Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 61/2024 účinný od 01.04.2024 do 31.12.2026

Platnosť od: 26.03.2024
Účinnosť od: 01.04.2024
Účinnosť do: 31.12.2026
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 61/2024 účinný od 01.04.2024 do 31.12.2026
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 61/2024 s účinnosťou od 01.04.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 429/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 473/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 5/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V úvodnej vete sa za slovo „zákonov“ vkladajú slová „v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“.
2.
V § 8 ods. 2 a 3 sa slovo „%“ nahrádza slovami „percentuálnych bodov“.
3.
V § 8 ods. 3 sa slová „Fondu spravodlivej transformácie“ nahrádzajú slovami „Fondu na spravodlivú transformáciu“.
4.
§ 9 znie:

㤠9
(1)
Maximálna výška investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 50 miliónov eur nesmie presiahnuť upravenú výšku pomoci vypočítanú pre časť oprávnených nákladov
a)
do 55 miliónov eur 100 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6,

b)
nad 55 miliónov eur a do 110 miliónov eur 50 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6,

c)
nad 110 miliónov eur 0 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6.

(2)
Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa § 20 ods. 3 zákona, maximálna výška investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 50 miliónov eur nesmie presiahnuť upravenú výšku pomoci vypočítanú pre časť oprávnených nákladov
a)
do 50 miliónov eur 100 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6,

b)
nad 50 miliónov eur a do 100 miliónov eur 50 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6,

c)
nad 100 miliónov eur 34 % maximálnej intenzity investičnej pomoci uplatniteľnej v danom regióne Slovenskej republiky podľa prílohy č. 6.“.

5.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Maximálnu výšku úľavy na dani z príjmov podľa odseku 2 možno zvýšiť
a)
o 20 percentuálnych bodov pre prijímateľa investičnej pomoci, ktorý je mikropodnikom alebo malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov pre prijímateľa investičnej pomoci, ktorý je stredným podnikom, ak ide o investičný zámer s oprávnenými nákladmi do 50 miliónov eur a

b)
o 10 percentuálnych bodov, ak je investičný zámer realizovaný na území, ktoré bolo určené na podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu v rámci plánu spravodlivej transformácie schváleného Európskou komisiou.“.

6.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10a
Mimoriadna investičná pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo
(1)
Na účely poskytnutia mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo sa okresy Slovenskej republiky rozdeľujú do týchto zón:
a)
zóna M1, ktorú tvoria okresy v regióne západné Slovensko podľa § 2 ods. 1, okresy v regióne stredné Slovensko podľa § 2 ods. 2 a okresy v regióne východné Slovensko podľa § 2 ods. 3,

b)
zóna M2, ktorú tvoria okresy Bratislavského kraja.

(2)
Odvetvia strategické pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo sú oblasti priemyselnej výroby zamerané na
a)
výrobu batérií, solárnych panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel, elektrolyzérov a vybavenia na zachytávanie a uskladnenie oxidu uhličitého,

b)
výrobu kľúčových komponentov navrhnutých a primárne používaných ako priamy vstup na výrobu výrobkov podľa písmena a),

c)
výrobu alebo zhodnocovanie kritických surovín10) potrebných na výrobu výrobkov podľa písmena a) alebo písmena b).

(3)
Kľúčové komponenty podľa odseku 2 písm. b) sú uvedené v prílohe č. 12.

(4)
Maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení pre investičné zámery v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru, nesmie presiahnuť 20 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je mimoriadna investičná pomoc poskytnutá.

(5)
Podmienky na poskytnutie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, maximálna výška mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo a maximálna intenzita mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo podľa formy mimoriadnej investičnej pomoci dosahujú v jednotlivých zónach podľa odseku 1 hodnoty podľa prílohy č. 13.

(6)
Maximálnu výšku mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo a maximálnu intenzitu mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo podľa prílohy č. 13 je možné navýšiť do výšky subvencie, ktorá by prijímateľovi mimoriadnej investičnej pomoci preukázateľne mohla byť poskytnutá na rovnocennú investíciu v tretej krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.“.

8.
Za § 11f sa vkladá § 11g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11g
Prechodné ustanovenie súvisiace s transformáciou regiónu Horná Nitra
účinné od 1. apríla 2024
V konaní o poskytnutí investičnej pomoci začatom od 1. apríla 2024 do 31. decembra 2026 sa okres Prievidza a okres Partizánske považujú za okresy zaradené do zóny D podľa § 2 ods. 4 písm. d); ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 sa nepoužijú.“.

9.
V prílohách č. 2 a 3 sa vypúšťajú slová „zistenou pracoviskovou metódou a“.
10.
Prílohy č. 6 až 9 vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Prílohy č. 6 až 9 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.“.

11.
Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohami č. 12 a 13, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Prílohy č. 12 a 13 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.
“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2024 okrem čl. I siedmeho bodu a dvanásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2027.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore