Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022

Platnosť od: 19.08.1991
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 31.03.2022
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Hospodárska správa lesov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST35JUD40DS25EUPP7ČL9

Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 330/1991 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 503/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a ...

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Prvý oddiel

Základné ustanovenia

§ 1 - Obsah pozemkových úprav
(1)

Obsahom pozemkových úprav1) je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom ...

(2)

Pozemkové úpravy zahŕňajú

a)
zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov ako aj súvisiacich iných vecných práv1aa) ...
b)
technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním právnych ...
§ 2 - Dôvody pozemkových úprav
(1)

Pozemkové úpravy sa vykonávajú najmä, ak

a)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných ...
b)
došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav (§ 3),
c)
došlo alebo má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné ...
d)
je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a ...
e)
má dôjsť k obmedzeniu poľnohospodárskej alebo lesnej výroby z dôvodu vyhlásenia ochranných pásiem, chránených ...
f)
sa v katastrálnom území vyčlenilo do bezplatného dočasného náhradného užívania viac ako 25 percent výmery ...
g)
je potrebné riešiť dôsledky živelných pohrôm,1aaa)
h)
je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na ...
i)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej ...
j)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod ...
k)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch.
(2)

Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a), c) až g) a i), nariaďuje ...

(3)

Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, povoľuje ich okresný úrad. ...

(4)

Osídlením sa na účely tohto zákona rozumie sídelná koncentrácia obydlí obývaných prevažne priestorovo ...

(5)

Hospodárskym dvorom sa na účely tohto zákona rozumie obvod združených pozemkov, na ktorom boli zriadené ...

§ 3 - Obvod pozemkových úprav
(1)

Pozemkové úpravy sa vykonávajú spravidla naraz pre celé katastrálne územie, ktoré tvorí obvod pozemkových ...

(2)

Ak to nebráni účelu pozemkových úprav alebo ak je to v záujme jeho dosiahnutia, môže sa obvod pozemkových ...

(3)

Zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného ...

§ 4 - Obvod projektu pozemkových úprav
(1)

Pozemkovým úpravám podliehajú všetky pozemky v obvode pozemkových úprav.

(2)

Ak sa tým nezmarí účel pozemkových úprav, môžu byť z pozemkových úprav niektoré pozemky vyňaté, najmä ...

(3)

Obvod projektu pozemkových úprav tvorí súhrn všetkých pozemkov určených na vykonanie pozemkových úprav. ...

(4)

Do obvodu projektu pozemkových úprav možno zahrnúť aj pozemky, ktoré svoju polohu, tvar a vlastníctvo ...

(5)

Okresný úrad môže zmeniť obvod projektu pozemkových úprav po rozhodnutí o nariadení alebo povolení pozemkových ...

§ 5 - Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy
(1)

Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy sú:

a)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),
b)
okresné úrady v sídle kraja,
c)
okresné úrady.
(2)

Ministerstvo

a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy ...
b)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú ...
c)
zostavuje návrh rozpočtu okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov a určuje počty zamestnancov ...
d)
spracúva stratégiu a koncepciu pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy,
e)
rozhoduje o poskytovaní finančnej podpory štátu na ochranu poľnohospodárskej pôdy.
(3)

Okresný úrad v sídle kraja

a)
vypracúva koncepciu pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej územnej pôsobnosti, ...
b)
rozhoduje v pochybnostiach o tom, kto je povinnou osobou,2)
c)
rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových úprav (§ 13 ods. 4),
d)
rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových úprav podľa osobitného predpisu,2a)
e)
udeľuje súhlas k návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej územnej ...
f)
vyjadruje sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej ...
(4)

Okresný úrad

a)
organizuje vykonávanie pozemkových úprav,
b)
rozhoduje v správnom konaní o pozemkových úpravách,
c)
zabezpečuje vypracovanie úvodných podkladov, návrhov projektov pozemkových úprav a vykonanie schváleného ...
d)
zabezpečuje práce spojené s realizáciou spoločných zariadení a opatrení (§ 12 ods. 4) budovaných v rámci ...
e)
spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, najmä pri získavaní ...
f)
predkladá podklady na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových ...
g)
plní úlohy pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám podľa osobitného predpisu,3)
h)
zabezpečuje práce na obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim,
i)
vydáva údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách a predkladá ich na zápis do katastra nehnuteľností, ...
j)
plní úlohy podľa osobitných predpisov,3a)
k)
rozhoduje v správnom konaní o ochrane poľnohospodárskej pôdy,
l)
vyjadruje sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho ...
m)
vydáva stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na kratší čas ako jeden rok,
n)
schvaľuje projekt mimoriadnych agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde,
o)
vedie register združení účastníkov pozemkových úprav, ktoré vznikajú na ustanovujúcich zhromaždeniach ...
p)
môže vykonávať práce podľa § 25 ods. 1.
(5)

Fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti ...

§ 6 - Účastníci pozemkových úprav
(1)

Účastníkmi sú

a)
vlastníci pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám okrem vlastníkov pozemkov podľa § 4 ods. 4, ak ...
b)
nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,
c)
vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav, ...
d)
fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté, ...
e)
investor, ak ide o pozemkové úpravy z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. c), alebo iná fyzická osoba ...
f)
Slovenský pozemkový fond5) (§ 34 až 36),
g)
správca,
h)
obec alebo vyšší územný celok.
(2)

Pôvodným pozemkom je pozemok alebo jeho časť, alebo spoluvlastnícky podiel, s ktorým vstupuje vlastník ...

(3)

Ak sa nepreukáže opak, účastníkom je aj ten, kto o sebe tvrdí, že spĺňa niektorý z predpokladov uvedených ...

(4)

Ten, kto sa stane vlastníkom pozemku v priebehu konania o pozemkových úpravách, nemôže namietať výsledky ...

(5)

Slovenský pozemkový fond a správca v konaní vo veciach pozemkových úprav vykonávajú práva vlastníka ...

(6)

Ak je účastník zastúpený splnomocnencom, podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť osvedčený podľa ...

(7)

Vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti zastupuje v konaní pozemkové spoločenstvo.5bb)

Druhý oddiel

Konanie o začatí pozemkových úprav

§ 7
(1)

Pozemkové úpravy možno začať na podnet okresného úradu z dôvodov uvedených v § 2 ods. 2 alebo na žiadosť ...

(2)

Pred rozhodnutím o nariadení alebo povolení pozemkových úprav okresný úrad nariadi konanie o začatí ...

a)
preverenia dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonania pozemkových úprav,
b)
určenia hraníc obvodu pozemkových úprav, určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav,
c)
zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy začaté z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. b) a h); záujem ...
d)
zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy začaté z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. j) a k), pričom ...
(3)

Nariadenie prípravného konania zverejní okresný úrad v dotknutých obciach na verejne prístupnom mieste. ...

(4)

V prípravnom konaní okresný úrad najmä

a)
vykoná potrebné zisťovanie,
b)
prerokuje dôvody a predpoklady začatia pozemkových úprav s obcou,
c)
prerokuje s orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností potreby revízie údajov katastra nehnuteľností, ...
d)
v spolupráci s orgánmi územného plánovania určí záväznosť územnoplánovacích podkladov v obvode projektu ...
e)
zabezpečí, aby pred rozhodnutím o návrhu na vykonanie pozemkových úprav boli účastníci konania vhodnou ...
f)
v spolupráci s obcou zriadi na účely prípravného konania prípravný výbor; prípravný výbor sa nezriaďuje, ...
g)
obstará odborné posudky a vyjadrenia potrebné na konanie o pozemkových úpravách,
h)
vyzve Slovenský pozemkový fond alebo správcu, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky ...
i)
vyzve obec, na ktorej území sa nachádza osídlenie alebo jeho časť, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia ...
j)
vyzve žiadateľa, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky na účely vyrovnania, ktoré ...
k)
zisťuje vhodnosť navrhnutých pozemkov na účely vyrovnania pre vykonanie pozemkových úprav.
(5)

Postupy podľa odseku 3 a odseku 4 písm. b) až g) sa nepoužijú vtedy, ak ide o dôvod uvedený v § 2 ods. ...

(6)

Ak sú pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a), okresný úrad prerokuje ich ...

a)
poľnohospodárskym podnikom a lesným podnikom,
b)
osobou, ktorá obhospodaruje pozemok, ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, správcom, nájomcom na základe ...
(7)

Ak sú pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h), j) a k), okresný úrad prerokuje ...

(8)

Prípravný výbor podľa odseku 4 písm. f) spolupracuje s okresným úradom najmä pri určovaní obvodu pozemkových ...

§ 8 - Rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav
(1)

Okresný úrad po zhodnotení výsledkov prípravného konania, ak sa preukážu dôvody podľa § 2 ods. 1, rozhodne ...

a)
určenie obvodu pozemkových úprav,
b)
určenie pozemkov, ktoré sú vyňaté z obvodu pozemkových úprav,
c)
lehotu na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav,
d)
obmedzenie účastníkov, ak bolo nariadené podľa § 26,
e)
zoznam pozemkov zahrnutých do obvodu projektu pozemkových úprav podľa § 4 ods.4,
f)
pri jednoduchých pozemkových úpravách aj rozsah a skladbu projektovej dokumentácie na vypracovanie a ...
(2)

Prílohou rozhodnutia je mapový podklad, ktorý určí okresný úrad.

(3)

Okresný úrad v rozhodnutí podľa odseku 1 vyzve vlastníkov pozemkov, ktoré sú v nájme poľnohospodárskeho ...

(4)

Ak je menej ako 50 účastníkov konania, rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav sa im ...

(5)

Proti rozhodnutiu o nariadení pozemkových úprav z dôvodov uvedených v § 2 ods. 2 nie je prípustný opravný ...

(6)

Okresný úrad oznámi v rozhodnutí podľa odseku 1 predpokladaný termín schválenia vykonania projektu pozemkových ...

(7)

V katastrálnych územiach, v ktorých nebol zapísaný register obnovenej evidencie pozemkov, okresný úrad ...

§ 8a - Zastavenie konania
(1)

Ak sa dodatočne alebo zmenou okolností preukáže neúčelnosť pozemkových úprav, môže okresný úrad zastaviť ...

(2)

Ak ani po dvakrát opakovanom prepracovaní rozdeľovacieho plánu nedôjde k jeho odsúhlaseniu účastníkmi, ...

(3)

Rozhodnutie o zastavení konania sa doručuje verejnou vyhláškou. Proti rozhodnutiu o zastavení konania, ...

§ 8b - Jednoduché pozemkové úpravy
(1)

Okresný úrad môže povoliť alebo nariadiť vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových ...

(2)

Ak okresný úrad nariadi vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou ...

(3)

Zásady umiestnenia nových pozemkov sa nevyhotovujú, ak sa neposkytuje vyrovnanie podľa § 11 v pozemkoch. ...

(4)

Prípravné konanie pri jednoduchých pozemkových úpravách sa vykoná podľa § 7.

(5)

Na rozhodnutie o povolení alebo nariadení jednoduchých pozemkových úprav sa vzťahuje § 8 a na zastavenie ...

§ 8c - Jednoduché pozemkové úpravy pre poľnohospodárske a lesné využitie pri podstatných zmenách vo vlastníckych ...
(1)

Žiadateľ o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. b) musí v prípravnom ...

(2)

Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. c) ...

(3)

Ak je potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť nevyhnutnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, ...

(4)

Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi žiadateľom podľa odseku 1 a vlastníkom pozemku v lehote určenej ...

§ 8d - Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu budúceho použitia pozemkov na iné účely ako hospodárenie ...
(1)

Žiadateľ o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. h) musí v prípravnom ...

(2)

Budúci účel využitia pozemkov v navrhovanom obvode projektu pozemkových úprav musí byť v súlade s platným ...

(3)

Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. c), ...

(4)

Hodnota pozemkov sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.6ae) Znalec vychádza z budúceho ...

(5)

Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi žiadateľom podľa odseku 1 a vlastníkom pozemku v lehote určenej ...

§ 8e - Jednoduché pozemkové úpravy pri investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde

Investor realizujúci stavbu, ktorá svojím zásahom do súčasného usporiadania pozemkov spôsobí po realizácii ...

§ 8f - Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti ...
(1)

Návrh na jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. i) podáva ústredný orgán ...

(2)

Obvod jednoduchých pozemkových úprav sa určuje so zohľadnením pôvodného a nového priebehu štátnej hranice. ...

(3)

Nároky na vyrovnanie za pôvodné pozemky na území mimo Slovenskej republiky môžu byť špecifikované aj ...

(4)

Na pozemky určené na účely vyrovnania podľa § 7 ods. 4 písm. h), ktoré sú v obvode projektu pozemkových ...

(5)

Súčasťou úvodných podkladov je aj súpis nárokov na vyrovnanie za pôvodné pozemky, ktoré prešli na územie ...

(6)

Nárok na vyrovnanie za pôvodné pozemky zodpovedá výmere a druhu pozemku, ktorý prešiel na územie iného ...

(7)

Druh pôvodného pozemku pred zmenou štátnej hranice určí komisia zriadená podľa § 3 ods. 3.

(8)

Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len z výmery ...

§ 8g - Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod ...
(1)

Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. j) podáva obec, na ...

(2)

Umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byť v súlade s platným územným plánom obce. Ak sa ...

(3)

Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. d) ...

(4)

Obec, ktorá podala žiadosť podľa odseku 1, je povinná okresnému úradu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti ...

(5)

Obvod projektu pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pozemkov pod osídlením a samostatný obvod pozemkov ...

(6)

Hodnota pozemkov pod osídlením sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.6ae) Znalca ustanoví ...

(7)

Vlastníkom pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych podielov sa vyrovnanie poskytuje v pozemkoch na účely ...

(8)

Okresný úrad súčasne s výpisom z registra pôvodného stavu doručí vlastníkovi výzvu, aby sa v lehote ...

(9)

Na vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania sa použijú pozemky poskytnuté podľa § 7 ods. 4 písm. i) ...

(10)

Vyrovnanie v peniazoch poskytuje obec. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi obcou a vlastníkom pozemku ...

(11)

Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej výmere, ako majú pôvodné pozemky so zohľadnením úbytku ...

(12)

Pozemky pod osídlením, za ktoré vlastníci dostanú vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania alebo vyrovnanie ...

(13)

Obec neprevedie vlastníctvo k pozemku pod obydlím alebo priľahlému pozemku obyvateľovi obydlia, voči ...

(14)

Obyvateľ obydlia nesmie po dobu desiatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva podľa odseku ...

(15)

Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len v samostatnom ...

§ 8h - Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych ...
(1)

Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. k) podáva vlastník ...

(2)

Žiadateľ podľa odseku 1 musí preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými ...

(3)

Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. d) ...

(4)

Obvod projektu pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pozemkov v hospodárskom dvore alebo časti hospodárskeho ...

(5)

Hodnota pozemkov sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.6ae) Znalca ustanoví okresný úrad. ...

(6)

Vlastníkom pozemkov v hospodárskych dvoroch sa vyrovnanie poskytuje v pozemkoch. Nové pozemky sa vlastníkom ...

(7)

Ak vlastník pozemnej stavby, ktorá sa nachádza v obvode hospodárskeho dvora, vlastní v obvode projektu ...

(8)

Ak vlastník pozemnej stavby, ktorá sa nachádza v obvode hospodárskeho dvora, nevlastní v obvode projektu ...

(9)

Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len v samostatnom ...

Tretí oddiel

Konanie o pozemkových úpravách

§ 9 - Úvodné podklady
(1)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových úprav okresný úrad ...

a)
prešetrovaní, zameraní a zobrazení obvodu pozemkových úprav a stabilizovaní význačných lomových bodov ...
b)
aktualizovaní bonitovaných pôdnoekologických jednotiek,
c)
vyhotovovaní súpisu údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahov k nim, určení hodnoty pozemkov ...
d)
obstarávaní ďalších podkladov a súborov informácií potrebných na riešenie priestorového usporiadania ...
(2)

Okresný úrad v obvode projektu pozemkových úprav zostaví, zverejní a schváli register pôvodného stavu, ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, hodnota pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav sa určí podľa ...

(4)

Ak ide o pozemky uvedené v § 4 ods. 4, hodnota pozemku a hodnota trvalého porastu na ňom sa neurčuje. ...

(5)

Bonitovanou pôdno-ekologickou jednotkou je klasifikačný a identifikačný údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu ...

(6)

Ak sa pri vyrovnaní v nových pozemkoch zachová druh pôvodného pozemku (§ 6 ods. 2), hodnota trvalých ...

(7)

Ak pri vyrovnaní v nových pozemkoch nie sú zachované druhy pôvodných pozemkov, hodnota trvalých porastov ...

(8)

Hodnota pozemkov, na ktorých sú vybudované spoločné zariadenia a opatrenia a ktoré sa stanú súčasťou ...

(9)

Okresný úrad vypracuje na účely pozemkových úprav návrh miestneho územného systému ekologickej stability6d) ...

(10)

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vypracúvajú v rozsahu, ...

a)
prehodnotenie alebo určenie regulatívu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktorý ...
b)
návrhy spôsobu ďalšieho využívania územia a štruktúry krajiny v obvode projektu pozemkových úprav s ...
c)
vymedzenie chránenej časti krajiny, ak nevznikajú podľa osobitného predpisu.6f)
(11)

V rámci všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vykonávajú prieskumy ...

a)
dopravných pomerov a technického vybavenia územia,
b)
územných vplyvov rozvoja nepoľnohospodárskych činností,
c)
rozhraničenia lesnej pôdy a poľnohospodárskej pôdy, najvhodnejšieho spôsobu využitia poľnohospodárskej ...
d)
požiadaviek na tvorbu miestneho systému ekologickej stability, požiadaviek na ochranu prírody a jednotlivých ...
e)
potreby úpravy vodného režimu,
f)
zmien v štruktúre poľnohospodárskych podnikov a lesných podnikov,
g)
súvislosti so susednými katastrálnymi územiami alebo obvodmi pozemkových úprav.
(12)

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav predloží okresný úrad ...

(13)

Za všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa považujú aj schválené ...

(14)

Okresný úrad predloží správe katastra technickú dokumentáciu6fa) o priebehu hranice obvodu projektu ...

(15)

Ak hranica obvodu projektu pozemkových úprav prechádza pozemkom evidovaným na katastrálnej mape, pozemok ...

(16)

Ak tento zákon neustanovuje inak, pri riešení pozemkových úprav na nepoľnohospodárskej pôde a nelesnej ...

§ 10 - Prerokúvanie úvodných podkladov
(1)

Okresný úrad zverejní register pôvodného stavu [§ 9 ods. 1 písm. c)] na vhodnom mieste v obci alebo ...

(2)

Účastníci môžu podať proti údajom v písomnostiach uvedených v odseku 1 okresnému úradu písomné námietky ...

(3)

Pri rozhodovaní o námietkach vlastníkov proti výpisu z registra pôvodného stavu, ktoré sa týkajú sporu ...

(4)

Okresný úrad zverejní návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav ...

(5)

Okresný úrad oznámi všetkým dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú všeobecné zásady funkčného ...

(6)

Námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav okresný úrad ...

(7)

Schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav podľa odseku 6 nahrádzajú ...

(8)

Ak ide o nariadené pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. g), postupnosť spracúvania etáp úvodných ...

(9)

Ak ide o pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. g), schvaľuje všeobecné zásady funkčného usporiadania ...

(10)

Schválený register pôvodného stavu a schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia doručí ...

§ 11 - Vyrovnanie
(1)

Za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám patrí vlastníkom pozemkov vyrovnanie zodpovedajúce hodnote ...

(2)

Vyrovnanie sa poskytuje vlastníkom pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych podielov na iných pozemkoch ...

a)
prírodné podmienky,
b)
vhodnú organizáciu pôdneho fondu jednotlivých poľnohospodárskych podnikov, lesných podnikov a hospodárskych ...
c)
pomer jednotlivých druhov pozemkov7) (kultúr) v obvode pozemkových úprav,
d)
vlastnosti a bonitu jednotlivých pozemkov,
e)
záujmy ochrany životného prostredia,
f)
územnoplánovaciu dokumentáciu.
(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, nové pozemky majú byť svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym ...

(4)

Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných pozemkov a nových pozemkov vlastníka ...

(5)

Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel výmery pôvodných pozemkov a nových pozemkov vlastníka ...

(6)

Ak s tým vlastník súhlasí, nemusia byť pri vyrovnaní dodržané kritériá uvedené v odseku 3.

(7)

Ak je potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť nevyhnutnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, ...

(8)

Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, okrem lesných ...

(9)

Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k lesným pozemkom celkovej ...

(10)

Ak sa pozemok nachádza za hranicami zastavaného územia obce v územiach s tretím, štvrtým alebo piatym ...

(11)

Na vyrovnanie v peniazoch je potrebný súhlas vlastníka v písomnej forme. Po doručení tohto súhlasu okresnému ...

(12)

Okresný úrad môže na účely pozemkových úprav rozhodnutím podľa § 14 ods. 4 zriadiť alebo zrušiť iné ...

(13)

Pozemky, ktoré patria do obvodu pozemkových úprav a tvoria spoločnú nehnuteľnosť, môžu sa rozdeliť, ...

(14)

Okresný úrad môže na účely pozemkových úprav rozhodnutím podľa § 14 ods. 4 zriadiť alebo zrušiť podielové ...

(15)

Pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu alebo ostatnú pôdu ...

(16)

Ak ide o lesné pozemky, najmenšia výmera pozemkov na opatrenia podľa odseku 15 je 2 000 m2. Pozemok ...

(17)

Štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu alebo správcu na účel pozemkových úprav môže kúpiť ...

(18)

Okresný úrad prerokuje s vlastníkom jeho návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov. Podľa výsledkov ...

(19)

Vlastníctvo k pozemkom, na ktorých sú umiestnené spoločné zariadenia a opatrenia, okrem pozemkov uvedených ...

(20)

Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia nemožno scudziť ani zaťažiť. Možno ich použiť len ...

(21)

Pozemky určené projektom pozemkových úprav pre územný systém ekologickej stability7g) regionálneho a ...

(22)

Obmedzenie vyplývajúce z osobitných predpisov7h) preberá na seba vlastník nového pozemku.

(23)

Zásady umiestnenia nových pozemkov sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej ...

(24)

Ak sú pozemky v obvode pozemkových úprav, ktoré by mohli byť vyňaté z obvodu pozemkových úprav podľa ...

(25)

Pri vyrovnaní za trvalé porasty podľa § 9 ods. 7 nový vlastník, ktorý nadobudne trvalé porasty, v lehote ...

(26)

Ak sa v katastrálnom území, v ktorom prebieha konanie o pozemkových úpravách, nenachádzajú pozemky vo ...

(27)

Na pozemky štátu a obce, ktoré sú určené pre spoločné zariadenia a opatrenia podľa odseku 7, vyznačí ...

(28)

Slovenský pozemkový fond, správca a obec oznámia okresnému úradu rozsah pozemkov, ktoré potrebujú na ...

§ 12 - Projekt pozemkových úprav
(1)

Po schválení úvodných podkladov (§ 10) a po nadobudnutí platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov ...

(2)

Projekt pozemkových úprav sa skladá

a)
zo sprievodnej správy, ktorá obsahuje rekapituláciu konania o pozemkových úpravách,
b)
z úvodných podkladov (§ 9),
c)
z návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode pozemkových úprav, ktorý obsahuje geodetické a popisné ...
1.
zásady umiestnenia nových pozemkov,
2.
plány verejných zariadení a opatrení (odsek 3), plány spoločných zariadení a opatrení (odsek 4) v nadväznosti ...
3.
rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch.
(3)

Verejné zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia obyvateľom obce riešeného územia, sú:

a)
zariadenia na rekreáciu,
b)
športové zariadenia,
c)
zariadenia na dodávku pitnej vody,
d)
čistenie odpadových vôd,
e)
skládky tuhého komunálneho odpadu,
f)
cestné komunikácie okrem poľných ciest a lesných ciest,
g)
ďalšie verejné zariadenia a opatrenia.
(4)

Spoločné zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav, sú:

a)
cestné komunikácie (poľné cesty a lesné cesty) slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby ...
b)
protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby ...
c)
opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability ...
d)
vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú ...
e)
ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia.
(5)

Okresný úrad po dohode s obcou v projekte pozemkových úprav vymedzí plochy na iné činnosti, ako je poľnohospodárska ...

(6)

Okresný úrad prerokuje návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými vlastníkmi pozemkov a z prerokovania ...

(7)

Súčasťou projektu pozemkových úprav je plán využitia súčasných a zriaďovania nových zariadení a opatrení ...

(8)

Potrebu pozemkov na spoločné zariadenia a opatrenia znášajú všetci účastníci okrem vlastníkov, ktorí ...

(9)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu sa zostavuje podľa registra pôvodného ...

(10)

Projekt pozemkových úprav sa spracúva tak, aby bol dostatočným podkladom na spracovanie projektovej ...

§ 12a

Pred zverejnením rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu podľa § 13 ods. ...

§ 13 - Schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových ...
(1)

Okresný úrad doručí rozdeľovací plán podľa § 12 ods. 9 združeniu účastníkov a zverejní ho na obvyklom ...

(2)

Účastníci a združenie účastníkov môžu podať okresnému úradu proti rozdeľovaciemu plánu a výpisu z rozdeľovacieho ...

(3)

Ak nie sú podané námietky, okresný úrad rozdeľovací plán, plán spoločných zariadení a opatrení a plán ...

(4)

Okresný úrad prerokuje podané námietky do 90 dní odo dňa ich doručenia so združením účastníkov a s účastníkmi. ...

(5)

Ak sa námietky pri prerokúvaní nevybavia, okresný úrad ich predloží na rozhodnutie okresnému úradu v ...

(6)

Ak sú pozemkové úpravy povolené podľa § 2 ods. 3, rozdeľovací plán a plán spoločných zariadení a opatrení ...

(7)

Ak sú pozemkové úpravy nariadené podľa § 2 ods. 2, súhlas účastníkov s projektom pozemkových úprav nie ...

(8)

Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu ...

Štvrtý oddiel

Vykonanie projektu pozemkových úprav

§ 14
(1)

Po schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových ...

(2)

Pred schválením vykonania projektu pozemkových úprav okresný úrad určí termín, ku ktorému sa aktualizuje ...

(3)

Ak to vyžaduje verejný záujem a nezmarí sa tým účel pozemkových úprav, môže okresný úrad po schválení ...

(4)

Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom ...

(5)

Projekt pozemkových úprav je záväzný pre

a)
všetkých účastníkov pozemkových úprav,
b)
rozhraničenie pozemkov medzi lesným pôdnym fondom a poľnohospodárskou pôdou,
c)
zmeny druhu pozemku.
(6)

Projekt pozemkových úprav je podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a tvorbu lesných hospodárskych ...

(7)

V záujme plynulého prechodu hospodárenia v novom usporiadaní môže okresný úrad na žiadosť vlastníka ...

(8)

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo ...

(9)

Právo na uzavretie zmluvy o nájme pozemkov podľa odseku 8 nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých prejaví ...

(10)

Ak Slovenský pozemkový fond postupuje podľa odseku 9, môže znížiť doterajšiemu nájomcovi výmeru pozemkov ...

a)
101 až 500 ha najviac o 3 %,
b)
501 až 700 ha najviac o 5 %,
c)
701 až 1 500 ha najviac o 7 %,
d)
1 501 ha a viac najviac o 10 %.
(11)

Mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku nesmie ...

(12)

Ak špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu vykonáva aj ...

(13)

Ak mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku prestane ...

Šiesty oddiel

Preukazovanie vlastníctva k pozemkom

§ 17

Ak pri zostavovaní registra pôvodného stavu okresný úrad zistí pozemky, ktorých vlastník nie je známy ...

Siedmy oddiel

Náklady pozemkových úprav

§ 18
(1)

Náklady spojené s pozemkovými úpravami nariadenými správnym orgánom podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až ...

(2)

Náklady spojené s projektovou dokumentáciou a realizáciou spoločných zariadení a opatrení pri pozemkových ...

(3)

Náklady spojené s projektovou dokumentáciou a realizáciou spoločných zariadení a opatrení schválených ...

(4)

Spoločné zariadenia a opatrenia plánované a vykonané v rámci pozemkových úprav vlastní vlastník pozemku. ...

(5)

Potvrdenie o súlade projektovej dokumentácie a realizácie spoločných zariadení a opatrení so schváleným ...

(6)

Náklady spojené s činnosťou združenia účastníkov pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až ...

(7)

Ak účastník porušením tohto zákona spôsobí zvýšenie nákladov na vypracovanie projektu pozemkových úprav, ...

§ 19
(1)

Náklady na údržbu a prevádzku spoločných zariadení a opatrení uhrádza ich vlastník.

(2)

Ak spoločné zariadenia a opatrenia slúžia aj tretím osobám, ktorými sú majitelia rekreačných zariadení ...

(3)

Na náklady uvedené v odseku 1 prispieva štát z prostriedkov na podporu poľnohospodárstva, rozvoj oblastí ...

(4)

Pri posudzovaní požiadaviek na štátnu podporu opatrení na ochranu, využitie a zveľaďovanie pôdy z prostriedkov ...

§ 20

Náklady na pozemkové úpravy, povolené podľa § 2 ods. 3, vrátane nákladov na činnosť združenia účastníkov ...

§ 21

Ak je na dosiahnutie účelu pozemkových úprav nevyhnutné premiestniť hospodárske budovy alebo zničiť ...

§ 22

Prevody vlastníctva k nehnuteľnostiam vykonané na základe tohto zákona sú oslobodené od poplatkov a ...

Ôsmy oddiel

Združenie účastníkov

§ 23
(1)

Združenie účastníkov je právnickou osobou, ktoré vzniká na prvom zhromaždení účastníkov pozemkových ...

a)
spolupracuje pri príprave a prerokúvaní úvodných podkladov, projektu pozemkových úprav a postupu jeho ...
b)
v určenom rozsahu sa podieľa na financovaní projektu pozemkových úprav, ak nejde o prípady, keď náklady ...
(2)

Výsledky hlasovania orgánov združenia účastníkov pri plnení jeho úloh neobmedzujú použitie opravných ...

(3)

Pred ustanovením združenia účastníkov môže okresný úrad a obec zvolať účastníkov na prerokovanie obvodu ...

(4)

Združenie účastníkov nevznikne, ak počet vlastníkov v obvode projektu pozemkových úprav je menší ako ...

§ 24
(1)

Najvyšším orgánom združenia účastníkov je zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Ustanovujúce zhromaždenie ...

(2)

Výkonným orgánom združenia účastníkov je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie účastníkov v konaní ...

(3)

Na činnosť združenia účastníkov dohliada okresný úrad. Počet členov predstavenstva pri výmere pozemkov ...

(4)

Predstavenstvo zvolá zhromaždenie účastníkov, ak ho o to požiada jedna tretina účastníkov alebo okresný ...

(5)

Predstavenstvo môže na plnenie svojich úloh zriaďovať odborné sekcie.

(6)

Funkcia člena predstavenstva a odborných sekcií je čestná.

(7)

Vnútorné pomery združenia účastníkov upravia stanovy, ktoré schvaľuje zhromaždenie účastníkov.

(8)

Združenie účastníkov zaniká uplynutím piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav. ...

(9)

Združenie účastníkov sa eviduje v registri združení účastníkov pozemkových úprav na príslušnom okresnom ...

(10)

Do registra združení účastníkov pozemkových úprav sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:

a)
názov združenia účastníkov,
b)
sídlo združenia účastníkov,
c)
orgány združenia účastníkov,
d)
dátum zápisu a výmazu,
e)
dátum vzniku a zániku združenia.
(11)

Združenie účastníkov nevykonáva činnosti na účel podnikania a nadobudnutia zisku.

Deviaty oddiel

Spoločné ustanovenia o pozemkových úpravách

§ 25
(1)

Práce pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu pozemkových úprav a ostatných ...

(2)

Práce spojené s projektovou dokumentáciou a realizáciou spoločných zariadení a opatrení vykonávajú fyzické ...

(3)

Fyzické osoby a právnické osoby podľa odseku 1 sú pri prácach pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení ...

a)
postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami vzťahujúcimi sa na vykonávanie pozemkových úprav,
b)
vykonávať svoju činnosť účelne, hospodárne a nestranne,
c)
v lehote určenej okresným úradom poskytovať vyjadrenia k vykonaným úkonom,
d)
poskytovať okresnému úradu na požiadanie všetky údaje z projektu pozemkových úprav.
(4)

Za nesplnenie povinností podľa odseku 3 uloží okresný úrad pokutu 500 eur, pri opakovanom nesplnení ...

(5)

Geodetické činnosti na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav sa overia autorizačne podľa ...

(6)

Ak práce podľa odseku 1 vykonáva okresný úrad prostredníctvom svojich zamestnancov, nahrádza oprávnenie ...

(7)

Orgány a organizácie dotknuté pozemkovými úpravami poskytujú bezplatne okresnému úradu a osobe oprávnenej ...

(8)

Zamestnanci okresného úradu a osoby uvedené v odsekov 1 a 2 a ich zamestnanci sú pri plnení úloh podľa ...

§ 25a - Oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav
(1)

Oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25 ods. 1 sa preukazuje osvedčením.

(2)

Žiadateľ o vydanie osvedčenia podľa odseku 1 v žiadosti uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné ...

(3)

K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ priloží

a)
doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa technického smeru so zameraním na pozemkové ...
b)
doklad o odbornej praxi v oblasti pozemkových úprav v trvaní najmenej troch rokov,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.16bb)
(4)

Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ v žiadosti o vydaní osvedčenia neuviedol všetky údaje podľa odsekov ...

(5)

Ministerstvo vydá osvedčenie podľa odseku 1 fyzickej osobe, ktorá

a)
je bezúhonná; za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený ...
b)
úspešne vykonala skúšku po absolvovaní odbornej prípravy na výkon činnosti podľa § 25 ods. 1.
(6)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická ...

(7)

Odbornú prípravu zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba.

(8)

Skúška podľa odseku 5 písm. b) sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.

(9)

Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Ak účastník na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať ...

(10)

Držiteľ osvedčenia musí každých desať rokov opakovať odbornú prípravu a vykonanie skúšky.

(11)

Fyzickej osobe oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav zanikne, ak

a)
prestane spĺňať podmienku podľa odseku 5 písm. a),
b)
sa nezúčastnila na opakovanej odbornej príprave a skúške podľa odseku 10,
c)
oznámila písomne ministerstvu skončenie činnosti, na ktorú jej bolo osvedčenie vydané.
(12)

Evidenciu osvedčení podľa odseku 1 vedie ministerstvo.

(13)

Ministerstvo odoberie oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav na základe návrhu okresného úradu ...

§ 26

Po nariadení prípravného konania až do schválenia projektu pozemkových úprav možno rozhodnúť o obmedzení ...

§ 27
(1)

Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 ...

(2)

Obstarávanie projektovej dokumentácie, realizácie spoločných zariadení a opatrení a inžinierskej činnosti ...

(3)

Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav podľa § 2 ods. 3 ...

(4)

Obstarávanie projektovej dokumentácie, prác spojených s budovaním spoločných zariadení a opatrení a ...

(5)

Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav a ostatných úkonov ...

§ 28

Okresný úrad nariadi do troch mesiacov od účinnosti tohto zákona prípravné konanie z dôvodu uvedeného ...

§ 29a

V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,5c) sa konanie o nariadení pozemkových úprav riadi ...

§ 30
(1)

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platia pre konanie vo veciach pozemkových úprav všeobecné ...

(2)

Konanie o pozemkových úpravách musí byť z dôvodu účelnosti a hospodárnosti spojené s postupom orgánov ...

§ 31

Všeobecne záväzné právne predpisy o lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva20) zostávajú nedotknuté. ...

TRETIA ČASŤ

SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND

§ 34
(1)

Zriaďuje sa Slovenský pozemkový fond (ďalej len „pozemkový fond“). Pozemkový fond je právnická osoba ...

(2)

Pozemkový fond nie je zriadený na podnikanie. Svoju činnosť vykonáva podľa tohto zákona a osobitných ...

(3)

Pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom22) ...

(4)

Na účely spravovania nehnuteľností podľa odseku 3 pozemkový fond za podmienok ustanovených osobitnými ...

a)
prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb pozemky alebo im poskytne finančnú náhradu, ak im ...
b)
do schválenia privatizačného projektu či v súlade s ním, prípadne, ak ide o pozemky podľa nariadenia ...
c)
je účastníkom pozemkových úprav ohľadne majetku uvedeného v odseku 3,
d)
nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré sú právoplatným rozhodnutím príslušných orgánov štátnej správy ...
(5)

Pozemkový fond prenajíma podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky vydaného podľa odseku 3 aj nehnuteľnosti, ...

(6)

Ak sa pri vyčleňovaní ucelených lesných častí podľa osobitného predpisu23a) zistia pozemky, ktorých ...

(7)

Pozemkový fond môže stavby a nimi zastavané pozemky, ktoré spravuje podľa odseku 3 a o ktoré neprejavili ...

(8)

Na predaj nehnuteľností podľa odseku 7 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.23d)

(9)

Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie23e) ...

(10)

Pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené v záväznej časti územného plánu obce na bývanie formou ...

(11)

Ak na pozemkoch uvedených v odseku 10 budú výstavbu nájomných bytov zabezpečovať neziskové organizácie ...

(12)

Nehnuteľnosti podľa odsekov 9 a 10 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva do vlastníctva ...

(13)

Nehnuteľnosti podľa odseku 9 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne do vlastníctva ...

(14)

Pozemkový fond za štát a neznámych vlastníkov koná pred súdom vo veciach nehnuteľností uvedených v osobitnom ...

(15)

Pozemkový fond môže vlastníka poľnohospodárskeho pozemku, ktorý tento pozemok neobhospodaruje a chce ...

(16)

Pozemkový fond môže do vlastníctva Slovenskej republiky kupovať pozemky, na ktorých boli zriadené hospodárske ...

(17)

Pozemkový fond na svojej internetovej stránke zverejní zmluvu23hb) podľa osobitných predpisov, ktorej ...

(18)

Pozemkový fond zverejňuje na svojej internetovej stránke údaje o pozemkoch, ktoré sú vhodné ako náhradné ...

(19)

Pozemkový fond prevedie žiadateľovi náhradné pozemky v poradí, v akom sú žiadosti o vydanie pozemkov ...

(20)

Pozemkový fond môže do vlastníctva Slovenskej republiky kúpiť, najviac za cenu podľa osobitného predpisu,6fc) ...

(21)

Pozemkový fond použije pozemok nadobudnutý podľa odseku 20 na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.23) ...

(22)

Ak pozemkový fond nemôže pozemok nadobudnutý podľa odseku 20 použiť na plnenie úloh23) a spôsobom uvedeným ...

a)
v prvom poradí v obci, v ktorej sa pozemok nachádza,
b)
v druhom poradí v okrese, v ktorom sa pozemok nachádza,
c)
v treťom poradí na území Slovenskej republiky.
(23)

Pri návrhu na vklad podľa osobitného predpisu23hh) pozemkový fond uvedie aj vyhlásenie o tom, že pri ...

(24)

Pozemkový fond zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam mladých poľnohospodárov10b) alebo poľnohospodárov ...

(25)

Pozemkový fond je povinný každé tri mesiace predkladať Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len ...

a)
číslo nájomnej zmluvy,
b)
predmet nájmu, údaje o pozemku podľa údajov z katastra nehnuteľností v rozsahu katastrálne územie, číslo ...
c)
identifikačné údaje nájomcu
1.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
d)
dátum vzniku a dátum ukončenia nájomného vzťahu.
§ 34a
(1)

Pozemkový fond hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky. ...

(2)

Pozemkový fond nemôže prijímať úvery alebo pôžičky ani vstupovať do úverových alebo pôžičkových vzťahov ...

(3)

Účtovnú závierku pozemkového fondu overenú audítorom a rozdelenie jeho hospodárskeho výsledku schvaľuje ...

(4)

Pozemkový fond predkladá výročnú správu na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky do konca apríla ...

(5)

Na zabezpečenie financovania svojej činnosti pozemkový fond tvorí

a)
sociálny fond,23k)
b)
fond reprodukcie,
c)
rezervný fond,
d)
účelový fond.
(6)

Fond reprodukcie sa tvorí z odpisov hmotného majetku a nehmotného majetku určeného na prevádzkovú činnosť ...

(7)

Rezervný fond sa tvorí z rozdelenia hospodárskeho výsledku pozemkového fondu. Prostriedky rezervného ...

a)
výdavkov, ktoré vznikli z časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami pozemkového fondu,
b)
výdavkov, ktoré presahujú rozsah predpokladaný v rozpočte pozemkového fondu, a ďalších výdavkov účelovo ...
(8)

Účelový fond sa tvorí z príjmov z predaja privatizovaného majetku a z príjmov z predaja pozemkov, ktorých ...

§ 34b
(1)

Pozemkový fond uhrádza z majetku, ktorý spravuje, výdavky určené osobitnými predpismi23m) a v rozsahu ...

(2)

Ak pozemkový fond užíva na svoju prevádzkovú činnosť majetok vo vlastníctve štátu, spravuje ho podľa ...

(3)

Pozemkový fond odpisuje23o) majetok určený na svoju prevádzkovú činnosť. Iný majetok pozemkový fond ...

§ 34c
(1)

Pozemkový fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.23p)

(2)

Pozemkový fond účtuje oddelene o nehnuteľnostiach vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje podľa § 34 ods. ...

§ 34d
(1)

Pozemkový fond na účely výkonu svojej činnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov21a) vykonáva ...

(2)

Právnické osoby a podnikatelia sú povinní vykonávať voči pozemkovému fondu úkony a doručujú mu písomnosti ...

§ 34e
(1)

Ak je na účely výkonu činnosti pozemkového fondu potrebné získavať alebo použiť dokumenty alebo údaje ...

(2)

Dokumenty, údaje a skutočnosti podľa odseku 1 sa pozemkovému fondu poskytujú najmä prostredníctvom modulu ...

§ 35 - Orgány pozemkového fondu
(1)

Orgány pozemkového fondu sú:

a)
rada pozemkového fondu (ďalej len „rada“),
b)
generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa (ďalej len „námestník“).
(2)

Funkcie člena rady, generálneho riaditeľa a námestníka sú navzájom nezlučiteľné.

(3)

Členmi rady nemôžu byť zamestnanci pozemkového fondu.

(4)

Členstvo v rade je nezastupiteľné. Člen rady má nárok na odmenu, na úhradu cestovných, stravných a ubytovacích ...

(5)

Odmena člena rady za výkon funkcie je mesačne vo výške vypočítanej ako násobok priemernej mesačnej mzdy ...

a)
predseda rady 1,5-násobku,
b)
podpredseda rady jednonásobok,
c)
členovia rady 0,7-násobku.
§ 35a - Rada
(1)

Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje trinásťčlenná rada. Členov rady volí a odvoláva ...

(2)

Členovia rady si spomedzi seba volia predsedu rady a podpredsedu rady. Činnosť rady sa riadi rokovacím ...

(3)

Rada je oprávnená vyžadovať od generálneho riaditeľa akékoľvek informácie a nahliadať do všetkých dokladov ...

(4)

Rada predkladá správu o svojej činnosti výboru polročne v termíne určenom výborom.

(5)

Rada

a)
kontroluje hospodárenie s prostriedkami pozemkového fondu,23t)
b)
kontroluje23u) ďalšie činnosti pozemkového fondu, ak si ich kontrolu vyhradí,
c)
prerokúva ročnú správu o činnosti vnútornej kontroly a o sťažnostiach adresovaných pozemkovému fondu, ...
d)
schvaľuje rokovací poriadok rady,
e)
prerokúva
1.
právne akty podľa § 35b ods. 2 a predkladá k nim štatutárnym orgánom odporúčajúce alebo neodporúčajúce ...
2.
návrh rozpočtu príjmov a výdavkov,
3.
účtovnú závierku overenú audítorom,
4.
návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku pozemkového fondu,
5.
výročnú správu pozemkového fondu,
f)
prešetruje sťažnosti23v) na pozemkový fond.
(6)

Rada môže požiadať ministerstvo o súčinnosť pri výkone kontroly alebo pri prešetrovaní sťažnosti. Rada ...

(7)

Členstvo v rade, ako aj funkcia predsedu alebo podpredsedu zanikajú

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa členstva výboru,
c)
dňom odvolania Národnou radou Slovenskej republiky,
d)
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
§ 35b - Štatutárne orgány
(1)

Generálny riaditeľ a námestník sú štatutárnymi orgánmi pozemkového fondu. Generálneho riaditeľa a námestníka ...

(2)

Generálny riaditeľ riadi činnosť pozemkového fondu, rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach a za pozemkový ...

(3)

Generálny riaditeľ na základe žiadosti poskytne ministerstvu informácie potrebné pre jeho činnosť v ...

(4)

Generálneho riaditeľa počas jeho neprítomnosti zastupuje námestník.

(5)

Generálnemu riaditeľovi alebo námestníkovi zaniká funkcia

a)
dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak sa s ministrom nedohodne na neskoršom dni, ...
b)
dňom odvolania vládou Slovenskej republiky,
c)
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
§ 36
(1)

Pri plnení úloh podľa § 34 ods. 3 pozemkový fond spolupracuje s Fondom národného majetku Slovenskej ...

§ 36a

Kontrolu činnosti pozemkového fondu podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov24a) môže z vlastného ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O ZMIERNENÍ NIEKTORÝCH MAJETKOVÝCH KRÍVD

§ 37
(1)

Spoluvlastníckymi podielmi, ktoré sa majú vydať podľa osobitného predpisu25) alebo ku ktorým zaniká ...

(2)

Na uplatňovanie nároku na vydanie nehnuteľnosti a nárokov vyplývajúcich zo spoluvlastníctva v pozemkových ...

(3)

Pozemky zo spoločných lesných nehnuteľností, ktoré prešli do obhospodarovania podľa osobitného predpisu28) ...

§ 38
(1)

Nehnuteľnosti vyňaté z konfiškácie podľa osobitných predpisov31) sa vydajú,32) ak nárok nebol uspokojený ...

(2)

Z konfiškácie podľa osobitných predpisov33) sa vynímajú, ak sa tak nestalo už skôr,34) a vydajú sa35) ...

(3)

Z konfiškácie podľa osobitných predpisov33) sa vynímajú, ak nejde o prípady uvedené v odsekoch 1 a 2, ...

(4)

Ak nehnuteľnosti,38) ktoré prešli do vlastníctva štátu podľa osobitného predpisu39) a neboli použité ...

§ 39
(1)

Osadníkom podľa osobitného predpisu41) alebo právnym nástupcom osôb, ktoré boli osadníkmi alebo nadobúdateľmi, ...

(2)

Osobám uvedeným v odseku 1 sa prevedú bezplatne do vlastníctva poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve ...

PIATA ČASŤ

Pôsobnosť niektorých orgánov

§ 41
(1)

Na uplatňovanie zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku21) je ...

a)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na prijatie nedoplatku prídelovej ceny, za ktorú oprávnená ...
b)
ministerstvo na
1.
uplatnenie vrátenia kúpnej ceny,45)
2.
uplatnenie vrátenia kúpnej ceny a na úhradu nákladov účelne vynaložených na nehnuteľnosť,46)
3.
uplatňovanie nárokov štátu voči pôvodnému vlastníkovi na náhradu nákladov, ktoré uhradilo fyzickej osobe ...
4.
úhradu nevyhnutných nákladov spojených s ocenením vecí, identifikáciou parciel a vymeraním pozemkov,47) ...
5.
náhradu za pozemky, ktoré sa podľa osobitného predpisu nevydávajú oprávneným osobám a za ktoré sa neposkytol ...
6.
rozhodovanie v pochybnostiach o tom, či ide o nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,49) ...
7.
na uplatnenie nároku povinnej právnickej osoby na poskytnutie sumy uhradenej touto osobou štátu za živý ...
8.
poskytnutie náhrady hodnoty trvalých porastov.51)
(2)

Podrobnejšiu úpravu postupu pri uplatňovaní nárokov podľa odseku 1 môže vydať vláda Slovenskej republiky ...

(3)

Orgány štátnej správy, súdy, obce a archívy poskytujú potrebnú súčinnosť pri vybavovaní žiadostí na ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 42

Ak nezaniklo právo náhradného užívania52) podľa osobitného predpisu53) alebo dohodou zúčastnených strán, ...

§ 42a
(1)

Právo oprávnených osôb uvedených v § 37 ods. 1 a 2 nezanikne, ak ho na obvodnom pozemkovom úrade uplatnia ...

(2)

Do vydania nehnuteľností podľa odseku 1 je doterajší vlastník povinný s týmito nehnuteľnosťami nakladať ...

§ 42b
(1)

Ak záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie bola schválená a vyhlásená do 1. augusta 2001, pozemkový ...

(2)

Ak do 1. augusta 2001 pozemkový fond uzavrel zmluvy o prevode nehnuteľností, ktoré podľa tohto zákona ...

§ 42c
(1)

Ak sa po schválení vykonania projektu pozemkových úprav zistí, že projekt obsahuje údaje o pozemkoch ...

(2)

Podľa odseku 1 sa nepostupuje, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku na inú osobu; tým ...

§ 42d
(1)

S prechodom pôsobnosti štátnej správy na úseku pozemkových úprav a na úseku ochrany poľnohospodárskej ...

(2)

Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických ...

§ 42e

Ak sa v obvode projektu pozemkových úprav nachádza pozemok, na ktorý bol uplatnený reštitučný nárok56) ...

§ 42f

Konania o pozemkových úpravách začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak nebol projekt ...

§ 42g

Oceňovanie pozemkov v konaniach o pozemkových úpravách, ktoré sa začali pred 1. januárom 2004, vykoná ...

§ 42h

Konania o zjednodušených a zrýchlených postupoch začaté pred 1. januárom 2008 sa dokončia podľa predpisov ...

§ 42i

Rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych ...

§ 42 j
(1)

Účastník konania podľa tohto zákona je povinný uvádzať svoje meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý ...

(2)

V schvaľovacích konaniach podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu58) okresný úrad zverejňuje ...

§ 42k

Konania o pozemkových úpravách začaté pred 1. januárom 2008, ak nie sú platné zásady umiestnenia nových ...

§ 42l

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 10 ods. 3 a 6 a § 13 ods. 3 až 7 nemá odkladný účinok.

§ 42m

Ak ide o účet (§ 18 ods. 4) zriadený podľa predpisov platných do 1. januára 2008, môže združenie účastníkov ...

§ 42n

Oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav vydané podľa predpisov platných do 1. januára ...

§ 42o

Pozemkový fond zverejní na svojej internetovej stránke do 31. marca 2009 zmluvy23hb) podľa osobitných ...

§ 42p

Orgány pozemkového fondu uvedené v § 35 ods. 1 písm. b) vymenované pred 1. septembrom 2008 sa považujú ...

§ 42q - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2010

Fyzické osoby, ktoré vykonávajú projektovanie pozemkových úprav (§ 25a) ako samostatne zárobkovú činnosť, ...

§ 42r - Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie a postup pre vydávanie osvedčenia podľa § ...

§ 42s

Pozemky určené pre spoločné zariadenia a opatrenia, ktoré prešli schválením vykonania projektu pozemkových ...

§ 42t - Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2014

Pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) začaté do 30. apríla 2014 sa dokončia ...

§ 42u - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Pozemkový fond postup podľa § 14 ods. 9 a 10 nepoužije na nájomné zmluvy uzavreté do 31. decembra 2014. ...

(2)

Návrhy nájomných zmlúv, ktoré neboli prerokované radou podľa § 35a ods. 5 písm. f) prvého bodu do 31. ...

§ 42v - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017
(1)

Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím ...

(2)

Rozhodnutia podľa § 15 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007 strácajú platnosť 31. decembra ...

(3)

Konania o pozemkových úpravách začaté a právoplatne neskončené do 31. augusta 2017, v ktorých sú platné ...

(4)

V konaniach o schválení vykonania projektu pozemkových úprav pri pozemkoch podľa osobitného predpisu7ba) ...

(5)

Ak ide o zmenu štátnej hranice, ktorá bola vykonaná do 31. augusta 2017, návrh podľa § 8f ods. 1 musí ...

§ 42w - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2019
(1)

Funkčné obdobie členov rady zvolených podľa zákona účinného do 31. mája 2019 sa skončí uplynutím funkčného ...

(2)

Do zvolenia členov rady podľa zákona účinného od 1. júna 2019 rada vykonáva svoju činnosť podľa zákona ...

§ 42x - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022

Pozemkový fond predloží prvú informáciu podľa § 34 ods. 25 platobnej agentúre do 31. marca 2022. Pozemkový ...

§ 43
(1)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými po prerokovaní s príslušnými ústrednými ...

a)
náležitosti návrhu na začatie konania (§ 7 ods. 1),
b)
spôsob vyhotovenia a náležitosti úvodných podkladov (§ 9 ods. 1 až 7 a ods. 9 až 13),
c)
spôsob vyhotovenia a náležitosti projektu pozemkových úprav (§ 12),
d)
podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení (§ 25a). ...
(2)

Podrobnosti o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav podľa § 9, 11 a ...

(3)

Podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitosti návrhu miestneho územného systému ekologickej stability ...

(4)

Podmienky, výšku a spôsob príspevkov štátu na opatrenia uvedené v § 19 určuje vláda Slovenskej republiky. ...

§ 44 - Zrušujú sa
1.

zákon č. 43/1930 Zb. a n., ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej ...

2.

nariadenie Sboru povereníkov č. 92/1949 Zb. SNR, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o rozhraničení ...

3.

vládne nariadenie č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov,

4.

vyhláška Povereníctva pôdohospodárstva č. 57/1955 Ú. v., ktorou sa upravuje hospodárenie na spoločných ...

5.

vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 27/1958 Ú. v., ktorou sa vydávajú ...

§ 44a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 Zb., ktorou ...

§ 45

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.J. Čarnogurský v. r.

Poznámky

 • 1)  § 19 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku. ...
 • 1aa)  § 151a až 151n a § 602 Občianskeho zákonníka.
 • 1aaa)  § 3 ods. 2 písm. a) a § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane ...
 • 1ac)  § 2 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
 • 2)  § 21b ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 2a)  § 6 až 17 zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní ...
 • 3)  Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 3a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších ...
 • 3b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení ...
 • 4)  § 4 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 5)  § 17 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 5a)  § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 • 5b)  § 34 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa ...
 • 5ba)  § 58 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 5bb)  § 16 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
 • 5c)  Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ...
 • 6)  § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 6a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
 • 6ac)  § 13 zákona č. 220/2004 Z. z.
 • 6ad)  § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6ae)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 6af)  § 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 6ag)  § 1 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení zákona č. 24/2015 Z. ...
 • 6ah)  Čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky.§ 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) ...
 • 6ai)  § 211a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 6aj)  § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6b)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 6d)  § 54 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 • 6e)  Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6f)  § 139a zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 6fa)  § 4 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa ...
 • 6fc)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 6g)  § 108 ods. 2 písm. b), d) a k) zákona č. 50/1976 Zb.
 • 6h)  § 39a zákona č. 50/1976 Zb.
 • 6i)  § 39b zákona č. 50/1976 Zb.
 • 6j)  § 9 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 ...
 • 6k)  § 7 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 7)  § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 7a)  § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 7b)  § 63 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 7ba)  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a ...
 • 7bb)  § 151j Občianskeho zákonníka.
 • 7bc)  § 17 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. z.
 • 7c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona ...
 • 7ca)  § 3 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 7d)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov ...
 • 7e)  § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení zákona č. 419/2002 Z. z.
 • 7f)  § 108 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 7g)  § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 7ga)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1990 Zb. ...
 • 7h)  Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 7i)  § 44 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  § 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.
 • 9)  § 133, § 135 a § 489 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 10a)  § 2 písm. l) zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov.
 • 10b)  Čl. 2 ods. 1 písm. n) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 ...
 • 10c)  Čl. 2 ods. 2 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií ...
 • 10d)  Čl. 2 ods. 3 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 10e)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach ...
 • 10f)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu ...
 • 11)  § 32 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb.
 • 11a)  § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 12)  Druhá časť zákona č. 229/1991 Zb.
 • 13)  § 22 ods. 1 a 2 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 13a)  § 58 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho ...
 • 13aa)  § 68 ods. 1 a § 254 ods. 1 Obchodného zákonníka.§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom ...
 • 14)  § 406 a § 489 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 15)  § 22 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 16)  § 44 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra ...
 • 16b)  § 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 16ba)  § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej ...
 • 16bb)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 16c)  Zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 18)  Zákon č. 71/1967 Zb.
 • 19)  § 3 zákona č. 22/1964 Zb.
 • 20)  Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb. Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení ...
 • 21)  Zákon č. 229/1991 Zb.
 • 21a)  Zákon č. 229/1991 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach ...
 • 22)  § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 22a)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
 • 22b)  § 18 zákona č. 229/1991 Zb.§ 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 ...
 • 22c)  § 3 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 23)  Napríklad § 11, 17, 18 a § 22 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb., zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) ...
 • 23a)  § 22 a 22a zákona č. 229/1991 Zb.
 • 23b)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých ...
 • 23c)  § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
 • 23d)  § 5, 45 a 45a zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 23e)  § 8 a 26 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23f)  § 108 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23fa)  § 659 Občianskeho zákonníka.
 • 23g)  § 40 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23h)  § 10 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
 • 23ha)  Príloha č. 3, časť E.3.1 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.
 • 23hb)  Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 ...
 • 23hc)  § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 23hd)  § 11 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. ...
 • 23he)  § 151a až 151me Občianskeho zákonníka.
 • 23hea)  Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23hf)  § 11 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.§ 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z.
 • 23hg)  § 2 ods. 5 až 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 23hh)  § 30 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o ...
 • 23hi)  § 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku ...
 • 23i)  § 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ...
 • 23k)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona ...
 • 23l)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva ...
 • 23m)  Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších ...
 • 23n)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
 • 23o)  Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.§ 26 až 33 zákona ...
 • 23p)  Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.
 • 23r)  § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.§ 4 vyhlášky Ministerstva ...
 • 23ra)  § 17 ods. 1 a 4 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...
 • 23rb)  § 3 písm. l) zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 23rc)  § 29 až 34 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23rd)  § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
 • 23re)  § 7 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...
 • 23rf)  § 23a ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 23rg)  § 20 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. v znení zákona č. 600/2008 ...
 • 23rh)  § 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23ri)  § 55 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23s)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 23sa)  § 3 ods. 2 druhá veta zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a ...
 • 23sb)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore ...
 • 23t)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 23u)  Druhá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v ...
 • 23v)  Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
 • 24)  Zákon SNR č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného ...
 • 24a)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 24b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 229/1991 Zb.Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom ...
 • 26)  Zákon SNR č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov ...
 • 27)  Občiansky zákonník.
 • 28)  Zákon SNR č. 2/1958 Zb. SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, ...
 • 29)  § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 229/1991 Zb.
 • 30)  § 22 a § 22a zákona č. 229/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých ...
 • 31)  § 1 ods. 11 nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho ...
 • 32)  § 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 33)  § 1 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. SNR v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Napr. uznesenie Predsedníctva SNR z 23. januára 1965 č. 17.
 • 35)  § 6 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 36)  § 4 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 37)  Nariadenie SNR č. 33/1945 Zb. SNR o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov ...
 • 38)  § 6 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 39)  Nariadenie SNR č. 52/1945 Zb. SNR, ktorým sa zrušujú nadobudnutia nehnuteľností, spadajúcich pod československú ...
 • 40)  Nariadenie SNR č. 52/1945 Zb. SNR.§ 4 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 41)  Zákon č. 224/1925 Zb. a n. o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného ...
 • 42)  Napr. zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby ...
 • 43)  § 6 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb.§ 3 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z.
 • 44)  § 6 ods. 5 zákona č. 229/1991 Zb.§ 3 ods. 6 zákona č. 503/2003 Z. z.
 • 45)  § 6 ods. 7 zákona č. 229/1991 Zb.§ 3 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z.
 • 46)  § 8 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 47)  § 10 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.§ 21a ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 48)  § 16 ods. 1 prvá veta zákona č. 229/1991 Zb.§ 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. v znení zákona č. 217/2004 ...
 • 49)  § 17 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 50)  § 20 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 51)  § 24 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 52)  § 9 vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov. ...
 • 53)  § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 229/1991 Zb. v spojení s § 46 ods. 1 zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom ...
 • 54)  § 5 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.
 • 55)  § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.
 • 56)  Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení zákona č. 217/2004 ...
 • 57)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 57a)  § 12a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných ...
 • 57aa)  § 25 a 26 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 38 a 39 zákona č. 405/2011 Z. z. o ...
 • 58)  Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva ...
 • 58a)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • 59)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 60)  Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 61)  § 12b zákona č. 504/2003 Z. z. v znení zákona č. 153/2017 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore