Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025

Platnosť od: 20.04.1988
Účinnosť od: 01.04.2024
Účinnosť do: 31.03.2025
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Štátna správa, Ochrana životného prostredia, Chyba údajov
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21JUD142DS15EUPP30ČL0

Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 51/1988 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 205/2023

Legislatívny proces k zákonu 205/2023§ 19
Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu

(1)
Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ako aj zabezpečenie a likvidáciu banských diel a lomov možno vykonávať iba na základe povolenia obvodného banského úradu. Na účely tohto zákona sa dobývaním rozumie akákoľvek činnosť fyzických osôb a právnických osôb zameraná na získanie nerastu z ložiska. Obvodný banský úrad povoľuje aj banské stavby slúžiace dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním vrátane umiestnenia stavby, ako aj ich užívanie, zmeny a odstránenie; obvodný banský úrad uvedené stavby povoľuje v lomoch (kameňolomy, štrkovne, pieskovne a pod.), v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku.
(2)
Prednosť na povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu má vlastník pozemku.
(3)
So žiadosťou o povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu organizácia predkladá plán využívania ložiska. So žiadosťou o povolenie zabezpečenia alebo likvidácie banských diel a lomov organizácia predkladá plán ich zabezpečenia alebo likvidácie.
(4)
Na konanie o povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu, zabezpečenia alebo likvidácie banských diel a lomov, konanie o zmenu povoleného dobývania ložiska nevyhradeného nerastu a konanie o predĺženie doby platnosti povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ako aj zabezpečenie a likvidáciu banských diel a lomov sa vzťahujú obdobne § 17, 18, § 18b až 18d a 18f.
(5)
Ak majiteľ pozemku nesúhlasí ani za primeranú náhradu s používaním pozemku na čas potrebný na dobývanie ložiska a ak verejný záujem na dobývaní ložiska nevyhradeného nerastu prevažuje nad oprávneným záujmom vlastníka pozemku, môže organizácia nadobudnúť právo užívania pozemku aj vyvlastnením.13a) Obdobne sa postupuje pri stavbách alebo iných právach, ktoré majú byť dotknuté dobývaním.
(6)
Pri vyvlastnení podľa odseku 5 patrí vlastníkovi pozemku tiež primeraná náhrada za ložisko nevyhradeného nerastu, ktoré je súčasťou tohto pozemku.
(7)
Organizácia, ktorá dobýva ložisko nevyhradeného nerastu, prípadne v súvislosti s dobývaním nerasty upravuje alebo zušľachťuje, je povinná dodržiavať podmienky hospodárneho a bezpečného dobývania ložiska a ochrany životného prostredia.
(8)
Na spresnenie znalosti o množstve a kvalite zásob, o geologických a banskotechnických podmienkach dobývania je organizácia oprávnená počas dobývania vykonávať ďalší prieskum ložiska v hraniciach vymedzeného územia na dobývanie nevyhradeného nerastu.
(9)
Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví podrobnejšie podmienky využívania ložísk nevyhradených nerastov.
zobraziť paragraf
§ 38a
Zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracovania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb

(1)
Do zoznamu osobných údajov o fyzických osobách zhromažďovaných a spracúvaných Hlavným banským úradom a obvodnými banskými úradmi pri plnení úloh štátnej banskej správy sa zaraďujú tieto osobné údaje:
a)
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
miesto trvalého pobytu,
e)
miesto prechodného pobytu,
f)
štátna príslušnosť,
g)
číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu.
(2)
Účelom spracovania osobných údajov je plnenie úloh hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa § 39 tohto zákona.
(3)
Osobné údaje získavajú obvodné banské úrady a Hlavný banský úrad pri plnení úloh hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa § 39 tohto zákona.
(4)
Dotknuté osoby na účely spracovania osobných údajov v informačných systémoch štátnej banskej správy podľa tohto zákona sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie úloh hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy.
(5)
Hlavný banský úrad poskytuje údaje z informačných systémov štátnej banskej správy Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky do informačného systému územného plánovania a výstavby vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel podľa osobitných predpisov.14)
zobraziť paragraf
§ 41a
Vyvlastňovanie

(1)
Vyvlastniť nehnuteľnosti možno iba vo verejnom záujme a na účel
a)
otvárky, prípravy, dobývania výhradného ložiska alebo rozšírenia dobývania výhradného ložiska, vrátane činností vykonávaných v súvislosti s dobývaním, a to zriaďovania a prevádzky odvalov, výsypiek a odkalísk a výstavby, zariadení na úpravu a zušľachťovanie nerastov,
b)
konverzie ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu a soli na podzemné zásobníky plynov alebo kvapalín podľa osobitného predpisu,18n)
c)
uskladňovania horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v priestoroch a ukladania rádioaktívnych odpadov.
(2)
Obvodné banské úrady postupujú vo vyvlastňovacom konaní podľa osobitného predpisu.13a)
(3)
Vo veciach vyvlastnenia, v ktorom v správnom konaní na prvom stupni koná obvodný banský úrad ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Hlavný banský úrad.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 5 ods. 1 a § 11 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 34 banského zákona.
3)
§ 35 banského zákona.
3a)
Napríklad Obchodný zákonník
3b)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.
3ba)
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3c)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3d)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3e)
§ 69 a 70 Trestného zákona.
3ea)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
3f)
§ 11 ods. 1 a 2 zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3g)
§ 71a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
3ga)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3gb)
§ 66ba zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
3gc)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.
3h)
§ 27 ods. 13 banského zákona.
3i)
§ 24 ods. 1 banského zákona.
3ia)
§ 27a banského zákona.
3j)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
4)
Napríklad zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 52/1988 Zb.
4a)
§ 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon SNR č. 52/1988 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe v znení vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 73/1987 Zb., vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 186/1990 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.
5a)
§ 15 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
5b)
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
5c)
Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
5d)
Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5e)
§ 10 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí.§ 9 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu.
6)
Zákon č. 20/1966 Zb.
6a)
§ 14 zákona č. 124/2006 Z. z.
6aa)
§ 5 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z.
6ab)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6b)
Zákon č. 124/2006 Z. z.
6ba)
§ 30 zákona č. 355/2007 Zb. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6c)
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6d)
§ 19 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 32 banského zákona.
8)
§ 10 ods. 1 písm. d) a § 33 zákona č. 44/1988 Zb.
8a)
§ 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
8b)
Napríklad zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon), zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
8c)
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
8d)
§ 6 ods. 1 písm. c) bod 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
9)
§ 9 zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.
10)
§ 39 banského zákona.
11)
Napr. zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch, zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.
12)
Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov(úplné znenie č. 70/1983 Zb.). Vládne nariadenie č. 46/1967 Zb. o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe.
12a)
§ 23 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
12b)
Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, zákon č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12c)
§ 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z.
12d)
§ 24 a 25 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12e)
§ 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z.
12f)
§ 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.
12g)
§ 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z.
12h)
§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z.
12i)
§ 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.
13a)
Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov. Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení zákona č. 205/2023 Z. z.
18h)
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18i)
§ 11 ods. 1 písm. g) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých predpisov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.§ 9 ods. 2 a § 10 ods. 3 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 387/1990 Zb. o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy.
18j)
§ 5 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších prepisov.
18k)
§ 33 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona č. 498/1991 Zb.
18l)
§ 27a ods. 10 banského zákona.
18la)
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
18lb)
§ 3 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18m)
§ 149 Zákonníka práce.
18n)
§ 34a zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení neskorších predpisov.
20)
Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 150/1969 Zb. o prečinoch v znení neskorších predpisov.
20a)
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
21a)
§ 10 zákona č. 477/2002 Z. z.
21b)
§ 11 zákona č. 477/2002 Z. z.
21c)
§ 30 ods. 1 zákona č 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21d)
§ 14 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.
22)
§ 71 až 74 zákona č. 50/1976 Zb.
25b)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25c)
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore