Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71946
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 138/1992 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 01.04.1992
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Architektúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17 JUD664 DS14 EU PP ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 138/1992 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 138/1992 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 357/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej národnej rady

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
podmienky prístupu k povolaniam architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier uplatnením práva usadiť ...
b)
pravidlá voľného poskytovania služieb architektov, krajinných architektov a stavebných inžinierov na ...
c)
pravidlá vykonávania povolaní architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier,
d)
postup získavania odbornej spôsobilosti na účely vydávania živnostenských oprávnení na výkon činnosti ...
e)
zriadenie, postavenie, úlohy a organizáciu Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných ...
(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, pravidlá a postupy podľa odseku 1 sa vzťahujú na občanov členských ...

(3)

Domovským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát, v ktorom žiadateľ získal odbornú ...

(4)

Regulačným orgánom domovského členského štátu sa na účely tohto zákona rozumie orgán štátnej správy, ...

(5)

Regulovanými povolaniami podľa tohto zákona sú povolania architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier ...

§ 2
Autorizácia

Autorizácia je rozhodnutie podľa tretej časti o zapísaní žiadateľa do zoznamu podľa § 3 ods. 1, 2 alebo ...

a)

získania odbornej kvalifikácie podľa tohto zákona, alebo

b)

uznania odbornej kvalifikácie získanej v domovskom členskom štáte.

DRUHÁ ČASŤ

VYKONÁVANIE REGULOVANÝCH POVOLANÍ

§ 3
Základné ustanovenia
(1)

Autorizovaným architektom (ďalej len „architekt“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných architektov. ...

(2)

Autorizovaným krajinným architektom (ďalej len „krajinný architekt") je ten, kto je zapísaný v zozname ...

(3)

Autorizovaným stavebným inžinierom (ďalej len „inžinier“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných ...

(4)

Hosťujúcim architektom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich architektov.

(5)

Hosťujúcim krajinným architektom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich krajinných architektov. ...

(6)

Hosťujúcim stavebným inžinierom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich stavebných inžinierov. ...

(7)

Vykonávať regulované povolanie možno

a)
sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len „slobodné povolanie“),
b)
v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo ...
(8)

Poskytovať služby podľa § 4, 4a a 5 možno odo dňa zapísania do zoznamu alebo do registra podľa odsekov ...

(9)

Poskytovanie služieb podľa § 4, 4a a 5 nie je živnosťou.2)

(10)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na poskytovanie služieb podľa § 4, 4a a 5 sa vzťahuje všeobecný predpis ...

§ 4
Architekti

Architekt je oprávnený na

a)

vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných ...

b)

vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie ...

c)

spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

d)

vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov ...

e)

grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej ...

f)

poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom ...

g)

vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní.

§ 4a
Krajinní architekti

Krajinný architekt je oprávnený na

a)

vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích ...

b)

spoluprácu na tvorbe územnoplánovacej dokumentácie v rámci tvorby krajiny a sídelnej zelene v obci,

c)

vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a projektovej dokumentácie ...

d)

navrhovanie začlenenia stavieb do prostredia s cieľom minimalizovať negatívne dopady stavieb na urbánne ...

e)

výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním diel záhradnej a krajinnej architektúry podľa ...

f)

poskytovanie súvisiacich služieb, najmä na poskytovanie odborného poradenstva investorom a vlastníkom ...

g)

grafické spracúvanie a modelovanie diel krajinnej a záhradnej architektúry vrátane vypracovania špecifikácií ...

h)

vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní týkajúcich sa diel záhradnej a krajinnej architektúry. ...

§ 5
Inžinieri
(1)

Inžinier môže byť autorizovaný na vykonávanie

a)
komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva alebo
b)
poskytovanie služieb v niektorej z týchto kategórií:
1.
inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb,
2.
inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,
3.
inžinier pre statiku stavieb,
4.
inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
(2)

Inžinier podľa odseku 1 písm. a) je oprávnený na

a)
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných ...
b)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie ...
c)
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
d)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov ...
e)
zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
f)
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,
g)
vykonávanie stavebného dozoru.
(3)

Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb a inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb je oprávnený ...

(4)

Inžinier pre statiku stavieb je oprávnený na poskytovanie služieb vyhradených statikovi stavby podľa ...

a)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb,
b)
overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb,
c)
vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky a
d)
technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.
(5)

Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb je oprávnený na

a)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia ...
b)
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
c)
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie a
d)
poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického ...
(6)

Inžinieri podľa odsekov 3 až 5 ďalej

a)
vypracúvajú odborné posudky a odhady,
b)
vykonávajú odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej ...

Práva a povinnosti architektov a inžinierov v slobodnom povolaní

§ 6
(1)

Architekt a inžinier je viazaný ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi ...

(2)

Architekti, krajinní architekti a inžinieri sú povinní pri vykonávaní povolania napomáhať realizáciu ...

(3)

Architekti a inžinieri sú povinní chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa, konať pritom čestne ...

§ 7
(1)

Architekt a inžinier je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel ...

(2)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, keď ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť ...

(3)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na osoby, ktoré architekt alebo inžinier zamestnáva. ...

§ 8
(1)

Každý má právo na to, aby mu architekt a inžinier poskytol služby.

(2)

Architekt alebo inžinier odmietne poskytnúť služby,

a)
ak pokyny objednávateľa sú v rozpore so zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s predpismi ...
b)
ak by ich vykonaním pre rôznych objednávateľov, ktorých záujmy sú v kolízii, mohlo dôjsť k ohrozeniu ...
c)
ak presahujú oprávnenie podľa autorizačného osvedčenia.
(3)

Odoprieť poskytnúť služby môže architekt alebo inžinier vtedy, keď

a)
jeho pracovné zaťaženie už prijatými objednávkami znemožňuje náležite vykonať požadované činnosti,
b)
zo zdravotných alebo rodinných dôvodov, ktoré sú dočasne prekážkou znemožňujúcou náležite vykonať požadované ...
(4)

Architekt a inžinier sa nesmie zúčastniť na verejnej architektonickej alebo na inej odbornej súťaži, ...

(5)

Architekt alebo inžinier môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a), b) a c) alebo ...

(6)

Vzájomné vzťahy medzi architektom alebo inžinierom a objednávateľom pri poskytovaní služieb sa spravujú ...

§ 9
(1)

Architekt alebo inžinier môže poskytovať služby sám alebo spoločne s inými architektmi alebo inžiniermi. ...

(2)

Ak architekti alebo inžinieri poskytujú služby spoločne, právne vzťahy medzi nimi vyplývajúce zo spoločného ...

(3)

Architekt alebo inžinier sa môže dať zastúpiť iným architektom alebo inžinierom v rozsahu uvedenom v ...

§ 9a
Informácie o poskytovaných službách
(1)

Architekt a inžinier sú povinní zverejniť vo svojich informačných materiáloch alebo na svojej internetovej ...

a)
právnu formu a obchodný názov, adresu ateliéru alebo kancelárie, identifikačné číslo organizácie a údaje ...
b)
označenie zoznamu alebo registra komory, v ktorom je zapísaný, profesijné označenie a pridelené registračné ...
c)
prípadnú špecializáciu poskytovaných služieb,
d)
internetovú doménu komory, na ktorej možno nahliadnuť do etického kódexu a do metodického odporúčania ...
(2)

Architekt a inžinier sú povinní oznámiť objednávateľovi služby pred uzavretím každej zmluvy najmä

a)
hlavné znaky poskytovanej služby a nevyhnutné súvisiace a nadväzujúce činnosti vrátane upozornenia na ...
b)
všeobecné zmluvné podmienky, ktoré používa, najmä druh zmluvy, obvyklé zmluvné podmienky, poskytované ...
§ 10
Zamestnávanie iných osôb

Architekt a inžinier môže zamestnávať v pracovnom pomere iné osoby. Pracovnoprávne vzťahy sa spravujú ...

§ 11
Odmena
(1)

Architekt a inžinier poskytuje služby za odmenu (honorár). Poskytovať služby bezodplatne môže iba so ...

(2)

Na odmenu a na vecné výdavky možno požadovať primeraný preddavok.10)

§ 12
Poistenie zodpovednosti za škodu
(1)

Architekti a inžinieri zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti. ...

(2)

Architekt a inžinier uzavrie do desať dní po zápise do zoznamu zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu,11) ...

(3)

Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu v prospech svojich členov ...

(4)

Poistenie podľa odseku 2 trvá po celý čas zapísania v zozname alebo čas zamestnávania zamestnancov.

§ 13
Použitie a povaha písomností
(1)

Dokumenty, projekty, odborné posudky, odhady, dobrozdania a iné písomnosti, ktoré sú výsledkom činnosti ...

(2)

Architektonické, konštrukčné a technické riešenia a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ktoré obsahujú ...

§ 14
Pečiatka
(1)

Architekti a inžinieri používajú na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovili, odtlačok svojej ...

(2)

Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm.13) V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Po ...

(3)

Pečiatky eviduje komora. Ak bol architekt alebo inžinier zo zoznamu vyčiarknutý, pečiatku musí odovzdať ...

§ 14a
Práva a povinnosti architektov a inžinierov ako zamestnancov
(1)

Na architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú povolanie ako zamestnanci, sa vzťahujú ustanovenia § 6 ...

(2)

Plnenie pracovných úloh a pokynov zamestnávateľa architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú povolanie ...

§ 14b
Práva a povinnosti hosťujúcich architektov a hosťujúcich stavebných inžinierov
(1)

Na hosťujúcich architektov a na hosťujúcich stavebných inžinierov, ktorí

a)
poskytujú služby v slobodnom povolaní, sa počas zapísania v registri vzťahujú § 6 až 13,
b)
pracujú ako zamestnanci, sa počas zapísania v registri vzťahujú § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ...
(2)

Hosťujúci architekti a hosťujúci stavební inžinieri na čas poskytovania služieb používajú odtlačok pečiatky ...

(3)

Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Po obvode ...

(4)

Pečiatky obstaráva a eviduje komora. Ak bol hosťujúci architekt alebo hosťujúci stavebný inžinier vyčiarknutý ...

§ 14c
Právnické osoby

Právnická osoba môže mať zapísané v predmete svojej činnosti poskytovanie služieb podľa § 4, 4a alebo ...

§ 14d
Práva a povinnosti krajinných architektov

Na práva a povinnosti krajinných architektov sa vzťahujú ustanovenia § 6 až 14c rovnako.

TRETIA ČASŤ

PRÍSTUP K REGULOVANÝM POVOLANIAM

§ 15
Zapísanie do zoznamov
(1)

Do zoznamu komora zapíše na základe autorizácie

a)
podľa § 2 písm. a) toho, kto preukáže, že
1.
je občanom členského štátu a má plnú spôsobilosť na právne úkony,
2.
je bezúhonný,
3.
má doklad o vzdelaní uznaný podľa § 16,
4.
má odbornú prax uznanú podľa § 16b,
5.
vykonal autorizačnú skúšku podľa § 21 a
6.
zložil sľub podľa § 23,
b)
podľa § 2 písm. b) toho, kto preukáže, že
1.
je občanom členského štátu,
2.
je bezúhonný,
3.
jeho doklady o vzdelaní a o odbornej praxi boli uznané v domovskom členskom štáte; inak je povinný predložiť ...
4.
pri vstupe do profesie vykonal autorizačnú alebo inak označenú skúšku spôsobilosti v domovskom členskom ...
(2)

Žiadosť o zapísanie do zoznamu sa podáva na tlačive komory v štátnom jazyku; jej prílohou sú doklady ...

(3)

Ak sú odôvodnené pochybnosti o dokladoch podľa odsekov 1 a 2, komora môže požiadať regulačný orgán domovského ...

a)
bol kurz odbornej prípravy vo vzdelávacom zariadení, ktoré poskytlo odbornú prípravu, formálne potvrdený ...
b)
doklad o vzdelaní je rovnaký ako doklad, ktorý by sa vydal, ak by sa kurz odbornej prípravy v celom ...
c)
doklad o vzdelaní dáva na území členského štátu vydania dokladu tie isté profesijné práva, o aké sa ...
(4)

Zapísanie do zoznamu komora oznámi regulačnému orgánu domovského členského štátu.

(5)

Komora nezapíše do zoznamu toho, kto nespĺňa požiadavky podľa odseku 1 alebo kto je zamestnancom komory. ...

(6)

Podrobné pravidlá o zápise do komory upraví autorizačný poriadok komory.

§ 15a
Zapisovanie do registra
(1)

Do registra (§ 3 ods. 4 až 6) komora zapíše

a)
pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že
1.
je občanom členského štátu,
2.
je bezúhonný,
3.
má doklad o vzdelaní uznaný podľa § 16,
4.
je oprávnený v domovskom členskom štáte vykonávať regulované povolanie; inak je povinný predložiť doklad ...
5.
je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s platnosťou pre územie Slovenskej ...
b)
pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynuli ...
(2)

Žiadosť o zapísanie sa podáva na tlačive komory v štátnom jazyku; jej prílohou sú doklady preukazujúce ...

(3)

Komora nezapíše do registra toho, kto spĺňa podmienky podľa odseku 1, ale o kom zistí, že je v členskom ...

a)
trestne alebo disciplinárne stíhaný,
b)
v konkurze,
c)
vo väzbe.
(4)

Ak sa pred zapísaním do registra komora dozvie o uchádzačovi o zapísanie do registra (ďalej len „uchádzač") ...

(5)

Komora zapíše uchádzača do registra do jedného mesiaca odo dňa, keď je žiadosť o zapísanie do registra ...

(6)

Zapísanie do registra komora oznámi regulačnému orgánu domovského členského štátu, v ktorom je hosťujúci ...

(7)

Podrobné pravidlá o zapísaní do registra upraví autorizačný poriadok komory.

(8)

Ak bola žiadosť o zapísanie podaná na jednotnom kontaktnom mieste, komora informuje jednotné kontaktné ...

§ 15b
Bezúhonnosť
(1)

Bezúhonný nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin ...

(2)

Bezúhonnosť sa na účely zapísania podľa § 15 ods. 1 a podľa § 15a ods. 1 preukazuje výpisom z registra ...

(3)

Ak sa pred zapísaním podľa § 15 ods. 1 alebo podľa § 15a ods. 1 komora dozvie o uchádzačovi o zapísanie ...

(4)

Funkcionári a zamestnanci komory, ktorí prišli do styku s informáciami a údajmi podľa § 15a ods. 4 alebo ...

§ 15c
Uľahčenie prístupu k regulovanému povolaniu
(1)

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 15b ods. 2 uchádzač v žiadosti o zapísanie poskytne komore ...

(2)

Uchádzač, ktorý už má pridelené identifikačné číslo štátnej štatistiky, uvedie ho v žiadosti. Komora ...

§ 16
Uznávanie dokladov o vzdelaní
(1)

Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a automaticky ...

a)
v prílohe č. 2, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, začalo najskôr v akademickom referenčnom ...
b)
v prílohe č. 3, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, začalo najneskôr v akademickom referenčnom ...
(2)

Slovenská komora architektov automaticky uzná doklad o vzdelaní, ktorý na návrh výboru na uznávanie ...

(3)

Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná ...

a)
vydaný na základe úspešného zloženia skúšky z architektúry, ktorá musí byť na úrovni vysokoškolského ...
b)
doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že jeho držiteľ ...
(4)

Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná ...

a)
tento doklad o vzdelaní umožňuje prístup k povolaniu architekt v domovskom členskom štáte,
b)
jeho držiteľ vykonal najmenej štvorročnú odbornú prax v Spolkovej republike Nemecko a
c)
práca, ktorú v oblasti architektúry vykonal, je dôkazom o celom spektre jeho schopností, vedomostí a ...
(5)

Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná ...

(6)

Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná ...

a)
držiteľom dokladu o vzdelaní architekta je štátny príslušník členského štátu a bol vydaný v Sovietskom ...
1.
Estónsku republiku pred 20. augustom 1991,
2.
Lotyšskú republiku pred 21. augustom 1991 alebo
3.
Litovskú republiku pred 11. marcom 1990 a
b)
orgán príslušného členského štátu potvrdí, že doklad o vzdelaní je na jeho území rovnocenný s dokladom ...
(7)

Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná ...

a)
držiteľom dokladu o vzdelaní architekta je štátny príslušník členského štátu a bol vydaný v Juhoslávii, ...
1.
Slovinskú republiku pred 25. júnom 1991 alebo
2.
Chorvátsku republiku pred 8. októbrom 1991 a
b)
orgán príslušného členského štátu potvrdí, že doklad o vzdelaní je na jeho území rovnocenný s dokladom ...
(8)

Potvrdenie podľa odseku 5, odseku 6 písm. b) alebo odseku 7 písm. b) musí byť doplnené osvedčením vydaným ...

(9)

Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná ...

(10)

Minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odsekov 1 až 4 a 9 sú splnené, ak

a)
odborná príprava pozostáva
1.
najmenej z piatich rokov denného štúdia na vysokej škole alebo v porovnateľnom vzdelávacom zariadení, ...
2.
najmenej zo štyroch rokov denného štúdia na vysokej škole alebo v porovnateľnom vzdelávacom zariadení, ...
b)
architektúra je hlavnou súčasťou štúdia, ktoré musí udržiavať rovnováhu medzi teoretickými a praktickými ...
c)
musí zaručiť získanie týchto znalostí, zručností a spôsobilostí:
1.
schopnosť vypracovávať architektonické projekty, ktoré spĺňajú estetické aj technické požiadavky,
2.
zodpovedajúce vedomosti o histórii a teórii architektúry a príbuzných umení, technológií a humanitných ...
3.
vedomosti o výtvarnom umení ako vplyve na kvalitu architektonického projektu,
4.
dostatočné vedomosti o urbanistickom projektovaní, plánovaní a zručnostiach v procese územného plánovania, ...
5.
chápanie vzťahu medzi ľuďmi a budovami a medzi budovami a ich prostredím a potreby vytvárať vzťah medzi ...
6.
chápanie povolania architekt a úlohy architekta v spoločnosti, najmä pri príprave podkladov, v ktorých ...
7.
chápanie metód prieskumu a prípravy pokynov k projektovej dokumentácii,
8.
chápanie konštrukčného projektovania, konštrukčných a technických problémov spojených so stavebným projektom, ...
9.
primerané vedomosti o fyzikálnych problémoch, technológiách a o funkcii stavieb, aby poskytovali komfortné ...
10.
potrebné zručnosti pri projektovaní, aby sa splnili požiadavky užívateľov stavieb v rámci obmedzení, ...
11.
primerané vedomosti o priemyselných odvetviach, organizáciách, predpisoch a postupoch spojených so zavádzaním ...
(11)

Odborná stáž sa môže uskutočniť najskôr po dokončení prvých troch rokov štúdia. Najmenej jeden rok odbornej ...

(12)

Na účely prístupu k regulovanému povolaniu sa uznáva odborná stáž vykonávaná v inom členskom štáte alebo ...

(13)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

(14)

Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná ...

(15)

Na uznávanie dokladov o vzdelaní krajinných architektov, ktoré vydali vysoké školy neposkytujúce vzdelanie ...

§ 16a
Doklady o vzdelaní
(1)

Žiadateľ o uznanie dokladu o vzdelaní priloží k žiadosti o uznanie originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu ...

(2)

Ak je potrebné zároveň s dokladom o vzdelaní preskúmať splnenie požiadaviek na obsah vzdelávania podľa ...

(3)

Na účely uznania odbornej kvalifikácie stavebných inžinierov sa vyžaduje doklad o vzdelaní získaný v ...

a)
stavebného zamerania; pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvom až treťom bode sa ...
b)
elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. b) štvrtom ...
(4)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky po vyjadrení príslušnej komory môže ...

a)
technického zamerania pre kategórie podľa § 5 ods. 1 písm. b) a ide o žiadateľa, ktorý svojou najmenej ...
b)
prírodovedného, lesníckeho alebo poľnohospodárskeho zamerania a ide o žiadateľa, ktorý svojou najmenej ...
(5)

Doklad o vzdelaní uznaný podľa všeobecných predpisov o uznávaní odborných kvalifikácií sa na účely autorizácie ...

§ 16b
Odborná prax
(1)

Na účely prístupu k regulovanému povolaniu sa vyžaduje odborná prax v trvaní troch rokov vykonaná po ...

(2)

Odborná prax podľa odseku 1 sa preukazuje knižkou odbornej praxe, ak ide o architekta alebo krajinného ...

§ 16c
Uznávanie odbornej kvalifikácie
(1)

Slovenská komora architektov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov automaticky uznáva ...

(2)

Ak povolanie architekta nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon ...

(3)

Slovenská komora architektov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov uznáva odbornú ...

(4)

Ak povolanie krajinného architekta nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ...

(5)

Slovenská komora stavebných inžinierov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov ...

(6)

Ak povolanie stavebného inžiniera nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ...

(7)

Od kompenzačného opatrenia podľa odsekov 4 a 6 komora upustí, ak existuje spoločný rámec pre odbornú ...

(8)

Slovenská komora architektov môže na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov uznať odbornú ...

(9)

Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov na účely hosťovania uznávajú odborné ...

(10)

Na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorí majú právo používať titul „architekt“ na základe zákona, ...

§ 17
Vyčiarknutie zo zoznamu
(1)

Komora vyčiarkne zo zoznamu toho, kto

a)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
písomne požiadal o vyčiarknutie,
c)
neuspel pri preskúšaní, odmietol sa mu podrobiť alebo sa mu vyhýba,
d)
stal sa zamestnancom komory,
e)
prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,
f)
bol vylúčený z komory,
g)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom ...
h)
je v omeškaní so zaplatením príspevku na činnosť orgánov komory o viac ako šesť mesiacov a nezaplatil ...
i)
nie je poistený zo zodpovednosti za škodu,
j)
bol zapísaný do zoznamu na základe nesprávnych, neplatných alebo neúplných údajov.
(2)

Rovnako môže komora vyčiarknuť zo zoznamu toho, komu bola uložená sankcia zákazu činnosti podľa osobitných ...

(3)

Vyčiarknutie zo zoznamu komora zverejní.

§ 17a
Vyčiarknutie z registra
(1)

Komora vyčiarkne z registra toho, kto

a)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
písomne požiadal o vyčiarknutie,
c)
uplynula lehota, na ktorú bol zapísaný, a nedošlo k jej predĺženiu,
d)
bol zapísaný do zoznamu,
e)
prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,
f)
o to požiada regulačný orgán domovského členského štátu,
g)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom ...
h)
bol vyhostený zo Slovenskej republiky alebo mu zaniklo oprávnenie na pobyt v Slovenskej republike,
i)
zamestnávateľ zanikol alebo bol na neho vyhlásený konkurz,
j)
prestal byť poistený,
k)
podľa dodatočného zistenia v čase zapisovania do registra nespĺňal požiadavky na zapísanie,
l)
je v konkurze alebo v likvidácii, alebo proti nemu bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok ...
(2)

Komora oznámi vyčiarknutie z registra podľa odseku 1 regulačnému orgánu domovského členského štátu, ...

§ 18
Obsah zoznamu
(1)

Do zoznamu sa zapisujú tieto údaje:

a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
adresa pobytu,
d)
adresa stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie,
e)
dátum zapísania do zoznamu.
f)
dátum vykonania autorizačnej skúšky,
g)
dátum zloženia sľubu,
h)
identifikačné číslo organizácie,
i)
kontaktné údaje, najmä číslo telefónu a internetovú adresu.
(2)

Do zoznamu sa zapisujú zmeny údajov podľa odseku 1, ako aj uloženie disciplinárneho opatrenia. Zmeny ...

(3)

Zoznam je zverejnený na internetovej stránke komory.

§ 18a
Obsah registra
(1)

Do registra sa zapisujú tieto údaje:

a)
meno a priezvisko s titulmi v znení, v akom mu boli udelené,
b)
dátum narodenia,
c)
adresa pobytu v domovskom členskom štáte a adresa pobytu na území Slovenskej republiky,
d)
označenie a adresa sídla regulačného orgánu domovského členského štátu,
e)
údaje o vzdelaní a odbornej praxi,
f)
rozsah oprávnenia podľa práva domovského členského štátu,
g)
lehota, na ktorú je zapísaný v registri,
h)
dátum zapísania do registra.
(2)

Ustanovenia § 18 ods. 2 a 3 sa použijú aj na vedenie registra.

§ 19
Autorizačné osvedčenie
(1)

O zapísaní do zoznamu komora vydá autorizačné osvedčenie. V ňom sa uvedú údaje podľa § 18 ods. 1 písm. ...

(2)

Autorizačné osvedčenie stráca platnosť dňom vyčiarknutia zo zoznamu. Treba ho odovzdať komore do piatich ...

§ 19a
Registračné osvedčenie
(1)

O zapísaní do registra komora vydá registračné osvedčenie. V registračnom osvedčení sa uvedú údaje podľa ...

(2)

Registračné osvedčenie stráca platnosť dňom vyčiarknutia z registra. Registračné osvedčenie, ktoré stratilo ...

§ 20
Registračné číslo
(1)

Poradie zapísania do zoznamu a kód zoznamu tvoria registračné číslo. Registračné číslo sa uvádza v autorizačnom ...

(2)

Poradie zapísania v registri a kód registra tvoria registračné číslo. Registračné číslo sa uvádza v ...

§ 21
Autorizačná skúška
(1)

Autorizačné skúšky sa konajú spravidla štyrikrát za rok. Termíny a organizáciu autorizačných skúšok ...

(2)

Autorizačná skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti; písomná časť sa vykonáva formou testu ...

(3)

Obsah písomnej časti autorizačnej skúšky určuje ministerstvo. Verejná rozprava sa koná po úspešnom ukončení ...

(4)

Na autorizačnú skúšku sa pripustí každý uchádzač o zápis do zoznamu, ktorý o to požiada a spĺňa predpoklady ...

(5)

Uchádzač, ktorý na autorizačnej skúške neuspel, môže ju opakovať najskôr po šiestich mesiacoch.

(6)

Za autorizačnú skúšku sa platí úhrada, ktorej výšku určí komora.

(7)

Uchádzač, ktorý na autorizačnej skúške neuspel, má právo vykonať odvolaciu autorizačnú skúšku, ak podá ...

(8)

Autorizačná skúška, opakovanie autorizačnej skúšky a odvolacia autorizačná skúška sa konajú v štátnom ...

§ 22
Skúšobná komisia
(1)

Autorizačná skúška sa vykonáva pred skúšobným senátom zostaveným z členov skúšobnej komisie zloženej ...

(2)

Autorizačnú skúšku možno konať, ak je prítomných aspoň päť členov skúšobného senátu.

§ 23
Sľub
(1)

Sľub možno zložiť až po vykonaní autorizačnej skúšky. Sľub sa skladá do rúk predsedu komory alebo ním ...

(2)

Sľub znie: „Sľubujem na svoje svedomie a na občiansku a stavovskú česť, že svoje povolanie budem vykonávať ...

(3)

Zapísanie do zoznamu sa vykoná do troch dní odo dňa zloženia sľubu. To neplatí, ak ide o opakované zapísanie, ...

§ 23a
Preskúšanie
(1)

Komora nariadi preskúšanie architekta alebo inžiniera na návrh ministerstva, alebo na základe vlastného ...

(2)

Architekt a inžinier, ktorí päť rokov nevykonávali povolanie, na ktoré majú autorizáciu, sú povinní ...

(3)

Ministerstvo môže nariadiť preskúšanie všetkých architektov a inžinierov alebo inžinierov len niektorej ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na preskúšanie osoby, ktorá vykonala autorizačnú skúšku potrebnú ...

(5)

Na preskúšanie sa vzťahuje § 21 ods. 1 až 3, 5 a 6. Preskúšanie sa vykoná pred skúšobným senátom podľa ...

§ 23b
Kompenzačné opatrenie
(1)

Kompenzačným opatrením je preskúšanie, alebo vykonanie adaptačného obdobia. Spôsob kompenzačného opatrenia ...

(2)

Preskúšanie sa vykonáva pred skúšobným senátom podľa § 22 ods. 1. Obsahom preskúšania sú rozdiely zistené ...

(3)

Adaptačným obdobím je vykonanie odbornej praxe pod dohľadom podľa § 16b v trvaní troch rokov. Ak uchádzač ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SAMOSPRÁVA ARCHITEKTOV A INŽINIEROV

Prvý oddiel

Slovenská komora architektov

§ 24
Postavenie a základné úlohy
(1)

Zriaďuje sa Slovenská komora architektov so sídlom v Bratislave.

(2)

Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská právnická osoba, ktorej úlohou je najmä

a)
podporovať architektov a krajinných architektov a obhajovať ich práva a profesijové, sociálne a hospodárske ...
b)
viesť
1.
zoznam autorizovaných architektov a zoznam autorizovaných krajinných architektov, zapisovať do nich ...
2.
register hosťujúcich architektov a register hosťujúcich krajinných architektov, zapisovať do nich a ...
3.
evidenciu vydaných knižiek odbornej praxe,
c)
dbať o to, aby architekti a krajinní architekti vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho ...
d)
dbať o rast odbornosti architektov a krajinných architektov a zabezpečovať ich celoživotné odborné vzdelávanie, ...
e)
udržiavať disciplínu a dbať o stavovskú česť medzi architektmi a krajinnými architektmi,
f)
starať sa o stavebnú kultúru a o harmonické utváranie územia,
g)
prispievať k rozvoju vzdelávania v oblasti architektúry spoluprácou na obsahu študijných programov vysokých ...
h)
vykonávať osvetovú, propagačnú, popularizačnú, poradenskú a informačnú činnosť,
i)
spolupracovať so zahraničnými komorami a s inými registračnými orgánmi vo veciach autorizácie architektov ...
j)
overovať súťažné podmienky v súťažných podkladoch architektonických a urbanistických súťaží a poskytovať ...
k)
zhromažďovať údaje o architektonických dielach členov a viesť o nich evidenciu,
l)
uznávať
1.
doklady o vzdelaní v oblasti architektúry,
2.
odborné kvalifikácie architektov a krajinných architektov priznané v domovských členských štátoch,
3.
doklady o odbornej praxi,
4.
doklady o bezúhonnosti a
5.
doklady o poistení zodpovednosti za škodu,
m)
plniť úlohu informačného centra v oblasti architektúry a poskytovať informácie o požiadavkách na usadenie ...
n)
poskytovať
1.
záujemcom potrebné informácie o uznávaní odbornej kvalifikácie, najmä o pravidlách vyplývajúcich z tohto ...
2.
objednávateľom pomoc pri uplatňovaní práv z poskytovaných služieb podľa § 4 a 4a, ak sa týkajú odbornosti ...
3.
koordinátorovi uznávania odborných kvalifikácií na požiadanie informácie o podmienkach prístupu k regulovaným ...
4.
regulačným orgánom iných členských štátov potrebnú administratívnu pomoc, najmä výmenu informácií o ...
o)
vydať a zverejniť etický kódex správania sa architektov a krajinných architektov a dbať o jeho plnenie ...
p)
navrhovať spoločný rámec pre odbornú prípravu a spoločné skúšky odbornej prípravy v povolaní krajinný ...
(3)

Členmi Slovenskej komory architektov sú všetci architekti zapísaní v zozname architektov (§ 3 ods. 1) ...

§ 25
Orgány

Slovenská komora architektov má tieto orgány:

a)

valné zhromaždenie,

b)

predstavenstvo,

c)

autorizačný výbor,

d)

disciplinárnu komisiu.

§ 26
Valné zhromaždenie
(1)

Najvyšším orgánom Slovenskej komory architektov je valné zhromaždenie; tvoria ho všetci členovia komory. ...

(2)

Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej raz za dva roky. Predstavenstvo je povinné zvolať ...

(3)

Člen komory môže písomne poveriť iného člena komory, aby ho zastupoval na zasadnutí valného zhromaždenia ...

(4)

Zastúpeného člena komory možno voliť do orgánov komory, ak v poverení svoju voľbu vopred výslovne nevylúčil. ...

(5)

Valné zhromaždenie sa môže platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov komory, vrátane ...

(6)

Ak sa valné zhromaždenie nemôže platne uznášať podľa odseku 5, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. ...

§ 27
Úlohy valného zhromaždenia
(1)

Valné zhromaždenie najmä

a)
volí a odvoláva na dvojročné obdobie predsedu, podpredsedov komory a členov predstavenstva,
b)
schvaľuje štatút komory a ďalšie vnútorné predpisy, najmä etický poriadok, volebný poriadok, disciplinárny ...
c)
schvaľuje výšku príspevkov členov komory na činnosť orgánov komory,
d)
zrušuje alebo pozmeňuje rozhodnutia predstavenstva,
e)
zriaďuje svoj úrad a určuje základné pravidlá jeho činnosti,
f)
schvaľuje rozpočtové pravidlá a pravidlá nakladania s majetkom komory,
g)
schvaľuje rozpočet a overenú ročnú účtovnú závierku.
(2)

Na valnom zhromaždení majú právo hlasovať všetci členovia komory. Vo veciach týkajúcich sa výlučne architektov ...

(3)

Za členov orgánov komory možno zvoliť ktoréhokoľvek člena komory; predsedom alebo podpredsedom komory ...

(4)

Riaditeľ úradu ani ostatní zamestnanci komory nemôžu byť členmi komory.

(5)

Volebné pravidlá upravuje volebný poriadok komory.

§ 28
Predstavenstvo
(1)

Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom Slovenskej komory architektov so všeobecnou pôsobnosťou; ...

(2)

Predstavenstvo má jedenásť členov; skladá sa z predsedu komory, podpredsedov komory a z ďalších členov ...

(3)

Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace; jeho schôdze zvoláva predseda komory.

(4)

Na schôdzach predstavenstva sa s poradným hlasom zúčastňuje riaditeľ úradu komory alebo jeho zástupca; ...

§ 29
Autorizačný výbor
(1)

Autorizačný výbor je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov príslušným rozhodovať vo veciach ...

(2)

Autorizačný výbor

a)
rozhoduje o zapísaní do zoznamu podľa § 15 alebo do registra podľa § 15a,
b)
uznáva doklady o poistení zodpovednosti za škody podľa § 15a ods. 1,
c)
uznáva doklady o bezúhonnosti podľa § 15b,
d)
uznáva doklady o vzdelaní podľa § 16 a 16a,
e)
uznáva doklady o odbornej praxi podľa § 16b,
f)
uznáva odborné kvalifikácie podľa § 16c,
g)
rozhoduje o vyčiarknutí zo zoznamu podľa § 17 ods. 1 písm. c) až i) a odseku 2 a z registra podľa § ...
h)
rozhoduje vo veciach týkajúcich sa obsahu, spôsobu vedenia a zverejňovania zoznamov a registrov podľa ...
i)
vydáva autorizačné osvedčenia a registračné osvedčenia a zabezpečuje pečiatky podľa § 19 a 19a,
j)
rozhoduje o termínoch autorizačných skúšok, o spôsobe ich vykonávania a o námietkach a sťažnostiach ...
k)
dohliada na transparentnosť a nediskrimináciu pri vykonávaní autorizačných skúšok a preskúšania podľa ...
l)
rozhoduje o termíne a mieste sľubu a o spôsobe jeho zloženia podľa § 23,
m)
nariaďuje preskúšanie podľa § 23a a uplatnenie kompenzačného opatrenia podľa § 22b.
(3)

Predsedu a ďalších členov vymenúva predstavenstvo na trojročné funkčné obdobie. Člen autorizačného výboru ...

(4)

Vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) a z registra podľa § 17a ods. 1 písm. a) až ...

§ 30
Predseda a podpredsedovia
(1)

Predseda Slovenskej komory architektov zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach, ...

(2)

Predsedu komory počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupujú podpredsedovia v ...

(3)

Členstvo v orgánoch komory je čestné. Členovia orgánov majú nárok na úhradu cestovných a iných vecných ...

Druhý oddiel

Slovenská komora stavebných inžinierov

§ 31
Postavenie a základné úlohy
(1)

Zriaďuje sa Slovenská komora stavebných inžinierov so sídlom v Bratislave; má regionálne združenia komory, ...

(2)

Slovenská komora stavebných inžinierov je samosprávna stavovská právnická osoba, ktorej úlohou je najmä ...

a)
podporovať inžinierov a obhajovať ich práva a profesijové, sociálne a hospodárske záujmy,
b)
viesť zoznam autorizovaných inžinierov, zapisovať do neho a vyčiarkovať z neho inžinierov, viesť register ...
c)
dbať o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným ...
d)
dbať o rast odbornosti inžinierov a podporovať ich odborné vzdelávanie,
e)
udržiavať disciplínu a dbať o stavovskú česť medzi inžiniermi,
f)
prispievať k rozvoju výstavby a stavebníctva spoluprácou s vysokými a strednými školami, so špeciálnymi ...
g)
prispievať k rozvoju vzdelávania v oblasti výstavby a stavebníctva spoluprácou na obsahu študijných ...
h)
uznávať odborné kvalifikácie povolania stavebný inžinier a spolupracovať s regulačnými orgánmi iných ...
i)
overovať súťažné podmienky v súťažných podkladoch súťaží pre inžinierov a poskytovať vyhlasovateľom ...
j)
vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho, na ...
k)
viesť evidenciu o vydaných osvedčeniach o získaní odbornej spôsobilosti na vydanie živnostenského oprávnenia ...
l)
zhromažďovať údaje o architektonických a inžinierskych dielach členov a viesť o nich evidenciu,
m)
poskytovať regulačným úradom iných členských štátov potrebnú administratívnu pomoc, najmä výmenu informácií ...
n)
vydať a zverejniť etický kódex správania sa stavebných inžinierov a dbať o jeho plnenie pri výkone povolania, ...
o)
navrhovať spoločný rámec pre odbornú prípravu a spoločné skúšky odbornej prípravy v povolaní stavebný ...
(3)

Členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov sú všetci inžinieri zapísaní v zozname inžinierov. Jej ...

(4)

Na vykonávanie skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho ...

(5)

Právo vykonať skúšku odbornej spôsobilosti má uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 15 ods. 1 a

a)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania a tri ...
b)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa technického zamerania a päť rokov odbornej praxe alebo ...
§ 32
Orgány

Slovenská komora stavebných inžinierov má tieto orgány:

a)

valné zhromaždenie,

b)

regionálne združenia komory,

c)

predstavenstvo,

d)

autorizačnú komisiu,

e)

disciplinárnu komisiu.

§ 33
Valné zhromaždenie
(1)

Najvyšším orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov je valné zhromaždenie; tvoria ho všetci členovia ...

(2)

Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej raz za dva roky. Predstavenstvo je povinné zvolať ...

(3)

Člen komory môže písomne poveriť iného člena komory, aby ho zastupoval na zasadnutí valného zhromaždenia ...

(4)

Zastúpeného člena komory možno voliť do orgánov komory, ak v poverení svoju voľbu vopred výslovne nevylúčil. ...

(5)

Valné zhromaždenie sa môže platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov komory, vrátane ...

(6)

Ak sa valné zhromaždenie nemôže platne uznášať podľa odseku 5, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. ...

§ 34
Úlohy valného zhromaždenia
(1)

Valné zhromaždenie najmä

a)
volí a odvoláva na dvojročné obdobie predsedu a podpredsedov komory, členov predstavenstva a autorizačnej ...
b)
schvaľuje štatút komory a ďalšie vnútorné predpisy, najmä rokovací poriadok, volebný poriadok, disciplinárny ...
c)
schvaľuje výšku príspevkov členov komory na činnosť orgánov komory,
d)
zrušuje alebo pozmeňuje rozhodnutia regionálnych združení komory a predstavenstva,
e)
zriaďuje svoj úrad a jeho regionálne pracoviská a určuje základné pravidlá ich činnosti,
f)
schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom komory,
g)
schvaľuje rozpočet komory a overenú ročnú účtovnú závierku.
(2)

Na valnom zhromaždení majú právo hlasovať všetci členovia komory. Vo veciach týkajúcich sa výlučne inžinierov ...

(3)

Za členov orgánov komory možno zvoliť ktoréhokoľvek člena komory; predsedom alebo podpredsedom komory ...

(4)

Riaditeľ úradu komory ani ostatní zamestnanci komory nemôžu byť volení do orgánov komory.

(5)

Volebné pravidlá upravuje volebný poriadok komory.

§ 35
Regionálne združenia komory
(1)

Úlohou regionálnych združení komory je zaoberať sa regionálnymi problémami inžinierov. Zaoberajú sa ...

(2)

Regionálne združenie komory zvoláva podpredseda komory, ktorého na to splnomocní na celé funkčné obdobie ...

§ 36
Predstavenstvo
(1)

Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov so všeobecnou pôsobnosťou; ...

(2)

Predstavenstvo má jedenásť členov; skladá sa z predsedu komory, z podpredsedov komory a ďalších členov. ...

(3)

Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace; jeho schôdze zvoláva predseda komory.

(4)

Na schôdzach predstavenstva komory sa s poradným hlasom zúčastňuje riaditeľ úradu komory alebo jeho ...

§ 37
Autorizačná komisia

Autorizačná komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov pre veci týkajúce sa ...

§ 38
Predseda a podpredsedovia
(1)

Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov ju zastupuje navonok a koná v jej mene vo všetkých ...

(2)

Predsedu komory počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupujú podpredsedovia; ...

(3)

Členstvo v orgánoch komory je čestné. Členovia orgánov majú nárok na úhradu cestovných a iných vecných ...

Tretí oddiel

Spoločné ustanovenia o komorách

§ 39
Disciplinárna zodpovednosť členov komôr
(1)

Za závažné alebo opätovné porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo štatútom komory, ak ...

a)
písomné napomenutie,
b)
pokutu až do 3 000 eur,
c)
vylúčenie z komory.
(2)

Výnos z pokút je príjmom komory.

(3)

Disciplinárnu právomoc podľa odseku 1 vykonáva disciplinárna komisia, ktorú volí valné zhromaždenie ...

(4)

Návrh na začatie disciplinárneho konania dáva predseda komory do jedného roka odo dňa, keď sa o disciplinárnom ...

(5)

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa vyhotovuje písomne; obsahuje výrok, odôvodnenie a ...

(6)

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie sa podáva predstavenstvu komory do 15 dní od doručenia ...

(7)

O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory, ktoré môže napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie ...

(8)

Podrobnosti disciplinárneho konania, počet členov disciplinárnej komisie a počet senátov upraví disciplinárny ...

§ 39a
Disciplinárna zodpovednosť hosťujúcich architektov
(1)

Za disciplinárne previnenie možno uložiť hosťujúcemu architektovi niektoré z týchto disciplinárnych ...

a)
písomné napomenutie,
b)
pokutu až do 3 000 eur,
c)
vyčiarknutie z registra.
(2)

Ustanovenia § 39 ods. 2 až 8 sa použijú aj na disciplinárnu zodpovednosť hosťujúcich architektov. Oznámenie ...

(3)

Komora môže odovzdať vybavenie disciplinárneho previnenia regulačnému orgánu domovského členského štátu. ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na hosťujúcich krajinných architektov a na hosťujúcich stavebných ...

§ 40
Ročná účtovná závierka

Ročnú účtovnú závierku komory overuje nezávislý overovateľ (audítor).19)

§ 41
Financovanie
(1)

Komora financuje svoju činnosť z vlastných príjmov. Vlastnými príjmami sú

a)
príspevky členov komory,
b)
výnosy pokút uložených v disciplinárnom konaní,
c)
úhrady za vykonanie skúšky, za preskúšanie a za zapísanie do zoznamu a do registra,
d)
výnosy z vlastného majetku,
e)
dobrovoľné príspevky a dary od fyzických a právnických osôb,
f)
iné príjmy.
(2)

Členovia komory platia jednotný základný príspevok na činnosť orgánov komory. Architekti alebo inžinieri ...

(3)

Komora nevykonáva vlastnú podnikateľskú činnosť a ani svoj majetok nepoužije, ani neposkytne na podnikateľskú ...

(4)

Komora nepríjme dobrovoľný príspevok alebo dar,

a)
ak ho poskytuje politická strana alebo politické hnutie,
b)
ak je jeho poskytnutie priamo alebo nepriamo spojené s protislužbou, ktorá by vyvolávala pochybnosti ...
c)
ak by tým mohli byť porušené pravidlá verejných architektonických súťaží alebo pravidlá hospodárskej ...
(5)

Ak komora prijala účelovú dotáciu alebo iný účelový finančný príspevok zo štátneho rozpočtu, umožní ...

§ 41a
Konanie
(1)

Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.19a)

(2)

Postup podľa § 39 ods. 5 až 7 sa primerane použije aj na rozhodovanie autorizačnej komisie a autorizačného ...

(3)

Rozhodnutie, ktorým sa žiadateľovi vyhovelo v plnom rozsahu, sa len vyznačí v spise a žiadateľ sa po ...

§ 41b
Doručovanie dôležitých písomností
(1)

Dôležité písomnosti, ktoré adresát neprevzal osobne, komora doručuje ako poštové zásielky do vlastných ...

a)
v zozname alebo v registri, ak adresátom je člen komory alebo osoba zapísaná v registri,
b)
v žiadosti, ak adresátom je žiadateľ o zapísanie do zoznamu alebo do registra.
(2)

Dôležitými písomnosťami sú najmä

a)
výzvy na doplnenie alebo na odstránenie iného nedostatku žiadosti o zapísanie do zoznamu alebo do registra, ...
b)
rozhodnutia o neuznaní dokladu, o nezapísaní uchádzača do zoznamu alebo do registra, ako aj o vyčiarknutí ...
c)
predvolania na disciplinárne konanie a disciplinárne rozhodnutia.
(3)

Ak adresát bezdôvodne odoprel prijať poštovú zásielku, považuje sa za doručenú dňom, keď k odopretiu ...

(4)

Ak nebolo možné poštovú zásielku doručiť adresátovi, ani si ju nevyzdvihol v odbernej lehote, považuje ...

(5)

Ak má adresát zástupcu splnomocneného na zastupovanie alebo na preberanie zásielok, doručuje sa tomuto ...

(6)

V prípade pochybnosti o dni doručenia rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke alebo na doručenke. ...

(7)

Údaje na doručenke sa považujú za správne až dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

(8)

Doručovať možno aj elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou.

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 42
(1)

Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory architektov podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť prípravný ...

(2)

Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory architektov podľa tohto zákona sa za oprávnených zúčastniť ...

(3)

Za vykonanie autorizačnej skúšky podľa tohto zákona sa považuje preukaz osobitnej spôsobilosti vydaný ...

§ 43
(1)

Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory stavebných inžinierov podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť ...

(2)

Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory stavebných inžinierov sa za oprávnených zúčastniť sa na ustanovujúcom ...

(3)

Za vykonanie autorizačnej skúšky podľa tohto zákona sa považuje preukaz osobitnej spôsobilosti vydaný ...

§ 43a
(1)

Preukazy o odbornej spôsobilosti na projektovú činnosť strácajú platnosť 31. marca 2002.

(2)

Živnostenské oprávnenia na projektovú činnosť vydané do 31. júla 2000 na základe preukazov o odbornej ...

(3)

Architektov a inžinierov, ktorí boli zapísaní do registra oprávnených osôb na základe autorizačnej skúšky ...

§ 43b
(1)

Autorizačná skúška oprávňujúca vykonávať činnosť stavbyvedúceho alebo stavebný dozor vykonaná pred 1. ...

(2)

Slovenská komora stavebných inžinierov zaradí osoby podľa odseku 1 do evidencie vedenej podľa § 31 ods. ...

§ 43c

Osobám, ktoré boli zapísané pred 1. augustom 2000 do registra odborne spôsobilých technikov pre činnosť ...

§ 43d

Slovenská komora architektov zapíše do zoznamu autorizovaných krajinných architektov osoby, ktoré boli ...

§ 43da
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júna 2010
(1)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov vymenuje autorizačný výbor a vydá autorizačný poriadok ...

(2)

Od 1. septembra 2010 zaniká autorizačná komisia Slovenskej komory architektov a jej úlohy uvedené v ...

§ 43db
Prechodné ustanovenie účinné po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej ...

V konaní podľa § 15, § 15a, § 16, § 16c, § 17, § 17a a § 39a začatom pred vystúpením Spojeného kráľovstva ...

§ 43e

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 44

Zrušuje sa s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku zákon č. 61/1951 Zb., ktorým sa zrušujú oprávnenia ...

§ 44a

Zrušuje sa čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti ...

§ 45

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.

F. Mikloško v. r.J. Čarnogurský v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia ...

  3.

  Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných ...

  4.

  Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných ...

  5.

  Oznámenie Komisie, ktorým sa oznamujú doklady o vzdelaní v oblasti architektúry (Ú. v. EÚ C 332/09, ...

  6.

  Oznámenie Komisie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárov, sestier zodpovedných ...

  7.

  Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES ...

  1)

  Preklady týchto smerníc sa nachádzajú v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu ...

  Príloha č. 2 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

  Príloha č. 3 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

  DOKLADY O VZDELANÍ podľa § 16 ods. 1 písm. b)

  Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Referenčný školský rok België/Belgique/ Belgien – diplomy, ...

Poznámky

 • 1)  Príloha č. 2 položka 13 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
 • 2)  § 3 ods. 1 písm. d) ôsmy bod zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4b)  § 44 ods. 2 a § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 5)  § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka, § 104 až 107 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o ...
 • 6)  Napr. § 635 ods. 3, § 638 ods. 1 a 2 a § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 7)  § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka.§ 39 a 40 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach ...
 • 8)  § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 10)  § 634 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 11)  § 789 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 12)  § 18 ods. 2, § 20 ods. 6 a § 40 zákona č. 618/2003 Z. z.
 • 13)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...
 • 13a)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z. ...
 • 13aa)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13b)  § 29 a 30 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií ...
 • 14)  § 49 ods. 1 a 2 Trestného zákona.§ 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. ...
 • 16)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
 • 18)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 19)  § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a ...
 • 19a)  § 1 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. ...
 • 20)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore