Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 22.07.2005
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST24 JUD7922 DS14 EU PP11 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 326/2005 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 355/2019


§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
lesom ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, organizmy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom,
b)
lesným porastom súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných pozemkoch,
c)
ekologickou stabilitou lesa schopnosť lesa odolávať alebo sa vyrovnať s vonkajšími, ale aj s vnútornými vplyvmi bez trvalého narušenia funkčnej štruktúry lesa,
d)
biologickou diverzitou rozmanitosť lesných ekosystémov a rôznorodosť v rámci druhov organizmov žijúcich v lesnom ekosystéme a medzi nimi,
e)
funkciami lesov úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia a objekt hospodárskeho využívania; členia sa na mimoprodukčné funkcie a na produkčné funkcie,
f)
mimoprodukčnými funkciami lesov ekologické funkcie, ktorými sú pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická funkcia a spoločenské funkcie, ktorými sú najmä zdravotná, kultúrna, výchovná, rekreačná, prírodoochranná a vodoochranná funkcia,
g)
produkčnými funkciami lesov funkcie, ktorých výsledkom sú úžitky z lesov spravidla materiálovej povahy,
h)
hospodárením v lesoch odborná činnosť zameraná na pestovanie lesa, ochranu lesa a ostatné činnosti potrebné na zabezpečenie funkcií lesov,
i)
trvalo udržateľným hospodárením v lesoch hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa pri zohľadnení existujúcich prírodných rizík zachovala alebo zlepšovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov,
j)
diferencovaným hospodárením v lesoch cieľavedomý systém hospodárenia v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácii programu starostlivosti o lesy (§ 40),
k)
bežným hospodárením v lesoch taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy dreva, sprístupňovania lesa, lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany lesa, ktorý aj bez požiadaviek vyplývajúcich zo zákazov alebo iných podmienok a obmedzení ustanovených osobitnými predpismi1b) alebo zo zákazov alebo iných podmienok a obmedzení uložených na ich základe umožňuje pri dodržaní tohto zákona trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch; zákazy alebo iné podmienky a obmedzenia ustanovené týmito osobitnými predpismi nie sú touto definíciou dotknuté,
l)
spôsobom hospodárenia v lesoch (ďalej len „hospodársky spôsob“) systém hospodárenia a využívania lesov v rámci ich produkčnej doby charakterizovaný obnovnými postupmi, spôsobom a zameraním výchovy lesa,
m)
pestovaním lesov súbor činností zameraných na semenárstvo, škôlkarstvo, zakladanie, obnovu a výchovu lesa, s cieľom zabezpečiť trvalé plnenie funkcií lesov,
n)
škodlivým činiteľom činiteľ, ktorý môže spôsobiť zníženie odolnosti lesa, jeho ekologickej stability, poškodiť alebo zničiť les alebo jeho časti; člení sa na
1.
biotický, ktorým je najmä hmyz, zver alebo iný živý organizmus,
2.
abiotický, ktorým je najmä vietor, povodeň, sucho, námraza, sneh alebo iný prírodný jav,
3.
antropogénny, ktorým je negatívne pôsobenie ľudskej činnosti, najmä znečistenie ovzdušia znečisťujúcimi látkami podľa osobitného predpisu2) (ďalej len „imisie“),
o)
ochranou lesa súbor činností zameraných na udržanie a zvyšovanie odolnosti lesov, ich ekologickej stability a odstraňovanie následkov spôsobených škodlivými činiteľmi,
p)
obhospodarovateľom lesa fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 1,
q)
správcom právnická osoba, ktorej jej zakladateľ alebo zriaďovateľ zveril do správy lesný majetok vo vlastníctve štátu; za správcu sa považuje tiež právnická osoba, ktorá má takéto postavenie podľa osobitných predpisov,3)
r)
vlastníkom lesa malej výmery vlastník alebo spoluvlastník lesného pozemku alebo viacerých rozdrobených lesných pozemkov, ktorých súhrnná výmera v rámci jedného lesného celku nepresahuje 50 hektárov,
s)
energetickým porastom lesný porast s maximálnou produkčnou funkciou spravidla v priebehu prvých 15 rokov, z ktorej úžitky sa využívajú najmä na výrobu energie,
t)
lesnou plantážou lesný porast tvorený jedným druhom alebo dvomi druhmi drevín s pravidelným rozostupom a rovnakým vekom, s maximálnou produkčnou funkciou, z ktorej úžitky sa využívajú na priemyselné použitie; nachádzajú sa spravidla na stanovištiach s vysokým produkčným potenciálom,
u)
skusnou plochou lesný pozemok alebo jeho časť, ktorá slúži na sledovanie, hodnotenie a zisťovanie stavu a vývoja lesa,
v)
porastom základná jednotka priestorového rozdelenia lesa alebo jej časť so skutočnou výmerou, pre ktorú sa vyhotovuje opis porastu v programe starostlivosti o lesy,
w)
lesnou cestou účelová komunikácia3aa) určená na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, ktorá má vybudované zemné teleso a aspoň jednoduché odvodnenie,
x)
prírode blízkym hospodárením v lesoch pestovné a obnovné postupy zamerané na vytváranie a pestovanie lesov s diferencovanou vekovou, druhovou, genetickou a priestorovou štruktúrou v maximálnej možnej miere sa približujúcou prirodzeným lesom charakteristickým pre podmienky danej lokality; tieto postupy v maximálnej možnej miere využívajú prírodné procesy, najmä prirodzenú obnovu drevín, regeneračnú schopnosť lesného ekosystému, individuálny výškový a hrúbkový rast stromov, schopnosť autoredukcie a tvarovú premenlivosť lesných drevín.
zobraziť paragraf
§ 3
Lesné pozemky

(1)
Lesné pozemky sú pozemky
a)
s lesnými porastmi,
b)
dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby,
c)
na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady,
d)
o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich,
e)
bez lesných porastov,
1.
ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky,
2.
ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové plochy pre zver, rašeliniská, sutiny, skaly a prameniská,
3.
nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií,
f)
vyhlásené za lesné pozemky podľa odsekov 2 a 3 alebo osobitných predpisov,3a)
g)
na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.
(2)

(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže so súhlasom vlastníka alebo správcu za lesné pozemky vyhlásiť pozemky okrem poľnohospodárskej pôdy,6) ktoré
a)
sú porastené lesnými drevinami a plnia funkcie lesov,
b)
treba zalesniť najmä na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov,
c)
boli vyňaté z plnenia funkcií lesov, ale dôvod na ich vyňatie zanikol.
(4)
Rozhodnutia podľa odsekov 2 a 3 orgány štátnej správy lesného hospodárstva spolu s geometrickým plánom alebo kópiou katastrálnej mapy, ak ide o celú parcelu, predkladajú príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností.5)
zobraziť paragraf
§ 4a
Zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov

(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zapisuje do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa
a)
na základe návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4 písm. a),
b)
na základe nájomného vzťahu podľa § 51c alebo osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d alebo
c)
ktorým je vlastník alebo správca, ak ide o porast, ku ktorému nebol zaevidovaný obhospodarovateľ lesa podľa písmena a) alebo písmena b); ak ide o porast v spoluvlastníctve viacerých osôb, zapisuje do evidencie lesných pozemkov
1.
vlastníka alebo správcu s najväčším podielom v poraste alebo v časti porastu, ak ide o prípad podľa odseku 5 písm. c) druhého bodu, alebo
2.
ak je v poraste alebo v jeho časti viac vlastníkov s rovnakým najväčším podielom, toho vlastníka s najvyšším podielom, ktorý je v poradí vlastníkov zapísaných na liste vlastníctva uvedený ako prvý.
(2)
Účastníkom konania o zápise do evidencie lesných pozemkov je osoba, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ lesa podľa odseku 1, a obhospodarovateľ lesa, ktorého práva a povinnosti zanikajú zápisom osoby, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ lesa podľa odseku 1.
(3)
Konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov sa začína
a)
podaním návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4,
b)
na základe oznámenia podľa § 4b ods. 2 písm. d) alebo e) alebo ods. 5, alebo
c)
ak sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva dozvie o skutočnostiach podľa § 4b ods. 2 písm. d) alebo e) alebo ods. 5.
(4)
Návrh na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 1 písm. a) podáva osoba, ktorá má byť zapísaná ako obhospodarovateľ lesa; návrh obsahuje
a)
identifikačné údaje osoby, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ lesa, v rozsahu
1.
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
zoznam porastov alebo častí porastov podľa obhospodarovateľa lesa, hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2, ktorí majú byť zapísaní do evidencie lesných pozemkov, ak ide o prípad podľa odseku 5 písm. c) druhého bodu,
c)
dátum a podpis účastníka konania, ktorý návrh podáva.
(5)
Prílohou k návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov je
a)
identifikácia dotknutých lesných pozemkov podľa stavu katastra nehnuteľností7) a jednotiek priestorového rozdelenia (§ 39 ods. 1),
b)
doklad preukazujúci právny vzťah k lesným pozemkom, ktoré sú predmetom evidencie lesných pozemkov, s členením podľa právneho vzťahu k lesnému pozemku na základe vlastníctva, správy, nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu podľa § 51 a § 659 až 684 Občianskeho zákonníka, nájmu vzniknutému na základe osobitných predpisov7a) alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,7b)
c)
doklad
1.
preukazujúci, že došlo k dohode o hospodárení so spoločnou vecou podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak je porast v spoluvlastníctve viacerých osôb a obhospodarovanie lesa bude zabezpečované jedným obhospodarovateľom lesa; doklad sa nevyžaduje, ak ide o porast podľa § 51a ods. 8, alebo
2.
ktorým je písomná dohoda podľa § 36 ods. 2, ak ide o porast, ktorý je spoločnou vecou, a obhospodarovanie lesa bude zabezpečované viacerými obhospodarovateľmi lesa, a
d)
písomná zmluva s hospodárom alebo právnickou osobou podľa § 47 ods. 2 preukazujúca zabezpečenie výkonu činnosti hospodára podľa § 48, ktorá nadobúda účinnosť najskôr dňom nadobudnutia práv a povinností obhospodarovateľa lesa; písomnú zmluvu nepredkladá právnická osoba podľa § 47 ods. 2, ktorá oznamuje hospodára, ktorého prostredníctvom zabezpečí na lesných pozemkoch odborné hospodárenie v lesoch,
e)
ak je lesný pozemok predmetom osobitného obhospodarovania lesa na ktorom povinnosti obhospodarovateľa lesa vykonáva správca, stanovisko správcu, že k lesnému pozemku pohľadávka podľa § 51e ods. 2 nie je evidovaná, inak predloží súhlas správcu s ukončením osobitného obhospodarovania lesa.
(6)
Ak návrh na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov nemá náležitosti podľa odsekov 4 a 5, orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyzve účastníka konania, ktorý návrh podal, aby návrh do desiatich pracovných dní doplnil alebo odstránil jeho nedostatky; na podanie návrhu podľa odseku 4 sa primerane použije § 19 ods. 1, 2, 4 a 5, § 27, § 29 ods. 1 a 5 a § 30 správneho poriadku.
(7)
Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva začne konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 3 písm. b) alebo písm. c), vyzve vlastníka alebo správcu, aby podal návrh podľa odseku 4 najneskôr 15 dní pred ukončením nájomného vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku, alebo do 15 dní odo dňa doručenia výzvy, ak nájomný vzťah alebo obdobný právny vzťah k lesnému pozemku skončí alebo skončil pred uplynutím tejto lehoty, a upozorní ho, že ak návrh nepodá alebo neoznámi, že návrh podá iná osoba, zapíše do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa podľa odseku 1 písm. c) alebo začne konanie podľa § 51d. Obhospodarovateľ lesa doteraz zapísaný v evidencii lesných pozemkov má do zápisu obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov povinnosť zdržať sa výkonu práv a povinností obhospodarovateľa lesa okrem povinností podľa § 4b ods. 3 písm. b) a c), čo mu orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne oznámi po začatí konania o zápise do evidencie lesných pozemkov.
(8)
Ak orgánu štátnej správy lesného hospodárstva boli predložené návrhy na zápis viacerých obhospodarovateľov lesa k tomu istému porastu alebo jeho časti, alebo počas konania zistí, že viac osôb uplatňuje právo na obhospodarovanie lesa, preruší konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov a vyzve účastníkov konania na odstránenie tohto sporu; na prerušenie konania sa primerane použije § 40 správneho poriadku.
(9)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva
a)
rozhodne o zápise do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa a hospodára alebo právnickú osobu podľa § 47 ods. 2 k porastu alebo jeho časti do 30 dní odo dňa začatia konania podľa odseku 3 písm. a),
b)
zapíše do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa k porastu alebo jeho časti bezodkladne na základe vzniku nájomného vzťahu podľa § 51c alebo osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d a účastníkom konania vydá potvrdenie, ktoré obsahuje údaje podľa odseku 10.
(10)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí o zápise do evidencie lesných pozemkov uvedie tieto údaje:
a)
označenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
zoznam parciel alebo ich častí podľa registra C a registra E katastra nehnuteľností a zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa, na ktorých bude obhospodarovateľ lesa zabezpečovať odborné hospodárenie v lesoch,
c)
identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa podľa odseku 4 písm. a) okrem dátumu a miesta narodenia,
d)
deň, ktorým obhospodarovateľovi lesa vznikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa,
e)
dátum, ktorým obhospodarovateľovi lesa zanikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa, ak zánik týchto práv a povinností vyplýva z dokladov podľa odseku 5 písm. b) alebo c),
f)
identifikačné údaje hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2, s ktorou má obhospodarovateľ lesa uzatvorenú písomnú zmluvu na výkon činnosti podľa § 48, v rozsahu podľa odseku 4 písm. a) okrem dátumu a miesta narodenia,
g)
dátum vydania rozhodnutia.
(11)
Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyhovie návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov v plnom rozsahu, rozhodnutie o zápise do evidencie lesných pozemkov neobsahuje odôvodnenie.
(12)
Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva nevyhovie návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov v plnom rozsahu, vykoná zápis obhospodarovateľa lesa a hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2 do evidencie lesných pozemkov k porastu alebo jeho časti v rozsahu, v ktorom návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov vyhovie.
(13)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne zašle účastníkom konania oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zápise do evidencie lesných pozemkov. Ak bolo proti rozhodnutiu o zápise do evidencie lesných pozemkov podané odvolanie len v časti rozhodnutia podľa § 4c ods. 3, orgán štátnej správy lesného hospodárstva v oznámení podľa prvej vety zároveň uvedie, v ktorej časti napadnuté rozhodnutie nadobúda právoplatnosť.
(14)
Ak sa všetci účastníci konania o zápise do evidencie lesných pozemkov vzdali odvolania písomne alebo ústne do zápisnice, orgán štátnej správy lesného hospodárstva nevyhotovuje písomné rozhodnutie ale rozhodnutie vyznačí v spise, bezodkladne vykoná zápis do evidencie lesných pozemkov a účastníkom konania vydá potvrdenie, ktoré obsahuje údaje podľa odseku 10.
(15)
Na rozhodnutie o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 9 písm. a) a odsekov 10 až 14 sa primerane použije § 46, 47, § 51 ods. 3 a § 52 správneho poriadku.
zobraziť paragraf
§ 4c
Odvolanie a návrh na preskúmanie mimo odvolacieho konania

(1)
Odvolanie proti rozhodnutiu o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 9 písm. a) alebo návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže podať v časti, ktorá sa ho týka,
a)
účastník konania podľa § 4a ods. 2, iná fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak preukáže, že v čase vydania rozhodnutia mala právny vzťah k dotknutým lesným pozemkom podľa § 4a ods. 5 písm. a) až c), alebo
b)
hospodár zapísaný v evidencii lesných pozemkov.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja7c) preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného odvolania alebo návrhu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
(3)
Ak je odvolanie podané len proti časti rozhodnutia, napadnuté rozhodnutie nadobúda v časti, proti ktorej nie je podané odvolanie, právoplatnosť uplynutím lehoty na podanie odvolania.
(4)
Ak sú na to dôvody, okresný úrad v sídle kraja napadnuté rozhodnutie zmení, inak odvolanie alebo návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania zamietne a rozhodnutie potvrdí
a)
do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia odvolania,
b)
do 20 pracovných dní odo dňa začatia konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
(5)
Ak okresný úrad v sídle kraja napadnuté rozhodnutie zmení, v rozhodnutí uvedie aj údaje podľa § 4a ods. 10 písm. d) až f). Rozhodnutie podľa
a)
odseku 4 písm. a) nadobúda právoplatnosť piatym pracovným dňom po jeho vydaní; okresný úrad v sídle kraja rozhodnutie zašle v deň jeho vydania orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,
b)
odseku 4 písm. b) okresný úrad v sídle kraja zašle bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, a účastníkom konania zašle oznámenie podľa § 4a ods. 13; na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia sa primerane vzťahuje odsek 3.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, vykoná zápis v evidencii lesných pozemkov bezodkladne po doručení rozhodnutia podľa odseku 5.
(7)
Obhospodarovateľ lesa zapísaný v evidencii lesných pozemkov je v porastoch, ktorých sa návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa odseku 1 týka, do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4 až 6 povinný zdržať sa výkonu práv a povinností obhospodarovateľa lesa okrem plnenia povinností pri ochrane lesa (§ 28) a vykonania mimoriadnej ťažby podľa § 31 ods. 3.
(8)
Na konanie o odvolaní a na konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa primerane použije § 53 až 58, § 59 ods. 4, § 60 až 61 a § 65 až 68 správneho poriadku.
zobraziť paragraf
§ 8
Rozhodovanie o vyňatí alebo obmedzení využívania

(1)
Pri rozhodovaní podľa § 5 ods. 1 je orgán štátnej správy lesného hospodárstva povinný posúdiť
a)
súlad zámeru podľa § 7 ods. 2 so zásadami ochrany lesných pozemkov podľa § 5 ods. 2,
b)
dodržanie podmienok podľa § 6 ods. 2 a 3 a § 7 ods. 2 a 3.
(2)
V rozhodnutí o vyňatí a v rozhodnutí o obmedzení využívania orgán štátnej správy lesného hospodárstva uvedie
a)
údaje z katastra nehnuteľností a z programu starostlivosti o lesy (§ 40) o lesných pozemkoch, ktorých sa rozhodnutie dotýka,
b)
účel, na ktorý sa rozhodnutie vydalo,
c)
druh pozemku, ak rozhodnutím dochádza k jeho zmene,
d)
súhlas a podmienky na vykonanie mimoriadnej ťažby na lesnom pozemku, o ktorom bolo rozhodnuté o vyňatí alebo obmedzení využívania; pri dočasnom vyňatí podľa § 7 ods. 1 písm. b) aj spôsob a termín rekultivácie,
e)
čas, na ktorý sa vyňatie alebo obmedzenie využívania povoľuje alebo časové etapy pri postupnom vynímaní,
f)
spôsob a termín vykonania rekultivácie pri dočasnom vyňatí,
g)
pri vyňatí výšku náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa (§ 9) a to aj pri oslobodení od úhrady (§ 9 ods. 7),
h)
podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana lesných pozemkov, a podmienky, ktoré vyplývajú z vyjadrenia dotknutého orgánu verejnej správy, vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa,
i)
povinnosť žiadateľa o vyňatie (§ 7 ods. 2) zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva doklad preukazujúci uhradenie náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa podľa § 9 do 15 dní od jej uhradenia,
j)
dôvody nesúhlasu s vyňatím alebo obmedzením využívania zistené pri posúdení podľa odseku 1,
k)
identifikačné údaje osoby podľa § 4a ods. 4 písm. a), ktorá po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyňatí alebo obmedzení využívania uvedenom v písmene d) zabezpečí povinnosti podľa § 4b ods. 2 písm. a) do začatia odlesňovania vyňatého pozemku podľa odseku 3 alebo do straty platnosti rozhodnutia o vyňatí alebo rozhodnutia o obmedzení využívania podľa odseku 4; na plnenie týchto povinností sa primerane vzťahujú § 24, § 28 a 36.
(3)
S odlesňovaním vyňatého pozemku možno začať až po uhradení náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa podľa § 9 okrem oslobodenia od odvodu podľa § 9 ods. 7 alebo uhrádzania v splátkach podľa § 9 ods. 10. Ak sa na ďalšie využitie vyňatého lesného pozemku vyžaduje rozhodnutie podľa osobitných predpisov,13) s jeho odlesňovaním sa nesmie začať pred nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.
(4)
Rozhodnutie o vyňatí a rozhodnutie o obmedzení využívania stráca platnosť
a)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
b)
ak do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti oprávnený subjekt nezačne vykonávať zámer, na ktorého uskutočnenie sa rozhodnutie vydalo; ak sa na ďalšie využitie vyňatého lesného pozemku vyžaduje rozhodnutie podľa osobitných predpisov,13) táto lehota plynie až od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
c)
pri výstavbe diaľnice a rýchlostnej cesty, ak do dvoch rokov odo dňa začatia verejného obstarávania podľa osobitného predpisu13aa) oprávnený subjekt nezačne vykonávať zámer, na ktorého uskutočnenie sa rozhodnutie vydalo.
(5)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý pôvodne rozhodol vo veci, po overení skutočného stavu pozemkov oznámi účastníkom pôvodného konania stratu platnosti rozhodnutia podľa odseku 4 a súčasne toto oznámenie doručí príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra,5) ktorý vyznačí zmenu druhu pozemku v katastri nehnuteľností. Na toto oznámenie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
(6)
Ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, vodné stavby na ochranu pred povodňami,13ab) výstavbu a prevádzku vodárenských zdrojov, verejných vodovodov a verejných kanalizácií,13ac) stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia,13ad) a výmera jednotlivých objektov nepresiahne 30 m2, alebo ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2, rozhodnutie o vyňatí alebo rozhodnutie o obmedzení využívania sa nevyžaduje; orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti investora vydá len záväzné stanovisko. Na vydanie záväzného stanoviska sa primerane použijú ustanovenia § 7 ods. 3 a § 7a ods. 2 a 6.
(7)
Čas platnosti rozhodnutia o dočasnom vyňatí lesného pozemku môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva predĺžiť na žiadosť osoby podľa § 7 ods. 2, ak ju podala pred uplynutím doby, na ktorú sa dočasné vyňatie alebo obmedzenie využívania lesného pozemku povoľuje. Doba dočasného vyňatia lesného pozemku ani po predĺžení nesmie presiahnuť dvadsať rokov.
(8)
Rozhodnutia o vyňatí alebo obmedzení využívania orgány štátnej správy lesného hospodárstva spolu s geometrickým plánom alebo kópiou katastrálnej mapy, ak ide o celú parcelu, predkladajú príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností;5) ak ide o rozhodnutie o dočasnom vyňatí alebo o obmedzení využívania na dobu dlhšiu ako tri roky, do katastra nehnuteľností sa údaje podľa odseku 2 písm. e) zapíšu formou poznámky.
zobraziť paragraf
§ 9
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa

(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, na ktorej žiadosť sa rozhodlo o vyňatí lesného pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. a) až d), f) a g), je povinná nahradiť stratu mimoprodukčných funkcií lesa (ďalej len „odvod“).
(2)
Základná výška odvodu je pri
a)
trvalom vyňatí súčinom hodnoty efektu mimoprodukčnej funkcie lesa za príslušný hospodársky súbor lesných typov za rubnú dobu uvedenej v prílohe č. 1 a príslušnej výmery,
b)
dočasnom vyňatí základná výška odvodu určená spôsobom uvedeným v písmene a) vydelená rubnou dobou uvedenou v programe starostlivosti o lesy alebo pokynoch na jeho vyhotovenie (§ 41 ods. 9) vynásobená počtom rokov dočasného vyňatia.
(3)
Základná výška odvodu sa zvyšuje za vyňatie lesného pozemku,
a)
na ktorom sa nachádzajú schválené zdroje lesného reprodukčného materiálu o 100 %,
b)
na vybudovanie skládky odpadov s výnimkou odpadov pri ťažbovej činnosti o 100 %,
c)
v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. a) až g) o 100 %, v lesoch osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. h) o 20 %.
(4)
Pri súbehu dôvodov zvýšenia základných výšok odvodu podľa odseku 3 sa percento zvýšenia spočítava.
(5)
Výška odvodu vypočítaná podľa odsekov 2 až 4 sa zvyšuje o 50 %, ak ide o trvalé vyňatie alebo dočasné vyňatie v okresoch Dunajská Streda, Senec, Šaľa, Galanta, Komárno a Trebišov.
(6)
Výška odvodu, ak ide o trvalé vyňatie, ktoré nasleduje bezprostredne po dočasnom vyňatí, sa vypočíta ako rozdiel medzi odvodom za trvalé vyňatie vypočítaným podľa odsekov 2 až 5 a zaplateným odvodom za dočasné vyňatie.
(7)
Od odvodu sa oslobodzuje vyňatie na
a)
účely súvisiace s obhospodarovaním lesov a poľovníctvom vrátane stavebnej činnosti,
b)
zriadenie vodárenských nádrží a vodojemov na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a ich prívodné potrubia, na zriadenie ochranných pásiem I. stupňa zdrojov pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva, na stavby protipovodňovej ochrany územia a na zriadenie ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, na zriadenie užších ochranných pásiem na tieto zdroje,
c)
výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I., II. a III. triedy, miestnych komunikácií, výstavbu železničných dráh vrátane ich súčastí,
d)
účely ochrany prírody vrátane stavebnej činnosti alebo na archeologické výskumy a vykopávky,
e)
účely týkajúce sa zabezpečenia úloh obrany štátu,
f)
týkajúce sa zabezpečenia ochrany života, zdravia, verejného poriadku alebo iného vládou Slovenskej republiky schváleného verejného záujmu,
g)
iné verejnoprospešné účely, účely podľa § 50b alebo ak vyňatý pozemok bude trvalo porastený stromovitými drevinami alebo krovitými drevinami.
(8)
Ak nebol dodržaný účel podľa odseku 7, pre ktorý bola právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 od odvodu oslobodená alebo ak neboli dodržané podmienky rozhodnutia o vyňatí, je právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 povinná zaplatiť odvod vypočítaný podľa odsekov 2 až 6.
(9)
Výšku odvodu podľa odsekov 2 až 6 vypočíta orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b). Ak predpokladaná výška odvodu presiahne hodnotu 1000 eur alebo ak sa vyňatie požaduje v rozsahu väčšom ako 1 000 m2, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v odôvodnených prípadoch od osoby podľa odseku 1 žiadať výpočet odvodu znaleckým posudkom.13a)
(10)
Odvod vypočítaný podľa odsekov 2 až 6 sa platí jednorazovo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyňatí okrem významných investícií,14) pri ktorých sa odvod platí v splátkach rovnomerne rozvrhnutých do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Odvod podľa odseku 8 sa platí do jedného roka od vzniku skutočností uvedených v odseku 8. Ak nebol odvod v týchto lehotách zaplatený, je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná za každý deň omeškania zaplatiť penále vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy, a to počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti.
(11)
Ak rozhodnutie o vyňatí stratilo platnosť podľa § 8 ods. 4 písm. b), má právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 nárok na vrátenie odvodu, ktorý už uhradila. Nárok na vrátenie odvodu možno uplatniť do jedného roka odo dňa straty platnosti rozhodnutia na orgáne štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhodnutie vydal.
(12)
Výpočet odvodu znaleckým posudkom podľa odseku 9 nemôže vykonávať zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v rámci územnej pôsobnosti tohto orgánu.
(13)
Odvod a penále podľa odseku 10 sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 14
Lesy osobitného určenia

(1)
Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu (ďalej len „osobitný režim hospodárenia“).
(2)
Za lesy osobitného určenia možno vyhlásiť lesy
a)
v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa,18) ak pri odberoch vody z povrchového zdroja alebo podzemného zdroja možno zabezpečiť výdatnosť a kvalitu vodného zdroja len prostredníctvom osobitného režimu hospodárenia,
b)
v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd a vo vnútornom kúpeľnom území kúpeľného miesta,19)
c)
prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou,
d)
vo zverniciach a bažantniciach,20)
e)
v chránených územiach,21) v územiach medzinárodného významu21a) a na lesných pozemkoch s výskytom chránených druhov,
f)
v zriadených génových základniach lesných drevín,22)
g)
určené na lesnícky výskum a lesnícku výučbu,
h)
vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu podľa osobitných predpisov23) (ďalej len „vojenské lesy“),
i)
v lesnícky významnom území s výskytom pralesa23aa) (ďalej len „prales“).
(3)
Ak sa lesy osobitného určenia podľa odseku 2 písm. e) vyhlasujú vo verejnom záujme, návrh osobitného režimu hospodárenia sa vyhotovuje v rámci komplexného zisťovania stavu lesa [§ 38 ods. 2 písm. b)] vykonaného v súčinnosti so žiadateľom alebo ním poverenou organizáciou.23a)
zobraziť paragraf
§ 16
Vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia

(1)
Ochranné lesy vyhlasuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnutím o schválení programu starostlivosti o lesy (§ 41 ods. 13) na návrh vyhotovovateľa programu starostlivosti (§ 42) alebo rozhodnutím o zmene programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 3) na dobu platnosti programu starostlivosti o lesy (§ 40). Zmeniť kategóriu ochranného lesa pri vyhotovení programu starostlivosti o lesy možno len v odôvodnených prípadoch, ak došlo k
a)
zmene podmienok, pre ktoré boli ochranné lesy vyhlásené,
b)
zmene hranice dielca, v ktorom boli zahrnuté aj lesné porasty nespĺňajúce dôvody na vyhlásenie ochranného lesa, alebo
c)
vyhláseniu lesa osobitného určenia.
(2)
V ochranných lesoch možno schváliť osobitný režim hospodárenia, len ak tým nedôjde k obmedzeniu a ohrozeniu účelu, na ktorý boli vyhlásené.
(3)
Lesy osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. a) až h) vyhlasuje rozhodnutím orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh
a)
vlastníka alebo správcu,
b)
príslušného orgánu štátnej správy,24)
c)
inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
(4)
Návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia podľa odseku 3 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby, na ktorej návrh sa lesy osobitného určenia vyhlasujú,
b)
konkrétny dôvod vyhlásenia lesov osobitného určenia,
c)
zoznam a výmeru dotknutých pozemkov,
d)
zoznam porastov podľa § 39 ods. 1 písm. d),
e)
rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení, ak sa žiada o zmenu programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 2), vypracované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie25) na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy; ak ide o lesy osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. e), rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení môže vypracovať aj organizácia ochrany prírody odborne spôsobilou osobou (§ 42 ods. 3 a 4),
f)
dobu uplatňovania osobitného režimu hospodárenia,
g)
vyjadrenie obce, na ktorej území sa lesy nachádzajú, ak ide o prímestské lesy alebo ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou.
(5)
Ak sa návrh osobitného režimu hospodárenia vyhotovuje vo verejnom záujme (§ 14 ods. 3), zvýšené náklady uhrádza žiadateľ podľa odseku 4.
(6)
Ak návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia predkladá osoba podľa odseku 3 písm. b) a c), návrh obsahuje súhlas vlastníka alebo správcu s vyhlásením lesov osobitného určenia a dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv (§ 35 ods. 3) v dôsledku osobitného režimu hospodárenia.
(7)
Súhlas a dohoda podľa odseku 6 sa nevyžadujú, ak
a)
ide o návrh na vyhlásenie kategórie lesov vojenské lesy,
b)
sa osobitný režim hospodárenia uplatňuje na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy26) alebo
c)
sa osobitný režim hospodárenia uplatňuje na základe schváleného programu starostlivosti o chránené územie a chránené stromy.27)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 16a
Osobitosti vyhlasovania pralesa a osobitný režim hospodárenia v pralese

(1)
Na ochranu pralesa orgán štátnej správy lesného hospodárstva na dobu neurčitú vyhlasuje lesy osobitného určenia podľa
a)
§ 14 ods. 2 písm. e) nachádzajúce sa v chránených územiach s piatym stupňom ochrany prírody alebo
b)
§ 14 ods. 2 písm. i).
(2)
Návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia podľa odseku 1 obsahuje najmä náležitosti podľa § 16 ods. 4 písm. a) až d) a záväzné stanovisko právnickej osoby podľa § 38 ods. 2, ktoré vydá po prerokovaní s navrhovateľom lesov osobitného určenia a po dohode s organizáciou ochrany prírody.27a)
(3)
Lesy osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. i) vyhlasuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vlastníka alebo správcu.
(4)
Osobitným režimom hospodárenia v pralese je zákaz vykonávania rekonštrukcie lesa (§19), obnovy lesa (§ 20), výchovy lesa (§ 21), ťažby (§ 22), lesníckotechnických meliorácií (§ 26), zahrádzania bystrín v lesoch (§ 27), ochrany lesov (§ 28) a zákaz udeľovať výnimky zo zakázaných činností (§ 31); to neplatí, ak ide o zabezpečenie povinností podľa § 25 ods. 2 v prípade existujúcich lesných ciest a pri zabezpečení bezpečnosti a priechodnosti značených turistických trás.
(5)
Osobitný režim hospodárenia v lese osobitného určenia podľa odseku 1 písm. a) možno schváliť, len ak to nie je v rozpore s dokumentáciou ochrany prírody tohto chráneného územia.
zobraziť paragraf
§ 18
Hospodársky spôsob

(1)
V lesoch sa uplatňuje hospodársky spôsob
a)
podrastový; uskutočňuje sa postupným rubom zameraným na dosiahnutie prirodzeného zmladenia pod clonou obnovovaného lesného porastu alebo vedľa neho do vzdialenosti jeho priemernej výšky,
b)
výberkový; uskutočňuje sa ťažbou jednotlivých stromov (ďalej len „stromová forma“) alebo skupín stromov (ďalej len „skupinová forma“) s cieľom zabezpečenia trvalo existujúcej zásoby dreva a nepretržitej prirodzenej obnovy lesného porastu a uplatňuje sa tam, kde existujú vhodné podmienky alebo kde je možné také podmienky vytvoriť,
c)
účelový; uskutočňuje sa stromovou formou alebo skupinovou formou spravidla v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia tak, aby sa dosiahla štruktúra lesných porastov vhodná na zabezpečenie cieľa a účelu, na ktorý boli vyhlásené,
d)
holorubný; uskutočňuje sa ťažbou s jednorazovým vyťažením obnovovaného lesného porastu alebo jeho časti tam, kde sa prirodzená obnova porastu ukázala ako nevhodná alebo ju nemožno dosiahnuť efektívne predchádzajúcimi spôsobmi.
(2)
Holorubný hospodársky spôsob možno uplatniť len na základe programu starostlivosti o lesy, alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok, ak obnovu lesa nie je možné dosiahnuť inými hospodárskymi spôsobmi
a)
v borovicových lesných porastoch,
b)
v topoľových, vŕbových a agátových lesných porastoch,
c)
v energetických porastoch a na lesných plantážach,
d)
pri rekonštrukcii lesa (§ 19 ods. 3).
(3)
Pri použití maloplošnej formy hospodárskeho spôsobu podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť plocha jedného obnovného prvku väčšia ako tri hektáre a jeho šírka nesmie presiahnuť dvojnásobok priemernej výšky obnovovaného lesného porastu. Pri veľkoplošnej forme hospodárskeho spôsobu podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť plocha jedného obnovného prvku väčšia ako päť hektárov; v prípade obnovy jedného dielca s výmerou väčšou ako päť hektárov nesmie presiahnuť sedem a pol hektára. Najmenšia prípustná vzdialenosť susedných obnovných prvkov, ako aj ich vzdialenosť od plochy s lesným porastom nezabezpečeným podľa § 20 ods. 6, nesmie byť menšia ako ich šírka, bez ohľadu na vlastnícku hranicu; pri podrastovom hospodárskom spôsobe táto podmienka neplatí, ak obnovným rubom nedôjde k poklesu zakmenenia obnovovaného lesného porastu pod polovicu plného zakmenenia.
(4)
Pri prírode blízkom hospodárení v lesoch sa uplatňuje účelový hospodársky spôsob, výberkový hospodársky spôsob alebo podrastový hospodársky spôsob maloplošnou formou, pri ktorej plocha jedného obnovného prvku nesmie presiahnuť 0,2 hektára; v terénoch s priečnym sklonom nad 40 %, v nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch nesmie presiahnuť 1,5 hektára pri šírke obnovného prvku nepresahujúcej priemernú výšku obnovovaného lesného porastu.
(5)
V ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia, ktorých stanovištné podmienky, porastové pomery a špecifické funkčné zameranie nevylučujú ich využitie na produkciu dreva, možno použiť aj hospodársky spôsob podľa odseku 1 písm. a) a b). V lesoch osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a e) možno použiť aj hospodársky spôsob podľa odseku 1 písm. b) a c).
(6)
Na zachovanie priaznivého stavu chráneného územia, priaznivého stavu rastlinného alebo živočíšneho druhu a priaznivého stavu biotopu sa pri uplatňovaní hospodárskych spôsobov môže použiť osobitný režim hospodárenia.
(7)
Meniť hospodársky spôsob a jeho formu (ďalej len „prebudova lesa“) možno pri vyhotovení programu starostlivosti o lesy, jeho zmene alebo úprave. Úpravou programu starostlivosti možno meniť
a)
holorubný hospodársky spôsob na podrastový hospodársky spôsob alebo účelový hospodársky spôsob,
b)
podrastový hospodársky spôsob na účelový hospodársky spôsob alebo výberkový hospodársky spôsob,
c)
veľkoplošnú formu hospodárskeho spôsobu na maloplošnú formu hospodárskeho spôsobu alebo
d)
skupinovú formu hospodárskeho spôsobu na stromovú formu hospodárskeho spôsobu.
(8)
Prebudovu lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch s cieľom zabezpečenia trvalých znakov ekologicky stabilnej štruktúry lesa so zameraním na trvalé zabezpečenie funkcií lesov pri prebiehajúcej klimatickej zmene možno úpravou programu starostlivosti vykonávať v rozsahu a spôsobom podľa odseku 4; v osobitných prípadoch možno použiť aj maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu podľa odseku 3.
zobraziť paragraf
§ 20
Obnova lesa

(1)
Obnova lesa sa vykonáva ako
a)
prirodzená obnova, pri ktorej vzniká lesný porast zo semena alebo výmladkov stromov,
b)
umelá obnova, pri ktorej vzniká lesný porast sadbou semenáčikov a sadeníc alebo sejbou semien,
c)
kombinovaná obnova, pri ktorej vzniká lesný porast kombináciou prirodzenej obnovy a umelej obnovy.
(2)
Obhospodarovateľ lesa obnovuje lesné porasty stanovištne vhodnými lesnými drevinami s uprednostňovaním prirodzenej obnovy tak, aby následný lesný porast splnil kritériá zabezpečeného lesného porastu. Na umelú obnovu možno použiť reprodukčný materiál podľa osobitného predpisu.29)
(3)
Holina na účely tohto zákona je lesný pozemok alebo jeho časť podľa § 3 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. g), na ktorom lesný porast zanikol vplyvom pôsobenia škodlivých činiteľov alebo bol odstránený úmyselnou ťažbou [§ 22 ods. 2 písm. a)], mimoriadnou ťažbou [§ 22 ods. 2 písm. b)], náhodnou ťažbou [§ 22 ods. 2 písm. c)] alebo lesný pozemok určený na zalesnenie.
(4)
Obnovu lesa na holine je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov a v ochranných lesoch do troch rokov od skončenia kalendárneho roka, v ktorom holina vznikla, okrem chránených území s piatym stupňom ochrany; ak ide o holiny s ponechaným odumretým lesným porastom, kde je nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia pri obnove lesa, lehota neplynie. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže túto lehotu, na základe žiadosti obhospodarovateľa lesa, predĺžiť najviac o dva roky. Pri vzniku holín po náhodnej ťažbe v rozsahu, ktorý presahuje 1/10 plánu zalesňovacích úloh pre lesný celok alebo vlastnícky celok uvedených v programe starostlivosti o lesy, alebo ak je to potrebné z dôvodu vytvorenia vekovo a priestorovo diferencovanej štruktúry porastov, alebo pri vzniku holín podľa § 37 ods. 3 môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva na žiadosť obhospodarovateľa lesa určiť osobitný harmonogram obnovy lesa na holine; lehota na obnovu lesa na holine nesmie presiahnuť 20 rokov a nemožno ju predlžovať. Rozsah obnovy lesa na holine na rok nesmie byť v schválenom harmonograme nižší ako 1/10 plánovanej umelej obnovy lesa pre lesný celok alebo vlastnícky celok uvedenej v programe starostlivosti o lesy okrem posledného roka platnosti harmonogramu.
(5)
Ak na holine zanikli podmienky na prirodzenú obnovu pri uplatňovaní hospodárskych spôsobov podľa § 18 ods. 1 písm. a) až c), je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať umelú obnovu na základe úpravy programu starostlivosti o lesy vykonanej hospodárom.
(6)
Lesný porast vzniknutý po obnove lesa podľa odseku 1 je obhospodarovateľ lesa povinný zabezpečiť do dvoch až desiatich rokov od uplynutia lehoty určenej v odseku 4, diferencovane podľa programu starostlivosti o lesy. Ak lesný porast nebol zabezpečený napriek tomu, že obhospodarovateľ lesa vykonal primerané opatrenia na jeho zabezpečenie, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže túto lehotu predĺžiť najviac o dva roky.
(7)
Žiadosť o predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu po obnove lesa podľa odseku 6 predkladá obhospodarovateľ lesa orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najskôr po uplynutí polovice lehoty na zabezpečenie lesného porastu ustanovenej diferencovane podľa programu starostlivosti o lesy a najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím lehoty na zabezpečenie lesného porastu.
(8)
Žiadosť o predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu podľa odseku 7 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa,
b)
zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa, na ktorých obhospodarovateľ lesa požaduje predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu,
c)
zhodnotenie doterajšieho hospodárenia v jednotkách priestorového rozdelenia lesa podľa písmena b) a prehľad vykonaných opatrení na zabezpečenie lesného porastu,
d)
stanovisko hospodára,
e)
doklady potvrdzujúce vykonanie opatrení na zabezpečenie lesného porastu potrebné na posúdenie žiadosti.
(9)
Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa nevzťahujú na energetické porasty a lesné plantáže.
(10)
Účastníkom konania podľa odsekov 4 a 6 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odsekov 4 a 6 nemá odkladný účinok.
zobraziť paragraf
§ 22
Ťažba

(1)
Ťažba na účely tohto zákona je proces zahrňujúci vyznačovanie stromov určených na výrub (ďalej len „vyznačenie ťažby“), technologickú prípravu pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto.
(2)
Ťažba je
a)
úmyselná; podľa programu starostlivosti o lesy, a to pri výchove lesa ako výchovná ťažba a pri obnove lesa ako obnovná ťažba,
b)
mimoriadna; pri vyňatí alebo obmedzení využívania na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 7 ods. 1, záväzného stanoviska podľa § 7a a § 8 ods. 6, pri zmene využitia podľa § 7 ods. 4, pri lesníckotechnických melioráciách podľa § 26, pri uplatňovaní výnimiek podľa § 31 ods. 3 a 6 alebo pri opatreniach vykonaných podľa § 32 a 33,
c)
náhodná; ako súčasť opatrení na ochranu lesa podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c) a i) alebo opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch.
(3)
Z hľadiska naliehavosti sa úmyselná ťažba člení na
a)
naliehavú, za ktorú sa považuje výchovná ťažba v porastoch s vekom do 50 rokov, obnovná ťažba pri uvoľňovaní prirodzeného zmladenia a rekonštrukcia lesa,
b)
ostatnú.
zobraziť paragraf
§ 23
Zásady vykonávania ťažby

(1)
Ťažba sa môže vykonať len po vyznačení ťažby a na základe písomného súhlasu hospodára. Vyznačenie ťažby sa nevyžaduje pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 rokov. Písomný súhlas na ťažbu sa nevyžaduje pri prečistkách bez predpísaného objemu ťažby dreva v platných programoch starostlivosti o lesy. Ťažba na lesnom pozemku podľa § 39 ods. 1 písm. e) sa môže vykonať len na základe rozhodnutia podľa § 28 ods. 7 alebo na základe písomného súhlasu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; na vydanie súhlasu sa nevzťahuje správny poriadok.12)
(2)
Vykonávateľ ťažby je povinný na vyzvanie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, člena lesnej stráže alebo príslušníka Policajného zboru31) predložiť súhlas podľa odseku 1.
(3)
Obhospodarovateľ lesa je povinný zabezpečiť, aby sa ťažba uskutočňovala takým spôsobom, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky na pôdu, vodné toky, následný lesný porast, priľahlé stromy a kvalitu ťaženého dreva. Najneskôr po ukončení ťažby je obhospodarovateľ lesa povinný zabezpečiť bezodkladné ošetrenie narušenej lesnej pôdy, koryta vodného toku, lesného porastu a priľahlých stromov tak, aby nedochádzalo k ich ďalšiemu poškodeniu.
(4)
Vyťažené drevo je obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva povinný najneskôr pred odvozom z odvozného miesta označiť čitateľnou ciachou alebo iným povoleným označením, ktoré vopred zaregistroval orgán štátnej správy lesného hospodárstva. O zápise ciachy alebo iného povoleného označenia do evidencie registrovaných ciach a iných povolených označení orgán štátnej správy lesného hospodárstva nevyhotovuje písomné rozhodnutie, zápis vyznačí v spise a žiadateľovi vydá potvrdenie, v ktorom uvedie označenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, identifikačné údaje držiteľa ciachy, dátum vydania potvrdenia a údaje, ktoré zapísal do evidencie registrovaných ciach a iných povolených označení.
(5)
Evidenciu registrovaných ciach a iných povolených označení vedie orgán štátnej správy lesného hospodárstva prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva; evidenciu zverejňuje v informačnom systéme lesného hospodárstva správca informačného systému lesného hospodárstva. Zverejnená evidencia obsahuje znaky zaregistrovanej ciachy alebo iného povoleného označenia a identifikačné údaje držiteľa ciachy; ak ide o fyzickú osobu, zverejňuje sa len jej meno a priezvisko.
(6)
Obhospodarovateľ lesa je povinný v záujme ochrany lesa vykonať náhodnú ťažbu alebo použiť iné vhodné opatrenia na ochranu lesa tak, aby nedošlo k vývinu, šíreniu a premnoženiu škodcov, najneskôr však do šiestich mesiacov od vzniku dôvodu na náhodnú ťažbu. V chránených územiach táto povinnosť vzniká, len ak z osobitného predpisu,32) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na jeho základe nevyplýva obmedzenie alebo zákaz vykonania náhodnej ťažby alebo iného vhodného opatrenia na ochranu lesa.
(7)
Obhospodarovateľ lesa je povinný ohlásiť dôvod vzniku náhodnej ťažby do siedmich dní odo dňa, keď zistil, že vznikli dôvody na náhodnú ťažbu, najneskôr však do 30 dní od ich vzniku, orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak
a)
odhadnutý objem dreva z náhodnej ťažby počas platnosti programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok presiahne 15 % zásoby porastu uvedenej v opise porastu [§ 40 ods. 2 písm. b)] alebo
b)
náhodná ťažba sa má vykonať na súvislej ploche s výmerou viac ako 0,3 hektára.
(8)
Obhospodarovateľ lesa je povinný orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ohlásiť do siedmych dní vznik každej náhodnej ťažby
a)
po presiahnutí objemu dreva z náhodnej ťažby odhadnutého podľa odseku 7 písm. a),
b)
ak sa náhodnou ťažbou prekročí výmera podľa odseku 7 písm. b) alebo
c)
v období od skončenia platnosti programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok do vykonateľnosti rozhodnutia o schválení programu starostlivosti o lesy.
(9)
Náhodnú ťažbu podľa odsekov 7 alebo 8 obhospodarovateľ lesa ohlasuje písomne alebo prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva. Orgán ochrany prírody a krajiny a organizácia ochrany prírody sú o náhodnej ťažbe v chránených územiach ohlásenej podľa odsekov 7 alebo 8 informovaní
a)
prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva, ak je náhodná ťažba ohlásená prostredníctvom tohto systému, alebo
b)
bezodkladne, najneskôr najbližší pracovný deň, orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, ak je náhodná ťažba ohlásená písomne.
(10)
Ak odsek 6 druhá veta alebo § 25 ods. 2 neustanovujú inak, obhospodarovateľ lesa môže vykonávať náhodnú ťažbu najskôr desať dní po doručení ohlásenia podľa odsekov 7 a 8 orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Ak obhospodarovateľ lesa ohlási náhodnú ťažbu podľa odseku 9 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva, považuje sa za deň doručenia ohlásenia najbližší pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom obhospodarovateľ lesa toto ohlásenie urobil. Obhospodarovateľ lesa môže náhodnú ťažbu vykonať aj pred uplynutím doby podľa prvej vety, ak
a)
pred uplynutím tejto lehoty orgán štátnej správy lesného hospodárstva súhlasil s vykonaním náhodnej ťažby; na vydanie súhlasu sa nevzťahuje správny poriadok,12) a
b)
ide o územie s druhým až štvrtým stupňom ochrany alebo chránené vtáčie územie a bolo vydané rozhodnutie podľa osobitného predpisu32aa) umožňujúce jej vykonanie alebo súhlas organizácie ochrany prírody s jej vykonaním.32ab)
(11)
Ak je náhodná ťažba v rozsahu, ktorý presahuje 1/20 z celkového objemu dreva predpísaného na ťažbu programom starostlivosti o lesy pre lesný celok alebo vlastnícky celok, alebo ktorú nemôže obhospodarovateľ lesa vykonať do šiestich mesiacov, vypracuje návrh harmonogramu na jej vykonanie a predloží ho orgánu štátnej správy lesného hospodárstva na schválenie. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva informuje orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny o začatí konania. Účastníkom konania je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Odvolanie proti rozhodnutiu o schválení harmonogramu náhodnej ťažby nemá odkladný účinok.
(12)
Objem dreva z ťažby v poraste s vekom nad 50 rokov možno oproti objemu ťažby odporučenému v programe starostlivosti o lesy alebo projekte starostlivosti o lesný pozemok prekročiť najviac o 15 %. Ak objem vyťaženého dreva vrátane objemu dreva zo stromov odumretých a ponechaných v poraste počas platnosti programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok dosiahne objem ťažby odporučený v programe starostlivosti o lesy alebo projekte starostlivosti o lesný pozemok zvýšený o 15 %, môže obhospodarovateľ lesa ďalej vykonávať len náhodnú ťažbu alebo mimoriadnu ťažbu.
(13)
Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu programom starostlivosti o lesy pre lesný celok (§ 39 ods. 3) a kategóriu lesa nemožno ťažbou prekročiť. Ak je v lesnom celku viac obhospodarovateľov lesa, ani jeden z nich nemôže ťažbou prekročiť celkový objem dreva predpísaný na ťažbu vo vlastníckom celku podľa kategórií lesa alebo poraste.
(14)
Ak by bol vykonaním náhodnej ťažby alebo mimoriadnej ťažby celkový objem dreva pre kategóriu lesa podľa odseku 13 prekročený, môže obhospodarovateľ lesa v lesných porastoch zaradených do tejto kategórie vykonať
a)
naliehavú ťažbu [§ 22 ods. 3 písm. a)] na základe zmeny programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 2 a 3),
b)
náhodnú ťažbu,
c)
mimoriadnu ťažbu alebo
d)
úlohy plánu hospodárskych opatrení [§ 40 ods. 2 písm. c)] na základe aktualizácie programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 5).
(15)
Úmyselnou ťažbou nemožno znižovať zakmenenie lesného porastu pod 7/10 plného zakmenenia; to neplatí ak
a)
ide o znižovanie zakmenenia obnovnou ťažbou,
b)
ide o rekonštrukciu lesa,
c)
to vyplýva z funkčného zamerania ochranných lesov alebo z osobitného režimu hospodárenia v lesoch osobitného určenia alebo
d)
ide o prírode blízke hospodárenie v lesoch alebo prebudovu lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch.
(16)
Do objemu vyťaženého dreva podľa odsekov 13 a 14 sa nezapočítava objem dreva odumretých a ponechaných stromov, ktoré sú takto popísané v programe starostlivosti o lesy alebo projekte starostlivosti o lesný pozemok, a objem dreva vyťaženého na lesných pozemkoch podľa § 39 ods. 1 písm. e).
(17)
V chránených územiach vyhlásených podľa osobitného predpisu32a) je zakázané vykonávať úmyselnú ťažbu na miestach a v období, ktoré vyplýva z osobitného predpisu,33) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na ich základe.
zobraziť paragraf
§ 24
Povinnosti a oprávnenia pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva

(1)
Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je povinný
a)
pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva zabrániť nadmernému poškodzovaniu pôdy, okolitých stromov, lesných ciest a vodných tokov; po ukončení činnosti vykonať opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie negatívnych dôsledkov poškodenia a na zabránenie ďalšieho poškodzovania, najmä vodnou eróziou,
b)
po ukončení ťažby alebo pri uskladnení dreva na lesnom pozemku alebo na pozemku v blízkosti lesného pozemku, z ktorého hrozí šírenie škodlivých činiteľov na lesné pozemky, zabrániť šíreniu škodlivých činiteľov na okolité lesné pozemky odstránením zvyškov po ťažbe a odvozom takto uskladneného dreva alebo vykonaním iného vhodného opatrenia proti šíreniu škodlivého činiteľa do desiatich dní od ukončenia ťažby alebo uskladnenia dreva, ak z osobitného predpisu,32) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na ich základe nevyplýva inak,
c)
vyhotovovať doklady o pôvode dreva a viesť súvisiacu evidenciu,
d)
uplatňovať pri uvádzaní dreva na trh33a) systém náležitej starostlivosti podľa osobitných predpisov.33b)
(2)
Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je v odôvodnených prípadoch oprávnený použiť cudzie pozemky na činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou dreva v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutnú dobu a po dohode s ich vlastníkom o výške a o spôsobe úhrady za použitie týchto pozemkov. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe úhrady za používanie cudzích pozemkov rozhoduje súd.34)
(3)
Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu podľa odseku 2 môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť vo veci používania cudzích pozemkov podľa odseku 2. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
(4)
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prepravujú, skladujú alebo spracúvajú drevo alebo sú nákupcami dreva, sú povinné na vyzvanie preukázať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, členovi lesnej stráže alebo príslušníkovi Policajného zboru pôvod prepravovaného dreva alebo skladovaného dreva dokladmi [§ 66 písm. d)] a tieto doklady uchovávať najmenej desať rokov.
(5)
Člen lesnej stráže je oprávnený požadovať preukázanie pôvodu prepravovaného dreva alebo skladovaného dreva podľa odseku 4 len na lesných pozemkoch a lesných cestách v obvode svojej pôsobnosti bez ohľadu na vlastnícke vzťahy k nim.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva a člen lesnej stráže sú oprávnení zadržať drevo, ktorého pôvod nie je preukázaný; z rovnakého dôvodu je príslušník Policajného zboru oprávnený drevo zaistiť.31) Náklady a ujmu vzniknuté so zadržaním alebo zaistením neoznačeného dreva alebo dreva, ku ktorému doklady o pôvode dreva nemajú predpísané náležitosti, alebo dreva, pri ktorom sa údaje uvádzané v doklade o pôvode dreva nezhodujú so skutočným stavom, znáša obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva.
(7)
Prepravca dreva je povinný prepravovať drevo takým spôsobom, aby orgán štátnej správy lesného hospodárstva, člen lesnej stráže alebo príslušník Policajného zboru mohol vykonať kontrolu celého nákladu dreva bez toho, aby bolo potrebné s drevom manipulovať. Manipuláciou dreva sa rozumie vyloženie a naloženie dreva z dôvodu kontroly.
(8)
Zakazuje sa viesť cesty, zvážnice a približovacie linky korytami drobných vodných tokov v pozdĺžnom smere.
zobraziť paragraf
§ 28
Povinnosti pri ochrane lesa

(1)
Obhospodarovateľ lesa je povinný vykonávať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať poškodeniu lesa a vykonávať ochranné a obranné opatrenia pred škodami spôsobovanými škodlivými činiteľmi, najmä
a)
zabezpečiť zisťovanie a evidenciu výskytu a vývoja škodlivých činiteľov, a nimi spôsobeného poškodenia lesa; pri ich nadmernom výskyte bezodkladne informovať orgán štátnej správy lesného hospodárstva a orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa (§ 29),
b)
vykonávať preventívne opatrenia na zabránenie nadmerného rozšírenia biotických škodlivých činiteľov, zabezpečenie stability a odolnosti lesných porastov vrátane opatrení určených projektom na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov [§ 48 ods. 2 písm. g)] v rozsahu a spôsobom podľa posudku orgánu štátnej odbornej kontroly ochrany lesa [§ 29 ods. 2 písm. g)],
c)
odstraňovať z lesných porastov prednostne choré a poškodené stromy, ktoré môžu byť zdrojom zvýšenej početnosti biotických škodlivých činiteľov okrem území s piatym stupňom ochrany,
d)
uprednostňovať šetrné postupy a prípravky na ochranu lesa s osobitným dôrazom na biologické a biotechnické postupy pri ochrane pred škodami spôsobovanými biotickými škodlivými činiteľmi,
e)
hospodáriť v lesoch pod vplyvom imisií podľa hospodárskych opatrení konkretizovaných v programoch starostlivosti o lesy tak, aby sa zmiernili negatívne dôsledky ich pôsobenia,
f)
vykonávať opatrenia na zamedzenie škôd spôsobených zverou,
g)
vykonávať preventívne opatrenia proti vzniku lesných požiarov,42)
h)
hospodáriť v lese tak, aby neohrozil lesy iných vlastníkov,
i)
plniť ďalšie opatrenia pri ochrane lesa uložené orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
(2)
V prípade ohrozenia lesov alebo škôd spôsobených škodlivými činiteľmi je obhospodarovateľ lesa povinný neodkladne vykonať opatrenia na odvrátenie ohrozenia lesov a odstránenie následkov škôd; v chránených územiach túto povinnosť a povinnosti podľa odseku 1 písm. b) až i) má, len ak z osobitného predpisu,32) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na jeho základe nevyplýva inak.
(3)
Obhospodarovateľ lesa má nárok na úhradu zvýšených nákladov za vykonanie opatrení na zabránenie nadmerného šírenia a premnoženia škodcov, ktoré vznikli z dôvodu zákazu vykonania opatrení na ochranu lesov vyplývajúcich z osobitného zákona,32) všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na jeho základe v dotknutom území, alebo v jeho blízkosti. Opatrenia podľa prvej vety sa zabezpečujú na základe projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov, ktorý posudzuje orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa [§ 29 ods. 2 písm. g)]. Nárok na náhradu má obhospodarovateľ lesa za vykonanie opatrení na území vo vodorovnej vzdialenosti do 500 metrov od okraja porastov, z ktorých hrozí šírenie a premnoženie škodcov, ak z bionómie vývoja a spôsobu šírenia škodlivého činiteľa a projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov nevyplýva väčšia vzdialenosť; v projekte osobitne uvedie rozsah opatrení, ktoré budú predmetom úhrady podľa prvej vety.
(4)
K opatreniam, ktoré budú predmetom úhrady podľa odseku 3, sa bezodkladne vyjadruje organizácia ochrany prírody a krajiny. Ak organizácia ochrany prírody a krajiny nesúhlasí s rozsahom navrhovaných opatrení, spôsobom ich vykonania alebo s vymedzením územia nad 500 metrov od okraja porastov, z ktorých hrozí šírenie a premnoženie škodcov a na ktorom sa majú opatrenia realizovať, predmetom úhrady budú opatrenia, ktoré po dohode s organizáciou ochrany prírody a krajiny určí v posudku orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa [§ 29 ods. 2 písm. g)].
(5)
Nárok na úhradu zvýšených nákladov podľa odseku 3 prvej vety sa považuje za uplatnený predložením projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov organizácii ochrany prírody a jeho odsúhlasením podľa odseku 4. Opatrenia odsúhlasené postupom podľa odseku 4 zabezpečuje organizácia ochrany prírody a krajiny, ak sa na ich vykonaní dohodne s obhospodarovateľom lesa, inak ich zabezpečí obhospodarovateľ lesa. Na úhradu zvýšených nákladov možno poskytnúť finančné prostriedky za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.43)
(6)
Ak ide o opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z pralesa, na ktoré sa nevzťahuje odsek 3, tieto opatrenia zabezpečí obhospodarovateľ lesa v rozsahu a na území mimo pralesa podľa projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov [§ 29 ods. 2 písm. g)]. Zvýšené náklady na vykonávanie opatrení podľa prvej vety, ktoré vznikli z dôvodu zákazu vykonania opatrení na ochranu lesov v pralese, obhospodarovateľovi lesa uhrádza osoba, na ktorej návrh je prales vyhlásený, ak obhospodarovateľ lesa tieto opatrenia realizuje v rozsahu a na území mimo pralesa podľa projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov [§ 29 ods. 2 písm. g)].
(7)
Ak sa na pozemkoch vyhlásených za lesné pozemky podľa § 3 ods. 1 písm. f), na ktorých neplatí povinnosť podľa § 37 ods. 2, mimo lesa alebo na sklade dreva vyskytne biotický škodlivý činiteľ ohrozujúci les, môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva uložiť vykonanie opatrení proti jeho šíreniu fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré užívajú dotknuté pozemky alebo na nich skladujú drevo; ak sa opatrením ukladá výrub dreviny,43a) na výrub dreviny sa nevzťahuje osobitný predpis43b) okrem výrubu dreviny v európskej sústave chránených území.43c)
(8)
Lesy pod vplyvom imisií podľa odseku 1 písm. e) sa podľa stupňa úrovne znečistenia ovzdušia zaraďujú do pásiem ohrozenia. Zaraďovanie lesov do pásiem ohrozenia vykonáva v rámci komplexného zisťovania stavu lesov podľa § 38 ods. 2 písm. b) právnická osoba zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(9)
Účastníkom konania podľa odseku 7 je vlastník, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva dotknuté pozemky alebo na nich skladuje drevo a vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa, ktorí sú škodlivým činiteľom priamo ohrození. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 7 nemá odkladný účinok.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 28a
Mimoriadne udalosti v lesoch

(1)
Mimoriadnou udalosťou v lesoch je situácia, pri ktorej dochádza k ohrozeniu ekologickej stability, biologickej diverzity, odolnosti, produkčnej a obnovnej schopnosti, životnosti alebo schopnosti plniť funkcie lesov, poškodeniu alebo zničeniu lesných porastov a bez vykonania okamžitých alebo ďalších opatrení by došlo k poškodeniu lesných porastov
a)
v rozsahu presahujúcom polovicu celkovej ťažby určenej programom starostlivosti pre vlastnícky celok,
b)
v rozsahu presahujúcom 10 % výmery lesných porastov alebo plošného podielu dreviny v rámci lesného celku,
c)
v rozsahu presahujúcom 10 % celkovej predpokladanej ťažby dreviny alebo plošného podielu dreviny v rámci viacerých lesných celkov,
d)
v rozsahu presahujúcom 10 % výmery lesných porastov pred ich zabezpečením v lesnom celku.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v prípade mimoriadnej udalosti v lesoch obhospodarovateľovi lesa uložiť [§ 28 ods. 1 písm. i)]
a)
vykonať nevyhnutné ochranné a obranné opatrenia vrátane likvidácie lesného reprodukčného materiálu použitého pri obnove lesa alebo lesného porastu,
b)
pozastaviť vykonávanie úmyselnej ťažby až do vykonania náhodnej ťažby alebo opatrení na ochranu lesa podľa písmena a) alebo
c)
určiť podmienky nakladania s vyťaženou drevnou hmotou a stromami ponechanými v lesnom poraste.
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v prípade mimoriadnej udalosti v lesoch na dobu nevyhnutne potrebnú zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou podľa § 30 ods. 4.
(4)
Účastníkom konania podľa odseku 2 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa.
zobraziť paragraf
§ 29
Orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa

(1)
Orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa je právnická osoba zriadená ministerstvom alebo jej organizačný útvar (ďalej len „lesnícka ochranárska služba“), ktorá vykonáva kontrolu plnenia povinností pri ochrane lesa, účinnosti opatrení vykonaných podľa tohto zákona a kontrolu zdravotného stavu lesa.
(2)
Lesnícka ochranárska služba
a)
monitoruje zdravotný stav lesa44) a výskyt škodlivých činiteľov,
b)
vypracúva prognózy vývoja škodlivých činiteľov a vydáva signalizačné správy,
c)
plní úlohy podľa osobitného predpisu.45)
d)
vykonáva expertíznu, poradenskú a vzdelávaciu činnosť pri ochrane lesa,
e)
posudzuje projekty ozdravných opatrení na hospodárenie v lesoch pod vplyvom imisií,
f)
navrhuje obhospodarovateľovi lesa opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane lesa a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva uloženie opatrení na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i)],
g)
posudzuje projekty na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov,
h)
poskytuje údaje pre tvorbu informačného systému lesného hospodárstva (§ 45).
(3)
Výsledky kontroly podľa odseku 1 a návrhy na uloženie opatrení podľa odseku 2 písm. f) predkladá lesnícka ochranárska služba orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(4)
Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť lesníckej ochranárskej službe na lesných pozemkoch a v lesných porastoch zriadiť a využívať dočasné skusné plochy a trvalé skusné plochy na zisťovanie zdravotného stavu lesa a vplyvu škodlivých činiteľov na lesy. Tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
(5)
Lesnícka ochranárska služba sa pri výkone svojich úloh preukazuje služobným preukazom.
zobraziť paragraf
§ 31
Zákaz niektorých činností

(1)
Na lesných pozemkoch je zakázané
a)
vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt, odvážať lesnú pôdu alebo hrabanku,
b)
zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest,
c)
stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest,
d)
jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty45a) alebo vyznačenej trasy; to neplatí, ak ide o využitie lesnej cesty podľa § 25,
e)
vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu,
f)
vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické ošetrenie,
g)
rušiť ticho a pokoj,
h)
zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčiky alebo sadenice lesných drevín; za nadmerné množstvo sa považuje množstvo použité podľa osobitného predpisu,45d)
i)
manipulovať s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,
j)
ťažiť stromy alebo kry, alebo odnášať alebo odvážať stromy, kry alebo ich časti vrátane dreva ležiaceho na zemi,
k)
zakladať skládky odpadov alebo znečisťovať lesné pozemky odpadmi,46)
l)
fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,42)
m)
narušovať vodný režim najmä odvodňovaním pozemkov alebo úpravami vodných tokov v rozpore s osobitnými predpismi,47)
n)
pásť hospodárske zvieratá,48)
o)
voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych a služobných49) pri výkone povinností, alebo iné domáce zvieratá,
p)
vypaľovať porasty bylín, krov alebo stromov.42)
(2)
Zakázané je neoprávnene používať alebo poškodzovať lesné pozemky, lesné porasty, stromy a kry a stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu (ďalej len „lesný majetok“).
(3)
Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a) až j) sa nevzťahujú na obhospodarovateľa lesa pri zabezpečovaní hospodárenia v lese a využívaní ostatných lesných produktov, ak nie sú tieto činnosti upravené osobitnými predpismi38) a pri činnostiach na odvrátenie ohrozenia života alebo zdravia alebo bezprostredného poškodenia majetku a pri plnení úloh Horskou záchrannou službou49a). Zákazy uvedené v odseku 1 písm. d), f) a h) sa nevzťahujú na osoby vykonávajúce zber alebo odber lesného reprodukčného materiálu podľa osobitného predpisu.45d)
(4)
Obhospodarovateľ lesa, ktorý uskutočňuje činnosť podľa odseku 1 písm. b), je povinný zariadiť sledovanie ohňa a jeho bezpečné uhasenie pred opustením miesta, kde sa oheň nachádza. Povinnosť podľa osobitného zákona50) tým nie je dotknutá.
(5)
Zákaz uvedený v odseku 1 písm. d) až f) sa nevzťahuje na štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,38) na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 29, § 38 ods. 2, § 41, 46 a 53 a podľa osobitného predpisu45ab), na stráž prírody a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenia stráže prírody.37)
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže po písomnom súhlase vlastníka alebo správcu povoliť výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 písm. a) až h), j) a n) aj iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám. Zákaz uvedený v odseku 1 písm. n) sa nevťahuje na pasenie hospodárskych zvierat na lesných pozemkoch, na ktorých sa takáto činnosť vykonáva v rámci programu starostlivosti o chránené územie a chránené stromy.27)
(7)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 6 nemá odkladný účinok.
(8)
Zákaz uvedený v odseku 1 písm. g) a so súhlasom vlastníka alebo správcu lesa tiež zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), c) až e) sa nevzťahujú na výkon práva poľovníctva podľa osobitného predpisu.51) Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), d) až g), i) a j) sa nevzťahujú na výkon činnosti podľa § 32 ods. 1.
zobraziť paragraf
§ 36
Odborné hospodárenie v lesoch

(1)
Na účely tohto zákona sa odborným hospodárením v lesoch rozumie povinnosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa zabezpečiť hospodárenie v súlade s týmto zákonom, podľa programu starostlivosti o lesy alebo výpisu z neho alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok prostredníctvom hospodára (§ 47).
(2)
Práva a povinnosti hospodára môže v poraste vykonávať len jeden hospodár (§ 47 ods. 1). Ak je v poraste viac obhospodarovateľov lesa, zápis obhospodarovateľov lesa a hospodára do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a možno vykonať, len ak sa písomne dohodli podľa § 139 Občianskeho zákonníka na hraniciach obhospodarovanej časti porastu a na hospodárovi. Hranicu obhospodarovanej časti porastu obhospodarovatelia lesa vyznačia v teréne; to neplatí, ak je táto hranica v teréne totožná s hranicou dielca vyznačenou podľa § 39 ods. 7. Hranica obhospodarovanej časti porastu sa vyznačuje na hraničných stromoch oranžovými štvorcami s veľkosťou 10 x 10 cm vo výške 130 cm od zeme tak, aby boli vzájomne medzi sebou viditeľné, alebo ak hranica prebieha územím bez vhodných stromov, inou obhospodarovateľmi lesa vzájomne dohodnutou formou.
(3)
Ak sú v poraste evidovaní viacerí obhospodarovatelia lesa, vykonávajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa okrem práv a povinností podľa § 20 ods. 4 druhej vety a odseku 7, § 23 ods. 7 až 9 a 11 a § 44, ktoré zabezpečuje hospodár.
(4)
Na zabezpečenie odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lese môžu vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia lesa za podmienok ustanovených týmto zákonom použiť aj systém certifikácie lesov.
(5)
Povinnosť zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch prostredníctvom hospodára sa vzťahuje aj na osoby uvedené v rozhodnutí podľa § 8 ods. 2 písm. k).
zobraziť paragraf
§ 37

(1)
Na pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. f) a § 8 ods. 5 sa odborné hospodárenie v lesoch zabezpečuje
a)
po jeho zaradení do lesného celku a vypracovaní programu starostlivosti o lesy alebo
b)
po schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok vypracovaného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie25) na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy.
(2)
Ak pozemok, ktorý bol vyhlásený za lesný pozemok, je porastený lesnými drevinami a plní funkcie lesov, je vlastník alebo obhospodarovateľ lesa povinný do 15 dní od vyhlásenia pozemku za lesný pozemok zabezpečiť hospodára a do jedného roka od jeho vyhlásenia predložiť projekt podľa odseku 1 písm. b) na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; povinnosť predložiť projekt podľa odseku 1 písm. b) neplatí, ak bude zaradený do lesného celku, na ktorom program starostlivosti o lesy stratí platnosť do troch rokov od vyhlásenia pozemku za lesný pozemok, alebo ak jeho výmera je menšia ako 0,5 ha.
(3)
Holina podľa § 20 ods. 3 na pozemku, vyhlásenom za lesný pozemok, ktorý nie je porastený lesnými drevinami alebo neplní funkcie lesov a nebude lesným pozemkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) a e), vzniká dňom schválenia programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok podľa odseku 1.
(4)
Na konanie o schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok sa primerane vzťahujú ustanovenia o schvaľovaní programu starostlivosti o lesy (§ 41).
zobraziť paragraf
§ 38
Hospodárska úprava lesov

(1)
Hospodárska úprava lesov je činnosť zameraná najmä na zisťovanie stavu a vývoja lesa, jeho produkčných a ťažbových možností, sledovanie, hodnotenie, určovanie cieľov a plánovanie hospodárenia v lesoch tak, aby vo verejnom záujme bolo zabezpečené trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch pri rešpektovaní práv a povinností vlastníkov a správcov.
(2)
Právnická osoba zriadená ministerstvom zabezpečuje
a)
rozvoj hospodárskej úpravy lesov, tvorbu metód a postupov jej vykonávania,
b)
komplexné zisťovanie stavu lesov pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov,
c)
zisťovanie a spracúvanie údajov pre štátnu správu lesného hospodárstva na sledovanie a hodnotenie výsledkov hospodárenia,
d)
na základe poverenia ministerstva výber vyhotovovateľa programu starostlivosti,
e)
tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva (§ 45),
f)
úlohy podľa osobitného predpisu,55)
g)
posúdenie zaradenia jednotky priestorového rozdelenia do kategórie lesov osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. i) z hľadiska režimu hospodárenia a ochrany pralesa (§ 16a ods. 4).
zobraziť paragraf
§ 39
Priestorová, časová a ťažbová úprava lesa

(1)
Na účely hospodárskej úpravy lesov sa lesné pozemky členia na jednotky priestorového rozdelenia, ktorými sú
a)
lesné oblasti a podoblasti,
b)
lesné celky,
c)
vlastnícke celky,
d)
dielce, čiastkové plochy, porastové skupiny (ďalej len „porast“) a etáže,
e)
ostatné lesné pozemky [§ 3 ods. 1 písm. c) a e)].
(2)
Lesné oblasti a podoblasti sú trvalé územné jednotky priestorového rozdelenia vytvorené na základe biogeografickej rajonizácie územia Slovenskej republiky.
(3)
Lesné celky sú územne ucelené časti, v rámci ktorých sa pre lesné pozemky vyhotovuje program starostlivosti o lesy. Určuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu. Lesné celky musia byť určené najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti programu starostlivosti o lesy; odvolanie proti rozhodnutiu o ich určení nemá odkladný účinok. Ak sú súčasťou vyhlasovaného lesného celku aj lesné pozemky alebo ich časti, ktoré sú súčasťou iného lesného celku, v ktorom sa program starostlivosti nebude vyhotovovať v rovnakom čase, príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva spolu s určením lesného celku rozhodne aj o zmene lesného celku, do ktorého boli tieto lesné pozemky alebo ich časti zahrnuté. O zmene hraníc lesného celku možno rozhodnúť aj po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o jeho schválení.
(4)
Vlastnícky celok tvoria lesy vo vlastníctve jedného vlastníka alebo lesy viacerých vlastníkov, ak v nich hospodári ten istý obhospodarovateľ lesa. Vytvára sa v rámci lesného celku ako priestorová jednotka na vyhotovenie výpisu z programu starostlivosti o lesy. Ak je vlastnícky celok totožný s lesným celkom, výpis z programu starostlivosti o lesy sa nevyhotovuje. Vlastnícke celky môžu vznikať alebo sa meniť aj počas platnosti programu starostlivosti o lesy.
(5)
Pre vlastníkov lesov malých výmer sa vytvára vlastnícky celok vlastníkov malých výmer, a to ako priestorová jednotka na vyhotovenie výpisu z programu starostlivosti o lesy.
(6)
Dielec je základnou jednotkou na zisťovanie stavu lesa, plánovanie, evidenciu a kontrolu hospodárenia vytvorenou najmä na základe vlastníctva k lesnému pozemku s minimálnou výmerou 0,5 hektára a navrhovaného spôsobu hospodárenia podľa kategórie lesa podľa § 13 ods. 2 alebo § 14 ods. 2. V dielci možno určiť čiastkové plochy, porastové skupiny a etáže. Porast je na účely zabezpečenia odborného hospodárenia v lesoch (§ 36) spoločnou vecou,55a) ak sa nachádza na lesnom pozemku alebo jeho časti v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov alebo spoluvlastníkov; vytvára sa pri vyhotovovaní programu starostlivosti o lesy, pri zmene programu starostlivosti o lesy alebo pri zmene hraníc dielca rozdelením podľa odseku 7.
(7)
Zmenou hraníc dielca rozdelením sa rozumie rozdelenie porastu, ktorý je spoločnou vecou,55a) v rámci pôvodných hraníc dielca na dva alebo viac samostatných dielcov, ktoré spĺňajú podmienku minimálnej výmery 0,5 ha, alebo porastov. O zmene hraníc dielca rozdelením porastu v dobe platnosti programu starostlivosti o lesy rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti vlastníka alebo správcu.
(8)
Súčasťou žiadosti podľa odseku 7 sú
a)
údaje o poraste, ktorého sa žiadosť týka,
b)
hodnotenie doterajšieho hospodárenia v lesoch na základe lesnej hospodárskej evidencie a jeho porovnanie s plánom hospodárskych opatrení,
c)
stanovisko hospodára a rozdelenie realizovaných hospodárskych opatrení, neplánovaných činností a opatrení vykonaných v lesoch,
d)
dohoda o rozdelení porastu s vyznačením alebo vytýčením hraníc nových porastov spolu s ich výmerou a plošným vymedzením a
e)
dohoda o rozdelení úloh vyplývajúcich z plánu hospodárskych opatrení.
(9)
Hranica dielca sa v teréne vyznačuje farebným označením podľa kategórie lesa a jej označenie zabezpečuje obhospodarovateľ lesa. Ak dôjde k zmene hranice dielca alebo kategórie lesa, označenie hranice dielca zabezpečí pri
a)
vyhotovení programu starostlivosti o lesy vyhotovovateľ programu starostlivosti (§ 42),
b)
zmene programu starostlivosti o lesy osoba, na ktorej podnet k zmene programu starostlivosti o lesy došlo.
(10)
Časová úprava lesa určuje časový rámec na plánovanie a vykonávanie hospodárskych opatrení v lesoch tak, aby sa dosiahli ciele hospodárenia.
(11)
Ťažbová úprava lesa určuje objem a plynulosť ťažby tak, aby sa zabezpečilo optimálne využívanie produkčného potenciálu lesa a trvalé plnenie funkcií lesa.
(12)
Účastníkom konania podľa odseku 3 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Na postup podľa odseku 7 sa nevzťahuje správny poriadok.12)
zobraziť paragraf
§ 41
Vyhotovenie programu starostlivosti

(1)
Vyhotovenie programu starostlivosti je postup, ktorého výsledkom je program starostlivosti podľa § 40 ods. 1 až 3 a 8.
(2)
Úlohy súvisiace so zabezpečením a organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti a jeho schvaľovaním vykonáva príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Výber vyhotovovateľa programu starostlivosti zabezpečuje verejný obstarávateľ, ktorým je ministerstvo, alebo na základe jeho poverenia príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo.
(3)
Program starostlivosti sa vyhotovuje na obdobie spravidla desať rokov.
(4)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva oznámi najneskôr 24 mesiacov pred skončením platnosti programu starostlivosti vlastníkovi, správcovi a obhospodarovateľovi lesa túto skutočnosť, ako aj skutočnosť, že verejný obstarávateľ obstará vyhotovenie programu starostlivosti.
(5)
Ak vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa neoznámi skutočnosti podľa § 40 ods. 7, výber vyhotovovateľa programu starostlivosti zabezpečí verejný obstarávateľ. S úspešným uchádzačom uzatvorí zmluvu o vyhotovení programu starostlivosti najneskôr do 31. decembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa skončí platnosť programu starostlivosti.
(6)
Po uzatvorení zmluvy s vyhotovovateľom programu starostlivosti podľa odseku 5 alebo § 40 ods. 7 vyhotovovateľ programu starostlivosti vypracuje správu o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti pre príslušný lesný celok (ďalej len „správa o hospodárení“), ktorú predloží príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, najneskôr do konca februára posledného roka platnosti programu starostlivosti.
(7)
Lesy osobitného určenia musia byť vyhlásené do predloženia správy podľa odseku 6, inak sa v konaní o vyhotovení programu starostlivosti táto kategória lesa nezohľadňuje. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 43 ods. 2.
(8)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne oznámi právnickej osobe podľa § 38 ods. 2, dotknutým orgánom štátnej správy,57) právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých práva môžu byť vyhotovením programu starostlivosti dotknuté, že do správy o hospodárení môžu nahliadnuť a zároveň ich vyzve na predloženie pripomienok k správe o hospodárení a požiadaviek na vypracovanie pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti v lehote do 15 dní od doručenia oznamu, ak odsek 16 neustanovuje inak; na pripomienky a požiadavky, ktoré neboli predložené v určenej lehote, sa neprihliada. V ozname uvedie dátum prerokovania správy o hospodárení a predložených pripomienok a požiadaviek, ktoré sa uskutoční najneskôr do siedmich dní od posledného dňa lehoty, určenej na ich predloženie. Vyjadrením orgánu ochrany prírody je orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozsahu podľa osobitného predpisu viazaný.57a)
(9)
O výsledkoch prerokovania správy o hospodárení a pripomienok a požiadaviek podľa odseku 8 sa vyhotoví protokol, ktorý obsahuje pokyny na vyhotovenie programu starostlivosti a termín predloženia návrhu programu starostlivosti orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najneskôr do 15. decembra posledného roku platnosti programu starostlivosti. Ak vyhotovený protokol neobsahuje pripomienky a požiadavky orgánu ochrany prírody podľa odseku 8, môže orgán ochrany prírody podať námietku ministerstvu alebo Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, ak sa protokol týka územia vojenského obvodu, ktoré po prerokovaní s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky do 30 dní od doručenia námietky a vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva určí, či tieto budú do protokolu podľa prvej vety doplnené; do určenia ministerstva alebo Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa protokol podľa prvej vety považuje za záväzný. Postup podľa druhej vety sa primerane použije aj vtedy, ak pripomienky a požiadavky orgánu ochrany prírody podľa odseku 8 vzťahujúce sa k územiu európskej sústavy chránených území boli doručené po lehote podľa odsekov 8 alebo 16.
(10)
Konanie o vyhotovení programu starostlivosti sa začína dňom vyhotovenia protokolu podľa odseku 9. Na pripomienky a požiadavky podľa odseku 8 uplatnené po vyhotovení protokolu sa neprihliada.
(11)
Vyhotovovateľ programu starostlivosti je pri vyhotovení programu starostlivosti povinný postupovať podľa pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti obsiahnutých v protokole podľa odseku 9.
(12)
Obhospodarovateľ lesa je povinný poskytnúť vyhotovovateľovi programu starostlivosti podklady potrebné na vypracovanie správy o hospodárení a na vyhotovenie programu starostlivosti zabezpečiť súčinnosť hospodára.
(13)

(14)
Ak sa schvaľuje program starostlivosti pre lesný celok, v ktorom sú zahrnuté aj lesné pozemky alebo ich časti, pre ktoré je program starostlivosti schválený, príslušný orgán štátnej správy spolu so schválením programu starostlivosti rozhodne aj o zmene programu starostlivosti [§ 43 ods. 2 písm. d)], v ktorom boli tieto lesné pozemky alebo ich časti zahrnuté.
(15)
Hospodárske opatrenia v období od skončenia platnosti programu starostlivosti do schválenia návrhu programu starostlivosti navrhuje vyhotovovateľ programu starostlivosti a odsúhlasuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva po prerokovaní s vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesa a s dotknutými orgánmi štátnej správy.
(16)
Stanovisko podľa odseku 8 dotknuté orgány doručia príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 15 dní od doručenia výzvy alebo návrhu. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje dlhšiu lehotu na zaslanie stanoviska, orgán štátnej správy lesného hospodárstva na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím predĺži najviac o 15 dní. Dotknuté orgány doručia záväzné vyjadrenie podľa odseku 13 príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 30 dní od doručenia návrhu.
(17)
Súčasti programu starostlivosti podľa § 40 ods. 3 písm. f) a g) sa účastníkom konania, zúčastneným osobám a tretím osobám, s výnimkou správcu informačného systému lesného hospodárstva (§ 45 ods. 2), môžu poskytovať len so súhlasom vlastníka a obhospodarovateľa lesa.
(18)
Účastníkom konania o schválení programu starostlivosti je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa v lesnom celku, pre ktorý sa program starostlivosti vyhotovuje.
(19)
Na konanie podľa odsekov 8, 9 a 15 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
zobraziť paragraf
§ 43
Predčasná obnova programu starostlivosti, úprava programu starostlivosti a zmena programu starostlivosti

(1)
Predčasná obnova programu starostlivosti je vyhotovenie nového programu starostlivosti podľa § 41 ods. 1 pred skončením platnosti programu starostlivosti (§ 41 ods. 3), ak v dôsledku vplyvov škodlivých činiteľov v lesoch dôjde v lesnom celku k narušeniu lesných porastov v takom rozsahu, že zámery a ciele programu starostlivosti nie je možné dosiahnuť. O predčasnej obnove programu starostlivosti môže rozhodnúť ministerstvo na žiadosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa; rozhodnutie o predčasnej obnove programu starostlivosti môže podmieniť určením nového lesného celku alebo postupom podľa § 40 ods. 7. Na predčasnú obnovu programu starostlivosti sa použijú ustanovenia § 40 a 41 primerane. Účastníkom konania o predčasnej obnove programu starostlivosti je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Odvolanie proti rozhodnutiu o predčasnej obnove programu starostlivosti nemá odkladný účinok.
(2)
Zmenou programu starostlivosti je
a)
zmena kategorizácie lesov podľa § 12,
b)
schválenie postupu rekonštrukcie lesa podľa § 19 ods. 3,
c)
zmena zásad vykonávania ťažby podľa § 23 ods. 12 a 13,
d)
zmena hraníc porastu podľa § 39 ods. 6 okrem zmeny hranice dielca rozdelením podľa § 39 ods. 7,
e)
zmena z dôvodu zmeny hraníc lesného celku podľa § 41 ods. 14,
f)
prebudova lesa okrem postupu podľa § 18 ods. 7 druhej vety a ods. 8,
g)
zmena programu starostlivosti z dôvodu zapracovania požiadaviek vyplývajúcich zo zákazov alebo iných podmienok vyplývajúcich z dokumentu starostlivosti podľa osobitného predpisu50a) alebo akčných plánov prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov57b) alebo
h)
aktualizácia programu starostlivosti podľa odseku 5.
(3)
O zmene programu starostlivosti rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Žiadosť o zmenu programu starostlivosti podľa odseku 2
a)
písm. a) a d) predkladá osoba podľa § 16 ods. 3; na predloženie žiadosti podľa odseku 2 písm. a) sa primerane použije § 16 ods. 4 až 7,
b)
písm. b), c), e) a h) predkladá obhospodarovateľ lesa so súhlasom vlastníka alebo správcu,
c)
písm. g) predkladá orgán štátnej správy.24)
(4)
Náklady súvisiace so zmenou programu starostlivosti uhrádza žiadateľ. Na konanie o zmene programu starostlivosti sa primerane vzťahujú ustanovenia o schvaľovaní programu starostlivosti o lesy (§ 41).
(5)
Aktualizáciu programu starostlivosti možno vykonať, ak náhodná ťažba alebo mimoriadna ťažba tvorí najmenej polovicu z celkového objemu dreva podľa § 23 ods. 13. Pri aktualizácii programu starostlivosti právnická osoba podľa § 38 ods. 2 na základe zhodnotenia zdravotného stavu lesa a vykonaných opatrení v plnom rozsahu prehodnotí súčasti programu starostlivosti podľa § 40 ods. 2 písm. b), c) a f) a navrhne nový plán hospodárskych opatrení vrátane zmeny zásad vykonávania ťažby podľa § 23 ods. 12 a 13.
(6)
Úprava programu starostlivosti je odlišné vykonanie plánovaného hospodárskeho opatrenia so zameraním na zlepšenie stavu a vývoja lesného porastu. Úprava programu starostlivosti je v pôsobnosti hospodára, ktorý jej vykonanie vyznačí v programe starostlivosti.
zobraziť paragraf
§ 47
Hospodár

(1)
Hospodár je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon činností uvedených v § 48. Podmienkou na výkon týchto činností je zápis v registri odborných lesných hospodárov (ďalej len „register hospodárov“), ktorý vedie príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva [§ 59 písm. k)] prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva (§ 45).
(2)
Činnosť hospodára môže právnická osoba zabezpečovať len prostredníctvom fyzickej osoby,25) ktorá je jej spoločníkom, členom alebo zamestnancom v pracovnom pomere dohodnutom k nej na neurčitý čas a je hospodárom podľa odseku 1 a zároveň nie je spoločníkom, členom alebo zamestnancom inej právnickej osoby zabezpečujúcej činnosť hospodára.
(3)
Predpokladom odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého stupňa a najmenej trojročná prax v lesníckych činnostiach, alebo vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania prvého stupňa a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach, alebo vyššie odborné vzdelanie lesníckeho zamerania alebo úplné stredné odborné vzdelanie lesníckeho zamerania a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach. Praxou v lesníckych činnostiach sa rozumie vykonávanie činností súvisiacich s povinnosťami a oprávneniami hospodára podľa § 48 po dosiahnutí príslušného vzdelania.
(4)
Hospodár je odborne spôsobilý, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva po splnení predpokladov podľa odseku 3 a po úspešnom absolvovaní skúšky vykonanej pred komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva minister, alebo na základe absolvovania vzdelania podľa odseku 3 a osobitného kvalifikačného predpokladu (§ 57). Ministerstvo môže na základe žiadosti odpustiť vykonanie skúšky a absolvovanie praxe v lesníckych činnostiach podľa odseku 3 absolventom vysokoškolského štúdia 2. stupňa v študijnom odbore lesníctvo, ktorí absolvovali štátne skúšky v rozsahu zodpovedajúcom skúške podľa prvej vety; prax v lesníckych činnostiach podľa odseku 3 sa považuje za splnenú, ak žiadateľ absolvuje odbornú prax v rámci štúdia [§ 66 písm. g)]. O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a zápis do registra hospodárov možno požiadať najneskôr do troch rokov od úspešného absolvovania skúšky alebo do jedného roka od odpustenia skúšky.
(5)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára zaniká a príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyčiarkne z registra hospodárov fyzickú osobu, ak
a)
o to orgán štátnej správy lesného hospodárstva písomne požiadala,
b)
sa nezúčastnila školenia podľa § 48 ods. 2 písm. m) do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie lehota sedem rokov od vydania osvedčenia alebo od posledného školenia,
c)
platnosť jej osvedčenia o odbornej spôsobilosti zanikla rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva alebo
d)
zomrela, alebo bola vyhlásená za mŕtvu.
(6)
Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti a o vyčiarknutí z registra hospodárov, ak držiteľ osvedčenia
a)
porušil povinnosti podľa § 48 ods. 2 písm. d), e), g), j) až l),
b)
závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti podľa § 48 ods. 2 písm. a) až c), f), h), i), n) až q) alebo
c)
sa bez závažného dôvodu nezúčastnil školenia podľa § 48 ods. 2 písm. m),
d)
vykonáva činnosti podľa § 48 ods. 1 až 3 v poraste pred vznikom oprávnení hospodára podľa § 4b ods. 1.
(7)
O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa po zániku platnosti podľa odseku 5 písm. a) až c) možno opätovne uchádzať po úspešnom vykonaní skúšky podľa odseku 4; pri zániku platnosti osvedčenia podľa odseku 5 písm. c) sa skúšky možno zúčastniť až po uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o zániku jeho platnosti.
(8)
Hospodár môže vykonávať činnosť pre jedného obhospodarovateľa lesa alebo pre viacerých obhospodarovateľov lesa na lesných pozemkoch, ktorých súhrnná výmera nepresiahne 2 000 hektárov. Na výmere väčšej ako 2 000 hektárov môže hospodár vykonávať činnosť, ak na každých ďalších, aj začatých 1 000 hektárov hospodár podľa odseku 1 alebo právnická osoba podľa odseku 2 zamestnáva fyzickú osobu najmenej s úplným stredným odborným vzdelaním lesníckeho zamerania alebo ak s vykonávaním činnosti hospodára na výmere väčšej ako 2 000 hektárov súhlasí príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý v súhlase určí výmeru lesných pozemkov, na ktorých bude hospodár vykonávať činnosti podľa § 48.
(9)
Činnosť hospodára nesmie vykonávať zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. To neplatí, ak ide o jeho vlastný majetok nachádzajúci sa mimo územia obvodu jeho pôsobnosti. Ustanovenia odsekov 1 až 8 tým nie sú dotknuté.
(10)
Obhospodarovateľ lesa okrem právnickej osoby podľa odseku 2 je povinný do desiatich dní odo dňa, keď došlo k zániku zmluvného vzťahu s doterajším hospodárom alebo právnickou osobou podľa odseku 2, uzavrieť písomnú zmluvu o výkone činnosti podľa § 48 s hospodárom alebo právnickou osobou podľa odseku 2 a túto skutočnosť oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy [§ 4b ods. 2 písm. c)]; obhospodarovateľ lesa, ktorý je právnickou osobou podľa odseku 2, predkladá len oznámenie o zmene hospodára, na ktoré sa primerane použije postup podľa § 4b ods. 2 písm. c).
(11)
Náklady spojené s výkonom činnosti, povinností a oprávnení hospodára hradí obhospodarovateľ lesa.
(12)
Žiadosť o vykonanie skúšky podľa odseku 4 sa predkladá po splnení predpokladov podľa odseku 3 ministerstvu, ktoré zabezpečuje skúšku.
(13)
Ministerstvo podľa odseku 4 posúdi žiadosť o vykonanie skúšky a žiadosť o odpustenie vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach a
a)
zastaví konanie o žiadosti, ak žiadateľ
1.
o odpustenie vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach nespĺňa podmienky na odpustenie,
2.
o vykonanie skúšky nespĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 alebo
3.
neuhradil správny poplatok,
b)
oznámi žiadateľovi o vykonanie skúšky splnenie predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 alebo
c)
oznámi žiadateľovi odpustenie skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach.
(14)
O splnení predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 sa nevydáva písomné rozhodnutie, túto skutočnosť ministerstvo vyznačí v spise a žiadateľovi zašle oznámenie podľa odseku 13 písm. b), v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, dátum vydania oznámenia a žiadateľovi oznámi, že na skúšku odbornej spôsobilosti bude pozvaný osobitnou pozvánkou najmenej 30 dní pred konaním skúšky.
(15)
Hospodára v registri hospodárov zapíše orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v ktorého územnej pôsobnosti má hospodár trvalý pobyt. Ak má hospodár trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, je na zápis hospodára v registri hospodárov príslušný Okresný úrad Bratislava.
(16)
Na konanie podľa odseku 5 písm. a), b) a d) sa nevzťahuje správny poriadok.12) Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyznačí zánik platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára v spise a hospodára vyčiarkne z registra hospodárov.
(17)
Register hospodárov sa zverejňuje prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva. Zverejnený register obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu hospodára, ktorý má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti hospodára, a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti a so súhlasom hospodára aj iné kontaktné údaje.
zobraziť paragraf
§ 48
Činnosť, povinnosti a oprávnenia hospodára

(1)
Hospodár organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese. Pri tejto činnosti je zodpovedný za plnenie povinností podľa odseku 2 alebo vyplývajúcich z osobitného predpisu.62)
(2)
Hospodár je povinný
a)
pripravovať podklady a spolupracovať pri vyhotovovaní a schvaľovaní programu starostlivosti a kontrole plnenia programu starostlivosti,
b)
usmerňovať realizáciu programu starostlivosti a opatrení uložených na ochranu lesa a vydávať stanovisko podľa § 20 ods. 8 písm. d) a podľa § 39 ods. 8 písm. c),
c)
dohliadať na vhodnosť reprodukčného materiálu na obnovu lesa,
d)
kontrolovať a evidovať práce vykonávané v lese,
e)
viesť lesnú hospodársku evidenciu a evidenciu podľa osobitných predpisov,59)
f)
sledovať stav a vývoj škodlivých činiteľov v lesoch a v súčinnosti s obhospodarovateľom lesa predkladať o nich hlásenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej službe,
g)
navrhovať preventívne opatrenia na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých činiteľov, vypracúvať projekty na vykonanie opatrení na zabránenie a premnoženie škodcov [§ 29 ods. 2 písm. g)] a dozerať na ich realizáciu vrátane opatrení podľa § 28 ods. 3,
h)
navrhovať na uznanie semenné zdroje a zabezpečovať opatrenia na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov hlavných lesných drevín,
i)
navrhovať environmentálne priaznivé technológie pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v lesoch,
j)
upozorňovať obhospodarovateľa lesa a orgán štátnej správy lesného hospodárstva na každú činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva,
k)
zabezpečiť a kontrolovať vyznačenie ťažby a vydávať písomný súhlas na vykonanie ťažby,
l)
vykonávať odbornú správu lesov na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva,
m)
zúčastniť sa školenia, ktoré každoročne zabezpečí ministerstvo alebo na základe jeho poverenia vykoná právnická osoba zriadená ministerstvom; školenia sa musí zúčastniť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od zápisu do registra hospodárov alebo od posledného školenia,
n)
oznamovať príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva každú zmenu skutočností uvedených v osvedčení o odbornej spôsobilostí najneskôr do 15 dní od vzniku zmeny,
o)
zúčastňovať sa štátneho dozoru v lesoch (§ 62) a poskytovať súčinnosť zamestnancovi orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri štátnom dozore v lesoch,
p)
plniť oprávnenia a povinnosti obhospodarovateľa lesa podľa § 36 ods. 3,
q)
poskytovať súčinnosť správcovi informačného systému (§ 45 ods. 4).
(3)
Hospodár je oprávnený
a)
predkladať požiadavky a pripomienky k návrhu programu starostlivosti,
b)
vykonať úpravu programu starostlivosti,
c)
navrhnúť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa predčasnú obnovu programu starostlivosti alebo zmenu programu starostlivosti,
d)
dať súhlas na vykonanie náhodnej ťažby nad objem predpísaný programom starostlivosti pre lesný celok alebo vlastnícky celok,
e)
navrhovať postup rekonštrukcie lesa, ak nebol určený programom starostlivosti (§ 19 ods. 3),
f)
navrhovať projekty ozdravných opatrení.
(4)
Na činnosti podľa odsekov 1 až 3 možno poskytnúť podporu podľa osobitného predpisu.63)
zobraziť paragraf
§ 50
Správa lesného majetku vo vlastníctve štátu

(1)
Vlastníctvo k lesným pozemkom, lesným porastom a stavbám slúžiacim lesnému hospodárstvu vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „lesný majetok vo vlastníctve štátu“) nemožno previesť, ak tento zákon alebo osobitné predpisy65) neustanovujú inak.
(2)
Za stavby podľa odseku 1 sa považujú investičné lesné cesty66) a lesné železnice a stavby a zariadenia s nimi súvisiace.
(3)
Správu lesného majetku vo vlastníctve štátu môže vykonávať právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je ministerstvo alebo právnická osoba, ktorá má také postavenie podľa osobitných predpisov.3) Ak správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu, nadobudne osoba, ktorá nie je správcom podľa prvej vety a nepožiada o trvalé vyňatie [§ 7 ods. 1 písm. a)], správa tohto majetku do jedného roka od nadobudnutia správy bezodplatne prechádza na správcu v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva okrem vojenských lesov, ktorých správa bezodplatne prechádza na správcu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany. Osoba, ktorá nie je správcom a nadobudla správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu, je povinná najneskôr ku dňu prechodu správy vyhotoviť so správcom protokol o prechode správy lesného majetku vo vlastníctve štátu a bezodkladne ho zaslať ministerstvu.
(4)
Lesný majetok vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch67) a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu spravuje právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“). Mimo vojenských obvodov a území slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu môže táto právnická osoba spravovať lesný majetok vo vlastníctve štátu len so súhlasom ministerstva.
(5)
Ministerstvo, zakladateľ alebo zriaďovateľ správcu môže rozhodnúť o zmene správy lesného majetku vo vlastníctve štátu, ak správca tohto majetku nie je určený osobitnými predpismi,68) vrátane zmeny správy lesného majetku vo vlastníctve štátu, ktorá prešla na správcu podľa odseku 3 alebo § 68d ods. 3. Ak ide o zmenu správy medzi správcami, ktorí nemajú rovnakého zakladateľa alebo zriaďovateľa, o zmene správy podľa prvej vety sa rozhoduje po dohode zakladateľov alebo zriaďovateľov týchto správcov; ak k dohode nedôjde, o zmene správy rozhodne vláda Slovenskej republiky.
(6)
Správca podľa odsekov 3 a 4 vykonáva práva vlastníka69) k lesnému majetku vo vlastníctve štátu, najmä zabezpečuje jeho ochranu a zastupuje vlastníka v konaní pred súdom a orgánmi verejnej správy; obdobne správca postupuje vo veciach lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, alebo ktorých vlastník je známy ale jeho trvalý pobyt alebo sídlo nie je známe69a) (ďalej len „nezistený vlastník“), a to aj vtedy, ak vlastnícke právo štátu a nezistených vlastníkov je sporné. Vedie evidenciu lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitného predpisu.70)
(7)
Ak tento zákon neustanovuje inak, je na zámenu, nájom, výpožičku a prevod správy lesného majetku vo vlastníctve štátu potrebný predchádzajúci súhlas ministerstva okrem prevodu správy lesného majetku vo vlastníctve štátu v správe právnickej osoby založenej alebo zriadenej ministerstvom obrany alebo zriadenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Predchádzajúci súhlas ministerstva na nájom lesného majetku vo vlastníctve štátu s celkovou výmerou menšou ako 0,5 hektára, ktorý priamo nenadväzuje na lesný majetok vo vlastníctve štátu obdobného charakteru, nie je potrebný. Prenajatý lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno dať do podnájmu, ak nie je dohodnuté inak. Vypožičiavateľ nesmie prenechať lesný majetok vo vlastníctve štátu na užívanie inému. Súhlas ministerstva je potrebný aj na vyňatie, ktoré sa dotýka lesných pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c) a e) vo vlastníctve štátu s celkovou výmerou väčšou ako 0,5 hektára, okrem vyňatia vo vojenských lesoch a rozhodovania podľa § 3 ods. 2.
(8)
Správca podľa odseku 3 môže uzatvoriť zmluvu o nájme71) alebo zmluvu o výpožičke lesného majetku vo vlastníctve štátu s cieľom zabezpečenia praktickej výučby na lesníckych odborných školách alebo s cieľom zabezpečenia starostlivosti o územia chránené podľa osobitného predpisu.21) Na platnosť takej zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva. Prenajatý lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno ďalej prenajať, ak nie je dohodnuté inak. Vypožičiavateľ nesmie prenechať lesný majetok vo vlastníctve štátu na užívanie inému.
(9)
Prenajať a vypožičať lesný majetok vo vlastníctve štátu môže správca len vtedy, ak vzhľadom na jeho rozdrobenosť, vzájomnú rozptýlenosť alebo malú výmeru nie je možné s ním racionálne hospodáriť; to sa nevzťahuje na nájom a výpožičku
a)
podľa odseku 8 alebo
b)
ktorej účelom nie je hospodárenie v lese, a ak ide o lesný pozemok s lesným porastom, na jej základe nedochádza k zmene obhospodarovateľa lesa.
(10)
Ministerstvo môže dať súhlas na zámenu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ich hodnota zistená znaleckým posudkom podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku72) a výmera nie je v porovnaní s hodnotou a výmerou lesných pozemkov vo vlastníctve iných osôb vyššia o viac ako desať percent. Ak hodnota zamieňaných lesných pozemkov a lesných porastov na nich nie je rovnaká, výšku a spôsob úhrady jej rozdielu upravuje zámenná zmluva.72a)
(11)
Zámenou nadobudnuté lesné pozemky, ktoré boli vo vlastníctve štátu, nemožno previesť na inú osobu alebo zmeniť ich druh pozemku počas desiatich rokov od zápisu do katastra nehnuteľností; to neplatí, ak ide o pozemky, na ktorých sa má umiestniť verejnoprospešná stavba.72b) Obmedzenie nakladania so zameneným pozemkom, ktorý bol vo vlastníctve štátu, sa na dobu trvania tohto obmedzenia na základe zámennej zmluvy vyznačí v katastri nehnuteľností poznámkou.
(12)
Ministerstvo môže dať súhlas na zámenu lesného majetku vo vlastníctve štátu, ak sa zamieňané lesné pozemky nachádzajú
a)
v tej istej lesnej oblasti podľa § 39 ods. 2 alebo v bezprostredne susediacich lesných oblastiach alebo lesných podoblastiach alebo
b)
v katastrálnych územiach v rámci organizačnej jednotky správcu založeného alebo zriadeného ministerstvom.
(13)
Lesné pozemky vo vlastníctve štátu možno zameniť najmä z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích práv štátu, ak výmera zamieňaných pozemkov vo vlastníctve štátu nepresahuje 100 hektárov.
(14)
Výnimku z podmienok podľa odseku 12 alebo odseku 13 môže v odôvodnených prípadoch povoliť vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva, ak výmera a hodnota zamieňaných lesných pozemkov vo vlastníctve iných osôb je minimálne 1,5-násobne vyššia ako výmera a hodnota zamieňaných lesných pozemkov vo vlastníctve štátu bez nároku na finančné vyrovnanie podľa odseku 10.
(15)
Odseky 10 a 12 až 14 sa nevzťahujú na zámenu pozemkov podľa osobitného predpisu.73a)
(16)
Súhlas ministerstva sa nevyžaduje na vyrovnanie za lesné pozemky vo vlastníctve štátu v rámci konania o pozemkových úpravách a vykonania projektu pozemkových úprav; to neplatí pri udelení súhlasu podľa osobitného predpisu.73)
(17)
Na lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno zriadiť záložné právo.
(18)
Ustanovenia osobitného predpisu o správe majetku štátu74) sa na správu lesného majetku vo vlastníctve štátu nevzťahujú.
(19)
Na rozhodovanie podľa odsekov 4, 5, 7, 8, 10 až 16 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
zobraziť paragraf
§ 50a
Správa ostatného majetku vo vlastníctve štátu

(1)
Obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby slúžiace lesnej výrobe a ktoré s ňou súvisia74a) a zastavané pozemky, ostatné plochy a vodné plochy vo vlastníctve štátu, zverené alebo nadobudnuté v priebehu podnikania74b) (ďalej len „ostatný majetok vo vlastníctve štátu"), spravuje právnická osoba uvedená v § 50 ods. 3 a 4.
(2)
Na predaj, zámenu a prevod správy ostatného majetku vo vlastníctve štátu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas zakladateľa; ak ide o zmenu správy medzi správcami, ktorí nemajú rovnakého zakladateľa, na tento prevod sa primerane vzťahuje § 50 ods. 5 druhá veta. Na nájom a výpožičku ostatného majetku vo vlastníctve štátu sa súhlas zakladateľa nevyžaduje; to neplatí, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve štátu nachádza vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu.
(3)
Súhlas zakladateľa na zámenu možno dať len vtedy, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve štátu zamieňa za lesné pozemky a lesné porasty na nich vo vlastníctve iných osôb alebo za zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy vo vlastníctve iných osôb. Hodnota ostatného majetku vo vlastníctve štátu nesmie byť vyššia ako hodnota lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve iných osôb alebo ako hodnota zastavaných plôch a nádvorí alebo ostatných plôch vo vlastníctve iných osôb.
(4)
Ostatný majetok vo vlastníctve štátu, na ktorom podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie74c) alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,74d) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby,72b) alebo ktoré majú slúžiť verejnoprospešnému účelu, možno predať priamym predajom za cenu určenú znaleckým posudkom podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku72) obci, na ktorej území sa tento majetok nachádza.
(5)
Na rozhodovanie podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 50b
Využitie lesných pozemkov vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely

(1)
Lesné pozemky vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie74c) alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,74d) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby,72b) ktorých stavebníkom bude obec alebo vyšší územný celok, môže správca po ich vyňatí (§ 5 a 7), previesť len do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku.
(2)
Lesné pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené v záväznej časti územného plánu obce na bývanie formou nájomných bytov vo vlastníctve obce, môže správca po ich vyňatí (§ 5 a 7) previesť do vlastníctva obce.
(3)
Ak na pozemkoch uvedených v odseku 2 budú výstavbu nájomných bytov zabezpečovať neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo bytové družstvá, ktoré budú vlastníkmi týchto bytov, uzavrie správca s týmito osobami zmluvu, z ktorej vyplýva právo užívať uvedený pozemok a uskutočniť na ňom túto stavbu,74e) na dobu predpokladanej životnosti stavby; obdobne sa postupuje pri uzatvorení zmluvy s občianskymi združeniami, ak ide o pozemky, na ktorých sa nachádzajú telovýchovné zariadenia a športové zariadenia týchto občianskych združení.
(4)
Lesné pozemky podľa odsekov 1 a 2 po ich vyňatí (§ 5 a 7) prevedie správca zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku alebo ich zmluvou, z ktorej vyplýva právo užívať taký pozemok a uskutočniť na ňom stavbu, prenechá do bezodplatného užívania osobám podľa odseku 3 na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Zmluva o prevode pozemku a zmluva, z ktorej vyplýva právo užívať pozemok a uskutočniť na ňom stavbu, musí byť bezodplatná a musí obsahovať dojednanie, že správca má právo odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť74f) alebo ak dôjde k jeho zmene, v dôsledku ktorej stavba prestane plniť dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby alebo nájomného domu, inak je zmluva neplatná; nadobúdateľ alebo užívateľ pozemku je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť vykonávanie kontroly plnenia dohodnutého účelu stavby zo strany správcu.
(5)
Ustanovenia osobitného predpisu o správe majetku štátu74) sa na postup podľa odsekov 1 až 4 nevzťahujú.
zobraziť paragraf
§ 51d

(1)
Konanie o osobitnom obhospodarovaní lesa začne orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý vedie evidenciu lesných pozemkov podľa § 4 ods. 1, z vlastného podnetu, ak zistí, že vlastník lesného pozemku alebo obhospodarovateľ lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c) nezabezpečil odborné hospodárenie v lesoch; ak je v lesnom celku viac takých lesných pozemkov, môže o nich príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva konať spoločne. Účastníkom konania o osobitnom obhospodarovaní lesa je
a)
vlastník lesného pozemku alebo obhospodarovateľ lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c),
b)
obhospodarovateľ lesa v poraste susediacom s dotknutým lesným pozemkom, ktorý nie je správcom a ktorý v lehote podľa odseku 2 predloží ponuku podľa odseku 3, a
c)
správca, ktorý je obhospodarovateľom lesa v poraste najbližšom k dotknutému lesnému pozemku, ak v lehote podľa odseku 2 nebola predložená ponuka podľa odseku 3.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zašle vlastníkovi alebo obhospodarovateľovi lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c) výzvu, aby do 60 dní odo dňa doručenia výzvy zaslal orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a podal návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a); výzva obsahuje poučenie o následku podľa odseku 4 písm. a) a b). Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zároveň oznámi zaslanie výzvy podľa prvej vety obhospodarovateľom lesa v porastoch susediacich s dotknutým lesným pozemkom; výzva je súčasťou oznámenia. Za porasty susediace s dotknutým lesným pozemkom sa považujú porasty, ktoré je možné s dotknutým porastom racionálne obhospodarovať.
(3)
Obhospodarovateľ lesa, ktorému bolo zaslané oznámenie podľa odseku 2 druhej vety, je oprávnený predložiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ponuku na zabezpečenie osobitného obhospodarovania lesa na dotknutom lesnom pozemku uvedenom vo výzve podľa odseku 2. Ponuka podľa prvej vety obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa podľa § 4a ods. 4 písm. a),
b)
výmeru lesných pozemkov obhospodarovaných obhospodarovateľom lesa susediacich s dotknutým lesným pozemkom,
c)
dĺžku spoločnej hranice lesných pozemkov obhospodarovaných obhospodarovateľom lesa susediacich s dotknutým lesným pozemkom,
d)
čestné vyhlásenie, že oprávnenie obhospodarovať lesné pozemky susediace s dotknutým lesným pozemkom nezaniknú (§ 4a ods. 10 písm. e) obhospodarovateľovi lesa počas piatich rokov bezprostredne nasledujúcich po predložení ponuky, a
e)
doklady preukazujúce právne úkony vykonané pred podaním ponuky smerujúce k uzavretiu nájomného vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s vlastníkom dotknutého lesného pozemku, ktorého predmetom je dotknutý lesný pozemok.
(4)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o osobitnom obhospodarovaní lesa, ak
a)
vlastník na základe výzvy podľa odseku 2 nezašle orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 60 dní odo dňa jej doručenia oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a nepodá návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a),
b)
na základe návrhu podľa § 4a ods. 3 písm. a) nemožno vykonať zápis obhospodarovateľa lesa alebo hospodára do evidencie lesných pozemkov alebo
c)
to ustanovuje osobitný predpis.75h)
(5)
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa obsahuje zoznam vlastníkov a lesných pozemkov, ku ktorým vznikne povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, a určenie obhospodarovateľa lesa alebo správcu, ktorému vzniká povinnosť osobitného obhospodarovania lesa. Na rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa sa primerane použije § 24 až 27, 30, 32, 40, 46, 47, 51 a 52 správneho poriadku.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí podľa odseku 5 určí za obhospodarovateľa lesa, ktorému vzniká povinnosť osobitného obhospodarovania lesa,
a)
obhospodarovateľa lesa podľa odseku 1 písm. b) alebo
b)
správcu, ak v lehote podľa odseku 2 nebola predložená ponuka podľa odseku 3; spravidla určí toho správcu, ktorý je obhospodarovateľom lesa v poraste geomorfologicky najbližšom k dotknutému lesnému pozemku.
(7)
Ak ponuku podľa odseku 3 predloží viac obhospodarovateľov lesa, ktorým bolo zaslané oznámenie podľa odseku 2 druhej vety, orgán štátnej správy lesného hospodárstva určí v rozhodnutí podľa odseku 5 za obhospodarovateľa lesa, ktorému vzniká povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, toho obhospodarovateľa lesa, ktorý obhospodaruje lesné pozemky
a)
s najdlhšou spoločnou hranicou podľa odseku 3 psím. c), pričom tieto lesné pozemky geomorfologicky prirodzene nadväzujú na dotknutý lesný pozemok; ak predmetom osobitného obhospodarovania lesa je ucelený súbor lesných pozemkov, dĺžka hranice podľa odseku 3 písm. c) sa posudzuje podľa okraja tohto súboru lesných pozemkov, alebo
b)
geomorfologicky nadväzujúce na dotknutý lesný pozemok, pričom lesná dopravná sieť na dotknutom lesnom pozemku nadväzuje na lesnú dopravnú sieť na lesných pozemkoch obhospodarovaných týmto obhospodarovateľa lesa.
(8)
Ak podmienky podľa odseku 7 spĺňa viac obhospodarovateľov lesa, orgán štátnej správy lesného hospodárstva určí v rozhodnutí podľa odseku 5 za obhospodarovateľa lesa, ktorému vznikne povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, toho obhospodarovateľa lesa, ktorý v čase podania ponuky podľa odseku 3 obhospodaruje podľa evidencie lesných pozemkov väčšiu výmeru lesných pozemkov susediacich s dotknutým lesným pozemkom a ktorého práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa k lesným pozemkom susediacim s dotknutým lesným pozemkom nezaniknú podľa údajov evidencie lesných pozemkov [§ 4a ods. 10 písm. e)] počas piatich rokov bezprostredne nasledujúcich po predložení ponuky.
(9)
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa sa doručuje účastníkom konania podľa odseku 1.
(10)
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa je vykonateľné dňom jeho doručenia. Proti rozhodnutiu o osobitnom obhospodarovaní lesa sa môže odvolať len vlastník lesných pozemkov, ktorých sa rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa týka, alebo obhospodarovateľ lesa podľa odseku 1 písm. b); odvolanie nemá odkladný účinok. Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu o osobitnom obhospodarovaní lesa sa primerane použije § 53 až 61 správneho poriadku.
(11)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o osobitnom obhospodarovaní lesa vykoná podľa § 4a ods. 1 písm. b) zápis v evidencii lesných pozemkov s poznámkou, že ide o osobitné obhospodarovanie lesa, a bezodkladne zašle rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa na vyznačenie poznámky o osobitnom obhospodarovaní lesa v katastri nehnuteľností.
(12)
Obhospodarovateľ lesa alebo správca, ktorému vznikla povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, je odo dňa doručenia rozhodnutia o osobitnom obhospodarovaní lesa povinný v poraste alebo jeho časti zabezpečiť plnenie povinností obhospodarovateľa lesa.
zobraziť paragraf
§ 52
Ustanovovanie, odvolávanie a evidencia členov lesnej stráže

(1)
Na zabezpečenie ochrany lesného majetku orgán štátnej správy lesného hospodárstva ustanovuje lesnú stráž. Členov lesnej stráže navrhuje vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa. Oprávnenie člena lesnej stráže majú aj určení zamestnanci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva.
(2)
Členom lesnej stráže môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony, bezúhonná, zdravotne spôsobilá a odborne spôsobilá na vykonávanie tejto funkcie, je poistená na prípad zodpovednosti za škodu (§ 54), zložila sľub a je zapísaná v zozname členov lesnej stráže, ktorý vedie príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva.
(3)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo nespáchal priestupok na úseku lesného hospodárstva. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov a pri priestupku na úseku lesného hospodárstva čestným vyhlásením. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba správnemu orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Zdravotná spôsobilosť uchádzača za člena lesnej stráže sa preukazuje lekárskym posudkom podľa osobitného predpisu.76)
(5)
Odborná spôsobilosť uchádzača za člena lesnej stráže sa overuje skúškou na príslušnom orgáne štátnej správy lesného hospodárstva.
(6)
Uchádzač za člena lesnej stráže spĺňajúci podmienky na ustanovenie za člena lesnej stráže skladá príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva sľub, ktorý znie: „Sľubujem, že ako člen lesnej stráže budem dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vykonávať v určenom obvode pôsobnosti svoju funkciu zodpovedne podľa svojho najlepšieho svedomia.".
(7)
Člen lesnej stráže vykonáva svoju funkciu na lesnom majetku v obvode pôsobnosti určenom príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. Výmera obvodu je spravidla 500 hektárov, ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva nedohodne s vlastníkom, správcom alebo obhospodarovateľom lesa inú výmeru.
(8)
Člen lesnej stráže sa pri výkone svojej funkcie preukazuje odznakom člena lesnej stráže a na požiadanie aj preukazom člena lesnej stráže; pri preukazovaní príslušnosti nesmie odznak a preukaz vydať z rúk.
(9)
Náklady na činnosť lesnej stráže vrátane nákladov na vybavenie donucovacími prostriedkami znáša ten, na ktorého návrh bol člen lesnej stráže ustanovený; je povinný sledovať, či člen lesnej stráže riadne vykonáva svoju funkciu.
(10)
Členstvo v lesnej stráži zaniká
a)
odvolaním člena lesnej stráže,
b)
smrťou člena lesnej stráže alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
c)
vzdaním sa funkcie člena lesnej stráže.
(11)
Člena lesnej stráže možno odvolať, ak o odvolanie požiada ten, na koho návrh bol ustanovený, alebo ak prestal spĺňať podmienky na výkon funkcie alebo porušil sľub. Odvolaný člen lesnej stráže je povinný bezodkladne odovzdať preukaz člena lesnej stráže a odznak člena lesnej stráže orgánu, ktorý mu ich vydal.
(12)
Na konanie o ustanovení a odvolaní člena lesnej stráže sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
zobraziť paragraf
§ 55

(1)
S cieľom trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch štát z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečuje
a)
stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia výkonu odbornej správy lesov (§ 49 ods. 5),
b)
lesnícky výskum a štátne úlohy výskumu a vývoja v lesnom hospodárstve,
c)
vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy (§ 40 ods. 5),
d)
rozvoj hospodárskej úpravy lesov, metód a postupov jej vykonávania,
e)
komplexné zisťovanie stavu lesa vrátane národnej inventarizácie lesov a monitoringu lesov,
f)
tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva,
g)
tvorbu, spravovanie, vydávanie a archiváciu tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva,55)
h)
kontrolu lesného reprodukčného materiálu a ochranu genetických zdrojov lesných drevín,62)
i)
lesnícku ochranársku službu,
j)
monitorovanie zdravotného stavu lesov,
k)
letecký protipožiarny monitoring, evidenciu lesných požiarov a zabezpečovanie varovného protipožiarneho systému,
l)
leteckú veľkoplošnú ochranu lesov a realizáciu súvisiacich ozdravných opatrení,
m)
starostlivosť o drobné vodné toky v správe právnickej osoby zriadenej alebo založenej ministerstvom, lesníckotechnické meliorácie, zahrádzanie bystrín a protipovodňovú ochranu,
n)
zavádzanie systémov certifikácie lesov,
o)
špecifické činnosti vykonávané rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami zriadenými ministerstvom,
p)
zostavenie integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy,60)
q)
prácu s verejnosťou v lesnom hospodárstve a lesnú pedagogiku,
r)
vzdelávanie a poradenstvo v lesnom hospodárstve,
s)
plnenie mimoprodukčných funkcií lesov, činnosti súvisiace s trvalo udržateľným hospodárením v lesoch [§ 2 písm. i)] a prírode blízke hospodárenie v lesoch [§ 2 písm. x)],
t)
presadzovanie národných záujmov v medzinárodných organizáciách vlastníkov a obhospodarovateľov lesov.
(2)
Výdavky na činnosti uvedené v odseku 1 písm. b), d) až l) a n) až q) sa hradia rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným ministerstvom.
(3)
Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. m) sa hradia správcovi drobného vodného toku81) alebo fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá tieto činnosti vykonáva.
(4)
Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. r) sa hradia fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré túto činnosť vykonávajú.
(5)
Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. s) a t) sa hradia podľa osobitného predpisu.1)
(6)
Na výdavky na činnosti uvedené v odseku 1 písm. e), f), j), k) a s) možno použiť finančnú pomoc z rozpočtu Európskej únie.82)
(7)
Výdavky na činnosť podľa odseku 1 a osobitných predpisov82a) sa neposkytnú, ak je v poraste viac obhospodarovateľov lesa (§ 36 ods. 1) alebo ak pri zmene hraníc dielca (§ 39 ods. 7) nie je rozdelenie vykonané v súlade s metódami hospodárskej úpravy lesov [§ 38 ods. 2 písm. a)] v porastovej mape.
zobraziť paragraf
§ 56
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva

(1)
Štátnu správu na úseku lesného hospodárstva vykonáva
a)
ministerstvo,83)
b)
okresný úrad v sídle kraja,
c)
okresný úrad,
d)
Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“).83a)
(2)
Štátnu správu na úseku lesného hospodárstva vo vojenských lesoch v rozsahu pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu vykonáva ministerstvo obrany; proti rozhodnutiu ministerstva obrany vydanému v správnom konaní možno podať rozklad, o ktorom rozhodne minister obrany Slovenskej republiky.12) Ministerstvo obrany dáva aj súhlas na predaj, zámenu, prevod správy, nájom a výpožičku ostatného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50a ods. 2).
(3)
Orgány podľa odseku 1 vykonávajú aj štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.84)
zobraziť paragraf
§ 57
Odborná spôsobilosť v štátnej správe lesného hospodárstva


Určení zamestnanci ministerstva, ministerstva obrany, inšpekcie, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorí vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva a štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,84) musia do 18 mesiacov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru85) alebo určenia služobným úradom spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Predpokladom na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania alebo vyššie odborné vzdelanie lesníckeho zamerania, alebo úplné stredné odborné vzdelanie lesníckeho zamerania a úspešné absolvovanie skúšky pred komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva minister. Osobitný kvalifikačný predpoklad zaniká uplynutím lehoty troch rokov od skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, počas ktorého štátny zamestnanec vykonával činnosti pri plnení úloh orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 58
Ministerstvo

(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva83)
a)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie,87)
b)
dáva súhlas k návrhu koncepcie územného rozvoja Slovenska a k územného plánu regiónu (§ 6 ods. 2), ak ten presahuje územnú pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja,
c)
ukladá opatrenia na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a ods. 7], ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja,
d)
riadi hospodársku úpravu lesov (§ 38),
e)
vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. 4), ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja,
f)
zabezpečuje výber vyhotovovateľa programu starostlivosti alebo poveruje touto činnosťou príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo právnickú osobu podľa § 38 ods. 2,
g)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti, rozhoduje o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti, posudzuje žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, zabezpečuje skúšku odbornej spôsobilosti a vedie evidenciu osvedčení o odbornej spôsobilosti (§ 42),
h)
rozhoduje o predčasnej obnove programu starostlivosti (§ 43 ods. 1),
i)
nariaďuje vykonanie národnej inventarizácie lesov (§ 46),
j)
posudzuje žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti hospodára a žiadosť o odpustenie vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach, zabezpečuje skúšku odbornej spôsobilosti hospodára (§ 47) a poveruje právnickú osobu zriadenú ministerstvom vykonaním školenia hospodárov,
k)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu
1.
okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja,
2.
inšpekcie podľa § 61 písm. b),
l)
usmerňuje a vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
m)
vydáva pokyny a usmernenia pre orgány štátnej správy lesného hospodárstva, hospodárov a vyhotovovateľov programov starostlivosti a pre vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov na postup pri uplatňovaní ustanovení tohto zákona a predpisov vydaných na jeho základe,
n)
vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62) a vydáva rozhodnutia podľa § 62 ods. 2 písm. c) a ods. 6,
o)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona (§ 66).
(2)
Ministerstvo ďalej
a)
určuje správcu podľa § 50 ods. 3 a § 68d ods. 3 a dáva súhlas na správu lesného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 4),
b)
rozhoduje o zmene správy lesného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 5),
c)
dáva predchádzajúci súhlas na zámenu, nájom, výpožičku a prevod správy lesného majetku vo vlastníctve štátu a súhlas na vyňatie, ktoré sa dotýka lesných pozemkov vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 7),
d)
dáva predchádzajúci súhlas na uzatvorenie zmluvy o nájme lesného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 8),
e)
dáva súhlas na zámenu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 10),
f)
dáva súhlas na vyrovnanie za lesné pozemky vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 16),
g)
dáva súhlas na predaj, zámenu a prevod správy ostatného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50a ods. 2),
h)
rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti hospodára (§ 68 ods. 10).
(3)
Ministerstvo vydáva vo veciach vojenských lesov záväzné vyjadrenia
a)
k návrhom programov starostlivosti vypracúvaných organizáciami riadenými ministerstvom obrany pred ich schválením,
b)
pred vydaním rozhodnutí o vyňatí lesných pozemkov a rozhodnutí o obmedzení ich využívania, ak výmera pozemkov, ktoré sa majú vyňať alebo ktorých využívanie sa má obmedziť, presahuje desať hektárov.
(4)
Ministerstvo si môže zo závažných dôvodov rozhodovanie podľa odseku 3 vyhradiť.
(5)
Ministerstvo vykonáva hlavný dozor, ako ministerstvo obrany a právnické osoby podľa § 50 ods. 4 vykonávajú ustanovenia tohto zákona a predpisov vydaných na jeho základe. Ministerstvo môže po prerokovaní s ministerstvom obrany ukladať právnickým osobám podľa § 50 ods. 4 opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a predpisov vydaných na jeho základe.
(6)
Na konanie podľa odsekov 3 a 4 sa nevzťahuje osobitný predpis o správnom konaní.12)
zobraziť paragraf
§ 59
Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja
a)
dáva súhlas k návrhu územného plánu regiónu, k návrhu na určenie chráneného ložiskového územia a k návrhu na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov (§ 6 ods. 2),
b)
dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3), ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu,
c)
vyhlasuje ochranné lesy a lesy osobitného určenia (§ 16),
d)
schvaľuje postup rekonštrukcie lesa (§ 19 ods. 3),
e)
ukladá opatrenia na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a ods. 7], ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu,
f)
vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. 4), ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu,
g)
schvaľuje projekt starostlivosti o lesný pozemok (§ 37),
h)
určuje lesné celky (§ 39 ods. 3),
i)
vykonáva úlohy súvisiace so zabezpečením a s organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti a jeho schvaľovaním, na základe poverenia ministerstva zabezpečuje výber vyhotovovateľa programu starostlivosti podľa § 41 ods. 2, oznamuje skončenie platnosti programu starostlivosti podľa § 41 ods. 4, schvaľuje návrh programu starostlivosti podľa § 41 ods. 13 a odsúhlasuje hospodárske opatrenia podľa § 41 ods. 15,
j)
rozhoduje o zmene programu starostlivosti (§ 43 ods. 2),
k)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti hospodára, vedie register hospodárov, rozhoduje o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára a o vyčiarknutí z registra hospodárov (§ 47),
l)
preskúmava postup orgánu štátnej správy pri zápise do evidencie lesných pozemkov (§ 4c),
m)
vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62) a vydáva rozhodnutia podľa § 62 ods. 2 písm. c) a ods. 6,
n)
vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
o)
dáva súhlas na vykonanie naliehavej ťažby nad objem predpísaný programom starostlivosti pre lesný celok alebo vlastnícky celok,
p)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona (§ 66).
zobraziť paragraf
§ 60
Okresný úrad

(1)
Okresný úrad je prvostupňovým orgánom v konaniach o
a)
vyhlásení pozemku za lesný pozemok (§ 3 ods. 3) a v pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným pozemkom (§ 3 ods. 2),
b)
vyňatí a obmedzení využívania (§ 5),
c)
výške náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa (§ 9),
d)
zmene hospodárskeho tvaru lesa [§ 17 ods. 3 písm. c)],
e)
povoľovaní predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine (§ 20 ods. 4) a na zabezpečenie lesného porastu (§ 20 ods. 6),
f)
schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby (§ 23 ods. 7),
g)
používaní cudzích pozemkov (§ 24 ods. 3),
h)
využívaní lesnej cesty (§ 25 ods. 4),
i)
uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov (§ 26),
j)
uložení opatrení na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a ods. 7],
k)
povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch podľa § 31 ods. 6,
l)
uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku podľa § 33 ods. 2,
m)
uložení opatrení podľa § 34 ods. 3,
n)
súhlase na činnosť hospodára na výmere väčšej ako 2 000 ha [§ 47 ods. 8],
o)
určení odbornej správy lesov (§ 49 ods. 1) a jej zrušení (§ 49 ods. 3) a o zriadení záložného práva a jeho zrušení (§ 49 ods. 5),
p)
priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom (§ 63 až 65),
q)
zápise do evidencie lesných pozemkov [§ 4a ods. 1 písm. a) a c)],
r)
osobitnom obhospodarovaní lesa (§ 51d),
s)
vydaní rozhodnutia v rámci štátneho dozoru v lesoch podľa § 62 ods. 2 písm. c) a d) a ods. 6.
(2)
Okresný úrad ďalej
a)
vedie evidenciu lesných pozemkov (§ 4), preskúmava námietky (§ 4e) a vydáva výpis z evidencie (§ 4f),
b)
dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny (§ 6 ods. 2),
c)
dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3),
d)
dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa (§ 10 ods. 2),
e)
vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva (§ 23 ods. 4),
f)
vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. 4),
g)
obmedzuje alebo inak upravuje výkon činností (§ 32 ods. 3),
h)
vedie evidenciu o odbornej správe lesov (§ 49 ods. 7),
i)
ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti, zloženie sľubu člena lesnej stráže a vedie zoznam členov lesnej stráže (§ 52),
j)
je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na lesných pozemkoch podľa osobitného predpisu,87a)
k)
vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
l)
spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,30)
m)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona (§ 65),
n)
vydáva záväzné stanovisko (§ 7 ods. 4, § 7a a § 8 ods. 6),
o)
rozhoduje o zmene hranice porastu rozdelením (§ 39 ods. 7),
p)
zasiela návrh na zápis alebo výmaz poznámky o osobitnom obhospodarovaní lesa do katastra nehnuteľností (§ 51d ods. 11 a § 51f ods. 1),
q)
vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62),
r)
vydáva súhlas podľa § 23 ods. 1 poslednej vety a ods. 10 písm. a).
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 61
Inšpekcia


Inšpekcia
a)
vykonáva štátny dozor v lesoch,
b)
je prvostupňovým orgánom v konaniach o priestupkoch a iných správnych deliktoch, ktorých spáchanie zistila pri výkone štátneho dozoru v lesoch podľa písmena a),
c)
d)
vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva.
zobraziť paragraf
§ 62
Štátny dozor v lesoch

(1)
Štátny dozor v lesoch je oprávnenie orgánov štátnej správy lesného hospodárstva v rámci svojej územnej pôsobnosti sledovať, zisťovať a kontrolovať, ako sa dodržiava tento zákon a osobitné predpisy,88) všeobecne záväzné právne predpisy vydané na ich vykonanie a rozhodnutia vydané na ich základe.
(2)
Zamestnanci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva sú pri štátnom dozore v lesoch oprávnení
a)
vstupovať na lesné pozemky, do budov a iných priestorov vrátane dopravných prostriedkov, v ktorých subjekt, nad ktorým sa vykonáva dozor, zabezpečuje svoju činnosť, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,77)
b)
zisťovať a overovať skutočnosti a údaje o hospodárení v lese, najmä o plnení programu starostlivosti, a vyžadovať k tomu súčinnosť vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa,
c)
obmedziť alebo zakázať výkon činnosti do objasnenia veci alebo zabezpečenia dôkazov počas výkonu štátneho dozoru,
d)
ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(3)
Osoba, u ktorej sa vykonáva štátny dozor vrátane jej zamestnancov, sú povinní
a)
zamestnancovi orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri štátnom dozore v lesoch preukázať svoju totožnosť,
b)
umožniť vykonanie štátneho dozoru v lesoch a poskytnúť potrebnú súčinnosť,
c)
zdržať sa činnosti zakázanej alebo obmedzenej podľa odseku 2 písm. c).
(4)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva je povinný oboznámiť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa so zisteniami pri výkone štátneho dozoru v lesoch a zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru v lesoch.
(5)
Zamestnanci orgánu štátnej správy lesného hospodárstva sú povinní pri činnostiach uvedených v odseku 2 písm. a) a b) preukázať sa písomným poverením príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, služobným preukazom a nosiť lesnícku rovnošatu. Zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva vykonávajúci štátny dozor musí mať osobitný kvalifikačný predpoklad; ak štátny dozor vykonáva viac osôb, osobitný kvalifikačný predpoklad musí mať aspoň jedna z nich.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa za marenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru v lesoch a za nesplnenie povinností podľa odseku 3 poriadkovú pokutu; jej výška je najviac 330 eur. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oprávnený na výkon štátneho dozoru v lesoch je z výkonu štátneho dozoru v lesoch vylúčený, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, k subjektu, nad ktorým sa vykonáva dozor, alebo k jeho zamestnancom možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti; ustanovenia osobitného predpisu89) sa použijú primerane.
(8)
Na výkon štátneho dozoru v lesoch sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní12) okrem rozhodnutia podľa odseku 2 písm. c) a d) a odseku 6; odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 písm. c) a d) nemá odkladný účinok. Účastníkom konania podľa odseku 2 písm. c) a d) je subjekt, nad ktorým sa vykonáva štátny dozor v lesoch.
(9)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na výkon štátneho dozoru v lesoch prizvať ďalšiu osobu s jej súhlasom. Prizvaná osoba sa môže zúčastniť výkonu štátneho dozoru v lesoch len so zamestnancom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa odseku 5 druhej vety, má oprávnenia podľa odseku 2 písm. a) a b) a je povinná zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedela pri výkone štátneho dozoru v lesoch.
(10)
Policajný zbor je povinný poskytnúť orgánom štátnej správy lesného hospodárstva vykonávajúcich štátny dozor v lesoch na základe ich žiadosti súčinnosť, spoluprácu alebo ochranu, ak je možné odôvodnene predpokladať ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej štátny dozor v lesoch alebo marenie výkonu štátneho dozoru v lesoch.
zobraziť paragraf
§ 63
Priestupky

(1)
Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí ten, kto na lesných pozemkoch
a)
stavia posedy, príbytky alebo táborí mimo vyznačených miest,
b)
jazdí alebo stojí motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest, alebo jazdí na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy; to neplatí, ak ide o využitie lesnej cesty podľa § 25,
c)
vstupuje do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu,
d)
vstupuje do lesných porastov, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické ošetrenie,
e)
ruší ticho a pokoj,
f)
voľne púšťa psov okrem psov poľovníckych a služobných49) pri výkone povinností alebo iné domáce zvieratá,
g)
vykonáva terénne úpravy, stavia ploty alebo buduje chodníky, narúša pôdny kryt, odváža lesnú pôdu alebo hrabanku,
h)
zakladá alebo udržiava otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest,
i)
fajčí alebo odhadzuje horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
j)
narušuje vodný režim,
k)
pasie hospodárske zvieratá,
l)
organizuje verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia v rozpore s osobitným zákonom,90)
m)
zbiera v nadmernom množstve semená, vyberá semenáčiky alebo sadenice lesných drevín,
n)
manipuluje s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,
o)
ťaží stromy alebo kry, alebo stromy, kry alebo ich časti, vrátane dreva ležiaceho na zemi, odnáša alebo odváža,
p)
zakladá skládky odpadov alebo znečisťuje lesné pozemky odpadmi,
q)
vypaľuje porasty bylín, krov alebo stromov.
(2)
Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí aj ten, kto neoprávnene používa alebo poškodzuje lesný majetok, neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo uložené na jeho základe alebo opatrenia orgánov štátnej správy lesného hospodárstva.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) možno uložiť pokutu do 165 eur.
(4)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) až l) možno uložiť pokutu do 1 000 eur.
(5)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. m) až q) a odseku 2 možno uložiť pokutu do 3 320 eur.
(6)
V blokovom konaní za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do 70 eur.
(7)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.91)
zobraziť paragraf
§ 64
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva uloží pokutu od 165 eur do 99 580 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi,92) ktorá

a)
využíva lesné pozemky na iné účely ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí alebo o obmedzení využívania, alebo znemožňuje, alebo obmedzuje ich využívanie na plnenie funkcií lesa (§ 7),
b)
neplní povinnosti pri ťažbe (§ 22 a 23), preprave dreva a jeho uskladňovaní (§ 24) alebo pri sprístupňovaní lesa a využívaní lesných ciest (§ 25),
c)
neplní povinnosti alebo opatrenia orgánov štátnej správy lesného hospodárstva pri ochrane lesa (§ 28),
d)
použije na obnovu lesa alebo na zalesňovanie pozemkov vyhlásených za lesné pozemky reprodukčný materiál, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom,29)
e)
poškodzuje lesný majetok (§ 31 ods. 2) alebo inak sťažuje prevádzku lesného hospodárstva,
f)
porušuje povinnosti pri príprave a realizácii programu starostlivosti neplnením kritérií trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, pri vedení lesnej hospodárskej evidencie alebo pri poskytovaní údajov pre potreby informačného systému (§ 40 až 45),
g)
neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo uložené na jeho základe, alebo opatrenia orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej služby.
zobraziť paragraf
§ 65

(1)
Pri ukladaní pokuty a určení jej výšky podľa § 64 sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob a čas trvania a možné následky porušenia povinností, na spoluprácu a prístup právnických osôb alebo dotknutých fyzických osôb-podnikateľov k odstraňovaniu následkov a k prijatým opatreniam.
(2)
Konanie o uložení pokuty podľa § 63 a 64 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva o porušení dozvedel, najneskôr však do troch rokov, a ak ide o porušenie povinností vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa, najneskôr do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v rozhodnutí o uložení pokuty za priestupok (§ 63) alebo iný správny delikt (§ 64) súčasne nariadiť, aby v určenej lehote boli vykonané opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená.
(4)
Tomu, kto opakovane poruší počas troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty povinnosť, za ktorú mu bola pokuta už uložená, alebo nevykoná opatrenia podľa odseku 3, sa uloží ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty podľa § 63 a 64.
(5)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
(6)
Uložením pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo fyzickej osobe nie je dotknutá ich trestná zodpovednosť, ako aj trestná zodpovednosť ich zamestnancov.
(7)
Príjmy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 66
Splnomocňovacie ustanovenia

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o vyňatie a obmedzenie využívania, náležitostiach žiadosti o súhlas s návrhom územnoplánovacej dokumentácie, náležitostiach žiadosti o súhlas s návrhom na určenie chráneného ložiskového územia a s návrhom na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov (§ 5 až 7),
b)
kategorizácii lesov a charakteristike subkategórií lesov, kritériách a podmienkach na ich vyhlásenie, zásadách určovania, spôsobe predkladania návrhov na vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia (§ 13, 14 a 16), zaraďovaní lesov pod vplyvom imisií do pásiem ohrozenia a charakteristike pásiem ohrozenia (§ 28),
c)
prírode blízkom hospodárení v lesoch, určovaní hospodárskeho tvaru lesa (§ 17), členení a použití hospodárskych spôsobov a ich foriem, prebudovy na prírode blízke hospodárenie v lesoch vrátane osobitných prípadov prebudovy lesa (§ 18), rekonštrukcii lesa (§ 19), kritériách na posudzovanie zabezpečeného lesného porastu (§ 20 ods. 2),
d)
vyznačovaní ťažby dreva a písomnom súhlase na jej realizáciu (§ 23 ods. 1), ciache, iných povolených označeniach a ich registrácii, označovaní vyťaženého dreva ciachou alebo iným povoleným označením (§ 23 ods. 4), obsahu ohlásenia dôvodu vzniku náhodnej ťažby (§ 23 ods. 7), postupe vyznačovania ťažby a označovania vyťaženého dreva pri uplatňovaní harvestorovej technológie, dokladoch o pôvode dreva a jeho preukazovaní, vedení evidencie a uchovávaní dokladov o pôvode dreva osobami, ktoré prepravujú, skladujú a spracúvajú drevo (§ 24 ods. 1 a 4),
e)
vymedzení lesných oblastí a podoblastí, určovaní priestorového rozdelenia lesa, časovej a ťažbovej úprave lesov (§ 39), vykonávaní hospodárskej úpravy lesov spôsobom zabezpečujúcim plnenie kritérií trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, postupe pri vyhotovovaní programov starostlivosti o lesy a ich schvaľovaní (§ 41), predčasnej obnove programu starostlivosti, zmene programu starostlivosti a úprave programu starostlivosti (§ 43), jeho kontrole (§ 62 ods. 1), skúške odbornej spôsobilosti, vydávaní a zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti (§ 42), spôsobe vykonania národnej inventarizácie lesov a monitoringu lesov (§ 46) a informačnom systéme lesného hospodárstva (§ 45),
f)
zásadách vedenia lesnej hospodárskej evidencie, najmä o spôsobe evidencie ťažby dreva, pestovnej činnosti a ostatnej činnosti, podkladoch na vedenie evidencie a evidenčných výkazoch, grafickej evidencii a spôsobe jej vedenia, zásadách vedenia a zabezpečenia evidencie pri zmene vlastníka, pri jej vedení pomocou výpočtovej techniky, časovej postupnosti vedenia evidencie a termínoch predkladania jej výsledkov (§ 44),
g)
skúške odbornej spôsobilosti, o zložení a ustanovení komisie, podmienkach odpustenia vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach, vydávaní, zániku platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti a registri hospodárov (§ 47),
h)
zásadách ochrany lesa pred vplyvom imisií, abiotických a biotických škodlivých činiteľov, opatreniach na ochranu lesov vrátane ochrany lesa pred požiarmi (§ 28),
i)
ustanovení členov lesnej stráže, určovaní obvodov ich pôsobnosti, vzore služobného preukazu a odznaku členov lesnej stráže (§ 52) a výkone povinností a oprávnení člena lesnej stráže (§ 53),
j)
financovaní verejnoprospešných činností na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,93)
k)
podobe lesníckej rovnošaty a jej súčastiach pre zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, postupe pri prideľovaní rovnošaty a vedení evidencie, výdaji a obmene rovnošatových súčastí, povinnostiach pri ich užívaní a udržovaní, označení na rovnošatách a okruhu zamestnancov, ktorým ju možno prideľovať (§ 62 ods. 5 a § 67 ods. 9),
l)
osobitnom kvalifikačnom predpoklade, postupe na jeho získanie a skúške (§ 57).
zobraziť paragraf
§ 67
Spoločné ustanovenia

(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto zákona viac ako 20 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.94)
(3)
U právnických osôb,95) ktoré hospodária s lesným majetkom právnických osôb alebo fyzických osôb, sa za účastníka konania podľa tohto zákona považuje len ich štatutárny orgán.
(4)
Ak združenie s právnou subjektivitou96) nie je účastníkom správneho konania, je zúčastnenou osobou,97) ak predmet jeho činnosti súvisí s využívaním a ochranou lesného majetku a ak písomne oznámi svoju účasť v konaní najneskôr do 7 dní od upovedomenia o začatom konaní podľa odseku 5.
(5)
Združenie podľa odseku 4 môže písomne požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva, aby ho upovedomil o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté jeho záujmy. Žiadosť musí obsahovať najmä názov združenia, jeho sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene občianskeho združenia a určenie konania, o ktorého začatí chce byť združenie upovedomené, vrátane uvedenia záujmov, ktoré by mohli byť týmto konaním dotknuté.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorému žiadosť podľa odseku 5 bola doručená, je povinný upovedomiť združenie podľa odseku 4 o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté jeho záujmy, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa začatia konania alebo odo dňa doručenia žiadosti, ak sa konanie už začalo.
(7)
Ustanovenia odsekov 4 až 6 sa nevzťahujú na konania podľa § 4 až 4e, 42, 47, 51d, § 62 ods. 6 a § 63 až 65.
(8)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie v prvom stupni podľa tohto zákona je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v ktorého územnom obvode leží najväčšia časť lesných pozemkov, ktorých sa konanie týka.
(9)
Štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva, sú povinní pri výkone služobných povinností vyplývajúcich z tohto zákona nosiť lesnícku rovnošatu. Zamestnanci právnických osôb a fyzických osôb pri zabezpečovaní úloh podľa tohto zákona sú oprávnení nosiť lesnícku rovnošatu.
(10)
Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.97a)
(11)
Na účely konaní podľa tohto zákona je dotknutá fyzická osoba povinná uvádzať svoje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia a adresu trvalého pobytu.
(12)
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva a orgány ochrany prírody sa navzájom bezodkladne informujú o vydaní rozhodnutia alebo o vydaní iného opatrenia, ktorým môžu byť dotknuté práva, povinnosti alebo právom chránené záujmy vlastníkov, správcov alebo obhospodarovateľov lesa, alebo ktoré sa môžu dotýkať pôsobnosti orgánov štátnej správy lesného hospodárstva podľa tohto zákona, a to najmä o vydaní rozhodnutia alebo o vydaní iného opatrenia,
a)
ktorým sa ukladajú opatrenia pri ochrane lesa podľa § 28 ods. 1 písm. i),
b)
ku ktorému sa vyjadrujú podľa osobitného predpisu,97b)
c)
vydaného na základe osobitného predpisu.32)
(13)
Po skončení platnosti programu starostlivosti sa v konaniach alebo postupoch podľa tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na jednotky priestorového rozdelenia lesa (§ 39 ods. 1), použijú jednotky priestorového rozdelenia lesa podľa návrhu programu starostlivosti predloženého orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 41 ods. 9 a to až do právoplatnosti rozhodnutia o jeho schválení; to neplatí, ak ide o konanie o priestupkoch alebo o iných správnych deliktoch alebo ak ide obdobné postupy alebo konania vzťahujúce sa iba k programu starostlivosti, ktorého platnosť skončila.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 67a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 68f
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2020

(1)
Ak lesné pozemky vo vlastníctve štátu (§ 50) alebo pozemky tvoriace ostatný majetok štátu (§ 50a) boli podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 zastavané verejnoprospešnými stavbami alebo na ich výstavbu bolo do 31. decembra 2019 vydané právoplatné stavebné povolenie a ktorých stavebníkom alebo užívateľom je obec alebo vyšší územný celok, na ich využitie sa primerane vzťahuje § 50b.
(2)
Postup podľa § 43 ods. 2 až 4 sa primerane použije aj na zmenu programu starostlivosti z dôvodov podľa osobitného predpisu.100)
zobraziť paragraf
Poznámka
[]21)  § 17 a 27 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]32)  Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]33)  § 68 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]43)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 207/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]57a)  § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore