Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah a forma žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a spôsob overenia odbornej spôsobilosti 49/2024 účinný od 01.04.2024

Platnosť od: 15.03.2024
Účinnosť od: 01.04.2024
Autor: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Stavebníctvo a architektúra
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah a forma žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a spôsob overenia odbornej spôsobilosti 49/2024 účinný od 01.04.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 49/2024 s účinnosťou od 01.04.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje obsah a forma žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a spôsob overenia odbornej spôsobilosti

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
(1)

Žiadosť o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a na overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadosť“) sa doručuje úradu elektronicky prostredníctvom formulára v informačnom systéme územného plánovania a výstavby; vzor žiadosti je uvedený v prílohe.

(2)

K žiadosti sa prikladá

a)

doklad o dosiahnutom vzdelaní podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona s uvedením špecializácie okrem prípadu podľa § 13 ods. 5 druhej vety zákona,

b)

profesijný životopis s uvedením dĺžky praxe, zamerania praxe a stručného prehľadu doterajšej činnosti pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie okrem prípadu podľa § 13 ods. 5 druhej vety zákona,

c)

doklad o dĺžke praxe a zameraní praxe pre orgán územného plánovania okrem prípadu podľa § 13 ods. 5 druhej vety zákona,

d)

prehľad činnosti v obstarávaní najmenej jednej územnoplánovacej dokumentácie v období posledných troch rokov v prípade podľa § 13 ods. 5 druhej vety zákona.

§ 2

Odborná spôsobilosť sa získava absolvovaním odbornej prípravy a úspešným vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou na overovanie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie orgánmi územného plánovania (ďalej len „komisia“).

§ 3
(1)

Členmi komisie sú predseda, podpredseda a ďalší piati členovia. Členstvo v komisii je nezastupiteľné.

(2)

Členom komisie môže byť len osoba odborne spôsobilá na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie orgánmi územného plánovania.

(3)

Členov komisie vymenúva a odvoláva predseda úradu zo zamestnancov úradu a z odborníkov z teórie a praxe.

(4)

Členstvo v komisii zaniká doručením písomného vzdania sa členstva, odvolaním, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(5)

Tajomníka komisie vymenúva a odvoláva predseda úradu zo zamestnancov úradu; tajomník komisie nie je členom komisie.

§ 4
(1)

Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej piati členovia komisie.

(2)

Komisia zasadá podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, ak je podaných najmenej päť žiadostí.

(3)

Komisia

a)

overuje skúškou odbornú spôsobilosť žiadateľa o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a na overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadateľ“),

b)

zodpovedá za vykonanie a riadny priebeh skúšky,

c)

objektívne a nestranne hodnotí odpovede žiadateľa,

d)

zaznamenáva do hodnotiaceho hárku výsledky ústnej časti skúšky.

(4)

Predseda

a)

zvoláva komisiu a riadi jej činnosť,

b)

oznamuje žiadateľovi výsledok skúšky,

c)

podpisuje zápis o priebehu a výsledku skúšky každého žiadateľa, protokol o priebehu skúšky a preukaz o odbornej spôsobilosti žiadateľa,

d)

rozhoduje o sporných otázkach súvisiacich so skúškou.

(5)

Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda.

(6)

Tajomník komisie

a)

eviduje žiadosť a prílohy k žiadosti,

b)

komunikuje so žiadateľom elektronicky,

c)

zverejňuje termín konania odbornej prípravy a termín skúšky na webovom sídle úradu,

d)

vykonáva administratívne a organizačné činnosti komisie,

e)

overuje pred skúškou totožnosť žiadateľa na základe platného preukazu totožnosti a oboznamuje žiadateľa s organizáciou skúšky a spôsobom hodnotenia výsledkov skúšky,

f)

vypracúva zápis o priebehu a výsledku skúšky každého žiadateľa a následne vypracúva protokol o priebehu skúšky,

g)

zabezpečuje archiváciu dokumentácie z vykonaných skúšok a vedenie registra odborne spôsobilých osôb a jeho aktualizáciu v informačnom systéme územného plánovania a výstavby a na webovom sídle úradu.

§ 5
(1)

Skúškou sa overuje odborná spôsobilosť žiadateľa na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie orgánmi územného plánovania a znalosť právnych predpisov v oblasti územného plánovania, urbanizmu, dopravy, ochrany životného prostredia, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, ochrany pamiatkového fondu a zdravotníctva.

(2)

Podmienkou pre účasť žiadateľa na skúške je absolvovanie odbornej prípravy.

(3)

Oznámenie o konaní odbornej prípravy sa zverejní najneskôr 30 dní pred termínom jej konania na svojom webovom sídle.

(4)

Žiadateľ sa pozve na skúšku do 30 dní od vykonania odbornej prípravy, najmenej 15 dní pred dňom konania skúšky.

§ 6
(1)

Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti, ktoré sa konajú v jeden deň.

(2)

Písomná časť skúšky obsahuje 30 otázok vo forme testu. Žiadateľ odpovedá vyznačením jednej odpovede z troch ponúknutých možností. Každá správna odpoveď sa hodnotí udelením jedného bodu. Za úspešné vykonanie písomnej časti skúšky sa považuje správne zodpovedanie najmenej 27 otázok. Čas na vykonanie písomnej časti skúšky je 60 minút. Písomnú časť skúšky vyhodnotí člen komisie poverený predsedom.

(3)

Ústnu časť skúšky možno vykonať až po úspešnom vykonaní písomnej časti skúšky. Na ústnej časti skúšky si žiadateľ náhodne vyberá tri otázky z okruhu znalostí požadovaných na overenie odbornej spôsobilosti. Každá odpoveď na otázku je samostatne hodnotená každým členom komisie od nula do päť bodov.

(4)

Komisia vyhodnocuje výsledky ústnej časti skúšky klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Klasifikačným stupňom „vyhovel“ sa hodnotia výsledky žiadateľa, ak získa 80 % bodov v celkovom hodnotení ústnej časti skúšky.

(5)

Predseda po ukončení ústnej časti skúšky oboznámi žiadateľa s výsledkom jej hodnotenia.

§ 7
(1)

Ak žiadateľ na skúške nevyhovel, môže podať žiadosť o opakovanú skúšku, ktorá sa uskutoční najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa konania skúšky, na ktorej bol žiadateľ hodnotený kvalifikačným stupňom „nevyhovel“. K žiadosti o opakovanú skúšku sa doklady podľa § 1 ods. 2 neprikladajú.

(2)

Ak sa žiadateľ, ktorý sa pre vážne dôvody nemôže zúčastniť skúšky, písomne neospravedlní do piatich dní odo dňa konania skúšky, hodnotí sa klasifikačným stupňom „nevyhovel“.

(3)

Žiadateľ, ktorý sa nezúčastní skúšky do jedného roka od absolvovania odbornej prípravy, absolvuje odbornú prípravu opätovne.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2024.

Martin Hypký v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 49/2024 Z. z.

    Prevziať prílohu - Vzor – ŽIADOSŤ o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a na overenie odbornej spôsobilosti

Načítavam znenie...
MENU
Hore