12.

úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 9737/1984-025 o prepravách vojenských kontejnerových ...

13.

úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 21 376/76-025, ktorou sa vydáva Poriadok pre ciachovanie ...

14.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 93/2001 Z. z., ...

15.

výnos č. 1740/M-2001 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. októbra ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 3 ods. 2 písmeno f) znie:

„f)
vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov,18)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie:

„Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 – Ostatné sa za slová „Vodná záchranárska služba“ dopĺňajú ...

3.

V prílohe č. 3 sa v SKUPINE 314 – Ostatné vypúšťa živnosť „Vnútrozemská plavba“ vrátane ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 193/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 76/135/EHS z 20. januára 1976 o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre vnútrozemské ...

  2.

  Smernica Rady 87/540/EHS z 9. novembra 1987 o prístupe k povolaniu dopravcov tovaru vo vnútroštátnej ...

  3.

  Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní národných kapitánskych osvedčení ...

  4.

  Smernica Rady 96/50/ES z 23. júla 1996 o harmonizácii podmienok pre získanie národných kapitánskych ...

  5.

  Smernica Rady 96/75/ES z 19. novembra 1996 o systémoch prenájmu a cenotvorby vo vnútroštátnej a ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES zo 6. júla 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych ...

  8.

  Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného ...

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

  12.

  Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra 2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

  13.

  Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky ...

  14.

  Smernica Komisie 2014/103/EÚ z 21. novembra 2014, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

  15.

  Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

  16.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické ...

  17.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/970 z 18. apríla 2018, ktorou sa menia prílohy II, III a V ...

  18.

  Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 179/2008 Z. z.

  ZOZNAM KAPITÁNSKYCH OSVEDČENÍ

  Skupina A:

  Kapitánske osvedčenia pre vodné cesty námorného charakteru

  Rumunsko

  brevet de căpitan fluvial categoria A (kapitánske osvedčenie A) (v súlade s nariadením ministra ...

  Belgické kráľovstvo

  „Brevet de conduite A (arreté royal no ... du ...)“/„Vaarbevet A (Koninklijk Besluit nr....van...)“. ...

  Spolková republika Nemecko

  „Schifferspatent“ s dodatočnou platnosťou pre „Seeschiffahrtsstraßen“ (Binnenschifferpatentverordnung ...

  Francúzska republika

  Certificat général de capacité de catégorie „A“ s odtlačkom pečiatky označujúcim platnosť ...

  „Certificats spéciaux de capacité“ s odtlačkom pečiatky označujúcim platnosť osvedčenia ...

  Holandské kráľovstvo

  „Groot Vaarbewijs II“ (Binnebschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678).

  Fínska republika

  LaivurinkirjaSkepparbrev,

  Kuljettajankirja IFörarbrev I.

  Švédske kráľovstvo

  Bevis om behörighet som skeppare B,

  Bevis om behörighet som skeppare A,

  Bevis om behörighet som styrman B,

  Bevis om behörighet som styrman A,

  Bevis om behörighet som sjökapten.

  Maďarská republika

  Hajóskapitányi bizonyítvány (osvedčenie kapitána),

  Hajóvezetői „A“ bizonyítvány (osvedčenie lodníka kategórie A) (v súlade s vyhláškou č. ...

  Poľská republika

  Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej – kategórii A (osvedčenie lodníka kategórie ...

  Skupina B:

  Kapitánske osvedčenia pre ostatné vodné cesty Spoločenstva s výnimkou Rýna, Leku a Waalu ...

  Bulharská republika

  Свидетелство за право, способност „Капитан вътрешно плаване“ ...

  Свидетелство за правоспособност „Щурман вътрешно плаване“ ...

  Rumunsko

  brevet de căpitan fluvial categoria B (kapitánske osvedčenie B) (v súlade s nariadením ministra ...

  Belgické kráľovstvo

  „Brevet de conduite B (arreté royal no …du…)“/„Vaarbrevet B (Koninklijk Besluit nr.…van…)“. ...

  Spolková republika Nemecko

  “Schifferpatent„ (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 1981).

  Francúzska republika

  Certificat général de capacité de catégorie „A“, bez odtlačku pečiatky označujúceho platnosť ...

  „Certificats spéciaux de capacité“ bez odtlačku pečiatky označujúceho platnosť osvedčenia ...

  Holandské kráľovstvo

  „Groot Vaarbewijs I“ (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678).

  Rakúska republika

  Kapitänspatent A,

  Schiffsführerpatent A.

  Fínska republika

  LaivurinkirjaSkepparbrev,

  Kuljettajankirja IFörarbrev I.

  Švédske kráľovstvo

  Bevis om behörighet som skeppare B,

  Bevis om behörighet som skeppare A,

  Bevis om behörighet som styrman B,

  Bevis om behörighet som styrman A,

  Bevis om behörighet som sjökapten.

  Česká republika

  Průkaz způsobilosti kapitána a průkaz způsobilosti kormidelníka (zákon z 25. mája 1995 o vnútrozemskej ...

  Estónska republika

  Siseveelaeva laevajuhi diplom.

  Litovská republika

  Vidaus vandenu transporto specialisto laipsnio diplomas (podľa nariadenia č. 161 z 15. mája 2001 ...

  Maďarská republika

  Hajóskapitányi bizonyítvány (osvedčenie kapitána),

  Hajóvezetoi ,A’ bizonyítvány (osvedčenie lodníka kategórie A) (v súlade s vyhláškou č. 15/2001 ...

  Poľská republika

  Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej – kategorii B (osvedčenie lodníka kategórie ...

  Slovenská republika

  Lodný kapitán I. triedy,

  Lodný kapitán II. triedy,

  (Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ...

  Chorvátska republika

  Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

  Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

  (osvedčenie o odbornej kvalifikácii – kapitán, typ A)

  Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

  Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

  (osvedčenie o odbornej kvalifikácii – kapitán, typ B)

  (v súlade s vyhláškou o profesijných označeniach a kvalifikáciách kapitánov, úradný vestník ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

  Vzor

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k zákonu č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov ...

  Osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne

  Príloha č. 3a k zákonu č. 338/2000 Z. z.

  Vzor Palubný denník

  Prevziať prílohu -

  Palubný denník sa označuje poradovým číslom, názvom plavidla a jednotným európskym identifikačným ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 338/2000 Z. z.

  Vzor

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k zákonu č. 338/2000 Z. z.

  Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti

Poznámky

 • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 180/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 1a)  § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 1b)  § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 1c)  Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho ...
 • 2)  Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru ...
 • 2a)  Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru ...
 • 2b)  Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ...
 • 2c)  Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.18 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru ...
 • 2d)  Časť 7 kapitola 7.1 bod 7.1.3.15, kapitola 7.2 bod 7.2.3.15 a časť 8 kapitola 8.2 Európskej dohody ...
 • 2e)  Časť 8 kapitola 8.2 bod 8.2.2.8 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru ...
 • 2f)  Časť 8 kapitola 8.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských ...
 • 2g)  Časť 8 kapitola 8.6 bod 8.6.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ...
 • 2h)  Časť 8 kapitola 8.2 bod 8.2.2.6 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru ...
 • 2i)  Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách ...
 • 3)  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 3a)  § 2 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona ...
 • 3b)  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
 • 3c)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 3d)  § 663 až 723 Občianskeho zákonníka.
 • 3e)  § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 3f)  § 4 ods. 1, § 5 ods. 3 a § 38 až 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. ...
 • 3g)  § 5 Obchodného zákonníka.
 • 3h)  § 13a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení zákona č. 277/2007 ...
 • 3i)  § 5, § 59 ods. 4 a § 487 Obchodného zákonníka.
 • 3j)  § 477 ods. 3 časti vety za čiarkou a § 478 Obchodného zákonníka.
 • 3ja)  § 15 a § 66 až 71 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3jb)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, čl. 107 až ...
 • 3k)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ...
 • 3l)  § 59 ods. 2 tretia veta, § 60 a § 483 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 3m)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 3n)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 3o)  § 58 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 3p)  § 68 až 75a a § 218 až 220a Obchodného zákonníka.
 • 3r)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3s)  § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 ...
 • 5)  § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
 • 5a)  Čl. 3 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o ...
 • 5b)  Čl. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1177/2010.
 • 6)  § 762 Občianskeho zákonníka.
 • 7)  § 760 a 765 Občianskeho zákonníka.§ 610 Obchodného zákonníka.
 • 8)  § 7 ods. 2 a § 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
 • 9)  § 6 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 10)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 11)  § 39 Obchodného zákonníka.
 • 11a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 12a)  Čl. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 3921/91 zo 16. decembra 1991, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých ...
 • 12aa)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12b)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 718/1999 z 29. marca 1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva ...
 • 12c)  Nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 90, 2. 4. ...
 • 12d)  Čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 718/1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4.).
 • 12db)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 12dc)  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12dd)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12e)  Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12f)  Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú ...
 • 12fa)  Napríklad STN EN ISO IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov ...
 • 12g)  Časť 1 kapitola 1.16 a časť 8 kapitola 8.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného ...
 • 12h)  Časť 9 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných ...
 • 12i)  Časť 1 kapitola 1.15 bod 1.15.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru ...
 • 12j)  § 48 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 12k)  § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...
 • 13a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel ...
 • 13aa)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13ab)  § 16 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 13ac)  § 2 písm. f) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného ...
 • 13ad)  § 23 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 13b)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 14)  § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej ...
 • 15)  Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o Dohovore o ciachovaní lodí vnútrozemskej ...
 • 15a)  Časť 8 kapitola 8.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských ...
 • 16)  Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 16a)  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ...
 • 17)  Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 359/2002 Z. z. o podpísaní ...
 • 17a)  Príloha č. 2 Skupina 214 – Ostatné zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 17aa)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. ...
 • 17b)  § 12 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 17c)  § 2 ods. 6 a § 21 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 18)  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na ...
 • 19)  § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19a)  § 37 ods. 2 a § 58 ods. 4 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 20)  § 89 ods. 13 Trestného zákona.
 • 21)  Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ...
 • 21a)  Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.4 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ...
 • 21aa)  § 126 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 21b)  § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 21c)  Nariadenie Rady (ES) č. 1356/96 z 8. júla 1996 o spoločných pravidlách uplatniteľných na vnútrozemskú ...
 • 22)  § 3 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.
 • 22a)  Časť 1 kapitola 1.16 body 1.16.1.2.5 a 1.16.15 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného ...
 • 22b)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nariadenie ...
 • 22c)  Napríklad STN EN ISO 10087 Malé plavidlá. Identifikácia plavidla. Kódovací systém (ISO 10087) ...
 • 23)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1 z 3. januára 2017 o postupoch na identifikáciu plavidiel ...
 • 23a)  Časť 1 kapitola 1.5 bod 1.5.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ...
 • 23b)  Čl. 17 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných ...
 • 23c)  Časť 1 kapitola 1.5 bod 1.5.3 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ...
 • 23d)  Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.16 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru ...
 • 23e)  Časť 1 kapitola 1.16 a časť 8 kapitola 8.6 bod 8.6.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave ...
 • 23f)  Časť 8 kapitola 8.2 bod 8.2.1.2 a kapitola 8.6 bod 8.6.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave ...
 • 23g)  § 26 písm. c) a § 27 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 23h)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel ...
 • 23i)  Zákon č. 56/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z.
 • 24)  Nariadenie Komisie (ES) č. 416/2007 z 22. marca 2007 týkajúce sa technických špecifikácií plavebných ...
 • 24a)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 24b)  Napríklad zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických ...
 • 24c)  Regionálna dohoda o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách (oznámenie Ministerstva ...
 • 24ca)  Nariadenie (ES) č. 415/2007.
 • 24cb)  § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...
 • 24d)  Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 24e)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 24f)  Nariadenie (EÚ) č. 1177/2010.
 • 25)  § 17 ods. 1 a § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...
 • 26)  Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore