Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022

Platnosť od: 06.09.1990
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 31.03.2022
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST57JUD34593DS21EUPP3ČL36

Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 369/1990 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 488/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o obecnom zriadení

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

POSTAVENIE OBCÍ

§ 1 - Základné ustanovenie
(1)

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú ...

(2)

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby ...

(3)

Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

§ 1a - Názov obce
(1)

Obec a jej časť má svoj názov. Názov obce a jej časti sa uvádza v štátnom jazyku.1b) Označovanie obce ...

(2)

Názov obce určuje alebo mení vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením: názov obce možno ...

(3)

Názov novej obce a jej časti sa určuje spravidla podľa názvu časti obce, názvu miestnej časti, podľa ...

(4)

Obec, ktorá vznikne zlúčením obcí, má spravidla názov jednej zo zlučovaných obcí. Ak zlučované obce ...

(5)

Obec, ktorá vznikne rozdelením obce, má spravidla názov, ktorý mala ako časť obce. Ak nová obec nevznikla ...

(6)

Neprípustný je názov obce a názov časti obce, ktorý je dlhý, duplicitný, urážajúci mravnosť, náboženské ...

(7)

Ak sa má určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti v súvislosti so zmenou územia obce, obe zmeny ...

§ 1b - Symboly obce
(1)

Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone ...

(2)

Právo na vlastné symboly má aj časť obce. Ustanovenia tohto zákona o používaní symbolov obce sa rovnako ...

(3)

Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného ...

(4)

Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia ...

(5)

Obec predkladá ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky. ...

§ 2 - Územie obce
(1)

Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie alebo viac katastrálnych území.

(2)

Územie obce sa môže členiť na časti obce. Časť obce má vlastný názov; časť obce nemusí mať vlastné katastrálne ...

(3)

Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo obce zlučuje vláda nariadením. Rozhodnúť o tom možno iba so ...

(4)

Inou zmenou územia obce ako v odseku 3 je

a)
zmena hraníc územia obce v súvislosti so zmenou priebehu štátnej hranice,
b)
iná zmena hraníc územia obce ako v písmene a),
c)
zriadenie, zrušenie, rozdelenie alebo zlúčenie častí obce.
(5)

Ak osobitný predpis neustanovuje inak, o inej zmene územia obce podľa odseku 4 písm. b) a c) rozhoduje ...

(6)

Ministerstvo vedie zoznam obcí a ich častí, ktorý uverejňuje na svojom webovom sídle. Ministerstvo určuje ...

§ 2a - Zlučovanie a rozdelenie obce
(1)

Dve obce alebo viac obcí sa môžu zlúčiť do jednej obce; obec sa môže rozdeliť na dve obce alebo viac ...

(2)

Súčasťou návrhu na zlúčenie obcí je dohoda o zlúčení obcí a údaje o výsledkoch miestneho referenda zlučovaných ...

a)
názvy obcí, ktoré dohodu uzatvárajú,
b)
dátum, ku ktorému sa obce majú zlúčiť,
c)
názov novej obce a sídlo jej orgánov,
d)
označenie katastrálnych území novej obce,
e)
určenie majetku novej obce vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov, ako aj označenie ...
f)
zoznam všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „nariadenie“) vydaných zlučovanými obcami,
g)
podpisy starostov zlučovaných obcí s uvedením ich mena, priezviska a funkcie.
(3)

Nová obec, ktorá vznikla zlúčením obcí, je právnym nástupcom každej z nich.

(4)

Nová obec zasiela kópiu dohody o zlúčení samosprávnemu kraju, na ktorého území sa táto obec nachádza, ...

(5)

Obec sa môže rozdeliť, ak nové obce budú mať katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území tvoriaci ...

(6)

Dohodu o rozdelení obce a ďalšie dokumenty podpisuje starosta obce a splnomocnenec petičného výboru ...

§ 2aa - Pričlenenie obce
(1)

Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb do orgánov samosprávy obcí nemá obecné zastupiteľstvo ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádza nefunkčná obec, zvolá na podnet ministerstva ...

(3)

Okresný úrad v sídle kraja písomne vyzve susediacu obec na zabezpečenie súhlasu podľa odseku 1. Susediaca ...

(4)

Okresný úrad v sídle kraja predloží ministerstvu návrh na pričlenenie nefunkčnej obce k susediacej obci, ...

(5)

Nefunkčná obec pričlenením zaniká. Susediaca obec je právnym nástupcom nefunkčnej obce.

(6)

Z rozpočtovej kapitoly ministerstva možno poskytnúť jednorazový finančný príspevok (ďalej len „príspevok“) ...

(7)

Obec, ku ktorej bola pričlenená nefunkčná obec, môže do 60 dní od účinnosti nariadenia vlády podľa odseku ...

(8)

Okresný úrad v sídle kraja žiadosť o poskytnutie príspevku predloží so svojím stanoviskom ministerstvu ...

(9)

Ministerstvo rozhodne o žiadosti o poskytnutie príspevku do 30 dní od jej doručenia okresným úradom ...

(10)

Ministerstvo poskytuje príspevok na základe písomnej zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorá obsahuje najmä ...

a)
označenie zmluvných strán,
b)
opis účelu, na ktorý sa príspevok poskytuje,
c)
sumu poskytovaného príspevku,
d)
podmienky poskytnutia príspevku a podmienky vrátenia príspevku,
e)
číslo bankového účtu, na ktorý sa príspevok poskytuje, a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, ...
f)
dôvod odstúpenia od zmluvy.
§ 2b - Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev
(1)

Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ...

(2)

V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev, má každá ulica alebo iné verejné ...

(3)

Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné ...

(4)

Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev v jazyku národnostnej menšiny upravuje osobitný zákon.2b) ...

(5)

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady.

(6)

Vlastník budovy2c) je povinný strpieť označenie budovy názvom ulice alebo iného verejného priestranstva. ...

§ 2c - Číslovanie budov
(1)

Obec určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo budovám, vedie evidenciu súpisných ...

(2)

Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Obec ...

(3)

Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla a orientačného čísla ...

(4)

Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným ...

§ 2d

Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej ...

§ 3 - Obyvatelia obce
(1)

Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.3)

(2)

Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä

a)
voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
b)
hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
c)
zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na ...
d)
obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e)
používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
f)
požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
g)
požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
(3)

Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti ...

a)
ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované ...
b)
podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c)
napomáhať udržiavať poriadok v obci,
d)
poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc4) pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej ...
(4)

Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej ...

(5)

Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto

a)
má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b)
je v obci prihlásený na prechodný pobyt,4a)
c)
má čestné občianstvo obce.
(6)

Na osoby uvedené v odseku 5 sa nevzťahuje odsek 2 písm. a) a b).

(7)

Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení v odseku 2 písm. a) a b) upravuje osobitný predpis.5)

§ 4 - Samospráva obce
(1)

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky ...

(2)

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

a)
orgánmi obce,
b)
miestnym referendom,
c)
zhromaždením obyvateľov obce.
(3)

Obec pri výkone samosprávy najmä

a)
vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom ...
b)
zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce; vyhlasuje dobrovoľnú zbierku,
c)
rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov5a) a vykonáva ich správu,
d)
usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis,5b) vydáva súhlas, záväzné ...
e)
utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky ...
f)
zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného ...
g)
zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,5c) ...
h)
utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ...
i)
plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa5d) a utvára podmienky na zásobovanie obce; spravuje trhoviská, ...
j)
obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí ...
k)
vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov ...
l)
zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, ...
m)
organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
n)
zabezpečuje verejný poriadok v obci,
o)
zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov6) a dbá o zachovanie prírodných ...
p)
plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,6a)
r)
vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s)
vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.6b)
(4)

Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, ...

(5)

Obec vo veciach územnej samosprávy

a)
ustanoví nariadením
1.
názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny (§ 2b),
2.
pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene [odsek 3 písm. g)],
3.
pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb [odsek 3 písm. i)],
4.
podrobnosti o organizácii miestneho referenda [odsek 3 písm. m) a § 11a],
5.
činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste [odsek ...
6.
ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
b)
môže ustanoviť nariadením iné podrobnosti ako v písmene a).
§ 5 - Vzťah štátu a obce
(1)

Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie ...

(2)

Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.8a) Obec pri rozhodovaní o právach ...

(3)

Ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy ...

(4)

Obec je povinná uhradiť orgánu štátnej správy finančné prostriedky za prenesený výkon štátnej správy, ...

(5)

Orgány štátnej správy prerokúvajú s obcami alebo s ich združeniami opatrenia týkajúce sa obcí pred ich ...

(6)

Obce podliehajú dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.8a)

(7)

V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obciam pomoc v odborných ...

(8)

Obec poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre ...

(9)

Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom a obcou, ako aj medzi obcami, rozhoduje súd.

§ 6 - Všeobecne záväzné nariadenia obce
(1)

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou ...

(2)

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia ...

(3)

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej ...

(4)

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické ...

(5)

V prípade ohrozenia,8ba) mimoriadnej udalosti, odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti, ak právny ...

(6)

Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie ...

(7)

Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním ...

(8)

Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej ...

(9)

Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie ...

(10)

Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

§ 6a
(1)

Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, že medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach ...

(2)

Obec, ktorá vydala všeobecne záväzné nariadenie, je povinná do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti ...

(3)

Rozhodnutie súdu podľa odseku 1 a podľa osobitného zákona8c) zverejní obec jeho vyvesením na úradnej ...

§ 6b

Ak súd uznesením na návrh prokurátora dočasne pozastavil účinnosť všeobecne záväzného nariadenia obce ...

§ 7 - Financovanie obce
(1)

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších ...

(2)

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových ...

(3)

Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci ...

(4)

Obci, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytnúť štátnu dotáciu.

(5)

Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi ...

(6)

Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných ...

§ 8 - Majetok obce
(1)

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.

(2)

Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

(3)

Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. ...

(4)

Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. ...

(5)

Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), ...

(6)

Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.9)

§ 9 - Rozpočet obce
(1)

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho ...

(2)

Obec zverejní návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného ...

(3)

Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce ...

(4)

Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.9a) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.9b) Audítor ...

(5)

Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie ...

DRUHÁ ČASŤ

ORGÁNY OBCE

§ 10 - Základné ustanovenie
(1)

Orgánmi obce sú

a)
obecné zastupiteľstvo,
b)
starosta obce (ďalej len „starosta“).
(2)

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné ...

§ 11 - Obecné zastupiteľstvo
(1)

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi ...

(2)

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

a)
starostu,
b)
zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon ...
c)
štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej ...
d)
podľa osobitného zákona.10b)
(3)

Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov ...

a)
do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b)
od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c)
od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d)
od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
e)
od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
f)
od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g)
od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h)
od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i)
od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
j)
nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.
(4)

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a)
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať ...
b)
schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť ...
c)
schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d)
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,5a)
e)
určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
f)
vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie ...
g)
uznášať sa na nariadeniach,
h)
schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. ...
i)
určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné ...
j)
voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie ...
k)
schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l)
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať ...
m)
schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného ...
n)
zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o)
udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p)
ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
q)
vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1,
r)
upravovať podrobnosti o zložení, právomociach a úlohách orgánov obecného zastupiteľstva podľa § 10 ods. ...
§ 11a
(1)

Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o

a)
zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce,ako aj zmenu názvu obce,
b)
odvolanie starostu (§ 13a ods. 3),
c)
petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,12)
d)
zmenu označenia obce, alebo
e)
ak tak ustanovuje osobitný zákon.
(2)

Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa odseku 1 písm. a), ak sú splnené ...

(3)

Petíciu podľa odseku 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu ...

(4)

Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach ...

(5)

Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a), b), d) a e) a odseku 4 tak, ...

(6)

Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie ...

(7)

Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie o vyhlásení miestneho ...

a)
dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo dátum doručenia ...
b)
otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,
c)
miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
d)
spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
(8)

Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov12) ...

§ 11b - Zhromaždenie obyvateľov obce

Obecné zastupiteľstvo alebo starosta môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti na prerokovanie ...

§ 12 - Rokovanie obecného zastupiteľstva
(1)

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie ...

(2)

Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca ...

(3)

Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného ...

(4)

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom ...

(5)

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje ...

(6)

Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, ...

(7)

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná ...

(8)

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za ...

a)
použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov ...
b)
nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie ...
(9)

Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, ...

(10)

Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia ...

(11)

Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. ...

Starosta

§ 13
(1)

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. ...

(2)

Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ...

(3)

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

a)
poslanca,
b)
zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon ...
c)
štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej ...
d)
predsedu samosprávneho kraja,
e)
vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f)
podľa osobitného zákona.10b)
(4)

Starosta

a)
zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, ...
b)
vykonáva obecnú správu,
c)
zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d)
vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;12b) ...
e)
rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému ...
(5)

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch ...

(6)

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu ...

(7)

Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie ...

(8)

Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo ...

(9)

Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.11)

(10)

Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

§ 13a
(1)

Mandát starostu zaniká

a)
odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b)
uplynutím funkčného obdobia,
c)
vzdaním sa mandátu,
d)
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon ...
e)
pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f)
vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
g)
zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny ...
h)
v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná ...
i)
smrťou,
j)
zrušením obce.
(2)

Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom ...

(3)

Obecné zastupiteľstvo

a)
vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak to petíciou požaduje aspoň 30 % oprávnených voličov,12) ...
b)
môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na ...
(4)

Starosta je povinný skutočnosti podľa odseku 1 písm. d), g) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.

§ 13b - Zastupovanie starostu
(1)

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním ...

(2)

Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

(3)

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4)

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy ...

(5)

Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.11) ...

§ 14 - Obecná rada
(1)

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné ...

(2)

Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada ...

(3)

Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa ...

(4)

Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta ...

(5)

Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie ...

§ 15 - Komisie
(1)

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné ...

(2)

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3)

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

(4)

Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu ...

§ 16 - Obecný úrad
(1)

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ...

(2)

Obecný úrad najmä

a)
zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou ...
b)
zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií, ...
c)
vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d)
vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
(3)

Prácu obecného úradu riadi starosta.

(4)

V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.

(5)

Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok ...

§ 17 - Prednosta obecného úradu
(1)

Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. ...

(2)

Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ...

(3)

Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným. ...

Hlavný kontrolór

§ 18 - Postavenie hlavného kontrolóra
(1)

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak ...

(2)

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a)
poslanca,
b)
starostu,
c)
člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d)
iného zamestnanca obce,
e)
podľa osobitného zákona.10b)
§ 18a - Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie
(1)

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. ...

(2)

Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste ...

(3)

Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani ...

(4)

Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), b) alebo d), vyhlási zastupiteľstvo ...

(5)

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý ...

(6)

Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer ...

(7)

Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v ...

(8)

Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
uplynutím jeho funkčného obdobia,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým ...
f)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne ...
g)
dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2.
(9)

Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak

a)
opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca;16) ...
b)
hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne ...
c)
uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových ...
(10)

Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. ...

(11)

Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.

§ 18b - Hlavný kontrolór viacerých obcí

Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva ...

§ 18c - Plat hlavného kontrolóra
(1)

Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky ...

a) do 500 obyvateľov 1,15 b) od 501 do 1 000 obyvateľov 1,28 c) od 1 001 do 3 000 obyvateľov ...

(2)

Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí podľa ...

(3)

Ak hlavný kontrolór obce vykonáva činnosť pre viaceré obce, každá obec mu určí plat podľa odseku 1 v ...

(4)

Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.

(5)

Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného ...

(6)

Na základe dohody obcí môžu obecné zastupiteľstvá schváliť mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi, ktorý ...

§ 18d - Rozsah kontrolnej činnosti
(1)

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení ...

(2)

Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

a)
obecný úrad,
b)
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c)
právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ...
d)
osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné ...
(3)

Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje ...

§ 18e - Pravidlá kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný ...

§ 18f - Úlohy hlavného kontrolóra
(1)

Hlavný kontrolór

a)
vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b)
predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť ...
c)
vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením ...
d)
predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e)
predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po ...
f)
spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo ...
g)
vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce,
h)
je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie ...
i)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
(2)

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; ...

(3)

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej ...

(4)

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi. ...

§ 18g - Útvar hlavného kontrolóra
(1)

Obec si môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou obecného úradu.

(2)

Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.

(3)

Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením ...

§ 19 - Obecná polícia

Zriadenie, postavenie a úlohy obecnej polície upravuje osobitný zákon.10a)

TRETIA ČASŤ

SPOLUPRÁCA OBCÍ

Vnútroštátna spolupráca

§ 20 - Formy a zásady spolupráce
(1)

Obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, ...

(2)

Majetok, ktorý obce získajú na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo ...

(3)

Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. ...

§ 20a - Zmluvy
(1)

Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo ...

(2)

Zmluva musí obsahovať

a)
označenie účastníkov zmluvy,
b)
vymedzenie predmetu zmluvy,
c)
vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára,
d)
práva a povinnosti účastníkov zmluvy,
e)
podiel každej obce na majetku získanom spoločnou činnosťou,
f)
spôsob využitia stavby, ak je predmetom zmluvy,
g)
spôsob odstúpenia od zmluvy a vyporiadania majetkových a finančných záväzkov.
(3)

Ak je predmetom zmluvy zriadenie spoločného obecného úradu, zmluva musí obsahovať

a)
určenie sídla spoločného obecného úradu; ak spoločný obecný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej ...
b)
spôsob financovania jeho nákladov a jeho organizáciu,
c)
určenie starostu, ktorý bude štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa spoločného ...
(4)

Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je ...

(5)

Obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, predkladá správu o činnosti a hospodárení spoločného ...

Združenie obcí

§ 20b
(1)

Obce môžu zriaďovať združenia obcí.

(2)

Združenie obcí je právnická osoba.

(3)

Združenie obcí vzniká dňom registrácie v registri združení obcí okresným úradom v sídle kraja.

(4)

Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie ...

(5)

Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov ...

§ 20c
(1)

Návrh na registráciu združenia obcí sa podáva okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode ...

(2)

K návrhu na registráciu sa prikladajú tieto doklady:

a)
zmluva o zriadení združenia obcí podpísaná starostami všetkých obcí, ktoré sa stávajú členmi združenia ...
b)
uznesenia o schválení zmluvy obcami, ktoré sú jej účastníkmi,
c)
oznámenie o tom, kto je splnomocnencom oprávneným konať v mene združenia obcí,
d)
stanovy združenia, v ktorých sa uvádza
1.
názov združenia obcí,
2.
sídlo,
3.
predmet činnosti,
4.
orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov oprávnených konať v mene združenia obcí, ...
5.
zásady hospodárenia,
6.
spôsob zrušenia, naloženia s majetkom a vyporiadania všetkých záväzkov združenia obcí,
e)
meno, priezvisko a adresa osoby splnomocnenej na podanie návrhu na registráciu združenia obcí.
(3)

Názov združenia obcí sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej ...

(4)

Ak návrh na registráciu nemá náležitosti podľa odsekov 2 a 3 alebo ak údaje v ňom uvedené sú neúplné ...

§ 20d
(1)

Okresný úrad v sídle kraja registráciu odmietne, ak z predloženej zmluvy alebo zo stanov vyplýva, že ...

a)
s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je ...
b)
s § 20b ods. 4.
(2)

O odmietnutí registrácie rozhodne okresný úrad v sídle kraja do 30 dní od začatia konania.

(3)

Ak správny súd zruší rozhodnutie o odmietnutí registrácie združenia obcí, deň právoplatnosti rozhodnutia ...

(4)

Ak splnomocnencovi združenia obcí nebolo do 60 dní od začatia konania doručené rozhodnutie okresného ...

§ 20e
(1)

Ak okresný úrad v sídle kraja nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 30 dní od začatia ...

(2)

Vznik združenia obcí ako právnickej osoby, jeho názov a sídlo oznámi okresný úrad v sídle kraja do 7 ...

(3)

Na konanie o registrácii sa vzťahuje správny poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)

Okresný úrad v sídle kraja vedie register združení obcí. Register združení obcí je verejný zoznam, do ...

a)
názov a sídlo združenia obcí,
b)
predmet činnosti združenia obcí,
c)
názvy obcí, ktoré sú zriaďovateľmi združenia obcí,
d)
orgán oprávnený konať v mene združenia obcí; meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby, ktorá ...
e)
dátum a číslo registrácie združenia obcí,
f)
dátum a dôvod zrušenia združenia obcí,
g)
vstup združenia obcí do likvidácie a skončenie likvidácie; meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu ...
h)
vyhlásenie konkurzu a skončenie konkurzného konania alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu ...
i)
dátum a dôvod výmazu združenia obcí z registra združení obcí,
j)
zmeny údajov uvedených v písmenách a), b) a d).
(5)

Údaje v registri združení obcí sú účinné voči každému dňom vykonania zápisu.

§ 20f
(1)

Združenie obcí sa zrušuje

a)
dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí,
b)
právoplatným rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja o jeho rozpustení.
(2)

Pri zrušení združenia obcí podľa odseku 1 písm. a) jeho štatutárny orgán oznámi zrušenie združenia do ...

(3)

Ak okresný úrad v sídle kraja zistí, že združenie obcí vyvíja činnosť uvedenú v § 20d ods. 1, bezodkladne ...

(4)

Správna žaloba proti rozhodnutiu o rozpustení združenia obcí má odkladný účinok.

(5)

Združenie obcí sa zrušuje s likvidáciou okrem zrušenia združenia obcí zlúčením s iným združením obcí. ...

(6)

Združenie obcí zaniká dňom jeho výmazu z registra združení obcí okresným úradom v sídle kraja.

§ 21 - Medzinárodná spolupráca
(1)

Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných ...

(2)

Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ...

(3)

Ak je nevyhnutné zriadiť dohodou osobitný orgán, ten môže mať len súkromnoprávnu povahu.

(4)

Ak o to obec požiada, okresný úrad v sídle kraja posúdi návrh dohody alebo členstvo v medzinárodnom ...

(5)

Obec zasiela rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení okresnému ...

(6)

Okresný úrad v sídle kraja podá na príslušný súd návrh na určenie povinnosti obce vypovedať dohodu alebo ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

MESTÁ

§ 22 - Vyhlásenie obce za mesto
(1)

Národná rada Slovenskej republiky môže vždy k 1. januáru na návrh vlády vyhlásiť za mesto obec, ktorá ...

a)
je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu, alebo kúpeľným ...
b)
zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí,
c)
má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami,
d)
má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby,18)
e)
má najmenej 5 000 obyvateľov.
(2)

Obec možno vyhlásiť za mesto, aj keď nespĺňa podmienku počtu obyvateľov, ak je to opodstatnené vzhľadom ...

(3)

Návrh na vyhlásenie obce za mesto podáva vláda Národnej rade Slovenskej republiky na základe žiadosti ...

(4)

Obec podáva žiadosť o vyhlásenie obce za mesto prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja; k žiadosti ...

(5)

Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení obce za mesto sa uverejňuje v Zbierke zákonov ...

(6)

Na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky vláda vydá osvedčenie o vyhlásení obce za mesto. ...

(7)

Po rozdelení obce vyhlásenej za mesto Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády uznesením odníme ...

(8)

Mestá spolu s názvom používajú označenie „mesto“.

§ 22a
(1)

Právne postavenie, územné usporiadanie a orgány samosprávy miest s počtom obyvateľov nad 200 000 upravuje ...

(2)

Osobitné postavenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, štruktúru a postavenie jeho orgánov ...

§ 23 - Výbory v mestských častiach
(1)

Mesto môže zriaďovať v mestských častiach výbory. Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva ...

(2)

Výbory v mestských častiach reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. ...

(3)

Oprávnenia a povinnosti výboru pri samospráve mesta, vzťahy výboru a mestského zastupiteľstva, štruktúru ...

§ 24 - Orgány mesta
(1)

Mestské zastupiteľstvo je orgánom samosprávy mesta. Na jeho postavenie sa vzťahujú ustanovenia tohto ...

a)
rozhoduje o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení ich oprávnení,
b)
ustanovuje erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta,
c)
schvaľuje štatút mesta.
(2)

Predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom je primátor mesta. Na jeho postavenie sa vzťahujú ...

a)
uchováva vlajku mesta a pečať mesta,
b)
používa mestské insígnie.
(3)

Úlohy obecnej rady a obecného úradu plní v mestách mestská rada a mestský úrad.

PIATA ČASŤ

POSLANCI

§ 25 - Povinnosti a oprávnenia poslancov
(1)

Poslanec je povinný najmä

a)
zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b)
zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c)
dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d)
obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
e)
informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva,
f)
prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.
(2)

Mandát poslanca zaniká

a)
odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b)
uplynutím funkčného obdobia,
c)
vzdaním sa mandátu,
d)
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon ...
e)
pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f)
zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny ...
g)
ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h)
v prípadoch podľa § 11 ods. 2, ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná ...
i)
zrušením obce alebo
j)
smrťou.

Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; ...

(3)

Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.

(4)

Poslanec je oprávnený najmä

a)
predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b)
interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c)
požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich ...
d)
požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú ...
e)
zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú ...
f)
požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. ...
(5)

Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí ...

(6)

Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného ...

(7)

Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat ...

(8)

Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad ...

§ 26

Poslanec skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ...

ŠIESTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 27
(1)

Ak obec rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni, odvolací orgán ustanovuje osobitný predpis.18ba)

(2)

Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľby do orgánu územnej samosprávy za neplatné alebo zruší ...

§ 27a
(1)

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných ...

(2)

Na rozhodovanie o názvoch obcí a názvoch častí obcí, o inej zmene územia obce ako v § 2 ods. 3 a o určení ...

§ 27b - Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak

a)
poruší nariadenie,
b)
neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo ...
c)
poruší povinnosť podľa § 2b ods. 6,
d)
poruší povinnosť podľa § 2c ods. 3,
e)
poruší povinnosť podľa § 2c ods. 4, alebo
f)
poruší povinnosť podľa § 30e.
(2)

Obec uloží pokutu za správne delikty podľa odseku 1 do 6 638 eur.

(3)

Obec pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na ...

(4)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr ...

(5)

Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.

§ 28
(1)

Na obce prechádzajú pôsobnosti, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona patrili podľa osobitných predpisov ...

(2)

Na obce prechádzajú v rozsahu ustanovenom v prílohách A a B tohto zákona aj pôsobnosti, ktoré ku dňu ...

§ 29

Majetok obce, jeho nadobúdanie, nakladanie a hospodárenie s ním upravia osobitné zákony.

§ 29a

Ak sa v tomto zákone alebo osobitnom predpise používa slovo „obec“, rozumie sa tým aj mesto, ak z tohto ...

§ 30 - Prechodné ustanovenia
(1)

Obec, ktorá nepredložila ministerstvu svoje symboly na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej ...

(2)

Pri ukladaní pokuty za konanie podľa § 13 ods. 8, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2002, ak starosta ...

(3)

Dohody o spolupráci uzatvorené pred 1. januárom 2002 predloží obec do 31. marca 2002 krajskému úradu; ...

(4)

Obec vyhlásená za mesto do 31. decembra 2001 je mestom podľa tohto zákona.

(5)

Združenie obcí, ktoré vzniklo do 31. decembra 2001, je združením obcí podľa tohto zákona.

(6)

Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce zvoleného do funkcie pred 31. decembrom 2001 sa skončí zvolením ...

§ 30a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2004
(1)

V obciach, v ktorých je zvolený hlavný kontrolór podľa predpisov platných a účinných do 30. júna 2004, ...

(2)

Obce, v ktorých hlavný kontrolór nie je zvolený, alebo obce, v ktorých nevykonáva činnosť hlavný kontrolór ...

(3)

V obciach, kde je zvolený hlavný kontrolór, sa jeho platové pomery upravia podľa tohto zákona do 1. ...

(4)

Hlavný kontrolór, ktorý je zvolený do funkcie podľa predpisov platných do 30. júna 2004 a nespĺňa podmienku ...

(5)

Hlavný kontrolór, ktorý nespĺňa povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca16) alebo ktorý nespĺňa podmienky ...

§ 30b
(1)

Postupom podľa § 2 ods. 5 a 6 nie sú dotknuté vlastnícke vzťahy.

(2)

Príslušná správa katastra vykoná opatrenia vyplývajúce z územných zmien podľa § 2 ods. 5 a 6.

§ 30c

Hlavný kontrolór, ktorý je zvolený podľa predpisov platných do 30. júna 2004 a nespĺňa podmienku podľa ...

§ 30d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2010

Obec upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 ods. 1 až 6 do 30. septembra 2010. ...

§ 30e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015

Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30. júna 2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, vlastník budovy ...

§ 30f - Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením ...

(2)

Rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom ...

(3)

Vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť rokovanie obecného ...

a)
vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie,
b)
vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad.
(4)

Obecné zastupiteľstvo nemôže hlasovaním podľa odseku 3 prijať uznesenie vo veciach

a)
koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesných zmlúv na poskytnutie služby uzatvorenej ...
b)
priameho predaja podľa osobitného predpisu,22)
c)
prevodu majetku obce alebo nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa osobitného predpisu,23) ...
d)
obchodnej verejnej súťaže,24)
e)
dobrovoľnej dražby,25)
f)
prijatia investičného úveru,
g)
prevodu hnuteľnej veci nad hodnotu určenú osobitným predpisom,
h)
prenájmu majetku obce na dobu neurčitú alebo na dobu určitú na čas dlhší ako tri mesiace s výnimkou ...
i)
kúpy majetku do vlastníctva obce, ak je ku kúpe potrebný súhlas obecného zastupiteľstva s výnimkou obstarania ...
(5)

Návrh uznesenia so všetkými súvisiacimi dokumentmi obec zverejní na úradnej tabuli obce a na webovom ...

(6)

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje ...

(7)

Správu podľa § 20a ods. 5 za rok 2018 a za rok 2019 predloží obec ministerstvu do 30. septembra 2020. ...

§ 30g - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2020

Na názov ulice alebo iného verejného priestranstva podľa § 2b ods. 3 určený do 30. novembra 2020 sa ...

§ 31 - Zrušujú sa
1.

zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb., zákona ...

2.

čl. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti ...

3.

zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej ...

4.

čl. II zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch ...

5.

čl. VI zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch ...

6.

čl. II a III zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných ...

7.

čl. II zákona Slovenskej národnej rady č. 107/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch; ...

8.

vládne nariadenie č. 305/1948 Zb. o niektorých presunoch pôsobností vo verejnej správe;

9.

vládne nariadenie č. 116/1949 Zb. o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe;

10.

vládne nariadenie č. 122/1951 Zb. o ďalších presunoch pôsobnosti a o iných zjednodušeniach verejnej ...

11.

vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných ...

12.

nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných ...

13.

nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa ustanovujú významné ...

14.

nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1984 Zb. o čestnom uznaní Za rozvoj národných ...

§ 31a - Zrušovacie ustanovenia účinné od 1. apríla 2018

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 80/1920 Sb. o pamětních knihách obecních,

2.

vládní nařízení č. 169/1932 Sb. o pamětních knihách obecních.

§ 32

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 1990; ustanovenie § 30 ods. ...

F. Mikloško v. r.V. Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha B zákona SNR č. 369/1990 Zb.

  Pol. na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z okresných národných výborov na obce podľa predmet ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 64a Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
 • 1a)  Čl. 67 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
 • 1b)  § 3 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej ...
 • 1c)  Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.
 • 1d)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení ...
 • 2a)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 • 2aa)  Napríklad § 30 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne ...
 • 2ab)  § 6a zákona č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických ...
 • 2ac)  § 7a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického ...
 • 2ad)  § 7 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu ...
 • 2b)  § 4 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.
 • 2c)  § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 3)  § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 4)  Napríklad § 21 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 4a)  § 8 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 20 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 5)  Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 5a)  Napríklad zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné ...
 • 5b)  Napríklad § 34 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
 • 5c)  Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 5d)  Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 6)  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
 • 6a)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 6b)  § 3 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z.
 • 8a)  Článok 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
 • 8b)  Napríklad § 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom ...
 • 8ba)  § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. ...
 • 8c)  § 8a ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...
 • 8d)  § 362 Správneho súdneho poriadku.
 • 9)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 • 9a)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 9b)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 10)  Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení ...
 • 10a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. ...
 • 10aa)  § 136 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 10b)  Napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
 • 11)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch ...
 • 11a)  Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších ...
 • 12)  § 163 zákona č. 180/2014 Z. z.
 • 12a)  Napríklad § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách ...
 • 12b)  § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo ...
 • 13)  § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 • 16a)  § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 16aa)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 16b)  § 49 a 50 Zákonníka práce.
 • 16c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 16d)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 • 16e)  Zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16f)  Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení ...
 • 16g)  Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 17a)  § 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 139a ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 18a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení ...
 • 18aa)  Napríklad zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 18ab)  § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 18b)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o ...
 • 18ba)  § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 18baa)  Napríklad § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 19)  § 63 ods. 1 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii ...
 • 20)  § 14 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy. § ...
 • 21)  § 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
 • 25)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...
 • 26)  Napríklad zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore