Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.11.2022

Platnosť od: 26.10.2000
Účinnosť od: 01.11.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Kontrolné orgány, Štátne orgány, Vodné toky, Živnostenské podnikanie, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST32JUD82DS27EUPP14ČL0

Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.11.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 338/2000 s účinnosťou od 01.11.2022 na základe 336/2022

Legislatívny proces k zákonu 336/2022

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU, Jozefa LUKÁČA, Evy HUDECOVEJ a Miroslava ŽIAKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 336/2022, dátum vydania: 21.10.2022

D Ô V O D O V Á S P R Á V A

Všeobecná časť

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslav Karahuta, Jozef Lukáč, Eva Hudecová a Miroslav Žiak predkladajú návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Novelou zákona sa sleduje zníženie administratívnej náročnosti pri registrácii malých plavidiel s vlastným strojovým pohonom v nadväznosti na vedecko-technický pokrok v oblasti vývoja lodných motorov a ich výkonu, a to zvýšením hranice výkonu vlastného strojového zariadenia na registráciu malého plavidla s vlastným strojovým pohonom. Cieľom je odbremeniť prevádzkovateľov malých plavidiel s vlastným strojovým pohonom od povinnosti registrovať malé plavidlá s výkonom pohonného strojového zariadenia väčším ako 4 kW a posunúť hranicu registrácie na výkon pohonného strojového zariadenia väčší ako 11 kW. Táto zmena nebude mať vplyv na bezpečnosť prevádzky malých plavidiel. Povinnosť byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla pri vedení malého plavidla ostáva v zákone zachovaná aj pri výkone pohonného strojového zariadenia väčšom ako 4 kW. Priblížime sa tým aj k podmienkam registrácie malých plavidiel napr. v Maďarskej republike, s ktorou má Slovenská republika najdlhší spoločný úsek hraničnej vody Dunaj, kde registrácii podliehajú malé plavidlá s výkonom vlastného strojového pohonu nad 14,7 kW.

V Českej republike je na nesledovanej vodnej ceste - Baťovom kanáli možné viesť malé plavidlo aj bez preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla. Baťov kanál je nesledovanou vodnou cestou aj na území Slovenskej republiky, na tomto úseku však platí povinnosť byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla aj pre plavidlá registrované v Českej republike, čo spôsobuje prekážku v rozvíjaní turistického ruchu na tejto nesledovanej vodnej ceste medzi oboma susediacim republikami.

Prijatím novelizácie zákona sa zosúladia podmienky prevádzky malého plavidla na nesledovaných vodných cestách medzi Českou republikou a Slovenskou republikou, umožní sa v súlade so zákonom viesť malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom bez preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla aj na ostatných nesledovaných vodných cestách Slovenskej republiky v záujme rozvoja turistického ruchu.

Návrh zákona je v súlade s ústavou, s ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, s inými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Návrh zákona predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a pozitívne vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona nepredpokladá sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na životné prostredie.

2

Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

Ustanovuje sa, že Dopravný úrad v rozhodnutí o zriadení požičovne plavidiel uloží povinnosť požičovni viesť zoznam požičiavaných plavidiel v súvislosti s bodom 3.

K bodu 2

Navrhuje sa výkon pohonného strojového zariadenia (podmienka registrácie malého plavidla) zmeniť z viac ako 4 kW na viac ako 11 kW v nadväznosti na vedecko-technický pokrok v oblasti vývoja lodných motorov a priblíženiu sa podmienkam registrácie plavidiel v susediacich štátoch, s ktorými máme spoločný úsek hraničnej vody Dunaj, pričom to nebude mať vplyv na bezpečnosť plavebnej prevádzky.

K bodu 3

V nadväznosti na zmenu podmienky registrácie plavidla s ohľadom na výkon vlastného pohonu sa upravuje aj povinnosť vodcu malého plavidla byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti.

Taktiež sa navrhuje umožniť na nesledovaných vodných cestách a úsekoch nesledovaných vodných ciest vymedzených plaveným opatrením fyzickej osobe staršej ako 18 rokov, ktorá nie je držiteľom osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla prevádzkovať malé plavidlo s vlastným strojným pohonom, ktoré je schopné plavby výlučne vo výtlačnom režime a s maximálnou rýchlosťou do 15 km/h, pričom musí byť takéto malé plavidlo vedené v požičovni plavidiel v zozname požičiavaných plavidiel.

K bodu 4

Navrhuje sa vložiť nový bod 4., na základe ktorého môže Dopravný úrad opatrením vymedziť nesledované vodné cesty a úseky nesledovaných vodných ciest na účely prevádzky malého plavidla osobou staršou ako 18 rokov, ktorá nie je držiteľom preukazu vodcu malého plavidla.

K bodu 5

Ustanovuje sa, že ak prevádzkovateľ plavidla podal návrh na zápis plavidla do registra plavidiel pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, bude zápis vykonaný podľa zákona účinného do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

Čl. II

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. október 2022.

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore