Zákon o ochrane pred povodňami 7/2010 účinný od 09.04.2020

Platnosť od: 12.01.2010
Účinnosť od: 09.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ochrana životného prostredia, Vodné hospodárstvo, Bezpečnosť a obrana štátu, Vodné toky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD2002DS6EUPP8ČL0

Zákon o ochrane pred povodňami 7/2010 účinný od 09.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 7/2010 s účinnosťou od 09.04.2020 na základe 74/2020

Legislatívny proces k zákonu 74/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane pred povodňami

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)

opatrenia na ochranu pred povodňami a povinnosti pri hodnotení a manažmente povodňových rizík s cieľom ...

b)

plánovanie, organizáciu a riadenie ochrany pred povodňami,

c)

povinnosti a práva orgánov štátnej správy, orgánov ochrany pred povodňami, vyšších územných celkov a ...

d)

povinnosti a práva právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb (ďalej len „osoba“) ...

e)

zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom.

§ 2
Povodeň
(1)

Povodeň je prírodný jav, pri ktorom voda dočasne zaplaví územie, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. ...

a)
zväčšenia prietoku vody vo vodnom toku,1)
b)
vzniku prekážky alebo tvorby prekážky vo vodnom toku, na brehu vodného toku alebo na stavbe, objekte ...
c)
dlhotrvajúcich zrážok alebo intenzívnych zrážok, topenia sa snehu alebo súčasného výskytu týchto javov, ...
d)
prítoku vody zo zrážok alebo prítoku vody z topiaceho sa snehu po povrchu z priľahlej oblasti,
e)
stúpnutia hladiny podzemnej vody nad povrch následkom dlhotrvajúceho vysokého vodného stavu v priľahlom ...
(2)

Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná

a)
možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho stúpania hladín vo vodných ...
b)
dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným odtokom vody,
c)
zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu,
d)
rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa očakáva dosiahnutie stupňov ...
e)
vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, na moste, priepuste ...
f)
nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo
g)
poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe alebo vodnej elektrárni na vodnom toku.
(3)

Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň už vznikla.

(4)

Povodňové riziko je kombinácia pravdepodobnosti výskytu povodne a jej potenciálnych nepriaznivých dôsledkov ...

(5)

Povodňou ohrozeným územím je spravidla

a)
územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné zvýšenie vodnej hladiny ...
1.
intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo vodnom toku,
2.
vznikania prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd,
3.
nebezpečného chodu ľadov, vznikania ľadových zátarás a ľadovej zápchy,
4.
poruchy alebo havárie na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe,
b)
územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z topenia snehu do recipientu, ...
c)
územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného odtoku vody z topiaceho ...
(6)

Povodňová škoda je škoda, ktorú spôsobila povodeň

a)
štátu, vyššiemu územnému celku, obci a osobe
1.
na majetku v ich vlastníctve, správe alebo užívaní počas III. stupňa povodňovej aktivity,
2.
na stavbe na chránenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity, ak škodu zapríčinilo zaplavenie chráneného ...
b)
správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, správcovi drobného vodného toku, ktorému bola prevedená ...
c)
správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na neupravenom ...
d)
správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na vodnej stavbe ...
(7)

Povodňová škoda na stavbe, na príslušenstve stavby alebo na dočasnom zariadení staveniska sa na účely ...

a)
je na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie a nadobudlo právoplatnosť alebo je vydané stavebné povolenie ...
b)
zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, mal schválený povodňový ...
c)
zhotoviteľ stavby, zmeny stavby alebo udržiavacích prác konal v súlade so stavebným povolením alebo ...
(8)

Štát, orgán štátnej správy, vyšší územný celok, obec, správca vodohospodársky významných vodných tokov ...

(9)

Dotácie na kompenzáciu strát spôsobených povodňou v sektore poľnohospodárskej prvovýroby, lesného hospodárstva ...

§ 3
Ochrana pred povodňami
(1)

Ochrana pred povodňami sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na povodňami ohrozovanom ...

(2)

Ochranu pred povodňami vykonávajú

a)
orgány ochrany pred povodňami podľa § 22 ods. 1,
b)
ostatné orgány štátnej správy,
c)
orgány územnej samosprávy,
d)
povodňové komisie,
e)
správca vodohospodársky významných vodných tokov a správcovia drobných vodných tokov,
f)
vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov, stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené ...
g)
zhotovitelia stavieb, ktoré zasahujú do vodného toku alebo na inundačné územie,
h)
iné osoby.
(3)

Každý je povinný vykonať opatrenia umožňujúce plynulý a neškodný odtok vody na pozemkoch, stavbách, ...

(4)

Osoba, ktorá zistí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň, je povinná to ihneď ohlásiť koordinačnému stredisku ...

DRUHÁ ČASŤ

OPATRENIA NA OCHRANU PRED POVODŇAMI

§ 4
Opatrenia na ochranu pred povodňami
(1)

Opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú preventívne, v čase nebezpečenstva povodne, počas ...

(2)

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami sú:

a)
opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia ...
b)
opatrenia, ktoré zmenšujú maximálny prietok povodne, ako je výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia ...
c)
opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku, ako je úprava vodných tokov, výstavba, ...
d)
opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vnútornými vodami, ako je výstavba, údržba, oprava a ...
e)
opatrenia, ktoré zabezpečujú prietokovú kapacitu koryta vodného toku, ako je odstraňovanie nánosov z ...
f)
vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizácie plánov manažmentu povodňového rizika vrátane predbežného ...
g)
vypracúvanie a aktualizácie povodňových plánov,
h)
vykonávanie predpovednej povodňovej služby,
i)
vykonávanie povodňových prehliadok,
j)
iné preventívne opatrenia na zníženie povodňového rizika.
(3)

Opatrenia v čase povodňovej situácie sú:

a)
plnenie úloh predpovednej povodňovej služby,
b)
vykonávanie hlásnej povodňovej služby a varovanie obyvateľstva,
c)
zriaďovanie a vykonávanie hliadkovej služby,
d)
vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác,
e)
vykonávanie povodňových záchranných prác,
f)
plnenie úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie7) na povodňou ohrozenom alebo zasiahnutom území,
g)
vypracúvanie priebežných správ o povodňovej situácii,
h)
zabezpečovanie hydrologických meraní, hydrologických pozorovaní, zberu a spracovania hydrologických ...
i)
iné opatrenia na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodne na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne ...
(4)

Opatrenia po povodni sú:

a)
obnovenie základných podmienok pre život ľudí, pre hospodársku činnosť na povodňou zaplavenom území ...
b)
zabezpečovanie dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenávajú následky povodne,
c)
zistenie, vyhodnotenie, verifikácia a odstránenie povodňových škôd,
d)
analyzovanie príčin a priebehu povodne,
e)
vypracovanie súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
f)
rozbor účinnosti preventívnych opatrení a opatrení, ktoré sa vykonávajú v čase povodňovej situácie, ...
g)
iné opatrenia na odstránenie nepriaznivých dôsledkov povodne a na poučenie z jej priebehu.
§ 5
Predbežné hodnotenie povodňového rizika
(1)

Predbežným hodnotením povodňového rizika sa na území Slovenskej republiky určujú geografické oblasti, ...

(2)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zabezpečuje prostredníctvom ...

(3)

Subjekty uvedené v odseku 2 poskytujú správcovi vodohospodársky významných vodných tokov na vypracovanie, ...

(4)

Predbežné hodnotenie povodňového rizika sa vykonáva tak, aby poskytovalo hodnotenie potenciálneho rizika. ...

(5)

Predbežné hodnotenie povodňového rizika zahŕňa najmä

a)
mapy správneho územia povodia vo vhodnej mierke, na ktorých sú zobrazené hranice povodí a čiastkových ...
b)
opis povodní, ktoré sa vyskytli v minulosti a mali významné nepriaznivé vplyvy na ľudské zdravie, životné ...
c)
opis významných povodní, ktoré sa vyskytli v minulosti, ak možno predpokladať výrazne nepriaznivé následky ...
d)
posúdenie potenciálnych nepriaznivých následkov budúcich povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, ...
(6)

Ministerstvo na účely vypracovania, prehodnotenia a aktualizácie predbežného hodnotenia povodňového ...

(7)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov vykoná prehodnotenie predbežného hodnotenia povodňového ...

(8)

Ministerstvo prostredníctvom správcu vodohospodársky významných vodných tokov sprístupní prehodnotenie ...

§ 6
Mapa povodňového ohrozenia
(1)

Mapa povodňového ohrozenia sa vypracuje v najvhodnejšej mierke pre každú geografickú oblasť, v ktorej ...

(2)

Mapa povodňového ohrozenia zobrazuje možnosti zaplavenia územia

a)
povodňou s malou pravdepodobnosťou výskytu, ktorou je
1.
povodeň, ktorá sa môže opakovať priemerne raz za 1 000 rokov alebo menej často, alebo
2.
povodeň s výnimočne nebezpečným priebehom,
b)
povodňou so strednou pravdepodobnosťou výskytu, ktorá sa môže opakovať priemerne raz za 100 rokov,
c)
povodňami s veľkou pravdepodobnosťou výskytu, ktoré sa môžu opakovať priemerne raz za 10 rokov.
(3)

Mapa povodňového ohrozenia orientačne zobrazuje

a)
rozsah povodne znázornený záplavovou čiarou, ktorou je priesečnica hladiny vody záplavy s terénom,
b)
hĺbku vody alebo hladinu vody,
c)
rýchlosť prúdenia vodného toku alebo príslušný prietok vody, ak je to potrebné.
(4)

Ak vznikol rozdiel medzi skutočnou záplavou spôsobenou povodňou a priebehom záplavovej čiary zobrazenej ...

(5)

V geografickej oblasti, v ktorej je potenciálna možnosť zaplavenia územia vystúpením hladiny podzemnej ...

(6)

Odhad maximálneho prietoku povodne, ktorá je zobrazovaná na mape povodňového ohrozenia, vypracúva a ...

(7)

Mapa povodňového ohrozenia územia pri štátnej hranici Slovenskej republiky sa pripravuje po predchádzajúcej ...

(8)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov

a)
zabezpečí dokončenie máp povodňového ohrozenia do 22. decembra 2013,
b)
prehodnocuje, a ak je to potrebné, zabezpečuje aktualizáciu máp povodňového ohrozenia do 22. decembra ...
(9)

Ministerstvo prostredníctvom správcu vodohospodársky významných vodných tokov

a)
poskytne mapu povodňového ohrozenia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...
b)
sprístupní Komisii informácie o mapách povodňového ohrozenia v technických formátoch určených Komisiou ...
(10)

Obec zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do ...

§ 7
Mapa povodňového rizika
(1)

Mapa povodňového rizika obsahuje údaje o potenciálne nepriaznivých dôsledkoch záplav spôsobených povodňami, ...

a)
záplavovú čiaru, ktorá ohraničuje povodňami potenciálne ohrozené územia, ktorá je zhodná so záplavovou ...
b)
údaj o odhadovanom počte povodňou potenciálne ohrozených obyvateľov,
c)
druhy hospodárskych činností na povodňou potenciálne ohrozenom území,
d)
lokality s priemyselnými činnosťami, ktoré môžu pri zaplavení spôsobiť havarijné znečistenie vody,
e)
polohu potenciálne ohrozených území pre odber vody na ľudskú spotrebu a na rekreačné činnosti,
f)
lokality s vodami vhodnými na kúpanie,
g)
informácie o ďalších významných zdrojoch potenciálneho znečistenia vody po ich zaplavení počas povodne, ...
h)
územia, ktoré tvoria národnú sústavu chránených území a európsku sústavu navrhovaných a vyhlásených ...
i)
informácie, ktorých zobrazenie na mapách povodňového rizika považuje ministerstvo za užitočné a o ktorých ...
(2)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov alebo ďalšia poverená právnická osoba v pôsobnosti ...

(3)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov

a)
zabezpečí dokončenie máp povodňového rizika do 22. decembra 2013,
b)
prehodnocuje, a ak je to potrebné, zabezpečuje aktualizáciu mapy povodňového rizika do 22. decembra ...
(4)

Mapa povodňového rizika územia pri štátnej hranici Slovenskej republiky sa pripravuje po predchádzajúcej ...

(5)

Ministerstvo prostredníctvom správcu vodohospodársky významných vodných tokov

a)
poskytne mapu povodňového rizika ministerstvu vnútra, ministerstvu obrany, okresnému úradu v sídle kraja, ...
b)
sprístupní Komisii informácie o mapách povodňového rizika v technických formátoch určených Komisiou ...
§ 8
Plán manažmentu povodňového rizika
(1)

Ministerstvo zabezpečí prostredníctvom správcu vodohospodársky významných vodných tokov vypracovanie ...

(2)

Ak sa vypracúva jeden medzinárodný plán manažmentu povodňového rizika alebo súbor plánov manažmentu ...

(3)

Ciele plánu manažmentu povodňového rizika sú zamerané na zníženie potenciálnych nepriaznivých následkov ...

(4)

Plán manažmentu povodňového rizika určuje konkrétne opatrenia na dosiahnutie cieľov podľa odseku 3. ...

a)
závery predbežného hodnotenia povodňového rizika vo forme súhrnnej mapy čiastkového povodia s vyznačenými ...
b)
mapy povodňového ohrozenia, mapy povodňového rizika a závery o povodňových rizikách, ktoré z nich vyplývajú, ...
c)
opis vhodných cieľov manažmentu povodňového rizika podľa odseku 3,
d)
súhrn opatrení a určenie ich priorít na dosiahnutie cieľov manažmentu povodňového rizika a opatrení ...
e)
opis použitej metodiky na analýzu výdavkov a prínosov vypracovanej so susediacimi štátmi, ktorá sa použila ...
f)
opis vykonávania plánu manažmentu povodňového rizika, a to
1.
opis určenia priorít a spôsobu, akým sa bude monitorovať pokrok pri vykonávaní prvého plánu manažmentu ...
2.
súhrn prijatých opatrení a uskutočnených krokov na informovanie verejnosti a konzultácie s verejnosťou, ...
3.
zoznam subjektov príslušných riešiť otázky manažmentu povodňového rizika,
4.
koordinačné postupy s ďalšími štátmi v správnom území povodia,
5.
koordinačné postupy vykonávania plánu manažmentu povodňového rizika s plánom manažmentu povodia.
(5)

Plán manažmentu povodňového rizika po aktualizácii obsahuje

a)
všetky zmeny alebo aktualizácie prijaté od uverejnenia predchádzajúceho plánu manažmentu povodňového ...
b)
hodnotenie pokroku pri dosahovaní cieľov podľa odseku 3,
c)
opis a vysvetlenie všetkých opatrení uvedených v predchádzajúcom pláne manažmentu povodňového rizika, ...
d)
opis všetkých dodatočných opatrení, ktoré sa prijali v čase od uverejnenia predchádzajúceho plánu manažmentu ...
(6)

Plán manažmentu povodňového rizika zohľadňuje relevantné aspekty, ako sú náklady a prínosy, rozsah a ...

(7)

Plán manažmentu povodňového rizika rieši všetky aspekty manažmentu povodňového rizika so zameraním na ...

(8)

Plán manažmentu povodňového rizika nesmie obsahovať opatrenia na ochranu pred povodňami, ktoré svojím ...

(9)

Plán manažmentu povodňového rizika nesmie obsahovať opatrenie na ochranu pred povodňami, ktoré má odhadnuté ...

(10)

Plány manažmentu povodňového rizika podľa odseku 2 môžu byť doplnené o podrobnejší plán manažmentu povodňového ...

(11)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov v spolupráci so správcami drobných vodných tokov, poverenými ...

(12)

Ministerstvo prostredníctvom správcu vodohospodársky významných vodných tokov sprístupní Komisii informácie ...

(13)

Obec zosúlaďuje povoľovanie stavieb a určovanie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania ...

§ 9
Koordinácia plánu manažmentu povodňového rizika s plánom manažmentu povodia
(1)

Ministerstvo koordinuje prípravu a realizáciu plánu manažmentu povodňového rizika s prípravou a realizáciou ...

a)
mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika a ich následné prehodnotenia a aktualizácie vypracovali ...
b)
prvé plány manažmentu povodňového rizika a ich následné prehodnotenia vypracovali koordinovane s prehodnoteniami ...
c)
aktívna účasť verejnosti, orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a užívateľov vôd na príprave ...
(2)

Ministerstvo zabezpečí zapracovanie prvého plánu manažmentu povodňového rizika a jeho aktualizáciu do ...

§ 10
Povodňový plán
(1)

Povodňový plán je dokument organizačného charakteru a technického charakteru, ktorého obsah ustanoví ...

(2)

Povodňový plán zabezpečovacích prác vypracúva

a)
správca vodohospodársky významných vodných tokov v členení podľa správnych území povodí a čiastkových ...
b)
správca drobného vodného toku,
c)
správca ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného líniového vedenia križujúceho vodný tok, ...
d)
vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo ...
e)
zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby ...
(3)

Povodňový plán vypracúva

a)
okresný úrad v sídle kraja,
b)
okresný úrad,
c)
obec; súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce sú povodňové plány záchranných prác právnických ...
(4)

Povodňové plány sa každý rok preskúmajú a podľa potreby aktualizujú tak, aby sa zmeny a doplnky mohli ...

a)
v spôsobe vyrozumenia orgánov ochrany pred povodňami,
b)
osôb zaradených do ochrany pred povodňami a zmeny v pláne spojenia,
c)
vo vymedzení územia, stavby, objektu alebo zariadenia chráneného pred povodňou,
d)
pracovných síl a vecných prostriedkov určených na vykonávanie povodňového plánu.
§ 11
Stupne povodňovej aktivity
(1)

Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je vyjadrená určenými ...

(2)

Vodné stavy a prietoky zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity schvaľuje ministerstvo na návrh správcu ...

(3)

I. stupeň povodňovej aktivity nastáva

a)
pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny ...
1.
sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri ohrádzovanom vodnom toku; päta hrádze ...
2.
hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary34) koryta neohradzovaného vodného toku, ...
b)
na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických predpovedí a hydrologických ...
c)
pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako hladina vnútorných ...
(4)

II. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje

a)
pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny ...
b)
počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou službou možno očakávať ...
c)
vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na moste alebo na priepuste bariéru, ...
d)
pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov v povodí, keď sa predpokladá vznik ľadovej ...
e)
pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody v účinnom prietokovom profile, keď sa predpokladá vyliatie ...
f)
pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina vnútorných vôd stanovená ...
(5)

III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje

a)
pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne,
b)
na neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak voda zaplavuje ...
c)
na ohrádzovanom vodnom toku pri nižšom stave, ako je vodný stav určený pre III. stupeň povodňovej aktivity, ...
d)
vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste alebo priepuste bariéru ...
e)
pri chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej nádrži, ak je priame nebezpečenstvo vzniku ľadovej zátarasy, ...
f)
pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke ...
g)
pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity,
h)
pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária ...
(6)

Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, zaplavenia územia a vzniku ...

(7)

Ak je pochybnosť o tom, či v určitom území a v určitom čase bola povodeň, rozhoduje orgán ochrany pred ...

(8)

I. stupeň povodňovej aktivity zaniká

a)
pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň určenú povodňovým plánom a vtedy, keď má hladina vody klesajúcu ...
b)
na neohrádzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru,
c)
pri výskyte vnútorných vôd, keď je hladina vody v priľahlých vodných tokoch nižšia ako hladina vnútorných ...
(9)

II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity sa odvoláva, keď

a)
vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne,
b)
pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň povodňovej ...
(10)

Po odvolaní III. stupňa povodňovej aktivity je vyhlásený až do odvolania II. stupeň povodňovej aktivity, ...

(11)

II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje a odvoláva na návrh správcu ...

a)
starosta obce pre územie obce,
b)
prednosta okresného úradu pre územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu,
c)
prednosta okresného úradu v sídle kraja na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma alebo viacerými územnými ...
d)
minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na hraničných úsekoch vodných ...
(12)

Ak orgán ochrany pred povodňami zistí, že sa podmienky podľa odseku 9 alebo odseku 10 splnili a napriek ...

a)
prednosta okresného úradu odvolá II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň povodňovej aktivity, ...
b)
prednosta okresného úradu v sídle kraja odvolá II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň povodňovej ...
c)
minister odvolá II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň povodňovej aktivity, ktorý vyhlásil ...
(13)

Prednosta okresného úradu, prednosta okresného úradu v sídle kraja a minister odvolajú II. stupeň povodňovej ...

(14)

Obec alebo orgán ochrany pred povodňami, ktorý vyhlásil alebo odvolal stupeň povodňovej aktivity, bezodkladne ...

§ 12
Mimoriadna situácia
(1)

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje počas III. stupňa povodňovej aktivity, ak hrozí bezprostredné ohrozenie ...

(2)

Na vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie sa vzťahuje osobitný predpis.35)

§ 13
Povodňová prehliadka
(1)

Povodňovou prehliadkou sa

a)
vyhodnocuje účinnosť realizovaných preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami podľa § 4 ods. 2 ...
b)
určujú lokality, v ktorých sa počas povodne vyskytli prekážky obmedzujúce plynulé prúdenie vody, a stavby, ...
c)
zisťujú
1.
nedostatky na vodných tokoch, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré sú umiestnené na vodných tokoch, ...
2.
stavby, ktoré sú umiestnené vo vodnom toku, stavby križujúce vodný tok a stavby na inundačnom území, ...
d)
verifikujú odhady povodňových škôd a odhady škôd na majetku, ktoré vznikli v priamej súvislosti s vykonávaním ...
(2)

Povodňovú prehliadku vykonáva okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja v súčinnosti so správcom ...

(3)

Okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja musí povodňovú prehliadku vykonať

a)
bezprostredne po povodni na povodňou postihnutých vodných tokoch a zaplavených územiach, keď sa vykonanie ...
b)
najmenej raz za dva roky podľa povodňového plánu zabezpečovacích prác správcu vodohospodársky významných ...
c)
na žiadosť správcu vodohospodársky významných vodných tokov, správcu drobného vodného toku alebo obce. ...
(4)

Okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja môže povodňovú prehliadku vykonať z vlastného podnetu.

(5)

Vykonanie povodňovej prehliadky je povinný umožniť

a)
vlastník, správca alebo užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, ...
b)
vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti na pobrežnom pozemku alebo na území, ktoré je pravdepodobne ...
c)
zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie,
d)
osoba, ktorá oznámila vznik povodňovej škody alebo spôsobenie škody na majetku, ktorá vznikla v priamej ...
(6)

Vlastník, správca alebo užívateľ stavby, ktorá je umiestnená na vodnom toku, križuje vodný tok alebo ...

a)
okresnému úradu v sídle kraja, okresnému úradu, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo ...
b)
okresnému úradu v sídle kraja, okresnému úradu alebo obci, ak je stavba umiestnená na inundačnom území. ...
(7)

Okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja vyhotovuje z povodňovej prehliadky záznam, v ktorom uvedie ...

(8)

Okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja rozhodnutím ukladá povinnosť odstrániť nedostatky zistené ...

§ 14
Predpovedná povodňová služba
(1)

Predpovedná povodňová služba poskytuje informácie o meteorologickej situácii a o hydrologickej situácii, ...

(2)

Ústav je povinný bezodkladne informovať o vzniku povodňovej situácie orgány ochrany pred povodňami ministerstvo ...

(3)

Ústav poskytuje

a)
pravidelné denné hydrologické spravodajstvo a podľa intervalov merania údaje o zásobách vody v snehovej ...
b)
podľa potreby aktuálne údaje o zrážkach a vodných stavoch orgánom ochrany pred povodňami a správcovi ...
c)
varovanie pred nebezpečenstvom povodne orgánom ochrany pred povodňami, ktoré pôsobia na dotknutom území, ...
d)
mimoriadne hydrologické spravodajstvo počas povodňovej situácie orgánom ochrany pred povodňami, ministerstvu ...
e)
ministerstvu, ministerstvu vnútra a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov meteorologické ...
(4)

Pri poskytovaní hydrologických informácií na hraničných vodných tokoch a pri poskytovaní medzištátnej ...

§ 15
Hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva
(1)

Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej situácie ...

(2)

Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje:

a)
ministerstvo vnútra, okresné úrady v sídlach krajov, okresné úrady a obce,
b)
ministerstvo prostredníctvom ústavu a správcu vodohospodársky významných vodných tokov,
c)
predpovedná povodňová služba.
(3)

Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej ...

§ 16
Hliadková služba
(1)

Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon hlásnej povodňovej ...

(2)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobného vodného toku po zistení I. stupňa ...

(3)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov vysiela hliadkovú ...

(4)

Vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo ...

(5)

Obec zriaďuje a vykonáva hliadkovú službu od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity.

(6)

Regionálna správa ciest zriaďuje a vykonáva hliadkovú službu počas povodňovej situácie podľa vlastného ...

§ 17
Povodňové zabezpečovacie práce
(1)

Povodňovými zabezpečovacími prácami sa predchádza vzniku povodňových škôd. Povodňové zabezpečovacie ...

(2)

Povodňové zabezpečovacie práce sú:

a)
vykonávanie hliadkovej služby,
b)
odstraňovanie prekážok obmedzujúcich plynulý odtok vody,
c)
ochrana koryta vodného toku pred poškodzovaním vodným prúdom, predmetmi unášanými vodou alebo ľadmi,
d)
odstraňovanie ľadových krýh, rozrušovanie a nasekávanie ľadu, rozrušovanie ľadových zátarás a ľadovej ...
e)
ochrana hrádzí proti vlnobitiu, priesaku, účinkom erózie, výverom a ochrana proti preliatiu koruny hrádze ...
f)
mimoriadna manipulácia na vodných stavbách,
g)
uzavieranie prietrží hrádzí alebo protipovodňových línií,
h)
odvádzanie vôd z povodňou zaplaveného územia a zo zaplavených stavieb, objektov a zariadení,
i)
odvádzanie alebo odčerpávanie vnútorných vôd,
j)
budovanie druhotných ochranných línií,
k)
provizórne sprietočnenie zanesených korýt vodných tokov,
l)
zriadenie provizórnych hradení na vodných stavbách a na objektoch, ktoré sú umiestnené na hrádzach,
m)
opatrenia proti spätnému vzdutiu vody na vyústeniach kanalizácií do vodného toku a na priepustoch pod ...
n)
opatrenia na zamedzenie znečisteniu vodného toku nebezpečnými látkami pri zaplavení územia,
o)
činnosť orgánov ochrany pred povodňami, povodňových komisií, povodňových dispečingov a technických štábov, ...
p)
činnosť predpovednej povodňovej služby a hlásnej povodňovej služby,
q)
mimoriadne merania na posúdenie bezpečnosti a stability vodných stavieb,
r)
označovanie a meranie výšky hladiny na vodných tokoch, ochranných hrádzach a protipovodňových líniách ...
s)
meranie prietoku vody vo vodných tokoch a na objektoch vodných stavieb,
t)
pozemné merania, letecké merania a prieskumy v súvislosti so sledovaním vývoja povodne a získavaním ...
u)
vytváranie umelých prietrží,
v)
iné práce vykonané na príkaz orgánu ochrany pred povodňami a iné práce na predchádzanie vzniku povodňových ...
(3)

Povodňové zabezpečovacie práce na základe povodňových plánov a na príkaz orgánu ochrany pred povodňami ...

a)
správca vodohospodársky významných vodných tokov a správcovia drobných vodných tokov,
b)
Hasičský a záchranný zbor alebo vybrané ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému,40) ...
c)
vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov alebo zariadení na vodnom toku, v inundačnom území ...
d)
zhotovitelia stavby, objektu alebo zariadenia na vodnom toku alebo v jeho inundačnom území počas výstavby, ...
e)
osoby na príkaz orgánu ochrany pred povodňami a obce.
(4)

Povodňové zabezpečovacie práce vykonávané vlastníkmi, správcami a užívateľmi stavieb, objektov alebo ...

(5)

Povodňové zabezpečovacie práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity a ...

§ 18
Povodňové záchranné práce
(1)

Povodňové záchranné práce41) sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva ...

(2)

Povodňové záchranné práce riadi obec, okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja podľa osobitného ...

(3)

Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa odseku 1 sú:

a)
ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
b)
odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
c)
provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych ...
d)
ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí ...
e)
evakuácia,43)
f)
opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa osobitného predpisu,8)
g)
dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov, ...
h)
zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
i)
odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií,
j)
zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
k)
iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonané ...
(4)

Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené ...

§ 19
Predkladanie správ, vyhodnocovanie výdavkov a povodňových škôd
(1)

Priebežné správy o povodňovej situácii predkladajú v čase od vyhlásenia do odvolania

a)
II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie
1.
správcovia drobných vodných tokov a vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov alebo zariadení, ...
2.
správca vodohospodársky významných vodných tokov ministerstvu, okresnému úradu v sídle kraja a okresnému ...
b)
III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie
1.
obec okresnému úradu,
2.
okresný úrad okresnému úradu v sídle kraja,
3.
okresný úrad v sídle kraja ministerstvu a ministerstvu vnútra.
(2)

Ústav vyhotovuje správu o povodňovej situácii, v ktorej sú analyzované meteorologické príčiny a hydrologické ...

(3)

Priebežné správy o povodňovej situácii podľa

a)
odseku 1 písm. a) okresný úrad bezodkladne po doručení poskytne krajskému riaditeľstvu Hasičského a ...
b)
odseku 1 písm. b) tretieho bodu okresný úrad v sídle kraja bezodkladne po doručení poskytne krajskému ...
(4)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov vypracúva správu o vykonaných povodňových zabezpečovacích ...

(5)

Vykonávanie povodňových záchranných prác a výdavky na vykonávanie povodňových záchranných prác analyzuje ...

(6)

Osoba vyhodnocuje povodňové škody na majetku, ktorý má vo vlastníctve, v správe alebo v užívaní. Vyhodnotenie ...

a)
osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je orgán štátnej správy alebo vyšší územný celok, svojmu ...
b)
obec a vyšší územný celok v súhrnnej správe o priebehu povodní, ich následkoch, a vykonaných opatreniach, ...
(7)

Správnosť vyhodnotenia povodňových škôd overujú verifikačné komisie, ktoré ustanovujú prednostovia okresných ...

(8)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy predkladajú správu o následkoch spôsobených povodňami ...

(9)

Súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, vynaložených výdavkoch a ...

a)
obci do piatich pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
1.
vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo ...
2.
zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie,
3.
právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktoré na príkaz obce vykonávali povodňové záchranné práce, ...
b)
obec a správca drobného vodného toku45a) okresnému úradu do desiatich pracovných dní od času odvolania ...
c)
správca drobného vodného toku45b) ústrednému orgánu štátnej správy, ktorý je jeho zakladateľom alebo ...
d)
vyšší územný celok okresnému úradu v sídle kraja do 20 pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej ...
e)
okresný úrad okresnému úradu v sídle kraja do 25 pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej ...
f)
okresný úrad v sídle kraja ministerstvu a ministerstvu vnútra do 30 pracovných dní od času odvolania ...
(10)

Ministerstvo môže určiť termín predkladania súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných ...

(11)

Ministerstvo v spolupráci s ministerstvom vnútra predkladá Správu o priebehu a následkoch povodní na ...

TRETIA ČASŤ

ÚZEMIA OVPLYVNENÉ POVODŇOU

§ 20
Inundačné územie
(1)

Inundačné územie je územie priľahlé k vodnému toku, ktoré je počas povodní zvyčajne zaplavované vodou ...

a)
záplavová čiara povodne vo vodnom toku, ktorá sa určuje
1.
výpočtom priebehu hladiny vody povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu, ktorej maximálny prietok ...
2.
geodetickým meraním priebehu záplavovej čiary v čase kulminácie hladiny vody pri povodni, ktorej maximálny ...
b)
líniová stavba, ktorej účelom alebo jedným z účelov je ochrana pred povodňami, ak zabezpečuje ochranu ...
(2)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov vypracuje pre lokalitu ležiacu pri neohrádzovanom vodnom ...

(3)

Inundačné územie pri neohrádzovanom vodnom toku možno rozšíriť, ak sa medzi hranicou inundačného územia ...

(4)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov vykonáva evidenciu inundačného územia, a ak je to potrebné, ...

(5)

V inundačnom území je zakázané umiestňovať

a)
bytové budovy,
b)
nebytové budovy okrem ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty,47) ktoré nezhoršia odtok povrchových ...
c)
stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu ...
d)
materiál a predmety, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody alebo ktoré ...
e)
stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré obsahujú škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky,
f)
čerpacie stanice pohonných látok,
g)
odkaliská,
h)
skládky odpadu a zariadenia na spracovanie starých vozidiel,
i)
iné stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré by mohla voda počas povodne poškodiť alebo odplaviť.
(6)

V inundačnom území je zakázané

a)
zriaďovať oplotenie, živý plot alebo inú obdobnú prekážku, ktorá zhoršuje podmienky na odtok povrchových ...
b)
ťažiť zeminu, piesok, štrk alebo nerasty bez povolenia podľa osobitného predpisu48),
c)
vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne,
d)
obhospodarovať lesné pozemky, poľnohospodárske pozemky alebo záhrady spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť ...
e)
zriaďovať tábory, kempy a iné dočasné ubytovacie zariadenia okrem krátkodobého turistického stanovania. ...
(7)

V inundačnom území možno povoliť

a)
preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami,
b)
vodné stavby okrem odkalísk,
c)
stavby na odber alebo vypúšťanie povrchovej vody,
d)
vodné elektrárne,
e)
stanice na meranie meteorologických prvkov a hydrologických prvkov,
f)
dopravné stavby, objekty a zariadenia, ktoré nezhoršujú odtok povrchových vôd, chod ľadov a ktoré nemôžu ...
g)
stožiare diaľkových a miestnych rozvodov elektriny a telekomunikačné stožiare, ak nezhoršujú odtok povrchových ...
h)
dočasne stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré nezhoršujú odtok povrchových vôd, chod ľadov a kvalitu ...
(8)

Ak je na inundačnom území nevyhnutné vykonať terénne úpravy a opatrenia zamerané na ochranu prírody ...

(9)

V lokalite pri neohrádzovanom vodnom toku, v ktorej nie je určené inundačné územie alebo nie je vyhotovená ...

a)
pravdepodobný priebeh záplavovej čiary povodne vo vodnom toku, ktorej maximálny prietok sa dosiahne ...
b)
priebeh záplavovej čiary v čase kulminácie hladiny vody pri doteraz najväčšej známej povodni.
§ 21
Územie s retenčným potenciálom
(1)

Orgán ochrany pred povodňami alebo obec môže rozhodnutím určiť územie s retenčným potenciálom ako záplavové ...

(2)

Ak nemožno zriadiť vodnú stavbu na ochranu pred povodňami na cudzej nehnuteľnosti, možno vo verejnom ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

RIADENIE A ORGANIZÁCIA OCHRANY PRED POVODŇAMI

§ 22
Riadenie a zabezpečovanie ochrany pred povodňami
(1)

Orgánmi ochrany pred povodňami sú:

a)
ministerstvo,
b)
okresné úrady v sídle kraja,
c)
okresné úrady.
(2)

Ochranu pred povodňami riadia a zabezpečujú aj obce.

(3)

Vláda, orgány ochrany pred povodňami a obce zriaďujú povodňové komisie ako svoj poradný a výkonný orgán. ...

a)
Ústredná povodňová komisia,
b)
krajská povodňová komisia,
c)
okresná povodňová komisia,
d)
povodňové komisie obcí.
(4)

Okresný úrad a okresný úrad v sídle kraja môže počas III. stupňa povodňovej aktivity vyhláseného podľa ...

a)
prednosta okresného úradu pre operačnú skupinu ochrany pred povodňami okresného úradu,
b)
prednosta okresného úradu v sídle kraja pre operačnú skupinu ochrany pred povodňami okresného úradu ...
§ 23
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami,
b)
plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v hodnotení a manažmente povodňových ...
1.
predbežného hodnotenia a aktualizácií povodňového rizika,
2.
vyhotovovania a aktualizácií máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika,
3.
vyhotovenia prvých plánov manažmentu povodňového rizika a ich aktualizácií,
4.
koordinácie predbežného hodnotenia povodňového rizika, máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika ...
c)
v oblasti prevencie
1.
metodicky usmerňuje a kontroluje činnosť orgánov ochrany pred povodňami,
2.
zabezpečuje vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizácie predbežného hodnotenia povodňového rizika prostredníctvom ...
3.
môže uložiť ústavu povinnosť zabezpečiť vypracovanie mapy povodňového ohrozenia záplavou spôsobenou ...
4.
zabezpečuje vyhotovovanie návrhov plánov manažmentu povodňového rizika, ich prehodnocovanie a aktualizácie ...
5.
koordinuje vypracovanie prvých plánov manažmentu povodňového rizika a ich následné prehodnotenia a aktualizácie ...
6.
uverejňuje časový a vecný harmonogram prípravy, prehodnocovania a aktualizácií plánov manažmentu povodňového ...
7.
sprístupňuje verejnosti na účely predkladania písomných pripomienok a námetov návrhy plánov manažmentu ...
8.
schvaľuje návrhy plánov manažmentu povodňového rizika pre správne územia povodí a pre čiastkové povodia ...
9.
sprístupňuje verejnosti predbežné hodnotenie povodňového rizika, mapy povodňového ohrozenia, mapy povodňového ...
10.
zabezpečuje prostredníctvom komisií pre hraničné vody so susednými štátmi výmenu informácií, ktoré sú ...
11.
dohliada na zosúladenie cieľov a opatrení plánov manažmentu povodňových rizík s plánmi manažmentu povodí, ...
12.
zabezpečuje riešenie technických otázok a hospodárskych otázok hraničných vôd a spolupracuje pri vykonávaní ...
13.
vypracúva štatút Ústrednej povodňovej komisie, ktorý predkladá na schválenie vláde,
14.
schvaľuje štatút krajskej povodňovej komisie,
15.
schvaľuje vodné stavy a prietoky zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity,
16.
metodicky usmerňuje a kontroluje vypracúvanie, postup schvaľovania a aktualizácie povodňových plánov, ...
17.
schvaľuje povodňový plán kraja a povodňové plány zabezpečovacích prác správcu vodohospodársky významných ...
18.
metodicky usmerňuje v súčinnosti s ministerstvom vnútra odbornú prípravu orgánov ochrany pred povodňami ...
19.
metodicky usmerňuje a kontroluje vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami,
20.
metodicky usmerňuje a kontroluje prípravu na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác,
21.
zabezpečuje a kontroluje vykonávanie predpovednej povodňovej služby ústavom,
22.
zabezpečuje zapracovanie výsledkov konzultácií s verejnosťou a pripomienok k návrhom prvých plánov manažmentu ...
d)
počas povodňovej situácie
1.
vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity na hraničných ...
2.
organizačne zabezpečuje činnosť Ústrednej povodňovej komisie a plní úlohy jej sekretariátu,
3.
organizačne zabezpečuje činnosť technického štábu Ústrednej povodňovej komisie,
4.
koordinuje činnosť orgánov ochrany pred povodňami, zabezpečuje pomoc orgánov ochrany pred povodňami, ...
5.
zabezpečuje vykonávanie predpovednej povodňovej služby prostredníctvom ústavu,
6.
zabezpečuje prieskumné práce a dokumentačné práce veľkého rozsahu, najmä letecké pozorovanie a letecké ...
7.
dáva súhlas na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadových ...
8.
operatívne rieši vo vlastnej kompetencii alebo v spolupráci s príslušnými orgánmi problémy, ktoré sa ...
e)
po povodni
1.
spracúva informácie o príčinách vzniku a priebehu povodní, o priebehu povodňových javov, o vykonaných ...
2.
vyhodnocuje návrhy technických opatrení a organizačných opatrení na zdokonalenie ochrany pred povodňami, ...
3.
predkladá v spolupráci s ministerstvom vnútra vláde Správu o priebehu a následkoch povodní na území ...
(2)

Ministerstvo sprístupňuje verejnosti na svojom webovom sídle

a)
predbežné hodnotenie povodňového rizika, jeho prehodnotenia a prípadné aktualizácie,
b)
mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika, jeho prehodnotenia a aktualizácie,
c)
plány manažmentu povodňového rizika, jeho prehodnotenia a aktualizácie.
§ 24
Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)

riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území kraja,

b)

spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s vyšším územným celkom a so správcom vodohospodársky ...

c)

v oblasti prevencie

1.

spolupracuje s poverenými osobami, so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, vyšším územným ...

2.

zriaďuje krajskú povodňovú komisiu a jej technický štáb a vypracúva jej štatút,

3.

schvaľuje štatút okresnej povodňovej komisie,

4.

zúčastňuje sa na prerokovaní vodných stavov a prietokov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,

5.

schvaľuje povodňové plány okresných úradov,

6.

zostavuje povodňový plán kraja v spolupráci s vyšším územným celkom a predkladá ho na schválenie ministerstvu ...

7.

zabezpečuje v rámci svojich možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami,

8.

zabezpečuje vykonanie povodňovej prehliadky v súčinnosti s okresnými úradmi a so správcom vodohospodársky ...

9.

ukladá rozhodnutím povinnosť odstrániť v určenom termíne nedostatky, ktoré boli zistené pri povodňovej ...

10.

oznamuje z vlastného podnetu príslušnému stavebnému úradu stavbu vo vodnom toku, stavbu križujúcu vodný ...

11.

organizuje školenia o vykonávaní hlásnej povodňovej služby a varovaní obyvateľstva,

12.

organizuje výcvik a odborné školenie o povodňových záchranných prácach pre zamestnancov okresných úradov ...

13.

prejednáva priestupky na úseku ochrany pred povodňami a ukladá pokuty,

d)

počas povodňovej situácie

1.

vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň povodňovej aktivity na návrh správcu ...

2.

vyhlasuje mimoriadnu situáciu; informuje o vyhlásení a odvolaní mimoriadnej situácie ministerstvo vnútra, ...

3.

zabezpečuje výkon hlásnej povodňovej služby,

4.

organizačne zabezpečuje činnosť krajskej povodňovej komisie a plní úlohy jej sekretariátu,

5.

organizačne zabezpečuje činnosť technického štábu krajskej povodňovej komisie,

6.

vydáva príkazy na vykonanie opatrení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami na návrh ...

7.

spolupracuje s krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru pri povodňových záchranných prácach ...

8.

vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ...

9.

zabezpečuje na požiadanie pomoc okresným úradom, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov ...

10.

vyžaduje súhlas ministerstva na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a na vodných stavbách, na uvoľňovanie ...

11.

operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami,

e)

po povodni

1.

ustanovuje verifikačnú komisiu na overenie správnosti vyhodnotenia povodňových škôd,

2.

vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá ...

§ 25
Okresný úrad

Okresný úrad

a)

riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území obvodu,

b)

spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami so správcom vodohospodársky významných vodných tokov ...

c)

v oblasti prevencie

1.

usmerňuje a kontroluje činnosť obcí pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,

2.

spolupracuje s poverenými osobami, so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, vyšším územným ...

3.

zriaďuje okresnú povodňovú komisiu a jej technický štáb, vypracúva jej štatút a predkladá ho na schválenie ...

4.

zúčastňuje sa na prerokovaní vodných stavov a prietokov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,

5.

schvaľuje povodňový plán obce a povodňový plán zabezpečovacích prác správcu drobného vodného toku,

6.

schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného ...

7.

schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území ...

8.

zostavuje povodňový plán a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v sídle kraja; povodňový plán ...

9.

zabezpečuje v rámci svojich možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami,

10.

organizuje výcvik a odborné školenie o povodňových záchranných prácach pre zamestnancov okresných úradov, ...

11.

vykonáva povodňovú prehliadku v súčinnosti so správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo ...

12.

ukladá rozhodnutím povinnosť odstrániť v určenom termíne nedostatky, ktoré boli zistené pri povodňovej ...

13.

oznamuje stavebnému úradu stavbu vo vodnom toku, stavbu križujúcu vodný tok alebo stavbu v inundačnom ...

14.

organizuje školenia o vykonávaní hlásnej povodňovej služby a varovaní obyvateľstva,

15.

prejednáva priestupky na úseku ochrany pred povodňami a ukladá pokuty,

16.

určuje rozsah inundačného územia a odovzdáva dokumentáciu určeného inundačného územia orgánom územného ...

d)

počas povodňovej situácie

1.

vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity na návrh správcu ...

2.

vyhlasuje mimoriadnu situáciu; informuje o vyhlásení a odvolaní mimoriadnej situácie ministerstvo vnútra, ...

3.

zabezpečuje výkon hlásnej povodňovej služby,

4.

organizačne zabezpečuje činnosť okresnej povodňovej komisie a plní úlohy jej sekretariátu,

5.

organizačne zabezpečuje činnosť technického štábu okresnej povodňovej komisie,

6.

vydáva príkazy na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami na návrh okresnej ...

7.

spolupracuje s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru pri povodňových záchranných prácach ...

8.

vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ...

9.

zabezpečuje na požiadanie pomoc obciam, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcom ...

10.

zabezpečuje na požiadanie pomoc správcom vodných tokov, vlastníkom, správcom a užívateľom stavieb, objektov ...

11.

ukladá osobe povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri ochrane pred povodňami,

12.

vyžaduje súhlas ministerstva na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a na vodných stavbách, na uvoľňovanie ...

13.

operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami,

e)

po povodni

1.

ustanovuje verifikačnú komisiu na overenie správnosti vyhodnotenia povodňových škôd,

2.

vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá ...

f)

vydáva vyjadrenie podľa osobitného predpisu,49a)

g)

určuje rozsah inundačného územia,

h)

odovzdáva mapovú dokumentáciu určeného inundačného územia príslušnému stavebnému úradu,

i)

vedie evidenciu určených inundačných území.

§ 26
Obec
(1)

Obec riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území obce.

(2)

Obec spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s okresným úradom, s okresným riaditeľstvom Hasičského ...

(3)

Obec vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami tieto činnosti: ...

a)
v oblasti prevencie
1.
usmerňuje a kontroluje činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,
2.
spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, správcom drobných vodných tokov a ...
3.
spolupracuje s poverenými osobami a so správcom vodohospodársky významných vodných tokov na vyhotovení ...
4.
spolupracuje v rámci svojich možností na vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami ...
5.
spracúva povodňový plán zabezpečovacích prác, ak má drobný vodný tok alebo jeho ucelený úsek v nájme ...
6.
ukladá všeobecne záväzným nariadením obce povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných ...
7.
vypracúva povodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sú povodňové plány záchranných prác ...
8.
zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú komisiu obce a vypracúva jej štatút, ...
9.
zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami, vyhotovuje ...
10.
oznamuje termín konania povodňovej prehliadky vlastníkom, správcom alebo užívateľom stavieb, objektov ...
11.
zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch, ktoré pretekajú cez katastrálne územie obce,
b)
počas povodňovej situácie
1.
vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity pre územie obce ...
2.
upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku,
3.
zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú službu počas III. stupňa povodňovej aktivity a počas mimoriadnej ...
4.
dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov a zariadení na území obce, ktoré ...
5.
vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami, pokiaľ nejde o fyzické ...
6.
ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas povodňovej situácie,
7.
vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie priebežné správy o povodňovej ...
8.
operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami,
c)
po povodni
1.
zabezpečuje obnovenie základných podmienok pre život ľudí a pre hospodársku činnosť na povodňou zaplavenom ...
2.
vyhodnocuje povodňové škody na majetku obce a na majetku osôb, ktoré vznikli v katastrálnom území obce, ...
3.
vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá ...
(4)

Obec vykonáva pri ochrane pred povodňami v rámci preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na úseku ...

a)
poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe informácie z územnoplánovacej ...
b)
poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe podklady potrebné ...
c)
koordinuje povoľovanie stavieb a určovanie regulatív priestorového usporiadania a funkčného využívania ...
d)
zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného ...
e)
žiada správcu vodohospodársky významného vodného toku o vypracovanie návrhu rozsahu inundačného územia ...
f)
spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a s poverenými osobami pri vypracúvaní, ...
(5)

Obec okrem úloh podľa odsekov 3 a 4

a)
vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, ...
b)
zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného hasičského zboru potrebnými prostriedkami a ...
c)
poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej povodňou podľa osobitného ...
§ 27
Povodňová komisia
(1)

Povodňová komisia koordinuje a kontroluje prípravu a plnenie úloh pri ochrane pred povodňami.

(2)

Postavenie Ústrednej povodňovej komisie, krajskej povodňovej komisie a okresnej povodňovej komisie počas ...

(3)

Povodňová komisia

a)
v oblasti prevencie
1.
oboznamuje sa s predbežným hodnotením povodňového rizika, mapami povodňového ohrozenia a mapami povodňového ...
2.
oboznamuje sa s návrhom prvého plánu manažmentu povodňového rizika, s návrhom na jeho aktualizáciu na ...
3.
oboznamuje sa s hodnotením pokroku pri dosahovaní cieľov v pláne manažmentu povodňového rizika a predkladá ...
4.
koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami,
5.
navrhuje opatrenia, ktorých splnenie je potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami,
b)
počas povodňovej situácie
1.
sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie,
2.
koordinuje a kontroluje činnosť povodňových komisií zriadených na nižšej úrovni a poskytuje im potrebnú ...
3.
kontroluje vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác, navrhuje opatrenia ...
4.
navrhuje vykonanie opatrení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami,
5.
navrhuje alebo posudzuje návrh na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a vodných stavbách, na uvoľňovanie ...
6.
operatívne plní podľa vývoja povodňovej situácie ďalšie úlohy s cieľom znížiť povodňové riziko a minimalizovať ...
7.
navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie,
c)
po povodni
1.
prerokuje správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
2.
navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa zistili počas povodňovej situácie pri vykonávaní ...
(4)

Ústrednú povodňovú komisiu zriaďuje vláda. Ministerstvo vypracúva štatút Ústrednej povodňovej komisie, ...

(5)

Predseda Ústrednej povodňovej komisie je minister a podpredseda Ústrednej povodňovej komisie je minister ...

(6)

Ústredná povodňová komisia zriaďuje technický štáb ako svoj odborný a výkonný orgán. Vedúcim technického ...

(7)

Ústredná povodňová komisia okrem plnenia úloh podľa odseku 3

a)
koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení ústredných orgánov štátnej správy, ...
b)
riadi a kontroluje vykonávanie činností pri ochrane pred povodňami na hraničných vodách,
c)
zabezpečuje prostredníctvom poverených osôb riešenie technických otázok a hospodárskych otázok hraničných ...
(8)

Krajskú povodňovú komisiu zriaďuje okresný úrad v sídle kraja. Pôsobnosť krajskej povodňovej komisie ...

(9)

Predseda krajskej povodňovej komisie je prednosta okresného úradu v sídle kraja a tajomník je zástupca ...

(10)

Krajská povodňová komisia zriaďuje technický štáb ako svoj odborný a výkonný orgán. Vedúcim technického ...

(11)

Návrhy krajskej povodňovej komisie a jej technického štábu na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ...

(12)

Okresnú povodňovú komisiu zriaďuje okresný úrad. Okresný úrad vypracúva štatút okresnej povodňovej komisie, ...

(13)

Predseda okresnej povodňovej komisie je prednosta okresného úradu a tajomník je zástupca organizačného ...

(14)

Okresná povodňová komisia zriaďuje technický štáb ako svoj odborný a výkonný orgán. Vedúcim technického ...

(15)

Návrhy okresnej povodňovej komisie a jej technického štábu na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ...

(16)

Návrhy obecnej povodňovej komisie alebo krízového štábu obce na vykonanie opatrení na zabezpečenie ochrany ...

PIATA ČASŤ

ÚLOHY OSTATNÝCH ORGÁNOV PRI OCHRANE PRED POVODŇAMI

§ 28
Ministerstvo vnútra

Ministerstvo vnútra na úseku ochrany pred povodňami v spolupráci s ministerstvom

a)

riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie opatrení na úseku ochrany pred povodňami v oblasti povodňových ...

b)

riadi prípravu a podieľa sa na riadení a vykonávaní povodňových záchranných prác prostredníctvom okresných ...

c)

metodicky riadi spracovanie, schvaľovanie a aktualizáciu povodňových plánov záchranných prác prostredníctvom ...

d)

koordinuje zabezpečovanie organizačnej a odbornej prípravy záchranných zložiek ministerstva vnútra a ...

e)

vypracúva zoznam vecných prostriedkov záchranných zložiek ministerstva vnútra na výkon povodňových záchranných ...

f)

spracúva a predkladá ministerstvu správu o vykonávaní povodňových záchranných prác, o výdavkoch na povodňové ...

g)

schvaľuje povodňový plán záchranných prác kraja.

§ 29
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
(1)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami ...

a)
vyhodnocujú následky spôsobené povodňami na majetku štátu, ktorý spravujú alebo užívajú, a na majetku ...
b)
predkladajú ministerstvu správu o následkoch spôsobených povodňami najneskôr do 30 pracovných dní po ...
(2)

Ministerstvo obrany vyhodnocuje výdavky vynaložené na vykonávanie povodňových záchranných prác ozbrojenými ...

(3)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhodnocuje výdavky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej ...

§ 31
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

a)

vykonáva povodňové záchranné práce podľa osobitných predpisov,57) počas povodňovej situácie podľa povodňových ...

b)

plní úlohu riadiaceho, koordinačného a informačného centra pri nasadení hasičských jednotiek a iných ...

c)

vyhotovuje súpis technických prostriedkov a materiálnych prostriedkov hasičských jednotiek na vykonávanie ...

d)

riadi vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác do času, kým riadenie neprevezme okresný úrad ...

e)

informuje bezodkladne okresný úrad v sídle kraja a Prezídium Hasičského a záchranného zboru o vzniku ...

f)

spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja na organizovaní výcviku a odbornom školení o povodňových ...

§ 32
Vyšší územný celok

Vyšší územný celok

a)

spolupracuje s poverenými osobami, so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, s orgánmi štátnej ...

b)

využíva predbežné hodnotenie povodňového rizika, mapy povodňového ohrozenia, mapy povodňového rizika ...

c)

podieľa sa v súčinnosti s okresným úradom v sídle kraja, okresným úradom a obcami na príprave a kontrole ...

d)

spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja na zostavovaní povodňového plánu kraja,

e)

podieľa sa na riešení problémov zabezpečovania ochrany pred povodňami, ktoré sa týkajú viacerých obcí, ...

f)

vytvára pre regionálnu správu ciest podmienky na plnenie jej úloh na úseku ochrany pred povodňami,

g)

schvaľuje plán hliadkovej služby regionálnej správy ciest,

h)

spolupracuje s organizáciami, ktoré poskytujú alebo sprostredkúvajú humanitnú, vecnú alebo finančnú ...

i)

plní úlohy počas mimoriadnej situácie podľa osobitného predpisu,58)

j)

vyhodnocuje povodňové škody na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní a vyhodnotené povodňové ...

k)

vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach a správu predkladá ...

§ 33
Regionálna správa ciest
(1)

Regionálna správa ciest na úseku ochrany pred povodňami je povinná chrániť majetok, ktorý má v správe, ...

(2)

Regionálna správa ciest

a)
v oblasti prevencie vypracúva
1.
samostatne alebo v spolupráci so správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo so správcom ...
2.
plán hliadkovej služby počas povodňovej situácie na úsekoch ciest a na mostoch a priepustoch zahrnutých ...
b)
počas povodňovej situácie
1.
zriaďuje a vykonáva hliadkovú službu, ktorá podľa plánu hliadkovej služby sleduje a hodnotí vývoj povodňovej ...
2.
zabezpečuje odstraňovanie predmetov a ľadov zachytených na mostoch a priepustoch, ktoré priplavila voda, ...
3.
vykonáva v prípade ohrozenia povodňou opatrenia na ochranu ciest, ich súčastí a príslušenstva vo svojej ...
c)
po povodni
1.
zabezpečuje obnovenie dopravy na cestách vo svojej správe do obcí, ktoré boli povodňou odrezané,
2.
postupne zabezpečuje zjazdnosť na cestách vo svojej správe, ktoré boli zasiahnuté povodňou,
3.
zabezpečuje opravu ciest, mostov a priepustov a ich súčastí a príslušenstva, ktoré poškodila povodeň, ...
4.
vyhodnocuje povodňové škody na majetku vo svojej správe a vyhodnotenie povodňových škôd predkladá do ...
5.
vyhodnocuje účinnosť opatrení vykonaných na ochranu ciest, ich súčastí a príslušenstva počas povodne, ...
§ 35
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

a)

vykonáva povodňové záchranné práce podľa osobitných predpisov57) počas povodňovej situácie podľa povodňových ...

b)

plní úlohu riadiaceho, koordinačného a informačného centra pri nasadení hasičských jednotiek a iných ...

c)

vyhotovuje súpis technických prostriedkov a materiálnych prostriedkov hasičských jednotiek na vykonávanie ...

d)

riadi vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác do času, kým riadenie neprevezme obec alebo okresný ...

e)

informuje bezodkladne okresný úrad a krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru o vzniku povodňovej ...

f)

spolupracuje s okresným úradom na organizovaní výcviku a odbornom školení o povodňových záchranných ...

ŠIESTA ČASŤ

POVINNOSTI OSÔB  

§ 36
Správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobného vodného toku
(1)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobného vodného toku

a)
v oblasti prevencie
1.
spolupracuje s orgánmi ochrany pred povodňami v povodí,
2.
dáva podnety orgánom ochrany pred povodňami na uloženie opatrení na ochranu pred povodňami,
3.
udržuje neupravené vodné toky,
4.
buduje, udržuje, opravuje a rekonštruuje preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami vo svojej správe, ...
5.
odstraňuje nánosy z koryta vodného toku a porasty na brehu vodného toku, ktoré zmenšujú prietokovú kapacitu ...
6.
vykonáva najmenej raz za dva roky podľa plánu povodňových zabezpečovacích prác povodňové prehliadky ...
7.
navrhuje vodné stavy a prietoky zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity,
8.
vypracúva a aktualizuje povodňové plány zabezpečovacích prác,
9.
zabezpečuje podľa povodňových plánov pracovné sily a vecné prostriedky na výkon povodňových zabezpečovacích ...
10.
poskytuje odbornú poradenskú pomoc v ochrane pred povodňami, ak o to požiada okresný úrad v sídle kraja, ...
b)
počas povodňovej situácie
1.
vysiela na rizikové úseky vodných tokov hliadky po zistení I. stupňa povodňovej aktivity, a ak je to ...
2.
navrhuje orgánom ochrany pred povodňami a obciam vyhlásenie a odvolanie stupňov povodňovej aktivity,
3.
vysiela hliadkovú službu na povodňové úseky od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity podľa povodňových ...
4.
organizuje a v čase povodňovej situácie vykonáva hlásnu povodňovú službu v spolupráci s orgánmi ochrany ...
5.
vykonáva službu v predĺžených zmenách v čase povodňovej situácie v závislosti od vývoja hydrologickej ...
6.
informuje predpovednú povodňovú službu o zriadení a zrušení služby v predĺžených zmenách v čase povodňovej ...
7.
vykonáva povodňové zabezpečovacie práce na základe povodňových plánov a na príkaz orgánov ochrany pred ...
8.
vopred odsúhlasuje povodňové zabezpečovacie práce vlastníkov, správcov a užívateľov stavieb, objektov ...
9.
pozoruje predmety unášané vodou a dostupnými prostriedkami sa snaží zabraňovať vytváraniu bariér v koryte ...
10.
pozoruje chod ľadov, vznik ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy a podľa účelnosti odstraňuje ľadové ...
11.
vykonáva počas povodňovej situácie mimoriadne manipulácie na vodných stavbách na základe povolenia a ...
12.
požiada v nevyhnutnom prípade o pomoc zložky Hasičského a záchranného zboru alebo ostatné záchranné ...
13.
vyhotovuje priebežné správy o povodňovej situácii v čase od vyhlásenia do odvolania II. stupňa povodňovej ...
c)
po povodni
1.
odstraňuje následky spôsobené povodňou na vodných tokoch, stavbách, objektoch a zariadeniach pri vodných ...
2.
zabezpečuje kritické miesta pre prípad vzniku ďalšej povodne, uvoľňuje zachytené predmety a obnovuje ...
3.
organizuje a v spolupráci s orgánmi ochrany pred povodňami vykonáva bezprostredne po povodni povodňové ...
4.
zabezpečuje dokumentovanie priebehu a následkov povodne a archivovanie týchto dokumentov,
5.
vyhodnocuje povodňové škody na vodných tokoch, stavbách, objektoch a na zariadeniach vo svojej správe, ...
6.
vypracúva správu o vykonaných povodňových zabezpečovacích prácach a výdavkoch vynaložených na vykonávanie ...
7.
vyhodnocuje skúsenosti a poznatky z priebehu povodne a účinnosť vykonávaných opatrení na ochranu pred ...
(2)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobného vodného toku je oprávnený požadovať ...

(3)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov

a)
určuje vypracovaním, prehodnocovaním a aktualizáciami predbežného hodnotenia povodňového rizika v správnych ...
b)
zabezpečuje vypracúvanie, prehodnocuje, a ak je to potrebné, zabezpečuje aktualizáciu máp povodňového ...
c)
spolupracuje s poverenými osobami, ústavom, orgánmi štátnej vodnej správy, vyššími územnými celkami, ...
d)
poskytuje mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika ministerstvu vnútra, ministerstvu obrany, ...
e)
vypracúva návrh rozsahu inundačného územia pri neohrádzovanom vodnom toku,
f)
koordinuje povodňové zabezpečovacie práce správcov drobných vodných tokov, vlastníkov, správcov a užívateľov ...
g)
sústreďuje priebežné správy o povodňovej situácii od správcov drobných vodných tokov a vlastníkov, správcov ...
h)
spracúva odborné stanoviská k povodňovým plánom v povodí.
(4)

Správca drobných vodných tokov

a)
predkladá správcovi vodohospodársky významných vodných tokov dostupné alebo ľahko získateľné informácie ...
b)
spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, poverenými osobami, ústavom a s obcou ...
c)
predkladá plán povodňových zabezpečovacích prác správcovi vodohospodársky významných vodných tokov v ...
§ 37
Vlastník, správca a užívateľ stavieb, objektov alebo zariadení
(1)

Vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje ...

(2)

Vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje ...

a)
v oblasti prevencie
1.
vypracovať a aktualizovať povodňové plány zabezpečovacích prác,
2.
zabezpečiť podľa povodňových plánov pracovné sily a vecné prostriedky na výkon povodňových zabezpečovacích ...
3.
umožniť vykonanie povodňovej prehliadky a zúčastniť sa na jej vykonávaní,
4.
predložiť pri povodňovej prehliadke na požiadanie na nahliadnutie stavebné povolenie alebo kolaudačné ...
5.
prijať opatrenia na predchádzanie zhoršeniu odtoku povrchových vôd, chodu ľadov alebo kvality vody,
b)
počas povodňovej situácie
1.
informovať o povodňovej situácii obec, orgán ochrany pred povodňami a správcu vodohospodársky významných ...
2.
zabezpečovať pracovnú pohotovosť svojich zamestnancov, preverovať ich pripravenosť a zabezpečovať dostupnosť ...
3.
zúčastňovať sa na hlásnej povodňovej službe a varovaní obyvateľstva,
4.
vykonávať povodňové zabezpečovacie práce podľa povodňového plánu,
5.
spolupracovať so správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo so správcom drobného vodného ...
6.
odstraňovať predmety, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody,
7.
zabezpečovať dokumentovanie priebehu povodňovej situácie na vodnej stavbe,
8.
vykonať na príkaz orgánu ochrany pred povodňami mimoriadnu manipuláciu na vodnej stavbe,
c)
po povodni
1.
odstrániť následky spôsobené povodňou,
2.
vyhodnotiť povodňové škody na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní a umožniť ich verifikáciu, ...
3.
vypracovať súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach a predložiť ju ...
4.
upraviť kritické miesta, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť priebeh ďalšej povodne,
d)
vykonávať iné opatrenia na ochranu ľudského zdravia, životného prostredia, kultúrneho dedičstva, hospodárskej ...
(3)

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorých stavba, objekt alebo zariadenie na území obce ...

(4)

Na rozostavaných stavbách alebo na ich ucelených častiach na vodných tokoch alebo v inundačných územiach ...

(5)

Vlastník, správca a užívateľ môže umiestniť plávajúce zariadenie60) na vodnom toku len so súhlasom správcu ...

(6)

Vlastník, správca a užívateľ plavidla, zariadenia, ktoré slúži na plavbu, alebo vlastník, správca a ...

§ 38
Hasičské jednotky
(1)

Hasičské jednotky vykonávajú povodňové záchranné práce a povodňové zabezpečovacie práce podľa osobitného ...

(2)

Na vykonávanie povodňových záchranných prác hasičské jednotky zabezpečujú a udržiavajú v stave pohotovosti ...

(3)

Ak zásah pri povodňových záchranných prácach vykonávajú viaceré hasičské jednotky, právomoc a povinnosti ...

(4)

Hasičské jednotky poskytujú počas povodňovej situácie v rámci svojich možností pomoc správcovi vodohospodársky ...

§ 39
Policajný zbor

Orgán ochrany pred povodňami a obec môže vyžadovať pri ochrane pred povodňami pomoc Policajného zboru ...

§ 40
Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Orgán ochrany pred povodňami a obec môže vyžadovať pomoc ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa ...

§ 41
Osoba
(1)

Osoba je povinná konať tak, aby svojou činnosťou nepoškodzovala vodný tok, vodnú stavbu a nezhoršovala ...

(2)

Osoba je na zabezpečenie ochrany pred povodňami povinná

a)
riadiť sa príkazmi obce a orgánu ochrany pred povodňami,
b)
umožniť vstup orgánu ochrany pred povodňami, povodňovej komisii alebo krízovému štábu, alebo nimi povereným ...
c)
poskytnúť osobnú pomoc a vecné prostriedky na ochranu zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho ...
(3)

Vecné prostriedky, ktoré sa poskytli, sa bezprostredne po zániku dôvodov vrátia oprávnenej osobe; o ...

(4)

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno v potrebnom rozsahu na plnenie povinností ...

(5)

Poskytovanie osobnej pomoci a vecných prostriedkov podľa odseku 2 písm. c) sa nevzťahuje na fyzické ...

SIEDMA ČASŤ

VÝDAVKY NA OCHRANU PRED POVODŇAMI

§ 42
Výdavky na preventívne opatrenia
(1)

Výdavky na vyhotovenie, prehodnocovanie a aktualizácie predbežného hodnotenia povodňového rizika, máp ...

(2)

Výdavky na vypracovanie mapy povodňového ohrozenia a návrhu rozsahu inundačného územia na povolenie ...

(3)

Výdavky na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo opravy preventívnych opatrení, ktoré spomaľujú odtok ...

(4)

Po schválení prvého plánu manažmentu povodňového rizika a po jeho aktualizácii možno financovať výstavbu ...

(5)

Výdavky na ochranu pred povodňami na nové stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré sú povolené v inundačnom ...

(6)

Výdavky na vyhotovovanie a aktualizácie povodňových plánov uhrádza z vlastných prostriedkov každý, kto ...

(7)

Výdavky spojené s vykonávaním povodňových prehliadok uhrádzajú účastníci povodňových prehliadok z vlastných ...

§ 43
Výdavky počas povodne a po povodni
(1)

Výdavky, ktoré vznikli pri vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác ...

(2)

Výdavky, ktoré vznikli počas povodne vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi pri vykonávaní opatrení ...

(3)

Výdavkami na povodňové zabezpečovacie práce správcu vodohospodársky významných vodných tokov, správcu ...

(4)

Výdavky vynaložené na povodňové zabezpečovacie práce vyhodnocuje ministerstvo podľa súhrnných správ ...

(5)

Výdavky vynaložené na

a)
povodňové záchranné práce vykonané
1.
záchrannými zložkami vyhodnocuje ministerstvo vnútra,
2.
ozbrojenými silami Slovenskej republiky vyhodnocuje ministerstvo obrany,
b)
činnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva ...
§ 44
Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva, osobnú pomoc, škodu na majetku a za ...
(1)

Za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva patrí osobe peňažná náhrada vo výške zodpovedajúcej ...

(2)

Peňažná náhrada za splnenú osobnú pomoc sa určuje dohodou. Ak nemožno peňažnú náhradu určiť dohodou, ...

(3)

Osoba je povinná škodu na majetku v jej vlastníctve, správe alebo užívaní, ktorá vznikla v priamej súvislosti ...

(4)

Ak nemožno vecný prostriedok poskytnutý podľa § 41 ods. 2 písm. c) vrátiť, postupuje sa podľa osobitného ...

(5)

Nárok na peňažnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva, za splnenú osobnú ...

(6)

Uplatnený nárok na peňažnú náhradu podľa odseku 5 posudzuje a ak sa nárok na peňažnú náhradu uzná, o ...

a)
obec, ak nárok vznikol na základe príkazu obce,
b)
okresný úrad, ak nárok vznikol na základe príkazu orgánu ochrany pred povodňami.
§ 45
Prostriedky na výkon povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác
(1)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov, správca drobného vodného toku, vlastník, správca a ...

(2)

Vecné prostriedky na povodňové záchranné práce zabezpečujú, udržiavajú a obmieňajú na vlastné výdavky ...

ÔSMA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 46
Správne delikty
(1)

Okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja uloží pokutu

a)
od 25 000 eur do 35 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá porušila povinnosti ...
b)
od 7 500 eur do 35 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá ako vlastník, ...
c)
od 7 500 eur do 17 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá porušila povinnosť ...
d)
od 1700 eur do 3 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá porušila povinnosti ...
e)
od 100 eur do 1 700 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá porušila povinnosť ...
(2)

Okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja pokutu uloží do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel ...

(3)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ opätovne poruší v čase dvoch rokov od právoplatnosti ...

(4)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak okresný úrad alebo okresný ...

(5)

Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, dĺžku trvania protiprávneho ...

(6)

Výnos pokút uložený okresným úradom alebo okresným úradom v sídle kraja je príjmom štátneho rozpočtu. ...

§ 47
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku ochrany pred povodňami sa dopustí ten, kto vo vodnom toku a v inundačnom území

a)
umiestnil a prevádzkoval bytovú budovu, nebytovú budovu okrem ubytovacieho zariadenia na krátkodobé ...
b)
skladoval odplaviteľný materiál, látky a predmety,
c)
umiestnil a prevádzkoval stavbu, objekt alebo zariadenie, ktoré obsahuje škodlivé látky a obzvlášť škodlivé ...
d)
umiestnil a prevádzkoval čerpaciu stanicu pohonných látok,
e)
umiestnil a prevádzkoval odkalisko,
f)
umiestnil a prevádzkoval skládku odpadu alebo zariadenie na spracovanie starých vozidiel,
g)
zriaďoval oplotenie, živý plot alebo inú obdobnú prekážku, ktorá zhoršuje podmienky pre odtok povrchových ...
h)
ťažil zeminu, piesok, štrk alebo nerasty bez povolenia okresného úradu alebo okresného úradu v sídle ...
i)
vykonával terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne,
j)
obhospodaroval lesné pozemky, poľnohospodárske pozemky alebo záhrady spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť ...
k)
zriaďoval tábor, kemp alebo iné dočasné ubytovacie zariadenie okrem krátkodobého turistického stanovania, ...
l)
nevypracoval povodňový plán pre stavbu, objekt alebo zariadenie, ktoré je v jeho vlastníctve, správe ...
(2)

Priestupku na úseku ochrany pred povodňami sa dopustí aj ten, kto

a)
neumožnil ako vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na ...
b)
nepredložil ako vlastník, správca alebo užívateľ stavby umiestnenej vo vodnom toku, stavby križujúcej ...
c)
nevykonal ako vlastník, správca alebo užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené ...
d)
umiestnil ako vlastník, správca a užívateľ plávajúce zariadenie na vodnom toku bez súhlasu správcu vodohospodársky ...
e)
nevykonal ako vlastník, správca a užívateľ plávajúceho zariadenia preventívne opatrenia na ochranu pred ...
f)
neprijal ako vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené vo vodnom ...
g)
neumožnil vstup orgánu ochrany pred povodňami, povodňovej komisii alebo krízovému štábu, alebo nimi ...
h)
neposkytol osobnú pomoc alebo vecný prostriedok na ochranu zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho ...
i)
porušil povinnosť uloženú rozhodnutím orgánu ochrany pred povodňami alebo obce,
j)
neriadil sa počas povodňovej situácie príkazmi orgánu ochrany pred povodňami alebo obce.
(3)

Obec prejednáva priestupky podľa odseku 1 a uloží pokutu do 1 700 eur.

(4)

Okresný úrad a okresný úrad v sídle kraja prejednáva priestupky podľa odseku 2 a uloží pokutu do 1 700 ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis,73) ak tento zákon neustanovuje inak.

(6)

Výnos pokút uložených okresným úradom a okresným úradom v sídle kraja je príjmom štátneho rozpočtu. ...

DEVIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 48
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,74) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)
vydávanie príkazov na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami podľa § 24 ...
b)
schvaľovanie
1.
povodňových plánov podľa § 10 ods. 4,
2.
štatútov povodňových komisií podľa § 27 ods. 8 a 10,
3.
vodných stavov a prietokov, ktoré zodpovedajú stupňom povodňovej aktivity podľa § 11 ods. 2 a § 23 ods. ...
c)
určovanie inundačných území podľa § 20 ods. 2.
§ 49
Prechodné ustanovenia
(1)

Ak sa do 21. decembra 2010 zistí, že v geografickej oblasti existuje potenciálne významné povodňové ...

(2)

Ak mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika dokončené do 21. decembra 2010 poskytujú informácie ...

(3)

Stavby, objekty a zariadenia, ktorých umiestnenie v inundačnom území je zakázané, ale ku dňu nadobudnutia ...

§ 49a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1)

Stavby, objekty a zariadenia, ktorých umiestnenie na inundačnom území je zakázané, ale ku dňu určenia ...

(2)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov predloží prehodnotenie

a)
predbežného hodnotenia povodňového rizika a jeho aktualizáciu podľa § 5 ods. 7 prvýkrát do 22. decembra ...
b)
plánov manažmentu povodňového rizika a ich aktualizáciu podľa § 8 ods. 11 prvýkrát do 22. decembra 2020. ...
(3)

Ministerstvo prostredníctvom správcu vodohospodársky významných vodných tokov sprístupní Komisii

a)
prehodnotenie predbežného hodnotenia povodňového rizika a jeho aktualizáciu podľa § 5 ods. 8 prvýkrát ...
b)
informácie o mapách povodňového ohrozenia podľa § 6 ods. 9 písm. b) prvýkrát do 22. marca 2020,
c)
informácie o mapách povodňového rizika podľa § 7 ods. 5 písm. b) prvýkrát do 22. marca 2020.
d)
informácie o plánoch manažmentu povodňového rizika podľa § 8 ods. 11 prvýkrát do 22. marca 2016.
(4)

Ministerstvo prostredníctvom správcu vodohospodársky významných vodných tokov poskytne

a)
mapu povodňového ohrozenia podľa § 6 ods. 9 písm. a) prvýkrát do 22. marca 2020,
b)
mapu povodňového rizika podľa § 7 ods. 5 písm. a) prvýkrát do 22. marca 2020.
(5)

Ministerstvo

a)
uverejní časový a vecný harmonogram prehodnocovania a aktualizácie plánov manažmentu povodňového rizika ...
b)
sprístupní verejnosti na účely predkladania písomných pripomienok a námetov návrhy aktualizovaných plánov ...
c)
zabezpečí prehodnotenie, a ak je to potrebné, aktualizáciu plánov manažmentu povodňového rizika podľa ...
§ 49b
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...
(1)

Vyhodnotenie povodňových škôd podľa § 19 ods. 6 sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity ...

(2)

Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. a) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej ...

(3)

Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. b) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej ...

(4)

Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. c) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej ...

(5)

Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. d) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej ...

(6)

Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. e) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej ...

(7)

Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. f) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej ...

(8)

Nárok na peňažnú náhradu podľa § 44 ods. 5 sa uplatní po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do ...

§ 50
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom vnútra, ustanoví ...

a)
o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania podľa § 10,
b)
o vykonávaní predpovednej povodňovej služby podľa § 14,
c)
o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch ...
d)
o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových ...
(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti

a)
o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, ...
b)
o obsahu a rozsahu Krajinno-ekologickej základne pre integrovaný manažment krajiny a Návrhu opatrení ...
§ 51

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 52
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa

1.

zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 332/2007 Z. z. a zákona č. 515/2008 ...

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 384/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

3.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 385/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

4.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 386/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

5.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 387/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 52a

Zrušujú sa:

1.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 313/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

2.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 53
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 7/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových ...

Poznámky

 • 1)  § 43 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 2)  § 51 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 3)  § 52 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 4)  Napríklad § 55 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 4a)  § 48 ods. 2 písm. b) a § 51 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 5)  Zákon č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou ...
 • 7)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  § 12 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 14)  § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
 • 15)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Napríklad zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17)  § 5 a 16 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z., § 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, ...
 • 18)  § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 19)  § 13 a 14 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 34)  § 43 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 35)  § 3b ods. 1, § 13 ods. 2, § 14 ods. 5 a § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 36)  § 56 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych ...
 • 38)  § 3 ods. 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 39)  § 3a a § 15 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších ...
 • 40)  § 9 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 129/2002 Z. z.
 • 41)  § 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 42)  § 13 ods. 1 písm. g), § 14 ods. 1 písm. h) a § 15 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 43)  § 3 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 44)  § 13 ods. 1 písm. g) a §14 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. ...
 • 45)  § 13 ods. 1 písm. n), § 14 ods. 1 písm. o), § 15 ods. 1 písm. c) a m) zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 45a)  § 51 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 45b)  § 51 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 46)  § 5 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 47)  § 43c ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 48)  § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...
 • 49)  § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 49a)  § 4c ods. 6 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. v znení zákona č. 292/2017 Z. z.
 • 50)  § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51)  § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
 • 52)  § 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • 54)  § 2 a 15 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového ...
 • 55)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57)  Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. Zákon č. 129/2002 ...
 • 58)  § 3 písm. d) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce ...
 • 59)  § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.
 • 60)  § 2 písm. j) zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 61)  § 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 62)  § 35 zákona č. 314/2001 Z. z.
 • 63)  § 41 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 438/2002 Z. z.
 • 64)  § 12 zákona č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 65)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 66)  § 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 67)  Zákonník práce.
 • 68)  § 48 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69)  Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 71)  Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 • 72)  § 15 ods. 3 zákona č. 129/2002 Z. z.
 • 73)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 74)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 75)  § 55 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore