Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.11.2021

Platnosť od: 28.02.2013
Účinnosť od: 01.11.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14JUDDS18EUPP1ČL0

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.11.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 39/2013 s účinnosťou od 01.11.2021 na základe 372/2021

Legislatívny proces k zákonu 372/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
práva a povinnosti osôb na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, ...
b)
odbornú spôsobilosť na poskytovanie odborného poradenstva na úseku integrovanej prevencie a kontroly ...
c)
postupy v procese integrovaného povoľovania,
d)
informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného ...
f)
sankcie za porušenie povinností,
g)
podávanie správ Európskej komisii, ktoré súvisia s integrovanou prevenciou a kontrolou znečisťovania ...
h)
systém výmeny informácií o najlepších dostupných technikách, zriadenie a činnosť technických skupín ...
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na znečisťovanie životného prostredia spôsobované

a)
vnikaním rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia1) do životného prostredia,
b)
zámerným uvoľňovaním geneticky modifikovaných organizmov alebo geneticky modifikovaných mikroorganizmov2) ...
c)
prevádzkami slúžiacimi na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov,2a)
d)
mobilnými zdrojmi znečisťovania životného prostredia.3)
§ 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

a)

integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania ...

b)

látka je chemický prvok a jeho zlúčeniny okrem

1.

rádioaktívnych látok,4)

2.

geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov,5)

c)

znečisťovanie je priame alebo nepriame zavádzanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou ...

d)

prevádzka, okrem prevádzky podľa § 1 ods. 2 písm. c), je

1.

stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac priemyselných činností uvedených ...

2.

stacionárna technická jednotka iná ako v prvom bode, ktorej prevádzkovateľ dobrovoľne požiadal o vydanie ...

e)

zariadenie je samostatný technologický celok časti prevádzky,

f)

prevádzkovanie je využívanie integrovaného povolenia na výkon činnosti alebo činností v prevádzke určených ...

g)

prevádzkovateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje ...

h)

stavebník je osoba, ktorá zodpovedá za stavebnú činnosť s cieľom vybudovať prevádzku na činnosť podľa ...

i)

emisia je priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo ...

j)

emisný limit je množstvo emisií vyjadrené v špecifických ukazovateľoch, koncentráciách alebo úrovniach ...

k)

norma kvality životného prostredia je súbor požiadaviek podľa osobitných predpisov o ochrane životného ...

l)

podstatná zmena je akákoľvek zmena charakteru alebo činnosti alebo rozšírenie prevádzky, ak zmena alebo ...

m)

nová technika je technika pre priemyselnú činnosť, ktorá by pri ďalšom komerčnom rozšírení mohla poskytnúť ...

n)

najlepšia dostupná technika je najúčinnejší a najpokrokovejší stav rozvoja činností, technológií a spôsob ...

1.

technika je použitá technológia v prevádzke, spôsob, akým je prevádzka navrhnutá, postavená, udržiavaná, ...

2.

dostupná technika je technika vyvinutá do takej miery, ktorá dovoľuje jej použitie v príslušnom priemyselnom ...

3.

najlepšia technika je najúčinnejšia technika na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného ...

o)

referenčný dokument o najlepších dostupných technikách je dokument, ktorý je výsledkom výmeny informácií ...

p)

závery o najlepších dostupných technikách sú dokumentom, ktorý obsahuje časti referenčného dokumentu ...

q)

úrovne znečisťovania zodpovedajúce najlepším dostupným technikám sú škálou úrovní znečisťovania dosiahnutých ...

r)

pôda je vrchná vrstva zemskej kôry, ktorá sa nachádza medzi podložím a povrchom, skladá sa z minerálnych ...

Integrované povoľovanie
§ 3 - Konanie o vydanie integrovaného povolenia
(1)

Integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a určujú podmienky vykonávania činností ...

(2)

Výsledkom integrovaného povoľovania je integrované povolenie (ďalej len „povolenie“). Povolenie je rozhodnutie, ...

(3)

Súčasťou integrovaného povoľovania je

a)
v oblasti ochrany ovzdušia11)
1.
súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania ...
2.
súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov ...
3.
súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov ...
4.
súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, ...
5.
súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov ...
6.
súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov alebo stavby zariadenia na spoluspaľovanie ...
7.
rozhodnutie o povolení ďalšej prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ...
8.
súhlas alebo schválenie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov alebo technických požiadaviek ...
9.
určenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich ...
10.
určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,
11.
určenie výnimiek z emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a z monitorovania ...
12.
určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých ...
13.
určenie vykonania overovacieho oprávneného merania alebo mimoriadneho oprávneného merania a lehoty ich ...
14.
určenie podmienky vykonávania oprávnených meraní13) pri záložných systémoch a v miestach merania technologických ...
15.
predĺženie lehôt alebo skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní alebo upustenie od oprávneného ...
16.
konkretizácia podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania ...
b)
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd14)
1.
povolenie, zmena alebo zrušenie povolenia na
1.1.
odber povrchových vôd a podzemných vôd,
1.2.
vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo do podzemných ...
1.3.
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
1.4.
vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie,
1.5.
iné osobitné užívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd,
2.
povolenie použiť znečisťujúcu látku na odstránenie znečistenia z pôdy a podzemných vôd v nevyhnutnej ...
3.
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby,
4.
súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie ...
5.
určenie alebo zmenu ochranného pásma vodárenského zdroja,
6.
určenie alebo zrušenie pásma ochrany vodnej stavby,
7.
schválenie manipulačného poriadku vodnej stavby,
8.
vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo ...
c)
v oblasti odpadov15)
1.
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na ...
2.
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie ...
3.
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol ...
4.
súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie ...
5.
súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie, ...
6.
prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti; ustanovenie bodu 1 sa nepoužije pre tento typ ...
7.
uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie,
8.
súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
d)
v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy uloženie opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred poškodením ...
e)
v oblasti ochrany zdravia ľudí18) posudzovanie návrhov na
1.
využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou,
2.
zavedenie nových technologických postupov alebo pracovných postupov pri výrobe potravín,
f)
v oblasti geológie rozhodnutie o povolení na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia,21) ...
g)
v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie21a) k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu ...
(4)

Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného ...

(5)

Súčasťou integrovaného povoľovania nie je územné konanie,24) rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej ...

(6)

Ak sa na tom istom mieste nachádzajú dve alebo viacero prevádzok riadených tým istým prevádzkovateľom, ...

(7)

Ak inšpekcia vedie voči tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko konaní týkajúcich sa integrovaného ...

(8)

Ak sa v jednej prevádzke vykonáva viac činností vykonávaných viacerými prevádzkovateľmi, vydá sa povolenie, ...

§ 4 - Konzultácia
(1)

Prevádzkovateľ môže požiadať inšpekciu o konzultáciu.

(2)

Inšpekcia sa v konzultácii vyjadruje k tomu, či prevádzka vyžaduje povolenie alebo zmenu povolenia a ...

(3)

Výsledkom konzultácie je písomné záväzné stanovisko inšpekcie. Prevádzkovateľ pred jeho vydaním umožní ...

§ 5 - Odborná spôsobilosť
(1)

Prevádzkovateľovi môže poskytovať odborné poradenstvo vo veciach týkajúcich sa obsahu žiadosti o vydanie ...

(2)

Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie skúšky. ...

(3)

Odbornú spôsobilosť28) preukazuje oprávnená osoba osvedčením vydaným Ministerstvom životného prostredia ...

(4)

Osvedčenie získa žiadateľ, ktorý podá žiadosť o vydanie osvedčenia a následne preukáže nasledujúce skutočnosti: ...

a)
vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v technickom študijnom odbore alebo prírodovednom študijnom ...
b)
úroveň vedomostí o technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví a druhu prevádzky, a to úspešným ...
(5)

Osvedčenie zaniká

a)
uplynutím času platnosti osvedčenia, ak oprávnená osoba nepožiadala o jeho predĺženie,
b)
smrťou oprávnenej osoby.
§ 6 - Žiadosť

Žiadosť o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia predkladá inšpekcii prevádzkovateľ v elektronickej ...

§ 7 - Obsah žiadosti
(1)

Žiadosť okrem náležitostí podania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní29) obsahuje

a)
zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo ...
b)
zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých ...
c)
opis miesta prevádzky a charakteristiku stavu životného prostredia v tomto mieste,
d)
opis a charakteristiku používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku ...
e)
opis a charakteristiku používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov,30) ktoré ...
f)
opis a charakteristiku používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie ...
g)
porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou,
h)
opis a charakteristiku ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne využívanie ...
i)
opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie ...
j)
posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého a jeho vtláčanie do geologického prostredia na základe ...
1.
sú v širšom okolí prevádzky k dispozícii vhodné úložiská podľa osobitného predpisu,32)
2.
je montáž zariadení na zachytávanie oxidu uhličitého technicky a ekonomicky uskutočniteľná,
3.
sú zariadenia na prepravu oxidu uhličitého do úložiska technicky a ekonomicky realizovateľné,
k)
opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal, ...
l)
stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až m) a odseku 2 písm. a) všeobecne zrozumiteľným ...
m)
zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších ...
n)
zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných podľa osobitných predpisov33) ...
o)
písomné záväzné stanovisko podľa § 4 ods. 3, ak bolo vydané,
p)
prevádzkovú dokumentáciu, ktorá okrem určených náležitostí obsahuje aj údaje o prevádzkovateľovi podľa ...
q)
označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu cudzieho štátu (ďalej ...
r)
označenie stavebníka, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ.
(2)

Prílohami k žiadosti sú:

a)
východisková správa alebo záznam o preukázaní existencie skutočností uvedených v § 8 ods. 6 (ďalej len ...
b)
doklady, ktorými účastník konania preukazuje, že má k pozemku alebo k stavbe právo, ktoré ho oprávňuje ...
c)
záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti na ...
d)
bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje34) a ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné ...
e)
výpis zásad a regulatívov z územného plánu obce alebo výpis zásad a regulatívov zóny, ak je prevádzka ...
f)
územné rozhodnutie a záväzné stanovisko, ak tak ustanovuje osobitný predpis,35)
g)
dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné povoľovanie36) okrem rozhodnutí, súhlasov, ...
h)
doklad o zaplatení správneho poplatku,37)
i)
doklad o registrácii prepravy.37a)
(3)

Prevádzkovateľ môže priložiť k žiadosti ďalšie informácie, najmä vedecké práce a výskumné práce, odborné ...

§ 8 - Východisková správa
(1)

Ak pri vykonávaní činnosti v prevádzke s prihliadnutím k možnosti kontaminácie pôdy alebo podzemných ...

(2)

Prevádzkovateľ prevádzky, pre ktorú nebolo potrebné pred zmenou činnosti vypracovať východiskovú správu, ...

(3)

Východisková správa musí obsahovať informácie

a)
o súčasnom využívaní lokality,
b)
o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd nebezpečnými látkami,
c)
potrebné na určenie stavu kontaminácie pôdy a podzemných vôd v rozsahu, ktorý prevádzkovateľovi umožní ...
d)
o predchádzajúcom využívaní lokality a vykonaných meraniach, ak sú dostupné.
(4)

Prevádzkovateľ vypracuje východiskovú správu na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitného ...

(5)

Východiskovú správu schvaľuje inšpekcia v rámci integrovaného povoľovania.

(6)

Prevádzkovateľ východiskovú správu nevypracúva, ak

a)
je preukázateľné, že vzhľadom na množstvo nebezpečných látok, ktoré prevádzka používa, vyrába alebo ...
b)
existujúca prevádzka prijala opatrenia, ktorými sa znemožňuje kontaminácia pôdy alebo podzemných vôd. ...
(7)

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať záznam a uviesť v zázname celý proces preukazovania týchto skutočností ...

(8)

Ak je viacero prevádzok na tom istom mieste riadených tým istým prevádzkovateľom, východisková správa ...

§ 9 - Účastníci konania a dotknuté orgány
(1)

Účastníkom konania okrem účastníkov konania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní41) je aj

a)
obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená alebo podľa územného plánu alebo územného rozhodnutia ...
b)
dotknutá verejnosť.
(2)

Dotknutá verejnosť sa stáva účastníkom konania dňom doručenia písomnej prihlášky inšpekcii podanej po ...

(3)

Za účastníka konania sa považuje aj ten, ktorému toto postavenie vyplýva z konaní, ktoré sú súčasťou ...

(4)

Dotknutými orgánmi sú

a)
orgány verejnej správy, ktoré vykonávajú pôsobnosť podľa osobitných predpisov,42) a ich rozhodnutia, ...
b)
stavebný úrad, ak súčasťou integrovaného povoľovania sú aj konania uvedené v § 3 ods. 4,
c)
vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to ustanovuje osobitný ...
d)
cudzí dotknutý orgán podľa § 7 ods. 1 písm. q),
e)
Hlavný banský úrad na úseku vydávania povolenia na výrobu výbušnín, výbušných predmetov a munície,43a) ...
f)
obec, ak nie je stavebným úradom podľa písmena b); dotknutá obec dáva záväzné stanovisko z hľadiska ...
g)
ministerstvo vo veci určenia odchylných hodnôt z emisných limitov podľa § 22 ods. 6.
(5)

V integrovanom povoľovaní dotknuté orgány chránia záujmy podľa osobitných predpisov vydaním stanoviska, ...

(6)

Ak má inšpekcia v integrovanom povoľovaní pôsobnosť stavebného úradu podľa § 3 ods. 4, stavebný úrad ...

§ 10 - Dotknutá verejnosť

Dotknutá verejnosť je

a)

osoba alebo viacero osôb, ich združenia45) alebo skupiny, ktorá je alebo môže byť dotknutá konaním pri ...

b)

osoba, ktorá tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach ...

c)

právnická osoba podporujúca ochranu životného prostredia založená podľa osobitných predpisov;45) táto ...

§ 11 - Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na návrh prevádzkovateľa dňom doručenia žiadosti prevádzkovateľa inšpekcii alebo z ...

(2)

Inšpekcia začne konanie z vlastného podnetu, ak

a)
je potrebné zmeniť emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené na prevádzku ...
b)
znečisťovanie z prevádzky spôsobuje prekračovanie normy kvality životného prostredia alebo povolená ...
c)
sa zistí činnosť v prevádzke, pre ktorú nebolo vydané povolenie a jej činnosť je uvedená v prílohe č. ...
(3)

Ak inšpekcia začne konanie z vlastného podnetu, vyzve prevádzkovateľa na predloženie žiadosti v lehote ...

(4)

Inšpekcia overí úplnosť žiadosti do 60 dní od jej doručenia.

(5)

Ak je žiadosť úplná a je zistený okruh účastníkov konania, dotknutých orgánov a cudzích dotknutých orgánov, ...

a)
písomne upovedomí účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania a určí účastníkom konania a ...
b)
účastníkom konania okrem prevádzkovateľa a dotknutým orgánom doručí stručné zhrnutie údajov a informácií ...
c)
zverejní žiadosť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania ...
d)
zverejní na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania ...
1.
na ktorom mieste možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
2.
či sa pre prevádzku vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie, cezhraničné posudzovanie ...
3.
ktoré orgány majú v konaní postavenie dotknutých orgánov,
4.
o podrobnostiach týkajúcich sa konania pri aktualizácii podmienok pri podstatnej zmene povolenia,
5.
o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ...
e)
požiada obec, ktorá je účastníkom konania, aby do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnila ...
1.
žiadosť a údaje v rozsahu podľa písmena c),
2.
výzvu a informácie v rozsahu podľa písmena d),
f)
písomne upovedomí o začatí konania cudzí dotknutý orgán a doručí mu jedno vyhotovenie žiadosti spolu ...
(6)

Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu predĺži lehotu na ...

(7)

Ak inšpekcia v priebehu konania zistí, že nemožno v konaní pokračovať, vyzve prevádzkovateľa na doplnenie ...

(8)

Prevádzkovateľ podá žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v lehote piatich mesiacov pred uplynutím ...

(9)

Postup podľa odsekov 5 a 6 sa uplatní vždy, ak ide o konanie o

a)
vydanie povolenia pre nové prevádzky,
b)
vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
c)
vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6,
d)
zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e).
(10)

Ak ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v odseku 9, zrušenie povolenia podľa § 29 alebo ...

a)
náležitosti žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7,
b)
zverejnenia žiadosti podľa odseku 5 písm. c),
c)
zverejnenia výzvy a informácií podľa odseku 5 písm. d),
d)
požiadania obce podľa odseku 5 písm. e),
e)
ústneho pojednávania.
§ 11a
(1)

Ak ide o konanie o vydanie zmeny povolenia z dôvodu plnenia povinnosti prevádzkovateľa požiadať o udelenie ...

a)
neuzavretím skládky odpadu alebo jej časti alebo nevykonaním jej rekultivácie hrozí
1.
závažné poškodenie zdravia ľudí,
2.
závažné poškodenie životného prostredia,
3.
vznik značnej materiálnej škody,
b)
nespĺňa požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.46a)
(2)

Rozhodnutie podľa odseku 1 obsahuje

a)
stručnú identifikáciu konania, ku ktorému bolo vydané,
b)
identifikačné údaje o prevádzkovateľovi a stavebníkovi, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ,
c)
označenie pozemkov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie, a označenie vlastníckych vzťahov k nim, a to podľa ...
d)
zoznam vlastníkov pozemkov podľa písmena c),
e)
mapu lokalizácie pozemkov podľa písmena c),
f)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedú skutočnosti, ktoré preukazujú splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. ...
g)
poučenie vlastníkov pozemkov podľa písmena d) o možnosti uplatniť právo na jednorazovú náhradu podľa ...
(3)

Rozhodnutie podľa odseku 1 nahrádza doklady prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b) a je podkladom ...

(4)

Rozhodnutie podľa odseku 1 sa doručuje prevádzkovateľovi, stavebníkovi, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ, ...

§ 12 - Vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania
(1)

Dotknutý orgán zašle inšpekcii najneskôr v lehote určenej na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) alebo ...

(2)

Dotknutý orgán zmení, doplní, potvrdí alebo vydá nové vyjadrenie, ak došlo k

a)
zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán vyjadrenie vydal, alebo
b)
podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal.
(3)

Ak je právoplatné rozhodnutie podľa zákona založené na obsahu vyjadrenia dotknutého orgánu, ktoré bolo ...

(4)

Účastníci konania môžu zaslať inšpekcii vyjadrenia v lehote uvedenej v odseku 1.

(5)

Na vyjadrenia zaslané po lehote uvedenej v odseku 1 inšpekcia neprihliada. Na túto skutočnosť musí inšpekcia ...

§ 13 - Riešenie rozporov
(1)

Ak dôjde počas konania k protichodným vyjadreniam medzi orgánmi štátnej správy spolupôsobiacimi v konaní, ...

(2)

Ak sa vzniknutý rozpor medzi orgánmi štátnej správy nepodarí odstrániť dohodou nadriadených orgánov ...

(3)

Ak pripomienky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, inšpekcia konanie preruší ...

(4)

Ak odvolanie proti rozhodnutiu smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší ...

(5)

Inšpekcia na doručenie stanoviska podľa odsekov 1 až 4 určí primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ...

(6)

Ak vznikol rozpor v dôsledku záväzného stanoviska vlastníka sietí a zariadení technického vybavenia ...

§ 14 - Vyjadrenia cudzieho dotknutého orgánu

Ak cudzí dotknutý orgán požiada o prerokovanie svojho vyjadrenia k podanej žiadosti, postupuje inšpekcia ...

§ 15 - Ústne pojednávanie
(1)

Inšpekcia nariadi ústne pojednávanie, ak

a)
o to požiadal účastník konania,
b)
došlo k rozporom medzi dotknutými orgánmi,
c)
pripomienky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom,
d)
to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu.
(2)

Účastník konania môže požiadať o vykonanie ústneho pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia ...

(3)

Osoby prizvané na ústne pojednávanie môžu svoje pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní; ...

(4)

Ak sa v lehote určenej na vyjadrenie verejnosti vyjadrila k žiadosti verejnosť formou petície zastupujúcej ...

(5)

Na zhromaždení obyvateľov obce prevádzkovateľ vysvetlí obsah svojej žiadosti, vyjadrí sa k dôvodom petície ...

(6)

Na ústnom pojednávaní sa prerokuje žiadosť, pripomienky účastníkov konania, dotknutých orgánov, cudzieho ...

§ 16 - Zastavenie konania

Inšpekcia zastaví konanie, ak nezačala konanie z vlastného podnetu, okrem dôvodov uvedených v osobitných ...

a)
prevádzkovateľ vzal žiadosť späť, pričom na jej späťvzatie sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov ...
b)
prevádzkovateľ sa bezdôvodne odmietol zúčastniť na zhromaždení obyvateľov obce alebo na ústnom pojednávaní, ...
c)
prevádzkovateľ nepredloží východiskovú správu vypracovanú na základe podkladov odborne spôsobilej osoby,40) ...
d)
zistí na základe zisťovania podkladu povolenia podľa § 18 nesplnenie požiadaviek podľa tohto zákona ...
§ 17 - Trovy konania

Trovy konania spojené so zhromaždením obyvateľov obce znáša obec, ktorá ho zvolala. Ak sa zhromaždenie ...

§ 18 - Zisťovanie podkladu povolenia
(1)

Podkladom na vydanie povolenia sú stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, stanoviská a vyjadrenia ...

(2)

V dokazovaní nemožno použiť čestné vyhlásenie.

(3)

Inšpekcia nie je viazaná právoplatnými rozhodnutiami orgánov, ktoré v integrovanom povoľovaní majú postavenie ...

(4)

Inšpekcia môže ako predbežné opatrenie v nevyhnutne potrebnom rozsahu uložiť prevádzkovateľovi, aby ...

§ 19 - Vydanie povolenia
(1)

Inšpekcia vydá povolenie, ktorým sa povoľuje činnosť v prevádzke, ak znečisťovanie z nej nespôsobí prekročenie ...

(2)

Ak znečisťovanie z prevádzky spôsobuje prekračovanie normy kvality životného prostredia a prekročenie ...

(3)

Inšpekcia rozhodne do 60 dní odo dňa ústneho pojednávania, najneskôr však do piatich mesiacov odo dňa ...

(4)

Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v lehotách podľa odseku 3, ministerstvo môže lehotu primerane ...

(5)

Prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii vopred každú zmenu činnosti v prevádzke, ktorá sa nevzťahuje ...

(6)

Ak prevádzkovateľ nie je stavebníkom, inšpekcia vydá povolenie, v ktorom určí podmienky na vykonávanie ...

§ 20 - Povolenie vydané pri zmene činnosti v prevádzke
(1)

Prevádzkovateľ oznámi plánovanú podstatnú zmenu a podá žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti ...

(2)

Ak inšpekcia na základe oznámenia prevádzkovateľa o plánovanej zmene činnosti v prevádzke alebo na základe ...

(3)

Ak sa v priebehu konania zistí, že podstatná zmena činnosti v prevádzke sa vykonáva a má významné nepriaznivé ...

§ 21 - Náležitosti povolenia
(1)

Povolenie okrem náležitostí rozhodnutia podľa všeobecného predpisu o správnom konaní48) obsahuje

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby a adresu trvalého bydliska, obchodné meno fyzickej osoby podnikateľa, ...
b)
popis a umiestnenie prevádzky a jej zariadení,
c)
podmienky prevádzkovania prevádzky a jej zariadení, postupy a opatrenia zabezpečujúce plnenie týchto ...
(2)

V záväzných podmienkach prevádzkovania inšpekcia

a)
určí podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, ...
b)
určí emisné limity pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 a pre iné znečisťujúce látky ...
c)
určí opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitie najlepších dostupných techník tak, aby činnosť ...
d)
uvedie názov referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách, ktoré sú relevantné pre prevádzku ...
e)
určí opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia na zhodnotenie odpadov,15) ...
f)
určí opatrenia na monitorovanie a nakladanie s odpadmi produkovanými v prevádzke a podmienky zhromažďovania ...
g)
určí podmienky efektívneho hospodárenia s energiami,
h)
určí opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov havárie a opatrenia týkajúce sa situácií ...
i)
určí opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania,
j)
určí opatrenia na obmedzenie prekračovania úrovne znečisťovania v mieste prevádzky,
k)
určí požiadavky na monitorovanie emisií, ktoré určujú metodiku merania, jeho frekvenciu a postup vyhodnocovania ...
l)
určí požiadavky na periodické monitorovanie pôdy a podzemných vôd v súvislosti s nebezpečnými látkami, ...
m)
určí požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre ...
n)
určí opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po definitívnom ukončení činností v prevádzke na predchádzanie ...
o)
určí opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po definitívnom ukončení činností v prevádzke na predchádzanie ...
p)
určí postupy a opatrenia pre prevádzku týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, ...
q)
určí opatrenia na vyčlenenie vhodného priestoru na umiestnenie zariadenia na zachytávanie a vtláčanie ...
(3)

Ak je povolenie zároveň stavebným povolením, obsahuje aj náležitosti podľa osobitného predpisu.49)

(4)

Záväzné podmienky povolenia musia vždy obsahovať podmienky, postupy a opatrenia, ktoré by inak boli ...

(5)

Inšpekcia je povinná zahrnúť do povolenia požiadavky na ochranu životného prostredia uvedeného v stanovisku ...

(6)

Inšpekcia v povolení prevádzkovateľovi, ktorý nemôže dosiahnuť s použitím najlepších dostupných techník ...

(7)

Ak je norma kvality životného prostredia miernejšia, než sú požiadavky, ktoré sa zvyčajne dosahujú s ...

§ 22 - Emisný limit
(1)

Emisný limit možno určiť pre jednotlivú látku alebo pre skupiny, druhy alebo kategórie príbuzných látok. ...

(2)

Určený emisný limit sa vzťahuje na to miesto v prevádzke, z ktorého emisie opúšťajú prevádzku, pričom ...

(3)

Inšpekcia určí emisné limity pre znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3, ak sú zo zariadenia vypúšťané, ...

(4)

Pri určovaní emisných limitov sa prihliada na možnosti prenosu látky z jednej zložky životného prostredia ...

(5)

Inšpekcia vychádza pri určovaní podmienok povolenia zo záverov o najlepších dostupných technikách bez ...

(6)

Ak sa určujú odchylné hodnoty z emisných limitov podľa § 24 ods. 5, musí odôvodnenie obsahovať konkrétne ...

(7)

Emisné limity podľa tohto zákona nesmú byť miernejšie než emisné limity ustanovené podľa osobitných ...

§ 23 - Uplatňovanie najlepšej dostupnej techniky
(1)

V povolení inšpekcia určí časové obmedzenia alebo prevádzkové obmedzenia činnosti v prevádzke, ak nemožno ...

(2)

Ak norma kvality životného prostredia vyžaduje prísnejšie podmienky, ako sú tie, ktoré sa dajú dosiahnuť ...

(3)

Ak sa v povolení určia podmienky na základe najlepšej dostupnej techniky, ktorá nie je opísaná v žiadnych ...

(4)

Ak závery o najlepších dostupných technikách uvedené v odseku 3 neobsahujú úrovne znečisťovania súvisiace ...

(5)

Najlepšie dostupné techniky pre jednotlivé priemyselné odvetvia a druhy prevádzok na území Slovenskej ...

(6)

Ak sa na činnosť alebo typ výrobného procesu v prevádzke nevzťahujú závery o najlepších dostupných technikách ...

(7)

Požiadavky v oblasti monitorovania podľa § 21 ods. 2 písm. k) vychádzajú zo záverov o monitorovaní opísaných ...

(8)

Prevádzkovateľ je povinný na účely vydania povolenia pri zmene činnosti v prevádzke podľa § 20 predložiť ...

§ 24 - Monitorovanie
(1)

Frekvenciu periodického monitorovania podľa § 21 ods. 2 písm. l) určí inšpekcia v povolení vydanom pre ...

(2)

Periodické monitorovanie sa uskutoční minimálne raz za päť rokov pre podzemné vody a minimálne raz za ...

(3)

Inšpekcia určí emisné limity zabezpečujúce, že emisie za bežných prevádzkových podmienok neprevyšujú ...

a)
určením emisných limitov, ktoré neprevyšujú úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami; ...
b)
určením iných emisných limitov ako uvedených v písmene a) v zmysle hodnôt, období a referenčných podmienok. ...
(4)

Ak sa uplatňuje odsek 3 písm. b), inšpekcia aspoň raz ročne zhodnotí výsledky monitorovania emisií na ...

(5)

Odchylne od odsekov 3 a 4 a bez toho, aby bol dotknutý § 23 ods. 2, môže inšpekcia v určitých prípadoch ...

a)
geografickej polohy alebo miestnych podmienok životného prostredia príslušnej prevádzky alebo
b)
technických charakteristík príslušnej prevádzky.
(6)

Inšpekcia uvedie v povolení dôvody uplatňovania odseku 5 vrátane výsledku posúdenia a zdôvodnenia určených ...

(7)

Inšpekcia prehodnotí uplatňovanie odseku 5 v rámci každého prehodnocovania a aktualizovania podmienok ...

(8)

Inšpekcia môže udeliť dočasné výnimky z požiadaviek § 22 ods. 3 a 4 a § 21 ods. 1 písm. c) a ods. 2 ...

§ 25 - Oznámenie povolenia
(1)

Povolenie sa oznamuje dotknutým orgánom a cudziemu dotknutému orgánu doručením jeho písomného vyhotovenia. ...

(2)

Rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle inšpekcie a ministerstva a na úradnej tabuli inšpekcie po ...

(3)

Rozhodnutie musí byť prístupné na nahliadnutie na inšpekcii v obci, ktorá bola účastníkom konania, a ...

(4)

Účastníkom konania podľa § 9 ods. 1 a 2 sa oznamuje rozhodnutie verejnou vyhláškou, ak je ich počet ...

§ 26 - Povinnosti prevádzkovateľa
(1)

Prevádzkovateľ je povinný

a)
vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom, ...
b)
udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení,
c)
ohlásiť inšpekcii akúkoľvek plánovanú zmenu v charaktere prevádzky alebo v činnosti prevádzky alebo ...
d)
oznamovať údaje do národného registra znečisťovania,53)
e)
ohlásiť inšpekcii vopred každú zmenu činnosti v prevádzke, ktorá sa nevzťahuje na podstatnú zmenu,
f)
plniť opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a).
(2)

Ak porušením podmienok v povolení hrozí závažné poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia54) ...

(3)

Po definitívnom ukončení činností prevádzkovateľ posúdi stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd nebezpečnými ...

(4)

Po definitívnom ukončení činností v prevádzke, a ak kontaminácia pôdy a podzemnej vody v mieste prevádzky ...

(5)

Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ...

(6)

Pri zániku prevádzkovateľa alebo viacerých prevádzkovateľov jednej prevádzky je za dodržanie povinností ...

(7)

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť ministerstvu na požiadanie informácie týkajúce sa podprahových hodnôt.55) ...

(8)

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity ...

(9)

Prevádzkovateľ je povinný uzavrieť skládku odpadov alebo jej časť alebo vykonať jej rekultiváciu najneskôr ...

(10)

Prevádzkovateľ je povinný v lehote troch mesiacov odo dňa uzavretia skládky odpadov alebo jej časti ...

(11)

Na prevádzkovateľa skládky odpadov alebo jej časti uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001, na ktorú ...

§ 26a
(1)

Vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, dotknutý rozhodnutím vydaným podľa § 11a ods. ...

(2)

Ak medzi vlastníkom a prevádzkovateľom nedôjde k dohode o výške jednorazovej náhrady podľa odseku 1 ...

§ 27 - Mimoriadna udalosť alebo havária
(1)

Pokiaľ nastane akákoľvek havária alebo iná mimoriadna udalosť56) významne ovplyvňujúca životné prostredie,57) ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia na obmedzenie následkov na životné prostredie a zabránenie ...

(3)

Inšpekcia vykoná kontrolu prijatých opatrení, a ak zistí nedostatky, uloží rozhodnutím o prijatí dodatočných ...

(4)

Prijaté nápravné opatrenia môžu byť tiež súčasťou opatrení prijatých podľa osobitného predpisu.58)

§ 28 - Ukončenie činnosti v prevádzke
(1)

Prevádzkovateľ oznámi inšpekcii výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v ...

(2)

Inšpekcia posúdi, či výsledky kvantifikovaného posúdenia prevádzkovateľom zodpovedajú súčasnému stavu ...

(3)

Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti v prevádzke dodržať podmienky podľa § 21 ods. 2 písm. ...

§ 29 - Zrušenie povolenia
(1)

Inšpekcia rozhodne o zrušení povolenia z vlastného podnetu alebo na žiadosť prevádzkovateľa, ak

a)
ukončil prevádzkovanie potom, ako boli splnené podmienky povolenia spojené s ukončením činnosti v prevádzke ...
b)
neprevádzkuje danú prevádzku viac ako štyri po sebe nasledujúce roky napriek vydanému povoleniu.
(2)

Inšpekcia na žiadosť prevádzkovateľa rozhodnutím zruší povolenie, ak prevádzkovateľ dostatočným spôsobom ...

(3)

V konaní o zrušení povolenia pri iných ako podstatných zmenách sa postupuje podľa § 3 až 19.

Orgány štátnej správy
§ 30 - Štátnu správu podľa tohto zákona vykonávajú:
a)

ministerstvo,

b)

inšpekcia.

§ 31 - Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,
b)
je zriaďovateľom a správcom informačného systému a zverejňuje jeho obsah na svojom webovom sídle,
c)
overuje odbornú spôsobilosť a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva ...
d)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti cezhraničného posudzovania, cezhraničných vplyvov znečisťovania ...
e)
spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja ...
f)
podnecuje vývoj a uplatňovanie nových techník, najmä pokiaľ ide o nové techniky uvedené v referenčných ...
g)
spolupracuje v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku s Ministerstvom dopravy, výstavby a ...
h)
je vo vzťahu k Európskej únii notifikačným orgánom vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania ...
1.
emisiách, ostatných formách znečisťovania a emisných limitoch,
2.
uplatňovaní najlepších dostupných techník,
3.
udeľovaní výnimiek podľa § 22 a 23,
4.
pokroku pri vývoji a uplatňovaní nových techník,
i)
zastupuje Slovenskú republiku vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,
j)
je dotknutým orgánom vo veci určenia odchylných hodnôt z emisných limitov podľa § 22 ods. 6,
k)
udelí poverenie podľa § 40g ods. 2.
(2)

Ministerstvo môže zabezpečiť vykonávanie činností uvedených v odseku 1 písm. b), h) a i) prostredníctvom ...

(3)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o

a)
náležitostiach žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, spôsobe overovania odbornej spôsobilosti, ...
b)
obsahu východiskovej správy a obsahu záznamu,
c)
obsahu informačného systému,
d)
spôsobe určenia podmienok kritérií na určenie odchylných hodnôt emisných limitov z dôvodu geografickej ...
(4)

Ministerstvo

a)
sleduje výskum a vývoj v oblasti najlepších dostupných techník a uverejňovanie nových a aktualizovaných ...
b)
spolupracuje so združeniami prevádzkovateľov a prevádzkovateľmi v jednotlivých priemyselných odvetviach ...
c)
monitoruje a vyhodnocuje získané údaje z používania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách ...
§ 32 - Inšpekcia
(1)

Inšpekcia

a)
je správnym orgánom v integrovanom povoľovaní,
b)
vydáva záväzné stanovisko o výsledku konzultácií,
c)
vydáva potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov a záväzné stanovisko k potvrdeniam na čerpanie účelovej ...
d)
je orgánom štátneho dozoru,
e)
ukladá opatrenia na nápravu,
f)
ukladá pokuty za správne delikty,
g)
vypracúva plány kontrol,
h)
vedie evidenciu povolení,
i)
rozhoduje o obmedzení činnosti prevádzky alebo o zastavení činnosti v prevádzke alebo v jej časti,
j)
na žiadosť správneho orgánu, rozhodujúceho podľa osobitných predpisov,61) vydáva vyjadrenie, či sa na ...
k)
ukladá opatrenie na nápravu podľa § 35a ods. 1 a zabezpečuje vykonanie opatrenia na nápravu podľa § ...
l)
koná a rozhoduje podľa osobitného predpisu.55b)
(2)

Inšpekcia ako dotknutý orgán pri povoľovaní prevádzok na území iného členského štátu s cezhraničným ...

a)
zasielanie stanoviska za Slovenskú republiku príslušnému orgánu iného členského štátu v lehote určenej ...
b)
informovanie verejnosti o konaní a o možnosti zasielať inšpekcii písomné vyjadrenia k povoľovaniu v ...
c)
zverejňovanie rozhodnutia príslušného orgánu iného členského štátu.
(3)

Ak inšpekcia zistí, že prevádzka na území iného členského štátu, ktorá je predmetom integrovaného povoľovania, ...

(4)

Inšpekcia poskytuje organizácii poverenej ministerstvom prevádzkovať informačný systém informácie, údaje, ...

Štátny dozor
§ 33 - Prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia
(1)

Inšpekcia prehodnotí, a ak je to potrebné, aktualizuje podmienky určené v povolení, ak

a)
došlo k závažnému porušeniu podmienok určených v povolení,
b)
sa v prevádzke podľa oznámenia prevádzkovateľa alebo na základe vlastného zistenia pripravuje zmena ...
c)
znečisťovanie spôsobované prevádzkou presiahlo normu kvality životného prostredia a je nevyhnutné prehodnotiť ...
d)
je nevyhnutné určiť nové emisné limity v dôsledku zmeny normy kvality životného prostredia alebo zmeny ...
e)
prevádzková bezpečnosť výrobného procesu alebo činnosti technického zariadenia v prevádzke vyžaduje ...
f)
bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách,
g)
sa na činnosť alebo na typ výrobného procesu v prevádzke nevzťahujú závery o najlepších dostupných technikách ...
(2)

Inšpekcia povolenie prehodnotí, a ak je to potrebné, aktualizuje rozhodnutie podľa odseku 1 písm. f) ...

(3)

Inšpekcia pri prehodnocovaní podmienok povolenia použije všetky informácie vyplývajúce z monitorovania ...

(4)

Prevádzkovateľ je povinný na účely kontroly plnenia povinností podľa odseku 1

a)
umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných ...
b)
ohlasovať inšpekcii všetky plánované zmeny charakteru alebo činnosti prevádzky alebo o jej rozšírení, ...
c)
bezodkladne informovať inšpekciu o porušení podmienok povolenia,
d)
bezodkladne informovať inšpekciu o vzniku havárie alebo inej mimoriadnej udalosti alebo o nadmernom ...
e)
pri porušení podmienok povolenia bezodkladne prijať opatrenia, ktoré zabezpečia bezodkladné opätovné ...
f)
odstrániť v určenej lehote nedostatky zistené kontrolou prevádzky a vykonať dodatočné vhodné nápravné ...
g)
monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení,
h)
viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky ...
i)
inšpekcii oznamovať
1.
informácie, ktoré vychádzajú z výsledkov monitorovania emisií podľa § 21 ods. 2 písm. k) a iné požadované ...
2.
ak sa uplatňuje § 24 ods. 3 písm. b), súhrn výsledkov monitorovania emisií v takej forme, ktorá umožňuje ...
(5)

Inšpekcia je oprávnená pozastaviť činnosť v prevádzke, ak zistí porušenie podmienok povolenia, ktoré ...

§ 34 - Environmentálne kontroly
(1)

Environmentálna kontrola (ďalej len „kontrola“) je súbor činností vykonávaných inšpekciou s cieľom kontrolovať ...

(2)

Inšpekcia vypracuje plán kontrol pre všetky prevádzky a pravidelne ho prehodnocuje a aktualizuje.

(3)

Plán kontrol obsahuje

a)
všeobecné posúdenie dôležitých problémov v oblasti životného prostredia,
b)
geografickú oblasť, na ktorú sa plán vzťahuje,
c)
register prevádzok, na ktoré sa plán vzťahuje,
d)
postup tvorby programov pre bežné kontroly podľa odseku 4,
e)
postup pre mimoriadne environmentálne kontroly podľa odseku 9,
f)
podmienky pre spoluprácu s inými orgánmi štátneho dozoru.
(4)

Program bežnej kontroly vypracúva inšpekcia v pravidelných intervaloch, súčasťou ktorého sa okrem iného ...

(5)

Inšpekcia vykoná kontrolu prevádzky najmenej raz za rok, ak na základe systematického hodnotenia environmentálnych ...

(6)

Inšpekcia vykoná bežnú kontrolu prevádzky najmenej raz za tri roky, ak na základe systematického hodnotenia ...

(7)

Ak na základe vykonanej kontroly podľa odseku 5 alebo 6 inšpekcia zistí v prevádzke závažné nedodržanie ...

(8)

Systematické vyhodnocovanie environmentálnych rizík vychádza najmä z

a)
potenciálnych a skutočných vplyvov dotknutých prevádzok na ľudské zdravie a životné prostredie so zreteľom ...
b)
dodržiavania podmienok povolenia v minulosti,
c)
účasti prevádzkovateľa v schéme Únie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS),62)
d)
certifikácie prevádzkovateľa podľa technickej normy.63)
(9)

Inšpekcia vykoná bezodkladne mimoriadnu kontrolu s cieľom prešetrenia podnetov v oblasti životného prostredia, ...

(10)

Inšpekcia vypracuje správu o kontrole, v ktorej sa zhodnotí dodržiavanie podmienok povolenia a určia ...

(11)

Inšpekcia doručí prevádzkovateľovi správu o kontrole do dvoch mesiacov od vykonania prvého miestneho ...

(12)

Inšpekcia zašle správu o kontrole do dvoch mesiacov od ukončenia kontroly organizácii poverenej ministerstvom ...

(13)

Po definitívnom ukončení činností a posúdení prevádzkovateľom stavu kontaminácie pôdy a podzemných vôd ...

§ 35 - Opatrenia na nápravu
(1)

Ak inšpekcia na základe správy o kontrole podľa § 34 ods. 10 nezistí nedostatky, potvrdí súlad kontrolou ...

(2)

Ak inšpekcia zistí nedostatky,

a)
nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu,63a)
b)
uloží pokutu za zistený správny delikt,
c)
vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia alebo
d)
rozhodne o obmedzení činnosti prevádzky alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej časti, ak prevádzkovaním ...
(3)

Inšpekcia môže rozhodnúť o obmedzení činnosti v prevádzke alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej ...

(4)

Dotknutými orgánmi v konaniach podľa odseku 3 sú správne orgány podľa osobitných predpisov.42)

(5)

Inšpekcia môže rozhodnúť o obmedzení činnosti v prevádzke alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej ...

(6)

Na konanie o vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Rozhodnutie ...

§ 35a - Osobitné opatrenie na nápravu na účel uzavretia skládky odpadov
(1)

Inšpekcia môže nariadiť prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý nesplnil povinnosť podať žiadosť podľa ...

(2)

Inšpekcia môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie ...

(3)

Ak inšpekcia zabezpečuje vykonanie úkonov a vykonanie prác podľa odsekov 1 a 2, je oprávnená použiť ...

(4)

Do nákladov prevádzkovateľa skládky odpadov podľa odsekov 1 a 2 sa nezapočítavajú prostriedky účelovej ...

§ 36 - Oprávnenia a povinnosti osôb vykonávajúcich štátny dozor
(1)

Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená v sprievode povereného zamestnanca ...

(2)

Ak porušením podmienok v povolení hrozí závažné poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia alebo ...

(3)

Inšpekcia je oprávnená vykonať kontrolu v rozsahu odseku 1 aj v prevádzke vykonávajúcej niektorú z činností ...

(4)

Osoba vykonávajúca štátny dozor je povinná

a)
preukázať sa preukazom, ktorý je súčasne dokladom o jej poverení na výkon kontroly,
b)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri výkone štátneho dozoru,
c)
dodržiavať bezpečnostné predpisy upravujúce činnosť v prevádzke.
(5)

Na výkon štátneho dozoru sa primerane vzťahuje osobitný predpis.67a)

§ 37 - Správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží pokutu prevádzkovateľovi, ktorý

a)
neoznámil údaje a informácie podľa § 33 ods. 4 písm. i),
b)
nevedie evidenciu a neuchováva údaje po určený čas podľa § 33 ods. 4 písm. h),
c)
nepodal žiadosť na základe výzvy inšpekcie podľa § 11 ods. 3,
d)
nepodal v určenej lehote na výzvu inšpekcie žiadosť o zmenu povolenia podľa § 20 ods. 2,
e)
nevykonal dodatočné nápravné opatrenie uložené inšpekciou podľa § 33 ods. 4 písm. f),
f)
nesplnil povinnosť vypracovať východiskovú správu podľa § 8,
g)
nesplnil povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. d), § 26 ods. 5 alebo podľa § 33 ods. 4 písm. g),
h)
neposkytol osobe vykonávajúcej štátny dozor pravdivé alebo úplné informácie a vysvetlenia podľa § 33 ...
i)
neoznámil zmenu činnosti v prevádzke podľa § 26 ods. 1 písm. c) alebo neohlásil zmenu činnosti v prevádzke ...
j)
uviedol v žiadosti podľa § 7 alebo v konaní podľa § 3 ods. 1 nepravdivé alebo neúplné údaje, ktoré môžu ...
k)
neoznámil bez zbytočného odkladu vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu udalosť, alebo nadmerný okamžitý ...
l)
nevykonal opatrenia podľa § 21 ods. 2 písm. n) po definitívnom ukončení činností,
m)
vykonáva činnosť v prevádzke bez povolenia alebo neplní povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b),
n)
neuzavrel skládku odpadov alebo jej časť alebo nevykonal jej rekultiváciu v lehote podľa § 26 ods. 9, ...
o)
nepožiadal o kolaudáciu stavby v lehote podľa § 26 ods. 10,
p)
neobmedzil činnosť v prevádzke alebo nezastavil činnosť v prevádzke alebo v jej časti na základe rozhodnutia ...
q)
nesplnil niektorú z povinností podľa § 26 ods. 2 až 4 alebo ods. 8,
r)
nesplnil informačnú povinnosť podľa § 33 ods. 4 písm. c),
s)
nevykonal opatrenie uložené inšpekciou podľa § 33 ods. 4 písm. e),
t)
nesplnil povinnosť podľa § 40e ods. 1.
(2)

Za porušenie povinností podľa odseku 1 písm. a), b), d), g) až i) a r) inšpekcia uloží prevádzkovateľovi ...

(3)

Za porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. c) inšpekcia uloží pokutu od 1 000 eur do 150 000 eur.

(4)

Za porušenie povinností podľa odseku 1 písm. e), f), j) až m), p), q), s) a t) inšpekcia uloží prevádzkovateľovi ...

(5)

Za porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. n) alebo písm. o) inšpekcia uloží pokutu od 150 000 eur ...

(6)

Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu 20 000 eur, ak prevádzkovateľ neumožnil osobe vykonávajúcej ...

(7)

Pri rozhodovaní o výške pokuty orgán štátneho dozoru prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, čas ...

(8)

Ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému ...

(9)

Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, v ktorom sa orgán štátneho dozoru dozvedel, ...

(10)

Výnos pokút uložený podľa zákona je príjmom Environmentálneho fondu.

§ 38 - Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania
(1)

Ministerstvo zriaďuje informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (ďalej len „informačný ...

a)
komplexného zberu údajov a informácií o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania okrem údajov, ...
b)
zverejnenia údajov a informácií na webovom sídle ministerstva,
c)
poskytovania údajov orgánom Európskej únie,
(2)

Informačný systém je informačným systémom verejnej správy.69)

(3)

Prevádzkovateľ informačného systému je oprávnený požadovať potrebné údaje a vysvetlenia súvisiace s ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 39 - Spoločné ustanovenie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,70) ak tento zákon v § ...

§ 40 - Prechodné ustanovenia
(1)

Prevádzkovateľ, ktorý má v úmysle vykonávať činnosť aj po 6. júli 2015 a nemá povolenie, je povinný ...

a)
kategórii 1.1. na činnosti s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo presahujúcim 50 MW,
b)
kategórii 1.4. písm. b),
c)
kategóriách 4.1. až 4.6. na činnosti týkajúce sa výroby biologickým spracovaním,
d)
kategóriách 5.1. a 5.2. na činnosti, na ktoré sa nevzťahuje doterajší predpis,
e)
kategóriách 5.3. písm. a) tretí až piaty bod,
f)
kategórii 5.3. písm. b),
g)
kategóriách 5.5. a 5.6.,
h)
kategórii 6.1. písm. c),
i)
kategórii 6.4. písm. b) na činnosti, na ktoré sa nevzťahuje doterajší predpis,
j)
kategóriách 6.10. a 6.11.
(2)

Prevádzkovatelia vykonávajúci činnosti uvedené v odseku 1 môžu vykonávať činnosti bez povolenia do 6. ...

(3)

Do začatia integrovaného povoľovania prevádzok uvedených v odseku 1 sa na ich povoľovanie alebo na povoľovanie ...

(4)

Inšpekcia rozhodne o žiadostiach podaných podľa odseku 1 do 6. júla 2015.

(5)

Podľa doterajších predpisov sa postupuje najneskôr do 7. januára 2014 v existujúcich prevádzkach alebo ...

a)
kategórii 1.1. na činnosti s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo presahujúcim 50 MW,
b)
kategóriách 1.2. a 1.3.,
c)
v kategórii 1.4. písm. a),
d)
kategóriách 2.1. až 2.6.,
e)
v kategóriách 3.1. až 3.5.,
f)
v kategóriách 4.1. až 4.6. na činnosti týkajúce sa výroby chemickým spracovaním,
g)
v kategóriách 5.1. a 5.2. na činnosti, na ktoré sa vzťahuje doterajší predpis,
h)
v kategórii 5.3. písm. a) bodoch 1. a 2.,
i)
v kategórii 5.4.,
j)
v kategórii 6.1. písm. a) a b),
k)
v kategóriách 6.2. a 6.3.,
l)
v kategórii 6.4. písm. a),
m)
v kategórii 6.4. písm. b) na činnosti, na ktoré sa vzťahuje doterajší predpis,
n)
v kategórii 6.4. písm. c) a v kategóriách 6.5. až 6.9.
(6)

Povolenia pre prevádzky podľa odseku 5 sa zosúladia postupom podľa § 33 s požiadavkami tohto zákona ...

(7)

Začaté a neukončené konania sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(8)

Začaté a neukončené konania o uložení pokuty sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(9)

Orgán štátneho dozoru pri aktualizácii podmienok povolenia pre prevádzky, ktorých činnosť zahŕňa používanie, ...

(10)

Ak činnosť zahŕňa používanie, výrobu alebo vypúšťanie nebezpečných látok podľa § 26 ods. 3 a s prihliadnutím ...

(11)

Až do prijatia príslušného rozhodnutia o záveroch o najlepších dostupných technikách sa za závery o ...

(12)

Ak činnosť zahŕňa používanie, výrobu alebo vypúšťanie nebezpečných látok40) a s prihliadnutím na možnosť ...

§ 40a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Konanie o uložení pokuty začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších ...

§ 40b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorej kapacita je k 1. januáru 2016 naplnená alebo ktorej k 1. januáru ...

§ 40c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Začaté a neskončené konania sa skončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.

(2)

Začaté a neskončené konania o uložení pokuty sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015. ...

§ 40d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2017
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom ...

(2)

Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2017 sa dokončia podľa tohto ...

§ 40e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018
(1)

Prevádzkovateľ skládky odpadu alebo jej časti, uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001, ktorému bolo ...

a)
konanie o vydanie zmeny povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie na uzavretie skládky odpadov ...
b)
konanie o vydanie zmeny povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie, bolo právoplatne skončené ...
(2)

Ustanovenia § 11a a 26a sa použijú v konaní o vydanie zmeny povolenia, ktorého súčasťou je stavebné ...

(3)

Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené do 30. júna 2018 sa dokončia podľa tohto zákona ...

§ 40f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

K skládke odpadov alebo jej časti, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ skládky odpadov, na ktorého sa vzťahuje ...

§ 40g - Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...
(1)

V konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania, alebo nazerania ...

(2)

Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v ...

(3)

Na konanie o vydaní poverenia podľa odseku 2 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

§ 40h - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021
(1)

Súhlasy podľa § 3 ods. 3 písm. c) šiesty bod vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra ...

(2)

Podmienky povolenia, ktorých súčasťou sú aj súhlasy podľa § 3 ods. 3 písm. c) vydané podľa tohto zákona ...

§ 41

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 42 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa:

1.

Čl. I zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...

2.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie položky 171a a 171b znejú:

„Položka 171a a) Predbežné prerokovanie žiadosti prevádzkovateľom so Slovenskou inšpekciou životného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 39ca až 39cd znejú:

„39ca) § 4 ods. 5 zákona č. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ...

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V prílohe č. 2 skupine č. 214 - Ostatné poradovom č. 68 stĺpec Poznámka znie: „§ 5 ods. 3 zákona č. ...

Čl. IV

Zákon č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe sa mení takto: ...

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno o) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno o).

Čl. V

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene ...

1.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Do národného registra znečisťovania sa oznamujú údaje o množstvách prenesených odpadov a o množstvách ...

2.

V § 6 ods. 14 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

Čl. VI

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Za § 65b sa vkladá § 65c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 65c Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2013 Platnosť záverečného stanoviska k činnosti vydaného ...

Čl. VII

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 ods. 2 písmeno i) znie:

„i)
prevádzkou veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia,12)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12)
§ 3 ods. 2 písm. a) a § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.“.

2.

V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť formou ...

3.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Prevádzkovateľ pracovnej činnosti je povinný preukázať príslušnému orgánu spôsob finančného krytia ...

4.

V § 18 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 4.“.

5.

V § 22 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 4.“.

Čl. VIII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2013.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Paška v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z.

  ZOZNAM PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ

  Uvedené prahové hodnoty sa všeobecne vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo výstupy. Ak sa ...

  KATEGÓRIE PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ

  1.

  Energetika

  1.1.

  Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW. ...

  1.2.

  Rafinácia minerálnych olejov a plynov.

  1.3.

  Výroba koksu.

  1.4.

  Splyňovanie alebo skvapalňovanie

  a)

  uhlia,

  b)

  iných palív v spaľovacích zariadeniach alebo prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným ...

  2.

  Výroba a spracovanie kovov

  2.1.

  Praženie alebo spekanie kovovej rudy vrátane sírnikovej rudy.

  2.2.

  Výroba surového železa alebo ocele z prvotných alebo druhotných surovín vrátane kontinuálneho odlievania ...

  2.3.

  Spracovanie železných kovov:

  a)

  prevádzkovanie valcovní na valcovanie za tepla s kapacitou väčšou ako 20 ton surovej ocele za hodinu; ...

  b)

  prevádzkovanie kováční s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno kladivo, kde spotreba tepelnej ...

  c)

  nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele ...

  2.4.

  Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.

  2.5.

  Spracovanie neželezných kovov:

  a)

  výroba surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými ...

  b)

  tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov a prevádzkovanie zlievarne ...

  2.6.

  Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem ...

  3.

  Priemysel spracovania nerastov

  3.1.

  Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého:

  a)

  výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných ...

  b)

  výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň,

  c)

  výroba oxidu horečnatého v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

  3.2.

  Výroba azbestu alebo výroba výrobkov s obsahom azbestu.

  3.3.

  Výroba skla vrátane sklených vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.

  3.4.

  Tavenie nerastných látok vrátane výroby minerálnych vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za ...

  3.5.

  Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, ...

  4.

  Chemický priemysel

  Na účely tejto časti výroba v zmysle kategórií činností uvedených v tejto časti znamená výrobu v priemyselnom ...

  4.1.

  Výroba organických chemikálií, ktorými sú

  a)

  jednoduché uhľovodíky, ako sú lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické ...

  b)

  organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery ...

  c)

  organické zlúčeniny síry;

  d)

  organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty;

  e)

  organické zlúčeniny fosforu;

  f)

  halogénderiváty uhľovodíkov;

  g)

  organokovové zlúčeniny;

  h)

  plastické hmoty, ktorými sú polyméry, syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe;

  i)

  syntetické kaučuky;

  j)

  farbivá a pigmenty;

  k)

  povrchovo aktívne látky.

  4.2.

  Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú

  a)

  plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, ...

  b)

  kyseliny, a to kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina ...

  c)

  zásady, a to hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný;

  d)

  soli, a to chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, peroxoboritan, ...

  e)

  nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, najmä karbid vápnika, kremík, karbid kremíka. ...

  4.3.

  Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka - jednoduché alebo zložené hnojivá. ...

  4.4.

  Výroba prípravkov na ochranu rastlín alebo výrobu biocídov.

  4.5.

  Výroba farmaceutických výrobkov vrátane medziproduktov.

  4.6.

  Výroba výbušnín.

  5.

  Nakladanie s odpadmi

  5.1.

  Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov71) s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého ...

  a)

  biologická úprava;

  b)

  fyzikálno-chemická úprava;

  c)

  zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2; ...

  d)

  opätovné balenie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2;

  e)

  spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel;

  f)

  recyklácia alebo spracovanie anorganických materiálov iných ako kovy alebo zlúčeniny kovov;

  g)

  regenerácia kyselín alebo zásad;

  h)

  spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia;

  i)

  spätné získavanie komponentov z katalyzátorov;

  j)

  prečistenie oleja alebo jeho iné opätovné použitie;

  k)

  ukladanie na povrchu.

  5.2.

  Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ...

  a)

  odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu;

  b)

  nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.

  5.3.

  a)

  Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou ...

  1.

  biologická úprava;

  2.

  fyzikálno-chemická úprava;

  3.

  predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie;

  4.

  spracovanie trosky a popola;

  5.

  spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel ...

  b)

  zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou ...

  1.

  biologická úprava;

  2.

  predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie;

  3.

  spracovanie trosky a popola;

  4.

  spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel ...

  5.4.

  Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň ...

  5.5.

  Dočasné ukladanie nebezpečného odpadu, na ktoré sa nevzťahuje bod 5.4, pokým sa nevykonajú niektoré ...

  5.6.

  Podzemné ukladanie nebezpečného odpadu s celkovou kapacitou väčšou ako 50 t.

  6.

  Ostatné činnosti

  6.1.

  Výroba v priemyselných zariadeniach:

  a)

  buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov;

  b)

  papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň;

  c)

  jedného alebo viacerých z druhov dosiek na báze dreva: lisované dosky s orientovaných mikrodýh, drevotrieskové ...

  6.2.

  Predpríprava, ktorá obsahuje činnosti, ako je pranie, bielenie, mercerizácia alebo farbenie textilných ...

  6.3.

  Vyčiňovanie koží a kožušín s kapacitou spracovania väčšou ako 12 t hotových výrobkov za deň.

  6.4.

  a)

  Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.

  b)

  Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem ...

  1.

  iba zo surovín živočíšneho pôvodu - okrem prípadov, keď ide výlučne o mlieko - s výrobnou kapacitou ...

  2.

  iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo ...

  3.

  zo surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu v kombinovaných alebo oddelených výrobkoch s výrobnou kapacitou ...

  Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta.

  Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko.

  c)

  Výlučne spracovanie a úprava mlieka, ak je množstvo odoberaného mlieka väčšie ako 200 t za deň - priemerná ...

  6.5.

  Odstraňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania ...

  6.6.

  Intenzívny chov hydiny75) alebo ošípaných s miestom pre viac ako

  a)

  40 000 ks hydiny;

  b)

  2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo

  c)

  750 ks prasníc.

  6.7.

  Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, ...

  6.8.

  Výroba uhlíka - ide o uhlie pálené pri vysokej teplote - alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou. ...

  6.9.

  Zachytávanie toku CO2 z prevádzky a súvisiace povrchové, prepravné a vtláčacie zariadenia na účely trvalého ...

  6.10.

  Konzervovanie dreva a výrobkov z dreva chemickými látkami s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 m3 za deň ...

  6.11.

  Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy75a) a ktoré ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 39/2013 Z. z.

  KRITÉRIÁ NA URČOVANIE NAJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNÍK

  1.

  Používanie nízkoodpadovej technológie.

  2.

  Používanie menej nebezpečných látok.

  3.

  Podpora zhodnocovania a recyklácie látok, ktoré vznikajú alebo sa používajú v technologickom procese ...

  4.

  Porovnateľné procesy, zariadenia alebo prevádzkové metódy, ktoré už boli úspešne vyskúšané v priemyselnom ...

  5.

  Technický rozvoj a vývoj vedeckých poznatkov a ich interpretácia.

  6.

  Charakter, účinky a množstvo príslušných emisií.

  7.

  Dátumy uvedenia nových alebo existujúcich zariadení do prevádzky.

  8.

  Čas potrebný na zavedenie najlepšej dostupnej techniky.

  9.

  Spotreba a druh surovín (vrátane vody) používaných v technologickom procese a ich energetická účinnosť. ...

  10.

  Požiadavka prevencie alebo zníženia celkových účinkov emisií na životné prostredie na minimum a z toho ...

  11.

  Požiadavka prevencie havárií a minimalizácia ich následkov na životné prostredie.

  12.

  Informácie uverejňované verejnými medzinárodnými organizáciami.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 39/2013 Z. z.

  ZOZNAM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

  A.

  OVZDUŠIE

  1.

  Oxid siričitý a ostatné zlúčeniny síry.

  2.

  Oxidy dusíka a ostatné zlúčeniny dusíka.

  3.

  Oxid uhoľnatý.

  4.

  Prchavé organické zlúčeniny.

  5.

  Kovy a ich zlúčeniny.

  6.

  Tuhé znečisťujúce látky vrátane jemných častíc.

  7.

  Azbest (suspendované častice, vlákna).

  8.

  Chlór a jeho zlúčeniny.

  9.

  Fluór a jeho zlúčeniny.

  10.

  Arzén a jeho zlúčeniny.

  11.

  Kyanidy.

  12.

  Látky a zmesi, pri ktorých bolo dokázané, že pri prenose vzduchom majú karcinogénne alebo mutagénne ...

  13.

  Polychlórované dibenzodioxíny a polychlórované dibenzofurány.

  B.

  VODA

  1.

  Organické zlúčeniny halogénov a látky, ktoré môžu vo vodnom prostredí takéto zlúčeniny vytvárať. ...

  2.

  Organické zlúčeniny fosforu.

  3.

  Organické zlúčeniny cínu.

  4.

  Látky a zmesi, pri ktorých bolo dokázané, že vo vodnom prostredí alebo pri prenose vodným prostredím ...

  5.

  Perzistentné uhľovodíky a perzistentné a bioakumulovateľné toxické organické látky.

  6.

  Kyanidy.

  7.

  Kovy a ich zlúčeniny.

  8.

  Arzén a jeho zlúčeniny.

  9.

  Biocídy a prípravky na ochranu rastlín.

  10.

  Rozptýlené materiály.

  11.

  Látky prispievajúce k eutrofizácii (hlavne dusičnany a fosfáty).

  12.

  Látky s nepriaznivým vplyvom na kyslíkovú bilanciu (ktoré možno merať pomocou ukazovateľov ako sú BSK, ...

  13.

  Prioritné látky podľa osobitného predpisu.76)

  Príloha č. 4 k zákonu č. 39/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 2 písm. b) a q) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o ...
 • 2)  § 15 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov ...
 • 2a)  § 2, 4 a 6 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona ...
 • 3)  § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 4 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 8)  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody ...
 • 10)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 11)  § 17 ods. 1, 18 ods. 1 a 9, 26 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 20 zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14a)  § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon č. 79/ 2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 15a)  § 36 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15b)  § 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 8 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení zákona č. 359/2007 Z. z.
 • 18)  § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  Zákon č. 258/2011 Z. z.
 • 21a)  § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 28)  § 7 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 19 ods. 2 Správneho poriadku.
 • 30)  § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 30a)  § 8 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...
 • 31)  § 7 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 32)  Zákon č. 258/2011 Z. z.
 • 33)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 34)  § 8 ods. 6 zákona č. 128/2015 Z. z.
 • 35)  § 32 až 42 a § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 58 ods. 1 a § 143 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Položka 171a časti X Životné prostredie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. ...
 • 37a)  § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 38)  § 3 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, ...
 • 40)  § 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
 • 41)  § 14 Správneho poriadku.
 • 42)  Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 43)  Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43a)  § 69 ods. 4 písm. e) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene ...
 • 44)  § 140a a 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 45)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 ...
 • 46)  Čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 46a)  § 3 až 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní ...
 • 46b)  § 24 až 26 Správneho poriadku.
 • 47)  § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 47a)  § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.§ 38 zákona ...
 • 47b)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 48)  § 47 Správneho poriadku.
 • 49)  § 66 až 70 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 50)  Napríklad zákon č. 137/2010 Z. z.
 • 51)  Príloha č. 1 k zákonu č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 52)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z.
 • 53)  § 5 ods. 2 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí ...
 • 54)  § 8 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • 55)  § 5 ods. 3 zákona č. 205/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55a)  § 114c ods. 13 písm. b), ods. 14 a 15 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
 • 55b)  § 114c zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
 • 56)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 57)  § 2 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o ...
 • 58)  § 3 až 10 zákona č. 359/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59)  § 66 ods. 2 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 60)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 60a)  § 24 ods. 5 a 9 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
 • 61)  Napríklad § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 62)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií ...
 • 63)  STN EN ISO 14001 (83 9001) Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie. ...
 • 63a)  Napríklad § 66 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. ...
 • 63b)  § 24 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
 • 67a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 68)  Zákon č. 205/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 70)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 70a)  § 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 71)  § 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z.
 • 72)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z., zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ...
 • 73)  § 2 ods. 18 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74)  § 21 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z.
 • 75)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách ...
 • 75a)  § 36 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 76)  Príloha č. 1, zoznam III k zákonu č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore