Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71799
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 20.04.1988
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Štátna správa, Ochrana životného prostredia, Ťažba, baníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19 JUD19 DS14 EU PP30 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 51/1988 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 241/2019

Legislatívny proces k zákonu 241/2019§ 4a
Banské oprávnenie

(1)
Banskú činnosť uvedenú v § 2 písm. b) až h) a činnosť vykonávanú banským spôsobom, uvedenú v § 3 písm. a) s výnimkou ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného rozhodnutím obvodného banského úradu (ďalej len „banské oprávnenie").
(2)
Banské oprávnenie možno vydať fyzickej osobe, ak je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a preukáže odbornú spôsobilosť zodpovedného vedúceho zamestnanca podľa § 6 ods. 1 na požadovanú činnosť.3b) Ak sa banské oprávnenie vydáva právnickej osobe, musí požiadavky bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňať ten, kto je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu; požiadavku bezúhonnosti musí spĺňať aj právnická osoba, ktorej sa vydáva banské oprávnenie. Banské oprávnenie možno vydať aj vtedy, ak požiadavku odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňa zodpovedný zástupca fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorý s vykonávaním tejto funkcie vyjadril písomný súhlas, má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný a má bydlisko na území Slovenskej republiky. Zodpovedný vedúci zamestnanec musí byť pri vykonávaní funkcie v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu s držiteľom banského oprávnenia a musí byť zrejmé, akým spôsobom podľa vnútorných predpisov právnickej osoby alebo podľa zmluvy koná za právnickú osobu.
(3)
Banské oprávnenie možno vydať slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe, ktorá je zapísaná v registri partnerov verejného sektora;3ba) to neplatí pre banskú činnosť podľa § 2 písm. h). Na účely tohto zákona slovenskou osobou je fyzická osoba s bydliskom3c) na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, musí mať pobyt na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a ak ide o zahraničnú právnickú osobu, musí mať na území takého štátu sídlo alebo organizačnú zložku. Zahraničným fyzickým osobám a zahraničným právnickým osobám možno banské oprávnenie vydať, ak spĺňajú podmienky uvedené v predchádzajúcej vete. Zahraničnej právnickej osobe, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v druhej vete, možno banské oprávnenie vydať ak má podnik alebo organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.3e) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3ea) Údaje podľa tretej vety obvodný banský úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(5)
Fyzická osoba v žiadosti o vydanie alebo zmenu banského oprávnenia uvedie
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko (ďalej len „osobné údaje"); ak ustanoví zodpovedného vedúceho zamestnanca ako svojho zástupcu, uvedie aj jeho osobné údaje,
b)
obchodné meno a miesto podnikania,
c)
činnosť, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia,
d)
identifikačné číslo, ak ho už má pridelené.
(6)
Právnická osoba v žiadosti o vydanie alebo zmenu banského oprávnenia uvedie
a)
obchodné meno,
b)
sídlo,
c)
činnosť, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia,
d)
meno, priezvisko, bydlisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a spôsob, akým bude za právnickú osobu konať,
e)
osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca,
f)
identifikačné číslo, ak ho už má pridelené,
g)
zahraničná právnická osoba uvedie aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a osobné údaje vedúceho podniku alebo jeho organizačnej zložky; zahraničná právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v druhej vete odseku 3 aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a osobné údaje vedúceho podniku alebo jeho organizačnej zložky.
(7)
K žiadosti podľa odsekov 5 a 6 sa pripojí
a)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca,
b)
súhlas zodpovedného vedúceho zamestnanca s ustanovením do funkcie, ak ním nie je sama fyzická osoba, osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov3ea) osoby, ktorá žiada o vydanie banského oprávnenia, a zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený; u právnickej osoby aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,
d)
za osoby, ktoré majú bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, sa namiesto výpisu z registra trestov pripojí doklad vydaný príslušným orgánom v členskom štáte podľa osobitného predpisu.3f)
(8)
Ak žiadosť a pripojené doklady obsahujú náležitosti potrebné na vydanie banského oprávnenia upravené týmto zákonom, obvodný banský úrad vydá banské oprávnenie.
(9)
V banskom oprávnení vydanom fyzickej osobe sa uvedú
a)
osobné údaje vrátane údajov o odbornej spôsobilosti, ak je zároveň zodpovedným vedúcim zamestnancom,
b)
obchodné meno a miesto podnikania,
c)
činnosť, pre ktorú sa vydáva banské oprávnenie,
d)
osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca, ak ním nie je sám podnikateľ, vrátane údajov o osvedčení o odbornej spôsobilosti,
e)
dátum vydania banského oprávnenia,
f)
identifikačné číslo.
(10)
V banskom oprávnení vydanom právnickej osobe sa uvedie
a)
obchodné meno,
b)
sídlo,
c)
činnosť, pre ktorú sa vydáva banské oprávnenie,
d)
meno, priezvisko a bydlisko štatutárneho orgánu,
e)
osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca vrátane údajov o osvedčení o odbornej spôsobilosti,
f)
dátum vydania banského oprávnenia,
g)
identifikačné číslo,
h)
u zahraničnej právnickej osoby aj adresa podniku alebo jeho organizačnej zložky v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a u zahraničnej právnickej osoby, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v druhej vete odseku 3 aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.
(11)
Odpis banského oprávnenia zašle obvodný banský úrad príslušnému daňovému úradu a príslušnému štatistickému orgánu.
(12)
Odpis banského oprávnenia vydaného fyzickej osobe zašle obvodný banský úrad aj príslušnému orgánu Sociálnej poisťovne, orgánu, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia,3g) a príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
(13)
Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe obvodný banský úrad, ktorý vydal banské oprávnenie. Potrebné identifikačné čísla oznámi na požiadanie obvodnému banskému úradu príslušný štatistický orgán.
(14)
Držiteľ banského oprávnenia je povinný oznámiť obvodnému banskému úradu všetky zmeny týkajúce sa údajov a dokladov, na ktorých základe bolo banské oprávnenie vydané, do 15 dní od vzniku týchto zmien. Obvodný banský úrad podľa závažnosti nových skutočností rozhodne o zmene alebo zrušení banského oprávnenia; odpis rozhodnutia o zmene alebo zrušení banského oprávnenia zašle orgánom uvedeným v odsekoch 11 a 12.
(15)
Žiadosť o vydanie banského oprávnenia sa podáva obvodnému banskému úradu miestne príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby, alebo sídla právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o jeho vydanie. Ak žiadosť o vydanie banského oprávnenia podáva zahraničná osoba, miestne príslušným je Obvodný banský úrad v Bratislave.
(16)
Žiadosť podľa odseku 15 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta3ga) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto predloží žiadosť spolu s priloženými dokladmi miestne príslušnému obvodnému banskému úradu v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.3gb)
(17)
Ak sa žiadosť podľa odseku 15 podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, konanie o vydanie banského oprávnenia začína dňom doručenia žiadosti miestne príslušnému obvodnému banskému úradu, ktorý o tom vydá potvrdenie.3gc)
(18)
Vydanie banského oprávnenia oznámi obvodný banský úrad jednotnému kontaktnému miestu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo vydané.
zobraziť paragraf
§ 4b
Zánik banského oprávnenia

(1)
Banské oprávnenie zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby, ktorej bolo vydané, ak vo výkone banského oprávnenia nepokračujú dedičia alebo ustanovený opatrovník,
b)
zrušením právnickej osoby, ktorej bolo vydané,
c)
právoplatným rozhodnutím obvodného banského úradu podľa odseku 4.
(2)
Ak do siedmich dní od smrti držiteľa banského oprávnenia, ktorý bol súčasne zodpovedným vedúcim zamestnancom, nebude určený nový zodpovedný vedúci zamestnanec pre vykonávanú činnosť, obvodný banský úrad túto činnosť pozastaví až do jeho určenia, najviac na dobu 30 dní.
(3)
Do 30 dní od právoplatného skončenia konania o dedičstve dedič banského oprávnenia alebo ustanovený opatrovník, ak chce pokračovať vo výkone činnosti uvedenej v banskom oprávnení, oznámi obvodnému banskému úradu, ktorý vydal banské oprávnenie poručiteľovi, údaje podľa § 4a ods. 5 písm. a). K oznámeniu pripojí právoplatné rozhodnutie o tom, že banské oprávnenie zdedil, a doklady podľa § 4a ods. 7.
(4)
Obvodný banský úrad začne konanie o zrušenie banského oprávnenia, ak držiteľ
a)
o to požiada,
b)
závažným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona a zo všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v § 39 ods. 1,
c)
nespĺňa niektorú z požiadaviek uvedených v § 4a ods. 2 dlhšie ako tri mesiace,
d)
nevykonával banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, na ktorú mu bolo vydané banské oprávnenie, dlhšie ako tri roky; uvedené neplatí pre dobývanie výhradného ložiska v určenom dobývacom priestore, ak oprávnenie zanikne podľa osobitného predpisu,3h)
e)
nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora;3ba) to neplatí pre banskú činnosť podľa § 2 písm. h).
(5)
Rovnopis rozhodnutia o zmene alebo o zrušení banského oprávnenia zašle obvodný banský úrad orgánom uvedeným v § 4a ods. 11 a 12.
(6)
Osoba, ktorej obvodný banský úrad zrušil banské oprávnenie podľa odseku 4 písm. b) až d), môže požiadať o vydanie nového banského oprávnenia po uplynutí najskôr troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení banského oprávnenia.
(7)
Zánikom banského oprávnenia alebo zrušením banského oprávnenia zaniká organizácii právo na dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore podľa osobitného predpisu.3i) Zánik práva na dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore obvodný banský úrad písomne oznámi organizácii; zánik práva na dobývanie výhradného ložiska sa neoznamuje v prípade zániku oprávnenia podľa odseku 1 písm. a) a b).
(8)
Ak zanikne právo na dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore podľa odseku 7, obvodný banský úrad začne konanie o prevode dobývacieho priestoru na inú organizáciu na základe výberového konania. Obvodný banský úrad v konaní postupuje podľa osobitného predpisu.3ia)
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore