Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71002
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 302/2001 účinný od 09.04.2020


Platnosť od: 27.07.2001
Účinnosť od: 09.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST23 JUD35 DS14 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 302/2001 s účinnosťou od 09.04.2020 na základe 73/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1
(1)

Vyšší územný celok1) je samosprávny kraj.

(2)

Samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.2)

(3)

Zriaďujú sa tieto samosprávne kraje:

a)
Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v Bratislave,
b)
Trnavský samosprávny kraj so sídlom v Trnave,
c)
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne,
d)
Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v Nitre,
e)
Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline,
f)
Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom v Banskej Bystrici,
g)
Košický samosprávny kraj so sídlom v Košiciach,
h)
Prešovský samosprávny kraj so sídlom v Prešove.
(4)

Územný obvod samosprávneho kraja je zhodný s územným obvodom kraja.3) Územný obvod samosprávneho kraja ...

(5)

Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s ...

(6)

Samosprávny kraj má svoje symboly, ktoré môže používať pri výkone samosprávy. Symboly samosprávneho ...

(7)

Samosprávnemu kraju možno vo veciach územnej samosprávy ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom ...

§ 2
Orgány samosprávneho kraja sú
a)

zastupiteľstvo samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“),

b)

predseda samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“).

§ 3
(1)

Obyvateľ samosprávneho kraja je osoba, ktorá má trvalý pobyt5) v obci na jeho území.

(2)

Obyvateľ samosprávneho kraja sa zúčastňuje na jeho samospráve. Je oprávnený najmä

a)
voliť zastupiteľstvo a byť volený do zastupiteľstva,
b)
voliť predsedu a byť volený za predsedu,
c)
hlasovať v referende samosprávneho kraja za podmienok ustanovených týmto zákonom (ďalej len „referendum“), ...
d)
zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva,
e)
obracať sa so svojimi podnetmi, sťažnosťami a inými podaniami na predsedu, zastupiteľstvo a orgány ním ...
(3)

Na výkone samosprávy sa môže s výnimkou oprávnení podľa odseku 2 písm. a) až c) podieľať aj ten, kto ...

a)
má nehnuteľný majetok,
b)
je prihlásený na prechodný pobyt,6)
c)
má ako cudzinec povolený dlhodobý pobyt.7)
Pôsobnosť samosprávneho kraja
§ 4
(1)

Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich ...

a)
zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho ...
b)
vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja,
c)
obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov, ...
d)
účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje,
e)
vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov ...
f)
zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby ...
g)
podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia,
h)
utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov ...
i)
obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a spolupracuje s obcami ...
j)
utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,
k)
utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania, ...
l)
utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ...
m)
utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj,
n)
koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež,
o)
spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí,
p)
podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja,
q)
rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov,
r)
vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi.
(2)

Samosprávny kraj je povinný utvárať v rámci svojej pôsobnosti účinný systém kontroly, zriadiť funkciu ...

§ 5
Medzinárodná spolupráca
(1)

Samosprávny kraj môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo ...

(2)

Spolupráca sa uskutočňuje len na základe dohody o spolupráci, ktorá musí obsahovať

a)
názvy a sídla účastníkov dohody,
b)
predmet dohody (spolupráca),
c)
určenie času, na ktorý sa uzatvára.
(3)

Ak je nevyhnutné zriadiť dohodou o spolupráci osobitný orgán, musí byť uvedený v dohode, rovnako aj ...

(4)

Dohoda o spolupráci musí byť uzatvorená písomne a musí byť vopred schválená nadpolovičnou väčšinou všetkých ...

(5)

Dohoda o spolupráci alebo členstvo v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov nesmie ...

(6)

Samosprávny kraj zasiela rovnopis uzatvorenej dohody o spolupráci alebo dokladu o členstve v medzinárodnom ...

(7)

Obvodný úrad v sídle kraja môže podať na súd z dôvodu nesplnenia podmienok ustanovených v odsekoch 2, ...

§ 6
(1)

Na samosprávny kraj možno zákonom preniesť niektoré úlohy miestnej štátnej správy.

(2)

S prenesením úloh na samosprávny kraj podľa odseku 1 štát poskytne samosprávnemu kraju potrebné finančné ...

§ 7
Vzťah k štátnym orgánom, obciam a iným právnickým osobám
(1)

Samosprávny kraj pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje so štátnymi orgánmi, s inými samosprávnymi ...

(2)

Samosprávny kraj predkladá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky návrh symbolov (§ 1 ods. 6) na zápis ...

(3)

Štátne orgány poskytujú samosprávnemu kraju potrebné údaje z jednotlivých evidencií v rozsahu vymedzenom ...

(4)

Štátne orgány podporujú spoluprácu samosprávneho kraja s územnými a správnymi celkami alebo s orgánmi, ...

(5)

Štátne orgány a samosprávny kraj utvárajú podmienky na ďalšie vzdelávanie predsedov, poslancov zastupiteľstva ...

(6)

Prednosta príslušného obvodného úradu v sídle kraja sa zúčastňuje na zasadnutí zastupiteľstva, ak program ...

(7)

Samosprávny kraj upozorňuje orgány miestnej štátnej správy a obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti ...

(8)

Obec poskytuje samosprávnemu kraju na plnenie jeho úloh údaje z evidencií, ktoré vedie.

(9)

Obec, ktorá je sídlom samosprávneho kraja, poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní umiestnenia jeho orgánov. ...

(10)

Štátne orgány vykonávajú dozor a kontrolu nad činnosťou samosprávneho kraja v rozsahu vymedzenom v zákone.9) ...

§ 8
Všeobecne záväzné nariadenia
(1)

Samosprávny kraj môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ...

(2)

Vo veciach, v ktorých samosprávny kraj plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe ...

(3)

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo, zverejní úrad samosprávneho kraja (ďalej len „úrad") ...

(4)

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické ...

(5)

Ak ide o mimoriadnu situáciu,8a) postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

(6)

Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie ...

(7)

Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni ...

(8)

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území samosprávneho kraja, môžu ...

(9)

Nariadenie sa vyhlasuje vyvesením jeho úplného znenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja najmenej ...

(10)

Vyhlásenie nariadenia podľa odseku 4 je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní ...

(11)

Samosprávny kraj zasiela bezodkladne a bezodplatne jeden výtlačok nariadenia každej obci na svojom území. ...

§ 8a
(1)

Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, že medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach ...

(2)

Samosprávny kraj je povinný do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ...

(3)

Rozhodnutie súdu podľa odseku 1 zverejní samosprávny kraj jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej ...

(4)

Samosprávny kraj zašle bezodkladne a bezodplatne výtlačok právoplatného rozhodnutia súdu podľa odseku ...

§ 8b
(1)

Ak súd uznesením na návrh prokurátora dočasne pozastavil účinnosť všeobecne záväzného nariadenia, jeho ...

(2)

Samosprávny kraj zašle bezodkladne a bezodplatne výtlačok právoplatného uznesenia súdu podľa odseku ...

§ 9
Financovanie samosprávneho kraja
(1)

Základom finančného hospodárenia samosprávneho kraja je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného ...

(2)

Samosprávny kraj financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu ...

(3)

Návrh rozpočtu samosprávneho kraja musí byť pred schválením najmenej 15 dní verejne prístupný, aby sa ...

(4)

Samosprávny kraj vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.11) Ročnú účtovnú závierku samosprávneho ...

(5)

Postavenie rozpočtu samosprávneho kraja, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu ...

§ 10
Majetok samosprávneho kraja
(1)

Majetok samosprávneho kraja slúži na plnenie úloh samosprávneho kraja.

(2)

Majetok samosprávneho kraja a nakladanie s ním ustanovuje osobitný zákon.

§ 11
Zastupiteľstvo
(1)

Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách. Spôsob ...

(2)

Zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať o základných otázkach samosprávneho kraja, a to

a)
uznášať sa na nariadeniach,
b)
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom samosprávneho kraja a s majetkom prenechaným do ...
c)
schvaľovať program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja samosprávneho kraja, regionálnu stratégiu ...
d)
schvaľovať rozpočet samosprávneho kraja a jeho zmeny, kontrolovať čerpanie rozpočtu a schvaľovať záverečný ...
e)
o prijatí úveru alebo pôžičky samosprávneho kraja,
f)
schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov samosprávneho kraja vypracovaný podľa osobitného predpisu,14a) ...
g)
o vyhlásení referenda,
h)
zriaďovať, zakladať, zrušovať a kontrolovať právnické osoby samosprávneho kraja a na návrh predsedu ...
i)
schvaľovať dohody podľa § 5, schvaľovať združovanie prostriedkov a činností samosprávneho kraja, ako ...
j)
voliť a odvolávať na návrh predsedu z poslancov zastupiteľstva podpredsedov samosprávneho kraja (ďalej ...
k)
zriaďovať komisie a iné orgány zastupiteľstva, určovať im úlohy, voliť a odvolávať ich predsedov a ďalších ...
l)
voliť na šesť rokov a odvolávať hlavného kontrolóra a určovať jeho odmenu,
m)
určovať odmenu poslancom (§ 12 ods. 6),
n)
určovať odmenu členom komisií, ktorí nie sú poslancami,
o)
zriaďovať úrad,
p)
schvaľovať rokovací poriadok zastupiteľstva,
q)
o ďalších veciach, ktoré si môže vyhradiť v štatúte samosprávneho kraja, ak nie sú zákonom zverené predsedovi. ...
(3)

Zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace; jeho zasadnutie zvoláva a ...

(4)

Zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ...

(5)

Zasadnutie zastupiteľstva sa môže konať aj vtedy, ak ho predseda podľa odseku 3 alebo 4 nezvolá; v takom ...

(6)

Ak zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vyžiada si jeho stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, ...

(7)

Rokovanie zastupiteľstva je verejné, ak zastupiteľstvo nevyhlási rokovanie za neverejné. Zastupiteľstvo ...

a)
použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov ...
b)
nakladanie s majetkom vo vlastníctve samosprávneho kraja, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve ...
(8)

Ak na rokovaní zastupiteľstva požiada o slovo prezident Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady ...

(9)

Nariadenie a uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda najneskôr do desiatich dní od ich schválenia. ...

(10)

Podrobnosti o rokovaní zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok zastupiteľstva.

Poslanci
§ 12
(1)

Poslanec je oprávnený najmä

a)
predkladať zastupiteľstvu a jeho orgánom návrhy,
b)
interpelovať predsedu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho činnosti,
c)
požadovať od vedúcich (riaditeľov) právnických osôb zriadených alebo založených samosprávnym krajom ...
d)
požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú ...
e)
zúčastňovať sa na kontrolách, previerkach, vybavovaní sťažností a iných podaní, ktoré uskutočňuje zastupiteľstvo ...
f)
požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie.
(2)

Poslanec je povinný najmä

a)
zložiť sľub na prvom zasadnutí zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní,
b)
obhajovať záujmy samosprávneho kraja a jeho obyvateľov,
c)
zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
d)
informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a o činnosti zastupiteľstva.
(3)

Poslanec skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ...

(4)

Funkcia poslanca sa vykonáva spravidla bez prerušenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. ...

(5)

Poslancovi patrí náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu,16) ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom ...

(6)

Poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, možno za výkon funkcie poskytnúť odmenu ...

(7)

Ak poslancovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca ...

(8)

Ak poslancovi patrí aj plat starostu obce alebo primátora mesta, alebo ich zástupcov, počas poberania ...

§ 13
(1)

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

a)
predsedu,
b)
zamestnanca samosprávneho kraja alebo
c)
podľa osobitného zákona.
(2)

Mandát poslanca zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
c)
vzdaním sa mandátu,
d)
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon ...
e)
pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f)
skončením trvalého pobytu v obci na území samosprávneho kraja,
g)
smrťou alebo
h)
podľa osobitného zákona.17a)
(3)

Vzdanie sa mandátu musí poslanec urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením úradu. Vzdanie sa ...

§ 14

Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva zvolá doterajší predseda tak, aby sa konalo do ...

§ 15
Referendum
(1)

Zastupiteľstvo vyhlási referendum o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú výkonu samosprávy samosprávneho ...

(2)

Zastupiteľstvo vyhlási referendum o odvolaní predsedu, ak

a)
je neprítomnosť alebo zdravotná nespôsobilosť predsedu na výkon funkcie dlhšia ako šesť mesiacov,
b)
hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti predsedu, a tým vznikajú vážne nedostatky v správe samosprávneho ...
c)
o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov.14)
(3)

Zastupiteľstvo vyhlási referendum podľa odsekov 1 a 2 písm. a) a b) tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní ...

(4)

Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom,18) zastupiteľstvo vyhlási referendum tak, ...

(5)

Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov14) a ak bolo ...

(6)

Referendum o tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí 24 mesiacov od jeho vykonania; to neplatí, ...

(7)

Zastupiteľstvo vyhlási výsledky referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch referenda. ...

(8)

Zastupiteľstvo nariadením ustanoví podrobnosti o organizácii referenda.

Predseda
§ 16
(1)

Predsedu volia obyvatelia samosprávneho kraja (§ 3 ods. 1) v priamych voľbách. Spôsob voľby predsedu ...

(2)

Predseda skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ...

(3)

Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok. V majetkovoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch ...

(4)

Ak sa predseda domnieva, že uznesenie zastupiteľstva je v rozpore so zákonom alebo že je pre samosprávny ...

(5)

Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra.

(6)

Ak bol výkon uznesenia zastupiteľstva pozastavený podľa odseku 4, zastupiteľstvo môže toto uznesenie ...

(7)

Predseda zvoláva spravidla raz za mesiac predsedov komisií na prerokovanie otázok týkajúcich sa samosprávneho ...

(8)

Predseda odpovedá na interpeláciu poslanca zastupiteľstva ústne na zasadnutí zastupiteľstva alebo písomne ...

(9)

Predsedu zastupujú podpredsedovia v rozsahu určenom predsedom.

(10)

Funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou

a)
poslanca zastupiteľstva,
b)
štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej samosprávnym krajom, ...
c)
zamestnanca samosprávneho kraja,
d)
starostu obce alebo primátora mesta, alebo
e)
podľa osobitného zákona.
(11)

Funkcia predsedu je verejná funkcia a nevykonáva sa v pracovnom pomere. Doterajší pracovnoprávny vzťah ...

(12)

Predsedovi patrí za výkon funkcie plat podľa osobitného zákona.

§ 17
(1)

Mandát predsedu zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
c)
vzdaním sa mandátu,
d)
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon ...
e)
pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f)
skončením trvalého pobytu v obci na území samosprávneho kraja,
g)
vyhlásením výsledku referenda, ktorým sa rozhodlo o odvolaní predsedu,
h)
smrťou alebo
i)
podľa osobitného zákona.17a)
(2)

Vzdanie sa mandátu predsedu musí sa urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením úradu. Vzdanie ...

§ 18
(1)

Samosprávny kraj môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie ...

(2)

Samosprávny kraj pri ukladaní pokút prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho ...

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka, keď sa samosprávny kraj dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, ...

Hlavný kontrolór
§ 19
Postavenie hlavného kontrolóra
(1)

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom samosprávneho kraja ...

(2)

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a)
poslanca zastupiteľstva,
b)
predsedu,
c)
člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je samosprávy kraj,
d)
iného zamestnanca samosprávneho kraja.
§ 19a
Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie
(1)

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého ...

(2)

Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým ...

(3)

Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. ...

(4)

Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), b) alebo d), vyhlási zastupiteľstvo ...

(5)

Hlavného kontrolóra volí zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie začína dňom, ktorý je určený ...

(6)

Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy so samosprávnym krajom.

(7)

Predseda je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v ...

(8)

Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
uplynutím jeho funkčného obdobia,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bol zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho ...
f)
dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený ...
g)
dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 19 ods. 2.
(9)

Zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak

a)
poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,18a)
b)
hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne ...
c)
uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 19 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových ...
(10)

Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. ...

(11)

Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.

§ 19b
Plat hlavného kontrolóra
(1)

Plat hlavného kontrolóra je 70 % platu predsedu vrátane paušálnych náhrad.

(2)

Zastupiteľstvo môže schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu až do výšky 30 % súhrnu platov ustanovených ...

§ 19c
Rozsah kontrolnej činnosti
(1)

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení ...

(2)

Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

a)
úrad,
b)
rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie zriadené samosprávnym krajom,
c)
právnické osoby, v ktorých má samosprávny kraj majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom ...
d)
osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu samosprávneho kraja účelové dotácie alebo návratné finančné ...
(3)

Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch ...

§ 19d
Pravidlá kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný ...

§ 19e
Úlohy hlavného kontrolóra
(1)

Hlavný kontrolór

a)
vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 19c,
b)
predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr ...
c)
vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu samosprávneho kraja a k návrhu záverečného účtu samosprávneho ...
d)
na požiadanie zastupiteľstva alebo predsedu predkladá správu o výsledkoch kontroly zastupiteľstvu na ...
e)
predkladá zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí ...
f)
spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými samosprávnemu ...
g)
je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada zastupiteľstvo,
h)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
(2)

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať ...

§ 19f
Útvar hlavného kontrolóra
(1)

Samosprávny kraj zriaďuje útvar hlavného kontrolóra.

(2)

Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.

(3)

Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením ...

(4)

Organizáciu útvaru hlavného kontrolóra ustanovuje zastupiteľstvo v organizačnom poriadku.

(5)

Útvar hlavného kontrolóra je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom ...

§ 20
Komisie
(1)

Zastupiteľstvo zriaďuje mandátovú komisiu, finančnú komisiu a ďalšie komisie, ak tak ustanovuje osobitný ...

(2)

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Poslanci musia tvoriť viac ...

(3)

Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však raz za mesiac.

(4)

Úlohy a spôsob rokovania komisií určuje zastupiteľstvo.

(5)

Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac v sume desaťnásobku ...

(6)

Členovi komisie, ktorý nie je poslancom, patrí náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu,16) ktoré ...

§ 21
Úrad
(1)

Administratívne a organizačné veci zastupiteľstva, predsedu a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom ...

(2)

Vnútornú organizáciu úradu, počet zamestnancov a skladbu ich pracovných funkcií ustanovuje organizačný ...

(3)

Prácu úradu riadi a organizuje riaditeľ úradu, ktorý za svoju činnosť zodpovedá predsedovi.

(4)

Riaditeľ úradu sa zúčastňuje na zasadnutí zastupiteľstva s hlasom poradným.

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 22

Ak samosprávny kraj rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni, odvolací orgán ustanovuje osobitný predpis.19) ...

§ 23

Prvé zasadnutie zastupiteľstva zvoleného v roku 2001 zvolá prednosta krajského úradu tak, aby sa uskutočnilo ...

§ 23a
Prechodné ustanovenia k zmenám účinným od 1. júla 2004
(1)

V samosprávnych krajoch, v ktorých je zvolený hlavný kontrolór podľa predpisov platných do 30. júna ...

(2)

Samosprávne kraje, v ktorých hlavný kontrolór zvolený nie je, zvolia hlavného kontrolóra podľa tohto ...

(3)

V samosprávnych krajoch, v ktorých je zvolený hlavný kontrolór, sa jeho platové pomery upravia podľa ...

(4)

Hlavný kontrolór, ktorý je ustanovený vo funkcii podľa predpisov platných do 30. júna 2004 a nespĺňa ...

(5)

Hlavný kontrolór, ktorý nespĺňa povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca18a) alebo ktorý nespĺňa podmienky ...

(6)

Hlavný kontrolór, ktorý je členom politickej strany alebo hnutia, je povinný vzdať sa tohto členstva ...

§ 23b
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením ...

(2)

Rokovanie zastupiteľstva podľa § 11 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie ...

(3)

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2001.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 64 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 2)  Čl. 64a Ústavy Slovenskej republiky.
 • 3)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní ...
 • 4)  Čl. 67 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 5)  § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 6)  § 8 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 454/2004 Z. z.
 • 7)  § 17 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 8a)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 9)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 10)  Čl. 7 ods. 2 a čl. 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 10a)  § 362 Správneho súdneho poriadku.
 • 11)  Zákon č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
 • 12a)  § 16 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení ...
 • 13)  Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ...
 • 14)  Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku. ...
 • 14a)  § 1 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom ...
 • 15)  Napríklad § 2 a 3 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 16a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. ...
 • 17a)  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ...
 • 18)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
 • 18a)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 • 18b)  § 13 až 25 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
 • 18ba)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 18c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 18d)  Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
 • 18e)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
 • 18f)  Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení ...
 • 19)  § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore