Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 30.06.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 10.12.2009
Účinnosť od: 30.06.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Dopravné prostriedky, Správne poplatky, Priestupkové konanie, Železničná doprava, Stavby, Stavebníctvo, Civilná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17 JUD2 DS17 EU PP8 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 30.06.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 513/2009 s účinnosťou od 30.06.2019 na základe 146/2019

Legislatívny proces k zákonu 146/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
druhy dráh a pravidlá ich výstavby a prevádzky,
b)
schvaľovanie typov dráhových vozidiel a povoľovanie ich prevádzky,
c)
prevádzku určených technických zariadení a oprávnenia na vykonávanie určených činností,
d)
prevádzku železničnej infraštruktúry, prideľovanie jej kapacity a určovanie úhrad za jej používanie, ...
e)
odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť na výkon práce na dráhach, ...
f)
interoperabilitu a bezpečnosť železničného systému,
g)
pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach dráh.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na banské dráhy, priemyselné dráhy v súkromnom vlastníctve slúžiace ...

Dráhy

§ 2
Druhy dráh
(1)

Dráhami sú koľajové dráhy, trolejbusové dráhy a lanové dráhy.

(2)

Koľajovými dráhami sú železničné dráhy, električkové dráhy a špeciálne dráhy.

(3)

Železničnými dráhami sú železničné trate a vlečky.

(4)

Železničné trate tvoria dopravnú cestu železničným vozidlám na účely železničnej dopravy. ...

(5)

Vlečkou je železničná dráha priamo alebo prostredníctvom inej vlečky zaústená do železničnej ...

(6)

Špeciálnou dráhou je koľajová dráha na mestskú a prímestskú verejnú osobnú dopravu, najmä ...

(7)

Železničné trate, stanice, terminály a všetky druhy pevných zariadení, ktoré sú potrebné na ...

Obvod dráhy

§ 3
(1)

Obvod dráhy tvoria pozemky určené na umiestnenie dráhy a jej súčastí, ktoré sú potrebné na ...

(2)

Obvod dráhy zriaďuje špeciálny stavebný úrad v stavebnom povolení alebo stavebný úrad vo vyvlastňovacom ...

(3)

Obvod dráhy je vymedzený zvislými plochami vedenými na pozemok. Ak z rozhodnutia podľa odseku 2 ...

a)
od vonkajšieho okraja telesa železničnej dráhy a stavieb, konštrukcií a pevných zariadení, ktoré ...
b)
od osi krajnej koľaje električkovej dráhy, od krajného nosného alebo dopravného lana lanovej dráhy ...
(4)

Obvod dráhy zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia o zrušení dráhy.

§ 4
(1)

V obvode dráhy je zakázané

a)
vysádzať stromy a kry,
b)
bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy a bez povolenia špeciálneho stavebného úradu umiestňovať ...
(2)

V obvode dráhy nemožno vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe; ...

(3)

Prevádzkovateľ dráhy je povinný trvalo zabezpečovať obvod dráhy a priechodný prierez dráhy ...

(4)

Vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v obvode dráhy je povinný strpieť umiestňovanie súčastí ...

(5)

Bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy nemôžu vstupovať osoby na dráhu a v obvode dráhy na miesta, ...

a)
na prechod dráhy v mieste úrovňového križovania dráhy s cestnou komunikáciou,
b)
na osobných nástupištiach, na prístupových cestách k nim a na iných miestach určených na pohyb ...
c)
na nakladacích rampách a na prístupových cestách k nim a na iných miestach určených pre nakládku, ...
d)
po verejne prístupných účelových komunikáciách v obvode dráhy zriadených prevádzkovateľom ...
(6)

Osoby podľa odseku 5 sú povinné pohybovať sa a správať sa v obvode dráhy podľa pravidiel určených ...

(7)

Dohľad nad verejným poriadkom, ochranu základných práv a slobôd, ochranu života a zdravia cestujúcich ...

Ochranné pásmo dráhy

§ 5
(1)

Ochranné pásmo dráhy je priestor po oboch stranách obvodu dráhy vymedzený zvislými plochami vedenými ...

(2)

Ochranné pásmo novej dráhy vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia. Ochranné pásmo ...

(3)

Ak stavebné povolenie neurčuje inak, hranica ochranného pásma dráhy je

a)
pre železničnú dráhu 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice ...
b)
pre ostatné koľajové dráhy a pre pozemnú lanovú dráhu 15 metrov od osi krajnej koľaje,
c)
pre visutú lanovú dráhu 15 metrov od nosného alebo dopravného lana,
d)
pre trolejbusovú dráhu 10 metrov od krajného vodiča trakčného trolejového vedenia.
(4)

Ak dráha vedie po cestnej komunikácii alebo v uzavretom priestore prevádzkovateľa dráhy, ochranné ...

§ 6
(1)

V ochrannom pásme dráhy je zakázané bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy a bez záväzného stanoviska ...

a)
umiestňovať stavby, konštrukcie, vzdušné vedenia a svetelné zariadenia, ktoré by boli zameniteľné ...
b)
umiestňovať elektromagnetické zariadenia, ktoré by rušili alebo inak ovplyvňovali trolejové vedenia, ...
c)
umiestňovať predmety, ktorých farebné plochy sú zameniteľné s označeniami používanými v doprave ...
d)
uskladňovať horľaviny a výbušniny a zriaďovať skládky, ktoré by mohli poškodiť dráhu alebo ...
e)
vykonávať činnosti, ktoré by mohli poškodiť dráhu alebo jej súčasť, alebo ohroziť bezpečnosť ...
(2)

Vlastníci a užívatelia nehnuteľností a správcovia vodných tokov a odkrytých podzemných vôd ...

(3)

Prevádzkovateľ dráhy je oprávnený vyzvať vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti alebo správcu ...

(4)

Ak vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti alebo správca vodného toku alebo odkrytej podzemnej ...

(5)

Po upovedomení vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti alebo správcu vodného toku alebo odkrytej ...

(6)

Ak je bezprostredne ohrozená prevádzka dráhy alebo niektorej jej súčasti alebo ak je ohrozená ...

(7)

Zamestnanci prevádzkovateľa dráhy a ostatné osoby, ktoré vstupujú na nehnuteľnosť v ochrannom ...

§ 6a
(1)

Ak vlastník stavby železničnej dráhy okrem vlečky v súkromnom vlastníctve a jej súčastí alebo ...

(2)

Návrh na vykonanie záznamu v katastri nehnuteľností podľa odseku 1 podá vlastník stavby železničnej ...

(3)

Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti obmedzený v dôsledku umiestnenia stavieb podľa odseku ...

Výstavba dráh

§ 7
Stavebno-technické požiadavky na stavbu dráh a ich súčastí
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na navrhovanie, projektovanie a uskutočňovanie stavieb dráh a ...

(2)

Stavebno-technické požiadavky stavieb železničných dráh a špeciálnych dráh sa vzťahujú na

a)
priestorové usporiadanie dráhy,
b)
zaťaženie koľají,
c)
geometrické usporiadanie koľají,
d)
tvar, rozmery a šírkové usporiadanie železničného spodku,
e)
zaťažiteľnosť a priechodnosť stavieb a zariadení železničného spodku,
f)
spôsoby zabezpečenia a parametre križovaní s cestnými komunikáciami,
g)
konštrukciu a parametre železničného zvršku,
h)
označenie železničnej trate alebo trate špeciálnej dráhy,
i)
vybavenie staníc a zastávok,
j)
konštrukciu, vybavenie, spoľahlivosť a bezpečnosť súčastí železničnej dráhy.
(3)

Stavebno-technické požiadavky stavieb električkových dráh sa vzťahujú na

a)
priestorové usporiadanie dráhy,
b)
geometrické usporiadanie koľají,
c)
tvar, rozmery a šírkové usporiadanie spodku električkovej trate,
d)
konštrukciu a parametre električkového zvršku,
e)
označenie električkovej trate,
f)
vybavenie konečných a nácestných zastávok,
g)
konštrukciu, vybavenie, spoľahlivosť a bezpečnosť súčastí električkovej dráhy.
(4)

Stavebno-technické požiadavky stavieb trolejbusových dráh sa vzťahujú na

a)
umiestnenie trolejbusovej dráhy na cestnej komunikácii,
b)
zaťaženie cestnej komunikácie trolejbusom,
c)
pozdĺžny sklon trolejbusovej dráhy,
d)
vybavenie konečných a nácestných zastávok,
e)
konštrukciu, polohu a parametre trolejového vedenia,
f)
konštrukciu, vybavenie, spoľahlivosť a bezpečnosť súčastí trolejbusovej dráhy.
(5)

Stavebno-technické požiadavky stavieb lanových dráh sa vzťahujú na

a)
priestorové usporiadanie dráhy,
b)
dopravnú rýchlosť a časový interval medzi dráhovými vozidlami,
c)
konštrukciu a parametre poháňacieho zariadenia a jeho bŕzd,
d)
konštrukciu a parametre zariadenia na nesenie a vedenie lán a dráhových vozidiel,
e)
konštrukciu a parametre lanových kotúčov a napínacieho zariadenia lana,
f)
vybavenie nástupných a výstupných staníc,
g)
konštrukciu, vybavenie, spoľahlivosť a bezpečnosť súčastí lanovej dráhy,
h)
zariadenie na prevádzku v noci,
i)
vyhotovenie a parametre elektrického zariadenia lanovej dráhy a zariadenia na ochranu pred účinkami ...
§ 8
Stavba dráhy
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na umiestňovanie stavieb dráh a ich súčastí a stavieb v ochrannom ...

(2)

Pri stavbe dráhy alebo pri jej zmene je stavebník povinný vybudovať na vlastné náklady pre vlastníka ...

(3)

Pri stavbe novej vlečky zaústenej do železničnej trate je stavebník vlečky povinný na vlastné ...

(4)

V konaniach o umiestnenie stavby, o povolenie stavby a o povolenie činností v ochrannom pásme dráhy, ...

(5)

Súčasťou kolaudácie stavby dráhy a jej súčastí je technicko-bezpečnostná skúška stavby.

§ 9
Technicko-bezpečnostná skúška stavby
(1)

Technicko-bezpečnostná skúška stavby je súbor úkonov a činností, ktorými sa v rámci kolaudačného ...

(2)

Ak ide o mosty, tunely a iné obdobné inžinierske stavby, ktoré sú súčasťou dráhy, nahrádza ...

(3)

Súčasťou hlavnej prehliadky mosta je aj zaťažovacia skúška. Účelom zaťažovacej skúšky je ...

(4)

Technicko-bezpečnostnú skúšku stavby vo vzťahu k určeným technickým zariadeniam nahrádza overenie ...

(5)

Overenia podľa odsekov 2 až 4, záväzné stanoviská dotknutých orgánov, povolenia a schválenia ...

(6)

Náklady technicko-bezpečnostnej skúšky stavby a overovaní podľa odsekov 2 až 4 znáša zhotoviteľ ...

§ 10
Skúšobná prevádzka stavby
(1)

Skúšobnou prevádzkou stavby sa overuje funkčnosť dráhy a tie parametre dráhy a jej súčastí, ...

(2)

Rozsah a podmienky skúšobnej prevádzky stavby určí špeciálny stavebný úrad v rozhodnutí o ...

a)
požiadavky na zaistenie bezpečného prevádzkovania dráhy a bezpečnej a plynulej dopravy na dráhe, ...
b)
trvanie skúšobnej prevádzky,
c)
spôsob monitorovania skúšobnej prevádzky,
d)
rozsah zaznamenávaných a vyhodnocovaných údajov.
(3)

Špeciálny stavebný úrad určí dĺžku skúšobnej prevádzky podľa druhu dráhy a spôsobu jej ...

§ 10a
Výkup nehnuteľností

Písomný návrh na uzavretie dohody, ktorý obsahuje náležitosti podľa všeobecného predpisu o ...

§ 11
Vyvlastňovanie pozemkov a stavieb
(1)

Na účely uskutočnenia stavby dráhy a jej súčastí alebo stavby v ochrannom pásme dráhy, ktorá ...

(2)

Podmienky vyvlastnenia a vyvlastňovacie konanie upravuje všeobecný predpis o vyvlastňovaní.5)

§ 12
Zrušenie dráhy
(1)

Dráhu, ktorá slúži verejnej osobnej doprave, možno zrušiť len z dôvodu zániku potreby dopravnej ...

(2)

Rozhodnúť o zrušení dráhy môže správny orgán len na návrh vlastníka dráhy alebo na návrh ...

(3)

Rozhodnutie o zrušení dráhy je podkladom na konanie špeciálneho stavebného úradu o odstránenie ...

(4)

Ak dôjde po zrušení dráhy aj k čiastočnému alebo úplnému odstráneniu telesa dráhy a súčastí ...

Styk dráh

§ 13
Druhy styku dráh
(1)

Stykom dráh je prepojenie dráh, ktoré umožňuje plynulý prechod dráhových vozidiel z jednej dráhy ...

(2)

Hranica stýkajúcich sa dráh rôznych prevádzkovateľov musí byť presne vymedzená a viditeľne ...

§ 14
Križovanie dráh s cestnými komunikáciami
(1)

Križovanie nových hlavných železničných tratí s cestnými komunikáciami sa zriaďuje ako mimoúrovňové. ...

(2)

Križovanie vedľajších železničných tratí s cestnými komunikáciami sa zriaďuje spravidla mimo ...

(3)

Križovanie dráh s cestnými komunikáciami zriaďuje, rozširuje a zabezpečuje ten, z koho podnetu ...

(4)

Ak ide o úrovňové križovanie dráhy s cestnou komunikáciou, na ktorom to vyžaduje bezpečnosť ...

(5)

Pri úrovňovom križovaní dráhy s cestnou komunikáciou má prevádzka dráhy prednosť pred cestnou ...

(6)

Ak ide o električkovú dráhu alebo o trolejbusovú dráhu, ktorá používa cestnú komunikáciu, ...

§ 15
Križovanie dráh s vedeniami
(1)

Križovanie dráh s energetickými, telekomunikačnými, vodovodnými, kanalizačnými a inými vedeniami, ...

(2)

Vedenia uvedené v odseku 1 možno pri križovaní s dráhou viesť popod teleso dráhy kolmo na smerové ...

(3)

Ak dôjde k funkčnej poruche alebo k havárii vedenia umiestneného v obvode dráhy, vlastník vedenia ...

(4)

Stavebník, ktorý vykonáva modernizáciu alebo významnú obnovu dráhy, pri ktorej je potrebná preložka ...

Určené technické zariadenia

§ 16
Určené technické zariadenia
(1)

Určenými technickými zariadeniami sú dopravné zariadenia, plynové zariadenia, tlakové zariadenia, ...

(2)

V prevádzke sa môžu používať len určené technické zariadenia, ktoré sú spôsobilé na prevádzku. ...

(3)

Pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky musí bezpečnostným orgánom poverená ...

(4)

Ak bezpečnostný orgán zistí, že určené technické zariadenie má závažné nedostatky, že nemožno ...

(5)

Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia je povinný

a)
prevádzkovať len také určené technické zariadenie, ktorého spôsobilosť na prevádzku bola overená ...
b)
plniť určené podmienky a požiadavky na zaistenie bezpečnosti prevádzky určeného technického ...
c)
zabezpečiť v prevádzke určeného technického zariadenia v určených lehotách a určeným spôsobom ...
d)
zabezpečiť, aby revízie, inšpekcie, skúšky a obsluhu určeného technického zariadenia vykonávali ...
§ 17
Určené činnosti
(1)

Určenými činnosťami sú

a)
montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených ...
b)
inšpekcie, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných ...
c)
plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi a
d)
plnenie cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a inými ...
(2)

Určené činnosti môžu vykonávať len fyzické osoby alebo právnické osoby na základe oprávnenia ...

(3)

Overovanie splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností vykonáva bezpečnostným ...

(4)

Bezpečnostný orgán udelí oprávnenie žiadateľovi, ktorý

a)
je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 18, alebo zamestnáva osobu s platným dokladom ...
b)
má technické zariadenia potrebné na vykonávanie určených činností,
c)
má vytvorenú organizačnú štruktúru, systém odborného riadenia a monitorovania vykonávaných ...
d)
má vypracované pokyny a postupy na vykonávanie určených činností a má k dispozícii dokumentáciu ...
(5)

Ak bezpečnostný orgán zistí závažné nedostatky pri vykonávaní určených činností, ktoré ...

§ 18
Odborná spôsobilosť na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach
(1)

Revízie, inšpekcie, skúšky, obsluhu určených technických zariadení v prevádzke, overovanie ...

(2)

Overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach ...

(3)

Doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach vydá ...

a)
dosiahol vek 18 rokov,
b)
je plne spôsobilý na právne úkony,
c)
je bezúhonný (§ 110),
d)
má ukončené odborné vzdelanie v učebnom alebo študijnom odbore, ktorého súčasťou je vyučovací ...
e)
absolvoval vstupnú odbornú prípravu v poverenom vzdelávacom zariadení a vykonal odbornú skúšku. ...
(4)

Držiteľ dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach ...

a)
zúčastňovať sa na doplnkových školeniach organizovaných zamestnávateľom o stave techniky týkajúcej ...
b)
absolvovať každých päť rokov aktualizačnú prípravu v poverenom vzdelávacom zariadení ako predpoklad ...
(5)

Bezpečnostný orgán zakáže vykonávanie činností a odníme doklad o odbornej spôsobilosti na ...

a)
nezúčastnil sa bez závažného dôvodu na doplnkovom školení, neabsolvoval aktualizačnú prípravu, ...
b)
závažným spôsobom porušil svoje povinnosti pri výkone činnosti na určenom technickom zariadení ...
c)
činnosti na určených technických zariadeniach vykonáva v rozpore s právnymi predpismi, s prevádzkovými ...
d)
prestal spĺňať požiadavky podľa odseku 3 písm. b), c) a f).
(6)

Bezpečnostný orgán o zákaze vykonávania činností upovedomí zamestnávateľa. Do právoplatnosti ...

(7)

Odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odňatí dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností ...

§ 19
Mimoriadne udalosti v prevádzke určených technických zariadení
(1)

Mimoriadnou udalosťou v prevádzke určeného technického zariadenia je havária, technická porucha ...

a)
bola ohrozená prevádzka určeného technického zariadenia, prevádzka dráhy alebo doprava na dráhe, ...
b)
bol vážne ohrozený život a zdravie ľudí, poškodený majetok alebo znečistené životné prostredie, ...
c)
vznikol smrteľný úraz, ťažký úraz alebo hromadný úraz.
(2)

Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia je povinný vznik mimoriadnej udalosti v prevádzke ...

(3)

Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia je povinný zabezpečiť miesto mimoriadnej udalosti ...

(4)

Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia je povinný vykonať vlastné zisťovanie príčiny ...

(5)

Bezpečnostný orgán zisťuje príčinu mimoriadnej udalosti v prevádzke určeného technického zariadenia, ...

Dráhové vozidlá

§ 20
Druhy dráhových vozidiel
(1)

Dráhovými vozidlami sú koľajové vozidlá, trolejbusy a vozidlá lanových dráh.

(2)

Koľajovými vozidlami sú železničné vozidlá, električky a vozidlá špeciálnych dráh.

(3)

Železničné vozidlo je koľajové vozidlo s vlastným pohonom alebo bez vlastného pohonu, ktoré ...

(4)

Dráhové vozidlá musia svojou konštrukciou a technickým stavom v prevádzke zaručovať bezpečnosť ...

§ 22
Schvaľovanie typov električiek, trolejbusov a koľajových vozidiel pre špeciálne dráhy
(1)

Na trh a do prevádzky na dráhach možno uvádzať električky, trolejbusy a koľajové vozidlá pre ...

(2)

Podmienkou schválenia typu dráhového vozidla je preukázanie splnenia technických podmienok a kladný ...

(3)

Typovú skúšku dráhového vozidla zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady u poverenej právnickej ...

(4)

Pred uvedením dráhového vozidla do prevádzky sa musí overiť jeho technická spôsobilosť na prevádzku ...

(5)

Technická spôsobilosť dráhového vozidla na prevádzku sa overuje vykonaním technickej kontroly ...

(6)

Overovanie podľa odseku 5 zabezpečuje držiteľ dráhového vozidla na vlastné náklady u právnickej ...

(7)

Na základe kladného výsledku overenia podľa odsekov 4 a 5 schvaľovací orgán podľa § 102 ods. ...

(8)

Technickú spôsobilosť dráhového vozidla lanovej dráhy na prevádzku overuje bezpečnostným orgánom ...

§ 22a
Uvádzanie železničných vozidiel na miestne, historické alebo turistické účely a železničných ...
(1)

Železničné vozidlá na miestne, historické alebo turistické účely a železničné vozidlá pre ...

(2)

Na uvádzanie železničných vozidiel do prevádzky uvedených v odseku 1 sa primerane vzťahujú podmienky ...

§ 23
Technicko-bezpečnostná skúška dráhového vozidla
(1)

Technicko-bezpečnostná skúška dráhového vozidla je súbor úkonov a činností, ktorými právnická ...

(2)

Náklady technicko-bezpečnostnej skúšky dráhového vozidla uhrádza žiadateľ, ktorý aj zabezpečí ...

§ 24
Technické kontroly dráhových vozidiel
(1)

Dráhové vozidlá v prevádzke podliehajú pravidelným technickým kontrolám, ktorými sa kontroluje ...

(2)

Ak právnická osoba poverená podľa § 102 ods. 1 písm. q) štvrtého bodu technickou kontrolou zistí, ...

(3)

Schvaľovací orgán alebo bezpečnostný orgán môže pri výskyte poruchy na vozidle schváleného ...

§ 25
Spôsobilosť na vedenie dráhových vozidiel a riadenie chodu lanovej dráhy
(1)

Dráhové vozidlo s vlastným pohonom môže viesť len držiteľ preukazu na vedenie dráhového vozidla ...

(2)

Žiadosť o vydanie preukazu na vedenie dráhových vozidiel alebo preukazu na riadenie chodu lanovej ...

(3)

Bezpečnostný orgán vydá preukaz na vedenie dráhových vozidiel alebo preukaz na riadenie chodu ...

a)
má doklad o odbornej spôsobilosti na výkon práce na dráhe,
b)
je podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky a psychologického vyšetrenia zdravotne a psychicky ...
c)
dosiahol vek
1.
20 rokov, ak ide o vedenie železničného vozidla, koľajového vozidla pre špeciálnu dráhu, električky ...
2.
19 rokov, ak ide o vedenie koľajového vozidla na špeciálnej dráhe, na ktorej je obmedzená rýchlosť ...
3.
18 rokov, ak ide o riadenie chodu lanovej dráhy,
d)
absolvoval úspešne výcvik a vykonal praktickú skúšku,
e)
je bezúhonný (§ 110 ods. 1).
(4)

Bezpečnostný orgán vydá preukaz na vedenie dráhového vozidla alebo preukaz na riadenie chodu lanovej ...

(5)

Držiteľ preukazu na vedenie dráhového vozidla alebo preukazu na riadenie chodu lanovej dráhy je ...

(6)

Bezpečnostný orgán rozhodne o odňatí preukazu na vedenie dráhového vozidla alebo preukazu na ...

§ 26
Skúšobný komisár
(1)

Skúšobný komisár je osoba oprávnená na vykonávanie technicko-bezpečnostnej skúšky dráhových ...

(2)

Skúšobným komisárom sa môže stať ten, kto

a)
dosiahol vek 30 rokov,
b)
je najmenej 10 rokov držiteľom preukazu na vedenie dráhového vozidla; na vykonávanie technicko-bezpečnostnej ...
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa strojníckeho alebo elektrotechnického smeru; na vykonávanie ...
d)
vykonal skúšku osobitnej odbornej spôsobilosti,
e)
je bezúhonný (§ 110 ods. 1) a
f)
je zamestnancom prevádzkovateľa dráhy alebo dráhového podniku.
(3)

Žiadosť o vykonanie skúšky môže podať uchádzač alebo zamestnávateľ v jeho mene.

(4)

Skúšobný komisár sa preukazuje osvedčením skúšobného komisára, ktoré osvedčuje splnenie ...

a)
predloží doklad o účasti najmenej raz ročne na pravidelných školeniach,
b)
predloží doklad o činnosti skúšobného komisára potvrdený zamestnávateľom,
c)
predloží doklad o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,
d)
úspešne absolvuje preskúšanie pred skúšobnou komisiou vymenovanou správnym orgánom.
(5)

Žiadosť o vydanie nového osvedčenia môže podať uchádzač alebo zamestnávateľ v jeho mene.

(6)

Správny orgán [§ 102 ods. 1 písm. u)], ktorý vydal osvedčenie skúšobného komisára, odoberie ...

a)
stratilo platnosť a jeho držiteľ nesplnil požiadavky podľa odseku 4,
b)
výsledok lekárskeho vyšetrenia vylučuje jeho zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť ...
c)
nevykonáva bez vážneho dôvodu činnosť skúšobného komisára viac ako tri mesiace alebo ak tieto ...
d)
hrubo porušil povinnosti skúšobného komisára, najmä požiadavku nestrannosti, objektivity a nezaujatosti, ...
e)
stratil bezúhonnosť alebo plnú spôsobilosť na právne úkony.

DRUHÁ ČASŤ

PREVÁDZKOVANIE DRÁH

§ 27
Úvodné ustanovenia
(1)

Prevádzkovaním dráhy je správa, obsluha a zabezpečenie prevádzky dráhy v stave, ktorý umožňuje ...

(2)

Obsluha dráhy sa vykonáva prostredníctvom dopravní a stanovíšť obsluhou výhybiek, zabezpečovacieho ...

(3)

Organizovaním dopravy na dráhe je určovanie spôsobu a podmienok riadenia dopravy, zjednodušeného ...

(4)

Prevádzkovateľom dráhy je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje dráhu ako ...

(5)

Dráhovým podnikom je na účely tohto zákona podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie ...

§ 28
Povinnosti vlastníka dráhy
(1)

Vlastník dráhy je povinný zabezpečiť trvalé prevádzkovanie dráhy. Ak vlastník dráhy nie je ...

(2)

Vlastník dráhy je povinný trvalo udržiavať dráhu v prevádzkyschopnom stave, obnoviť prevádzku ...

(3)

Ak vlastník dráhy, ktorá nie je v štátnom vlastníctve, nie je schopný trvalo udržiavať dráhu ...

a)
štátu, samosprávnemu kraju alebo združeniu obcí podľa rozsahu obslužnosti územia, ak ide o železničnú ...
b)
obci, ak ide o električkovú dráhu alebo o trolejbusovú dráhu, alebo
c)
obci alebo inej osobe, ak ide o vlečku, o lanovú dráhu alebo o špeciálnu dráhu.
(4)

Ak vlastník vlečky neudržiava odbočnú výhybku na zaústení vlečky do železničnej trate v stave ...

(5)

Ak vlastník vlečky trvalo neprevádzkuje alebo neudržiava odbočnú výhybku na zaústení vlečky ...

(6)

Ak zanikla potreba zabezpečiť na účely dopravy prevádzkovanie dráhy, ktorá je v štátnom vlastníctve, ...

(7)

Ak sa nepodarí dráhu prenajať alebo predať podľa odsekov 3 a 6, vlastník dráhy ju môže ponúknuť ...

(8)

Zmluvu o využití dráhy na účely prevádzkovania koľajovej nemotorovej dopravy alebo dočasného ...

(9)

Úprava dráhy na účely prevádzkovania koľajovej nemotorovej dopravy alebo dočasného vybudovania ...

(10)

Stavbu podľa odseku 8 možno umiestniť a povoliť najdlhšie na čas trvania zmluvy o využití dráhy ...

(11)

Prevádzkovateľ dráhy je oprávnený na účel obnovy prevádzkovania dráhy na účely dopravy vypovedať ...

(12)

Manažér infraštruktúry v podmienkach používania železničnej siete zabezpečí vyňatie upravenej ...

(13)

Ak sa neuplatní postup podľa odseku 7 alebo 8, vlastník dráhy je povinný navrhnúť dráhu zrušiť ...

§ 29
Povolenie na prevádzkovanie dráhy
(1)

Prevádzkovať dráhu môže len ten, kto

a)
má platné povolenie regulačného orgánu na prevádzkovanie dráhy,
b)
má uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní dráhy s vlastníkom dráhy, ak sám nie je vlastníkom dráhy, ...
c)
zamestnáva na prevádzkovanie dráhy osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť ...
(2)

Povolenie na prevádzkovanie dráhy vydá regulačný orgán

a)
fyzickej osobe, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, dosiahla vek 18 rokov, je bezúhonná ...
b)
právnickej osobe, ktorá je bezúhonná a ktorej štatutárny zástupca alebo členovia štatutárneho ...
(3)

Odbornou kvalifikáciou potrebnou na prevádzkovanie dráhy je vysokoškolské dopravné, stavebné, ...

(4)

Zodpovedným zástupcom sa na účely odseku 2 rozumie zamestnanec prevádzkovateľa dráhy v pracovnom ...

(5)

Zmluva s vlastníkom dráhy o prevádzkovaní dráhy obsahuje požiadavky vlastníka dráhy na kvantitatívne ...

(6)

Povolenie na prevádzkovanie dráhy platí na čas, ktorý je v ňom uvedený, najmenej však na päť ...

(7)

Povolenie na prevádzkovanie dráhy zaniká dňom

a)
uplynutia jeho platnosti, ak nedošlo k predĺženiu jeho platnosti,
b)
právoplatnosti rozhodnutia regulačného orgánu o jeho zrušení,
c)
zániku alebo smrti prevádzkovateľa dráhy,
d)
právoplatnosti rozhodnutia o zrušení dráhy.
(8)

Povolenie na prevádzkovanie dráhy regulačný orgán zruší, ak

a)
prevádzkovateľ dráhy prestal spĺňať predpoklady podľa odsekov 1 a 2,
b)
prevádzkovateľ dráhy porušuje povinnosti prevádzkovateľa dráhy alebo nedodržiava podmienky uvedené ...
c)
prevádzkovateľ dráhy požiadal o zrušenie povolenia.
§ 30
Základné povinnosti prevádzkovateľa dráhy
(1)

Prevádzkovateľ dráhy je povinný

a)
prevádzkovať dráhu v súlade so zmluvou s vlastníkom dráhy o prevádzkovaní dráhy a s povolením ...
b)
prevádzkovať dráhu v súlade s pravidlami prevádzkovania dráhy podľa tohto zákona a vykonávacími ...
c)
zabezpečiť, aby jednotlivé činnosti prevádzkovania dráhy vykonávali len zamestnanci, ktorí spĺňajú ...
d)
označiť zamestnancov, ktorí sú oprávnení dávať iným osobám pokyny súvisiace s prevádzkovaním ...
e)
označiť názvom prevádzkované stanice a zastávky; zmena názvu stanice a zastávky sa vykoná na ...
f)
označiť priestory v obvode dráhy, ktoré nie sú prístupné verejnosti,
g)
zabezpečiť verejne prístupné priestory v obvode dráhy tak, aby verejnosť nebola pri ich užívaní ...
h)
oznámiť vyšetrovaciemu orgánu vážnu nehodu alebo mimoriadnu udalosť s následkami vážnej nehody ...
i)
dbať o prevenciu vzniku nehôd, najmä zisťovaním príčiny nehody alebo mimoriadnej udalosti a pravidelným ...
j)
vypracovať havarijné plány pre prípad nehody a mimoriadnej udalosti, ktorá má vplyv na prevádzku ...
k)
vydať vnútorný predpis upravujúci postupy zisťovania príčin nehôd a mimoriadnych udalostí, ...
l)
dbať na zaistenie bezpečnosti prevádzkovania dráhy a o bezpečnú a plynulú dopravu na dráhe v ...
(2)

Pri zabezpečovaní verejnej osobnej dopravy je prevádzkovateľ dráhy povinný ďalej

a)
utvárať organizačné a priestorové predpoklady na zverejňovanie informácií poskytovaných dráhovými ...
b)
vydávať a zverejňovať v staniciach a na zastávkach cestovné poriadky jednotlivých liniek a spojov ...
c)
udržiavať poriadok, schodnosť a čistotu v priestoroch staníc, zastávok a nástupíšť,
d)
zaviesť a udržiavať informačný systém potrebný na orientáciu cestujúcich, vrátane zrakovo ...
e)
umožniť používanie staníc, zastávok a nástupíšť osobám s telesným postihnutím a osobám ...
f)
zabezpečiť piktogramom alebo slovným vyjadrením označenie priestorov, v ktorých je fajčenie a ...
g)
poskytnúť podľa možností v staniciach alebo v iných budovách na dráhe určených na verejnú ...
(3)

Prevádzkovateľ dráhy môže obmedziť prevádzkovanie dráhy

a)
na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie údržby alebo opravy dráhy alebo na jej sprevádzkovanie ...
b)
počas nevykonávania dopravy na dráhe.
(4)

Ak je prevádzka dráhy obmedzená z dôvodu podľa odseku 3 písm. b), prevádzkovateľ dráhy je povinný ...

(5)

Prevádzkovateľ dráhy je oprávnený vykázať alebo vyviesť z obvodu dráhy osobu, ktorá svojím ...

(6)

Prevádzkovateľ dráhy môže vykonávať kontrolu dodržiavania predpisov týkajúcich sa prevádzkovania ...

§ 30a
Povinnosti osoby vykonávajúcej činnosti dôležité z hľadiska bezpečnosti

Osoba vykonávajúca činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy ...

a)
vykonávať tieto činnosti v súlade s pravidlami prevádzkovania dráhy podľa tohto zákona, vykonávacími ...
b)
zdržať sa počas vykonávania týchto činností požitia alkoholu, inej návykovej látky10) alebo ...
c)
zdržať sa vykonávania týchto činností v takom čase po požití alkoholu, inej návykovej látky ...

Odborná spôsobilosť, zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť

§ 31
(1)

Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy ...

(2)

Zoznam pracovných činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú ...

(3)

Ak činnosti uvedené v zoznamoch podľa odseku 2 vykonávajú osoby, ktoré nie sú v pracovnom pomere ...

§ 32
(1)

Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona sa rozumie súbor vzdelania, odborných vedomostí ...

(2)

Predpoklady odbornej spôsobilosti musia spĺňať zamestnanci, ktorí

a)
zabezpečujú prevádzkyschopnosť dráhy,
b)
zabezpečujú a riadia pohyb dráhových vozidiel na dráhe alebo chod lanovej dráhy,
c)
vedú hnacie dráhové vozidlá alebo obsluhujú lanovú dráhu,
d)
posudzujú technický stav dráhy, dráhových vozidiel a ich prevádzkyschopnosť,
e)
vykonávajú činnosti, ktoré majú bezprostredný vplyv na bezpečnosť dopravy na dráhe,
f)
organizujú, riadia a kontrolujú zamestnancov vykonávajúcich činnosti uvedené v písmenách a) ...
g)
vykonávajú technicko-bezpečnostnú skúšku dráhových vozidiel,
h)
vykonávajú praktické skúšky spôsobilosti na vedenie dráhových vozidiel a na riadenie chodu lanovej ...
(3)

Odborná spôsobilosť sa získava odbornou prípravou v poverenom vzdelávacom zariadení, overuje ...

(4)

Zamestnanec je povinný podrobiť sa odbornej príprave a skúške na získanie dokladu o odbornej spôsobilosti. ...

(5)

Ak došlo k podstatnej zmene bezpečnostných predpisov alebo k zavedeniu novej technológie ovplyvňujúcej ...

(6)

Náklady na odbornú prípravu, skúšku, pravidelné preškolenie a nariadené mimoriadne preškolenie ...

(7)

Osoba poverená výkonom kontroly zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dráhového podniku je oprávnená ...

a)
sa bez vážneho dôvodu nepodrobil pravidelnému preškoleniu alebo periodickému preskúšaniu podľa ...
b)
sa dopustil pri výkone práce vážneho odborného pochybenia, ktoré ohrozilo bezpečnosť a plynulosť ...
c)
zavinil alebo spoluzavinil nehodu, ak jej príčinou bola neodbornosť.
(8)

Odobratý doklad o odbornej spôsobilosti možno získať späť po absolvovaní odbornej prípravy ...

§ 33
(1)

Zdravotnou spôsobilosťou na účely tohto zákona sa rozumie schopnosť vykonávať konkrétnu pracovnú ...

(2)

Zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zisťuje ...

(3)

Lekár posudzujúci zdravotnú spôsobilosť osôb, ktoré vykonávajú pracovné činnosti na dráhe, ...

(4)

Mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie zamestnanca sa vykonáva po ...

(5)

Poverená právnická osoba podľa § 102 ods. 1 písm. q) druhého bodu posudzuje zdravotnú spôsobilosť ...

(6)

Zamestnávateľ znáša náklady lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení, ...

TRETIA ČASŤ

PREVÁDZKOVANIE ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

§ 34
Manažér infraštruktúry
(1)

Manažérom infraštruktúry je podnikateľ, ktorý prevádzkuje železničnú infraštruktúru, ktorej ...

(2)

Prevádzkovaním železničnej infraštruktúry sa rozumejú činnosti, ktorými sa zabezpečuje správa ...

(3)

Manažérom infraštruktúry môže byť len právnická osoba, ktorá

a)
má platné povolenie vydané regulačným orgánom podľa § 29,
b)
má uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry s jej vlastníkom, ak sama nie ...
c)
má platné bezpečnostné povolenie vydané bezpečnostným orgánom podľa § 87,
d)
zamestnáva na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť, ...
e)
spĺňa požiadavku finančnej spôsobilosti,
f)
je právne oddelená od akéhokoľvek železničného podniku, a vo vertikálne integrovaných podnikoch ...
g)
má takú organizačnú a rozhodovaciu nezávislosť pri plnení základných povinností, aby žiaden ...
(4)

Finančnou spôsobilosťou je schopnosť žiadateľa najmenej na jeden rok finančne zabezpečiť začatie ...

(5)

Manažér infraštruktúry

a)
samostatne vykonáva v súlade s pravidlami pre obchodné spoločnosti vnútornú správu svojho podniku, ...
b)
prevádzkuje železničnú infraštruktúru v súlade s predmetom činnosti a týmto zákonom,
c)
nakladá so zvereným štátnym majetkom podľa osobitného predpisu,12)
d)
zostavuje a vedie register svojho majetku a majetku, ktorý spravuje a ktorý sa použije na posúdenie ...
(6)

Manažér infraštruktúry je okrem základných povinností prevádzkovateľa dráhy podľa § 30 povinný ...

a)
prideľovať spravodlivým a nediskriminačným spôsobom železničným podnikom kapacitu železničnej ...
b)
poskytovať bezpečnostnému orgánu informácie a údaje potrebné na posúdenie stavu bezpečnosti ...
c)
zisťovať príčinu nehody alebo mimoriadnej udalosti na dráhe a oznamovať ich vyšetrovaciemu orgánu, ...
d)
uchovávať podklady a údaje na účely určovania úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre ...
e)
zostaviť grafikon dopravy na dráhe,
f)
organizovať železničnú dopravu a plánovať údržbu železničnej infraštruktúry transparentným ...
g)
predložiť na odsúhlasenie regulačnému orgánu každú navrhovanú zmenu kategorizácie tratí a ...
h)
zabezpečiť označenie železničných staníc a železničných zastávok, na ktorých sa vykonáva ...
(7)

Manažér infraštruktúry môže, pod podmienkou zachovania obchodného tajomstva a nediskriminačného ...

a)
na vykonávanie základných povinností podľa § 34a ods. 4, ak takýto subjekt nie je železničným ...
b)
o prenechaní správy infraštruktúry inému manažérovi infraštruktúry alebo účastníkom verejno-súkromných ...
(8)

Manažér infraštruktúry môže na vykonávanie povinností týkajúcich sa rozvoja, údržby a obnovy ...

(9)

Manažér infraštruktúry kontroluje vykonávanie povinností podľa odsekov 7 písm. a) a 8 a zodpovedá ...

(10)

Ak sa základné povinnosti neudelia prevádzkovateľovi napájania, nevzťahujú sa na neho predpisy ...

(11)

Manažér infraštruktúry môže uzatvoriť so železničným podnikom alebo s viacerými železničnými ...

(12)

Manažér infraštruktúry nesmie poskytovať pôžičky železničnému podniku.

(13)

Kapacitou infraštruktúry sa rozumie možnosť naplánovať na určité obdobie vlakové trasy na určitom ...

(14)

Vlakovou trasou sa na účely tohto zákona rozumie kapacita infraštruktúry potrebná na jazdu vlaku ...

(15)

Rozvojom železničnej infraštruktúry sa rozumie plánovanie železničnej siete, finančné a investičné ...

(16)

Údržbou železničnej infraštruktúry sa rozumejú práce určené na zachovanie stavu a spôsobilosti ...

(17)

Verejno-súkromným partnerstvom sa na účely tohto zákona rozumie záväzné dojednanie medzi verejným ...

(18)

Vertikálne integrovaným podnikom sa rozumie podnik, v ktorom manažéra infraštruktúry kontroluje ...

§ 34a
Nezávislosť manažéra infraštruktúry
(1)

Členovia správnej rady manažéra infraštruktúry a osoby zodpovedné za prijímanie rozhodnutí ...

(2)

Členovia dozornej rady manažéra infraštruktúry, ak je zriadená, nemôžu byť súčasne vymenovaní ...

(3)

Členovia dozornej rady manažéra infraštruktúry a členovia správnej rady manažéra infraštruktúry ...

(4)

Základnými povinnosťami manažéra infraštruktúry na účely tohto zákona sú prideľovanie kapacity ...

§ 35
Železničný podnik
(1)

Železničným podnikom je podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie dopravných služieb ...

(2)

Poskytovanie dopravných služieb železničnými podnikmi v železničnej doprave upravuje osobitný ...

§ 36
Podnikateľský plán
(1)

Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní vypracovať svoje podnikateľské plány, ...

(2)

Investičný program manažéra infraštruktúry je zameraný najmä

a)
na investície do železničnej infraštruktúry, jej modernizácie a obnovy a do novej výstavby,
b)
na zvyšovanie bezpečnosti prevádzky železničnej infraštruktúry,
c)
na zvyšovanie kvality a okruhu železničných služieb poskytovaných železničným podnikom a iným ...
(3)

Investičný program železničného podniku je zameraný najmä

a)
na investície do vozňového parku železničných vozidiel,
b)
na zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti železničnej dopravy,
c)
na zvyšovanie kultúry cestovania rozvíjaním a skvalitňovaním služieb pre cestujúcich a pre objednávateľov ...
(4)

Finančný program je zameraný na zabezpečenie vyrovnaného finančného hospodárenia podniku a na ...

(5)

Plnenie podnikateľského plánu je predmetom štátnej pomoci. Prideľované finančné prostriedky ...

(6)

Manažér infraštruktúry zosúladí svoj podnikateľský plán s ustanoveniami zmluvy podľa § 56 ...

§ 37
Podmienky používania železničnej siete
(1)

Manažér infraštruktúry je povinný po prerokovaní so železničnými podnikmi a inými zainteresovanými ...

(2)

Podmienky používania železničnej siete obsahujú podrobné informácie o podmienkach prístupu na ...

(3)

Manažér infraštruktúry je povinný podmienky používania železničnej siete priebežne aktualizovať ...

§ 38
Prístup k železničnej infraštruktúre
(1)

Manažér infraštruktúry je povinný zabezpečiť prístup k železničnej infraštruktúre v celej ...

(2)

Ak sa prístup k železničnej infraštruktúre podľa odseku 1 týka osobnej dopravy, železničný ...

(3)

Ak sa prístup k železničnej infraštruktúre podľa odseku 1 týka nákladnej dopravy, železničný ...

(4)

Manažér infraštruktúry je povinný umožniť prístup k staniciam a terminálom na nakládku a vykládku ...

§ 39
Obmedzenie prístupu k železničným službám
(1)

Regulačný orgán môže na žiadosť osôb uvedených v osobitnom predpise14a) obmedziť na území ...

(2)

Manažér infraštruktúry nepovolí prístup k železničnej infraštruktúre žiadateľovi, ktorý ...

(3)

O tom, či by sa uplatnením tohto práva narušila hospodárska rovnováha zmluvy o dopravných službách ...

(4)

Regulačný orgán analýzou zisťuje vplyv práva podľa odseku 1 na ziskovosť dopravných služieb ...

(5)

Regulačný orgán si do jedného mesiaca od prijatia žiadosti vyžiada potrebné informácie a údaje ...

(6)

Regulačný orgán nesprístupní citlivé obchodné informácie osôb podľa odseku 5 na ich žiadosť. ...

(7)

Regulačný orgán na žiadosť oprávneného subjektu vykoná analýzu vplyvu narušenia hospodárskej ...

(8)

Regulačný orgán môže uložiť železničnému podniku uskutočňujúcemu prepravu osôb na medzinárodnej ...

(9)

Kompenzácia podľa odseku 8 musí byť v súlade so zásadou spravodlivosti, transparentnosti, nediskriminácie ...

(10)

Prístup k službám vysokorýchlostnej osobnej dopravy je možné udeliť len na základe požiadaviek, ...

(11)

Službami vysokorýchlostnej osobnej dopravy na účely tohto zákona sú služby osobnej železničnej ...

§ 40
Prideľovanie kapacity infraštruktúry
(1)

Kapacitu infraštruktúry prideľuje manažér infraštruktúry na základe rámcových pravidiel. V ...

a)
spôsob prideľovania kapacity infraštruktúry,
b)
základné náležitosti žiadosti o pridelenie,
c)
časové obdobia, na ktoré sa kapacita prideľuje,
d)
pravidlá uzavierania rámcových dohôd,
e)
pravidlá posudzovania účelu používania železničnej infraštruktúry,
f)
vzor zmluvy upravujúcej práva a povinnosti manažéra infraštruktúry a žiadateľov a
g)
spôsob a lehoty informovania o obsahu rámcových pravidiel.
(2)

Obchodovanie s pridelenou kapacitou infraštruktúry medzi jej príjemcami je zakázané a má za následok ...

(3)

Prideliť kapacitu infraštruktúry vo forme vlakovej trasy možno žiadateľovi najdlhšie na čas ...

(4)

Ak žiadateľ mieni požiadať manažéra infraštruktúry o pridelenie kapacity infraštruktúry so ...

§ 41
Spolupráca pri prideľovaní kapacity infraštruktúry na viacerých železničných sieťach
(1)

Manažéri infraštruktúry spolupracujú s manažérmi infraštruktúry iných železničných sietí, ...

(2)

Postupy určené na koordináciu prideľovania kapacity infraštruktúry na medzinárodnej úrovni združujú ...

(3)

Na zasadaniach alebo pri iných činnostiach konaných s cieľom prideľovať kapacitu infraštruktúry ...

(4)

Manažér infraštruktúry je povinný zabezpečiť verejnú prístupnosť dohodnutých postupov, spôsobov ...

(5)

Manažér infraštruktúry je povinný predkladať na posúdenie dotknutým manažérom infraštruktúry ...

(6)

Takéto dohodnuté medzinárodné vlakové trasy na viacerých železničných sieťach sú dostupné ...

§ 42
Žiadatelia
(1)

Žiadosti o pridelenie kapacity infraštruktúry môžu podávať železničné podniky a ich medzinárodné ...

(2)

Manažér infraštruktúry môže určiť, aké požiadavky musia splniť žiadatelia, aby zabezpečil, ...

(3)

Požiadavky podľa odseku 2 môžu zahŕňať určenie finančnej záruky, ktorá nesmie presiahnuť ...

(4)

Žiadateľ môže požiadať manažéra infraštruktúry o pridelenie kapacity infraštruktúry zasahujúcej ...

(5)

Ak manažéri infraštruktúry, spravujúci nadväzujúce železničné siete, založili združenie ...

(6)

Žiadosti týkajúce sa grafikonu vlakovej dopravy musia byť podané v lehotách podľa plánu prideľovania ...

(7)

Žiadateľ, ktorý je stranou rámcovej dohody podľa § 43, podáva žiadosť v lehote dohodnutej v ...

(8)

Manažér infraštruktúry je povinný rešpektovať obchodné tajomstvo vzťahujúce sa na informácie ...

§ 43
Rámcové dohody
(1)

Rámcová dohoda na účely tohto zákona je dohoda medzi manažérom infraštruktúry a žiadateľom ...

(2)

Rámcová dohoda by mala v rámci možností železničnej siete vyhovovať oprávneným obchodným ...

(3)

Rámcová dohoda sa uzatvára spravidla na päť rokov s možnosťou predĺženia jej platnosti na rovnaké ...

(4)

Rámcovú dohodu na dopravné služby, ktoré využívajú špecializovanú infraštruktúru, možno ...

(5)

Ak ide o rámcovú dohodu podľa odseku 4, žiadateľ môže vyžadovať presné vymedzenie charakteristík ...

(6)

Všeobecné ustanovenia každej rámcovej dohody bez ustanovení obsahujúcich obchodné tajomstvo musia ...

§ 44
Cestovný poriadok
(1)

Manažér infraštruktúry pred začatím rokovaní o novom cestovnom poriadku dohodne s manažérmi ...

(2)

Po uzavretí dohôd podľa odseku 1 manažér infraštruktúry zostavuje cestovný poriadok podľa plánu ...

a)
cestovný poriadok sa zostavuje raz za kalendárny rok,
b)
žiadosti o pridelenie kapacity sa musia doručiť manažérovi infraštruktúry najneskôr 12 mesiacov ...
c)
najneskôr 11 mesiacov pred dňom nadobudnutia platnosti cestovného poriadku manažér infraštruktúry ...
d)
najneskôr štyri mesiace po uplynutí lehoty určenej na podávanie žiadostí, manažér infraštruktúry ...
(3)

Ak je to možné, manažér infraštruktúry je povinný vyhovieť všetkým požiadavkám na kapacitu ...

(4)

Manažér infraštruktúry môže v procese plánovania a koordinácie uprednostniť špecifické požiadavky ...

(5)

Manažér infraštruktúry prerokuje návrh cestovného poriadku so zainteresovanými osobami a určí ...

(6)

Manažér infraštruktúry prijme opatrenia na to, aby vybavil všetky uplatnené pripomienky. Ak po ...

(7)

Ak sa manažéri infraštruktúry nedohodnú inak, zmena cestovného poriadku celoštátnej dopravy ...

(8)

Ak má zmena alebo iná úprava cestovných poriadkov vplyv na medzinárodnú dopravu, dohodu manažérov ...

(9)

Ak sa počas platnosti cestovného poriadku vyskytne dodatočná požiadavka na vlakovú trasu, manažér ...

(10)

Manažéri infraštruktúry v prípade potreby posúdia možnosti kapacitnej rezervy, ktorú je potrebné ...

(11)

Cestovný poriadok obsahuje údaje o všetkých plánovaných pohyboch vlakov, ktoré sa uskutočňujú ...

§ 45
Koordinácia
(1)

Ak počas prípravy cestovného poriadku manažér infraštruktúry zistí rozpory medzi rôznymi požiadavkami ...

(2)

V rámci koordinácie manažér infraštruktúry má právo navrhnúť žiadateľom kapacitu infraštruktúry, ...

(3)

Pravidlá koordinácie, vrátane systému riešenia sporov musia byť upravené v podmienkach používania ...

(4)

Systém riešenia rozporov musí byť upravený v podmienkach používania železničnej siete tak, ...

§ 46
Preťažená infraštruktúra
(1)

Preťaženou infraštruktúrou sa rozumie úsek železničnej siete, na ktorom aj po rokovaní so žiadateľmi ...

(2)

Ak nastane stav podľa odseku 1, manažér infraštruktúry musí bezodkladne vyhlásiť sporný úsek ...

(3)

Ak úhrady za používanie železničnej infraštruktúry, ktoré zohľadňujú nedostatok kapacity, ...

a)
na hlavných železničných tratiach v tomto poradí:
1.
dopravné služby vo verejnom záujme realizované systémovým, alebo taktovým rozložením trás,
2.
dohodnuté medzinárodné vlakové trasy pre osobnú dopravu realizované vo verejnom záujme,
3.
ostatné dohodnuté medzinárodné vlakové trasy pre osobnú dopravu,
4.
dohodnuté medzinárodné vlakové trasy pre nákladnú dopravu,
5.
dopravné služby vo verejnom záujme, na ktoré sa nevzťahuje prvý a druhý bod,
6.
ostatné dopravné služby medzinárodnej osobnej dopravy,
7.
ostatné dopravné služby medzinárodnej nákladnej dopravy,
8.
ostatné dopravné služby,
b)
na vedľajších železničných tratiach v tomto poradí:
1.
dopravné služby vo verejnom záujme,
2.
dopravné služby osobnej dopravy,
3.
dopravné služby nákladnej dopravy,
4.
ostatné dopravné služby.
(4)

Ak uplatnením kritéria priority dôjde k výluke niektorých dopravných služieb, a tým dôjde k ...

(5)

Manažér infraštruktúry môže vyzvať používateľa železničnej siete, aby sa vzdal vlakovej ...

(6)

Manažér infraštruktúry môže v podmienkach používania železničnej siete pri určovaní priorít ...

§ 47
Špecializovaná infraštruktúra
(1)

Kapacita infraštruktúry je všeobecne dostupná pre všetky typy dopravných služieb, ktoré sú ...

(2)

Ak existujú vhodné alternatívne vlakové trasy, manažér infraštruktúry môže po prerokovaní ...

(3)

Vymedzenie špecializovanej infraštruktúry sa uvedie v podmienkach používania železničnej siete ...

§ 48
Kapacitná analýza
(1)

Účelom kapacitnej analýzy je zistiť obmedzenia kapacity infraštruktúry, ktoré neumožňujú primerane ...

(2)

Predmetom kapacitnej analýzy je železničná infraštruktúra, prevádzkové postupy, charakter rôznych ...

(3)

Kapacitná analýza sa musí ukončiť do šiestich mesiacov odo dňa vyhlásenia železničnej infraštruktúry ...

§ 49
Plán na zvýšenie kapacity infraštruktúry
(1)

Manažér infraštruktúry je povinný do šiestich mesiacov odo dňa skončenia kapacitnej analýzy ...

(2)

Plán podľa odseku 1 obsahuje

a)
zistené príčiny preťaženia,
b)
pravdepodobný budúci vývoj prepráv na preťaženej infraštruktúre,
c)
existujúce prekážky rozvoja železničnej infraštruktúry,
d)
možnosti zvýšenia kapacity infraštruktúry a predpokladané náklady na toto zvýšenie, vrátane ...
(3)

Na základe analýzy nákladov a výnosov možných navrhovaných opatrení sa v pláne podľa odseku ...

(4)

Manažér infraštruktúry musí zastaviť vyberanie úhrad za používanie železničnej infraštruktúry, ...

§ 50
Kapacita infraštruktúry na účely údržby
(1)

Požiadavky na kapacitu infraštruktúry na účely vykonania jej plánovanej údržby sa predkladajú ...

(2)

Manažér infraštruktúry musí jednotlivým žiadateľom primerane zohľadniť vplyv kapacity infraštruktúry ...

(3)

Manažér infraštruktúry je oprávnený na nevyhnutný čas obmedziť alebo zastaviť prevádzku z ...

§ 51
Riešenie núdzových situácií
(1)

Na riešenie núdzových situácií vypracuje manažér infraštruktúry a železničné podniky havarijný ...

(2)

Ak je chod vlakov narušený nehodou, mimoriadnou udalosťou alebo technickou poruchou, manažér infraštruktúry ...

(3)

V núdzových situáciách, keď je to nevyhnutné z dôvodu poruchy, ktorá zapríčinila dočasné ...

(4)

Manažér infraštruktúry môže v záujme čo najskoršej obnovy bežného stavu požiadať železničné ...

(5)

Regulačný orgán môže požadovať od železničných podnikov, aby sa podieľali na monitorovaní ...

Regulačný orgán

§ 52
(1)

Regulačný orgán kontroluje dodržiavanie transparentných a nediskriminačných podmienok prístupu ...

(2)

Regulačný orgán monitoruje hospodársku súťaž na železničných trhoch a preskúmava prístup ...

(3)

Regulačný orgán je povinný zaoberať sa podnetmi a sťažnosťami na nespravodlivé a diskriminačné ...

a)
podmienok používania železničnej siete a kritérií uvedených v týchto podmienkach,
b)
prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity infraštruktúry,
c)
prístupu k železničnej infraštruktúre, k servisným zariadeniam a k železničným službám s ...
d)
uplatňovania úhrady za používanie železničnej infraštruktúry, servisných zariadení a železničných ...
e)
organizovania železničnej dopravy,
f)
plánovania obnovy a údržby železničnej infraštruktúry,
g)
plnenia povinností podľa § 34 ods. 5, ods. 6 písm. a) a d), odsekov 7 až 11 a 34a.
(4)

Podnet alebo žiadosť podľa odseku 3 môže podať každý žiadateľ o prístup k železničnej infraštruktúre ...

(5)

Na účely konaní podľa odsekov 3 a 4 je regulačný orgán oprávnený do jedného mesiaca od prijatia ...

(6)

Regulačný orgán musí rozhodnúť o sťažnostiach a prijať nápravné opatrenia do šiestich týždňov ...

(7)

Ak ide o podnety na preskúmanie odmietnutia žiadosti prideliť kapacitu infraštruktúry alebo podmienok ...

(8)

Regulačný orgán zverejňuje rozhodnutie po nadobudnutí jeho právoplatnosti na svojom webovom sídle. ...

(9)

Regulačný orgán musí byť pri rozhodovaní organizačne, finančne a právne nezávislý od manažéra ...

§ 53
(1)

Regulačný orgán okrem úloh podľa § 52

a)
určuje všeobecne záväzným právnym predpisom úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre ...
b)
ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom regulačný rámec, v ktorom vymedzí spôsob regulácie, ...
c)
vykonáva kontrolu dodržiavania regulačného rámca a vyberania určených úhrad podľa písmen a) ...
d)
schvaľuje rámcové dohody podľa § 43,
e)
ukladá pokuty za porušenie regulačného rámca a vyberania určených úhrad,
f)
vykonáva u manažéra infraštruktúry, prevádzkovateľa servisného zariadenia alebo v železničnom ...
(2)

Regulačný orgán je povinný zabrániť diskriminácii železničných podnikov a musí zabezpečiť, ...

(3)

Manažér infraštruktúry je povinný rešpektovať obchodné tajomstvo vzťahujúce sa na informácie ...

(4)

Rokovania manažéra infraštruktúry a žiadateľa o úrovni úhrad za použitie infraštruktúry sa ...

(5)

Regulačný orgán je povinný vo svojej registratúre uchovávať informácie a údaje potrebné na ...

(6)

Regulačný orgán môže určovať úhrady podľa odseku 1 písm. a) ako

a)
určenie maximálnej úhrady alebo porovnateľnej úhrady,
b)
určenie spôsobu výpočtu maximálnej úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre na základe ...
c)
určenie rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku, ktoré možno zarátať do ...
d)
spojenie alebo kombinácia spôsobov podľa písmen a) až c).
(7)

Porovnateľnou úhradou podľa odseku 6 písm. a) sa rozumie úhrada určená porovnaním

a)
ekonomicky oprávnených nákladov alebo nákladových položiek služieb a činností s ekonomicky ...
b)
úhrady podľa odseku 1 písm. a) s úhradami rovnakej alebo porovnateľnej služby alebo činnosti ...
(8)

Na určovanie úhrad podľa odseku 1 písm. a) regulačným orgánom sa nevzťahujú všeobecné predpisy ...

§ 54
Podmienky prístupu k službám
(1)

Železničné podniky majú za úhradu nárok na minimálny prístupový balík podľa prílohy č. ...

(2)

Železničné podniky majú za úhradu nárok na prístup vrátane traťového prístupu k servisným ...

(3)

Servisným zariadením je zariadenie vrátane pozemku, budovy a vybavenia, ktoré bolo vcelku alebo ...

(4)

Prevádzkovateľom servisného zariadenia je podnikateľ, ktorý spravuje jedno servisné zariadenie ...

(5)

Ak je prevádzkovateľ servisného zariadenia podľa prílohy č. 13 časti B druhého bodu písm. a) ...

(6)

Žiadosti železničných podnikov o prístup k servisnému zariadeniu podľa prílohy č. 13 časti ...

(7)

Ak prevádzkovateľ servisného zariadenia uvedený v odseku 5 zamietne žiadosť o prístup k servisnému ...

(8)

Reálnou alternatívou je prístup k inému servisnému zariadeniu alebo zabezpečenie služby poskytovanej ...

(9)

Alternatívnou trasou je iná trasa medzi rovnakou východiskovou stanicou a stanicou určenia vtedy, ...

(10)

Ak prevádzkovateľ servisného zariadenia zistí medzi žiadosťami rozpory týkajúce sa prístupu ...

(11)

Ak sa servisné zariadenie podľa prílohy č. 13 časti B druhého bodu nepoužíva najmenej dva po ...

(12)

Ak prevádzkovateľ servisného zariadenia ponúka aj niektoré z doplnkových služieb uvedených v ...

(13)

Železničné podniky môžu požadovať od prevádzkovateľa servisného zariadenia poskytovanie vedľajších ...

§ 55
Určovanie úhrad
(1)

Manažér infraštruktúry navrhuje úhradu za používanie železničnej infraštruktúry a servisných ...

(2)

Účelom úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam je prispieť ...

(3)

Manažér infraštruktúry je pri navrhovaní úhrady povinný spolupracovať s manažérmi infraštruktúr, ...

(4)

Manažér infraštruktúry je povinný zabezpečiť, aby bol systém úhrad a cien založený na rovnakých ...

(5)

Úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre platia železničné podniky manažérovi infraštruktúry ...

§ 56
Náklady na železničnú infraštruktúru
(1)

Náklady na prevádzku železničnej infraštruktúry a servisných zariadení tvoria náklady manažéra ...

(2)

Manažér infraštruktúry musí byť pri zachovaní požiadaviek na bezpečnosť a údržbu železničnej ...

(3)

Zmluva s vlastníkom železničnej infraštruktúry má písomnú formu a obsahuje najmä

a)
vymedzenie predmetu zmluvy a rozsahu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení,
b)
podmienky prevádzkovania železničnej infraštruktúry a servisných zariadení vrátane údržby ...
c)
výšku úhrady podľa odseku 6, spôsob a podmienky jej poskytnutia a použitia,
d)
výšku ostatných finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky, údržby a obnovy železničnej ...
e)
ciele zamerané na používateľa železničnej infraštruktúry a kritériá kvality vzťahujúce sa ...
f)
rozsah nedokončenej údržby a aktíva, ktoré sa postupne vyradia z používania,
g)
povinnosti manažéra infraštruktúry v súvislosti s predkladaním správ, a to z hľadiska ich obsahu ...
h)
obdobie platnosti zmluvy, ktoré musí byť minimálne päť rokov,
i)
regulačný rámec a princípy spoplatňovania železničnej infraštruktúry a servisných zariadení, ...
j)
pravidlá riešenia situácií, v ktorých dôjde k vážnym poruchám v prevádzke železničnej infraštruktúry, ...
k)
nápravné opatrenia pri porušení zmluvných podmienok alebo pri vzniku výnimočných okolností, ...
(4)

Vlastník železničnej infraštruktúry poskytne žiadateľom informácie o obsahu zmluvy a umožní ...

(5)

Podmienky zmluvy a štruktúra finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu podľa ...

(6)

Vlastník železničnej infraštruktúry uhrádza manažérovi infraštruktúry časť ekonomicky oprávnených ...

Princípy spoplatňovania železničnej infraštruktúry

§ 57
(1)

Návrh systému úhrad musí manažér infraštruktúry a prevádzkovateľ servisného zariadenia odôvodniť ...

(2)

Úhrady za minimálny prístupový balík podľa prílohy č. 13 a za prístup k infraštruktúre spájajúcej ...

(3)

Primeraným ziskom je miera návratnosti vlastného kapitálu, ktorá zohľadňuje riziko vrátane rizika ...

(4)

Úhrada za prístup k železničnej infraštruktúre môže zohľadňovať aj nedostatok kapacity vymedzeného ...

(5)

Úhrada za používanie železničnej infraštruktúry môže zohľadňovať aj environmentálne náklady, ...

(6)

Ak bola zavedená porovnateľná úroveň spoplatňovania environmentálnych nákladov v železničnej ...

(7)

Aby sa zabránilo nežiadúcim neprimeraným výkyvom v jednotlivých spoplatnených obdobiach, regulačný ...

(8)

Regulačný orgán je povinný vo svojej registratúre15a) uchovávať informácie a údaje potrebné ...

(9)

Úhrada sa môže vyberať aj za využitie kapacity použitej na účely údržby železničnej infraštruktúry. ...

§ 58
(1)

Na dosiahnutie plnej návratnosti nákladov vynaložených manažérom infraštruktúry na prevádzku ...

(2)

Úroveň úhrady po zvýšení podľa odseku 1 nesmie vylučovať z používania železničnej siete ...

(3)

Na účely zvýšenia úhrady podľa odseku 1 manažér infraštruktúry zohľadní najmä tieto dvojice ...

a)
služby osobnej dopravy a služby nákladnej dopravy,
b)
vlaky prepravujúce nebezpečný tovar a iné nákladné vlaky,
c)
vnútroštátne dopravné služby a medzinárodné dopravné služby,
d)
kombinovanú dopravu a priame vlaky,
e)
služby mestskej osobnej dopravy alebo regionálnej osobnej dopravy a služby medzimestskej osobnej ...
f)
ucelené vlaky a vlaky zostavené z jednotlivých vozňov,
g)
pravidelné služby vlakovej dopravy a príležitostné služby vlakovej dopravy.
(4)

Manažér infraštruktúry zverejní v podmienkach používania železničnej siete podľa § 37 zoznam ...

(5)

Pre nákladnú dopravu z tretieho štátu a do tretieho štátu, ktorá sa vykonáva na železničnej ...

(6)

Pri špecifických budúcich investičných projektoch týkajúcich sa železničnej infraštruktúry ...

(7)

Úhrady manažéra infraštruktúry za rovnaké používanie železničnej siete musia byť porovnateľné ...

(8)

Ak chce manažér infraštruktúry upraviť základné prvky spoplatňovacieho systému podľa odseku ...

§ 59
(1)

Spoplatniť prístup k železničnej infraštruktúre možno aj podľa výkonov železničných podnikov. ...

a)
pokuty za činnosti narušujúce prevádzku železničnej siete alebo plynulosť dopravy na nej,
b)
kompenzácie pre železničné podniky postihnuté prevádzkovými poruchami železničnej siete a
c)
prémie za výkony, ktoré sú lepšie než plánované.
(2)

Ak sa zvolí spoplatňovanie podľa výkonov, základné princípy tohto systému uvedené v prílohe ...

(3)

V systéme spoplatňovania možno zaviesť aj rezervačné ceny. Rezervačné ceny sú platby za pridelenú ...

(4)

Uplatnenie rezervačnej ceny voči žiadateľovi, ktorému bola pridelená vlaková trasa, je povinné, ...

(5)

Manažér infraštruktúry musí byť vždy schopný na požiadanie bezodkladne informovať železničné ...

§ 60
Zľavy
(1)

Manažér infraštruktúry môže poskytovať železničným podnikom a ostatným užívateľom železničnej ...

(2)

Manažér infraštruktúry môže zaviesť na špecifických úsekoch železničnej siete osobitné ...

(3)

Podobné zľavy, ako sú uvedené v odseku 2, sa uplatnia pre podobné dopravné služby, a to nediskriminačným ...

§ 61
Dotácie
(1)

Manažérovi infraštruktúry možno poskytnúť zo štátneho rozpočtu dotáciu na úhradu

a)
environmentálnych nákladov, ktoré preukázateľne vynaložil na prevádzku železničnej infraštruktúry ...
b)
nákladov vyvolaných nehodami a mimoriadnymi udalosťami.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) a b) možno poskytnúť najdlhšie na päť rozpočtových rokov ...

(3)

Dotácia sa poskytuje na žiadosť manažéra infraštruktúry. Žiadosť musí byť písomná a podpísaná ...

(4)

Dotáciu možno použiť len na úhradu nákladov podľa odseku 1 v rozsahu a spôsobom uvedeným v ...

§ 61a
Spolupráca v oblasti systémov spoplatňovania na viacerých železničných sieťach
(1)

Manažér infraštruktúry spolupracuje s manažérmi infraštruktúry iných železničných sietí ...

(2)

Manažér infraštruktúry sa podieľa na činnosti Európskej siete manažérov infraštruktúry, ktorej ...

(3)

Manažéri infraštruktúry, dotknuté železničné podniky a žiadatelia o pridelenie kapacity zavedú ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

INTEROPERABILITA ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU

§ 62
Železničný systém
(1)

Železničný systém je súhrn štrukturálnych a funkčných subsystémov uvedených v prílohe č. ...

(2)

Systém transeurópskych železníc tvorí systém transeurópskych konvenčných železníc a systém ...

(3)

Transeurópsku sieť železničnej nákladnej dopravy tvoria určené železničné trate a obchádzkové ...

§ 63
Existujúci železničný systém
(1)

Existujúci železničný systém tvoria existujúce železničné dráhy na území Slovenskej republiky ...

(2)

Určené17) hlavné železničné trate existujúceho železničného systému sú súčasťou systému ...

(3)

Súčasťou existujúceho železničného systému nie sú

a)
siete električkových dráh18) a električky, ktoré sa používajú v týchto sieťach,
b)
siete špeciálnych dráh funkčne oddelené od železničných tratí a koľajové vozidlá, ktoré ...
c)
železničné infraštruktúry v súkromnom vlastníctve a železničné vozidlá, ktoré sa používajú ...
d)
železničné infraštruktúry a železničné vozidlá na miestne historické alebo turistické účely. ...
(4)

Na siete dráh, železničné infraštruktúry a koľajové vozidlá uvedené v odseku 3 sa vzťahuje ...

§ 64
Interoperabilita
(1)

Interoperabilitou sa na účely tohto zákona rozumie schopnosť existujúceho železničného systému ...

(2)

Základnými parametrami, ktoré sa musia splniť, aby existujúci železničný systém spĺňal požiadavky ...

(3)

Základné požiadavky sú všetky požiadavky uvedené v prílohe č. 3, ktoré musí spĺňať železničný ...

(4)

Komponentmi sú prvky a skupiny prvkov, montážne podskupiny a úplné montážne celky začlenené ...

§ 65
Technické špecifikácie interoperability
(1)

Technickou špecifikáciou interoperability je technická špecifikácia vypracovaná Európskou železničnou ...

(2)

Ak na niektorý subsystém alebo jeho časť nie je vypracovaná technická špecifikácia interoperability, ...

(3)

Európskou špecifikáciou je spoločná technická špecifikácia, európske technické osvedčenie ...

Komponenty

§ 66
Uvádzanie komponentov na trh
(1)

Na trh možno na účely použitia v existujúcom železničnom systéme uvádzať len komponenty, ktoré ...

(2)

Komponenty možno v existujúcom železničnom systéme používať len v určenej oblasti používania, ...

(3)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, do prevádzky existujúceho železničného systému možno uviesť ...

(4)

ES vyhlásenie o zhode deklaruje, že komponent je buď skutočne v úplnej zhode s technickými špecifikáciami, ...

(5)

Ak komponent určený na použitie v existujúcom železničnom systéme je v súlade s požiadavkami ...

§ 67
Postup posudzovania zhody
(1)

Komponenty povinne podliehajú postupu posudzovania zhody a vhodnosti na použitie podľa technických ...

(2)

Komponent spĺňa základné požiadavky (§ 64 ods. 3), ak vyhovuje parametrom, ktoré sú určené ...

(3)

Komponenty, ktoré sú náhradnými dielcami, možno inštalovať do subsystémov, ktoré sú v čase ...

§ 68
Postup vypracovania ES vyhlásenia o zhode
(1)

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v Európskej únií musí pri vypracovaní ES ...

(2)

Ak sa na komponenty vzťahujú aj iné predpisy upravujúce iné aspekty komponentu, ES vyhlásenie ...

(3)

Ak výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v Európskej únií nesplní povinnosť podľa ...

(4)

Ak bezpečnostný orgán zistí, že ES vyhlásenie o zhode je vypracované nesprávne, vyzve výrobcu, ...

§ 69
Komponenty, ktoré nespĺňajú základné požiadavky
(1)

Ak pri používaní na trhu určeným spôsobom vznikne podozrenie, že komponent, ktorý má ES vyhlásenie ...

(2)

O vykonaných opatreniach podľa odseku 1 je bezpečnostný orgán povinný ihneď informovať Európsku ...

a)
nesplnením základných požiadaviek,
b)
nesprávnym uplatňovaním európskych špecifikácií, na ktoré sa ES vyhlásenie o zhode odvoláva, ...
c)
nedostatkami v európskych špecifikáciách.
(3)

Ak sa zistí, že komponent podľa odseku 1 nie je v súlade ani s ES vyhlásením o zhode, bezpečnostný ...

Subsystémy

§ 70
Uvádzanie subsystémov do prevádzky
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, do prevádzky v existujúcom železničnom systéme, ktorý je súčasťou ...

(2)

Subsystém podľa odseku 1 musí byť v zhode s technickou špecifikáciou interoperability nielen pri ...

(3)

Na uvedenie subsystému do prevádzky v existujúcom železničnom systéme sa nemusí použiť postup ...

a)
o železničné vozidlá a ich riadiace, zabezpečovacie a návestné subsystémy, ktoré sa majú používať ...
b)
o železničnú infraštruktúru, energie a traťové riadiace, zabezpečovacie a návestné subsystémy ...
c)
o špecifický prípad, alebo
d)
o subsystémy, ktoré nie sú špecifickým prípadom, ale na ktoré sa vzťahuje výnimka z uplatňovania ...
(4)

Špecifickým prípadom sa rozumie časť existujúceho železničného systému, ktorá vyžaduje osobitné ...

a)
železničné trate, ktoré sú izolované od existujúceho železničného systému,
b)
železničné trate s odlišnými nakladacími mierami, s iným rozchodom koľají alebo s inou osovou ...
c)
železničné vozidlá určené výhradne na prevádzku na železničných tratiach podľa písmen a) ...
d)
železničné vozidlá pochádzajúce z tretieho štátu alebo určené pre tretí štát.
(5)

Ak nejde o špecifické prípady podľa odseku 4, možno po odbornom posúdení bezpečnostným orgánom ...

a)
pre navrhovaný nový subsystém, pre existujúci subsystém pri jeho modernizácii alebo obnove alebo ...
b)
pre projekt modernizácie alebo obnovy existujúceho subsystému, ktorého nakladacia miera, rozchod ...
c)
pre navrhovaný nový subsystém alebo pre navrhovanú modernizáciu alebo obnovu existujúceho subsystému, ...
d)
pre navrhovanú modernizáciu, obnovu alebo rozšírenie existujúceho subsystému, keď by uplatnenie ...
e)
keď po nehode alebo prírodnej katastrofe podmienky rýchlej obnovy železničnej siete hospodársky ...
f)
pre železničné vozidlá prichádzajúce z tretieho štátu alebo prechádzajúce do tretieho štátu, ...
(6)

Projektom v pokročilom štádiu vývoja podľa odseku 5 písm. a) sa rozumie projekt, ktorého etapa ...

(7)

Na účely uplatnenia výnimky je predmetom notifikácie Európskej komisii súbor dokumentácie s dokladmi ...

(8)

Ak sa uplatní výnimka podľa odseku 5 písm. a), c) a e), bezodkladne možno uplatniť alternatívne ...

(9)

Modernizáciou subsystému sú rozsiahle práce na zmene subsystému alebo jeho časti, ktoré zlepšujú ...

(10)

Obnovou subsystému sú rozsiahle práce na výmene subsystému alebo jeho časti, ktoré nemenia celkový ...

§ 71
Postup povoľovania na uvedenie subsystémov do prevádzky
(1)

Postup povoľovania na uvedenie subsystému do prevádzky sa vzťahuje na štrukturálne subsystémy ...

(2)

Do prevádzky môže bezpečnostný orgán povoliť uviesť len štrukturálne subsystémy, ktoré sú ...

(3)

Pred uvedením štrukturálneho subsystému do prevádzky notifikovaná osoba musí skontrolovať jeho ...

a)
technickú zlučiteľnosť s existujúcim železničným systémom a
b)
bezpečnú integráciu umožňujúcu bezpečnú prevádzku a zníženie rizík, ktoré s ňou súvisia. ...
(4)

Pred uvedením do prevádzky štrukturálneho subsystému musí notifikovaná osoba skontrolovať, či ...

(5)

Ak príslušné technické špecifikácie interoperability neurčujú postup a obsah kontroly podľa ...

(6)

Po uvedení štrukturálneho subsystému do prevádzky bezpečnostný orgán vykonáva jeho kontrolu ...

a)
bezpečnostného povolenia podľa § 87 pre manažéra infraštruktúry a dohľadu nad ním,
b)
bezpečnostných osvedčení podľa § 86 pre železničné podniky a dohľadu nad nimi.
(7)

Na účel kontroly podľa odseku 6 sa použijú postupy posudzovania a overovania určené v príslušných ...

§ 72
Voľný pohyb subsystémov
(1)

Ak štrukturálny subsystém spĺňa základné požiadavky, bezpečnostný orgán nemôže zakázať, ...

(2)

Na štrukturálne subsystémy podľa odseku 1 bezpečnostný orgán nemôže požadovať vykonanie kontrol, ...

(3)

Štrukturálne subsystémy, ktoré majú ES vyhlásenie o overení, považujú sa za interoperabilné ...

(4)

Ak ide o štrukturálne subsystémy uvedené v § 70 ods. 3 a o subsystémy, pre ktoré neexistujú ...

a)
po zmene predchádzajúceho zoznamu,
b)
po uplatnení výnimky z technických špecifikácií interoperability, alebo
c)
po uverejnení príslušnej technickej špecifikácie interoperability.
(5)

Technické predpisy a obmedzenia uvedené v zozname podľa odseku 4 ministerstvo a bezpečnostný orgán ...

§ 73
Postup ES overovania subsystémov
(1)

Notifikovaná osoba25) posudzuje zhodu subsystému postupom ES overovania podľa prílohy č. 4 na žiadosť ...

(2)

Činnosť notifikovanej osoby zodpovednej za ES overovanie začína v etape projektovania subsystému ...

(3)

Notifikovaná osoba je povinná zostaviť súbor technickej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu ES ...

(4)

Notifikovaná osoba môže vydať certifikát ES o čiastkovom overení subsystému, ktorý sa vzťahuje ...

(5)

Ak to umožňujú príslušné technické špecifikácie interoperability, notifikovaná osoba môže ...

(6)

Obstarávateľom subsystému podľa odseku 1 je osoba, ktorá si objedná naprojektovanie, výstavbu, ...

§ 74
Dodatočné skúšky
(1)

Ak sa používaním zistí, že štrukturálny subsystém, ktorý má ES vyhlásenie o overení aj súbor ...

(2)

Bezpečnostný orgán v žiadosti podľa odseku 1 musí uviesť, či nezhoda štrukturálneho subsystému ...

§ 75
Postup uvádzania subsystémov do prevádzky po ich modernizácii alebo obnove
(1)

Obstarávateľ alebo výrobca subsystému poskytne bezpečnostnému orgánu podklady opisujúce projekt ...

(2)

Nové povolenie na uvedenie do prevádzky sa vyžaduje vždy, keď plánované práce na modernizácii ...

(3)

Lehota na rozhodnutie bezpečnostného orgánu je najviac štyri mesiace odo dňa doručenia podkladov. ...

(4)

Ak bezpečnostný orgán rozhodol, že je potrebné nové povolenie na uvedenie subsystému do prevádzky ...

a)
dôvod, pre ktorý rozhodol, že sa technická špecifikácia interoperability neuplatní,
b)
technické vlastnosti, ktoré sa uplatňujú namiesto technickej špecifikácie interoperability, a
c)
identifikačné údaje o poverených osobách zodpovedných za postup overovania podľa prílohy č. ...

Železničné vozidlá

§ 76
Povoľovanie uvedenia železničných vozidiel do prevádzky
(1)

Na uvedenie železničného vozidla do prevádzky v existujúcom železničnom systéme je potrebné ...

(2)

Povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky vydané bezpečnostným orgánom v inom ...

(3)

Bezpečnostný orgán môže jedným povolením povoliť uviesť do prevádzky aj rad železničných ...

(4)

V povolení na uvedenie železničného vozidla do prevádzky možno ukladať podmienky používania ...

a)
podmienky uložené manažérovi infraštruktúry a železničným podnikom v súvislosti so zavedením ...
b)
podmienky uložené železničnému podniku v bezpečnostnom osvedčení (§ 86) a
c)
opatrenia schválené v bezpečnostnom povolení (§ 87) pre manažéra infraštruktúry.
(5)

V povolení podľa odseku 4 možno určiť osobu zodpovednú za údržbu železničného vozidla; tá ...

a)
o železničné vozidlo
1.
registrované v treťom štáte a udržiavané v súlade s predpismi tohto štátu,
2.
používané na železničných sieťach s odlišným rozchodom koľají, než je rozchod hlavnej siete ...
3.
prepravujúce vojenský materiál, alebo
b)
o špeciálnu prepravu vyžadujúcu jednorazové povolenie bezpečnostného orgánu pred uskutočnením ...
(6)

Osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla musí zabezpečiť, aby sa údržba železničného ...

(7)

Rozhodnutie bezpečnostného orgánu, ktorým sa zamieta žiadosť o povolenie, musí byť odôvodnené. ...

(8)

Ak bezpečnostný orgán po preskúmaní svojho rozhodnutia podľa odseku 7 potvrdí svoje pôvodné ...

(9)

Ak bezpečnostný orgán nerozhodne o žiadosti o udelenie povolenia na prevádzku vozidla v prípadoch ...

(10)

Ak bezpečnostný orgán zistí, že držiteľ železničného vozidla nespĺňa podmienky určené ...

(11)

Povolenia na uvedenie železničného vozidla do prevádzky udelené pred 19. júlom 2008 alebo udelené ...

§ 77
Povoľovanie železničných vozidiel, ktoré sú v zhode s technickými špecifikáciami interoperability ...
(1)

Ak železničné vozidlo je v zhode so všetkými príslušnými technickými špecifikáciami interoperability, ...

a)
ak všetky štrukturálne subsystémy železničného vozidla majú udelené povolenie, bezpečnostný ...
b)
ak železničné vozidlo má ES vyhlásenia o overení, ale všetky štrukturálne subsystémy železničného ...
1.
technickej kompatibility medzi subsystémami železničného vozidla a ich bezpečnou integráciou do ...
2.
technickej kompatibility medzi železničným vozidlom a železničnou infraštruktúrou,
3.
súladu železničného vozidla s technickými a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na ...
(2)

Bezpečnostný orgán posúdi technickú kompatibilitu podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu.

(3)

Železničné vozidlá, ktoré sú v úplnej zhode s technickými špecifikáciami interoperability ...

a)
premávajú v iných členských štátoch v železničnej sieti, ktorá je v zhode s technickými špecifikáciami ...
b)
premávajú podľa podmienok uvedených v príslušných technických špecifikáciách interoperability. ...
(4)

Ak ide o železničné vozidlo, ktorému bolo prvé povolenie na uvedenie do prevádzky udelené podľa ...

(5)

Technická dokumentácia podľa odseku 4 musí obsahovať

a)
doklad o tom, že uvedenie železničného vozidla do prevádzky bolo prvý raz povolené v inom členskom ...
b)
kópiu súboru technickej dokumentácie podľa prílohy č. 4,
c)
záznam o histórii údržby železničného vozidla a o jeho prípadných technických úpravách uskutočnených ...
d)
technické a prevádzkové charakteristiky, ktoré preukazujú, že železničné vozidlo je s prihliadnutím ...
(6)

Ak ide o železničné vozidlo so zariadením na zaznamenávanie údajov o prevádzke, technické údaje ...

(7)

V dodatočnom povoľovaní podľa odseku 4 bezpečnostný orgán môže kontrolovať len technickú ...

(8)

Pri povoľovaní podľa odseku 1 písm. b) a v dodatočnom povoľovaní podľa odseku 4 bezpečnostný ...

a)
o poskytnutie doplňujúcich informácií a údajov,
b)
o uskutočnenie hodnotenia rizík podľa spoločných bezpečnostných metód Európskej komisie (ďalej ...
c)
o vykonanie skúšobnej prevádzky železničného vozidla v existujúcom železničnom systéme na ...
(9)

Rozsah a obsah doplňujúcich informácií a údajov, hodnotenia rizík a požadovanej skúšobnej prevádzky ...

(10)

Ak to umožňuje kapacita železničnej siete, manažér infraštruktúry po prerokovaní so žiadateľom ...

(11)

Bezpečnostný orgán rozhodne o žiadosti o povolenie uvedenia železničného vozidla do prevádzky ...

a)
do dvoch mesiacov odo dňa predloženia technickej dokumentácie podľa odseku 4,
b)
do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia doplňujúcich informácií a údajov podľa odseku 8 písm. ...
c)
do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia výsledkov skúšobnej prevádzky podľa odseku 8 písm. c). ...
§ 78
Povoľovanie železničných vozidiel, ktoré nie sú v zhode s technickými špecifikáciami interoperability ...
(1)

Ak železničné vozidlo nie je v úplnej zhode s príslušnými technickými špecifikáciami interoperability, ...

a)
na technické aspekty, ktoré sú pokryté v technických špecifikáciách interoperability, použije ...
b)
na ostatné technické aspekty použije postup podľa technických predpisov a bezpečnostných predpisov, ...
(2)

Prvé povolenie podľa odseku 1 platí len pre existujúci železničný systém.

(3)

Ak ide o železničné vozidlo s povolením podľa odseku 1 udeleným v inom členskom štáte, bezpečnostný ...

(4)

Technická dokumentácia podľa odseku 3 musí obsahovať

a)
doklad o tom, že uvedenie železničného vozidla do prevádzky bolo povolené v inom členskom štáte, ...
b)
technické údaje, program údržby a prevádzkové charakteristiky železničného vozidla,
c)
záznam o prevádzke železničného vozidla, jeho údržbe a prípadných technických úpravách uskutočnených ...
d)
technické a prevádzkové charakteristiky, ktoré preukazujú, že železničné vozidlo je s prihliadnutím ...
(5)

Bezpečnostný orgán posúdi technickú kompatibilitu podľa odseku 4 písm. d).

(6)

Ak ide o železničné vozidlo so zariadením na zaznamenávanie údajov o prevádzke, technické údaje ...

(7)

V dodatočnom povoľovaní bezpečnostný orgán môže kontrolovať v rozsahu zoznamu kontrolných ...

a)
technickú kompatibilitu železničného vozidla s existujúcim železničným systémom a
b)
súlad železničného vozidla s technickými a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na ...
(8)

Bezpečnostný orgán môže spochybniť poskytnuté údaje podľa odseku 4 písm. a) a b) len vtedy, ...

(9)

Pri povoľovaní podľa odseku 1 a pri dodatočnom povoľovaní podľa odseku 3 bezpečnostný orgán ...

a)
poskytnutie doplňujúcich informácií a údajov,
b)
uskutočnenie hodnotenia rizík podľa bezpečnostných metód, alebo
c)
vykonanie skúšobnej prevádzky železničného vozidla v existujúcom železničnom systéme na účely ...
(10)

Bezpečnostný orgán po prerokovaní so žiadateľom určí rozsah a obsah doplňujúcich informácií ...

(11)

Bezpečnostný orgán rozhodne podľa odseku 3 najneskôr

a)
do štyroch mesiacov odo dňa predloženia technickej dokumentácie podľa odseku 4,
b)
do dvoch mesiacov odo dňa poskytnutia doplňujúcich informácií a údajov podľa odseku 9 písm. ...
c)
do dvoch mesiacov odo dňa poskytnutia výsledkov skúšobnej prevádzky podľa odseku 9 písm. c).
(12)

Ak bezpečnostný orgán nerozhodne o žiadosti v lehotách podľa odseku 11, považuje sa uvedenie ...

§ 78a
Povolenie typu železničného vozidla
(1)

Bezpečnostný orgán môže udeliť povolenie typu železničného vozidla. Ak bezpečnostný orgán ...

(2)

Železničnému vozidlu, ktoré je zhodné s typom, ktorému už bezpečnostný orgán udelil povolenie ...

(3)

Ak sa zmenili príslušné technické špecifikácie interoperability alebo technické a bezpečnostné ...

(4)

Ak žiadateľ požiadal o povolenie typu železničného vozidla súčasne aj v inom členskom štáte, ...

(5)

Povolenia typov železničných vozidiel sa registrujú v Európskom registri povolených typov železničného ...

§ 79
Systém číslovania železničných vozidiel
(1)

Každé železničné vozidlo uvedené do prevádzky v ktoromkoľvek železničnom systéme v Európskej ...

(2)

Označiť železničné vozidlo európskym evidenčným číslom je povinný prvý žiadateľ o povolenie. ...

(3)

Ak ide o železničné vozidlo, ktoré sa prevádzkuje alebo sa má prevádzkovať na vlakovej trase ...

(4)

Ak v technickej špecifikácii interoperability nie je uvedené inak, železničnému vozidlu sa evidenčné ...

§ 80
Národné registre
(1)

Zriaďuje sa národný register železničných vozidiel, ktorý vedie bezpečnostný orgán a v ktorom ...

(2)

Národný register železničných vozidiel musí

a)
spĺňať spoločné špecifikácie vymedzené pre register Európskou komisiou,27)
b)
byť nezávislý na železničných podnikoch,
c)
byť prístupný bezpečnostným orgánom a vyšetrovacím orgánom, ako aj regulačným orgánom iných ...
(3)

V národnom registri železničných vozidiel sa evidujú údaje podľa spoločnej špecifikácie národného ...

(4)

V národnom registri železničných vozidiel sa odo dňa zriadenia Európskeho registra povolených ...

(5)

Držiteľ registrovaného železničného vozidla je povinný bezodkladne oznamovať bezpečnostnému ...

(6)

Držiteľom registrovaného železničného vozidla sa rozumie osoba registrovaná v národnom registri ...

(7)

Ak ide o železničné vozidlo, ktoré bolo uvedené do prevádzky prvý raz v treťom štáte a ktorému ...

(8)

Ak národný register železničných vozidiel nie je prepojený s národnými registrami iných členských ...

(9)

Zriaďuje sa národný register železničnej infraštruktúry, ktorý vedie bezpečnostný orgán a ...

§ 81
Notifikovaná osoba
(1)

Notifikovanou osobou na účely tohto zákona je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ...

(2)

Za Slovenskú republiku možno notifikovať len autorizovanú právnickú osobu so sídlom v Slovenskej ...

(3)

Notifikovaná osoba môže byť autorizovaná na ES postupy posudzovania zhody a vhodnosti komponentov ...

(4)

Notifikovaná osoba môže byť v rámci postupov podľa odseku 3 autorizovaná

a)
na všetky etapy posudzovania zhody a overovania a v rámci nich na všetky druhy činností, alebo ...
b)
na štrukturálne subsystémy podľa prílohy č. 1.
(5)

Postupy posudzovania zhody s európskymi špecifikáciami vykonáva právnická osoba autorizovaná ...

PIATA ČASŤ

BEZPEČNOSŤ ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU

§ 82
Bezpečnostné požiadavky
(1)

Bezpečnosť železničného systému zahŕňa bezpečnostné požiadavky na železničný systém ako ...

(2)

Bezpečnosť existujúceho železničného systému je založená

a)
na povinnosti harmonizovať vnútroštátnu regulačnú štruktúru s existujúcimi technickými špecifikáciami ...
b)
na vymedzení povinností a zodpovednosti
1.
manažéra infraštruktúry a železničných podnikov za vytvorenie a používanie systému riadenia ...
2.
bezpečnostného orgánu za vydávanie bezpečnostných povolení (§ 87) a bezpečnostných osvedčení ...
3.
bezpečnostného orgánu za štátny dozor nad bezpečnosťou tohto systému a
4.
vyšetrovacieho orgánu za vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí,
c)
na vymedzení povinností a zodpovednosti výrobcov, dovozcov a držiteľov železničných vozidiel, ...
d)
na zohľadnení systematického prístupu k rozvoju a k zvyšovaniu bezpečnosti so zreteľom na vývoj ...
e)
na monitorovaní vývoja bezpečnosti a zhromažďovaní informácií o spoločných bezpečnostných ...
(3)

Bezpečnostným cieľom podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie minimálna úroveň bezpečnosti vyjadrená ...

a)
riziká pre cestujúcich,
b)
riziká pre zamestnancov manažéra infraštruktúry a železničných podnikov, ako aj pre zamestnancov ...
c)
riziká pre účastníkov cestnej premávky na priecestiach pri úrovňovom križovaní dráhy s cestnou ...
d)
riziká pre osoby neoprávnene sa pohybujúce v obvode dráhy a v prevádzkových priestoroch manažéra ...
e)
spoločenské riziká.
(4)

Bezpečnostnou metódou podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie metóda vyvinutá Európskou železničnou ...

(5)

Bezpečnostnými indikátormi podľa odseku 2 písm. e) sa rozumejú informácie o bezpečnosti železničného ...

§ 83
Národné bezpečnostné predpisy
(1)

Národnými bezpečnostnými predpismi sa na účely tohto zákona rozumejú slovenské právne predpisy, ...

(2)

Národné bezpečnostné predpisy sú predmetom notifikácie Európskej komisii v štruktúre podľa ...

(3)

Národné bezpečnostné predpisy musia byť podľa ich právnej povahy publikované v Zbierke zákonov ...

(4)

Ak sa má prijať nový národný bezpečnostný predpis, ktorý bude požadovať vyššiu úroveň ...

(5)

Ak po preskúmaní notifikovaného návrhu nového národného bezpečnostného predpisu podľa odseku ...

§ 84
Systém riadenia bezpečnosti
(1)

Manažér infraštruktúry a železničné podniky sú povinní mať systém riadenia bezpečnosti. ...

(2)

Systém riadenia bezpečnosti musí byť v súlade s národnými bezpečnostnými predpismi (§ 83), ...

(3)

Manažér infraštruktúry a železničné podniky sú zodpovední za svoju časť železničného systému ...

(4)

Systém riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry musí zohľadniť dôsledky vyplývajúce ...

§ 85
Bezpečnostná správa
(1)

Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní každoročne do 30. júna posielať bezpečnostnému ...

(2)

Bezpečnostná správa musí obsahovať

a)
údaje o plnení bezpečnostných cieľov a výsledky plnenia bezpečnostných plánov,
b)
informáciu o vývoji bezpečnostných indikátorov uvedených v prílohe č. 8,
c)
výsledky interných bezpečnostných auditov a
d)
údaje o zistených nedostatkoch, poruchách a iných udalostiach v prevádzke železničnej dopravy ...
(3)

Manažér infraštruktúry pri vypracúvaní bezpečnostnej správy spolupracuje s Policajným zborom. ...

§ 86
Bezpečnostné osvedčenie
(1)

Bezpečnostné osvedčenie je rozhodnutie bezpečnostného orgánu, ktoré je podmienkou prístupu železničného ...

(2)

Vydanie bezpečnostného osvedčenia potvrdzuje, že železničný podnik zaviedol systém riadenia ...

(3)

Bezpečnostné osvedčenie potvrdzuje schválenie

a)
systému riadenia bezpečnosti železničného podniku podľa prílohy č. 10 a
b)
opatrení prijatých železničným podnikom na splnenie špecifických požiadaviek potrebných na ...
(4)

Bezpečnostné osvedčenie v časti podľa odseku 3 písm. b) je založené na dokumentácii predloženej ...

(5)

Bezpečnostný orgán je príslušný na udelenie

a)
bezpečnostného osvedčenia železničnému podniku, ktorý začal svoju prvú prevádzku dopravy v ...
b)
dodatočného bezpečnostného osvedčenia podľa odseku 3 písm. b) železničnému podniku, ktorý ...
(6)

V bezpečnostnom osvedčení sa musí uviesť druh a rozsah zahrnutých dopravných služieb, ktoré ...

(7)

Bezpečnostné osvedčenie podľa odseku 3 písm. a) vydané v inom členskom štáte platí pre rovnocenné ...

(8)

Na žiadosť železničného podniku možno platnosť bezpečnostného osvedčenia predlžovať vždy ...

(9)

Držiteľ bezpečnostného osvedčenia je povinný bezodkladne informovať bezpečnostný orgán o každej ...

(10)

Bezpečnostné osvedčenie sa musí aktualizovať vždy, keď dôjde k podstatnej zmene druhu alebo ...

(11)

Ak bezpečnostný orgán zistí, že držiteľ bezpečnostného osvedčenia už nespĺňa podmienky, ...

(12)

Bezpečnostný orgán, ktorý odňal dodatočné bezpečnostné osvedčenie podľa odseku 5 písm. b), ...

(13)

Bezpečnostný orgán je povinný informovať Európsku železničnú agentúru o každom udelení, ...

(14)

Vzory bezpečnostných osvedčení podľa odseku 3 a náležitosti žiadostí upravuje osobitný predpis.29) ...

§ 87
Bezpečnostné povolenie
(1)

Bezpečnostné povolenie je rozhodnutie bezpečnostného orgánu, ktoré je podmienkou na správu a ...

(2)

Bezpečnostné povolenie obsahuje schválenie

a)
systému riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry podľa prílohy č. 10 a
b)
opatrení prijatých manažérom infraštruktúry na splnenie osobitných požiadaviek nevyhnutných ...
(3)

Na žiadosť manažéra infraštruktúry možno platnosť bezpečnostného povolenia predlžovať vždy ...

(4)

Držiteľ bezpečnostného povolenia je povinný bezodkladne informovať bezpečnostný orgán o každej ...

(5)

Ak dôjde k podstatnej zmene regulačného rámca v oblasti bezpečnosti existujúceho železničného ...

(6)

Ak bezpečnostný orgán zistí, že držiteľ bezpečnostného povolenia už nespĺňa požiadavky, ...

(7)

Bezpečnostný orgán je povinný informovať Európsku železničnú agentúru o každom udelení, ...

§ 88
Požiadavky na žiadosti
(1)

Bezpečnostný orgán rozhodne o žiadosti o bezpečnostné osvedčenie alebo o bezpečnostné povolenie ...

(2)

V záujme zjednodušenia zakladania nových železničných podnikov a manažérov infraštruktúry ...

(3)

Bezpečnostný orgán je povinný poskytnúť osobitné pokyny železničnému podniku, ktorý žiada ...

(4)

Žiadosti sa podávajú v štátnom jazyku, ak bezpečnostný orgán neurčí inak.

§ 89
Bezpečnostné školenia personálu
(1)

Ak je na splnenie požiadaviek na získanie bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia ...

(2)

Ak školenia podľa odseku 1 nezahŕňajú udeľovanie osvedčení o ich vykonaní, bezpečnostný orgán ...

(3)

Zabezpečiť potrebnú úroveň kvalifikácie svojho personálu vykonávajúceho úlohy vzťahujúce ...

(4)

Ak školenie ponúka len jeden železničný podnik alebo manažér infraštruktúry, je povinný umožniť ...

(5)

Pri nábore vlakového personálu a personálu vykonávajúceho iné dôležité bezpečnostné úlohy ...

§ 90
Bezpečnostný orgán
(1)

Bezpečnostný orgán

a)
povoľuje uvedenie štrukturálnych subsystémov tvoriacich existujúci železničný systém do prevádzky ...
b)
povoľuje uviesť do prevádzky nové alebo podstatne zmenené železničné vozidlá, ktoré ešte ...
c)
uplatňuje výnimky z určenia osoby zodpovednej za údržbu železničného vozidla,
d)
vydáva bezpečnostné osvedčenia a bezpečnostné povolenia, rozhoduje o ich zmene, doplnení, zrušení, ...
e)
monitoruje uplatňovanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti železničného systému a dáva ...
f)
dohliada, aby komponenty spĺňali základné požiadavky,
g)
kontroluje, či prevádzkované železničné vozidlá, sú riadne registrované v národnom registri ...
h)
dozerá, aby poskytovanie školení a vydávanie osvedčení o ich absolvovaní bolo v súlade s bezpečnostnými ...
i)
vykonáva aktívnu výmenu stanovísk a skúseností na úrovni Európskej únie na účely harmonizácie ...
(2)

Bezpečnostný orgán vykonáva svoje úlohy podľa odseku 1 otvoreným, nediskriminačným a transparentným ...

(3)

Úlohy podľa odseku 1 nemožno preniesť na manažéra infraštruktúry, na železničné podniky a ...

(4)

Kontrolovaný manažér infraštruktúry alebo železničný podnik sú povinní poskytnúť bezpečnostnému ...

(5)

V konaniach podľa tohto zákona bezpečnostný orgán umožní účastníkom konania a ostatným zainteresovaným ...

(6)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na vykonávanie kontroly podľa odseku 4 sa primerane použijú základné ...

§ 91
Výročná správa
(1)

Bezpečnostný orgán každoročne do 30. septembra posiela Európskej železničnej agentúre výročnú ...

(2)

Výročná správa obsahuje údaje

a)
o vývoji bezpečnosti existujúceho železničného systému, vrátane súhrnu bezpečnostných indikátorov ...
b)
o významných zmenách v národných bezpečnostných predpisoch a v regulácii bezpečnosti existujúceho ...
c)
o stave bezpečnostného osvedčovania a bezpečnostného povoľovania,
d)
o výsledkoch a skúsenostiach z vykonaných kontrol v podnikoch manažérov infraštruktúry a v železničných ...
e)
o uplatnených výnimkách z určenia osoby zodpovednej za údržbu železničného vozidla pri povolení ...

Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí

§ 92
Druhy nehôd a mimoriadne udalosti
(1)

Nehodami sú vážne nehody, menšie nehody a incidenty, na ktorých sa podieľalo pohybujúce sa železničné ...

(2)

Na účely tohto zákona

a)
vážnou nehodou sa rozumie každá zrážka alebo vykoľajenie vlakov, ktorej následkom je najmenej ...
b)
menšou nehodou sa rozumie neželaná alebo neúmyselná náhla udalosť alebo špecifický reťazec ...
1.
zrážka vlakov,
2.
vykoľajenie vlakov,
3.
nehoda vlaku na úrovňovom križovaní dráhy s cestnou komunikáciou,
4.
ujma na zdraví zapríčinená pohybujúcim sa železničným vozidlom,
5.
požiar a
6.
iné nehody,
c)
incidentom sa rozumie iná udalosť než je vážna alebo menšia nehoda, ktorá súvisí s prevádzkou ...
d)
príčinou nehody sa rozumie konanie alebo opomenutie osôb, udalosť, okolnosť alebo ich kombinácia, ...
e)
rozsiahlym poškodením podľa písmena a) sa rozumie materiálna škoda, ktorú vyšetrovací orgán ...
(3)

Mimoriadnou udalosťou na účely tohto zákona je náhla udalosť alebo reťazec takýchto udalostí, ...

(4)

Na vyšetrovanie mimoriadnych udalostí sa vzťahujú ustanovenia o vyšetrovaní nehôd.

§ 93
Ohlasovacia povinnosť
(1)

Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní okamžite po zistení ohlásiť nehodu ...

(2)

V ohlásení podľa odseku 1 uvedú nevyhnutné údaje potrebné na začatie záchranných prác, najmä ...

§ 94
Povinnosti po nehode
(1)

Do príchodu záchranných zložiek a Policajného zboru možno zasahovať do vrakov a meniť pôvodný ...

(2)

Ak sa v záujme úkonov podľa odseku 1 odstráni prekážka, časť trosiek alebo vrak alebo zmení ...

(3)

Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní bezprostredne po ohlásení miesto nehody ...

§ 95
Vyšetrovacia povinnosť
(1)

Vyšetrovací orgán vyšetruje príčiny a okolnosti vzniku vážnych nehôd, ku ktorým došlo v železničnej ...

(2)

Vyšetrovací orgán môže vyšetrovať aj menšiu nehodu alebo mimoriadnu udalosť, vrátane technických ...

a)
vážnosť nehody alebo mimoriadnej udalosti,
b)
či nehoda alebo mimoriadna udalosť tvorí súčasť opakujúcich sa udalostí alebo reťazca súvisiacich ...
c)
či nehoda alebo mimoriadna udalosť má vplyv aj na bezpečnosť železničného systému Európskej ...
d)
požiadavky a návrhy manažéra infraštruktúry, železničných podnikov, bezpečnostného orgánu ...
(3)

Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí (ďalej len „vyšetrovanie“) vyšetrovacím orgánom ...

§ 96
Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí
(1)

Vyšetrovaním sa na účely tohto zákona rozumie postup, ktorý zahŕňa zhromažďovanie a analýzu ...

(2)

Rozsah vyšetrovania, osobu vyšetrovateľa alebo zloženie vyšetrovacej komisie, ako aj postup, ktorý ...

(3)

Vyšetrovanie sa vykonáva nezávisle na vyšetrovaní, ktoré uskutočňuje Policajný zbor alebo iný ...

(4)

Ten, kto uskutočňuje policajné vyšetrovanie, môže požiadať vyšetrovací orgán o vyšetrenie ...

§ 97
Vyšetrovateľ
(1)

Vyšetrovateľom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba poverená vyšetrovacím orgánom, ...

(2)

Vyšetrovateľovi sa umožní vykonávať úlohy podľa tohto zákona čo najúčinnejším spôsobom ...

a)
prístup na miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti, ako aj prístup k železničným vozidlám, k ...
b)
okamžité zaznamenanie dôkazov a odobratie vzoriek z trosiek alebo z vraku železničných vozidiel, ...
c)
prístup k obsahu záznamových zariadení a využitie takého obsahu na účely vyšetrovania,
d)
prístup k výsledkom prehliadok tiel obetí a k lekárskym nálezom a k lekárskym správam a pitevným ...
e)
prístup k výsledkom vyšetrovania vlakového personálu a ostatných železničných zamestnancov, ...
f)
vypočutie zúčastneného železničného personálu a svedkov,
g)
prístup k všetkým údajom, informáciám a záznamom, ktoré má manažér infraštruktúry, dotknutý ...
(3)

Vyšetrovateľ a prizvané osoby pri výkone svojich úloh konajú nezávisle a majú oprávnenia bez ...

(4)

Prístup k úkonom podľa odseku 2 majú aj osoby poverené manažérom infraštruktúry a železničného ...

§ 98
Postup vyšetrovania
(1)

Vyšetrovací orgán je príslušný na vyšetrovanie nehôd na území Slovenskej republiky. Ak nie ...

(2)

Ak sa na nehode podieľal železničný podnik, ktorý má sídlo v inom členskom štáte alebo ktorému ...

(3)

Vyšetrovanie sa musí uskutočňovať čo najotvorenejším spôsobom tak, aby sa všetci zúčastnení ...

(4)

Vyšetrovací orgán vedie vyšetrovanie tak, aby v čo najkratšom možnom čase skončil vyšetrovanie ...

(5)

Vyšetrovací orgán je povinný informovať Európsku železničnú agentúru o začatí vyšetrovania ...

§ 99
Správy z vyšetrovania
(1)

Z každého vyšetrovania nehody vypracuje vyšetrovateľ správu. V správe uvedie ciele vyšetrovania ...

(2)

Vyšetrovací orgán vydá záverečnú správu z vyšetrovania v čo možno najkratšom čase, najneskôr ...

(3)

Vyšetrovací orgán poskytne záverečnú správu s odporúčaniami na zvýšenie bezpečnosti železničného ...

(4)

Bezpečnostné odporúčania uvedené v záverečnej správe z vyšetrovania sú adresované bezpečnostnému ...

(5)

Bezpečnostné odporúčanie nesmie utvárať prezumpciu viny alebo zodpovednosti konkrétnej osoby ...

(6)

Bezpečnostný orgán a iné orgány a osoby, ktorým bolo adresované bezpečnostné odporúčanie, ...

(7)

Vyšetrovací orgán každoročne do 30. septembra zverejňuje vo vestníku ministerstva a na svojom ...

(8)

Vyšetrovací orgán posiela Európskej železničnej agentúre kópie záverečnej správy z vyšetrovania ...

§ 100
Vyšetrovací orgán
(1)

Vyšetrovací orgán je stály orgán určený na vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí, ktorý ...

a)
mať stále k dispozícii aspoň jedného vyšetrovateľa spôsobilého okamžite začať vyšetrovanie, ...
b)
byť organizačne a právne nezávislý na manažérovi infraštruktúry, na železničných podnikoch, ...
c)
byť funkčne oddelený od bezpečnostného orgánu a od regulačného orgánu.
(2)

Manažér infraštruktúry, železničný podnik a bezpečnostný orgán sú povinní ihneď ohlásiť ...

(3)

Vyšetrovací orgán poskytne na vyšetrovanie každej nehody vhodné prostriedky zahŕňajúce prevádzkové ...

(4)

Vyšetrovací orgán spolupracuje na vyšetrovaní s vyšetrovacími orgánmi iných členských štátov. ...

(5)

Vyšetrovací orgán sa zúčastňuje na spolupráci s Európskou železničnou agentúrou a s vyšetrovacími ...

ŠIESTA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA

§ 101
Orgány verejnej správy

Orgánmi verejnej správy vo veciach dráh sú:

a)

ministerstvo,

b)

Dopravný úrad31aa) (ďalej len „úrad“) a

c)

vyšší územný celok.

§ 102
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach dráh, okrem úloh, ktoré má úrad ako regulačný ...
b)
poveruje osoby výkonom štátneho dozoru, vydáva im preukazy, vedie evidenciu vydaných preukazov,
c)
je vyšetrovacím orgánom, ak ide o nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na železničných ...
d)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje vyšší územný celok,
e)
navrhuje, ktoré železničné trate existujúceho železničného systému alebo nové železničné ...
f)
určuje, ktoré železničné trate sú hlavné a ktoré vedľajšie a ich určenie zverejňuje na svojom ...
g)
rozhoduje o uplatnení základných požiadaviek na existujúci železničný systém, ktorého železničné ...
h)
rozhoduje na žiadosť navrhovateľa a po odbornom posúdení bezpečnostným orgánom o výnimke z ...
i)
zastupuje štát, ak ide o nadobúdanie dráh, ktoré nie sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, ...
j)
rozhoduje po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o zrušení železničnej trate,
k)
rozhoduje po dohode s úradom, ktorú časť železničnej infraštruktúry navrhne ako špecifický ...
l)
posiela Európskej komisii dokumentáciu a projekty k uplatňovanej výnimke z technickej špecifikácie ...
m)
rozhoduje a zverejňuje, ktoré európske špecifikácie sa použijú na posudzovanie zhody subsystémov ...
n)
zostavuje zoznam národných bezpečnostných predpisov, oznamuje ho a jeho zmeny Európskej komisii, ...
o)
uskutočňuje všetky notifikácie vyplývajúce z tohto zákona a z právne záväzných aktov Európskej ...
p)
dohliada na to, aby obsah poskytovaného školenia personálu a prípadné udeľovanie potvrdení vzdelávacieho ...
q)
poveruje právnické osoby
1.
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových ...
2.
posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh ...
3.
overovaním technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku,
4.
vykonávaním technických kontrol dráhových vozidiel pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky, ...
5.
vykonávaním skúšok dráhových vozidiel,
6.
vydávaním osvedčení osobám zodpovedným za údržbu železničných nákladných vozňov a údržbárskym ...
7.
vzdelávaním posudzujúcich lekárov a posudzujúcich psychológov zo znalosti rizík príslušnej ...
r)
zverejňuje na webovom sídle zoznamy poverených právnických osôb podľa písmena q),
s)
je schvaľovacím orgánom na schvaľovanie typov električiek, trolejbusov a koľajových vozidiel ...
t)
vyjadruje sa ku konceptu a k návrhu Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
u)
zabezpečuje činnosť skúšobnej komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti skúšobných ...
v)
zabezpečuje overovanie odbornej spôsobilosti predsedov skúšobných komisií na overovanie odbornej ...
w)
ukladá povinnosť prevádzkovateľovi dráhy, dráhovému podniku a ďalším osobám zúčastneným ...
x)
poskytuje dotácie zo štátneho rozpočtu manažérovi infraštruktúry na prevádzku železničnej ...
y)
poskytuje manažérovi infraštruktúry úhrady v súlade so zmluvou uzatvorenou podľa § 56 ods. 3, ...
z)
udeľuje výnimku zo stavebno-technických požiadaviek na projektovanie, výstavbu a prevádzku dráh ...
aa)
je špeciálnym stavebným úradom pre stavby dráh a ich súčastí, pre stavby v obvode dráhy, ktoré ...
ab)
je dotknutým orgánom v územnom konaní a v stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ...
ac)
vydáva súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy, okrem mestských dráh,
ad)
vyjadruje sa v územnoplánovacích činnostiach k zadaniu, ku konceptu a k návrhu územného plánu ...
ae)
zisťuje zdroje ohrozovania dráhy a jej súčastí a nariaďuje ich odstránenie, okrem mestských ...
af)
rozhoduje na návrh vlastníka o zrušení vlečky alebo špeciálnej dráhy,
ag)
odníma poverenia vydané podľa písmena q), ak zistí závažné nedostatky alebo ak zistí rozpor ...
ah)
rozhoduje na návrh prevádzkovateľa dráhy o názvoch staníc a zastávok a o ich zmenách okrem názvov ...
(2)

Ministerstvo všeobecne záväznými predpismi ustanoví

a)
stavebno-technický poriadok dráh, v ktorom upraví podrobnosti o stavebno-technických požiadavkách ...
b)
dopravný poriadok dráh, v ktorom upraví podrobnosti o prevádzkovaní jednotlivých druhov dráh ...
c)
špecifikáciu určených technických zariadení a podrobnosti o overovaní a schvaľovaní spôsobilosti ...
d)
rozsah a druhy lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení, podrobnosti o odbornej ...
e)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti na začatie konania o povolenie na prevádzkovanie dráhy a ...
f)
náležitosti žiadosti o dotáciu podľa § 61, metodológiu výpočtu nákladov a kalkuláciu a podrobnosti ...

Úrad

§ 103
(1)

Úrad

a)
je bezpečnostným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy a pre železničné ...
b)
je regulačným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy,
c)
vykonáva štátny odborný dozor vo veciach dráh, okrem mestských električkových dráh a trolejbusových ...
(2)

Úrad ďalej

a)
rozhoduje o potrebe nového povolenia na uvedenie subsystému do prevádzky po jeho modernizácii alebo ...
b)
plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu vo veciach určených technických ...
c)
vydáva a odníma doklad o odbornej spôsobilosti na revízie, inšpekcie, skúšky a obsluhu určených ...
d)
overuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach,
e)
vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie dráhy, okrem mestských dráh,
f)
ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom regulačný rámec, v ktorom vymedzí podrobnosti ...
g)
poveruje právnické osoby
1.
posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických ...
2.
overovaním splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností,
3.
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických ...
4.
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov lanových dráh a ...
5.
posudzovaním rizík v súlade s osobitným predpisom,31b)
h)
zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam poverených právnických osôb podľa písmena i),
i)
vedie národný register vozidiel a register železničnej infraštruktúry a vydáva potvrdenia o registrácii, ...
j)
prideľuje železničným vozidlám evidenčné čísla,
k)
ukladá pokuty za priestupky a iné správne delikty spáchané na železničných dráhach, na lanových ...
l)
vydáva a odníma preukaz rušňovodiča a preukaz na riadenie chodu lanovej dráhy,
m)
spolupracuje s bezpečnostnými orgánmi členských štátov a s Európskou železničnou agentúrou; ...
n)
spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov v oblasti svojej pôsobnosti,
o)
vydáva a odníma povolenia a dodatočné povolenia na uvedenie železničného vozidla do prevádzky ...
p)
schvaľuje, eviduje a vydáva potvrdenie o značke držiteľa železničného vozidla,
q)
určuje všeobecne záväzným právnym predpisom úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre ...
r)
odníma poverenia vydané podľa písmena g), ak zistí závažné nedostatky alebo ak zistí rozpor ...
§ 105
Vyšší územný celok
(1)

Vyšší územný celok ako prenesený výkon štátnej správy

a)
plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom ...
b)
plní úlohy vyplývajúce z postavenia vyšetrovacieho orgánu pre nehody a mimoriadne udalosti, ku ...
c)
vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ...
d)
zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a nariaďuje ich odstránenie,
e)
vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach,
f)
vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie mestských dráh,
g)
vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh,
h)
vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy,
i)
rozhoduje o zrušení mestskej dráhy,
j)
prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov32) vo veciach stavby mestských dráh,
k)
ukladá pokuty za priestupky podľa § 108 a za iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských ...
(2)

Miestne príslušným správnym orgánom je vyšší územný celok, v ktorého územnom obvode je mestská ...

(3)

Vyššie územné celky sa vyjadrujú k návrhu cestovného poriadku siete z hľadiska potrieb základnej ...

Štátny dozor

§ 106
(1)

Štátny dozor na dráhach sa vykonáva ako štátny odborný dozor a ako štátny odborný technický ...

(2)

Výkonom štátneho odborného dozoru sa zisťuje, či

a)
prevádzkovatelia dráh dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti podľa tohto zákona a vykonávacích ...
b)
manažér infraštruktúry a železničné podniky plnia úlohy podľa národných bezpečnostných ...
c)
prevádzkovatelia dráh, dráhové podniky, odosielatelia a príjemcovia tovaru a iné osoby zúčastnené ...
d)
prevádzkovatelia servisných zariadení dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti podľa tohto zákona. ...
(3)

Výkonom štátneho odborného technického dozoru sa zisťuje, či

a)
určené technické zariadenia spĺňajú požiadavky na technickú bezpečnosť a či sú spôsobilé ...
b)
určené činnosti zabezpečujú fyzické osoby alebo právnické osoby na základe a v rozsahu udeleného ...
c)
revízie, prehliadky, prekládky, skúšky a obsluhu určených technických zariadení v prevádzke, ...
d)
prevádzkovatelia určených technických zariadení dodržiavajú podmienky na uvádzanie týchto zariadení ...
§ 107
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na výkon štátneho dozoru a na oprávnenia a povinnosti osôb poverených ...

(2)

Štátny dozor vykonávajú zamestnanci ministerstva, úradu a vyššieho územného celku, ktorým ...

(3)

Poverené osoby sa pri výkone štátneho dozoru preukazujú preukazom vydaným ministerstvom a služobným ...

(4)

Osoba podľa odseku 1 je pri výkone štátneho dozoru oprávnená

a)
vstupovať na pozemky, do priestorov dráhy a jej súčastí a do dráhových vozidiel kontrolovanej ...
b)
požadovať od kontrolovanej osoby predloženie dokumentácie, dokladov, evidencií, odborných posudkov ...
c)
nazerať do dokumentácie, dokladov a evidencií a ostatných písomností podľa písmena b), robiť ...
d)
nariadiť odstránenie zistených nedostatkov a na tento účel určiť primeranú lehotu,
e)
bezplatne použiť oznamovacie a telekomunikačné zariadenia a prostriedky informačnej technicky kontrolovanej ...
(5)

Kontrolovaná osoba je povinná

a)
umožniť osobe podľa odseku 1 výkon štátneho dozoru a poskytnúť jej súčinnosť podľa odseku ...
b)
odstrániť v určenej lehote nedostatky zistené poverenou osobou a ich odstránenie ohlásiť orgánu ...
(6)

Ak osoba vykonávajúca štátny dozor zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti ...

(7)

Poriadkovú pokutu35) možno uložiť do 1000 eur; v blokovom konaní do 100 eur.

§ 108
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
vykonáva v obvode železničnej dráhy alebo v ochrannom pásme železničnej dráhy zakázanú alebo ...
b)
vysadí, pestuje, neudržiava alebo na výzvu bezpečnostného orgánu neokliesni alebo neodstráni ...
c)
poškodí teleso dráhy, poškodí alebo odcudzí súčasť dráhy alebo naruší funkciu oznamovacieho, ...
d)
vykonáva určené činnosti alebo iné činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť ...
e)
prechádza cez dráhu mimo určeného priestoru priechodu alebo priecestia alebo vstúpi do iného priestoru ...
f)
vstupuje bez platného prepravného dokladu alebo bez iného oprávnenia do priestorov na staniciach, ...
g)
nerešpektuje prevádzkové pravidlá v priestoroch staníc a zastávok, najmä zákazy a príkazy prevádzkovateľa ...
h)
ohrozí alebo naruší bezpečnosť prevádzkovania dráhy alebo ohrozí a naruší bezpečnosť alebo ...
i)
poruší povinnosť podľa tohto zákona ako osoba vykonávajúca činnosti, ktoré sú dôležité ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1

a)
písm. a) a c) sa uloží pokuta od 100 eur do 1 000 eur,
b)
písm. b) sa uloží pokuta od 50 eur do 500 eur,
c)
písm. d) sa uloží pokuta od 100 eur do 1 000 eur a možno uložiť zákaz činnosti až na jeden ...
d)
písm. e) až g) sa uloží pokuta od 20 eur do 300 eur,
e)
písm. h) sa uloží pokuta od 100 eur do 1 000 eur a možno uložiť zákaz činnosti až na tri roky, ...
f)
písm. i) sa uloží pokuta od 50 eur do 500 eur a možno uložiť zákaz činnosti až na jeden rok. ...
(3)

V blokovom konaní za priestupok podľa odseku 1

a)
písm. a) až c), g) a i) sa uloží pokuta od 15 eur do 100 eur,
b)
písm. d) a h) sa uloží pokuta od 20 eur do 300 eur,
c)
písm. e) a f) sa uloží pokuta od 10 eur do 50 eur.
(4)

Priestupky podľa odseku 1 prejednáva bezpečnostný orgán, a ak boli spáchané v obvode železničných ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.36) Výnosy z pokút ...

§ 109
Iné správne delikty
(1)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur prevádzkovateľovi dráhy, ktorý

a)
nezabezpečuje nerušený a bezpečný stav priechodného prierezu, najmä proti pádom stromov, kameňov ...
b)
prevádzkuje dráhu bez zamestnávania zodpovedného zástupcu s odbornou kvalifikáciou, alebo bez ...
c)
nezabezpečí, aby jednotlivé činnosti prevádzkovania dráhy vykonávali zamestnanci, ktorí spĺňajú ...
d)
neposkytol informácie a údaje potrebné na posúdenie rozvoja dopravy na dráhe, úrovne dopravných ...
e)
nezabezpečil účasť zamestnancov na preškolení alebo skúške alebo na lekárskych prehliadkach ...
f)
používa v prevádzke dráhy určené technické zariadenia nespôsobilé na prevádzku, alebo neplní ...
g)
prevádzkuje na dráhe dráhové vozidlo neschváleného typu alebo bez povolenia na prevádzku,
h)
umožní, aby na dráhe viedol dráhové vozidlo zamestnanec bez platného preukazu na vedenie dráhového ...
(2)

Bezpečnostný orgán uloží pokuty od 800 eur do 10 000 eur vlastníkovi vlečky, ktorý neudržiava ...

(3)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur dráhovému podniku, ktorý

a)
neposkytol informácie a údaje potrebné na posúdenie stavu bezpečnosti prevádzky na dráhe a dopravy ...
b)
nezabezpečil účasť zamestnancov na preškolení alebo skúške alebo na lekárskych prehliadkach ...
c)
používa v doprave na dráhe určené technické zariadenia nespôsobilé na prevádzku, alebo neplní ...
d)
použije na dráhe dráhové vozidlo neschváleného typu alebo bez povolenia na prevádzku,
e)
umožní, aby dráhové vozidlo viedol zamestnanec bez platného preukazu na vedenie dráhového vozidla ...
(4)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 500 eur do 4 000 eur prevádzkovateľovi určeného technického ...

a)
nezabezpečí, aby činnosti na určených technických zariadeniach vykonávali len osoby s platným ...
b)
umožní, aby určené činnosti vykonávali osoby bez oprávnenia udeleného bezpečnostným orgánom, ...
c)
neoznámil bezodkladne vznik mimoriadnej udalosti a neprivolal záchranné zložky integrovaného záchranného ...
d)
nezabezpečil miesto mimoriadnej udalosti pred inými osobami alebo nezachoval pôvodný stav do príchodu ...
e)
nevykonal vlastné zisťovanie príčiny mimoriadnej udalosti alebo neprijal potrebné opatrenia na ...
(5)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur vlastníkovi dráhy, ktorý neudržiava ...

(6)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur manažérovi infraštruktúry, ktorý ...

a)
nevytvoril alebo nepoužíva systém riadenia bezpečnosti alebo jeho systém riadenia bezpečnosti ...
b)
použije na železničných tratiach existujúceho železničného systému subsystém bez povolenia ...
c)
nepodal do 30. júna výročnú správu o bezpečnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
umožní prístup na sieť železničnému podniku bez platného bezpečnostného osvedčenia,
e)
neoznámil podstatné zmeny regulačného rámca, ktoré sú dôležité pre platnosť bezpečnostného ...
f)
nezabezpečil školenie personálu na splnenie požiadaviek bezpečnostného povolenia alebo nediskriminačný ...
(7)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur železničnému podniku, ktorý

a)
nevytvoril alebo nepoužíva systém riadenia bezpečnosti alebo jeho systém riadenia bezpečnosti ...
b)
použije na železničných tratiach existujúceho železničného systému subsystém bez povolenia ...
c)
nepodal do 30. júna výročnú správu o bezpečnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
prevádzkuje železničnú dopravu bez platného bezpečnostného osvedčenia,
e)
nezabezpečil školenie personálu na splnenie požiadaviek bezpečnostného osvedčenia.
(8)

Regulačný orgán uloží pokutu od 800 eur do 10 000 eur prevádzkovateľovi dráhy, ktorý

a)
nevydá alebo nezverejní v staniciach a na zastávkach cestovný poriadok alebo jeho zmenu,
b)
neudržiava poriadok, schodnosť alebo čistotu v priestoroch staníc, zastávok a nástupíšť,
c)
nezaviedol alebo neudržiava informačný systém potrebný na orientáciu osôb, vrátane zrakovo a ...
d)
nevykonal dostatočné opatrenia na umožnenie používania verejnej osobnej dopravy na dráhe osobám ...
e)
neposkytol v staniciach alebo v iných budovách v obvode dráhy určených na osobnú dopravu potrebné ...
f)
neoznačil zamestnancov, ktorí sú oprávnení v obvode dráhy dávať iným osobám pokyny súvisiace ...
g)
neoznačil názvom prevádzkovanú stanicu alebo zastávku alebo neoznačil smer chodu dráhových vozidiel, ...
h)
neoznačil piktogramom alebo slovným vyjadrením priestory v obvode dráhy, ktoré nie sú prístupné ...
i)
neumožnil až do vyčerpania kapacity dráhy za rovnakých a nediskriminačných podmienok prístup ...
j)
bez vážneho dôvodu zastavil alebo obmedzil dopravu na dráhe,
k)
nevypracoval alebo neudržiava v aktuálnom stave zoznam pracovných pozícií a činností vyžadujúcich ...
(9)

Regulačný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur manažérovi infraštruktúry alebo železničnému ...

a)
nevypracoval podnikateľský plán,
b)
nespravuje náležite alebo neprevádzkuje železničnú infraštruktúru, najmä nezabezpečuje jej ...
c)
prideľuje kapacitu infraštruktúry diskriminačne a nespravodlivo alebo v rozpore s rámcovými pravidlami ...
d)
nevypracoval podmienky používania železničnej siete, nepostupuje podľa nich alebo postupuje diskriminačne ...
e)
obmedzuje bez zákonného dôvodu alebo bez rozhodnutia regulačného orgánu právo prístupu na železničnú ...
f)
nespolupracuje s manažérmi nadväzujúcich železničných infraštruktúr pri prideľovaní kapacity ...
g)
nepostupuje podľa pravidiel zostavovania cestovného poriadku, najmä jeho prerokúvania a koordinácie, ...
h)
nevypracoval havarijný plán na riešenie núdzových situácií,
i)
nedodržiava rozhodnutia regulačného orgánu.
(10)

Vyšetrovací orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur prevádzkovateľovi dráhy a dráhovému ...

a)
neposkytol vyšetrovaciemu orgánu alebo policajnému orgánu technickú pomoc a informácie potrebné ...
b)
nezisťuje príčiny nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo neoznámil vyšetrovaciemu orgánu vážnu ...
c)
nevypracoval havarijný plán pre prípad nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo nevydal vnútorný ...
d)
nedbá o prevenciu vzniku nehôd pravidelným školením zamestnancov.
(11)

Vyšetrovací orgán uloží pokutu od 800 eur do 10 000 eur manažérovi infraštruktúry a železničnému ...

a)
neohlási okamžite po zistení nehodu alebo mimoriadnu udalosť koordinačnému stredisku integrovaného ...
b)
nezaistil miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti pred inými osobami alebo menil pôvodný stav bez ...
c)
nevedie vlastné zisťovanie príčin nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo o prijatých opatreniach ...
(12)

Regulačný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur manažérovi infraštruktúry, ktorý

a)
určil úhradu mimo regulačného rámca určeného regulačným orgánom,
b)
nezabezpečil, aby spoplatňovací systém bol založený na rovnakých princípoch pre celú sieť, ...
c)
neposkytol železničnému podniku potrebné informácie o jednotlivých úhradách za poskytované ...
d)
organizuje železničnú dopravu a plánuje údržbu železničnej infraštruktúry netransparentným ...
e)
nepredloží na odsúhlasenie regulačnému orgánu každú navrhovanú zmenu kategorizácie tratí ...
(13)

Regulačný orgán uloží pokutu od 10 000 eur do 40 000 eur prevádzkovateľovi servisného zariadenia, ...

(14)

Ministerstvo uloží pokutu od 10 000 eur do 50 000 eur vlastníkovi dotknutej stavby, ktorý si neprevezme ...

(15)

Konanie o uloženie pokuty podľa odsekov 1 až 14 možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď ...

(16)

Správny orgán je pri určení výšky pokuty povinný zohľadniť okolnosti, za ktorých k správnemu ...

(17)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu. Ak pokutu uložil vyšší územný celok, je jej výnos ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 110
Spoločné ustanovenia
(1)

Bezúhonným na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(2)

Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie

a)
členský štát Európskej únie,
b)
štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, okrem Islandskej republiky, ...
c)
Švajčiarska konfederácia.
(3)

Ak to nevylučuje povaha veci a ak osobitný zákon neustanovuje inak,36) ustanovenia piatej časti ...

(4)

V konaní podľa tohto zákona úrad vydáva a doručuje výlučne v listinnej podobe36a) tieto dokumenty: ...

a)
doklad o odbornej spôsobilosti na revízie, inšpekcie, skúšky a obsluhu určených technických ...
b)
povolenie na prevádzkovanie dráhy vydané fyzickej osobe podľa § 103 ods. 2 písm. e),
c)
preukaz na vedenie dráhového vozidla alebo preukaz na riadenie chodu lanovej dráhy podľa § 103 ...
(5)

V konaní podľa tohto zákona ministerstvo vydáva a doručuje výlučne v listinnej podobe36a) tieto ...

a)
osvedčenie skúšobného komisára podľa § 102 ods. 1 písm. u),
b)
doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. v).
(6)

V konaní podľa tohto zákona vyšší územný celok vydáva a doručuje výlučne v listinnej podobe36a) ...

a)
povolenie na prevádzkovanie mestskej dráhy vydané fyzickej osobe podľa § 105 ods. 1 písm. f),
b)
preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy podľa § 105 ods. 1 písm. h).
§ 111
Procesné ustanovenia
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis ...

(2)

Ak v tomto zákone nie je ustanovená iná lehota na rozhodnutie, lehota na rozhodnutie je 60 dní odo ...

(3)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad, o ktorom ...

§ 112
Prechodné ustanovenia
(1)

Úradom podľa tohto zákona je Úrad pre reguláciu železničnej dopravy zriadený podľa doterajších ...

(2)

Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedu úradu uplynie uplynutím obdobia, na ktoré boli vymenovaní ...

(3)

Povolenia na prevádzkovanie dráhy, bezpečnostné povolenia, bezpečnostné osvedčenia a iné právoplatné ...

(4)

Konania začaté podľa doterajších predpisov sa dokončia podľa tohto zákona. V konaní o priestupku ...

(5)

Úhrady manažérovi infraštruktúry na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia vo výške fixných ...

(6)

Úhrady za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a za služby poskytované v minimálnom ...

§ 112a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Ak žiadateľ podáva žiadosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť ...

§ 112b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2014

Preukazy na vedenie dráhového vozidla vydané pred 1. februárom 2014 strácajú platnosť uplynutím ...

§ 112c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2015
(1)

Konania o priestupkoch a iných správnych deliktoch začaté a neukončené do 30. novembra 2015 sa ...

(2)

Konania, ktoré začalo ministerstvo ako schvaľovací orgán podľa § 21 a ktoré neboli právoplatne ...

(3)

Úhrady za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a za služby poskytované v minimálnom ...

§ 112d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 112e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2019
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 15. marcom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona ...

(2)

Označenie železničných staníc a železničných zastávok podľa § 34 ods. 6 písm. h) je manažér ...

(3)

Na izolované železničné trate s dĺžkou menšou ako 500 km s odlišným rozchodom koľaje, ako ...

(4)

Ak ustanovenia tohto zákona, ktoré sa na trate podľa odseku 3 vzťahujú, ponechávajú úpravu niektorých ...

(5)

Železničný podnik podľa odseku 3 môže byť zároveň aj manažérom infraštruktúry bez toho, ...

(6)

Železničný podnik a manažér infraštruktúry podľa odseku 3 môžu byť súčasťou jedného koncernu ...

§ 112f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 16. júna 2020
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 16. júnom 2020 sa dokončia podľa tohto zákona ...

(2)

Povolenia na uvedenie železničného vozidla do prevádzky, povolenia typu železničného vozidla, ...

(3)

Povolenie agentúry podľa § 71a nie je potrebné pre projekty, pri ktorých sa ukončilo verejné ...

(4)

Pred vydaním povolenia na uvedenie do prevádzky pre subsystém traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia ...

§ 113

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 15.

§ 114
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 ...

2.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2006 Z. z. o technických požiadavkách interoperability ...

3.

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.

4.

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontejnerov ...

5.

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 7/1988 Zb. o križovaní pozemných komunikácií s ...

6.

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 38/1990 Zb., ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky ...

7.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 249/1997 Z. z. ...

8.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 250/1997 Z. z., ...

9.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 113/1999 Z. z. ...

10.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 499/2007 Z. z. ...

11.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 19 239/74 zo 17. júla 1974 o lehotách dozornej činnosti ...

12.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 26 049/76 z 29. decembra 1976, ktorou sa vydáva Skúšobný ...

13.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 19 022/1978 z 25. septembra 1978 o odbornej spôsobilosti ...

14.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 9737/84-025 z 8. októbra 1984 o prepravách vojenských ...

15.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 5095/85-ÚÚŽZ z 20. júna 1985, ktorou sa vydávajú ...

16.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 8969/1985-025 zo 4. decembra 1985, ktorou sa určujú ...

17.

Úprava Federálneho ministerstva č. 25 188/76-025 o Pravidlách technickej prevádzky železníc (registrovaná ...

18.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 25 110/77-025 o pravidlách technickej prevádzky lanových ...

19.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 16 349/79 o pravidlách technickej prevádzky vlečiek ...

20.

Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah ...

21.

Pravidlá technickej prevádzky mestských dráh vydané Ministerstvom dopravy (registrované v čiastke ...

Čl. II

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...

1.

V § 108 ods. 2 písmeno l) znie:

„l) stavby dráhy a jej súčastí a stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré slúžia prevádzke ...

„10h) § 11 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 126 ods. 1 sa za slovo „dráhach“ vkladajú slová „a o doprave na dráhach“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

§ 23 sa vypúšťa.

2.

V § 52 písm. c) sa slová „predpisov o bezpečnosti“ nahrádzajú slovami „predpisov o železničných ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V prílohe položke 70 sa pripájajú písmená i) a j), ktoré znejú:

„i) Povolenie skúšky koľajového vozidla pre železničné dráhy počas chodu (jazdy) 15 eur; ...

2.

V prílohe položke 71 sa pripájajú písmená e) až o), ktoré znejú:

„e) Pridelenie skratky vlastníka železničného vozidla 115 eur; f) Zmena registračných údajov ...

3.

V prílohe položke 75 písm. c) sa slová „dopravcu na celoštátnej alebo regionálnej dráhe“ ...

4.

V prílohe položke 75 sa pripájajú písmená d) až i), ktoré znejú:

„d) Vydanie bezpečnostného povolenia  pre manažéra infraštruktúry 200 eur; e) Zmena alebo zrušenie ...

5.

V prílohe položke 89 písmená a) a b) znejú:

„a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie 1. železničnej trate 500 eur; 2. špeciálnej dráhy, ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 ...

1.

V § 1 ods. 3 sa pred slová „a medzinárodné tarify“ vkladajú slová „základné cestovné ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa dopĺňa citáciou „zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, ...

3.

V § 4a ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „za prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe7a)“, ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18a sa vypúšťa citácia: „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

5.

V § 23e ods. 1 a 2 sa slová „skončenia obdobia povinného vykonávania duálneho zobrazovania cien22)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

6.

Za § 23e sa vkladá § 23f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010 (1) Konania o porušení ...

Čl. VI

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 56a Poskytovanie dotácií v oblasti civilného letectva (1) Ministerstvo môže na základe písomnej ...

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem článku I § 114 dvadsiateho bodu, ktorý ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  SUBSYSTÉMY

  1.

  Zoznam subsystémov

  Železničný systém sa člení na tieto subsystémy:

  1.1

  v štrukturálnej oblasti

  a)

  infraštruktúra,

  b)

  energia,

  c)

  traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia,

  d)

  vozidlové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia,

  e)

  železničné koľajové vozidlá;

  1.2

  vo funkčnej oblasti

  a)

  prevádzka a riadenie dopravy,

  b)

  údržba a

  c)

  telematické aplikácie v osobnej doprave a v nákladnej doprave.

  2.

  Opis subsystémov

  Komponenty a aspekty týkajúce sa interoperability sú určené pre každý subsystém alebo časť ...

  2.1

  Infraštruktúra – železničné trate, výhybky, inžinierske stavby (najmä mosty a tunely), pridruženú ...

  2.2

  Energia – elektrifikačný systém vrátane nadzemného trolejového vedenia a traťové časti zariadení ...

  2.3

  Traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia – všetky traťové zariadenia potrebné ...

  2.4

  Vozidlové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia

  Všetky vozidlové zariadenia potrebné na zaručenie bezpečnosti a riadenia pohybu vlakov schválených ...

  2.5

  Prevádzka a riadenie dopravy – postupy a zariadenia umožňujúce koherentnú prevádzku rôznych ...

  Na prevádzkovanie cezhraničnej železničnej dopravy sa môže vyžadovať odborná kvalifikácia. ...

  2.6

  Telematické aplikácie – v súlade s členením systému transeurópskych železníc tento subsystém ...

  a)

  aplikácie v osobnej doprave vrátane systémov poskytujúcich cestujúcim informácie pred cestou a ...

  b)

  aplikácie v nákladnej doprave vrátane informačných systémov (najmä monitorovania nákladu a vlakov ...

  2.7

  Železničné koľajové vozidlá – štruktúra, systém riadenia a zabezpečenia pre všetky vlakové ...

  2.8

  Údržba – postupy a s nimi súvisiace zariadenia, logistické strediská pre údržbárske práce ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  SYSTÉM TRANSEURÓPSKYCH ŽELEZNÍC

  1.

  Systém transeurópskych konvenčných železníc určený v rozhodnutí Komisie (ES) č. 1692/96/ES ...

  1.1

  Sieť – železničná infraštruktúra na konvenčných železničných tratiach transeurópskej dopravnej ...

  a)

  železničné trate určené na verejnú osobnú dopravu,

  b)

  železničné trate určené na zmiešanú dopravu (osobnú dopravu a nákladnú dopravu),

  c)

  železničné trate špeciálne projektované alebo zmodernizované pre nákladnú dopravu,

  d)

  uzly verejnej osobnej dopravy,

  e)

  uzly nákladnej dopravy, vrátane prekladísk kombinovanej dopravy a intermodálnych terminálov a ...

  f)

  spojovacie železničné trate medzi prvkami uvedenými v písmenách a) až e).

  Železničná infraštruktúra na konvenčných železničných tratiach zahŕňa železničné trate ...

  Táto sieť zahŕňa systémy riadenia dopravy, systémy určovania polohy a navigačné systémy, technické ...

  1.2

  Železničné vozidlá – systém zahŕňa všetky železničné vozidlá, ktoré sú spôsobilé premávať ...

  Všetky uvedené železničné vozidlá možno členiť na vozidlá pre medzinárodnú dopravu a na ...

  2.

  Systém transeurópskych vysokorýchlostných železníc určený v rozhodnutí Komisie (ES) č. 1692/96/ES ...

  2.1

  Sieť – železničná infraštruktúra na vysokorýchlostných železničných tratiach transeurópskej ...

  a)

  špeciálne vybudované vysokorýchlostné železničné trate na rýchlosti, ktoré sa rovnajú alebo ...

  b)

  špeciálne modernizované vysokorýchlostné železničné trate na vysoké rýchlosti umožňujúce ...

  c)

  špeciálne modernizované vysokorýchlostné železničné trate, ktoré majú osobitné vlastnosti ...

  Medzi železničné trate uvedené v písmene c) patria aj prepájacie železničné trate medzi vysokorýchlostnými ...

  Táto sieť zahŕňa systémy riadenia dopravy, systémy určovania polohy a navigačné systémy, technické ...

  2.2

  Železničné vozidlá – systém zahŕňa železničné vozidlá určené na prevádzku

  a)

  buď pri rýchlosti aspoň 250 km/hod. na špeciálne vybudovaných vysokorýchlostných železničných ...

  b)

  alebo pri rýchlostiach od 200 km/hod. na železničných tratiach uvedených v bode 2.1, ak sú kompatibilné ...

  Okrem toho železničné vozidlá určené na prevádzku pri maximálnej rýchlosti nižšej ako 200 ...

  3.

  Zlučiteľnosť železničného systému

  Kvalita železničnej dopravy závisí okrem iného od dokonalej zlučiteľnosti medzi charakteristikami ...

  4.

  Rozšírenie rozsahu pôsobnosti

  4.1

  Podkategórie siete a železničných vozidiel. Rozsah pôsobnosti technických špecifikácií interoperability ...

  4.2

  Vymedzenie nákladov. Analýza nákladov a prínosov navrhovaných opatrení musí vziať do úvahy ...

  a)

  náklady navrhovaného opatrenia,

  b)

  prínos rozšírenia pôsobnosti na osobitné podkategórie sietí a železničných vozidiel pre interoperabilitu, ...

  c)

  zníženie kapitálových nákladov a úhrad spôsobené úsporami z hromadnej výroby a lepším využívaním ...

  d)

  zníženie investičných nákladov a nákladov na údržbu a prevádzku spôsobené zlepšením hospodárskej ...

  e)

  environmentálne prínosy spôsobené technickými zlepšeniami existujúceho železničného systému ...

  f)

  zvýšenie bezpečnosti prevádzky siete.

  Okrem toho sa v tomto posúdení uvedie pravdepodobný vplyv na všetkých prevádzkovateľov a ďalších ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

  1.

  Všeobecné požiadavky

  1.1

  Bezpečnosť.

  1.1.1

  Projektovanie, výstavba alebo montáž, údržba a monitorovanie dôležitých bezpečnostných súčastí ...

  1.1.2

  Parametre styku kolesa a koľajnice musia spĺňať požiadavky stability, ktorá je potrebná na zaručenie ...

  1.1.3

  Používané komponenty musia byť počas svojej prevádzky odolné voči špecifikovanému bežnému ...

  1.1.4

  Projektovanie stabilných zariadení a vozového parku a výber použitých materiálov musí pri požiari ...

  1.1.5

  Zariadenia určené na manipuláciu zo strany užívateľov musia byť navrhnuté tak, aby nemali negatívny ...

  1.2

  Spoľahlivosť a použiteľnosť.

  Monitorovanie a údržba stabilných alebo pohyblivých súčastí, ktoré sa podieľajú na pohybe ...

  1.3

  Zdravie.

  1.3.1

  Vo vlakoch a v železničnej infraštruktúre sa nesmú požívať materiály, ktoré by podľa spôsobu ...

  1.3.2

  Takéto materiály sa musia vybrať, spracovať a používať spôsobom, ktorý zabráni emisiám škodlivých ...

  1.4

  Ochrana životného prostredia.

  1.4.1

  Ekologický vplyv zariadení a prevádzkovania železničného systému sa musí posúdiť, zhodnotiť ...

  1.4.2

  Vo vlakoch a v železničnej infraštruktúre sa musia používať materiály, ktoré zabraňujú emisii ...

  1.4.3

  Vozidlový park železničných vozidiel a energetické napájacie systémy sa musia projektovať a ...

  1.4.4

  Výsledkom projektového riešenia a prevádzky železničného systému nesmie byť neprípustne vysoká ...

  1.4.5

  Prevádzka železničného systému za normálneho stavu údržby nesmie spôsobovať neprípustnú ...

  1.5

  Technická zlučiteľnosť.

  Technické charakteristiky železničnej infraštruktúry a pevných zariadení musia byť zlučiteľné ...

  Ak sa dodržiavanie týchto parametrov na určitých častiach siete ukáže byť problematickým, môžu ...

  1.6.

  Prístupnosť

  1.6.1.

  Subsystémy infraštruktúra a železničné koľajové vozidlá musia byť prístupné osobám so zdravotným ...

  1.6.2.

  Subsystémy prevádzka a telematické aplikácie v osobnej doprave musia zabezpečovať nevyhnutné ...

  2.

  Požiadavky špecifické pre každý subsystém

  2.1

  Infraštruktúra.

  2.1.1

  Bezpečnosť. Musia sa vykonať príslušné opatrenia s cieľom zabrániť prístupu k zariadeniam ...

  Musia sa podniknúť opatrenia s cieľom obmedziť nebezpečenstvá, ktorým sú vystavení ľudia, ...

  Infraštruktúra, ku ktorej má verejnosť prístup, musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby sa obmedzili ...

  Musia byť určené opatrenia, ktoré vezmú do úvahy mimoriadne bezpečnostné podmienky vo veľmi ...

  2.1.2.

  Prístupnosť

  2.1.2.1.

  Subsystém infraštruktúra, ku ktorému má prístup verejnosť, musí byť prístupný osobám so ...

  2.2

  Energia.

  2.2.1

  Bezpečnosť. Prevádzka energetických napájacích systémov nesmie mať negatívny vplyv na bezpečnosť ...

  2.2.2

  Ochrana životného prostredia. Prevádzkovanie elektrických alebo tepelných energetických systémov ...

  2.2.3

  Technická zlučiteľnosť. Používané elektrické a tepelnoenergetické systémy musia umožňovať ...

  2.3

  Systém riadenie-zabezpečenie a návestenie.

  2.3.1

  Bezpečnosť. Používané systémy riadenie-zabezpečenie a návestenie musia umožňovať vlakom premávať ...

  2.3.2

  Technická zlučiteľnosť. Nová železničná infraštruktúra a nový vozidlový park vyrobený alebo ...

  Riadiace, zabezpečovacie a návestné zariadenia inštalované v kabíne vodiča musia umožniť bežnú ...

  2.4

  Vozidlový park.

  2.4.1

  Bezpečnosť. Konštrukcie železničných vozidiel a spojení medzi železničnými vozidlami sa musia ...

  V záujme ochrany bezpečnosti osôb je nutné podniknúť opatrenia na zabránenie prístupu ku komponentom, ...

  Ak hrozí nebezpečenstvo, zariadenia musia umožniť cestujúcim, aby informovali rušňovodiča, a ...

  Súčasťou vstupných dverí musí byť otvárací a zatvárací systém, ktorý cestujúcim zaručuje ...

  Je nevyhnutné, aby boli k dispozícii označené núdzové východy.

  Je nevyhnutné prijať potrebné opatrenia, ktoré zohľadňujú osobitné bezpečnostné podmienky ...

  Vo vlaku musí byť bezpodmienečne núdzový osvetľovací systém s dostatočnou intenzitou a trvaním ...

  Vo vlakoch musí byť miestny rozhlas, ktorý zabezpečuje informovanosť verejnosti zo strany personálu. ...

  2.4.2

  Spoľahlivosť a použiteľnosť. Životne dôležité zariadenia, pohybové, trakčné a brzdové zariadenia, ...

  2.4.3

  Technická zlučiteľnosť. Elektrické zariadenie musí byť zlučiteľné s prevádzkou riadiacich, ...

  Pri elektrickej trakcii musia byť charakteristiky zberných a napájacích zariadení také, aby umožňovali ...

  Charakteristika vozového parku musí umožňovať jazdu na každej železničnej trati, na ktorej sa ...

  2.4.4

  Kontrola. Vlaky musia byť vybavené záznamovým zariadením. Údaje zozbierané týmto zariadením ...

  2.4.5

  Prístupnosť

  2.4.5.1.

  Subsystém železničné koľajové vozidlá, ku ktorým má prístup verejnosť, musia byť prístupné ...

  2.5

  Údržba.

  2.5.1

  Zdravie a bezpečnosť. Technické zariadenia a postupy používané v strediskách údržby musia zaistiť ...

  2.5.2

  Ochrana životného prostredia. Technické zariadenia a postupy, ktoré sa používajú v strediskách ...

  2.5.3

  Technická zlučiteľnosť. Zariadenia na údržbu vozového parku musia umožniť vykonávať činnosti ...

  2.6

  Prevádzka a riadenie dopravy.

  2.6.1

  Bezpečnosť. Prevádzkové predpisy siete a kvalifikácie rušňovodičov a vlakového personálu, ...

  Údržbárske činnosti a intervaly údržby, školenie a kvalifikácie personálu v strediskách údržby ...

  2.6.2

  Spoľahlivosť a použiteľnosť. Údržbárske činnosti a intervaly bežnej údržby, školenie a ...

  2.6.3

  Technická zlučiteľnosť. Prevádzkové predpisy železničnej siete a kvalifikácie rušňovodičov ...

  2.6.4.

  Prístupnosť

  2.6.4.1.

  Musia byť prijaté primerané kroky, ktoré zabezpečia, aby boli v prevádzkových predpisoch určené ...

  2.7

  Telematické aplikácie pre osobnú dopravu a pre nákladnú dopravu.

  2.7.1

  Technická zlučiteľnosť. Základné požiadavky na telematické aplikácie zaručujú minimálnu ...

  2.7.2

  Spoľahlivosť a použiteľnosť. Metódy využívania, riadenia, aktualizovania a uchovávania týchto ...

  2.7.3

  Zdravie. Rozhrania medzi týmito systémami a užívateľmi musia byť v súlade s predpismi týkajúcimi ...

  2.7.4

  Bezpečnosť. Na uchovávanie alebo prenos informácií týkajúcich sa bezpečnosti sa musí zabezpečiť ...

  2.7.5.

  Prístupnosť

  2.7.5.1.

  Musia byť prijaté primerané kroky, ktoré zabezpečia, aby boli v subsystémoch pre telematické ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  POSTUP OVEROVANIA SUBSYSTÉMOV

  1.

  VŠEOBECNÉ ZÁSADY

  V rámci postupu overovania subsystémov sa kontroluje a osvedčuje, že subsystém je navrhnutý, konštruovaný ...

  2.

  POSTUP PRI ES OVEROVANÍ

  2.1

  Úvod

  ES overovanie subsystémov je postup, v ktorom notifikovaná osoba kontroluje a potvrdzuje, že subsystém ...

  2.2

  Časti subsystému a etapy

  2.2.1

  Čiastkové overenie

  Ak sa to uvádza v technických špecifikáciách interoperability alebo na žiadosť žiadateľa, sa ...

  Čiastkové overenie je postup, v rámci ktorého notifikovaná osoba kontroluje a osvedčuje určité ...

  Po každom čiastkovom overení notifikovaná osoba vyhotoví certifikát ES o čiastkovom overení ...

  2.2.2

  Časti subsystému

  Žiadateľ môže žiadať o čiastkové overenie pre každú časť. Každú časť možno podrobiť ...

  2.2.3

  Subsystém alebo určité časti subsystému sa kontroluje v každej z týchto etáp:

  a)

  v etape celkového projektu,

  b)

  v etape výrobného procesu; výstavba subsystému vrátane stavebných prác, výroby, montáže komponentov ...

  c)

  v etape záverečného odskúšania subsystému.

  V etape projektovania vrátane typových skúšok a vo výrobnej etape môže žiadateľ požiadať ...

  2.3

  Certifikát

  2.3.1

  Notifikovaná osoba zodpovedná za ES overenie posúdi projekt, výrobný proces a záverečné odskúšanie ...

  Ak nedošlo k posúdeniu zhody subsystému so všetkými relevantnými technickými špecifikáciami ...

  2.3.2

  Ak boli vydané certifikáty ES o čiastkovom overení, notifikovaná osoba zodpovedná za overovanie ...

  a)

  potvrdí, že certifikáty ES o čiastkovom overení zodpovedajú relevantným požiadavkám technických ...

  b)

  skontroluje všetky aspekty, na ktoré sa nevzťahujú certifikáty ES o čiastkovom overení, a ...

  c)

  skontroluje záverečné odskúšanie celého subsystému.

  2.3.3

  Ak ide o úpravu subsystému, na ktorý sa už vzťahuje certifikát, notifikovaná osoba vykoná len ...

  2.3.4

  Notifikovaná osoba, ktorá vykonáva overovanie subsystému, vypracuje súbor technickej dokumentácie ...

  2.4

  Súbor technickej dokumentácie je prílohou ES vyhlásenia o overení, zostavuje ho žiadateľ a musí ...

  a)

  celkové a podrobné výkresy v súlade s realizáciou, elektrickými a hydraulickými schémami, schémy ...

  b)

  zoznam komponentov, ktoré sú začlenené do subsystému,

  c)

  kópie ES vyhlásení o zhode použitých komponentov, ku ktorým sú podľa potreby priložené zodpovedajúce ...

  d)

  certifikát ES o čiastkovom overení, ak je k dispozícii, a v tomto prípade aj ES vyhlásenie o čiastkovom ...

  e)

  certifikát ES o overení spolu s podkladmi o výpočtoch, podpísané notifikovanou osobou zodpovednou ...

  f)

  certifikáty ES vydané v súlade s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Ak sa požaduje bezpečná integrácia podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 402/2013, ...

  2.5

  Monitorovanie

  2.5.1

  Cieľom monitorovania je zabezpečiť, aby sa počas výroby subsystému splnili požiadavky zo súboru ...

  2.5.2

  Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu výroby subsystému musí mať stály prístup na staveniská, ...

  2.5.3

  Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu realizácie musí v pravidelných intervaloch vykonávať ...

  2.5.4

  Notifikovaná osoba môže vykonať aj neohlásenú návštevu staveniska alebo výrobnej dielne. Počas ...

  2.5.5

  Ak to príslušné technické špecifikácie vyžadujú, notifikovaná osoba môže s cieľom vydať ...

  2.6

  Predkladanie

  Úplný súbor dokumentácie podľa bodu 2.4 sa musí odovzdať žiadateľovi ako príloha k certifikátu ...

  Žiadateľ musí uchovávať kópiu súboru dokumentácie počas prevádzkovej životnosti subsystému. ...

  2.7

  Notifikovaná osoba musí pravidelne uverejňovať informácie

  a)

  o prijatých žiadostiach o ES overenie a o ES čiastkové overenie,

  b)

  o žiadosti o posúdenie zhody alebo vhodnosti na použitie komponentov interoperability,

  c)

  o vydaných a zamietnutých certifikátoch ES o čiastkovom overení,

  d)

  o vydaných a zamietnutých certifikátoch ES o zhode a vhodnosti na použitie,

  e)

  o vydaných a zamietnutých certifikátoch ES o overení.

  2.8

  Jazyk

  Dokumentácia a korešpondencia o postupoch ES overovania musia byť vedené v štátnom jazyku. ...

  3.

  POSTUP OVEROVANIA V PRÍPADE VNÚTROŠTÁTNYCH PREDPISOV

  3.1

  Úvod

  Postup overovania v prípade vnútroštátnych predpisov je postup, pri ktorom poverená právnická ...

  3.2

  Certifikát o overení

  Poverená právnická osoba vyhotoví pre žiadateľa certifikát o overení.

  Certifikát obsahuje presné odkazy na vnútroštátne všeobecne záväzné právne predpisy, s ktorými ...

  V prípade vnútroštátnych predpisov, ktoré sa týkajú subsystémov, z ktorých sa skladá vozidlo, ...

  3.3

  Súbor technickej dokumentácie

  Súbor technickej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu k certifikátu o overení v prípade vnútroštátnych ...

  3.4

  Jazyk

  Súbory a korešpondencia o postupoch ES overovania musia byť vedené v štátnom jazyku.

  4.

  OVEROVANIE ČASTÍ SUBSYSTÉMOV PODĽA § 73 ODS. 5

  Na overovanie série subsystémov alebo len určitých častí subsystémov podľa § 73 ods. 5 sa ustanovenia ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  SÚBOR DOKUMENTÁCIE NA OZNÁMENIE VÝNIMKY

  K oznámeniu výnimky Európskej komisii sa musia priložiť tieto dokumenty:

  a)

  list ministerstva, v ktorom sa Európskej komisii oznamuje výnimka,

  b)

  v prílohe k listu súbor dokumentácie, ktorý obsahuje

  1.

  opis prác, tovaru a služieb podliehajúcich výnimke s uvedením kľúčových dátumov, zemepisnej ...

  2.

  presný odkaz na tie technické špecifikácie interoperability alebo ich časti, z ktorých je výnimka, ...

  3.

  presný odkaz a podrobnosti o alternatívnych ustanoveniach, ktoré sa uplatnia,

  4.

  odôvodnenie pokročilého štádia vývoja návrhu, ak ide o výnimku podľa § 70 ods. 5 písm. a), ...

  5.

  odôvodnenie výnimky s uvedením hlavných dôvodov technického, stavebno-technického, hospodárskeho, ...

  6.

  každú ďalšiu informáciu, ktorou sa odôvodňuje výnimka,

  7.

  opis opatrení, ktoré sa plánujú prijať s cieľom podporiť konečnú interoperabilitu projektu; ...

  Dokumentáciu ministerstvo poskytne v tlačenej forme, ako aj vo forme elektronických súborov. Uľahčí ...

  Príloha č. 6 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  ES VYHLÁSENIE O OVERENÍ SUBSYSTÉMOV

  1.

  ES VYHLÁSENIE O OVERENÍ SUBSYSTÉMOV

  ES vyhlásenie o overení subsystému je vyhlásenie vypracované žiadateľom, v ktorom na vlastnú ...

  ES vyhlásenie o overení a sprievodné dokumenty musia byť datované a podpísané.

  ES vyhlásenie o overení musí vychádzať z informácií vyplývajúcich z postupu pri ES overení ...

  a)

  odkaz na smernicu, technické špecifikácie interoperability a vnútroštátne predpisy,

  b)

  odkaz na technické špecifikácie interoperability alebo ich časti, v prípade ktorých nebola počas ...

  c)

  obchodné meno a úplnú adresu sídla žiadateľa alebo splnomocneného zástupcu so sídlom v Európskej ...

  d)

  stručný opis subsystému,

  e)

  názov, adresu a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá vydala certifikát o overení podľa ...

  f)

  meno, adresu a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala posudzovanie zhody s ostatnými ...

  g)

  meno a adresu poverenej právnickej osoby, ktorá vykonala overenie zhody s vnútroštátnymi predpismi ...

  h)

  meno a adresu posudzujúceho orgánu, ktorý vypracoval správy o posúdení bezpečnosti týkajúce ...

  i)

  odkazy na jednotlivé dokumenty, ktoré sú obsahom súboru technickej dokumentácie pripojeného k ...

  j)

  príslušné dočasné ustanovenia alebo konečné ustanovenia, ktoré musia subsystémy spĺňať, ...

  k)

  totožnosť signatára.

  Ustanovenia tohto bodu platia aj na vyhlásenie ES o čiastkovom overení.

  2.

  ES VYHLÁSENIE O OVERENÍ SUBSYSTÉMOV V PRÍPADE ÚPRAV

  Ak ide o úpravu, ktorá nie je výmenou v rámci údržby týkajúcej sa subsystému zahrnutého do ...

  2.1

  Ak subjekt zavádzajúci úpravu preukáže, že úprava nemá vplyv na základné konštrukčné vlastnosti ...

  a)

  subjekt zavádzajúci úpravu aktualizuje odkazy na dokumenty zahrnuté do súboru technickej dokumentácie ...

  b)

  nie je potrebné vypracovať žiadne nové ES vyhlásenie o overení.

  2.2

  Ak subjekt zavádzajúci úpravu preukáže, že úprava má vplyv na základné konštrukčné vlastnosti ...

  a)

  subjekt zavádzajúci úpravu vypracuje doplňujúce ES vyhlásenie o overení s odkazom na dotknuté ...

  b)

  k doplňujúcemu ES vyhláseniu o overení priloží zoznam dokumentov pôvodného súboru technickej ...

  c)

  súbor technickej dokumentácie pripojený k ES vyhláseniu o overení musí obsahovať doklad o tom, ...

  d)

  na doplňujúce ES vyhlásenie o overení sa primerane uplatňujú ustanovenia bodu 1 tejto prílohy, ...

  e)

  pôvodné ES vyhlásenie o overení sa považuje za platné pre základné parametre, ktorých sa úprava ...

  3.

  ES VYHLÁSENIE O OVERENÍ SUBSYSTÉMOV V PRÍPADE DODATOČNÝCH OVERENÍ

  ES vyhlásenie o overení subsystému môže byť doplnené v prípade vykonania dodatočných overení, ...

  ES VYHLÁSENIE O ZHODE A VHODNOSTI NA POUŽITIE KOMPONENTOV INTEROPERABILITY

  1.

  Komponenty interoperability

  ES vyhlásenie sa vzťahuje na komponenty interoperability, ktoré sa podieľajú na interoperabilite ...

  1.1

  Všeobecne použiteľné komponenty

  Sú to komponenty, ktoré nie sú špecifické pre železničný systém a ako také sa môžu používať ...

  1.2

  Všeobecne použiteľné komponenty so špecifickými vlastnosťami

  Sú to komponenty, ktoré nie sú špecifické pre železničný systém, ale ak sa používajú na ...

  1.3

  Špecifické komponenty

  Sú to komponenty, ktoré sú špecifické pre použitie v železničnom systéme.

  2.

  ES vyhlásenie zahŕňa:

  3.

  Toto vyhlásenie musí byť napísané v rovnakom jazyku ako pokyny a musí obsahovať:

  ES vyhlásenie o zhode alebo vhodnosti na použitie a sprievodné dokumenty musia byť datované a podpísané. ...

  Príloha č. 7 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  MINIMÁLNE KRITÉRIÁ NA NOTIFIKÁCIU OSÔB

  1.

  Právnická osoba, jej riaditeľ a personál zodpovedný za vykonávanie kontrolných činností nesmú ...

  2.

  Právnická osoba a personál zodpovedný za skúšky musia vykonávať skúšky čo najsvedomitejšie ...

  Osoba zodpovedná za skúšky musí byť funkčne nezávislá najmä od bezpečnostného orgánu, ktorý ...

  3.

  Právnická osoba musí zamestnávať personál a vlastniť prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na primerané ...

  4.

  Personál zodpovedný za skúšky musí mať

  a)

  riadny technický a odborný výcvik,

  b)

  uspokojivé vedomosti o požiadavkách týkajúcich sa skúšok, ktoré vykonáva, ako aj dostatočnú ...

  c)

  schopnosť vypracovať certifikáty, záznamy a správy, z ktorých sa skladá správa z vykonanej skúšky. ...

  5.

  Je nevyhnutné zaručiť nezávislosť personálu zodpovedného za skúšky. Nijaký úradník nesmie ...

  6.

  Osoba musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania; to neplatí, ...

  7.

  Personál musí byť viazaný povinnosťou mlčanlivosti v súvislosti so všetkým, čo sa dozvie pri ...

  Príloha č. 8 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  ŠTRUKTÚRA VÝROČNEJ SPRÁVY O BEZPEČNOSTNÝCH INDIKÁTOROCH

  I.

  Vymedzenie pojmov

  1.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na nehody

  1.1

  Závažnou nehodou sa rozumie každá nehoda, na ktorej sa podieľa aspoň jedno pohybujúce sa železničné ...

  1.2

  Značným poškodením vozidlového parku, koľaje, iných zariadení alebo životného prostredia sa ...

  1.3

  Značným narušením prepravy sa rozumie, ak vlaková doprava na hlavnej trati je pozastavená na minimálne ...

  1.4

  Vlakom sa rozumie skupina koľajových vozidiel dopravovaná najmenej jedným hnacím koľajovým vozidlom ...

  1.5

  Zrážkou vlaku so železničnými vozidlami sa rozumie čelná, zadná alebo bočná zrážka časti ...

  1.6

  Zrážkou vlaku s prekážkou v priechodnom priereze sa rozumie zrážka časti vlaku s objektmi nachádzajúcimi ...

  1.7

  Vykoľajením vlakov sa rozumie opustenie temena koľajnice aspoň jedným kolesom vozidla vlaku. ...

  1.8

  Nehodami na priecestiach sa rozumejú také nehody, ktorých účastníkom je aspoň jedno železničné ...

  1.9

  Nehodami s poškodením osôb, ktoré sú spôsobené pohybom železničného vozidla, sa rozumejú ...

  1.10

  Požiarmi v železničných vozidlách sa rozumejú požiare a výbuchy, ku ktorým došlo v železničných ...

  1.11

  Inými druhmi nehôd sa rozumejú všetky nehody, ktoré nepatria medzi už uvedené zrážky vlakov ...

  1.12

  Cestujúcim sa rozumie každá osoba okrem personálu vlaku, ktorá cestuje vlakom. Na účely štatistiky ...

  1.13

  Zamestnancami vrátane personálu dodávateľov alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré ...

  1.14

  Užívateľmi priecestí sa rozumejú všetky osoby, ktoré používajú priecestia na prechod cez železničnú ...

  1.15

  Neoprávnenými osobami v železničných priestoroch sa rozumejú všetky osoby, ktoré sa nachádzajú ...

  1.16

  Inou osobou na nástupišti sa rozumie každá osoba nachádzajúca sa na nástupišti, ktorá nie je ...

  1.17

  Inou osobou mimo nástupišťa sa rozumie každá osoba nenachádzajúca sa na nástupišti, ktorá ...

  1.18

  Usmrtenou osobou sa rozumie každá osoba usmrtená okamžite alebo osoba, ktorá zomrela do 30 dní ...

  1.19

  Ťažko zranenou osobou sa rozumie každá zranená osoba, ktorá bola v dôsledku nehody hospitalizovaná ...

  2.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na nebezpečný tovar

  2.1

  Nehodou pri preprave nebezpečného tovaru sa rozumie každá nehoda alebo udalosť, ktorá je predmetom ...

  2.2

  Nebezpečným tovarom sa rozumejú látky a predmety, ktorých preprava je zakázaná alebo povolená ...

  3.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na samovraždy

  3.1

  Samovraždou sa rozumie konanie vedúce k úmyselnému zraneniu samého seba so smrteľnými následkami, ...

  3.2

  Pokusom o samovraždu sa rozumie konanie vedúce k úmyselnému zraneniu samého seba s následkami ...

  4.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na okolnosti predchádzajúce nehodám

  4.1

  Lomom koľajnice sa rozumejú všetky koľajnice rozdelené na dva kusy alebo viac kusov alebo všetky ...

  4.2

  Vybočením koľaje alebo inou chybou geometrickej polohy koľaje sa rozumejú nedostatky súvisiace ...

  4.3

  Poruchami návestenia s následkom návestenia menej závažnej návesti sa rozumejú technické poruchy ...

  4.4

  Prejdením návesti zakazujúcej chod s prejdením bodu ohrozenia sa rozumie prejdenie ktorejkoľvek ...

  4.5

  Prejdením návesti zakazujúcej chod bez prejdenia bodu ohrozenia sa rozumie prejdenie ktorejkoľvek ...

  Nedovolená jazda uvedená v bodoch 4.4 a 4.5 znamená prejdenie:

  Nepatria sem prípady, keď železničné vozidlá bez pohonu alebo vlak, ktorý je bez obsluhy, prejdú ...

  Bezpečnostný orgán môže predkladať osobitné správy o týchto štyroch bodoch a nahlasuje aspoň ...

  4.6

  Lomom kolesa prevádzkovaného železničného vozidla sa rozumie zlomenie, pri ktorom sa poškodilo ...

  4.7

  Lomom nápravy prevádzkovaného železničného vozidla sa rozumie zlomenie, pri ktorom sa poškodila ...

  5.

  Indikátory vzťahujúce sa na technickú bezpečnosť železničnej infraštruktúry a jej využitie ...

  5.1

  Vlakovým zabezpečovacím zariadením sa rozumie systém, ktorý vynúti rešpektovanie návestí a ...

  5.2

  Palubnými systémami sa rozumejú systémy poskytovania pomoci rušňovodičovi pri sledovaní návestí ...

  Funkcie poskytované palubnými vlakovými zabezpečovacími zariadeniami sú:

  a)

  výstraha, ktorá poskytuje rušňovodičovi automatickú výstrahu,

  b)

  výstraha s automatickým zastavením, ktoré poskytuje rušňovodičovi automatickú výstrahu a automatické ...

  c)

  výstraha s automatickým zastavením a bodovou kontrolou rýchlosti, ktoré poskytujú rušňovodičovi ...

  d)

  výstraha s automatickým zastavením a nepretržitou kontrolou rýchlosti, ktoré poskytujú rušňovodičovi ...

  5.3

  Priecestím sa rozumie úrovňové kríženie železničnej dráhy s cestnou komunikáciou alebo priechodom ...

  5.4

  Cestnou komunikáciou sa rozumie každá verejná alebo súkromná cesta, ulica alebo diaľnica vrátane ...

  5.5

  Priechodom sa rozumie každá cesta, iná ako cestná komunikácia určená na prechod osôb, zvierat, ...

  5.6

  Pasívnym priecestím sa rozumie priecestie bez akéhokoľvek systému varovania alebo ochrany, ktorý ...

  5.7

  Aktívnym priecestím sa rozumie úrovňové priecestie, na ktorom sú prechádzajúci užívatelia ...

  a)

  Ochrana prostredníctvom použitia fyzických zariadení

  1.

  polovičné alebo plné závory,

  2.

  zábrany.

  b)

  Varovanie prostredníctvom použitia zariadení pevne upevnených na priecestiach

  1.

  viditeľné signály: svetlá,

  2.

  počuteľné signály: najmä zvony, trúby, klaksóny a podobne.

  Aktívne priecestia sa delia na

  a)

  manuálne, pri ktorom závory alebo výstražné svetlá svetelnej signalizácie zo strany užívateľa ...

  b)

  automatické s výstražnými svetlami svetelnej signalizácie zo strany užívateľa priecestia, pri ...

  c)

  automatické so závorami zo strany používateľa priecestia, pri ktorom zábranu pre používateľa ...

  d)

  priecestia s koľajovým zabezpečovacím zariadením, pri ktorom návesť alebo vlakové zabezpečovacie ...

  6.

  Definície jednotiek merania

  6.1

  Vlakovým kilometrom sa rozumie jednotka merania pohybu vlaku na vzdialenosť jedného kilometra. Použitá ...

  6.2

  Osobokilometrom sa rozumie jednotka merania prepravy jedného cestujúceho železnicou na vzdialenosť ...

  6.3

  Traťovým kilometrom sa rozumie dĺžka železničnej siete v kilometroch vzťahovaná k subjektu, ...

  6.4

  Koľajovým kilometrom sa rozumie dĺžka železničnej siete v kilometroch vzťahovaná k subjektu, ...

  II.

  Spoločné metódy výpočtu hospodárskeho vplyvu nehôd

  1.

  Hodnotu zabránenia obeti pri nehode tvorí:

  1.1

  Samotná hodnota bezpečnosti: hodnota ochoty platiť založená na oznámených preferenčných štúdiách ...

  1.2

  Priame náklady a nepriame náklady: odhadnuté hodnoty nákladov zložené z

  a)

  nákladov na zdravotnú starostlivosť a rehabilitáciu,

  b)

  nákladov na súdne konanie, nákladov na policajné a súkromné vyšetrovanie nehôd, nákladov na ...

  c)

  výrobných strát: spoločenská hodnota tovaru a služieb, ktoré mohli vyprodukovať osoby, keby ...

  Pri výpočte nákladov, ak ide o obeť pri nehode, sa smrteľné nehody a ťažké zranenia posudzujú ...

  2.

  Spoločné zásady stanovovania samotnej hodnoty bezpečnosti a priamych nákladov alebo nepriamych ...

  Posúdenie vhodnosti dostupných odhadov týkajúcich sa samotnej hodnoty bezpečnosti musí vychádzať ...

  a)

  odhady, ktoré sa vzťahujú na systém hodnotenia znižovania rizika úmrtí v sektore dopravy a riadia ...

  b)

  vzorka respondentov použitá na určenie hodnôt je reprezentatívnou vzorkou príslušnej populácie; ...

  c)

  metóda odvodzovania hodnôt ochoty platiť: prieskum sa vykonáva prostredníctvom jasných a zmysluplných ...

  Priame a nepriame náklady sa stanovujú na základe skutočných nákladov spoločnosti.

  3.

  Náklady na odstránenie poškodenia životného prostredia znamenajú náklady železničných podnikov ...

  4.

  Náklady na materiálne škody spôsobené na koľajových vozidlách alebo na infraštruktúre znamenajú ...

  5.

  Náklady súvisiace s oneskoreniami v dôsledku nehôd znamenajú peňažnú hodnotu oneskorení užívateľov ...

  VT = peňažná hodnota úspory cestovnej doby.

  Hodnota času cestujúceho vo vlaku za hodinu:

  VTp = [VT cestujúcich do zamestnania] · [priemerné percentuálne vyjadrenie cestujúcich do zamestnania ...

  VTp v eurách na jedného cestujúceho za hodinu

  Pracovne cestujúcim sa rozumie cestujúci, ktorý cestuje v súvislosti so svojou profesionálnou činnosťou ...

  Hodnota času nákladného vlaku (za hodinu):

  VTf = [VT nákladného vlaku] · [(tonový kilometer)/(vlakový kilometer)]

  VTf v eurách na jednu tonu nákladu za hodinu

  Priemerné množstvo ton tovaru prepraveného jedným vlakom za rok = (tonový kilometer)/(vlakový ...

  CM = náklady na 1 minútu meškania vlaku

  Osobný vlak

  CMp = K1 · (VTp/60) · [(osobokilometer)/(vlakový kilometer)]

  Priemerný počet cestujúcich v jednom vlaku za rok = (osobokilometer)/(vlakový kilometer)

  Nákladný vlak

  CMf = K2 · (VTf/60)

  Hodnota faktorov K1 a K2 sa nachádza medzi hodnotou času a hodnotou meškania podľa odhadov z uvedených ...

  Náklady súvisiace s meškaním v dôsledku nehody = CMp · (minúty meškania vlakov osobnej prepravy) ...

  Oblasť uplatňovania tohto vzorca

  Náklady meškania sa vypočítavajú pre vážne nehody takto:

  a)

  skutočné meškania na železničných dráhach, kde došlo k nehodám, merané v konečnej stanici, ...

  b)

  skutočné meškania, a vtedy, ak to nie je možné, odhadované meškania na ostatných dotknutých ...

  III.

  Spoločné bezpečnostné indikátory

  1.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na nehody

  1.1

  Celkový počet a pomerný počet závažných nehôd pripadajúcich na vlakové kilometre členený ...

  a)

  zrážky vlakov so železničným vozidlom,

  b)

  zrážky vlakov s prekážkami v prechodovom priereze,

  c)

  vykoľajenie vlakov,

  d)

  nehody na priecestiach vrátane nehôd, na ktorých sa podieľajú chodci; rozdelenie priecestí je ...

  e)

  nehody so zranením osôb, ktoré spôsobil pohyb železničného vozidla, okrem samovrážd a pokusov ...

  f)

  požiare v železničných vozidlách,

  g)

  iné nehody.

  Každá závažná nehoda sa uvedie pod príslušným druhom prvotnej nehody, aj keby následky sekundárnej ...

  1.2

  Celkový počet a pomerný počet pripadajúci na vlakové kilometre ťažko zranených a usmrtených ...

  a)

  cestujúci aj v pomere k celkovému počtu osobokilometrov a osobných vlakových kilometrov,

  b)

  zamestnanci vrátane personálu dodávateľov alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú ...

  c)

  užívatelia priecestí,

  d)

  neoprávnené osoby v železničných prevádzkových priestoroch,

  e)

  iné osoby na nástupišti,

  f)

  iné osoby mimo nástupišťa.

  Pri bezpečnostných indikátoroch vzťahujúcich sa na nehody podľa tohto bodu sa použije osobitný ...

  2.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na nebezpečný tovar

  Celkový počet a pomerný počet nehôd pri preprave nebezpečného tovaru pripadajúci na vlakové ...

  a)

  nehody, ktorých účastníkom je aspoň jedno železničné vozidlo prepravujúce nebezpečný tovar ...

  b)

  počet takýchto nehôd, pri ktorých došlo k úniku nebezpečného tovaru.

  3.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na samovraždy

  Celkový a pomerný počet samovrážd a pokusov o samovraždu pripadajúci na vlakové kilometre. ...

  4.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na okolnosti predchádzajúce nehodám

  Celkový a pomerný počet pripadajúci na vlakové kilometre

  a)

  lomov koľajníc,

  b)

  vybočení koľají a iných chýb geometrickej polohy koľaje,

  c)

  poruchy návestidiel s následkom návestenia menej závažnej návesti,

  d)

  prejdení návesti zakazujúcej chod s prejdením bodu ohrozenia,

  e)

  prejdení návesti zakazujúcej chod bez prejdenia bodu ohrozenia,

  f)

  lomy kolies prevádzkovaného železničného vozidla,

  g)

  lomy náprav prevádzkovaného železničného vozidla.

  Všetky takéto okolnosti je potrebné hlásiť bez ohľadu na to, či boli, alebo neboli príčinou ...

  5.

  Bezpečnostné indikátory na výpočet hospodárskeho vplyvu nehôd

  Celková suma v eurách a pomerná suma pripadajúca na vlakové kilometre:

  a)

  počet úmrtí a vážnych zranení vynásobený hodnotou zabránenia obeti a zraneniu pri nehode, ...

  b)

  náklady na odstránenie poškodenia životného prostredia,

  c)

  náklady na materiálne škody spôsobené na železničných vozidlách alebo na infraštruktúre, ...

  d)

  náklady súvisiace s oneskoreniami v dôsledku nehôd.

  Bezpečnostný orgán oznámi náklady závažných nehôd.

  Hodnota zabránenia obeti a zraneniu pri nehode je hodnota, ktorá sa pripisuje zabráneniu obeti alebo ...

  6.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na technickú bezpečnosť infraštruktúry a jej využitie ...

  6.1

  Percentuálny podiel tratí s vlakovým zabezpečovacím zariadením v prevádzke a percentuálny podiel ...

  a)

  výstrahu,

  b)

  výstrahu a automatické zastavenie,

  c)

  výstrahu a automatické zastavenie a bodovú kontrolu rýchlosti,

  d)

  výstrahu a automatické zastavenie a nepretržitú kontrolu rýchlosti.

  6.2

  Počet priecestí (celkom, na kilometer trate a na kilometre koľají) rozdelených takto:

  a)

  pasívne priecestia

  b)

  aktívne priecestia

  1.

  manuálne,

  2.

  s automatickými výstražnými svetlami svetelnej signalizácie zo strany užívateľa priecestia, ...

  3.

  s automatickými závorami zo strany užívateľa priecestia,

  4.

  s koľajovým zabezpečovacím zariadením.

  Príloha č. 9 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  NOTIFIKÁCIA NÁRODNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV

  Národné bezpečnostné predpisy, ktoré ministerstvo oznamuje Európskej komisii, zahŕňajú tieto ...

  1.

  Predpisy týkajúce sa existujúcich národných bezpečnostných cieľov (§ 82 ods. 2) a bezpečnostných ...

  2.

  Predpisy týkajúce sa požiadaviek na systémy riadenia bezpečnosti podľa prílohy č. 10 a na bezpečnostnú ...

  3.

  Spoločné prevádzkové predpisy železničnej siete, ktoré ešte nie sú predmetom technických špecifikácií ...

  4.

  Predpisy ustanovujúce požiadavky na dodatočné interné prevádzkové predpisy, napríklad na podnikové ...

  5.

  Predpisy o požiadavkách na personál vykonávajúci úlohy, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, ...

  6.

  Predpisy o vyšetrovaní nehôd a mimoriadnych udalostí.

  Príloha č. 10 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  SYSTÉMY RIADENIA BEZPEČNOSTI

  1.

  Požiadavky na systém riadenia bezpečnosti

  Všetky dôležité prvky systému riadenia bezpečnosti musia byť zdokumentované a musí byť opísané ...

  2.

  Základnými prvkami systému riadenia bezpečnosti sú:

  a)

  bezpečnostná politika schválená riaditeľom podniku a oznámená všetkým zamestnancom podniku, ...

  b)

  kvalitatívne a kvantitatívne ciele podniku na udržanie a zvýšenie bezpečnosti a plány a postupy ...

  c)

  ako aj postupy zaručenia zhody s normami a inými určenými podmienkami počas životnosti zariadenia ...

  1.

  v technických špecifikáciách interoperability,

  2.

  v národných bezpečnostných predpisoch,

  3.

  v iných predpisoch alebo

  4.

  v rozhodnutiach bezpečnostného orgánu,

  d)

  postupy a metódy na hodnotenie rizík a na uplatňovanie opatrení na kontrolu rizík vždy, keď zo ...

  e)

  vzdelávacie programy pre personál a systémy, ktorými sa zabezpečí zachovanie spôsobilosti personálu ...

  f)

  opatrenia na zabezpečenie dostatočného toku informácií o bezpečnosti a určenie kontrolného postupu ...

  g)

  postupy a formáty dokumentovania informácií o bezpečnosti a určenie kontrolného postupu na zabezpečenie ...

  h)

  postupy, ktoré zabezpečia, aby boli nehody, mimoriadne udalosti, kvázinehody a iné nebezpečné ...

  i)

  príprava plánov nasadenia poplachových a informačných plánov po dohode s príslušnými orgánmi ...

  j)

  ustanovenia o pravidelných interných auditoch systému riadenia bezpečnosti.

  Príloha č. 11 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  VYHLÁSENIA K ŠPECIFICKEJ ČASTI BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA VZŤAHUJÚCEHO SA NA ŽELEZNIČNÚ TRAŤ

  Aby mohol bezpečnostný orgán vyhotoviť špecifickú časť bezpečnostného osvedčenia vzťahujúceho ...

  a)

  dokumentáciu železničného podniku o technických špecifikáciách interoperability alebo o ich ...

  b)

  dokumentáciu železničného podniku o rôznych kategóriách svojich zamestnancov alebo zamestnancov ...

  c)

  dokumentáciu železničného podniku o používaných typoch železničných vozidiel, vrátane dokladu ...

  Aby sa zabránilo duplicitnej práci a znížil sa počet informácií, môže sa bezpečnostnému orgánu ...

  Príloha č. 12 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  HLAVNÝ OBSAH SPRÁV O VYŠETROVANÍ NEHÔD A MIMORIADNYCH UDALOSTÍ

  I.

  Súhrn

  Záver obsahuje stručný opis udalosti a jej následkov s uvedením miesta a času. Označuje bezprostredné ...

  II.

  Údaje týkajúce sa udalosti

  1.

  Udalosť

  a)

  dátum, presný čas a miesto,

  b)

  opis udalosti a miesta, vrátane nasadenia záchranných prác a havarijných služieb,

  c)

  rozhodnutie o uskutočnení vyšetrovania, zloženie vyšetrovacieho tímu a uskutočnenie vyšetrovania. ...

  2.

  Opis pozadia udalosti, najmä

  a)

  zúčastnení zamestnanci a dodávatelia, ako aj ostatní účastníci a svedkovia,

  b)

  vlaky a ich zloženie, vrátane registračných čísel zúčastnených vozidiel,

  c)

  opis železničnej infraštruktúry a systému signalizácie – typy koľají, výhybiek, blokovania ...

  d)

  existujúce komunikačné prostriedky,

  e)

  práce vykonané na mieste udalosti alebo v jeho blízkosti,

  f)

  spustenie núdzového plánu železnice s nadväzujúcim reťazcom udalostí,

  g)

  spustenie núdzového plánu verejných záchranných služieb, polície a zdravotných služieb s nadväzujúcim ...

  3.

  Údaje o mŕtvych, o zranených a o škode

  a)

  počet mŕtvych a zranených cestujúcich a tretích osôb, vrátane personálu dodávateľov,

  b)

  škody na náklade, batožine a na inom majetku,

  c)

  škody na železničných vozidlách, na železničnej infraštruktúre a na životnom prostredí. ...

  4.

  Opis vonkajších okolností

  a)

  údaje o počasí,

  b)

  geografické údaje.

  III.

  Vyšetrovací protokol

  1.

  Súhrn výpovedí s dodržaním ochrany identity osôb

  a)

  výpovede železničných zamestnancov, vrátane zamestnancov dodávateľov,

  b)

  výpovede ostatných svedkov.

  2.

  Systém riadenia bezpečnosti

  a)

  organizačný rámec a spôsob, akým sa vydávajú a vykonávajú príkazy,

  b)

  požiadavky na personál a uplatňovanie týchto požiadaviek,

  c)

  obvyklé postupy interných kontrol a auditov a ich výsledky,

  d)

  rozhrania medzi rôznymi užívateľmi železničnej infraštruktúry.

  3.

  Predpisy a pravidlá

  a)

  príslušné právne akty a pravidlá Európskej únie a národné bezpečnostné predpisy a pravidlá, ...

  b)

  ostatné predpisy, ako sú prevádzkové predpisy, miestne predpisy, požiadavky na personál, predpisy ...

  4.

  Funkcie vozidiel a technických zariadení

  a)

  systému signalizácie a riadenia a zabezpečenia vlakov, vrátane automatického zariadenia na záznam ...

  b)

  technických zariadení železničnej infraštruktúry,

  c)

  technických zariadení komunikačného vybavenia,

  d)

  funkcie vozidiel, vrátane ich registrácie, a automatického zariadenia na záznam údajov.

  5.

  Dokumentácia o systéme prevádzky

  a)

  údaje o opatreniach prijatých personálom pri riadení dopravy a pri signalizácii,

  b)

  záznam výmeny verbálnych správ v súvislosti s udalosťou, vrátane dokumentácie záznamov, ...

  c)

  údaje o opatreniach prijatých na ochranu a na zabezpečenie miesta udalosti.

  6.

  Rozhranie stroj-človek-organizácia

  a)

  pracovný čas zúčastneného personálu,

  b)

  zdravotné a osobné okolnosti, ktoré udalosť ovplyvnili, vrátane existencie fyzického alebo psychického ...

  c)

  dizajn zariadení, ktorý má vplyv na rozhranie človek-stroj.

  7.

  Predchádzajúce udalosti podobného charakteru.

  IV.

  Analýzy a závery

  1.

  Záverečný opis reťazca udalostí

  2.

  Diskusia

  3.

  Závery

  4.

  Dodatočné poznámky

  V.

  Vykonané opatrenia

  VI.

  Bezpečnostné odporúčania

  Uvedený obsah a členenie možno v primeranej miere použiť aj na vypracovanie správ z vyšetrovania ...

  Príloha č. 12a k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  ZOZNAM SÚČASTÍ ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

  Železničná infraštruktúra pozostáva z týchto súčastí za predpokladu, že tvoria súčasť ...

  a)

  pozemky, na ktorých sú umiestnené súčasti železničnej infraštruktúry,

  b)

  železničný spodok, najmä násypy, zárezy, odvodňovacie kanály a priekopy, káblovody, obkladové ...

  c)

  inžinierske stavby, najmä mosty, priepusty a nadjazdy, nadchody, tunely, zakryté zárezy a iné podjazdy, ...

  d)

  úrovňové priecestia vrátane zariadení na zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky,

  e)

  železničný zvršok, najmä koľajnice, žliabkové a prídržné koľajnice, podvaly a postranné ...

  f)

  prístupové cesty pre cestujúcich a tovar vrátane príjazdových ciest a prístupových ciest pre ...

  g)

  zabezpečovacie, návestné a oznamovacie zariadenie vrátane elektronickej komunikačnej siete na šírej ...

  h)

  osvetľovacie zariadenie na účely dopravy a jej bezpečnosti,

  i)

  zariadenie na transformáciu a prívod elektriny pre železničnú dopravu: trakčné napájacie stanice, ...

  j)

  služobné budovy správy infraštruktúry vrátane príslušnej časti zariadení na výber úhrad. ...

  Príloha č. 13 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  OBSAH PODMIENOK POUŽÍVANIA ŽELEZNIČNEJ SIETE

  A.

  Podmienky používania železničnej siete musia obsahovať tieto údaje:

  1.

  Časť udávajúca charakter železničnej infraštruktúry, ktorá je dostupná pre železničné podniky, ...

  2.

  Časť o princípoch spoplatňovania a o tarife. Táto časť obsahuje údaje o režime spoplatňovania, ...

  3.

  Časť o princípoch a kritériách prideľovania kapacity. V tejto časti sa určia všeobecné kapacitné ...

  a)

  postupy, podľa ktorých môžu žiadatelia požadovať od manažéra infraštruktúry pridelenie kapacity ...

  b)

  požiadavky na žiadateľov,

  c)

  časový plán podávania žiadostí a prideľovacieho postupu,

  d)

  pravidlá koordinácie,

  e)

  postupy, ktoré sa musia dodržať, a kritériá používané, keď je preťažená infraštruktúra, ...

  f)

  podrobnosti o obmedzeniach využívania železničnej infraštruktúry,

  g)

  iné podmienky, ktorými sa pri určení priorít prideľovacieho postupu berie zreteľ na predchádzajúcu ...

  V tejto časti sa podrobne uvedú opatrenia prijaté na zabezpečenie primeraného zaobchádzania so ...

  4.

  Časť o informáciách týkajúcich sa žiadosti o licenciu a o bezpečnostné osvedčenie alebo odkaz ...

  5.

  Časť o informáciách týkajúcich sa postupov riešenia sporov a odvolania, ak ide o prístup k železničnej ...

  6.

  Časť o informáciách týkajúcich sa prístupu k servisným zariadeniam a jeho spoplatňovania. ...

  7.

  Vzorovú rámcovú dohodu podľa § 43 medzi manažérom infraštruktúry a žiadateľom.

  B.

  Služby poskytované železničným podnikom

  1.

  Minimálny prístupový balík obsahuje

  a)

  spracovanie žiadosti o pridelenie kapacity,

  b)

  právo na využitie poskytnutej kapacity,

  c)

  použitie železničnej infraštruktúry, výhybiek a odbočiek,

  d)

  riadenie vlakov, vrátane signalizácie, regulácie, odbavovania, spojenia a zabezpečenia informácií ...

  e)

  používanie zariadenia na dodávku elektrického trakčného prúdu, ak je k dispozícii,

  f)

  ostatné informácie potrebné na uskutočnenie alebo prevádzku dopravných služieb, na ktoré bola ...

  2.

  Prístup vrátane traťového prístupu sa poskytuje k týmto servisným zariadeniam, ak existujú, ...

  a)

  stanice osobnej dopravy, ich budovy a iné zariadenia vrátane zariadení pre informácie týkajúce ...

  b)

  nákladné terminály,

  c)

  zriaďovacie stanice a zariadenia na zoraďovanie vlakov vrátane zariadení na posun,

  d)

  odstavné koľaje, ktorými sa rozumejú koľaje osobitne určené na dočasné odstavenie vozňov medzi ...

  e)

  údržbárske zariadenia okrem zariadení na údržbárske služby veľkého rozsahu, ktoré sú určené ...

  f)

  iné technické zariadenia vrátane zariadení na čistenie a umývanie,

  g)

  zariadenia v námorných a vnútrozemských prístavoch spojené so železničnými činnosťami, ...

  h)

  pomocné zariadenia,

  i)

  zariadenia na doplnenie paliva a dodávku paliva v týchto zariadeniach, za ktoré by sa mali úhrady ...

  3.

  Doplnkové služby môžu zahŕňať

  a)

  trakčný prúd,

  b)

  predbežné vykurovanie osobných vlakov,

  c)

  služby na základe špecifických dohôd so zákazníkmi o kontrole prepravy nebezpečného tovaru ...

  4.

  Vedľajšie služby môžu zahŕňať

  a)

  prístup k telekomunikačnej sieti,

  b)

  poskytovanie doplnkových informácií,

  c)

  technickú kontrolu vozidlového parku železničných vozidiel,

  d)

  služby predaja prepravných dokladov na staniciach osobnej dopravy,

  e)

  údržbárske služby veľkého rozsahu, ktoré sa poskytujú v údržbárskych zariadeniach určených ...

  Príloha č. 13a k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  POŽIADAVKY NA NÁKLADY A ÚHRADY SÚVISIACE SO ŽELEZNIČNOU INFRAŠTRUKTÚROU

  Systém výkonnosti vychádza z týchto zásad:

  a)

  V záujme dosiahnutia schválenej úrovne výkonnosti a neohrozenia ekonomickej životaschopnosti služby ...

  b)

  Manažér infraštruktúry oznámi železničným podnikom cestovný poriadok, na základe ktorého ...

  c)

  Príčiny všetkých meškaní sa zaradia do jednej z týchto tried alebo podtried meškaní:

  1.

  Riadenie prevádzky alebo plánovania, za ktoré je zodpovedný manažér infraštruktúry

  1.1

  Zostavovanie cestovného poriadku

  1.2

  Zoraďovanie vlaku

  1.3

  Chyby v prevádzkovom postupe

  1.4

  Nesprávne uplatňovanie pravidiel prednosti

  1.5

  Zamestnanci

  1.6

  Iné príčiny

  2.

  Zariadenia infraštruktúry, za ktoré je zodpovedný manažér infraštruktúry

  2.1

  Zabezpečovacie zariadenia

  2.2

  Priecestné zabezpečovacie zariadenia na úrovňových priecestiach

  2.3

  Telekomunikačné zariadenia

  2.4

  Napájacie zariadenia

  2.5

  Trať

  2.6

  Budovy

  2.7

  Zamestnanci

  2.8

  Iné príčiny

  3.

  Príčiny súvisiace s inžinierskymi stavbami, za ktoré je zodpovedný manažér infraštruktúry ...

  3.1

  Plánované stavebné práce

  3.2

  Odchýlky od plánu pri realizácii stavebných prác

  3.3

  Obmedzenie rýchlosti v dôsledku poruchy na trati

  3.4

  Iné príčiny

  4.

  Príčiny, za ktoré sú zodpovední iní manažéri infraštruktúry

  4.1

  Príčiny, za ktoré je zodpovedný predchádzajúci manažér infraštruktúry

  4.2

  Príčiny, za ktoré je zodpovedný nasledujúci manažér infraštruktúry

  5.

  Obchodné príčiny, za ktoré je zodpovedný železničný podnik

  5.1

  Prekročenie času pobytu

  5.2

  Žiadosť železničného podniku

  5.3

  Činnosti súvisiace s nakládkou

  5.4

  Nesprávne naloženie nákladu

  5.5

  Komerčná príprava vlaku

  5.6

  Zamestnanci

  5.7

  Iné príčiny

  6.

  Koľajové vozidlá, za ktoré je zodpovedný železničný podnik

  6.1

  Plánovanie obehu vozidiel alebo zmena plánu obehu vozidiel

  6.2

  Zoraďovanie vlaku železničným podnikom

  6.3

  Problémy týkajúce sa vozňov osobnej prepravy (osobná doprava)

  6.4

  Problémy týkajúce sa nákladných vozňov (nákladná doprava)

  6.5

  Problémy týkajúce sa vozidiel, rušňov a motorových vozňov

  6.6

  Zamestnanci

  6.7

  Iné príčiny

  7.

  Príčiny, za ktoré sú zodpovedné iné železničné podniky

  7.1

  Príčiny, za ktoré je zodpovedný nasledujúci železničný podnik

  7.2

  Príčiny, za ktoré je zodpovedný predchádzajúci železničný podnik

  8.

  Vonkajšie príčiny, za ktoré nie je zodpovedný manažér infraštruktúry ani železničný podnik ...

  8.1

  Štrajk

  8.2

  Administratívne náležitosti

  8.3

  Vonkajší vplyv

  8.4

  Vplyvy počasia a prírodné príčiny

  8.5

  Meškanie pre vonkajšie príčiny na susednej sieti

  8.6

  Iné príčiny

  9.

  Sekundárne príčiny, za ktoré nie je zodpovedný manažér infraštruktúry ani železničný podnik ...

  9.1

  Mimoriadne udalosti, nehody a riziká

  9.2

  Obsadenie trate v dôsledku meškania vlastného vlaku

  9.3

  Obsadenie trate v dôsledku meškania iného vlaku

  9.4

  Obrat v konečnej stanici

  9.5

  Vlakový prípoj

  9.6

  Potrebné ďalšie vyšetrovanie

  d)

  Vždy, keď je to možné, musí zodpovednosť za meškanie niesť jediná organizácia, pričom sa ...

  e)

  Pri výpočte platieb sa zohľadní priemerné meškanie vlakových služieb s podobnými požiadavkami ...

  f)

  Manažér infraštruktúry oznámi železničným podnikom čo možno najskôr výpočet platieb splatných ...

  g)

  Pri sporoch týkajúcich sa systému výkonnosti je k dispozícii systém riešenia sporov, aby sa takéto ...

  h)

  Manažér infraštruktúry zverejní raz ročne priemernú úroveň výkonnosti, ktorú dosiahli železničné ...

  Príloha č. 13b k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  ÚČTOVNÉ INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ NA POŽIADANIE POSKYTNÚŤ REGULAČNÉMU ORGÁNU

  1.

  Oddelenie účtov

  a)

  výkazy ziskov a strát a súvaha oddelene pre nákladnú dopravu, osobnú dopravu a činnosti v oblasti ...

  b)

  podrobné informácie o jednotlivých zdrojoch a použití verejných finančných prostriedkov a iných ...

  c)

  kategórie nákladov a ziskov umožňujúce určiť, či došlo ku krížovým dotáciám medzi týmito ...

  d)

  metodika používaná na rozdeľovanie nákladov medzi rôzne činnosti,

  e)

  presné údaje o platbách medzi spoločnosťami, ak je regulovaný podnik súčasťou skupinovej štruktúry. ...

  2.

  Monitorovanie úhrad za traťový prístup

  a)

  rôzne kategórie nákladov železničnej infraštruktúry, a to najmä informácie o marginálnych/priamych ...

  b)

  informácie s cieľom umožniť monitorovanie jednotlivých úhrad za služby alebo skupiny služieb; ...

  c)

  náklady a príjmy za jednotlivé služby alebo skupiny služieb pri použití príslušnej metodiky ...

  3.

  Údaje o finančnej výkonnosti

  a)

  výkaz finančnej výkonnosti,

  b)

  súhrnný výkaz výdavkov,

  c)

  výkaz výdavkov na údržbu,

  d)

  výkaz prevádzkových výdavkov,

  e)

  výkaz príjmov,

  f)

  dodatočné poznámky, ktoré slúžia na objasnenie a vysvetlenie výkazov.

  Príloha č. 14 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  KONTROLNÉ PARAMETRE NA UVEDENIE VOZIDIEL, KTORÉ NIE SÚ V ZHODE S TECHNICKÝMI ŠPECIFIKÁCIAMI INTEROPERABILITY, DO PREVÁDZKY A ZATRIEDENIE VNÚTROŠTÁTNYCH PREDPISOV

  1.

  Zoznam parametrov

  1.1

  Všeobecná dokumentácia

  Zahŕňa všeobecnú dokumentáciu vrátane opisu nového, obnoveného alebo modernizovaného vozidla ...

  1.2

  Konštrukčné a mechanické časti

  Zahŕňa napríklad mechanickú pevnosť a prepojenie medzi vozidlami vrátane ťahadlového a nárazníkového ...

  1.3

  Interakcia vozidlo – koľaj a obrys vozidla

  Zahŕňa napríklad mechanické rozhrania s infraštruktúrou vrátane statického a dynamického správania, ...

  1.4

  Brzdové zariadenia

  Zahŕňa napríklad komponenty brzdového zariadenia vrátane protisklzovej ochrany, brzdové ovládacie ...

  1.5

  Zariadenia slúžiace pre cestujúcich

  Zahŕňa napríklad zariadenia pre cestujúcich a prostredie pre cestujúcich vrátane okien a dverí ...

  1.6

  Environmentálne podmienky a aerodynamické účinky

  Zahŕňajú vplyv životného prostredia na vozidlo a vplyv vozidla na životné prostredie vrátane ...

  1.7

  Požiadavky na vonkajšie varovanie, označenie, funkcie a integritu softvéru

  Zahŕňa napríklad bezpečnostné funkcie s vplyvom na správanie vlaku vrátane vlakového vedenia. ...

  1.8

  Vozidlový zdroj napájania a riadiace systémy

  Zahŕňa napríklad vozidlové pohonné, napájacie a riadiace systémy, ako aj rozhranie vozidla a ...

  1.9

  Zariadenia pre personál, rozhrania a prostredie

  Zahŕňa napríklad vozidlové zariadenia, rozhrania, pracovné podmienky a prostredie pre personál ...

  1.10

  Požiarna bezpečnosť a evakuácia

  1.11

  Servis

  Zahŕňa napríklad vozidlové zariadenia a rozhrania na výkon servisu.

  1.12

  Vozidlové zariadenia riadenia, zabezpečenia a návestenia

  Zahŕňa napríklad všetky vozidlové zariadenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti, pre riadenie ...

  1.13

  Špecifické prevádzkové požiadavky

  Zahŕňa napríklad špecifické prevádzkové požiadavky na vozidlá vrátane režimu prevádzky pri ...

  1.14

  Zariadenia pre dopravu nákladu

  Zahŕňa napríklad špecifické požiadavky na zariadenia a prostredie týkajúce sa dopravy nákladu ...

  2.

  Zatriedenie predpisov

  Vnútroštátne predpisy týkajúce sa parametrov uvedených v oddiele 1 sa zaraďujú do jednej z nasledujúcich ...

  Skupina A

  Skupina A zahŕňa:

  Skupina B

  Skupina B zahŕňa všetky predpisy, ktoré nepatria do pôsobnosti skupiny A alebo C alebo ktoré ešte ...

  Skupina C

  Skupina C zahŕňa úplne nevyhnutné predpisy súvisiace s technickými charakteristikami infraštruktúry ...

  Príloha č. 15 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný ...

  2.

  Smernica Komisie 2014/88/EÚ z 9. júla 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc ...

  5.

  Smernica Komisie 2011/18/EÚ z 1. marca 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici ...

  6.

  Smernica Komisie 2013/9/EÚ z 11. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho ...

  7.

  Smernica Komisie 2014/38/EÚ z 10. marca 2014, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu ...

  8.

  Smernica Komisie 2014/106/EÚ z 5. decembra 2014, ktorou sa menia prílohy V a VI k smernici Európskeho ...

Poznámky

 • 1)  § 43d a 43e zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 2)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 59 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. § 14 ods. 1 zákona ...
 • 4)  § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  § 3 ods. 3 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení ...
 • 5)  Zákon č. 282/2015 Z. z.
 • 6)  § 18 ods. 2 a 10 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...
 • 7)  Zákon č. 8 /2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 8)  § 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
 • 9)  § 12 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 10)  § 130 ods. 5 Trestného zákona.§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 ...
 • 11a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 12)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky ...
 • 12a)  § 2 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona ...
 • 13)  Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
 • 14)  § 10 až 13 zákona č. 514/2009 Z. z.
 • 14a)  Čl. 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 869/2014 z 11. augusta 2014 o nových službách ...
 • 15)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 15a)  § 16 až 17 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ...
 • 16)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach ...
 • 17)  Zmluva o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
 • 18)  Článok 3 ods. 1 deviaty bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra ...
 • 19)  Článok 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ...
 • 20)  Napríklad rozhodnutie Komisie 2006/920/ES z 11. augusta 2006 o technickej špecifikácii interoperability ...
 • 21)  § 5 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z.
 • 22)  § 12 a 13 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 31 a 32 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
 • 24)  § 15 a 16 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 25)  § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Článok 19 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 881/2004.
 • 27)  Článok 18 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 881/2004 v platnom znení.
 • 27a)  Rozhodnutie Komisie 2007/756/ES z 9. novembra 2007, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného ...
 • 27b)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/633/EÚ z 15. septembra 2011 o spoločných špecifikáciách ...
 • 28)  § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 z 13. júna 2007 o používaní spoločných európskych vzorov ...
 • 30)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...
 • 31)  Príloha H nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003.
 • 31a)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 z 10. mája 2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných ...
 • 31aa)  Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ...
 • 31ab)  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. ...
 • 31b)  Čl. 9 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej ...
 • 32)  § 105 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 106 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 35)  § 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 36)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 36a)  § 17 ods. 1 a § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...
 • 36b)  Čl. 30 ods. 3 a čl. 31 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/796.
 • 37)  Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (oznámenie Ministerstva ...
 • 38)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej ...
 • 1)  Napríklad rozhodnutie Komisie 2006/861/ES z 28. júla 2006 o technickej špecifikácii interoperability ...
 • 1)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej ...
 • 1)  Smernica 2008/57/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore