Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71184
Dôvodové správy: 2417
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o verejných prácach 254/1998 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 11.08.1998
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolné orgány, Pracovno-právne vzťahy, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD1 DS4 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o verejných prácach 254/1998 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 254/1998 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 218/2019

Legislatívny proces k zákonu 218/2019§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona
a)
verejnou prácou je
1.
činnosť na prípravu a uskutočňovanie stavby alebo zmeny dokončenej stavby financovaná celkom alebo sčasti z verejných investícií,
2.
stavba financovaná celkom alebo sčasti z verejných investícií,
b)
verejnou investíciou sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, štátnych účelových fondov, z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtov vyšších územných celkov, z úverov, za ktoré ručí štát; za verejné investície sa považujú aj vlastné prostriedky obce, ak obec požiada o zaradenie stavby financovanej z takých prostriedkov do rozvojového programu kraja,
c)
stavebným zámerom verejnej práce (ďalej len „stavebný zámer”) je dokumentácia, ktorá vyjadruje základné požiadavky na verejnú prácu,
d)
súhrnným programom verejných prác je súbor verejných prác s vypracovaným stavebným zámerom,
e)
celkovou cenou verejnej práce je cena vrátane dane z pridanej hodnoty,
f)
rozvojovou verejnou prácou je verejná práca s celkovou cenou vyššou ako 5 mil. eur, ktorou sa vykonáva hospodárska a sociálna politika vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) a zabezpečuje politika rozvoja odvetvia alebo rozvoj regiónu,1)
g)
predkladateľom sú príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy alebo iní správcovia rozpočtových kapitol, samosprávne kraje a obce,
h)
technickou prípravou verejnej práce (ďalej len „technická príprava”) sú všetky činnosti potrebné na spracovanie stavebného zámeru a ďalšie činnosti, ktoré končia oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, oznámením použitým ako výzva na súťaž, oznámením o koncesii, oznámením o vyhlásení súťaže návrhov alebo výzvou na predkladanie ponúk,1a)
i)
rozvojovým programom priorít verejných prác je súbor rozvojových verejných prác, ktorých technická príprava je v súlade s týmto zákonom; informatívnu časť rozvojového programu priorít verejných prác tvoria predpokladané finančné prostriedky podľa zdrojov.
zobraziť paragraf
§ 3
Sústava programov verejných prác

(1)
Sústavu programov verejných prác tvorí
a)
Rezortný rozvojový program verejných prác (ďalej len „rezortný rozvojový program“),
b)
Rozvojový program verejných prác samosprávneho kraja (ďalej len „Rozvojový program samosprávneho kraja),
c)
Súhrnný program verejných prác,
d)
Rozvojový program priorít verejných prác (ďalej len „rozvojový program priorít“).
(2)
Podrobnosti o rozsahu, forme a zostavovaní rezortného rozvojového programu a rozvojového programu kraja ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
zobraziť paragraf
§ 9
Stavebný zámer

(1)
Stavebný zámer vychádza z koncepcie rozvoja odvetvia, zo základných programových dokumentov podpory regionálneho rozvoja,1b) schválenej územnoplánovacej dokumentácie a objasňuje súvislosti stavby alebo súboru stavieb vyjadrené v týchto dokumentoch.
(2)
Stavebný zámer predkladateľ zabezpečuje na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 5 mil. eur.
(3)
Stavebný zámer obsahuje príslušnú dokumentáciu stavebného zámeru a záverečné stanovisko podľa osobitného predpisu,1d) ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa toto stanovisko vyžaduje.
(4)
Dokumentácia stavebného zámeru obsahuje najmä
a)
sprievodnú správu,
b)
technickú správu,
c)
ekonomickú správu,
d)
výkresy,
e)
doklady.
(5)
Podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentácie stavebného zámeru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Predkladateľ zodpovedá za vypracovanie stavebného zámeru podľa odseku 1, za hospodárnosť využitia verejných investícií a úplnosť písomností podľa odsekov 3 a 4.
(7)
Ak ide o verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 20 mil. eur, predkladateľ požiada ministerstvo o vykonanie štátnej expertízy.
(8)
Dokumentáciu stavebného zámeru uchováva predkladateľ desať rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
zobraziť paragraf
§ 10
Vykonávanie štátnej expertízy

(1)
Štátna expertíza je posudzovanie stavebného zámeru s cieľom zhodnotiť optimálne využitie verejných investícií pri financovaní verejnej práce. Štátnu expertízu vykonáva ministerstvo na základe žiadosti predkladateľa o vykonanie štátnej expertízy (ďalej len „žiadosť“).
(2)
Štátna expertíza sa vykoná
a)
na každú verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 20 mil. eur s výnimkou verejných prác obstarávaných Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočňujú v zahraničí, a verejných prác určených na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu,
b)
na verejnú prácu zásadného významu pre štát, ak tak určí vláda.
(3)
Žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje o predkladateľovi a verejnej práci,
b)
predpokladané termíny prípravy, uskutočnenia a dokončenia verejnej práce,
c)
stavebný zámer podľa § 9 ods. 3 v troch výtlačkoch a dokumentáciu stavebného zámeru podľa § 9 ods. 4 písm. a), b) a c) aj v elektronickej podobe a stavebné povolenie, ak už bolo vydané.
(4)
Ministerstvo v rámci výkonu štátnej expertízy vypracuje do 30 dní expertízny posudok (ďalej len „posudok“) na stavebný zámer.
(5)
Ministerstvo môže požiadať o vypracovanie posudku externých odborníkov, vedecké alebo odborné inštitúcie. Lehota na vypracovanie posudku je do 30 dní.
(6)
Ak externému odborníkovi vzniknú v súvislosti s vypracovaním posudku nevyhnutné náklady, uvedie ich vo vyúčtovaní oddelene od odmeny za výkon práce.
(7)
Posudok hodnotí verejnú prácu najmä z hľadiska
a)
posúdenia ekonomickej efektívnosti,
b)
opodstatnenosti nákladov verejnej práce,
c)
súladu so základnými programovými dokumentmi podpory regionálneho rozvoja,1b)
d)
súladu s Koncepciou územného rozvoja Slovenska,
e)
súladu s koncepciou rozvoja odvetvia,
f)
súladu s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
g)
súladu s územnoplánovacou dokumentáciou,
h)
súladu so záverečným stanoviskom podľa osobitného predpisu,1d) ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa toto stanovisko vyžaduje,
i)
optimálneho technického, konštrukčného a ekonomického riešenia.
(8)
Ak z posudku vyplýva, že posudzovaný stavebný zámer zodpovedá požadovaným hľadiskám, ministerstvo vyhotoví protokol o vykonaní štátnej expertízy (ďalej len „protokol“).
zobraziť paragraf
§ 22
Pokuty

(1)
Ministerstvo uloží pokutu stavebníkovi za porušenie povinností ustanovených v § 12 ods. 1, § 14, § 15 ods. 1, v § 18 ods. 1 a 2 až do 20 000 eur.
(2)
Ministerstvo uloží pokutu zhotoviteľovi za porušenie povinností ustanovených v § 13 a užívateľovi za porušenie povinností uložených v § 18 ods. 4 až do 20 000 eur.
(3)
Pri ukladaní pokút ministerstvo prizerá na závažnosť porušenia povinnosti, na mieru zavinenia a na výšku vzniknutej škody.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo porušenie povinnosti zistilo, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(5)
Na postup pri ukladaní a vymáhaní pokút sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.12)
(6)
V rozhodnutí o uložení pokuty štátny dozor určí aj lehotu, v akej sa má nedostatok odstrániť. Ak nie je v tejto lehote nedostatok odstránený, štátny dozor túto skutočnosť oznámi ministerstvu financií.
(7)
Uložením pokuty stavebníkovi alebo zhotoviteľovi nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.
(8)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 23a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019


Konania začaté na základe žiadosti o vykonanie štátnej expertízy podľa § 10 podanej do 31. augusta 2019, ktoré neboli právoplatne ukončené pred 1. septembrom 2019, sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. augusta 2019.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1a)  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore