Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025

Platnosť od: 28.02.2013
Účinnosť od: 01.04.2024
Účinnosť do: 31.03.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Živnostenské podnikanie, Správne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18JUD1DS19EUPP3ČL0

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 39/2013 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 272/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)

práva a povinnosti osôb na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,

b)

odbornú spôsobilosť na poskytovanie odborného poradenstva na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,

c)

postupy v procese integrovaného povoľovania,

d)

informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,

e)

pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,

f)

sankcie za porušenie povinností,

g)

podávanie správ Európskej komisii, ktoré súvisia s integrovanou prevenciou a kontrolou znečisťovania Slovenskou republikou,

h)

systém výmeny informácií o najlepších dostupných technikách, zriadenie a činnosť technických skupín a fóra na výmenu informácií o najlepších dostupných technikách.

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na znečisťovanie životného prostredia spôsobované

a)

vnikaním rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia1) do životného prostredia,

b)

zámerným uvoľňovaním geneticky modifikovaných organizmov alebo geneticky modifikovaných mikroorganizmov2) do životného prostredia,

c)

prevádzkami slúžiacimi na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov,2a)

d)

mobilnými zdrojmi znečisťovania životného prostredia.3)

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

a)

integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia,

b)

látka je chemický prvok a jeho zlúčeniny okrem

1.

rádioaktívnych látok,4)

2.

geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov,5)

c)

znečisťovanie je priame alebo nepriame zavádzanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môže byť škodlivé pre ľudské zdravie, môže negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo majetok, môže znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môže narušiť iné oprávnené využívanie životného prostredia,

d)

prevádzka, okrem prevádzky podľa § 1 ods. 2 písm. c), je

1.

stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1, ako aj všetky ostatné s tým priamo spojené činnosti na tom istom mieste, ktoré majú na činnosti uvedené v prílohe č. 1 technickú nadväznosť a ktoré môžu mať vplyv na emisie a znečisťovanie, alebo

2.

stacionárna technická jednotka iná ako v prvom bode, ktorej prevádzkovateľ dobrovoľne požiadal o vydanie integrovaného povolenia,

e)

zariadenie je samostatný technologický celok časti prevádzky,

f)

prevádzkovanie je využívanie integrovaného povolenia na výkon činnosti alebo činností v prevádzke určených v integrovanom povolení,

g)

prevádzkovateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov,

h)

stavebník je osoba, ktorá zodpovedá za stavebnú činnosť s cieľom vybudovať prevádzku na činnosť podľa prílohy č. 1 alebo s cieľom zmeniť stavbu; stavebník môže byť súčasne prevádzkovateľom,

i)

emisia je priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo z plošných zdrojov prevádzky do ovzdušia, vody alebo pôdy,

j)

emisný limit je množstvo emisií vyjadrené v špecifických ukazovateľoch, koncentráciách alebo úrovniach znečisťovania, ktoré nesmie byť prekročené za časovú jednotku,

k)

norma kvality životného prostredia je súbor požiadaviek podľa osobitných predpisov o ochrane životného prostredia,7) ktoré musia byť splnené na určenom mieste a v určenom čase,

l)

podstatná zmena je akákoľvek zmena charakteru alebo činnosti alebo rozšírenie prevádzky, ak zmena alebo rozšírenie samotné presahujú kapacitné prahové hodnoty ustanovené v prílohe č. 1,

m)

nová technika je technika pre priemyselnú činnosť, ktorá by pri ďalšom komerčnom rozšírení mohla poskytnúť vyššiu všeobecnú úroveň ochrany životného prostredia alebo aspoň rovnakú úroveň ochrany životného prostredia a vyššiu úsporu nákladov ako existujúce najlepšie dostupné techniky,

n)

najlepšia dostupná technika je najúčinnejší a najpokrokovejší stav rozvoja činností, technológií a spôsob ich prevádzkovania, ktorý preukazuje praktickú vhodnosť určitej techniky, najmä z hľadiska určovania emisných limitov sledujúcich predchádzanie vzniku emisií v prevádzke a iných podmienok integrovaného povolenia určených s cieľom prevencie, a ak to nie je možné, aspoň zníženie emisií a vplyvu na životné prostredie, pričom

1.

technika je použitá technológia v prevádzke, spôsob, akým je prevádzka navrhnutá, postavená, udržiavaná, prevádzkovaná a akým je ukončená činnosť v nej,

2.

dostupná technika je technika vyvinutá do takej miery, ktorá dovoľuje jej použitie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok, pričom sa berú do úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na to, kde sa uvedená technika používa alebo vyrába, pokiaľ je za primeraných podmienok dostupná prevádzkovateľovi,

3.

najlepšia technika je najúčinnejšia technika na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného prostredia ako celku,

o)

referenčný dokument o najlepších dostupných technikách je dokument, ktorý je výsledkom výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a Európskou komisiou, je vypracovaný pre vymedzené činnosti a opisuje uplatňované techniky, súčasné emisie a úrovne spotreby, techniky, ktoré je potrebné brať do úvahy pri určovaní najlepších dostupných techník, ako aj závery o najlepších dostupných technikách a akékoľvek nové techniky, s osobitným prihliadnutím na kritériá uvedené v prílohe č. 2,

p)

závery o najlepších dostupných technikách sú dokumentom, ktorý obsahuje časti referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách, ich opis, informácie na hodnotenie ich uplatniteľnosti, úrovne znečisťovania zodpovedajúcimi najlepším dostupným technikám, súvisiace s monitorovaním, súvisiace úrovne spotreby a prípadné relevantné opatrenia na sanáciu lokality, ktorými sa ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách,

q)

úrovne znečisťovania zodpovedajúce najlepším dostupným technikám sú škálou úrovní znečisťovania dosiahnutých za obvyklých prevádzkových podmienok pri použití najlepšej dostupnej techniky alebo kombinácie najlepších dostupných techník, ako sú opísané v záveroch o najlepších dostupných technikách, vyjadrenou ako priemer za dané časové obdobie za špecifikovaných referenčných podmienok,

r)

pôda je vrchná vrstva zemskej kôry, ktorá sa nachádza medzi podložím a povrchom, skladá sa z minerálnych častíc, organickej hmoty, vody, vzduchu a živých organizmov.

Integrované povoľovanie
§ 3 - Konanie o vydanie integrovaného povolenia
(1)

Integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a určujú podmienky vykonávania činností v existujúcich prevádzkach a v nových prevádzkach s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu zložiek životného prostredia a udržať mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality životného prostredia.

(2)

Výsledkom integrovaného povoľovania je integrované povolenie (ďalej len „povolenie“). Povolenie je rozhodnutie, ktoré oprávňuje prevádzkovateľa vykonávať činnosť v prevádzke alebo jej časti a ktorým sa určujú podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke a ktoré sa vydáva namiesto rozhodnutí a súhlasov vydávaných podľa osobitných predpisov10) v oblasti životného prostredia, ochrany verejného zdravia, v oblasti poľnohospodárstva a stavebného povoľovania.

(3)

Súčasťou integrovaného povoľovania je

a)

v oblasti ochrany ovzdušia11)

1.

povolenie stacionárneho zdroja12) a jeho zmeny,

2.

súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a jeho zmeny,13)

3.

súhlas na inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií a automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách,13a)

4.

súhlas na schválenie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a jeho zmeny,13b)

5.

súhlas na určenie osobitných podmienok výkonu oprávnenej technickej činnosti alebo kontinuálneho merania, zmenu lehoty alebo upustenie od oprávnenej technickej činnosti,13c)

6.

súhlas na schválenie plánu riadenia zápachu a plánu riadenia prašnosti a jeho zmeny,13d)

7.

rozhodnutie o povolení dočasnej výnimky z emisných limitov pri prerušení dodávky riadneho paliva pre spaľovacie zariadenie podľa osobitného predpisu,13e)

b)

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd14)

1.

povolenie, zmena alebo zrušenie povolenia na

1.1.
odber povrchových vôd a podzemných vôd,
1.2.
vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
1.3.
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
1.4.
vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie,
1.5.
iné osobitné užívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd,
2.

povolenie použiť znečisťujúcu látku na odstránenie znečistenia z pôdy a podzemných vôd v nevyhnutnej miere a na obmedzený čas,

3.

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby,

4.

súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

5.

určenie alebo zmenu ochranného pásma vodárenského zdroja,

6.

určenie alebo zrušenie pásma ochrany vodnej stavby,

7.

schválenie manipulačného poriadku vodnej stavby,

8.

vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo vydané v územnom konaní,14a)

c)

v oblasti odpadov15)

1.

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,15a)

2.

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,15a)

3.

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní,

4.

súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

5.

súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,

6.

prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti; ustanovenie bodu 1 sa nepoužije pre tento typ úložiska,

7.

uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie,

8.

súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,

d)

v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy uloženie opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred poškodením rizikovými látkami alebo na odstránenie takéhoto poškodenia,16)

e)

v oblasti ochrany zdravia ľudí18) posudzovanie návrhov na

1.

využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou,

2.

zavedenie nových technologických postupov alebo pracovných postupov pri výrobe potravín,

f)

v oblasti geológie rozhodnutie o povolení na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia,21)

g)

v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie21a) k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce.

(4)

Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.

(5)

Súčasťou integrovaného povoľovania nie je územné konanie,24) rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy,25) posudzovanie vplyvu prevádzky na životné prostredie8) ani ustanovovanie podmienok na prevenciu závažných priemyselných havárií.26)

(6)

Ak uvedenie stacionárneho zdroja, ktorý je súčasťou prevádzky podľa § 2 písm. d), do užívania alebo do užívania po vykonaných zmenách

a)

vyžaduje kolaudáciu podľa osobitného predpisu,12) je súčasťou užívacieho povolenia aj súhlas na

1.

dočasné užívanie stacionárneho zdroja alebo jeho časti na skúšobnú prevádzku; požiadavky na skúšobnú prevádzku sú ustanovené osobitným predpisom,27)

2.

trvalé užívanie stacionárneho zdroja vrátane užívania po vykonaných zmenách, ktoré majú vplyv na znečisťovanie ovzdušia,

b)

nevyžaduje kolaudáciu podľa osobitného predpisu,12) súhlas na dočasné užívanie stacionárneho zdroja alebo jeho časti na skúšobnú prevádzku a súhlas na trvalé užívanie stacionárneho zdroja inšpekcia ako povoľujúci orgán vydá osobitne rozhodnutím.

(7)

Ak sa na tom istom mieste nachádzajú dve alebo viacero prevádzok riadených tým istým prevádzkovateľom, konanie o nich inšpekcia môže spojiť na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa.

(8)

Ak inšpekcia vedie voči tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko konaní týkajúcich sa integrovaného povoľovania prevádzky alebo jeho zmien a určovania podmienok na jeho prevádzku, môže ich ukončiť jedným povolením.

(9)

Ak sa v jednej prevádzke vykonáva viac činností vykonávaných viacerými prevádzkovateľmi, vydá sa povolenie, ktoré sa vzťahuje na viac častí prevádzky prevádzkovaných rôznymi prevádzkovateľmi, pričom sa v povolení spresnia povinnosti jednotlivých prevádzkovateľov.

§ 4 - Konzultácia
(1)

Prevádzkovateľ môže požiadať inšpekciu o konzultáciu.

(2)

Inšpekcia sa v konzultácii vyjadruje k tomu, či prevádzka vyžaduje povolenie alebo zmenu povolenia a v akej lehote.

(3)

Výsledkom konzultácie je písomné záväzné stanovisko inšpekcie. Prevádzkovateľ pred jeho vydaním umožní inšpekcii obhliadku miesta, v ktorom prevádzka je alebo bude prevádzkovaná. Priebeh obhliadky miesta a zistenia počas obhliadky miesta sa písomne zaznamenajú a tieto zistenia sú podkladom písomného záväzného stanoviska inšpekcie. Písomné záväzné stanovisko inšpekcie, či prevádzka vyžaduje povolenie a v akej lehote, treba prevádzkovateľovi oznámiť do 30 dní od doručenia žiadosti o konzultáciu.

§ 5 - Odborná spôsobilosť
(1)

Prevádzkovateľovi môže poskytovať odborné poradenstvo vo veciach týkajúcich sa obsahu žiadosti o vydanie povolenia alebo žiadosti o zmenu povolenia len oprávnená osoba, ktorá nadobudla odbornú spôsobilosť.

(2)

Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie skúšky.

(3)

Odbornú spôsobilosť28) preukazuje oprávnená osoba osvedčením vydaným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“).

(4)

Osvedčenie získa žiadateľ, ktorý podá žiadosť o vydanie osvedčenia a následne preukáže nasledujúce skutočnosti:

a)

vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v technickom študijnom odbore alebo prírodovednom študijnom odbore a najmenej dvojročnú prax v oblasti technológií v príslušnom priemyselnom odvetví a druhu prevádzky alebo stredoškolské odborné vzdelanie technického zamerania s maturitou a najmenej päťročnú prax v oblasti technológií v príslušnom priemyselnom odvetví alebo druhu prevádzky,

b)

úroveň vedomostí o technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví a druhu prevádzky, a to úspešným zložením skúšky pred komisiou menovanou ministrom životného prostredia Slovenskej republiky.

(5)

Osvedčenie zaniká

a)

uplynutím času platnosti osvedčenia, ak oprávnená osoba nepožiadala o jeho predĺženie,

b)

smrťou oprávnenej osoby.

§ 6 - Žiadosť

Žiadosť o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia predkladá inšpekcii prevádzkovateľ v elektronickej podobe a v požadovanom počte vyhotovení v listinnej podobe.

§ 7 - Obsah žiadosti
(1)

Žiadosť okrem náležitostí podania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní29) obsahuje

a)

zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenie hlavnej činnosti a kategóriu priemyselných činností, pokiaľ je uvedená v prílohe č. 1,

b)

zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 spolu s opisom významných účinkov emisií na životné prostredie a na zdravie ľudí,

c)

opis miesta prevádzky a charakteristiku stavu životného prostredia v tomto mieste,

d)

opis a charakteristiku používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií,

e)

opis a charakteristiku používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov,30) ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave odpadov s cieľom ich opätovného použitia, recyklácie a zhodnotenia odpadov vznikajúcich v prevádzke a podmienok zhromažďovania nebezpečného odpadu,30a)

f)

opis a charakteristiku používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia vrátane monitorovania pôdy a podzemných vôd,

g)

porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou,

h)

opis a charakteristiku ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov podľa § 21 ods. 2,

i)

opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na uvedenie miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu,

j)

posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého a jeho vtláčanie do geologického prostredia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,31) ak ide o prevádzku spaľovacieho zariadenia s menovitým elektrickým výkonom 300 MW a vyšším, a to najmä, či

1.

sú v širšom okolí prevádzky k dispozícii vhodné úložiská podľa osobitného predpisu,32)

2.

je montáž zariadení na zachytávanie oxidu uhličitého technicky a ekonomicky uskutočniteľná,

3.

sú zariadenia na prepravu oxidu uhličitého do úložiska technicky a ekonomicky realizovateľné,

k)

opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal,

l)

stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až m) a odseku 2 písm. a) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia,

m)

zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách,

n)

zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných podľa osobitných predpisov33) vzťahujúcich sa k prevádzke,

o)

písomné záväzné stanovisko podľa § 4 ods. 3, ak bolo vydané,

p)

prevádzkovú dokumentáciu, ktorá okrem určených náležitostí obsahuje aj údaje o prevádzkovateľovi podľa písmena a),

q)

označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu cudzieho štátu (ďalej len „cudzí dotknutý orgán“), ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má alebo môže mať negatívny vplyv na životné prostredie tohto štátu,

r)

označenie stavebníka, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ.

(2)

Prílohami k žiadosti sú:

a)

východisková správa alebo záznam o preukázaní existencie skutočností uvedených v § 8 ods. 6 (ďalej len „záznam“) podľa § 8,

b)

doklady, ktorými účastník konania preukazuje, že má k pozemku alebo k stavbe právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť alebo prevádzkovať na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať jej zmenu alebo udržiavacie práce na nej, ak nie je vlastníkom pozemku a stavieb,

c)

záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti podľa osobitného predpisu, ak sa na prevádzku vyžaduje,8)

d)

bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje34) a ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie,

e)

výpis zásad a regulatívov z územného plánu obce alebo výpis zásad a regulatívov zóny, ak je prevádzka v časti obce, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny,

f)

územné rozhodnutie a záväzné stanovisko, ak tak ustanovuje osobitný predpis,35)

g)

dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné povoľovanie36) okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní,

h)

doklad o zaplatení správneho poplatku,37)

i)

doklad o registrácii prepravy.37a)

(3)

Prevádzkovateľ môže priložiť k žiadosti ďalšie informácie, najmä vedecké práce a výskumné práce, odborné články, súbory údajov a informácií o používaných technikách, znalecké posudky slúžiace na podporu prevádzkovania činnosti.

§ 8 - Východisková správa
(1)

Ak pri vykonávaní činnosti v prevádzke s prihliadnutím k možnosti kontaminácie pôdy alebo podzemných vôd38) v mieste prevádzky dochádza k používaniu, výrobe alebo vypúšťaniu nebezpečných látok,39) je prevádzkovateľ povinný vypracovať východiskovú správu pred začatím prevádzkovania prevádzky alebo pred prvou aktualizáciou povolenia prevádzky.

(2)

Prevádzkovateľ prevádzky, pre ktorú nebolo potrebné pred zmenou činnosti vypracovať východiskovú správu, prehodnotí potrebu vypracovania východiskovej správy, ak sa zmenia činnosti v takejto prevádzke spôsobom podľa odseku 1. Prevádzkovateľ bezodkladne písomne informuje inšpekciu o výsledku prehodnotenia potreby vypracovať východiskovú správu.

(3)

Východisková správa musí obsahovať informácie

a)

o súčasnom využívaní lokality,

b)

o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd nebezpečnými látkami,

c)

potrebné na určenie stavu kontaminácie pôdy a podzemných vôd v rozsahu, ktorý prevádzkovateľovi umožní vykonať kvantifikované porovnanie so stavom po ukončení činnosti v prevádzke podľa § 26 ods. 3 a

d)

o predchádzajúcom využívaní lokality a vykonaných meraniach, ak sú dostupné.

(4)

Prevádzkovateľ vypracuje východiskovú správu na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitného predpisu.40)

(5)

Východiskovú správu schvaľuje inšpekcia v rámci integrovaného povoľovania.

(6)

Prevádzkovateľ východiskovú správu nevypracúva, ak

a)

je preukázateľné, že vzhľadom na množstvo nebezpečných látok, ktoré prevádzka používa, vyrába alebo vypúšťa, alebo vzhľadom na vlastnosti pôdy a podzemných vôd v danej lokalite neexistuje významná možnosť kontaminácie pôdy alebo podzemných vôd, alebo

b)

existujúca prevádzka prijala opatrenia, ktorými sa znemožňuje kontaminácia pôdy alebo podzemných vôd.

(7)

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať záznam a uviesť v zázname celý proces preukazovania týchto skutočností vrátane dôvodov, pre ktoré východiskovú správu podľa odseku 1 nie je potrebné vypracovať. Záznam posudzuje inšpekcia v rámci integrovaného povoľovania.

(8)

Ak je viacero prevádzok na tom istom mieste riadených tým istým prevádzkovateľom, východisková správa môže byť pre tieto prevádzky spoločná.

§ 9 - Účastníci konania a dotknuté orgány
(1)

Účastníkom konania okrem účastníkov konania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní41) je aj

a)

obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená alebo podľa územného plánu alebo územného rozhodnutia má byť umiestnená,

b)

dotknutá verejnosť.

(2)

Dotknutá verejnosť sa stáva účastníkom konania dňom doručenia písomnej prihlášky inšpekcii podanej po zverejnení žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. d).

(3)

Za účastníka konania sa považuje aj ten, ktorému toto postavenie vyplýva z konaní, ktoré sú súčasťou integrovaného povoľovania podľa § 3 ods. 3 a 4.

(4)

Dotknutými orgánmi sú

a)

orgány verejnej správy, ktoré vykonávajú pôsobnosť podľa osobitných predpisov,42) a ich rozhodnutia, súhlasy, vyjadrenia a stanoviská sú zlúčené do integrovaného povoľovania,

b)

stavebný úrad, ak súčasťou integrovaného povoľovania sú aj konania uvedené v § 3 ods. 4,

c)

vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis,43)

d)

cudzí dotknutý orgán podľa § 7 ods. 1 písm. q),

e)

Hlavný banský úrad na úseku vydávania povolenia na výrobu výbušnín, výbušných predmetov a munície,43a) ak sa v integrovanom povoľovaní povoľuje výroba výbušnín v chemických prevádzkach na výrobu výbušnín,

f)

obec, ak nie je stavebným úradom podľa písmena b); dotknutá obec dáva záväzné stanovisko z hľadiska súladu navrhovanej prevádzky s územnoplánovacou dokumentáciou obce a s územným rozhodnutím,

g)

ministerstvo vo veci určenia odchylných hodnôt z emisných limitov podľa § 22 ods. 6.

(5)

V integrovanom povoľovaní dotknuté orgány chránia záujmy podľa osobitných predpisov vydaním stanoviska, vyjadrenia alebo súhlasu, ktoré sa považujú za záväzné stanovisko,44) pričom sú povinné zohľadniť dostupné informácie o stave životného prostredia v dotknutom území.

(6)

Ak má inšpekcia v integrovanom povoľovaní pôsobnosť stavebného úradu podľa § 3 ods. 4, stavebný úrad sa ako dotknutý úrad vyjadruje len k pôsobnosti týkajúcej sa územného rozhodovania a vyvlastňovania.

§ 10 - Dotknutá verejnosť

Dotknutá verejnosť je

a)

osoba alebo viacero osôb, ich združenia45) alebo skupiny, ktorá je alebo môže byť dotknutá konaním pri vydávaní povolenia pre novú prevádzku alebo konaním pri vydávaní povolenia podstatnej zmeny v činnosti prevádzky alebo konaním pri prehodnocovaní a aktualizácii podmienok povolenia uskutočňovanej podľa § 33 alebo ktorá má alebo môže mať na takomto konaní záujem,

b)

osoba, ktorá tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutá, a to až do času, kým sa preukáže opak,

c)

právnická osoba podporujúca ochranu životného prostredia založená podľa osobitných predpisov;45) táto organizácia sa považuje za osobu, ktorej právo na priaznivé životné prostredie46) môže byť rozhodnutím dotknuté, ak zároveň vznikla najmenej dva roky pred prihlásením sa za účastníka konania podľa § 11 ods. 5 písm. d).

§ 11 - Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na návrh prevádzkovateľa dňom doručenia žiadosti prevádzkovateľa inšpekcii alebo z vlastného podnetu inšpekcie dňom doručenia výzvy inšpekcie prevádzkovateľovi na predloženie žiadosti.

(2)

Inšpekcia začne konanie z vlastného podnetu, ak

a)

je potrebné zmeniť emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené na prevádzku a monitorovanie zariadenia vo vydanom povolení, ak po vydaní povolenia došlo k zmene právnych predpisov alebo k zmene najlepšej dostupnej techniky, ktorá umožňuje významné zníženie emisií z prevádzky a jej zavedenie je pre prevádzkovateľa technicky a ekonomicky únosné,

b)

znečisťovanie z prevádzky spôsobuje prekračovanie normy kvality životného prostredia alebo povolená prevádzka môže spôsobiť prekročenie normy kvality životného prostredia a toto prekročenie nemožno odstrániť alebo ak nie sú splnené ostatné podmienky podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania,

c)

sa zistí činnosť v prevádzke, pre ktorú nebolo vydané povolenie a jej činnosť je uvedená v prílohe č. 1.

(3)

Ak inšpekcia začne konanie z vlastného podnetu, vyzve prevádzkovateľa na predloženie žiadosti v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy prevádzkovateľovi. Na základe odôvodnenej písomnej žiadosti prevádzkovateľa môže inšpekcia lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac o 30 dní.

(4)

Inšpekcia overí úplnosť žiadosti do 60 dní od jej doručenia.

(5)

Ak je žiadosť úplná a je zistený okruh účastníkov konania, dotknutých orgánov a cudzích dotknutých orgánov, inšpekcia bezodkladne

a)

písomne upovedomí účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania a určí účastníkom konania a dotknutým orgánom primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; ak je počet účastníkov konania podľa § 9 ods. 2 vyšší ako 20, upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou, ktorú zverejní na svojom webovom sídle,

b)

účastníkom konania okrem prevádzkovateľa a dotknutým orgánom doručí stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom podľa § 7 ods. 1 písm. l) spolu s informáciou, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy,

c)

zverejní žiadosť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, a najmenej na 15 dní zverejní stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom podľa § 7 ods. 1 písm. l), o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli; prílohy k žiadosti, ktoré neboli zverejnené na webovom sídle, musia byť na vyžiadanie prístupné všetkým účastníkom konania,

d)

zverejní na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami,

1.

na ktorom mieste možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,

2.

či sa pre prevádzku vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie, cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo konzultácie medzi členskými štátmi a či boli vykonané,8)

3.

ktoré orgány majú v konaní postavenie dotknutých orgánov,

4.

o podrobnostiach týkajúcich sa konania pri aktualizácii podmienok pri podstatnej zmene povolenia,

5.

o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiada, inšpekcia ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak § 15 ods. 1 neustanovuje inak,

e)

požiada obec, ktorá je účastníkom konania, aby do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnila žiadosť okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, a to

1.

žiadosť a údaje v rozsahu podľa písmena c),

2.

výzvu a informácie v rozsahu podľa písmena d),

f)

písomne upovedomí o začatí konania cudzí dotknutý orgán a doručí mu jedno vyhotovenie žiadosti spolu s informáciami podľa písmena d) v čase ich zverejnenia, ak ide o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky a ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má pravdepodobne významné nepriaznivé účinky na životné prostredie iného členského štátu Európskej únie alebo ak o to cudzí dotknutý orgán požiada v prípade, že je pravdepodobne významne dotknutý prevádzkovaním prevádzky.

(6)

Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu predĺži lehotu na vyjadrenie k žiadosti, ak účastník konania alebo dotknutá osoba nemohli bez vlastného zavinenia náležite preskúmať žiadosť a vyjadriť sa k nej. O predĺžení lehoty inšpekcia bezodkladne upovedomí ostatných účastníkov konania a ostatné dotknuté orgány. Predĺžením lehoty jednému účastníkovi konania alebo jednému dotknutému orgánu sa predlžuje lehota všetkým účastníkom konania a všetkým dotknutým orgánom.

(7)

Ak inšpekcia v priebehu konania zistí, že nemožno v konaní pokračovať, vyzve prevádzkovateľa na doplnenie podkladov, pričom inšpekcia určí po konzultácii s prevádzkovateľom alebo stavebníkom primeranú lehotu na doplnenie podkladov.

(8)

Prevádzkovateľ podá žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v lehote piatich mesiacov pred uplynutím lehoty platnosti povolenia. Ak sa konanie o zmenu integrovaného povolenia neskončí do piatich mesiacov bez zavinenia prevádzkovateľa, platia pre prevádzkovateľa podmienky určené v povolení pred podaním žiadosti o zmenu integrovaného povolenia až do ukončenia tohto konania.

(9)

Postup podľa odsekov 5 a 6 sa uplatní vždy, ak ide o konanie o

a)

vydanie povolenia pre nové prevádzky,

b)

vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,

c)

vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6,

d)

zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e).

(10)

Ak ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v odseku 9, zrušenie povolenia podľa § 29 alebo o konanie podľa § 33 ods. 5, inšpekcia môže upustiť od

a)

náležitosti žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7,

b)

zverejnenia žiadosti podľa odseku 5 písm. c),

c)

zverejnenia výzvy a informácií podľa odseku 5 písm. d),

d)

požiadania obce podľa odseku 5 písm. e),

e)

ústneho pojednávania.

§ 11a
(1)

Ak ide o konanie o vydanie zmeny povolenia z dôvodu plnenia povinnosti prevádzkovateľa požiadať o udelenie súhlasu podľa § 26 ods. 8 na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, ktorého súčasťou je konanie podľa § 3 ods. 4, a prevádzkovateľ alebo stavebník, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ, nepredloží ani na základe výzvy podľa § 11 ods. 7 doklady podľa § 7 ods. 2 písm. b), inšpekcia vydá rozhodnutie o upustení od prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b), ak

a)

neuzavretím skládky odpadu alebo jej časti alebo nevykonaním jej rekultivácie hrozí

1.

závažné poškodenie zdravia ľudí,

2.

závažné poškodenie životného prostredia,

3.

vznik značnej materiálnej škody,

b)

nespĺňa požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.46a)

(2)

Rozhodnutie podľa odseku 1 obsahuje

a)

stručnú identifikáciu konania, ku ktorému bolo vydané,

b)

identifikačné údaje o prevádzkovateľovi a stavebníkovi, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ,

c)

označenie pozemkov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie, a označenie vlastníckych vzťahov k nim, a to podľa údajov z evidencie v katastri nehnuteľností,

d)

zoznam vlastníkov pozemkov podľa písmena c),

e)

mapu lokalizácie pozemkov podľa písmena c),

f)

odôvodnenie, v ktorom sa uvedú skutočnosti, ktoré preukazujú splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b),

g)

poučenie vlastníkov pozemkov podľa písmena d) o možnosti uplatniť právo na jednorazovú náhradu podľa § 26a.

(3)

Rozhodnutie podľa odseku 1 nahrádza doklady prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b) a je podkladom pre možnosť uplatnenia práva na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku podľa § 26a; na vydanie rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok.

(4)

Rozhodnutie podľa odseku 1 sa doručuje prevádzkovateľovi, stavebníkovi, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ, a vlastníkom pozemkov podľa odseku 2 písm. d) a nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia. Ak pobyt vlastníkov nie je známy alebo ak ich počet je vyšší ako 20, rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou. Na doručovanie rozhodnutia sa primerane použijú ustanovenia správneho poriadku.46b)

§ 12 - Vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania
(1)

Dotknutý orgán zašle inšpekcii najneskôr v lehote určenej na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) alebo v predĺženej lehote určenej podľa § 11 ods. 6 svoje vyjadrenie, ktoré musí obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

(2)

Dotknutý orgán zmení, doplní, potvrdí alebo vydá nové vyjadrenie, ak došlo k

a)

zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán vyjadrenie vydal, alebo

b)

podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal.

(3)

Ak je právoplatné rozhodnutie podľa zákona založené na obsahu vyjadrenia dotknutého orgánu, ktoré bolo neskôr zrušené alebo zmenené pre rozpor so zákonom, ide o dôvod na obnovu konania.

(4)

Účastníci konania môžu zaslať inšpekcii vyjadrenia v lehote uvedenej v odseku 1.

(5)

Na vyjadrenia zaslané po lehote uvedenej v odseku 1 inšpekcia neprihliada. Na túto skutočnosť musí inšpekcia v upovedomení upozorniť účastníkov konania a dotknuté orgány.

§ 13 - Riešenie rozporov
(1)

Ak dôjde počas konania k protichodným vyjadreniam medzi orgánmi štátnej správy spolupôsobiacimi v konaní, riešia taký rozpor orgány nadriadené týmto orgánom dohodou.

(2)

Ak sa vzniknutý rozpor medzi orgánmi štátnej správy nepodarí odstrániť dohodou nadriadených orgánov podľa odseku 1, rozhodne ministerstvo po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

(3)

Ak pripomienky účastníkov konania smerujú proti skutočnostiam, o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté v záverečnom stanovisku podľa osobitného predpisu46c) alebo proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu,46d) inšpekcia konanie preruší najviac na 30 dní a v odôvodnených prípadoch najviac na 60 dní; v rámci tejto lehoty o pripomienkach rozhodne a svoje rozhodnutie zahrnie do záverečného rozhodnutia.

(4)

Ak odvolanie proti rozhodnutiu smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší a vyžiada si stanovisko k obsahu odvolania od dotknutého orgánu príslušného na vydanie záväzného stanoviska. Odvolanie spolu so stanoviskom dotknutého orgánu k obsahu odvolania predloží správnemu orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu, a vyžiada si od neho potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie o odvolaní.

(5)

Inšpekcia na doručenie stanoviska podľa odsekov 1 až 4 určí primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.

(6)

Ak vznikol rozpor v dôsledku záväzného stanoviska vlastníka sietí a zariadení technického vybavenia územia, ktorý je dotknutým orgánom podľa osobitného predpisu,47) je na účely riešenia rozporov nadriadeným orgánom ministerstvo, do ktorého pôsobnosti patrí vlastník sietí a zariadení.

§ 14 - Vyjadrenia cudzieho dotknutého orgánu

Ak cudzí dotknutý orgán požiada o prerokovanie svojho vyjadrenia k podanej žiadosti, postupuje inšpekcia v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Počas prejednávania žiadosti s cudzím dotknutým orgánom sa lehoty na vydanie povolenia uvedené v § 19 ods. 4 predlžujú na dvojnásobok.

§ 15 - Ústne pojednávanie
(1)

Inšpekcia nariadi ústne pojednávanie, ak

a)

o to požiadal účastník konania,

b)

došlo k rozporom medzi dotknutými orgánmi,

c)

pripomienky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom,

d)

to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu.

(2)

Účastník konania môže požiadať o vykonanie ústneho pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods. 5 písm. a) alebo v predĺženej lehote určenej podľa § 11 ods. 6.

(3)

Osoby prizvané na ústne pojednávanie môžu svoje pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní; na neskôr uplatnené pripomienky sa neprihliada. Na to musí inšpekcia prizvané osoby písomne upozorniť. Ak inšpekcia upúšťa od ústneho pojednávania, musí túto skutočnosť uviesť v upovedomení o začatí konania podľa § 11 ods. 5 písm. a) a f) a vo výzve podľa § 11 ods. 5 písm. d).

(4)

Ak sa v lehote určenej na vyjadrenie verejnosti vyjadrila k žiadosti verejnosť formou petície zastupujúcej najmenej 25 % obyvateľov obce oprávnených voliť, inšpekcia vyzve ešte pred nariadením ústneho pojednávania obec, ktorá je účastníkom konania, aby zvolala zhromaždenie obyvateľov obce na prerokovanie petície. Inšpekcia na zhromaždenie obyvateľov obce prizve prevádzkovateľa, ostatných účastníkov konania, dotknuté orgány a cudzí dotknutý orgán. Zhromaždenie obyvateľov obce sa nemôže konať bez účasti prevádzkovateľa.

(5)

Na zhromaždení obyvateľov obce prevádzkovateľ vysvetlí obsah svojej žiadosti, vyjadrí sa k dôvodom petície a zodpovie otázky obyvateľov obce a ďalších osôb, ktoré inšpekcia na zhromaždenie prizvala. O priebehu zhromaždenia obyvateľov obce inšpekcia spíše zápisnicu, v ktorej uvedie uplatnené pripomienky a vecne odôvodnené odpovede prevádzkovateľa. Zápisnicu podpisuje zamestnanec inšpekcie, ktorý ju spísal, starosta obce alebo ním poverená osoba a prevádzkovateľ.

(6)

Na ústnom pojednávaní sa prerokuje žiadosť, pripomienky účastníkov konania, dotknutých orgánov, cudzieho dotknutého orgánu uplatnené k žiadosti a obsah zápisnice zo zhromaždenia obyvateľov obce. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní sú len odôvodnené pripomienky. Na neodôvodnené pripomienky sa neprihliada.

§ 16 - Zastavenie konania

Inšpekcia zastaví konanie, ak nezačala konanie z vlastného podnetu, okrem dôvodov uvedených v osobitných predpisoch,47a) ak

a)

prevádzkovateľ vzal žiadosť späť, pričom na jej späťvzatie sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania,

b)

prevádzkovateľ sa bezdôvodne odmietol zúčastniť na zhromaždení obyvateľov obce alebo na ústnom pojednávaní, hoci bol riadne prizvaný,

c)

prevádzkovateľ nepredloží východiskovú správu vypracovanú na základe podkladov odborne spôsobilej osoby,40)

d)

zistí na základe zisťovania podkladu povolenia podľa § 18 nesplnenie požiadaviek podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov upravujúcich konania,47b) ktoré sú súčasťou integrovaného povoľovania.

§ 17 - Trovy konania

Trovy konania spojené so zhromaždením obyvateľov obce znáša obec, ktorá ho zvolala. Ak sa zhromaždenie obyvateľov obce nemohlo konať pre neprítomnosť prevádzkovateľa, inšpekcia uloží prevádzkovateľovi povinnosť nahradiť obci trovy, ktoré jej tým vznikli. Táto povinnosť sa na prevádzkovateľa nevzťahuje, ak sa v dostatočnom časovom predstihu písomne ospravedlnil z vážnych dôvodov spočívajúcich najmä v nevyhnutnom zabezpečení chodu prevádzky.

§ 18 - Zisťovanie podkladu povolenia
(1)

Podkladom na vydanie povolenia sú stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, stanoviská a vyjadrenia cudzieho dotknutého orgánu, obsah zápisnice zo zhromaždenia obyvateľov obce a skutočnosti všeobecne známe alebo známe inšpekcii z jej úradnej činnosti.

(2)

V dokazovaní nemožno použiť čestné vyhlásenie.

(3)

Inšpekcia nie je viazaná právoplatnými rozhodnutiami orgánov, ktoré v integrovanom povoľovaní majú postavenie dotknutých orgánov, ak boli vydané pred podaním žiadosti a týkajú sa povoľovanej prevádzky; s výnimkou nesúhlasného vyjadrenia Hlavného banského úradu na úseku vydávania povolenia na výrobu výbušnín, výbušných predmetov a munície vydaného podľa osobitného predpisu,47a) ak sa v integrovanom povoľovaní povoľuje výroba výbušnín v chemických prevádzkach na výrobu výbušnín. Tieto rozhodnutia hodnotí rovnako ako iné dôkazy.

(4)

Inšpekcia môže ako predbežné opatrenie v nevyhnutne potrebnom rozsahu uložiť prevádzkovateľovi, aby do skončenia konania obmedzil alebo zastavil vykonávanie činnosti v prevádzke, ktorá má významný negatívny vplyv na životné prostredie alebo na niektorú jeho zložku.

§ 19 - Vydanie povolenia
(1)

Inšpekcia vydá povolenie, ktorým sa povoľuje činnosť v prevádzke, ak znečisťovanie z nej nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia a ak sú súčasne splnené aj ostatné podmienky podľa tohto zákona a osobitných predpisov upravujúcich konania,47b) ktoré sú súčasťou integrovaného povoľovania.

(2)

Ak znečisťovanie z prevádzky spôsobuje prekračovanie normy kvality životného prostredia a prekročenie normy kvality životného prostredia nemožno odstrániť, inšpekcia vydá rozhodnutie, v ktorom určí opatrenia na dosiahnutie noriem kvality životného prostredia a termín, dokedy má prevádzkovateľ tieto opatrenia vykonať. Ak prekročenie normy kvality životného prostredia nemožno odstrániť alebo ak prevádzkovateľ nevykonal opatrenia uložené rozhodnutím inšpekcie v určenom termíne, vydá inšpekcia rozhodnutie, ktorým nariadi činnosť v prevádzke obmedziť, alebo vydá rozhodnutie o zastavení činnosti v prevádzke.

(3)

Inšpekcia rozhodne do 60 dní odo dňa ústneho pojednávania, najneskôr však do piatich mesiacov odo dňa začatia konania. Ak sa v konaní nevyžaduje ústne pojednávanie, inšpekcia rozhodne najneskôr do štyroch mesiacov od začatia konania. Ak je konanie prerušené, tieto lehoty neplynú.

(4)

Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v lehotách podľa odseku 3, ministerstvo môže lehotu primerane predĺžiť.

(5)

Prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii vopred každú zmenu činnosti v prevádzke, ktorá sa nevzťahuje na podstatnú zmenu. Zmenu činnosti v prevádzke, ktorá sa nevzťahuje na podstatnú zmenu, môže prevádzkovateľ uskutočniť len na základe písomného oznámenia inšpekcie, že proti jej uskutočneniu nemá pripomienky; toto oznámenie inšpekcia zašle prevádzkovateľovi do 60 dní odo dňa doručenia ohlásenia zmeny činnosti v prevádzke inšpekcii, inak platí, že inšpekcia nemá pripomienky.

(6)

Ak prevádzkovateľ nie je stavebníkom, inšpekcia vydá povolenie, v ktorom určí podmienky na vykonávanie činnosti pre prevádzkovateľa, a samostatné povolenie s podmienkami pre stavebníka.

§ 20 - Povolenie vydané pri zmene činnosti v prevádzke
(1)

Prevádzkovateľ oznámi plánovanú podstatnú zmenu a podá žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti v prevádzke. Každá podstatná zmena vyžaduje vydanie povolenia.

(2)

Ak inšpekcia na základe oznámenia prevádzkovateľa o plánovanej zmene činnosti v prevádzke alebo na základe vykonanej kontroly podľa § 34 zistí, že ide o podstatnú zmenu, začne konanie o vydanie povolenia pri zmene činnosti v prevádzke spôsobom podľa § 11 a vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote predložil žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti v prevádzke, pričom môže určiť, ktoré náležitosti žiadosti sa nevyžadujú.

(3)

Ak sa v priebehu konania zistí, že podstatná zmena činnosti v prevádzke sa vykonáva a má významné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie, rozhodnutím inšpekcia dočasne pozastaví činnosť v prevádzke. V konaní sa postupuje primerane podľa § 3 až 19. Odvolanie proti rozhodnutiu o dočasnom pozastavení činnosti v prevádzke nemá odkladný účinok.

§ 21 - Náležitosti povolenia
(1)

Povolenie okrem náležitostí rozhodnutia podľa všeobecného predpisu o správnom konaní48) obsahuje

a)

meno a priezvisko fyzickej osoby a adresu trvalého bydliska, obchodné meno fyzickej osoby podnikateľa, identifikačné číslo a miesto podnikania alebo názov alebo obchodné meno právnickej osoby, jej sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa,

b)

popis a umiestnenie prevádzky a jej zariadení,

c)

podmienky prevádzkovania prevádzky a jej zariadení, postupy a opatrenia zabezpečujúce plnenie týchto podmienok (ďalej len „záväzné podmienky prevádzkovania“).

(2)

V záväzných podmienkach prevádzkovania inšpekcia

a)

určí podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,

b)

určí emisné limity pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 a pre iné znečisťujúce látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve pri zohľadnení možnosti prenosu emisií medzi zložkami životného prostredia,

c)

určí opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitie najlepších dostupných techník tak, aby činnosť prevádzky nespôsobovala žiadne významné znečistenie,

d)

uvedie názov referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách, ktoré sú relevantné pre prevádzku alebo činnosť v nej, alebo rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách,

e)

určí opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia na zhodnotenie odpadov,15) a ak ani to nie je technicky alebo ekonomicky možné, aby sa zneškodnil tak, že sa zníži alebo zamedzí jeho vplyv na životné prostredie,

f)

určí opatrenia na monitorovanie a nakladanie s odpadmi produkovanými v prevádzke a podmienky zhromažďovania nebezpečného odpadu produkovanom v prevádzke,

g)

určí podmienky efektívneho hospodárenia s energiami,

h)

určí opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia, najmä pri začatí činnosti prevádzky, pri poruchách technických zariadení prevádzky, pri krátkodobom prerušení činnosti v prevádzke,

i)

určí opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania,

j)

určí opatrenia na obmedzenie prekračovania úrovne znečisťovania v mieste prevádzky,

k)

určí požiadavky na monitorovanie emisií, ktoré určujú metodiku merania, jeho frekvenciu a postup vyhodnocovania emisií, a požiadavky na monitorovanie emisií podľa § 24 tak, aby výsledky monitorovania emisií boli dostupné za rovnaký časový úsek a referenčných podmienok ako úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami,

l)

určí požiadavky na periodické monitorovanie pôdy a podzemných vôd v súvislosti s nebezpečnými látkami, ktoré sa môžu nachádzať v mieste prevádzky, a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky,

m)

určí požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke,

n)

určí opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po definitívnom ukončení činností v prevádzke na predchádzanie vzniku rizík znečisťovania a na uvedenie miesta prevádzkovania do stavu uvedeného vo východiskovej správe,

o)

určí opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po definitívnom ukončení činností v prevádzke na predchádzanie vzniku rizík znečisťovania a na uvedenie miesta prevádzkovania do uspokojivého stavu, bez trvalého znečistenia životného prostredia s možnosťou vplyvu na zdravie človeka alebo zvierat,

p)

určí postupy a opatrenia pre prevádzku týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, akými sú najmä prevádzková porucha, úniky znečisťujúcich látok, krátkodobé prerušenia, nábeh, odstavovania alebo dočasné prerušenie prevádzky,

q)

určí opatrenia na vyčlenenie vhodného priestoru na umiestnenie zariadenia na zachytávanie a vtláčanie oxidu uhličitého na základe posúdenia splnených podmienok podľa § 7 ods. 1 písm. j) a iných dostupných informácií, ktoré sa týkajú najmä ochrany životného prostredia a zdravia ľudí,

r)

určí požiadavky na prevádzku stacionárneho zdroja z hľadiska ochrany ovzdušia podľa osobitného predpisu,48a) pričom môže určiť

1.

výnimky z emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a čas ich trvania, len ak je tak ustanovené osobitným predpisom,48b) udelené výnimky môže prehodnotiť a zrušiť; určené výnimky oznamuje ministerstvu,

2.

spôsob zisťovania hodnoty emisnej veličiny podľa osobitného predpisu48c) vrátane určenia osobitných podmienok výkonu oprávnenej technickej činnosti alebo kontinuálneho merania a času ich trvania, nahradenia kontinuálneho merania diskontinuálnym meraním alebo technickým výpočtom, nahradenia diskontinuálneho merania technickým výpočtom, skrátenia alebo predĺženia intervalu periodického diskontinuálneho merania a upustenia od merania, len ak to ustanovuje osobitný predpis,48d)

3.

vykonanie overovacieho diskontinuálneho merania a lehotu jeho vykonania podľa ustanovených požiadaviek v prípade pochybnosti o výskyte znečisťujúcej látky v nečistenom odpadovom plyne, ak to ustanovuje osobitný predpis,48d)

4.

vykonanie mimoriadneho diskontinuálneho merania a lehotu jeho vykonania podľa požiadaviek ustanovených osobitným predpisom,48d) v prípade pochybnosti o dodržaní emisného limitu, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

5.

podmienku vykonania oprávnenej technickej činnosti pri záložných systémoch alebo na iných miestach merania ako je ustanovené,

6.

rozsah a požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárneho zdroja,

7.

povinnosť monitorovať kvalitu ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja v súlade s požiadavkami osobitných predpisov48e) a určiť podmienky monitorovania.

(3)

Ak je povolenie zároveň stavebným povolením, obsahuje aj náležitosti podľa osobitného predpisu.49)

(4)

Záväzné podmienky povolenia musia vždy obsahovať podmienky, postupy a opatrenia, ktoré by inak boli určené na základe osobitných predpisov,10) podľa ktorých by boli vydané rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy, ktoré sa nahradzujú povolením.

(5)

Inšpekcia je povinná zahrnúť do povolenia požiadavky na ochranu životného prostredia uvedeného v stanovisku k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie alebo v závere zisťovacieho konania podľa osobitného predpisu,8) alebo v povolení uviesť dôvody, pre ktoré tak nekonala. Inšpekcia v odôvodnení tiež uvedie, na základe akých záverov o najlepších dostupných technikách a referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách boli uložené záväzné podmienky prevádzkovania.

(6)

Inšpekcia v povolení prevádzkovateľovi, ktorý nemôže dosiahnuť s použitím najlepších dostupných techník normu kvality životného prostredia, určí povinnosť vykonať dodatočné podmienky na jeho splnenie.

(7)

Ak je norma kvality životného prostredia miernejšia, než sú požiadavky, ktoré sa zvyčajne dosahujú s použitím najlepšie dostupnej techniky, záväzné podmienky prevádzkovania inšpekcia určí v povolení tak, aby zodpovedali možnosti použitia najlepších dostupných techník.

§ 22 - Emisný limit
(1)

Emisný limit možno určiť pre jednotlivú látku alebo pre skupiny, druhy alebo kategórie príbuzných látok. Zoznam základných znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, je uvedený v prílohe č. 3.

(2)

Určený emisný limit sa vzťahuje na to miesto v prevádzke, z ktorého emisie opúšťajú prevádzku, pričom pri ich zisťovaní sa nezohľadňuje prípadné riedenie emisií. Ak sa vypúšťajú odpadové vody do kanalizácie alebo ak sa nepriamo vypúšťajú emisie do povrchových vôd alebo podzemných vôd, inšpekcia pri určovaní emisných limitov pre prevádzku zohľadní čistiaci efekt čistiarne odpadových vôd za splnenia predpokladu, že je zaručená rovnocenná úroveň ochrany životného prostredia a výsledkom nie je vyšší stupeň celkového znečistenia životného prostredia.

(3)

Inšpekcia určí emisné limity pre znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3, ak sú zo zariadenia vypúšťané, a ďalšie emisné limity, ktoré sú ustanovené na základe osobitných predpisov.50) Inšpekcia môže tiež určiť emisné limity pre iné skupiny alebo kategórie znečisťujúcich látok, vibrácií, hluku, tepla alebo iných foriem neionizujúceho žiarenia. Ak sa vzťahujú na prevádzky ustanovenia osobitného predpisu,51) inšpekcia určí emisné limity pre tieto skleníkové plyny len vtedy, ak je to potrebné na zamedzenie závažného znečisťovania v mieste prevádzky.

(4)

Pri určovaní emisných limitov sa prihliada na možnosti prenosu látky z jednej zložky životného prostredia do inej. Ak je to vzhľadom na miestne podmienky vhodné, emisné limity sa doplnia alebo nahradia inými rovnocennými ukazovateľmi alebo technickými opatreniami, aby sa dosiahla vysoká celková úroveň ochrany životného prostredia. Emisné limity, rovnocenné ukazovatele a technické opatrenia musia vychádzať z najlepšej dostupnej techniky bez určenia konkrétnej technológie s prihliadnutím na technické charakteristiky prevádzky, jej geografické umiestnenie a podmienky životného prostredia v mieste prevádzky.

(5)

Inšpekcia vychádza pri určovaní podmienok povolenia zo záverov o najlepších dostupných technikách bez toho, aby bolo predpísané použitie konkrétnej metódy, techniky či technológie.

(6)

Ak sa určujú odchylné hodnoty z emisných limitov podľa § 24 ods. 5, musí odôvodnenie obsahovať konkrétne dôvody na určenie odchylnej hodnoty z emisných limitov vrátane odôvodnenia záväzných podmienok určených na základe udelenej odchylnej hodnoty z emisných limitov vrátane výsledku posúdenia.

(7)

Emisné limity podľa tohto zákona nesmú byť miernejšie než emisné limity ustanovené podľa osobitných predpisov.50)

§ 23 - Uplatňovanie najlepšej dostupnej techniky
(1)

V povolení inšpekcia určí časové obmedzenia alebo prevádzkové obmedzenia činnosti v prevádzke, ak nemožno dosiahnuť požadovaný stav v rámci noriem kvality životného prostredia ani s použitím najlepšej dostupnej techniky.

(2)

Ak norma kvality životného prostredia vyžaduje prísnejšie podmienky, ako sú tie, ktoré sa dajú dosiahnuť použitím najlepšej dostupnej techniky, v povolení sa určia také podmienky prevádzky, aby sa dosiahol súlad s normami kvality životného prostredia.

(3)

Ak sa v povolení určia podmienky na základe najlepšej dostupnej techniky, ktorá nie je opísaná v žiadnych relevantných záveroch o najlepšej dostupnej technike, inšpekcia zabezpečí, aby sa táto technika určila v súlade s odsekom 2, § 21 ods. 2 písm. d) a prílohou č. 2.

(4)

Ak závery o najlepších dostupných technikách uvedené v odseku 3 neobsahujú úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, inšpekcia zabezpečí, aby sa technikou uvedenou v odseku 3 zabezpečila úroveň ochrany životného prostredia rovnocenná s úrovňou najlepších dostupných techník opísaných v záveroch o najlepších dostupných technikách.

(5)

Najlepšie dostupné techniky pre jednotlivé priemyselné odvetvia a druhy prevádzok na území Slovenskej republiky sú určené v rozhodnutiach o záveroch o najlepších dostupných technikách a sú v súlade s kritériami uvedenými v prílohe č. 2.

(6)

Ak sa na činnosť alebo typ výrobného procesu v prevádzke nevzťahujú závery o najlepších dostupných technikách alebo sa v záveroch o najlepších dostupných technikách neriešia všetky možné vplyvy činnosti alebo procesu na životné prostredie, inšpekcia určí podmienky povolenia v súlade s prílohou č. 2 a po predchádzajúcej porade s prevádzkovateľom.

(7)

Požiadavky v oblasti monitorovania podľa § 21 ods. 2 písm. k) vychádzajú zo záverov o monitorovaní opísaných v záveroch o najlepších dostupných technikách.

(8)

Prevádzkovateľ je povinný na účely vydania povolenia pri zmene činnosti v prevádzke podľa § 20 predložiť na žiadosť inšpekcie všetky informácie, ktoré sú potrebné na prehodnotenie podmienok povolenia a ktoré zahŕňajú najmä výsledky monitorovania emisií a iné údaje, ktoré umožnia porovnanie činnosti prevádzky s najlepšími dostupnými technikami opísanými v príslušných záveroch o najlepších dostupných technikách a s úrovňami znečisťovania zodpovedajúcimi najlepším dostupným technikám.

§ 24 - Monitorovanie
(1)

Frekvenciu periodického monitorovania podľa § 21 ods. 2 písm. l) určí inšpekcia v povolení vydanom pre každú jednotlivú prevádzku.

(2)

Periodické monitorovanie sa uskutoční minimálne raz za päť rokov pre podzemné vody a minimálne raz za desať rokov pre pôdu okrem prípadov, ak takéto monitorovanie vychádza zo systematického hodnotenia rizika kontaminácie.

(3)

Inšpekcia určí emisné limity zabezpečujúce, že emisie za bežných prevádzkových podmienok neprevyšujú úrovne znečisťovania zodpovedajúce najlepším dostupným technikám, ktoré sú určené v rozhodnutiach o záveroch o najlepších dostupných technikách, a to:

a)

určením emisných limitov, ktoré neprevyšujú úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami; tieto emisné limity sa vyjadrujú pre rovnaké obdobie alebo kratšie obdobie a v rovnakých referenčných podmienkach ako úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, alebo

b)

určením iných emisných limitov ako uvedených v písmene a) v zmysle hodnôt, období a referenčných podmienok.

(4)

Ak sa uplatňuje odsek 3 písm. b), inšpekcia aspoň raz ročne zhodnotí výsledky monitorovania emisií na základe preukázania výsledkov prevádzkovateľom podľa § 33 ods. 4 písm. i), aby sa zabezpečilo, že emisie za bežných prevádzkových podmienok nepresiahli úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami.

(5)

Odchylne od odsekov 3 a 4 a bez toho, aby bol dotknutý § 23 ods. 2, môže inšpekcia v určitých prípadoch určiť menej prísne emisné limity, ak sa tým nespôsobí žiadne významné znečistenie a bude dosiahnutá vysoká úroveň ochrany životného prostredia ako celku. Takáto odchýlka sa môže uplatňovať iba vtedy, ak posúdenie preukáže, že dosiahnutie úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami opísanými v záveroch o najlepších dostupných technikách by viedlo k neúmerne zvýšeným nákladom v porovnaní s environmentálnym prínosom z dôvodov

a)

geografickej polohy alebo miestnych podmienok životného prostredia príslušnej prevádzky alebo

b)

technických charakteristík príslušnej prevádzky.

(6)

Inšpekcia uvedie v povolení dôvody uplatňovania odseku 5 vrátane výsledku posúdenia a zdôvodnenia určených podmienok. Emisné limity ustanovené v súlade s odsekom 5 nesmú v príslušných prípadoch presiahnuť emisné limity ustanovené v osobitných predpisoch.52)

(7)

Inšpekcia prehodnotí uplatňovanie odseku 5 v rámci každého prehodnocovania a aktualizovania podmienok povolenia podľa § 33.

(8)

Inšpekcia môže udeliť dočasné výnimky z požiadaviek § 22 ods. 3 a 4 a § 21 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c), ak ide o testovanie a používanie nových techník, najviac na deväť mesiacov, pokiaľ sa po určenej dobe tieto techniky buď prestanú používať, alebo sa pri činnosti dosiahnu aspoň úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami.

§ 25 - Oznámenie povolenia
(1)

Povolenie sa oznamuje dotknutým orgánom a cudziemu dotknutému orgánu doručením jeho písomného vyhotovenia.

(2)

Rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle inšpekcie a ministerstva a na úradnej tabuli inšpekcie po dobu najmenej 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Po uplynutí 60 dní sa rozhodnutie zverejní v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Obec, ktorá je účastníkom konania, je povinná na základe požiadania inšpekcie najneskôr v lehote do troch pracovných dní odo dňa požiadania inšpekciou zverejniť rozhodnutie na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom.

(3)

Rozhodnutie musí byť prístupné na nahliadnutie na inšpekcii v obci, ktorá bola účastníkom konania, a u prevádzkovateľa.

(4)

Účastníkom konania podľa § 9 ods. 1 a 2 sa oznamuje rozhodnutie verejnou vyhláškou, ak je ich počet vyšší ako 20.

§ 26 - Povinnosti prevádzkovateľa
(1)

Prevádzkovateľ je povinný

a)

vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom,

b)

udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení,

c)

ohlásiť inšpekcii akúkoľvek plánovanú zmenu v charaktere prevádzky alebo v činnosti prevádzky alebo rozšírenie prevádzky, ktorá môže mať vplyv na životné prostredie; samotná zmena prevádzky alebo samotné rozšírenie prevádzky, ak presahuje kapacitné prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 1, je vždy podstatnou zmenou,

d)

oznamovať údaje do národného registra znečisťovania,53)

e)

ohlásiť inšpekcii vopred každú zmenu činnosti v prevádzke, ktorá sa nevzťahuje na podstatnú zmenu,

f)

plniť opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a).

(2)

Ak porušením podmienok v povolení hrozí závažné poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia54) alebo vznik značnej škody, je prevádzkovateľ povinný obmedziť alebo zastaviť činnosť v prevádzke alebo v jej časti z vlastného podnetu alebo na základe vykonanej kontroly dovtedy, kým nesplní povinnosti určené v § 33 ods. 4 písm. e) a f).

(3)

Po definitívnom ukončení činností prevádzkovateľ posúdi stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd nebezpečnými látkami, ktoré prevádzka v procese výroby na základe povolenia používala, produkovala alebo vypúšťala. Ak prevádzka spôsobila významné znečisťovanie pôdy alebo podzemných vôd nebezpečnými látkami v porovnaní so stavom uvedeným vo východiskovej správe, prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia a vrátenie miesta do pôvodného stavu uvedeného vo východiskovej správe. Ak prevádzkovateľ nie je povinný vypracovať východiskovú správu, po definitívnom ukončení činnosti prijme opatrenia zamerané na odstránenie, kontrolu, izoláciu alebo zníženie množstva nebezpečných látok tak, aby miesto prevádzky po zohľadnení jeho súčasného využívania alebo schváleného budúceho využívania nepredstavovalo žiadne významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v dôsledku kontaminácie pôdy a podzemnej vody vykonávaním povolených činností, pričom je povinný zohľadniť aj opis miesta prevádzky podľa § 7 ods. 1 písm. c).

(4)

Po definitívnom ukončení činností v prevádzke, a ak kontaminácia pôdy a podzemnej vody v mieste prevádzky predstavuje významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v dôsledku povolených činností, ktoré prevádzkovateľ vykonával pred aktualizáciou povolenia pre prevádzku a po zohľadnení charakteristiky stavu životného prostredia územia, v ktorom je prevádzka umiestnená podľa § 7 ods. 1 písm. c), prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia zamerané na odstránenie, kontrolu, izoláciu alebo zníženie množstva relevantných nebezpečných látok, aby miesto prevádzky po zohľadnení jej súčasného alebo schváleného budúceho využívania už nepredstavovalo takéto riziko.

(5)

Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností; súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv.

(6)

Pri zániku prevádzkovateľa alebo viacerých prevádzkovateľov jednej prevádzky je za dodržanie povinností vyplývajúcich z povolenia zodpovedný vlastník prevádzky.

(7)

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť ministerstvu na požiadanie informácie týkajúce sa podprahových hodnôt.55)

(8)

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) prvého bodu požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) piateho bodu a ak zanikla platnosť rozhodnutia na jej prevádzkovanie podľa osobitného predpisu,55a) je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný požiadať o udelenie tohto súhlasu do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti rozhodnutia.

(9)

Prevádzkovateľ je povinný uzavrieť skládku odpadov alebo jej časť alebo vykonať jej rekultiváciu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v povolení vydanom na základe žiadosti o udelenie súhlasu podľa odseku 8; túto lehotu nemožno predĺžiť.

(10)

Prevádzkovateľ je povinný v lehote troch mesiacov odo dňa uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonania jej rekultivácie podať inšpekcii návrh na kolaudáciu stavby.

(11)

Na prevádzkovateľa skládky odpadov alebo jej časti uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015, sa vzťahujú povinnosti podľa osobitného predpisu.55b)

§ 26a
(1)

Vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, dotknutý rozhodnutím vydaným podľa § 11a ods. 1 má právo na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku od prevádzkovateľa; toto právo zaniká, ak ho vlastník neuplatní u prevádzkovateľa do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 11a ods. 4).

(2)

Ak medzi vlastníkom a prevádzkovateľom nedôjde k dohode o výške jednorazovej náhrady podľa odseku 1 alebo k dohode o inom spôsobe náhrady za obmedzenie užívania pozemku, rozhodne o výške jednorazovej náhrady súd; návrh na súd je oprávnený podať ktorýkoľvek z nich do jedného roka odo dňa uplatnenia práva na túto náhradu u prevádzkovateľa.

§ 27 - Mimoriadna udalosť alebo havária
(1)

Pokiaľ nastane akákoľvek havária alebo iná mimoriadna udalosť56) významne ovplyvňujúca životné prostredie,57) je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať inšpekciu.

(2)

Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia na obmedzenie následkov na životné prostredie a zabránenie ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám.

(3)

Inšpekcia vykoná kontrolu prijatých opatrení, a ak zistí nedostatky, uloží rozhodnutím o prijatí dodatočných opatrení opatrenia, ktoré považuje za potrebné na obmedzenie následkov na životné prostredie a zabránenie ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám.

(4)

Prijaté nápravné opatrenia môžu byť tiež súčasťou opatrení prijatých podľa osobitného predpisu.58)

§ 28 - Ukončenie činnosti v prevádzke
(1)

Prevádzkovateľ oznámi inšpekcii výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní s východiskovou správou po ukončení činnosti v prevádzke.

(2)

Inšpekcia posúdi, či výsledky kvantifikovaného posúdenia prevádzkovateľom zodpovedajú súčasnému stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní s východiskovou správou, ako aj opatrenia prijaté prevádzkovateľom; ak je to potrebné, uloží ďalšie opatrenia na odstránenie znečistenia podľa § 26 ods. 3 až 5.

(3)

Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti v prevádzke dodržať podmienky podľa § 21 ods. 2 písm. n).

§ 29 - Zrušenie povolenia
(1)

Inšpekcia rozhodne o zrušení povolenia z vlastného podnetu alebo na žiadosť prevádzkovateľa, ak

a)

ukončil prevádzkovanie potom, ako boli splnené podmienky povolenia spojené s ukončením činnosti v prevádzke podľa § 28, alebo

b)

neprevádzkuje danú prevádzku viac ako štyri po sebe nasledujúce roky napriek vydanému povoleniu.

(2)

Inšpekcia na žiadosť prevádzkovateľa rozhodnutím zruší povolenie, ak prevádzkovateľ dostatočným spôsobom preukáže pokles kapacity zariadenia pod príslušnú prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 1. V rozhodnutí o zrušení povolenia inšpekcia určí, ktoré rozhodnutia sú potrebné k ďalšej činnosti prevádzky a ktoré rozhodnutia vyžadujú prechod oprávnení na ďalšieho nadobúdateľa. Rozhodnutie o zrušení povolenia nadobudne účinnosť po nadobudnutí právoplatnosti posledného z týchto rozhodnutí. Do uplynutia tejto doby sú práva a povinnosti z povolenia pre prevádzkovateľa záväzné.

(3)

V konaní o zrušení povolenia pri iných ako podstatných zmenách sa postupuje podľa § 3 až 19.

Orgány štátnej správy
§ 30 - Štátnu správu podľa tohto zákona vykonávajú:
a)

ministerstvo,

b)

inšpekcia.

§ 31 - Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)

je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,

b)

je zriaďovateľom a správcom informačného systému a zverejňuje jeho obsah na svojom webovom sídle,

c)

overuje odbornú spôsobilosť a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,

d)

zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti cezhraničného posudzovania, cezhraničných vplyvov znečisťovania a sledovania a rozširovania najlepších dostupných techník,

e)

spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vo veciach podpory rozširovania najlepších dostupných techník,

f)

podnecuje vývoj a uplatňovanie nových techník, najmä pokiaľ ide o nové techniky uvedené v referenčných dokumentoch o najlepších dostupných technikách,

g)

spolupracuje v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky,

h)

je vo vzťahu k Európskej únii notifikačným orgánom vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a oznamuje údaje o

1.

emisiách, ostatných formách znečisťovania a emisných limitoch,

2.

uplatňovaní najlepších dostupných techník,

3.

udeľovaní výnimiek podľa § 22 a 23,

4.

pokroku pri vývoji a uplatňovaní nových techník,

i)

zastupuje Slovenskú republiku vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,

j)

je dotknutým orgánom vo veci určenia odchylných hodnôt z emisných limitov podľa § 22 ods. 6,

k)

udelí poverenie podľa § 40g ods. 2.

(2)

Ministerstvo môže zabezpečiť vykonávanie činností uvedených v odseku 1 písm. b), h) a i) prostredníctvom poverenej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.60)

(3)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o

a)

náležitostiach žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, spôsobe overovania odbornej spôsobilosti, o vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti a o čase jeho platnosti,

b)

obsahu východiskovej správy a obsahu záznamu,

c)

obsahu informačného systému,

d)

spôsobe určenia podmienok kritérií na určenie odchylných hodnôt emisných limitov z dôvodu geografickej polohy alebo miestnych podmienok životného prostredia príslušnej prevádzky alebo technických charakteristík príslušnej prevádzky a ich vyhodnotenia s prihliadnutím na neúmerné zvýšenie nákladov v porovnaní s environmentálnym prínosom.

(4)

Ministerstvo

a)

sleduje výskum a vývoj v oblasti najlepších dostupných techník a uverejňovanie nových a aktualizovaných záverov o najlepších dostupných technikách,

b)

spolupracuje so združeniami prevádzkovateľov a prevádzkovateľmi v jednotlivých priemyselných odvetviach vo veciach zavádzania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách prevádzok,

c)

monitoruje a vyhodnocuje získané údaje z používania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách prevádzok a vyhodnotenia poskytuje inšpekcii a združeniam podnikateľov v jednotlivých priemyselných odvetviach.

§ 32 - Inšpekcia
(1)

Inšpekcia

a)

je správnym orgánom v integrovanom povoľovaní,

b)

vydáva záväzné stanovisko o výsledku konzultácií,

c)

vydáva potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov a záväzné stanovisko k potvrdeniam na čerpanie účelovej finančnej rezervy podľa osobitného predpisu,60a)

d)

je orgánom štátneho dozoru,

e)

ukladá opatrenia na nápravu,

f)

ukladá pokuty za správne delikty,

g)

vypracúva plány kontrol,

h)

vedie evidenciu povolení,

i)

rozhoduje o obmedzení činnosti prevádzky alebo o zastavení činnosti v prevádzke alebo v jej časti,

j)

na žiadosť správneho orgánu, rozhodujúceho podľa osobitných predpisov,61) vydáva vyjadrenie, či sa na činnosti v posudzovanej prevádzke vzťahuje konanie o vydanie povolenia podľa tohto zákona,

k)

ukladá opatrenie na nápravu podľa § 35a ods. 1 a zabezpečuje vykonanie opatrenia na nápravu podľa § 35a ods. 1 a 2,

l)

koná a rozhoduje podľa osobitného predpisu,55b)

m)

je správnym orgánom v konaní o vydanie súhlasu podľa osobitného predpisu,61a) ak ide o zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú súčasťou prevádzky, na

1.

dočasné užívanie stacionárneho zdroja alebo jeho časti na skúšobnú prevádzku; požiadavky na skúšobnú prevádzku sú ustanovené osobitným predpisom,61b)

2.

trvalé užívanie veľkého zdroja, stredného zdroja a malého zdroja, vrátane užívania po vykonaných zmenách.

(2)

Inšpekcia ako dotknutý orgán pri povoľovaní prevádzok na území iného členského štátu s cezhraničným vplyvom alebo s možným cezhraničným vplyvom na životné prostredie Slovenskej republiky zabezpečuje

a)

zasielanie stanoviska za Slovenskú republiku príslušnému orgánu iného členského štátu v lehote určenej orgánom iného členského štátu,

b)

informovanie verejnosti o konaní a o možnosti zasielať inšpekcii písomné vyjadrenia k povoľovaniu v lehote určenej s prihliadnutím k lehote podľa písmena a) a postúpenie vyjadrení verejnosti príslušnému orgánu iného členského štátu,

c)

zverejňovanie rozhodnutia príslušného orgánu iného členského štátu.

(3)

Ak inšpekcia zistí, že prevádzka na území iného členského štátu, ktorá je predmetom integrovaného povoľovania, môže mať významne nepriaznivý cezhraničný vplyv na životné prostredie Slovenskej republiky, požiada príslušný členský štát o zaslanie informácií, ktoré je potrebné poskytnúť a sprístupniť podľa odseku 2 písm. b) a ktoré slúžia ako podklad pre vydanie stanoviska podľa odseku 2 písm. a).

(4)

Inšpekcia poskytuje organizácii poverenej ministerstvom prevádzkovať informačný systém informácie, údaje, dokumenty a iné podklady na aktualizovanie informačného systému.

Štátny dozor
§ 33 - Prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia
(1)

Inšpekcia prehodnotí, a ak je to potrebné, aktualizuje podmienky určené v povolení, ak

a)

došlo k závažnému porušeniu podmienok určených v povolení,

b)

sa v prevádzke podľa oznámenia prevádzkovateľa alebo na základe vlastného zistenia pripravuje zmena používaných surovín a iných látok alebo používanej energie, zmena výrobného postupu a technológie alebo zmena spôsobu nakladania s odpadom,

c)

znečisťovanie spôsobované prevádzkou presiahlo normu kvality životného prostredia a je nevyhnutné prehodnotiť emisné limity určené v povolení alebo doplniť do povolenia nové emisné limity,

d)

je nevyhnutné určiť nové emisné limity v dôsledku zmeny normy kvality životného prostredia alebo zmeny právnych predpisov,

e)

prevádzková bezpečnosť výrobného procesu alebo činnosti technického zariadenia v prevádzke vyžaduje použitie inej techniky,

f)

bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách,

g)

sa na činnosť alebo na typ výrobného procesu v prevádzke nevzťahujú závery o najlepších dostupných technikách a vývojom v oblasti najlepších dostupných techník sa umožnilo významné zníženie emisií.

(2)

Inšpekcia povolenie prehodnotí, a ak je to potrebné, aktualizuje rozhodnutie podľa odseku 1 písm. f) do štyroch rokov od uverejnenia rozhodnutia o záveroch o najlepších dostupných technikách a zabezpečí, aby prevádzkovateľ dodržiaval podmienky povolenia. Pri prehodnocovaní sa zohľadňujú všetky nové alebo aktualizované závery o najlepších dostupných technikách, ktoré sa vzťahujú na prevádzku od udelenia alebo posledného prehodnotenia povolenia. Keď sa na základe opätovného preskúmania a aktualizácie povolenia zistí, že na zavedenie nových najlepších dostupných technik bude potrebná dlhšia doba ako štyri roky od uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách, príslušná inšpekcia môže stanoviť v podmienkach povolenia dlhšiu dobu, ak je to opodstatnené na základe kritérií podľa § 23 a 24.

(3)

Inšpekcia pri prehodnocovaní podmienok povolenia použije všetky informácie vyplývajúce z monitorovania alebo kontrol.

(4)

Prevádzkovateľ je povinný na účely kontroly plnenia povinností podľa odseku 1

a)

umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencií a iných písomností o prevádzke, poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia bezprostredne súvisiace s povolením a poskytnúť sprievod povereného zamestnanca prevádzkovateľa,

b)

ohlasovať inšpekcii všetky plánované zmeny charakteru alebo činnosti prevádzky alebo o jej rozšírení, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie, najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom,

c)

bezodkladne informovať inšpekciu o porušení podmienok povolenia,

d)

bezodkladne informovať inšpekciu o vzniku havárie alebo inej mimoriadnej udalosti alebo o nadmernom okamžitom úniku emisií alebo látok v prevádzke,

e)

pri porušení podmienok povolenia bezodkladne prijať opatrenia, ktoré zabezpečia bezodkladné opätovné splnenie požiadaviek povolenia,

f)

odstrániť v určenej lehote nedostatky zistené kontrolou prevádzky a vykonať dodatočné vhodné nápravné opatrenia v prevádzke uložené inšpekciou,

g)

monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení,

h)

viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov,

i)

inšpekcii oznamovať

1.

informácie, ktoré vychádzajú z výsledkov monitorovania emisií podľa § 21 ods. 2 písm. k) a iné požadované údaje, ktoré inšpekcii umožňujú overiť plnenie podmienok povolenia,

2.

ak sa uplatňuje § 24 ods. 3 písm. b), súhrn výsledkov monitorovania emisií v takej forme, ktorá umožňuje porovnanie s úrovňami znečisťovania súvisiacimi s najlepšími dostupnými technikami.

(5)

Inšpekcia je oprávnená pozastaviť činnosť v prevádzke, ak zistí porušenie podmienok povolenia, ktoré predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo hrozí spôsobenie okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie, prevádzkovaním prevádzok a zariadení podľa prílohy č. 1, kým nebude opäť zabezpečené splnenie opatrení a odstránenie nedostatkov podľa odseku 4 písm. e) a f).

§ 34 - Environmentálne kontroly
(1)

Environmentálna kontrola (ďalej len „kontrola“) je súbor činností vykonávaných inšpekciou s cieľom kontrolovať a presadzovať, aby prevádzkovatelia dodržiavali podmienky povolenia, monitorovanie vplyvu na životné prostredie vrátane miestnych zisťovaní vykonávaných v prevádzke, monitorovania emisií a kontrol vnútorných správ a nadväzujúcich dokumentov, overovania vlastného monitorovania, kontrolovania použitých techník a primeranosti environmentálneho riadenia prevádzky. Predmetom kontroly je aj zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok povolenia.

(2)

Inšpekcia vypracuje plán kontrol pre všetky prevádzky a pravidelne ho prehodnocuje a aktualizuje.

(3)

Plán kontrol obsahuje

a)

všeobecné posúdenie dôležitých problémov v oblasti životného prostredia,

b)

geografickú oblasť, na ktorú sa plán vzťahuje,

c)

register prevádzok, na ktoré sa plán vzťahuje,

d)

postup tvorby programov pre bežné kontroly podľa odseku 4,

e)

postup pre mimoriadne environmentálne kontroly podľa odseku 9,

f)

podmienky pre spoluprácu s inými orgánmi štátneho dozoru.

(4)

Program bežnej kontroly vypracúva inšpekcia v pravidelných intervaloch, súčasťou ktorého sa okrem iného určujú aj frekvencie kontrol pre rôzne typy prevádzok.

(5)

Inšpekcia vykoná kontrolu prevádzky najmenej raz za rok, ak na základe systematického hodnotenia environmentálnych rizík prevádzky podľa odseku 8 patrí k prevádzkam s najvyšším rizikom.

(6)

Inšpekcia vykoná bežnú kontrolu prevádzky najmenej raz za tri roky, ak na základe systematického hodnotenia environmentálnych rizík prevádzky podľa odseku 8 patrí k prevádzkam s najnižším rizikom.

(7)

Ak na základe vykonanej kontroly podľa odseku 5 alebo 6 inšpekcia zistí v prevádzke závažné nedodržanie podmienok povolenia, vykoná dodatočnú kontrolu v prevádzke do šiestich mesiacov od zistenia.

(8)

Systematické vyhodnocovanie environmentálnych rizík vychádza najmä z

a)

potenciálnych a skutočných vplyvov dotknutých prevádzok na ľudské zdravie a životné prostredie so zreteľom na úrovne znečisťovania a typy emisií, citlivosť miestneho prostredia a riziko havárií,

b)

dodržiavania podmienok povolenia v minulosti,

c)

účasti prevádzkovateľa v schéme Únie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS),62)

d)

certifikácie prevádzkovateľa podľa technickej normy.63)

(9)

Inšpekcia vykoná bezodkladne mimoriadnu kontrolu s cieľom prešetrenia podnetov v oblasti životného prostredia, závažných havárií alebo iných mimoriadnych udalostí (§ 27 ods. 1), a ak ide o nedodržanie podmienok povolenia a ak je to potrebné, prehodnotí povolenie pred jeho udelením alebo pred jeho aktualizáciou.

(10)

Inšpekcia vypracuje správu o kontrole, v ktorej sa zhodnotí dodržiavanie podmienok povolenia a určia sa opatrenia podľa § 21 ods. 2.

(11)

Inšpekcia doručí prevádzkovateľovi správu o kontrole do dvoch mesiacov od vykonania prvého miestneho zisťovania v prevádzke, v ktorej sa uskutočnila kontrola. Inšpekcia prerokuje s prevádzkovateľom výsledky vykonanej kontroly prevádzky, len ak boli kontrolou zistené nedostatky, a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia správy o kontrole. Prevádzkovateľ je povinný na výzvu inšpekcie prerokovať výsledky vykonanej kontroly.

(12)

Inšpekcia zašle správu o kontrole do dvoch mesiacov od ukončenia kontroly organizácii poverenej ministerstvom podľa § 31 ods. 2.

(13)

Po definitívnom ukončení činností a posúdení prevádzkovateľom stavu kontaminácie pôdy a podzemných vôd príslušnými nebezpečnými látkami, ktoré prevádzka používala, produkovala alebo vypúšťala podľa § 29, inšpekcia potvrdí výsledok posúdenia prevádzkovateľa na základe kontroly a dôkladne porovná výsledok hodnotenia prevádzkovateľa so skutočným stavom kontaminácie.

§ 35 - Opatrenia na nápravu
(1)

Ak inšpekcia na základe správy o kontrole podľa § 34 ods. 10 nezistí nedostatky, potvrdí súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

(2)

Ak inšpekcia zistí nedostatky,

a)

nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu,63a)

b)

uloží pokutu za zistený správny delikt,

c)

vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia alebo

d)

rozhodne o obmedzení činnosti prevádzky alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej časti, ak prevádzkovaním nastalo alebo hrozí závažné poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia alebo vznik značnej materiálnej škody.

(3)

Inšpekcia môže rozhodnúť o obmedzení činnosti v prevádzke alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej časti aj vtedy, keď prevádzkovateľ v určenej lehote nevykonal nariadené opatrenia na nápravu alebo nepodal v určenej lehote žiadosť o zmenu povolenia.

(4)

Dotknutými orgánmi v konaniach podľa odseku 3 sú správne orgány podľa osobitných predpisov.42)

(5)

Inšpekcia môže rozhodnúť o obmedzení činnosti v prevádzke alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej časti aj vtedy, ak prevádzka nemá právoplatné povolenie a vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1.

(6)

Na konanie o vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Rozhodnutie podľa odseku 5 nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia.

§ 35a - Osobitné opatrenie na nápravu na účel uzavretia skládky odpadov
(1)

Inšpekcia môže nariadiť prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý nesplnil povinnosť podať žiadosť podľa § 6 na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie a nesplnil všetky požiadavky a podmienky na vydanie súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod, aby vykonal úkony potrebné na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie v ním určenej lehote. Ak prevádzkovateľ skládky odpadov nevykonal všetky potrebné úkony podľa prvej vety v určenej lehote, inšpekcia môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie na stavebné práce, vykonanie týchto úkonov a vykonanie prác na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie aj na náklady prevádzkovateľa skládky odpadov.

(2)

Inšpekcia môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie na stavebné práce, vykonanie prác na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie aj na náklady prevádzkovateľa skládky odpadov, ak prevádzkovateľ nevykonal všetky potrebné práce v lehote určenej v povolení.

(3)

Ak inšpekcia zabezpečuje vykonanie úkonov a vykonanie prác podľa odsekov 1 a 2, je oprávnená použiť prostriedky účelovej finančnej rezervy; na použitie týchto prostriedkov sa primerane vzťahuje osobitný predpis.63b)

(4)

Do nákladov prevádzkovateľa skládky odpadov podľa odsekov 1 a 2 sa nezapočítavajú prostriedky účelovej finančnej rezervy použité podľa odseku 3.

§ 36 - Oprávnenia a povinnosti osôb vykonávajúcich štátny dozor
(1)

Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená v sprievode povereného zamestnanca prevádzkovateľa vstupovať na pozemky a do prevádzkových priestorov kontrolovaného, nahliadať do jeho prevádzkovej evidencie a dokladov používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie potrebnej na zdokumentovanie stavu veci na mieste, vykonávať potrebné zisťovania a požadovať potrebné údaje, informácie a vysvetlenia, pričom môže samostatne vykonať skúšky a odobratie vzoriek, meranie emisií, prietokov a iných prevádzkových parametrov. Ak prevádzkovateľ bezodkladne nezabezpečí povereného zamestnanca, ktorý má poskytnúť súčinnosť osobe vykonávajúcej štátny dozor podľa prvej vety, je osoba vykonávajúca štátny dozor oprávnená voľne a kedykoľvek vstupovať na pozemky a do prevádzkových priestorov kontrolovaného v spolupráci s orgánom Policajného zboru.

(2)

Ak porušením podmienok v povolení hrozí závažné poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia alebo vznik značnej materiálnej škody, inšpekcia je oprávnená obmedziť alebo zastaviť činnosť v prevádzke alebo v jej časti dovtedy, kým prevádzkovateľ nesplní povinnosti určené v § 33 ods. 4 písm. e) a f).

(3)

Inšpekcia je oprávnená vykonať kontrolu v rozsahu odseku 1 aj v prevádzke vykonávajúcej niektorú z činností uvedených v prílohe č. 1, ktorá nemá vydané povolenie podľa zákona, ak sa vyskytnú pochybnosti o porušení povinností podľa zákona.

(4)

Osoba vykonávajúca štátny dozor je povinná

a)

preukázať sa preukazom, ktorý je súčasne dokladom o jej poverení na výkon kontroly,

b)

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri výkone štátneho dozoru,

c)

dodržiavať bezpečnostné predpisy upravujúce činnosť v prevádzke.

(5)

Na výkon štátneho dozoru sa primerane vzťahuje osobitný predpis.67a)

§ 37 - Správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží pokutu prevádzkovateľovi, ktorý

a)

neoznámil údaje a informácie podľa § 33 ods. 4 písm. i),

b)

nevedie evidenciu a neuchováva údaje po určený čas podľa § 33 ods. 4 písm. h),

c)

nepodal žiadosť na základe výzvy inšpekcie podľa § 11 ods. 3,

d)

nepodal v určenej lehote na výzvu inšpekcie žiadosť o zmenu povolenia podľa § 20 ods. 2,

e)

nevykonal dodatočné nápravné opatrenie uložené inšpekciou podľa § 33 ods. 4 písm. f),

f)

nesplnil povinnosť vypracovať východiskovú správu podľa § 8,

g)

nesplnil povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. d), § 26 ods. 5 alebo podľa § 33 ods. 4 písm. g),

h)

neposkytol osobe vykonávajúcej štátny dozor pravdivé alebo úplné informácie a vysvetlenia podľa § 33 ods. 4 písm. a),

i)

neoznámil zmenu činnosti v prevádzke podľa § 26 ods. 1 písm. c) alebo neohlásil zmenu činnosti v prevádzke podľa § 26 ods. 1 písm. e),

j)

uviedol v žiadosti podľa § 7 alebo v konaní podľa § 3 ods. 1 nepravdivé alebo neúplné údaje, ktoré môžu mať vplyv na integrované povoľovanie,

k)

neoznámil bez zbytočného odkladu vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu udalosť, alebo nadmerný okamžitý únik emisií alebo látok do okolitého prostredia podľa § 33 ods. 4 písm. d),

l)

nevykonal opatrenia podľa § 21 ods. 2 písm. n) po definitívnom ukončení činností,

m)

vykonáva činnosť v prevádzke bez povolenia alebo neplní povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b),

n)

neuzavrel skládku odpadov alebo jej časť alebo nevykonal jej rekultiváciu v lehote podľa § 26 ods. 9,

o)

nepožiadal o kolaudáciu stavby v lehote podľa § 26 ods. 10,

p)

neobmedzil činnosť v prevádzke alebo nezastavil činnosť v prevádzke alebo v jej časti na základe rozhodnutia inšpekcie podľa § 19 ods. 2 alebo podľa § 20 ods. 3,

q)

nesplnil niektorú z povinností podľa § 26 ods. 2 až 4 alebo ods. 8,

r)

nesplnil informačnú povinnosť podľa § 33 ods. 4 písm. c),

s)

nevykonal opatrenie uložené inšpekciou podľa § 33 ods. 4 písm. e),

t)

nesplnil povinnosť podľa § 40e ods. 1.

(2)

Za porušenie povinností podľa odseku 1 písm. a), b), d), g) až i) a r) inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 100 eur do 33 000 eur.

(3)

Za porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. c) inšpekcia uloží pokutu od 1 000 eur do 150 000 eur.

(4)

Za porušenie povinností podľa odseku 1 písm. e), f), j) až m), p), q), s) a t) inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 1000 eur do 333 000 eur.

(5)

Za porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. n) alebo písm. o) inšpekcia uloží pokutu od 150 000 eur do 1 000 000 eur.

(6)

Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu 20 000 eur, ak prevádzkovateľ neumožnil osobe vykonávajúcej štátny dozor kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, fyzickú prehliadku prevádzky, odber vzoriek alebo vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencií a iných písomností o prevádzke.

(7)

Pri rozhodovaní o výške pokuty orgán štátneho dozoru prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, čas trvania protiprávneho stavu, na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.

(8)

Ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu rovnakej povinnosti, za ktorú už bola uložená pokuta, orgán štátneho dozoru môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty.

(9)

Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, v ktorom sa orgán štátneho dozoru dozvedel, že prevádzkovateľ porušil povinnosť ustanovenú v tomto zákone, alebo prevádzkuje prevádzku bez povolenia alebo v rozpore s ním, najneskôr však do troch rokov odo dňa, v ktorom k porušeniu povinnosti došlo.

(10)

Výnos pokút uložený podľa zákona je príjmom Environmentálneho fondu.

§ 38 - Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania
(1)

Ministerstvo zriaďuje informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (ďalej len „informačný systém“) na zabezpečenie

a)

komplexného zberu údajov a informácií o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania okrem údajov, ktoré sa zhromažďujú podľa osobitného predpisu,68) a

b)

zverejnenia údajov a informácií na webovom sídle ministerstva,

c)

poskytovania údajov orgánom Európskej únie,

(2)

Informačný systém je informačným systémom verejnej správy.69)

(3)

Prevádzkovateľ informačného systému je oprávnený požadovať potrebné údaje a vysvetlenia súvisiace s prevádzkovaním informačného systému od orgánov verejnej správy, štátnej správy alebo ktorejkoľvek podriadenej organizácie v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 39 - Spoločné ustanovenie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,70) ak tento zákon v § 4, 6, 7, § 9 až 12, § 15 až 19, § 21, 25, § 26 ods. 9, § 29, § 35 ods. 6 a § 40g ods. 3 neustanovuje inak.

§ 40 - Prechodné ustanovenia
(1)

Prevádzkovateľ, ktorý má v úmysle vykonávať činnosť aj po 6. júli 2015 a nemá povolenie, je povinný podať žiadosť v lehote do dvoch mesiacov odo dňa výzvy inšpekcie, inak najneskôr do 31. decembra 2014 na činnosti uvedené v prílohe č. 1 v

a)

kategórii 1.1. na činnosti s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo presahujúcim 50 MW,

b)

kategórii 1.4. písm. b),

c)

kategóriách 4.1. až 4.6. na činnosti týkajúce sa výroby biologickým spracovaním,

d)

kategóriách 5.1. a 5.2. na činnosti, na ktoré sa nevzťahuje doterajší predpis,

e)

kategóriách 5.3. písm. a) tretí až piaty bod,

f)

kategórii 5.3. písm. b),

g)

kategóriách 5.5. a 5.6.,

h)

kategórii 6.1. písm. c),

i)

kategórii 6.4. písm. b) na činnosti, na ktoré sa nevzťahuje doterajší predpis,

j)

kategóriách 6.10. a 6.11.

(2)

Prevádzkovatelia vykonávajúci činnosti uvedené v odseku 1 môžu vykonávať činnosti bez povolenia do 6. júla 2015, po tomto dátume sa jeho činnosti považujú za činnosti vykonávané v rozpore s týmto zákonom. Do dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia sa na činnosti vykonávané v takejto prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia. Tie časti rozhodnutia, ktorých činnosť je obsiahnutá v povolení, dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia strácajú platnosť.

(3)

Do začatia integrovaného povoľovania prevádzok uvedených v odseku 1 sa na ich povoľovanie alebo na povoľovanie ich zmien vzťahujú doterajšie predpisy.

(4)

Inšpekcia rozhodne o žiadostiach podaných podľa odseku 1 do 6. júla 2015.

(5)

Podľa doterajších predpisov sa postupuje najneskôr do 7. januára 2014 v existujúcich prevádzkach alebo prevádzkach, ktoré podali úplnú žiadosť do účinnosti tohto zákona, ak boli tieto prevádzky uvedené do užívania pred 7. januárom 2014 a ak sa v nich vykonáva niektorá z činností uvedených v prílohe č. 1 v

a)

kategórii 1.1. na činnosti s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo presahujúcim 50 MW,

b)

kategóriách 1.2. a 1.3.,

c)

v kategórii 1.4. písm. a),

d)

kategóriách 2.1. až 2.6.,

e)

v kategóriách 3.1. až 3.5.,

f)

v kategóriách 4.1. až 4.6. na činnosti týkajúce sa výroby chemickým spracovaním,

g)

v kategóriách 5.1. a 5.2. na činnosti, na ktoré sa vzťahuje doterajší predpis,

h)

v kategórii 5.3. písm. a) bodoch 1. a 2.,

i)

v kategórii 5.4.,

j)

v kategórii 6.1. písm. a) a b),

k)

v kategóriách 6.2. a 6.3.,

l)

v kategórii 6.4. písm. a),

m)

v kategórii 6.4. písm. b) na činnosti, na ktoré sa vzťahuje doterajší predpis,

n)

v kategórii 6.4. písm. c) a v kategóriách 6.5. až 6.9.

(6)

Povolenia pre prevádzky podľa odseku 5 sa zosúladia postupom podľa § 33 s požiadavkami tohto zákona do 7. januára 2014.

(7)

Začaté a neukončené konania sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(8)

Začaté a neukončené konania o uložení pokuty sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(9)

Orgán štátneho dozoru pri aktualizácii podmienok povolenia pre prevádzky, ktorých činnosť zahŕňa používanie, výrobu alebo vypúšťanie príslušných nebezpečných látok a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky, a ktoré majú vydané povolenie pred účinnosťou tohto zákona alebo podali žiadosť pred účinnosťou tohto zákona, vyžaduje predloženie východiskovej správy, a to pri prvej aktualizácii po 15. marci 2013.

(10)

Ak činnosť zahŕňa používanie, výrobu alebo vypúšťanie nebezpečných látok podľa § 26 ods. 3 a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky a prevádzka má vydané povolenie pred účinnosťou tohto zákona alebo prevádzkovateľ podal žiadosť pred účinnosťou tohto zákona, prevádzkovateľ pripraví a predloží východiskovú správu orgánu štátneho dozoru pri prvej aktualizácii povolenia.

(11)

Až do prijatia príslušného rozhodnutia o záveroch o najlepších dostupných technikách sa za závery o najlepších dostupných technikách podľa § 2 písm. n) okrem § 24 ods. 3 a § 24 ods. 5 považujú súhrny uvedené v referenčných dokumentoch o najlepších dostupných technikách, ktoré boli prijaté pred 7. januárom 2011.

(12)

Ak činnosť zahŕňa používanie, výrobu alebo vypúšťanie nebezpečných látok40) a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky a prevádzka má vydané povolenie pred účinnosťou tohto zákona alebo prevádzkovateľ podal žiadosť pred účinnosťou tohto zákona, prevádzkovateľ pripraví a predloží východiskovú správu orgánu štátneho dozoru pri prvej aktualizácii alebo prehodnotení povolenia.

§ 40a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Konanie o uložení pokuty začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov.

§ 40b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorej kapacita je k 1. januáru 2016 naplnená alebo ktorej k 1. januáru 2016 uplynula doba platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie, je povinný požiadať o udelenie súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie do 30. júna 2016, ak o vydanie tohto súhlasu nepožiadal do 1. januára 2016, inak sa jeho činnosť považuje za činnosť v rozpore s týmto zákonom.

§ 40c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Začaté a neskončené konania sa skončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.

(2)

Začaté a neskončené konania o uložení pokuty sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.

§ 40d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2017
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2017.

(2)

Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2017; podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. júla 2017 sa dokončia iba vtedy, ak je to pre osobu priaznivejšie.

§ 40e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018
(1)

Prevádzkovateľ skládky odpadu alebo jej časti, uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie do 15. júla 2009 a ktorý nesplnil povinnosť podľa osobitného predpisu70a) k 30. júnu 2018, je povinný na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie a monitorovanie podať žiadosť podľa § 6 do 31. októbra 2018. Povinnosť podať žiadosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na prevádzkovateľa, ak k 30. júnu 2018

a)

konanie o vydanie zmeny povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie nebolo právoplatne skončené,

b)

konanie o vydanie zmeny povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie, bolo právoplatne skončené vydaním rozhodnutia na uskutočnenie stavby uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie.

(2)

Ustanovenia § 11a a 26a sa použijú v konaní o vydanie zmeny povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, začatom a právoplatne neskončenom do 30. júna 2018.

(3)

Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené do 30. júna 2018 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2018.

§ 40f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

K skládke odpadov alebo jej časti, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ skládky odpadov, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 26 ods. 11, nemožno od 1. januára 2019 povoliť rozšírenie skládky odpadov o nové časti, rozšírenie časti skládky odpadov alebo navýšenie kapacity skládky odpadov alebo jej časti.

§ 40g - Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)

V konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania, alebo nazerania do spisov, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutí podľa tohto zákona neplynú v čase odo dňa účinnosti tohto zákona až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Miestna ohliadka alebo ústne pojednávanie alebo ich vykonanie na žiadosť účastníka konania počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa vykonáva v nevyhnutnom rozsahu.

(2)

Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 poveriť prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorému bolo udelené integrované povolenie podľa § 3 ods. 3 písm. a) a c) štvrtého bodu, na prijatie a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu v súvislosti s opatreniami počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

(3)

Na konanie o vydaní poverenia podľa odseku 2 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

§ 40h - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021
(1)

Súhlasy podľa § 3 ods. 3 písm. c) šiesty bod vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2021 strácajú platnosť 1. novembra 2021; prevádzkovateľ je povinný do 30 dní od účinnosti tohto zákona predložiť doklad o registrácii podľa § 7 ods. 2 písm. i). Inšpekcia začne konanie o vydanie zmeny povolenia v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) a určí podmienky zhromažďovania nebezpečných odpadov produkovaných v prevádzke30a)podľa § 21 ods. 2 písm. f) najneskôr do 12 mesiacov od účinnosti tohto zákona. V konaniach podľa § 11, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. októbra 2021, inšpekcia určí aj požiadavky podľa § 21 ods. 2 písm. f).

(2)

Podmienky povolenia, ktorých súčasťou sú aj súhlasy podľa § 3 ods. 3 písm. c) vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2021, ktoré sa od 1. januára 2021 nemôžu predĺžiť podľa osobitného predpisu,15) ostávajú v platnosti do vydania zmeny povolenia nového súhlasu, ak prevádzkovateľ splnil podmienky podľa § 11 ods. 8. V konaniach o vydanie predĺženia platnosti takéhoto súhlasu, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. októbra 2021, inšpekcia vydá nový súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. c).

§ 40i - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2023

Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2023 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2023.

§ 41

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 42 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa:

1.

Čl. I zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. IV zákona č. 205/2004 Z. z., čl. II zákona č. 220/2004 Z. z., čl. III zákona č. 572/2004 Z. z., čl. XIX zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., čl. XII zákona č. 515/2008 Z. z. a čl. VI zákona č. 258/2011 Z. z.

2.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 63/2008 Z. z.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z. zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z.., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010, zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z .z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z. a zákona č. 8/2013 Z. z. sa mení takto:

V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie položky 171a a 171b znejú:

„Položka 171a
a)
Predbežné prerokovanie žiadosti prevádzkovateľom so Slovenskou inšpekciou životného prostredia39ca) .......... 100 eur

b)
Vydanie integrovaného povolenia39cb) ....... 1 400 eur

c)
Zmena integrovaného povolenia39cc) ............ 500 eur

Splnomocnenie
1.
Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky až o 50 % v závislosti od rozsahu a náročnosti posudzovania prevádzky alebo zmeny v nej.

2.
Správny orgán môže upustiť od vybrania poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky, ak sa žiadosť o zmenu povolenia podáva na výzvu z dôvodov uvedených v § 30 ods. 1 písm. c), d), e) a f) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Položka 171b
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia39cd) ..........100 eur“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 39ca až 39cd znejú:

„39ca)
§ 4 ods. 5 zákona č. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39cb)
§ 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.

39cc)
§ 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.

39cd)
§ 5 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z. a zákona č. 447/2012 Z. z. sa mení takto:

V prílohe č. 2 skupine č. 214 - Ostatné poradovom č. 68 stĺpec Poznámka znie: „§ 5 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

Čl. IV

Zákon č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe sa mení takto:

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno o) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno o).

Čl. V

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 4/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Do národného registra znečisťovania sa oznamujú údaje o množstvách prenesených odpadov a o množstvách znečisťujúcich látok bez zohľadnenia určených prahových hodnôt
a)
uvoľňovaných do ovzdušia,

b)
uvoľňovaných do vody,

c)
uvoľňovaných do pôdy a

d)
prenášaných v odpadových vodách.“.

2.
V § 6 ods. 14 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

Čl. VI

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 448/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 65b sa vkladá § 65c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠65c
Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2013
Platnosť záverečného stanoviska k činnosti vydaného pred 1. decembrom 2011, ktoré nestratilo platnosť k 15. marcu 2013, je sedem rokov odo dňa jeho vydania.“.

Čl. VII

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 258/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 2 písmeno i) znie:

„i)
prevádzkou veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia,12)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12)
§ 3 ods. 2 písm. a) a § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.“.

2.
V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť formou uzatvorenia zmluvy o poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu alebo formou zmluvného zabezpečenia vyhovujúceho spôsobu finančného krytia tejto zodpovednosti napríklad zárukou banky alebo účelovo viazaným účtom.“.

3.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Prevádzkovateľ pracovnej činnosti je povinný preukázať príslušnému orgánu spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody a bezodkladne ho písomne informovať o všetkých jeho zmenách.“.

4.
V § 18 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 4.“.
5.
V § 22 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 4.“.

Čl. VIII

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2013.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Paška v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z.

  ZOZNAM PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ

  Uvedené prahové hodnoty sa všeobecne vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo výstupy. Ak sa niekoľko činností spadajúcich do toho istého opisu činnosti s prahom vykonáva v tej istej prevádzke, kapacity týchto činností sa spočítajú. Ak ide o činnosti nakladania s odpadmi, tento výpočet sa použije na úrovni činností v kategórii 5.1., v kategórii 5.3. písm. a) a v kategórii 5.3. písm. b).

  KATEGÓRIE PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ

  1.

  Energetika

  1.1.

  Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.

  1.2.

  Rafinácia minerálnych olejov a plynov.

  1.3.

  Výroba koksu.

  1.4.

  Splyňovanie alebo skvapalňovanie

  a)

  uhlia,

  b)

  iných palív v spaľovacích zariadeniach alebo prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 20 MW.

  2.

  Výroba a spracovanie kovov

  2.1.

  Praženie alebo spekanie kovovej rudy vrátane sírnikovej rudy.

  2.2.

  Výroba surového železa alebo ocele z prvotných alebo druhotných surovín vrátane kontinuálneho odlievania s kapacitou presahujúcou 2,5 tony za hodinu.

  2.3.

  Spracovanie železných kovov:

  a)

  prevádzkovanie valcovní na valcovanie za tepla s kapacitou väčšou ako 20 ton surovej ocele za hodinu;

  b)

  prevádzkovanie kováční s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno kladivo, kde spotreba tepelnej energie presahuje 20 MW;

  c)

  nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.

  2.4.

  Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.

  2.5.

  Spracovanie neželezných kovov:

  a)

  výroba surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými postupmi;

  b)

  tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov a prevádzkovanie zlievarne neželezných kovov, s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre ostatné kovy.

  2.6.

  Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3.

  3.

  Priemysel spracovania nerastov

  3.1.

  Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého:

  a)

  výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň,

  b)

  výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň,

  c)

  výroba oxidu horečnatého v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

  3.2.

  Výroba azbestu alebo výroba výrobkov s obsahom azbestu.

  3.3.

  Výroba skla vrátane sklených vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.

  3.4.

  Tavenie nerastných látok vrátane výroby minerálnych vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.

  3.5.

  Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m3 a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/m3.

  4.

  Chemický priemysel

  Na účely tejto časti výroba v zmysle kategórií činností uvedených v tejto časti znamená výrobu v priemyselnom meradle na základe chemického alebo biologického spracovania látok alebo skupín látok uvedených v kategóriách 4.1. až 4.6.

  4.1.

  Výroba organických chemikálií, ktorými sú

  a)

  jednoduché uhľovodíky, ako sú lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické uhľovodíky;

  b)

  organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice;

  c)

  organické zlúčeniny síry;

  d)

  organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty;

  e)

  organické zlúčeniny fosforu;

  f)

  halogénderiváty uhľovodíkov;

  g)

  organokovové zlúčeniny;

  h)

  plastické hmoty, ktorými sú polyméry, syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe;

  i)

  syntetické kaučuky;

  j)

  farbivá a pigmenty;

  k)

  povrchovo aktívne látky.

  4.2.

  Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú

  a)

  plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid - fosgén;

  b)

  kyseliny, a to kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a kyselina siričitá;

  c)

  zásady, a to hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný;

  d)

  soli, a to chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, peroxoboritan, dusičnan strieborný;

  e)

  nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, najmä karbid vápnika, kremík, karbid kremíka.

  4.3.

  Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka - jednoduché alebo zložené hnojivá.

  4.4.

  Výroba prípravkov na ochranu rastlín alebo výrobu biocídov.

  4.5.

  Výroba farmaceutických výrobkov vrátane medziproduktov.

  4.6.

  Výroba výbušnín.

  5.

  Nakladanie s odpadmi

  5.1.

  Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov71) s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností:

  a)

  biologická úprava;

  b)

  fyzikálno-chemická úprava;

  c)

  zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2;

  d)

  opätovné balenie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2;

  e)

  spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel;

  f)

  recyklácia alebo spracovanie anorganických materiálov iných ako kovy alebo zlúčeniny kovov;

  g)

  regenerácia kyselín alebo zásad;

  h)

  spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia;

  i)

  spätné získavanie komponentov z katalyzátorov;

  j)

  prečistenie oleja alebo jeho iné opätovné použitie;

  k)

  ukladanie na povrchu.

  5.2.

  Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o

  a)

  odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu;

  b)

  nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.

  5.3.

  a)

  Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností okrem činností, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy:72)

  1.

  biologická úprava;

  2.

  fyzikálno-chemická úprava;

  3.

  predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie;

  4.

  spracovanie trosky a popola;

  5.

  spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok;

  b)

  zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa jednu alebo viacero z nasledovných činností, ale nezahŕňa činnosti, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy:72)

  1.

  biologická úprava;

  2.

  predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie;

  3.

  spracovanie trosky a popola;

  4.

  spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok.

  Ak je jedinou činnosťou v rámci spracovania odpadu anaeróbna digescia, prahovou kapacitou tejto činnosti je 100 t za deň.

  5.4.

  Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

  5.5.

  Dočasné ukladanie nebezpečného odpadu, na ktoré sa nevzťahuje bod 5.4, pokým sa nevykonajú niektoré z činností uvedených v bodoch 5.1, 5.2, 5.4 a 5.6 s celkovou kapacitou väčšou ako 50 t, okrem dočasného ukladania na mieste vzniku odpadu, v lehote ustanovenej osobitnými predpismi.74)

  5.6.

  Podzemné ukladanie nebezpečného odpadu s celkovou kapacitou väčšou ako 50 t.

  6.

  Ostatné činnosti

  6.1.

  Výroba v priemyselných zariadeniach:

  a)

  buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov;

  b)

  papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň;

  c)

  jedného alebo viacerých z druhov dosiek na báze dreva: lisované dosky s orientovaných mikrodýh, drevotrieskové alebo drevovláknité dosky s výrobnou kapacitou väčšou ako 600 m3 za deň.

  6.2.

  Predpríprava, ktorá obsahuje činnosti, ako je pranie, bielenie, mercerizácia alebo farbenie textilných vláken alebo textílií s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.

  6.3.

  Vyčiňovanie koží a kožušín s kapacitou spracovania väčšou ako 12 t hotových výrobkov za deň.

  6.4.

  a)

  Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.

  b)

  Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:

  1.

  iba zo surovín živočíšneho pôvodu - okrem prípadov, keď ide výlučne o mlieko - s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 75 t za deň;

  2.

  iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku;

  3.

  zo surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu v kombinovaných alebo oddelených výrobkoch s výrobnou kapacitou hotových výrobkov v tonách za deň väčšou ako:

  - 75, ak A sa rovná 10 alebo viac, kde „A“ predstavuje podiel materiálu živočíšneho pôvodu v percentách hmotnosti výrobnej kapacity hotových výrobkov; alebo

  - [300 - (22,5 × A)] vo všetkých ostatných prípadoch, kde „A“ predstavuje podiel materiálu živočíšneho pôvodu v percentách hmotnosti výrobnej kapacity hotových výrobkov.

  Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta.

  Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko.

  c)

  Výlučne spracovanie a úprava mlieka, ak je množstvo odoberaného mlieka väčšie ako 200 t za deň - priemerná hodnota vyrátaná za rok.

  6.5.

  Odstraňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.

  6.6.

  Intenzívny chov hydiny75) alebo ošípaných s miestom pre viac ako

  a)

  40 000 ks hydiny;

  b)

  2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo

  c)

  750 ks prasníc.

  6.7.

  Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok.

  6.8.

  Výroba uhlíka - ide o uhlie pálené pri vysokej teplote - alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou.

  6.9.

  Zachytávanie toku CO2 z prevádzky a súvisiace povrchové, prepravné a vtláčacie zariadenia na účely trvalého ukladania do geologického prostredia podľa osobitného predpisu.21)

  6.10.

  Konzervovanie dreva a výrobkov z dreva chemickými látkami s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 m3 za deň okrem výlučného ošetrenia proti plesni.

  6.11.

  Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy75a) a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 39/2013 Z. z.

  KRITÉRIÁ NA URČOVANIE NAJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNÍK

  1.

  Používanie nízkoodpadovej technológie.

  2.

  Používanie menej nebezpečných látok.

  3.

  Podpora zhodnocovania a recyklácie látok, ktoré vznikajú alebo sa používajú v technologickom procese alebo pri zhodnocovaní a recyklácii odpadov.

  4.

  Porovnateľné procesy, zariadenia alebo prevádzkové metódy, ktoré už boli úspešne vyskúšané v priemyselnom meradle.

  5.

  Technický rozvoj a vývoj vedeckých poznatkov a ich interpretácia.

  6.

  Charakter, účinky a množstvo príslušných emisií.

  7.

  Dátumy uvedenia nových alebo existujúcich zariadení do prevádzky.

  8.

  Čas potrebný na zavedenie najlepšej dostupnej techniky.

  9.

  Spotreba a druh surovín (vrátane vody) používaných v technologickom procese a ich energetická účinnosť.

  10.

  Požiadavka prevencie alebo zníženia celkových účinkov emisií na životné prostredie na minimum a z toho vyplývajúcich rizík pre životné prostredie.

  11.

  Požiadavka prevencie havárií a minimalizácia ich následkov na životné prostredie.

  12.

  Informácie uverejňované verejnými medzinárodnými organizáciami.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 39/2013 Z. z.

  ZOZNAM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

  A.

  OVZDUŠIE

  1.

  Oxid siričitý a ostatné zlúčeniny síry.

  2.

  Oxidy dusíka a ostatné zlúčeniny dusíka.

  3.

  Oxid uhoľnatý.

  4.

  Prchavé organické zlúčeniny.

  5.

  Kovy a ich zlúčeniny.

  6.

  Tuhé znečisťujúce látky vrátane jemných častíc.

  7.

  Azbest (suspendované častice, vlákna).

  8.

  Chlór a jeho zlúčeniny.

  9.

  Fluór a jeho zlúčeniny.

  10.

  Arzén a jeho zlúčeniny.

  11.

  Kyanidy.

  12.

  Látky a zmesi, pri ktorých bolo dokázané, že pri prenose vzduchom majú karcinogénne alebo mutagénne účinky alebo vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť reprodukciu.

  13.

  Polychlórované dibenzodioxíny a polychlórované dibenzofurány.

  B.

  VODA

  1.

  Organické zlúčeniny halogénov a látky, ktoré môžu vo vodnom prostredí takéto zlúčeniny vytvárať.

  2.

  Organické zlúčeniny fosforu.

  3.

  Organické zlúčeniny cínu.

  4.

  Látky a zmesi, pri ktorých bolo dokázané, že vo vodnom prostredí alebo pri prenose vodným prostredím majú karcinogénne alebo mutagénne účinky alebo vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť reprodukciu.

  5.

  Perzistentné uhľovodíky a perzistentné a bioakumulovateľné toxické organické látky.

  6.

  Kyanidy.

  7.

  Kovy a ich zlúčeniny.

  8.

  Arzén a jeho zlúčeniny.

  9.

  Biocídy a prípravky na ochranu rastlín.

  10.

  Rozptýlené materiály.

  11.

  Látky prispievajúce k eutrofizácii (hlavne dusičnany a fosfáty).

  12.

  Látky s nepriaznivým vplyvom na kyslíkovú bilanciu (ktoré možno merať pomocou ukazovateľov ako sú BSK, CHSK atď.).

  13.

  Prioritné látky podľa osobitného predpisu.76)

  Príloha č. 4 k zákonu č. 39/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).

Poznámky

 • 1)

  § 2 ods. 2 písm. b) a q) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 15 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

 • 2a)

  § 2, 4 a 6 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 4 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z.

 • 8)

  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z., zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 10)

  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 258/2011 Z. z.

 • 11)

  § 17 ods. 1, 18 ods. 1 a 9, 26 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 27 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 13)

  § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 13a)

  § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 13b)

  § 26 ods. 1 písm. g) zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 13c)

  § 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 13d)

  § 26 ods. 1 písm. i) zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 13e)

  § 31 ods. 7 zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 14)

  Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 14a)

  § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  Zákon č. 79/ 2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 15a)

  § 36 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 15b)

  § 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  § 8 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení zákona č. 359/2007 Z. z.

 • 18)

  § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  Zákon č. 258/2011 Z. z.

 • 21a)

  § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 24)

  § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 25)

  § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 27)

  § 30 zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 28)

  § 7 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 29)

  § 19 ods. 2 Správneho poriadku.

 • 30)

  § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.

 • 30a)

  § 8 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z.

 • 31)

  § 7 zákona č. 258/2011 Z. z.

 • 32)

  Zákon č. 258/2011 Z. z.

 • 33)

  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z., zákon č. 258/2011 Z. z.

 • 34)

  § 8 ods. 6 zákona č. 128/2015 Z. z.

 • 35)

  § 32 až 42 a § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 36)

  § 58 ods. 1 a § 143 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 37)

  Položka 171a časti X Životné prostredie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 37a)

  § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 38)

  § 3 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 39)

  Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.

 • 40)

  § 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).

 • 41)

  § 14 Správneho poriadku.

 • 42)

  Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 137/2010 Z. z. Zákon č. 258/2011 Z. z.

 • 43)

  Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 43a)

  § 69 ods. 4 písm. e) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 44)

  § 140a a 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 45)

  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 46)

  Čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky.

 • 46a)

  § 3 až 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

 • 46b)

  § 24 až 26 Správneho poriadku.

 • 46c)

  § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 46d)

  § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 47)

  § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

 • 47a)

  § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.§ 38 zákona č. 24/2006 Z. z.

 • 47b)

  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 258/2011 Z. z.

 • 48)

  § 47 Správneho poriadku.

 • 48a)

  § 27 zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 48b)

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. ..../2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

 • 48c)

  § 22 ods. 2 zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 48d)

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. ..../2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

 • 48e)

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. ..../2023 Z. z. o kvalite ovzdušia. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. ..../2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

 • 49)

  § 66 až 70 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 50)

  Napríklad zákon č. 137/2010 Z. z.

 • 51)

  Príloha č. 1 k zákonu č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 52)

  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z.

 • 53)

  § 5 ods. 2 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2010 Z. z.

 • 54)

  § 8 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

 • 55)

  § 5 ods. 3 zákona č. 205/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 55a)

  § 114c ods. 13 písm. b), ods. 14 a 15 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.

 • 55b)

  § 114c zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.

 • 56)

  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

 • 57)

  § 2 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 58)

  § 3 až 10 zákona č. 359/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 60)

  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 60a)

  § 24 ods. 5 a 9 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.

 • 61)

  Napríklad § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 61a)

  § 60 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 61b)

  § 30 zákona č. 146/2023 Z. z.

 • 62)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009).

 • 63)

  STN EN ISO 14001 (83 9001) Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie.

 • 63a)

  Napríklad § 66 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 63b)

  § 24 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.

 • 67a)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

 • 68)

  Zákon č. 205/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 69)

  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

 • 70)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 70a)

  § 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z.

 • 71)

  § 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z.

 • 72)

  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z., zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

 • 73)

  § 2 ods. 18 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 74)

  § 21 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z.

 • 75)

  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.

 • 75a)

  § 36 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 76)

  Príloha č. 1, zoznam III k zákonu č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore