Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.04.2023

Platnosť od: 16.01.2009
Účinnosť od: 01.04.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Správne poplatky, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST45JUD365114DS36EUPP8ČL16

Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.04.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 8/2009 s účinnosťou od 01.04.2023 na základe 48/2023

Legislatívny proces k zákonu 48/2023§ 70
Zadržanie vodičského preukazu

(1)
Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak
a)
možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla,
b)
má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo,
c)
orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“) alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „psychická spôsobilosť“),
d)
je vodičský preukaz neplatný,
e)
vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a.
(2)
Za podmienok uvedených v odseku 1 možno zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu.
(3)
Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až do právoplatného skončenia veci.
(4)
Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde sa skutok stal. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky.
(5)
Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený. Ustanovenia odsekov 2 až 4 a 6 až 8 sa použijú primerane.
(6)
Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom štádiu konania skúmať odôvodnenosť zadržania vodičského preukazu z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ak dôvody zadržania nie sú alebo pominuli, musí byť vodičský preukaz vodičovi bezodkladne vrátený.
(7)
Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania vydá do 15 dní odo dňa zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odseku 1 písm. a) sa nevydáva, ak v lehote do 15 dní od zadržania vodičského preukazu už bolo právoplatne rozhodnuté o uložení trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorového vozidla alebo sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorového vozidla a príslušný orgán sa o tom dozvedel. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa odseku 1 písm. b) až e) sa nevydáva.
(8)
Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1 alebo odseku 5, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia; povinnosti policajta podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahujú aj na vojenského policajta.
(9)
Ak zadržaný vodičský preukaz vydal cudzí štát, orgán Policajného zboru ho zašle štátu jeho vydania.
(10)
Policajt zadrží vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu na základe exekučného príkazu. Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa použijú primerane s tým, že zadržaný vodičský preukaz policajt zašle orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu jeho držiteľa.
(11)
Vodičský preukaz sa považuje za zadržaný aj vtedy, ak súdny exekútor vydal príkaz na zadržanie vodičského preukazu37aa) a vyznačil túto skutočnosť v evidencii vodičov prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.
zobraziť paragraf
§ 72
Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom

(1)
Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak
a)
je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo prevádzka vozidla je pozastavená,38a) alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,39)
b)
vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,
c)
údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
d)
je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
e)
pominul účel, na ktorý bolo vydané,
f)
je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,
g)
vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
h)
vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
i)
vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest alebo nie sú dodržané podmienky prepravy nákladu podľa § 51,
j)
vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu37c) o organizácii pracovného času v doprave,
k)
vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky,40)
l)
bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín,
m)
vodič vozidla neuhradí mýto alebo je vodičovi vozidla v blokovom konaní za priestupok na úseku výberu mýta37a) uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste,
n)
vodič autobusu, vodič nákladného automobilu alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg poruší ustanovenia osobitného predpisu37b) o cestnej doprave,
o)
vodič vozidla neuhradil na mieste príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie cestnej technickej kontroly alebo úhradu za vykonanie technickej kontroly alebo emisnej kontroly v rámci cestnej technickej kontroly podľa osobitného predpisu,40a) a to až do doby uhradenia príspevku alebo úhrady.
(2)
Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.
(3)
Policajt na mieste vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu od vozidla vydaného v cudzine a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom potvrdenie. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, len ak nie je súčasne zadržaná aj tabuľka s evidenčným číslom a ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.
(4)
Policajt je povinný bezodkladne odovzdať zadržané osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine a zadržanú tabuľku s evidenčným číslom orgánu Policajného zboru. Ak ide o evidenčný doklad vydaný v cudzine alebo o tabuľku s evidenčným číslom vydanú v cudzine, orgán Policajného zboru ich po uplynutí 15 dní od ich zadržania zašle orgánu, ktorý vozidlo eviduje.
(5)
Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II pominú, orgán Policajného zboru ho na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla vráti spolu s tabuľkou s evidenčným číslom, ak bola zadržaná; to neplatí, ak ide o postup podľa odseku 7. Orgán Policajného zboru na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla vráti aj evidenčný doklad vydaný v cudzine a tabuľku s evidenčným číslom, ak neboli zaslané orgánu, ktorý ich eviduje.
(6)
Tabuľku s evidenčným číslom z motorového vozidla demontuje policajt, ak tak vodič neurobil na jeho výzvu sám; škodu spôsobenú v súvislosti s demontovaním tabuľky s evidenčným číslom znáša prevádzkovateľ vozidla.
(7)
Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II podľa odseku 1 písm. a) alebo b) nepominú ani do 60 dní odo dňa jeho zadržania, vec sa postúpi okresnému úradu.
(8)
Za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľku s evidenčným číslom zadržanú podľa odseku 1 písm. a) až c), f) a g) alebo zadržanú v cudzine možno vydať nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľku s evidenčným číslom, ak dôvody na ich zadržanie pominuli; to neplatí, ak ide o postup podľa odseku 7. Žiadateľ o vydanie nového osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo novej tabuľky s evidenčným číslom, ktoré sú náhradou za ich zadržanie v cudzine, je povinný predložiť informáciu tohto štátu o zadržaní spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
(9)
Nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II podľa odseku 8 môže na základe žiadosti vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla vydať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované, alebo orgán Policajného zboru, kde si žiadateľ podá žiadosť o jeho vydanie.
(10)
Prevádzkovateľ vozidla je povinný pri žiadosti o vydanie nového osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II podľa odseku 9 odovzdať potvrdenie podľa odseku 3.
(11)
Policajt je oprávnený z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), c) až e), g) až k) a o) zadržať technické osvedčenie vozidla;41) ustanovenie odseku 3 platí obdobne. Policajt odovzdá zadržané technické osvedčenie vozidla okresnému úradu.
(12)
Osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine a tabuľku s evidenčným číslom je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) až h) a k), ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia; povinnosti policajta podľa odsekov 3, 4 a 6 sa vzťahujú aj na vojenského policajta.
(13)
Technické osvedčenie vozidla je oprávnený zadržať aj vojenský policajt z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), c) až e), g) a h), ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia; ustanovenie odseku 3 platí obdobne. Vojenský policajt odovzdá zadržané technické osvedčenie vozidla okresnému úradu.
(14)
Policajt na mieste zadrží osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II na základe príkazu na zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla vydaného súdnym exekútorom.41aaa) Odseky 3 až 6 sa použijú primerane.
zobraziť paragraf
§ 98
Povinnosti držiteľa vodičského preukazu

(1)
Držiteľ vodičského preukazu je povinný
a)
chrániť vodičský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím,
b)
oznámiť orgánu Policajného zboru do siedmich dní zmenu svojich osobných údajov uvedených vo vodičskom preukaze, zmenu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti alebo podstatnú zmenu svojej podoby,
c)
odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz a medzinárodný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie,
d)
odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým mu súd uložil ochranné liečenie alebo mu súd alebo iný príslušný orgán uložil zákaz činnosti viesť motorové vozidlo alebo ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie,
e)
odovzdať orgánu Policajného zboru vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa jeho zadržania podľa § 70 ods. 5 alebo ods. 11,
f)
odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz podľa § 100 ods. 1 písm. a) až d), ods. 2 písm. a), c) a d),
g)
oznámiť orgánu Policajného zboru do siedmich dní zničenie, stratu alebo odcudzenie vodičského preukazu,
h)
dostaviť sa na vyzvanie orgánu Policajného zboru v ním určenej lehote na vybavenie záležitostí týkajúcich sa vodičského preukazu alebo vodičského oprávnenia,
i)
predložiť orgánu Policajného zboru spolu so žiadosťou o vrátenie vodičského preukazu doklady preukazujúce splnenie podmienok na jeho vydanie alebo na vrátenie podľa tohto zákona, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento účel zavedené.
(2)
Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný osobne prevziať vodičský preukaz, jeho prevzatie a správnosť údajov potvrdiť svojím podpisom; to neplatí, ak na tento úkon písomne splnomocnil inú osobu s osvedčeným vlastnoručným podpisom. Prevziať vodičský preukaz môže aj osoba blízka44) držiteľovi vodičského oprávnenia, pričom na tento úkon sa nevyžaduje písomné plnomocenstvo držiteľa vodičského preukazu. Ak držiteľ vodičského oprávnenia pri podaní žiadosti o vydanie vodičského preukazu splnomocní na vykonanie úkonu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom Policajného zboru, nevyžaduje sa osvedčený podpis držiteľa vodičského oprávnenia.
(3)
Ak držiteľ vodičského preukazu, ktorý bol obnovený z dôvodu straty alebo odcudzenia, svoj predchádzajúci vodičský preukaz nájde alebo získa späť, je povinný tento predchádzajúci vodičský preukaz bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru.
zobraziť paragraf
§ 100
Neplatnosť vodičského preukazu

(1)
Vodičský preukaz je neplatný, ak
a)
uplynula jeho platnosť podľa § 143b ods. 2 alebo 3,
b)
obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
c)
meno alebo priezvisko v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
d)
údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
e)
držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie,
f)
za tento bol vydaný nový vodičský preukaz podľa § 95 ods. 3.
(2)
Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak
a)
jeho držiteľ je držiteľom aj iného platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný skôr,
b)
jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c)
bol vydaný v rozpore so zákonom,
d)
sa jeho držiteľ vzdal vodičského oprávnenia,
e)
vodičské oprávnenie v ňom uvedené sa odobralo alebo obmedzilo.
(3)
Vodičský preukaz sa považuje za neplatný v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečenie45) alebo v ktorom má súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.
(4)
Vodičský preukaz sa považuje za neplatný, ak nie je splnená povinnosť podľa § 89 ods. 1, alebo § 91 ods. 6 alebo ak je zadržaný podľa § 70 ods. 5 alebo ods. 11.
zobraziť paragraf
§ 109
Poskytovanie informácií z evidencie vodičov

(1)
Informácie z evidencie vodičov sa poskytujú štátnym orgánom, súdnym exekútorom prostredníctvom Slovenskej komory exekútorov, obciam a vyšším územným celkom v rozsahu ich pôsobnosti; Ministerstvu dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“), okresným úradom, súdnym exekútorom prostredníctvom Slovenskej komory exekútorov, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a Slovenskej informačnej službe sa tieto údaje poskytujú diaľkovým, nepretržitým a priamym prístupom.
(2)
Fyzickej osobe sa v požadovanom rozsahu poskytne informácia o údajoch, ktoré sa o nej uchovávajú v evidencii vodičov.
(3)
O inej osobe sa z evidencie vodičov poskytne informácia, ak s tým táto osoba vopred vyslovila súhlas.
(4)
Žiadosť o informáciu podľa odsekov 2 a 3 sa podáva ktorémukoľvek orgánu Policajného zboru.
(5)
Informácia z evidencie vodičov, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.35)
(6)
Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie vodičov poskytla, smie takú informáciu použiť len na účely, na ktoré ju žiadala, a musí zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím a pred jej sprístupnením neoprávnenej osobe.
(7)
Ministerstvo vnútra umožňuje iným členským štátom Európskej únie prístup do evidencie vodičov s cieľom vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vodičských preukazoch a vodičských oprávneniach45b) na základe zadania týchto údajov:
a)
číslo vodičského preukazu,
b)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo držiteľa vodičského preukazu.
(8)
Ministerstvo vnútra poskytuje inému členskému štátu Európskej únie podľa odseku 7 údaje v rozsahu
a)
číslo vodičského preukazu a jeho stav,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa vodičského preukazu,
c)
orgán, ktorý vydal vodičský preukaz,
d)
dátum vydania vodičského preukazu,
e)
dátum platnosti vodičského preukazu,
f)
udelené vodičské oprávnenie a jeho stav.
zobraziť paragraf
§ 112
Poskytovanie informácií pre evidenciu vozidiel

(1)
Ministerstvo dopravy bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru pri udelení typového schválenia vozidla údaje v rozsahu základného technického opisu vozidla.
(2)
Okresný úrad bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru pri vystavení osvedčenia o evidencii časť II technické údaje v ňom uvádzané.
(3)
Výrobca vozidiel a zástupca výrobcu vozidiel je povinný bezodplatne v elektronickej forme orgánu Policajného zboru pri vystavení osvedčenia o evidencii časť II pre každé vozidlo, ktoré vyrobil alebo doviezol, zasielať
a)
technické údaje v ňom uvádzané a
b)
údaje potrebné pre monitorovanie a oznamovanie Európskej komisii.
(4)
Slovenská kancelária poisťovateľov je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru aktualizované údaje o vozidlách, ktorých držitelia uzavreli povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla48) a aktualizované údaje o poistných udalostiach vozidiel.
(5)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje o spracovaných starých vozidlách a údaje o spracovateľoch starých vozidiel.49)
(6)
Poverená technická služba kontroly originality je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru údaje z odborného posudku o kontrole originality vozidla50) a umožniť overenie poskytnutia výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel.50a)
(7)
Poverená technická služba technickej kontroly vozidiel je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru údaje z tlačív používaných pri technických kontrolách.51) Poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru údaje z tlačív používaných pri emisných kontrolách.52) Poverená technická služba montáže plynových zariadení je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru údaje z tlačív používaných pri montážach plynových zariadení.53)
(8)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je povinné bezodplatne elektronicky sprístupniť orgánu Policajného zboru údaje vedené v obchodnom registri vrátane evidovaných zmien v tomto registri, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie vozidiel.
(9)
Zo živnostenského registra sa prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel bezodplatne sprístupňujú orgánu Policajného zboru údaje vedené v živnostenskom registri vrátane evidovaných zmien v tomto registri, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie vozidiel.
(10)
Ak osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte alebo ktorá zabezpečuje predaj takýchto vozidiel, bude žiadať o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel alebo zmenu držby vozidla prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, je povinná vopred požiadať orgán Policajného zboru o zaevidovanie do elektronickej služby.
(11)
Súdny exekútor zašle orgánu Policajného zboru príkaz na zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla alebo zruší tento príkaz prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel; na účel elektronického zasielania údajov je súdny exekútor povinný vopred požiadať orgán Policajného zboru o zaevidovanie do elektronickej služby.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 240/2005 Z. z.
3a)
§ 4 ods. 8 písm. h) zákona č. 106/2018 Z. z. v znení zákona č. 429/2022 Z. z.
4)
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 2 ods. 2 písm. ae) zákona č. 106/2018 Z. z. v znení zákona č. 429/2022 Z. z.
5)
Napríklad § 8 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 124/1992 Zb. v znení zákona č. 240/2005 Z. z.
6)
Zákon č. 106/2018 Z. z.
7)
Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, § 18 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 39 ods. 6 a 7, § 44 ods. 12 a 13, § 69 ods. 2 a 7, § 111 ods. 10 a § 120 ods. 9 zákona č. 106/2018 Z. z., § 12 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov.
8)
§ 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8b)
§ 4 zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 130 ods. 5 Trestného zákona.
10)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
11)
§ 4 ods. 6 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
14)
§ 44 ods. 14 zákona č. 106/2018 Z. z.§ 25 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.
15)
Napríklad § 81 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
16)
§ 2 ods. 23 zákona č. 106/2018 Z. z.
17)
Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17a)
§ 52 zákona č. 106/2018 Z. z. v znení zákona č. 429/2022 Z. z.
18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií.
19)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z.
20)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).
20b)
§ 14 ods. 5 písm. b) a c) vyhlášky č. 134/2018 Z. z.
21)
Čl. 3 ods. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (Ú. v. EÚ L 325, 16. 12. 2019) v platnom znení.
22)
§ 21 zákona č. 56/2012 Z. z..
23)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z.
24)
§ 34 zákona č. 56/2012 Z. z..
24a)
§ 11 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
§ 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 51 zákona č. 106/2018 Z. z.
27)
§ 9 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
27a)
§ 44 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z.
27b)
§ 67 ods. 3 až 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
§ 17 a 55 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28a)
§ 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.
28aa)
§ 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28ab)
§ 67 zákona č. 106/2018 Z. z.
29)
§ 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 2 a 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
31a)
§ 11 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32)
§ 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
§ 123 ods. 3 Trestného zákona.
33a)
§ 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
33b)
§ 5 ods. 5 a 9 zákona č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34)
Napríklad rozhodnutie Rady č. 93/704/ES z 30. novembra 1993 o vytvorení databázy spoločenstva o cestných nehodách (Ú. v. ES L 329, 30.12.1993).
35)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35a)
§ 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35b)
§ 48 zákona č. 106/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 77d zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
36a)
§ 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
37)
§ 58 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
37a)
§ 27 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37aa)
§ 43a ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku.
37b)
§ 49 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
37c)
§ 38 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z.
38)
§ 88a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
38a)
§ 47 zákona č. 106/2018 Z. z.
39)
§ 54 až 56 zákona č. 106/2018 Z. z.
40)
Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.
40a)
§ 60 ods. 7 a 10 zákona č. 106/2018 Z. z.
41)
§ 39 ods. 1 až 3 zákona č. 106/2018 Z. z.
41a)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41aa)
§ 28 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41aaa)
§ 43a ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku.
41ab)
§ 10a zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 266/2016 Z. z.
41aba)
§ 22d zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z.
41ac)
§ 22e ods. 14 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z.§ 29 ods. 9 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 11 ods. 7 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.
41ad)
§ 22g ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z.§ 33 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.§ 15 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.
41ae)
§ 22g ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z.§ 33 ods. 6 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 15 ods. 6 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.
41af)
§ 1 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 134/2018 Z. z.
41ag)
§ 11 zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41ah)
§ 7 ods. 3 zákona č. 280/2006 Z. z.
41b)
§ 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41c)
§ 4 ods. 5 zákona č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
41d)
§ 3 ods. 4 písm. a) prvý bod zákona č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
41e)
§ 3 ods. 5 písm. a) prvý bod a písm. c) a d) zákona č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
42)
§ 20 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43)
§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
43a)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
43aa)
§ 22 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
43b)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 93/2005 Z. z.
44)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
45)
§ 73 Trestného zákona.
45a)
§ 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
45b)
Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 17/2011 Z. z.).
46)
§ 25 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2013 Z. z..
47)
§ 70 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 106/2018 Z. z.
47a)
Časť A prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956 z 28. júna 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 173, 9. 7. 2018) v platnom znení. Časť A prílohy II a časť A prílohy 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 zo 17. apríla 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 443/2009 a (EÚ) č. 510/2011 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 111, 25. 4. 2019).
48)
§ 25 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49)
§ 60 až 68 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50)
§ 126 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.
50a)
§ 48 zákona č. 106/2018 Z. z.
51)
§ 110 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
52)
§ 119 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
53)
§ 132 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.
53a)
§ 60 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z.
53b)
Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2018/956. Čl. 7 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2019/631.
54)
§ 136 ods. 2 písm. a) a § 138 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.
54a)
§ 2 ods. 18 zákona č. 106/2018 Z. z.
55)
§ 17 zákona č. 381/2001 Z. z.
56)
§ 14 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z.
57)
§ 11 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z.o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
57a)
§ 12 zákona č. 106/2018 Z. z.
57aa)
§ 31 zákona č. 106/2018 Z. z.
58)
Napríklad § 588 a 658 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 409 Obchodného zákonníka, § 46 až 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
59)
§ 29 ods. 8 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.
59a)
Oslobodenie k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
59b)
Prvý bod poznámok k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59c)
Napríklad § 212 Civilného sporového poriadku, § 203 Civilného mimosporového poriadku.
60)
§ 34 ods. 15, § 35 ods. 9, § 36 ods. 8 a 12 a § 37 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z.
61)
§ 126 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.§ 38 ods. 2 písm. b) alebo písm. d) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality.
62)
§ 126 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.§ 38 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 139/2018 Z. z.
63)
§ 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
63b)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.
63c)
§ 101 písm. c) štvrtý bod zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
64)
Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
65)
§ 4b zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2012 Z. z.
65a)
§ 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.
65aa)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
65ab)
Napríklad § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66)
Štvrtá časť piaty oddiel zákona č. 79/2015 Z. z.
66a)
§ 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
66b)
§ 60 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 79/2015 Z. z.
67)
§ 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
68)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2018/858.
69)
§ 25 až 27, 29 až 31 a 43 zákona č. 106/2018 Z. z.
69a)
§ 49 zákona č. 106/2018 Z. z.
69b)
§ 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z.
69c)
§ 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 106/2018 Z. z.
70)
§ 4 ods. 6 písm. a) a ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
70a)
§ 26 zákona č. 106/2018 Z. z.
70b)
§ 50 zákona č. 106/2018 Z. z.
70ba)
§ 30 zákona č. 106/2018 Z. z.
70bb)
§ 31 zákona č. 106/2018 Z. z.
70c)
§ 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
71a)
Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 115 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 187 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
71aa)
§ 63 zákona č. 106/2018 Z. z.
71ab)
§ 67 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z.
71ac)
§ 69 zákona č. 106/2018 Z. z.
72)
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore